of 48 /48
1 GE3143 Statistik Deskriptif

Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

  • Author
    vutruc

  • View
    252

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik...

Page 1: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

1

GE3143

Statistik Deskriptif

Presenter
Presentation Notes
Alat atau satu prosidur yang digunakan untuk memahami kajian berbentuk quantitatif.
Page 2: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

2

Pengenalan

Statistik adalah teknik dan kaedah untuk

penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif.

Page 3: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

3

Jenis statistik

Statistik deskriptif Memerihalkan ciri sesuatu sampel Merumuskan dan menyusun bilangan data

yang banyak.

Statistik inferensi Satu kaedah untuk membuat keputusan atau

penganggaran mengenai populasi berdasarkan keputusan yg didapati drp sampel.

Page 4: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

4

Istilah dan Simbol Statistik

Populasi- Semua ahli dalam sesuatu kumpulan yang mempunyai ciri yang mendefinasikan populasi kajian

Sampel- satu subset atau pewakilan daripada populasi yang dipilih untuk kajian

Subjek- individu dalam sesuatu sampel

Parameter (nilai yang digunakan untuk menerangkan populasi) (µ, σ2)

Statistik (nilai yang digunakan untuk menerangkan sampel)

( X , s)

Page 5: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

5

Contoh

Populasi Sampel Statistik deskriptif

Statistik inferensi

100,000 pelajar ting. 3 menduduki ujian matematk PMR

Pengkaji memilih secara rawak skor/ markah 1000 pelajar

Guna untuk memerihalkan sampel – X (min) dan s (sisihan piawai)

Berdasarkan statstik deskriptif digunakan untuk mengganggar skor untuk populasi 100,000 pelajar µ (min) dan σ2 (sisihan piawai)

Page 6: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

6 GB6023 6

Fikir dan buat Nyatakan apakah populasi, sampel dan

pembolehubah bagi pernyataan kajian di bawah:

Satu kajian dijalankan untuk

mengetahui tahap pengetahuan ICT bagi pelajar-pelajar sekolah rendah di Selangor.

Page 7: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

7

Pengkelasan data

Tiga cara: Cara data diwakil

Kuantitatif (boleh diukur dan wujud dalam skala nombor) Kualitatif (tidak boleh diukur dalam skala nombor)

Bentuk Diskrit (mempunyai sukatan data tertentu- cth: bilangan

komputer) Selanjar (mempunyai sukatan yang berterusan cth:

ketinggain sesuatu bangunan)

Tahap ukuran

Page 8: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

8

Skala Pengukuran

Nominal: data boleh dikategorikan mempunyai nama atau label tertentu cth., jantina, bangsa, jawapan ya/tidak.

Ordinal: data yang boleh disusun ikut tertib tetapi perbezaan nilai tidak memberi makna cth., pengetahuan komputer pelajar dikelaskan kepada cemerlang, baik

dan sederhana. Interval: data yang boleh disusun ikut tertib dan perbezaan nilai data

adalah bermakna,nilai sifar memberi nilai kuantiti dan bukannya tiada kuantiti. cth., skor ujian, ujian IQ, suhu

Ratio: data yang boleh disusun ikut tertib dan perbezaan nilai data adalah bermakna, dan nilai sifar menunjukkan tiada kuantiti e.g., umur, halaju kereta.

Page 9: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

9

Jenis Analisis Deskriptif

Analisis univariate—memerihalkan data mengenai sesuatu pembolehubah selalunya pembolehubah bersandar.

Analisis Bivariate—mencari korelasi antara pembolehubah, membanding kumpulan atau mencari mencari pembezaan antara kumpulan

Page 10: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

10

Dua cara pemerihalan

Dengan menyusun data melalui jadual dan graf

Dengan mendapatkan ukuran berbentuk numerik bagi data

Page 11: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

11

Taburan frekuensi

Students by Region of the United States

679 44.8415 27.4423 27.9

North EastSouth EastWest

Frequency Percent

Page 12: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

12

Plot Stem-and-Leaf

Stem ditunjukkan pada lajur menegak dan ia mewakili digit pertama di sesuatu skor.

Leaf mewakili digit yang terakhir yang terdapat pada stem.

Age of Students 2 335678889 3 01224445555699 4 22445566678 5 1244589

Page 13: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

13

Histogram

Mewakili data dalam dua dimensi di mana nilai frekuensi adalah pada paksi y dan maklumat mengenai pembolehubah bersandar (skor) adalah pada paksi x

Highest Year School Completed, Mother

20.017.515.012.510.07.55.02.50.0

600

500

400

300

200

100

0

Std. Dev = 3.46

Mean = 10.8

N = 1233.00

Page 14: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

14

Carta Bar

Mewakili data dalam bentuk dimensi dan sesuai untuk data berbentuk nominal, iaitu frekuensi diwakili pada paksi y dan kategori diwakili oleh paksi x.

