of 390 /390

CHE GUEVARA-Biography

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ေခ်ေဂြဗားရားလင္းယုန္ေမာင္ေမာင္ (ဘာသာျပန္)

Text of CHE GUEVARA-Biography

Page 1: CHE GUEVARA-Biography
Page 2: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

1111

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား

လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

Typing & PDF

nyisay

Page 3: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

2222

(ႏငငေရးဆငရာ စာေပခြငျပခက အမတ ၃၉၆)

ပထမအႀကမ ပႏပျခငး

၁၉၆၈ - ဒဇငဘာ

အပေရ - ၃၅၀၀

ဒတယအႀကမ ပႏပျခငး

၁၉၆၉ - ဇႏၷဝါရ

အပေရ - ၂၅၀၀

ပႏပသ

ဥးသနးေဆြ

န႔သာပႏပတက

ထတေဝသ

ဥးေမာငေမာင

ေရာငနဥးစာေပ

၁၂ - ေရႊဂနတငလမး ရနကန။

မကႏာဖးပနးခ

ၫြန႔ေဝ

ဘေလာက

ဘသစအငဆနး

မကႏာဖး႐က

ေရႊစငပႏပတက

Page 4: CHE GUEVARA-Biography
Page 5: CHE GUEVARA-Biography
Page 6: CHE GUEVARA-Biography
Page 7: CHE GUEVARA-Biography
Page 8: CHE GUEVARA-Biography

ကဆးေလၿပးေသာ ရေဘာမားသ႔ …

Page 9: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

4444

စာေရးသ၏အမာ

ဤစာအပသည ကမ႓ာေကာ ေျပာကကားေခါငးေဆာင အာနကစတ

ေခ - ေဂြဗားရား၏ ဘဝအတပၸတပင ျဖစပါသည။

ေခ - ေဂြဗားရားသည ကးဘားျပည လကနကကင ေတာလနေရး

ကာလအတြငးက၎၊ ကးဘားျပည ဆရယလစစနစ တညေဆာကေရး

ကာလအတြငးက၎၊ ၁၉၅၉ - ၆၀ ခႏစေလာကက စ၍ ထငရားေကာၾကားသ

တစဥး ျဖစခသလ ၁၉၆၅ ခႏစတြင ကးဘားျပညမ ႐တတရက ေပာကကြယ

သြားခၿပးသည ေနာကတြငလညး သ ဘယေရာကေနသညဟေသာ ျပနာက

အေၾကာငးျပ၍ ကမ႓ာႏငင အသးသးက အာ႐စကျခငး ခခရသ တဥးျဖစပါသည။

ယငးသ႔ ၂ ႏစေကာမ ေပာကကြယေနခရာမ မေျမႇာလငဘ ၁၉၆၇ ခ

ေအာကတဘာလ အတြငးက ဘလးဗးယားျပည ေတာတြငးတေနရာ၌ တကပြ

ျဖစပြား၍ ကဆးသြားခရာ သကဆးေသာ သတငးသည ကမ႓ာတခလးသ႔

ဂယက႐ကသြားခရပါသည။

အသကထငရား ရစဥက သ၏ ထကျမကသည အေတြးအေခၚမားႏင

ဂဏေရာငေျပာငသည တကပြမားေၾကာင ထငရားေကာၾကားခေသာ ေခ -

Page 10: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

5555

ေဂြဗားရားသည သမကဆးမက ေရးသားခသည သ၏ “ေန႔စဥမတတမး” က

အေၾကာငးျပ၍ ကဆးၿပးသည ေနာကပငးတြင သ႔ဘဝအတပၸတ ဇာတေၾကာငး

သည ပ၍ စတဝငစားစရာ ေကာငးလာခပါသည။

ယငးသ႔ တကမ႓ာလးက အာ႐စးစကျခငး ခခရသည၊ ခေနရသည

ကမ႓ာေကာ ေျပာကကားေခါငးေဆာင ေခ - ေဂြဗားရား၏ အတပၸတက ျပစရာ၌

ကၽြနေတာသည ကၽြနေတာ၏ အစဥအလာအတငး အဖကဖကက ျပညစ

တကေစရနႏင ခငလေလးနကေစရန တတႏငသမ အခနယခ၊ ျပစခပါသည။

ဤအေတာအတြငး ကၽြနေတာ ရာေဖြ စေဆာငးရသမ စာအပစာတမး

သတငးစာ မဂၢဇငးမားႏင ကၽြနေတာ၏ မတေဆြမား၊ ရေဘာမားက ကည

ရာေဖြစေဆာငး ေပးပ႔ၾကသည စာအပစာတမးမားက ဂ႐တစက ေလလာ

ဖတ႐ႈ၍ အခကအလကမား စေဆာငးခရပါသည။ ယငးသ႔ စာအပစာတမးမား

ရႏငသမ ရာေဖြ စေဆာငး ဖတ႐ႈေလလာၿပးမ ဤစာအပက ေရးသားျပစခရာ ၉

လေကာ ၁၀ လနးပါးမ အခနၾကာခပါသည။

ဤစာအပသည ေခ - ေဂြဗားရား၏ ငယစဥေတာငေကး ကေလးဘဝမ

စ၍ ေနာကဆး ဘလးဗးရားျပညတြင ကဆးခသညအထ သ႔ဘဝ ခရးလမး

ေၾကာငး တေလာကလးက တတႏငသမ ေျခရာေကာက၍ သ၏ လပေဆာင

ႀကးပမးခကမား၊ သ၏ လႈပရားသြားလာမႈမားႏင သ၏ ႐နးကန တကခကမႈမား

သာမက၊ သ၏ အေတြးအေခၚမား၊ ယၾကညခကမား၊ ခယခကမားႏငတကြ

သ၏ ကမ႓ာေကာ ေျပာကကား သေဘာတရားမားက လကလမးမသမ

ျပညစေအာင ႀကးပမးေဖၚျပထားပါသည။

ေခ - ေဂြဗားရား၏ အတပၸတက ယခကသ႔ ခငလတကျပညဝစြာ

ေရးသားျပစႏငခသညမာ အထကတြင ေဖၚျပခသညအတငး ရေဘာမား၊

Page 11: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

6666

မတေဆြမား၏ အားေပး ကညမႈေၾကာင ျဖစေၾကာငး ႐းသားစြာ ဝနခပါသည။

ယငးသ႔ အေထာကအထား စာအပစာတမးမားျဖင ကညခၾကေသာ ဥးသာဘနး

(ေၾကးမ)၊ ဥးေစာလြင (အးေဝ)၊ ဥးအးၿမင (ကနသြယေရးအမတ ၈)၊ ဥးတငေအး

(လပသားေကာလပ)၊ တပၾကပႀကးစနလထြနး (ပါတဌာနခပ ပညာေရးဌာန)၊

ဥးညြန႔လြင (ေရႊစငပႏပတက)၊ ဥးသနးေမာင (ခငႏြယစာေပ)၊ ဥးေမာငေမာငခင

(ယမငးစာေပ) ႏင ေမာငဇနယ (ခါေတာမစာေပ) တ႔အား၎၊ ဤစာအပ

တေနရာတြင ေဖၚျပပါရသည ခလ - ကဗာဆရာႀကး ပကဘလန႐ဒါ၏

ကဗာမားက အဂၤလပဘာသာမ ျမနမာဘာသာသ႔ ကညျပနဆေပးခေသာ

စာေရးဆရာ ဒဂနတာရာအား၎၊ ဤစာအပက အစအဆး ဂ႐တစက

အပငပနးခ၍ လကႏပစက ႐ကေပးခေသာ ဥးဝငးအား၎ အထးတလည

ေကးဇးတငရေၾကာငး ေဖၚျပပါသည။

ဤ အမာစာက အဆးမသတမ အထးေဖၚျပလေသာ အခကမာ

ဤအတပၸတက ေရးသားျပစရာ၌ ကၽြနေတာသည ႏငငျခားစာအပတအပမ

ဘာသာျပနဆျခငး မဟတမ၍ ယခငက ကၽြနေတာ ေရးသားျပစခသည

အတပၸတ စာအပမားကသ႔ ပင ကၽြနေတာ ေလလာဖတ႐ႈ ဆညးပးမသေလာက

ဗမာစာက ဗမာဆဆ ဗမာဟနျဖင တတႏငသမ ရသေျမာကေအာင ၾကေဆာင

ႀကးစား ေရးသားျပစချခငး ျဖစေၾကာငး ခစစြာေသာ ရေဘာ စာဖတသမား

ေလးစားစြာ အစရင ခပါသည။

လငးယနေမာငေမာင

၁၉၆၈ ခ၊ ေအာကတဘာ ၁၅

Page 12: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

7777

မာတကာ

စာအပတစအပ သ႔မဟတ ေသနတတလက

ေတာလနေသာ ကဗာေရစးေၾကာငး

အာဂငတးနားမ ကးဘားသ႔

ကးဘားေတာလနေရး ဆကရနရေသးသည

လကနကကငေသာ ဆရာဝနတေယာက

ေတာလနေရးသည ကေလးကစားသည အလပမဟတ

ႏလးသားႏင ဥးေႏာက

ႏငငေရးတြင ကၽြမးကငကြယဝသ

ထကျမကျပတသားသည စးပြားေရးပါရဂ

ေၾကာကစရာေကာငးသည စာအပတအပ

တနျပနေတာလနေရး ဒ႑ာရပျပငမား

ေတာငအေမရကမ တေစၧႀကးတေကာင

ေတာလနေရး၏ က႑သစတခ

Page 13: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

8888

ထာဝရ ေတာလနေရးသမား

အေကြ႔အေကာကႏင အေႏာငအရက

ေနာကဆးေန႔ရကမား

ေကြလြငခရေသာ ၾကယတပြင

ၿဖဖက၍ မရႏငေသာ ေတာလနေရး

စာအပ တအပေၾကာင အစးရတဖြ႔လး ႏႈတထြကရျခငး

ေန႔စဥမတတမး အေရးေတာပႏင စ - အင - ေအ - အ႐ႈပေတာပ

ရေဘာမေသ

ေနာကဆကတြ

Page 14: CHE GUEVARA-Biography

စာအပတစအပ သ႔မဟတ ေသနတတလက

Page 15: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

10101010

အေၾကာၿပငးၿပငး ထေလာကေအာင ဖထစလးကစေနေသာ လက

ေမာငး ကြကသားမားျဖင ကယကာယ ထြားထြား ကြားကြား မားမားရားရား

ရလေသာ ပနးဘသမား တစေယာကသည တရရျမညေနေသာ မးကညမးခမား

အတြငးမ ရရနေနေသာ သတးႀကးတခက ရညလားႀကးမားလသည ညႇပႀကးျဖင

ကၽြမးကငစြာ ညႇပ၍ဆြယလက၏။ ထ႔ေနာက ယငး သတးသခႀကးက

ေပေပၚတြင တင၍ ဝဘကလကမ ညပျဖင ပငပငႏငႏင ကငလက ယာဘက

လကမ တတခငႀကးမားလသည တႀကးက ေျမႇာကကာ ေျမႇာကကာ အားပါးတရ

အခကကက ထႏကလကေလသည။

ထထယ ေကာငးလသည ေအာကခေပအျပင၏ မာေကာမႈ၊ တတခင

လသည တႀကး၏ အေလးခန ႀကးမားမႈ၊ ခြနအားျပညဝလသည ပနးပသမား

လကမ အရနျပငးထနမႈ ဤသးခတ႔ ေပါငးစပထေတြရာမ ေပၚထြကလာေသာ

အသသည ပတဝနးကငတဝက ႐ကခတတနဟညး၍ ပထဝေျမႀကးပါ

တခကတခက သြကသြကခါသြားသညဟ ထငမတရ၏။

Page 16: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

11111111

အတနငယ ထသားေပသား ရလတေသာ ပနးပသမားသည ရရငးစြ

မလထက ကစလစ မာေကာလာဟန ရေသာ သတးႀကးက မးကညမးခမား

အတြငး ပစသြငးလကျပန၏။

တခဏအတြငး မးကညမးခမားသည တရရ ျမညလာၾကျပန၏။

သတးသခႀကးမာလညး ရရနလာျပန၏။ တစတစ အပရနျပငးျပ လာသညႏင

အမ သာမနမကစျဖင ၾကညမရေလာကေအာင ေတာကေလာင စးရလာ၏။

တဖန ပနးဘသမားသည အပရနလြနက၍ ရရနသညထက နေနေသာ

သတးသခႀကးက ေနာကတစႀကမ ထပ၍ ညပျဖငဆြယလကျပန၏။ ထ႔ေနာက

ေပေပၚတြင တငကာ ယခငတႀကမကလ တက ကငလက အရနျပငးစြာျဖင

အခါခါ ထျပနႏကျပန၏။

တသတခက ထြကေလတငး ထြကေလတငး ေပျပငထကမ

သတးသခ၏ အေပၚယ သကြပသဆတတ႔သည မးမႈနမးပြား မးပနးမားပမာ

ျဖာကန ျဖာကန ဖြာရရာ ၾကျဖန႔သညအသြင စဥ၍ စဥ၍ ကလာ၏။ ေပျပင

ထကမ သတးသခသည ပ၍ ပ၍ ခငမာ သပသညးလာ၏။

ယငးသ႔ မးကညမးခမားအတြငး အခါခါ မးသငး၍ ေပျပငတြင အဖနဖန

တငကာ တျဖင အႀကမႀကမ ထေလႏကေလေသာ အဆပါ သတးသခသည

႐ပဝတ ျဒပသေဘာအရ မာေကာမႈ၊ သပသညးမႈ၊ ကစလစမႈ၊ ခငမာမႈ

အစစတ႔ျဖင ၿပးျပညစေသာ အျဖစသ႔ ေရာကခရ၏။ အခပအားျဖင ဆရလင

ထသားေပသား ရ၍ သမဏပမာ ျဖစလာခသတညး။

ဤအျဖစ ဤသနစ၏ သေဘာသဘာဝ ဥပမာ ဥပေမယက ခယ၍

ကမ႓ာသမငး၏ အစးအစဥက ဆငျခငသးသပ အကခတ ေလလာလကသည

Page 17: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

12121212

ရေသာ အဖႏပခ ျပညသမား၏ တပဥးမ ေအာငလက လႊငထ၍ ထာဝစဥ

မားမားမတမတ ျပတျပတသားသား ေရ႕ေဆာငခတကခၾကသမားသည

ထသားေပသား ရၾကသည သမဏသရေကာငး သမဏ ေခါငးေဆာငမားပင

ျဖစသတညး။

သတ႔သည အဖႏပခ ျပညသမား၏ ျပငးထန ႀကးမားေသာ လႈပရားမႈ၊

႐နးကနမႈႏင ေတာလနမႈမားအတြငး အဖနဖန “မးသငး” ခသမား ျဖစၾက၏။

သတ႔သည အပစးသ လတနးစား၏ ရကစကဆးရြားလသည ေသြးစတမႈ၊

ညဥပနးမႈႏင ဖႏပမႈမားအတြငး အႀကမႀကမ ထသားေပသား ရခသမား

ျဖစၾက၏။ အဆး၌ကား သတ႔သည မာေကာမႈ၊ သပသညးမႈ၊ ကစလစမႈႏင

ခငမာမႈ အစစတ႔ျဖင ၿပးျပညစ၍ မေဖာငမျပန အလမလဘ ရနသက ရနသလ

သသမမ တကပြဝငခၾကသည သမဏ သရေကာငးမား ျဖစလာၾကသတညး။

အထးသျဖင ၂၀ ရာစ၏ ပထမထကဝကပငး (၁၉၀၀ - ၁၉၅၀)

ႏစမားအတြငး ေပၚေပါကျဖစပြားခသည ဆဗယကယနယမ အလပသမား

လယသမားမား၏ ျပငးထနႀကးမားလေသာ မဟာေအာကတဘာ ဆရယလစ

ေတာလနေရး (၁၉၁၇) အတြငး၌ေသာ၎၊ ထစဥက သနးေပါငး ၆၀၀

ေကာရသည အဖႏပခ တ႐တျပညသမား၏ ရညလားၾကမးတနးလေသာ

ျပညသ႔လြတေျမာကေရးႏင နယခ႕ဆန႔ကငေရး တကပြမား (၁၉၂၄ - ၄၉)

အတြငး၌ေသာ၎၊ ကမ႓ာအရပရပ အတငးတငး အျပညျပညမ လမးေပါငးစ၊

လတနးစားေပါငးစ ပါဝငဆငႏႊခၾကသည ကယျပန႔နက႐ႈငးလေသာ

ဖကဆစဆန႔ကငေရး မးခစစစပြႀကး (ဝါ) ဒတယ ကမ႓ာစစႀကး (၁၉၃၉ - ၄၅)

အတြငး၌ေသာ၎ ယငးသ႔ ထသားေပသား ရခသည သမဏေခါငးေဆာင

သမဏ သရေကာငးမားက ျပညသအမား မတသား ေတြ႔ျမငႏငၾကမည ျဖစ၏။

Page 18: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

13131313

၁၉၀၀ ျပညႏစ၏ ဤမာဘက ရာစ ႏစဝကအတြငး ႏငင အမားအျပား

တြင ယငးသ႔ သမငးဝင ကမ႓ာေခါငးေဆာငမား ေပၚေပါကခသည နညးတ

၁၉၅၀ ျပညႏစ၏ ဤမာဘကပငး အဖႏပခ ျပညသမားႏင အတငးတငး

အျပညျပညမ အခယအလယခ လတနးစားမား၏ ၾကညညေလးစား အားထား

ဂဏျပျခငး ခရသည ပဂၢလတဥး ေပၚထြကလာခ၏။

ထပဂၢလကား အျခားသမဟတ။

တငးျပည ငယသေလာက အရနအဝါႀကးမားလသည ကးဘား

ေတာလနေရး ကာလအတြငး အခါခါ “မးသငး” လာခ၍ လကတငအေမရကန

ႏငငမား၏ အမးသား လြတေျမာကေရးႏင နယခ႕ဆန႔ကငေရး တကပြမားတြင

အႀကမႀကမ ထသားေပသား ရလာခၿပး အတငးတငး အျပညျပညမ

အခယအလယခ အဖႏပခ ျပညသမားအတြက မားမားမတမတ ျပတျပတ

သားသား ရပတညကာ ခငခမာေကာသေလာက မေဖာကမျပန အလမလဘ

ရနသက ရနသလ သသမမ တကပြဝငသြားခသည ထာဝရ ေတာလနေရးသမား

သမဏ ေျပာကကား “ေခ - ေဂြဗားရား” ျဖစသည။

သ၏ နာမညအျပညအစမာ အာနကစတ ေခ - ေဂြဗားရား ျဖစ၏။ ဤ

နာမညတြင “ေခ” ဟေသာ အမညမာ မလအမညရငးတြင ပါသညမဟတ။

ေနာငအရြယေရာကကာ ႀကးလာေသာ အခနကမ တြငလာေသာ အမည ျဖစ၏။

သ၏ အမႏငငျဖစေသာ အာဂငတးနား၌ “ေခ” ဟ၍ အသထြကသည

ေဝါဟာရသည တဥးႏင တဥး စကားေျပာရာတြင အမညက မေခၚလလင

ေသာ၎၊ အမညမသလင ေသာ၎ ရငးႏးသည သေဘာမး သးစြသည

စကားလးျဖစ၍ “ကယလ” ဟေသာ အဓပၸာယမးႏင ခပဆငဆငတ၏။

Page 19: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

14141414

ေခ - ေဂြဗားရား ဟေသာ အမညသည ေနာငေသာအခါ၌ နယခ႕

ဆန႔ကငေရးႏင အမးသား လြတေျမာကေရး တကပြ၏ မး႐းတနေဆာင

အလငးေရာငပမာ ျဖစလာရေသာလညး လြနခသည ႏစေပါငး သးဆယေကာ

ေလးဆယနးပါးကက ေခ - ေဂြဗားရား၏ ငယစဥေတာငေကး ကေလးဘဝ

အတတကာလက ျပနေျပာငး ၾကညပါက မႈနမႈနမႊားမႊား ဝးတဝါးမသာ

ေတြ႔ျမငၾကရမည ျဖစ၏။

ေခ - ေဂြဗားရားသည ကမ႓ာအေနာကျခမးဟ၍ ပထဝဆရာမားႏင

သမငးဆရာမား ေခၚေဝၚ တငစားခၾကသည ေတာငအေမရကတကမ

အာဂငတးနားျပညသား ဇာတဖြား ျဖစသည။

ေတာငအေမရက တက၏ အႀကးဆး တငးျပညႀကး ျဖစေသာ

ဘရာဇးလျပည အလယပငး ေပေပါငး ၃၀၀၀ ခန႔ျမငသည မာတဂေရာစ

ကနးေျမျမငမ ျမစဖားခလာခေသာ ပါရာနာျမစသည ပါရာေဂြးျပညကေလး၏

အလယဗဟမ ျဖတသနးကာ ေတာငအေမရကတက၏ ဒတယအႀကးဆး

တငးျပည ျဖစေသာ အာဂငတးနားျပည၏ အေရ႕ေျမာကပငးသ႔ အဟန

ျပငးစြာျဖင စးဆငးလာခသည။ မငေပါငး ၂၀၀၀ နးပါးမ ရညလားသြယျဖာ

စးဆငးလာခရသျဖင ေမာပနးႏြမးနယလၿပျဖစေသာ ပါရာနာျမစႀကးသည သ၏

ခရးလမးဆးျဖစေသာ ေတာငအတလႏတ သမဒၵရာ အဏၰဝါသ႔ မဆကမ

အာဂငတးနား ျပည၏ ၿမ႕ေတာ ျဗႏအရစၥၿမ႕ႀကး၏ အထကအညာ မငတရာခန႔

အကြာရ ႐စရယၿမ႕ကေလး အဝငတြင ပတဝနးကင ဝယာက မသမသာ

အကခတသလ အမတမထင ေရအလဥက တသြငသြင ေလာ၍ ခပေဖာေဖာ

ကေလး စးဝငလာခသည။

Page 20: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

15151515

သ႔အမတမထင အကခတမညဆပါလငမ ဤ ႐စာရယ ၿမ႕ကေလးမာ

ထးျခားသည ဂဏအငလကၡဏာဟ၍ ဘာတခမ ေတြ႔ရမည မထင၊ ျမငရမည

မဟတ။ ၿမ႕တြငး ၿမ႕ျပငႏင ဆငေျခဖးတဝက၌ လဥးေရ ငါးသနးခန႔ အေျခစက

ေနထငလက ရေသာ ဒတယတနးစား ၿမ႕တၿမ႕သာ ျဖစ၏။ သမဒၵရာ

ဝမးတထြာအတြက ေနထြက ေနဝငအထ ႐နးကနလႈပရား ေဖာကကား

ေရာငးဝယ၍ လပငနးအသြယသြယတ႔ျဖင ေနခငစဖြယရသည သာမန

ၿမ႕တၿမ႕သာ ျဖစ၏။ သၾကားစက၊ ဂစကႏင အရကခက စက႐မားျဖင

အလပသမားမား စညစညကားကား သြားလာ လပကငလက ရသည ေခတမၿမ႕

တၿမ႕သာ ျဖစ၏။

ဤသ႔အားျဖင ထးျခားသည ဂဏအငလကၡဏာဟ၍ ဤၿမ႕

ကေလးတြင ဘာတခမ မျမငမေတြ႔ရဟ ဆႏငေသာလညး တစတခေသာ

ထးျခားသည ဂဏအင၊ မတတမးတငရမည လကၡဏာအျဖစ ျပစရာတကြက၊

ေျပာစရာတခက ကနရေန၏။

ယငးအကြက၊ ယငးအခကကား အျခားမဟတ။ ေနာငအခါ သမယ

အျပညျပညဆငရာ နယခ႕ဆန႔ကငေရးႏင အမးသားလြတေျမာကေရး၊ တကပြ

ကာလ၌ ေရာငနဥးမ မးေသာကၾကယပမာ ခတကရာ လမးေၾကာငးက

ညႊနျပခသည သမဏ ေျပာကကား “ေခ - ေဂြဗားရား” သည ထမညေသာ

အာဂငတးနားျပည အေရ႕ေျမာကေဒသ၊ ပါရာနာျမစကမးေပၚမ အဆပါ

႐စာရယ ၿမ႕ကေလး၌ ၁၉၂၈ ခ ဂၽြနလ ၁၄ ရကေန႔တြင မး႐းသန႔စင

ဖြားျမငချခငးပငတညး။

မဘႏစပါးတြင သားသမး ၅ ေယာက ထြနးကားခသညအနက ေခ -

ေဂြဗားရားသည သားအႀကးၾသရသ ျဖစ၏။

Page 21: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

16161616

ေခ - ေဂြဗားရားသည ေနာငႀကးျပငလာသည အခါ၌ ေသနတက

လကမခဘ ေျပာကကားဘဝျဖင နယခ႕သမားႏင ေဖာကျပနေသာ

အစးရမားက ႏငငတကာ လညလည သြားလာ၍ မရပမနား တကခကခသညမာ

မး႐းဇာတေၾကာငပငေလာဟ ေစာေၾကာစရာရ၏။ အဘယေၾကာင ဆေသာ

သ၏ မဘႏစပါးအနက အမျဖစသ စလယာ,ဆာနာသည အငးရစေခၚ

အငယာလနေသြး ပါသျဖစ၏။ အငယာလန အမးသားမားသည ပထမ

ကမ႓ာစစႀကး (၁၉၁၄ - ၁၈) အတြငးက ၿဗတသ နယခ႕သမားအား အၾကမးဖက

လကနက စြကငကာ အျပညျပညဆငရာ ေတာလနေရးတြင သမငးဝင

ေလာကေအာင ေျပာငေျမာကစြာ တကခကခၾကသည မဟတပါလား။

ဖခင ျဖစသမာ အာနကစတ,ေဂြဗားရား လငချဖစ၍ အာဂငတးနား

အမးအႏြယမ ဆယသြယ ေပါကဖြားလာသ ျဖစ၏။

ေခ - ေဂြဗားရားအား ဖြားျမငသည အခနတြင သ၏ ဖခင လငခမာ

အငဂငနယာ တစေယာကအျဖစ အလပလပ၍ သတ႔ မသားစမာ

လလတတနးစား အမေထာငတခအျဖစ တငေတာငတငတယ ေခာငေခာင

လညလည စားႏင ေသာကႏငသည အဆငအတနးမး ရေနၿပျဖစ၏။

ေဂြဗားရားသည ငယစဥက အလြနေရာဂါထ၍ ခခာလသည ကေလး

တေယာက ျဖစရာ သ႔ မဘမားက ပးေမြးသလ ေမြးလာခရ၏။ မၾကာခဏ

အေအးပတ၍ ေခာငးဆးရငကပသည ေရာဂါက အရြယႏင မလကေအာင

ခစားခရ၏။

ေန႔ရသေရြ႕ ေခာငးတဟြတဟြတျဖင လမမာ ႐နာ႐ႈကကနးကေလး

ျဖစေနရာေသာ ေဂြဗားရားအား ႀကးမားလသည မဘေမတာသေဘာတြင ရင၌

Page 22: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

17171717

ျဖစေသာ သားဟသည က႐ဏာပါ ေရာစြက၍ မၾကညရကမျမငရကသည

မဘမားသည ေနာကဆး၌ သားဥးကေလး၏ ကမးမာေရးအတြက ပ၍

ေကာငးမြနသငေတာမည အလတာ,ဂေရစယာ ၿမ႕ကေလးသ႔ ေရႊ႕ေျပာငး

လာခၾက၏။

ယခငက သတ႔ မသားစ ေနထငခၾကေသာ ႐စာရယၿမ႕မာ

ျမစဝကၽြနးေပၚ ေဒသတြင ျဖစ၍ အျမစြတစကာ ရာသဥတမာလညး

အေအးဓာတ လြနကေနခသည။ သ႔ျဖစ၍လညး လမမယ လမမာကေလး

ေဂြဗားရားမာ အျမမျပတ အေအးပတၿပး ေခာငးဆး ရငကပ ေသမတတ

ေဝဒနာ ခခရျခငး ျဖစသည။ သ႔ေသာ ယခေျပာငးေရႊ႕ ေရာကရလာခၾကသည

အလတာဂေရစယာ ၿမ႕ကေလးမာမ ေတာငကနးၿမ႕ကေလး တၿမ႕ျဖစ၍

႐စာရယၿမ႕ထက ရာသဥတ ပမေႏြးေထြးသညဟ ဆရမည ျဖစသည။

အထးသျဖင ပေႏြးေသာ ေနေရာငျခညက အျမမျပတ ရရျခငး၊

ေျခာကေသြ႔ေသာ ေျမက ထေတြ႔ရျခငးႏင သာယာၾကညလငေသာ

မးေကာငးကင ပတဝနးကငက ႐ႈျမငရျခငးတ႔သည ပနးနာသည ဂလာနကေလး

ေဂြဗားရား အတြက ထကျမကသည ေဆးစြမးေကာငးမားက တခြကၿပးတခြက

ေသာကလကရသလ ျဖစသြားသည။ ယခမ အသက႐ဝၿပး အားပါးတရ

ရႊငပလနးဆနးလာခသည။

သ႔ေသာ ႐စာရယၿမ႕ကေလးတြင ေနခစဥက အရြယႏငမမေအာင

အလးအလ ခခရသည ပနးနာေရာဂါ၏ ဒဏခကမာ ျပငးထန လြနးလသည

ျဖစရာ ဂေရစယာၿမ႕ကေလးသ႔ ေရာကခၿပးသညေနာက ေဂြဗားရား၏ ေဝဒနာမာ

ေသရြာသ႔ မေရာကႏငေတာဘ အေတာအတန သကသာထးကလာသည

ဟ၍သာ ဆႏငသည။ လးလးႀကး ေဝဒနာ ေပာက၍ လေကာငးဘဝသ႔

Page 23: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

18181818

ျပနေရာကၿပဟကား ေျပာ၍မျဖစ။ ေရာဂါအျမစမာ မျပတႏငဘ ရေနေသးသည။

မနသည။ ေခာငးဆးေသြးပါ၊ ပနးနာရငကပစေသာ ေရာဂါမးသည အျမစ

တြယမၿပ ဆလင မလြယ။ တကယပင အကရခကခ၍ နကနသည ေဝဒနာ

တမးျဖစသည။

မညသ႔ျဖစေစ ငယငယက အျဖစမးသာဆပါက သကဇးမ

ရညပါေလစဟ ရငတမမျဖင ေၾကာငၾက စးရမခရသည။ ေဂြဗားရားသည

ယခအခါ သသငါငါ ေကာငးေနခနအရြယတြင သလကယလ လြယအတက

လြယ၍ ေကာငးတကႏငခၿပ ျဖစသည။

လ႔ေလာက၏ ဆနးၾကယမႈဟ၍ပင ဆရမညလား၊ လ႔သဘာဝ၏

မတမႈဟ၍ပင ဆရမညလား မသ။ အၾကငသ တဥးတေယာကသည တစတခ

ခၽြတယြငး အားနညးေနပါက ယငးခၽြတယြငး အားနညးခကက အေလးေပး

ျဖညစြကသည အေနျဖင အျခားတဖကဖက တေနရာရာတြင အမားတကာထက

ထးခၽြန သာလြနေနတတသည။ စကၡႏစကြငး အလငးမရ၍ မကမျမင

ဒကၡတဘဝ ေရာကေနၾကသမားသည ေျခသက ၾကား႐မျဖင မညသ မညဝါဟ

အတပေျပာႏငေလာကေအာင ေသာတ အာ႐ျပညစ ထးျခား၍ “နားပါး” သမား

ျဖစေနတတၾကသည။ လကႏစဖကစလး ျပတေနသ တေယာကသည

ကေလာငက ေျခမျဖစ ညပ၍ ေသသပဝငးစကေသာ လကေရးက ျမငသတငး

ေငးေမာ အၾသယရေလာကေအာင ေရးႏငစြမး ရခင ရေနတတသည။

မကႏာတခလး ေကာကေပါကမာ ဗလပြျဖင ၾကညမရေအာင အ႐ပဆးလ

သမားသည လတကာ၏ စတႏလးက သမးကး ဆြငငႏငစြမးရသည

လမးလမးေတာက အဆေကာ ေတးသရငမား ျဖစေနတတၾကသည။

Page 24: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

19191919

ယငးသ႔ တဖကတြင “အားနညး” ေနသေလာက အျခားတဖကတြင

“အားေကာငး” ေနတတၾကသည လ႔ေလာက၏ ဆနးၾကယမႈ၊ လ႔သဘာဝ၏

မတမႈ သေဘာတရားမားသည ေဂြဗားရား၏ ငယစဥဘဝက ထငဟပျပသညဟ

ဆရမလ ျဖစေနသည။ အဘယေၾကာငဆေသာ သ၏ ကနးမာေရးသည

အသကေဘးႏင နးေလာကေအာင “အားနညး” ေနသညႏငအမ “ပညာေရး”

တြင အကးေပးသနသညဟ ဆရေလာကေအာင “အားေကာငး” ေနေသာ

ေၾကာငပင ျဖစသည။

အခနတန အရြယေရာက၍ ေကာငးေနရသညႏင တၿပငနက

ခခာလသည လမမာကေလး ေဂြဗားရားသည မလတနးတြင အတနးတငး

ပထမ ရခသည။ မလတနး လြနေျမာက၍ အလယတနးေရာကသည

အခါတြငလညး ဘာသာတငးတြင ဗလစြ၍ ထးကသည လရညခၽြနကေလး

ျဖစလာခသည။ ေနာကဆး၌ အသက ၁၈ ႏစအရြယတြင အထကတနးပညာက

ဂဏထးျဖင ဆြတခး၍ ေအာငျမငလာခ၏။

ယငးသ႔ ေဂြဗားရားအဖ႔ ကနးမာေရးဘကတြင အားနညး ေနသ

ေလာက ပညာေရးဘကတြင အားေကာငးလာျခငးမာ လ႔ေလာက သဘာဝ၏

ဆနးၾကယမတမႈ ခနခြငညာသေဘာ တရားဟ ဆႏငေသာျငားလညး

သ႔အလအေလာက ထြနးထြနးေပါကေပါက ျဖစလာသညဟ၍ကား မဆႏငေပ။

အကးတရား မနသမသည အေၾကာငးတရား ရရမည၊ ရၾကသညသာ ျဖစ၏။

အေၾကာငးတရားသာ မရလင အကးတရားသညလညး နတ။ အေၾကာငးႏင

အကးသည အညမည ျဖစ၏။

မနသည။ အၾကငသ တစေယာကအဖ႔ တဖကတြင အားနညး၍

အျခားတဖကတြင အားေကာငးေနျခငးမာ အေၾကာငးတရားႏင အကးတရား၏

Page 25: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

20202020

ဆကစပမႈသာ ျဖစသည။ မကမျမင ဒကၡတသည မမေရ႕ေမာက

ေရာကေနသမားက မညသမညဝါဟ၍ ခြျခားျမငႏငစြမးသည စကၡအာ႐

ျပညစျခငး မရသျဖင မကစအစား နားကအသးျပကာ ေသာတအာ႐က

ပမျပညစ ထးခၽြနေအာင ေလကငႀကးစားခရသည။ ယငးသ႔ “အျမင” ဘကတြင

လးဝ အားနညးမႈက “အၾကား” ဘကတြင အားျဖညႀကးစား၍ အႀကမႀကမ ဂ႐ျပ

မတသားချခငးေၾကာင မမထ ဝငထြကသြားလာေနၾကသမားက ေျခသ

ၾကား႐ျဖင မညသမညဝါ အတပေျပာႏငျခငး ျဖစသည။ ကေလာငက ေျခမျဖင

ညပ၍ ေသသပ ဝငးစကေသာ စာလးမားက ေရးႏငသညမာလညး

အလားတပင ျဖစသည။ သ႔အဖ႔ “ကငတြယ ေရးသားမႈ” တြင အသးျပရမည

လကႏစဖကစလး ျပတေနသျဖင “လႈပရားသြားလာမႈ” တြင အသးျပရမည

ေျခေထာကက အစားထး၍ အားကးေလကငချခငး ျဖစသည။

သ႔ျဖစရာ ေျခသၾကား႐ျဖင အမညနာမက “ေဒါက” ကန ေျပာႏငသမား

ေျခေထာကျဖင “ေျဖာင” ေနေအာင စာေရးႏငသမားသည “လမစြမး၍ နတမ”

သမား မဟတၾက။ တဖကဖကတြင လစဥမမေအာင “အားနညး” ေနမႈေၾကာင

လ႔ဘဝက အ႐ႈးမေပး အႏငမခဘ ဇြရရျဖင အႀကမႀကမ အဖနဖန

ေလလာမတသား ႀကးစားခၾကသည အေၾကာငးတရားေၾကာင အျခား

တဘကတြင “အားေကာငး” လာသည အကးတရားက ခစားၾကရသမားသာ

ျဖစသည။

ေဂြဗားရားတေယာက ပညာေရးဘကတြင ထးခၽြနေပါကေရာက ခသည

မာလညး ဤကးေၾကာငး ဆကစပမႈ၏ အညမည တခသာ ျဖစသည။

ကနးမာေရး ဘကတြင လစဥမမေအာင ၾကလခခာလေသာ ေဂြဗားရားအား

ခနေပါက ေျပးလႊား ေဆာကစားရသည အရြယတြင သငယခငး

အေပါငးအေဖၚမားႏင လမးေပၚတြင မေတြ႔ရဘ အမခနးထမာပင စာအပပမား

Page 26: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

21212121

အၾကား ေတြ႔ျမငၾကရသည။ ရပထ ရြာထတြင တလမးဝင တလမးထြက၍

ငကပစေနၾကသည ဆယေကာသက အပစထတြင ေဂြဗားရား တေယာကက

ေတြ႔ျမငၾကရမည မဟတ။ အဘယေၾကာင ဆေသာ ထအခန ထအခါမးတြင

ေဂြဗားရားသည သ႔အမ စာၾကညခနးထမ စာအပပမားအၾကား၌ တအပၿပး

တအပ တကပကပ ဖတေနေသာေၾကာင ျဖစသည။ လလား မေျမာကတေျမာက

လပေပါက အရြယတြင “႐ႈး” ကက ဝတဆင၍ “ေဂၚ” ေရးျပကာ လမးသလား

ေနၾကသည ကာလသားမားထတြင ေဂြဗားရားတေယာက ပါဝငျခငး မရခ။

ဤအခနအခါမး၌လညး ေဂြဗားရားသည စာေရးစာပြတြင ထငကာ ကဗာစာအပ

တအပထမ ကဗာမားက တပဒၿပးတပဒ ဖတကာ သ႔အႀကကမားက

တပဒၿပးတပဒ ႏႈတတကကကရငး အခနကနလြန ေစခသည။

သ႔ျဖင ေဂြဗားရားသည လမမယ အရြယမ ဆယေကာသကအထ

စာအပက လကကမခဘ ကနးမာေရးဘကတြငကား အားနညးသေလာက

ပညာေရးဘကတြင ႀကးစား၍ အားျဖည လာခရာ ေကာငးသငခနးစာ

ဘာသာရပမား သာမက လ႔ဘဝ သငခနးစာ ဘာသာရပမား ျဖစၾကသည

ႏငငေရး၊ စးပြားေရး လမႈေရးႏင ပတသကသမ စာအပမားက အရြယႏင

မလကေအာင ဖတ႐ႈေလလာခသည။

“လကဥးဆရာ မညထကစြာ ပဗၺာစရယ မႏငဘ” ဟေသာ ဆ႐း

စကားသည ျမနမာလမးမား၏ စကားပငျဖစေသာလညး ကမ႓ာအရပရပမ

အသားအေရာငမေရြး၊ ဘာသာ အယဝါဒမေရြး၊ အဆငအတနးမေရြး လမးတငး

လမးတငး၏ မဘတငးႏင သားသမးတငးအတြက ေသြးထြကေအာင

မနကနေသာ ဆ႐းစကား သစၥာတရား ျဖစသည။

Page 27: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

22222222

မနသည။ ေဂြဗားရားအဖ႔ရာ၌လညး သ႔ဘခင ေဂြဗားရားလငခသည

လကဥးဆရာ ပဗၺစရယ ျဖစသည။ အထးသျဖင ကနးမာေရးဘကတြင

လတမးမေစဘ ခခာလသည သားျဖစသ ေဂြဗားရားအား ပညာေရးဘကတြင

သတကာထက ထးခၽြနေအာင ေျမေတာငေျမႇာကေပးရာ၌ ဘခငျဖစသ

လငခသည အားႀကးမာနတက ရလသည။ စတလကကယပါ ရလသည။

သားျဖစသအား ေကာငးသငခနးစာ ဘာသာရပမားသာမက လ႔ဘဝ သငခနးစာ

ဘာသာရပမားပါ မတသား ေလလာႏငေစရန ေကာငးႏးရာရာ သငေတာရာရာ

စာအပစာတမးမနသမ မလြတတမးဝယေပးခသည။ အမားတကာ၏ သားသမး

မားလ ကစားခနတန၍မ ထြကမကစားႏင၊ လညခနတန၍မ ထြကမလညႏင

ေလာကေအာင လမမာတပငး ျဖစေနရာသည သားကေလး ေဂြဗားရားအား

ေမတာႏင ေစတနာအျပင က႐ဏာပါေရာစြက၍ ပညာဗဟသတဘက၌

ထကျမကေလေအာင စာအပစငႏင စာအပပမားအၾကားမာပင အခနကန

ေစခသည။

ဆယေကာသကအရြယ ေဂြဗားရား ငယစဥက ဘခငျဖစသ လငခ

ဝယယ စေဆာငးေပးခေသာ စာအပမားမာ စာအပအမးအစားေပါငး ၃၀၀၀ ခန႔

ရရာ ယငး စာအပမားထတြင ထအခန ထအခါ ဒတယ ကမ႓ာစစႀကးအတြငးႏင

စစႀကးၿပးစကာလ ဖကဆစဆန႔ကငေရး၊ အမးသား လြတေျမာကေရးႏင

နယခ႕ ဆန႔ကငေရးတ႔က ရညညႊနးသည စာနယဇငးမား၊ ဝတကဗာ

ေဆာငးပါးမား၊ ကြနျမနစဝါဒ၊ ဆရယလစဝါဒ ဆငရာ သေဘာတရား

ကမးမားႏင အျခားေခတမ တးတကေသာ လကဝစာအပစာတမးမား

အေျမာကအျမား ပါဝငခသည။

သ႔ျဖစရာ ေဂြဗားရားအဖ႔ အျခားသငယခငး ေကာငးသားမားလ

အျပငထြက၍ ထငသလ မသြားႏင၊ မလာႏင၊ မလညႏငေသာလညး စတပက

Page 28: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

23232323

အားငယျခငးမရ၊ ဘခင ဝယေပးသည စာအပမားအၾကားတြင စာတအပၿပး

တအပ စတပါဝငစားစြာျဖင ဖတ႐ႈေလလာရငး သ႔ကယသ သာယာခသည။

သ႔ဘဝက ေပာေမြ႔ခသည။ ဘယအခန ဘယအခါ ၾကညၾကည သ႔လကထတြင

စာတအပ ရသည။ စာအပႏင လကႏငျပတသည ဟ၍ မရ။

ယငးသ႔ သားျဖစသ ေဂြဗားရားအား စာအပပမားအၾကားတြင

အခနကနေစ၍ ပညာအေမြေပးခသညျပင ဘခငျဖစသ လငခသည

အျခားပညာရပ တစခကလညး လကဥးဆရာအျဖစ သငၾကား၍ သားျဖစသအား

အေမြ ေပးခေသးသည။ ယငးအေမြကား အျခားမဟတ။ ေသနတပစသည

ပညာျဖစသည။

လငခ၏ဘခင (ေဂြဗားရား၏ အဖး) သည အာဂငတးနား အမးသား

တေယာက ျဖစ၍ အေမရကနျပညတြင ေရႊထြကရာ အရပသ႔ သ႔ထကငါ

အေျပးအလႊား သြားေရာက၍ အလအယက ေရႊအရာထြကၾကစဥက ပါဝငခသ

တဥးျဖစသည။ ထစဥက တငးရငးသား လ႐ငးမား၏ ရနေၾကာင၎၊ အခငးခငး

ဗလက၍ မကေၾကးခြသမား၏ ရနေၾကာင၎၊ လမးခလတမ ျဖတ၍ ပါသမ

ေရႊက တကခကလယၾကသည လဆးဂဏးမား၏ ရနေၾကာင၎ ေရႊအရာ

ထြကသတငး ေယာကားမနသမ ေသနတကယစ ကငၾကရသည။ သ႔ျဖင

ေသနတက လကကမခဘ အျမတေစ ကငလာခရသည ဘခငျဖစသထမ

ေသနတပစအတတက ေကာငးေကာငးႀကး တတလာခေသာ လငခသည

သားျဖစသ ေဂြဗားရား လကထကတြငလညး သားစဥေျမးဆက အေမြ

ေပးခသည အေနျဖင ေသနတက ကငတတပစတတေအာင သငၾကား

ေပးခသည။

Page 29: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

24242424

သ႔ျဖင ေဂြဗားရားသည ေကာငးပတရကႏင အားလပခနမားတြင

ဘခငဝယေပးေသာ စာအပမားျဖင အခနကနခသလ ရဖနရခါ ေနသာေသာ

ရကမားတြင အေညာငးေျပ အမဝငးျခအတြငး တေနရာ၌ ဘခင၏ သငၾကား

ခကျဖင ေသနတ လကတညစမးေနခသည။

ေဂြဗားရားအဖ႔ စာဖတရသညမာ စတဝငစားစရာ ေကာငးသညႏငအမ

ေသနတပစ ေလကငရသညမာလညး ေပာစရာေကာငးသည။ အထးသျဖင

အခနၾကာၾကာ စာအပထတြင နစျမပေနရာမ စာဖတအၿပး ယခကသ႔ ျခဝငးထ

ဆငး၍ ေသနတပစ ေလကငရသညမာ အာ႐တမးေျပာငး၍ အေညာငးအညာ

ေျပသည။ စတဓာတတကကြ၍ ေပာစရာေကာငးလသည။ ဤသ႔ျဖင

ေဂြဗားရားသည ဆယေကာသကအရြယက ကနဆးလြနေျမာကခရသည။

မနသည။ ေဂြဗားရာ၏ ငယစဥဘဝ အာဂငတးနားမ မႈနမႊားေသာ

အတတက အရပပမာ ထငဟတ၍ ၾကညမညဆပါက သ႔႐ပပလႊာတြင စာအပ

တအပ၊ သ႔မဟတ ေသနတတလကက ကငလကသား အထငအရား

ေတြ႔ၾကရမညသာတညး။

Page 30: CHE GUEVARA-Biography

ေတာလနေသာ ကဗာေရစးေၾကာငး

Page 31: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

26262626

ဤပနးျခသ႔ဤပနးျခသ႔ဤပနးျခသ႔ဤပနးျခသ႔ ေသနတကေသနတကေသနတကေသနတက ကညအျပညကညအျပညကညအျပညကညအျပည ထညလာသမား၊ထညလာသမား၊ထညလာသမား၊ထညလာသမား၊

ရကစကစြာရကစကစြာရကစကစြာရကစကစြာ ပစသတရနပစသတရနပစသတရနပစသတရန အမန႔ေတာအမန႔ေတာအမန႔ေတာအမန႔ေတာ ဥးထပရြကလာသဥးထပရြကလာသဥးထပရြကလာသဥးထပရြကလာသ

မားသညမားသညမားသညမားသည

ေတးသကးရငလာကနေသာေတးသကးရငလာကနေသာေတးသကးရငလာကနေသာေတးသကးရငလာကနေသာ လထကသာလထကသာလထကသာလထကသာ ေတြ႔ရရသည။ေတြ႔ရရသည။ေတြ႔ရရသည။ေတြ႔ရရသည။

တငးျပညတာဝနႏငတငးျပညတာဝနႏငတငးျပညတာဝနႏငတငးျပညတာဝနႏင အခစစတကအခစစတကအခစစတကအခစစတက လအပကလအပကလအပကလအပက ျပညသအျဖစျပညသအျဖစျပညသအျဖစျပညသအျဖစ

ေျပာငးပစသည။ေျပာငးပစသည။ေျပာငးပစသည။ေျပာငးပစသည။

ပနပနပါးပါးပနပနပါးပါးပနပနပါးပါးပနပနပါးပါး မနးမငယတဥးသညမနးမငယတဥးသညမနးမငယတဥးသညမနးမငယတဥးသည အလကအလကအလကအလက ဆပကငရငးဆပကငရငးဆပကငရငးဆပကငရငး

လကသြားသည။လကသြားသည။လကသြားသည။လကသြားသည။

လလငပတဥးသညလလငပတဥးသညလလငပတဥးသညလလငပတဥးသည ဒဏရာေၾကာငဒဏရာေၾကာငဒဏရာေၾကာငဒဏရာေၾကာင ေခာငးဟတကာေခာငးဟတကာေခာငးဟတကာေခာငးဟတကာလညလညလညလည

ကသြားသည။ကသြားသည။ကသြားသည။ကသြားသည။

Page 32: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

27272727

ဤအျခငးအရာေၾကာငဤအျခငးအရာေၾကာငဤအျခငးအရာေၾကာငဤအျခငးအရာေၾကာင လထသညလထသညလထသညလထသည ထတလန႔ကာထတလန႔ကာထတလန႔ကာထတလန႔ကာ ၿငမသကၿငမသကၿငမသကၿငမသက

သြားၿပးသြားၿပးသြားၿပးသြားၿပး ကဆးသမားအားကဆးသမားအားကဆးသမားအားကဆးသမားအား ေငးစကၾကညေနၾကသည။ေငးစကၾကညေနၾကသည။ေငးစကၾကညေနၾကသည။ေငးစကၾကညေနၾကသည။

တေျဖးေျဖးတေျဖးေျဖးတေျဖးေျဖးတေျဖးေျဖး ဝမးနညးေၾကကြျခငးဝမးနညးေၾကကြျခငးဝမးနညးေၾကကြျခငးဝမးနညးေၾကကြျခငး လႈငးတပးသညလႈငးတပးသညလႈငးတပးသညလႈငးတပးသည ေအးစကေအးစကေအးစကေအးစက

ေသာေသာေသာေသာ ေဒါသသ႔ေဒါသသ႔ေဒါသသ႔ေဒါသသ႔ ထးတကသြားကနသည။ထးတကသြားကနသည။ထးတကသြားကနသည။ထးတကသြားကနသည။

ထ႔ေနာကထ႔ေနာကထ႔ေနာကထ႔ေနာက သတ႔သညသတ႔သညသတ႔သညသတ႔သည သတ႔၏သတ႔၏သတ႔၏သတ႔၏ အလမားကအလမားကအလမားကအလမားက ေသြးအငထ၌ေသြးအငထ၌ေသြးအငထ၌ေသြးအငထ၌

ႏစၿပးႏစၿပးႏစၿပးႏစၿပး သကာလသကာလသကာလသကာလ

လသတသမားမား၏လသတသမားမား၏လသတသမားမား၏လသတသမားမား၏ မကႏာေရ႕၌မကႏာေရ႕၌မကႏာေရ႕၌မကႏာေရ႕၌ လႊငထျပလကသည။လႊငထျပလကသည။လႊငထျပလကသည။လႊငထျပလကသည။

ဤဤဤဤ ကဆးသကဆးသကဆးသကဆးသမားအတြကမားအတြကမားအတြကမားအတြက ငါသညငါသညငါသညငါသည အျပစဒဏကအျပစဒဏကအျပစဒဏကအျပစဒဏက ေတာငးေတာငးေတာငးေတာငး

ဆပါ၏။ဆပါ၏။ဆပါ၏။ဆပါ၏။

ငါတ႔၏ငါတ႔၏ငါတ႔၏ငါတ႔၏ အဖတငးျပညကအဖတငးျပညကအဖတငးျပညကအဖတငးျပညက ေသြးျဖငေသြးျဖငေသြးျဖငေသြးျဖင ေပကေစသတ႔အားေပကေစသတ႔အားေပကေစသတ႔အားေပကေစသတ႔အား

ငါသညငါသညငါသညငါသည အျပစဒဏေပးရနအျပစဒဏေပးရနအျပစဒဏေပးရနအျပစဒဏေပးရန ေတာငးဆပါ၏။ေတာငးဆပါ၏။ေတာငးဆပါ၏။ေတာငးဆပါ၏။

ဤလသတမႈဤလသတမႈဤလသတမႈဤလသတမႈ ကးလြနရနကးလြနရနကးလြနရနကးလြနရန အမန႔ေပးသကအမန႔ေပးသကအမန႔ေပးသကအမန႔ေပးသက

အျပစဒဏေပးရနအျပစဒဏေပးရနအျပစဒဏေပးရနအျပစဒဏေပးရန ငါေတာငးဆပါ၏။ငါေတာငးဆပါ၏။ငါေတာငးဆပါ၏။ငါေတာငးဆပါ၏။

ဤအေလာငးမားေပၚမဤအေလာငးမားေပၚမဤအေလာငးမားေပၚမဤအေလာငးမားေပၚမ ကတကတ၍ကတကတ၍ကတကတ၍ကတကတ၍ တနခးအာဏာတနခးအာဏာတနခးအာဏာတနခးအာဏာ လယသလယသလယသလယသ

သစၥာေဖာကမားအားသစၥာေဖာကမားအားသစၥာေဖာကမားအားသစၥာေဖာကမားအား

အျပစဒဏေပးရနအျပစဒဏေပးရနအျပစဒဏေပးရနအျပစဒဏေပးရန ငါေတာငးဆပါ၏။ငါေတာငးဆပါ၏။ငါေတာငးဆပါ၏။ငါေတာငးဆပါ၏။

Page 33: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

28282828

ဤသတျဖတမႈအားဤသတျဖတမႈအားဤသတျဖတမႈအားဤသတျဖတမႈအား အျပစလႊတသအျပစလႊတသအျပစလႊတသအျပစလႊတသ ခြငလႊတေရးသမားခြငလႊတေရးသမားခြငလႊတေရးသမားခြငလႊတေရးသမား

မားအားမားအားမားအားမားအား

အျပစဒဏအျပစဒဏအျပစဒဏအျပစဒဏ ေပးရနေပးရနေပးရနေပးရန ငါေတာငးဆပါ၏။ငါေတာငးဆပါ၏။ငါေတာငးဆပါ၏။ငါေတာငးဆပါ၏။

ငါသညငါသညငါသညငါသည သတ႔ႏငသတ႔ႏငသတ႔ႏငသတ႔ႏင လကဆြကာလကဆြကာလကဆြကာလကဆြကာ ေမေလာရနအလမရ။ေမေလာရနအလမရ။ေမေလာရနအလမရ။ေမေလာရနအလမရ။

ငါသညငါသညငါသညငါသည သတ႔၏သတ႔၏သတ႔၏သတ႔၏ ေသြးစြနးေသာေသြးစြနးေသာေသြးစြနးေသာေသြးစြနးေသာ လကမားကလကမားကလကမားကလကမားက ထရနအလမရ။ထရနအလမရ။ထရနအလမရ။ထရနအလမရ။

ငါသညငါသညငါသညငါသည အျပစဒဏေပးရနသာအျပစဒဏေပးရနသာအျပစဒဏေပးရနသာအျပစဒဏေပးရနသာ အအအအလရသညသာတညး။လရသညသာတညး။လရသညသာတညး။လရသညသာတညး။

သတ႔ကသတ႔ကသတ႔ကသတ႔က အရပရပသ႔အရပရပသ႔အရပရပသ႔အရပရပသ႔ သအမတႀကးမားအျဖစသအမတႀကးမားအျဖစသအမတႀကးမားအျဖစသအမတႀကးမားအျဖစ ေစလႊတျခငးက၎၊ေစလႊတျခငးက၎၊ေစလႊတျခငးက၎၊ေစလႊတျခငးက၎၊

အမမပငအမမပငအမမပငအမမပင ကးကြယကာကးကြယကာကးကြယကာကးကြယကာ တေျဖးေျဖးတေျဖးေျဖးတေျဖးေျဖးတေျဖးေျဖး ေပာကပေပာကပေပာကပေပာကပသြားေစမညက၎သြားေစမညက၎သြားေစမညက၎သြားေစမညက၎

ငါသညငါသညငါသညငါသည အလမရ။အလမရ။အလမရ။အလမရ။

ဤေနရာမာပငဤေနရာမာပငဤေနရာမာပငဤေနရာမာပင … … … … ဤပနးျခမာပငဤပနးျခမာပငဤပနးျခမာပငဤပနးျခမာပင

သတ႔အားသတ႔အားသတ႔အားသတ႔အား တရားစရငရနတရားစရငရနတရားစရငရနတရားစရငရန အလရသည။အလရသည။အလရသည။အလရသည။

ငါသညငါသညငါသညငါသည သတ႔အားသတ႔အားသတ႔အားသတ႔အား အျပစဒဏေပးရနသာအျပစဒဏေပးရနသာအျပစဒဏေပးရနသာအျပစဒဏေပးရနသာ အလရသတညး။အလရသတညး။အလရသတညး။အလရသတညး။

လေရာငသည ညအေမာငက ႀကးစား၍ ေဖာကထြငးလက ရသည။

ခသားပမာ အလပလပ အလႊာလႊာ ျဖစေနေသာ တမတက

တမသားမားက တခါတခါ ေရ႕မ ဆးကာေနသျဖင လမငး၏ အလငးေရာငမာ

Page 34: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

29292929

ေမာငခညတခက၊ လငးခည တဝကျဖင ျပကျပကထငထင ေျမျပငသ႔

မေရာကဘ ရေနသည။

နကျပာေရာင သနးေနသည ကမၺလာျဖင လႊမးထားေသာ

မးေကာငးကင၏ တေနရာတြငမ ခနစစဥၾကယ၏ အၿမးပငးသည ေလးကငးပမာ

တျဖညးျဖညး ေကာ၍ ေကာ၍ လာသညက ေတြ႔ရသည။

အလတာ ဂေရစယာ ၿမ႕ကေလးမာ ညဥနက၍ မႈနမႊားေသာ

လေရာငေအာကတြင ၿငမသကစြာ အပစကလေလာငးလက ရသည။

သ႔ေသာ တၿမ႕လး အပေမာကေနၿပဟ၍ကား မဆႏင။ အေဆာကအဥ

အခ႕မ မးေရာငမားသည လမးမားေပၚသ႔ ကြကတကြကကား ထးထြက

ကေရာကလက ရေနေသးသည။

တခေသာ ရပကြကမ အမတအမ၏ ျပတငးတေပါကတြင မနသားက

ထြငးေဖာကကာ အျပငသ႔ ကေရာကေနသည ဝးတဝါး အလငးေရာငက

တစတေယာကေသာ အလပက လပကငလက ရသညဟ မတယမနးဆ

ရသည။

မနသည။ ထအလငးေရာငရရာ ျပတငးေပါကအနးသ႔ ခဥးကပ၍

အမတမထင ၾကညလကမည ဆပါက အမအတြငးအခနး ေဒါငတေနရာမ

စာၾကညစာပြတြင ညဝတအကႌျဖင လငယတေယာက စာေစာငတခက

စတပါဝငစားစြာ ဖတ႐ႈေနသညက ေတြ႔ရမည ျဖစသည။ ထလငယ၏

အသကအရြယမာ ၁၆ ႏစသာသာခန႔ ရမညဟ မနးရ၍ ပနပနပါးပါးျဖင

ရညလားေသာ အရပအေမာငး ရဟနတသည။

Page 35: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

30303030

တၿမ႕လးလလ လေလာငး ၿငမသက၍ အနားယ အပစကေနၾကသည

ညဥနကသနးေကာင အခနတြင ဤ အမကေလးအတြငး၌ တတတတ

ဆတဆတ စတပါဝငစားစြာ စာဖတေနသည ဤ လငယကား အျခားသ မဟတ။

ကနးမာေရးတြင ခ႕တ အားနညးေနသညႏငအမ ပညာဗဟသတက ရႏငသမ

ရေအာင ေလလာ ႀကးစားေနသည ေခ - ေဂြဗားရားပငတညး။

ေဂြဗားရား တေယာက အပခနတန၍မ မအပႏငေသးဘ

ဇြေကာငးေကာငးျဖင ဖတေနသညစာမာ “ပနးျခတြငး၌ ကဆးသမား” အမညရ

ကဗာတပဒ ျဖစသည။

ဤပနးျခသ႔ဤပနးျခသ႔ဤပနးျခသ႔ဤပနးျခသ႔ ေသနတကေသနတကေသနတကေသနတက ကညအျပညကညအျပညကညအျပညကညအျပည ထညလာသမား၊ထညလာသမား၊ထညလာသမား၊ထညလာသမား၊

ရကစကစြာရကစကစြာရကစကစြာရကစကစြာ ပစသတရနပစသတရနပစသတရနပစသတရန အမန႔ေတာအမန႔ေတာအမန႔ေတာအမန႔ေတာ ဥးထပရြကလာသဥးထပရြကလာသဥးထပရြကလာသဥးထပရြကလာသ

မားသညမားသညမားသညမားသည

ေတးသကးရငလာကနေသာေတးသကးရငလာကနေသာေတးသကးရငလာကနေသာေတးသကးရငလာကနေသာ လထကသာလထကသာလထကသာလထကသာ ေတြ႔ရရသည။ေတြ႔ရရသည။ေတြ႔ရရသည။ေတြ႔ရရသည။

တငးျပညတာတငးျပညတာတငးျပညတာတငးျပညတာဝနႏငဝနႏငဝနႏငဝနႏင အခစစတကအခစစတကအခစစတကအခစစတက လအပကလအပကလအပကလအပက ျပညသအျဖစျပညသအျဖစျပညသအျဖစျပညသအျဖစ

ေျပာငးပစသည။ေျပာငးပစသည။ေျပာငးပစသည။ေျပာငးပစသည။

ပနပနပါးပါးပနပနပါးပါးပနပနပါးပါးပနပနပါးပါး မနးမငယတဥးသညမနးမငယတဥးသညမနးမငယတဥးသညမနးမငယတဥးသည အလကအလကအလကအလက ဆတကငရငးဆတကငရငးဆတကငရငးဆတကငရငး

လကသြားသည။လကသြားသည။လကသြားသည။လကသြားသည။

လလငပတဥးသညလလငပတဥးသညလလငပတဥးသညလလငပတဥးသည ဒဏရာေၾကာငဒဏရာေၾကာငဒဏရာေၾကာငဒဏရာေၾကာင ေခာငးဟတကာေခာငးဟတကာေခာငးဟတကာေခာငးဟတကာ လညလညလညလည

ကသြားသည။ကသြားသည။ကသြားသည။ကသြားသည။

Page 36: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

31313131

ဤအျခငးအရာေၾကာငဤအျခငးအရာေၾကာငဤအျခငးအရာေၾကာငဤအျခငးအရာေၾကာင လထသညလထသညလထသညလထသည ထတလန႔ကာထတလန႔ကာထတလန႔ကာထတလန႔ကာ ၿငမသကၿငမသကၿငမသကၿငမသက

သြားၿပးသြားၿပးသြားၿပးသြားၿပး ကဆးသမားအားကဆးသမားအားကဆးသမားအားကဆးသမားအား ေငးေငးေငးေငးစကၾကညေနၾကသည။စကၾကညေနၾကသည။စကၾကညေနၾကသည။စကၾကညေနၾကသည။

ယငးကဗာက စပဆ သကးသမာ ခလျပညမ ထငရားေကာၾကား

လသည ကဗာဆရာႀကး ပကဘလန႐ဒါပင ျဖစသည။

ပကဘလ န႐ဒါသည ေတာေတာင ေရေျမသဘာဝ အလမား၌သာ

ယစမး၍ ဖြ႔ဆ သကးေနသမဟတ။ အမးသား လြတေျမာကေရး ႀကးပမးမႈမား၊

ဖကဆစ ေတာလနေရး တကပြမားႏင နယခ႕ဆန႔ကငေရး အကြမႈမားက

ေဖၚထတ လႈ႔ေဆာသည သ႐ပေဖၚကဗာမားက အေလးထား ေရးသား

စပဆခသ ျဖစသည ေဂြဗားရားသည ဆရာႀကး န႐ဒါ၏ ကဗာမနသမ

မလြတတမး ရာေဖြဖတ႐ႈခသည။

အထကပါ “ပနးျခတြငး၌ ကဆးသမား” အမညရ ကဗာသည

စတကးယဥကဗာ မဟတ။ တကယ အျဖစအပက တခက အေျခခ၍ ဆရာႀကး

န႐ဒါ၏ ႏလးသားမ ခစားခကအျပညအဝျဖင စပဆခသည သ႐ပေဖၚကဗာ

ျဖစသည။

၁၉၄၃ ခႏစ ေဖေဖၚဝါရလ ၂၉ - ရကေန႔က ခလျပည စနတယာဂၿမ႕

ၿမ႕လယပနးျခႀကးတြင အလပသမားမား ဆႏၵျပပြ ကငးပခသည။ အဆပါ

ဆႏၵျပပြက ခလအစးရ ရအဖြ႔က ေသနတမားျဖင ပစခတ၍ လစခြခရာမ

အလပသမား အမားအျပား ကဆးဒဏရာ ရခသည။ ယငးအျဖစအပကသည

ေတာငအေမရကတက တတကလး ဂယက႐က ပ႕ႏ႔သြားခရာ အလပသမားမား

ေသြးေျမကခရသည ယငးအျဖစအပကက မကျမငကယေတြ႔ ျဖစခသည

ဆရာႀကး န႐ဒါသည ခလအစးရ၏ လမဆေသာ ရကစကမႈမားက ႏငငတကာမ

Page 37: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

32323232

ျပညသမား သၾကားစမေသာငာ ဤကဗာျဖင လႈ႔ေဆာ ေကြးေၾကာချခငး

ျဖစသည။

သတ႔သတ႔သတ႔သတ႔ ကဆးခေသာကဆးခေသာကဆးခေသာကဆးခေသာ ဤေနရာသ႔ဤေနရာသ႔ဤေနရာသ႔ဤေနရာသ႔

ငါသညငါသညငါသညငါသည ငေကြးရနငေကြးရနငေကြးရနငေကြးရန လာျခငးမဟတ။လာျခငးမဟတ။လာျခငးမဟတ။လာျခငးမဟတ။

ယခတငယခတငယခတငယခတင ရေနၾကသရေနၾကသရေနၾကသရေနၾကသ သငတ႔အားသငတ႔အားသငတ႔အားသငတ႔အား

ေျပာၾကားရနေျပာၾကားရနေျပာၾကားရနေျပာၾကားရန ငါလာျခငးငါလာျခငးငါလာျခငးငါလာျခငး ျဖစသတညး။ျဖစသတညး။ျဖစသတညး။ျဖစသတညး။ ။။။။

“ပနးျခတြငး၌ ကဆးသမား” ကဗာ၏ ပထမဆး အပဒသည

ေဂြဗားရာ၏ စတဓာတက တဖြားဖြား တကကြေစခသည။ အားသစမာနသစျဖင

ျပညဝေစခသည။ ကဆးသည ရေဘာမားအတြက ဝမးနညးပကလက ငေကြး

ေနျခငးထက တဗလက တဗလတက၍ ေရ႕သ႔ ဆကလကခတကၾကမ

ေအာငပြခ၍ ေအာငလလႊငႏငမညက အေလးအနက ခယသေဘာေပါက

မသည။

ငါတ႔တကပြသညငါတ႔တကပြသညငါတ႔တကပြသညငါတ႔တကပြသည

ေျမျပင၌၎၊ေျမျပင၌၎၊ေျမျပင၌၎၊ေျမျပင၌၎၊

စက႐၌၎၊စက႐၌၎၊စက႐၌၎၊စက႐၌၎၊ လယေတာ၌၎၊လယေတာ၌၎၊လယေတာ၌၎၊လယေတာ၌၎၊

လမးမေပၚ၌၎၊လမးမေပၚ၌၎၊လမးမေပၚ၌၎၊လမးမေပၚ၌၎၊

စမးစမးနနႏငစမးစမးနနႏငစမးစမးနနႏငစမးစမးနနႏင

ရရေရရေရရေရရေတာကလကရေသာတာကလကရေသာတာကလကရေသာတာကလကရေသာ

Page 38: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

33333333

ေၾကးနဖကငမား၌၎ေၾကးနဖကငမား၌၎ေၾကးနဖကငမား၌၎ေၾကးနဖကငမား၌၎

စစေၾကာငးျဖန႔၍စစေၾကာငးျဖန႔၍စစေၾကာငးျဖန႔၍စစေၾကာငးျဖန႔၍ ေနမညသာတညး။ေနမညသာတညး။ေနမညသာတညး။ေနမညသာတညး။ ။။။။

လသတသမား ခလအစးရအား ကဆးသည ရေဘာမားအတြက

လကစားေခ၍ အျပစဒဏခတရန ျပငးထန ထကျမကသည ေတာငးဆ

ခကမားက ဖတ႐ႈရေသာအခါ ေဂြဗားရား၏ စတတြင အထးပင လႈပရားမသည။

ရနသက ရနသလ သေဘာထား၍ ကမ႓ာေၾကေသာလညး ဥဒါနးမေက ျပတျပတ

သားသား လကစားေခရန ဆရာႀကး န႐ဒါ၏ လႈ႔ေဆာခကမားသည

ေဂြဗားရားအား ၾကကသးေမြးညငးမားပင ထေစခသည။

အအအအ ---- ကဆးေလၿပးေသာကဆးေလၿပးေသာကဆးေလၿပးေသာကဆးေလၿပးေသာ ေသြးခငးသားခငးအေပါငးတ႔။ေသြးခငးသားခငးအေပါငးတ႔။ေသြးခငးသားခငးအေပါငးတ႔။ေသြးခငးသားခငးအေပါငးတ႔။

တတဆတျခငးမေန၍တတဆတျခငးမေန၍တတဆတျခငးမေန၍တတဆတျခငးမေန၍ ငါတ႔၏ငါတ႔၏ငါတ႔၏ငါတ႔၏ ကယေလာငေသာကယေလာငေသာကယေလာငေသာကယေလာငေသာ အသျဖငအသျဖငအသျဖငအသျဖင

လြတလပေရးေကြးေၾကာသကလြတလပေရးေကြးေၾကာသကလြတလပေရးေကြးေၾကာသကလြတလပေရးေကြးေၾကာသက ဟစေအာဟစေအာဟစေအာဟစေအာ လႊမးေမာၾကကနအ။လႊမးေမာၾကကနအ။လႊမးေမာၾကကနအ။လႊမးေမာၾကကနအ။

ထအခါ၌ထအခါ၌ထအခါ၌ထအခါ၌ ျပညသတ႔၏ျပညသတ႔၏ျပညသတ႔၏ျပညသတ႔၏ ေျမာမနးခကသညေျမာမနးခကသညေျမာမနးခကသညေျမာမနးခကသည

ေပာရႊငျခငးေပာရႊငျခငးေပာရႊငျခငးေပာရႊငျခငး ေတးသျဖငေတးသျဖငေတးသျဖငေတးသျဖင အလညးညးအလညးညးအလညးညးအလညးညး ျမညဟညးေနပါအ။ျမညဟညးေနပါအ။ျမညဟညးေနပါအ။ျမညဟညးေနပါအ။ ။။။။

မနသည။ အညအခ အလမလဘ တကပြမားက ဆကလက

ဆငႏႊရမည။ မကေမာကေခတ နယခ႕ဆန႔ကငေရးႏင လယသမားမားသည

အဓက အငအားမားျဖစသည။ စက႐အလပ႐မားႏင လယေတာမားတြငပါ

မကန ေအာငပြခသညအထ တကခကသြားၾကရမည။ သ႔မသာ ကဆး

ေလၿပးေသာ ရေဘာမား၏ လြတလပေရးေကြးေၾကာသသည အမနတကယ

အေကာငအထည ေပၚႏငမညျဖစသည။ သ႔မသာ ျပညသလထအဖ႔ ပနးတငက

Page 39: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

34343434

လမးကငႏငၾကမည ျဖစသည။ ေျမႇာလငခက ျပညဝ၍ ရႊငလနးခမးေျမ႕ၾကမည

ျဖစသည။

ေဂြဗားရားသည အပဒေပါငး ၁၂ ပဒ ပါဝငသည ဆရာႀကး န႐ဒါ၏

“ပနးျခတြငး၌ ကဆးရသမား” ကဗာက စးစးစကစက ဖတရငး အထးႏစၿခက

အားရ၍ စတဓာတတကကြမသည။

ဤကဗာသာမဟတ။ ယခငယခငက ဆရာႀကး န႐ဒါ ေရးခသမ

ကဗာမားကလညး အားလးလလ တခမကန ဖတခဘးသည။ ဖတဖးသမ

သေဘာကမသည။ ႏစသကမသည။ အထးသျဖင ဆရာႀကး၏ ကဗာမားသည

တကပြဝင ကဗာမား ျဖစရာ ေဂြဗားရာအဖ႔ ယငးကဗာမားက ဖတရသညမာ

အားသစေမြး၍ အားေဆးေသာကလကသလ ခစားမသည။ အခ႕ေသာ

ကဗာအပဒမားက ႏႈတတကကက၍ အာဂေဆာငထားသညအထ ႏစသက

စြလနးမသည။

ေဂြဗားရားသည ဆရာႀကး၏ ကဗာမားက ယငးသ႔ႏစသက

စြလနးမရာမ ဆရာႀကး၏ အတပၸတ ဘဝလမးေၾကာငးက ျပနေျပာငး ေဖြရာ၍

ေလလာၾကညမသည။ ယငးသ႔ ေလလာမေသာ အခါ ဆရာႀကး၏ ဘဝက ပ၍

အားကမသည။ ဆရာႀကး၏ ဂဏအငက ပ၍ ခမငခသည။ ဆရာႀကး၏

ႀကးပမးမႈက ပ၍ အေလးျပမသည။ အထးသျဖင အဖႏပခ ပစၥညးမမားႏင

အညႇဥးဆခ ေကာမြျပညသမားဘကမ မားမားမတမတ ထာဝစဥ ရပတည

ခသည ဆရာႀကး၏ လတနးစားစတဓာတ၊ လတနးစား အသက ပ၍

ၾကညညမသည။ မနသည။ ဆရာႀကးသည လတနးစားစတဓာတ၊ လတနးစား

အသျဖင ျပညဝသ ျဖစသည။

Page 40: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

35353535

ပကဘလန႐ဒါသည ၁၉၀၄ ခႏစတြင ဖြားျမင၍ အာဂငတးနားျပညႏင

ေကာခငးကပေနသည ခလျပညသား ျဖစသည။ သ႔ဘခငမာ မးရထားလမး

အလပသမား ပစၥညးမတဥး ျဖစသည။ မးရထားလမး အလပသမား

တေယာကအေနျဖင ရရသည လခမာ မေလာကမင မဖလဘ ရခရာ

န႐ဒါဘခငသည အလပအားလပခနတြင ေကာငးဆရာအျဖစ တဖကတလမးမ

အသကေမြး ဝမးေကာငးခရသည။

မေသ႐၊ မငတ႐ လစာကေလးျဖင အရငးရငမား၏ ေသြးစတမႈ၊

ေခါငးပျဖတမႈမားက ႏစရညလမား ခစားခရသည။ ဘခင အလပသမားႀကး၏

ပစၥညးမဘဝသည သားျဖစသ န႐ဒါအား လတနးစားအသ ရရေစခသညႏငအမ

တဖကက ဘခငျဖစသ၏ ေကာငးဆရာအလပသည န႐ဒါအား စာေပက

ခစျမတႏးေစခသည။

သ႔ျဖငပင န႐ဒါသည စာသမား၊ ကဗာသမား ျဖစလာခသည။

အသက ၁၇ ႏစအရြယတြင ကဗာဆရာေပါကစကေလး န႐ဒါ၏

ပထမဆး ကဗာစာအပတအပက ပႏပထတေဝခသည။ ထ႔ေနာက ကဗာစာအပ

မား တအပၿပးတအပ ပႏပထတေဝခရာမ ကဗာဆရာ န႐ဒါဟ၍ ထငရား

ေကာၾကားလာခသည။

သ႔ကဗာမား၏ အရနအဝါႏင သ႔ ပညာအရညအခငးမားက

အေၾကာငးျပ၍ သတမန ရာထးျဖင အေရ႕အာရႏငငမားသ႔ ေစလႊတျခငး

ခခရသည။ ဥးစြာပထမ ျမနမာႏငငသ႔ ခလျပညဆငရာ ေကာငစစဝနအျဖစ

ေရာကရခသည။ ကဗာဆရာ သတမနအရာရ န႐ဒါသည ၁၉၂၇ ခႏစမ ၁၉၃၂

ခႏစအထ အေရ႕အာရႏငငမားတြင တာဝနလညလည ထမးေဆာငခရာ

Page 41: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

36363636

ဤႏစမားအတြငး တ႐ပ၊ အႏၵယ၊ ဂပန၊ ဂာဗား စသညျဖင ေနရာအႏ႔အျပား

ေရာကရခသည။

ထမတဖန ၁၉၃၄ ခႏစတြင စပနျပညသ႔ သတမနအရာရ အျဖစ

ေရာကခရျပနသည။ ယငးသ႔ စပနျပညတြင တာဝန ထမးရြကေနခက

စပနအမးသား အစးရအား ဖရနက ေခါငးေဆာငေသာ ဖကဆစမားက

ဂာမနႏင အတလႏငငမား၏ အကအညျဖင တကခကခရာမ ျပညတြငးစစႀကး

ျဖစပြားလာခသည။ ဤတြင ပစၥညးမ လတနးစား လပသားျပညသမား၏

အာဏာက ၿဖခဖကဆးသမားအား မလလား မ႐ႈဆတႏငေသာ

ပကဘလန႐ဒါသည ခကခငး ျပညသ႔စစအဖြ႔တြင ပါဝင စာရငးသြငးကာ

အျခားေသာ စပနမးခစ စာေရးဆရာမားႏငအတ လကတြ၍ ဖရနကအား

တကပြ ဝငခသည။ ယငးသ႔ စပနျပညတြငးစစတြင ပါဝငလႈပရား တကခက

ခသည။ ယငးသ႔ စပနျပညတြငးစစတြင ပါဝင လႈပရား တကခကခသညမားက

ျပနလည မတတမးတင၍ “ႏလးသာထမ စပနျပည” ဟေသာ အမညျဖင

ကဗာစာအပ တအပက ၁၉၃၈ ခႏစတြင ပႏပထတေဝခရာ ယငးစာအပမာ

ဒတယကမ႓ာစစႀကး မတငမက ဖကစစ အႏရာယက ခခကာကြယၾကရန

ပထမဆး တပလန႔ႏႈးေဆာသည ကဗာစာအပအျဖစ အထးပင ေကာၾကား

ထငရားခသည။ ထ႔ေနာက ဥေရာပတြင ဒတယ ကမ႓ာစစႀကး စတင

ျဖစပြားလာခရာ န႐ဒါသည အမႏငငျဖစေသာ ခလျပညသ႔ ျပနလာ၍

သာမနျပညသ တေယာကအျဖစ ေနထငကာ ကဗာမားက အဆကမျပတ

ေရးသားခသည။ တဖန ခလအစးရ၏ တာဝနေပးခကအရ ၁၉၄၀ ျပညႏစတြင

မကဇက ျပညသ႔ သတမန အျဖစ သြားေရာကကာ ဖကဆစဆန႔ကငေရးမားက

လႈပရားေဆာငရြကချပနသည။ ဤအေတာအတြငး အေမရကန ျပညေထာငစသ႔

Page 42: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

37373737

ပထမဆးအႀကမ အလညအပတ ေရာကရခရာ အေမရကနျပညသမားႏင

တးတကေသာ စာေရးဆရာ အႏပညာရငမား၏ ႀကဆ ဂဏျပျခငးခခရသည။

န႐ဒါသည မကဇကတြင ေခတမသာ တာဝနထမးေဆာငၿပး

ခလျပညသ႔ ျပနလာခသည။ ထအခနမစ၍ ႏငငေရး လႈပရားမႈမားႏင

ျပညသ႔အေရးအခငးမားတြင အတအလငး အထငအရား ပါဝငလာခသည။

ဒတယ ကမ႓ာစစႀကး ၿပးဆး၍ ႏငငအားလးတြင ၿငမးခမးေရး၊ ဒမကေရစေရးႏင

အမးသား အခပအခာ အာဏာခငျမေရးအတြက တခနက အကြလက ရၾကရာ

ျပညသ႔ကဗာဆရာႀကး န႐ဒါသည တကပြဝငကဗာမားက စပဆလႈ႔ေဆာရငး

လပသားျပညသမား၏ အခြငအေရးမားအတြက ထကျမကစြာ ပါဝင

ေဆာငရြကခသည။ ယငးသ႔ ျပညသ႔ လႈပရားမႈမားတြင တကကြစြာ

ပါဝငေခါငးေဆာငခသျဖင စစၿပးကာလ ခလျပည အေထြေထြ ေရြးေကာက

ပြႀကးတြင ဓာတသတ အလပသမားမား၏ ေရြးေကာကတငေျမႇာကမႈျဖင

န႐ဒါသည အထကလႊတေတာတြင ျပညသ႔ ကယစာလယတဥး ျဖစလာခသည။

မၾကာမ သသည ခလျပညတြင ကြနျမနစပါတဝင တေယာက ျဖစလာ

ခသည။ ထ႔ေနာက ၁၉၄၈ ခ ႏစဥးပငးတြင ဒမကေရစ အငအားစမား စေပါငး

ပါဝငဖြ႔စညးထားသည ျပညသ႔တပဥး ညြန႔ေပါငး အစးရ ျပတက၍

ဖကဆစအာဏာရင ဂြနေဇလက ဗဒလာ ေခါငးေဆာငသည အစးရ

တကလာခရာ ကြနျမနစပါတမာ မတရားသငးေၾကညာျခငး ခခရသည။

ထစဥက ျပညသ႔တပဥးအစးရအား ျဖတခချခငး၊ ကြနျမနစပါတမား

မတရားသငး ေၾကညာချခငးႏင ပတသက၍ ျပညသ႔ကယစားလယ

ကဗာဆရာႀကး န႐ဒါသည အထကလႊတေတာ အေဆာငအတြငး၌ ေအာကပါ

အတငး ရရေတာက ေကြးေၾကာခသည။

Page 43: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

38383838

“အညႇဥးဆခ အႏပစကခခၾကရတ ခလအမးသား အမးသမးမားန႔

ကြနျမနစ ပါတဝငမနသမက ဒေနရာကေနၿပး ခးကးဂဏျပလကပါတယ။ ဒလ

ခးကးဂဏျပရငး သတ႔က တခေျပာခခငပါတယ။ ကပတ႔ ပါတဟာ

ဘယေတာမ မၿပကြ မပကစးႏငပါဘး။ ဒပါတဟာ ျပညသလထရ႕ ဒကၡအဝဝက

အေၾကာငးျပၿပး အေျဖရာဘ႔ ေပၚထြကလာတ ပါတျဖစတယ။ ဒအေၾကာငး

တရားေၾကာင ဒပါတရ႕ ဂဏသကၡာဟာ ျမငမားလာၿပး အငအားႀကးသညထက

ႀကးမားလာပါလမမယ”

ျပညသ႔ ကဗာဆရာႀကး န႐ဒါသည ထအခနမစ၍ ေျမေအာက

ေတာလနးေရးသမား တေယာက ျဖစလာခၿပး ခလျပည ဖကဆစအာဏာရင

အစးရလကေအာကမ လြတေျမာကရန ေရ႕ေဆာင ႀကးပမးလာခသည။

ထအခန ထအခါ ေျမေအာကေတာလနေရးသမားဘဝ ၁၉၄၉ ခ ေမလမာပင

“မးရထား သလမးအလပသမား ႏးၾကားပါေလာ” အမညျဖင ကဗာရညႀကး

တပဒက ေရးသားခရာ ယငးကဗာမာ ႏငငတကာသ႔ ပ႕ႏ႔ထငရား၍

ေကာၾကားသြားခသည။

ဆရာႀကး န႐ဒါသည လမးစ ေသြးစညးေရးႏင တတယကမ႓ာစစ

တားဆးေရး လႈပရားမႈမားတြင ေရ႕တနးမ တကတကကြကြ ပါဝငခရာ

ခလအမးသား ကဗာဆရာႀကးတေယာက အျဖစသာမက အျပညျပညဆငရာ

ပစၥညးမ ျပညသ႔စာဆႀကး တဥးအျဖစ အထးပင ေလးစားျခငး ခခရသည။

၁၉၄၉ ခႏစ ေႏြဥးရာသတြင ျပငသစျပည ပါရၿမ႕၌ ကငးပသည

ကမ႓ာၿငမးခမးေရး ကြနဂရကႀကးသ႔ တကေရာကခရာ ႏငငတကာမ

ေခါငးေဆာငႀကးမားက ဆရာႀကး န႐ဒါအား တခနက ခးကးဂဏျပခၾကသည။

ထ႔ေနာက ႏငငအမားအျပားတြင ကမ႓ာၿငမးခမးေရး၊ တတယ ကမ႓ာစစ

တားဆးေရးအတြက ကငးပျပလပေသာ ကြနဂရကမား၊ ညလာခမားႏင

Page 44: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

39393939

ဆႏၵျပပြမားသ႔ တကေရာကပါဝင လႈပရားခၿပး ေနာကဆး၌ မကဇကျပည

မကဇကၿမ႕ေတာ၌ တညေထာငဖြ႔စညးထားသည အေမရကတကလးဆငရာ

ၿငမးခမးေရး ကြနဂရကႀကးက ဥးစးေရ႕ေဆာငခသည။

ဆရာႀကး၏ တကပြဝငကဗာမားက မရငး စပနဘာသာမတဆင

အဂၤလပ၊ ျပငသစ၊ ဂာမန၊ ႐ရား၊ အႏၵယ၊ ျမနမာ၊ တ႐ပ၊ ဂပနစသည

ဘာသာမားသ႔ ျပနဆခရာ ႏငငတကာမ ၿငမးခမးေရး ျမတႏးသမား၊ အမးသား

လြတေျမာကေရး တကပြ ဆငႏႊေနသမားႏင နယခ႕ ဆန႔ကငေရး အကြမႈ

မားတြင ပါဝင လႈပရားေနသ အားလးကပင အေလးျပ၍ ဂ႐တစက

ဖတ႐ႈခၾကသည။

အထးသျဖင လကတငအေမရက ႏငငမားတြင ဆရာႀကး၏

ကဗာမားမာ အထးပင ၾသဇာသကေရာကခသည။ စစၿပးကာလ အမးသား

လြတေျမာကေရးက ႀကးပမးေနၾကသည တးတကေသာ လငယ လရြယမား၊

မးခစပဂၢလမားႏင လကဝအဖြ႔အစညး ပါတဝငမနသမ ဆရာႀကး န႐ဒါ၏

ကဗာမားက အငမးမရ ရာေဖြ စေဆာငး၍ ဖတ႐ႈခၾကသည။ ဤအထတြင

ေဂြဗားရား တေယာကလညး အပါအဝင ျဖစခသည။

ကနးမာေရး ခ႕တလ၍ ကယကယက အားမလအားမရ ျဖစေနခေသာ

ေဂြဗားရားအဖ႔ ဆရာႀကး န႐ဒါ၏ ကဗာမားသည အားေဆးပင ျဖစသည။

ဤကဗာမားက ဖတမတငး ဖတမတငး ဘဝက အ႐ႈးမေပးဘ အခကအခ

မနသမ ၾက႕ၾက႕ခ၍ ရငဆငေကာလႊား သြားရန အားမာနသစမား တဖြားဖြား

ေပၚေပါကလာမသည။

Page 45: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

40404040

ထမမက ဘခငျဖစသ ဝယေပးသျဖင ေန႔စဥ ဖတ႐ႈေနရသည ႏငငေရး

ကမးႀကး ကမးငယ၊ စာနယဇငး အသြယသြယတ႔မ “ပစၥညးမ လတနးစား၊

လတနးစား အသ၊ လမးစ ေသြးစညးေရး၊ လကဝါးႀကးအပ အရငးရငစနစ၊

ေခါငးပျဖတ အျမတႀကးစား” စသည ႏငငေရး ေဝါဟာရမား၏ ခကခနကန

လသည အဓပၸာယ အႏစသာရမားအား ဆရာႀကး န႐ဒါ၏ ကဗာမားက ဖတမ၍

ေဂြဗားရားတေယာက အတအက သေဘာေပါကခ ရသည။ နယခ႕သမား

ကးေကာသမားသည ကမ႓ာျပညသမား၏ ဘရနသ ျဖစေၾကာငး

ေကာငးေကာငးႀကး နားလညခရသည။ ဘရနသ နယခ႕သမားက ႏငငတကာမ

အဖႏပခ အလပသမား လယသမားႏင ျပညသအားလး စညး႐းစေပါငး၍

ကာကြယၾကရမည အေရးက အေလးအနက ဆငျခငမသည။

ဘလေဂးရးယားျပည၏ဘလေဂးရးယားျပည၏ဘလေဂးရးယားျပည၏ဘလေဂးရးယားျပည၏ တတာမားသ႔တတာမားသ႔တတာမားသ႔တတာမားသ႔

မခဥးကပၾကေလႏင။မခဥးကပၾကေလႏင။မခဥးကပၾကေလႏင။မခဥးကပၾကေလႏင။

သတ႔ကသတ႔ကသတ႔ကသတ႔က သငတ႔အားသငတ႔အားသငတ႔အားသငတ႔အား ျဖတသနးခြငျဖတသနးခြငျဖတသနးခြငျဖတသနးခြင ျပလမမညျပလမမညျပလမမညျပလမမည မဟတ။မဟတ။မဟတ။မဟတ။

ကးေကာသမားအားကးေကာသမားအားကးေကာသမားအားကးေကာသမားအား ေလာငကၽြမးေစရနေလာငကၽြမးေစရနေလာငကၽြမးေစရနေလာငကၽြမးေစရန

႐ေမနးယားျပည၏႐ေမနးယားျပည၏႐ေမနးယားျပည၏႐ေမနးယားျပည၏ ျမစမားအတြငးသ႔ျမစမားအတြငးသ႔ျမစမားအတြငးသ႔ျမစမားအတြငးသ႔

ပြကပြကဆေနသညပြကပြကဆေနသညပြကပြကဆေနသညပြကပြကဆေနသည ေသြးမားျဖငေသြးမားျဖငေသြးမားျဖငေသြးမားျဖင

ငါတ႔ငါတ႔ငါတ႔ငါတ႔ ေလာငးထညထားၾကကနအ။ေလာငးထညထားၾကကနအ။ေလာငးထညထားၾကကနအ။ေလာငးထညထားၾကကနအ။

လယသမားအားလယသမားအားလယသမားအားလယသမားအား ဝမးသာအားရဝမးသာအားရဝမးသာအားရဝမးသာအားရ ႏႈတမဆကေလႏင။ႏႈတမဆကေလႏင။ႏႈတမဆကေလႏင။ႏႈတမဆကေလႏင။

သသညသသညသသညသသည ယခအခါယခအခါယခအခါယခအခါ သ႔အရငသခငမား၏သ႔အရငသခငမား၏သ႔အရငသခငမား၏သ႔အရငသခငမား၏

Page 46: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

41414141

သခ ႋငးဂကသခ ႋငးဂကသခ ႋငးဂကသခ ႋငးဂက သခၿပးသခၿပးသခၿပးသခၿပး

ထြနတးႏငထြနတးႏငထြနတးႏငထြနတးႏင ေသနတကေသနတကေသနတကေသနတက ကငကာကငကာကငကာကငကာ

ေစာငၾကညေနေသာေစာငၾကညေနေသာေစာငၾကညေနေသာေစာငၾကညေနေသာ သ႔အားသ႔အားသ႔အားသ႔အား မၾကညပါႏင။မၾကညပါႏင။မၾကညပါႏင။မၾကညပါႏင။

သကသကသကသက ၾကယေကြသညပမာၾကယေကြသညပမာၾကယေကြသညပမာၾကယေကြသညပမာ

သငအားသငအားသငအားသငအား ေလာငကၽြမးသြားေစလမမညတညး။ေလာငကၽြမးသြားေစလမမညတညး။ေလာငကၽြမးသြားေစလမမညတညး။ေလာငကၽြမးသြားေစလမမညတညး။

တ႐ပျပညသ႔တ႐ပျပညသ႔တ႐ပျပညသ႔တ႐ပျပညသ႔ မဆကကပပါႏင။မဆကကပပါႏင။မဆကကပပါႏင။မဆကကပပါႏင။

ေၾကးစားေၾကးစားေၾကးစားေၾကးစား ခနေကရတသညခနေကရတသညခနေကရတသညခနေကရတသည ထေနရာတြငထေနရာတြငထေနရာတြငထေနရာတြင ရေတာမညမဟတရေတာမညမဟတရေတာမညမဟတရေတာမညမဟတ

သ႔ေသာသ႔ေသာသ႔ေသာသ႔ေသာ ေတာအပပမာေတာအပပမာေတာအပပမာေတာအပပမာ မားေျမာငလစြာေသာမားေျမာငလစြာေသာမားေျမာငလစြာေသာမားေျမာငလစြာေသာ

လယသမားအပႀကး၏လယသမားအပႀကး၏လယသမားအပႀကး၏လယသမားအပႀကး၏ တဇဥမားႏငတဇဥမားႏငတဇဥမားႏငတဇဥမားႏင

မးေတာငပမာမးေတာငပမာမးေတာငပမာမးေတာငပမာ ေပါကကြလာမညေပါကကြလာမညေပါကကြလာမညေပါကကြလာမည

ယမးမႈန႔မားသာလငယမးမႈန႔မားသာလငယမးမႈန႔မားသာလငယမးမႈန႔မားသာလင

သငအားသငအားသငအားသငအား ဆးႀကေနလမမညသာတညး။ဆးႀကေနလမမညသာတညး။ဆးႀကေနလမမညသာတညး။ဆးႀကေနလမမညသာတညး။

ဆရာႀကး၏ ကဗာမားထမ ေဂြဗားရား ႏႈတတကရထားသည

အပဒမားတြင အထကပါ ကဗာစာပဒမားလညး အပါအဝင ျဖစသည။ ယငး

စာပဒမားမာ ဆရာႀကး၏ “မးရထား သလမးအလပသမား ႏးၾကားပါေလာ”

ဟေသာ ကမ႓ာေကာ ကဗာရညႀကးထမ ကးေကာသ နယခ႕သမားမားအား

သတေပးသည စာပဒမား ျဖစသည။ ဆရာႀကးသည အဆပါ ကဗာက ၁၉၄၉ ခ

Page 47: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

42424242

ေမလတြင ေျမေအာကေတာလနေရးသမား ဘဝအျဖစ ေနခရစဥက ေရးသား

စပဆခသည။ ယငးကဗာ၏ ေအာကတြင သ၏ ထးျမလကမတက ေရးထး၍

“အေမရကတက တေနရာမ” ဟ လပစာက ေဖၚျပခသည။

ဤကဗာသည ေဂြဗားရားအား နယခ႕ ဆန႔ကငေရးႏင အမးသား

လြတေျမာကေရး စတဓာတမားက အျပညအဝ ေပးခသည ကဗာျဖစသည။

လမးစ ေသြးစညးေရးႏင ပစၥညးမ အာဏာထေထာငေရး သေဘာတရားမားက

တဖြားဖြားေပၚေပါကေစသည ကဗာ ျဖစသည။

ဆရာႀကး၏ ကဗာမားသည ေဂြဗားရားအေပၚ၌ ဤေရြ႕ဤမ

ၾသဇာလႊမးမးခသညမာ ဆနးသညဟ မဆသာ။ အသက ၂၀ မတငမ

ဆယေကာသကအရြယ လငယမားအဖ႔ ကဗာသည ႏစသက ျမတႏးစရာ

အဖးတန ရတနာတခ ျဖစသည။ ယယ ခမင ခစခငစရာ အလအပတခ

ျဖစသည။ စာေပ ေလလာလကစားသည လငယမားအဖ႔ ကဗာက ပ၍ပင

တသသ စြမကတတၾကသည။ သတ႔အဖ႔ “စာအစ၊ ကဗာက” ဟ၍ပင

ဆႏငသည။

သ႔ျဖစရာ ဆယေကာသက အရြယျဖစေသာ ေဂြဗားရားအဖ႔ရာ၌လညး

ဆရာႀကး န႐ဒါ၏ တကပြဝင ကဗာမားမ တဆင တကပြဝင စတဓာတမား

ေမြးဖြားလာချခငး ျဖစသည။ နယခ႕ ဆန႔ကငေရး၊ အမးသား

လြတေျမာကေရးႏင လမးစ ေသြးစညးေရး သေဘာတရားမား ရငသန

ႀကးထြားလာချခငး ျဖစသည။

အခပအားျဖင ဆရေသာ ၁၉ ႏစအရြယတြင အထကတနး ပညာက

ထးခၽြနစြာ ေအာငျမငလာခသညႏင တခနတညး တၿပငတညး ေဂြဗားရား၏

Page 48: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

43434343

ႏလးသားထသ႔ ခလျပညမ ျပညသ႔ကဗာဆရာႀကး ပကဘလန႐ဒါ၏

ေတာလနေသာ ကဗာ ေရစးေၾကာငးသည စေပါငးစးဝငလာခၿပ ျဖစသတညး။

Page 49: CHE GUEVARA-Biography

အာဂငတးနားမ ကးဘားသ႔

Page 50: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

45454545

၁၉၄၇ ခႏစတြင ေဂြဗားရားသည အာဂငတးနားျပည ျဗႏအရစၥ

ၿမ႕ေတာ ေဆးတကသလသ႔ တကေရာက ပညာသငၾကားခသည။ ထအခနတြင

သ႔အသကမာ ၁၉ ႏစရၿပ ျဖစသည။

ေဂြဗားရားသည တကသလတြင ဝဇၨာပညာက မယဘ ေဆးသပၸ

ပညာက သငရန ဆးျဖတခသညမာ သ၏ ကနးမာေရး ခ႕တမႈေၾကာငဟ

ထငျမင ယဆဘြယရာ ရသည။ သ႔ေသာ အမနမာ ထသ႔မဟတ။ ေဆးဘကသ႔

လကခသညမာ သ၏ ကနးမာေရး ခၽြတယြငးမႈေၾကာင လးဝမဟတဘ

အဖြားျဖစသေၾကာငသာ ျဖစသည။ သ႔ဘခင၏ အေမ၊ သ႔အဖြားသည

ကငဆာေရာဂါျဖင ေသဆးခရာ ေသခါနးဆဆ ကငဆာေရာဂါ၏ မခမဆ

ေဝဒနာက ခစားသြားခရရာေသာ အဖြားျဖစသအား ေတြ႔ျမငလကရသျဖင

စတထခကၿပး တကသလ၌ ေဆးသပၸပညာက သငယရန ဆးျဖတလကျခငး

ျဖစသည။

Page 51: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

46464646

ေဆးတကသလသ႔ တကေရာက ပညာသငၾကားေနခက ေဂြဗားရား

အတြက အျခား စတထခကစရာ ျပနာ တချဖင ၾကခရျပနသည။

ယငးျပနာကား အျခားမဟတ။ ေဂြဗားရား၏ မဘႏစပါးမာ အမေထာငေရး

အဆငမေျပ ျဖစကာ လငမယားကြသြားျခငးပင ျဖစသည။ သ႔ေသာ ဤကစၥတြင

ေဂြဗားရားမာ မဘႏင သားသမး၊ လႀကးႏင လငယ ျဖစေနသျဖင မညသ႔မ

မေျပာသာဘ ျဖစသမအေၾကာငး အေကာငးခညးဟ၍ သေဘာထားကာ

မခငႏငအတ လကေနခသည။

ထအခန ထအခါကား အာဂငတးနားျပည တျပညလး ေမာငအတ

ဖးသညပမာ ျပညသမားမာလညး ကးလန႔စာစား ျဖစေနသည အခနအခါ

ျဖစသည။

အာဂငတးနားသည ေတာငအေမရကတကတြင ဘရာဇးလျပညမလြ၍

အႀကးဆး တငးျပညတျပည ျဖစသည။ အကယအဝနးမာ စတရနးမငေပါငး

တသနးေကာ ရ၍ ေတာငအေမရကတက၏ ေတာငပငးတခလးက

လႊမးျခထားသည တငးျပညတျပညျဖစသည။ လဥးေရ ၂၁ သနးေကာ ရ၍

ေတာငအေမရကတက တခလးႏင ႏႈငးယဥၾကညလင အကယအဝနးအားျဖင

၆ ပ ၁ ပ၊ လဥးေရ အားျဖငလညး ၆ ပ ၁ ပ ရသညဟ ဆရမည ျဖစသည။

စးပြားေရးဘကတြငကား အာဂငတးနားသည ေတာငအေမရကတက

တခလး၏ ထပဆးမ ေျပးလက ရသည။ ေရန၊ သမဏ၊ ေကာကမးေသြး စသည

စကမႈကနၾကမးမား ေျပာပေလာကေအာင မထြကေသာလညး ဂ၊ ေပာငး၊

သးေမြး၊ သားေရႏင၊ အမသား၊ သးသား စသည လယယာထြက ပစၥညးမားႏင

စာနပရကၡာမားက ႏငငရပျခား တငးတပါးသ႔ အေျမာကအျမား တငပ႔

ေရာငးခခသည။ အထးသျဖင ကၽြႏြား တရစၧာနေကာငေရ သနးေပါငး ၄၀ ေကာ

Page 52: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

47474747

ေမြးျမ၍ တရစၧာနအသားမား တငပ႔ ေရာငးခရာ၌ ကမ႓ာေပၚတြင အမားဆး

တငးျပညပင ျဖစသည။

ထသ႔ စးပြားေရး၌ ေတာငအေမရကတကတြင ေရ႕ဆးမ ေျပးေန

ေသာလညး အာဂငတးနားျပညသည ႏငငေရးအားျဖင ေနာကဆးသ႔

ေရာကလက ရသည။ လြတလပစြာ ေျပာဆခြင၊ ေရးသားခြင၊ စညး႐းခြငစသည

ဒမကေရစ အခြငအေရးမား လးဝ ဆတသဥး၍ ေအာကဆးသ႔ ကလက

ရသည။ အဘယေၾကာငပါနညး။

အေၾကာငးေသာကား ေဂြဗားရား လလားေျမာက၍၊ တကသလ

ပညာသငၾကားေနသည ၁၉၄၇ ခႏစတြင အာဂငတးနားျပည၌ အာဏာရင

ဂအနပရြန ေခါငးေဆာငသည ဖကဆစအစးရ တနခးျပလက

ရေသာေၾကာငတညး။

ဂအနပရြန ေခါငးေဆာငသည အစးရအား ဖကဆစအာဏာရင

အစးရဟ၍ ေခၚေဝၚ သးစြလကျခငးမာ အေပၚယ သာမနအားျဖင ေပါေပါဆဆ

သေဘာထား၍ ေရးသားစြပစြ လကျခငးမဟတ။ အာဂငတးနား သမၼတ

ပရြနသည တကယအာဏာရင တကယဖကဆစ အစစႀကး စစေသာေၾကာင

ျဖစသည။

ပရြနသည ဥေရာပတကမ ဖကဆစနာဇ ဂာမနျပညက အားအကႀကး

က၍ ဖကဆစဝါဒက ယၾကညသကဝငသ ျဖစ႐မမက ဖကဆစဝါဒ

အေပါငးတ႔၏ ႀကးျမတေသာ ေခါငးေဆာငႀကး ဟစတလာကလညး ဘရားတဆ

ဂတလးပမာ ကးကြယ ဆညးကပလာခသ ျဖစသည။ “ေလာကမာ

Page 53: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

48484848

ကပအေလးစားဆး အၾကညညဆး ပဂၢလဟာ ဟစတလာဘ” ဟ၍ပင

အတအလငး ေကြးေၾကာခသ ျဖစသည။

ဟစတလာႏင ပရြန၊ ပရြနႏင ဖကဆစဝါဒတ႔ ရငးႏးလာၾကသညမာ

ယခမမဟတ။ ဒတယ ကမ႓ာစစႀကး၏ ပထမပငး ကာလပင စတင၍

အကၽြမးတဝင ရလာခၾကျခငး ျဖစသည။

၁၉၄၁၁၉၄၁၁၉၄၁၁၉၄၁ ခ၊ခ၊ခ၊ခ၊ ဂၽြနလ။ဂၽြနလ။ဂၽြနလ။ဂၽြနလ။

ထအခန ထကာလတြင ဥေရာပတကလး မးဟနးဟနး ေတာကေလာင

လကရသည။ ပလန၊ ခကကစလ ေဗးကးယား၊ ၾသစထရးယား စသည

ႏငငငယကေလးမားသည နာဇဂာမန၏ စစဖနပေအာကသ႔ ျပားျပားဝပ

ကေရာကခၿပ ျဖစ႐မမက ဥေရာပတက၏ အလပငရငျဖစေသာ

ျပငသစျပညႀကးကပင ဂာမနတပမား အလးအရငးျဖင ခငးနငးဝငေရာက

သမးပကၿပးစ ပပေႏြးေႏြး အခါသမယ ျဖစသည။ မေရမတြကႏငေသာ ဂာမန

စစသားမားသည မကႏာထားတငးတငး၊ ေျခသျပငးျပငးျဖင ပါရၿမ႕တြငးသ႔

စစခသခငးမား သဆကာ တပဖြ႔လက တပဖြ႔လက ခတက ဝငေရာက

လာၾကသည။ စၾကာအလသည ကကမ႓ာ အဖြယမားတြင တပါးအပါအဝင

ျဖစေသာ အဖလ ေမာစငႀကး၏ ထပဖားတြင ငြားငြားစြငစြင တဖတဖတ

လြငလက ရသည။ ေနာမနဒ ျပငသစကမးေျခမ ဂာမနယႏရားတပမားသည

အေျမာကႀကးမား တကားကားျဖင ဒဗာေရလကၾကားက ေကာ၍

လနဒနၿမ႕ေတာဆသ႔ မနးေမာ ခနရြယလက ရၾကသည။

ထသ႔ေသာ အခါသမယ ၁၉၄၁ ခ ဂၽြနလ၏ တခေသာေန႔ တေန႔တြင

ဖကဆစတ႔၏ အရငသခင နာဇဂာမန၏ ျမငျမတေသာ အာဏာရငႀကး

Page 54: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

49494949

ဟစတလာသည ေနာကလကေနာကပါ ဗလခပႀကးမား၊ ဗလမးႀကးမား

ျခရကာ ဝယာတပမားျဖင ဗဟာခငး၍ ပါရၿမ႕တြငးသ႔ ဝငေရာကလာခသည။

ပါရတၿမ႕လး ဂာမန ေအာငစစသညမား ဖး၍ ေအာငေတးသမား

႐ကခနးေနခက ဗလ႐ႈခ ဝငလာေသာ အာဏာရငႀကး ဟစတလာႏငအတ

ေအာငပြရ စစသႀကးမား ျခရလကပါလာခၾကရာ အဆပါ စစဥးစးအဖြ႔ဝင

စစသႀကးမားထတြင နဖးကယကယ၊ မကႏာဝငးဝငး၊ အရပအေမာငး

ခပပပပပျဖင သပယပ ေတာကေျပာငေသာ စစဝတစမား ဝတဆငထားသည

ဗလမးႀကးတေယာက ပါလာသညက ေတြ႔ရသည။ ဂာမန အာဏာရငႀကး၏

ေနာကေတာပါးမ ဂာမနဗလခပႀကးမားႏငအတ လကပါလာေသာလညး

ထပဂၢလကား ဂာမန ျပညဖြား ဂာမနအမးသား မဟတ။ အာဂငတးနား

တပမေတာမ ဗလမးႀကး ဂအနပရြန ဆသပင ျဖစသတညး။

မနသည။ ပရြနသည ဖကဆစဝါဒက ထစဥကပင ယၾကည

ကးကြယခသည။ ဖကဆစအာဏာရင ဟစတလာႏင ထစဥကပင ရငးႏး

သကၽြမးခသည။ သက ဟစတလာအား ဝပတြားဆညးကပသလ ဟစတလာ

ကလညး သ႔က မတမတရရ မကစကခသည။ ေနာကဆးတြင ဟစတလာ၏

ညာလက႐း နာဇပါတ၏ အသႏလးျဖစေသာ မာတငေဘာမနးသည

ဟစတလာ၏ ညႊနၾကားခကအရ အာဂငတးနားမ ဗလမးႀကးပရြနအား

ဖကဆစတ႔၏ အေျခခဝါဒႏင လမးစဥက သြနသငျပသ ၾသဝါဒေပးခသည။

ဖကဆစဝါဒ၏ ေတြးေခၚေျမာျမငမႈ သေဘာတရားႏင လကေတြ႔လပငနးမားက

သငတနးေပးခသည။

ဖကဆစတ႔၏ အေျခခဝါဒႏင လမးစဥ၊ ဖကဆစဝါဒ၏

သေဘာတရားႏင လကေတြ႔အလပ အတခပမာ “အၾကမးဖကေရး” ပင

Page 55: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

50505050

ျဖစသည။ အာဏာက အၾကမးဖက၍ သမးရမည။ တငးျပညက အၾကမးဖက၍

အပစးရမည။ ျပညသ လထက အၾကမးဖက၍ ႏပကြပရမည။ အတကအခ

အဖြ႔အစညးမားက အၾကမးဖက၍ ႏပကြပရမည။ အတကအခ အဖြ႔အစညး

မားက အၾကမးဖက၍ ပတပငရမည။ အၾကမးဖကေရးသည ပထမ။

အၾကမးဖကေရးသည ဒတယ။ အၾကမးဖကေရးသည တတယ။ ဖကဆစဝါဒ

သည အၾကမးဖကမႈျဖင စ၍ အၾကမးဖကမႈျဖင ဆးရမည။

ဤသ႔လင ပရြနသည ဖကဆစအာဏာရငႀကး ဟစတလာႏင

ဖကဆစအာဏာသား မာတငေဘာမနးတ႔ထမ ဖကဆစဝါဒ၏ အၾကမးဖကေရး

ေကဒါသငတနးက တကေရာကခ၍ အာဂငတးနားသ႔ ျပနေရာကၿပးေနာက

မၾကာမ ၁၉၄၃ ခႏစတြင စစတပျဖင အၾကမးဖက အာဏာသမးခသည။

ထအခနမစ၍ ပရြနသည အာဂငတးနားျပညတြင ဖကဆစဝါဒ၏

အၾကမးဖကေရး သေဘာတရားက လကေတြ႔ႏင ေပါငး၍ ေကာငးေကာငးႀကး

ကငသးခသည။ ေနာကဆး ၁၉၄၅ ခႏစတြင ဒတယကမ႓ာစစႀကး ၿပးဆး၍

ဥေရာပ၌ နာဇဖကဆစမား အ႐ႈးေပး အညခခၾကသညတငေအာင

ေတာငအေမရကမ ဖကဆစလကသစ အာဏာရင ပရြနသည အလမလေသးဘ

“ဖကဆစမမ ဖကဆစ” ဟ၍ သကနဟစေနဆပင ရေသးသည။

ဂာမနႏင အာဂငတးနားျပညတ႔ စစႀကးအတြငးက ဖကဆစဝါဒျဖင

ေပါငးကးတတား ခငးခၾကသလ စစႀကးၿပးဆးခသည ေနာကပငးတြငလညး

ဥေရာပမ တတတဆတ ထြကေျပးလာၾကသည နာဇေခါငးေဆာင စစရာဇဝတ

ေကာငမားအား အာဏာရင ပရြနႏင သ႔အစးရအဖြ႔က ပာပာသလ ဆးႀက၍

အာဂငတးနားတြင ခလႈခြငေပးခၾကသည။

Page 56: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

51515151

ႏရငဘတ စစခ႐းတြင စစရာဇဝတေကာငမားအျဖစ စစေဆး

အျပစေပးျခငး ခရမညက အလန႔ႀကးလန႔၊ အေၾကာကႀကး ေၾကာကၾကသျဖင

အာဂငတးနားသ႔ ကနးေၾကာငးမတသြယ၊ ေရေၾကာငးမတမး၊ ေလေၾကာငးမ

တဖ လမးမးစတ႔မ ထသ႔ တတတဆတ ဝငေရာက ခလႈပနးေအာငးေနၾကသည

နာဇေခါငးေဆာငမားမာ စစေပါငး ၅၀၀ ခန႔ ရသညဟ သရသည။ အဆပါ

နာဇေခါငးေဆာင စစရာဇဝတေကာငမား ထတြင စစႀကးအတြငးက

နာမညဆးျဖင ေကာၾကားခေသာ ေအာစဝစဇအကဥးေထာင ငရခနး၌ ဂးလမး

၆ သနးေကာက အရငလတလတ အဆပေငြ႔လႊတ၍ သတခသည

ကကမ႓ာေကာ လသတေကာင အကခမနးအျပင ေအာစဝစဇ၊ ဘခနေဝါ၊

ဒနေခာငစသည နာဇအကဥးစခနးမား၌ လမားက အရငလတလတ ခြစတ

ျဖတေတာက၍၎၊ ေရာဂါပးမား ထးသြငး၍၎၊ ေဆးသပၸ သေတသန

လပငနးဟဆကာ ရကရကစကစက စမးသပမႈ ျပလပခသည နာဇဆရာဝနႀကး

ေဒါကတာ ဂးဇကမငးဂလႏငတကြ အျခားအေရးပါ အရာေရာကသည နာဇ

ထပတနးေခါငးေဆာငမား အမားအျပား ပါၾကသည။

အာဂငတးနားျပညသ႔ နာဇေခါငးေဆာငမား ယခကသ႔ အစလက

အျပလက ဝငေရာကခလႈ ပနးေအာငေနၾကသည သတငးမာ ေတာငအေမရက

တတကတြငသာမက ကမ႓ာအရပရပသ႔ပင ဂယက႐ကခတလက ရရာ

အခ႕ႏငငႀကးမားမ အခ႕ေသာ ပဂၢလႀကးမားက ဒတယ ကမ႓ာစစႀကး၏ တစ

တရားခ အာဏာရင ဟစတလာသညပင ကယကယက သတေသခသည

ဆျခငးမာ အမနတကယ မဟတ။ လပၾက လညစားျခငးသာ ျဖစသည။

အာဏာရင ဟစတလာသည အာဂငတးနားတြင ႐ပဖကဝငေရာကကာ

ခလႈပနးေအာငး ေနသညဟ၍ပင စြပစြသက စြပစြလာၾကသည။ သသယ

ျဖစသက ျဖစလာၾကသည။ ထ႔အတ ဂာမနႏင နာဇပါတတြင ဟစတလာက

Page 57: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

52525252

လြလင အေရးပါအရာေရာကဆးေသာ မာတငေဘာမနးသညလညး

အာဂငတးနားတြင ရရမညဟ တထစခ အတပေျပာသက ေျပာလာၾကသည။

အထကပါ နာဇေခါငးေဆာငမားအျပင စစႀကးအတြငးကပင

အေၾကာငး အမးမးျဖင အာဂငတးနားသ႔ ေရာကရကာ အာဏာရင

ပရြနအစးရအဖြ႔တြင ဝငေရာက ခယလယေနၾကသည နာဇ ေခါငးေဆာင

မားလညး ရၾကေသးသည။ ဥပမာ အာဂငတးနား အစးရအဖြ႔ ဘ႑ာေရး

ဌာနတြင အထးအၾကေပး အရာရအျဖစ ေဆာငရြကေနသ ေဂာခမနးသည

ဂာမနဘ႑ာေရး ပါရဂ တဥးျဖစသည။ ယခငက ဂာမန ေလတပ

သငတနးေကာငးတြင ေကာငးအပႀကးအျဖစ ေဆာငရြကခေသာ ဗလမးႀကး

ေဝါလတာၾသစတားကငသည ယခ အာဂငတးနား အစးရေလတပ၏ လ႕ဝက

အၾကေပးအရာရျဖစေနသည။ ေနာကဆး ကနကန ေျပာရမည ဆပါက

အာဂငတးနား တပမေတာ၏ စစဥးစးခပ ဗလခပႀကး ကာေလာစသညပင

ဂာမန စစဥးစဌာနခပမ ဗလခပႀကးအခ႕ႏင ေဆြမး ေတာစပလက ရသည။

သ႔ျဖစရာ အာဂငတးနားမ ပရြနအစးရအား ဖကဆစ အာဏာရင

အစးရဟ၍ ကငပြနးတပၾကျခငးမာ အေၾကာငးမ သကသက နာမညပကေအာင

လပၾက လညဆယျခငးမဟတ။ တကယ ဖကဆစ၊ တကယ အာဏာရင အစစ

အျဖစႀကးျဖစ၍ ပရြနကယတငကလညး သ႔ကယသ “ဖကဆစမ ဖကဆစ” ဟ

သကနဟစကာ ကယကယကေဖၚ မသေတာ လပေနျခငးေၾကာင ဖကဆစ

အာဏာရင ဖကဆစအစးရဟ ကငပြနးတပခၾကျခငး ျဖစသည။

အမနစငစစ ဟစတလာက ထာဝရ ကးကြယ ဆညးကပ၍

ဖကဆစဝါဒက အေသအလ ဖကတြယကာ နာဇေခါငးေဆာင စစရာဇဝတ

Page 58: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

53535353

ေကာငမားက အသကဆကေပးေနသည ပရြနအစးရကမ ဖကဆစအစးရဟ

မေခၚလင အျခားမညသည အစးရက ေခၚရပါဥးမညနညး။

ဤအခနတြင ေဂြဗားရားသည ဖကဆစဝါဒ အေၾကာငး

ေကာငးေကာငးႀကး ျပသေနသည ပရြနအစးရအား ဆန႔ကငမနးတးစတမား

တဖြားဖြား ေပၚေပါကခသည။ သ႔ေသာ သ႔အဖ႔ရာ၌ အသက ၂၀ ပတဝနးကင

အရြယ ေဆးတကသလေကာငးသား တေယာကမသာ ျဖစ၍ ႏငငေရးအရ

ေသာ၎၊ စစေရးအရေသာ၎၊ စညး႐းေရး အရေသာ၎ ေခါငးေဆာငမႈ

ေပးႏငစြမးလညး မရ။ အေတြ႔အၾကလညး ဗလာနတ။ အမႏငငအား ဖကဆစ

အပစးမႈေအာကမ လြတေျမာကေအာင ကယတငႏငမည ပဂၢလပါတ

အဖြ႔အစညး ဟ၍လညး ၾကည၍ မျမင။ ရာ၍ မေတြ႔။ အာဏာရင ပရြနအား

ဆန႔ကငသမနသမ လကဝလကာ အတကအခ ပါတအားလး ဖကသမးျခငး

ခထားၾကရသည။ မးခစ ပဂၢလမားႏင တးတကသည အယဝါဒ ရသ

လရြယလငယမားမာလညး တေယာကၿပးတေယာက ၾကကေပာက ငကေပာက

ေပာကကာ ဖကဆစနာဇမား အပခပသည အခပခနးမားႏင အကဥး

ေထာငမား ထသ႔ ေရာကသြားၾကရသည။ ၿမ႕တငး ရြာတငး၊ ရပကြကတငး၊

လမးတငးတြင ဂာမနဂတစတာပမားအား ပရြနအစးရ၏ လ႕ဝက စေထာက

မားမာ ေျခခငးလမေနၾကသည။

သ႔ျဖစရာ ေဆးတကသလေကာငးသား ေဂြဗားရားမာ ပရြနအစးရက

နာဇစစရာဇဝတေကာငမားအား ေျမႇာကစား၍ အာဂငတးနားတြင ဖကဆစစနစ

အေကာငအထညေဖၚေနသညက မလလား မေကနပေသာလညး မညသ႔မ

မတတႏငဘ ရေနခသည။ ဖကဆစစနစျဖင အဓမၼအပစးေနသည ပရြန

အစးရအား ကာယကေျမာက လကေတြ႔ ဆန႔ကငေတာလနရန မတတႏငသည

အေလာက စတခငးသေဘာခငး တကဆင နးစပသည ေကာငးသား

Page 59: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

54545454

ေလးငါးေယာကျဖင စစေရး၊ ႏငငေရး စာအပမား ဝငးဖြ႔ေလလာကာ ပရြနအစးရ

ဆန႔ကငေရးက မၾကာခဏ အျပနအလန ေဆြးေႏြးခၾကသည။ အျမငခငး

ဖလယခၾကသည။

အဆငျမငသည တကသလ ပညာေရးက သငၾကားရသျဖင

တေၾကာငး၊ ေကာငးသားအေပါငး အေဖၚမားျဖင မၾကာခဏ ေဆြးေႏြး

ညႏႈငးရသျဖင တေၾကာငး၊ စစႀကးအၿပး ဥေရာပတြင ဆရယလစ ႏငငမား

အမားအျပား ေပၚေပါကလာျခငးႏင တ႐ပျပညတြင ကြနျမနစပါတ ေအာငပြခ၍

ေဖာကျပနေသာ ခနေကရတ အစးရ ကဆးသြားရျခငးမားက ၾကားသရသျဖင

တေၾကာငး စသည အေၾကာငးမားေၾကာင အျပညျပညဆငရာ အေရးအခငး

မားႏင ပတသက၍ ေဂြဗားရား၏ အျမငမာ ထအခနတြင အထးပင တးတက

ေျပာငးလလာခသည။ ကယျပန႔လာခသည။ သ ေလာကရမည လမးသည

လကဝေလာ၊ လကာေလာ ဟသညက ျပတျပတထငထင ပ၍

သျမငလာခသည။

သ႔အတြက ထ႔ထကပ၍ တးတကထးျခားလာသညမာ သ၏

ကနးမာေရးပင ျဖစသည။ ငယငယက အလးအလ ခေနရေသာ ပနးနာ

ေရာဂါသည အရြယေရာကလာသညအခါ အစားအေသာက အေနအထင

ဆငျခင၍ ဂ႐တစက ေဆးဝါး ကသမႈမားေၾကာငး လးဝ ေပာကကငးသေလာက

ျဖစလာသည။

သ႔ေသာ ႏငငတကာမ ဆရယလစေရး၊ ဒမကေရစေရးတ႔အတြက

တကပြမား ႀကးထြား ရငသန၍ ေအာငပြခေနသေလာက မမတငးျပညျဖစေသာ

အာဂငတးနားတြငမ ဆရယလစေရး ဆသညမာ ေဝလာေဝး။ ဒမကေရစေရး

အတြကပင ေျမႇာလငခက ကနခနး၍ တငးျပညႏငအဝနး အၾကမးဖက

Page 60: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

55555555

အပစးျခငး ခေနရသညအတြက ေဂြဗားရားမာ အထးပင အားမလ အားမရ

ျဖစမသည။ စတထမ ကတမႏငခမရ ျဖစမသည။

ေနာကဆး၌ကား သသည ၁၉၅၂ ခႏစတြင တကသလမ ႐တတရက

ျဗနးစားႀကး ထြကလက၍ ေတာငအေမရကတကမ တငးျပညမားသ႔

ေလလာေရး ခရးထြကရန စစဥလကသည။ ရကမား မၾကာမ ေဂြဗားရားသည

သငယခငးအေဖၚ တေယာကႏငအတ ေမာေတာဆငကယတစးက ေရ႕ေနာက

ႏစေယာကသား စးကာ တခေသာ နနကခငးတြင ခရးျပငး ထြကခၾကသည။

ျဗႏအရစၥၿမ႕မ အေရ႕စးစး ေျဖာငျဖးေသာ ကတရာေစး လမးမႀကး

အတငး တၿမ႕ထြက တရြာဝင ခရးျပငးႏငးလာခၾကရာ ရကအတနငယ

ၾကာေသာအခါ ေရ႕မာ ကာဆးေနသည အနဒးေတာငတနးႀကးက ျဖတ၍

မငငါးရာေကာ ခရးေပါကကာ ခလျပညသ႔ ေရာကခၾကသည။ ထမတဖန

ေတာငမ ေျမာကသ႔ သြယတနးေနသည ခလျပညလမးမႀကးအတငး

ခရးဆကခၾကရာ တေနရာတြင ေမာေတာဆငကယ စကပကသြားသျဖင

တေထာကနား၍ ပကေနေသာ စကက ျပငၾကရသည။

ႏစေယာကသား ေခၽြးထးထးကေအာင တတသေလာက မတသ

ေလာက ႀကးစား၍ ျပငပါေသာလညး ေမာေတာဆငကယမာ ျပင၍မရ၊

ပကသြားသည စကပစၥညးက အစားထးရန အပပစၥညးလညး မပါဘ ျဖစေနရာ

ေဂြဗားရားတ႔ သငယခငး ႏစေယာကမာ ေဂာကအကႀကး ကေနခၾကသည။

ေနာကဆးတြငမ မတတသာေတာဘ စတႏလး ဒးဒးခကာ ျပငမရသည

ေမာေတာဆငကယက ပစထားခၾကၿပး ၾကရာကားတစးက လကျပ၍

စးခၾကရသည။

Page 61: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

56565656

ေဂြဗားရားႏင သ႔ သငယခငးတ႔သည ႏစေယာကသား ခလျပညမ

တဆင ေတာငအေမရကတက ပစဖတသမဒၵရာ ကမးေျခအတငး ၾကရာကားက

လကျပ၍ စးကာ လာခၾကရာ ပ႐းျပညသ႔ ေရာကခၾကျပနသည။ ထမ တဆင

အကြာဒျပညကေလးသ႔ ခရးဆကခၾကသည။ ထအခနတြင အမက

ထြကခၾကသညမာ ရကပငးသာမက လပငးပင ေကာလာခၿပး ျဖစရာ သတ႔

ႏစေယာကတြင ပါသမ ေငြကေလးမာ ကနသေလာက ရ၍

လမးစရတမဆထားဘ၊ စားစရတပင မကနေအာင ဘငကလာခၾကၿပး

ျဖစသည။

ထသ႔ လမးခလတတြင စားစရတေရာ လမးစရတပါ ျပတ၍

ဘငကခေသာလညး ႏစေယာကစလး ဇြေကာငးသမား ျဖစၾကသညအေလာက

စတမညစဘ ရရာ အလပက ေန႔စားဝငလပရငး ရသမ ေငြကေလးျဖင

ခရးဆကမေအာင ဆကခၾကသည။ ဤေနရာတြင ေဆးေကာငးသားအျဖစ ၂

ႏစေကာ ၃ ႏစနးပါး သငၾကားလာခ၍ မေတာကတေခါက တတလာခေသာ

ေဆးပညာသည သတ႔ႏစေယာကအတြက တဖကတလမးမ အကအည

ရေနသညက ေတြ႔ရသည။ အဘယေၾကာင ဆေသာ ဤမေတာကတေခါက

ေဆးပညာကေလးက အေၾကာငးျပ၍ အာေမဇျမစကမးပါးရ အေရျပား

ေရာဂါသည ရြာမားမ ေဆး႐မား ေဆးေပးဌာနမားတြင ေယာကား သနာျပမား

အျဖစ တရြာဝင တရြာထြက အလပလပရငး ခရးစရတႏင စားစရတပါ

ရရခၾကေသာေၾကာင ျဖစသည။

ဤသ႔ျဖင အလပလပရငး ခရးဆက၍ အကြာဒျပညတြငးမ အာေမဇျမစ

အတငး စနဆငးလာခၾကရာ ကလဘယာ ျပညထသ႔ ေရာကလာခၾကသည။

ထမတဖန ကနးလမးခရးျဖင ဗငနေဇြလာျပညတြငးသ႔ ဝငလာခၾကသည။

အာဂငတးနားျပညမ ဗငနေဇြလာျပညအထ ပစဖတသမဒၵရာ ကမးေျခအတငး

Page 62: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

57575757

ေဂြဗားရားတ႔ လာခၾကသည ခရးစဥက ဆန႔လကမည ဆပါက မငေပါငး ၂၀၀၀

ေကာ ရသည ျဖစသတညး။

“သြားပါမား ခရးေရာက” ဆသည စကားအရ ယငးသ႔ မငေပါငး ၂၀၀၀

ေကာမ ေတာငအေမရကတက၏ ေတာငဖက အစြနဆး တငးျပညမ

ေျမာကဖက အစြနဆး တငးျပညအထ ခရးေပါကေရာကခၿပး ျဖစသည

တငေအာင ေဂြဗားရားႏင သ႔ သငယခငးသည ေရ႕ဆက၍ ခရးသြားခငၾက

ေသးသည။ ေျခဖဝါး တယားယား ေျခလမးတျပငျပင ျဖစေနၾကေသးသည။

ဤတြင “သြားစရလင သြားခငခင” ျဖစေနၾကသည ေဂြဗားရားႏင သ႔

သငယခငးတ႔အတြက “ေရငတတနး ေရတြငးထက” သည အျဖစမးႏင

တးခရသည။

ျဖစပမာ အာဂငတးနားျပည ျဗႏအရစၥၿမ႕ေတာမ အေမရကန

ျပညေထာငစသ႔ ပ႔မည ၿပငျမငးမား တငေဆာငလာေသာ ေလယာဥ

တစငးသည ဗငနေဇြလာျပည ေလဆပတြင ခရးတေထာကနားရန ဆငးသက

လာခသည။ အဆပါ ေလယာဥျဖင လကပါလာသည လတေယာကမ

ေဂြဗားရား၏ အသမတေဆြ ျဖစေနရာ ထမတေဆြ၏ အကအညျဖင

ေဂြဗားရားႏင သ႔ သငယခငးတ႔သည အဆပါ ၿပငျမငးမား တငေဆာငလာသည

ေလယာဥက စးနငးကာ အေမရကနျပညေထာငစ၏ ေတာငဘက အစြနအဖားမ

မယာမကမးေျခသ႔ အေႁႏၵရရ လကပါလာၾကသည။

ခရးသြားလစတမား တဖြားဖြားျဖင တားမရ ဆးမရ ျဖစေနခနတြင

စားရကၾက၍ မတဆတပားစြသလ မေျမႇာလငဘ သေဟာငးကၽြမးေဟာငးႏင

ေတြ႔ၿပး အေမရကန ျပညဘကသ႔ ခရးဆကခရေသာ ေဂြဗားရားသည

Page 63: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

58585858

အျပာေရာင ျခယထားသည ကရနဘယ ပငလယ ျပငက မနမမျမင

ျဖတေကာကာ ညငသာစြာ ပသနးေနသည ေလယာဥႀကးေပၚ၌ ခပတညတည

လကပါလာရငး သ႔ဘဝသ သေဘာအကႀကး ကေနမသည။

သ႔ေသာ သသေဘာကေနသည သ႔ဘဝသည ခဏအတြငး ေန႔ခငး

ေၾကာငေတာင အပမကသလ ျဗနးကန ပကစးသြားခသည။ အေၾကာငးမကား

အေမရကန ျပညေထာငစသ႔အဝင မယာမေလဆပအေရာကတြင အေမရကန

လဝငမႈ ႀကးၾကပေရး အရာရမားက ႏငငကးလကမတဗလာ၊ ျပညဝငခြင

လကမတလညး မပါဘ အေခာငလကလာသည ေဂြဗားရားအား ဆငးမပါဗမပါ

ၾကရာ ေလယာဥတစငးေပၚတြင တင၍ အာဂငတးနားသ႔ ခကခငးပင

ျပနပ႔လကေသာေၾကာငတညး။

အာဂငတးနားျပည ျဗႏအရစၥၿမ႕သ႔ ျပနေရာကၿပးေနာက မၾကာမ

ေဂြဗားရားသည ေဆးတကသလသ႔ ျပနလညတကေရာက သငၾကားခသည။

သ႔အဖ႔ ခရးသြားေနဆ ျဗနးကန မေျမႇာလငဘ ေနရငးတငးျပညသ႔

အဓမၼျပနပ႔ျခငး ခလကရသျဖင ခးလးခလ ျဖစခရေသာလညး ခလ၊ ပ႐း၊

အကြာဒ၊ ကလဘယာ၊ ဗငနေဇြလာ စသည တငးျပညမားသ႔ ေရာကခ၍

ယငးတငးျပညမားမ ႏငငေရး၊ စးပြားေရး၊ လမႈေရး အေျခအေနမားက ကယေတြ႔

မကျမင ေလလာသရခသညအတြက သ႔ကယသ ေကနပ ႏစသမမသည။

အထးသျဖင သငယစဥက စြလနးခသည ျပညသ႔ကဗာဆရာႀကး

န႐ဒါ၏ အမတငးျပညျဖစေသာ ခလျပညသ႔ ကယတငကယက ေရာကခရ၍

ဆရာႀကး၏ ကဗာထတြင ပါဝငဖြ႔ဆထားသည အမတတရ ေနရာမားသ႔

ေတြ႔ျမငခရသျဖင အားရေကနပမသည။ ပ႐းျပည ေအပအာရေအေခၚ

Page 64: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

59595959

ေတာလနေသာ အေမရကန ျပညသ႔ လြတလပေရးတပဥး၏ လႈပရားမႈမားက

တစတတေဒသ ၾကားသရ၍ အားရခသည။ အကြာဒျပညမ ေကာမြ လယသမား

မား၏ ဘဝက ၾကည၍ မခတငက ဝမးနညးခရသည။ ကလဘယာျပညတြင

လစဘရယပါတႏင ကြနဆာေဗးတစပါတတ႔ ႏငငေရးအရ သေဘာကြလြ

ေနၾကသျဖင စစတပက အာဏာသမးမည ဆဆ ႐တ႐တသသ ျဖစေနသည

အေရးကလညး အေလးအနက သတျပခမသည။ ဗငနေဇြလာျပညမ

ေရနလပငနးမားအား အေမရကန အရငးရငႀကးမားက လကဝါးႀကးအပ

လပကငေနၾကသညက အထငအရား ေတြ႔ခရ၍ မေကမနပျဖစခမသည။

ယငးသ႔ သေရာကခသမ ေတာငအေမရက တကမ တငးျပညမား၏

ကၾကမၼာက တစမစမေတြးရငး အျခားတဖကမ ေဆးတကသလပညာက

ဆကလက သငယခရာ ၁၉၅၃ ခႏစမာပင ေဒါကတာဘြ႔က ရရခသည။

အမနစငစစ ေဆးသပၸပညာဘြ႔ရရန သငၾကားရသညမာ ၇ ႏစ

ၾကာျမပင ျဖစသည။ သ႔ေသာ ငယစဥကပင အေျခခပညာ ထကျမကလာေသာ

ေဂြဗားရားသည ၇ ႏစ သငတနးက ၃ ႏစျဖင ထးခၽြနစြာ ၿပးဆးေအာငျမင၍

ဘြ႔ရရလာချခငး ျဖစသည။

ေဆးသပၸဘြ႔က ပပေႏြးေႏြး ရယခၿပးေနာက ေဂြဗားရားတေယာက

မၾကာျမငမပင အာဂငတးနားျပညမ ေနာကတႀကမ ထြကခြာရန အေၾကာငး

ဆကလာချပနသည။ အဘယေၾကာငဆေသာ ထအခန ထအခါ ၁၉၅၃

ခႏစမာပင အာဏာရင ပရြနအစးရသည ဆရာဝနမားက ေခၽြးတပဆြ၍ စစထသ႔

သြငးေနေသာေၾကာငပင ျဖစသည။

Page 65: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

60606060

သ႔ႏငပင ဆရာဝနေပါကစ ေဒါကတာ ေဂြဗားရားသည ပရြနအစးရက

အဓမၼေခၽြးတပဆြသညက မလလား မေကနပသျဖင အာဂငတးနားမ ဒတယ

အႀကမ ထြကခြာသြားချပနသည။

သ႔ေသာ ယခတႀကမ အာဂငတးနားမ ထြကခြာလာချခငးသည

သ႔အတြက သေဘာတရားမ လကေတြ႔စခနးသ႔ ဘဝလမးေၾကာငး ေျပာငးရန

ထြကလာချခငးပင ျဖစသည။ စာအပက ခ၍ ေသနတက ကငစြရန ထြကလာ

ချခငးပင ျဖစသည။

အဘယေၾကာင ဆေသာ အာဂငတးနားမ ထြကခြာလာခေသာ

ေဂြဗားရားသည ေနာကဆးတြင လကတငအေမရကန ႏငငမားအတြက

ေတာလနေရး ဘမနကသန အမနျဖစေသာ ကးဘားျပညသ႔ ေရာကရ

သြားခေသာေၾကာငတညး။

Page 66: CHE GUEVARA-Biography

ကးဘားေတာလနေရး ဆကရနရေသးသည

Page 67: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

62626262

႐တတရက ျဗနးကန အမတတမ ၾကညလကလင သတ႔

ႏစေယာကက ညအကလားဟ ထငမတမားၾကရ၏။ ႏစေယာကစလး

အရပအေမာငး ေဒါငေကာငးေကာငးႏင ျဖစၾက၍ ကယလးကယေပါကမား

မာလညး ထြားထြားကငးကငး ရၾကသည။ တေယာကက မကႏာ ခပျပညျပည၊

အျခားတေယာကက မကႏာခပသြယသြယ ရသညဟ ထငရေသာလညး

နဖးကယပ၊ ႏာတကပႏင ေမး႐းကားပခငးတြငမ မကႏာေပါကခငး

ခပဆငဆငတ၍ တမသားခငး ညအက အရငးဟ၍ပင ထငရသည။

သ႔ေသာ သတ႔ႏစေယာကသည ညအကအရငး တမသားခငးမား

မဟတၾက႐မမက တေျမတညးေန တေရတညးေသာကသည တႏငငသားခငး

မားပင မဟတၾက။ တေယာကက အာဂငတးနားျပညသား ျဖစ၍

အျခားတေယာကမာမ ကးဘားအမးသား ျဖစ၏။ သတ႔ႏစေယာကသည

အာဂငတးနားမ၎၊ ကးဘားမ၎၊ ႏစေယာကသား ကယတငးျပညမားမ

ကယအေၾကာငးႏငကယ ထြကခြာလာခၾကရာ အမတမထင မကဇကျပညတြင

လာ၍ ဆေတြၾကရျခငး ျဖစသည။

Page 68: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

63636363

မနသည။ ေနာငအခါ၌ လကတငအေမရကနႏငငမား၏ ေတာလနေရး

ေအာငလနက လပသားျပညသမား၏ တပဥး၌ မားမားျမငျမင ငြားငြားစြငစြင

လႊငထၾကမည အာဂငတးနားမ ေခ - ေဂြဗားရားႏင ကးဘားမ

ဖဒယကပစထ႐တ႔သည ၁၉၅၅ ခႏစ ၾသဂတလ၏ တခေသာ ေန႔တေန႔တြင

မကဇကျပည၌ စတငေတြ႔ဆခၾကသည။

မကဇကျပညသည ေတာငႏငေျမာက အေမရကတက ႏစတက

အၾကားမ အေတာအတနႀကးသည တငးျပညတျပည ျဖစသည။ ထအခန

အခါက လကတငအေမရကတကရ တငးျပညအမားအျပားမ ႏငငေရးသမား

မား၊ မးခစပဂၢလမားႏင ေျမေအာကေတာလနေရးသမား လငယလရြယ

မားသည မမတ႔ တငးျပညမားတြင စစတပမ အာဏာသမးျခငး၊ အတကအခ

ပါတအဖြ႔အစညးမားအား ဖကသမးျခငး၊ ဒမကေရစ အခြငအေရးမား

ဆတသဥးျခငး စသည အၾကမးဖကမႈမား ျဖစပြား ေပၚေပါကေနသျဖင ေနရငး

တငးျပညမ ထြကခြာ၍ အဆပါ မကဇကျပညသ႔ ေခတမ လာေရာက

ခလႈေနၾကသည အခါသမယ ျဖစသည။

ဤအခါ ဤသမယမာပင ေဂြဗားရားႏင ကပစထ႐တ႔ စတင

ေတြ႔ဆခၾကျခငး ျဖစသည။

မကဇကသ႔ သတ႔ႏစေယာက ေရာကလာၾကသညမာ ကယအေၾကာငး

ႏငကယ ျဖစၾကရာ ကပစထ႐၏ ေနာကေၾကာငးမာလညး တနညးအားျဖင

တမးတဖ စတဝငစားစရာေကာငးသည။

ကပစထ႐၏ နာမညရငးမာ ဖဒယလကပစထ႐ရပဇ ျဖစ၍

ကးဘားျပည အရယနတယနယအတြငးရ မာယာရၿမ႕ကေလးမာ ၁၉၂၆

Page 69: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

64646464

ခႏစက ဖြားျမငခသည။ ငယရြယစဥကပင မဟတမခစတမားျဖင

တကကြျပငးထနသ တေယာကျဖစ၍ စစႀကးျဖစၿပး ၁၉၄၅ - ၄၆ ခႏစမားတြင

ဟာဗားနား တကသလ၌ ေကာငးသားေခါငးေဆာင တေယာကအျဖစ

ထငရားခသည။

တကသလ ေကာငးသားဘဝတြင ႏငငေရး စတဓာတမား၊

ေတာလနေရး စတဓာတမား ပမျပငးထနလာခရာ ဒမနကန ျပညမ ထြကေျပး

တမးေရာငလာၾကသည ေျမေအာက ေတာလနေရးသမားမားႏင ပးေပါငး၍

ဒမနကန အာဏာရင က႐ဂလအစးရအား ေတာလနျဖတခရန ႀကးပမးရာတြင

ပါဝငခသ တဥးျဖစသည။ ထစဥက ၁၉၄၇ ခႏစတြင ဟာဗားနား တကသလမ

ကပစထ႐ ေခါငးေဆာငေသာ ေကာငးသားမားႏင တးတကေသာ

လငယလရြယမား အပါအဝင လေပါငး ၁၅၀၀ ခန႔ အငအားရသည လမးစ

တပဖြ႔ႀကးသည ဒမနကန အစးရအား တကခကရန ကရစဘယ ပငလယျပငက

ျဖတေကာ၍ ေရေၾကာငးခရးျဖင ခတကခၾကရာ လမးခလတ ပငလယျပငတြင

ကးဘား အစးရတပမားက ဝငေရာကတကခကသျဖင တပပကၿပး

ကပစထ႐မာ ပငလယထ ခနခကာ ထြကေျပးလြတေျမာကလာခသည။

ထ႔ေနာက ကပစထ႐သည ဟာဗားနား တကသလသ႔ ျပနလည

တကေရာကကာ ပညာသငၾကားခရာ ၁၉၅၀ ျပညႏစတြင ဥပေဒဘြ႔ရ၍

ေကာငးမ ထြကခသည။ ၁၉၅၂ ခႏစတြင ကးဘားျပည၌ ဘာတစၥတာ

ေခါငးေဆာင၍ စစတပက အာဏာသမးခရာ ဝတလေပါကစကေလး ေဒါကတာ

ကပစထ႐သည အဆပါ အာဏာသမးပြက အေျခခ ဥပေဒႏင ဆန႔ကငသညဟ

ဆကာ အာဏာသမးေခါငးေဆာင ဘာတစၥတာအား တရားစြခရာမ နာမည

ေကာၾကား ထငရားလာခသည။

Page 70: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

65656565

ဘာတစၥတာ အစးရအား တရားဥပေဒအရ တကပြဆင၍ မရသည

အဆး၌ ကပစထ႐သည တတတဆတ လကနကမား စေဆာငးကာ မးခစ

လငယလရြယမားႏင ေကာငးသားမား အပါအဝင လကနကကငအငအား ၂၀၀

ခန႔ျဖင ၁၉၅၃ ခ ဂလငလ ၂၆ ရကေန႔တြင ဘာတစၥတာအစးရ၏ စစတပရ

ရာမြနကားဒါး စစစခနးက ဝငေရာက စးနငး တကခကခသည။ အဆပါ

တကပြတြငလညး ကပစထ႐တ႔ ေတာလနေရးသမားမားဘကမ ရေဘာေပါငး

၇၀ ခန႔ ကဆး၍ ကပစထ႐အပါအဝင ကနရေဘာ ၁၀၀ ေကာမာ

ဖမးဆးျခငးခရသည။

ထသ႔ ဖမးဆးျခငးခရသည ေတာလနေရး ရေဘာမားအား ဘာတစၥတာ

အစးရက ႏငငေတာ ပနကနမႈျဖင ႐းတင တရားစြဆခရာ အဖမးခေနၾကရသည

ရေဘာအားလး ကယစား ကပစထ႐သည ႐းေတာတြင အျပစမရေၾကာငး

ရရေတာက ခခေလာကလခသည။ မြနကားဒါး စစစခနးသ႔ ဝငစးခၾကရာ၌

အေရးနမ၍ လကနကကင ေတာလနေရး မေအာငျမငဘ ျဖစခေသာလညး

“ကပမာ အျပစမရေၾကာငး သမငးက ဆးျဖတပါလမမယ” ဟ၍ ေကြးေၾကာကာ

တရား႐းေတာတြင ခခေခပခေသာ ကပစထ႐၏ ေလာကလခကသည

ကးဘားတျပညလး ဂယက႐ကကာ ဘာတစၥတာအစးရမာ အထးပင

နာမညပက အရကကြခရသည။

ကပစထ႐သည သ႔ရေဘာမားႏငအတ ႏငငေတာ ပနကနမႈျဖင

ေထာငဒဏ ၁၅ ႏစ အျပစေပးခခရေသာလညး အျပငမ တးတကေသာ

အဖြ႔အစညးမားႏင ျပညသလထ၏ အကြမႈေၾကာင ေထာငထတြင ၂ ႏစခန႔သာ

ေနခရၿပး ၁၉၅၅ ခ ေမလတြင လြတၿငမးခမးသာခြင အမန႔ျဖင ေထာငမ

လြတလာခသည။

Page 71: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

66666666

ေထာငမ လြတလာခၿပးေနာက ၂ လမ အၾကာ ဂၽြနလတြင

ကပစထ႐သည ကးဘားျပညမ ႐တတရက ေပာကသြားခသည။ လကဝသမား

ပညာတတ ဝတလန တေယာက ျဖစ၍ တေၾကာငး၊ မြနကားဒါး စစစခနးက

ဝငစးခသည သပနေခါငးေဆာင ေထာငထြက တေယာက ျဖစ၍ တေၾကာငး

ကပစထ႐အား ဘာတစၥတာအစးရ၏ စေထာကမားက မကစ ေဒါကေထာက၍

ၾကညေနခသညၾကားမ ႐တတရက သနးဆာယာပေမာကသလ ကယေပာက

သြားသညအတြက စေထာကမားမာ ကးကနး ေတာငးေမာကသလ

ေယာကယကခပသြားၾကသည။

ေပာကသြားသည သပနေခါငးေဆာငက ကးဘားတျပညလး ၿမ႕တငး၊

ရြာတငး၊ ရပကြကတငး၊ လမးတငး ေခာငႀက ေခာငၾကားမကန ေျမလန၍

ရာၾကသည။

သ႔ေသာ ေျမလန၍ပင ရာရာ၊ မးပ၍ပင ရာရာ ရာရငးသာ အားျပတ၍

မတတပက ဘငးကန လၿပး ေသပြဝင႐သာ ရမည။ ကပစထ႐အား

ကးဘားျပညတြင လးဝ “မေတြ႔ေရးခ မေတြ႔” ထက ျဖစသည။

အေၾကာငးေသာကား ကးဘားအစးရ စေထာကမား ကပစထ႐အား

လညးေနေလေအာငး ျမငးေစာငးမကန ေျမလန၍ ရာေနသည အခနတြင

ကပစထ႐တေယာက မကဇက ျပညသ႔ ေရာက၍ အာဂငတးနားမ ေဂြဗားရား

ဆသႏင ေတြ႔ဆ ေဆြးေႏြးေနၿပ ျဖစေသာေၾကာငတညး။

မကဇကသ႔ ေရာကလာေသာ ကပစထ႐တြင အထကပါအတငး

စတဝငစားဖြယရာ ေနာကေၾကာငး ဇာတလမးမား ရခသလ ေခ - ေဂြဗားရား

Page 72: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

67676767

မာလညး အာဂငတးနားမ ဒတယအႀကမ ထြကအလာ မကဇကသ႔ မေရာကမ

လကတငအေမရကန တငးျပညမားသ႔ အႏ႔အျပား ေရာကခ ေသးသည။

ပထမအႀကမ ေမာေတာဆငကယ တစးျဖင ခရးထြကခစဥက

အေရ႕အရပတညတညမ ခလျပညသ႔ ေရာကခသည နညးတ ယခ

ဒတယအႀကမတြငမ ေဂြဗားရားသည ေျမာကစးစးေဒသ ဘလးဗးယားျပညသ႔

မနးဆ၍ ထြကလာခသည။ ဘလးဗးယားတြင ရကအတနၾကာ ေနခရာ

ဤအေတာအတြငး တကတကကြကြ ရလသည လငယလကဝသမား အခ႕ႏင

ရငးရငးႏးႏး ေတြ႔ဆ ေဆြးေႏြးခၾကသည။

ထမတဆင ေဂြဗားရားသည အေရ႕ဘကသ႔ ခရးဆက၍ ယခငတခါက

ေရာကခဘးသည ပ႐း၊ အကြာဒ စသည တငးျပညမားက ျဖတေကာကာ

အလယဗဟ အေမရကနျပညမား ျဖစၾကေသာ ပနားမား၊ ေကာစတာရးကား

စသည တငးငယ ျပညငယကေလးမားမတဆင ဂြာတမာလာသ႔ ေရာကလာ

ခသည။

ေဂြဗားရားသည ယခငပထမ ခရးထြကစဥက ေမာေတာဆငကယ၊

ေမာေတာကား စသညမားက စး၍ လာခေသာလညး ယခတေခါက

အာဂငတးနားမ ဂြာတမာလာသ႔ ေရာကသညအထ မားေသာအားျဖင ေျခကင

ေလာက၍ တၿမ႕ဝင တေထာကနားကာ ေရာကေလရာ တငးျပညမားတြင

ရကအတနၾကာေနၿပးမ ခရးဆကေလ ရသည။ ထသ႔ ကယေျခေထာကကယ

အားကးရေလာကေအာင သ႔ကနးမာေရး အေျခအေနကလညး အထးပင

ေကာငးမြနေနၿပ ျဖစသည။

Page 73: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

68686868

ဂြာတမာလာသ႔ ေဂြဗားရား ေရာကလာခသညမာ ၁၉၅၃ ခ ဒဇငဘာလ

အတြငးပင ျဖစရာ သ႔အဖ႔ အခနေကာငး အခါေကာငးႏင ဆစညး

ၾကႀကကသညဟ ဆရမညပင ျဖစသည။ အဘယေၾကာင ဆေသာ

ထအခနအခါတြင အေနာကဘက ကမ႓ာျခမးဟ၍ ေခၚဆတငစားျခငး ခရသည

လကတငအေမရကန တငးျပညမားအနက ဂြာတမာလာတြင ပထမဆး

လကဝအစးရ တကေရာက အပခပလက ရေသာေၾကာငတညး။

လကတင အေမရကတြင လကဝအငအားစမား ပထမဆး အာဏာ

ရသည ဂြာတမာလာျပညသ႔ လကတငအေမရကနျပညမားမ လကဝသမားမား၊

ကြနျမနစႏင ကြနျမနစ လလားသမား၊ တးတကေသာ ႏငငေရးသမားမား

ဝငလာမစ တဖြဖြ ေရာကရေနၾကရာ ၎တ႔တြင ပ႐းျပညမ ဟစလဒါဂါဒယာ

ဆသ အမးသမးကေလး တေယာကလညး အပါအဝင ျဖစသည။

တေန႔တြင ပ႐းျပညသကေလး ဟစလဒါႏင အာဂငတးနားျပညသား

ေဂြဗားရားတ႔ ၿမ႕ထတေနရာတြင အမတမထင ေတြ႔ဆမၾကရာမ တစတစ

ရငးႏးသည မတေဆြမား ျဖစလာၾကသည။

ဟစလဒါမာ အသက ၂၀ ခန႔သာ ရေသး၍ ပမစႏနယသကေလး

ျဖစသည။ မကခနး၊ မကလးေကာငးေကာငး၊ ႏာတ ေပၚေပၚျဖင စကားေျပာလင

သြကသြကလကလက ခကခကျခာျခာ ခစစရာေကာငးသည လမပေလး

ျဖစသည။ ႐ပရည ႐ပကာယအားျဖင ခစစရာေကာငးသေလာက လတဖကသား

အေပၚတြင သနားတတ၍ စတေနသေဘာထား ေကာငးသကေလးပင ျဖစသည။

ဂြာတမာလာသ႔ ေရာကသည အခနမစ၍ ထးစအတငး ဘငကေနၿပ

ျဖစေသာ ေဂြဗားရားသည အစစအရာရာ ဟစလဒါကသာ အားကးခရသည။

Page 74: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

69696969

အခနက၍ ထမငးဆငတြင ထမငးလခ ေပးရေတာမညဆလင ျခးတျပားမ

မကပသည ေဂြဗားရားအတြက ဟစလဒါက စကေပးလကရသည။ တလကန

တလဆနး၍ အပခနးလခ ေပးၾကရသညအခါမးတြငလညး ေဂြဗားရားမာ

ဟစလဒါကသာ အားကးခရသည။

ေဂြဗားရားအား ဟစလဒါက ယငးသ႔ ကညေထာကပခသညမာ

တဖကသားက ညာတာသနားတတသည စတထားေၾကာငသာ မဟတ။ သႏင

ယၾကညခကျခငး တ၍ ဘဝတ ရေဘာတေယာကအျဖစ ခယထားေသာ

ေၾကာငလညး ျဖစသည။ မနသည။ ဟစလဒါမာလညး ပ႐းျပညမ လကဝ

ေတာလနေရး အဖြ႔အစညးျဖစေသာ ေအပအာေအေခၚ ျပညသ႔ ညညြတေရး

တပဥးအဖြ႔ဝင တေယာက ျဖစ၍ ပ႐းအစးရက ျပညႏငဒဏေပးခရာမ

ဂြာတမာလာသ႔ ထြကေျပးလာရသကေလး ျဖစသည။

သ႔ေသာ ဟစလဒါသည ေဂြဗားရားအား ၾကာၾကာေထာကပ မေနရဘ

မၾကာမတင ဂြာတမာလာ အစးရ၏ အမးသား လယယာေျမဌာနတြင ေဂြဗားရား

တေယာက အလပရ၍ ေနရာကသြားခသည။

ေဂြဗားရားအဖ႔ အလပရ၍ စားဝတေနေရး ေခာငလညလာသျဖင

ဝမးသာရသညထက လယယာေျမဌာနတြင အလပလပရငး အဖးမျဖတႏငသည

သငခနးစာႏင အေတြ႔အၾကမား၊ သေဘာတရားႏင လကေတြ႔မားက ဆညးပး

ရျခငးက ပ၍ အားရေကနပစရာ ျဖစသည။

ဂြာတမာလာ အစးရသည တ႐ပျပညမ ေျမယာေတာလနေရး အေျခခ

သေဘာတရားမားက ကငစြ၍ ဂြာတမာလာ လယသမားမားအား လယယာ

ေျမမား ေဝျခမးေပးျခငး၊ ေျမယာေတာလနေရး သေဘာတရား သငတနးမား

Page 75: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

70707070

ေပးျခငး၊ သးႏပမ ထြကရေရးအတြက လကမႈလယယာမ စကမႈလယယာ

စနစသ႔ တစတစ ကးေျပာငးေပးျခငးစသည လပငနးမားက စနစတက

ေစာကခ၍ လပကငလက ရရာ ေဂြဗားရားမာ “အခရာ သကာေတြ႔” သလ

ျဖစခရသည။ သ႔ တသကတာတြင ေျမယာေတာလနေရး၏ အေရးႀကးပက

ပထမဆးအႀကမ သတျပမျခငး ျဖစသည။ အထးသျဖင ေခတေနာကကသည

ႏငငမားတြင ေျမယာေတာလနေရးမပါဘ လကနကကင ေတာလနေရး

မေအာငျမငႏင။ ေျမယာျပနာက မနကနစြာ မေျဖရငးႏငဘ ဆရယလစ

ပနးတငသ႔ မလမးႏင။ ဆရယလစစနစ မထေထာငႏငဟေသာ အခကမားက

ယခမ လကေတြ႔ကက နားလညသေဘာေပါကခရသည။

သ႔ေသာ ေဂြဗားရားအဖ႔ ဂြာတမာလာအစးရ၏ ေျမယာ ေတာလနေရး

ဌာနတြင ေျမယာျပနာမားက အားရဝမးသာ ေလလာ ဆညးပးေနရာမ

ျဗနးကန မးေတာငေပါကကြ၍ ေတာငႀကးၿပလသြားသလ အျဖစဆးႏင

ၾကလကရသည။

ယငးအျဖစဆးကား အျခားမဟတ။ လကတငအေမရကတြင ကြနျမနစ

ဝါဒ တစတစ ရငသနႀကးထြားလာမညက မလလား မ႐ႈဆတႏငေသာ

အေမရကန အစးရသည စ - အ - ေအ ေခၚ အေမရကန ဗဟ

စစမးေထာကလမးေရး သလအဖြ႔ႀကး၏ စမခန႔ခြမႈျဖင ဂြာတမာလာမ လကဝ

အစးရက ႐တတရက ျဖတခလကေသာေၾကာငပငတညး။

…….