Is Life Exciting or Dull

DullRoutineExcitingMissing

Cou

nt

600

500

400

300

200

100

0

Page 15: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

15

Poligon frekuensi

Menggmbarkan data seperti histogram. Titik tengah di setiap bar pada histogram dikenalpasti dan disambungkan dengan satu garisan. Highest Year of School Completed

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

0

Missing

Cou

nt

500

400

300

200

100

0

Page 16: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

16

Carta Pie- mewakili % frekuensi 100%- 360 darjah 1%- 3.6 darjah

Sudut ditentukan melalui: Frekuensi relatif

(frekuensi/jumlah responden x 360 darjah)

1st Qtr 2nd Qtr

3rd Qtr 4th Qtr

Presenter
Presentation Notes
-ingat to indicate n
Page 17: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

17

Ukuran numerik statistik deskriptif

Untuk merumuskan taburan frekuensi atau sekumpulan data dengan satu ukuran (nilai)

Ukuran Kecenderungan Memusat- keadaan purata atau indeks kepusatan sesuatu taburan data

Terdapat tiga jenis ukuran: 1. Min 2. Median 3. Mod

Page 18: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

18

Min

Nilai purata bagi suatu kumpulan Dikirakan dengan menjumlahkan semua

data dibahagikan dengan bilangan data Simbol by x atau M

Presenter
Presentation Notes
Statistical properties make this the measure of central tendency most often used in educational research
Page 19: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

19

GB6023 19

Min

N

N...21

Nμpopulasi, min

χχχ

χ

+++=

∑=

n

n...21

sampel, min

χχχ

χχ

+++=

∑=

n

Page 20: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

20

GB6023 20

Min

Contoh: Markah ujian statistik bagi 10 pelajar adalah seperti berikut.

Dapatkan min markah ujian statistik. 75.60 52.40 85.00 43.00 72.00

70.00 60.00 81.50 51.00 49.00

95.6310

00.4900.5150.8100.6000.7000.7200.4300.8540.5260.75

,

=

+++++++++=

∑=

NMin

χµ

Page 21: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

21

Median

Bacaan data yang wujud di tengah-tengah apabila data disusun dalam tertib menarik atau menurun.

Simbol Mdn atau X Jika bilangan data ganjil, median- data di

tengah-tengah Jika bilangan data genap, median= purata

dua data di tengah-tengah

Presenter
Presentation Notes
Has few statistical properties of use to the educational researcher, so its use is limited to description only Used to describe data that has a few extreme scores (i.e., very, very high or very, very low scores)
Page 22: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

22

22

Median

Contoh: Berikut merupakan markah ujian statistik bagi 9

orang pelajar. 69 57 61 53 70 67 59 65 70

Page 23: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

23

Median

Contoh: Susun data secara meningkat.

53 57 59 61 65 67 69 70 70

Data di tengah2

∴Median, adalah 65 ~

χ

Page 24: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

24

Mod

• Bilangan skor yang mempunyai kekerapan terbanyak didalam satu set data/taburan

• Diperolehi daripada melihat taburan sahaja • Terdapat tiada mod/ lebih daripada satu mod • Jarang digunakan

Presenter
Presentation Notes
Show table 3.3 and fig. 3.1 Show distributions
Page 25: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

25

25

Mod

Contoh: Berikut merupakan markah ujian statistik bagi 20 orang

pelajar.

33 25 33 75 8475 65 57 84 7061 53 38 70 8169 70 71 59 67

Page 26: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

26

Mod

Contoh: Susun data secara meningkat

25 33 33 38 53 57 59 61 65 67 69 70 70 70 71 75 75 81 84 84

Kekerapan paling tinggi

∴Mod, adalah 70 ∧

χ

Page 27: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

27

Perbandingan di antara min, median dan mod

Kesesuaian

Skala pengukuran

Min

Median

Mod

Nominal

tidak

tidak

ya

Ordinal

tidak

ya

ya

Interval

ya

ya

ya

Ratio

ya

ya

ya

Presenter
Presentation Notes
Pg. 35 –grouped median Jika buat inferensi- min paling sesuai Jika skor terlalu extreme- median lebih sesuai Jika skor tidak boleh ditentukan –median lebih/mod sesuai Kedudukan min, mod, median pada taburan herot
Page 28: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

28

LATIHAN Kriteria yg diberikan di bawah merujuk

kepada uku. kecenderungan memusat yang mana?

Paling boleh dipercayai Paling kurang dipercayai Mudah dipengaruhi oleh sesuatu

nilai dalam cerapan Boleh dianggarkan secara langsung

drp taburan data Boleh dianggarkan secara langsung

drp histogram

Page 29: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

29

29

Hubungan di antara Min, Mod dan Median

Pembolehubah

Min = Median = Mod

Bentuk Simetri

Page 30: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

30

30

Bentuk Terpencong Ke Kanan

Pembolehubah

Fre

kuen

si

Median

Mod Min

Presenter
Presentation Notes
Many low scores and few high scores indicating performances were generally low
Page 31: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

31

31

Bentuk Terpencong Ke Kiri

Pembolehubah

Fre

kuen

si

Mod

Median

Min

Presenter
Presentation Notes
Many high scores and few low scores indicating performances were generally high
Page 32: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

32

Page 33: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

33

33

LATIHAN

Jika kebanyakan drp pelajar dlm kelas anda tidak mengulangkaji dengan baik topik yang anda ajarkan, skor ujian yang bakal diberikan nanti akan cenderung untuk bertabur:

- secara NORMAL? - secara TERPENCONG POSITIF? - secara TERPENCONG NEGATIF?