မကဇကတြင ေဂြဗားရား၏ ဘဝခရး၌ အေရးႀကးသည အျခားရေဘာ

တဥးက ေတြ႔ရေသးသည။ ထရေဘာမာ အျခားသမဟတ။ ဂြာတမာလာတြင

Page 76: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

71717171

ေနစဥက သြားအတ လာအတ ျဖစခၾက၍ မကဇကသ႔ သ႔အလင ေရာကေန

ႏငေသာ ပ႐းျပညသကေလး ဟစလဒါပင ျဖစသည။ ဂြာတမာလာတြင တနျပန

ေတာလနးေရးသမားမား ဝငတကခစဥက တကြတျပားစ ျဖစသြားခၾကေသာ

ေဂြဗားရားႏင ဟစလဒါတ႔သည ယခအႀကမ မကဇက၌ ျပနလည

ေတြ႔ဆၾကရာတြငမ တေယာကႏင တေယာက ေနာကတခါ မခြမခြာ ရာသကပန

အတေနသြားၾကရန ဆးျဖတလကၾကသည။ ခကခၾကမးတနးလသည ဘဝခရး

လမး တေလာကတြင တေယာကႏငတေယာက ကာလအတနၾကာ လကတြ၍

ေလာကခၾကရာမ ယၾကညခကခငးလညးတ၊ ရညရြယခကခငးလညး တခၾက

ေသာ ေဂြဗားရားႏင ဟစလဒါတ႔သည ၁၉၅၅ ခႏစ သာယာလသည ေမလ၏

တခေသာေန႔ရကတြင တရားဝင လကထပခၾကသည။

ေဂြဗားရားႏင ဟစလဒါတ႔၏ မဂၤလာလကထပပြတြင သတ႔သားဘကမ

“လပရ” အျဖစ ေဆာငရြကသမာ ေရာလကပစထ႐ ဆသ ျဖစသည။ သသည

ကးဘားျပညမ ဘာတစၥတာအစးရအား လကနကကင ေတာလနပနကနမႈျဖင

ေထာငကခရၿပး ေထာငမ လြတလငလြတခငး မကဇကျပညက ထြကေျပး

လာခသ ျဖစသည။ မကဇကသ႔ ခပေစာေစာကပင ေရာကေနေသာ

ဟစလဒါသည ေနာကမ ေရာကလာေသာ ေဂြဗားရားအား ေရာလကပစထ႐ႏင

မတဆကေပးခသည။ ေဂြဗားရားသည စတဓာတျပငးထန၍ ျပတျပတသားသား

ေျပာတတ ဆတတ လပတတကငတတေသာ ေရာလကပစထ႐အား ခစခင

ေလးစားမသညႏငအမ တကပြဝင ရေဘာတေယာကအျဖစ ယၾကညရငးႏးစြာ

ဆကဆလာခရာမ မမ၏ မဂၤလာပြတြင လပရအျဖစ ေဆာငရြကေစချခငး

ျဖစသည။

မားမၾကာမ ေဂြဗားရားသည ခစဇနး ဟစလဒါ၏ မတဆက

ေပးမႈေၾကာင ကးဘားျပညမ ေနာကထပ ပပေႏြးေႏြး ေရာကလာေသာ

Page 77: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

72727272

တငးေျပး ျပညေျပး ေတာလနေရးသမားတေယာကက သကၽြမးခရျပနသည။

ထရေဘာမာ မမႏင အသကအရြယခငးလညး သပမကြာလ၊ အရပအေမာငး

မာလညး မမလ ေဒါငေကာငးေကာငး၊ မကႏာေပါကခငးလညး ခပဆငဆင

ျဖစ၍ ႐တတရက ၾကညလင ေဘးလမားက ညအကဟပင ထငစရာရသည။

ထရေဘာကား အျခားသမဟတ။ ကးဘား ေတာလနေရးက အႏငမခ

အ႐ႈးမေပးဘ မတမတမားမား ျပတျပတသားသား ေခါငးေဆာငေနသည

ဖဒယကပစထ႐ ဆသပငတညး။

ကပစထ႐သည ကးဘားတြင ႏငငေတာ ပနကနမႈျဖင ေထာငက

ေနခရာမ ေထာငမအလြတတြင ေနာကတႀကမ လကနကကင ေတာလနေရး

အတြက ျပငဆငစငးျပငးရန ညျဖစသ ေရာလကပစထ႐ရရာ မကဇကျပညသ႔

လကလာချခငး ျဖစသည။

ေဂြဗားရားသည ကပစထ႐က လခငးမေတြ႔ဘး၊ မျမငဘးခငကပင

သ႔အေၾကာငး၊ သ႔ စတဓာတႏင၊ သ႔ သတ၊ သ႔ အရညအခငးက ၾကားသခၿပး

ျဖစရာ ႏစေယာကသား ေတြ႔လငေတြ႔ခငး တကပြဝင ရေဘာမားအျဖစ ေလးစား

ရငးႏးသြားခၾကသည။

သတ႔ ႏစေယာကသည အခနရသေရြ႕ အမးသားလြတေျမာကေရး

တကပြမား အေၾကာငး ေဆြးေႏြးၾကသည။ အခနရသေရြ႕ လကနကကင

ေတာလနေရး အတြက ျပငဆငညႏႈငးၾကသည။ ေဂြဗားရားသည ကပစထ႐ႏင

ေတြ႔လကတငး တကပြအေၾကာငး၊ ေတာလနေရး အေၾကာငးမားကသာ

ေျပာၿပးရငး ေျပာခင ျဖစေနရာ တခါေသာ ခစစခငစ ၾကငနာစ မ,သဘာဝ

မလြနဆနႏငရာေသာ ဟစလဒါကပင “သတ႔ႏစေယာက ေတြ႔လကမျဖင

Page 78: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

73737373

ေတာလနေရးကလြလ႔ အျခားေျပာစရာ မရေတာဘး။ ကမ ေယာကားေတာ

ကးဘား ေတာလနေရးန႔ဘ အခနကနေနပါၿပ” ဟ၍ ရယသလ ေမာသလ

ေျပာခဘးသည။

ဟစလဒါ ေျပာမညဆက ေျပာေလာကသည။ ေျပာသညအတငး

ဟတလညး ဟတေနသည။ မကဇကတြင အမတမထင ေတြ႔ဆးခၾကေသာ

အာဂငတးနားမ ေဂြဗားရားႏင ကးဘားမ ကပစထ႐တ႔သည အခနရသေရြ႕

ကးဘား ေတာလနေရး ဆကလက ဆငႏႊရနသာ ေဆြးေႏြးခၾကသည။

စငးျပငးခၾကသည။ ျပငဆငခၾကသည။

အျခား ျပနာမားတြင အျငငးပြားခငပြားမည။ ကးဘား

ေတာလနေရး ဆကလက ဆငႏႊရန ေဆြးေႏြးရာ၊ ျပငဆငရာ၊ စငးျပငးရာ၌မ

ႏစေယာကသား အျငငးမပြားဘ ရၾကသည။ ကးဘားေတာလနေရးက ေအာငပြ

ခသညအထ ဆကလက ဆငႏႊသြားရန ႏစေယာကစလး ျမျမျမျမ သႏၷ႒ာန

ခထားၿပး ျဖစၾကသည။

မနသည။ ကးဘား ေတာလနေရးသည ဆကရနရေသးသည။

Page 79: CHE GUEVARA-Biography

လကနကကငေသာ ဆရာဝနတေယာက

Page 80: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

75757575

ဤကြငးျပငကေလးမာ အလား ၁၀ မင အန ၆ မငခန႔ ရသည။

မကစတဆး ကြငးျပင၏ ဟမာဘကတြင ေတာအပတအပ ဖးလက ရသညက

ေတြ႔ရသည။

မကဇကျပည ခားလကးခ႐ငအတြငး ေတာငေပၚေျမျပန႔ တေနရာမ

ဤကြငးျပငသည ႏစရညလမား အစဥအဆကအားျဖင ကၽြႏြားတရစၧာနမား၏

စားကကတခပင ျဖစသည။

သ႔ေသာ ယခတေလာ ကယေမာျပန႔ေျပာလသည ဤကြငးျပငတြင

ခါတငးေတြ႔ေနက၊ ျမငေနက ကၽြႏြား တရစၧာနမားက မေတြ႔ရ၊ မျမငရဘ

လငယလရြယ အေတာမားမားကသာ လႈပလႈပရားရား အျမလလ ေတြ႔ျမင

ေနရသည။ သတ႔ အားလးမာ အသက ၂၀ ပတဝနးကင မႀကးမငယ အရြယမား

ျဖစၾကၿပး ဤကြငးျပငထသ႔ ေနစဥလလ လာေရာက၍ ေျပးလက လႊားလက

ေမာကလကဝပလက၊ စလကျဖန႔လကျဖင အနားမေနဘ လႈပလႈပရားရား

လပေနၾကသညက ေတြ႔ရသည။

Page 81: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

76767676

သတ႔တေတြ ယခကသ႔ ဤကြငးျပငထတြင လႈပလႈပရားရား လာလပ

ေနၾကသညမာ ရကေပါငး အေတာၾကာသြားၿပ ျဖစသည။

႐တတရက ေျပးလကလႊားလက လပေနရာမ ျဗနးကန ေမာကလက

ဝပလက၊ စလကျဖန႔လက လပေနၾကသည ဤလငယ လရြယမား၏ လကတြင

႐ငဖယေသနတ အတအရညမား ကယစကယင ကငထားၾကသညက ေတြ႔ရ၍

မၾကာခဏ ေအာဟစ အမန႔ေပးသမားပါ ၾကားေနရသျဖင ခပလမးလမးမ

ၾကညလင စစတပတတပမ စစသားမား စစေရး ေလကငခနး ဆငးေန

ၾကသညဟပင ထငစရာ ရသည။

သ႔ေသာ အနားကပ၍ ေစေစစပစပ ၾကညလကမည ဆပါက

သတ႔တေတြ ဝတစားဆငယငထားၾကသည အက ႌ၊ ေဘာငးဘမားမာ

တညဝတစ ယနေဖာငးမား မဟတၾကဘ ကားကားေၾကာငေၾကာင အေရာင

အမးမး ကြျပားေနသျဖင စစတပမ စစသားမား မဟတ။ သာမနအရပသ

အရပသားမား ျဖစသညက ေတြ႔ၾကရမည ျဖစသည။

မနသည။ သတ႔တေတြသည စစသားမား မဟတၾက။ အရပသ

အရပသား လငယလရြယမားသာ ျဖစသည။ သ႔ေသာ သလကယလ သာမန

အရပသားမား မဟတၾကမ၍ တစတခေသာ ရညရြယခကျဖင လကနကကင

သငတနးက ပငပငပနးပနး လာေရာကသငၾကား ေနၾကသမား ျဖစသည။

ထ႔ထကပ၍ မနကန တကေသာ စကားက ဆရပါမ ဤအရပသ အရပသား

လငယ လရြယမားသည အာဂငတးနားမ ေဂြဗားရားႏင ကးဘားမ

ကပစထ႐တ႔၏ စညး႐းေခါငးေဆာငမႈျဖင ကးဘားေတာလနေရးက ဆကလက

ဆငႏႊရန လကနကကင ေျပာကကား သငတနးမားက ႀကးႀကးစားစား

လာေရာက သငၾကားေနၾကသမားပငတညး။

Page 82: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

77777777

ဤလကနကကင ေျပာကကားသငတနးသ႔ တကေရာက သငၾကား

ေနၾကသမားမာ အေရအတြကအားျဖင စစေပါငး ၈၀ ခန႔ရ၍ အားလးလလပင

ကးဘားအမးသား လငယမားသာ ျဖစၾကသည။ လငယမားသည

ကးဘားျပည မြနကားဒါး စစစခနးသ႔ ဝငစးခစဥက ပါဝငခၾက၍ ႏငငေတာ

ပနကနမႈျဖင ကးဘားျပည၏ ေတာငဘက ထငး႐းကၽြနးကေလးေပၚမ

ဘာတစၥတာ အစးရ၏ အကဥးေထာငထတြင ေသမကြရငမကြာ ကပစထ႐ႏင

အတကခလာခၾကသည ရေဘာေဟာငးမားပင ျဖစသည။ ေထာငမ လြတလာ

ခၿပး ကပစထ႐၏ ေရ႕ေဆာငစညး႐းမႈျဖင ကပစထ႐တ႔ ညအက ရရာ

မကဇကျပညသ႔ တေယာကၿပး တေယာက တတတဆတ ေရာကလာခၾကသည

မးခစလငယ သပနမား ျဖစၾကသည။

ကပစထ႐သည မကဇကတြင ေဂြဗားရားႏင ေတြ႔ဆခၿပးေနာက

ဆကရန ရေသးေသာ ကးဘား ေတာလနေရးအတြက ႏစေယာကသား

အပတျပငး ျပငဆငစငးျပငးခၾကသည။ ကးဘားျပညမ တေယာကၿပး

တေယာက မကဇကသ႔ ေရာကလာၾကသည ရေဘာေဟာငးမားအား စနစတက

စညး႐း၍ ေနရာခကား ေပးခသလ ကးဘားျပညသ႔ ခတက တကခကေရး

အတြက အေသးစတလပငနးစဥက ညျဖစသ ေရာလကပစထ႐တ႔ႏင တငပင

ေရးဆြခသည။

ကးဘားျပညတြင လကနကအားကးျဖင အၾကမးဖက အပစးေနေသာ

ဘာတစၥတာအစးရအား လကနကျဖင ေတာလနပနကနရနမ တပါး အျခား

နညးလမးမရဟေသာ အခကက ကပစထ႐ေရာ ေဂြဗားရားပါ လကခထားၿပး

ျဖစၾကသည။ ထသ႔ လကနကကင ေတာလနေရးက အသကေပး၍

ဆငႏႊၾကရနလညး ကးဘားမ လငယသပနရေဘာမား တဖြဖြ ေရာကလာ

ခၾကၿပး ျဖစသည။

Page 83: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

78787878

သ႔ေသာ သတ႔က လကနကကင သငတနးေပးရန အတြက၎၊

ကးဘားသ႔ ခတက တကခကရန အတြက၎၊ အဓက အေရးအႀကးဆး

မရမျဖစေသာ ပစၥညးမားက မရ ရေအာင ရာၾကရန လအပေနသည။

ယငးပစၥညးမားကား အျခားမဟတ။ လကနကခယမး မးေကာကမားႏင

ေဆးဝါးရကၡာမားပင ျဖစသည။ ယငးပစၥညးမားက ရာၾကစေဆာငးရာ၌ “ေငြ”

သာလင အဓက ျဖစရာ ကပစထ႐၊ ေဂြဗားရားႏင ေရာလကပစထ႐တ႔သည

ဥးစြာပထမ ရပေငြက အပတျပငးရာၾကရသည။

မကဇကျပညႏင ကပလက ေရခငးေျမခငး ဆကစပေနသည

အေမရကန ျပညေထာငစႀကးတြင ကးဘားအမးသား အေျမာကအျမား

အေျခစက ေနထငလက ရၾကသည။ ၎တ႔အထတြင အခ႕မာ ကကတက

ခမးသာေနၾကသည လပငနးရငႀကးမား ျဖစ၍ အခ႕မာ စားႏငေသာကႏင

ေခာငေခာငလညလည ပပလလ ရသမား ျဖစၾကသည။ ကပစထ႐သည

သ႔ရေဘာ ႏစေယာက သးေယာကႏင အတ သကယတင ေခါငးေဆာငကာ

မကဇကမ အေမရကန ျပညေထာငစသ႔ သြားေရာက၍ မယာမ၊ ဘရစခပ၊

တငပါ စေသာ ၿမ႕ႀကးၿမ႕ငယမားသ႔ လညလညၿပး ကးဘားအမးသားမားထမ

ရပေငြမား အလခခသည။

သ႔ အလခရာတြင ကးဘားျပည၏ စးပြားေရးက ႏငငျခားသား

တငးတပါးသား အရငးရငႀကးမားက လကဝါးႀကးအပ အျမတထတေနၾကပ

မားႏင အဆပါႏငငျခား အရငးရငႀကးမားႏင ပးေပါငးကာ ကးဘားျပညသမား

အေပၚ ဖႏပေသြးစတ အၾကမးဖက အပခပေနသည ဘာတစၥတာ အစးရ

အေၾကာငးက သေဘာေပါက နားလညေအာင ရငးလငးတငျပခၾကသည။

အလားတပင ေခာငေခာငလညလည စားႏငေသာကႏငၾကသည လလတ

တနးစား အတတပညာရင အသပညာရငမားကလည ကးဘားျပညအား

Page 84: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

79797979

ႏငငျခား အရငးရငႀကးမားႏင အာဏာရင ဘာတစၥတာ အစးရ လကေအာကမ

လြတေျမာကေရးအတြက ရပေငြႏင ေဆးဝါး ရကၡာမားက “သဒၶါတတအား

နညးမားမဟ” အလခခၾကသည။

ထသ႔ ကပစထ႐ကယတင ေခါငးေဆာငကာ အေမရကနျပညေရာက

ကးဘား အမးသားမားထမ ကးဘား လြတေျမာကေရး ရပေငြမား အလခခရာ

စစေပါငး ေဒၚလာ ၅ ေသာငး နးပါးမ ေကာကခရရခ၍ အျခား ေဆးဝါး

ရကၡာပစၥညးမားလညး ရရခၾကသည။

ကပစထ႐သည အေမရကနျပညတြင ကးဘားအမးသား သခမးသာ

မားႏင အလယအလတ တနးစားမားထမ ယငးသ႔ အလေငြမား ေကာကခ

ခသည နညးတ လကလပလကစား သာမနဆငးရသားမား ကလညး ကးဘား

လြတေျမာကေရးတရားမား အတအလငး ေဟာေျပာ၍ စညး႐းလႈ႔ေဆာခသည။

“တကယေတာ ကးဘား အမးသားေတြဟာ လကရ အပခပေနတ

အစးရအဖြ႔ ေျပာငးလ႐ေလာကန႔ မေကနပႏငပါဘး။ ဒါထက ပၿပး အေရးႀကးတ

လအပခကေတြ ရေနပါေသးတယ။ အထးသျဖင ကးဘားျပညမာ ျပညသ

လထရ႕ ဘဝအေျခအေနန႔ လမႈဆကဆေရး အေျခအေနမားက ေအာကေျခ

သမး ေျပာငးလပစဖ႔ လေနပါတယ။ လြတလပေရးန႔ ဒမကေရစေရးအျပင

ဒါထကပၿပး အေရးႀကးတ လအပခကေတြလ ျဖညစြမးေပးဘ႔ ရပါေသးတယ။

ကးဘား အမးသားတငး လတမးေစေနႏငေအာင လပေပးဘ႔ လပါတယ။

ကးဘားျပညမာ ေမြးၿပး ကးဘားျပညမာဘ ႀကးျပငးလာၾကတ သေတြရ႕

ကၾကမၼာက အစးရက လစလ႐ႈထားလ႔ မျဖစပါဘး။ လတေယာကဟာ

အလပလ လပခငတယ။ လပႏငတ အငအားလ ရတယ။ ဒါေပမယ သဟာ

အလပလကမျဖစၿပး သန႔ သ႔အမသားေတြပါ အငတငတအျပတျပတ ျဖစေန

Page 85: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

80808080

တာေလာက ရငနာစရာ ေကာငးတ အျဖစဟာ မရေတာပါဘး။ ေနရာတကာ

ဒလ လေတြအတြက အလပရာေပးဘ႔၊ အလပဖနတးေပးဘ႔ဟာ အစးရရ႕

မေရာငမလြသာတ တာဝန ျဖစတယ။ ကလားထငေပၚက ထငၿပး ေရးဆြ

ေနၾကတ ဒေန႔ ဒစမကနးေတြမာ ဒါန႔ပတသကၿပး ဘာတခမ မေတြ႔ရပါဘး။

ကးဘားျပညရ႕ ေသေရးရငေရး ျဖစေနတ ဒျပနာႀကးဟာ အာဏာလကမ

ျဖစေနၾကတ ႏငငေရးသမားေတြန႔ အာဏာက ငမးငမးတကေနတ

လကတဆပစာ ႏငငေရးသမားေတြရ႕ အလက ျဖညစြမးဘ႔ ေပၚေပါကေနတ

ျပနာေလာကဘ ျဖစေနပါတယ”

အေမရကနျပညေထာငစ ၿမ႕ႀကးျပႀကးမားတြင ရပေငြ လညလည

ေကာကခခစဥက ကပစထ႐သည တခါေသာ နယးေယာကၿမ႕ ပနးျခတခ၌

ကငးပျပလပသည ကးဘား လြတေျမာကေရး လထစညးေဝးပြတြင ကးဘား

အမးသားမားအား အထကပါအတငး လႈ႔ေဆာေဟာေျပာခသည။

ကပစထ႐ႏင သ႔ရေဘာမားသည အေမရကနျပညတြင ကးဘား

အမးသား လတနးစား အလႊာအသးသးအား ခဥးကပေတြ႔ဆ၍ ရပေငြ

ေကာကချခငး၊ စညး႐းလႈ႔ေဆာျခငးမား ျပလပခၿပးေနာက မၾကာမ မကဇက

ျပညသ႔ ျပနလာခၾကသည။ ထ႔ေနာက ေကာကခရရခၾကသည ရပေငြမားျဖင

လကနကမား၊ ခယမးမးေကာကမား၊ ေဆးဝါးပစၥညးမားႏင စားနပရကၡာမား

ဝယယစေဆာငးခၾကသည။

ရကအနညးငယ ၾကာလတေသာ ကပစထ႐၊ ေဂြဗားရားႏင

ေရာလကပစထ႐ အပါအဝင ရေဘာ ၈၀ ခန႔က အထက အစ၌ ေဖၚျပခသည

ခားလကးခ႐င ေတာငေပၚ ေျမျပန႔တခတြင လကနကကင တကပြသငတနးမား

ေလကငေနၾကသညက ေတြ႔ျမငၾကရသည။

Page 86: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

81818181

ထသ႔ ေန႔စဥ အခနမန လကနကကင တကပြသငတနး

ဆငးလာၾကသည လငယလရြယ ၈၀ ခန႔ရသည အထတြင ထးထးျခားျခား

အဖးႀကးတေယာက ပါဝငေနသညက ေတြ႔ျမငရသည။ ထအဖးႀကးမာ အသက

၆၀ ေကာခန႔ ရၿပဟ ခန႔မနးရ၍ အသကအရြယပင ႀကးေသာလညး ကနးမာေရး

ေကာငးပရသည။ သနသနမာမာ ဖတဖတလတလတ ရပရသည။

မနသည။ ဤလငယ ရေဘာမားထတြင အဖးႀကးတေယာက

ရေနသညမာ အမနပင ျဖစသည။ သ႔ေသာ ဤအဖးႀကးမာ သာမနအဖးႀကး

မဟတ။ ကပစထ႐ႏင ေဂြဗားရားအပါအဝင လကနကကင သငတနး

တကေနၾကသည ရေဘာအားလး၏ သငတနးဆရာႀကးေပတညး။

ဤဆရာႀကး၏ အမညမာ အယလဘာတ ျဖစ၍ အသက ၆၃ ႏစ ရၿပ

ျဖစသည။ အယလဘာတသည ကးဘားျပညဘြား ကးဘား အမးသား

တေယာကပင ျဖစေသာလညး ငယစဥကတညးက မဘမားႏငအတ စပနျပည

မကဒရစၿမ႕ေတာသ႔ လကပါသြားခၿပး စပနျပညမာပင ႀကးျပငးလာခသ

ျဖစသည။ အရြယေရာကလာသညအခါ အယလဘာတသည မကဒရစၿမ႕ေတာ

စစတကသလႏင ေလေၾကာငး တကသလမားတြင တကေရာက ပညာ

သငၾကားခ၍ ဂဏထး ဘြ႔ထးမားျဖင ေအာငျမငလာခသည။ ထ႔ေနာက

ဗလမးႀကး ရာထးျဖင စပနအစးရ တပမေတာတြင အမႈထမးခရာ အာဖရက

တကတြင စစပြေပါငး ေျမာကျမားစြာ ပါဝငတကခကခရသည။ ဗလမးႀကး

အယလဘာတသည စပနျပညတြငးစစ ကာလအတြငးကလညး စပနအမးသား

အစးရ တပမေတာဘကမ ေန၍ ဖကဆစဖရနက တပမားအား ရြပရြပခၽြခၽြ

ခခတကခကခသ ျဖစသည။ ထသ႔ စစပြ အမးမးတြင ပါဝင၍ စစေျမျပငတြင

အပြပြ ႏႊလာခၿပးေနာက အယလဘာတသည အသကအရြယ ႀကးျပငးလာသျဖင

အၿငမးစားယကာ ဇာတခကေကြ ကးဘားျပညသ႔ ျပနလာ၍ သာမန

Page 87: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

82828282

အရပသားဘဝျဖင ေအးခမးစြာ ေနလာခသည။ သ႔ေသာ အရြယေရာက၍

လလားေျမာကကတညးက စစထဝငခၿပး တသကလး စစသားဘဝျဖင

စစပြအမးမးတြင ႏႊလာခ၍ စစစတစစေသြး မကနေသးသည အၿငမးစား

ဗလမးႀကး အယလဘာတသည မကဇကျပည ဂြာဒလာဂာရာၿမ႕ေတာ

စစတကသလတြင နညးျပဆရာအျဖစ ႏစေပါငးအတနၾကာေအာင အမႈ

ထမးလက ေသးသည။ ေနာကဆး အသက ၆၀ ေကာလာၿပး ဇရာပငး

ေရာကေတာမ ကယေရာစတပါ အနားယ၍ မကဇက ၿမ႕ေတာသ႔

ေျပာငးေရႊ႕ကာ အမေထာငပရေဘာဂ ဆငကေလးတဆငဖြငၿပး ေအးေအး

ေဆးေဆး ေနထငခသည။

သ႔ေသာ ကးဘားလြတေျမာကေရး လကနကကင တကပြအတြက

ျပငဆငစငးျပငးေနၾကသည ကပစထ႐၊ ေဂြဗားရားစသည ရေဘာတသကႏင

ေတြ႔လကျပနေသာအခါ ဗလမးႀကးေဟာငး အယလဘာတမာ ေရာဂါေဟာငး

မား ျပနထသလ စစစတစစေသြးမား ကြလာချပနသည။ ကပစထ႐ႏင

ေဂြဗားရားတ႔ အဖ႔ရာ၌လညး တကပြေပါငး မေရမတြကႏငေလာကေအာင

ႏႊလာခသည ပြတငးေကာ စစသားေဟာငးႀကးက ေတြ႔လကရသညမာ ဇာတထ

ပြထက စကားလ “ပတျမား နကငးႏင သၾကားမငးႀကး” အား ေတြ႔လက

ရသညပမာ ဝမးအသာႀကး သာမၾကသည။

သ႔ႏငပင တကေရးခကေရး စစစတစစေသြးမား ျပနကြလာသျဖင

တေၾကာငး၊ ကးဘား အမးသားခငး ယငးပငးသည သေဘာျဖင

အေရးႀကးလင ေသြးနးသည ဓမၼတာေၾကာင တေၾကာငး၊ အၾကမးဖကမႈက

အၾကမးဖကမႈျဖင ေတာလနတ႔ျပနရန ကယတငလညး ဝနမေလး။ သတပါး

ကလညး အားေပးတတသည ဝါသနာ ဗဇေၾကာင တေၾကာငး စသည

အေၾကာငးမားေၾကာင ဗလမးႀကးေဟာငး အယလဘာတသည ကပစထ႐ႏင

Page 88: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

83838383

ေဂြဗားရား အပါအဝင လငယရေဘာမားအား သတသကလး ဆညးပး

တတကၽြမးလာသည တကနညး ခကနညး၊ ပစနညး ခတနညး၊ ဆတနညး

တကနညး စသည စစပညာ မနသမက ဆရာစားမခနဘ သငျပေပးခသည။

မနသည။ ဆရာႀကး အယလဘာတသည ကးဘားရေဘာမားအား

စစပညာအဝဝက “က,ႀကးမ အ,အထ” သငေပးခသည။ အထးသျဖင

ဤဆရာႀကးမာ စစပညာ၊ စစအတတႏင ပတသကလာလင ဤအတတ

ပညာသည သာမနမဟတ၊ သပၸႏင ဝဇၨာေပါငးစပထားသည ပညာျဖစသညဟ

ယဆထား၍ လကေတြ႔ႏင သေဘာတရား၊ စာေတြ႔ႏင ငါေတြ႔က ေပါငး႐း

ကငသးလာခသ ျဖစသည။ သသည ကပစထ႐ႏင ေဂြဗားရား အပါအဝင

လငယရေဘာမားအား ေသနတမးစ ကငတြယ ပစခတနညး၊ ထနးသမး

ေစာငေရာကနညးႏင တကြ မငးဗးလပနညး၊ သခပကာႏင တငကားမားက

တကခကဖကဆးနညး၊ ရနသ ေလယာဥက ေျမျပငမ ခနရြယ ပစခတနညး

စသညမားကပါ အေသးစတ သငၾကားေပးခသည။

အထးသျဖင ဤရေဘာမား ေတာလန တကခကရမည ဘာတစၥတာ

အစးရသည အျမတမး စစတပႀကးမား၊ အေျမာကႀကးမား၊ ခတပႀကးမားျဖင

အငအားႀကးမားလသည ျဖစရာ သ႔ အငအားႀကးမားသည ရနသအား ထပတက

ရငဆငတကပြမားက မသးဘ ေျပာကကားစစပြ၊ ေတာတြငး တကပြမားျဖင

တကခကႏငရန စနစတက သငျပသည။ ရနသ႔ တပစခနးမားက အလစတြင

မညသ႔ ဝငစးရမည၊ ရနသ႔ ေရ႕ေျပးကငးမားက မညသ႔မညပ ေခာငးေျမာငး

ပစခတရမည။ ရနသတပမား သြားလာလႈပရားရာတြင လမးခလတမ မညသ႔

ျဖတ၍ တကရမည စသညမားက ေျမပျဖင၎၊ လကေတြ႔ နမနာ တကပြ

ဆင၍၎၊ သငၾကားေပးခသည။ ဤေနရာတြင ဆရာႀကး အယလဘာတသည

စပနတပမေတာတြင အမႈထမးခစဥက အာဖရက ေတာတြငး တကပြမားမ

Page 89: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

84848484

ရရခသည သငခနးစာမားႏင စပနျပညတြငး စစပြမ အေတြ႔အၾကမားက

လကေတြ႔ သငၾကားခ႐မမက တ႐ပျပညတြင ဂပန ဆန႔ကငေရး စစပြကာလ

အတြငးက ကငသးခသည ေမာစတနး၏ ကမ႓ာေကာ ေျပာကကားစစပြ

ေသနဂၤဗဟာ သေဘာတရားမားကပါ ညႊနၾကားပ႔ခ ေပးခသည။

စစသားေဟာငးႀကး အယလဘာတက စတပါလကပါ အားပါးတရ

သငၾကားပ႔ခေပးသမ ကပစထ႐ႏင ေဂြဗားရားအပါအဝင ရေဘာအားလး

တ႔ကလညး တကတကကြကြ ဇြေကာငးေကာငးျဖင နာယေလကငၾကသည။

အယလဘာတ ယဆသလ သတ႔ဆငႏႊရမည ကးဘား ေတာလနေရးတြင

ေျပာကကား စစပြသည အဓက ျဖစေၾကာငး ေကာငးေကာငးႀကး သေဘာ

ေပါကေနၾကသည ျဖစရာ သတ႔သည ေျပာကကား စစပြ၏ ေသနဂၤဗဟာမားက

၎၊ ေျပာကကားတ႔၏ ပရယာယကြယဝမႈ၊ ဇြသတ ရမႈ၊ ေစစပေသခာမႈ၊

လငျမန ဖတလတမႈႏင ခႏငရည ရမႈမားက၎၊ မေနမနား ႀကးစား

ေလကငခၾကသည။ ထ႔ျပင ေျပာကကားတ႔၏ လပတျပတ တကပြ၊

ေရာငျပတကပြ၊ လမးျဖတတကပြ၊ အမညေခၽြတကပြ စသညမားကလညး

လကေတြ႔ကြငးဆငး၍ အျပငးအထန ေလကငခၾကသည။ ေမာစတနး၏

ေျပာကကား စစပြ ေသနဂၤဗဟာမားမ အငအားႀကးေသာ ရနသက

မေျမႇာလငသည ေနရာမ မေျမႇာလငသည အခနတြင အလစဝငေရာက

တကခကနညး ထသ႔ အလစဝငမတကမ မမတပမားက လငျမနစြာ စစညး၍

တကပြၿပးလင ၿပးခငး တပမားက လငျမနစြာ ခြျဖန႔နညး၊ ရနသတပမားက

လညစားနညး ေခာကလန႔နညး၊ ေခာျမႇနညး စသည ေျပာကကားတ႔

တတအပေသာ နညးဗဟာမားကလညး တခမကန သငအ ေလလာခၾကသည။

ဤလကနကကင ေျပာကကား သငတနးတြင အတကကြဆး

အႀကးစားဆးႏင ဇြအရဆး ရေဘာကား အျခားသမဟတ ေဂြဗားရားပင

Page 90: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

85858585

ျဖစသည။ ေဂြဗားရားသည ငယစဥကတညးက ကနးေအာငး လာခသည နယခ႕

ဆန႔ကငေရး၊ အမးသား လြတေျမာကေရးႏင လမးစ ေသြးစညးေရး

စတဓာတမားအရ သကယတင ကးဘားအမးသား မဟတျငားေသာလညး

ကးဘား ျပညသမား၏ အဖႏပခ ဘဝက စာနာသည။ ဘာတစၥတာ အစးရ၏

အၾကမးဖကအပစးမႈက ရြမနးခသည။ အေမရကန အရငးရငနယခ႕သမား၏

ကးေကာ စြကဖကမႈမားက ေဒါသအမကထြကခသည။ သ႔ျဖစရာ ကးဘား

ျပညသတ႔၏ လြတေျမာကေရးအတြက ဘာတစၥတာအစးရႏင နယခ႕သမားက

ေတာလနရန ျပငဆင စငးျပငးသည ဤလကနကကင ေျပာကကား

သငတနးတြင ေဂြဗားရားသည အထးပင စတပါဝငစားစြာ သငၾကား

နာယခသည။ အစြမးကန ႀကးစားေလကငခသည။

သ႔ျဖင မကဇကျပည ခားလကး ခ႐ငအတြငး ေတာငေပၚေျမျပန႔

ကြငးျပငတခတြင စစသားေဟာငးႀကး အယလဘာတ ဥးစး၍ လေပါငးမားစြာ

သငၾကားပ႔ခခသည လကနကကင ေျပာကကားသငတနး ၿပးဆးသညအခါ

သေဘာတရားေရာ လကေတြ႔ပါ ပထမစြ၍ အေတာဆး အထးခၽြနဆး

ရေဘာအျဖစ ခးကး ဂဏျပျခငး ခရသမာ အျခားသမဟတ။ ေဂြဗားရားမ

ေဂြဗားရားပင ျဖစသတညး။

၁၉၅၆၁၉၅၆၁၉၅၆၁၉၅၆ ခခခခ ႏဝငဘာႏဝငဘာႏဝငဘာႏဝငဘာ ၂၅၂၅၂၅၂၅ ရကေန႔ရကေန႔ရကေန႔ရကေန႔

ဤေန႔၊ ဤရကတြင ေျမာကဘကဆမ ေလျပငးတကလက ရသညမ

အပ ရာသဥတမာ သာသာယာယာ ရလ၏ ေကာငးကငျပငတြင မးသား

တမတကမား ကငးစငလက ရသည။ ပငလယျပာျပာ မးျပာျပာျဖင

ေလာကဓာတ တခြငလး အျပာေရာငဖးလက ရသည။

Page 91: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

86868686

ယငးသ႔ အျပာေရာင မးေကာငးကင ေအာကမ အျပာေရာင

ေတာကေနသည မကဇက ပငလယျပာတြင ရြကေလကေလးတစငးသည

ကးဘားကမးေျခဆသ႔ ျဖညးညႇငးစြာ ဥးတည ခတေမာငးေနသညက

ေတြ႔ျမငရသည။

ရြကေလကေလးမာ အလားေပ ၅၀ ေကာ ၆၀ ခန႔ရ၍ နရတဘက

တခကတြင “ဂရနမာ” ဟေသာ စာလးမား ညညာလပစြာ ေရးထားသညက

ေတြ႔ရသည။ ဤရြကေလကေလးေပၚတြင လကပါလာၾကသမားမာ ရြကေလ

ကေလး၏ အရြယ အကယအဝနးႏင မမေအာင ျပညကပလက ရသည။

အားလး လေပါငး ၈၀ ေကာခန႔ရမညဟ ခန႔မနးရသည။ လမားျဖင ျပညကပ

ေန႐မမက ေသတာမား၊ ဂအပမားႏင သပးမားပါ ႁပြတသပေနရာ ရြကေလ

ကေလးမာ မႏငဝနထမး၍ တလမးခငး ေလာကေနရသည လတေယာကပမာ

ပငလယျပငတြင တအအ လာေနရသညက ေတြ႔ရသည။

ဤရြကေလကေလး ေပၚတြင လကပါလာၾကသမားကား မညသမညဝါ

မားပါနညး။ ဤရြကေလကေလး ေပၚမ ပစၥညးမားကား မညသညအရာမား

ပါနညး။ ဤရြကေလကေလးသည မညသည အရပမ ထြကခြာခ၍ မညသည

ေဒသသ႔ မညသ႔ေသာ အေၾကာငး ကစၥျဖင ခတေမာငးေနပါသနညး။

ဤေမးခြနးမား၏ အေျဖမားက ရညရညေဝးေဝး ေတြးေတာၾကဆ၍

ခခယဥးယဥး ရာေဖြစဥးစားေနရန လမည မထင။ အထကတြင ေဖၚျပခၿပးသမ

အေၾကာငးျခငးရာ အေထြေထြ အေျခအေန အရပရပတ႔က ေထာက႐ႈ၍

ကပစထ႐ႏင ေဂြဗားရားတ႔ ေခါငးေဆာငေသာ ရေဘာတစသည လကနက

ခယမး မးေကာကမားႏင ရကၡာေဆးဝါးမားက တငေဆာငကာ လကနကကင

ေတာလနေရး ဆငႏႊရန မကဇကျပညမ ကးဘား ကမးေျခသ႔ ဤဂရနမာ

Page 92: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

87878787

ရြကေလကေလးျဖင ဤေန႔၊ ဤရကတြင စတင ထြကခြာချခငး ျဖစေၾကာငး

ေကာငးေကာငးႀကး သၿပး ျဖစေပလမမည။

သ႔ေသာ ဤေနရာတြင ေဖၚျပရန တခက ကနေနေသးသည။

ယငးအခကကား အျခားမဟတ။ တခါက အာေမဇျမစကမးပါးမ

အေရျပားေရာဂါ ကသေရး ေဆးေပးဌာနမားတြင အလပလပခဘး၍

အာဂငတးနား တကသလမ ေဆးသပၸဘြ႔ထး ဆြတခးကာ မကဇက

ေဆး႐ႀကးတြင အမႈထမးလာခေသာ ေဒါကတာ ေခ - ေဂြဗားရားသည ဤေန႔

ဤရကမ စ၍ သာမန ဆရာဝနတေယာက မဟတေတာဘ လကနကကငေသာ

ဆရာဝန တေယာက အျဖစသ႔ ဘဝ ကးေျပာငး ေရာကရလာခၿပ ျဖစေသာ

အခကပငတညး။

Page 93: CHE GUEVARA-Biography

ေတာလနေရးသည ကေလးကစားသည

အလပမဟတ

Page 94: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

89898989

ေတာလနေရး ခရးသည မညသညအခါမ “ပနးခငးေသာ လမးပမာ”

ေမႊးရန႔ျဖာ၍ သာယာညကေညာေနသည မဟတ။ ကတရာခငးေသာ လမးက

သ႔လညး ေျဖာငတနးေခာေမြ႔ေနသည ဟ၍မရ။ အဖအထစ အေကြ႔အေကာက

ႏင အတကအဆငးေတြ မားသေလာက အေႏာငအရက အဖကအဆးေတြ

ေပါမားသည ခရးၾကမးတခပင ျဖစ၏။ ဆးေျငႇာငသစငတ ခလပကနသငးမား

တငးကမးျပညေနသည လမးခရး တမးပင ျဖစ၏။

ကမ႓ာက ကငလႈပခသည မဟာဆရယလစ ေအာကတဘာ

ေတာလနေရးႀကးမအစ ထးက ေျပာငျမာကလသည တ႐ပေတာလနေရးႀကး

အလယ အျပညျပညဆငရာ ေတာလနေရး အသြယသြယတ႔သည ရညလား

ၾကမးတနးလသည ခရးလမးမားက ျဖတသနးေကာလႊားခရသည။

Page 95: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

90909090

ထသ႔ေသာ ေတာလနေရး ခရးလမးမားကသ႔ပင ကးဘား

ေတာလနေရး ခရးလမးသညလညး ၾကမးတနး ခကခသညႏငအမ အေကြ႔

အေကာက ေပါမားလသည။ အတကအဆငး ျမားေျမာငလသည။

၁၉၅၆ ခ ႏဝငဘာ ၂၅ ရကေန႔က မကဇက ကမးေျခမ ဂရနမာ

ရြကေလကေလးျဖင ထြကခြာလာခၾကသည ကပစထ႐ႏင ေဂြဗားရားတ႔

ေခါငးေဆာငေသာ ရေဘာမားသည ေတာလနေရး အခကအခ

အဖအထစမားက ခရးအစမာပင ၾကေတြ႔ခရသည။ အေျပာလြယသေလာက

တကယ လပရာတြင အမဝင ဂြငမကမႈမား ျဖစခၾကရသည။ သေဘာတရားႏင

လကေတြ႔ေပါငးစပရာ၌ မဟပမသညမားလညး ရခသည။

ကးဘား ေတာလနေရး၏ အစပထမပငး ကာလတြင

ၾကေတြ႔ခၾကရသည အဖအထစ အခကအခမားႏင ယငးအခကအခမားက

ေကာလႊား၍ ပြဥးထြက ေအာငပြမား ရယခရာ၌ မညသ႔မညပ ႀကးပမး

ခရသညမားက အျခားသမားက တဆငစကား တဆငၾကား၍ ေရးသား

ေဖၚျပၾကသညထက ကယတငကယက ပါဝငလႈပရားခရသည ကာယကရင

ေဂြဗားရား၏ ေရးသားေဖၚျပခကက ပမျပညစ၍ ခငလတကမညမာ

မချဖစသည။

သ႔ျဖစရာ ေဂြဗားရား၏ ဘဝအတပၸတက ႀကးပမးျပစရာ၌

ပမခငလျပညဝ တကေစရနအတြက ဤစာအပ ဤအခနးက႑တြင ကးဘား

ေတာလနေရး၏ ပြဥးထြကကာလ ေတြ႔ၾကခစားခရသည အခကအခႏင

ေအာငပြမားအား “ေတာလနေသာ စစပြ၏ ေအာကေမဖြယရာမား” ဟေသာ

အမညျဖင ေဂြဗားရားကယတင ေရးသားခသည ေဆာငးပါးက ေအာကတြင

တလးမကန ျပနဆ ေဖၚျပအပပါသတညး။

Page 96: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

91919191

ေတာလနေသာေတာလနေသာေတာလနေသာေတာလနေသာ စစပြ၏စစပြ၏စစပြ၏စစပြ၏ ေအာကေမဘြယရာမားေအာကေမဘြယရာမားေအာကေမဘြယရာမားေအာကေမဘြယရာမား

ေရးသ။ေရးသ။ေရးသ။ေရးသ။ ။။။။ ဗလမးအာနကစတဗလမးအာနကစတဗလမးအာနကစတဗလမးအာနကစတ ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား

အလဂရးယား ရြာကေလးသည က႐းတစအငႏင မလမးမကမး

အေရ႕ဖားျပညနယမ နကြာ႐ခ႐ငအတြငးရ ရြာကေလးတရြာ ျဖစသည။

ဤရြာကေလးမာပင ကၽြႏပတ႔သည ၁၉၆၅ ခ ဒဇငဘာ ၅ ရကေန႔တြင

မေျမႇာလငဘ ဘာတစၥတာ အစးရတပမား၏ တကခကျခငးက ခခရသည။

ထအခနက ကၽြႏပတ႔မာ ခရးၾကမး ခတကလာခရသျဖင ေျခကန

လကပနးကေနၾကသည။ ပါသမ ပစၥညးအားလး တခမကန ဆး႐ႈးခရၿပး

ဒဇငဘာလ ၂ ရကေန႔တြင ေကာလရာဒ ကမးေျခတေနရာသ႔ ဆကကပ

ခၾကသည။ စစဖနပ အသစကပခၽြတမားက စးလာခသျဖင ကၽြႏပတ႔

အားလးလလ ေျခေထာကမားတြင ဖနပေပါကလက ရၾကသည။ ရႊ႕မား ဗြကမား

ထထပလသည ေရစပထတြငလညး နာရေပါငးမားစြာ ေလာကလာခၾကရသည။

ဖနပမားႏင ေျခေထာကမ အနာမားသာလင ကၽြႏပတ႔က ဒကၡေပးေနၾကသည

မဟတ။ မကဇက ပငလယေကြ႔ႏင ကရစဘယပငလယျပငက ခနစရကလးလး

ထမငး တနပမ မစားရဘ ျဖတေကာလာခၿပးေနာက ကးဘားကမးေျခသ႔

အလြနဆးရြားသည အေျခအေနမးတြင ဆကကပခရျခငး ျဖစသည။

ရေဘာ ေတာေတာမားမားမာ ပငလယျပငတြင အေလအကင လးဝ

မရသျဖင လႈငးမးၿပး ေအာအနလာၾကသည။ ကၽြႏပတ႔သည တပစလန

ဆပကမးမ ႏဝငဘာလ ၂၅ ရကေန႔တြင စတငထြကခြာလာခၾကရာ ထအခနက

ေျမာကအရပမ ေလျပငး တကခတလကရေန၍ ရြကလႊငရသညမာ အလြန

Page 97: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

92929292

အႏရာယမားၿပး စးရမစရာ ေကာငးလသည အခနျဖစသည။ အျခားရြကေလ

သေဘၤာမားအဖ႔ ပငလယျပငသ႔ မထြကရသည အခနကာလမး ျဖစသည။

ဤအခကမားေၾကာငပင ကၽြႏပတ႔ ရေဘာမား ဒကၡေရာကခၾကရျခငးျဖစသည။

ဤရေဘာမားမာ တကပြဆ၍ တရကတေလမပင ပါဝငတကခကခဘးျခငး

မရဘ အမားစမာ တပသားသစမားသာ ျဖစၾကသည။

ကၽြႏပတ႔တြင ကနရသည ပစၥညးမားမာလညး ေရစေနသည

႐ငဖယေသနတမား၊ ကညဆနမားႏင ယမးေတာငမားသာ ျဖစၾကသည။

ေဆးဝါးပစၥညး ကရယာအားလးမာလညး ေပာကပကဆး႐ႈးခရ၍ ေကာပးအတ

မားမာလညး ရႊ႕ဗြကထတြင နစကနရစခၾကၿပး ျဖစသည။ ထေန႔ထရက

မတငမက ကၽြႏပတ႔သည ၾကခငးတခ၏ အစပတြင စခနးခခၾကသည။

ဤၾကခငးမာ ထစဥက ဂလယလဘ ဆသ ပငဆငလက ရသညဟ သရသည။

ေရလညးဆာ၊ အစာလည ငတေနၾကၿပျဖစေသာ ကၽြႏပတ႔သည

အေတြ႔အၾက မရေသးသညအေလာက ၾကေခာငးမားက စတၿပး ၾကဖတမားက

လမးတေလာကလး ပစခလာခၾကသည။ ဤၾကဖတမားေၾကာငပင ရနသ

စစသား မားသည ဒကၡခမေနရဘ ကၽြႏပတ႔ေနာကသ႔ ေျခရာေကာက၍

လကလာႏငၾကျခငးသာ ျဖစသည။ ထစဥက ကၽြႏပတ႔အား လမးျပျပလပ

လာသကပင ရနသမားအား ကၽြႏပတ႔ရရာသ႔ လကျပခ၍ ဤသစၥာေဖာကမႈတြင

အဓက တရားခမာ သပင ျဖစေနသညက ေနာငႏစေပါငးအေတာၾကာမ

သရသည။ ထညက သ႔အား ျပနလႊတခသညမာ ကၽြႏပတ႔၏ အမားပငျဖစသည။

ယငးသ႔ေသာ အမားမးက ကၽြႏပတ႔၏ ေတာလနေရးတေလာက ေနာကပငး

ကာလမားတြငလညး မၾကာခဏ ကးလြနမၾကေသးသည။ ရေဘာတေယာက

သည အရပသ အရပသား ျပညသမား၏ အားေပးေထာကခမႈမားႏင

ပတသက၍ တကယ လလလားလား အားေပးေထာကချခငး ဟတမဟတ

Page 98: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

93939393

သတ႔၏ သေဘာထား ခယခကမားက ေရေရရာရာ ေသေသခာခာ သရရန

ႀကးစားသငသည။ အထးသျဖင အႏရာယမားလသည နယေျမမားတြင

ေရာကေနသည ရေဘာတေယာကအဖ႔ ဤအခကက ပ၍ သတျပရမည

ျဖစသည။ သ႔ေသာ ယခထကတင ထအခကက သငခနးစာ မယၾကေသးဘ

ရေနၾကသညက ေတြ႔ရသည။ ကၽြႏပတ႔၏ လမးျပဆသမားအား မညသည

အခါမ ကၽြႏပတ႔ ျပနခြငမျပသငေပ။

ဒဇငဘာလ ၅ ရကေန႔ နနကခငးတြငမ ရေဘာအခ႕မာ လမးပင

ေကာငးစြာ မေလာကႏငေတာဘ ေျခကနလကပနးကေနၾကၿပ ျဖစရာ ခရး

မလမးမကမး ေလာကၿပးတငး ခပၾကာၾကာနား၍ ခတကခၾကရသည။ သ႔ႏငပင

ကၽြႏပတ႔သည ၾကခငးေရ႕၏ အစပနားတြင မေရာငမလႊသာ စခနးခခၾက

ရသည။ ဤၾကခငးမာ ၾကပငမား ခပကက ရေနၿပး တဖကတြငမ ေတာအပတခ

ရသည။

မြနးတညခနေလာကတြင တစတရာ ထးျခားသည လကၡဏာမား

ျဖစပြားလာသည။ တကဘာ အမးအစား တကေလယာဥမားႏင အျခားၿမ႕ျပ

ေလယာဥမား၊ စစေလယာဥမားသည ဤေနရာ တဝကသ႔ ဝ၍ ပသနး

လာသညက ေတြ႔ျမငရသည။ ထအခနတြင ရေဘာအခ႕သည ၾကပငမားက

ေအးေအးေဆးေဆး ခးျဖတေနၾကသည။ ခပနမနမကေလး ဝ၍ ပသနး

ေနၾကသည ရနသေလယာဥမား ေပၚမ သတ႔က ေကာငးေကာငးႀကး

ျမငႏငသညက သတ႔ သတမမမဘ ရေနၾကသည။ ထစဥက ေဆးမးျဖစေသာ

ကၽြႏပ၏ တာဝနမာ ရေဘာမား၏ ေျခေထာကမ အနာမားက ေဆးထည

ေပးရနပင ျဖစသည။ ထအခနက ကၽြႏပ ဘာလပခသညက ေကာငးေကာငးႀကး

မတမေနသည။ ထေန႔ ထရကသည ရေဘာ ဟမဘာကအတြက ေနာကဆး

ေန႔ရကပင ျဖစသည။ စး၍မရေတာၿပ ျဖစေသာ သ႔ဖနပက ကငကာ

Page 99: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

94949494

ေဆးေပးဌာနသ႔ လာေနခက ေျခကနလကပနးက၍ ဒယမးဒယင ျဖစေနသည

သ႔ပသဏၭာနက ယခတင ျမငေယာငေနမသည။

ရေဘာ မြနတာေနႏင ကၽြႏပသည သစပငတပငက မထငကာ

ကၽြႏပတ႔၏ ကေလးမားအေၾကာငးက ေျပာရငး ရစမစ ရထားၾကသည

ရကၡာကေလးမား ျဖစေသာ ဝကအေခာငး တဖႏင ဘစကြတမန႔ ႏစခက

စားေနၾကသည။ ထအခကမာပင ေသနတသတခက ၾကားလကရသည။

စကန႔အနညးငယ အတြငး၌ ကၽြႏပတ႔ ရေဘာ ၈၂ ေယာက၏ ေခါငးေပၚသ႔

ေၾကာကစရာ ေကာငးေလာကေအာင မးသး မးေပါကပမာ ကညဆနမား

ရြာကလာသည။ ထအခနက ကၽြႏပကငသည ေသနတမာ သပေကာငးလသည

အမးအစားထက မဟတ။ ကၽြႏပသည ဤေသနတကပင တမငေရြး၍

ကငချခငး ျဖစသည။ အဘယေၾကာင ဆေသာ ပငလယျပငက ျဖတေကာ

ခစဥက တေလာကလး ပနးနာေရာဂါ ထ၍ အလးအလ ခခရၿပး ကနးမာေရး

အလြနဆးရြားလာခရာ ကၽြႏပအေနျဖင လကနက ေကာငးေကာငး ကငရနမလ။

ကၽြႏပအတြက လကနကေကာငးတခ အလဟ မျဖစေစသငဟ

ယဆမေသာေၾကာင ျဖစသည။

ျဖစပကခသမ ဘယအခနက ဘယလ ျဖစခသညက ကၽြႏပ

မသႏငေအာင ရခရသည။ ကၽြႏပ၏ အမတအသားမာ မႈနဝါးဝါး ျဖစခရသည။

ထအခနက ဗလႀကးအဆငရသည အယလေမဒါသည ကၽြႏပထသ႔ ေလးဘက

ေထာက၍ တြားတကလာၿပး အမန႔ေတာငးသညက ကၽြႏပ မတမေသးသည။

သ႔ေသာ ထအခကအတန႔တြင တစတရာ အမန႔ေပးႏငသ တေယာကမ မရဘ

ျဖစေနခသည။ ေနာကမ သရသညမာ ကပစထ႐သည ထအခနက

ရေဘာမားအား အနးအနားရ ၾကခငးထတြင တပျပနစရန ႀကးစားေသးသည။

သ႔ေသာ ၾကခငးထသ႔ ေရာကရနမာ ကယကယက အေသခ၍ စြန႔စြန႔စားစား

Page 100: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

95959595

မသြားဘ ေရာကရနခယဥးလသျဖင သ႔ႀကးစားမႈမာ အခညးအႏးျဖစခရသည။

တကပြမာ အလစတြင ျဖစပြားခ၍ ကၽြႏပတ႔မာ အငကမ ခလကရျခငး ျဖစသည။

ေနာကဆး၌ အယလေမဒါသည သ႔ရေဘာမားက ျပန၍ စစညး

ႏငခသည။ ဤအေတာအတြငး ရေဘာတေယာကသည ယမးေတာငအတ

တအတလးက ကၽြႏပ၏ ေျခရငးတြင ပစထားခသျဖင ကၽြႏပတ႔က

ထရေဘာအား ယမးေတာငအတက ထားမပစခရန ေျပာေသးသည။ သ႔ေသာ

သ႔မကႏာမာ တနလႈပေခာကခားေနၿပး “ဒအခနမာ ဒကညဆနေတြဟာ ဘာမ

မတတႏငဘး” ဆသည စကားမး ျပနေျပာသြားသညက မတမေသးသည။

ထ႔ေနာက သသည ၾကခငးထသ႔ ဒေရာေသာပါး ဝငေျပးသြားသညက

ေတြ႔လကရသည။ ေနာကတြင ဘာတစၥတာ၏ လကပါးေစမားက ထရေဘာက

သတပစလကၾကသညဟ သရသည။

ထအခန ထအခါသည ကၽြႏပကယကၽြႏပ ဆရာဝနတေယာကအျဖစ

ဆက၍ စခနးသြားမညေလာ၊ သ႔တညးမဟတ ကၽြႏပ၏ ေတာလနေသာ

ယၾကညခကအတငး ေဆာငရြကသြားမညေလာ ဟသည ေမးခြနးႏစခအနက

တခခက ေရြးခယရန ပထမဆးအႀကမ ရငဆငရျခငးျဖစသည။ ေဆးလြယအတ

ကဘ ယသြားရမလား၊ သ႔မဟတ ယမးေတာင ေသတာကဘ သယေျပးရမလား။

တခခ ဆးျဖတရမည ျဖစသည။ ႏစခစလးက သယယသြားရနမာ

အလြနေလးလသည။ ကၽြႏပသည ယမးေတာင ေသတာက ဆတကန

ဆြယလကၿပး ၾကခငးႏင ကၽြႏပတ႔ စပၾကားရ ကြငးျပငက ျဖတကာ တဟတထး

ေျပးလာခသည။

ရေဘာ ေဖာစတႏသည ၾကခငး အစပတြင ဒးေထာကကာ ရနသ

ေလယာဥမားအား ဘရငးဂနးျဖင ပစေနသညက ကၽြႏပ ေကာငးေကာငးႀကး

Page 101: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

96969696

မတမေနသည။ ကၽြႏပႏင မလမးမကမးတြင ရေဘာတေယာက ျဖစသည

အာဘငတစာသည ၾကခငးဆသ႔ လာေနသညက ေတြ႔ရသည။ ထအခက အျခား

ႏစေနရာတြင ပစသခတသမား ၾကားလကရသညႏငအတ ကၽြႏပမာ

ရငပတတြင ေအာငကန ျဖစသြားၿပး လညပငးတြင ဒဏရာတခက ရသြားခရာ

ဒတခါေတာ ကစၥေခာၿပဟ ေအာကေမလကရသည။ အာဘငတစာ၏

ႏာေခါငးႏင ပါးစပမလညး ေသြးမား စးကလာသညက ေတြ႔ရသည။ သ႔တြင ပြင

၄၅ ကညဆနထမန၍ အျပငးအထန ဒဏရာရသြားခသည။ “သ႔တ႔ ငါက

ေဆာလကၿပ” ဟ၍ ဂေယာငဂတမးေအာရငး သသည အ႐းပမာ ဘာမပစကြငး

မရသည ေနရာမားက စြတပစေနသည။ ကၽြႏပသညလညး ေျမေပၚတြင

လကေနရာက ေဖာစတႏအား “ကပေတာ သြားၿပဗ႕” ဟ လမးေျပာလက

မသည။ ေဖာစတႏက သပစေနသည ဘရငးဂနးက အပစမရပဘ ကၽြႏပအား

တခက လညၾကညလကၿပး “ကစၥမရပါဘး” ဟ ျပနေျပာလကသည။

ဘာဘျဖစျဖစ သ႔မကလးထက အၾကညမာ ျပစတင႐ႈပခသည သေဘာမားပါ

ေနသည။

ကၽြႏပသည ထေနရာမာပင ဆက၍ေနလကသည။ ဒဏရာရထားသ

တေယာက၏ ထးဆနးသည စတဓာတ လႈ႔ေဆာမႈမးျဖင ကၽြႏပသည

ေတာအပဆသ႔ လမး၍ ေသနတျဖင ပစေနမသည။ အားလး ကစၥတးၿပဟေသာ

အခါမးျဖစရာ ဘယပ ဘယနညးျဖင အေကာငးဆး ေသသြားရမညက

႐တတရက ေတြးေတာရငး ကၽြႏပမာ တအတၾသ ျဖစေနမသည။

ထအခကအတန႔ကေလးတြင ဂကလနဒန၏ ဝတတပဒက ေျပးသတရမသည။

အဆပါ ဝတထတြင ဇာတလကျဖစသသည အလာစကာ ေဒသမ ေသြးခေအာင

ေအးလသည ႏငးေတာထတြင အေအးဒဏေၾကာင မခေသရအဆဆ

သစပငတပငက မရငး သ႔ကယသ သကၡာရရျဖင ေသသြားႏငရန ၾကစည

Page 102: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

97979797

စတကးပမား ပါရခသည။ ကၽြႏပသည ထဇာတလက၏ ႐ပပလႊာကသာ

ျမငေယာငေနမသည။ ရေဘာတေယာကသည ဒးေထာက၍ ကနးကနးႀကး

ျဖစေနရာမ ကၽြႏပတ႔ အားလး လကနကခၾကရန တေအာတညး ေအာေနသည။

တဆကတညးပင သ႔ေနာကနားဆက “ေဟ ဘယသမ လကနက မခဘးကြ”

ဟေသာ အသက ညစညစပတပတ ဆသႏငအတ ၾကားလကရသည။

ထအသမာ ရေဘာ စငျဖေဂါစ၏ အသျဖစေၾကာငး ေနာကမ သရသည။

ရေဘာပြနစသည ကၽြႏပတ႔အနားသ႔ ေရာကလာသည။ သ႔

အသက႐သမာ တ႐း႐း ျမညေန၍ သက ကညဆနတညတညႀကး

ထမနသြားသည သ႔အဆတက ဒဏရာက ျပသည။ သ႔ ဒဏရာရသည

အေၾကာငး ေျပာျပရာ ကၽြႏပကလညး ကၽြႏပ ဒဏရာရသညအေၾကာငးက

ခပေပါေပါပင ေျပာျပလကသည။ ပြနစသည ဒဏရာမရဘ ရေနၾကသည

အျခားရေဘာမားႏငအတ ၾကပငမားရရာသ႔ သ႔ကယသ ဒရြတတက၍

တေရြ႕ေရြ႕ ထြကသြားသည။ ကၽြႏပမာ ထေနရာတြင အေတာၾကာေအာင

တေယာကတညး လေနရငး ေသရမည အခနက ေစာငေနမသည။

ခဏအၾကာတြင အယလေမဒါ ေရာကလာၿပး ကၽြႏပအား ကည၍ ေနရာ

ေျပာငးေပးသည။ ကၽြႏပသည ဒဏရာေၾကာင အနာတရ ျဖစေနသည ၾကားမ

ႀကးစား၍ လာခရာ ၾကခငးရရာသ႔ ႏစေယာကသား ေရာကလာခၾကသည။

ထေနရာတြင ကၽြႏပသည ရေဘာႀကး ဆြာရကဇက ေတြ႔ရသည။

သ႔လကမ တေခာငးမာ ေသနတမနထား၍ ေၾကမြေနရာ ေဖာစတႏက သ႔အား

သစပငတပင အနးတြင ေဆးထည၍ ပတတညးစညးေပးေနသည။ ထ႔ေနာက

တြငမ အေျခအေနမာ ႐တ႐တသသ ႐ႈပ႐ႈပေထြးေထြး ျဖစလာ ျပနသည။

ေလယာဥမားသည နမနမကေလး ပဝ၍ ပတဝနးကငတခလးက

စကေသနတမားျဖင ဒရစပ ပစခတလက ရရာ အေျခအေနမာ ပ၍ပင

Page 103: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

98989898

ဆးေပသည။ ထသ႔ ဝ႐နးသနးကား အေျခအေန ၾကားထတြင ကး႐းကားရား

အျဖစမးက ေတြ႔ျမငရေသးသည။ ခပဝဝ ရေဘာ တေယာကသည

အေယာငေယာင အမားမားျဖင ၾကပငတပငက အကာအကြယ ယေနသညက

ေတြ႔ရသည။ အျခား ရေဘာတေယာကကမ ပစသခတသ ေပါကကြသမားျဖင

တဝနးဝနး တဒငးဒငး ဆညေနသည ၾကားထတြင အျခားရေဘာမားအား

တတတတဆတဆတ ေနၾကရန စးရမတႀကးျဖင ေတာငးပနေနျပနသည။

ေနာကဆး၌ အယလေမဒါ ဥးစး၍ တေနရာတြင ရေဘာမား

စၾကသည။ ဤအထတြင ထစဥက ဗလကေလးအျဖစ တာဝနယ၍ ယခ

ဗလမးျဖစေနသ ရာမ႐ႏင ရေဘာ ရာအတ႔ ပါဝငၾကသည။ ကၽြႏပတ႔သည

ေရ႕ဆးမ အယလေမဒါ ေခါငးေဆာငကာ ၾကခငးထ၌ ၾကပငအမားဆး

ေပါကေနသည ေနရာမားမ ျဖတ၍ အကာအကြယယရန ေတာအပထသ႔

တသတၿပး တသတ ဝငလာခၾကရသည။ ဤအခနမာပင ၾကခငးထမာ

ပစဟေသာ အမန႔ေပးသက ပထမဆးအႀကမအျဖစ ၾကားလကရၿပး ေသနတ

သမားႏငအတ ၾကပငမားေပၚသ႔ မးခးမား ထြကေပၚလာသညက ျမငလက

ၾကရသည။

ကၽြႏပသည ဤအေသးစတ အျဖစအပကမားက အတအက

မမတမႏငဘ ရခသည။ အဘယေၾကာငဆေသာ ထစဥက ကၽြႏပမာ တကပြ႐ႈး၍

ဆတခြာရသညအတြက စတထခကေနေသာေၾကာင ျဖစသည။ ထ႔ျပင တကပြ၏

အျဖစအပကမားထက ကၽြႏပ၏ ေသရအဆဆ အျဖစက ပ၍ စတေစာ

ေနခသည။

ကၽြႏပတ႔သည မနားတမးခတကလာခၾကရာ ေမာငမကထတြင

ေရ႕ဆက၍ သြားရန မျဖစႏငေတာမ ရပလကၾကသည။ ထေနရာမာပင

Page 104: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

99999999

တစတ႐းတညး စခနးခရန ဆးျဖတလကၾကသည။ ထ႔ေနာက တညလး

ျခငကကခ၍ အစာငတ ေရငတႏငပင တေယာကေပၚ တေယာက ထပ၍

အပၾကရသည။

ဤသညတ႔မာ နကြာ႐ခ႐ငအတြငး ၁၉၅၆ ခ ဒဇငဘာလ ၅ ရကေန႔က

ၾကေတြ႔ခၾကရသည ကၽြႏပတ႔၏ ပထမဆးပြထြက တကပြျဖစသည။ ဤသညပင

သပနတပမေတာ ေပၚေပါကေရး၏ ေရ႕ေျပးအစ ပဏာမ ျဖစသည။

ဆးယားရား ေတာငေျခ ပလာတာျမစဝမ စစတနးလားေလး တခက

ဝငေရာကစးနငး တကခကခသည တကပြသည ကၽြႏပတ႔၏ ပထမဆး

ေအာငပြပင ျဖစသည။ ဤေအာငပြသည တကပြျဖစပြားရာ ေတာငတနးေဒသ

တဝကက ေကာလြန၍ ဂယက႐ကသြားခသည။ ဤေအာငပြေၾကာင လတငး

လတငး၊ ကၽြႏပတ႔အေပၚ အာ႐စကလာၾကၿပး ရြပရြပခၽြခၽြ တကပြဝငမည သပန

တပမေတာတခ အမနတကယ ရေနေၾကာင သျမငလာၾကသည။ ကၽြႏပတ႔

အဖ႔ရာ၌လညး ဤတကပြသည ေနာကဆးေအာငပြက မလြမေသြ ခယရမည

ဟေသာ ကၽြႏပတ႔၏ ယၾကညခကက ခငမာေစခသည။

အလဂရးယား အျဖစအပက ျဖစပြားခၿပးေနာက တလခန႔အၾကာ ၁၉၅၇

ခ ဇနနဝါရလ ၁၄ ရကေန႔တြင ကၽြႏပတ႔သည မဂၢဒါလ ျမစကမးအနး၌

စခနးခလက ရေနၾကသည။ ဤေဒသမာ ပလာတာ ျမစမ ဆးယားရား

ေတာငတနးအတငး ရညလားစြာ ပငးျခား ကြျပားလက ေတာငၾကား

လမးႏစခက ျဖစေပၚေစၿပး ပငလယဘကဆသ႔ ဥးတကေနသည ေဒသ

ျဖစသည။ ထေနရာတြင ကၽြႏပတ႔သည ကပစထ႐၏ အမန႔အရ ရေဘာမားအား

အားသစေလာငးသည အေနျဖင ေသနတပစ ေလကငခနး ေပးေနသည။ အခ႕

Page 105: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

100100100100

ရေဘာမားမာ သတ႔ တသကႏငတကယ ယခမ ေသနတက တကယ

ကငဘးၾကသမား ျဖစၾကသည။

ရကေပါငးမားစြာ ေရမခးရဘ ေနခၾကရေသာ ကၽြႏပတ႔မာ

ဤေနရာတြင တေပာတပါး ေရကးၾကရ၍ အခ႕မာမ အပပါလာသည အကႌ

ေဘာငးဘမားပင ေလာဖြပ၍ လဝတၾကသည။

ဤအခန၌ ကၽြႏပတ႔မာ လကနကအေကာငး ၂၃ လကမ ရေနၿပ

ျဖစသည။ မနေျပာငးပါသည ေသနတ ၉ လက၊ လအပလင ေမာငးျပန

ပစႏငသည ေသနတ ၅ လက၊ ခလတအထနးပါသည ေသနတ ၄ လက၊

ေသာမဆင အမးအစား စကေသနတ ၂ လက၊ ဘရငးဂနး ၂ လကႏင

ေတာလက ေသနတ ကာလဘာ ၁၆ အမးအစား ေသနတ ၁ လကတ႔

ျဖစသည။

ထေန႔ ညေနေစာငးမာပင ကၽြႏပတ႔သည ပလာတာျမစဝႏင ဆကေန

သည အစြနဆး ေတာငခါးပနးက ပတ၍ တကခၾကသည။

ကၽြႏပတ႔သည လသကငးမလသည ေတာႀကးျမကမထတြင လမးကဥး

ကေလးအတငး ခတကလာခၾကသည။ သ႔ ခတကလာရာ၌ ထအရပေဒသမ

မလေကြးဒးစ အမညရ လယသမား တေယာကက ဓားတလကျဖင

သစပငမားတြင အမတအသား ျပလပထားသညအတငး လမးက ၾကည၍

လာခၾကရသည။ ထစဥက တကယပင အသးက၍ လကမလႊတႏငသည

ကၽြႏပတ႔၏ လမးျပ ယတမယသည ထေဒသတဝကတြင ကၽြမးကငသ

တဥးျဖစ၍ ဤလယသမား၏ နာမညက သကပင ေျပာျပခသည။ ေနာငအခါတြင

သ႔အား အစးရတပမ စစဗလ ကာစလပစက ဖမးမသြားခၿပးေနာက

Page 106: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

101101101101

ကာစလပစက သ႔က ေသဒဏမေပးဘ အကယ၍ ဖဒယလ ကပစထ႐ကသာ

သတခပါက ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ ႏင အစးရတပတြင ရာထးတခေပးမညဟ

ေသြးေဆာင ျဖားေယာငးခသည။ သသည ဤရကစကယတမာသည

အၾကဆးက လကခသေဘာတခၿပးမ ေနာကဆးတြင သတေၾကာငသြားခရာ

ဤကစၥႏင ပတသက၍ ကၽြႏပတ႔ ေရ႕တြင ဆကလကေဖၚျပဥးမည ျဖစသည။

မညသ႔ပင ျဖစေစ သလပပမာ တေလာကလး အထးပင အေရးပါလၿပး

ထအေၾကာငးေၾကာငပင ကၽြႏပတ႔ စခနးေနရာ ေပါကၾကားသြားချခငး ျဖစသည။

သ႔ေသာ ထစဥကမ ယတမယသည ကၽြႏပတ႔ အေပၚ၌ သစၥာရစြာျဖင

ေဆာငရြက လပကငေပးခသည။ သသည ထေဒသတြင ေျမပငရငႀကးမားအား

တကခက ေနၾကသည လယသမား အေျမာကအျမားထတြင တေယာက

အပါအဝင ျဖစ၍ သတ႔သည ခမးသာေသာ ေျမရငမားက ဆန႔ကင

တကခကခၾကရာမ ထလတနးစားက အကာအကြယေပးေနသည အစးရ

တပမားကပါ တကခကလာခၾကသည။

ထေန႔က ကၽြႏပတ႔ ခတကလာခၾကစဥ လယသမားႏစေယာကက

လမးခလတတြင ေတြ႔၍ ဖမးဆး ေခၚေဆာငလာခၾကသည။ သ႔ေသာ ၎တ႔မာ

ကၽြႏပတ႔၏ လမးျပႏင ေဆြနးမးစပ ေတာစပသမား ျဖစေနၾကသျဖင

တေယာကက ျပနလႊတလကၿပး ကနတေယာကကမ လျခမႈအတြက ေခၚထား

လကၾကသည။ ေနာကတေန႔ ဇနနဝါရလ ၁၅ ရကေန႔တြင ကၽြႏပတ႔သည

ပလာတာျမစဝမ စစတနးလားက လမး၍ ေတြ႔ျမငၾကရၿပးျဖစသည။

စစတနးလားမာ တဝကတပကသာ ၿပးေသးသည အေဆာကအဥတခ

ျဖစ၍ သြပမားမးထားသညက လမးျမငေနရသည။ စစယနေဖာငးမား

ဝတေနၾကသည အဝတအစား တပငးတစႏင လအပတအပကလညး

Page 107: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

102102102102

ေတြ႔ျမငရသည။ ေနဝငလဆဆ ညေန ၆ နာရခန႔တြင ကငးေစာင စစသားမား

အျပညပါလာသည ေလတစငး ျမစဆပကမးပါးက ဆကကပလာသညက

ေတြ႔ျမငရသည။ ေလေပၚမ စစသားမား ေအာကသ႔ ဆငးသဆငး၊ ေအာကမ

စစသားမားက ေလေပၚတကသ တကျဖင လႈပလႈပရားရား ျဖစေနၾကရာ

ကၽြႏပတ႔မာ ႐တတရကအားျဖင သတ႔ လပကငေနၾကသည အဓပၸာယက

မေဝခြႏငဘ ျဖစေနမသည။ သ႔ႏငပင တကပြက ေနာကတေန႔အထ

ေရႊ႕ဆငးရန ဆးျဖတလကၾကသည။

၁၆ ရကေန႔ နနက မးလငးလင လငးခငး ကၽြႏပတ႔သည

စစတနးလားဆသ႔ မကေတာငမခတဘ ေစာငၾကညေနမၾကသည။ ကငးေစာင

စစသားမားသည တညလး အနားယခၾကဟနတသည။ ကၽြႏပတ႔၏ ကငးေစာင

ရေဘာမားအား လႊတ၍ အၾကညခငးရာ ထေနရာတဝက ပတဝနးကငတြင

စစသား တေယာကမ မေတြ႔ခရေၾကာငးျဖင သရသည။ ညေန ၄ နာရခန႔တြင

ပ၍ နးနးကပကပ ျမငႏငရနအတြက ကၽြႏပတ႔သည ျမစကမးပါးအတငး

စစတနးလာ ရရာ သြားသည လမးဘကဆသ႔ ေရႊ႕ေျပာငးၾကရန

ဆးျဖတလကၾကသည။

ေနဝငခနတြငမ ကၽြႏပတ႔သည ပလာတာ ျမစဝက ျဖတေကာ

ခၾကသည။ ျမစေရမာ မနကလဘ ခပတမတမပင ျဖစသည။ ထ႔ေနာက

လမးတေလာကတြင အသင ေနရာ ယထားလကၾကသည။ ေနာကထပ ၅

မနစအၾကာတြငမ ကၽြႏပတ႔သည လယသမားႏစေယာကက လကရဖမးမ

ခၾကသည။ သတ႔ႏစေယာကအနက တေယာကမာ “အစးရအလေတာရ” အျဖစ

နာမညရထားသ ျဖစသည။ ကၽြႏပတ႔သည သတ႔အား ကၽြႏပတ႔ မညသမညဝါ

ျဖစေၾကာငး အသေပးၿပးေနာက ကၽြႏပတ႔အား သခသမ ေျပာမညဆပါက

သတမပစဘ အသကက ခမးသာေပးမညျဖစေၾကာငး ေျပာျပၾကသည။ သ႔ႏင

Page 108: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

103103103103

ကၽြႏပတ႔သည သတ႔ထမ အဖးတနေသာ သတငးမားက ရခၾကသည။ သတ႔

ေျပာျပခကအရ စစတနးလားတြင စစသား ၁၅ ေယာကခန႔သာ ေနထငလက

ရသညဟ သရသည။ ထ႔ျပင ဤေဒသတဝကတြင နာမညဆးျဖင

ေကာၾကားေနသည “စညး႐းေရမး” သးေယာကအနက တေယာကမာ

ဤစစသားမားႏင အတရလမမည ထငေၾကာငးကလညး ၎တ႔က

ေျပာျပၾကသည။

အဆပါ “စညး႐းေရးမးမားမာ” လာဗတမသားစ ပငသည လယကြငး

ျပငႀကးတြင လပကငေနၾကသမား ျဖစၾကသည။ လာဗတ မသားစသည

သးထြက ေကာငးလသည ဤလယကြငးျပငႀကးက ျပျပငမြမးမ၍ သးစား

လပကင ေနၾကသည လယသမားမားအေပၚ ခခတ႔ကသ႔ တပညလမကမားျဖင

အႏစႏစအလလ ဗလကလာသမား ျဖစသည။

ခဏအၾကာတြင ဤ ခခဆသကပင ျမညးတေကာငက စးကာ

လမနးမသေအာင အရကမးလာသညက ေတြ႔ၾကရသည။ သ႔ေနာကတြင

နဂ႐းသငယကေလးတေယာက ပါလာသည။ ကၽြႏပတ႔ထမ ရေဘာယနဗာဆက

ေကးရြာအေစာင တပဖြ႔၏ အမညက သးကာ သ႔အား “ရပ” ဟ၍

လမးေအာလကရာ သက “ျခငေကာင” ဟ ျပနေအာလကသညက ၾကားရသည။

“ျခငေကာင” မာ ရနသ စစသားမား၏ လ႕ဝကအထမးအမတ စကားပင

ျဖစသည။

ကၽြႏပတ႔သည ခခအား ရြရာမနးတးသည မကႏာထားမားျဖင

ၾကညမၾကသညၾကားမ သ႔က “တပတ႐က” ၍ လညစားႏငခၾကသည။

ဤသညမာလညး သ႔အေနျဖင အလြနအကၽြ အရကမးေနေသာေၾကာင

ျဖစဟနတ၍ ဤသ႔ အရကမးလာသညကပင ေကးဇးတငရမလ ျဖစေနသည။

Page 109: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

104104104104

ကပစထ႐က သ႔ကယသ အစးရတပမ ဗလမးႀကးတေယာက ျဖစေၾကာငးႏင

သပနမားအား ဘာေၾကာင ယခထကတင ရငးမပစႏငေသးေၾကာငးမားက

ခပတညတညျဖင သ႔အား ေမးလကသည။ ကပစထ႐ကပင ဆက၍

သ႔အေနျဖင ေတာထေတာငထတြင ေၾကာကတတသ မဟတေၾကာငး။

ေတာေတာငမားမာ သ႔အတြက မဆနးေၾကာငး၊ သ မတဆတ ထားသည

မာလညး ဤအေၾကာငးေၾကာငပင ျဖစေၾကာငးမားႏင မမတ႔ အစးရတပက

လထက ေအာႏလးနာ၍ ရြစရာမျဖစေအာင ႀကးစားရမည ျဖစေၾကာငး

စသညမားက ရငးျပသည။ ေနာကဆးတြင ကပစထ႐က အစးရတပသားမား

လပပက အားမရသည ေလသမးျဖင အေတာမားမား ေျပာလကသည။

ခခသည ကပစထ႐ေျပာသမ တကယ ယယၾကညၾကညျဖင

နားေထာငၿပးေနာက အမနစငစစ အစးရစစသားမားသည အခနရသေရြ႕

စစတနးလား ထမာပင အခနျဖနေနၾကေၾကာငး၊ စားစရာမားကသာ

ဗကကားေအာင စားေသာကၿပး ဘာတခမ လပေဖၚမရေၾကာငး၊ သတ႔ သြားလာ

လႈပရားေနၾကသညမာလညး အဓပၸာယ မရ၊ အေရးလညး မႀကးေၾကာငး

စသညမားက ေျပာလာသည။ ထ႔ေနာက သက သပနမားက အျပတ

စာရငးရငးပစရန လအပေၾကာငးျဖင စကားႀကးစကားကယ ေျပာေနျပနသည။

ကၽြႏပတ႔သည ခခထမ ေမးျမနးစစမး၍ ရသမ ဤအရပေဒသမ

မတေဆြမား၊ ရနသမားႏင ပဂၢလတဥးခငး၏ အေျခအေန သတငး အရပရပက

ခပတညတည နားေထာငရငး ပပရရ မတသားထားၾကရသည။ သ႔ေသာ

ကၽြႏပတ႔ ေမးသမ ေျဖၾကားသည သ႔ အေျဖမားကမ အဓပၸာယ

ေျပာငးျပနေကာက၍ နားလညၾကရသည။ ခခက တစတေယာကအား

မယၾကညရဟ ေျပာလာလင ထသသည ကၽြႏပတ႔အတြက အသးကမညသ

တေယာကဟ မတယလကရသည။ သ႔ႏငပင ကၽြႏပတ႔သည လေပါငး

Page 110: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

105105105105

ႏစဆယခန႔၏ နာမညမားက သၾကရ၍ ခခကလညး ေတာကေလာကပင

ေျပာျပလကရသည။ သက အနးအနား ရြာတရြာမ လႏစေယာကက သ

မညသ႔မညပ သတပစခသညမားက ေျပာျပသည။ ဤလသတမႈႏင ပတသက၍

“ကပတ႔ ဗလခပႀကး ဘာတစၥတာက ကပက ခကခငး လႊတပစလကတာေပါ”

ဟ၍ သက ေျပာလကေသးသည။ ထ႔ျပင ယခေလာေလာဆယ မကစထတြင

“အျမငကပ” သျဖင ပါး႐ကခေသးေၾကာငးကလညး သက ေျပာျပသည။

စစသားမား အေနျဖငမ အခ သလပသလ လပရန မသငေတာေၾကာငးႏင

အရပသားမားအား မႏပစကဘ လခငသည အေျဖက ရေအာင

ေမးသငေၾကာငး စသညမားက တသတတနးႀကး ေျပာေနသည။

ဤတြင ကပစထ႐က သ႔အား ယခအခကအတန႔တြင “ကပစထ႐” က

ဖမးမမည ဆပါက မညသ႔မညပ ျပလပမညနညး ဟ၍ ေမးလကရာ သက

တကတကကြကြ မဆငးမတြပင “ေခါငးျဖတလကမည” ဟ ေျပာလကသည။

သက ကၽြႏပတ႔ စးလာသည မကဇကျပညလပ စစဖနပမားက

လကညႇးထးျပရငး “အဒ ေခြးမသားေတြထက ကပတ႔ ပစသတလကတ

ေကာငတေကာငဟာ ဒဖနပမးန႔ေပါ” ဟ၍ ေျပာလကေသးသည။ သသည

သ႔ကယသ လညပငး ႀကးကြငးစြပေနသညက မသဘ ျဖစေနသည။

ထေနာကတြငမ ကပစထ႐၏ အမန႔အရ စစသားမား ရရာသ႔

လကျပရန သက သေဘာတခသည။ ဤသ႔ျဖင ကၽြႏပတ႔သည စစသားမားက

အလစတြင ဝငတကႏငခသည။ ထသ႔ တကခကႏငချခငးျဖင သတ႔ဘကက

ႀကတငျပငဆငမႈ မညမ ညဖငးေၾကာငးႏင တာဝနဝတရား မညမ

ပကကြကေၾကာငး ထငရားေစခသည။

Page 111: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

106106106106

ကၽြႏပတ႔သည စစတနးလား ရရာသ႔ တေရြ႕ေရြ႕ လာခၾကသည။ သ႔

လာခၾကရာတြင ခခက ဥးေဆာငသည။ ကၽြႏပအေနျဖငမ ထစဥက ကၽြႏပတ႔၏

ဟနေဆာငမႈ၊ လညစားမႈက ခခ ရပမသည၊ မရပမသညက အတအက

မေျပာႏငဘ ရေနသည။ မညသ႔ပင ျဖစေစ ခခသည လမနး သမနး

မသေလာကေအာင အရကမးေန၍ သ႔ စတထ ရသမ ဘြငးဘြငးႀကး

ေျပာခသည ျဖစရာ သ ဘာေတြ ေျပာမသညက သတရဟန မတဘ

ကၽြႏပတ႔အား ေရ႕မ လမးျပလာသည။

ကၽြႏပတ႔သည စစတနးလားႏင ပ၍ နးကပေအာင ျမစက

ေနာကတႀကမ ထပ၍ ျဖတေကာသည။ ထအခနတြင ကပစထ႐က ခခအား

စစထးစ စစဥပေဒအရ တရားခက ႀကးျဖစ တပရမည ျဖစေၾကာငး ေျပာျပရာ

သက တစတရာ ျငငးဆန ခချခငး မျပဘ သ႔ကယသ တရားခ တေယာကအျဖစ

ႀကးတပခခသည။ သက အေစာငစစသားသည ေဆာကလပဆ စစတနးလား

ႏင အျခားစညး႐းေရးမး တေယာက ျဖစသ ဟႏရယ ေနထငသည

အမအၾကားတြင ရေၾကာငး အတအက ထပေျပာျပသည။ ထ႔ေနာက

ကၽြႏပတ႔အား စစတနးလား အနးသ႔ ေခၚေဆာငသြားရာ ထေနရာမာ

မကစယရြာသ႔ သြားသည လမးဆ လမးခြပင ျဖစသည။

ကၽြႏပတ႔သည ယခ ဗလမး ျဖစေနသည ရေဘာ ခရကစပအား

ကငးေထာက လႊတလကၾကသည။ ခဏၾကာတြင သျပနေရာကလာၿပး ရထား

သည သတငးအတငး မနကနေၾကာငး သတငးပ႔လာသည။ အမနအားျဖငလညး

ကၽြႏပတ႔သည အေဆာကအဥးႏစခ အၾကားမ အေစာငစစသား၏ ေဆးလပ

မးေရာငကပင ျမငေနရၿပ ျဖစသည။

Page 112: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

107107107107

ကၽြႏပတ႔သည ေရ႕တ႔တးရန စစဥေနဆတြင ႐တတရက ျဗနးကန

အကာအကြယ ယ၍ ပနးလကၾကရသည။ အဘယေၾကာင ဆေသာ

တရားခတေယာကက ေရ႕မာ ထား၍ ေခၚလာေသာ စစသားသးေယာကအား

ျမငးကယစျဖင ေတြ႔လကရေသာေၾကာင ျဖစသည။ တရားခ အျဖစဖမးလာေသာ

လယသမားသည ကၽြႏပအနး၌ ကပ၍ ျဖတသြားရာ “ကၽြနေတာလ

ခငဗားတ႔လပါဘ” ဟ၍ ေျပာသြားသက ၾကားလကရသည။ တဆကတညးပင

“စကားမားမေနန႔၊ သြားမာသာ သြားစမး။ မသြားရင ကာပြတန႔

လမးေဆာလကမယ” ဟ၍ လမးေငါကသည အသကပါ ၾကားရသည။ ထသ႔

လမးေငါကလကသမာ တပၾကပႀကး ဘာဆလ ျဖစေၾကာငး ေနာကမ သရသည။

ဤအဖမးခေနရသည လယသမားႀကး စစတနးလားထသ႔ မေရာကမခငး

ကၽြႏပတ႔သည တကပြစ၍ မျဖစ၊ ပစလားခတလား လပ၍ မျဖစေသးဟ

စဥးစားမၾကသည။ မညသ႔ပင ျဖစေစ ေနာကတေန႔ ေရာက၍ တကပြႏင

ပတသကသည အျဖစအပကအားလးက စစမးၾကညေသာအခါ ထလယသမား

ႀကးအား မာစယရြာတြင အစးရတပက ပစသတသြားေၾကာငး သရသည။

ကၽြႏပတ႔သည ကၽြႏပတ႔တြင ရေနသည လကနက ၂၂ လကျဖင

တကခကၾကရန စစဥၾကသည။ ဤတကပြမာ ကၽြႏပတ႔အတြက ေသေရး

ရငေရးပင ျဖစသည။ အဘယေၾကာင ဆေသာ ကၽြႏပတ႔တြင ကညဆန

အနညးငယမသာ ရရာ စစတနးလားက မညသညနညးႏငမဆ မရ ရေအာင

တကခကသမးပကၾကရမည ျဖစသည။ စစတနးလားကသာ သမးပကႏငျခငး

မရပါက ကၽြႏပတ႔အတြက ရသမ ကညဆနက ျဖနးတးပစရာ ေရာကမည

ျဖစသည။

ေနာငအခါ၌ အယလအဗာ႐ တကပြတြင သရေကာငး ပသစြာ

ကဆးသြားခရာသည ရေဘာဗလကေလး ဂလယသည ဤတကပြတြင

Page 113: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

108108108108

လကနကမကငပ ပါဝငခရသည။ သႏငအတ ရေဘာကာမလ၊ ဘငနဘကစႏင

ကာလစတတ႔က ေမာငးျပန ခလတပါသည ေသနတမား ကငေဆာငကာ

စစတနးလားက လကာဘက အစြနအဖားမ ပတ၍ ဝငးၾကရမည ျဖစသည။

ကပစထ႐၊ ယနဗာဆ၊ ခရကစပ၊ ဂေရစယာ၊ ယခ ဗလမးျဖစေနသ ဖဂာ႐

(အကစကမဘေရး တကပြတြင ကဆးသြားခသည ဆရာဝန ဖဂာ႐ႏင

နာမညခငးတသ) ႏင ကၽြႏပက အလယဗဟ တညတညက ဝငတကၾကရမည

ျဖစသည။ ေရာလကပစထ႐ႏင အယလေမဒါတ႔က သ႔တပဖြ႔ျဖငသ

စစတနးလားက လကဝဘကမ အသးသးဝင၍ စးၾကရမည ျဖစသည။

ေနရာယၾကၿပးေနာက ကၽြႏပတ႔သည ရနသတပစြေနရာႏင မတာ ၄၀

(ကက ၅၀ ခန႔) အကြာတြင ေရာကေနၾကၿပး ျဖစသည။ လေရာငမာ ထနထန

သာလက ရသည။

ကပစထ႐က စစေသနတက ႏစခကဆငဆြ၍ ထေနရာတဝကက

ကညဆနမး ရြာခလကျခငးျဖင ၿငမသကေနေသာ အေျခအေနက စတင

ေဖာကခြ ပစလကရာ ကၽြႏပတ႔အားလးကလညး မဆငးမတြ ဝငး၍ ပစၾက

ခတၾကသည။ ထ႔ေနာက ထးစအတငး ရနသ စစသားမားအား လကနကခရန

ရာဇသေပးလကသည။ သ႔ေသာ သတ႔ဘကက ဘာသမ မၾကားရဘ ရေနသည။

တကပြစလငစခင အစးရဘကေတာသား လသတသမား ခခက ကၽြႏပတ႔

ပစသတလကၾကသည။

ကၽြႏပတ႔ တကပြ စတငဆငႏႊသည အခနမာ နနက ၂ နာရ မနစ ၄၀

တတတြင ျဖစ၍ ရနသ စစသားမားအေနျဖင ထးစအတငး ၾကာၾကာ

ခခေနလမမည မဟတဟ ေျမာလငထားၾကသည။ သ႔ေသာ ကၽြႏပတ႔က

လကနကခရန လမး၍ ေအာလကတငး တပၾကပတေယာက အမဝမး

Page 114: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

109109109109

ေသနတျဖင ျပန၍ လမးပစေနခသည။ သ႔ျဖစရာ ကၽြႏပတ႔သည

ဘရာဇးလျပညလပ လကပစဗး အေဟာငးမားျဖင လမး၍ ထၾကရသည။

ခရကစပႏင ကၽြႏပတ႔ ႏစေယာကက လကပစဗးမားျဖင လမးထၾကရာ

လကပစဗးမားမာ မေပါကဘ ျဖစေနသည။ ေရာလကပစထ႐က ဒငနမငး

ယမးဘလးျဖင လမးပစသညမာလညး မေပါကကြဘ ျဖစေနျပနသည။

ေနာကဆး၌ ကၽြႏပတ႔သည အေဆာကအဥးမား ရရာသ႔ အတငးေျပးတက

သြားၾကၿပး ကယအသကက အရစြန႔၍ အေဆာကအဥးမားက မးတင႐ႈ႕

ၾကရသည။ ပထမဆး ယနဗာဆက ေျပးတက၍ မးတင႐ႈ႕ရာ ႐တတရက

မးမကးဘ ျဖစေနသည။ ေနာက ကာမလ ေျပးလကသြား၍ ႐ႈ႕ျပနေသာလညး

မေအာငဘ ျဖစေနျပနသည။ ေနာကဆး ခရကစပႏင ကၽြႏပတ႔

ႏစေယာကသည အေဆာကအဥး တခအနးသ႔ ကပႏငသမ ကပသြားၿပး

မး႐ႈ႕ၾကသည။ တဟနးဟတး ေတာကေလာငေနၿပ ျဖစေသာ မးေတာက

မးလမားမ မးေရာငမားေၾကာငး ကၽြႏပတ႔ မးတင႐ႈ႕ခသည အေဆာကအဥမာ

အနးသးမား သေလာငသည ဂေဒါငတခ ျဖစေနသညက ေတြ႔ျမငၾကရသည။

သ႔ေသာ ထဂေဒါငက မးတင႐ႈ႕ႏင ချခငးေၾကာင စစသားမားမာ

ေၾကာကလန႔တၾကား ျဖစကာ လကနကခဘ႔ ျဖစလာၾကသညက ေတြ႔ရသည။

စစသားတေယာကသည ေၾကာကအားလန႔အားျဖင အတငးေျပးထြကလာရာမ

ခရကစပ၏ ေသနတေျပာငးဝသ႔ ဝငတးမၿပး ရငပတတြင ဒဏရာရ၍

လကသြားခသည။ ကၽြႏပတ႔သည သ႔လကထမ ေသနတက ဆြယကာ

အေဆာကအဥ ရရာဘကသ႔ အဆကမျပတ ပစခတၾကျပနသည။

သစပငတပငက အကာအကြယယထားေသာ ကာမလသည ေျပးတကလာေသာ

ရနသ တပၾကပတေယာကက လမး၍ ပစထညလကသည။ ဤသ႔ျဖင သ႔တြင

ရစမစ ကညဆနကေလးမာ လးဝ မကနေတာဘ ကနသြားခသည။

Page 115: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

110110110110

အလစတြင ဝငစးလကရေသာေၾကာင စစသားမားမာ ကၽြႏပတ႔

လကခကျဖင အတးအ႐း ျဖစကနၾကသည။ ကၽြႏပတ႔ဘကမ ကာမလသည

အမထသ႔ ပထမဆး ေျပးဝငသြားသည ရေဘာျဖစသည။ သဝငသြားၿပး

ခဏအတြငးမာပင အမထမ လကနကခၿပ ျဖစေၾကာငး ေအာသမား

ၾကားၾကရသည။ ကၽြႏပတ႔တြင သမးပကရရသည လကနကမားက ခကခငး

ေရတြကၾကညရာ စပရငးဖလ႐ငဖယ ရစလကႏင ေသာမဆင စကေသနတ

တလက ရရလကသညက ေတြ႔ရသည။ တကပြတြင ကညဆန စစေပါငး

တေထာငနးပါး ပစခတအသးျပခၾကရာ ကၽြႏပတ႔ဘကမ ကညဆနငါးရာခန႔

ကနသြားသည။ ကၽြႏပတ႔သည ကညဆန အတကေလးမား၊ ေရနဆ၊

ဓာတဆမား၊ ဓားမားႏင စားစရာ၊ ေသာကစရာမားလညး သမးပက ရရခသည။

အဆးအ႐ႈးမားက စာရငးေကာကၾကညေသာအခါ သတ႔ဘကမ သးေယာကက၊

ငါးေယာက ဒဏရာရ၍ သးေယာက အဖမးခၾကရသည။ စစသားအခ႕႔သာလင

စညး႐းေရးမး ဟႏရပႏငအတ ထြကေျပး လြတေျမာကသြားၾကသည။

ကၽြႏပတ႔ဘကမ တေယာကမ ကဆးဒဏရာရျခငး မရ႐မမက အပြနးအပပင

မခၾကရဘ ရသည။

ကၽြႏပတ႔သည စစသားမား ေနထငသည အေဆာကအဥမားက

မးတင႐ႈ႕ခၾကၿပး ဒဏရာရသမားက ဂ႐တစက ေဆးဝါးမား ကသေပးကာ

ထေနရာမ အျမနဆး ဆတခြာရန ျပငဆငၾကသည။ ထစဥက ဒဏရာရသမား

အနက သးေယာကမာ ဒဏရာ ျပငးထနလြနးလသျဖင မၾကာမ ေသဆး

သြားခေၾကာငးက ေနာငအခါ ေအာငပြခၿပးမ သရသည။ ကၽြႏပတ႔သည

ဖမးမသည စစသားမားကလညး ဒဏရာရသမားက ျပစေစာငေရာကရန

ထားပစခၾကသည။ ၎တ႔အထမ စစသားတေယာကသည ေနာကပငး၌

ေရာလကပစထ႐၏ တပတြင ပါဝငပးေပါငးလာခၿပး ဗလကေလး ရာထးအထ

Page 116: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

111111111111

ရလာခသည။ ထရေဘာမာ စစပြေအာငျမငစြာ ၿပးဆး၍ အခနအေတာၾကာမ

ေလယာဥပကကၿပး ေသဆးသြားခသည။

ကၽြႏပတ႔သည ဒဏရာရသမား အေပၚတြင ရနသစစသားမား

လပသလ မညသညအခါမ မလပခေခ။ စစသားမားသည သတ႔ဘကမ

ဒဏရာရသမားကမ သညအတငး ပစထားခေလ ရၾကၿပး ကၽြႏပတ႔ဘကမ

ဒဏရာ ရသမားကမ သတ႔က သတပစသြားေလရၾကသည။ တစတစျဖင

အခနကာလ ၾကာေညာငးလာသညႏငအမ ဤထးျခားသည အခကသည

ကၽြႏပတ႔၏ ေအာငပြအတြက လကနကေကာငး တခ ျဖစလာခသည။

ထေန႔က ကၽြႏပတ႔သည ဒဏရာရသည ရနသ စစသားမားအတြက

ေဆးဝါးပစၥညးမား ထားပစခရန ႐တတရက သေဘာမတႏငဘ ရခသည။

အဘယေၾကာငဆေသာ ဤေဆးဝါးပစၥညးမားက ကၽြႏပတ႔ ရေဘာမားအတြက

ခပမားမား ခနထားလေသာေၾကာင ျဖစသည။ သ႔ေသာ ကပစထ႐က ရသမ

ေဆးဝါး ပစၥညးအားလးက ဒဏရာရသည စစသားမား အသးျပရနအတြက

ထားပစခရန အမန႔ေပးသျဖင အားလးထားပစခရသည။ ကၽြႏပတ႔သည

ထေနရာမ အရပသားမားကမ မဖမးဘ ထားခၾကသည။

၁၇ ရကေန႔ နနက အ႐ဏတက ေလးနာရ မနစသးဆယတြင

ကၽြႏပတ႔သည ပါလမာမခာ ေဒသဆသ႔ ထြကခြာလာခၾကရာ ေနထြကခန

ေလာကတြင ထေဒသသ႔ ေရာကခၾကသည။ လမးတေလာကတြင ကၽြႏပ

တ႔သည ဆးရးယားေတာငတနး၏ အမတေစာကဆးေသာ ေတာငထြတမားက

ျဖတေကာခၾကရသည။

Page 117: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

112112112112

ထေဒသတြင အေျခအေန ဆးဆးရြားရြား ျဖစေနသညက ေတြ႔ရသည။

ကၽြႏပတ႔ မေရာကမ တေန႔တြင အစးရတပမ တပၾကပ တေယာကႏင

စညး႐းေရးမး တေယာကတ႔က ဤအတြငးပငးတခလးက အစးရေလတပက

ဗးၾကခေတာမညဟ၍ အလန႔တၾကားျဖစေအာင ေျပာၾကားခရာ လအမားမာ

စစေျပး ဒကၡသညမားပမာ ပငလယကမးေျခဘကသ႔ အလအယက အေျပး

အလႊား ေျပာငးေရႊ႕ေနသညက ေတြ႔ၾကရသည။

ကၽြႏပတ႔ ရေဘာမား ဤေဒသတဝကသ႔ ေရာကလာသညက မညသ

တဥးတေယာကကမ သတမမႏငေအာင ျဖစေနၾကသညအား ေထာက႐ႈ၍

အစးရ အၾကအစညမာ လယသမားမား၏ သတ႔ပင လယယာမားႏင အးအမ

ပစၥညးမား လကလြတ တမးပါးေအာင တမငပရယာယျဖင လပေဆာင

ေနေၾကာငး သသာထငရားလသည။ ယငးသ႔ မ႐းမသား ဝါဒျဖန႔ လညစား

မႈေၾကာင ကၽြႏပတ႔၏ တကပြျဖစပြားမႈႏင မေတာတဆ အေၾကာငးျပ၍

တကတကဆငဆင ျဖစပြားခရာ အစးရ၏ လမလညလညျဖားမႈမာ အမန

တကယဟ ထငစရာ ျဖစသြားခသည။ ေဒသတခလးမာလညး ထတလန႔တၾကား

တနလႈပေခာငခား၍ ႐တ႐တသသ ျဖစေနၿပး အေျခအေနက ထနးမႏငသမးမရ

ရခသည။

ဤသညမာ သပနတပမေတာ၏ ပထမဆး ေအာငပြရခသည စစပြ၏

အေၾကာငးျခငးရာမားပင ျဖစသည။ ဤတကပြႏင ဤေဒသတြင ေနာကထပ

ျဖစပြားခသည တကပြမားမာ ကၽြႏပတ႔အတြက လအငအားထက လကနက

အငအား သာလင ပမတးပြား မားျပားလာခသည တကပြမား ျဖစခသည။

ထအခနက လယသမားမားမာ လကနကကငစြရန အသငမရၾကေသးဘ

ၿမ႕မားႏင ဆကသြယေရးမာလညး လးဝအေကာငအထည မေပၚေသးသည

ကာလျဖစသည။

Page 118: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

113113113113

တလျမစသည ကဥးေျမာငး၍ ေရတမၿပး ပါလမခာျမစမႀကးထသ႔

စးဝငသြားသည ျမစငယကေလး တချဖစသည။ ကၽြႏပတ႔သည ပါလမခာ

ေဒသမ ျမစကမးပါးအတငး လကလာခၾက၍ ျမစက ပငးျခားထားသည

ေတာငကနမားေပၚသ႔ တကခၾကရာ ေတာအပကေလး တခသ႔ ေရာကခ

ၾကသည။ ဤေတာအပထတြင သစေတာဘကမ အေဆာကအဥကေလး

ႏစခက ေတြ႔ရသည။ ကၽြႏပတ႔သည ဤေနရာတဝကတြင တထး၍

စခနးခခၾကၿပး ကၽြႏပတ႔ႏင ပါလာသည လယသမားမားက လြတလပစြာ

ဟဟသညသည သြားလာခြငျပသည။

ကပစထ႐က ရနသစစတပသည ကၽြႏပတ႔က လကလရာေဖြ

ၾကမညျဖစ၍ တေန႔ေန႔တြင ကၽြႏပတ႔၏ တပစခနးခရာက မခေတြ႔သြားၾက

လမမညဟ တြကခကယဆခသည။ သ႔ျဖစရာ ရနသမားက အလစတြင

ေထာငေခာကဆင၍ အမဖမးရန ဆးျဖတလကသည။ တဆကတညးပင

ရေဘာမားက လစခြလကသည။

သသည ကၽြႏပတ႔ တပစြရာ ေနရာမားက မကေျခမျပတ ေစာငၾကပ

ၾကည႐ႈေနခသည။ ကၽြႏပ၏ ကာကြယေရး စစေၾကာငးမား လေလာကသည၊

မလေလာကသညက တေနရာမ တေနရာ သြားေခလာလည ၾကည႐ႈ

စစေဆးလက ရသည။ ဇနနဝါရလ ၁၉ ရကေန႔တြင ကၽြႏပတ႔သည တပမားက

လညလညစစေဆး ေနခက အျဖစအပကတခ ျဖစပြားခသည။ ယငးအျဖစ

အပကမာ ကၽြႏပတ႔အားလး ဒကၡအႀကးအကယ ေရာကသြားႏငသည ျဖစရပ

တခပင ျဖစသည။ ကၽြႏပသည ပလာတာျမစ တကပြမ ဘာတစၥတာ အစးရ

တပၾကပတဥး၏ သခေမာကက ေအာငပြအထမးအမတ ပစၥညးတခ အျဖစ

ယလာခၿပး ထသခေမာကက ဂဏယ၍ ေဆာငးေလ ရသည။ ကၽြႏပတ႔သည

ေတာအပထတြင ဟဟသညသည လညလညသြားလာ၍ တပမားက

Page 119: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

114114114114

စစေဆးရသည ျဖစရာ တခါေသာ တကပြမ ရခသည ထသခေမာကက

အမတမထင ေဆာငးလာခမသည။ ဤတြင ကၽြႏပတ႔ တပစခနးတခမ ေရ႕ေျပး

ကငးအဖြ႔သည ဆငရာစခနးသ႔ အေျပးအလႊား သြားေရာကကာ အစးရစစသား

တစက ေတာအပထတြင ေတြ႔ျမငခရေၾကာငးႏင ထစစသားမားက သခေမာက

ေဆာငးထားသည စစသားတေယာကက ေခါငးေဆာငလာေၾကာငး သတငး

ပ႔ေတာသည။ ဤတြင ရေဘာမားသည ေသနတမားက အသငျပင၍

ေစာငေနၾကသည။ သ႔ရာတြင ဤေနရာ၌ တခ ကေကာငးသြားသညမာ ထစဥက

ထတပစခနးတြင ရေဘာ ကာမလ၏ ေသနတတလကသာ ေကာငးေကာငး

ပစႏငသည အေျခအေန ရချခငးပင ျဖစသည။

သ႔ႏငပင ကာမလသည ကၽြႏပတ႔အား လမား၍ ဆးပစေတာသည။

သ႔ပစၿပးမ ခကခငးဆသလပင လမားေၾကာငး သရပမခသည။ ထစဥက

ပထမဆး သပစလကသည ကညဆနမာ လြသြားခ၍ ေသနတမာလညး

ေနာကထပ ပစမရေတာဘ “ဂမး” ျဖစသြားေသာေၾကာငသာ အားလး

ဒကၡမေရာကဘ ရခၾကသည။ ဤ အျဖစအပကမာ ကၽြႏပတ႔၏ အထတတလန႔

ျဖစရသည အေျခအေနက ထငဟပျပလကျခငးပင ျဖစ၍ အေရးအေၾကာငး

ရလင ပစရနခတရန၊ တကရနခကရန ဆႏၵျပငးထနေစမႈက ေဖၚျပျခငးပင

ျဖစသည။ ယငးသ႔ေသာ အေျခအေနမးတြင ေတာ႐တန႐ တနလႈပ

ေခာကခားျခငး မရသည အရရငဆးလမားပင ေၾကာကဒးတနတတၾကသည။

လတငး လတငးအဖ႔ ေသေရးရငေရး ျဖစသည တကပြက ေျမာလင

ေတာငတၾကသည အခနျဖစသည။ ကၽြႏပတ႔သည စစဆလင အမမက

ထတြငပင ထည၍ မမကခငေအာင ေရာငရားလၾကသည။ သ႔ေသာ ထစဥက

တကပြဆလင တကရနအသင ျဖစေနၾကသည။ အဘယေၾကာင ဆေသာ

မတကမျဖစ တကရန လအပေနေသာေၾကာငပငတညး။

Page 120: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

115115115115

၂၂ ရကေန႔ နနကခငး မးမလငးမတြင ပစသခတသမားက ဟေနရာ

သညေနရာ ပါလမခာ ျမစကမးဘကဆမ ၾကားၾကရသည။ သ႔ျဖစရာ ကၽြႏပ

တ႔သည အစစအရာရာ သတထား၍ ေနၾကရၿပး ရနသမား ေရာကလာလင

ဆးႀကပစခတၾကရန ခါတငးထက ပ၍ အသငျပငဆငထားၾကသည။

ကၽြႏပတ႔သည နနကစာေရာ ေန႔လယစာပါ မစားမေသာကႏငဘ

ရနသတပမားအလာက ေစာငေနၾကသည။ ကၽြႏပတ႔အထမ “အသားျဖ

လယသမား ျဖစေသာ ခရကစပ၏ ႀကးပမးမႈေၾကာင ၾကကဥကငးတကငးက

ေတြ႔ထားၾကသည။ ကၽြႏပတ႔သည ၾကကဥကငးထမ ၾကကဥမားက ယ၍

စားၾကေသာလညး ကငးထတြင ၾကကဥတလးက အျမခနထားေလ ရၾကသည။

ဤသညမာ ၾကကမအေနျဖင ဤကငးထသ႔ ေနာကထပ ဥမား အဆကမျပတ

ဥသြားေစရန ျဖစသည။ မးမလငးမ ကတညးက မၾကာခဏ ၾကားေနရသည

ေသနတသမားေၾကာင ၾကကဥကငးထတြင ေနာကဆးကနေနသည ၾကကဥက

စားပစၾကရန ခရကစပက အၾကေပးရာ သအၾကေပးသညအတငး ထၾကကဥက

စားပစလကၾကသည။

ေန႔လယ မြနးတညခနေလာကတြင သစေတာဘကမ အေဆာကအဥ

တခ အနးတြင လတေယာက၏ ပသဏၭာနက ရပကန ျမငလကၾကရသည။

ပထမတြင ထလရပသဏၭာနသည ကၽြႏပတ႔ ရေဘာမားထမ တေယာက

ေယာက ထအေဆာကအဥအနးသ႔ သြားရန အမန႔ထတထားသညက မနာခဘ

သြားျခငး ျဖစသညဟ ထငလကၾကသည။ သ႔ေသာ ကၽြႏပတ႔ ထငသလ

မဟတဘ လရပသဏၭာနမာ ရနသကငးေထာက စစသားတဥး ျဖစေနသညက

ေတြ႔ၾကရသည။ ထ႔ေနာက လသဏၭာနအခ႕က ေတြ႔ရျပနၿပး ေပာကသြား

ၾကျပနသည။ စစေပါငး ရနသ စစသား ၄ ေယာက ေတြ႔ျမငရ၍ ၃ ေယာကမာ

Page 121: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

116116116116

အေဆာကအဥကေလးထတြင ေရာကေနၾကသည။ ကၽြႏပတ႔သည သတ႔၏

အေစာင စစသားက ထငထငရားရား ျမငေနၾကရသည။

ရနသအေစာင စစသားသည အနးအနား ပတဝနးကငက ဟၾကည

သညၾကည လပၿပးမ သစရြကသစကငးမားက ခးလကသည။ ၿပးမ ထသစရြက

သစကငးမားက သ႔ကယေပၚတြင ထးကာ ႐ပဖက၍ သစပငရပတြင

ခပေအးေအး ထငေနသညက ေတြ႔ရသည။ ကၽြႏပတ႔သည မနေျပာငးျဖင

လမးၾကည ေနၾကသည ျဖစရာ နညးနညးကေလးမ ပပငေသာက ရပမရသည

ထစစသား၏ မကႏာက ထငထငရားရားပင ျမငေနၾကရသည။

ကပစထ႐က ပထမဆး စတင၍ ထစစသားက ပစခလကရာ

“အမယေလးဗ” ဟ၍ပင ေအာခနမရလကဘ လက၍ အသကထြက

သြားခသည။ တဆကတညးပင ကၽြႏပတ႔အားလး တေယာကမကန ဝငး၍

ပစၾကခတၾကရာ အျခားစစသား ႏစေယာကမာလညး ကသြားခသည။

႐တတရက ျဗနးကန ပစလက ခတလကၾကျခငး ျဖစရာ အနးဆး

အေဆာကအဥထမ စစသားတေယာကသည ေၾကာကအားလန႔အားျဖင

ထြကေျပးရန ႀကးစားေနသညက ကၽြႏပလမးျမငလကရသည။ ကၽြႏပ

ယထားခသည ေနရာမေန၍ သ႔ေျခေထာကမားကသာ ျမငေနရသညျဖစရာ

ပထမတခက ကၽြႏပလမး၍ ရမးပစလကရာ မမနဘ လြသြားခသည။

ေနာကတခကတြငမ ရငပတက တညတညမနသြား၍ ထစစသားမာ သ႔

ေသနတေျပာငးဝမ လစြပျဖင ေျမႀကးက စကရငး ေသြး႐းေသြးတမး

ျဖစေနသညက ေတြ႔ရသည။ ကၽြႏပသည ရေဘာခရကစပ၏ ကာကြယေပးမႈျဖင

အေဆာကအဥအနးသ႔ အလငအျမနေျပးၾကညရာ ထေနရာတြင လကေနသည

စစသားအေလာငးက ေတြ႔ရသည။ ထ႔ေနာက ကၽြႏပသည သ႔ကယေပၚမ

ေသနတႏင ယမးေတာငးမား၊ အျခား အသးအေဆာငပစၥညးမားက ျဖတယ

Page 122: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

117117117117

လကသည။ ကၽြႏပ ပစလကသည ကညဆနသည ထစစသား၏ ႏလးသားက

တညတညႀကး မန၍ ပြခငးၿပး ေသဆးသြားချခငးျဖစသည။ သ႔ကယခႏၶာ

ပပနးသဏၭာနႏင အဝတအစားမားက ၾကညရျခငးအားျဖင ရကေပါငး

အေတာၾကာၾကာ အလြနအမင ဆငးရပငပနးစြာ ခရးသြားလာခသည

လကၡဏာမား ေတြ႔ရသည။

ေနာကပငးတြင အလြနျပငးထန၍ ေၾကာကစရာ ေကာငးေလာက

ေအာင တကပြျဖစပြားလာခ၍ ကၽြႏပတ႔မာ အသကေဘးမ လြတရာ

လြတေၾကာငး ေျပးခၾကသည။ ကၽြႏပတ႔ဘကမ ၾကညလင ကၽြႏပတ႔၏

ရညမနးခက ျပညဝသညဟ ဆရမည ျဖစသည။ စာရငးေကာက

ၾကညလကေသာအခါ ကၽြႏပတ႔ဘကမ ေသနတ အခကေပါငး ၉၀၀ နးပါမ

ပစခတခေသာလညး ယမးေတာင ၇၀ ႏင ေသနတတလက သမးပက

ရရခသညက ေတြ႔ရသည။ ဤေသနတမ “လာရန” အမးအစားျဖစ၍ ဗလမး

အာေမဂရာအား ေပးလကရာ သသည ေနာငအခါ၌ စစပြတေလာကလး

ဤေသနတက ကင၍ တကခသည။ ရနသဘကမ ၄ ေယာက ကဆးသညဟ

ကၽြႏပတ႔ ထငခေသာလညး ေနာကလေပါငးမားစြာ ၾကာ၍ ကၽြႏပတ႔ ဖမးမေသာ

လယသမား တေယာက၏ ေျပာျပခကအရ ၅ ေယာက ကဆးသညဟ

သရသည။ ဤတကပြတြင ကၽြႏပတ႔ဘကမ လးဝ ေအာငပြရသညဟ

မဆႏငေသာလညး ႀကးႀကးကယကယ ဆး႐ႈးမႈ မရဟ ဆရမညပင ျဖစသည။

သ႔ျဖင ကၽြႏပတ႔သည ရနသတပမားက ထပတကရငဆင၍ တကခက

လာႏငခၾကသည။

ကၽြႏပတ႔ ေနာကမ ထပၾကပမကြာ လကလာၾကသည ရနသတပမားက

လြတေအာင ေရာငတမး၍ အလြနျမငမားသည ေတာငမားေပၚသ႔ တကခၾကရာ

ဤသညမာ ကၽြႏပတ႔ အတြက ရစြမးသတက ပမ ျပညဝလာေအာင ဖနတး

Page 123: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

118118118118

ေပးသလ ျဖစခသည။ ေနာကဆးတြင ကၽြႏပတ႔သည ရနသ ဘာတစၥတာ

အစးရတပမားမာလညး ကၽြႏပတ႔ႏင မဥးၿပငသဖြယ တနးေနသည

အျခားတဘကမ ေတာငခါးပနးသ႔ ေရာကေနၾကၿပျဖစသည။ ႏစရကလးလး

ကၽြႏပတ႔ႏင အစးရတပမားသည လမးေၾကာငးတခတညးအတငး ေရ႕ဆင

ေနာကဆင ခတကလာၾက၍ ဤသ႔တလမးတညး ခတကလာၾကသညက

တဥးႏငတဥး မသဘ ရခၾကသည။

တညတြငမ ကၽြႏပတ႔သည သစေတာ အေဆာကအဥကေလးမား

ထတြင အပေနၾကရာ ယငးအေဆာကအဥမားမာ ရနသရရာႏင ျမစကဥး

ကေလး တခသာ ျခားေနခသည။ ရနသ အစးရတပမ တပမးျဖစသ

ေမာစကြရာမာ ဤဆယားရား ေတာငတနးတေလာက ရြာမားသ႔ မၾကာခဏ

ဝငေရာက လယကဖကဆး၍ နာမညႀကးေနသ တဥးျဖစသည။ ေစာေစာက

တကပြမျဖစမ ၾကားခရသည ေသနတသမားမာ ကၽြႏပတ႔ ပနးေအာငးေနသည

ေနရာက လကလျပသရန ျငငးဆခသည ေျခသလး အမတင ေဟတကၽြနးသား

တေယာကအား ေမာစကြရာ၏ တပက လကလ ပစခတရာမ ထြကေပၚလာသည

ေသနတသမား ျဖစေၾကာငး သရသည။ ေနာကဆးတြင ထ ေဟတ

ကၽြနးသားအား ကၽြႏပတ႔ ရရာသ႔ လကလ မျပသညအတြက အစးရတပက

သတပစခၾကသည။ ကၽြႏပတ႔အဖ႔ ထေသနတသမားသာ မၾကားခရပါက

ယခေလာက ႀကတငျပငဆငမႈ ရမညမဟတသညမာ ေသခာသည။

ယခအခါတြင ကၽြႏပတ႔မာ လကနကအမားအျပား ရေနၾကသည ျဖစရာ

ရေဘာ ေတာေတာမားမားမာ ေသနတႏစလကစ လြယ၍ပင ခတက

ေနၾကရသည။ ဤအေျခအေနတြင လကနက ခယမးမးေကာက အေျမာက

အျမား သယ၍ ခရးရည ခတကရသညမာ မလြယလေသာလညး ကၽြႏပတ႔၏

စတဓာတ အေျခအေနမားမာ အလဂရးယား တကပြ၏ ေနာကပငးတြင

Page 124: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

119119119119

ထးထးျခားျခား ေျပာငးလလာခၿပး တကကြေနၾကၿပ ျဖစသည။ ရကမား

မၾကာမကပင ကၽြႏပတ႔သည စစတနးလားတခတြင တပစြေနၾကသည ရနသ

စစသားတစက အပငစးခၾကသည။ ယေန႔ဆလင ကၽြႏပတ႔ထက အငအား

ႀကးမား အေရအတြက မားျပားသည ရနသ႔တပတတပက တကပြတြင

ႏငေအာင တကခၾကၿပ ျဖစသည။ ကၽြႏပတ႔ သတျပမေသာ အခကတခမာ

ယခကသ႔ေသာ စစပြမးတြင ရနသ ေရ႕ေျပးကငးမားက ေရးဥးစြာ သတသင

ရငးလငးပစရန အဓက လအပသညဟေသာ အခကပင ျဖစသည။

အဘယေၾကာင ဆေသာ ရနသ စစတပမားအဖ႔ ထသ႔ေသာ ေရ႕ေျပးကငးမား

မရဘ လးဝ ေရ႕သ႔ ခတကျခငး မျပႏငေသာေၾကာငတညး။

ေမာစကြရာ၏ တပမားႏင ရငဆငတကခက၍ ေအာငပြရခၿပးေနာက

ကၽြႏပတ႔သည ပလာတာျမစကမးပါးအတငး ဆက၍ ခတကခၾကသည။

ကၽြႏပတ႔သည မဂၢဒါလနာ ေဒသက ျဖတ၍ ကၽြႏပတ႔အဖ႔ ေကာငးေကာငး

ကၽြမးကငေနသည ကာရာကပစ ခ႐ငထသ႔ ျပနလညလာခၾကသည။ သ႔ေသာ

ဤေဒသတြင အေျခအေနမာ လယသမားမား၏ အကအညျဖင ယခငကၽြႏပတ႔

စခနးခခစဥကႏင လးဝမတေတာဘ ေတာေတာမားမား ေျပာငးလေနသညက

ေတြ႔ရသည။ ဤအေတာအတြငး စစဗလကပစလပစ ေခါငးေဆာငသည

အစးရတပမားသည ဤနယေျမက ျဖတ၍ ခတကသြားခၾကရာ ၎တ႔က

ေရာကေလရာရာတြင ထတလန႔တၾကား တနလႈပေခာကခားေအာင ႏပစက

ညႇဥးပနး သြားခၾကသည။ လယသမားမားသည သတ႔ အးအမမားက စြန႔ခြာ

ေျပးၾက၍ အခ႕ေသာ ၾကကဝက တရစၧာနမားက ထားပစခၾကရာ ကၽြႏပတ႔မာ

စားနပရကၡာအတြက အဆပါ တရစၧာနမားက မေရာငမလႊသာဘ သတစား

ခၾကရသည။

Page 125: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

120120120120

ကၽြႏပတ႔အတြက ညအပရန အနးအနားတဝကရ အမမားက

လကခလစတ မရေၾကာငး ရပမၾကသျဖင ကၽြႏပသည ထညက လသမရသည

တႀကးထတြင ဝင၍ အပခၾကရသည။ ေနာက တေန႔တြငမ ေတာအပထသ႔ ဝင၍

စမးေခာငးကေလး တခေဘးတြင တထးကာ စခနးခေနခၾကသည။ ကၽြႏပတ႔

စခနးမာ ေတာငကနးတခေပၚတြင ျဖစရာ ထေနရာမ ေန၍ ၾကညလကလင

တာရာကပစျမစက လမးျမငေနရသည။

ဤေနရာတြင စခနးခေနခက ရေဘာဖာဂာဒသည ကၽြႏပႏင လာ၍

ေဆြးေႏြးခသည။ သက ဤစစပြတြင ကၽြႏပတ႔ဘကက ႐ႈးမည အေျခအေနမား

ရသညဟ ဆကာ သ႔ထငျမငခက မနမမန ကၽြႏပအား ေမးျမနးခသည။ ကၽြႏပ၏

အေျဖမာ အျမတေစ တထတညးသာ ရသည။ “ဒစစပြက ကၽြႏပတ႔ မခႏငရမယ

ဆတာ ဘာမ သသယ မရစရာ မလပါဘး” ဟ၍ တကတကကြကြ

ခငခငမာမာပင အေျဖေပးခသည။ ထအခါ သက သ႔အား ရေဘာ မရနက

ဤစစပြတြင ကၽြႏပတ႔ လးဝ ႏငႏငစရာ မရေၾကာငး၊ ကၽြႏပတ႔မာ ေျမႇာလငခက

လးဝကငးမေနၿပ ျဖစရာ အေကာငးဆးမာ လကနကခ အညခရနပင

ျဖစေၾကာငး ေျပာျပသျဖင စတဓာတကၿပး ယခကသ႔ ကၽြႏပအား လာ၍

ေမးရျခငး ျဖစသညဟ ျပနလည ေျပာသည။ ဤကစၥက ကၽြႏပသည

ကပစထ႐အား အေၾကာငးၾကားခသည။ သ႔ေသာ တတကက စစမး

ၾကညေသာအခါ မရနက ထသ႔ ေျပာခသညမာ မနသည။ သ႔ရာတြင

သ႔စတထက တကယ ယၾကည၍ ေျပာချခငး မဟတဘ ရေဘာမား၏

စတဓာတက စမးသပလသျဖင ယခကသ႔ ေျပာခေၾကာငး အမနအတငး

သရသည။ ဤကစၥက အေၾကာငးျပ၍ ရေဘာမား တကယစတဓာတကၿပး

တကယလကနကခ အညခမႈမား မျဖစပြားရေအာင ႀကးစားရမည ျဖစေၾကာငး

ကၽြႏပတ႔ ႏစေယာကစလး သေဘာတၾကသည။ ထ႔ေနာက ကပစထ႐သည

Page 126: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

121121121121

ရေဘာမားအား ေခၚ၍ မန႔ခြနးေျပာၾကားခသည။ သက ရေဘာမားအား ပ၍

စညးကမး ေသဝပမႈ ရၾကရနႏင ၾကေတြ႔ၾကရမည အခကအခ အႏရာယ

မနသမက ဇြရရျဖင တကခက ေကာလႊားသြားၾကရန အားေပးစကား

ေျပာၾကားခသည။ တဆကတညးတြင ရေဘာမားအား ျပစမႈ သးခက

ကးလြနပါက ေသဒဏေပးမည ျဖစေၾကာငး၊ ယငး ျပစမႈ သးခမာ အမန႔က

မနာချခငး၊ တပမ ထြကေျပးျခငးႏင ရနသထ လကနကခ အညချခငးစသည

ျပစမႈမားျဖစေၾကာငး ရငးျပခသည။

ထစဥက အေျခအေနမာ လးဝ ေပာစရာ ရႊငစရာ ကငးမလသည။ စစပြ

အေတြ႔အၾက နညးပါး၍ ခႏငရည မရေသးသည ကၽြႏပတ႔ လစမာ

သေဘာတရား အယအဆ ေရးရာတြငလညး ျပတျပတသားသား ရငးရငး

လငးလငး မရၾကေသးဘ ျဖစေနသည။ တေန႔မဟတလင တေန႔ ရေဘာ

တေယာကေယာကသည ခြငရကတ႔ ေပးရန လာေရာက ေတာငးခေနသညက

ေတြ႔ရသည။ ၿမ႕ေပၚသ႔ သြားလာေရးသည စြန႔စြန႔စားစား အလြန႔အလြန

အႏရာယမားလေသာလညး ရေဘာမားသည ၿမ႕သ႔ သြားရန ကစၥ ေပၚလာလင

သ႔ထကငါ သြားလသေပါမားလသည။ အဘယေၾကာင ဆေသာ သတ႔အတြက

စခနးတြင ဆငးဆငးရရ ေနရသည ဘဝမာ ဤနညးျဖငသာလင

ထြကေပါကရမည ျဖစေသာေၾကာင ျဖစသည။ ရေဘာ မရနသည ပတဝနးကင

ရြာမားမ လယသမားမားထ အဆကအသြယရရနႏင ရကၡာမား ရာေဖြရန

တာဝနမားကလညး အပငပနးခ၍ မလပလဘ ရေနသည။ ဤသညတ႔မာ

ဇနနဝါရ ၃၀ ရကေန႔ ပတဝနးကငေလာကက အေျခအေနမား ျဖစသည။

ဤအေတာအတြငး လမးျပ ယတမယသည သ႔မခင မမာမကနး

ျဖစေနသညက သြားေရာက ၾကည႐ႈခြငျပပါရန ခြငရကရည ေတာငးခ

လာခသည။ ကပစထ႐က သ႔အား ခြငရကရည ေပးလက႐မမက ရကသတပတ

Page 127: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

122122122122

အေတာၾကာၾကာ သြားရမညလမး ခရးအတြက ခရးစရတမားပင ေပးလက

ေသးသည။ ေနာကပငးတြင ျဖစပြားခသည အျဖစအပကမားႏင ပတသက၍

ယတမယ၏ လကခကမား ျဖစေၾကာငး အခနအေတာၾကာၿပးမ ကၽြႏပတ႔

ရပစားမခၾကသည။ သျပနေရာကလာသညအခါ သက ကၽြႏပတ႔အား

သ႔ပါလမာမခာ ရြာသ႔ ေရာကသြားၿပးေနာက မၾကာမ ရနသတပမား ကၽြႏပတ႔

ေနာကသ႔ ေျခရာခ၍ လကေနေၾကာငး သရခရသညဟ ေျပာျပသည။

သေျပာျပသည အတငး ဆပါက သသည ဤကစၥအတြက ကၽြႏပတ႔အား

လာေရာက သတေပးရန ႀကးစားခသည။ သ႔ေသာ ကၽြႏပတ႔ႏင မေတြ႔ရေတာဘ

ဒယလဖင ဆသ၏ အမတြင စစသားမား၏ အေလာငးမားသာ ေတြ႔ရေတာ

သညဟ ဆသည။ ဒယလဖငမာ တလျမစ အနးအနားတြင ေနထငသည

လယသမားတဥးပင ျဖစသည။ ကၽြႏပတ႔ တကပြျဖစပြားခ သညမာလညး

ဤေနရာတဝကမာပင ဤေနရာတဝကမာပင ျဖစသည။ သ႔ႏငပင သသည

ဆးရးယား ေတာငတနးက ျဖတေကာ၍ ကၽြႏပတ႔ေနာကသ႔ လကလာခရာမ

ယခကၽြႏပတ႔ႏင ျပနေတြ႔ရျခငးျဖစသည စသညျဖင ယတမယက ေျပာျပသည။

သ႔ေသာ တကယအျဖစမာ သေျပာသလ မဟတဘ သ႔က ရနသက

ဖမးမသြားၿပး အစးရသလ လပရန သေဘာတလာချခငး ျဖစသည။

ကပစထ႐က သတခပါက သ႔အား အစးရက ေငြႏင ရာထးေပးမညဟ ကတ

ေပးခသည။ ဤအၾကအစညျဖင ယတမယသည ယမနေန႔က ထြကသြား

ချခငးျဖစသည။

၃၀ ရကေန႔ နနကတြင မးခပသသကေလး ရြာေနခက ကၽြႏပတ႔သည

အပရာမ ႏးလင ႏးခငး ေလယာဥပသမားက ၾကားၾကရသည။ သ႔ေသာ

ကၽြႏပတ႔ စခနးခသည ေနရာမာ ေတာအလြန ထထပ၍ သစပငႀကးမား

အပဆငးေနသည ျဖစရာ ေလယာဥပမားက ေကာငးစြာ မျမငရဘ ရေနသည။

Page 128: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

123123123123

ထအခနက စခနး၏ အနးတြင နနကစာ ခကျပတရနအတြက မးဖလက

ရသည။

ေရ႕ေျပးကငးအဖြ႔မာလညး ထေနရာမာပင စခနးခလက ရသည။

ထအခက ႐တတရက ေလယာဥပမား ဒငဗင ထးခလကသည အသႏငအတ

စကေသနတသမားလညး ဒတဒတဒကဒက ၾကားလကရသည။ တဆက

တညးပင ဗးမား ၾကခသည အသမား ၾကားၾကရသည။ ကၽြႏပတ႔မာ ယခငက

ဤသ႔ေသာ အျဖစမးႏင တခါဘးမ မၾကဘးခဘ ပတဝနးကငတခလးမာ

ေပါကကြသမားျဖင တဝနးဝနး တဒငးဒငး ဆညလက ရေနသည။

ေျမျပငေပၚတြင ေပါကကြသမားႏင အတ ပြင ၅၀ တာလဘာ

ကညဆနမားမာလညး ေအာကဘကဆမ လာေနသညက ေတြ႔ၾကရသည။

ေလထ၌ တဝဝ ျဖတသနးလာသည စကေသနတ ကညဆနမား၏ အသက

ၾကားၾကရ၍ ကၽြႏပတ႔အား ေျမျပငမလညး တကခကျခငး ခေနၾကရၿပ

ျဖစေၾကာငး တထစခ သလကၾကရသည။

ေလေၾကာငးမ တကခကျခငး ခရသညအခနတြင ကၽြႏပသည ေရ႕ေျပး

ကငးအဖြ႔က ေစာငဆငးရနႏင ပစၥညးမားက သမးဆညးရန တာဝနက

ေနခသည။ ကၽြႏပတ႔တပမား စရန သတမတထားသည ေနရာမာ

“ကြဗာဒလပမ” ဆသည ေနရာျဖစသည။ ထအခနက ကၽြႏပ၏ တြဘက

ရေဘာမာ ခာအ ျဖစ၍ သသည စပနျပညတြငး စစအတြငးက ပါဝင

တကခကခသ ျဖစသည။ ကၽြႏပတ႔ ရေဘာမားအား ကငးစခနးမ ေစာငေန

ၾကေသာလညး တေယာကမ ေပၚမလာဘ ျဖစေနၾကသည။ သ႔ျဖစရာ

ကနရေဘာမား ရရာသ႔ လကသြားၾကရန ဆးျဖတလကၾကၿပး ပစၥညးမားက

တဝနတပး သယ၍ ၾကမးတနးလသည ေတာလမးအတငး ခတက

လာခၾကသည။ ေနာကဆးတြင ကၽြႏပတ႔သည လယကြကကေလး တခထတြင

Page 129: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

124124124124

ေခတ အနားယခၾကသည။ ခဏအၾကာတြင အသတသၾကားရၿပး

လႈပလႈပရားရား ပသဏၭာနမားက လမးျမငၾကရသည။ ၎တ႔မာ ဗလမး

ကာစယာႏင ဘာဂယတ႔ ျဖစေနသညက ေတြ႔ရသည။ သတ႔ႏစေယာက

မာလညး ကၽြႏပတ႔ လာခသည လမးအတငး လကလာခၾကျခငး ျဖစသည။

သတ႔သည ေရ႕ေျပးကငးတပဖြ႔မ ျဖစၿပး ကနရေဘာမားက လကရာ

ေနၾကျခငးျဖစသည။ ကၽြႏပတ႔သည ခဏၾကာေအာင အျပနအလန ေဆြးေႏြး

ညႏႈငးၾကၿပးေနာက ေလယာဥပမား ျပနသြားၿပ ျဖစသညအတြက ထေနရာတြင

အမနအတငး ဘယလက ဘယလ ျဖစခသညက စစမးၾကညရန စခနးေဟာငး

ရရာသ႔ ကာစယာႏင ကၽြႏပတ႔ ႏစေယာကသား ထြကလာခၾကသည။

ကၽြႏပတ႔ ေတြ႔ျမငရသမမာ စတမခမးေျမ႕စရာပင ျဖစသည။ ရကၡာ

ခကျပတ စားေသာကသည ေနရာမာ တက႐က ထမနျခငး ခလကရ၍

ေနာငအခါ စစပြကာလ တေလာကလးတြင ယငးကသ႔ မလြတမးတက႐က

တညတညႀကး ထမနျခငးခရသည အလားတ အျဖစမး မျဖစခသညအတြက

ကေကာငးသည ဟ၍ပင ဆရမည ျဖစသည။ မးဖႀကးမာ စကေသနတ

ကညဆနမား ဒဏေၾကာင အစတစတအမႊာမႊာ ဖြာလရာၾကေနသညျပင

ဗးတလးသည ကငးစခနး၏ အလယဗဟေနရာသ႔ တညတညႀကး ထမန

ထားသညက ေတြ႔ၾကရသည။ တေယာကမ မလြတဘ အားလး ထမနၾကသည။

ရေဘာမရနသည အျခားရေဘာ တေယာကႏငအတ ကငးလည

ထြကခၿပး တေယာကတညး ျပနေရာကလာခသည။ သက ေလယာဥပမားက

ျမငလကရေၾကာငးႏင အားလး ေလယာဥ ၅ စငး ျဖစေၾကာငး ေျပာျပသည။

သ႔ေသာ ေျမျပငမ တပမားကမ လးဝ မေတြ႔မျမငဟ ဆသည။

Page 130: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

125125125125

ကၽြႏပတ႔သည ပစၥညးမားက သယ၍ ေၾကမြပကစးေနသည

အေဆာကအဥမားႏင မးေလာင၍ အတးအ႐း ေသဆးေနၾကသည ရေဘာ

မား၏ အေလာငးမားက ထားခ၍ ခရးဆကထြကခၾကရသည။ သကရ သတဝါ

ဟ၍ ေညာငနာနာ ေအာေနၾကသည ေၾကာငတေကာငႏင တ႐း႐း

ျမညေနသည ဝကတေကာငသာ ကနရစခသည။ ကၽြႏပတ႔တပမား ဆၾကရမည

ေနရာမာ ကြဗာဒလပအမဟ၍ နာမညက သထားေသာလညး ထေနရာမာ

ဘယနားတြင ရသညကမ မသဘ ျဖစေနၾကသည။ ထညက ကၽြႏပတ႔၏

ရေဘာမားျဖင ေတြ႔ႏးေတြ႔ႏး ေျမႇာလင၍ တညလး အခနကနခၾကရသည။

သ႔ေသာ တဖကက ရနသ တပမားႏင တးမမညကလညး စးရမၾကရေသးသည။

၃၁ ရကေန႔တြငမ ကၽြႏပတ႔သည ေတာငကနး တခေပၚသ႔

ေရာကေနၾကရာ မၾကာေသးမကမ ထြနယကထားသည လယကြကမားက

အေပၚမ စး၍ ျမငေနရသည။ ကၽြႏပတ႔သည “ကြဗာဒလပမ” ဆေသာ

အရပေဒသဟ ထငရသည ေနရာတငးက အႀကမေပါငး ေျမာကျမားစြာ လည၍

ရာခၾကေသာလညး မေတြ႔ႏငဘ ျဖစေနၾကသည။ တေနရာတြင ဆာဂယသည

သားေရဥးထပမား ေဆာငးထားၾကသည လႏစေယာကက လမးျမငလက

ရသည။ သ႔ေသာ ကၽြႏပတ႔သည သတ႔ရရာသ႔ အခနမ မေရာကႏငသျဖင

လခငးမေတြ႔လကရဘ ျဖစခရသည။

ဂြလာမႏင ကၽြႏပသည ကငးေထာကသည အေနျဖင ေတာငၾကား

ထသ႔ ဆငးလာခၾကရာ အဂၢျမစက လမးျမငရသည ေနရာေလာကတြင

ဂြလာမ၏ မတေဆြေဟာငး တေယာကႏင ေတြ႔၍ သက ကၽြႏပတ႔အား

စားစရာမား ေကၽြးလႊတလကေလသည။ ျပညသလထမ တကယ ေၾကာကရြ႕

ေနၾကေၾကာငး ထငရားေနသည။ အဆပါ မတေဆြက အစးရတပသည စ႐

ဆသ၏ ကနပစၥညးအားလးက မးတင႐ႈ႕ပစခ၍ သ၏ ျမညးမားက

Page 131: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

126126126126

ေခာဆြထားၿပး ျမညးေမာငးသမားကလညး သတပစလကၾကသညဟ ကၽြႏပ

တ႔အား ေျပာျပသည။ ထ႔ျပင သ႔ ကနစဆငမာလညး မးတင႐ႈ႕ျခငး ခခရၿပး သ႔

မနးမကလညး ဖမးသြားၾကေၾကာငး ေျပာျပသည။ ဤသညတ႔မာ ဤေနရာ

တဝကတြင တညတာမ အပသြားၾကသည အစးရတပမ ဗလမး ကာစလပစ၏

စစသားမား ျပလပသြားၾကသည ရမးရမးကားကား အလပမားပင ျဖစသည။

ေဖေဖၚဝါရလ တရကေန႔တြင ကၽြႏပတ႔သည စခနးမာပင ၿငမေန

ၾကသည။ သ႔ေန႔ မတငမက ပငပငပနးပနး ခရးၾကမး လာခၾကရသျဖင အနားယ

အားျဖည ေနၾကသည။ နနက ၁၁ နာရခန႔တြင ေသနတသမားႏငတကြ

စတမခမးေျမ႕ဖြယရာ ေအာသမားက ေတာငကနးတဘကဆမ ၾကားလကၾက

ရသည။ ေအာသမာ တစတေယာကက ကၽြႏပတ႔အား လမး၍ အကအည

ေတာငးသည အသမးျဖစသည။ ဆာဂယသည အသၾကားသညႏင

မေနႏငေတာဘ ယမးေတာင ခါးပတက အသာအယာ ျဖတ၍ ေသနတက

ေျမႀကးေပၚသ႔ ခကာ သတာဝနကေနသည ေနရာမ ထြကသြားခသည။

ကၽြႏပတ႔၏ ေန႔စဥ မတတမးထတြင ဆာဂယသည လယသမားေဆာငးသည

ဥးထပတလး ပဆတဗးႏင ဝကအေခာငး သးေခာငးတ႔က ယသြားေၾကာငး

မတသားလကမသည။

ေနာက နာရအနညးငယ အၾကာတြင အသဗလမား ၾကားၾကရျပန

သျဖင ကၽြႏပတ႔သည သတထားေနၾကရသည။ ကၽြႏပတ႔ စတထတြင တပမ

ထြကေျပးေသာ ဆာဂယသည သစၥာေဖာက မသြားဘ ျပနလာေလေရာ

သလားဟ ထငမတကာ အၾသေနမၾကသည။ သ႔ေသာ ကၽြႏပတ႔ထငသလ

မဟတဘ ခရကစစယအား လအပႀကးတအပက ေခါငးေဆာင၍

လာေနသညက ေတြ႔ျမငၾကရသည။ ဤလအပႀကးမာ အားလး ကၽြႏပတ႔

လမားျဖစ၍ ေရာဘတတဆသ ဥးစးသည တပသား အသစမား ျဖစၾကသည။

Page 132: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

127127127127

လကရ ကၽြႏပတ႔ လအပထမ တပေျပး ဆာဂယႏင ဂါစယာ၊ ေမာေရးလႏင

အကးနားတ႔မာ ေပာကဆးေနၾကသည။ တဖန တပသားသစမားမာလညး ထေန႔

တကပြအၿပးတြင ေပာကသြားၾကသည။

ကၽြႏပတ႔ တပသား အားလးသည အဂၢ ေတာငၾကားလမးဘက ဆသ႔

ခတကလာခၾကသည။ လမးခလတတြင မနဇာနလ ရြာသရြာသားမား ယေဆာင

လာၾကသည အသးအေဆာင ပစၥညးမားက ေဝငေပးၾကသည။ ယငးပစၥညး

မားမာ အထးသျဖင ေဆးဝါးမားႏင အဝတအထညမားပင ျဖစသည။ အတြငးခ

စြပကယမားတြင မနဇာနလမ အမးသမးမားက စာတမးမား ယကေပးလကၾက

သညက ေတြ႔ၾကရေသာအခါ ကၽြႏပတ႔မာ အထးပင အားရဝမးသာ ပတျဖာသြား

ခၾကသည။

“ဂရနမာ” ရြကေလကေလးျဖင ကမးေပၚသ႔ ပထမဆး တကေရာကၾက

ၿပးေနာက ႏစလတတအၾကာ ေဖေဖၚဝါရလ ၅ ရကေန႔ လြနေျမာကခေသာအခါ

ကၽြႏပတ႔ ရေဘာမားမာ တစတတဝမးတညး တပစတညး ျဖစလာသညက

ေတြ႔ၾကရသည။ ကၽြႏပတ႔ႏငအတ မနဇာနလမ တပသားသစ ၁၀ ေယာက

ပါဝင၍ ကၽြႏပတ႔စတမားမာ ယခငကထက ပ၍ တကကြၿပး ၾက႕ခငလက

ရၾကသည။

ကၽြႏပတ႔ စခနးသ႔ ေလေၾကာငးမ တကခကျခငး ခရသည ကစၥႏင

ပတသက၍ အႀကမႀကမအခါခါ ေဆြးေႏြးစဥးစားၾကသည။ ဤကစၥတြင

ရကၡာခကျပတ စားေသာကသည ေနရာမာ ႐ပဖကကာကြယထားျခငး

မရသညျပင မးဖမထြကသည မးခးမားက ေတြ႔ျမငၿပး ရနသေလယာဥပမားက

စခနးက တကခကႏငျခငး ျဖစသညဟ၍ ကၽြႏပတ႔ အားလး လကခ

ယဆၾကသည။ သ႔ျဖစရာ ေနာငအခါ၌ စစပြတေလာကလး ဤအျဖစအပက

Page 133: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

128128128128

သည ကၽြႏပတ႔အား အျမသတေပးခသလ ျဖစေနခသည။ ယခကသ႔

ဆးဆးရြားရြား ထပမ မျဖစပြားရေလရေအာင စစပြၿပးဆးသညအထ ေန႔အခန

မားတြင ဘယေတာမ မးေမြးျခငး၊ မးဖျခငးမား မျပလပဘ ေနခၾကသည။

သစၥာေဖာက ယတမယကယတင ရနသကငးေထာက ေလယာဥမား

ေပၚတြင ပါလာၿပး အစးရတပမ စစဗလ ကပစလပစအား ကၽြႏပတ႔ စခနးခရာ

ေနရာက ညႊနျပျခငး ျဖစႏငသည ဟေသာ အခကကမ ကၽြႏပတ႔ လးဝ

မစဥးစားမဘ ရခၾကသည။ သ႔ေသာ တကယ ျဖစရပမာ ဤအတငးပင

ျဖစခသည။ ယတမယက သ႔အေမ မကနးမမာ ျဖစေနသညဟ ေျပာချခငးမာ

စငစစ ကၽြႏပတ႔အား လညစားျခငး ျဖစ၍ ရနသစစဗလ လသတေကာင

ကပစလပစႏင ပးေပါငးရန အကြကဆငျခငးသာ ျဖစသည။

ယတမယသည အခနအေတာၾကာ ေအာငပင ကၽြႏပတ႔၏

လြတေျမာကေရး စစပြအတြငး ေႏာငယကဖကဆးသည အဖကလပငနးမားက

အတအလငး အဆကမျပတ လပေနခသည။

ယခ ေဖၚျပခသည ေလေၾကာငးတကပြ ျဖစပြားၿပးသညေနာက

ကၽြႏပတ႔သည ကာရာကပစ ေတာငကနးေဒသမားက စြန႔ခြာ၍ ယခငက

ကၽြႏပတ႔ ေဒသကၽြမးကငသည နယေျမမားသ႔ ေျပာငးေရႊ႕လာခၾကသည။

ဤသ႔ျဖင ကၽြႏပတ႔သည မနဇာနလႏင တက႐က အဆကအသြယရၿပး

အျပငအပ အျခားနယေျမမားမလညး အကအညမား ပ၍ ရရခၾကသည။

ထမမက တငးျပညတခလး၏ ႏငငေရး အေျခအေနႏင ပတသကသည

ျဖစရပမားကလညး ပ၍ ထငထငရားရား ၾကားသ ေတြ႔ျမငၾကရသည။

Page 134: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

129129129129

သ႔ႏငပင ကၽြႏပတ႔သည လယသမားႀကး မငဒဇာ၏ ေနအမသ႔

ျပနေရာကလာၾကသည။ ထအခနက သြားေနက လမး႐း လမးေဟာငးမားမာ

သးမရေအာင ျဖစေနခရာ ကၽြႏပတ႔သည အပငေတာေတာႀကးေနသည

ဟငးသး ဟငးရြကေတာႀကးမား ဖးလႊမးေနေသာ ေတာငကနးမားက ေကာ၍

ျဖတလမးမ လာခၾကသည။ သ႔ႏငပင ကၽြႏပတ႔မာ ခတကရာ၌ ေႏာငေႏး

ၾကန႔ၾကာခရသည။ ဤေတာငကနးမားေပၚတြင ကၽြႏပတ႔သည ဘာတခမ

စားစရာမရဘ တညအပခရသည။ ထအခနတြင ခရကစပက သ႔ရေဘာမား

အတြက တမငခနထားသည ဝကအေခာငး ၄ ေခာငးက ခြကကေလးတချဖင

ထည၍ လာေပးရာ ကၽြႏပတ႔မာ အရသာ ရရျဖင စားခၾကရသညက ယခတင

မတမေနေသးသည။ ခရကစပ၊ ကပစထ႐၊ အျခားရေဘာ တေယာကႏင

ကၽြႏပတ႔သည ဤ ရားရားပါးပါး ရစမစ ရကၡာကေလးက ဟငးရမးစပါဝငသည

တကယ ထမငးစားပြႀကးပမာ ၿမနရညယကရည စားခၾကရသည။

ကၽြႏပတ႔သည ခရးဆက၍ ခတကခၾကရာ ကာရာကပစျမစ၏

ယာဘကကမး ေပၚရ လယသမားႀကး မငဒဇာ၏ ေနအမသ႔ ေရာကခၾကသည။

ထအမတြင ကၽြႏပတ႔အတြက စားစရာ ေသာကစရာမား အသငပင ရေနခသည။

မငဒဇာသည ထတလန႔တၾကား ျဖစေနသည ၾကားထက ကၽြႏပတ႔အား

သစၥာရရျဖင ႀကဆဧညချပစခသည။ အဘယေၾကာငဆေသာ ကၽြႏပတ႔ထမ

ပရကဇႏင အျခား လယသမားရေဘာမားမာ သႏင အလြနရငးႏးသည မတေဆြ

သငယခငးမား ျဖစေနေသာေၾကာင ျဖစသည။

ကၽြႏပတ႔မာ ထစဥက ငကဖားမေနသျဖင ခတကရာတြင ပငပင

ပနးပနး ျဖစခရသည။ ရေဘာႀကး ခရကစပႏင တသကတြင ေမမရႏငေသာ

ရေဘာ ဂလယတ႔က ကၽြႏပတ႔အား ဤပငပနး ၾကမးတနးလသည လမးခရး

တေလာက ကညျပစလာခၾကသည။ ကၽြႏပတ႔သည အမထတြင ဘယအခါမ

Page 135: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

130130130130

မအပဘ ေနေသာလညး ယခတႀကမတြငမ ကၽြႏပ၏ ကနးမာေရး အေျခအေန

ဆးရြားေနသျဖင အမးအကာ ရသည အမထတြင ကကနန အပခၾကရသည။

ယငးသ႔ အပႏငရနအတြက လမမာမားအား ျပစရာတြင နာမညႀကးလသည

ရေဘာမရနက စစဥေပးချခငး ျဖစသည။ အျခား ရေဘာမားမာ အမအနး

ပတဝနးကငတဝကတြင အပၾက၍ စားခနေသာကခနကမ ကၽြႏပတ႔ ရရာ

အမသ႔ လာၾကသည။

ကၽြႏပတ႔ တပတြင အႀကးအကယ စတဓာတကေနသည ရေဘာ

အခ႕ႏင ဒဏရာရ၍ ကယလကမသနမစြမး ျဖစေနသည ရေဘာအခ႕

ပါေနသျဖင တပဖြ႕မား၏ အငအား အေရအတြကက ေလာပစရန လအပ

လာသညက ေတြ႔ရသည။ ဒဏရာေၾကာင ကယလက မသနမစြမးသည

ရေဘာမား ထတြင ယခလကရ ျပညထေရးဝနႀကးအျဖစ တာဝန

ထမးေဆာငေနသ ရမမ႐ႏင ပရကဇတ႔ ပါဝငၾကသည။ ရေဘာ ပရကဇမာ

ခရစငစယ၏ သား ျဖစ၍ ေနာငအခါ၌ သရေကာငး ပသစြာ ကဆးသြားခသ

ျဖစသည။ ရမမ႐မာ ဒးဆစမ ဂညငးတြင ျပငးထနစြာ ဒဏရာရချခငး ျဖစသည။

ဤဒးဆစမာ ယခင မဆာဒါ စစတနးလားက ဝငစးခစဥက တႀကမ

အႀကးအကယ ဒဏရာရခဖး၍ ထစဥက ကၽြႏပတ႔သည သ႔က မေရာင

မလႊသာဘ ထားပစခရဖးသည။

ကၽြႏပတ႔ဘကမ လငယအခ႕ ထြကသြားၾကရာ သတ႔တေတြ

ယခကသ႔ ထြကသြားၾကသည အတြက ကနရေဘာမား စတဓာတ တကလာ၍

တမး ေကာငးလာသညဟ ဆရမည ျဖစသည။ ထစဥက ရေဘာတေယာကကမ

ယခထကတင သတရမေသးသည။ ထရေဘာမာ စတဂေယာငေခာကခား

ျဖစေန၍ သ႔က အစားေကာငးေကာငး ေကၽြးႏငသည စခနး၊ ေလေၾကာငးရနမ

ကာကြယႏငသည စခနးသ႔ ပ႔ေပးရန တဖြဖြ ပဆာေနသ ျဖစသည။ သ႔ေသာ

Page 136: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

131131131131

လကေတြ႔တြငမ သ႔မာ ေလယာဥပမားျဖင အျမလလ အလကခေနရ၍

အတညတကလညး မေနရ။ အစားအစာႏင ေရတစကပင မေသာကရသည

အျဖစမးသ႔ ေရာကခရသည။

ဤသညတ႔မာ ေတာထေတာငထတြင ကၽြႏပတ႔ တကပြဝင ရေဘာမား

ေစာေစာပငး ပထမရကမားအတြငးက ျဖစပကခ ေတြ႔ခၾကရသည တကယ

ျဖစရပမားပင ျဖစသည။ ေနာကပငး ကာလတြငမ ဤရေဘာမားသည

ဤအခကအခ အၾကပအတညးမားက ေကာလႊား ေအာငႏငသမား ျဖစလာ

ခၾကသည။ အစာငတ ေရငတျခငး၊ အးအမေနရာ အတညတက မေနရျခငး၊

လျခမႈ မရျခငး စသည ဆငးရဒကၡအဝဝတ႔က ခႏငရည ရသမား ျဖစလာ

ၾကသည။ သတ႔အတြက သတ႔လကထမ ေသနတကသာ အားကးလာတတၾက၍

ေျပာကကား တပဖြ႔ဝင တေယာကအဖ႔ မရလင မျဖစသည တပဖြ႔

စညးကမးမားက တတကက လကနာကငသး လာတတသမား ျဖစလာ

ၾကသည။

အထကပါတ႔မာ ကးဘား ေတာလနေရးတြငး ကပစထ႐ႏငအတ

ေရ႕တနးမ ပါဝင လႈပရားခသည ေခ - ေဂြဗားရား ကယတင ျပနလည

ေဖၚျပခသည “ေတာလနေသာစစပြ၏ ေအာကေမဘြယရာမား” ပင ျဖစသည။

တနညးဆရေသာ ေတာလနေရး တရပ၏ အၾကပအတညး အခကအခ

အဖအထစ အေကြ႔အေကာကမားက မေထာကမညႇာ ဟတတငးမနရာ တက

ခငလစြာ ေဖၚျပခသည အဖးတနမတတမး တချဖစသည။

ေဂြဗားရားသည ကးဘားေတာလနေရး၏ ပထမပငး ကာလ

ၾကေတြ႔ခရသည အထကပါ ျဖစရပမားက မတတမးတင ေဖၚျပရာ၌

ေတာလနေရး ခရးလမး၏ ၾကမးတနးမာေကာပ၊ အေႏာငအရက အဖကအဆ

Page 137: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

132132132132

မားျဖင ႁပြမးတးပ၊ လကေတြ႔ႏင သေဘာတရားက ေပါငးစပရာ၌ မဟပမပ၊

အေျပာလြယသေလာက တကယ လပရာတြင အမဝငဂြငမက ျဖစတတပမားက

ကြကကြကကြငးကြငး ရငးရငးႀကး တငျပခသည။ ဘြငးဘြငးႀကး ေဖၚထတ

ခသည။

အထးသျဖင ေတာလနေရး၏ ခရးလမးသည စမလင ဆးခနးတင

လကရမည လမးေၾကာငး ျဖစသည။ လမးခရး တေလာက ေသခာေပါက

ေတြ႔ၾကရမည ဆးေျငာင သစငတခလတကနသငးမားက ရငးလငးေကာလႊား၍

ျပတျပတသားသား ခတကၾကရန လအပၾကာငး ေကာငးေကာငးႀကး သြနသင

ျပသခသည။ ဤသ႔ျဖင ေတာလနေရးက ကေလးကစားသလ မလပၾကရန

အေလးအနက သတေပးခသည။

မနသည။ အလပသမား လယသမား ပစၥညးမ လပသား ျပညသမား၏

အာဏာက ကမ႓ာတြင ပထမဆး တညေထာငခသည မဟာေအာကတဘာ

ေတာလနေရးႀကးက ဥးစးခသ ေခါငးေဆာငႀကးလနငကလညး ဤအတငးပင

ၾသဝါဒ စကား ေျပာၾကားခသည။

“ေတာလနေရးသည ကေလးကစားသည အလပမဟတ”

Page 138: CHE GUEVARA-Biography

ႏလးသားႏင ဥးေႏာက

Page 139: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

134134134134

ဖဒယကပစထ႐၊ ေရာလကပစထ႐၊ ေခ - ေဂြဗားရား၊ ကာမလ၊

ဂေရစယား၊ ေဖာစတႏ၊ ေမာေရး၊ ယနဗာဆ၊ ဂငနယ၊ စယ၊ ဂအန၊ ရယန။

အားလး စစေပါငး ၁၂ ေယာက ျဖစသည။ ဤ ၁၂ ေယာကသည

တေယာကခငး အေနျဖငဆလင ႐း႐းလသား သာမနပဂၢလမားသာ ျဖစသည။

ဤနာမညမားမာလညး တဥးခငး အေနျဖငဆလင သသငါငါ မညေခၚၾကသည

အမညမားသာ ျဖစသည။

သ႔ေသာ ကးဘား ေတာလနေရးတညး ဟေသာ သမငးဝင

ျဖစရပႀကးႏင ေပါငးစပလကေသာအခါ ဤ ၁၂ ေယာကသည သမငးဝင

ရေဘာမား ျဖစလာၾကသည။ ဤအမညမားသညလညး သမငးဝင အမညမား

ျဖစလာၾကသည။

ဤ ၁၂ ေယာကသည ကးဘား ကမးေျခသ႔ ဂရနမာရြကေလ

ကေလးျဖင ဆကကပ တကေရာကခၾကသည ရေဘာ ၈၂ ေယာကအနကမ

Page 140: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

135135135135

ဘာတစၥတာ အစးရတပမား ဆးႀကတကခကျခငး ခခရၿပးေနာက မေသ

မေပာက ကနရစခသည ရေဘာမားျဖစသည။

မနသည။ ဤ ၁၂ ေယာကသည ကးဘား ေတာလနေရးက စတင

ေခါငးေဆာငခၾကသည ရေဘာမားျဖစသည။ (ဝါ) ကးဘား ေတာလနေရး၏

“အျမေတ” မား ျဖစၾကသည။ ဤအျမေတ ရေဘာ ၁၂ ေယာကျဖင ၁၉၅၆ ခ

ဒဇငဘာလတြင စတငခသည ကးဘား ေတာလနေရးသည တေန႔ထက တေန႔၊

တလထက တလ၊ တႏစထကတႏစ အရနအဝါ ႀကးမား၍ အငအား

ႀကးထြားလာခရာ ေနာကဆး ၁၉၅၈ ခ ဒဇငဘာလတြင အငအား ၃၀၀၀၀ ေကာ

ရသည ဘာတစၥတာ အစးရတပမားအား လးဝနလမထႏငေအာင သတသင

ေခမႈနး၍ ကးဘား တျပညလးက သမးပကႏငခၾကသည။ ေအာငပြခ၍

ေအာငလလႊငႏငခသည။

ထသ႔ ကးဘား ေတာလနေရးက အၾကပအတညး အခကအခမား

ၾကားမ အညမခ အလမလ ဇြနဘျဖင ေရ႕ေဆာင ခတကခၾကသည ရေဘာ ၁၂

ေယာကအနက ဖဒယကပစထ႐၏ ေခါငးေဆာငမႈႏင ႀကးပမးမႈမားသည

ထးထးျခားျခား ထငရားခသညႏငအမ ေခ - ေဂြဗားရား၏ စညး႐းမႈႏင

တကခကမႈမားမာလညး သမတေအာင ေကာၾကားခသည။

အဆေပါငးမားစြာ အငအားႀကးမားသည ရနသစစတပႀကးမားအား

တစတစ အမညေခၽြ၍ ေရရညစစပြ ဆငႏႊရာ၌ ေျပာကကား စစပြသည အဓက

အသြငလကၡဏာျဖစသည။ ဤေျပာကကား စစပြ၏ အေျခခ စခနးသည

ေကးလက ေတာရြာမား ျဖစသည။ ဤ ေကးလကေတာရြာမား၏ ပငမ

အငအားသည လယသမားမား ျဖစသည။ ဤသလင တ႐ပျပည၌ ဂပန

ဆန႔ကငေရးႏင ျပညသ႔လြတလပေရး စစပြကာလအတြငးက သပၸနညးက

Page 141: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

136136136136

ေဖၚထတခသည ေမာစတနး၏ ေျပာကကားစစပြ မဟာဗဟာမားသည

ကးဘား ေတာလနေရးတြင ေဂြးဗားရားအတြက လကနကေကာငးမား

ျဖစလာခသည။ ဤသေဘာတရားအရ ေဂြဗားရားသည ေကးလက

ေတာရြာမားမ လယသမားအလႊာ အသးသးက အကယျပန႔ဆး စညး႐းခသည။

အတတႏငဆး ခဥးကပခသည။

ကးဘား လယသမားမားအဖ႔ ေတာလနေရး၏ အစပထမ ကာလတြင

ကပစထ႐၊ ေဂြဗားရားစသည ရေဘာမား၏ လႈပရားမႈမားသည ၎တ႔ႏင

မဆငဟ ယဆကာ ေတာလနေရးႏင ခပေဝးေဝး ေရာင၍ ခပေအးေအးပင

ေနခၾကသည။ သ႔ရာတြင ေဂြဗားရား၏ မနားမေန ခဥးကပမႈ စညး႐းမႈႏင

လႈ႔ေဆာမႈမားေၾကာင ဤလကနကကင ေတာလနေရးသည အႏစႏစ

အလလက ခၽြတျခက၍ “ဆငးရမြေတ ဖြတဘးေအ” မား ျဖစခၾကရသည မမတ႔

လယသမားထႀကးအတြက ဘဝလြတေျမာကေရး လႈပရားမႈႀကးပင ျဖစေၾကာငး

တစထက တစ၊ တလထက တလ ပမသေဘာေပါကလာၾကသည။ ဤသညႏင

တဆကတညး ဘာတစၥတာ အစးရတပမား၏ ႏပစကရမးကားမႈ၊ ေျမရငႀကး

မားႏင ၎တ႔လကပါးေစမား၏ ေသြးစတခယလယမႈမားမာလညး တေန႔တျခား

ပမဆးရြားလာခရာ လယသမားမားမာ အၾကမးဖက အပစးမႈက အၾကမးဖက

ေတာလနျခငးျဖငသာ တ႔ျပန ေခဖကႏငသညဟေသာ သစၥာတရားက ဘဝက

အသေပးသျဖင အေလးအနက သျမငလာခၾကသည။

သ႔ႏငပင အစ ပထမက ေတာလနေရးႏင ခပေဝးေဝး ခပေအးေအး

ေနလာခၾကေသာ လယသမားမားသည ေတာလနေရး၏ ရညရြယခကမားက

တစတစ စတဝငစားလာၾကသည။ ေတာလနေရး၏ အကးစးပြားက

တျဖညးျဖညး လလားလာၾကသည။ ေတာလနေရး၏ လအပခကမားက

တေန႔ထက တေန႔ ျဖညစြကလာၾကသည။

Page 142: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

137137137137

ဤေနရာတြင ေဂြဗားရား၏ စညး႐းေရး သေဘာတရားအရ ေတာလန

ေရးသမား လကနကကင ေျပာကကား ရေဘာမား၏ လယသမားမားအေပၚ

ဆကဆပ ဆကဆနညးမားမာ ဘာတစၥတာ အစးရတပမားႏင လးဝျခားနား၍

စညးကမး ေသဝပသညႏငအမ ယဥေကးသမေမြ႔လသည ျဖစရာ လယသမား

ဥးႀကးမားသည ေျပာကကား ရေဘာမားအား သားရငးတမ တရငးပမာ

ခစခငတြယတာစတမား တဖြားဖြား ေပၚေပါကလာခၾကသည။

“ေဒသဆငရာ ျပညသမားႏင ေျပာကကား ရေဘာမားအၾကား

ဆကဆမႈ ေကာငးမြနေရးသည အေရးအႀကးဆး ျဖစသည” ဟ၍ ေဂြဗားရားက

ယဆခသည။ သ႔အတြကေၾကာင လယသမားမားထမ မညသည ပစၥညးမဆ

အခေၾကးေငြမေပးပ မယရန ရေဘာမားအား ၾကပတညးစြာ တားျမစခသည။

ဆနဖြတေမာငးေထာငး ေကာကစကပးႏႈတ စသည လယသမား၏ ေန႔စဥ

လပငနးမားတြင တတႏငသမ ဝငေရာက ကည လပကငေပးၾကရန

ရေဘာမားအား တကတြနးခသည။ လယသမားမားအား မဘ ဥးႀကးသဖြယ၊

ဥးေလး အေဒၚသဖြယ ဂါရဝတရား ေရ႕ထား၍ ႐ေသေလးစားစြာ ယဥေကး

သမေမြ႔စြာ ဆကဆေျပာဆၾကရန ရေဘာမားအား ဆးမခသည။ ရြာသရြာသား

လယသမားမားအား မထေလးစား ရမးရမးကားကား မျပလပၾကရန

ရေဘာမားအား ဟန႔တားခသည။ အထးသျဖင လယသမားမား၏ သမးပမားက

မေတာမတရား ေစာကားေမာကား မျပလပရန ျပငးျပငးထနထန အမန႔

ထတခသည။ ယငးသ႔ ေကးလကေတာရြာ၏ သမးပမားက ေစာေစာကားကား

မဟားဒရားလပမႈမား ျဖစပြားခပါက ထျပစမႈက ကးလြနသည ရေဘာအတြက

ေဂြဗားရား၏ တခတညးေသာ အမန႔မာ “ေသဒဏ” ပင ျဖစသည။

ဤသ႔ လယသမားမားႏင မမတ႔ ေျပာကကားရေဘာမား အၾကားတြင

အေကာငးဆး ဆကဆေရးမားက ဖနတးခသည ေဂြဗားရားသည ေကးလက

Page 143: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

138138138138

ေတာရြာမားမ ဆငးရသား ေကာမြမားအတြက အျခားအေရးႀကးေသာ

လပငနးတခက လပကင ေဆာငရြကခေသးသည။ ယငးလပငနးမာ အျခား

မဟတ။ ကနးမာေရး ေဆးေပးဌာနမား ဖြငလစ၍ ေဆးဝါးမား ကသေပးျခငးပင

ျဖစသည။

အႏစႏစ အလလက ေျမပငရင လယပငရငႀကးမား၏ ခယလယ

ေသြးစတျခငးက ခခၾကရသျဖင တာေတလေအာင မြခငတငး မြေနၾကသည

ဆငးရသား လယသမားထႀကးမာ ေန႔ရသေရြ႕ တလပတဆပ စားကာ

အစတအႏပဝတ၍ တကပတပတမားတြင အးတလးဖာမရ ဘမၼကမၺလာ

ေျမေမြ႔ရာျဖင ေနလာခၾကရာ ကနးမာေရးဘကတြင ခ႕တခငတငး ခ႕တ

ေနခၾကရသည။ ယငးသ႔ ကနးမာေရး ညဖငးလ၍ ေရာဂါထေျပာေနၾကသည

လယသမားမားအား ရသမ ေဆးဝါးမားျဖင ကေလးလႀကးမကန ဂ႐တစက

ကသေပးခရာ ေဂြဗားရား၏ ေကးရြာကနးမာေရးလပငနးသည လကနကကင

ေတာလနေရးအတြက စစမကႏာေကာငးသဖြယ ျဖစလာခသည။

ေဂြဗားရားသည ေကးရြာလထ လယသမားမား၏ ကနးမာေရးအတြက

သကယတင ဆရာဝန တေယာကအျဖစ စတပါလကပါ ကသေပးခသညျပင

အျခားသနာျပလပငနး၊ ေဆးဝါးကသေရး လပငနးမားတြင ဝါသနာပါသည

ရေဘာမားကလညး ဂ႐တစက သငၾကားေပးၿပး ေဆးဝါးကသေစခသည။

ထမမက ၿမ႕ႀကးျပႀကးမားႏင ေဝးကြာ၍ ေတာေတာငထထပလသည

ဆးယားရားေတာငတနး ေဒသတြင အေျခခစခနး တညေဆာကခစဥ

ေစာေစာပငးက ေရာကေလရာ ေကးရြာတငး၌ ေဆးေပးခနးမား ဖြငလစခသည။

တျဖညးျဖညး ေတာလနေရး အရနအဝါႀကးမားကာ လြတေျမာကသည

နယေျမမား ကယဝနးလာသညအခါတြင ၿမ႕ေပၚရ ေျမေအာက အဆကအသြယ

မားမ တဆင လအပသည ေဆးဝါးပစၥညး ကရယာ တနဆာပလာမားက

Page 144: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

139139139139

မာၾကားကာ ေကးလကျပညသ႔ ေဆး႐တ႐ကပင ဖြငလစႏငခသည။ အဆပါ

ေဆး႐တြင ၾကပမတဥးစး၍ ေဆးဝါးကသေရး လပငနးမားက လပကငရန

ဟာဗာနားၿမ႕ေတာမ ေဒါကတာ ဂလယအမညရ ဆရာဝနႀကး တဥးကပင

စညး႐းေခၚယ၍ တာဝနေပးႏငခသည။ ေဒါကတာဂလယသည နာမညေကာ

အ႐းကဆရာဝနႀကး တဥးျဖစ၍ သႏငအတ ေဆးဝါးပစၥညးမားႏင ခြစတသည

တနဆာပလာမားသာမက ဓာတမန႐က ကရယာတခပါ ပါလာခသည။

ေဂြဗားရား၏ အစအစဥအရ ဖြငလစတညေထာငခသည အဆပါ

ေဆး႐တြင ေတာလနေရး လကနကကင ေျပာကကားရေဘာမားသာမက

ေကးရြာလယသမားပါ ေဆးဝါးမား အခမ ကသခြင ရရခၾကသည။ ႏစရည

လမား မဘဘးဘြားမား လကထကကတညးက ျဖစပြားလာခသည အေထြေထြ

အျပားျပား ၉၆ ပါးေသာ ေရာဂါေဝဒနာမားက ေတာႀကအၾကားမ ရတတသမ

သစဥသစဖ၊ သစျမစသစရြကတ႔ျဖင မ႐းဖလာ ေဆးမးတမားကသာ အားကး

လာခၾကသည ေတာသေတာငသား လယသမားႀကးမားမာ သပၸနညးက

ေဖၚစပျပလပ ထားသည စားေဆး၊ ေသာကေဆး၊ ထးေဆးမားႏင

ခြစတကရယာ တနဆာပလာမားက အသးျပကာ ကသျခငး ခၾကရသျဖင

ေဂြဗားရားႏငတကြ ရေဘာမားအေပၚတြင ေကးဇးတင၍ မဆးႏငေအာင

ရခၾကသည။

ေတာလနေရး၏ အေျခခ လတနးစား၊ ေျပာကကား စစပြ၏ အဓက

အငအားစႀကးျဖစသည ဤလယသမားမားႏင ပ၍တသားတညးကေအာင

ၾကေဆာင ႀကးပမးလသည ေဂြဗားရားသည ေကးရြာလယသမားထႀကး၏

ကနးမာေရးသာမက ပညာေရးဘကကပါ တးတကေစရန စာသငေကာငးမား

ကလညး ဖြငလစေပးခသည။

Page 145: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

140140140140

ေျမရငပေဒသရာဇ စနစ၏ ဆးရြားရကစကသည ဒဏရာဒဏခက

မားေၾကာင ဘးစဥေဘာငဆက ေခတအဆကဆကက နကနးတလးမ

မေရးတတ မဖတတတရာၾကဘ မကစႏစကြငး အလငးရပါလက လ႔ဘဝတြင

ေမာငႏငမမ ေနခၾကရသည လယသမားႀကးမားႏင သတ႔၏ သားသမးမားသည

ေဂြဗားရား၏ ႀကးစားတညေဆာကမႈျဖင ေပၚေပါကလာသည ေကးရြာ

စာသငေကာငးမားတြင အားတကသေရာ တကေရာကသငၾကားခၾကသည။

လငယလရြယ ကေလးသငယမားသာမက လႀကးမဘမား ကယတင

“အသးလး” သငတနးမားတြင လလခငခင ပညာသငၾကားခၾကသည။

ေဂြဗားရား ကယတငက ဥးေဆာငႀကးပမးသျဖင တေၾကာငး၊ ေဒသခ

လယသမားထႀကး ကယတငက လလားအားေပးသျဖင တေၾကာငး ေကးရြာ

စာသငေကာငးမား ယငးသ႔ တေကာငးၿပးတေကာငး တညေထာင ဖြငလစ

လာခရာ လြတေျမာကသည နယေျမ အေျခခစခနးျဖစေသာ ဆးယားရား

ေတာငတနး ေဒသတြင ၂ ႏစအတြငး စာသငေကာငးေပါငး ၃၀ အထ

ေပၚေပါက လာခသည။

ၿမ႕ႀကးျပႀကးမားႏင ေဝးကြာလြနးလ၍ ေခတေနာကအကႀကး ကေန

ခသည ဤလယသမားထႀကး၏ ကနးမာေရး၊ ပညာေရးစသညမားက

တတႏငသမ ဖြ႔ၿဖးတးတကေအာင လပေဆာငခၿပးေနာက ေဂြဗားရားသည

ေတာလနေရး၏ အဓက ျပနာလညးျဖစ၊ အေျခခအကဆး အလပလညး

ျဖစေသာ တာဝနတရပက ၾကပၾကပမတမတ ႀကးပမး ထမးေဆာငချပနသည။

ယငးအဓက ျပနာ အေျခခ အလပကား အျခားမဟတ။ ေျမယာ

ေတာလနေရးပငတညး။

Page 146: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

141141141141

မနသည။ မမတ႔ လကနကစြကင၍ ဘာတစၥတာ အစးရအား ေတာလန

တကခကေနၾကျခငးသည အျပငးေျပသကသက ေပာပြစား ထြကေနၾကျခငး

မဟတ။ မမတ႔ ရေဘာတစ ေကာငးစားေရးအတြက အာဏာရမၼက

ငမးငမးတကေနျခငး မဟတ။ တငးျပည၏ အသကေသြးချဖစေသာ ေကာကပ

သးႏမားက အမားဆးထြကရေအာင လပေဆာငခၾက၊ လပေဆာငေနၾက

ရပါလက အဆငးရဆး ေအာကအကဆး ျဖစေနရသည လဥးေရ အမားဆး

ျဖစေသာ ဤလယသမားထႀကး၏ ဘဝလြတေျမာကေရး အတြကပင

မဟတပါေလာ။ တငးျပည၏ အကးစးပြားအတြက အမားဆး လပအားေပးခ

ရသမားအား အနညးဆး ခစားခြငသာ ရရေစသည ဘာတစၥတာ အစးရ၏

နယခ႕အရငးရင ေျမရငစနစမားက အျမစပါမကန ၿဖခဖကဆးရန ေတာလန

တကခကေနၾကျခငးပင မဟတပါေလာ။

ဤသ႔လင ခယသေဘာေပါကထားေသာ ေဂြဗားရားသည ေကးရြာ

လယသမားထႀကး၏ အကးစးပြားအတြက ေျမယာ ေတာလနေရးက လကနက

ကင ေတာလနေရးႏင တေျပးတညး ျဖစေအာင လပေဆာငခသည။

ဤေနရာတြင ဂြာတမာလာျပည ဂြာတမာလာအစးရ၏ ေျမယာ

ေတာလနေရး ဌာန၌ ဝငေရာကလပကငခစဥက ရရခသည အေတြ႔အၾက

သငခနးစာမားသည ေဂြဗားရားအတြက အထးပင အသးဝင တနဖးရလသညက

ေတြ႔ရသည။ ထစဥက ေလလာဆညးပးခရသည ျပနာအရပရပက ကးဘား

ေတာလနေရးႏင ဟပမေအာင ကငသးႏငခသည။ အထးသျဖင လယသမား

လတနးစားအတြငး ကြျပားျခားနားေနသည အလႊာအသးသးက၎၊ လယသမား

လတနးစား၏ အေျခခ လတနးစား လကၡဏာမားက၎၊ လယသမား

လတနးစားအား ေျမရငစနစႏင အရငးရငစနစတ႔က ပးေပါငးေသြးစတ

အျမတထတေနၾကပမားက၎၊ ဆညးပးေလလာ သငခနးစာ ရယခသည

Page 147: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

142142142142

ေဂြဗားရားသည ကးဘားလယသမားမား၏ ေျမယာျပနာက ပငႏင

ကၽြမးကငစြာ ေျဖရငးလပေဆာငႏငခသည။

ေဂြဗားရားသည လြတေျမာကသည နယေျမအတြငး၌ လယလပသ

တငး လယပငေရးအတြက ေျမရငစနစက အၿပးအပင ဖကသမးခသည။ ေျမယာ

ေဝျခမးေရးက လပေဆာငခသည။ သးႏပမထြကရေရးက အားေပး ခသည။

စေပါငးထြနယကေရးက စမးသပခသည။ အလပလပသေလာက အကးခစားခြင

ရရေရးက ဥးစားေပးခသည။ ဤသညႏင တဆကတညး ေျမရငစနစ၏

အဆြယအပြားမား ျဖစၾကေသာ အျမတႀကးစား၊ အတးႀကးစား လပငနးမားႏင

ေခါငးပျဖတ လပငနးမားက ထထေရာကေရာက ပတပင တားျမစခသည။

မလက ေတာလနေရးက ဥေပကၡာျပ၍ လစလ႐ႈခၾကသည

လယသမားမားသည မမတ႔၏ ကနးမာေရး၊ ပညာေရးမားက အားတကသေရာ

လပေဆာငေပးၾကသည ေဂြဗားရားႏင ေျပာကကားရေဘာမားအား ေကးဇး

တင၍ မဆးႏငေအာင ရေနရာမ ယခကသ႔ မမတ႔အေပၚ ႏစပရေစၧဒ ၾကာျမငစြာ

ျခယလယေသြးစတ အျမတထတလာခသည ေျမရငစနစႀကး ပကစးၿပကြကာ

ခြနအား ရသေလာက လပခြငရ၍ အလပလပသေလာက အကးခစားခြင

ရရလာၾကသညက ကယတငကယက ေတြ႔ျမငၾကရေသာအခါ ေတာလနေရးႏင

ခပေဝးေဝး မေနေတာဘ ပါဝငအားေပးလာၾကသည။ ကပစထ႐၊ ေဂြဗားရား

စသည ဤလကနကကင ရေဘာမား စြန႔စြန႔စားစား အသကေပး ဆငႏႊ

ေနၾကသည ေတာလနေရးႀကးသည မမတ႔၏ ေတာလနေရးပင ျဖစေၾကာငး

ေကာငးေကာငးႀကး သေဘာေပါက နားလညလာၾကသည။ ဤသ႔ျဖင

ေတာလနေရး အတြက လအပခက မနသမက ကညေထာက ပခၾကသည။

ေတာလနေရး၏ ေအာငျမငမႈက ေရ႕႐ႈခၾကသည။ ေနာကဆးတြင သတ႔

Page 148: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

143143143143

ကယတင လကနကစြကင၍ ေျပာကကားရေဘာမားႏငအတ ဘာတစၥတာ

အစးရအား ေတာလနတကခကလာခသတညး။

ေဂြဗားရားသည တဖကတြင စညး႐းေရးလကနကျဖင ေတာလနေရးက

ထကျမကေအာင စြမးေဆာငႏငခသည နညးတ အျခားတဖကမ တကပြမား

တြငလညး ကယတငကယက ေရ႕တနးမ ပါဝင၍ တကခကေရး စြမးအားက

ႀကးမားေစခသည။ တကရညခကရည ျပညဝေနသည ရေဘာေဟာငးမားအား

ႏငငေရး သငတနးမားေပးခသည။ တကပြအေတြ႔အၾကမရေသးသည ရေဘာ

သစမားအား တကပြမားတြင လကေတြ႔သငတနးဆငး၍ ေလကငေစခသည။

မမတ႔ ေျပာကကား ရေဘာမားအဖ႔ အစစအရာရာ ကယကယက

အားကးရနမတပါး အျခားနညးလမး မရသညမာ အေသအခာပငျဖစသည။

သ႔ျဖစ၍လညး ေဂြဗားရားသည ရစမစ လကနကမားထမ မးကး

ေမာငးပကမားက ျပငရန လကနက႐ကေလးမားက ျဖစႏငသည ေနရာတငး၌

ေဆာကလပခသည။ ထမတဆင ရရာ သတသစ၊ ချပား၊ ေၾကးျပား၊ ပကလး၊

သလးမားျဖင ကညဆနမား၊ ယမးေတာငမား၊ ေသနတမား၊ လကပစဗးမား

လပသည လကနက႐ႀကးတခက တညေဆာကႏငခသည။ ေျပာကကားမား

တပဖြ႔၏ လအပေသာ ရကၡာအတြက ဂ၊ ေျပာငး စသည ေကာကပသးႏမားက

ရေဘာမား ကယတင ထြနယကစကပးေစခသည။ ထမမက ရေဘာမား ေန႔စဥ

စားသးၾကသည ေပါငမန႔မား ဖတရန ေပါငမန႔ဖမားကပင ေဆာကလပ

ေပးခသည။ ယတစြအဆး ရေဘာမား စးရနအတြက သားေရဖနပ၊

အဝတဖနပမား ခပလပသည ဖနပ႐ပါမကန တညေဆာကလပကငခသည။

ေဂြဗားရား၏ ကယအားကယကး၊ ကယထကယထ စနစျဖင ပသစ

ေလာငးလာခေသာ ေျပာကကား တပမေတာသည တေန႔ထကတေန႔

Page 149: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

144144144144

အဖကဖကက ျပညစလာခသည။ တလထကတလ လထေထာကခမႈ ပ၍

ရလာခသည။ တႏစထကတႏစ တပသားသစမား တးပြားလာခသည။

ရေဘာမားအား စညး႐းေရးႏင တကခကေရး အရညအခငးမား

ျပညဝလာေအာင အဖကဖကက ေလကငခ၊ ပညာေပးခေသာ ေဂြဗားရာသည

သကယတငကလညး စညး႐းေရးပညာ၊ တကခကေရးပညာမားက အျမမျပတ

ေလလာခသည။ ဆညးပးခသည။ ႏငငေရး၊ စစေရး၊ စးပြားေရး စသညတ႔ႏင

ပတသက၍ ရႏငသမေသာ စာအပစာတမးမားက ရာေဖြဖတ႐ႈခသည။

စာအပစာတမးမားထမ ေတာလနေရး သေဘာတရားမားက ေလာေလာဆယ

ၾကေတြ႔ေနရသည လကေတြ႔ျဖစရပမားႏင ႏႈငးယဥစပဟပၾကညသည။

ရြာတရြာသ႔ စညး႐းေရးထြကၿပး ျပနလာသညအခါျဖစေစ၊ တကပြတပြ

တကခကခၿပး ျပနေရာကသညအခါ ျဖစေစ စခနးတြငး တေနရာတြင

ဗလာစာအပ တအပျဖင မတတမးေရးေနသည ေဂြဗားရားအား ရေဘာမား

အျမလလ ေတြ႔ျမငရသည။ သသည စညး႐းေရး သငတနးမားက တနဖး

ထားသလ တကပြ အေတြ႔အၾကမားကလညး မတသား နာယတတသ

ျဖစသည။ အထးသျဖင ေမာစတနး၏ ေျပာကကားစစပြ မဟာဗဟာႏင

နညးဗဟာမားက အေခါကေခါက အခါခါ ေလလာ၍ သကယတငပါဝင

တကခကေနသည ေျပာကကားစစပြ၏ အေတြ႔အၾက သငခနးစားမားျဖင

တးခ႕ကငသးခသည။

ေဂြဗားရားသည စညး႐းေရးတြင တကတကကြကြ ရသေလာက

တကပြမားတြငလညး ရြပရြပခၽြခၽြ တကခကေလရရာ ရေဘာမား၏ ၾကညည

ေလးစား အားထားမႈက တေန႔တျခား ခယခရသည။ ေဂြဗားရား ဥးေဆာင

ပါဝငသည တကပြဆလင ရေဘာမားကယတင အားပါးတရ ရၾကသည။

အေရးႀကးသည ရနသစခနးမား၊ လကနက႐မားႏင စစဌာနခပမားက

Page 150: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

145145145145

အလစတြင စြန႔စြန႔စားစား ဝငေရာကတကခကရန သကယတင ပါဝင

ေခါငးေဆာငသည “အေသခတပဖြ႔” တခ ဖြ႔စညးထားရာ ဤတပထတြင

ပါဝငခြငရၾကသည ရေဘာမားသည သတ႔ကယသတ႔ “ေခ - ေဂြးဗားရား

အေသခတပသားမား” အျဖစ ဂဏယမဆးႏငေအာင ရခၾကသည။

ထ႔ျပင ေဂြဗားရားသည ကပစထ႐ႏင တငပင၍ မမတ႔ ေျပာကကား

တပမေတာ၏ ဖြ႔စညးပ၊ ရာထးအဆငအတနးက ေတာလနေျပာငးလပစခသည။

ယငးသ႔ ေျပာငးလခကအရ ေျပာကကားတပမေတာ၏ အျမငဆး တပမး

ရာထးက “ဗလမး” အဆငအထသာ ထားရခရာ ကပစထ႐ႏင ေဂြဗားရားတ႔

အပါအဝင တပမးမားမာ ေတာလနေရး ကာလတေလာကလး “ဗလမး”