Page 34: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

34

Serakan

Ukuran memusat tidak dapat menggambarkan perbezaan antara suatu skor dengan skor yang lain

Perlu lapur juga ukuran serakan untuk menggambarkan keadaaan kepelbagaian atau keseragaman

Presenter
Presentation Notes
Jadual 7.1 p. 94
Page 35: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

35

Contoh

Kedua-dua taburan skor set di bawah mempunyai nilai min yang sama ( = 50), tetapi taburan skor set 2 adalah lebih terserak. Taburan skor untuk set 1: 48 49 49 50 50 50 51

51 52 (serakan rendah) Taburan skor untuk set 2: 10 30 30 50 50 50 70

70 90 (serakan tinggi)

Presenter
Presentation Notes
Homogeneity: distributions in which scores are relatively similar to one another or low in variability Heterogeneity: distributions in which scores are relatively different from one another or high in variability
Page 36: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

36

Jenis ukuran serakan

Julat Varians Sisihan Piawai

Page 37: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

37

Julat

Julat= Skor mak- skor min Kurang sesuai untuk mengukur serakan

data kerana ia hanya mengambil kira niala minima dan nilai maksima saja

Page 38: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

38

GB6023 38

Julat

Contoh: 44 49 50 58 58 60 61 68 70 72

Julat = data maksimum – data minimum = 72 – 44 =28

Page 39: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

39

SISIHAN PIAWAI & VARIANS

Sisihan piawai adalah pengukuran yang paling sesuai digunakan untuk mengukur serakan data

Sisihan piawai yang diperolehi memberikan nilai bagi kedudukan data yang bertabur sekitar min

Nilai sisihan piawai yang tinggi memberikan gambaran bahawa data itu tertabur jauh daripada min (kurang padat)

xx

x

Page 40: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

40

Sisihan piawai

Simbol adalah SD, Ã , or s Sisihan piawai sering digunakan dengan

mengaitkannya Antara sisihan piawai dan taburan normal

Page 41: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

41

Taburan normal Satu poligon frekuensi yang garisannya telah

dilatarkan

Presenter
Presentation Notes
Representative of the distributions of many variables studied in education
Page 42: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

42

Ciri Taburan Normal

Unimodal Simetrikal(samaukur) Min=Median=mod Lengkuk akan menghampiri paksi x

apabila skor menjauhi min tetapi tidak akan mencecah paksi x

Presenter
Presentation Notes
Normal distribution differ from each other with regards to their means and standard deviations- show rajah
Page 43: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

43

Kaitan antara Luas di bawah taburan normal dan sisihan piawai

Jumlah luas di bawah taburan normal mewakili semua skor dalam taburan tersebut

68% skor adalah antara MIN + 1s 95% skor adalah antara MIN + 2s 99.7% skor adalah antara MIN + 3s

Page 44: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

44

Page 45: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

45

Peratus berkaitan dengan luas di bawah taburan juga boleh ditulis dalam bentuk perpuluhan 84.13%= 0.8413

Jika dalam bentuk perpuluhan, merujuk kepada konsep Kebarangkalian atau bahagian (pecahan) luas kawasan (proportion of area) 84.13% skor adalah dibawah nilai 115 Kebarangkalian untuk memilih skor dibawah nilai

115 ialah 0.8413 Bahagian (pecahan) luas kawasan dibawah nilai

115 ialah 0.8413

Page 46: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

46

STATISTIK KORELASI

xx

x

Mengambarkan kekuatan hubungan di antara dua pembolehubah:

Contohnya: hubungan antara sikap pelajar terhadap matapelajaran dengan pencapaian pelajar dalam matapelajaran tersebut

Kekuatan hubungan diringkaskan dengan nilai r (pekali korelasi).

Nilai r adalah dalam julat +1 dan –1.00

Tanda + @ - menunjukkan arah hubungan

Nilai menggambarkan kekuatan hubungan

Page 47: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

47

STATISTIK KORELASI

xx

x

Seandainya pembolehubah yang ingin dihubungkan adalah bersifat interval, maka korelasi Pearson digunakan.

Sebaliknya, jika data adalah bersifat nominal/ordinal maka, korelasi Spearman digunakan

Page 48: Chapter 7 · PDF file2 . Pengenalan Statistik adalah teknik dan kaedah untuk penyelidik mengumpul, mengelas, meringkas, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif

48

Terima Kasih

Sila hantar jawapan anda