ရာထးမားျဖငသာ ေခါငးေဆာငလာခၾကသည။

ေတာလနေရး တပမေတာတြင ယငးသ႔ “ဗလမး” ရာထးသာလင

အျမငဆး ထားရခသညအတြက ရေဘာမားႏင တပမးမားမာ အဆငအတနး

ခငး အလြန႔အလြန ကြာျခားမႈ မရေတာဘ တကယရေဘာ ရဘက

ညရငးအကမားပမာ ရငးႏးစြာ ဆကဆလာခၾကသည။

ထသ႔ လကနကကင ေတာလနေရး ေျပာကကား တပမေတာတြင

“ဗလမး” ရာထးသာလင အျမငဆး ထားရေနခန၌ ဘာတစၥတာအစးရတပတြင

ဗလခပႀကးမားႏင ဗလမးႀကးမားမာ ႐ကသတ၍ မကနႏငေအာင

ေပါမားေနခသည။ သ႔ျဖစရာ ဘာတစၥတာ အစးရတပတြင သာမန႐း႐း

စစသားကေလး တေယာကႏင ဗလမးႀကးတေယာက၏ အဆငအတနးမာ

အစစအရာရာ “မးႏငေျမပမာ” ကြာခငတငး ကြာေနခသည။ ၿမ႕ႀကး

ျပႀကးမားတြင ဗလမးမားက ေမာေတာကား တဝဝ မယားႀကးမယားငယ

အသြယသြယတ႔ျဖင စညးစမခစားေနခက ဗလႀကး၊ ဗလကေလးမားႏင သာမန

Page 151: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

146146146146

စစသားကေလးမားမာ ဆးယားရား ေတာငတနးေဒသတြင ဆငးဆငးရရ

စြန႔စြန႔စားစား သပနေျပာကကားမားႏင တကခကေနၾကရသည။ ၾကာေသာ

ဘာတစၥတာ အစးရတပမ ဗလႀကး၊ ဗလကေလးမားႏင စစသားမားမာ

အေျခအေန အရပရပက မေကမနပျဖစကာ စတဓာတကလာသည။

သ႔ႏငပင လယသမားထႀကး၏ ေထာကခအားေပးမႈက တေန႔တျခား

ပမရရလာၾကသည ေဂြဗားရားတ႔ လစသည တႏစေကာ ကာလအတြငး

စညး႐းေရးႏင တကခကေရး အရညအခငးမား ျပညဝလာသညႏငအမ

အရညအတြက အားျဖငလညး လကနကကငရေဘာ ၃၀၀ ခန႔ပါဝငသည

ေျပာကကား တပမေတာတခ အျဖစသ႔ ႀကးထြားလာခသည။

ဤလကနကကင အငအား ၃၀၀ ခန႔ ရသည ေျပာကကား

တပမေတာ၏ စညး႐းေရးႏင တကခကေရးစြမးရည မညမ ထကျမက

ႀကးမားသညက ၁၉၅၈ ခ ေမလတြင အထငအရား ေတြ႔ျမငၾကရသည။

လကနကကင ေျပာကကားသပနမား၏ လႈပရားမႈ အႏရာယသည

လြယလြယႏင ၿဖခြငး၍ မရႏငေၾကာငး သရလာေသာ ဘာတစၥတာအစးရသည

၁၉၅၈ ခ ေမလ ၅ ရကေန႔တြင ဆးယားရားေတာငတနးေဒသသ႔ အငအား

အလးအရငးျဖင ထးစစႀကးတခ ဆငႏႊလာခသည။ အဆပါ ထးစစႀကးတြင

အစးရဘကမ စစသားေပါငး ၁၂၀၀၀ (တေသာငးႏစေထာင) ပါဝငသညျပင

အေမရကန အစးရထမ အကအညရထားသည သခကကာကားမား၊

တငကားမား၊ အေျမာကႀကးမားႏင ဘဇကာေသနတမား အပါအဝင ေခတမ

လကနကမားက အစြမးကနအသးျပခသည။

Page 152: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

147147147147

ထသ႔ ၁၉၅၈ ခ ေမလမ စတငဆငႏႊခသည ဘာတစၥတာ အစးရ၏

ထးစစႀကးသည ၃ လၾကာ ဂလငလကနေလာကတြင လကနကကင

ေျပာကကား ရေဘာမားက ေခမႈနးျခငး မျပႏင႐မမက မမတ႔ဘကမ ကဆး

ဒဏရာရသ၊ အဖမးခရသႏင တပမ ထြကေျပးသ စစေပါငး စစသား ၁၂၀၀

ေကာ ဆး႐ႈးထခကလက ဖ႐ဖရ တကြတျပားျဖင ဆတခြာလာခၾကရသည။

ေနာကဆးေပၚ ေခတမလကနကမးစက ကငေဆာင၍ အငအား

၁၂၀၀၀ ပါဝငေသာ ဘာတစၥတာအစးရ စစတပႀကးသည သာမန႐း႐း

လကနကကေလးမားသာ ကငစြထားၾကသည အငအား ၃၀၀ ခန႔မသာ ရေသာ

ေျပာကကား တပဖြ႔မားအား လကေျမႇာက အ႐ႈးေပး၍ ဆတခြာထြကေျပး

ၾကရသညမာ အဓကအားျဖင ေျပာကကားစစပြ နညးဗဟာမား၏ ထေရာက

ထကျမကမႈက ျပသလကျခငးျဖစသည။ အထးသျဖင ကပစထ႐၊ ေဂြဗားရား

စသည ေခါငးေဆာင တပမးမား၏ သမတေသာ စညး႐းေရးႏင တကခကေရး

စြမးရညမားက မတေကာကတငလကျခငးပင ျဖစသည။ ထ႔ျပင

ဤထးစစႀကးတြင ေျပာကကားရေဘာမား၏ အငအားမာ ၃၀၀ ခန႔မသာ

ရေသာလညး ဤရေဘာမား၏ ေနာကတြင မေရမတြကႏငသည လယသမား

ထႀကး တရပလးက ေထာကခ အားေပးခၾကသည။ ေဂြဗားရား၏

ႀကးပမးမႈေၾကာင အသဉာဏ တးတကေနၾကၿပ ျဖစေသာ ဤလယသမား

ထႀကးသည မမတ႔ အကးစးပြားက ဖနတး လပေဆာငေနသည ေတာလနေရး

ႀကးအား ရေဘာမားႏင အတ လကတြ၍ ကာကြယခၾကသည။ ဘာတစၥတာ

အစးရတပမားႏင လကနကကင ေျပာကကားရေဘာမား၏ အငအားၿပငပြ

ျဖစေသာ ထးစစႀကးတြင အႏငအ႐ႈးက လယသမားထႀကးပင အဆးအျဖတ

ေပးခသည။

Page 153: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

148148148148

၁၉၅၈ ခ ေမလ ထးစစႀကးသည ကးဘား ေတာလနေရး၏

ခနခြငညႇာေျပာငးသည ျဖစရပႀကးတခ ျဖစခသည။ အဘယေၾကာငဆေသာ

ယခငက ခစစေသ၊ ခစစရငမားျဖင လႈပရားေနခၾကရေသာ ေျပာကကား

တပမေတာသည အဆပါ ထးစစႀကး ေနာကပငးတြင ခစစမ ျပနလန

ထးစစအသြငသ႔ ကးေျပာငးလာခေသာေၾကာင ျဖစသည။

မနသည။ ကပစထ႐၊ ေဂြဗားရား စသည ေတာလနေရး

ေခါငးေဆာငမားသည ဖ႐ဖရ တကြတျပား ဆတခြာေျပးၾကသည ရနသ

အစးရတပမား ေနာကသ႔ ထကၾကပမကြာ လကလ တကခကျခငးျဖင ျပနလန

ထးစစ ဆငႏႊခၾကသည။

ဤသ႔ျဖင လကနကကင ေျပာကကား တပဖြ႔မားသည ဆးယားရား

ေတာငတန အေျခခစခနးမ ေျမျပန႔ေဒသသ႔ ပထမဆး အႀကမး ဆငးလာခၾက၍

ကာမာေဂြးျပညနယက တကခက သမးပကခၾကသည။ ထမတဖန ကးဘား

ျပည၏ အလယဗဟမ လပစဗလပစျပညနယက ထးေဖာက ဝငေရာကကာ

စနတာကလရား ၿမ႕ႀကးက သမးပကခၾကသည။ ၁၉၅၈ ခ ဒဇငဘာလ ၂၉

ရကတြင လပစဗလပစျပညနယ၏ ၿမ႕ေတာ စနတာကလရားၿမ႕ႀကးက

တကခက သမးပကခၾကသည ျပညသ႔လကနကကင တပဖြ႔မားက ေခါငးေဆာင

ခတကခသည တပမးကား အျခားသမဟတ။ ဗလမး ေဂြဗားရားပင ျဖစသည။

ထေန႔ထရကတြင အေရ႕ဘက စစမကႏာမ စစေၾကာငးမားက ဥးစး

ခတကခၾကသည ကပစထ႐ႏင ေရာလကပစထ႐တ႔သည စစေၾကာငး

ႏစေၾကာငးက ပးေပါငးကာ စနတယာဂၿမ႕ႀကးက ဝငးဝနး ပတဆ႔ထားၾကသည။

Page 154: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

149149149149

၁၉၅၈ ခႏစ၏ ေနာကဆးေန႔ရက ျဖစေသာ ဒဇငဘာလ ၃၁

ရကေန႔တြင တပမး ကာမလ ေခါငးေဆာငေသာ ျပညသ႔ လကနကကင

တပမားသည ကာဂြာေဂး ခတကက အစးရတပမားလကမ အျပငးအထန

တကခကသမးပကၿပးေနာက စနတာကလရားရ ေဂြဗားရား၏ တပမားႏင

ပးေပါငး ခတကခၾကသည။

ေနာကဆး၌ကား ကးဘားျပညတြငး ေျမရငအရငးရငႏင နယခ႕သမား

တ႔၏ အားထားရာျဖစေသာ အာဏာရင ဘာတစၥတာသည ၁၉၅၉ ခႏစ

ဇနနဝါရလ ၁ ရက ႏစသစကးေန႔တြင ကးဘားျပညမ အေမရကနျပညသ႔

ေလယာဥ တစငးျဖင ထြကေျပးခရၿပး ျပညသ႔လကနကကငတပမား

လကတြငးသ႔ ဟာဗာနားၿမ႕ေတာႀကး ကဆးခရသည။

ဤသ႔လင ရေဘာ ၁၂ ေယာကျဖင စတငခသည ကးဘား

လကနကကင ေတာလနေရးႀကးသည အဆးသတေအာငပြက ခ၍ ေအာငလက

လႊငထႏငခၾကၿပး ျဖစသတညး။

ဤေတာလနေရးႀကးတြင ကပစထ႐ႏင ေဂြဗားရားတ႔သည အထးျခား

ဆး၊ အျပတသားဆး ေရ႕ေဆာငခသမား ျဖစၾကသည။ အထကျမကဆး

အေျပာငေျမာကဆး ႀကးပမးခသမား ျဖစၾကသည။ ကးဘားေတာလနေရးသည

ကပစထ႐ႏင ဆကစပေနသကသ႔ ေဂြဗားရားႏငလညး ယဥတြေနခသည။

သတ႔ႏစဥးစလးသည ကးဘား ေတာလနေရးႏင တသားတညး ရၾကသည။

အကယ၍သာ မႏခႏၶာေဗဒပညာအရ ကးဘား ေတာလနေရး၏

အဂၤါအစတအပငးမားက ခြျခမးစတဖာ ေလလာၾကညမည ဆပါက ကပစထ႐

သည ကးဘားေတာလနေရး၏ ႏလးသား ျဖစသကသ႔ ေဂြဗားရားသည

Page 155: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

150150150150

ကးဘားေတာလနေရး၏ ဥးေႏာကျဖစေနသညက မခစငစစ ေတြ႔ရမည သာ

ျဖစသတညး။

Page 156: CHE GUEVARA-Biography

ႏငငေရးတြင ကၽြမးကငကြယဝသ

Page 157: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

152152152152

“ခငဗားဟာ ဘာေၾကာင ဆရာဝနအလပက လးလးစြန႔ၿပး

လကနကကင ေတာလနေရးသမားတေယာက ျဖစလာရတာလ”

ကးဘား ေတာလနေရးႀကး ေအာငပြခၿပးခသညေနာက တခေသာ

ေန႔တေန႔တြင ေဂြဗားရား၏ ရငးႏးေသာ မတေဆြ ရေဘာတေယာကက

ေဂြဗားရားအား အထကပါအတငး ေမးျမနးစးစမးခသည။

အထကပါ ေမးခြနးက ေဂြဗားရားက ေအာကပါအတငး ေျပာၾကား

ခသည။

“ကၽြနေတာဘဝ သကတမးမာ လတေယာကခငး ခစားေနၾကရတ

ေရာဂါေတြက ကသေပးရတာထက လမးအလက၊ တငးျပညအလက ခစား

ေနၾကရတ ေရာဂါေတြက ကသေပးရတာ ပၿပး အကးရလ႔ပါပ”

ေဂြဗားရားသည ဤအေျဖက ေပါေပါတနတန အေပၚယအားျဖင

ၿပးစလြယ ေျဖၾကားချခငး မဟတ။ ဤအေျဖသည သ႔ဘဝ ခရးလမး

Page 158: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

153153153153

တေလာကလး ျဖတသနးေကာလႊားလာခရသည ဘဝအေတြ႔အၾကမားအရ

ႏလးသားထက ထြကေပၚလာသည အေျဖျဖစသည။ တနညးဆရလင

အသႏလးက ေျဖၾကားခသည အေျဖစကား ျဖစသည။

မနသည။ သသည အာဂငတးနားျပည ဗႏအရစၥ ေဆးတကသလမ ၇

ႏစသငတနးက ၃ ႏစျဖင ထးခၽြနစြာ ေအာငျမငလာခသည ဘြရ ဆရာဝနတဥး

ျဖစသည။ ေဆးသပၸေကာငးသား တေယာကအျဖစ ေတာငအေမရကတကတြင

ခရးလညလညခစဥက အာေမဇျမစကမးပါးမ က႒ႏနာ အေရျပား ေရာဂါသည

မားက မရြမရာ ျပစကသခသ ျဖစသည။ မကဇကၿမ႕ေတာ ေဆး႐ႀကးတြင

အမႈထမးခဖးသည ျဖစသည။ ကးဘား ေတာလနေရး ကာလတြငးက

ဆးယားရား ေတာငတနးေဒသတြင ေကးရြာလယသမားထႀကး ကနးမာေရး

အတြက ေဆးေပးခနးမား၊ ေဆး႐မား ေဆာကလပ ကသေပးခသ ျဖစသည။

သ႔ေသာ သ႔ဘဝ အေတြ႔အၾကမားအရ ယငးသ႔ တေနရာစ၊ တဌာနစ

တေယာကခငး ခစားေနၾကရသည တဘ၊ တကဖြက၊ နမးနးယား၊ ကငဆာ၊

လကပ႐စ စေသာ ေရာဂါေဝဒနာမားထက လမးအလက၊ တငးျပညအလက

ခစားေနၾကရသည ေရာဂါမားက ပမဆးရြားေနသညက ေတြ႔လာၾကရသည။ သ႔

လမးႏငခ၍၊ တငးျပညႏင ခ၍ ခစားေနၾကရသည ေရာဂါဆးႀကးမားမာ

အျခားမဟတ။ ႏငငေရး တဘ ေရာဂါမား၊ စးပြားေရး တကဖြကေရာဂါမား၊

ပညာေရးနမးနးယား ေရာဂါမား၊ ကနးမာေရး ကငဆာေရာဂါမား၊ လမႈေရး

လကပ႐စေရာဂါမား စသည ေရာဂါဆးႀကးမား ျဖစၾကသည။ ႏစရညလမား

ခစားလာခၾကရသည ဤေရာဂါဆးႀကးမားေၾကာင တငးျပညအလက၊

လမးအလက၊ ႏငငေရး၊ စးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ကနးမာေရ၊ လမႈေရးမားတြင

နလမထႏငေအာင ျဖစေနၾကသညက သေတြ႔ရသည။

Page 159: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

154154154154

ေဂြဗားရားသည သေနခဖးသမ၊ ေရာကခဖးသမ အာဂငတးနားႏင

ခလျပညအစ၊ ကလဘယာႏင ဗငနေဇြလားျပည အလယ၊ မကဇကႏင

ကးဘားျပညအဆး ႏငငအားလးမာ ဤေရာဂါဆးႀကးမား ခစားေနၾကရသညက

ကယေတြ႔ မကျမင ၾကခရသည။ ထ႔ျပင ထမမက ဤတငးျပညမားႏငအတ

သမေရာကဖးေသးသည ကန ေတာငအေမရကႏင အလယပငးအေမရကမ

လကတငအေမရကန ႏငငေပါငး ၂၀ (လကတင အေမရကနႏငငေပါငး ၂၀

တ႔မာ အာဂငတးနား၊ ဘလးဘးယား၊ ဘရာဇး၊ ခလ၊ ကလဘယာ၊

ေကာစတာရကာ၊ ကးဘား၊ ဒမနက၊ အကြာဒ၊ အလဆာလေဗဒါ၊ ဂြာတမာလာ၊

ေဟတ၊ ဟြနဒရပစ၊ မကဇက၊ နကာရာဂြာ၊ ပနားမား၊ ပါရေဂြး၊ ပ႐း၊ ဥ႐ေဂြးႏင

ဗငနေဇြလာ ႏငငတ႔ျဖစသည။) တ႔တြင အလားတ ေရာဂါဆးႀကးမား

ကေရာကခစား ေနၾကရသညက အခငအမာ ၾကားေနရသည။ အတအက

သေနရသည။ ဤသညႏင တဆကတညး ဤေရာဂါဆးႀကးမား၏

အေျခခဇစျမစ ေရာဂါပးမား ျဖစပြားရာ လကသည တရားခမားကပါ

မကဝါးထငထင သေတြ႔ျမငခရသည။ အဆပါ လကသည တရားခမားကား

အျခားမဟတ။ နယခ႕အရငးရငႏင ေျမရငစနစဆးမားပင ျဖစသတညး။

သ႔ျဖစရာ ေဂြဗားရားသည ထအခန ထအခါမစ၍ တေနရာစ၊ တဌာနစ

တေယာကခငးတြင ျဖစပြားေနသည ေရာဂါမားက ကသေရးထက တငးျပည

အလက၊ လမးအလက ခစားေနၾကရသည နာတာရည ေရာဂါဆးႀကးမားက

ကစားရန ႀကးပမးခသည။ ထအခန ထအခါမစ၍ ဆရာဝနဘဝမ

ေတာလနေရးသမားဘဝသ႔ ေရာကရလာခသည။ ေဆးထးပကက စြန႔၍

႐ငဖယေသနတက ကငခသည။

သ႔ျဖစရာ ဘာေၾကာင ဆရာဝန အလပက စြန႔လႊတ၍ လကနကကင

ေတာလနေရး သမားျဖစလာရသညက ေျဖၾကားခသည ေဂြဗားရား၏

Page 160: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

155155155155

အေျဖသည ႏငငေရးအားျဖင ေလးနကလသညႏငအမ အခကအလကအားျဖင

ပငႏင လသည။ စကားလး အသးအႏႈနးအားျဖင တကလသည။ ၾကားရ

သတငးက သ၏ ေတြးေခၚ ေျမာျမငမႈႀကးမားပက အၾသ၍မကနေအာင

ျဖစၾကရသည။

မနသည။ ကးဘားေတာလနေရး၏ “ဥးေႏာက” ျဖစေသာ

ေဂြဗားရား၏ ထးျခားသည အရညအခငးမားသည ေတာလနေရး ေအာငပြ

ခၿပးသည ေနာကပငးတြင ပ၍ပင ေျပာငေျမာကလာသညက ေတြ႔ၾကရသည။

အထးသျဖင အေမရကန စာနယဇငးေလာကမ သတငးစာဆရာမားႏင

စာေရးဆရာမားသည ဤအခကက ပ၍ သေဘာေပါကခၾကသည။

အေမရကန သတငးစာဆရာမားႏင စာေရးဆရာမားသည ကပစထ႐၊

ေဂြဗားရား စသည ကးဘားေတာလနေရး ေခါငးေဆာငမားအား မက႐းရမား၊

စြန႔စားေရးသမားမား၊ သရေကာငးဆနသမား” ဟ၍ ယဆခၾကသည။ စစေရး၊

ႏငငေရး၊ စးပြားေရးမားတြင ဘာတခမ “ဟတပတ” နားလည ကၽြမးကငသမား

မဟတ။ ကးဘားေတာလနေရး ေအာငပြခခသညမာလညး သတ႔တေတြ

ေတာလြနးလ၍ မဟတ။ “ၾကကကနးဆနအး တးသလ” တးခၾကျခငး

ျဖစသညဟ၍ သေဘာထားကာ မေလးမစား လပခၾကသည။ အထငေသး

အျမငေသး ျဖစခၾကသည။

သ႔ေသာ ေဂြဗားရား၏ ေျပာၾကားခကမား၊ ေရးသားခကမား၊

စမခကမားႏင လပေဆာငခကမားက ကယတငကယက ၾကားၾက၊ ဖတၾက၊

ျမငေတြ႔ၾကရသည အခါ၌မ ဤကးဘား ေတာလနေရး၏ ေခါငးေဆာငမားသည

သတ႔ထငသလ မက႐းရမား၊ စြန႔စားေရးသမားမား၊ သရေကာငးမဆနသမား

မဟတေၾကာငး ေကာငးေကာငးႀကး သျမငလာၾကရသည။ ကးဘား

Page 161: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

156156156156

ေတာလနေရး ေအာငပြဆငႏငခသညမာ “ၾကကကနးဆနအးတး” ချခငး

မဟတေၾကာငး အေသအခာ နားလည လာၾကသည။ ဤေခါငးေဆာငမားသည

စစေရး၊ ႏငငေရး၊ စးပြားေရး စသည ျပညသ႔အေရးမားက အေျခခ ကက

ေလလာဆညးပးထားသမား ျဖစေၾကာငး အထငအရား ျမငေတြ႔လာၾကသည။

အထးသျဖင ကးဘားေတာလနေရး၏ “ဥးေႏာက” ျဖစေသာ ေဂြဗားရားသည

“ဘယဘကက စမးစမး၊ ညာဘကက စမးစမး” အဖကဖကက အစြမးထကသ

တေယာကျဖစေနသညက ေတြ႔ရ၍ ရငသပ႐ႈေမာ တအတၾသ ျဖစၾကရသည။

ဤေနရာတြင ကးဘားေတာလနေရးႀကး ေအာငပြခခၿပးသညေနာက

ေဂြဗားရား၏ ေျပာငေျမာကလသည အရညအေသြး စြမးေဆာငခကမားက

“ငကခါး ေတာငျဖန႔သညႏယ” အကန႔လက၊ အကန႔လက ျဖန႔၍ ၾကညမည

ဆပါက ဥးစြာပထမ သ၏ ႏငငေရးကြယဝမႈမားက အထငအရား ေတြ႔ၾကရမည

ျဖစသည။

ကလဘယာ ေတာငကနး သ႔မဟတ ကလဘယာ ခတပ။

ဟာဗားနားၿမ႕ေတာမ ခပလမးလမးက ေမာၾကညလကလင ဤ

ေတာငကနးက အတငးသား ျမငေနရသည။ ဤေတာငကနး၏ အမညမာ

ကလဘယာ ေတာငကနးဟ၍ ျဖစသည။ ဤေတာငကနးေပၚတြင ႀကးမား

လသည ေရးေဟာငး စစခတပႀကးတခ ရသျဖင အခ႕က ကလဘယာ

ခတပဟ၍လညး ေခၚၾကသည။

ထထည ႀကးမားလသညႏငအမ ခငချမငမားလသည အတတတငး

ႀကးမား အတြငးမ ဥမငလဏေခါငးသဖြယ အသြယသြယေသာ လမးေျမႇာင

ကေလးမားအတငး ေလာကသြားမည ဆပါက ခတပႀကး ဗဟအလယတြင

Page 162: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

157157157157

ထညဝါခန႔ညားလသည အဝါေရာင အေဆာကအဥႀကးတခက ေတြ႔ရမည

ျဖစသည။

ထအေဆာကအဥႀကး၏ တခေသာ အခနးကယႀကး ထတြင

ခပရြယရြယ လတေယာကသည စာပြတလးတြင ထငကာ အလပမားေနသညက

ေတြ႔ခသည။ ထလရြယ၏ အသကမာ ၃၀ ခန႔ ရမညဟ ခန႔မနးရ၍

အရပအေမာငးမာ ေဒါကေကာငးေကာငး ျဖစဟန တသည။ “ကးနစ”

အစမးေရာင ယနေဖာငး ဝတစျဖင ေလထးစစသားမား စးေလရသည စစဖနပ

စးထားသည ဤလရြယ ကယဟနအေနအထားမာ ခန႔ညားလသညႏငအမ

မကႏာအမအရာမာ သမေမြ႔ခသာသည အသြငက ေဆာငလက ရသည။

သ႔ေခါငးေပၚတြင “ဘရက” ေခၚ အနကေရာင ဥးထတအျပားကေလးက

ယာဘကသ႔ ခပေစာငးေစာငး ေဆာငးထားရာ ဝဘက နားထငစပမ ဆပင

အတြန႔အလပ ကေလးမားက အတငးသားျမငေနရသည။ သြယလလ

မကႏာျပင၏ တဖကတခကတြင မတမရည ေပါကေနသည မတဆတမားသည

ေသသပလသည ႏႈတခမးေမြးမားႏင မသမသာ ဆကစပေနသည။

ကယလး ကယေပါကေရာက မကႏာ အေနအထားပါ ဥပဓ႐ပ

ေကာငးလသည ဤလရြယ ဤပဂၢလကား အျခားသမဟတ။ ဟာဗာနား

ၿမ႕ေတာက သမးပကရာတြင တပဥးမ ပါဝငခသည ဗလမး ေခ -

ေဂြဗားရားပငတညး။

ေဂြဗားရားသည ကးဘားေတာလနေရး ေအာငပြခၿပးခသညေနာက

၁၉၅၉ ခႏစ၊ ႏဝငဘာ ၂၆ ရကေန႔တြင ကးဘားေတာလနေရး အစးရ

အမးသားဘဏႀကး ဒါ႐ကတာ ျဖစလာခသည။ ထ႔ေနာက ၁၉၆၁ ခႏစ

ေဖေဖၚဝါရလ ၂၅ ရကေန႔တြင ကးဘားေတာလနေရး အစးရအဖြ႔ဝင

Page 163: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

158158158158

စကမႈဝနႀကး အျဖစ တာဝနယခရသည။ ယခ ကလဘယာ ေတာငကနးေပၚမ

ခတပႀကးမာ သ၏ ႐းအေဆာကအဥပင ျဖစသည။

ေဂြဗားရား၏ ႐းခနးထတြင ေဂြဗားရား တေယာကတညးသာ မဟတ။

သ႔ စာပြအနးတြင၎၊ ခပလမးလမး အခနးတေနရာတြင၎ ရပေနသမားျဖင

စညစညကားကား ရေနသည။ စာပြေရ႕မ ကလားထငတြငလညး ေနရာလပ

မရေအာင ထငေနၾကသည။ ေဂြဗားရားနား ထငေနသည ကလားထင

ေဘးနားတြငမ စစယနေဖာငးမား ဝတဆငထားၾကသည ရေဘာႏစေယာကက

ေတြ႔ရသည။

စာပြအနးႏင အခနးတေနရာ ခပလမးလမးတြင ရပေနၾကသမားမာ

ကးဘား အမးသား၊ အမးသမးမား ျဖစၾကသည။ သတ႔ထတြင ခပရြယရြယ

ေယာကား၊ မနးမမားအျပင အသကခပႀကးႀကး ၅၀ ေကာ ၆၀ အရြယ အဖးႀကး၊

အဖြားႀကးမားလညး ပါဝငသည။ အခ႕အမးသမးမားမာ ကေလးသငယမားက

လကမဆြ၍၎၊ ခါးထစခြခထားၾကသညက၎ ေတြ႔ရသည။

သတ႔သည တေယာကၿပးတေယာက ေဂြဗားရား ထငေနသည

စာပြရရာသ႔လာကာ ျပနာမား တခၿပးတခ တငျပေျပာဆေနၾကသည။

ျပနာမာ မးစလသည။ တေယာကက ေတာလနေရး ကာလအတြငးက

ေပာကဆးသြားသည သ႔ည ဘယမာေရာကေနသညက စစမးေပးပါရန

ေမတာရပခသည။ အျခားတေယာကက ဘာတစၥတာ အစးရ လကထကတြင

အသတခရသည သ႔သား အေၾကာငးက အေသးစတ တငၾကားသည။

ေနာကတေယာကက ေတာလနေရးအစးရ စကမႈဝနႀကးဌာနတြင သ႔အတြက

အလပရလေၾကာငး ေျပာေျပာဆဆျဖင ေလာကလႊာတေစာင တငသြားသည။

Page 164: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

159159159159

ေဂြဗားရားသည သ႔ေရ႕တြင တေယာကၿပးတေယာက တငျပ

ေျပာဆခကမား၊ တငၾကားခကမားႏင ေမတာရပခခကမားက ဂ႐တစကျဖင

စတပါဝငစားစြာ နားေထာငရငး ေခါငးတညတညတ ျဖစေနသည။ သ႔

အမအရာမာ ယဥယဥေကးေကးျဖင တေလးတစား ရလသည။ တခါတခါ

မသမကြ မရငးလငးသည ေနရာမားတြင ေအးေဆးတညၿငမစြာျဖင တခြနးစ

ႏစခြနးစ ၾကားျဖတ၍ ေမးသညက ေတြ႔ရသည။ ျပနာ တခတငျပၿပးတငး

ၿပးတငး သ႔ေဘးမ ရေဘာႏစေယာကဖကသ႔ လည၍ ဤျပနာက မညသ႔

အေရးယ ေဆာငရြကရမည ျဖစေၾကာငး မတသားထားရန လမးေျပာသည

ကလညး ေတြ႔ရသည။

အသက ၅၀ ေကာ ၆၀ နးပါးခန႔ အရပ ခပရညရည အဖြားႀကး

တေယာကသည လအပထမ ထြကကာ ေဂြဗားရားရရာ စာပြသ႔ တလမးခငး

ခပျဖညးျဖညး လာေနသည။ ထအခက ေဂြဗားရားသည ထငရာမ

႐တတရကထကာ အဖြားႀကး ရရာသ႔ ခပသတသတ ေလာကသြားၿပး

အဖြားႀကး၏ ပခးႏစဖကက ညငသာစြာ ကငရာငး စာပြရရာသ႔ တြေခၚ

လာခသည။ ထ႔ေနာက စာပြေရ႕မ ကလားထင အလြတတခတြင အဖြားႀကးအား

ထငေစၿပး သကယတငကမ သ႔ကလားထငတြင ျပနမထငေတာဘ အဖြားႀကး

ေဘးနားမာပင စာပြေပၚသ႔ တေဒါငဆစ တဖကေထာကရငး အကးအေၾကာငး

က ညငသာစြာ ေမးၾကညသည။

ဤအဖြားႀကးသညလညး ေစာေစာက အခ႕ေသာ သမားကသ႔ပင

“သားေပာက” ရာေနသည အဖြားႀကးပင ျဖစသည။ အဖြားႀကးက

ေပာကဆးသြားသည သ႔ သား၏ အမညး၊ အသကႏင ႐တလကၡဏာ

အရပအေမာငး အမတအသားမားအျပင ေပာကဆးခသည အခနကာလ

စသညမားပါမကန အေသးစတ ေျပာျပသြားသညက ၾကားလကရေသာအခါ

Page 165: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

160160160160

ေဂြဗားရားမာ အထးပင စတထခကသြားခရသည။ အဖြားႀကးအား မညသ႔မညပ

ျပနလည ေျဖၾကားရမညက မသေအာငပင ျဖစသြားမသည။ အဘယေၾကာင

ဆေသာ ဤအဖြားႀကး၏ ေပာကဆးသြားခသည သားသည ႏယႏယရရမဟတ။

ကးဘား ေတာလနေရးအတြက မကဇက ျပညမ ဂရနမာ ရြကေလကေလးျဖင

ထြကခြာလာခစဥက မမတ႔ရေဘာ ၈၂ ေယာကတြင ပါဝငခသည ရေဘာေဟာငး

တေယာက ျဖစေနေသာေၾကာငတညး။

သ႔ေသာ ထရေဘာမာ ကးဘားကမးေျခသ႔ တကေရာကခၾက

ၿပးေနာက ဘာတစၥတာ အစးရတပမား၏ ဆးႀကတကခကမႈေၾကာင

တကြတျပား ျဖစသြားခၾကရာမ ရနသ႔ လကခကျဖင ကဆးသြားရရာခၿပး ျဖစရာ

ေဂြဗားရားမာ သားျဖစသက တေန႔ေတြ႔လမႏးႏးျဖင ေမာကးႀကးစြာ လာေရာက

စစမး ေမးျမနးေနရာသည ဤအဖြားႀကးအား ျဖစရပအမနက မေျပာရက

ႏငေအာင ရေနခသည။ သ႔ေသာ ဤအျဖစအပကမာ ကြယဝကဖးဖ

ထားရနလညး မသင၊ ေဖာကဖက ေမေလာပစရနလညး မရသည

သမငးျဖစရပ တခပင ျဖစရာ ေဂြဗားရားသည အဖြားႀကးအား “ျဖစေၾကာငး

ကနစင” က အညငသာဆးစကားလးမားျဖင အတခး၍ အကဥး႐း

ေျပာျပရသည။

ေနာကဆး၌ တစမစမ ေတြး၍ တသမသမ ေဆြးကာ ႐ႈကႀကးတငင

ငေကြးေနရာသည အဖြားႀကးအား ေဂြဗားရားက ႏစသမစကားမား ေျပာၾကား

ရငး ၾကငနာယယစြာ တြလက ႐းခနးျပငဘကသ႔ သကယတင လကပ႔ခသည။

ဤ ေၾကကြဖြယရာ ႐ႈခငးက မကစေအာကတြင ေတြ႔ျမငေနၾကရသည

႐းခနးထမ လအားလးတ႔မာ မကႏာ မသာမယာျဖင ညးငယစြာ ၾကညေန

Page 166: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

161161161161

ရသညက ေတြ႔ရသည။ ေဘးနားမ ရေဘာႏစေယာကမ မကႏာမား

ေအာကသ႔င႔ကာ ၾကမးျပငကသာ မကေတာငမခတဘ စကၾကညေနၾကသည။

သ႔ေသာ ဤ႐ႈခငးက “ေၾကကြစရာ” အျဖစထက “အၾသစရာ” အျဖစ

ကယေတြ႔မကျမင မတတမးတငမၾကသမားမာ ေဂြဗားရား၏ စာပြအနးမ

ႏငငျခား သတငးစာဆရာမားႏင စာေရးဆရာမားပင ျဖစသည။ ဤႏငငျခား

သတငးစာဆရာမားႏင စာေရးဆရာမားထတြင အမားစမာ အေမရကန

ျပညေထာငစမ နာမညေကာ အေမရကန သတငးေထာကမားႏင ထငရားသည

စာေရးဆရာမား ပါဝငလက ရသည။ သတ႔အဖ႔ အထကပါ ျဖစရပ႐ႈခငးသည

“ေၾကကြစရာ” ေကာငးခငမ ေကာငးမည။ သ႔ေသာ “အၾသစရာ” ေကာငးေန

သညမာကား အမနပင ျဖစသည။

အဘယေၾကာငဆေသာ သတ႔စတထတြင ကးဘား ေတာလနေရး

ကာလ တကပြမားအတြငးက ရြပရြပခၽြခၽြ ျပတျပတသားသား တကခ၍

ေကာၾကားခေသာ ေဂြဗားရား ဆသသည ျပညသလထႏင ဆကဆ

ေျပာဆရာတြင တတေတာငးေတာငး မာမာေကာေကာ ရလမမညဟ

ေသခာေပါက အထငေရာကခၾကသည။ သ႔ေသာ သတ႔ မကစေအာကတြင

ျမငေတြ႔ေနရသည ေဂြဗားရားသည သတ႔ထငသလ မဟတဘ “အထငႏင

အျမင ပါစငေအာငလြ” ေနသညက ေတြ႔ရ၍ တအတၾသ ေငေမာေနမၾကသည။

တကပြမားတြင ျပတျပတသားသား တကခသေလာက ျပညသလထႏင

ဆကဆ ေျပာဆရာတြင တတေတာငးေတာငး မရဘ စတရညလကရည

ရလသညက ေတြ႔ေနရသည။ တးဆတက ကားဆကက တကပြတကာတြင

ရြပရြပခၽြခၽြ တကခသည ေဂြဗားရားအား သတ႔ေရ႕ေမာကတြင သမေမြ႔ယဥေကး

ေအးေဆးတညၿငမစြာ ေတြ႔ျမငေနရသည။ သ႔ျဖစ၍လညး ဤ႐းခနးထတြင

ျမငျမငသမ အလးစတ႔သည “အၾသကနႏငဖြယ” ရာမား ျဖစေနၾကသည။

Page 167: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

162162162162

တနညးဆေသာ ယခငက သတ႔စတထတြင စစေရးသမားသကသက

စစသား သကသကဟ ထငစားခၾကသည ေဂြဗားရားသည ႏငငေရး

အားျဖငလညး ရငကကသ၊ ကြယဝသ တေယာက ျဖစေနသညက “ဒေ႒ဒ႒”

ျမငေတြ႔ ေနၾကရသည။

ခဏအၾကာတြင ဤႏငငျခား သတငးစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ အပစထမ

ပနပနပါးပါး ကလနကလား ႏငလသည လတေယာကသည ထငရာမ

ဖတကနထလကသည။ သ႔အမအရာက သြကလကခကျခာပရသည။ သသည

အေမရကနျပည ခကာဂၿမ႕မ ခကာဂ သမာဓသတငးစာႀကး၏ နာမညေကာ

သတငးေထာက တဥးျဖစသည။

သက စာပြတဖကမ ေဂြဗားရားအား ဟနပါပါျဖင စကၾကညရငးက

ေမးခြနးတခက ျဗနးကနေမးလကသည။ သ႔ေမးခြနးမာ “ခငဗားတ႔ ကးဘား

အစးရက ကြနျမနစေတြက ဘယလ လပဖ႔ ၾကစညထားသလ” ဟ၍ ျဖစသည။

ေဂြဗားရားသည တဖကမ တးတႀကး ေမးလကသည ေမးခြနးေၾကာင

ေမးခြနးရင သတငးေထာကအား ဆတကန ေမာၾကညလကသည။ ၿပးမ

ခကခငး ဆသလ မဆငးမတြ အေျဖေပးလကသည။

“ဒေန႔အဖ႔ရာမာ ဒေမးခြနးန႔ ထပတထပမ အေမရကန

သတငးေထာကေတြ ကပက လာလာေမးၾကတာ ခငဗားပါန႔ဆရင ငါးေယာက

ရသြားၿပ။ ဒါထကေနပါအး၊ ခငဗားတ႔ဟာ လြတလပေရးတ႔၊ အငတျပနာတ႔၊

အလပလကမ ျပနာတ႔ ဆတာေတြက ကပတ႔ ဘယလလပဖ႔ ၾကရြယ

ထားသလ ဆတ ေမးခြနးမးကေတာ ဘာေၾကာင မေမးၾကတာလ။

ဘယန႔ေၾကာင ကြနျမနစေတြကမ ခငဗားတ႔က သသမမ စတဝငစား

Page 168: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

163163163163

ေနရတာလ။ ကပဟာ ကြနျမနစ တေယာက မဟတပါဘး။ ဒါေပမယ ခငဗားက

ကပတခေတာ ေျပာလကမယ။ ကြနျမနစေတြဟာ ဆးရးယား ေတာငတနး

ေဒသမာ ကပတ႔န႔အတ လကတြၿပး အေသခတကေနၾကတနးက ခငဗားတ႔

သတငးစာေတြကေရာ၊ ခငဗားတ႔ေရာ ကပမေတြ႔ခရပါလား။ က ဒါေတြ

ထားလကပါေတာ။ ခငဗား ေမးခြနးန႔ ပတသကလ႔ ကပအေျဖကေတာ

ကြနျမနစေတြဟာ ကးဘားျပညမာ တရားဝငပါတအျဖစန႔ ရပတညခြင ရတယ

ဆတာဘ။ ဒါဘ”

ေဂြဗားရားသည ေစာေစာက ကးဘား အမးသား၊ အမးသမးမားႏင

ေျပာဆ ေမးျမနးစဥကထက အနညးငယ အသျမႇင၍ ေျဖလကသည။

ေမးခြနးေမးသ သတငးေထာကသည ေဂြဗားရား ေျဖၾကားသမက လကတဝါး

သာသာခန႔ စာအပေလးထတြင ခေဖာငတနျဖင ခပျမနျမန ခပေသာေသာ

ေဆာငႀကးေအာငႀကး လကေရးရငး စးကရကက တအားကန ႐ႈကခ

လကသည။

သ႔ႏငပင ခကာဂသမာဓ သတငးစာႀကးမ ကလနကလား ပနပနပါးပါး

သတငးေထာကႏင ေဂြဗားရားတ႔၏ ေတြ႔ဆေမးျမနးခကမာ ဤေနရာတြင

လကစသတခသည။

အေမရကန အရငးရငႀကးမား လကဝါးႀကးအပ ပငဆငေနၾကသည

အေမရကန စာနယဇငးမားသည ကးဘား ေတာလနေရး စတငသညအခနမ

ေနာကဆး ေအာငပြခသည အခနအထ ကးဘား ေတာလနေရးႏင ပတသက၍

မဟတမတရား “လၾကပ” သတငးမားက ေရးသား ျဖန႔ခခၾကသည။ ကးဘား

ေတာလနေရး ပကစးရာ ပကစးေၾကာငး အစဥထာဝရ ဝါဒျဖန႔ခၾကသည။ ယခ

ဝနႀကးခပ ကပစထ႐ ေခါငးေဆာငသည ကးဘား ေတာလနေရး

Page 169: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

164164164164

အစးရတကလာၿပး ကးဘား ျပညအား အရငးရငလမးေၾကာငးမ စြန႔ခြာ၍

ဆရယလစ လမးေၾကာငးအတငး ခတကရန ႀကးပမးေနသညကလညး

“သြားပပေလလြင” မမနသတငး လႊငေနၾကသည။ ကပစထ႐၊ ေဂြဗားရား

စသည ကးဘားေခါငးေဆာငမားႏင မရမေန ေတြ႔ဆကာ “ကပသးကပသတ”

ေမးခြနးမားက “စစစစေပါကေပါက” ေမး၍ “တစတ တအတ” လပကာ

ေရးသားၾကသည။

သ႔ေသာ အဖကဖကက စြယစရ၍ ႏငငေရး အသကြယဝကာ

ေဂြဗားရားႏင ေတြ႔ရာတြင သတ႔တေတြမာ ဂေယာငေခာကခား ကး႐းကားရား

ျဖစသြားၾကသည။ စကားလးအားျဖင တကျပတသားလသညႏငအမ ႏငငေရး

အရ ေလးနကလသည ေဂြဗားရား၏ အေျဖမားေၾကာင အေမရကန သတငး

ေထာကမားမာ “လပါး ပလငးထ” ခၾကရသည။

“သတ႔က ကပတ႔က ကပတ႔ရ႕ အယအဆေတြ၊ လမးစဥေတြ၊

ထငျမငခကေတြက လာလာေမးၾကတယ။ ဒါေပမယ ကပတ႔ဟာ အေျခခ

ခငမာတ ေတာလနေရးတရပ ဆငႏႊေနတယ ဆတာကေတာ သတ႔

ေမေနၾကတယ”

အေမရကန သတငးေထာကမား၏ “ေပါကတတကရ” ေမးတတၾကပ

မားႏင ပတသက၍ ၁၉၆၀ ျပညႏစ မတလအတြငး ျပငသစစာေရးဆရာ

ဂငေပါလ - ဆာတးယားဆသ စာေရးဆရာတဥးႏင ေတြ႔ဆရာတြင ေဂြဗားရားက

အထကပါအတငး ေျပာခဘးသည။

ထအခန ထအခါ ၁၉၆၀ ျပညႏစကာလတြင ကးဘား ေတာလနေရး

အစးရႏင အေမရကန အကဆငေဟာငဝါ အစးရတ႔၏ ဆကဆေရးမာ

Page 170: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

165165165165

အေျခအေန တငးမားလက ရသည။ ဘာတစၥတာ လကထကက လမားအား

အစလကအျပလက သတျဖတခၾကသည “ရာဇဝတေကာင” မားက

ကးဘားေတာလနေရး အစးရက ျပညသ႔ ခ႐းတြင တရားဥပေဒအတငး

စစေဆး၍ ေသဒဏ၊ ေထာငဒဏ စသညအျပစမား ေပးေနသညက

အေမရကနအစးရက အျပငးအထန ႐ႈပခ ကန႔ကြကလက ရသည။ ကးဘား

အစးရ၏ ျပညတြငး၊ ျပညပ သေဘာထားမားႏင လပေဆာငခကမားသည

“လကဝဆနသည၊ ကြနျမနစမား အလက ျဖစေနသည” ဟ ဆကာ

အေမရကနအစးရက ကးဘားျပညအား စးပြားေရးအရ အၾကပကင

ၿခမးေခာကလက ရသည။ ကးဘားျပညမ ထြကေျပးၾကသည တနျပန

ေတာလနေရး သမားမားအား အေမရကနအစးရက စအငေအ သလအဖြ႔ႀကးမ

တဆင ေငြႏငလကနကမား ေပးကမးေထာကပၾကသည။

ကးဘား အစးရကလညး အခပအခာ အာဏာပင လြတလပသည

ႏငငတႏငင အေနျဖင ကယၾကမၼာ ကယဖနတးခြင ရသညဟဆကာ

ဆရယလစ စးပြားေရး စမကနးမားက အတအလငး ခမတ လပေဆာငခသည။

ဆဗယက၊ တ႐ပ စသည ဆရယလစႏငငမားႏင ႏငငေရး စးပြားေရး

ဆကသြယမႈမားက တးခ႕လပကငခသည။ အေမရကန အစးရ၏ စးပြားေရး

အၾကပကင ၿခမးေခာကမႈမားက အေမရကန အရငးရငႀကးမား၏ လပငနးႀကး

လယယာေျမမားအား ျပညသပင သမးပကချခငးျဖင တ႔ျပနခသည။

ထသ႔ ႏစႏငင ဆကဆေရး အေျခအေန တငးမာေနျခငးႏင

ပတသက၍ ၁၉၆၀ ျပည ႏဝငဘာလတြင အေမရကန ျပညေထာငစ

နာမညေကာ “လြတခ” မဂၢဇငးႀကး၏ အဖြ႔ဝငႏင စာေရးဆရာတဥး ျဖစသ

ေမာရာကြစၥသည ကးဘားျပညသ႔ ေရာကလာၿပး ေဂြဗားရာႏင ေတြ႔ဆခသည။

Page 171: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

166166166166

သက အေမရကနႏင ကးဘား ႏစႏငင ဆကဆေရးသည ေရ႕တြင

မညသ႔ျဖစလာႏငစရာ ရပါသနညးဟ ေမးျမနးချပနသည။

အဆပါ ေမးခြနးကလညး ေဂြဗားရားက ျပတျပတသားသား ေအာကပါ

အတငး ေျဖၾကားခသည။

“ေရ႕ေရာက ဘယလျဖစလာမယ ဆတာကေတာ အေမရကန

ျပညေထာငစ အေပၚမာ ပၿပးတညပါတယ။ အေျခခကစၿပး ေျပာငးလခတ

ကပတ႔ရ႕ လပရပေတြ အားလးဟာ အရနအဝါ ၾသဇာႀကးမားတ လကဝါးႀကး

အပ အရငးရငႀကးေတြရ႕ တက႐က ကးေကာေစာကားမႈက တက႐က

တ႔ျပနတ လပရပေတြပါဘ။ အဒ အထမာ ခငဗားတ႔တငးျပညက အရငးရငႀကး

ေတြဟာ အဆးဆးပါဘ။ ကးဘားျပညက အေမရကနျပညေထာငစက

အၾကပကငေနတ အတြက ကပတ႔ဟာ ေတာလနေရးရ႕ အေျခခ

ေျပာငးလမႈေတြက မလပဘ ေနလ႔မရေအာင ျဖစလာပါတယ။ ကးဘားဟာ

ေရ႕ေရာက ဘယထေအာင စခနးသြားမယဆတာ သဘ႔ကေတာ အေမရကန

အစးရက ခငဗားတ႔ ဘယထေအာင စခနးသြားဘ႔ ၾကစညထားသလလ႔

ေမးၾကညတာက ပၿပး လြယပါလမမယ”

အထကပါ ေျဖၾကားခကက ၾကညျခငးအားျဖင ေဂြဗားရား၏

ျပတသားေသာ ႏငငေရး ခယခကက ကြကကြကကြငးကြငး ထငထင

လငးလငးႀကး ေတြ႔ျမငၾကရသည။ ႏငငေရး ခယခက ျပတသားသေလာက

ဒးကန ေဒါကကန အပအလမပါဘ အဓပၸာယမေအာင “ကြကတ” ေျပာႏငသည

သ႔အစြမးအစက အၾသၾကရသည။ အထးသျဖင မလတမး၊ လတမး၊ ဂပးက

လပျဖစေအာငေသာ၎၊ ဆငက ဆတျဖစေအာငေသာ၎ လပၾကလညစား

ေရးသားၾကေသာ အရငးရင သတငးစာဆရာမားမာ ေဂြဗားရား၏ ႏငငေရး

Page 172: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

167167167167

အသဉာဏကြယဝလသည အေျဖစကားမားက ၾကားရသညတြင တခြနးမ

ျပနမပကႏငဘ ေအာငသကသကႏင ခၾကရသည။

ေဂြဗားရား အဖ႔ရာ၌မ ထေန႔ထရကမားက ႏငငျခား သတငး

ေထာကမား၊ စာေရးဆရာမားျဖင ဝငးဝငးလညေနခသည။ ဤအထတြင

အေမရကန သတငးေထာကမားသာမက အဂၤလပ၊ ျပငသစ၊ ဂာမန၊ ႐ရား၊ ဂပန

စသညျဖင ႏငငတကာ ကမ႓ာအရပရပမ သတငးေထာက လမးေပါငးစ

ပါဝငၾကသည။ ဤအထတြင ကးဘား အစးရက သကၡာချဖစေအာင ခမည

ဟ၍ ေမာငးတငလာၾကသည အရငးရင လကကငဒတ သတငးစာ ဆရာမား

လညး ပါသည။ ေျပာငေျမာက ထးျခားလသည ကးဘား ေတာလနေရးႀကး၏

သမငးစဥက မတတမးတငရန လာၾကသည ျပညသ႔တငးစာ ဆရာမားလညး

ပါသည။ ကးဘား ေတာလနေရး ေခါငးေဆာငမား၏ အရညအခငး

အဆငအတနးက အကစမးလၾကသည ၾကားေနေရးသမား သတငးစာ

ဆရာမားလညး ပါသည။ ဤသ႔ အယဝါဒမးစ၊ ရညရြယခကမးစတ႔ျဖင ေန႔စဥ

လာေရာက ေတြ႔ဆၾကသည လမးေပါငးစ သတငးေထာကမားအား

ေဂြဗားရားသည စတရညလကရည ေမးသမ ေျဖခသည။

၁၉၆၁ ခ စကတငဘာလ ၁၄ ရကေန႔တြင အေမရကန စာေရးဆရာ

ေမာရစၥဇကတလင ဆသသည ေဂြဗားရားႏင ေတြ႔ဆ၍ ျပနာအဖဖ ေမးခြနး

မးစတ႔က ေမးခသည။ ဤစာေရးဆရာ ဇကတလငသည ပရငစတန တကသလ

လမႈဆကဆေရး ဌာနတြင နညးျပဆရာအျဖစ အမႈထမးေနသည ပညာတတ

တဥးျဖစ၍ ကးဘား ေတာလနေရး၊ ကးဘား အစးရႏင ကးဘား

ေခါငးေဆာငမား အေၾကာငး ယထာဘတ ခေရေစတြငးက သလသ တဥး

ျဖစသည။

Page 173: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

168168168168

သသည ေဂြဗားရားႏင ေတြ႔ဆ၍ စးပြားေရး၊ ႏငငေရး၊ စစေရး

စသညျပနာ ေသာငးေျခာကေထာငက နာရေပါငး အေတာၾကာေအာငက

ေမးျမနးခသည။ သေမးသမ ေမးခြနးမးစ၊ ျပနာအဖဖက ေဂြဗားရားက

စတရညလကရည အခကကက အကြကလလ ေျဖၾကားသြားသညက

ၾကားရသည အခါ သ႔အဖ႔ ေဂြဗားရား၏ အျမငကယပ၊ အသကြယပမားက

အၾသ မကနႏငေအာင ျဖစခရသည။

ထေန႔က သ႔ေမးခြနးထတြင “ၾကားေနေရး ဝါဒက ဘယလ

သေဘာရပါသလ” ဟေသာ ႏငငေရး ေမးခြနးတခ ပါသည။ ထေမးခြနးက

ေဂြဗားရားက ေအာကပါအတငး ေျဖခသည။

“ၾကားေနေရးဝါဒဆတာ အနညးန႔အမား ႏစဖကစလးန႔ ခပကငးကငး

ေနတ ဝါဒပါပ။ ဒအဓပၸာယအရဆရင ကပတ႔ဟာ ၾကားေနေရးသမားေတြပါဘ။

ဘယအပစမလ မပါဝငဘး။ ဘယသန႔မလ ရနမျဖစခငပါဘး။ ဒါေပမယ

အေမရကနဟာ ကပတ႔ ကးဘားျပညန႔ စစျဖစတ အေျခအေနမး ေရာကေန

တယ။ ဒါေၾကာငမ႔ ေလာေလာဆယ အားျဖငေတာ အေမရကနျပညေထာငစ

အတြက မေကာငးတာ မနသမ ကးဘားျပညအတြက အေကာငး ခညး

ျဖစေနမာပါပ။

Page 174: CHE GUEVARA-Biography

ထကျမကျပတသားသည စးပြားေရးပါရဂ

Page 175: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

170170170170

ေတာလနေသာ ႏငငေရးသမား တေယာကအျဖစ အေတြးအေခၚ

အေျမာအျမင ႀကးမားလသည ေဂြဗားရား၏ ေျပာၾကားခကမားသည

အေမရကန သတငးေထာကမားအား ဂေယာငေခာကခား ျဖစေစသကသ႔

ကးဘား ျပည၏ စးပြားေရး တးတကဖြ႔ၿဖးမႈအတြက သ၏ လပေဆာငခကမား

သညလညး အေမရကန အရငးရငႀကးမားအား “ပာေလးျဖင နေဘးပစ”

သလ ျဖစေစခသည။

အဖကဖကက စြယစရေနသည ေဂြဗားရား၏ အရညအေသြးႏင

အစြမးသတက ေကာငးေကာငးႀကး သထားသည ဝနႀကးခပ ကပစထ႐သည

၁၉၅၉ ခႏစ ႏဝငဘာ ၂၆ ရကေန႔တြင ေဂြဗားရားအား ကးဘား

အမးသားဘဏႀကး၏ ဒါ႐ကတာအျဖစ ယယၾကညၾကည တာဝန ေပးအပ

ခသည။

Page 176: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

171171171171

ကးဘားျပညအား ႏစေပါငး ၁၀၀ နးပါးမ စးပြားေရးအရ

နလမထႏငေအာင အေမရကန အရငးရငႀကးမားက လကဝါးႀကးအပ ေသြးစတ

လာခၾကသည။ အေမရကန အရငးရငႀကးမား၏ လကခပထတြင သြနလသြန

ေမာကလေမာက ကးဘားျပည၏ စးပြားေရးသည အမခဘဝသ႔ ကေရာကခ

ရသည။ ယတစြအဆး ကးဘားျပညက ပငသမ ဆငသမ ႏငငျခား သးသန႔

ေရႊတး ေရႊခမားႏင ေဒၚလာေငြမားကပင အေမရကနျပညေထာငစ အစးရ

ဘဏႀကးတြင အပႏထားခရသည။ သ႔ျဖစရာ နယခ႕ေလာငးရပေအာကမ

လြတေျမာက၍ အမခကငးမသည စးပြားေရးစနစက ထေထာငလေသာ

ေဂြဗားရားသည ကးဘား အမးသားဘဏႀကး၏ ဒါ႐ကတာ ျဖစလာသညႏင

တၿပငနက အေမရကနျပညတြင အပႏထားခသည ကးဘားအစးရပင

သးသန႔ေရႊႏင ေဒၚလာေငြမားက ၾကားေနႏငင ဆြစဇာလနျပညသ႔ ေျပာငးေရႊ႕

အပႏပစခသည။ တခနတညးတြင လြတလပ၍ အမခကငးသည ေငြေၾကး

စနစက ေဖၚထတသညအေနျဖင ေငြစကအသစမားက ႐ကႏပ ထတေဝ

ခသည။ မၾကာမ အမးသားဘဏႀကး ဒါ႐ကတာအျဖစ “ေခ” ဟေသာ ေခ -

ေဂြဗားရား၏ အတေကာကလကမတ ေရးထးထားသည ကးဘား ေငြစက

အသစမား ထြကေပၚလာသညက ေတြ႔ၾကရသည။

သ႔ျဖင အမးသားဘဏ ဒါ႐ကတာ ေဂြဗားရား၏ စးပြားေရးအရ

ပြဥးထြက လပေဆာငခကမားသည အေမရကန အရငးရငႀကးမားအား

ခကေကာငး ဖ၍ အ႐ႈကက ထသြားခသည။

ႏငငေရးဘကတြင ထကျမကသေလာက စးပြားေရးနယပယတြင

အျမငကယလသည ေဂြဗားရားသည သတပါး “ေပးမကမးမ စားရ

ေသာကရသည” စးပြားေရး အမခခဘဝမ လြတေျမာကေစရနအတြက

အေမရကန အရငးရငႀကးမား၏ စးပြားေရး ေႏာငႀကးမားက တခမကန

Page 177: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

172172172172

ျဖတေတာကပစခသည။ ဤသညႏင တဆကတညး ဆရယလစ ႏငငမားႏင

ႏစဥးႏစဝ အျပနအလန အကးျပသည စးပြားေရးဆကသြယမႈမား ျပလပ

ခသည။ ထႏငငမားမ ေႏာငႀကးမပါးသည စးပြားေရး အကအညမားက

လကခရယခသည။

ယခငယခင ကးဘားအစးရ အဆကဆကတြင အေမရကန အစးရႏင

အေမရကန အရငးရငႀကးမားထမ ရရခသည စးပြားေရး အေထာကအပ

အကအညမားမာ ေႏာငႀကးအထပထပျဖင ရစပတေန႐မမက ယငးအကအည

အေထာကအပမားေၾကာငပင ကးဘား ျပညသမားမာ စးပြားေရးတြင

အေမရကန အစးရႏင အေမရကန အရငးရငႀကးမားအေပၚ ပ၍မခခရသည။

အားကးခရသည။ သတ႔ျပသမ ႏခရသည။ သတ႔ကလညး သညယနျမင၍

သညခထြငချခငး ျဖစသည။ လမးမားေဖာကျခငး၊ တတားမားေဆာကျခငး၊

သေဘၤာဆပမား ျပျပငျခငး စသည လပငနးမားတြင ကညေထာကပခသည။

အေမရကန အစးရ၏ အကအညမားသည အေမရကန အရငးရငႀကးမားအား

ကးဘား ျပညစးပြားေရးက လကဝါးႀကးအပ ခယလယ ေသြးစတရာ၌ ပ၍

လြယကေစခသည။ ပ၍ လငျမနေစခသည။ သၾကားစက၊ ဂစက၊ သစစက

စသညမားက အေမရကနအစးရ အကအညယ၍ တညေထာငချခငးျဖင

အေမရကန အရငးရငႀကးမားသည ကးဘားျပညမ သၾကား၊ ဂ၊ သစ စသည

ထြကကနထတကန လပငနးမားတြင ပ၍ ထထေရာကေရာက မားမားစားစား

အျမတထတ ေသြးစတႏငခၾကသည။ ကနတကႀကးမား၊ စတးဆငႀကးမား၊

အျခား ေစးဆငကႏၷား အေဆာကအဥႀကးမား ေဆာကလပေရးတြင အေမရကန

အစးရက ကညေထာကပသမ အေမရကနျပညလပ ကနပစၥညးမား၊ ဇမခ

ပစၥညးမားႏင အသးအေဆာင ပစၥညးမား ဒရေဟာ ဝငေရာကလာ၍ ကးဘား

Page 178: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

173173173173

ျပညသည အေမရကန အရငးရငႀကးမားအတြက ေဒၚလာေငြ သနးသနးခ၍

အျမတထြကေစသည ေစးကြကႀကးျဖစေနခသည။

သ႔ျဖစရာ ေဂြဗားရားသည ဤအန႒ာ႐မားက အေတြ႔အၾကျပ၍

ဆရယလစႏငငမားမ အကအညယရာတြင ကးဘားျပည၏ စကမႈ

လကမႈလပငနး တးတကဖြ႔ၿဖးေရးက တဖကတလမးမ အေထာကအက

ျဖစေစသည လပငနးမားက ဥးစားေပးခသည။ လပစစ မးလးမား၊ စာပြတင

ပနကာမားမ အစ၊ ေရဒယမား၊ ကငမရာမား ထတလပသည စကကရယာ

မားက မာယခသည။ ဝကအလညမား၊ ေမာတာမားမအစ ပႏပစကမား၊

လယထြနစကမား၊ ေကာကရတစကမား ထတလပႏငသည စကကရယာမားက

မာၾကားခသည။ ထသ႔ျဖင တငးျပညတြင အေသးစား၊ အလတစားႏင အႀကးစား

စကမႈလပငနးမားက တညေထာငခသည။ ဤသ႔ျဖင အမအခကငးသည

စးပြားေရး လြတလပမႈက တညေဆာကခသည။ အဆပါ စကကရယာမား

ထတလပသည စက႐ႀကးမား တညေဆာကေရးအတြက ဆရယလစႏငငမားမ

ေဒၚလာသနးေပါငး ၁၀၀ ေကာမ အေထာကအပရခသည။

အမးသားဘဏႀကး၏ ဒါ႐ကတာအျဖစ တာဝနယ ထမးရြကခသည

ေဂြဗားရား၏ စးပြားေရး စြမးေဆာငခကမားေၾကာင မလက ႏငငျခား သးသန႔

ေရႊႏငေငြ ေဒၚလာသနး ၅၀ မသာ ရခသည ကးဘားျပညသည ေဒၚလာ

သနးေပါငး ၁၉၆ သနးအထ တးတက ပြားမားလာခသည။ ယငးသ႔ ႏငငျခားေငြ

ေဒၚလာသနးေပါငး ၁၅၀ နးပါးမ တးပြားခသညမာ ႏငငျခားႏင ကးသနး

ေရာငးဝယေရး ပမတးတကလာျခငးေၾကာင ျဖစသညအျပင အေမရကန

အရငးရင ကမၸဏႀကးမားႏင အေမရကနအစးရအား ေပးဆပရန ရေနသည

ေဒၚလာေငြမားက မေပးဆပဘ ထားသည အတြကေၾကာငလညး ဤမ တးပြား

မားျပားလာရျခငး ျဖစသည။ ဤေနရာတြင ေဂြဗားရားသည ဘာတစၥတာ အစးရ

Page 179: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

174174174174

လကထကက အေမရကန အရငးရငအစးရႏင ခပဆခသည တဖကသတ

စာခပမား၊ ႏငထကစးနငး သေဘာတညခကမားႏင မတရားေတာငးဆ

ခကမားအရ အေကြးစာရငးမားက လးဝ အသအမတ မျပဘ ပယဖက

ပစချခငးျဖစရာ သ၏ ျပတသားသည သေဘာထားႏင ရရငေျပာငေျမာကသည

လပေဆာငခကမားမာ ခးကးဖြယရာပင ျဖစသည။

ဤသ႔ျဖင ေဂြဗားရား၏ ပြဥးထြက စးပြားေရး လကသးခကမားသည

အေမရကနအစးရႏင အေမရကန အရငးရငႀကးမား အငကမ၍ အ႐ႈက

ထသြားခသည။ သတ႔အဖ႔ ကးဘားျပညကေလးက ႏစေပါငးရာႏငခ၍

ေသြးစတ အျမတထတလာခၿပး “အပြပြႏႊလာခသမ” ေတာလနေရး အစးရ

တကလာ၍ ေဂြဗားရား လကထကကမ “ႏပပစ” ခရသျဖင အႀကးအကယ

ေဒါပြခၾကသည။ မခမရပႏင ျဖစၾကရသည။

အငကမ၍ အ႐ႈကထသြားခေသာ အေမရကန အရငးရငႀကးမားသည

ေဒါအပြႀကးပြခရာမ ေနာကဆးတြင ကးဘားေတာလနေရး အစးရအား အလ

ထးမညဟေသာ အၾကျဖင တနျပနလကသးခကမားက တလးၿပးတလး

ျဗနးကန ဆကတကပစသြငးလကသည။

ပထမတနျပန လကသးခကမာ ကးဘားအစးရက ဆဗယကယနယမ

ဝယယ တငသြငးခသည ေရနစမးမားက ကးဘားျပည၌ အေမရကန

အရငးရငႀကးမားပငသည ေရနခကစက႐ႀကးမားက ေရနခကမေပးႏငဟ၍

အတအလငး ျငငးဆလကၾကျခငးပင ျဖစသည။

ကးဘားျပညသ႔ ႏငငျခားမ တငသြငးသည သြငးကနပစၥညးမားတြင

အမားဆး တငသြငးရသညမာ ေရနစမးပင ျဖစသည။ ယခင ဘာတစၥတာအစးရ

Page 180: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

175175175175

လကထကက ဆလင အေမရကနျပည ေရနကမၸဏမားထမ ေရနမား

အျမဝယယ တငသြငးခရသည။ ယခ ေတာလနေရးအစးရ လကထကတြင

ဆဗယကယနယမ မာယတငသြငးခရာ ထေရနစမးက အေမရကန

အရငးရငႀကးမား ပငသည ေရနခက႐ႀကးမားက ေရနခကမေပးႏငဟ၍

အၾကပကငချခငး ျဖစသည။

ဤတြင ေဂြဗားရားက ၁၉၃၈ ခႏစက ျပ႒ာနးခသည ေရနဥပေဒအရ

ဤ ေရနခကစက႐ႀကးမားသည မညသည ႏငငမ ေရနစမးကမဆ ကးဘား

အစးရ အသးျပရနအတြက ခကေပးရန တာဝနရေၾကာငး အေလးအနက

ေထာကျပခသည။ သ႔ေသာ မလကတညးက ကးဘားအစးရအား အၾကပ႐က

သြားေစရန ၾကရြယ၍ ေရနခကေပးရန ျငငးဆခသည။ အေမရကန အရငးရင

ႀကးမားသည အေၾကာငးအမးမးျပ၍ ျငငးဆနျမျငငးဆန ေနခၾကသည။

ဆဗယက ေရနစမးမားက ခကမေပးဘ တငးခေနခၾကသည။

ေနာကဆး၌ ဤကစၥသည ေသြး႐းသား႐းမဟတဘ ေတာလနေရး

အစးရအား တမငသကသက အခကေတြ႔ေစရန လပၾကသည ကစၥတခ

ျဖစေၾကာငး အထငအရား သရသညႏင တၿပငနက ကပစထ႐၊ ေဂြဗားရား

စသည ေခါငးေဆာငမားသည အဆပါ အေမရကနပင စက႐ႀကးမား

ျဖစၾကေသာ တကဇာက ေရနခက စက႐ႀကးႏင ကးဘား ေရနလပငနး

စက႐ႏစ႐က ၁၉၆၀ ျပည ဂၽြနလ ၂၉ ရကေန႔တြင ျပညသပငအျဖစ

သမးယခၾကသည။

သ႔ႏငပင အေမရကနအစးရႏင ကးဘားေတာလနေရး အစးရတ႔

အလအကြထးၾကသည စးပြားေရးလကေဝ႔ပြႀကးတြင ေနာကဆး၌ ေဂြဗားရား၏

Page 181: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

176176176176

လကခကေၾကာင အေမရကန အရငးရင နယခ႕သမားသာလင ေနာကေကာက

ကသြားသညက ေတြ႔ၾကရသည။

ေဂြဗားရားသည ကးဘားျပညအား အမခကငးမသည စကမႈႏငင

အျဖစ တညေဆာကရာ၌ ျပညပမ နယခ႕သမားမား၏ စးပြားေရး

ေႏာငႀကးမားက တဖကတြင ယငးသ႔ျပတျပတသားသား ရရရငရင

ျဖတေတာက ပစခသလ အျခားတဖကတြငလညး ျပညတြငး၌ စကမႈလပငနး

တညေထာင ေရးလပငနးမားက အေျခခကက ေလလာခသည။ အေသးစတ

စမခန႔ခြခသည။

“ဒါန႔ ပတသကၿပး ၾကညမယဆရင ကပတ႔မာ ကနထတလပငနး

တခအတြက စက႐ေတြ မားမားစားစား မရသလ တျခားကနထတလပငနး

တခမာလ စက႐အေတာနညးေနတာေတြ ေတြ႔ရတယ။ ၿပးေတာ တငးျပညရ႕

သကသာ ေခာငခမႈအတြက အေျခအေနန႔ ကကညေအာငလပဖ႔၊ စညးကမး

ဥပေဒ သတမတဖ႔ဆတာေတြလ ရေသးတယ။ ေနာကတခကက ဘာကဥးစား

ေပးရမလဆတ ျပနာကလ စဥးစားဖ႔လေသးတယ။ ဥပမာ ဆပါေတာ ဒနအး၊

ဒယအး လပတ စက႐တခန႔ အမးသမးေတြအတြက ေျခအတလပတ

စက႐တခ။ အဒႏစခအနက ဘယစက႐မးက ဥးစားေပးၿပး ေဆာကမလ

ဆတာမးေပါ။ အဒါမးကေတာ ထးစအတငး ပထမေျပာတ ဒနအး၊ ဒယအး

လပတ စက႐က အရငဥးစားေပးၿပး ေဆာကရမာဘ။ ကပတ႔ တငးျပညအေနန႔

စမကနးေတြ ႀကးႀကးမားမား မားမားစားစား လပႏငဖ႔ ရငးႏး မတညေငြက

လလေလာကေလာက မရေသးေတာ ေလာေလာဆယ လအပၿပး မရမျဖစတ

ဟာေတြအတြက ကန႔သတခကန႔ လပသြားရမာဘ”

Page 182: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

177177177177

၁၉၆၀ ျပညႏစ ေႏြဥးေပါကရာသတြင ကးဘားေတာလနေရး

အစးရအဖြ႔က တငးျပညစးပြားေရး တညေဆာကမႈအတြက ဗဟစးပြားေရး

စမကနး ဘတအဖြ႔တခက ဖြ႔စညးေပးခသည။ အဆပါ စးပြားေရး စမကနး

ဘတအဖြ႔၏ ေခါငးေဆာငျဖစသည ေဂြဗားရားသည အေမရကနျပညမ

ကမ႓ာေကာ စးပြားေရး စာေစာငႀကးျဖစသည “ေဝါလမးမဂာနယ” ၏ အဖြ႔ဝင

အယဒတာ ဘရမၼေလဆသႏင ေတြ႔ဆရာတြင အထကပါအတငး

ေျပာၾကားခသည။

ေဂြဗားရား၏ အထကပါ စကားရပမားက ေထာက႐ႈျခငးအားျဖင

သသည စးပြားေရးနယပယတြင ဘယတကသလကမ ဘြ႔မရေသာလညး

ဆရယလစ ေဘာဂေဗဒက ပငပငႏငႏင ေလလာထားသ တဥးျဖစေၾကာငး

ထငရားလသည။ ျပညသလထအတြက တကယအသးလသည။ မလသညက

မၾကည။ အျမတအစြနး ရရေရးအတြကသာ အဓကထားသည အရငးရင

စးပြားေရးစနစႏင ျပညသလထ၏ တကယလအပသည ကနပစၥညးမားကသာ

ဥးစားေပး ထတလပသည ဆရယလစ စးပြားေရး စနစတ႔၏ ျခားနားပက

ကြကြျပားျပား သနားလညသျဖစသည။ အထးသျဖင အမးသား ဘဏဥက႒၊

ဗဟ စးပြားေရး စမကနးဘတအဖြ႔ေခါငးေဆာင စသည အေရးႀကးလသည

တာဝနမားက သ ထမးေဆာငေနရျခငးမာ “အႏေတာတြင လေခာ” လပေနျခငး

မဟတဘ သ႔ အေတြ႔အၾကႏင လပရညကငရညမားေၾကာင ထကထက

တနတန ေနရာမနရေနျခငး ျဖစေၾကာငးထငရားလသည။

တခါကလညး အေမရကနျပည ဝါရငတနၿမ႕ေတာမ ဘဏလပငနးရင

တဥးသည ကးဘားအမးသားဘဏဥက႒ ေဂြဗားရားႏင လာေရာက

ေတြ႔ဆခၿပးေနာက “ဒလန႔ စကားေျပာရတာ ဘဏလပငနးရင အခငးခငး

Page 183: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

178178178178

စကားေျပာရသလပါဘ” ဟ၍ သ႔မတေဆြမားအား ျပနလည ခးကး

ေဖာကသညခဘးသည။

ေဂြဗားရားသည ကးဘားအမးသားဘဏဥက႒ႏင ဗဟစးပြားေရး

စမကနး ဘတအဖြ႔ တာဝနခအျဖစ ၁၉၆၀ ျပညႏစ ေအာကတဘာလမ

ဒဇငဘာလအထ အေရ႕ဥေရာပ ဆရယလစႏငငမားသ႔ ခရးလညလည၍

ထႏငငမားမ ဆရယလစစးပြားေရး တညေဆာကပမားက ေလလာခသည။

တခနတညးတြင ဒဇငဘာ ၁၉ ရကေန႔က ကးဘား၊ ဟနေဂရ ႏစႏငင

ကနသြယေရးႏင သတမန စာခပမားက လကမတေရးထး ခပဆခသည။

ထစဥက ေမာစကတြင ကငးပေနသည ကမ႓ာကြနျမနစပါတ ညလာခႀကး

သ႔လညး တကေရာက ေလလာခသည။ ဤသ႔ျဖင သ၏ စးပြားေရး၊ ႏငငေရး

အေတြ႔အၾကမားက ပမျပညစကြယဝလာခသည။

သ႔ျဖစရာ အေရ႕ဥေရာပ ဆရယလစႏငငမားမ ျပနလညေရာကရခၿပး

တလခန႔အၾကာ ၁၉၆၁ ခ ေဖေဖၚဝါရလ ၂၅ ရကေန႔တြင ေဂြဗားရားအား

ကးဘား ေတာလနေရး အစးရအဖြ႔ စကမႈလပငနးဌာန ဝနႀကးအျဖစ တာဝန

ေပးအပချခငးသည အဘယမာလင ဆနးၾကယသညဟ ဆႏငပါမညနညး။

ေတာလနေရးဟသည အသြငအမးမးျဖင ရၾကသည။ လကနကကင

ေတာလနေရးဟ၍ ရသလ လကနကမကငသည ေတာလနေရးမားလညး

ရၾကသည။ သဘာဝမက၊ မမမနေတာဘ ေဖာကျပနေဆြးေျမ႕၍ ပကစး

ယယြငးေနသည အေျခအေနမားက အျမစကစ၍ တးဆြ ေျပာငးလပစျခငးသည

ေတာလနေရးပင ျဖစသည။ ႏငငေရး၊ စးပြားေရး စသညမားတြင ေတာလနမႈမား

ရသလ ပညာေရး ကနးမာေရးတ႔တြငလညး ေတာလနမႈမား ရၾကရသည။

ယတစြအဆး ယဥေကးမႈ ေတာလနေရးဟ၍ပင ရၾကေသးသည။

Page 184: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

179179179179

လကနကစြကင တကခကသည လကနကကင ေတာလနေရးသည

ခကခၾကမးတမးသလ လကနကမကငသည အျခားေတာလနေရးမား

သညလညး နကနလသည။ ႐ႈပေထြးလသည။ အထးသျဖင တငးျပည

တျပညတြင စးပြားေရးအရ ေတာလနေျပာငးလမႈမား ျပလပရာတြင ပ၍

နကန႐ႈပေထြးလသည။ ပ၍ ကယျပန႔နက႐ႈငးလသည။

လကနကကင ေတာလနေရး ကာလအတြငး ထးခၽြနေျပာငေျမာကစြာ

တကပြဝငလာခသည ေဂြဗားရားသည ကးဘားေတာလနေရး အစးရအဖြ႔တြင

စကမႈလပငနးဌာန ဝနႀကးအျဖစ စးပြားေရး ေတာလနေျပာငးလမႈမားက

ဥးစးခရသည။ စကမႈႏငင တႏငငအျဖစ တညေဆာကရာတြင မေရာငမလြသာ

ေတြ႔ၾကရသည ျပနာေပါငး ေသာငးေျခာကေထာငက အစြမးကန ႀကးစား

ေျဖရငးခရသည။ လကဝါးႀကးအပ အရငးရငစနစမားက အစားထးရာ၌

မားေျမာငလစြာေသာ အဟန႔အတားမားက ရငဆငခရသည။ အေသးစား၊

အလတစား၊ အႀကးစား စကမႈလပငနးမားက ခြခြျခားျခား တငးျပည

အေနအထားအရ တညေဆာကရာ၌ မေရမတြကႏငသည အခကအခမားက

ၾကေတြ႔ခရသည။ ကနထတလပငနး တးတကေရးအတြက ႀကးပမးရာ၌

အလပသမား ျပနာ အလပခြငျပနာ၊ ကနၾကမးျပနာ၊ သယယ

ပ႔ေဆာငေရး ျပနာ သေလာငျဖန႔ခေရး ျပနာ စသည ျပနာ

အရပရပတ႔ျဖင အၾကပ႐ကခရသည။

“တကယလ႔ အလပသမားေတြက လအပတယလ႔ ယဆရင သတ႔မာ

သပတေမာကႏငခြင ရပါသလား”

တခါေသာ ကးဘား အစးရ စကမႈလပငနး ဌာနဝနႀကး ေဂြဗားရားအား

အေမရကန စာေရးဆရာ ဇကတလငက အထကပါအတငး ေမးခဘးသည။

Page 185: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

180180180180

ေမးခြနးက ေဂြဗားရားက မဆငမတြ တခဏခငးပင ေအာကပါအတငး ျပနလည

ေျဖၾကားခသည။

“အလပသမားေတြမာ သပတေမာကႏငႏငခြင ရတယလ႔ ကပ

ယၾကညတာေပါ။ ဒါေပမယ သပတေမာကတယ ဆတာဟာ အစးရအတြကေရာ၊

အလပသမား လတနးစားအတြကပါ ဆး႐ႈးမႈတရပလ႔ ကပတ႔ခယထားတယ။

ဥပမာ ေျပာရမယဆရင ကပတ႔ဆမာ ၂၄ နာရၾကာတ အလပသမား သပတတခ

ျဖစခဘးတယ။ သပတေမာကမႈ မနသမ ႏငငေရးအရ ေျဖရငးရမယ ဆတ

မဝါဒအတငး ကပတ႔ဟာ အဒ သပတက ႏငငေရးအရ ေျပလညေအာင

ေျဖရငးေပးခတယ။ အဒ သပတေမာကမႈ ျဖစတာဟာ ၁၄ လ ေလာက ရသြားၿပ။

အခဆရင သပတေမာကတာ လးဝမရေတာဘး။ ဒါေပမယ ဒါက ကပတ႔ရ႕

ႏငငေရးအရ ခပကငမႈ တးတကလာလ႔ မဟတဘ အလပသမားေတြရ႕

အသတရားက ပၿပး ျမနျမနဆနဆန ႀကးထြားလာလ႔ပါဘ”

မနသည။ ေဂြဗားရားသည စကမႈႏငင တညေထာငရာ၌ အေရးႀကးဆး

အငအားစႀကးျဖစေသာ အလပသမားမား အေရးက အဖကဖကက ေျဖရငး

ေပးခရသည။ အထးသျဖင ယခကသ႔ အမအခကငးသည စးပြားေရး

လြတလပမႈက စတင ထေထာငခန စပကးမတကးကာလ၌ ၾကေတြ႔ခၾကရသည

အခကအခမား အၾကပအတညးမား၊ အဆငမေျပမႈမားက အလပသမားမား

ကယတင စတရညလကရည ဇြေကာငးေကာငးျဖင ရငဆင ေကာလႊားလ

စတမား ေပၚေပါက လာေအာင အသဉာဏ ရငသနလာေအာင အဖကဖကက

ၾကေဆာငႀကးစားခရသည။

ဥပမာ ဆရလင အေမရကန ျပညေထာငစႏင စးပြားေရး

အဆကအသြယမား ျပတေတာကသြားခသျဖင အပစကပစၥညးမား မာယ

Page 186: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

181181181181

တငသြငးျခငး မျပႏငဘ ရခရာ အခ႕ေသာ စက႐ အလပ႐မား၏ ကနထတ

လပငနးမား မေရာငမလႊသာဘ ကဆငးခရသည။ ဘလပရည လပငနးတြင

ႏငငျခားမ ပလငးမား လေလာကစြာ တငသြငးျခငး မျပႏငေတာ၍ ဘလပရည

ႏစမး၊ သးမးခန႔သာ ထတလပရသည။ ဘယာ အရကစသည အေဖာ

ယမကာမား ထတလပရာတြင မပါလငမျဖစသည တေဆး စေသာ ကနၾကမး

ပစၥညးမားမာ ႏငငျခားေငြမား တနဖးႀကးစြာ ေပးရသျဖင အေျမာကအျမား မာယ

တငသြငးျခငး မျပေတာဘ လပငနးမပက႐သာ ကန႔သတမာယ၍

ျဗစစက႐မားက လညပတေစခသည။ အထညစက႐မားမာလညး ကနၾကမးမား

ဆးေဆးမားႏင အပစကက႐ယာပစၥညးမား မျပညစသည ျပနာျဖင

ရငဆငခရသည။ ယငးသ႔ေသာ အခကအခမား အၾကပအတညးမားၾကားမ

အလပသမားမားအား ေတာလနေရး အသပညာေပး၍ ကနထတလပငနးက

အစြမးကန ႀကးစားခရာစကမႈ ထတကနမားမာ ေတာလနေရး အစးရ

တကလာခသည ၁၉၅၉ ခ၊ ဇနနဝါရလကထက ႏစစဥ ၇ ရာခငႏႈနး

တးျမငလာခသည။

ေဂြဗားရားသည ဤၾကားကာလတြင ၾကေတြ႔ေနရသည စးပြားေရး

အၾကပအတညးမားမ အလပသမား အေရးမားက ကငတငၾကပမတ၍

ဂ႐တစက ေျဖရငးေပးခရာ အလပသမားမား၏ ေတာလနေရး စတဓာတမာ

မျပတတကကြေနခသည။ အလပသမားမားမာ သတ႔ ေနထငသည အမ၊

သ႔မဟတ အခနးအတြက အမလခအျဖစ သတ႔ ရရသည လစာေငြ၏ ၁၀

ပတပကသည ေပးၾကရသည။ ကနးမာေရးအတြက အခမ ေဆးဝါးကသခြင

ရရခၾကသည။ အကယ၍ အခေၾကးေငြျဖင ကသရပါလငလညး ကနကစရတ

အနညးဆးျဖင ကသႏငၾကသည။ လပစစမတာခႏင ဓာတေငြ႔ သးစြခမားလညး

ေတာလနေရး မတငမကထက အဆမတန ေလာနညးခသည။ မခင

Page 187: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

182182182182

အလပသမားမား အတြက ကေလးထနးဌာနမား၊ အလပသမား သားသမးမား

အတြက စာသငေကာငးမား၊ စာသငခနးမား ဖြငလစေပးထားသညအတြက

အလြယတက ပညာသငၾကားႏငၾကသည။ သာယာလသည ဗာရာေဒရ

အပနးေျဖစခနးတြင အလပသမားတဥးသည မမ၏ အမေထာငစ

တခလးအတြက ကနကစရတ ၁၄ ေဒၚလာခြမျဖင ၇ ရကတတ ေပာေပာပါးပါး

အနားယ အပနးေျဖႏငသည။

ဤသျဖင စကမႈဝနႀကး ေဂြဗားရားသည အလပသမားမား၏

စားဝတေနေရး၊ ကနးမာေရး၊ ပညာေရးႏင သကသာေခာငခေရးမားက

ေဆာငရြက ေပးရငး တဖကမ ကနထတလပငနးမားက ေဆာငရြကေပးရငး

တဖကမ ကနထတ လပငနးမားက တးျမငခသည။ စးပြားေရး အခကအခမားက

ေကာလႊားခသည။

ေဂြဗားရား၏ စကမႈ ဝနႀကးဌာန လကေအာကရ တျပညလးမ အလပ႐

မားတြင အလပသမားေပါငး ၂ သနးေကာ ရရာ ၎တ႔ အနကမ အလပသမား

ေပါငး ၇ ေသာငး ၂ ေထာငခန႔တ႔က ကနထတလပငနး တးတကေရးအတြက

စကမႈ အတတသငတနးမားတြင ေခၚယ၍ သငၾကားေပးခသည။

စကမႈ လပငနးဌာန ဝနႀကးအျဖစ ေဂြဗားရား တာဝနယ ေဆာငရြက

ေနစဥ ၁၉၆၂ ခႏစတြင အလပသမား သပတ ေမာကမႈ ႏစခ ျဖစပြားခသည။

တခမာ ဟာဗာနားၿမ႕ေတာတြင ျဖစ၍ အျခားတခမာ အလယပငးေဒသ

ဗးလစျပညနယမ စက စကတခတြင ျဖစသည။ ေဂြဗားရားသည ဤသပတ

ႏစခစလး ျဖစပြားရာသ႔ သကယတင သြားေရာက၍ ဂ႐တစက

ေျဖရငးေပးခသည။ သပတေမာကမႈျဖစပြားရသည အေျခခအေၾကာငးရငးမာ

စက႐အလပ႐ အပခပေရးပငးမ စမခန႔ခြသမား၏ ခၽြတယြငးခကေၾကာငျဖစရာ

Page 188: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

183183183183

တာဝနရသည ပဂၢလမားေနရာတြင အျခားသငေတာ၍ အရညအခငး

ျပညဝသမားက အစားထး ခန႔ထားၿပး အလပသမားမား၏ နစနာမႈမားက

ေျဖရငးေပးခသည။

“တကယအားျဖငေတာ ကၽြနေတာတ႔ အေနန႔ သပတေမာကစရာ

မလပါဘး။ ဘာျဖစလ႔လ ဆေတာ ကၽြနေတာတ႔ဟာ ဒစက႐ အလပ႐ေတြရ႕

ပငရငေတြ ျဖစလ႔ပါဘ။ တကယလ႔ သပတေမာကမယ ဆရင ကၽြနေတာတ႔ဟာ

ကယကယက ျပနၿပး သပတေမာကတာန႔ အတတ ျဖစေနမာပါဘ၊ ကၽြနေတာ

ေျပာတာ ရငးရ႕ မဟတလား”

၁၉၆၂ ခႏစအတြငးက ျဖစပြားခသည သပတေမာကမႈ ႏစခ၏

ေနာကပငးတြင ဘာေၾကာင ေနာကထပ သပတေမာကမႈမား လးဝ မျဖစေတာ

သညက အေမရကန စာေရးဆရာ ေရာဘတစခယာ ဆသအား အလပသမား

တေယာကက အထကပါအတငး ျပနလညေျဖၾကားခသည။

ေဂြဗားရားသည ကးဘားျပညတြင အမခကငးသည စးပြားေရးစနစ

တညေဆာကရာ၌ အလပသမားမား၏ အသဉာဏက ဤမ ရငသနေစခသည။

သတ႔၏ အေတြးအေခၚ အယအဆက ဤမတးတကေစခသည။

ေဂြဗားရားသည ေတာလနေသာ ႏငငေရးသမား တေယာက အျဖစ

အရညအခငး ျပညဝခသညႏငအမ အမခကငးသည စးပြားေရးစနစ တည

ေဆာကရာတြငလညး ထကျမက ျပတသားလသညမာ အျငငးပြားစရာ

မလေတာၿပ တကား။

Page 189: CHE GUEVARA-Biography

ေၾကာကစရာေကာငးသည စာအပတအပ

Page 190: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

185185185185

“လကဝ ေတာလနးေရးသမားမားအနက အာနကစတ ေခ -

ေဂြဗားရား” သည ေျပာကကား စစဆငေရး ပါရဂအျဖစ ေမာစတနး၊ ဟခမငးႏင

တတနးတညး ရသျဖစသည”

အေမရကနျပညမ ကမ႓ာေကာ “လကဖ” မဂၢဇငးႀကးတြင တခါက

အထကပါအတငး ေရးသားေဖၚျပထားသညက ေတြ႔ရသည။

မနသည။ ေဂြဗားရား၏ ဘဝအတပၸတက တတကက ေလလာသတငး

အထကပါ အဆျပခကက ႁခြငးခကမရ လကခၾကရမညသာ ျဖစသည။ သသည

ႏငငေရးတြင အရညအခငးျပညဝသ၊ စးပြားေရးတြင လပရပ ျပတသားသ ဟ၍

ဆျငားအ။ ေျပာကကား စစဆငေရးတြင အေျပာငေျမာကဆး၊ အထးခၽြနဆး၊

အထကျမကဆး၊ အကြယဝဆး “ဆရာတဆ ပါရဂ” ဟ၍ ဆရမညသာတညး။

သသည အာဂငတးနားျပညတြင တကသလ ေကာငးသားဘဝ၊

ဂြာတမာလာျပညတြင ေျမယာေတာလနေရး လပအားေပး ဘဝကတညးက

ေမာစတနး၏ “ေျပာကကားစစပြ မဟာဗဟာမား” က အေခါကေခါကအခါခါ

Page 191: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

186186186186

ဖနတရာ ေတေအာင ေလလာခသ ျဖစသည။ မကဇကျပည ခားလကး ခ႐င

ေတာငေပၚ ေျမျပန႔တေနရာတြင ဗလမးႀကး အလဘာတ ဥးစးသည ကးဘား

ရေဘာမား၏ ေျပာကကား တကခကေရး သငတနးတြင အစြမးျပခသ ျဖစသည။

လ ၁၂ ေယာက၊ ေသနတ ၁၂ လကျဖင စတငခရသည ကးဘား

ေတာလနေရးက ေျပာကကား စစဆငေရး မဟာဗဟာ၊ နညးဗဟာမားအရ

သမတေအာင ေျပာငေျမာက ထးခၽြနစြာ ေခါငးေဆာငခ၍ ဟာဗားနား

ၿမ႕ေတာက ဝငေရာက သမးပက ေအာငလစကခသ ျဖစသည။

ယငးသ႔ ေျပာကကားအရာတြင သတကာထက ထးခၽြန ေျပာငေျမာက

ခသည ေဂြဗားရားအား အေရ႕အာဖရကႏင လကတက အေမရကအပါအဝင

ကမ႓ာအရပရပမ ႏငငအားလးတ႔က အျပညျပညဆငရာ “ေျပာကကား

ေခါငးေဆာင” အျဖစ တညတၫြတတညး အသအမတျပခၾကရသညမာ

အျခားေၾကာင မဟတ။ သေရးသား ျပစခသည ကမ႓ာေကာ “ေျပာကကား

စစဆငေရး” စာအပႀကးေၾကာငပငတညး။

ေဂြဗားရားသည ဤ “ေျပာကကား စစဆငေရး” စာအပ ကးဘား

ေတာလနေရး ေအာငပြခၿပးခသည ေနာကပငး တငးျပည၏ စးပြားေရး တာဝန၊

ႏငငေရး တာဝနမားျဖင မအားမလပေအာင ရေနသညၾကားမ ေရးသားချခငး

ျဖစရာ ေျပာကကား စစဆငေရးက မညမအေလးထား စတဝငစားေၾကာငး

သသာထငရားလသည။

မရငး စပနဘာသာျဖင ေရးသားထားသည ေဂြဗားရား၏ “ေျပာကကား

စစဆငေရး” စာအပက ၁၉၆၀ ျပညႏစ ေႏြရာသတြင ပထမဆးအႀကမ

ပႏပထတေဝခသည။ ဤစာအပက ကးဘားအစးရ၏ အငးရား (အင - အင -

အင - ေအ) ေခၚ အမးသား လယယာေျမျပျပငေရး အဖြ႔ခပႀကးက

Page 192: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

187187187187

ႀကးၾကပထတေဝချခငး ျဖစသည။ ေျပာကကား စစဆငေရးသည ျပညသ႔

လကနကကင တပမားက လယသမားထႀကးအေပၚ အဓက မခအားထား

ဆငႏႊရသည စစပြအျဖစျဖင ေဂြဗားရားက ဤစာအပက အဆပါ လယယာေျမ

ျပျပငေရး အဖြ႔ခပႀကးက ထတေဝခေစျခငးျဖစသည။

စာအပမာ ထြကလင ထြကခငး ကးဘားျပညတြငး၌သာမက

လကတက အေမရကနႏငငမားအထပင ပ႕ႏ႔ ေကာၾကားသြားခသည။

ကးဘားဝနႀကးခပ ကပစထ႐သည ၁၉၅၃ ခႏစတြင မြနတားဒါး

စစစခနးက ဝငစး၍ ႏငငေတာ ပနကနမႈျဖင ဘာတစၥတာ အစးရ၏

တရားစြဆျခငးက ခခရစဥက ကယတင ေလာကလခကေပးခသည။ အဆပါ

ေလာကလခကက “ကၽြႏပတြင အျပစမရေၾကာငး သမငးက အဆးအျဖတ

ေပးလမမည” ဟေသာ အမညျဖင စာအပေရးသားကာ ျပနလည ထတေဝခရာ

အထးပင ထငရားခသည။ မကဇကျပညတြင ကပစထ႐၊ ေဂြဗားရား စသည

ေတာလနေရး ရေဘာမားအား ေျပာကကား သငတနးေပးခ၍ ကးဘား

ျပညသ႔လကနကကင တပမေတာ ဖြ႔စညးရာတြင အၾကဉာဏမား ေပးခသ

ဗလမးႀကး အလဘာတ ကလညး “ေျပာကကား အတြက အေမးအေျဖ

တရာငါးဆယ” ဟေသာ အမညျဖင ေျပာကကား စစပြ တကပတကနညးမားက

စာအပေရးသား ထတေဝခရာ အထးပင ေကာၾကားခသည။

သ႔ေသာ ေဂြဗားရား၏ “ေျပာကကားစစဆငေရး” စာအပမာ အထကပါ

ဝနႀကးခပ ကပစထ႐ႏင ဗလမးႀကး အလဘာတ တ႔ ေရးသားထတေဝခသည

စာအပမားထက ပမေကာၾကား ထငရားခသည။ ဤစာအပထြကၿပးေနာက

လကတင အေမရကန ႏငငအားလးတြင အႀကးအကယ ဂယက႐က

သြားခသည။ အပေရေပါငး ငါးေသာငးေကာ ႐ကႏပခရ၍ အေရာငးရဆး၊

Page 193: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

188188188188

အတြငကယဆး စာအပမားတြင အပါအဝင ျဖစသည။ ဤစာအပက

လကတငအေမရကန ႏငငမားတြငသာမက အာရ၊ အာဖရက၊ ဥေရာပႏင

ေျမာကအေမရက တကမားတြငပါ ဘာသာအမးမးျဖင ျပနဆခၾကသည။

ဤစာအပက အရနအဝါႀကးမားမႈႏင ဂယက႐ကမႈမားေၾကာင အေမရကန

ျပညေထာငစ အစးရတပမေတာ၏ စစပညာ စာေစာငတချဖစသည “ကမတက

အဖြ႔မား ျပနတမး” ၁၉၆၁ ခ ဂၽြနလႏင ၾသဂတလမားတြင

ထညသြငးေဖၚျပခရသည။

အဂၤလနျပညတြင ဤစာအပက ၁၉၆၂ ခႏစ ဂလငလတြင

ပထမအႀကမ ထတေဝခ၍ အေရာငရ တြငကယလသျဖင ဒဇငဘာလတြင

ဒတယအႀကမ ထပမပႏပ ထတေဝခရျပနသည။ တဖန ၁၉၆၃ ခႏစ မတလတြင

တတယအႀကမ၊ ၁၉၆၄ ခ ေမလတြင စတတအႀကမ စသညျဖင ေလးႀကမတတ

ပႏပထတေဝခရသည။ အဆပါ အဂၤလနျပညမ ထတေဝခသည စာအပတြင

ဘာသာျပနသ ဗလႀကး လစဒလဟတက အမာေရးသားခရာ သ႔အမာ

တေနရာတြင ဤသ႔ေဖၚျပခသည။

“ယခငက ဆလင ေျပာကကားစစပြသည အားနညးသမားဘကမ

လကနက တချဖစခ၏။ သ႔ျဖစ၍လညး ေျပာကကားစစ၏ အဓကသေဘာမာ

ခစစျဖစခ၏။ သ႔ေသာ အႏျမေခတတြင ေျပာကကားစစသည ကးေကာေရး

အသြငလကၡဏာ တရပအျဖစ တးတက ႀကးထြား ပြားမားလာေနၿပျဖစ၍

အႏျမလကနကမားေၾကာင ေရ႕မတးသာ၊ ေနာကမဆတသာ ျဖစေနသည

အေျခအေနမားအေပၚ အျမတထတရန သငေတာသည လကၡဏာတခ

ျဖစေန၏။ ေျပာကကားမားက မလႈပႏငေအာင အႏျမဗးျဖင ၾကခမညဟ၍

ၿခမးေခာကျခငးသည ယငေကာငတအပက ပနးပဖမ တႀကးျဖင

Page 194: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

189189189189

ကာကြယမညဟ ေျပာၾကားသညအလား ရယစရာေကာငးလသည စကားပင

ျဖစ၏”

ထ႔ျပင အဆပါ စာအပ၏ အၫႊနးတေနရာတြင “စာအပမားသည မခ

ဖတ႐ႈေလလာရန လအပလ၏။ အဘယေၾကာင ဆေသာ သေဘာတရား

မားသည လကေတြ႔ျဖင မနကနေၾကာငး ထငရားလ၍ လကေတြ႔မားသည

ေၾကာကစရာ ေကာငးေလာကေအာင ေအာငျမငမႈ သရဖ ေဆာငးေနေသာ

ေၾကာငတညး” ဟ၍ ေဖၚျပထားသညက ေတြ႔ရသည။

မနသည။ ေဂြဗားရား၏ “ေျပာကကား စစဆငေရး” သည ေၾကာကစရာ

ေကာငးေလာကေအာင လကေတြ႔ေအာငျမငမႈ ရခသည သေဘာတရား

ျဖစသည။ အထးသျဖင အငအားသည အမနတရားျဖစသည ဟေသာ

အဘဓမၼာက ခယ၍ လအငအား၊ လကနကအငအား၊ ေငြအငအားတ႔ျဖင

ႏငငငယကေလးမား အေပၚ အႏငကငေနၾကသည နယခ႕သမားမားအတြက

ေဂြဗားရား၏ “ေျပာကကားစစဆငေရး” သေဘာတရားမားသည ပ၍

ေၾကာကစရာေကာငးခသည။ သ႔ျဖစရာ အေမရကန သမၼတသစ ကေနဒ

ကယတင ထစာအပက ဖတ႐ႈေလလာၿပးေနာက ၁၉၆၂ ခ ဇနနဝါရလတြင

အေမရကန စစဥးစးခပ၏ လကေအာက “ေျပာကကား ဆန႔ကငေရး

လပငနးမားက အာ႐စက လပကငႏငေရးအတြက” ဌာနသစတခ ဖြငလစရန

အမန႔ေပးခရသည။ သမၼတ ကေနဒ၏ အမန႔အရ အဆပါ ေျပာကကား

ဆန႔ကငေရး ဌာနတာဝနခအျဖစ ဗလခပႀကး ဝလေရာဆငအား ၁၉၆၂ ခ

ေဖေဖၚဝါရလတြင စစဥးစးခပ လကေအာက၌ ခန႔ထားခသည။ ေဂြဗားရား၏

“ေျပာကကား စစဆငေရး” သည ဤေရြ႕ဤမ ေၾကာကစရာ ေကာငးလပါ

တကား။

Page 195: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

190190190190

နယခ႕သမားမားအတြက ေၾကာကစရာ ေကာငးသည ဆလ

ေကာငးစရာပင ျဖစသည။ အဘယေၾကာငဆေသာ ေဂြဗားရားသည အဆပါ

စာအပတြင ေျပာကကား စစဆငေရးႏင ပတသက၍ အကယျပန႔ဆး၊

အခငမာဆး၊ အထေရာကဆး သေဘာတရားမားက လကေတြ႔ႏင ေပါငးစပ

ေဖၚျပထား ေသာေၾကာင ျဖစသည။ အထးသျဖင ၁၉၃၇ ခႏစက

တ႐ပျပညႀကးတြင ဂပနဆန႔ကငေရး စစပြက ေအာငျမငစြာဆငႏႊခသည

ေမာစတနး၏ ကမ႓ာေကာ ေျပာကကားစစပြ မဟာဗဟာမားက အေျခခ၍

၁၉၅၇၊ ၅၈ ခႏစမားက ကးဘားေတာလနေရးအတြငး မမကယတင

ပါဝငဆငႏႊခရသည လကနကကင တကပြမားမ ရရသည အေတြ႔အၾကမားႏင

ေပါငးစပကာ ေျပာကကား စစဆငေရးမားက သပၸနညးကက ေဖၚထတ

ျပသထားေသာေၾကာငင ျဖစသည။

ေဂြဗားရား၏ ကမ႓ာေကာ “ေျပာကကား စစဆငေရး” စာအပတြင

အခနး ၄ ခနး ခြျခားေဖၚျပထားရာ အခနးတစတြင ေျပာကကား တကပြမား၏

အေထြေထြ စညးကမးခကမား၊ အခနးႏစတြင ေျပာကကားတပဖြ႔႔မား

ဖြ႔စညးေရး၊ အခနးသးတြင ေျပာကကားလႈပရားမႈ၏ စညး႐းေရး လပငနးမား၊

အခနးေလးတြင အျခား အေထြေထြ ျပနာမားႏင ကးဘား ေတာလနေရးမ

အေတြ႔အၾကမားက ေဖၚျပထားသည။

“လြတေျမာကေရး တကပြတြင ျပညသလထ၏ အေျခချဖစေသာ

ေျပာကကား စစဆငေရးသည လကၡဏာအားျဖင၎၊ အသြငအျပငအားျဖင၎

ကြျပားျခားနားမႈမား အမားအျပား ရေနၾကသည။ ဤအေၾကာငးႏင စပလဥး၍

ေဖၚထတ ေရးသားခၾကသ အားလး ႁခြငးခကမရ သေဘာတည ခၾကသည

အတငး ဤစစပြသည တစတခေသာ မဟာဗဟာဆငရာ ထးနညး

ဥပေဒမားအရ ဆငႏႊရျခငး ျဖစရာ ယငးဥပေဒမားက ခးေဖာကသသည

Page 196: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

191191191191

႐ႈးနမမညသာ ျဖစသညဟေသာ အခကမာ ထငရားလက ရသည။ အေထြေထြ

စစဆငေရးႀကး၏ အသြငပသဏၭာန တချဖစေသာ ေျပာကကား စစဆငေရးတြင

ဤ ထးနညး ဥပေဒမား အားလးတ႔ျဖင အပခပကြပကရမည ျဖစသည။ သ႔ေသာ

ဤသညႏင တဆကတညး ဤစစဆငေရးတြင ၎၏ ကယပင သးျခား

ဥပေဒမား ရေနေသးသည။ အကယ၍ ေအာငျမငမႈ ရလပါက မတျခားနား

ေနသည အဆပါ စညးကမးမားက လကနာၾကရမည ျဖစသည။ တငးျပည

တျပညခငး အလက ပထဝ အေနအထားႏင လမႈဆကဆေရး က႑မားတြင

ကြျပားျခားနား ေနၾကျခငးေၾကာင ေျပာကကား စစဆငေရး ပသဏၭာနမားႏင

လပနညး လပဟနမားတြငလညး ကြျပားျခားနားမႈမား ေပၚေပါက လာေစ

ရမညမာ မခပင ျဖစသည။ သ႔ရာတြင ေျပာကကား တကပြမား အားလး

အတြကမ အေျခခ ဥပေဒမားကပင အသးျပၾကရမညျဖစသည”

ေဂြဗားရားသည သ၏ “ေျပာကကား စစဆငေရး” စာအပ ပထမ

စာမကႏာမားတြင ေျပာကကား စစဆငေရးႏင ပတသကသည အေျခခ

သေဘာတရားမားက အထကပါအတငး ဖြငဆခသည။ ထ႔ေနာက ေျပာကကား

စစဆငေရး၏ နညးဗဟာက ေအာကပါအတငး တတကက ၫႊနျပခသည။

“ေျပာကကား အတတ၏ အဆးသတ ရညမနးခကအရ မဟာဗဟာ

ဆသညမာ ကၽြႏပတ႔ ရယေအာငႏငလသည အေျခအေနမားက ခြျခမးစတျဖာ

ဆနးစစ ေလလာျခငးပင ျဖစသည။

“ေရးဥးစြာ ရနသသည သ၏ လအငအား ေျပာငးေရႊ႕ လႈပရားမႈ၊

လထအကအည၊ လကနကမား၊ ေခါငးေဆာငမႈ စသညတ႔က မညသ႔ စမ

ခန႔ခြလမမညဟ ပငးျခား ဆးျဖတပါ။ ထ႔ေနာက ဤအေျခအေန အခကအလက

မားႏင ရငဆင ယဥၿပငရနအတြက အေကာငးဆး မဟာဗဟာ တခက

Page 197: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

192192192192

စမၾကဆပါ။ သ႔ စမၾကဆရာတြင အဆးသတ ရညမနးခကသည ရနသတပက

ေခမႈနး ဖကဆးပစရန ျဖစသညဟေသာ အခကက အျမတမး စတထတြင

စြျမမတထားပါ”

ထမ တဖန နညးဗဟာအရ ေျပာကကား တပမားသည စစဆင

တကခကရာတြင အျမတမး စစတပမားႏင မတဘ ကြျပားျခားနားရမည

ျဖစေၾကာငး ျပဆခသည။

“ေျပာကကားတပ တတပ၏ တကပ တကနညးသညလညး ကြျပား

ျခားနားရမည ျဖစသည။ ႐တတရက အလစတြင ျပငးျပငးထနထန အၾကငနာ

ကငးမစြာ တကခကရမည။ ထ႔ေနာက ျဗနးကန ခကခငး ရပပစလကၿပး

လးဝမလႈပမရားဘ ၿငမေနၾကရမည။ ထတကပြတြင ထခက ဒဏရာ ရျခငးမရဘ

ကနေနခသည ရနသမားသည အစစ အရာရာ မလ ပမနအတငး ျဖစလာၿပဟ

ထငေနၾကလမမည။ ထအခက ႐တတရက ျဗနးကန အျခားတေနရာမ

ေနာကထပတႀကမ ထပမ ထးႏကပစခတရမည။ မေျမႇာလငဘ လပတျပတ

ထးႏကခကသည မညမ ထေရာကလပါသနညး”

ေဂြဗားရားသည သ၏ “ေျပာကကား စစဆငေရး” စာအပတြင

အထကပါအတငး မဟာဗဟာ၊ နညးဗဟာဆငရာ အေျခခ သေဘာတရား

မားက ၫႊနျပခသညျပင လကေတြ႔ ၾကခရသည သငခနးစာမားအရ

ေျပာကကား တပဖြ႔မား၊ ေျပာကကား ရေဘာမားအတြက အေသးစတ

လအပခကမားကလညး အပကမတက ေဖၚျပခသည။

“ေျပာကကား တပသား တေယာကသည ခ႐တေကာငကသ႔

သ႔ေနအမက သ႔ပခးေပၚသ႔ ထမး၍ သယသြားသည စစသားတေယာကပင

Page 198: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

193193193193

ျဖစသည။ သ႔ျဖစရာ သ႔ အထပအပးမားထတြင အမားဆး အသးခ၍

ျဖစႏငမည ပစၥညးမားသည အေရအတြက အနညးဆးျဖင ပါရေစရမည”

“ဖနပမားက ဂ႐စကၾကညၾကရမည။ ဖနပမားသည အေရးႀကးဆး

အသးအေဆာင ပစၥညးမားတြင အပါအဝင ျဖစသည။ အကယ၍ ျဖစႏငပါက

တပသားတငးတြင ဖနပအပ တရနစ ပါသငသည”

“ေျပာကကားတပဖြ႔မားက အေရအတြက တသမတတညး မထားပါႏင။

လအပသလ သတမတ ဖြ႔စညးပါ”

“အကယ၍ တတပလး လကနက တပဆငထားပါက တပဖြ႔

ရကၡာပစၥညးမား သယယသည အလပက ညတညမ ခြေဝေပးပါ။ သ႔မဟတ

လငလညး လကနက မပါသမားအား အထမးသမားအျဖစ စညး႐းအသးျပပါ”

“ခတကရာ လမးတေလာကတြင လးဝ တတဆတမႈ ရေအာင သတျပ

ထနးသမးပါ။ လကျဖင အခကျပ၍ ျဖစေစ၊ တဆငစ၊ တေယာကစ တးတး

ေျပာ၍ ျဖစေစ အဆငဆင အမန႔ေပးသြားပါ”

“တပသားမား အနားယျခငး၊ ထျခငးမားက အခနနာရျဖင

ကန႔သတထားပါ။ အေပာအပါး ကစားေနျခငးျဖင အခနက ေမေလာ

ေပါဆမေနေစပါႏင။ အရကေသစာမား လးဝ ေသာကခြငမျပရ”

ထ႔ေနာက ေဂြဗားရားသည ေျပာကကား တပဖြ႔မား ဖြ႔စညးရာတြင

လအပသည အခကအလကမား၊ ေျပာကကားရေဘာမား၏ စညး႐းေရး

တာဝနမား၊ ေျပာကကား တကပြမားတြင အသးျပရမည နညးပရယာယမား၊

ေကးရြာ လယသမားထႏင ဆကဆရာတြင လကနာရမည စညးကမးမား

Page 199: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

194194194194

စသညတ႔ျဖင ေျပာကကား စစဆငေရးတြင အေရးႀကးသည ဝါဒျဖန႔ခေရး၊

ေဆးဝါးကသေရး၊ ရကၡာစေဆာငးေရး၊ သတငးေထာကလမးေရး စသညမားကပါ

သ၏ စာအပတြင ကယျပန႔စြာ ေရးသား ၫႊနျပခသည။

အဆပါ ၫႊနျပခကမားႏင ပတသက၍ ေဂြဗားရားက ကၽြႏပ

ေရးသားခသမ အခကအလက အားလးတ႔သည ကးဘားျပညတြင ကၽြႏပ

ေလလာဆညးပး ရရခသည အေတြ႔အၾကမား အေပၚတြင အေျခခ၍

ေဖၚျပချခငး ျဖစသည။ အျခားေသာ အေျခအေနမားအရ မတကြျပားသည

နညးပရယာယမားက ကငသးႏငၾကသညသာ ျဖစသည။ ကၽြႏပတ႔ အေနျဖင

ထပေလာငးျပသည သေဘာျဖစရာ ဤစာအပသည ဘရားေဟာ သမၼာကမးစာ

မဟတ” ဟ၍ ပြငပြငလငးလငး ဝနခခသည။

ေနာကဆး၌ အဆပါ “ေျပာကကား စစဆငေရး” စာအပ၏ နဂးခပ

ေနာကဆကတြ အခနးတြင ကးဘားျပည၏ လကငငး အေျခအေနႏင

အနာဂတ အလားအလာမားက ေဂြဗားရားက မနးဆေဖၚျပခသည။ အထးသျဖင

ကးဘား ေတာလနေရး ေအာငပြခ၍ ေတာလနေရး အစးရ တကလာၿပးေနာက

ဤေတာလနေရးႀကးႏင ေတာလနေရး အစးရတ႔အား အေမရကန နယခ႕

သမားက ႀကးစားပမးစား ဖကလဖကဆး လပရန ၾကစညေနၾကပမားက

ဖြငခခသည။ ကးဘားျပညကေလးႏင မင ၉၀ မသာ ေဝးသည အေမရကန

ျပညေထာငစႀကးမ အရငးရငႀကးမား၏ အားေပး ကညမႈျဖင ျပညတြငး

သစၥာေဖာက တနျပနေတာလနေရးသမားတ႔သည အခနမေရြး ကးေကာ

တကခက လာႏငေၾကာငးမားက သတေပးေရးခသည။

ေဂြဗားရားသည သ၏ “ေျပာကကား စစဆငေရး” စာအပတြင

အေမရကန အစးရႏင လကဝါးႀကးအပ အရငးရငႀကးမားက ကးဘား

Page 200: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

195195195195

ေတာလနေရးအစးရအား အခါသင၍ အခြငသာသည တေန႔တြင ၿဖခ

ဖကဆးပစရန “ဆငၾကၾက” ေနေၾကာငး ေဖၚျပသတေပးခသညမာ

“လၾကားေကာငး႐” မ မဟတ။ တမငသကသက ကးဘား ျပညသမား

ေခာကခားေအာင မဟတမမန လပၾက သတေပးခသည မဟတ။ ကးဘား

ေတာလနေရးအစးရ တကလာခသည အခနမ စၿပး ကးဘားျပညႏင

ပတသက၍ အေမရကန အစးရ၏ သေဘာထားမား၊ လပေဆာငခကမားႏင

ၾကစညခကမားက မကျခညမျပတ အကခတၿပးမ နယခ႕သမား၏ အႏရာယက

အေလးအနက သတေပးချခငးျဖစသည။ အထးသျဖင ၁၉၅၄ ခႏစက

ဂြာတမာလာ အစးရအား တနျပန ေတာလနေရး သမားမားက စအငေအ

အကအညျဖင ျဖတခခဘးသည သငခနးစာက သကယတင ၾကခ၊ ခခရဘး

သျဖင ကးဘား ျပညတြင အလားတ မျဖစရေလေအာင ႀကတင

သတေပးချခငး ျဖစသည။

သ႔ နယခ႕သမား အႏရာယက မကျခညမျပတရန ကးဘား

ျပညသမားအား သတေပးခသလ သကယတငကလညး ေတာလနေရး သတ

ရခသည။ စးပြားေရး၊ ႏငငေရး စသည တငးျပညတာဝနမားျဖင မအားမလပ

ေအာင ရေနသည အထမ နယခ႕ အႏရာယက ကာကြယရန ႀကတင

ျပငဆငခသည။ ဆဗယကယနယ၊ ခကကစလေဗးကးယား စသည ဆရယလစ

ႏငငမားမ တငကားမား၊ သခပကာကားမား၊ ေလယာဥပစ အေျမာကမားႏင

ေနာကဆးေပၚ လကနကမးစတ႔က မာယ၍ ကးဘား တပမေတာအား ေခတမ

လကနကကင တပမေတာျဖစေအာင ပသစေလာငခသည။ ကးဘားျပည၏

အခပအခာ အာဏာပငဆငသည လြတလပေရးႏင အမခကငးသည

ဆရယလစ စးပြားေရး တညေဆာကမႈက ကာကြယရန လကနကကင

တပမေတာ အငအားက အရညအခငးေရာ အေရအတြကပါ တးခ႕ခသည။

Page 201: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

196196196196

အထးသျဖင နယခ႕အႏရာယ၊ ျပညတြငး သစၥာေဖာကမား

အႏရာယႏင တနျပန ေတာလနေရးသမားမား၏ အႏရာယမားက ထထ

ေရာကေရာက ကာကြယရနအတြက ေဂြဗားရား၏ ထငရားသည လပေဆာင

ခကမားမာ ျပညသမားအား လကနက တပဆငေပးျခငး အားျဖင ျပညသ႔

စစမားက အကယျပန႔ဆး ဖြ႔စညးချခငးပင ျဖစသည။

ေဂြဗားရားသည ယခကသ႔ စပကးမတကးကာလတြင ေတာလနေရး

အဖကသမားမား၏ အႏရာယက ကာကြယရာ၌ လကနကကင တပမေတာ

တခတညးကသာ အားကး၍ မျဖစႏငေၾကာငး အခငအမာ သေဘာေပါက

ခယထားသ ျဖစသည။ သ႔ျဖစရာ သာမန အရပသအရပသား မနသမ

အရြယေရာကသတငးအား လကနက တပဆငေပးရန ေတာလနေရး အစးရ

ဖြ႔ၿပးလငၿပးခငး ၁၉၅၉ ခ ႏစဥးပငးကပင ကပစထ႐အား တကတြနး

ႏႈးေဆာခသည။ သ႔ေသာ ထစဥက အေၾကာငး အမးမးေၾကာင ျပညသ႔စစ

ဖြ႔စညးေရး လပငနးသည အေကာငအထည မေပၚေသးဘ ရခရာ ၾသဂတလႏင

ေအာကတဘာလမား အတြငးက အေမရကနျပည ဖေလာရစဒါ ကမးေျခမ

႐ပဖကထားသည ေလယာဥမား ကးဘားျပညေပၚသ႔ ကးေကာဝငေရာက

တကခကမႈမား ျဖစပြားခၿပးေနာက ျပညသ႔စစ ဖြ႔စညးေရးက ထထ

ေရာကေရာက လပကငႏငခသည။

သ႔ႏငပင ေဂြဗားရား၏ ဥးေဆာငမႈျဖင ကးဘားတျပညလး ေနရာအႏ႔

အျပားတြင ျပညသ႔စစမား ေပၚေပါကလာခၾကသည။ စက႐ အလပ႐မား

အလပသမားမား၊ အစးရဌာနမားမ အမႈထမးအရာထမးမား၊ ေကးလက

ေတာရြာမားမ လယသမားမားႏင ၿမ႕ႀကးၿမ႕ငယမားမ အရြယေရာက၍ ကနးမာ

သနစြမးသည အရပသ အရပသားမားသာမက ေကာငးသ ေကာငးသားမားပါ

မကန နယခ႕သမားႏင ေတာလနေရး အဖကသမားမား၏ အႏရာယက

Page 202: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

197197197197

ကာကြယရန ျပညသ႔စစတပဖြ႔မားတြင အငတကအားတက ပါဝငခၾကသည။

လကနကမား ကငတြယနညး၊ ပစခတနညးႏင တကနညး ခကနညးမားက

အျပငးအထန ေလကငခၾကသည။

အလပသမားမား၊ အမႈထမး အရာထမးမား၊ လယသမားမားႏင

အရပသ အရပသား၊ ေကာငးသ ေကာငးသားမားသည ျပညသ႔စစတပဖြ႔မားႏင

အစးရက အမန႔အာဏာျဖင မပါမေနရ အဓမၼေခာဆြျခငးေၾကာာင ပါဝငၾကသည

မဟတဘ သတ႔ကယႏႈကက ေတာလနေရး အသ၊ လတနးစား အသမားျဖင

အေလးအနက သေဘာေပါကၿပး ပါဝငခၾကျခငး ျဖစသည။ အထးသျဖင

႐ပဖကထားသည အေမရကန ေလယာဥမား ကးဘားျပည ၿမ႕ႀကးျပႀကးမား

ေပၚသ႔ မၾကာခဏ ကးေကာပသနးလာျခငး၊ ၁၉၅၉ ခ ၾသဂတလ ၁၇

ရကေန႔က အေမရကနျပည ဖေလာရစဒါ ကမးေျခမ ေလယာဥတစငးႏင

ဒမနကနျပည စနကဒဗငဂၿမ႕မ ေလယာဥႏစစငး ပသနးလာၿပး ကးဘားျပည

ၿမ႕ႀကးျပႀကးမားေပၚသ႔ စကေသနတျဖင ပစခတသြားၾကျခငး၊ ေတာလနေရး

အဖကသမား စစေျပးေခါငးေဆာငတဥးျဖစသ ဒငးယလလန႔ဇသည ၁၉၅၉ ခ

ေအာကတဘာလ ၂၁ ရကေန႔က အေမရကန ေလယာဥတစငးျဖင

ကးဘားျပညေပၚသ႔ ပသနးလာၿပး ေတာလနေရးအစးရ ဆန႔ကငေရး စာရြက

စာတမးမား ၾကခသြားျခငး၊ ၁၉၆၀ ျပည ေဖေဖၚဝါရ ၂၁ ရကေန႔တြင

ဟာဗားနားၿမ႕ေပၚသ႔ ႐ပဖကထားထားသည ေလယာဥတစငးက ဗးမား

ၾကခသြားျခငး စသည ျဖစရပမားသည ကးဘားအလပသမား လယသမားႏင

လပသားျပညသမားအား ေတာလနေရးသတႏင ေတာလနေရးအသမား

ျဖစေပၚေစခသည။ တခနတညးတြင အေမရကနျပည၌ ခလႈေနၾကသည

သစၥာေဖာက စစေျပးမားက စအငေအ အကအညျဖင ကးဘားျပညသ႔

တကေရာကၿပး တနျပနေတာလနေရး လပရန ျပငဆငစငးျပငးေနသည သတငး

Page 203: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

198198198198

ကလညး ေတာမးပမာ ပ႕ႏ႔ေနခရာ ကးဘား လပသားျပညသ တရပလးသည

မမတ႔ ဆႏၵအေလာက ျပညသ႔ စစတပဖြ႔မားသ႔ ဝငေရာကကာ တငးျပညက

ကာကြယရန ျပငဆငလာခၾကသည။

ေဂြဗားရားသည ျပညသ႔စစ ေဖၚထတေရးက တျပညလး အႏ႔အျပား

စညး႐း လပေဆာငခရာ လကနကကင ျပညသ႔စစတပဖြ႔ဝငေပါငး ၃၅၀၀၀ အထ

ရလာခသည။ ေတာလနေရးသတ အျပညအဝ ရေနၾကသည ဤျပညသ႔

စစမားသည ကးဘားကမးေျခမားတြင၎၊ လယေတာယာေတာမားတြင၎၊

ၿမ႕ႀကးျပႀကးမားမာ စက႐အလပ႐ႏင အစးရ အေဆာကအဥး ေခါငမးမား

ေပၚတြင၎ လကနကကယစျဖင တနျပနေတာလနေရးသမားမား ကးေကာ

မႈက ကာကြယရန အဆငသင ရေနခၾကသည။

သ႔ျဖစရာ ေဂြဗားရား၏ လကေတြ႔ေရာ သေဘာတရားပါ မနကန

လသည “ေျပာကကား စစဆငေရး” စာအပသည နယခ႕သမားႏင

ေတာလနေရး အဖကသမားမားအတြက ေၾကာကစရာ ေကာငးလသည စာအပ

တအပပါတကား။

Page 204: CHE GUEVARA-Biography

တနျပနေတာလနေရး ဒ႑ာရပျပငမား

Page 205: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

200200200200

ကးဘားျပညကေလးအား မကစေဒါကေထာက၍ ၾကညေနၾကေသာ

အေမရကန သတငးစာ ဆရာမား၊ အေမရကန အရငးရငႀကးမား၊ အေမရကန

စစမးေထာကလမးေရး စအငေအ သလမားႏင ပငတဂြနး စစဌာနခပမ

ဗလခပႀကးမားသည ၁၉၆၅ ခ ႏစဥးပငေလာကတြင မကလးျပးစရာ

အျဖစတခ ၾကေတြ႔လာခၾကသည။

သတ႔တေတြ မကလးျပးစရာ ၾကေတြ႔ခၾကရသည အျဖစမာ

အျခားမဟတ။ ေဂြဗားရား တေယာက ၁၉၆၅ ခ မတလေလာကတြင ကးဘား

ျပညကေလးမ ႐တတရက ေပာကျခငးမလ ေပာကကြယ သြားေသာ

ေၾကာငတညး။

ေဂြဗားရားသည ကးဘားေတာလနေရး တကပြကာလအတြငးက

ေျပာကကားစစပြက သမတေအာင ေခါငးေဆာငခသ ျဖစသည။ ကးဘား

ေတာလနေရး အစးရ တကလာၿပးေနာက အမခကငးသည ဆရယလစ

စးပြားေရးစနစ တညေဆာငရာ၌ အေမရကန လကဝါးႀကးအပ အရငးရငႀကးမား

Page 206: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

201201201201

တနလႈပ ေခာကခားရေလာကေအာင လကစြမးျပခသ ျဖစသည။ အေမရကန

အရငးရင သတငးစာဆရာမားႏင အေမရကန အရငးရင ဒမကေရစ

ဝါဒသမားမားအား ပါးစပအေဟာငးသား ျဖစေအာင ႏငငေရးအရ ကၽြမးကင

ပငႏငလသ ျဖစသည။ ပငတဂြနး စစဌာနခပမ အေမရကနဗလခပႀကးမား၊

စအငေအ သလမားႏင တနျပန ေတာလနေရးသမားမား၏ စစေရး

ကးေကာမႈမားက နလမထႏငေအာင ထးႏက ေခမႈနးခသ ျဖစသည။

သ႔ျဖစရာ အေမရကနအရငးရင အသငးအဝငး တခလးက ကးဘား

ေခါငးေဆာငမား ထတြင ေဂြဗားရားသည နပတတစ ေၾကာကစရာ

အေကာငးဆးလ ဟ၍ သတမတခၾကသည။ ကနကနေျပာရမညဆလင

ေဂြဗားရားသည အဖကဖကတြင ကပစထ႐ထကပင ပ၍ လကသေျပာငသညဟ

တထစခ မတယထားၾကသည။ သ႔မတယထားၾကသည အေလာက

ကးဘားျပညတြင ေဂြဗားရားလပသမ ေျပာသမ၊ မကစကဖြင နားကစြင၍

မကျခညမျပတ အကခတေနခၾကသည။ ေဂြဗားရား၏ သြားလာလႈပရားမႈ

မနသမ မနေျပာငးႏင ၾကညသလ မကစေဒါကေထာက၍ ၾကညေနခၾကသည။

သ႔ေသာ ယငးသ႔ အျမမျပတ အကခတၾကညေနသည ၾကားထက

ေဂြဗားရား တေယာက သနးဆာယာ ပေမာက၍ ကယေပာကသလ ကးဘား

ျပညမ ျဗနးကန ေပာကကြယသြားခရာ အေမရကနအရငးရင အသငးအဝငး

တခလးမာ ကးကနးေတာငးေမာကသလ ဂေယာကဂယက ျဖစသြား ၾကရသည။

မကလးျပးမကဆျပး အ႐းလမးမားသညပမာ ေယာငခာခာ ျဖစသြားၾကသည။

ေဂြဗားရားသည ၁၉၆၄ ခ ဒဇငဘာလကပင သ႔ရေဘာႀကး

ကပစထ႐ႏင အတ ႏငငတကာသ႔ ခရးရကရည လညလညသြားလာခေသး

သည။ အလြနေသးငယလသည တငးျပညကေလးတျပညမ အလြနအရနအဝါ

Page 207: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

202202202202

ႀကးမားလသည လကနကကင ေတာလနေရးႀကးက အတတကြ လကတြ

ေခါငးေဆာငခၾကသည ေတာလနေရးေခါငးေဆာငႀကး ႏစေယာကသည

ေရးဥးစြာ အေမရကနျပညေထာငစ နယးေယာကၿမ႕ေတာတြင ကငးပေနသည

၁၉ ႀကမေျမာက ကမ႓ာကလသမဂၢ အေထြေထြ ညလာခႀကးသ႔ တကေရာက

ခၾကသည။ ထမတဖန အယလဂးရးယား၊ အေနာကအာဖရကႏင အဂစသမၼတ

ႏငငမားသ႔ ခရးဆန႔ခၾကသည။ ေနာကဆး အျပနခရးတြင တ႐ပျပညသ႔

သမၼတႏငင ပကငးၿမ႕ေတာသ႔ ဝငခၾကသည။

ကပစထ႐ႏင ေဂြဗားရားတ႔၏ ကမ႓ာလည ခစၾကညေရးခရးသည ၃

လမ ၾကာေညာငး၍ ၁၉၆၅ ခ မတလဆနးေလာကတြငမ ကးဘားျပညသ႔႔

ျပနေရာကခၾကသည။ သ႔ျပနေရာကခၾကၿပး တနဂၤေႏြတပတခန႔ အၾကာတြင

ေဂြဗားရားက ေျခရာခ၍ မရေတာဘ ျဖစသြားခသည။

ပထမေသာ အေမရကန သတငးစာဆရာမားသည ေဂြဗားရားအား

လထအစညးအေဝးမား၊ အခမးအနားမားတြင မျမငမေတြ႔ရသညမာ ကမ႓ာ

လညရာမ အျပန ခရးပနးလာသျဖင ေခတခဏမ အပနးေျဖေနျခငး၊ သ႔မဟတ

အနညးငယ မမာမကနး ျဖစေနျခငးေၾကာငဟ၍ ယဆခၾကသည။ သ႔ေသာ

ေဂြဗားရားအား လထပရသတအတြငး၌ သာမက တာဝနရသည အစးရဌာနမား၊

႐းမားတြငပါ မေတြ႔မျမငၾကရဘ ရေနခရာ အေမရကန သတငးစာမားႏငတကြ

ႏငငတကာမ အရငးရင သတငးျဖန႔ခေရး ဌာနမားကပါ ေဂြဗားရား

ေပာကေနသည သတငးက အပတျပငး စစမးလာၾကသည။ ေထာကလမး

လာၾကသည။

ေဂြဗားရားသည ဒဇငဘာလအတြငးက ကလသမဂၢ ညလာခတကရန

အေမရကနျပညသ႔ တကေရာကခစဥက စဘအကစေခၚ ဗဟအသလႊငဌာနမ

Page 208: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

203203203203

႐ပျမငသၾကား အစအစဥျဖင အေမရကနျပညသမားအား မန႔ခြနးတခ

ေျပာၾကားခေသးသည။ အဆပါ မန႔ခြနးတြင “ျပညသေတြဟာ သတ႔႔ရ႕

လြတေျမာကေရးအတြက တကပြဝငေနတအခါမာ ကပတ႔ဟာ သတ႔က

စတဓာတအားျဖငသာ ကညေနလ႔ မၿပးေသးဘး။ သတ႔က စစေရးအရ

အေတြ႔အၾက ကြယဝလာေအာင သငေပးၾကရမယ။ ဒါမလ လကတင အေမရက

ႏငငတငးမာ တကပြေတြ ျဖစလာမယ” ဟ၍ ပြငပြငလငးလငး ရငးရငးႀကး

ေျပာၾကားခသည။

အေမရကန စအငေအ သလအဖြ႔ႀကးသည အထကပါ ေဂြဗားရား၏

ဘြငးဘြငးႀကး ေျပာၾကားခသည မန႔ခြနးေၾကာင ေဂြဗားရား ေပာကေနသည

ကစၥတြင ပမ တနလႈပ ေခာကခားေနၾကသည။ ေဂြဗားရား ဘယမာ ေရာကေန

သညက မးခးကြကေလာက လကသလ ဖတပမးတက လကရာၾကသည။

ေတာငအေမရကတကမာ သေရာကေနမညဟ ထငရသည ႏငငမား၊

သသြားလမမညဟ ယဆရသည တငးျပညမားသ႔ သလမား လႊတ၍

အပတျပငး ရာၾကေဖြၾကသည။ သ႔ေသာ ရေခါငေျပာကကား ေဂြဗားရားက

လားလားမ မျမင။ အရပအေယာငပင မေတြ႔ၾကရ။

ဤတြင အေမရကန အရငးရင အသငးအဝငးသည ေပာကဆး

ေနသည ေဂြဗားရားႏင ပတသက၍ ေတာလနေရးသမားထမ ရရသည

မဟတမဟတ လပဇာတ ဒ႑ာရမားက ကမ႓ာအႏ႔အျပား ထတလႊင

ျဖန႔ခၾကေတာသည။

ထအခန ထအခါက ၁၉၆၄ - ၆၅ ခႏစကာလတြင ဆရယလစႏငငမား

အတြငး ဆဗယကယနယႏင တ႐ပျပညသ႔ သမၼတႏငငတ႔သည အျပညျပည

ဆငရာ ကြနျမနစ လႈပရားမႈမားတြင အယအဆ သေဘာတရားေရးအရ

Page 209: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

204204204204

ကြျပားမႈမား ျဖစပြားေနခၾကသည။ တ႐ပေခါငးေဆာငမားက ဆဗယက

ေခါငးေဆာငမားအား “ျပနလညျပငဆငေရးဝါဒမား” ဟ၍ တဖကႏငတဖက

အျပငးအထန ပတခတေနၾကသည အခနျဖစသည။ ထအခန ထကာလ ၁၉၆၄

ခ ဒဇငဘာလအတြငးက ေဂြဗားရားသည အေမရကနျပည၌ ႐ပျမငသၾကား

မန႔ခြနးေျပာၾကားခရာတြင ေတာငအေမရကတကမ အေမရကန ၾသဇာခႏငင

အခ႕အား ဆဗယကယနယက စးပြားေရး ဆကသြယမႈမား ျပလပေနျခငးသည

နယခ႕သမားႏင ဖကလတကငး ပးေပါငးျခငးပင ျဖစသညဟဆကာ ဆဗယက

ယနယအား ႐ႈပချပစတငခသည။

ဤအခကက အေထာကအထား အကးအကား ျပ၍ ကပစထ႐ႏင

ေဂြဗားရားတ႔သည ကးဘားျပညသ႔ ျပနအေရာကတြင တေယာကႏင

တေယာက အႀကးအကယ စကားမားၾကသညဟ ဆသည။ ေနာကဆး၌

“ဆဗယက ဘကေတာသား” ကပစထ႐သည “တ႐ပဘကေတာသား”

ေဂြဗားရားအေပၚ ေဒါသအမက ေျခာငးေျခာငးထြကခသညဟ ဆသည။ ထသ႔

စကားမား ရနျဖစၾကၿပးေနာက ေဂြဗားရားတေယာက ေပာကျခငးမလ

ေပာကသြားသညဟ ဆသည။

ဤသညမာ “ယၾကညစတခရေသာ” တနျပန ေတာလနေရး သမားမား

ထမ ရရ၍ အရငးရငသတငးစာ ဆရာမားက ကမ႓ာသ႔ ျဖန႔ခခၾကသည

ဒ႑ာရပျပင အမတ (၁) ပင ျဖစသည။

ဤပျပင အမတ (၁) က အေထာကအကျပသည အေနျဖင “မကစႀကး

နားႀကးမား” ျဖစၾကေသာ အျခားတနျပန ေတာလနေရးသမားမားက ပျပင

အမတ (၂) က ထတလႊငၾကျပနသည။

Page 210: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

205205205205

အဆပါ ပျပင အမတ (၂) မာ ဤသ႔ျဖစသည။

၁၉၆၂ ခ ေအာကတဘာအတြငးက အေမရကန သမၼတ ကေနဒသည

ကးဘားျပညသ႔ ဆဗယက ယနယမ ဒးပလကနကမား တငပ႔ေနသညက

တားဆးေသာ အားျဖင အေမရကန ေရတပႀကးျဖင ကးဘား ျပညကေလးအား

ဝငးဝနး ပတဆ႔ထားခသည။ ကးဘားျပညသ႔ ခတေမာငးလာသည ဆဗယက

သေဘၤာမားအား လမးခလတ ပငလယျပငတြင ရပတန႔၍ တကေရာက

ရာေဖြခသည။ ဤကစၥႏင ပတသက၍ တကမ႓ာလး ဂယက႐ကကာ တတယ

ကမ႓ာစစ ျဖစလဆဆ အေျခအေနမးသ႔ ဆကေရာကခရာ ေနာကဆးတြင

ဆဗယကဝနႀကးခပ က႐းရကသည အေမရကနအစးရ၏ ၿခမးေခာကမႈေၾကာင

ကးဘားျပညသ႔ လကနကမား ဆကလကတငပ႔ျခငး မျပေတာ႐မမက

ပ႔ထားႏငၿပး ျဖစသည ဒးပလကနကမားကပင ျပနျဖတ၍ ကးဘားျပညမ

ျပနလည သယေဆာငသြားခသည။

ဤကစၥႏငစပလဥး၍ ေဂြဗားရားသည ဆဗယကယနယအေပၚ

အႀကးအကယ မေကမနပ ျဖစခသည ဆသည။ အထးသျဖင ဆဗယက

ဝနႀကးခပ က႐းရကအား ဒးပမားက သဘ ပ႔ခၿပး သဘ ျပနျဖတယသြားခ၍

အေမရကန နယခ႕သမားက အ႐ႈးေပးလကေျမႇာကၿပး ေၾကာကေခးပါသ ဟ၍

ေဂြဗားရားက ရစရာမရေအာင ေျပာခသညဟဆသည။ သ႔ျဖစရာ ထစဥ

ကတညးက ေဂြဗားရားသည ဆဗယကက စတနာေနခရာမ ေနာကဆးတြင

ဆဗယကက ေကးဇးရငအျဖစ သေဘာထားသည ကပစထ႐ႏင ယခကသ႔

ေနာငဂန ခၾကသညအထ ျဖစလာရသညဟ ဆသည။

ဤပျပင အမတ (၁) ႏင (၂) တ႔၏ ေနာကဆကတြအျဖစ ပျပင အမတ

(၃) က “ေျပာေရးဆခြင ရသည” တနျပန ေတာလနေရးသမားမားက အရငးရင

Page 211: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

206206206206

သတငးစာ ဆရာမားႏင သတငးျဖန႔ခေရး ဌာနမားအား တးတး

ေျပာၾကားခၾကျပနသည။ သ႔ေသာ ဤပျပင အမတ (၃) မာ ဇာတလမးအားျဖင ၃

မး ၃ စား ကြျပားေနသညက ေတြ႔ရသည။ ကြျပားပ ကြျပားနညးမာ

ပထမဇာတလမးအရ ကပစထ႐သည ေဂြဗားရားအား ရာထးမ ျဖတခလကၿပဟ

ဆသည။ ဒတယ ဇာတလမးကမ ကပစထ႐၏ အမန႔အရ ေဂြဗားရားအား

ေထာငသြငး အကဥးခထားလကၿပဟ ဆသည။ တတယဇာတလမးအရမကား

ကပစထ႐၏ လကခကေၾကာင ေဂြဗားရားမာ လ႔ျပညတြင မရေတာဘ

အသတခခရၿပ ဟသတညး။

ဤသညတ႔မာ ေဂြဗားရား ကးဘားျပညမ ေပာကကြယသြားသည

ကစၥႏင စပလဥး၍ တနျပနေတာလနေရး သမားမားက သတငးေပး၍ အရငးရင

စာနယဇငးမားက ကမ႓ာ အရပရပသ႔ ျဖန႔ခခၾကသည ဒ႑ာရပျပငမားပင

ျဖစသည။

အရငးရငသတငးစာမား၊ ဂာနယမားႏင မဂၢဇငးမားသည မလတမး

လတမး ဂပးက လပျဖစေအာင၊ ဆငက ဆတျဖစေအာင ေရးသားသည

အတတ၌ တဖကကမးခတၾကသမား ျဖစသည။ အထးသျဖင ကမ႓ာ

အရပရပတြင ေန႔စဥႏငအမ ျဖစပြားေပၚေပါကေနသည အေရးအဆငးမားႏင

ပတသက၍ တဖကေစာငးနငး ေဖၚျပျခငးျဖင သာမန႐းသားသည ျပညသမား၏

မကစက သျဖငပကတတၾကသည။ အမးသား လြတေျမာကေရး နယခ႕

ဆန႔ကငေရးႏင ပတသကသည ျပညသ႔လႈပရားမႈ သတငးမနသမက

တတႏငသမ ေမာငခတတၾကသည။ မတတႏငသညအဆး အမနက ဖးကြယ၍

အမားကသာ လးလးလားလား ေရးသား ေဖၚျပတတၾကသည။ သတ႔နယခ႕

အခငးခငး၊ အရငးရင အခငးခငးကမ တတႏငသမ ယငးပငး၍ “တတငးက

တအတ၊ တစတက တခြ” ျဖစေသာ ေဝေဝဆာဆာ သာသာထးထး အမးမး

Page 212: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

222207070707

ပႀကးခ႕တတၾကသည။ နယခ႕အရငးရင ေျမရငစနစဆးမား၏ လကေအာကမ

လြတေျမာကေအာင လကနကကငစြ၍ ေတာလနေရး ဆငႏႊသမားအား

ဒျမဂဏးသား ေသာငးကနးသ လသတသမားမားဟ၍ ကငပြနးတပခၾကသည။

ႏစရညလမား လပသားျပညသမားအား အျမတထတ ေသြးစတခၾကသည

နယခ႕သမားႏင အရငးရင ေျမရငမားကမ “ဘဝအဆကဆကက အလေရစက

လကႏငမကြာ ဒါနပါရမ အကးေပးရငသနသမား” ဟ၍ ထငမတမားေအာင

လညစား ေဖၚျပတတၾကသည။ အလပသမား လယသမား ပစၥညးမ

ေခါငးေဆာငမား၊ အမးသား ေခါငးေဆာငမားႏင ေတာလနေရး ေခါငးေဆာင

မားကမ ဂပးေတေလ ကေလကဝ လ႔အႏမား ျဖစေအာင ငယကးငယနာ

မားက ေဖၚ၍ မေတာတေရာ လပၾက ေရးသားတတၾကသည။ အမးသား

ႀကးပမးမႈမား၊ ေတာလနေရး ေအာငျမငမႈမားႏင ျပညသ႔ လႈပရားမႈမားက

ေပါတးေပါျပက ရယစရာသကသက ျဖစေအာင ဖကလဖကဆး ဖနတး

ေရးသားတတၾကသည။

ကးဘား ေတာလနေရး ေအာငပြခၿပးေနာက ေဂြဗားရား၏ ႏငငေရး၊

စးပြားေရးႏင စစေရးအရ လကစြမးျပမႈမားက သတထားမၾကေသာ အရငးရင

သတငးစာ စာေရးဆရာမားသည ေဂြဗားရားက သကၡာကေစမည အေရးအသား

လပဇာတမားက ထြငလာၾကျပနသည။

ဥပမာ ၁၉၆၀ ျပည ၾသဂတလ ၈ ရကေန႔ထတ တငးမဂၢဇငးက

ကးဘား အမးသားဘဏ ဥက႒တာဝနက ထမးေဆာငေနသည ေဂြဗားရားအား

သကၡာခသည ဒ႑ာရ ပျပငကေလးတခ ေဖၚျပခသည။

ယငး ပျပငကေလးမာ ဤသ႔ျဖစသည။

Page 213: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

208208208208

တေန႔သ၌ ကးဘား အစးရအဖြ႔ အစညးအေဝးတြင ဝနႀကးခပ

ကပစထ႐က ခကခငးအၾကရ၍ ဘာတစၥတာ အစးရလကထကက

အမးသားဘဏ ဥက႒က ျဖတခၿပး မမတ႔ ေခါငးေဆာငမားထမ

တေယာကေယာကက အမးသားဘဏ ဥက႒တာဝနက ယဘ႔ လအပေၾကာငး

တငျပသညဟဆသည။ “က ကပတ႔ထက စးပြားေရး နားလညတ လ

(အေကာေနာမစ) ဘယသ ရသလ” ဟ၍ ကပစထ႐က ျဗနးကန

ေကာကေမးလကရာ ေခ - ေဂြဗားရားက သနားလညသညဟေသာ

အဓပၸာယျဖင လကေထာငျပလကသညဟ ဆသည။ သ႔ႏငပင ကပစထ႐က

ေဂြဗားရားအား အမးသားဘဏ ဥက႒အျဖစ ထအစညးအေဝးမာပင ခကခငး

ခန႔လကသညဟ ဆသည။ သ႔ႏင အစညးအေဝးအၿပး ႏစေယာကတညး

ကနခရာတြင ကပစထ႐က “ခငဗား ဘယအခနက ဘယလ ေလလာထားလ႔

စးပြားေရး နားလညတလ (အေကာေနာမစ) ျဖစေနတာလ” ဟ၍

ေမးလကသညဟ ဆသည။ ဤတြငမ ေဂြဗားရားမာ မကလးျပး မကဆျပးျဖင

“ခငဗား ေစာေစာက ေမးတာ စးပြားေရး နားလညတလ (အေကာေနာမစ)

ေမးတာလား။ အဒါမ ေဂာကဘ။ ကပနားထမာ ခငဗားက ကြနျမနစ

ရသလားလ႔ ေမးတယ ထငလ႔ ကပကလ ရတယဆတ အေနန႔

လကေထာငျပလကမတာဘ” ဟ၍ ခသပါေအာင ညညးရာသည ဆသတညး။

ဤပျပငကေလးမာ ကပစထ႐က “အေကာေနာမစ” ရသလားဟ

ေမးသည။ ေဂြဗားရက ဘလးနားမေထြး ကြနျမနစ ရသလားဟ၍

ေမးသညထငၿပး လကေထာငျပလကရာမ ေဂြဗားရားမာ အမးသားဘဏ ဥက႒

ရာထးရသြားချခငး ျဖစ၍ နမနာပါ ဆသည ဒ႑ာရပျပငကေလးပင ျဖစသည။

ဤ “နမနာပါဘ” ပျပငကေလးက လပၾကေဖၚျပလကျခငးအားျဖင

ေဂြဗားရားသည စးပြားေရးက လးဝနားမလညဘ ဘဏဥက႒ ရာထးက

Page 214: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

209209209209

အေခာငရလကျခငး ျဖစသညဟ၍၎၊ ေဂြဗားရားသည ကြနျမနစမ တကယ

ကြနျမနစ အစစျဖစသည ဟ၍၎ တဖကသမားစတတြင ထငျမငလာေအာင

တငးမဂၢဇငးက တခကခတ ႏစခကျပတ လပဇာတခငးလကျခငး ျဖစသည။

ကပစထ႐ထက ေဂြဗားရားက ပ၍ လန႔ေနၾကသည အရငးရင

သတငးစာဆရာ၊ စာေရးဆရာမားသည အထကတြင ေဖၚျပခသည “နမနာပါဘ”

ပျပငကသ႔ အလားတပျပငတခက ထြငခၾကေသးသည။ ဒတယ ပျပငက

တထြငသမာ အေမရကန စာေရးဆရာ ဝါရငမစလာဆသ ျဖစ၍ “ကၽြႏပတ႔

တငးျပညႏင မင ၉၀ အကြာ” ဟေသာ စာအပတြင ေဖၚျပချခငး ျဖစသည။

ဤပျပငကေလး၏ ဇာတလမးမာ ကးဘားျပညတြင ကပစထ႐

အစးရျပတကၿပး တနျပနေတာလနေရးသမား အာဏာရလာသည အခနတြင

ျဖစပြားခသည။ (ဝါ) ျဖစပြားလာလမမည ဟ၍ ႀကတင တထြငလကသည

စတကးယဥ ပျပငေလး၊ စတကးယဥ ဇာတလမးကေလးပင ျဖစသည။ အဆပါ

စတကးယဥ ဇာတလမးမာ တနျပနေတာလနေရးသမားမား အာဏာရလာခ

ၿပးေနာက ကပစထ႐ႏင အေပါငးပါမားက အေရးယ အျပစေပးခသညဟ

ဆသည။ သ႔အျပစေပးရာတြင သတ႔တေတြ ကြနျမနစဝါဒအေပၚ မညမ

သစၥာရခသည (ဝါ) ကြနျမနစ မညမ ပသခသည ဟေသာ အတငးအတာအရ၊

ရႊ႕ဗြကထတြင ႏစ၍ အျပစေပးခသညဟ ဆသည။ ပ၍ သေဘာေပါကေအာင

ဥပမာ ေဆာငရလင ကြနျမနစဝါဒအေပၚ ေတာတန႐ သစၥာရသက

ရႊ႕ဗြကထတြင ဒးဆစအထသာ ႏစ၍၎၊ ထထကပ၍ သစၥာရသက ခါးအထ

ႏစ၍၎၊ သစၥာအရဆး လက ရငေခါငးအထ ႏစ၍၎ စသညျဖင အျပစေပး

ခသည ဆသည။

Page 215: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

210210210210

ယငးသ႔ စတကးယဥ ဇာတလမးအရ ကပစထ႐တ႔ လစ

စတကးယဥဆနဆန ရႊ႕ဗြကထတြင ႏစ၍ အျပစေပးခေနခၾကစဥ ကးဘား

ေတာလနေရး လကနကကင တပမား၏ ဥးစးေခါငးေဆာင ဂအန

အယလေမဒါမာ ရႊ႕ဗြကထတြင ေျခကငးဝတအထ ျမပေနခၿပး ကးဘားသမၼတ

ေဒါတကးစမာ ခါးအထ ျမပေနခသညဟ ဆသည။ ဝနႀကးခပ ကပစထ႐မာမ

လညပငးအထ ရႊ႕ဗြကထတြင ျမပေနခသညဟ ဆသည။ သ႔ႏင ရႊ႕ဗြကထတြင

လညပငးအထ ျမပေနသည ကပစထ႐သည သ႔အနးနားသ႔ လမးၾကညလကရာ

သ႔ည ေရာလကပစထ႐မာ သ႔ေလာက အျဖစမဆးဘ ဒးဆစအထသာ

ဗြကထတြင ျမပေနသညက ေတြ႔ရ၍ အႀကးအကယ အအားသငသြားသညဟ

ဆသည။ ဤတြင ကပစထ႐က မမထကပ၍ ကြနျမနစဝါဒက သစၥာရသ၊ ပ၍

ကြနျမနစ ပသသ ေရာလကပစထ႐မာ မမေလာက အျပစႀကးေလးစြာ

အေပးမခရဘ ဒးဆစအထသာ ရႊ႕ဗြကထတြင ျမပေနသညက တအတၾသ

ျဖစလြနးလ၍ “ေဟေကာင ဒါ ဘယလျဖစတာလကြ။ မငးမာေတာ ဒးဆစ

အထဘ ျမပေနပါလား” ဟ လမးေမးလကရာ ေရာလကပစထ႐သည

ေဘးလမား ၾကားသြားမညက စးရမသည အမအရာျဖင လကညးက ပါးစပေရ႕

ကန႔လန႔ျဖတကာ “႐း” ကန အသျပၿပးမ ကပစထ႐အား ေအာကပါအတငး

ႏစကယၾကား ျပနေျပာလကသညဟ ဆသည။

“တးတးေျပာပါ အကရ။ ေဘးလေတြ ၾကားကနပါမယ။ ကၽြနေတာ

ဒးဆစအထသာ ျမပေနတာက ေခ - ေဂြဗားရားရ႕ ပခးေပၚ တကရပေနလ႔ပါ”

ဟသတညး။

Page 216: CHE GUEVARA-Biography

ေတာငအေမရကမ တေစၧႀကးတေကာင

Page 217: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

212212212212

ေမာငႏငမမတြင ခကကန ခလပႏပသက ၾကားလကရၿပး ခကခငး

ဆသလပင ဖကကန မးေခာငးမား၊ မးလးမား ပြငလာကာ တခနးလး

လငးထနသြားခသည။

အစြမးကန ထနထနလငးေနသည မးေရာငေအာကမ အခနးကယႀကး

ထတြင သတ႔အားလးမာ တေယာကမကႏာ တေယာကၾကညကာ ႐တတရက

စကားမေျပာႏငေလာကေအာငပင ၾကကေသ ေသေနမၾကသည။ သတ႔၏

မကႏာအားလးမာ တေယာကက တေယာက ဘယႏယလ ဟေသာ ေမးခြနးက

ပါးစပမ အသမထြကဘ အမအရာအားျဖင အျပနအလန ေမးေနၾကပ

ေပၚေနသည။

သတ႔အားလး၏ ေရ႕တညတည မကႏာမရာ မလမးမကမးမ

နရေပၚတြင အလားရစေပ၊ အနေျခာကေပခန႔ ေလးေဒါင ပတကားတခ ရသည။

ေစာေစာက အခနးက ေမာငခ၍ ထ ပတကားေပၚတြင ဆလက

Page 218: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

213213213213

ထးျပသြားသျဖင ျမငလကၾကရသည ႐ပပမားသည၎၊ ေနာကနား

ခပလမးလမးမ ႐ပရငျပစက အနးတြင ရပေနသည လတေယာကက

ပတကားေပၚမ ႐ပပမား အေၾကာငးက တခၿပးတခ စကာပတကး

ေျပာျပသြားသျဖင ၾကားခၾကရသည စကားမားသည၎ ထ႐ပပမားႏင

ထစကားမားသည သတ႔အဖ႔ အၾသဘြယရာ ႐ပပမားႏင အၾသဖြယရာ

စကားမား ျဖစေနၾကသည။ မကစျဖင တပအပ ျမငခၾကရ၍ နားျဖင ဆတဆတ

ၾကားခၾကပါလက ျမငခသမ ၾကားခသမမာ အပမကပမာ မယတဝက

ယတဝကႏင အယရခကေနခၾကသည။

ဤအခနးကယထတြင ယငးသ႔ အပမက မကသလ ေၾကာငတကတက

ၾကကေသေသ ျဖစေနၾကသမားမာ အျခားသမား မဟတ။ အ - ေအ - အကစ

ေခၚ အေမရကန ႏငငမား အစညးအ႐ႀကးတြင အဖြ႔ဝငမား ျဖစၾကသည

ေတာငႏငေျမာက အေမရကနႏငငမားမ ႏငငျခားေရး ဝနႀကးမားႏင

သအမတႀကးမားပင ျဖစၾကသည။ သတ႔တေတြ စေဝး ေရာကရေနၾကသည

ဤေနရာ ဤဌာနမာ အေမရကန ျပညေထာငစ ဝါရငတနၿမ႕ေတာတြင

အေဝးကပင ျမငေနသည “ပငအေမရကန အေဆာကအဥႀကး” ၏ တခေသာ

ခနးမကယႀကးတြင ျဖစသည။ ထေန႔ ထရကမာ ၁၉၆၇ ခ စကတငဘာလ၏

ေနာကဆးရက သတပတအတြငးမ တခေသာ ေန႔႔ရကပင ျဖစသည။

သတ႔သည ဤေန႔ ဤရက ဤဌာနတြင အေရးႀကးသည ျပနာ

တရပက တငပင ေဆြးေႏြး စညးေဝးေနၾကျခငး ျဖစသည။

ေစာေစာက ႐ပရငျပစက အနးတြင ရပေနသည အသက ၅၀

ပတဝနးကငရ ပဂၢလႀကးသည အျခားပဂၢလမား ထငေနရာသ႔ တလမးခငး

ျဖညးျဖညးမနမန ေလာကလာရငး “အခ ကၽြနေတာ ေျပာသြားတာေတြ၊

Page 219: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

214214214214

ျပသြားတာေတြဟာ ယတရတယ မရဘးဆတာေတာ ခငဗားတ႔ကယစား

ကၽြနေတာက ဆးျဖတခက မေပးခငပါဘး။ ခငဗားတ႔ဖာသာ ခငဗားတ႔

ယတရမရ စဥးစားၿပး ဆးျဖတကဘ႔ပါဘ” ဟ၍ ေအးေအးေဆးေဆး

ေျပာလကသည။ သ႔စကား အဆးတြင ေရ႕ဆး တေနရာမ ထငေနသည

ပဂၢလတေယာကက ထငရာမ မထဘ မကႏာၾကကမ ပနးဆြ မးပြငမားက

ဖကကန တခကမ ေစာငးေမာ၍ ၾကညလကသည။ ၿပးမ တလးခငး

ခပျဖညးျဖညး ျပနေျပာလကသည။

“ကပအေနန႔ ေျပာရမယဆရငေတာ ဒသကေသခ အေထာကအထား

ေတြဟာ အငမတန စတဝငစားစရာ ေကာငးတဟာေတြပါဘ”

ယငးသ႔ အျပနအလန ေျပာလကၾကသည ပဂၢလႏစဥးအနက ပထမ

ေျပာလကသည ပဂၢလမာ ေတာငအေမရကတက ဘလးဗးယား ႏငငမ

အစးရအဖြ႔ဝင ႏငငျခားေရးဝနႀကး အာရကဇ ျဖစ၍ ဒတယျပနေျပာလကသမာ

အေမရကန သအမတႀကး လႏဝစဇပင ျဖစသည။

မနသည။ အေမရကန သအမတႀကး ေျပာလကသည စကားအတငး

ေစာေစာက သတ႔ ျမငခၾကားခရသမသည စတဝငစားစရာ ေကာငးသည

သကေသခ အေထာကအထားမားပင ျဖစသည။ အဘယေၾကာငဆေသာ

ဤအစညးအေဝးတြင ဘလးဗးယား ႏငငျခားေရး ဝနႀကး တငျပသြားသည

သကေသခ ႐ပပမားႏင ရငးလငးေျပာဆသြားသည အေထာကအထားမားသည

အျခားမဟတ။ လြနခသည ၂ ႏစေကာကာလက ေပာကဆးေနခသည

ေျပာကကားေခါငးေဆာင ေဂြဗားရားသည ယခအခါ ဘလးဗးယားႏငငသ႔

လ႕ဝကစြာ ေရာကေနသညဟေသာ သကေသခ အေထာကအထားမား

ျဖစေနေသာေၾကာငတညး။

Page 220: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

215215215215

လြနခသည တလခန႔ (၁၉၆၇ ၾသဂတလ) က ဘလးဗးယား

အစးရတပမားမ တကကငးတခသည ခါတငးကသ႔ပင ဝတရားအတငး

ကငးလည ထြကလာခသည။ အငဒးခ ေတာငေျခမ ကာမရခ႐င၏ ေျမာကပငး

တေနရာ ေက ၂၅၀၀ ေကာခန႔ ကယဝနးသည ကၽြႏြားေမြးျမသည

ယာျပငႀကးသ႔ အေရာကတြင အဆပါ တကကငးအဖြ႔သည ဘလးဗးယား

အစးရအား လကနကကင ေတာလနေနၾကသည ေျပာကကားတပသားမားႏင

ေတြ႔၍ ရငဆငတကပြ ျဖစပြားခသည။ တကပြအၿပးတြင အစးရ

တကကငးအဖြ႔သည ေျပာကကားစခနးမ ပစၥညးအခ႕ သမးပက ရရခသည။

အဆပါ ပစၥညးမားမာ ႐ကကးထားၿပး မေဆးရေသးသည ဖလငလပတလပ၊

မတစစာအပတအပႏင ႏငငကးလကမတ အမားအျပားတ႔ပင ျဖစသည။

ဘလးဗးယား အစးရ အာဏာပငမားသည ေျပာကကားမားထမ

ရရခသည အဆပါ ပစၥညးမားက တခခငး အေသးစတ စစေဆးၾကညသည။

ေရးဥးစြာ မေဆးရေသးသည ဓာတပ ဖလငလပက ေဆးၾကညကးၾကညသည။

ဤတြင ေပာကဆးေနေသာ ေဂြဗားရားႏင တသည ဓာတပမား အေတာမားမား

ပါဝငေနသညက ေတြ႔ၾကရသည။ ဓာတပတပတြင ေတာတြငးတေနရာ၌

ေျပာကကား ရေဘာမား သစတးတတးေပၚတြင စတနးထငေနသညက ေတြ႔ရ၍

အဆပါ ေျပာကကားမားအနက အလယမ အရပအေမာငး ေကာငးေကာငး

ကကဥးထပ အျပားေဆာငးထားၿပး အ႐းျဖေဆးတ ကကထားသမာ

ေဂြဗားရားပင ျဖစသညဟ ဘလးဗးယား အာဏာပငမားက တထစခ

ယဆခၾကသည။

အျခား ဓာတပတပတြငမ ေျပာကကား ရေဘာ ၂ ေယာကႏင

အမးသမး ရေဘာ ၂ ေယာကအနက တေယာကမာ ကငမရာဘကသ႔

ေကာေပးေနသျဖင မကႏာကြယေနၿပး မညသမညဝါဟ မေျပာႏငေသာလညး

Page 221: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

216216216216

မကႏာတညတညျဖင တကယလး ထငထငရားရား မတတတရပလကသား

ေတြ႔ရသမာ ေဂြဗားရားဟ၍ပင ဘလးဗးယား အာဏာပငမားက သတမတ

ခၾကသည။

ဤဓာတပထမ အလယတညတည သစပငက မ၍ ေကာေပးကာ

မကႏာတျခမးႏင ကယတပငးကသာ ျမငရသည အမးသမးမာ အျခားသ

မဟတ။ ေဂြဗားရား၏ ဇာတ အာဂငတးနားျပညသ တနနယာေခၚ မစၥေလာရာ

ရြနးေဇးလကဇ ဆသည နာမညေကာ အမးသမး ေျပာကကားေခါငးေဆာင

တဥး ျဖစေနသညက ေတြ႔ရသည။ ဤအမးသမး ေျပာကကား ေခါငးေဆာင

တနနယာမာ မၾကာေသးမကမ အစးရတပမားႏင ေတြ႔ဆ တကပြျဖစပြားရာတြင

ကဆးခသ ျဖစရာ ဘလးဗးယား အာဏာပငမားအေနျဖင ဤဓာတပမား

႐ကခသညမာ သပမၾကာလေသးဟ၍ အခငအမာ ယဆခၾကသည။

ထ႔ေနာက ေဂြဗားရား၏ ကယေရးကယတာ ဓာတပမားဟ ထငရသည

ပမားကလညး ေတြ႔ရျပနေသးသည။ ဤပမားထတြင အမးသမး တေယာကႏင

ကေလး ၄ ေယာက တြ၍ ႐ကယထားသည ပတပ ပါရသည။ ဤပထမ

အမးသမးမာ ေဂြဗားရား၏ ဇနး ဟစလဒါ ျဖစရမညဟ တပအပစြပစြခၾကသည။

အဘယေၾကာင ဆေသာ ဘလးဗးယား အာဏာပငမားထတြင သမးဆညး

ထားသည မတတမးတင ဓာတပမားအနက မၾကာေသးမ (၁၉၆၇ ခ ၾသဂတလ

ပထမပတအတြငး) က ကးဘားျပည ဟားဗားနားၿမ႕တြင ကငးပခသည

လကတငအေမရကန ေသြးစညး ညၫြတေရး အဖြ႔ခပ ညလာခႀကးတြင

႐ကကးသည ေဂြဗားရား၏ ဇနးဓာတပတပ ရသည။ ထဓာတပထမ အမးသမး

ပႏင ယခေျပာကကားမားထမ ရရခသည ဓာတပထမ အမးသမးပသည

႐တတရက လခငးခြမရေလာကေအာင တေနေသာေၾကာငပင ျဖစသည။

Page 222: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

217217217217

တဖန ေတာတြငးတေနရာ၌ ႐ကကးထားသည ေျပာကကားရေဘာ

တစ၏ ဓာတပတြငလညး ေဂြဗားရားဟ ယဆရသည လတေယာကက

ေတြ႔ရျပနသည။ ထလမာ ဓာတပထတြင နဖးေျပာင၊ ထပေျပာငႏင

မကႏာတြငလညး မတဆတေမြး၊ ပါးသငးေမြးမား မပါဘ ျဖစေနရာ ပထမေသာ

ဘလးဗးယား အာဏာပငမားက ထသအား ေဂြဗားရားဟ၍ လးဝ မထငမၾကဘ

ရခသည။ သ႔ေသာ ေျပာကကားမားထမ သမးဆညးရမခသည ႏငငကး

လကမတမားက ႏႈကႏႈကခၽြတခၽြတ အေသးစတ စစေဆးၾကညၾကေသာအခါ

အဆပါ ေတာတြငး တေနရာဓာတပထမ နဖးေျပာင၊ ထပေျပာငႏင

မတဆတေမြး မပါ၊ ပါးသငးေမြး မပါသည လမာ ႐တဖကထားသည

ေဂြဗားရားပင ျဖစရမညဟ ဘလးဗးယား အာဏာပငမားက စြပစြခၾကသည။

သ႔ စြပစြစရာ အေထာကအထား ေတြ႔ခသညမာ ဤသ႔ျဖစသည။

ေျပာကကားမားထမ ရရခသည ႏငငကးလကမတမားမာ လကတင

အေမရကန ႏငငမားသ႔ ဝငထြကႏငခြင ရေသာ လကမတမား ျဖစေသာလညး

ထႏငငကး လကမတမားတြင တခမ အစစအမနမပါဘ အားလး

အတအေယာငမား ျဖစေနသညက ေတြ႔ၾကရသည။ ႏငငကးလကမတမား

ေပၚတြင ႐ကႏပထားသည အစးရ႐း တဆပမားႏင ေရးထးထားသည အစးရ

အာဏာပင လကမတမားမာ အားလး တဆပတးအတမား၊ လကမတအတမား

ျဖစေနၾကသည။ ဤအထတြင “အမည၊ ရာမနဖာနနဒကစ။ လမး၊ ဥ႐ေဂြး

အမးသား” ဟ၍ ေဖၚျပထားသည ႏငငကး လကမတ ႏစေစာငမ မတပတင

ဓာတပႏစပမာ ေတာတြငး တေနရာတြင ႐ကကးထားသည ဓာတပထမ လႏင

ထပတထပမ ထပေျပာင၊ နဖးေျပာင၊ မတဆတေမြးမပါ၊ ပါးသငးေမြးမပါ

မကႏာခငး ခၽြတစြပ တေနသညက ေတြ႔ရျပနသည။ ထ႔ျပင ဘလးဗးယား

စေထာကမားသည အာဂငတးနားျပညထေရး ဌာနတြင သမးဆညးထားသည

Page 223: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

218218218218

ေဂြဗားရား၏ လကမပစ မတမားက ေတာငးယ၍ စစေဆးၾကညရာ ေဂြဗားရား၏

လကမပစမားႏင ႏငငကးလကမတမားမ လကမပစမားမာ ထပတထပမ

ျဖစေနသညက ေတြ႔ၾကရသည။

သ႔ျဖစရာ ဘလးဗးယား အာဏာပငမားအေနျဖင ေဂြဗားရားသည သ၏

ထငရားလသည မတဆတေမြး၊ ပါးသငးေမြးမားက ရတ၍ ေသေသသပသပ

႐ပဖကကာ ဥ႐ေဂြးျပညသား ရာမနဖာနနဒကစ ဟေသာ နာမညလမျဖင

ဘလးဗးယား ျပညတြငးသ႔ ဝငေရာကလာချခငး ျဖစရမညဟ ေနာကဆး

ေကာကခက ခခၾကျပနသည။ ဤ အခကက ဘလးဗးယား စေထာကဌာနမ

“႐ပဖကပါရဂ” မားကလညး ေထာကခ ေဖၚျပခၾကသည။ သတ႔၏

ေဖၚျပခကအရ ႏငငကးလကမတ ႏစခတြင ပါသည ဓာတပထမ လ၏

နဖးကယပႏင ထနဖးေပၚမ ထငရားသည “အေရးအေၾကာငး” ႀကးသည

ေဂြဗားရား၏ နဖးကယပႏင ေဂြဗားရား၏ နဖးေပၚမ အေရးအေၾကာငးအတငး

တပစတညး ရေနသညဟ ဆၾကသည။ ထ႔ျပင ႏငငကး လကမတလမမားတြင

ပါသည ေဘးေစာငး ႐ကထားေသာ ဓာတပမားက ၾကညျခငးအားျဖင

နားရြကေနပ၊ နဖးကယပ၊ ႏာတဆငပႏင ႏႈတခမးပါးပမား မာလညး

ေဂြဗားရား၏ နားရြက၊ နဖး၊ ႏႈတခမးမားႏင တေထရာတညး၊ တပစတညး

ရသညဟ ေထာကျပၾကသည။ သတ႔၏ ထငျမငခကမား၊ ယဆခကမား

မနမမန ဘလးဗးယား စေထာကဌာန မတတမးတင ဓာတပမားထမ ၁၉၆၅

ခႏစက ကးဘားျပညတြင ႐ကကးခသည ေဂြဗားရား၏ ဓာတပမားက

ထတယကာ ႏငငကး လကမတမားထမ ဓာတပမားႏင အေသးစတ

ယဥၾကညၾကသည။ အငအားေကာငးလသည မနဘလးမားက အသးျပ၍

ဓာတပေပၚမ အစကအေျပာကကေလးမားကပါ မခနဘ မကလးျဖ၍

ၾကညၾကသည။

Page 224: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

219219219219

ေနာကဆးတြင စေထာကဌာနမ ပါရဂမားက ဓာတပမားအားလးက

ပႀကးခ႕ကးယၿပးေနာက ႏငငကး လကမတထမ နဖးေျပာင၊ ထပေျပာငလက

ရေသာ ဓာတပက စတတျဖင ဆပငအနကမား ျခယ၍ ၾကညသည။

အေမြးအမငမား လးဝမပါသည ထဓာတပက စတတျဖင မတဆတေမြး၊

ပါးသငးေမြးႏင ႏႈတခမးေမြးမား သ႔ေနရာႏငသ ထညၾကညၾကသည။

ေနာကဆးတြင ႏငငကးလကမတထမ ရာမနဟ အမညခယထားသ၏

ဓာတပသည ဆပငမား၊ မတဆတမား၊ ပါးသငးေမြးမားႏင ႏႈတခမးေမြးမား

တပလကသည အခါ ေဂြဗားရားႏင ခြမရေအာင တေနသညက ေတြ႔ၾကရသည။

တဖန ဘလးဗးယား အာဏာပငမားအတြက အျခား သကေသခ

အေထာကအထား တခေတြ႔ရျပနေသးသည။ ေျပာကကားမားထမ သမးဆညး

ရမခသည ပစၥညးမားထတြင မတစစာအပ တအပ ပါရခရာ ထမတစ စာအပ

ထတြင စစဆငေရး အမန႔တခ ေရးသားထား၍ ေအာကနားတြင “ရာမန” ဟ

လကမတ ေရးထးထားသည။ လြနခသည ၁၉၆၇ ခ ေမလအတြငးက

အာဂငတးနား ျပညမ မဂၢဇငးတေစာငတြင ေဂြဗားရားက သ႔မဘမားထ ေရးသား

ေပးပ႔ခသည စာတေစာငက ဓာတပ ဘေလာကလပ၍ ေဖၚျပပါရခသည။ အဆပါ

ေဂြဗားရား၏ လကေရးႏင ယခ ေျပာကကားမား၏ မတစ စာအပထတြငပါသည

လကေရးက တကၾကညသညအခါ လကေရးႏစခမာ အတတပင ျဖစသညဟ

ဘလးဗးယား စေထာကဌာနမ လကေရး ပါရဂမားက ထြကဆခၾကသည။

သ႔ျဖစရာ ဤႏငငကး လကမတက ဓာတပမား၊ ဤလကေရးမားက

ႏႈကႏႈကခၽြတခၽြတ ေလလာ စစေဆးၾကညျခငး အားျဖင နာမညေကာ

ေျပာကကား ေခါငးေဆာင ေဂြဗားရားသည ဘလးဗးယား ျပညတြငးသ႔ ေရာကရ

ေနသညမာ ေသခာလေၾကာငး ဘလးဗးယား အာဏာပငမားက အပကမတက

တထစခ ယၾကညခၾကသည။ သ႔ ယၾကညခသည အေလာက ဤကစၥႏင

Page 225: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

220220220220

ပတသက၍ ျပညထေရးဌာနက အစရငခစာတေစာင အျပညအစ ေရးသားကာ

သကေသခ အေထာကအထားႏငတကြ သမၼတထ အျမနဆး တငျပခသည။

ဘလးဗးယား သမၼတ ဘာရယနေတာခမာ ဤအစရငခစာႏငတကြ

သကေသခ အေထာကအထားမားက ဖတ႐ႈၿပးေနာက မကလးျပးသြားခသည။

ထတလန႔တၾကား ျဖစသြားခသည။ ေနာကဆးတြင ဤျပနာမာ မမတ႔

ဘလးဗးယား တႏငငတညး အတြကသာမက လကတင အေမရကန

ႏငငအားလး အတြကပါ ေသေရးရငေရးတမ အေရးႀကးလသည ျပနာတရပ

ျဖစသညဟ ယဆ၍ အ - ေအ - အကစ အဖြ႔ႀကးသ႔ တငျပရန ဆးျဖတ

လကသည။

တခနတညးတြင အ - ေအ - အကစ အဖြ႔ဝင တဥးျဖစေသာ

ဗငနေဇြလာ အစးရကလညး ယခ အခကအတန႔တြင မမတ႔ လကတင

အေမရကနႏငင အမားအျပား၌ လကနကကင ေတာလနမႈမား တေန႔တျခား

ႀကးထြား လာေနသညက စးရမမကငး ျဖစေနမသည။ ဤလကနကကင

လႈပရားမႈမားက ေနာကပငးမ လႈ႕ေဆာ အားေပးေနသည ကးဘား

ေတာလနေရး အစးရ၏ လပေဆာငခကမားက တနညးနညးျဖင ထထ

ေရာကေရာက ပတပင ဟန႔တားရန လလာၿပဟ ယဆသည။ သ႔ျဖစရာ

ဤအေရးက အေလးအနက စဥးစား၍ ေဆာငရြကသငသညမားက ေဆာငရြက

ၾကရန အ - ေအ - အကစ အဖြ႔ အစညးအေဝးက အျမနေခၚယ

ကငးပသငေၾကာငး အေမရကနျပညေထာငစ အစးရထ အၾကေပးတငျပခသည။

အေမရကနျပညေထာငစ အစးရအေနျဖငလညး “ကးဘား” အေရး

ကသာ ေဆြးေႏြးရမည ဆပါက အခနမေရြး အသငျဖစေနသည ျဖစရာ

ဗငနေဇြလာ အစးရ၏ တငျပခကက လကခ သေဘာတလကသည။

Page 226: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

221221221221

သ႔ႏငပင ဗငနေဇြလာအစးရ၏ အၾကေပး ေတာငးဆခကအရ ၁၉၆၇ ခ

စကတငဘာလ ေနာကဆး အပတတြင အ - ေအ - အကစ ဌာနခပ ျဖစသည

အေမရကနျပည ဝါရငတနၿမ႕“ပင အေမရကန အေဆာကအဥႀကး” တြင အ -

ေအ - အကစ အဖြ႔ဝင ႏငငမား၏ အထးအစညးအေဝး တရပက

ကငးပခၾကျခငး ျဖစသည။

အထကတြင ေဖၚျပခသညအတငး ဤအစညးအေဝး ကငးပေရးက

စတငလႈ႕ေဆာခသမာ ဗငနေဇြလာ အစးရျဖစသည။ အစညးအေဝး၏ အစအစဥ

“အာဂငဒါ” တြင ကးဘားျပည၏ အဖကလပငနးမား အေၾကာငးက တငျပရန

အေသးစတ ျပငဆငစေဆာငး၍ “ေမာငးတင” ထားသမာလညး ဗငနေဇြလာ

အစးရပင ျဖစသည။ သ႔ေသာ အစညးအေဝး စသညအခနမ ၿပးဆးသည

အခနအထ အ - ေအ - အကစ အဖြ႔ဝငႏငင အားလး၏ စတဝငစားမႈ ခရ၍

အစညးအေဝး တခလးက သယလာခသမာ ဗငနေဇြလာ အစးရ ကယစာလယ

မဟတဘ ဘလးဗးယား အစးရ ကယစာလယ ျဖစေနခသည။ တနညးဆလင

အစညးအေဝး၏ “တကယ ဇာတလက” မာ ဘလးဗးယား ႏငငျခားေရးဝနႀကး

အာရကဇျဖစေနခသည။ အဘယေၾကာငနညး။

အဘယေၾကာင ဆေသာ လြနခသည ၂ ႏစခြေလာကကတညး

ကမ႓ာအရပရပမ စတပါဝငစားစြာ ေမးခၾကေသာ အထးသျဖင အေမရကန

ျပညေထာငစႏင လကတငအေမရကနႏငင အစးရမားအတြငး အခငးခငး

တဖြဖြ အထတတလန႔ ေမးခၾကရေသာ “ေခ - ေဂြဗားရား ဘယေရာကေနသလ”

ဟသည ေမးခြနးႀကးက ဘလးဗးယား ႏငငျခားေရးဝနႀကးက ေရေရရာရာ

သကေသအေထာကအထား ခငမာစြာျဖင ေျဖၾကားခေသာေၾကာငတညး။

Page 227: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

222222222222

မနသည။ ဘလးဗးယား ႏငငျခားေရးဝနႀကး အာရကဇက

ဤအခနးအစ ပထမတြင ေဖၚျပခသညအတငး ၂ ႏစေကာမ ေပာကဆး

ေနခသည အာဂငတးနားျပညသား ေျပာကကားေခါငးေဆာင ေဂြဗားရားသည

အရငးရင စာနယဇငးမားက မၾကာခဏ ဝါဒျဖန႔ေရးသားခၾကသလ

“ကပစထ႐က သတပစလက၍ ေသသြားရာၿပ” ဆေသာ သတငးမာ

အလငးမဟတ မမန႐မမက ယခအခါ မေသမေပာက ဘလးဗးယားျပည

ေတာတြငး တေနရာသ႔ပင ေရာကေနၿပ ျဖစေၾကာငး အေထာကအထား

ေျမာကျမားစြားျဖင ရငးလငး ေျပာျပသြားခသည။ ထသ႔ နာရဝကခန႔ ရငးလငး

ေျပာျပ႐ျဖင အားမရ ေသးေသာ ဘလးဗးယား ႏငငျခားေရးဝနႀကးသည

အစညးအေဝး ခနးမႀကးက ေမာငခ၍ အတပါလာသည ဘလးဗးယား

တပမေတာမ ဗလမးႀကး ႏစေယာက၏ အကအညျဖင ႐ပရငျပစကတခက

အသးျပကာ သကေသခ အေထာကအထား ႐ပပမားက တခၿပးတခ

ပတကားေပၚတြင ဆလကထးျပချပနေသးသည။

ပတကားေပၚတြင ဆလကထးျပခသည ႐ပပမားမာ စစေပါငး ၇၀

နးပါးမ ရသည။ ႐ပပမားထတြင လြနခသည ၾသဂတလအတြငးက

ဘလးဗးယားျပည ကာမရခ႐င ေျမာကပငးတေနရာ၌ ျဖစပြားခသည

တကပြတခတြင ေျပာကကားမားထမ သမးဆညးရရခသည ဓာတပမား၊

ႏငငကး လကမတမား၊ မတစစာအပ စသညမား ပါသည။ ထဓာတပမားထမ

မညသညပသည ေဂြဗားရား ျဖစသည။ ႏငငကး လကမတမားထမ မညသည

ပသည ေဂြဗားရား ႐ပဖကထားသညပဟ ယဆသည။ ေဂြဗားရား၏

လကမပစႏင ထႏငငကးလကမတမားမ လကမပစမားသည မညသ႔

တညသည။ ထမတစ စာအပထမ လကေရးသည ေဂြဗားရား လကေရးႏင

မညသ႔ ထပတထပမ ရေနသည စသညစသညမားက ဘလးဗးယား

Page 228: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

223223223223

ႏငငျခားေရး ဝနႀကးက တခခငး ဆလကထးျပရငး အေသးစတ ရငးလငး

ေျပာျပခသည။

ေနာကဆး ႐ပရင ဆလကထးျပသည အစအစဥ ၿပးဆး၍ မးလးမား၊

မးေခာငးမား ျပနလငးလာေသာအခါ အ - ေအ - အကစ အဖြ႔ဝင

သအမတႀကးမား၊ ႏငငျခားေရး ဝနႀကးမား ထနထနလငးေနသည မးေရာင

ေအာကတြင တေယာကႏငတေယာက ႐တတရက စကားမေျပာႏငၾကဘ

ၾကကေသ ေသေနမၾကသည။

လြနခသည ႏစေပါငး ၁၂၀ ခန႔က ဂာမန အမးသား ကားလမာကစ

ဆသည ပဂၢလႀကးသည ကမ႓ာေကာ “ကြနျမနစ ေကညာစာတမးႀကး” က

ေရးသား ျပစခသည။ ထအခန ထအခါက ေပၚေပါကလာစ ျဖစေသာ

ကြနျမနစဝါဒသည ဥေရာပတကရ ႏငငမားသ႔ တႏငငၿပးတႏငင လငျမနစြာ

ကးစက၍ ႏငငအားလးမ အလပသမားမားအတြငး တေန႔တျခား ပ႕ပြားေနခရာ

အရငးရငအစးရမားသည ကြနျမနစဝါဒက အေၾကာကႀကးေၾကာက အလန႔ႀကး

လန႔လက ရေနၾကသည။ သတ႔အဖ႔ ကြနျမနစဝါဒသည တေစၧသရပမာ

လန႔စရာႀကး ျဖစေနခသည။ ဤသညက ရညၫႊနး၍ ကားလမာကစ ဆသည

ပဂၢလႀကးက သ႔ ကြနျမနစ ေကညာ စာတမးမ အစ ပထမစာပဒတြင ယခအခါ

“တေစၧႀကးတေကာငသည ဥေရာပတကသ႔ အႏ႔အျပား လညလည

ကကစားလက ရေလသည” ဟ၍ တငစား ေရးသားခသည။

လြနခသည ၁၈၄၈ ခႏစက ကားလမာကစ တငစားေရးသားခသည

ဥပမာအတငး ယခ ၁၉၆၇ ခႏစတြငလညး ယငးတေစၧႀကးကား အျခားမဟတ၊

လကတင အေမရကနႏငင အသးသးတြင ေပၚေပါကျဖစပြားေနသည

Page 229: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

224224224224

လကနကကင ေတာလနေရးမားအား သေဘာတရားအရသာမက လကေတြ႔

အရပါ ေရ႕ေဆာငေနသည ရေခါငေျပာကကား ေခ - ေဂြဗားရားပငတညး။

ယခေသာမ ဤတေစၧႀကးသည အ - ေအ - အကစ အဖြ႔ဝင ႏငငမားမ

သအမတႀကးမားႏင ဝနႀကးမားအား အေမရကနျပည ဝါရငတနၿမ႕ေတာရ ပင

အေမရကန အေဆာကအဥႀကးအတြငးမ တခေသာ ခနးမေဆာငႀကး၏ မးေရာင

ေအာကမပင ကယထငျပ၍ ေခာကလန႔ေနျပနေခၿပတကား။

Page 230: CHE GUEVARA-Biography

ေတာလနေရး၏ က႑သစတခ

Page 231: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

226226226226

၁၉၆၆ ခ ႏဝငဘာလ ၇ ရကေန႔ည ျဖစသည။

ေနရာမာ ဘလးဗးယားျပည အေရ႕ေတာငပငးေဒသ နနခဟြာစ

ျမစကမးေဘး တေနရာရ ယာခငးျပငတခတြင ျဖစသည။

တျဖညးျဖညး ညဥနကလာသညႏငအမ ရာသအေလာက ေဆာငးဥး

ေပါက ေျမာကေလေသြးလာ၍ ပတဝငးကငတခလးမာ အေအးဓာတျဖင

ေထြးပတ ရစဖးျခငး ခေနရသည။

ထအခက ည၏ အေမာငထက ေဖာကထြငး၍ အလငးေရာငတနး

ႏစခႏငအတ ေမာေတာကားစကသမား ျမငလက ၾကားလကၾကရၿပးေနာက

ခဏအၾကာတြင ယာခငးအစပသ႔ ဂစကားႏစစး ေရ႕ဆင ေနာကဆင

ထးဆကလာသညက ေတြ႔ၾကရသည။ ဂစကားမားမာ မးေရာငမားမတ၍

စကသမားပါ တတဆတသြားသညႏင မေရ႕မေႏာငးပင ကားႏစစးေပၚမ

လႏစေယာက ခပသြကသြက ဆငးလာၾကသညက ေမာငထတြင မသမကြ

ေတြ႔ျမငၾကရသည။ ႏစေယာကစလးမာ အရပအေမာငးခငး မတမးမယမး

Page 232: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

227227227227

ရၾက၍ ေမာငႏငမမတြင မကႏာမားက သသကြကြ မျမငၾကရ။ သ႔ေသာ

တေယာကေသာ သမာ ဝယာ နထဥ နားရငးႏစဖကတြငသာ ဆပငမား

ေပါကေနၿပး နဖးမ ေတာကလာက ေနာကေစအထ ဆပငတပငမ မေပါကဘ

ေျပာငေနသည ဥးေခါငးက မႈနမႈနမႊားမႊား ၾကယေရာငမားေအာကတြင

ခပလမးလမးမပင အေဖြးသား ျမငေနရသည။ အကယ၍ အနားသ႔သာ

ကပၾကညမည ဆပါက သ႔မကလး အစတြင အနကေရာင ကၽြေကာကငး

မကမနတလက တပဆငထားသညက၎၊ သ႔ပါးစပတြင ဆငစြယ႐းဟ၍

ထငရသည အ႐းျဖတပထားေသာ ေဆးတတေခာငး ခထားသညက၎

ေတြ႔ၾကရမည ျဖစသည။

ဤသ႔ျဖင ၁၉၆၆ ခ ႏဝငဘာလ ၇ ရကေန႔ ညအခန ေမာငႀကးမမတြင

ဘလးဗးယားျပည အေရ႕ေတာငပငး ေဒသမ နနခဟြာစအမညရ ျမစကမး

ေဘးသ႔ ဂစကားကေလး တစးျဖင တတတဆတ ေရာကရလာခသည ဥးေခါငး

ေျပာငေျပာင ပါးေစာငတြင ေဆးတခကာ မကမနတပထားေသာ အထကပါ

ပဂၢလကား အျခားသမဟတ။ ႐ပဖကထားသည ရေခါငေျပာကကား ေခ -

ေဂြဗားရားပငတညး။

ေဂြဗားရားသည ကးဘား ေတာလနေရးအစးရ စကမႈလပငနးဌာန

ဝနႀကးအျဖစ တာဝနထမးေဆာငေနရာမ ၁၉၆၅ ခ မတလေလာကတြင

႐တတရက ကးဘားျပညမ ေပာကကြယ သြားခသည။ ကးဘားလကနကကင

ေတာလနေရးကာလ တေလာကလး အစမအဆး ရြပရြပခၽြခၽြ ပါဝင

ေရ႕ေဆာငခၿပးလင ေတာလနေရးအစးရ တကလာၿပးေနာက ႏငငေရးေရာ

စးပြားေရးပါ အဖကဖကက ထကျမကခသည ေဂြဗားရားအား ကပစထ႐ထကပင

“လကသေျပာင” သညဟ မတယလာခၾကသည အရငးရင သတငးစာ

ဆရာမားသည ေဂြဗားရား ေပာကဆးသြားသည ကစၥႏင ပတသက၍

Page 233: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

228228228228

မဟတမတရား အမးမး လညလည၍ သတငးျဖန႔ခၾကသည။ မဟတမမန

လပၾကသည ဒ႑ာရပျပငမားျဖင ေဂြဗားရား ေပာကဆးခနးက

“ဇာတလမးပမာ” အခါခါ ၿဖးခၾကသည။ “ကပစထ႐ သတပစသျဖင ေဂြဗားရား

တေယာက အသကေပာကခရရာၿပ” ဟ၍ပင ခပတညတည လမခၾက

ေသးသည။

သ႔ေသာ သတ႔ ၿဖးသမ လမသမ အားလးသည အရငးရင သတငးစာ

ဆရာမား၏ ေမြးရာပါ မသာဝါဒ သကၡာပဒအရ မဟတမမန လပၾက

လညစားမႈမားသာ ျဖစေၾကာငး မၾကာမ ဘြားဘြားႀကး ေပၚလာခသည။

ေဂြဗားရား ကးဘားျပညမ ေပာကကြယသြားခၿပးေနာက ၉

လမအၾကာ ၁၉၆၅ ခ ေအာကတဘာလ ၄ ရကေန႔တြင ကးဘားဝနႀကးခပ

ကပစထ႐က ေဂြဗားရားသည အသက မေသဘ လ႔ျပညတြင ရေနဆပင

ျဖစေၾကာငး ပထမဆးအႀကမ လသနတၾကား ေကညာခသည။ ကပစထ႐က

သ႔ေကညာခကက ပမခငလ တကေစရနအတြက ၁၉၆၅ ခ ဧၿပလ ၁ ရက

ေန႔စြျဖင ေဂြဗားရားထမ မမထသ႔ ေပးပ႔လကသည လကေရးစာမက

ႏငငတကာမ သတငးစာဆရာမားအား အတအလငး ထတျပခသည။

အဆပါစာတြင ေဂြဗားရားက “မမႏင ကပစထ႐တ႔တြင အျငငးပြားစရာ

အေၾကာငးမရ။ ကမ႓ာေပၚမ အခ႕ေသာႏငငမား မမ၏ လပအားက ေတာငးခ

လာၾကသညအတြက ယခကသ႔ ကးဘားျပညမ ထြကခြာသြားခရျခငး

ျဖစေၾကာငး၊ သ႔ျဖစ၍ မမအား ကးဘားႏငငသား အျဖစမ၎၊ ကးဘား

ေတာလနေရး အစးရ စကမႈလပငနးဌာန ဝနႀကးအျဖစမ၎ ႐ပသမး

ႏႈတထြကခြင ေပးရန ေမတာ ရပခပါေၾကာငး စသညျဖင ေရးသားေဖၚျပခသည။

Page 234: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

229229229229

ထ႔ေနာက တဖန ၁၉၆၆ ခ ဇနနဝါရလတြင ကးဘားျပည ဟာဗားနား

ၿမ႕ေတာ၌ တကႀကးသးတက ေသြးစညးညၫြတေရး ကြနဖရငႀကး ကငးပခရာ

အဆပါ ကြနဖရငသ႔ ေပာကဆးေနေသာ ေဂြဗားရားထမ အထငအရား

သဝဏလႊာ တေစာငပါးလကျပနသည။

အဆပါ တကႀကးသးတက ေသြးစညးညၫြတေရး ကြနဖရငႀကးမ

အာရ၊ အာဖရကႏင လကတင အေမရကတကမားမ အမးသား

လြတေျမာကေရး၊ နယခ႕ဆန႔ကငေရး လႈပရားမႈမားက ေပါငးစညး

ဆကစပေပးရန ရညရြယ ကငးပျခငး ျဖစသည။ အဆပါ ကြနဖရငသ႔ တကႀကး

သးတကရ ႏငငေပါငး ၈၅ ႏငငမ ကယစာလယေပါငး ၅၀၀ ခန႔၊ ေလလာသႏင

ဧညသညေတာ ၁၀၀ ေကာ၊ သတငးေထာကေပါငး ၁၈၀ ေကာတ႔

တကေရာကခၾကသည။

ကြနဖရငႀကးက ဇနနဝါရလ ၃ ရကေန႔မ ၁၄ ရကေနအထ ဟာဗာနား

ၿမ႕ေတာတြင ကငးပခသည။ ကြနဖရင စတင ဖြငလစသညေန႔တြင ကမ႓ာ

ဆရယလစႏငင အသးသးမ ေခါငးေဆာငႀကးမားထမ၎၊ ကြနျမနစ

ပါတမားႏင အလပသမား လယသမား လပသားျပညသ အဖြ႔အစညးမား

ထမ၎ ေပးပ႔ခၾကသည သဝဏလႊာမားက ဖတၾကားခသည။ အဆပါ

သဝဏလႊာမားထမ ကမ႓ာေကာ ေျပာကကား ေခါငးေဆာင ေခ - ေဂြဗားရား၏

အမညမေဖၚျပလသည စခနးတေနရာမ ေပးပ႔လကသည သဝဏလႊာလညး

ပါရခရာ ေဂြဗားရား၏ သဝဏလႊာအၿပးတြင ကြနဖရင ခနးမေဆာငႀကးတခလး

မးခနးသကသ႔ ကယစာလယ အားလး မတတတရပကာ ေသာငးေသာငးဖဖ

ၾသဘာေပးခၾကသည။

Page 235: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

230230230230

အဆပါ သဝဏလႊာတြင ေဂြဗားရားက အာရ - အာဖရက တကႀကး

သးတကတ႔မ အဖႏပချပညသမား၏ လြတေျမာကေရး တကပြမားက

ဆထကထမးပး တးတက ဆငႏႊၾကရန၊ ဤတကပြမားက တခႏငတခ

အျပနအလန ေပါငးစညး ဆကသြယ၍ တႏငငႏင တႏငင အစြမးကန

ကညသြားၾကရန ေဖၚျပတကတြနးခသည။ အထးသျဖင ေဂြဗားရား၏

သဝဏလႊာတြင အေမရကန ကးေကာေရး သမားမားအား အျပညျပညဆငရာ

အမးသား လြတေျမာကေရးႏင နယခ႕ဆန႔ကငေရး တကပြႀကး၏ တပဥးမေန၍

အရရငဆး၊ အျပတသားဆး၊ အေျပာငေျမာကဆး တကခကေနၾကသည

ဗယကနမ အမးသားမားအား လႈကလစြာ ခးကးလကသညျပင နယခ႕

သမားမား အျမနဆး ဘးဘးလ က႐ႈးေစရနအတြက “ဗယကနမႏငငမား

တႏငငမ ႏစႏငင၊ သးႏငငမက မားႏငသမ မားမားေပၚေပါကေအာင

ႀကးပမးၾက” ဟ၍ အတအလငး ေဖၚျပတကတြနးခရာ ကြနဖရငႀကးတခလးမာ

ေဂြဗားရား၏ ရရေတာက လႈ႔ေဆာခကျဖင တခနက ဖးလႊမးသြားခသည။

ကြနဖရငႀကးတြင ဆဗယကယနယႏင တ႐ပျပညသ႔ သမၼတႏငငတ႔၏

သေဘာတရားေရ ပဋပကၡမား ႐ကခတလာခေသာလညး ေနာကဆးတြင

ႏငငတကာမ လြတေျမာကေရး တကပြမားအား ေထာကခသည အဆမား၊

နယခ႕ သမား၏ ကးေကာမႈမားက ႐ႈတခသည အဆမားက တညတၫြတ

တညး ဆးျဖတခမတႏငခၾကသည။ ထ႔ျပင ကြနဖရငႀကး၏ မႈလရညမနး

ခကလညး ျဖစ၍ ေဂြဗားရား၏ သဝဏလႊာမ လႈ႔ေဆာ တကတြနးခကႏငလညး

ကကညေသာ လကေတြ႔လပငနးမားက ေဖၚထတ လပေဆာငခၾကသည။ ယငး

လပငနးမားမာ ကမ႓ာတဝနးလးရ အမးသားလြတေျမာကေရး တကပြ

ဝငေနၾကသည အငအားစမားက အားေပးကညသြားရန၊ အဖြ႔ဝင ၁၃

ႏငငပါဝငသည အတြငးေရးမးအဖြ႔တခႏင တကႀကးသးတကမ နယခ႕

Page 236: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

231231231231

ဆန႔ကငေရး လႈပရားမႈမားက ေပါငးစပ အားေပးသြားရန အဖြ႔ဝင ၁၁

ႏငငပါဝငသည အတြငးေရးမးမား အဖြ႔တခက ဖြ႔စညးႏင ခၾကသည။ ထ႔ျပင

ကမ႓ာအရပရပမ နယခ႕ဆန႔ကငေရးႏင အမးသား လြတေျမာကေရး

ေျပာကကား တကပြမားက ကညရန အဖြ႔ဝင ၁၂ ဥးပါဝငသည ေကာမတ

တခကလညး ဖြ႔စညးေပးခၾကေသးသည။

ဤသ႔ျဖင ေဂြဗားရားသည အရငးရင စာနယဇငးမားတြင ေဖၚျပ

ပါရသလ မဟတဘ မေသမေပာက ရေန႐မမက နယခ႕စနစက အျမစပါမကန

ခတထြင ရငးလငးပစရနအတြက “ဗယကနမႏငငမား တႏငင၊ ႏစႏငငမက

မားႏငသမ မားမားေပၚေပါကေအာင ႀကးပမးၾက” ဟ၍ပင ကမ႓ာေျမျပင

တေနရာမ လႈ႔ေဆာ ေကြးေၾကာခရာ အရငးရင နယခ႕သမားမားမာ

အႀကးအကယ တနလႈပ ေခာကခားသြားခၾကသည။ သတ႔အဖ႔ အာရ၊

အာဖရကႏင လကတငအေမရက တကႀကးသးတကမ အဖႏပချပညသမား

ပထမဆးအႀကမ ေသြးစညးၾကသည ကြနဖရငႀကးမ အသဗလမားက

ထတလန႔တၾကား နားစြငေနခက ဘယတငးျပည ဘယေဒသေရာကေနမနး

မသရသည ရေခါငေျပာကကား ေဂြဗားရား၏ ရရေတာက သဝဏလႊာက

ကြနဖရငႀကးတြင တခနက ၾသဘာသမားႏငအတ ၾကားလကရေသာ အခါ

ေနစရာမရေအာင ျဖစသြားခၾကသည။

ထ႔ျပင ဤတကႀကးသးတက ေသြးစညးညၫြတေရး ကြနဖရငႀကးမ

ခမတခသည ျပ႒ာနခကမား၊ ဆးျဖတခသည အဆမားႏင အေကာငအထည

ေဖၚခသည လပငနးစဥမားမာလညး မမတ႔ နယခ႕သမား အရငးရငမားအတြက

အသက႐ၾကပသညထက ၾကပလာဖြယရာမား ျဖစေနသညက ေတြ႔ၾကရသည။

Page 237: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

232232232232

သ႔ျဖစရာ ေန႔ခငးေၾကာငေတာင တေစၧႀကးတေကာင ေတာငအေမရက

တကႀကးတြင လညလည ကကစားေနသညက ဘြားကန ျမငလကရသလ

လကတငအေမရကန ႏငငမားမ ေဂြဗားရားႏင တကႀကးသးတက ညလာခ

သတငးေၾကာင ၾကကသး ေမြးညငးမားထကာ “ဣတပေသာ” က

အေမာတေကာ အေတာမသတေအာင ရြတဖတၾကေတာသည။

အထးသျဖင မမတ႔ တငးျပညမားအတြငး လကနကကင ေျပာကကား

လႈပရား ထကြေနၾက၍ ေန႔မအပရ၊ ညမအပရ ျဖစေနၾကေသာ အာဂငတးနား၊

ဘလးဗးယား၊ ဘရာဇးလ၊ ကလဘယာႏင ဗငနေဇြလာ အစးရမားသည

တကႀကးသးတက ညလာခဂယကေၾကာင “အလန႔ထညက” ျဖစကာ ညလာခ

အၿပးႏစပတမ အၾကာ ၁၉၆၆ ခ ဇနနဝါရလ ၂၈ ရကေန႔တြင ကလသမဂၢ

အေထြေထြ အတြငးေရးမႈခပ ဥးသန႔ထ တငၾကားစာ တေစာငေပးပ႔ခၾကသည။

အဆပါ တငၾကားစာတြင ဤတကႀကးသးတက ေသြးစညးညၫြတေရး

ကြနဖရငသည “နယခ႕စနစက လကနကျဖင ဆန႔ကငတကခကရန

အတအလငး ဆးျဖတခသျဖင ကလသမဂၢ ပဋညာဥ စာတမးႀကးမ

မကးေကာေရး မဝါဒက ေဖာကဖကရာ ကေနပါေၾကာငး” စသညျဖင

ေဖၚျပပါရခသည။

တခနတညးတြင အေမရကန ဥးစးသည အ - ေအ - အကစ အဖြႀကးမ

အဖြ႔ဝင အေမရကနႏငငမားသည အဆပါ တကႀကးသးတကမ ခမတသည

လပငနးစဥမားက မညသ႔ တနျပနဆန႔ကငသြားၾကရန လအပေၾကာငး

ေခါငးခငး႐ကကာ တငပငခၾကသည။ လကတင အေမရကနႏငငမားမ

လကနကကင ထကြမႈမားက မညသ႔ႏမနငးေခမႈနးပစၾကမည အေရး အခါခါ

ေဆြးေႏြးၾကသည။ အဓကအားျဖင ေဂြဗားရား၏ ေျပာကကားစစဆငေရး

Page 238: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

233233233233

ဗဟာမားကေသာ၎၊ ေဂြဗားရားကေသာ၎ “ေတြ႔ရာသခ ႋငး ဓားမဆငးဘ”

ရာေဖြ သတသင ရငးလငးပစၾကရန သႏၷ႒ာနခခသည။

တကႀကးသးတက ညလာခေနာကပငးတြင လကတငအေမရကန

ႏငငမားမ အာဏာပငမားအေနျဖင ထသ႔ လကနကကင လႈပရားမႈမား

ႏမနငးေရး၊ ေျပာကကားေခါငးေဆာင ေဂြဗားရားအား ေနရာအႏ႔အျပား

ပကစပတက လကလရာေဖြေရးမားအတြက လးပနးေနခကမာပင ၁၉၆၆ ခ

ႏဝငဘာလဆနးစ တခေသာ ေန႔ရကတြင ဘလးဗးယားႏငင ၿမ႕ေတာျဖစေသာ

လာပကဇၿမ႕သ႔ ေဂြဗားရားတေယာက ဘြားကန ေရာကလာခသည။

ေဂြဗားရားသည ဘလးဗးယားႏငင အေရ႕ေတာငပငးေဒသရ ေပ ၁၅၀၀

ခန႔ျမငသည စနတာကလပဇၿမ႕ကေလးသ႔ ဥးစြာ ပထမ ဝငေရာကလာခသည။

ထၿမ႕ကေလးတြင ရကအတနၾကာေန၍ လအပသည အစအစဥမားျပလပၿပးမ

လာပကဇၿမ႕ေတာသ႔ ထြကခြာလာချခငး ျဖစသည။

ဘလးဗးယား ႏငင၏ တရားဝငၿမ႕ေတာမာ စကရၿမ႕ပင ျဖစေသာ

လညး အစးရ႐းစကရာ ၿမ႕ေတာမာ လာပကဇပင ျဖစသည။ လာပကဇၿမ႕

ကေလးသည ပငလယေရျပငမ အထက ေပ ၁၂၀၀၀ ခန႔ျမင၍ ေတာငေပၚၿမ႕

ကေလး တၿမ႕ျဖစသည။

ေဂြဗားရားအား အမလကသလ ေတာငအေမရက တတကလး အန႔ခ၍

လကလရာေဖြေနၾကသည အေမရကန စအငေအ သလအဖြ႔ဝငမားသည၎၊

မမတ႔ တငးျပညတြငးသ႔ ေဂြဗားရား ဝငလာလင လာခငး စကန႔ပငးအတြငး

လကရဖမး၍ အခပခနးထသ႔ပ႔ရန ၿမ႕ႀကးျပႀကးမားမ သေဘၤာဆပ၊ ေလဆပ၊

ဘတစကားဆပ၊ မးရထားဘတာ႐ စသည အခကအခာ ေနရာမားတြင

လကထပ တျပငျပငႏင အသငေစာငေနၾကသည ဘလးဗးယား စစဘက၊

Page 239: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

234234234234

ရဘကဆငရာ စေထာကမားသည၎ မမတ႔ အစးရ႐းစကရာ ၿမ႕ေတာတြငးသ႔

ေဂြဗားရားတေယာက ေအးေအးေဆးေဆးျဖင ခပတညတည ဝငေရာက

လာသညက နညးနညးကေလးမ မသလက မရပမလကဘ ရခသည။

အဘယေၾကာင ဆေသာ သတ႔ထတြင မတတမးတင သမးဆညးထားၾကသည

ဓာတပထမ လပသဏၭာန အမတအသားမားအရ ေဂြဗားရား ဆလင

မတဆတေမြးဖားဖား၊ ႏႈတခမးေမြးကားကား၊ ေတာတြငးသား တေယာကလ

ဖး႐းဖားရား အဝတအစားမားျဖင ေတြ႔ျမငရလမမညဟ ထငမတထားခၾကသည။

သ႔ေသာ သတ႔မကစ ေအာကတြင ေဂြဗားရား တေယာကမာ ႏႈတခမးေမြးမပါ၊

မတဆတေမြးဗလာျဖင နဖးေျပာငေျပာင ထပေျပာငေျပာငတြင ကၽြေကာကငး

မကမနတလကက ဟနပါပါ တပကာ တကယ သေဌးႀကး တေယာကအသြင

လပငနးရငႀကးတေယာက အမအရာမးျဖင “အျပည” ဝငလာချခငး ျဖစရာ

ႏႈတခမးေမြးသမား၊ မတဆတေမြးသမားမားကသာ မ၍ ၾကညေနၾကသည

စေထာကမားမာ ႐ပဖကထားေသာ ေဂြဗားရားက အလငးမသလကဘ

“လပါးပလငးထ” ခၾကျခငး ျဖစသည။

ထ႔ျပင သကဆငရာ ႏငငျခားေရးဌာနမ အာဏာပငမား၏ လကမတ

မားႏင တကြ ႐းတဆပမားပါ အျပညအစ ပါရ၍ “ဥ႐ေဂြးအမးသား

ရာမနဖာနနဒကစ” ဟေသာ အမညျဖင ႏငငကးလကမတ ကငေဆာငလာသည

ေဂြဗားရားအား ဘလးဗးယား အစးရ လဝငမႈႀကးၾကပေရးဌာနမ အရာရမားက

တကယ ဥ႐ေဂြးအမးသား တေယာကဟ၍ မကစေမာကကာ အသာတၾကည

ျပညဝငခြင ျပခၾကသည။

႐ပဖကထားေသာ ေဂြဗားရားသည လာပကဇၿမ႕ေတာမ နာမညေကာ

ကပါကဘား ေဟာတယႀကးတြင ခပတညတည တညးခးခသည။ ထေဟာတယ

တြင တညးခသည ရကမားအတြငး ဘလးဗးယား ကြနျမနစေခါငးေဆာင

Page 240: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

235235235235

အခ႕ႏင တတတဆတ လ႕ဝကစြာ ေတြ႔ဆေဆြးေႏြးခသည။ ထ႔ေနာက

ႏဝငဘာလ ၆ ရကေန႔တြင လာပကဇၿမ႕မ ဂစကားတစးျဖင ခရးဆကလက

ထြကခြာလာခသည။ သႏငအတ ပါခနဂဟ၍ အမညေျပာငးလာသည

ကးဘားျပညသ႔ တပမေတာ ဗလႀကးအလဘာတ ဆသလညး အျခားဂစကား

တစးျဖင လကပါလာခသည။ ဗလႀကးအလဘာတသည ေဂြဗားရားႏင တြ၍

ဘလးဗးယား လကနကကင ေျပာကကား တကပြတြင ပါဝငဆငႏႊရန

လကပါလာခသ တဥးျဖစသည။

ေဂြဗားရားႏင ဗလႀကး အလဘာတတ႔သည လာပကဇၿမ႕မ

အေရ႕ေတာင ခပယြနးယြနးသ႔ ေတာငေပၚ ကားလမးအတငး ခရးၾကမး

လာခၾကရာ ႏစရကမအၾကာ မင ၄၀၀ မ ခရးေပါကခၾကၿပး ႏဝငဘာလ ၇

ရကေန႔ ညတြင နနခဟြာစ ျမစကမးေဘးမ ယာခငးျပငႀကးတခသ႔ ေမာငႀကး

မႀကးတြင ေရာကရလာခၾကသည။

ဤယာခငးျပငႀကးမာ ၿမ႕ႀကးျပႀကးမားႏင ေဝးကြာလ၍ ဘလးဗးယား

မးခစ ပဂၢလႏစဥးက လကနကကင ေျပာကကား ရေဘာမားက လအပသလ

အသးခရန ဝယယေပးအပထားသည ယာခငးႀကးပင ျဖစသည။ ေဂြဗားရားသည

ကးဘား ေတာလနေရးအတြက ျပငဆငစငးျပငးခစဥ ၁၉၅၅ ခႏစက

မကဇကျပည ခားလကးခ႐င ေတာငေပၚ ေျမျပန႔ေဒသတခတြင မမတ႔

ရေဘာမား လကနကကင ေျပာကကားသငတနး ေလကငခနးမား

ယခၾကသလ ယခ ၁၀ ႏစေကာခန႔အၾကာ ၁၉၆၆ ခႏစတြင ဘလးဗးယားျပည

နနခဟြာစ ျမစကမးေဘးမ ယာခငးျပငႀကးက အခကအခာျပ၍ ေတာင

အေမရကတက၏ အလယဗဟရ ဘလးဗးယားႏငငမ လကနကကင

ေတာလနေရး၏ အခနးသစတခက စတငဖြငလစရန ေရာကရလာချခငး

ျဖစသည။

Page 241: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

236236236236

ထညက အပရာမဝငမ ေဂြဗားရားသည သ ဂာမနျပညေရာကခစဥက

ဖရငဖတၿမ႕မ ဝယယခသည ဂာမန ဒငယာရစာအပကေလးက ထတကာ

၁၉၆၆ ခ ႏဝငဘာလ ၇ ရကေန႔စြပါ စာမကႏာတြင ပထမစာပဒအျဖစ

ေအာကပါ ဝါကတကေလးက ေရးသားလကသည။

“က႑သစခ ယေန႔စတငသည”

Page 242: CHE GUEVARA-Biography

ထာဝရ ေတာလနေရးသမား

Page 243: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

238238238238

ဘလးဗးယား သမၼတႏငင။

ဤႏငငသည အကယအဝနးအားျဖင စတရနး မငေပါငး ၄ သနးေကာ၊

လဥးေရအားျဖင ၃ သနးေကာ ရ၍ ေတာငအေမရက တက၏ အတြငးဘက

အေရ႕အလယပငးတြင တညရသည။ အပခပေရး ကၽြမးကငမႈ၊ အသဉာဏ

ကြယဝမႈႏင ႏငငေရး စြမးေဆာငမတ႔ေၾကာင ေကာၾကား ထငရားခသည

အေမရကနသမၼတ ေဂာဝါရငတနႏင ႏႈငးခငးကာ “ေတာငအေမရကတက၏

ဝါရငတန” ဟ၍ပင တငစား ေခၚေဝၚခၾကေသာ ေခါငးေဆာငႀကး

ဆငမြနဘလးဗး (၁၇၈၃ - ၁၈၃၀) ၏ အမညက အစြျပကာ ဤႏငငသည

ဘလးဗးယားႏငငဟ အမညတြငခရသည။

ေတာေတာင ထထပလ၍ စးပြားေရအရ ေအာကကေနာကက

ႏငလသညျပင အေရ႕ဘကတြင ခလႏင ပ႐း၊ ေျမာကဘကတြင ဘရာဇးလ၊

အေနာကဘကတြင ပါရာေဂြး၊ ေတာငဘကတြင အာဂငတးနားစသည

ႏငငမားက ပထဝ အေနအထားအရ ဝငးပတကာရထားခသျဖင ဘလးဗးယား

Page 244: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

239239239239

ႏငငမာ ပတဝတကငး ႏငငမားအေပၚ အစစအရာရာ မခအားထားခရသည။

တခနတညးတြင ပတပတလည ဝငးေနသည ႏငငမားႏင နယစပ

အေရးအခငးမား မၾကာခဏ ျဖစပြားခရသည။

ေရန ေကာကစမးစသည သယဇာတ သဘာဝပစၥညးမားရ၍

ကမ႓ာေပၚတြင သျဖ ဒတယ အမားဆးထြကသည ႏငငျဖစသည။ သ႔ေသာ ၁၉

ရာစႏစ၏ ေနာကပငးမ စ၍ အေမရကန အရငးရငႀကးမား၊ ဝငေရာကလာၾကၿပး

သျဖတးေဖၚေရး လပငနးမားတြင အရငးအႏးမား ျမပႏလပကငခၾကရာ ယခ

၂၀ ရာစႏစတြင ဘလးဗးယား၏ စးပြားေရးမာ အေမရကနႏင တငးရငးသား

လကေဝခ အရငးရငႀကးမား၏ လကဝါးႀကးအပမႈ အာကသ႔ လးဝ

ကေရာကခၾကရသည။ ႏစစဥ သနးေပါငးမားစြာ အျမတအစြနး ရရေနၾကသည

ဤအရငးရငႀကးမားသည တငးျပည၏ စးပြားေရးသာမက ႏငငေရး၊

အပခပေရးႏင လမႈေရးမားပါ မကန ဝငေရာက လႊမးမးခယလယခၾကရာ

ဤအရငးရငႀကးမားက မႀကကသည ဘလးဗးယား အစးရသည ေန႔ခငးညခငး

ျပတကႏငသညဟ၍ပင အဆရခသည။ သ႔အဆရခရေအာငပင ဘလးဗးယား

ႏငငတြင အရငးရငစနစ အျမစတြယခသည အခနမစ၍ ယခအထ ႏစေပါငး

၁၀၀ အတြငး ဘလးဗးယား အစးရအဖြ႔ ေခါငးေဆာငမားသည ပမးမျခငး

အားျဖင တေယာကလင သကတမးတႏစမပင တငးျပညက မအပခပၾကရဘ

တဖတဖတ ျပတကခရသည။

ယငးသ႔ တငးျပညတြင ေခါငးေဆာငမႈ တညျမျခငးမရဘ မၾကာခဏ

အေျပာငးအလ ျဖစပြားခ၍ အရငးရငႀကးမား၏ လကဝါးႀကးအပ အျမတထတမႈ

သာလင မေျပာငးလဘ ထာဝရတညျမလာခရာ ဘလးဗးယား လပသား

ျပညသမားမာ ကနးေကာကစရာ မရေအာင တေန႔တျခား မြျပာကလာ

ခၾကရသည။ ဘလးဗးယား အမးသား တေယာက၏ တႏစလးအတြငး ဝငေငြမာ

Page 245: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

240240240240

ေဒၚလာ ၁၅၀ သာရရာ ကမ႓ာေပၚ၌ အဆငးရဆးႏငငမားတြင တခအပါအဝင

ျဖစေနခသည။

လဥးေရ သးသနးေကာ ရသညအနက အမားစမာ ႏစေပါငး

မားစြာကပင ဘလးဗးယား ႏငငသ႔ လာေရာက အေျခစက ေနထငလကရသည

အႏၵယႏြယဘြားမား ျဖစၾကသည။ ဤလမားစႀကးမာ အဓကအားျဖင

စကပးေရး လပကငၾကသည လယသမားမားျဖစ၍ ဆန၊ ေကာဖ၊ ဂ၊ ေျပာငး၊

အာလးစသည ေကာကပသးႏမားက ေတာငကနးမားေပၚတြင အလြန႔အလြန

ေခတေနာကကသည စးထးစနစျဖင စကပးခၾကရသည။ ေတာေတာင

ထထပလ၍ လမးပနးဆကသြယေရးမား ညဖငးၿပး ေတာလကေကးရြာမားမာ

တရြာႏငတရြာ တနယႏငတနယ အဆကအသြယမား ခကခေဝးလကာ

ပညာေရး၊ ကနးမာေရး စသညမားမာလညး ေခတေနာကကႀကး ကေန

ခၾကသည။ အခပအားျဖငဆရလင ဘလးဗးယား လယသမားမား၏ ဘဝမာ

လြနစြာလြနစြာ ေအာကကေနာကက ႏငလ၍ အဖကဖကက အသဉာဏပညာ

ေခါငးပါးစြာျဖင အသကေမြးေနထငၾကသမား ျဖစခၾကသည။

ေျမျပန႔ေဒသမ ၿမ႕ႀကးျပႀကးမား၏ ပတဝနးကငတဝကတြငမ

ရာဘာစကပးေရး လပငနးမာ အႀကးအကယ လပကငၾကသည။ ဘလးဗးယား

ႏငငသည ေတာငအေမရကတကတြင ရာဘာ ဒတယ အမားဆးထြကသည

ႏငငတခ ျဖစသည။ သ႔ေသာ ဤ ရာဘာျခႀကးမားမာလညး သျဖတြငးမား

ကသ႔ပင အေမရကန ကမၸဏမားႏင တငးရငးသား လကေဝခ အရငးရငႀကး

မားသာ လကဝါးႀကးအပ ပငဆငလက ရၾကရာ ရာဘာအလပသမားမား ဘဝမာ

မေသ႐ စားရေသာကရသညအျဖစမးသ႔ ေရာကရေနခၾကသည။

Page 246: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

241241241241

ယငးသ႔ တငးျပညတြင စးပြားေရးအရ အဖကဖကက ခၽြတျခ

ကေနသည အျဖစက မခမရပႏငေသာ မးခစမားႏင တးတကေသာ

အငအားစမားသည ၁၉၅၂ ခႏစတြင အေမရကန အရငးရငႀကးမား၏

လကေဝခ အစးရက ျဖတခကာ တငးျပည အာဏာက ရယခၾကသည။ အဆပါ

အငအားစမား ေခါငးေဆာင ဖြ႔စညးခသည အမးသား ေတာလနေရးအစးရ

တကလာလင တကလာခငး ၁၉၅၂ ခႏစတြင သျဖတြငးႀကးမား ျပညသပင

သမးခရာ ေတာငႏငေျမာက အေမရကတကမားတြင အႀကးအကယ

ဂယက႐ကသြားခသည။ တခနတညးတြင အမးသား ေတာလနေရးအစးရက

ေကာမြ လယသမားထႀကး အတြက လယယာေျမပငဆငခြင ဥပေဒမားကလညး

သတမတျပ႒ာနေပးခသည။

အမးသားေတာလနေရး အစးရသည ၁၉၅၆ ခႏစ အေထြေထြ

ေရြးေကာကပြႀကးတြင၎၊ ၁၉၆၀ ျပညႏစ အေထြေထြ ေရြးေကာကပြႀကး

တြင၎ ႏစႀကမဆက၍ ေရြးေကာကတငေျမႇာကျခငး ခခၾကရသည။ သ႔ေသာ

၁၉၆၄ ခႏစ ႏဝငဘာတြင စစတပမ အာဏာသမးမႈ ျဖစပြားခ၍ အမးသား

ေတာလနေရး အစးရမာ ျပတကခရသည။ အာဏာသမးပြက ေခါငးေဆာငခ

သကား အျခားမဟတ။ ဗလခပႀကး ရယနဘာရယနေတာခ ဆသပငတညး။

ဗလခပႀကး ဘာရယနေတာခသည ထအခနမစ၍ ဘလးဗးယား

သမၼတအျဖစ ေဆာငရြကလာခသည။ သမၼတ ဘာရယနေတာခသည အမးသား

ေတာလနေရးအစးရ လပကငခသည အမးသားစးပြားေရး ျပနလည

တညေဆာကမႈ လပငနးမားက ပတသမးပစခသညျပင အေမရကန

အရငးရငႀကးမားအား ယခငအတငး စးပြားေရး လကဝါးႀကးအပ လပကင

ခြငမားက ေပးအပခသည။ တခနတညးတြင ၿမ႕ေန လတနးစား အလပသမား

မားႏင ေတာေန ေကာမြလယသမားမား အပါအဝင ဘလးဗးယား

Page 247: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

242242242242

လပသားျပညသမား အေပၚ ယခငက ထကပင ပမဖႏပခသည။ ပမခပခယ

ခသည။ ဒမကေရစ အခြငအေရးမားကလညး တတႏငသမ ပတပင တားဆး

ခသည။ ယငးသ႔ ဖကဆစဆဆ အၾကမးဖက အပစးမႈေၾကာင အာဏာရင

သမၼတ ဘာရယနေတာခမာ သ၏ သမၼတ သကတမးအတြငး ရစႀကမတတ

ေခာငးေျမာငးလပၾကျခငး ခခရ၍ အသကေဘးမ သသကေလး လြတလာခသ

ျဖစသည။

ကးဘားျပညတြင ကပစထ႐ေခါငးေဆာငေသာ ေတာလနေရးအစးရ

တကလာသည ဂယကေၾကာင ေတာငအေမရကန ႏငငမားတြင ထတလန႔

တၾကား ျဖစခၾကရာ သမၼတ ဘာရယနေတာခ ေခါငးေဆာငသည ဘလးဗးယား

အစးရသညလညး ေရ႕ဆးမ ပါဝငခသည။ အထးသျဖင ကးဘားျပညသ႔

လကနကကင ေတာလနေရး ေအာငျမငမႈသည မမတ႔ လကတငအေမရကန

ႏငငမားမ ပနကနထကြမႈႏင လကနကကင လႈပရားမႈမားအတြက ပမ

အားတကဖြယရာ ျဖစလာမညက စးရမမသည။ မမတ႔ အစးရ၏ ကၾကမၼာ

ကသ႔ပင ဖနလာမညအေရးက ေတြး၍ ထတလန႔ေနမသည။

ယငးသ႔ ကးဘားေတာလနေရးအတြက ရတကမေအးဘ ရေနခက

၁၉၆၆ ခ ဇနနဝါရလတြင ကးဘားျပည ဟာဗားနားၿမ႕ေပၚ၌ တကႀကးသးတက

ကြနဖရငႀကး တခမးတနား ကငးပ၍ ႏငငတကာမ လကနကကင တကပြမား၊

ေျပာကကား တကပြမားက ထထေရာကေရာက ကည အားေပးသြားၾကရန

တခနက ဆးျဖတခသညက ၾကားရသညအခါ ဘလးဗးယား သမၼတ

ဘာရယနေတာခမာ ထတလန႔တၾကား ဂေယာငေခာကခား ျဖစသြားခရသည။

ထ႔ျပင လြနခသည ၂ ႏစခြခန႔က ေပာကဆးေနခသည ကးဘား ေတာလနေရး

ေခါငးေဆာင ေခ - ေဂြဗားရားကလညး တကႀကးသးတက ကြနဖရငတြင

“ဗယကနမႏငငေတြ မားမားေပၚလာေအာင လပၾက” ဟ၍ ရရေတာက

Page 248: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

243243243243

သဝဏလႊာပ႔ကာ အတအလငး ေကြးေၾကာခသညက ၾကားလကရျပနေသာအခါ

ဘာရယနေတာခမာ ပ၍ ေနစရာမရေအာင ျဖစခရသည။

သ႔ျဖစရာ ဘလးဗးယား သမၼတ ဘာရယနေတာခသည အာဂငတးနား၊

ဘရာဇးလ၊ ဗငနေဇြလာ၊ ကလဘယာ အစးရ ေခါငးေဆာငမားႏင တငပင၍

ႏငငတကာမ လကနကကင တကပြမားက ကည အားေပးရန တကႀကး

သးတက ကြနဖရငႀကးက ဆးျဖတခကခမတချခငးသည ကလသမဂၢ ပဋညာဥ

စာတမးႀကးက ေဖာကဖကျခငးပင ျဖစပါသညဟ ကလသမဂၢအတြငးေရးမးခပ

ဥးသန႔ထ အလငအျမန ဒေရာေသာပါး တငၾကားခၾကသည။

ယခေသာမ ဘာရယနေတာခ စးရမေၾကာငၾက ပပငေသာက

ျဖစမသညအတငး ေျပာကကားေခါငးေဆာင ေခ - ေဂြဗားရားသည အေမရကန

စေထာက ႐ပရငကားမားထမ ဇာတေကာင ဇာတေဆာင တဥးပမာ

ပရေသသပစြာ ႐ပဖက၍ အမးသားလြတေျမာကေရးႏင နယခ႕ ဆန႔ကငေရး

လကနကကင တကပြက ဆငႏႊရန ဘလးဗးယား ႏငငတြငးသ႔ လ႕ဝကစြာ

ေရာကရေနခၿပတကား။

ႏဝငဘာလ ၁၂ ရက။ ။ ကၽြႏပဆပငမား ျပနေပါကလာၿပ ျဖစသည။

သ႔ေသာ ခပကကပင ရေသးသည။ (ေဆးဆးထားေသာ) အေရာငခပေျဖာေျဖာ

ဆပငမားမာလညး နကငကင ျဖစလာ၍ တျဖညးျဖညး ကၽြတစျပလာသည။

ကၽြႏပ၏ မတဆတေမြးမား ျပနေပါကစျပလာသည။ ေနာက ႏစလေလာက

ၾကာလင ကၽြႏပသည ယခင႐ပအတငး ျပနျဖစလာေတာမည ျဖစသည။

Page 249: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

244244244244

ေဂြဗားရားသည ေျပာကကား အေျခခစခနးသ႔ ေရာကခၿပး ၅ ရက

အၾကာ ႏဝငဘာလ ၁၂ ရကေန႔တြင သ႔ ေန႔စဥမတတမး၌ အထကပါအတငး

ေရးသားခသည။

မနသည။ ဘလးဗးယား အစးရအာဏာပငမားအား တပတ႐က

လညစားရန အတြကသာ သ႔ေခါငးမ ဆပငမားႏင မတဆတေမြး၊ ႏႈတခမးေမြး

မားက ရတပစ၍ ႐ပဖကခရေသာလညး သ႔မတဆတႏင ႏႈတခမးေမြးမား

အေပၚ သေယာဇဥေတြ အေျမာကအျမား ရသည။ တြယတာစရာေတြ

တပတေခါငးႀကး ရခသည။ အမနစငစစ ကးဘားေတာလနေရးအတြငး ၁၉၅၆

ခႏစက ဆးယားရား ေတာငတနးေဒသတြင ကပစထ႐ႏငတကြ ရေဘာအားလး

မတဆတေမြးႏင ႏႈတခမးေမြးမား အရညထားလာခၾကျခငး ျဖစသည။ ၁၀

ႏစနးပါးမ မတဆတေမြး၊ ႏႈတခမးေမြးမားႏင ေနလာခ၍ ကငသားရေနၿပ ျဖစရာ

ယခကသ႔ မကႏာတျပငလး အေမြးအမငမား မရဘ မကႏာေျပာငႀကးျဖင

ေနရသညမာ သ႔အတြက ေၾကာငတကတကရ လသည။ ထ႔ျပင ကးဘား

ေတာလနေရး အရနအဝါ ႀကးမားလာ၍ ၿမ႕ႀကးမားက သမးခၾကစဥကလညး

ရေဘာမား အားလးလလ မတဆတေမြး ႏႈတခမးေမြးမားျဖင ျဖစၾကသည။

ကးဘားျပညသ ျပညသမားက မမတ႔အား “ရေဘာ မတဆတမား”

“ဗလမတဆတမား” ဟ၍ပင တရငးတႏး ေခၚေဝၚခၾကသည။ ဤမတဆတ

ေမြးမား ႏႈတခမးေမြးမားျဖင လကနကကင လငယလရြယမားသည သတ႔

အတြက အသကေပးခၾကသည ရေဘာမားဟ၍ ေလးစားခၾကသည။ ခစခငခ

ၾကသည။ ယၾကညခၾကသည။ ကးစားခၾကသည။ အဆးစြနေသာ စကားက

ဆရလင ဤမတဆတေမြးႏင ႏႈတခမးေမြးမားသညပင ကးဘား

ေတာလနေရး၏ သေကၤတ အမတလကၡဏာ ျဖစသညဟ၍ ကးဘားျပညႏင

တကြ တကမ႓ာလးက အသအမတျပခၾကသည မဟတပါေလာ။

Page 250: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

245245245245

သ႔ျဖစရာ ေဂြဗားရားသည ဘလးဗးယား ေျပာကကား စခနးသ႔

ေရာကၿပးေနာက သ႔မတဆတမား၊ ႏႈတခမးေမြးမား တစတစ ျပနေပါက

လာသညက ေန႔စဥမတတမးတြင မတမတရရ ေဖၚျပချခငး ျဖစသည။

ေဂြဗားရားသည ဤရကမားအတြငး စခနးပတဝနးကင တဝကက

လညလည၍ ေတာေတာငေရေျမ ပထဝ အေနအထားမားက ကယတငကယက

ေလလာၾကည႐ႈခသည။ ဤေဒသက အေျခခ စခနးအျဖစ သတမတ၍

ေျပာကကား စစဆငေရးအတြက ပထမဆး ျပငဆငမႈမားက ျပလပၾကမည

ျဖစရာ ဤေနရာ တဝကက ေဒသကၽြမးထားရန၊ ေတာကၽြမးထားရန လသည။

သ႔ျဖစရာ ဤေဒသမ ေတာသ ေတာငသားမား အသးျပ သြားလာေနၾကသည

လမး႐းမား၊ ျဖတလမးမား၊ ရနသတပသားမား ခတကလာႏငသည အဓက

လမးမႀကးမား၊ အယလအာရပေခၚ ခရးရည ထးေဖာကခတက တကခက

ရာတြင ရနသတပမား အသးျပႏငစရာ ရသည လမးေၾကာငးမားက ရာေဖြ

ၾကညသည။ မမတ႔ ေျပာကကားရေဘာမားအတြက လမးျဖတတကပြ၊

ခခတကပြမား ဆငႏႊရမည ေနရာမား၊ ပနးေအာငရမည လေျမာင

ေခာကကမ႓ားမား၊ ဆတခြာရမည လမးေၾကာငးမားက အတအက ေလလာ

မတသားခသည။

သ႔ျဖစ ေဂြဗားရားသည ေျပာကကား အေျခခစခနးတဝက ပတဝနးကင

အေနအထားမားက တနဂၤေႏြႏစပတၾကာမ အထကပါအတငး ကယတင

လညလည ေလလာၾကည႐ႈခသည။ ဤအေတာအတြငး ေနာကထပရေဘာ ၅

ေယာက ေရာကလာၾကသည။ သတ႔ႏငအတ ေမာငးျပနလကနကမားႏင

ေရဒယ ဝငယာလကစကတခ ပါလာသည။

Page 251: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

246246246246

ရေဘာသစမားႏင လကနကမား ေနာကထပ ေရာကလာသည

အတြက ဝမးသာမသညႏငအမ အေရးႀကးလသည ဝငယာလကစက

ပါလာသည အတြက ေဂြဗားရားမာ အထးပင အားတကသြားမသည။

အထးသျဖင ဝငယာလကစကမာ မမတ႔အတြက ေသေရးရငေရးတမ အေရးပါ

လသည ပစၥညးတခ ျဖစသည။ ဤ ဝငယာလကစကျဖင အေရးႀကးသည

ကစၥရပမားတြင လအပသည ရပေဝးေဒသမားႏင အျပနအလန ဆကသြယ

ႏငသည။ အစရငခႏငသည။ ၫႊနၾကားႏငသည။ ထ႔ျပင ဤစကမာ အသလႊင၊

အသဖမး ႏစမးစလး အသးျပႏငသည ျဖစရာ ေန႔စဥလႈပရားေျပာငးလေနသည

ကမ႓ာအေရးအခငး သတငးမားႏင အထးသျဖင ဘလးဗးယား အပါအဝင

လကတင အေမရကတကမ သတငးမားက အခနမေရြး ဖမးယ နားေထာင

ႏငသည။

သ႔ေသာ ရေဘာသစမား ေနာကထပ ေရာကလာသျဖင မမတ႔

အေရအတြကမာ အတနငယမားလာသညဟ ယဆမသည။ ယခကသ႔ လသ

မနးသည ေတာႀကးေတာငႀကးထတြင ေဒသခ ေတာသေတာငသားမားျဖင

အသြငအျပငခငး မတသည လမားက တေနရာတညး၊ တစတေဝးတညး

ေတြ႔ျမငသြားပါက မခသကၤာမကငးစရာ ျဖစႏငသည။ ထ႔ျပင မမတ႔ ယခစခနး

ခေနသည ေနရာမာ လမးမႀကးႏင မလမးမကမး ျဖစေနသျဖင ခရးသြား

ခရးလာမား မေတာတဆ ေတြ႔ျမငသြားႏငသည အႏရာယ ရေနသည။

သ႔ျဖစရာ ေဂြဗားရားႏင သ႔ရေဘာမားသည မၾကာမ မလစခနးမ

ႏစဖာလခန႔ေဝးသည ေနရာသစတခသ႔ ေျပာငးေရႊ႕ခၾကသည။ ဤေနရာမာ

အတြငးပငးက၍ သစပငႀကးငယမား ပမထထပ၍ ေတာထေနသညျပင

ေခာငေကာငးလသည စခနးတခပင ျဖစသည။

Page 252: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

247247247247

ေဂြဗားရားသည ေနာကထပ ေျပာငးေရႊ႕လာသည စခနးသစတြင

ရကအတနၾကာ ေနရဥးမည ျဖစ၍ လအပသည ျပငဆငမႈမားက

ရေဘာမားႏငအတ အစအစဥ ေရးဆြ၍ လပကငခသည။ ရနသ ႐တတရက

အလစတြင ဝငေရာက တကခကမႈက ကာကြယရနအတြက ဗးခကဥးမား၊

ရနသလာလင ေနရာယ၍ ဆးႀကပစခတရန ကတတကငးမား၊ ေျမာငးမား

တးခၾကသည။ လကနကခယမး မးေကာကမားႏင ရကၡာပစၥညးမားက

သဝကရန ေျမေအာက လဏေခါငးမား ေဖာကလပခၾကသည။ ရနသလာရာ

လမးက ေစာငၾကညရနအတြက အနးကငးမား၊ အေဝးကငးမားႏင

ကငးပနးမားကလညး သတမတခထားခသည။

ဤစခနးသစတြင အျခားအေရးႀကးသည လပငနးတခကလညး စတင

လပကငခသည။ ယငးအလပမာ အျခားမဟတ စစေျမျပင ေဆးေပးခနးတခ

ဖြငလစချခငးပင ျဖစသည။ ဤေဆးေပးခနးတြင မမတ႔ႏင အတပါလာသည

ေဆးဝါး ပစၥညးမားသာမက ခြစတကသသည ကရယာတနဆာပလာမားပါ

အျပညအစထားရခသည။

ေဂြဗားရားသည ရေဘာမားအား စခနးလျခေရး၊ လကနက ရကၡာ

ပစၥညး သဝကေရး စသညမားအတြက စမခန႔ခြ လပကငၿပးသညႏင တၿပငနက

ေန႔စဥ အခနဇယားမား ျပလပကာ တကပြ ေလကငခနးမားက စတင

ေလကငေစခသည။ သ႔ေလကငရာတြင ႏစပငးခြျခားထားခသည။ ပထမပငးမာ

မမတ႔စခနးရ လကနကမးစတ႔က စနစတက ကငတြယအသးျပနညး၊

ပစခတနညး၊ ထနးသမးနညးမားပင ျဖစသည။ ဒတယပငးမာ ရနသ၏

အလစဝငေရာက တကခကမႈက ခခကာကြယနညး၊ အကယ၍ အေရးမလလင

စနစတက အျမနဆး ဆတခြာနညးမားပင ျဖစသည။ ဤတကပြ

Page 253: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

248248248248

ေလကငခနးမားက ေဂြဗားရား ကယတင ေခါငးေဆာင၍ ရေဘာမားႏငအတ

ေန႔စဥ ေလကငသည။

ဤစခနးသည ေဂြဗားရားႏင ရေဘာမားအတြက လျခ စတခ

ရေသာလညး အျခားတဖကမ အေႏာငအရက ျဖစစရာ တခ ေတြ႔ၾကရသည။

ယငးအေႏာငအရကမာ အျခားမဟတ၊ ျခငအလြနေပါမားျခငးပင ျဖစသည။

ေလးဘကေလးတန သစပငဝါးပငမား အပဆငးကာ ျမကရညမား၊ ခႏြယ

ပတေပါငးမားျဖင ေတာထေနသညက တေၾကာငး၊ ေအာကေျခ ေျမျပငတြင

စြတစ ထငးမႈငးလသျဖင တေၾကာငး ျခငေကာငမားမာ ေန႔ေရာညပါ

ရေဘာမားအား ဒကၡေပးေနၾကသည။ တကပြ ေလကငခနးဆငးသည

အခနမားႏင အနားယသည အခနမားတြငသာမက စားခနေသာကခန အပခန

မားတြငပါ ျခငေမာငးရသည အလပမာ တာဝနႀကးတခလ ျဖစေနခသည။

ျခၾကားထက လစလင လစသလ ျခငကကခရသျဖင ရေဘာတငးလလ

ေျခေထာကႏင လကမားတြင အဖအပန႔မား ျဖစကာ အခ႕ရေဘာမားမာ

ျခငကကခရသညေနရာတြင အနာကေလးမားပင ျဖစေနၾကသည။

ျခငမားမာ ညဘကတြင ပဆးသည။ ေနဝင၍ ေမာငစပးသညႏင

တၿပငနက “တပစလက တပခြလက” အလးအရငးျဖင တဝဝခတကလာၾကၿပး

လကျဖင ဆပပကသညအလား အစလက အျပလက ဒရၾကမး ဝငတြယၾကရာ

ရေဘာမားမာ ျခငမားက တဖတဖတ ေမာငးထတသက ထတ၊ တဖတဖတ

႐ကသတသက သတျဖင တညလး ျခငမားႏင နပမးလးေနၾကရသည။

ဤအေတာအတြငး ခပလမးလမးမ သးမားႏင ကၽြႏြားမားမ ခေလာကသမားက

မၾကာခဏ ၾကားရသျဖင အခငးခငး သတေပးကာ အပရာထမ နားစြင

ေနၾကရသည။ ရနသ တပသားမားသည ညအခန ေမာငႀကးမႀကးထတြင

Page 254: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

249249249249

မသမသာ လႈပ၍ ကၽြႏြားတရစၧာနမား ဟနေဆာငကာ မမတ႔ စခနးအနးသ႔

ခဥးကပလာႏငသည မဟတပါေလာ။

အထကပါ ျခငေပါသည အေႏာငအရကႏင တခါတရ ကၽြႏြား

ခေလာကသမားက သတထားေနရသညမအပ ေဂြဗားရားႏင ရေဘာမား၏

အေျခအေနမာ အစစအရာရာ “အားလးေကာငးပါသည” ဟ ဆရမည ျဖစသည။

ယခအခကအတန႔တြင လအငအား၊ လကနကအငအား၊ စတဓာတအငအားမစ၍

သ႔အတငးအတာႏငသ အဖကဖကမ စတခရၿပဟ ဆရမည ျဖစသည။

သ႔ျဖစ၍လညး ေဂြဗားရားသည ဤေျပာကကားေဒသသ႔ ေရာကခၿပး

လကနရကျဖစေသာ ႏဝငဘာလ ၃၀ ရကေန႔တြင “လစဥသးသပခက” အျဖစ

သ၏ ေန႔စဥမတတမး၌ ေအာကပါအတငး ေရးသားချခငးျဖစသည။

“အစစ အရာရာ ျပငဆင စစေဆးၿပးျဖစ၍ အေျခအေန အားလး

ေကာငးသည။ လသ အေရာကအေပါက နညးလသည ဤေဒသတြင

ေတြြ႔ျမငရသမ မဆးလ။ ဤ ေနရာတြင ကၽြႏပတ႔ေနဘ႔ လအပသေလာက

ေနသြားႏငသည လကၡဏာမား ရသည”

မနသည။ ေဂြဗားရားသည ဤေနရာတြင ေနဘ႔ လအပသေလာက

ေနသြားရန ဆးျဖတထားၿပး ျဖစသည။ ေနႏငသည အေျခအေန လကၡဏာ

မားလညး ရသညဟ သ ယၾကညသည။ သသည ဘလးဗးယားျပည

နနခဟြာစ ျမစကမးေဘးမ ဤ ေတာစခနးကေလး၌သာလင ေနႏငသ မဟတ။

ကးဘားျပည ဆးယားရား ေတာငတနးေပၚတြငလညး ေနႏငသ ျဖစသည။

ေနခသ ျဖစသည။ မကဇကျပည၊ ခားလကးခ႐င ေတာငေပၚေျမျပန႔

တေနရာတြငလညး ေနႏငသ၊ ေနခသ ျဖစသည။ မနသည။ သသည

နယခ႕ဆန႔ကငေရး၊ အမးသား လြတေျမာကေရးအတြက လကနကကင

Page 255: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

250250250250

ေတာလနေရးသာ ဆငႏႊရမည ဆပါက မညသညအခန၊ မညသညတငးျပည၊

မညသည ေဒသတြင မဆ ေနႏငသည ထာဝရ ေတာလနေရးသမား

တေယာကပင မဟတပါေလာ။

Page 256: CHE GUEVARA-Biography

အေကြ႔အေကာကႏင အေႏာငအရက

Page 257: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

252252252252

“ေတာလနေရးသမားတငး၏ တာဝနသည ေတာလနေရးလပရန

ျဖစသည”

သးထပတက အေဆာကအဥႀကး၏ အဝငဝ၌ ရရနေနသည

စာလးမားျဖင ေရးသားထားသည အထကပါ စာတမးႀကးက အေဝးကပင

ေရးသား ထားသည အထကပါ စာတမးႀကးက အေဝးကပင လမးျမငၾကရသည။

အေဆာကအဥႀကး၏ မကႏာစာ ဝယာတဖကတခကတြင ကားႀကးကားငယမား

စတနးဆကကပ ထားသညက ေတြ႔ရသညျပင သးေယာကတတြ၊ ေလးေယာက

တတြ စသညျဖင ကယအတြႏငကယ အဆပါ အေဆာကအဥႀကး၏ ဆငဝင

ေအာကမ ျဖတကာ အတြငးသ႔ ဝငသြားေနၾကသည လမားကလညး

အဆကမျပတ ေတြ႔ျမငေနၾကရသည။

ဤေန႔ဤရကကား ၁၉၆၇ ခ ၾသဂတလ ပထမပတအတြငး ျဖစသည။

ဤေနရာ ဤအေဆာကအဥႀကးမာ ကးဘားျပည ဟာဗားနားၿမ႕ေတာမ

“လြတေျမာကေရး” ေဟာတယႀကးပင ျဖစသည။ ဤ “လြတေျမာကေရး”

Page 258: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

253253253253

ေဟာတယႀကး အတြငးသ႔ သးေယာကတတြ၊ ေလးေယာကတတြ တဖြဖြ

ဝငေရာက လာေနၾကသမားမာ ေတာငႏငေျမာက အေမရက အပါအဝင ကမ႓ာ

အေနာကျခမး ေဒသတြငးရ ႏငငေပါငး ၂၇ ႏငငမ ကယစားလယမားပင

ျဖစၾကသည။ ဤေန႔ ဤရကတြင ဤ “လြတေျမာကေရး” ေဟာတယႀကးသ႔

ကယစားလယႀကးမား စေဝးေရာကရလာၾကသညမာ အျခားအေၾကာငးကစၥ

ေၾကာငမဟတ အ - ေအ - အကစ ေခၚ “လကတငအေမရက ႏငငမား

ေသြးစညးညၫြတေရး အဖြ႔ႀကး၏ ပထမဆးအႀကမကငးပသည ကြနဖရငႀကးသ႔

တကေရာကရန ေရာကရလာျခငးပင ျဖစသည။

“လကတငအေမရကနႏငငမား ေသြးစညး ညၫြတေရး အဖြ႔ႀကး” ကား

လြနခသည ၁၉၆၆ ခ ဇနနဝါရလက ကငးပခေသာ တကႀကးသးတက

ညလာခႀကးတြင စတငေပၚေပါက ဖြ႔စညးခသည အဖြ႔ႀကးျဖစသည။ ဤအဖြ႔ႀကး

တြင လကတင အေမရကနႏငငမားမ တးတကသည အဖြ႔အစညးမား၊ လကဝ

အငအားစမားႏင မးခစပဂၢလမား ပါဝငခ၍ အဖြ႔ႀကး၏ အဓက

ရညမနးခကမားတြင အဖြ႔ဝင လကတငအေမရကန ႏငငမား အခငးခငး

စညးလး ညၫြတရန၊ တနးတရညတ ဆကဆရနႏင အေမရကန နယခ႕

သမားမား၊ ၎၏ ႐ပေသးအမးသား လနညးစ လကတဆပစာမားအား

တးတကဆကလက ဆန႔ကငတကခကသြားၾကရန” စသညျဖင ေဖၚျပ

ပါရခသည။

ဤအဖြ႔ႀကး၏ ႀကးပမးမႈျဖင တႏစေကာ ကာလအတြငး လကတင

အေမရကနႏငင ၂၇ ႏငငတြင အဖြ႔ခြေကာမတမား ေပၚေပါကခရာ ယခ

ကငးပသည ပထမအႀကမ ကြနဖရငႀကးသ႔ အဆပါ ၂၇ ႏငင ေကာမတမားမ

ကယစာလယေပါငး ၁၂၅ ေယာက တကေရာကလာၾကသညက ေတြ႔ရသည။

၎တ႔ႏငအတ ေလလာသမား၊ ဧညသညေတာမားႏင သတငးေထာကမားပါ

Page 259: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

254254254254

အစအည တကေရာကခၾကရာ လကတင အေမရကနႏငငမား ေသြးစညး

ညၫြတေရး ကြနဖရငႀကးမာ အထးပင စညစညကားကား ရလသည။

ယငးသ႔ စညစြာ တကေရာကလာၾကသမားထတြင ထးျခားသည

ပဂၢလ ႏစဥးပါဝငခသည။

ပထမထးျခားသည ပဂၢလမာ ကားမကကယ ဆသ ျဖစသည။

ကားမကကယသည နဂ႐း လမတဥးျဖစ၍ အေမရကန ျပညေထာငစ

ေကာလရာဒ ျပညနယမ ထရနးလၿမ႕သားတဥး ျဖစသည။ အေမရကန

ျပညေထာငစတြင လမနဂ႐းမားအား လျဖအေမရကနမားက လရာမသြငးဘ

အဖကဖကက ႏမခေစာကားမႈမား ျပလပခရာ ကားမကကယသည လမမား

တနးတအခြငအေရး ရရရန ႀကးပမးရာတြင အထးပင ထငရားသည လမ

အမးသား ေခါငးေဆာငတဥး ျဖစသည။ အထးသျဖင ကားမကကယသည

နာမညေကာ အေမရကန လမအမးသား ေခါငးေဆာင ေဒါကတာ မာတင

လသာကငး ကသ႔ လမအခြငအေရးမားက ေအးခမးသာယာစြာ အႏနညးျဖင

ေတာငးဆသည လမးစဥက လကမခ မယၾကညဘ အၾကမးဖကရန လအပလင

အၾကမးဖက၍ တကပြဝငရမညဟ ယၾကညထားသ ျဖစသည။ သ႔ ယၾကည

ခသညအေလာက လမမား တနးတအခြငအေရး ရရေရးႏင အသားအေရာင

ခြျခားသည စနစ လးဝဖကသမးေရးအတြက အဖကဖကမ တကပြဝငၾကရန

မၾကာခဏ လႈ႔ေဆာေဟာေျပာ ေဆာငရြကခရာ ကားမကကယမာ အေမရကန

ျပညေထာငစတြင နာမညထငရား လသမားသည ေခါငးေဆာငတဥးပင

ျဖစသည။

သ႔ျဖစရာ ယခကသ႔ လကတငအေမရကန ႏငငမား ေသြးစညး

ညၫြတေရး အဖြ႔ႀကး၏ ပထမအႀကမ ကြနဖရငႀကးသ႔ အထးကယစာလယ

Page 260: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

255255255255

အျဖစ တကေရာကလာသည နဂ႐းအမးသားေခါငးေဆာင ကားမကကယအား

ကယစားလယ အားလးက ေသာငးေသာငးဖဖ ဝမးသာအားရ ဆးႀက

ႏႈတဆကၾကသည။

ကားမကကယသည ကြနဖရငႀကးတြင မနစ ၂၀ ၾကာမ မန႔ခြနးစကား

ေျပာၾကားခသည။ ေရးဥးစြာ မမအေနျဖင စပနဘာသာစကား မေျပာတတ၍

အဂၤလပ ဘာသာစကားျဖင ေျပာၾကားရသညက ခြငလႊတပါရန ေတာငးပနၿပး

ေနာက လကတင အေမရကန ႏငငမား ယခကသ႔ စညးလးညၫြတစြာ တကပြ

ဝငေနၾကသညက ေတြ႔ရ၍ အထးပင အားတကမေၾကာငး၊ လမးမေရြး၊

ဘာသာမေရြး လတငးလတငး၏ ဘရနသျဖစေသာ နယခ႕သမားအား

မမတ႔အားလး တညတညာတညး စညး႐း စေပါငး၍ တကခက ေမာငးထတ

ၾကရန လအပေၾကာငးမားက အကယတဝင ေျပာၾကားသြားခသည။ ထ႔ေနာက

“အေမရကန နယခ႕စနစဟာ သကဇးရညေနတာ သပၾကာလြနးေနၿပ။

အဒေတာ ကပတ႔ဟာ ဒနယခ႕စနစႀကးက အတြငးကေန တကဖကပစဘ႔

အသငျဖစေနၿပ။ ခငဗားတ႔ကလ အျပငကေန တကဖကပစဖ႔ အသင

ရေနၾကၿပလ႔ ကပယၾကညတယ” ဟ၍ အတအလငး ဘြငးဘြငးႀကး

ေျပာခလကရာ ကြနဖရငတခလး တကေရာကသ အားလး ျဗနးကန ထငရာမ

ထ၍ လမေခါငးေဆာင ကားမကကယအား တခနက ရညလားစြာ လကခပ

ၾသဘာ ေပးလကၾကသည။

ဤသ႔ျဖင ကားမကကယသည လကတင အေမရကနႏငငမား

ေသြးစညး ညၫြတေရး ကြနဖရငႀကးတြင ထးျခားသည ပဂၢလတဥးအျဖစ

ထငရားခသည။

Page 261: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

256256256256

ဤကြနဖရငႀကးတြင ဒတယ ထးျခားထငရားသည ပဂၢလတဥး

ရေသးသည။ ယငးပဂၢလကား အျခားသမဟတ။ လကတငအေမရကန

ႏငငမားႏင တကြ တကမ႓ာလးကပင “သဘယေရာကေနသလ” ဟ၍ တဖြဖြ

ေမးေနၾကသည ေျပာကကား ေခါငးေဆာင ေဂြဗားရားပငတညး။

ေဂြဗားရားသည ဤကြနဖရငႀကးသ႔ သဝဏလႊာတေစာင ေပးပ႔ခရာ

ထသဝဏလႊာတြင “ဗယကနမသည အထးကနႏငင မျဖစေစရ” ဟ၍ ေခါငးစး

တပခသည။ ဤေခါငးစးအရ ဗယကနမတြင အေၾကာငးမသကသက လကနက

အားကးျဖင ကးေကာ ေစာကား၍ လ႔သမငးတေလာကတြင မၾကဘး

ေလာကေအာင ရကစကဆးရြားလသည ရာဇဝတမႈမား ကးလြနေနသည

အေမရကန နယခ႕သမားမားအား အတငးတငး အျပညျပညမ “စစမကႏာမား”

ဖြင၍ ဆန႔ကငတကခကၾကရန ျပငးျပငးထနထန လႈ႔ေဆာတကတြနးခသည။

“ယခအခကအတန႔သည တကပြစတငရနအတြက အခနေကာငးအခါေကာငး

ျဖစလငလညး ျဖစမည။ မျဖစလငလညး ေနမည။ သ႔ေသာ လြတလပေရးသည

တကမယဘႏင ရႏငသညဟေသာ ေမာကမားသည ခယခကမးကမ ကၽြႏပတ႔

အကာအကြယမေပးႏင” ဟ၍ အတအလငး ေဖၚျပခသည။ ထ႔ေနာက သ၏

သဝဏလႊာက ေအာကပါအတငး နဂးခပခသည။

“အကယ၍သာ ကမ႓ာအႏ႔အျပားတြင ဗယကနမႏငငမား ႏစႏငင၊

သးႏငင သ႔မဟတ အမားအျပား ေပၚေပါကလာမည ဆပါက သတ႔ကသ႔

အသကစြနမႈမား၊ သတ႔ကသ႔ ႀကးမားလသည ဆငးရဒကၡမား၊ သတ႔ကသ႔

ေန႔စဥႏငအမ သရေကာငး ပသမႈမားႏင သတ႔ကသ႔ နယခ႕သမားအား

ထပခါတလလ ထးႏကခကမား ယငးႏငငမားတြင ျဖစပြားလာမည ဆပါက

ကၽြႏပတ႔သည ေတာကပေသာ အနာဂတကာလက တခဏျခငးပင ေတြ႔ျမင

ၾကရမည သာတညး”

Page 262: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

257257257257

ေဂြဗားရား၏ သဝဏလႊာအဆးတြင ကြနဖရင ခနးမေဆာငႀကးတခလး

မးခနးသကသ႔ တခနက ၾသဘာသမားျဖင ဆညဖးလႊမးသြားခသည။

တကေရာက လာၾကသည ကယစာလယမားႏင ဧညသညမားပါမကန

ထငရာမထ၍ လကခပၾသဘာေပးရငး “အေဝးေရာက ေျပာကကား

ေခါငးေဆာင” ေဂြဗားရားအား အေလးနျပၾကသည။ ေနာကဆးတြငကား

တကေရာကသ ကယစာလယ အားလး၏ တေယာကမကန ေထာကခခကျဖင

အေဝးေရာက ေျပာကကား ေခါငးေဆာင ေဂြဗားရားအား ကန႔ကြကသမရ

ဂဏထးေဆာင သဘာပတအျဖစ တညတၫြတတညး တငေျမႇာကခၾက

သတညး။

ဤသ႔ျဖင ေဂြဗားရားသည ဘလးဗးယားႏငင ေတာတြင ေျပာကကား

စခနးတေနရာမ လကတင အေမရကန ႏငငမား ေသြးစညး ညၫြတေရး

ကြနဖရငႀကးသ႔ ရရေတာက သဝဏလႊာပ႔ကာ နယခ႕ဆန႔ကငေရး၊ အမးသား

လြတေျမာကေရး အတြက ႏငငအားလး “စစမကႏာမား” ဖြငရန လႈ႔ေဆာ

တကတြနးခသည။

အဆပါ သဝဏလႊာႏငအတ ကြနဖရငႀကးသ႔ မမ၏ ႐ပဖကထားသည

ဓာတပမားကလညး ေပးပ႔ခသည။ မတဆတေမြး၊ ႏႈတခမးေမြးမားက

ရတထားၿပး ဆပငက အကအန ဖးကား နကတငလညစညးက ေသေသ

သပသပ တပ၍ ပါးစပတြင ေဆးျပငးလပ အရညႀကး တလပက စမတကက

ခထားသည ေဂြဗားရား၏ တကယ လႀကးလေကာငး ဂဏျဖင ႐ပဖက

႐ကကးထားသည ဓာတပက ၾကညကာ လကတငအေမရကနႏငငမားမ

ကယစာလယ ရေဘာမားမာ တအတၾသျဖင သေဘာအကႀကး ကမခၾကသည။

Page 263: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

258258258258

သ႔ေသာ ထအခန၌ ဘလဗးယားႏငငသ႔ ေဂြဗားရား တတတဆတ

ေရာကရခသညမာ ၉ လမ ၾကာခၿပ ျဖစရာ သ႔႐ပပလႊာမာ အထကပါ

ဓာတပမားႏင လးဝ မတေတာဘ နဂမလအတငး မတဆတေမြး တဖားဖား

ႏႈတခမးေမြး တကားကားႏင တကယ ေဂြဗားရား အစစျပနျဖစေနခေပၿပ။

ထမမက နဂမလ႐ပအတငး ျပနျဖစေနသည ေဂြဗားရားသည သ၏ နဂမလက

အလပျဖစေသာ လကနကကင ေျပာကကား တကပြမားကပင ဘလးဗးယား

ေတာငၾကား ေဒသတဝက၌ ဆငႏႊ တကခကေနခၿပတကား။

၁၉၆၆ ခႏစ၏ ေနာကဆးေန႔ရက ျဖစေသာ ဒဇငဘာလ ၃၁

ရကေန႔တြင ေဂြဗားရားႏင ေျပာကကား ရေဘာမားသည နကျဖနတြင

ကေရာက ေတာမည ႏစဆနးတရကေန႔က ႀကဆေသာအားျဖင ႏစသစကး

အႀက ထမငးစားပြတခ ကငးပ၍ ေပာေပာပါးပါး စားေသာကခၾကသည။

ထမငးစားပြတြင အဆငသသင ရထားသည ဝကကေလးတေကာငက အကအန

ခက၍ ၿမနေရရကေရ စားခၾကသညျပင ထမငးစားပြ အၿပး သပကသး

ေျခာကႏင သၾကားလးမားပါ အခးခ ေဝင စားေသာကခၾကရာ ဤေန႔

ဤရကမာ ရေဘာမားအားလးအတြက အမတတရေန႔ ျဖစခသည။

သ႔ေသာ ႏစသစကး အႀကထမငးစားပြေၾကာင ဤေန႔ ဤရကက

ရေဘာမား အမတတရ ရခၾကသလ ေဂြဗားရား အဖ႔ရာ၌လညး ဤေန႔

ဤရကတြင မေမႏငစရာ ထးျခားသည အျဖစအပက တခႏင ၾကခရသည။

ညစာထမငး စားေသာကၿပးၾက၍ ေဂြဗားရားႏင ရေဘာမား ေခတ

အနားယေနခက ည ၇ နာရခြေလာကတြင အေရးႀကးသည ဧညသည

တေယာက စခနးသ႔ ေရာကလာခသည။ ထဧညသညမာ အျခားသမဟတ။

ဘလးဗးယား ကြနျမနစပါတ၏ ပထမအတြငးေရးမး မာရယမြနဂပင ျဖစသည။

Page 264: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

259259259259

သ႔ေသာ ဤစခနးသ႔ မြနဂေရာကလာျခငးသည ေကာငးေသာ လာျခငးမဟတ။

အဘယေၾကာင ဆေသာ မြနဂသည လကနကကင ေတာလနေရး လမးစဥက

မလလား။ ေျပာကကား စစဆငေရးကလညး မယၾကညဘ ၿမ႕ႀကးျပႀကးမားတြင

ဒမကေရစ တကပြ။ ဥပေဒတြငး တကပြမားျဖငသာ အာဏာက ယရမညဟ

စြစြျမျမ ယၾကညလကခထားသ ျဖစသည။ သ႔ျဖစရာ ဤစခနးသ႔ မြနဂ

ေရာကလာျခငးမာ ေဂြဗားရားႏင ရေဘာမား၏ လကနကကင တကပြက

အကအည ေပးရန မဟတ႐မမက ပတပင တားဆးရနအတြက လာချခငးပင

ျဖစသည။

ေဂြဗားရားသည မြနဂအား ေကာငးမြနစြာ ဆးႀက၍ ဧညခစကား

ေျပာခသည။ သ႔ေသာ မလကပင လကနကကင ေတာလနေရးက မယၾကညဘ

ရေနခသည မြနဂသည ေဂြဗားရားအား ေတြ႔လငေတြ႔ခငး “ခငဗား ဒက

ဘာလပဖ႔ ေရာကေနတာလ” ဟ၍ ဘကက ေမးခြနးျဖင စေမးခသည။ သ႔ႏငပင

မြနဂႏင ေဂြဗားရားတ႔၏ ေဆြးေႏြးပြမာ တငးမာသည လကၡဏာမား

ေဆာငလာခသည။ တဖကႏင တဖက အယအဆ သေဘာတရားခငး ပဋပကၡ

ျဖစလာခၾကသည။

လြတလပေရးသည တကယမ ရမညဟေသာ ေဂြဗားရား၏ အယအဆ

က အကးအကား အခကအလကျပ၍ ေခပမရေတာသည အဆး၌ မြနဂသည

မမတ႔ ဘလးဗးယား လကနကကင ေတာလနေရးက ဘလးဗးယား

အမးသားမားက ေခါငးေဆာငရမညဟ ဆကာ ေဂြဗားရားအား လမးေရး၊

ပဂၢလေရးအရ တကခကလာချပနသည။ ဤတြင ေဂြဗားရားက မြနဂ၏

အမးသားေရ အေခာငသမား ဝါဒက တ႔ျပနေခပရငး မညသ႔ပင ျဖစေစ

အခကအတန႔တြင ဤလကနကကင တကပြမားက မမသာလင ဥးေဆာင

Page 265: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

260260260260

ကြပကသြားမည ျဖစေၾကာငး အတအလငး ဘြငးဘြငးႀကးပင ျပနလည

ေျပာၾကားခသည။

သ႔ႏငပင မြနဂႏင ေဂြဗားရားတ႔၏ သေဘာတရားေရး ေဆြးေႏြးပြမာ

မတငမကျဖင အဆးသတခသည။ မြနဂမာလညး မေကမနပျဖငပင စခနးမ

ျပနသြားခသည။

မြနဂသည ထအခနမစ၍ ေဂြဗားရား၏ လကနကကင တကပြ

လမးစဥက ၿမ႕ေပၚမေန၍ အတအလငး ဆန႔ကငခသည။ အထးသျဖင

ဘလးဗးယား ကြနျမနစ ပါတဝငမားအား ေဂြဗားရား ေခါငးေဆာငသည

လကနကကင ေျပာကကား တပဖြ႔ထသ႔ မဝငရန အျပငးအထန သတေပး

ၫႊနၾကားခသည။ ေျပာကကားတပဖြ႔ထသ႔ ဝငသည ပါတဝငမားသည ပါတ

စညးမဥးက ေဖာကဖကျခငးပင ျဖစသညဟ၍ အတအလငး ေကညာခသည။

သ႔ျဖစရာ ေဂြဗားရား၏ ေျပာကကား လကနကကင တပဖြ႔၏

အေရအတြကမာ ေျမႇာလငသေလာက မားျပားမလာဘ ၄၀ ေကာ ၅၀ ခန႔သာ

ရခသည။ ဤအေရအတြကထတြင ဘလးဗးယား ကြနျမနစပါတမ ရေဘာအခ႕

ပါဝငေသာလညး ဤပါတဝင ရေဘာမားမာ ပါတအတြငးေရးမး မြနဂ၏

ကန႔ကြက ပတပငသည ၾကားမ တဥးခငး မမတ႔ ဆႏၵအေလာက ပါဝင

လာၾကသမားျဖစသည။

ဘလးဗးယား ကြနျမနစပါတ၏ ေတာလနေရး ဆန႔ကငမႈ

သေဘာထားႏင လပရပမားေၾကာင ၾကေတြ႔လာရသည အခကအခမားက

ပမာဏ မထားဘ ေဂြဗားရားသည မမတ႔တြင ရသည လအငအားျဖငပင

Page 266: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

261261261261

တကပြမားက စတငဆငႏႊခသည။ စငစစအားျဖင ကးဘားေတာလနေရးႀကးက

ရေဘာ ၁၂ ေယာကျဖငပင စတင ဆငႏႊခရသည မဟတပါေလာ။

ေဖေဖၚဝါရလ တရကေန႔တြင ေဂြဗားရားသည ရေဘာ ၂၄ ေယာကႏင

အတ ေတာတြငးခရးရည လညလည ခတကရန စခနးမ စတငထြကခြာခသည။

ဤခရးရည ခတကရာတြင စတငထြကခြာသည အခနမ ျပနလည

ေရာကရသည အခနအထ တနဂၤေႏြ ၇ ပတ (ႏစလနညးပါးမ ၾကာမညဟ

ခန႔မနးထားသည)။

ယငးသ႔ ခရးရည ခတကရာတြင ေဂြဗားရား၏ ရညရြယခကမာ

တခကခတ သးခကျပတ သေဘာမးျဖစသည။ ပထမ ရညရြယခကမာ

ေျပာကကား ရေဘာမားအား စခနးပတဝနးကငတဝကတြငသာ တကပြမား

ေလကငေနရာမ ယခကသ႔ ခရးရညခတက သြားလာျခငးျဖင အပငပနး

ခႏငျခငး၊ အခကအခက ေကာလႊားႏငျခငး၊ ေတာတြငးခတကေရး၊ လကေတြ႔

သငခနးစာမား ရရျခငးစသညတ႔ျဖင အေတြ႔အၾက ကြယဝကာ အဖကဖကက

ခႏငရည ရေစရန ျဖစသည။ ဒတယ ရညရြယခကမာ ယခကသ႔ ကယဝနးသည

နယေျမတခလးသ႔ ခရးရည လညလည ခတကျခငးအားျဖင ဤေဒသတဝကမ

ေတာေတာင ေရေျမ အေနအထားႏင သဘာဝ အေျခအေနမားက ကၽြမးကင

ပငႏငေစရန ျဖစသည။ မညသညေနရာတြင ေတာထသည။ မညသည

အရပတြင အငးအင ေခာငးေျမာငးမားရသည။ မညသည ေဒသတြင

႐ႈေျမာငမား ရသည စသညမားက ကယတငကယက ေတြ႔ျမင သရထားျခငး

အားျဖင ေနာငတြင ရနသတပမားႏင ရငဆငတကပြမား။ တကခကသညအခါ၌

ေတာကၽြမး၊ ေဒသကၽြမးမႈ ရေနေစရန ျဖစသည။ တတယ ရညရြယခကမာ

ဤနယေျမေဒသ ပတဝနးကငတဝကမ ေတာသေတာငသား ဆငးရသား

လယသမားမားႏင ရငးႏးမႈ ရေစရန ျဖစသည။ ဤလယသမားမား၏ လကရ

Page 267: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

262262262262

စးပြားေရး၊ ကနးမာေရး၊ ပညာေရး စသည အေျခအေနမားက ကယေတြ႔မကျမင

ေလလာ သရရျခငးအားျဖင မမတ႔ ရေဘာမားသည ႏငငေရးအရ မညသ႔

စညး႐း၍ စစေရးအရ မညသ႔ တကခကၾကရမညက ပမ သေဘာေပါက

လာၾကမည မဟတပါေလာ။

ေဂြဗားရား၏ အထကပါ ရညရြယခက သးခအနက ပထမႏင ဒတယ

ရညရြယခကမားမာ အေတာအတန ျပညစခသညဟ ဆရမည ျဖစသည။

ယခကသ႔ ခရးရည ခတကချခငးျဖင ရေဘာမားမာ ေတာတြငး အေတြ႔အၾက

အေျမာကအျမား ရရခ၍ ဇြသတႏင ခႏငရညမားပါ ျပညစလာခသည။ ထ႔ျပင

ဤေဒသ တဝကတြင ပထဝ ေျမအေနအထားႏင ေတာေတာင ျမစေခာငး

အငးအငမား၏ တညေနပ၊ စးဆငးပမားက အေသးစတ ေလလာ သရခရသည။

သ႔ေသာ တတယ ရညရြယခက အေနျဖငကား မျပညစ႐မမက

အထငႏငအျမင လကေတြ႔တြင ျခားနားေနသညက ေတြ႔ရသည။ ေတြ႔ရပမာ

မမတ႔ အေျခခ စခနးအျဖစ သတမတထားသည ဤ နနခဟြာစေဒသသည

လေနအမေျခ အလြန႔အလြန ရားပါး၍ လဥးေရ ကငးမသည နယေျမႀကး

ျဖစေနျခငးေပတညး။ ယငးသ႔ ျဖစရသညမာ အျခားေၾကာငမဟတ။ လြနခသည

ႏစေပါငး ၃၀ ေလာကက ဤေဒသတဝကတြင ပလပေရာဂါ အႀကးအကယ

ျဖစပြား၍ ဒဗ႓ကႏရကပ ဆကေရာကခသျဖင ရြာလးကၽြတ ေသသေသ၊ မေသဘ

ကနေနသမားကလညး ရြာမားက စြန႔ပစကာ ေရာဂါေဘးမ ကငးေဝးရာသ႔

ထြကေျပးခၾကသျဖင ယခအခါ ဤနယေျမတခလးမာ လေနအမေျခမား လးဝ

ကငးမေနျခငးျဖစေၾကာငး ေနာကမ သၾကရသည။

သ႔ျဖစရာ ေဂြဗားရားႏင ရေဘာမားသည ႏစလနးပါးမ ခရးရည

ခတကခၾကရ၌ နနခဟြာစေဒသ၏ အတြငးပငးတြင လသတဥးတေယာကမ

Page 268: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

263263263263

မေတြ႔ခရသေလာက ျဖစ၍ မလ ႀကတင ေျမႇာလငထားသညထက ပမ

ဆးရြားသည ဒကၡမားက ၾကေတြ႔ခၾကရသည။

ယခင ကးဘား ေတာလနေရးကာလက ဆးယားရား ေတာငတနး

တဝကတြင အေျခစက၍ လကနကကင တကပြအတြက ျပငဆငစညး႐း

ခၾကစဥက တရြာႏငတရြာ မလမးမကမးရေနၾကသည ေကးရြာမား၊ လယတ

ယာတမားမ ကးဘား လယသမားမားသည မမတ႔ ေျပာကကားမားအတြက

အထးပင အားကးစရာမား ျဖစခရသည။ အစစ အရာရာ သတ႔၏ အကအည

မားသည မမတ႔ လကနကကင ေတာလနေရးအတြက တဖကတလမးမ မားစြာ

အေထာကအပ ရခၾကသည။ ယခေသာမ ဘလးဗးယားျပည အေရ႕ေတာငပငးမ

နနခဟြာစ ေဒသမာ လသကငးမလြနးလ၍ ေဂြဗားရားႏင ေျပာကကား

ရေဘာမားမာ ခရးရည ခတကရာတြင အခကအခ ေျမာကျမားစြာျဖင ရငဆင

ခၾကရသည။

အထးသျဖင လမးခလတတြင ပါလာသည ရကၡာျပတသြားသျဖင

ရေဘာမားမာ အစာငတ၊ ေရငတ ခတကခၾကသည။ မတတသာသညအဆး

လမးခရးတေလာက ေတာထ၊ ေတာငထတြင ေတြ႔သမ စားေကာငးသညဟ

ထငရသည အသးမား၊ အရြကမားက ဆြတခးစားေသာကခၾကသည။ ရဖနရခါ

ေတာတရစၧာနကေလးမားက ပစခတဖမးဆး၍ စားခၾကရသည။ ရေဘာမားမာ

ေတာေတာင႐ႈေျမာငမားက ျဖတ၍ ခရးၾကမး ခတကရသျဖင ပငပနး

လသညျပင ယခကသ႔ အငတငတအျပတျပတ အာဟာရဓာတမလေလာကဘ

ေတြ႔ရာ ျမငရာ အသးအရြကမားက စားခၾကရသညအတြက ဝမးေလာသက

ေလာ၊ အဖားေရာဂါ ရသကရ ျဖစခၾကရသည။ အခ႕ရေဘာမားမာလညး

ေျခဖဝါးႏင လကေမာငးမားတြင အနာမားေပါကကာ လမးခရးတေလာကတြင

အႀကးအကယ ဒကၡေရာကခၾကသည။

Page 269: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

264264264264

ထ႔ထကပ၍ ဆးရြားသည အျဖစအပကႏစခကလညး ခရးရည

ခတကရာတြင ၾကေတြ႔ခၾကရေသးသည။ ယငးျဖစရပမားမာ အျခားမဟတ။

တေနရာတြင ျမစတခက ျဖတကးၾကရာ၌ ေရစးသနလသျဖင ရေဘာႏစေယာက

ေရနစ ေသဆးခၾကရၿပး အျခားတေနရာတြင ျမစက ေဖာငျဖင စနဆငးၾကရာ၌

လကနကခယမးမးေကာကမား တငလာသည ေဖာငမာ မေျမႇာလငဘ ဝမ၍

ေဖာငေရာ လကနကခယမး မးေကာကမားပါ ဝထတြင ျမပကာ အားလး

ဆး႐ႈးခၾကရျခငးပငတညး။

သ႔ႏငပင ေဂြဗားရားႏင ေျပာကကား ရေဘာမားသည ခရးရည

ခတကရာမ ပငပနးႏြမးနယစြာျဖင စခနးသ႔ ျပနေရာကလာခၾကသည။

စခနးတြင ေဂြဗားရားႏင ေတြ႔ဆရန ဧညသညႏစေယာက အသင

ေစာငေနသညက ေတြ႔ၾကရသည။ ယငး ဧညသည ႏစေယာကအနက

တေယာကမာ စ႐ဘကစေတာ ဆသ ျဖစ၍ အာဂငတးနား အမးသား ျဖစသည။

သသည အာဂငတးနားျပညတြင လကနကကင ေတာလနေရး ဆငႏႊရနအတြက

ေဂြဗားရားႏင တငပင ေဆြးေႏြးလသျဖင အာဂငတးနားျပညက ကးလာခသ

ျဖစသည။ သ၏ အစအစဥအရ အာဂငတးနား ရေဘာမားက ေဂြဗားရား ရရာ

ဘလးဗးယားျပည ေျပာကကားစခနးသ႔ ေစလႊတ၍ ေျပာကကားသငတနးမား

တကေရာကရန လာေရာက ေဆြးေႏြးျခငး ျဖစသည။

ဒတယ ဧညသညမာ ျပငသစအမးသား ရဂစၥ - ဒဘေရး ဆသ

ျဖစသည။ ဒဘေရးသည အသက ၂၆ ႏစခန႔ ျဖစ၍ သ႔မဘမားသည

ျပငသစျပည ပါရၿမ႕ေတာမ လခမးသာမား ျဖစၾကသည။ ေကာငးသား

ဘဝကပင လကဝ စာေပမား၊ ဆရယလစဝါဒ သေဘာတရားမားက ေလလာ

ဆညးပးခ၍ တးတကသည လငယတဥး ျဖစသည။ ပါရတကသလမ

Page 270: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

265265265265

ဒနကေဗဒဘြ႔ ရရခၿပးေနာက ကးဘားျပည ေတာလနေရး လႈပရားမႈမားက

ေလလာရန ခရးထြကခသည။ ကးဘားျပညတြင ကပစထ႐၊ ေဂြဗားရား၊

ေရာကပစထ႐ စသည ေခါငးေဆာငမားႏင ေတြ႔ဆခၿပးေနာက ျပငသစျပညသ႔

ျပနအေရာကတြင စာအပတအပ ေရးသားခေလသည။

“ေတာလနေရးအတြငးမ ေတာလနေရးေလာ” ဟေသာ အမညျဖင

ဒဘေရးသည အဆပါ စာအပတြင လကတင အေမရကနႏငငမား အားလး၌

လကနကကင ေတာလနေရးမား ဆငႏႊရန လအပေၾကာငး လႈ႔ေဆာ

ေရးသားခရာ ယငးစာအပမာ ေတာငအေမရကတကတြင အပေရ ၂ သနး

ထတေဝခ၍ အထးပင ထငရားခသည။

ဒဘေရးသည ထစာအပ မေရးသားမကလညး “လကတငအေမရက၏

ခရးရညခတကပြ” ဟေသာ ေဆာငးပါးတေစာငႏင “လကတငအေမရကတြင

ေတာလနေသာ နညးဗဟာ ျပနာမား” ဟေသာ ေဆာငးပါးတေစာငက

ေရးသားခေသးသည။

ေဂြဗားရားသည လကတငအေမရကမ မမတ႔ လကနကကင

ေတာလနေရးမားက ေထာကခအားေပး ေရးသားခသည ျပငသစ လကဝ

စာေရးဆရာ ဒဘေရးႏင ေနာကတႀကမ ထပမေတြ႔ဆလသျဖင ကာလ

အတနၾကာကပင အေၾကာငးၾကားခရာ ယငးမာၾကားခကအရ ဒဘေရးသည

ေဂြဗားရားရရာ ဘလးဗးယားျပညသ႔ လကလာချခငးျဖစသည။

သ႔ျဖစရာ ေဂြဗားရားသည အထကပါ ဧညသည ႏစေယာကအား

ႀကဆ ဧညခ၍ ၎တ႔ႏင ပတသကသည ေရ႕လပငနးစဥမားက စစဥေရးဆြ

ခသည။ ရေဘာ ဘတစေတာႏင အာဂငတးနားျပညတြင လကနကကင

Page 271: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

266266266266

ေတာလနေရးက မညသ႔မညပ စတငဆငႏႊရမည၊ မညသည ပဂၢလမားက

စညး႐း သမးသြငးရမည၊ မညသည နယေျမေဒသက အေျခခစခနး ျပလပရန

သငေတာသည စသညမားက အေသးစတတငပင ေဆြးေႏြးခသည။ ထ႔ေနာက

ျပငသစ လကဝစာေရးဆရာ ဒဘေရးအား ဥေရာပ အေရးအခငးမားက စစမး

ေမးျမနး ၾကညသည။ မမတ႔ လကတငအေမရကနႏငငမားမ ေတာလနေရး

အေပၚ ဥေရာပႏငငမားက မညသ႔မညပ သေဘာထားေနၾကေၾကာငးမားက

တးေခါက ေလလာၾကညသည။ တခနတညးတြင မမတ႔ ဘလးဗးယား

ႏငငအပါအဝင လကတင အေမရကနျပညသမား၏ အမးသားလြတေျမာကေရး

တကပြမားက ၿဗတနျပညမ ကမ႓ာေကာ ဒနကေဗဒပညာရင ဆရာႀကး

ဘာထရနရပဆယ၊ ျပငသစျပညမ နာမညေကာ စာေရးဆရာႀကး ဂငး

ေပါလဆတထစရ စသည ဥေရာပတကမ ထငရားသည ပဂၢလႀကးမား၏

ေထာကခ အားေပးမႈ ရရေစရန ေဂြဗားရားႏင ဒဘေရးတ႔ အေလးအနက

ေဆြးေႏြးခၾကသည။

ထသ႔ ဘတစေတာစႏင ဒဘေရးတ႔ ေျပာကကားစခနးတြင ေရာကရ

ေနခက အေရးႀကးသည အျဖစအပကတခ ျဖစပြားခသည။ ယငးအျဖစအပက

မာ အျခားမဟတ။ ဘလးဗးယား အမးသား လကနကကင ရေဘာႏစေယာက

ေျပာကကား စခနးမ ထြကေျပးၾကျခငးပင ျဖစသည။ ဤရေဘာ

ႏစေယာကသည ေတာတြငး ေျပာကကားစခနးတြင အေနအထင ဆငးရမႈ၊

အစားသေလာက ၾကပတညးမႈ စသည ဒကၡအဝဝက မခႏငၾကသျဖင

စတဓာတကၿပး စခနးမ ထြကေျပးၾကျခငး ျဖစသည။ ဤသညမာ လကနကကင

ေတာလနေရး ကာလအတြငး ျဖစ႐းျဖစစဥတခဟ ဆႏငေသာလညး ဤအျဖစ

အပကေၾကာင အေျခအေနမာ ပမ ဆးရြားစရာမား ျဖစေပၚလာခသည။

အဘယေၾကာင ဆေသာ စခနးမ ထြကေျပးၾကေသာ ထရေဘာႏစေယာကက

Page 272: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

267267267267

တေနရာတြင ဘလးဗးယား အစးရတပမားက ဖမးမသြားခၿပး ၎တ႔၏ အစစခ

ခကအရ ေျပာကကား စခနးေနရာက အတအက သသြား႐မမက ဤစခနးတြင

အာဂငတးနားျပညမ ဘတစေတာစႏင ျပငသစျပညမ ဒဘေရးဆသႏစေယာက

ေရာကရေနေၾကာငးကပါ အခငအမာ သတငးရသြားၾကျခငးပင ျဖစသည။

ဘလးဗးယား စစတပမ အာဏာပငမားသည အဆပါ တပေျပးရေဘာ

၂ ေယာက၏ ထတေဖၚေျပျပခကအရ ေျပာကကားစခနးရရာ ေဒသတဝကသ႔

အစးရတပတတပက ေစလႊတခသည။

ေဂြဗားရားသည ရေဘာႏစေယာက စခနးမ ထြကေျပးသြားသည

အတြက မမတ႔ စခနးလျခေရးက ခါတငးထက ပ၍ ဂ႐စကခသည။

ထြကေျပးသည ရေဘာႏစေယာကသည ရနသထ လကနကခ၍ေသာ၎၊

ရနသက ဖမးမသြား၍ေသာ၎ တနညးနညးျဖင မမတ႔ စခနးေနရာက

ရနသတပမား သသြားႏငဘြယရာ ရသျဖင စခနးပတဝနးကငတဝကတြင

ေန႔ေရာညပါ ကငးပနးမား ပမခထားခသည။ ထမမက ရနသတပမား ခတက

လာႏငသည လမးေၾကာငးတေလာကတြငလညး တကကငးမား ေစလႊတ

ခသည။

သ႔ႏငပင မတလ ၂၃ ရကေန႔ နနက ေစာေစာတြင ေျပာကကား

တကကငးအဖြ႔သည ျမစတခက ျဖတ၍ ကးေနေသာ ရနသ တပသားမားႏင

ပကပငးပါ တးမၾကသည။ သ႔ေသာ ရနသမားက ေျပာကကားမာက လးဝ

မျမငမေတြ႔ဘ ေျပာကကားမားကသာ ရနသအစးရတပမားက စတငေတြ႔ျမင

ၾကရသည။ သ႔ႏငပင ခမားႏင သစပငမားက အကာအကြယယ၍ ေျပာကကား

ရေဘာမားက ဆကတကမနားတမး ပစခတတကခကၾကရာ ရနသတပသား

မားမာ စနစတက ခခႏငစြမး မရေတာဘ ဖ႐ဖရပစရငး ဆတရငးျဖင ဆတခြာ

Page 273: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

268268268268

ေျပးၾကရသည။ တကပြမာ မနစအနညးငယမ ၾကာ၍ အစးရဘကမ တပသား ၇

ေယာကကဆးၿပး ဗလမးတေယာကႏင ဗလႀကးတေယာကကပင သ႔ပနးအျဖစ

လကရဖမးမခသည။ ေျပာကကားမားဘကကမ တေယာကမ ထခကကဆးျခငး

မရဘ တကပြတြင တဖကသတအႏငရခသည။

ေဂြဗားရားသည ထတကပြက အေၾကာငးျပ၍ ထေန႔က သ႔ေန႔စဥ

မတတမးစာအပထတြင “တကယစစပြႏငမျခား ျဖစပြားခေသာ ေန႔တေန႔” ဟ၍

ေရးမတခသည။

သ႔ေသာ မမတ႔ ဤေဒသတဝကတြင ရေနသညမာ ေသခာ႐မမက

အစးရတပမားကပင အလစတြင အထနာေအာင တကထတလကၾကသျဖင

ဤတကပြက အေၾကာငးျပ၍ အစးရတပမားသည မၾကာမ အလးအရငးျဖင

ဖေဒသသ႔ လမဝငလာၾကမညမာ ေသခာသညဟ ေဂြဗားရားက တထစခ

တြကမသည။ သ႔ျဖစရာ ေဂြဗားရားသည ေနာကဆး၌ ဤစခနးက စြန႔ခြာရန

ဆးျဖတလကၿပး ရေဘာမားႏငအတ လကနကခယမး မးေကာကႏင ရကၡာ

ပစၥညးမားပါ သယေဆာင၍ ေျမာကပငးေဒသ တေနရာသ႔ ထြကခြာလာခသည။

ဘတစေတာစႏင ဒဘေရးတ႔ကလညး မမတ႔ႏငအတ တပါတညး ေခၚေဆာင

လာခၾကသည။

ဒဘေရးသည လကဝစာေရးဆရာတဥး ျဖစ၍ သေဘာတရားေရး

အယအဆအားျဖင ထကျမကသ ျဖစသည။ လကနကကင ေတာလနေရးက

ယၾကည၍ ေျပာကကားစစပြက အားထားသ ျဖစသည။ သ႔ေသာ ခမးသာ

ကြယဝသည အထကတနးလႊာမ ေပါကဖြားလာသည ပညာတတလတနးစား

တေယာက ျဖစသညေၾကာင လကနကကင ေတာလနေရးႏင ေျပာကကား

စစပြမားအေၾကာငး စာေတြ႔သာ ရၿပး “ငါေတြ႔” မရသည စာေရးဆရာတဥး

Page 274: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

269269269269

ျဖစသည။ သ႔ျဖစရာ ယခကသ႔ ေျပာကကားတပသားမားႏငအတ ေတာႀကး

ျမကမတြင ဆငးရပငပနးစြာ ခရးၾကမးခတကခရ၍ ကယေတြ႔လကေတြ႔

ၾကရသညအခါတြင ခႏငရည မရဘ ျဖစခရသည။ ေဂြဗားရားလညး ဒဘေရး

အတြက အေတာပင စတအေႏာငအရက ျဖစရသည။

သ႔ႏငပင ဧၿပလ ၂၀ ရကေန႔တြင ေဂြဗားရားႏင ဒဘေရးတ႔သည

မယပစပါ အမညရ ၿမ႕ကေလးတၿမ႕ႏင မလမးမကနး ေတာစပတခသ႔

ေရာကလာခၾကသည။ ေဂြဗားရားသည ေတာတြငးဒဏက မခႏငဘ ၿမ႕သ႔

ျပနရန စတေစာေနသည ျပငသစ စာေရးဆရာ ဒဘေရးႏင အာဂငတးနားမ

ရေဘာ ဘတစေတာစတ႔အား ထေတာစပမတဆင လမးၫႊန၍ ၿမ႕သ႔

ျပနလႊတလကသည။

ဤတြင ဒဘေရးႏင ဘတစေတာစ အတြကေရာ ေဂြဗားရားအတြကပါ

ကဆး မးေမာငကစရာ ျဖစလာခသည။ အေၾကာငးေသာကား မၾကာမက

ေျပာကကား တပေျပးႏစေယာကထမ သတငးအတအက ရထားခၾကသည

ဘလးဗးယား အာဏာပငမားသည ၿမ႕ထသ႔ အမတမထင ဝငလာၾကသည

ဒဘေရးႏင ဘတစေတာစတ႔ ႏစေယာကအား အလြယတကႏငပင ဖမးမ

သြားခေသာေၾကာငပငတညး။

ေတာလနေရး ခရးလမးသည မညသညအခါမ ေျဖာငတနး

ေခာေမြ႔မေနဘ အေကြ႔အေကာကႏင အေႏာငအရကမား ေပါလေခ၏တကား။

Page 275: CHE GUEVARA-Biography

ေနာကဆးေန႔ရကမား

Page 276: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

271271271271

ဘလးဗးယား အစးရက ျပငသစ စာေရးဆရာ ဒဘေရးႏင

အာဂငတးနား အမးသား ဘတစေတာစတ႔အား ကာမရၿမ႕ကေလးတြင စစခ႐း

တခ ဖြငလစကာ တရားစြဆ စစေဆးခသည။

ယငးသ႔ စစေဆးေနခက ဤမႈသည တကမ႓ာလးသ႔ ဂယက

႐ကခသည။ အဘယေၾကာငဆေသာ ဒဘေရး၏ မဘႏစပါးႏငတကြ ထငရား

ေကာၾကားသည စာေရးဆရာမား၊ အႏပညာရငမားႏင ႏငငေရး ေခါငးေဆာင

မားက မမတ႔ ျပငသစႏငငသား ဒဘေရးအား ယခကသ႔ ဘလးဗးယား အစးရက

ဖမးဆး အေရးယထားသညက အျပငးအထန ကန႔ကြကခၾကေသာေၾကာငပင

ျဖစသည။ ေနာကဆးတြင ျပငသစသမၼတႀကး ဒေဂါကယတင ဘလးဗးယား

သမၼတ ဘာရယနေတာခထ ပဂၢလေရးရာ စာတေစာင ေရးသား၍ ဒဘေရးအား

လႊတပစပါရန ေမတာရပခခသညအထ ျဖစလာခသည။

Page 277: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

272272272272

ဒဘေရး အမႈမာ ယငးသ႔ ျပငသစျပညတြငသာ ဂယက႐က

လႈပရားခသည မဟတ။ အဂၤလနႏငတကြ ဥေရာပ ႏငင အသးသးႏင ဆဗယက

ယနယတ႔မ ထငရားသည ပဂၢလမားကပါ ဝငးဆႏၵျပကန႔ကြကခၾကရာ

တကမ႓ာလးရ ခရစယာနဘာသာဝင အေပါငးတ႔၏ အထြတအထပျဖစေသာ

ပတရဟနးမငးႀကးပငလင မေနသာဘ ဒဘေရးအတြက ေမတာရပခခက

တေစာင ထတျပနခရသည။

သ႔ေသာ ဘလးဗးယား အစးရသည ကမ႓ာႏငင အသးသးမ

ကန႔ကြကခကမား၊ ေမတာရပခခကမားႏင အသနားခလႊာမားက လးဝ

အေရးယ စဥးစားျခငး မျပဘ “ဤအမႈသည မမတ႔ ဘဘးဗးယားျပည၏

ျပညတြငးေရး တချဖစသည” ဟ၍ ေခါငးမာစြာျဖင ပယခခသည။ ထ႔ေနာက

ဒဘေရးႏင ဘတစေတာစတ႔သည လကနကကင ေျပာကကား ေသာငးကနးသ

မားႏင ဆကသြယ ေပးခသညမာ ထငရားသညဟ ဆးျဖတကာ ၎တ႔

ႏစဥးအား ေထာငဒဏ အႏစသးဆယ ခမတျခငးျဖင ျပငးျပငးထနထန

အျပစေပးခသည။

ယငးသ႔ ဒဘေရးႏင ဘတစေတာစတ႔အား ဘလးဗးယား အစးရက

ဖမးမသြားျခငးသည ေဂြဗားရားအတြက အႀကးအကယ ထးႏကျခငး

ခလကရသလ ျဖစသြားခရသည။ အဘယေၾကာင ဆေသာ “ဒဘေရးအား

ဖမးမသြားသည အတြက မမတ႔ ဘလးဗးယား ေတာလနေရးႏင ပတသက၍

ဥေရာပတကမ မးခစ ပဂၢလမား၏ ေထာကခေပးမႈ ရရန ၾကဆထားခကမား

ပကျပားခရသည နညးတ ဘတစေတာစအား ဖမးမသြားခသညအတြက

အာဂငတးနားမ ရေဘာမားႏင အဆကအသြယ အားလး ျပတသြား

ခရေသာေၾကာင ျဖစသည။ ထထက ပမဆးရြားသည အခကကား ဒဘေရးသည

Page 278: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

273273273273

ဘလးဗးယား ေျပာကကားမားက ေခါငးေဆာငေနသမာ ေခ - ေဂြဗားရားပင

ျဖစပါသည” ဟ၍ အမနအတငး ဖြငဟ ေျပာဆချခငးပငတည။

သ႔ႏငပင ေဂြဗားရား၏ ေနာကဆးေန႔ရကမားသည စတငခေပၿပ။

ဘလဗးယား အစးရသည ေဂြဗားရား ေခါငးေဆာငသည ေျပာကကား

မားက ႏမနငးရနအတြက မၾကာမ အငမား ၂၀၀၀ ရသည စစတပႀကးတတပက

ထနယေျမသ႔ ေစလႊတခသည။ ဤစစတပႀကးသည ေတာ အထပထပ၊ ေတာင

အထပထပက ျဖတေကာခတက၍ ေဂြဗားရား ရမညထငသည ေဒသတဝကသ႔

ပကစပတကကာ လကလ ရာေဖြခသည။

စငစစအားျဖင ဘလးဗးယား စစတပသည အေရအတြကအားျဖင

ေျပာပေလာကေအာင မရသညျပင ကငေဆာငသည လကနကမားမာလညး

လြနစြာ ေခတေနာကကခသည။ ပထမ ကမ႓ာစစႀကးအတြငးက အသးျပခသည

ေမာဇာ႐ငဖယ ေသနတမားက ယခတင ကငေဆာငေနၾက၍ အရညအခငးေရာ

အေတြ႔အၾကပါ ညဖငးလသည စစတပ တတပပင ျဖစသည။

ဤမ ညဖငးႏခာလသည ဘလးဗးယား စစတပက သာမန

အခနမးသာဆပါက ေဂြဗားရားသည တစတစ အမညေခၽြ၍ ေခမႈနးႏငမည

ျဖစသည။ သ႔ေသာ ယခအခါ အဖကဖကက အေႏာငအရက အဖကအဆး

မားႏင အၾကပအတညးမားက ရငဆငေနရသည ေဂြဗားရားမာ အစးရတပက

စနစတက တကခကေရးအတြက ေႏာငေႏးမႈမားျဖင ၾကေတြ႔ေနရသည။

ပထမဆး ရငဆငရသည အခကအခမာ ဤေဒသတဝကမ လယသမား

က စနစတက မစညး႐းႏငေသးဘ ယခအထ အေျခခစခနးက အခငအမာ

မတညေဆာကႏင ေသးျခငးပင ျဖစသည။ လဥးေရ ေခါငးပါးလ၍

Page 279: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

274274274274

တရြာႏငတရြာ မငေပါငး ေျမာကျမားစြာ ေဝးကြာေနသျဖင ၎တ႔အား စစညးရန

ခကခသညျပင စာမတတ၊ ေခတပညာဟ၍ ေဝလာေဝး၊ ႏငငေရးအသဉာဏ

ဟ၍လညး လးဝမရသျဖင စညး႐းသမးသြငးရန မျဖစသေလာက ရေနခသည။

ထ႔ျပင အဖကဖကက ေခတေနာကကေနသျဖင မမတ႔ ေျပာကကား

ရေဘာမားကပင လစမးသစမးမား အႏရာယေပးမည လမားသဖြယ

သကၤာမကငးသည အမအရာမားျဖင ေျပာဆဆကဆေနၾကရာ ေဂြဗားရားမာ

ဤေဒသတြင လယသမား အေျခခစခနး တညေဆာကေရးက အေကာငအထည

ေဖၚ၍မရႏငေသးဘ ရေနခသည။ ယတစြာအဆး ဤေဒသရ လယသမားမား

ထမ မမတ႔ လကနကကင ေျပာကကားတပဖြ႔သ႔ ယခအထ တဥးတေယာကမ

ပါဝငျခငး မရေသးဘ ျဖစေနခသည။

ဒတယ အခကအခမာ ယငးသ႔ လကနကကင တပသားသစမား လးဝ

တးပြားမလာသညျပင ရရငးစြ ရေဘာမားထမ ကဆးသမားႏင တပမ

ထြကေျပးသမားျဖင တကခကေရး အငအား တေန႔တျခား နညးပါးလာေန

ျခငးပင ျဖစသည။

တတယ အခကအခမာ မမအပါအဝင ေျပာကကားရေဘာမား၏

ကနးမာေရး အေျခအေနမာ တစတစျဖင မသမသာ ဆးရြားလာေနျခငးပင

ျဖစသည။ အထးသျဖင မမတြင ၂ ႏစသား အရြယေလာကမ စ၍ စြကပခ

ဘးေသာ ပနးနာေရာဂါသည ယခအခါ တျဖညးျဖညး ျပနထလာသညက

ေတြ႔ရသည။ အစားအေသာက မမနျခငး၊ အာဟာရ ျပညဝေအာင မမဝရျခငး၊

ရာသဥတ ၾကမးတနး၍ အေနအထင ဆငးရလျခငး၊ ထ႔ျပင တေန႔တျခား

အသကအရြယ ေလးဆယနား နးလာျခငးတ႔ေၾကာင မလေဝဒနာေဟာငး

ျဖစေသာ ေခာငးဆး ေသြးပါ ပနးနာေရာဂါသည အစြမးျပ၍ ႏပစကစ

Page 280: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

275275275275

ျပလာသညက ေတြ႔ရသည။ ယခ ၁၉၆၇ ခ ဂၽြနလ ၁၄ ရကေန႔တြင

မမအသကသည ၃၉ ႏစ တငးတငး ျပညလာခၿပတကား။

ေဂြဗားရားသည သ႔အသက ၃၉ ႏစျပညသည ဂၽြနလ ၁၄ ရကေန႔က

သ၏ ေန႔စဥ မတတမး စာအပထတြင “ဘာဘ ျဖစျဖစ အခ အခကအတန႔တြင

ကၽြႏပသည ကနးကနးမာမာ ရေနေသးသည” ဟ၍ ေရးသားခသည။ ဤသည

မာ ေတာလနေရး အတြက သ႔ကသ အားတငး၍ စတေဆာငၿပး ေရးသားချခငး

ျဖစဟနတသည။ အဘယေၾကာငဆေသာ ႐တတရက ပနးနာထ၍ အေမာ

ေဖာကလာသည အခါမးတြင သ႔က ရေဘာမားက တြ၍ ျဖစေစ၊ ျမညးတေကာင

ေပၚတြင တင၍ ျဖစေစ ေခၚေဆာင သြားလာေနရေပၿပ။

သ႔ကယသ စတေဆာင၍ အားတငးထားေသာ ေဂြဗားရားသည

ဤအခကအခ အၾကပအတညးမား ၾကားထမပင တကပြမားက ဥးေဆာင၍

ႏႊျဖစေအာင ႏႊလကေသးသည။

ဂၽြနလ ၂၇ ရကေန႔တြင ေဂြဗားရားႏင ေျပာကကား ရေဘာမားသည

ရနသတပစတ တစတအား လမးမ ျဖတ၍ တကရာ ရနသတပသား သးေယာက

ကဆးခသည။

သ႔ေသာ ေနာက ၃ ရက အၾကာတြင ရနသတပသားမားက တဖန

မမတ႔အား အလစတြင ဝင၍ တကခကချပနရာ မမတ႔ဘကမ ရေဘာ

ႏစေယာက ကဆး၍ လကနက ခယမးမးေကာက အေတာမားမား ဆး႐ႈးခ

ရသည။

သ႔ႏင မမတ႔ ဘလးဗးယား ေတာထသ႔ စတင ေရာကရခသည ၉

လျပညေျမာကေသာ ၾသဂတလ ၇ ရကေန႔တြင တပ အငအား အေျခအေနက

Page 281: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

276276276276

ျပနလည ဆနးစစၾကညခရာ မမႏငအတတကြ ဤေဒသသ႔ ပထမဆး ေရာကရ

လာခၾကသည ကးဘား ရေဘာ ၆ ေယာကအနက ႏစေယာကကဆး၍

ႏစေယာက ဒဏရာရၿပး တေယာကမာ ေပာကဆးေနခသည။ ကနတေယာက

ျဖစေသာ မမမာလညး ပနးနာေရာဂါသည ျဖစေနသညက ဆးဆးဝါးဝါး

ေတြ႔ရခရသည။

အေျခအေနမာ အဖကဖကက မေကာငးသည အႏႈတလကၡဏာမား

ျပေနၿပ ျဖစရာ ေဂြဗားရားသည ေနာကတေန႔ ညဘကတြင ရေဘာအားလးက

ေခၚယ၍ မန႔ခြနးတခ ေျပာၾကားခသည။ သ႔ မန႔ခြနးတြင လကရ မမတ႔

ေျပာကကား ရေဘာမား၏ အေျခအေန တေန႔တျခား ဆးရြားလာေနသညက

ပြငပြငလငးလငး ေျပာၾကား၍ ရေဘာမားသည ယခအခကအတန႔တြင

အခကအခ မားက ေကာလႊား၍ ေတာလနေရးသမား ပသေအာင ႀကးစား

လပေဆာငၾကရန၊ သ႔မဟတ လသားတေယာက အေနျဖင မမတ႔ ဘဝတကပြ

က အတတႏငဆး ႐နးကန တကခကသြားၾကရန တကတြနး ႏႈးေဆာခသည။

အကယ၍ ယငးသ႔ ေတာလနေရးသမား တေယာက အေနျဖငေသာ၎၊

လသားတေယာက အေနျဖငေသာ၎ ေတာလနေရး၏ အၾကပအတညးမားႏင

လဘဝ၏ အခကအခမားက ႐နးကန ေကာလႊားလစတမား ကနခနးေနပါက

ပြငပြငလငးလငး ဝနခ၍ ဤတကပြမ ထြကသြား သငေၾကာငးမားက

ရငးရငးလငးလငး ဘြငးဘြငးပင ထညသြငးေျပာၾကားခသည။

၁၉၆၇၁၉၆၇၁၉၆၇၁၉၆၇ ခခခခ ၾသဂတလၾသဂတလၾသဂတလၾသဂတလ ၃၁၃၁၃၁၃၁ ရက။ရက။ရက။ရက။

ဤေန႔ ဤရကသည ေဂြဗားရား၏ ေနာကဆး ေန႔ရကမားထတြင

အဆးအျဖတေပးမည ေန႔ရကတရကဟ ဆႏငသည။ အဘယေၾကာငဆေသာ

ထေန႔က ေျပာကကား ရေဘာမားသည ျမစတခက ျဖတေကာ၍ ကးေနစဥ

Page 282: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

277277277277

အငအား အေတာအတနႀကးမားသည ရနသမားက အလစတြင ကမးေပၚမ

အကာအကြယ ယ၍ တကခကခရာ ေျပာကကားရေဘာ ၉ ေယာကတတ

ကဆး၍ ရေဘာတေယာက ဖမးမသြားသညျပင လကနကခယမး မးေကာက

မားႏင အေရးႀကးေသာ စာရြကစာတမးမားပါ ရနသ လကသ႔ ပါသြားေသာ

ေၾကာင ျဖစသည။ ဤတကပြသည မမတ႔အတြက အထနာဆး တကပြ

ျဖစခသညႏငအမ ဤၾသဂတလ သညလညး မမတ႔အတြက အဆး႐ႈး

အမားဆးလ ျဖစခသည။

ထထကပ၍ ဆးသညမာ ဘလးဗးယား အစးရသည ဤတကပြမ

ရရသည မတစ စာတမးမား၊ ဓာတပမားႏင ႏငငကး လကမတမားက

အေသးစတ စစေဆးၾကညျခငးအားျဖင ဤ ဘလးဗးယား ေျပာကကားမားက

ေခါငးေဆာင ေနသမာ “ေဂြဗားရားမ ေဂြဗားရား” အစစျဖစေၾကာငး အတညျပခ

ၾကသည။ သ႔ျဖစရာ ဘလးဗးယား အစးရသည ေဂြဗားရားႏင သ၏ ေျပာကကား

တပဖြ႔က စစေရးအရ ေခမႈနးသတသငပစရန ဆးျဖတၿပးေနာက ေဂြဗားရားက

အရငျဖစေစ၊ အေသျဖစေစ လကရဖမးဆးေပးပ႔ ႏငသအား ဆေငြအျဖစ

ေဒၚလာ ၄၁၀၀ ခးျမႇငမည ဟ၍ အတအလငး ေကညာခသည။ တခန

တညးတြင တကပြမ ဖမးဆး ရမခသည အျခားအေရးႀကးသည စာရြကစာတမး

မားက ေလလာၾကညျခငး အားျဖင ေျပာကကားမား၏ သြားလာလႈပရားမႈမား၊

တကပြ အစအစဥမားႏင စစဆငေရး စမကနးမားက တခမကန ဘလးဗးယား

အစးရက သသြားခသည။

အေျခအေနမာ အထးပင အေရးႀကးလာၿပ ျဖစရာ ဘလးဗးယား

ႏငငျခားေရးဝနႀကး ကယတင အေမရကနျပည ဝါရငတန ၿမ႕တြင ကငးပသည

အ - ေအ - အကစ အစညးအေဝးသ႔ တကေရာက၍ ဘလးဗးယားျပညတြင

ေဂြဗားရား ေရာကေနသညမာ အမနျဖစေၾကာငး တငျပခရသည။

Page 283: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

278278278278

ေနာကဆးတြင ဘလးဗးယား အစးရ၏ အကအည ေတာငးခအရ

အေမရကနအစးရ တပမေတာမ အရာရ ၃၆ ေယာက ပါဝငသည ဥးထပစမး

တပဖြ႔တခသည အငအား ၆၄၀ ရသည ဘလးဗးယား ရနးဂားတပရငး

တရငးအား ေျပာကကား ဆန႔ကငေရး သငတနးမားေပး၍ ေဂြဗားရား၏

ေျပာကကားမားက ႏမနငးရန ေရာကရလာခသည။

ဘလးဗးယား အစးရ၏ ရနးဂားတပမားသည ေတာအထပထပ၊

ေတာငအထပထပက ျဖတေကာ၍ ေဂြဗားရားႏင ေျပာကကားမားအား

အမလကသလ ပကစပတက၍ လကလ ရာေဖြခၾကသည။ ျမစေခာငး

အငးအငႏင ႐ႈေျမာင ေခာကကမးပါးမနသမ ကငးပနးခ၍ ေျပာကကားမားအား

တကခကေခမႈနးရန အျပငးအထန ႀကးစားေနၾကသည။

ထသ႔ ေတာေတာငအႏ႔ ေျမျပငတြင ျဖန႔၍ တပသားေပါငး ၅၀၀၀

ေကာျဖင ဝငးဝနး ပတဆ႔ခသညျပင ေလယာဥမား၊ ရဟတယာဥမားျဖငလညး

ေကာငးကငမ အနမပဝ၍ ေတာထေတာငထ ကငးေထာက ရာေဖြခသည။

ေဂြဗားရားသည ယခအခနအထ ရနသတပမားႏင ေတြြ႔ဆျဖစပြား

ခသည တကပြမားက ျပနလညသးသပ ၾကညရာ မမတ႔ ေျပာကကားမား

လကခကျဖင ဘလးဗးယား စစသား ၅၇ ေယာက ကဆးၿပက ေတြ႔ရ၍ မမတ႔

ဘကမလညး ကဆးသ၊ ဒဏရာရသႏင တပမ ထြကေျပးသ စစေပါငး ၂၀

ေကာ ၃၀ နးပါးမ ရေနၿပဟ သရသည။ မလက အငအား ၅၀ နးပါးမ ရသည

မမတ႔ ေျပာကကား တပဖြ႔မာ ယခအခါ အငအား ၂၀ ခန႔မသာ ရေတာသည။

သ႔ႏငပင ေအာကတဘာလ ၇ ရကေန႔သ႔ ေရာကရလာခသည။

Page 284: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

279279279279

ေအာကတဘာလ ၇ ရကေန႔သည ေဂြဗားရားအတြက ထးျခားသည

ေန႔တေန႔ျဖစခသည။ အဘယေၾကာင ဆေသာ လြနခသည ၁၉၆၆ ခ

ႏဝငဘာလ ၇ ရကေန႔က ဘလးဗးယား ေတာတြငး ေျပာကကားစခနးသ႔

မမစတင ေရာကရလာခသည ျဖစရာ ယေန႔ ၁၉၆၇ ခ ႏဝငဘာလ ၇

ရကေန႔တြင ၁၁ လ တတ ျပညခေသာေၾကာင ျဖစသည။ ထ႔ျပင သ ေနစဥ

ေရးမတလာခသည ဒငယာရ မတတမးစာအပထတြင ယေန႔ ေအာကတဘာလ

၇ ရကေန႔အတြက သ ေရးမတခသည ေအာကပါ ေန႔စဥ မတတမးသည

သ႔အတြက ေနာကဆး ေန႔ရကႏင ေနာကဆးမတတမး ျဖစခေသာေၾကာင

ပငတညး။

ေအာကတဘာလ ၇ ရက။ ။ ေျပာကကားမားဘဝျဖင ကၽြႏပတ႔

လပငနးစခၾကသညမာ ၁၁ လ ရၿပ။

တေန႔လး ဘာမ ထးျခားခကမရ။ ေတြ႔ေနက တရစၧာန ထနးေကာငး

သမားကပင မေတြ႔ရ။ ၁၂ း ၃၀ တြင ကၽြႏပတ႔ စခနးခေနသည ႐ႈထသ႔

ဆတမား ေကာငးလာသည မနးမႀကးတေယာက ေရာကလာ၍ သ႔က ဖမးၿပး

စစေဆးၾကညသည။ မနးမႀကးက စစသားမားႏင ပတသက၍ ဘာသတငးတခမ

ယေလာကစရာ မေျပာ။ ဘာမ မသဘးဟ ဘးခေနသည။ သေျပာျပ၍ ကၽြႏပတ႔

ေရာကေနသည ေနရာမာ ဟေဂြးရပ ၿမ႕ႏင ၅ မငခန႔ အကြာ ျဖစေၾကာငး

သရသည။ ကၽြႏပတ႔ ၁၇ ေယာကသည လဆတရကည၏ လေရာငေအာကတြင

ထြကခြာခၾကသည။ ခတကရသည ခရးမာ ပငပနးလသည။ ၂ နာရတြင

ေရ႕ဆကခတကရန အေၾကာငး မထးေတာသျဖင ရပနားလကၾကသည။

(အသဖမးစကမ တဆင) ရနသ စစတပက ဆာရာႏတြင (သတ႔) တပသား ၂၅၀

သည အဝငးခေနရသမား (ကၽြႏပတ႔) အား ျဖတမကးႏငေအာင ပတဆ႔ထားရန

ေရာကရေနသညဟ ထးဆနးစြာ သတငးပ႔သည။

Page 285: CHE GUEVARA-Biography

ေကြလြငခရေသာ ၾကယတပြင

Page 286: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

281281281281

ဤသတငးက ၾကားလငၾကားခငး ႐တတရကအားျဖင ေတာင

အေမရကတကမ ျပညသမားသည မယႏငေအာင ရခၾကသည။ အာရႏင

အာဖရက တကသားမားကလညး ဤသတငးက သတငးမနဟ လကမခႏငဘ

ျဖစခၾကသည။ ဥေရာပ ႏငငမားကလညး ဤသတငးႏင ပတသက၍ ယရခက၊

မယရအခကႏင မေရမရာ ဇေဝဇဝါ ျဖစခၾကသည။

ယငးသ႔ မေျမႇာလငဘ ျဗနးကန ၾကားလကရ၍ တကမ႓ာလးက

မယႏငေအာင ျဖစခရသည သတငးကား အျခားမဟတ။ “ေျပာကကား

ေခါငးေဆာင ေခ - ေဂြဗားရားသည ဘလးဗးယား ႏငင ေတာတြငးတေနရာ၌

၁၉၆၇ ခ၊ ေအာကတဘာလ ၈ ရကေန႔က အစးရတပမားႏင တကပြျဖစပြားရာမ

ထခကဒဏရာ ရ၍ ကဆးသြားၿပ ျဖစေၾကာငး” ဟေသာ သတငးႀကးေပတညး။

ဘလးဗးယား အစးရ အာဏာပငမားသည အထကပါ ေဂြဗားရား

ကဆးခသည သတငးက ေအာကတဘာ ၉ ရကေန႔တြင ကမ႓ာသ႔ ေကညာခရာ

Page 287: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

282282282282

ဤသတငးမာ ခကခငးဆသလပင တရကႏစရကအတြငး ကမ႓ာတခလးသ႔

ေတာမးပမာ ပ႕ႏ႔ သြားခသည။

ကးဘားျပညမ ေဂြဗားရားတေယာက ေပာကကြယသြားခၿပးေနာက ၂

ႏစခြေကာေကာ ကာလအတြငး “ေဂြဗားရား ေသၿပ”၊ “ေဂြဗားရား လ႔ျပညတြင

မရေတာ”၊ “ေဂြဗားရား အသတခရၿပ” ဟေသာ သတငးမားက တႀကမတခါမက

အႀကမႀကမ အခါခါ ၾကားေနခရသည ကမ႓ာျပညသမားသည ယခ ေနာကဆး

“ေဂြဗားရားတေယာက တကပြတြင ကသြားၿပ” ဟေသာ ဘလးဗးယား အစးရ၏

ေကညာခကက ႐တတရက လကမခ၊ မယၾကညႏငေသးဘ ရေနခၾကသည။

“ေဂြဗားရား အသတခရၿပလလ နယခ႕သမားမားက ထငေယာင

ထငမား လပၾကဝါဒ ျဖန႔ေနဆမာပင ကးဘားဝနႀကးခပ ကပစထ႐က

ေဂြဗားရားထ ေနာကဆး ေရးလကေသာ စာက ကမ႓ာသ႔ ထတျပနခသည။

“ေဂြဗားရား ေသၿပ” ဟ၍ အေမရကန သတငးစာဆရာမားက တဖြဖြ ေရးသား

ေနခကမာပင တကႀကး သးတက ေသြးစညးညၫြတေရး ကြနဖရငသ႔ ေဂြဗားရား

ထမ ရရေတာက သဝဏလႊာတေစာင ေရာကလာခသည။ “ေဂြဗားရား

လ႔ျပညတြင မရေတာ” ဟ၍ အရငးရင သတငးျဖန႔ခေရး ဌာနမားက သတငး

ျဖန႔ေနသညၾကားမ လကတင အေမရကနႏငငမားမ ေသြးစညးညၫြတေရး

ကြနဖရင ခနးမေဆာငတြင ေဂြဗားရား၏ ေနာကဆး ႐ကကးထားသည

ဓာတပႀကးမား ခတဆြျပသထားသညက ေတြ႔ၾကရသည။

သ႔ျဖစရာ ေအာကတဘာလ ၉ ရက ေန႔စြျဖင ေကညာခသည

ဘလးဗးယား အစးရ၏ “ေဂြဗားရား တကပြတြင ကဆးျခငး” သတငးက

ႏငငတကာမ ျပညသမားက ၾကားလငၾကားခငး မယဘ ေနၾကသည။

မယခငဘ ရၾကသည။

Page 288: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

283283283283

သ႔ေသာ ယခ တႀကမတြငမ ဤသတငးက မယဘ ေန၍ မျဖစေတာ။

မယခငလညး မရေတာ။ အဘယေၾကာင ဆေသာ ေဂြဗားရားတေယာက

ဘလးဗးယား ႏငငတြင ကဆးသြားခၿပ ဆေသာ သတငးသည အမနတကယ

ပင ျဖစေၾကာငး ကးဘားဝနႀကးခပ ကပစထ႐က မခတငက ဝမးနညး

ပကလကျဖင အတညျပကာ ကမ႓ာသ႔ ေကညာလကေသာေၾကာငတညး။

ကပစထ႐က အျပညျပညဆငရာ ေတာလနေရးသမား ေျပာကကား

ေခါငးေဆာင ေဂြဗားရား ကဆးသည သတငးက အတညျပ ေျပာၾကားခ႐မမက

ယငးသ႔ ကဆးခရသညမာ ဘလးဗးယား အစးရက ေကညာသကသ႔ မဟတမ၍

“တကပြတြင ဒဏရာရခသည ေဂြဗားရားအား ဘလးဗးယား အာဏာပငမားက

လမဆဘ ရကရကစကစက ပစသတချခငး ျဖစေၾကာငးကပါ ျဖညစြက၍

အတအလငး ေကညာခသည။

ဤေနရာ၌ ကပစထ႐သည သႏင ေသေဖၚေသဘက၊ ရေဘာရဘက

ျဖစေသာ ေဂြဗားရားအတြက မေကမခမးႏင ျဖစကာ ဘလးဗးယား အစးရ

အေပၚ မေတာမတရား စြပစြေျပာၾကားချခငး မဟတ။ ေဂြဗားရားအား

ဘလးဗးယား အာဏာပငမားက အမနတကယ ပစသတခေၾကာငး အခငအမာ

အတအက သတငးရ၍ အထကပါအတငး ေဖၚထတ ေကညာချခငး ျဖစသည။

မနသည။ ေဂြဗားရားသည တကပြတြင ကဆးချခငး မဟတ။ တကပြ၌

ေပါငတြင ဒဏရာရၿပး အသကမေသဘ ရေနရာမ အျခားတေနရာသ႔ ယေဆာင

လာၿပး ေနာကမ ဘလးဗးယား အစးရအဖြ႔၏ အမန႔အရ ေသနတျဖင ပစသတ

ခရျခငး ျဖစသည။

Page 289: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

284284284284

ေဂြဗားရားႏင သ၏ ေျပာကကားရေဘာမားသည ေအာကတဘာလ ၈

ရကေန႔တြင ေနာကဆး တကပြက ဆငႏႊၾကသည။ တကပြျဖစပြားသည

ေနရာမာ ကာမရၿမ႕ကေလးႏင ၇၅ မင အကြာ ေတာတြငးတေနရာ

ေကြဘရာဒါယ႐ အမညရ ေတာငၾကား ေဒသအတြငးတြင ျဖစသည။

ေတာငၾကား ေဒသမာ တဘကတခကတြင ေတာငကမးပါးရမား မတေစာက

လ၍ သစႀကးဝါးႀကးမား ထထပစြာ ေပါကေရာကေနသည ေဒသ ျဖစသည။

ေဂြဗားရားႏင ေျပာကကား ရေဘာမားသည ဤေတာငၾကားထသ႔

ေအာကတဘာလ ၇ ရကေန႔ ညကပင ေျပာငးေရႊ႕ ေရာကရလာၾကျခငး

ျဖစသည။ ဤေတာငၾကားေဒသသ႔ ေျပာငးေရႊ႕လာၾကျခငးမာ ယခငက မမတ႔

စခနး ခေနၾကသည ႐ႈေလးထတြင လျခမႈ မရေသာေၾကာင ျဖစသည။

ေအာကတဘာလ ၇ ရကေန႔က ဆတအပတအပႏငအတ ဆတေကာငးသည

မနးမႀကး တေယာကသည ေဂြဗားရားတ႔ ပထမစခနးခေနသည ႐ႈထသ႔

အမတမထင ဆတေကာငးရငး ေရာကလာသည။ ေဂြဗားရားႏင ေျပာကကား

မားသည ထမနးမႀကးက သကၤာမကငးသျဖင ေခတဖမးၿပး စစေဆး ေမးျမနး

ၾကသည။ သ႔ေသာ ဆတေကာငးသမႀကးသည ေဂြဗားရားတ႔ ေမးသမ တခမ

ေရေရရာရာ အေျဖမေပးဘ နေဝတမေတာင လပေနခသည။ ေျပာကကားမား

အေနျဖင ဤမနးမႀကးထမ ရနသ စစသားမား ဘယေရာကေနသည၊ အငအား

ဘယေလာက ရသည စသည သတငးမားက တစြနးတစ သရလ သရျငား

ေခာတခါ ေျခာကတလည ေမးၾကညပါေသာလညး ဘာတခမ အတအက

မသရဘ ရခသည။ ေနာကဆးတြင ထမနးမႀကးအား ရေဘာမားက

ပကဆအနညးငယ ေပး၍ အစးရတပမားႏင ေတြ႔ပါက မမတ႔ ေျပာကကား

ရေဘာမား ဤ႐ႈထတြင ရေၾကာငး မေျပာရန သတေပးၿပး ျပနလႊတလကသည။

Page 290: CHE GUEVARA-Biography

ေခေခေခေခ ---- ေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရားေဂြဗားရား http://mmteashop.com လငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာငလငးယနေမာငေမာင

285285285285

ေဂြဗားရားသည ထမနးမႀကးအား မတတသာ၍ လႊတလကရ

ေသာလညး မမတ႔၏ လ႕ဝကစခနးေနရာက ထမနးမႀကး သသြားသျဖင လျခမႈ

လးဝမရေတာဟ တထစခ ယဆမသည။ ရေဘာမားက ထမနးမႀကးအား မမတ႔

စခနးေနရာက အစးရတပမားထ မေျပာၾကားရန ႏႈတပတ လကေသာလညး

မနးမႀကး အေနျဖင ႏႈတလဘ႔ မလြယ။ ေနာကဆး အစးရတပသားမားက

ထမနးမႀကးအား ႐ကႏက ေမးျမ