of 12 /12
Secure OWA bao gồm rất nhiều vấn đề: OWA authentication Enabling SSL on OWA Restricting user access Allowing password changes through OWA Redirecting HTTP to HTTPS Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn cấu hình Change Password Mailbox trong Exchange 2003. Bình thường, với Mail Server Exchange, mặc định khi cài đặt xong thì người dùng sẽ không thể change password hòm mail của mình được khi mở OWA trong phần Options sẽ không hiện lên nút “Change Pass”bởi thuộc tính change password chưa được cấu hình. Để giải quyết vấn đề này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước chi tiết để cấu hình như sau:

Change Pass OWA

Embed Size (px)

Text of Change Pass OWA

Page 1: Change Pass OWA

Secure OWA bao gồm rất nhiều vấn đề: OWA authentication Enabling SSL on OWA

Restricting user access

Allowing password changes through OWA

Redirecting HTTP to HTTPS

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn cấu hình Change Password Mailbox trong Exchange 2003.

Bình thường, với Mail Server Exchange, mặc định khi cài đặt xong thì người dùng sẽ không thể change password hòm mail của mình được khi mở OWA trong phần Options sẽ không hiện lên nút “Change Pass”bởi thuộc tính change password chưa được cấu hình.

Để giải quyết vấn đề này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước chi tiết để cấu hình như sau:• Bước 1: Tạo IISADMPWD Virtual Directory trong IIS Manager. Các bước thực hiện:Vào Start-> All Program.

Page 2: Change Pass OWA

Chọn Internet Information Services manager như hình trên, màn hình IIS Manager hiện ra:

Page 3: Change Pass OWA

Chọn Default Website, chọn New, chọn Virtual Directory.

Màn hình welcome hiện ra, chọn Next, trong khung Virtual Directory Creation Wizard, gõ vào IISADMPWD

Page 4: Change Pass OWA

Sau đấy chọn Next, trong màn hình Web site content directory, brow đến đường dẫn như hình dưới.

Page 5: Change Pass OWA

Tiếp tục Click Next.

Trong màn hình VDAP, check vào Read và Run Scripts xong chọn Next cho đến khi finish.

Page 6: Change Pass OWA

Màn hình IIS Manager đã có IISADMPWD.Tiếp theo, chọn IISADMPWD, chọn Properties.

Page 7: Change Pass OWA

Chọn Tab Directory Security, chọn Edit như hình trên.

Page 8: Change Pass OWA

Check vào mục Enable anonymous access như hình trên. Xong chọn OK.

Tiếp theo, ta vào Registry chỉnh thông số để enable change password trong owa.Vào Run gõ regedit , tìm đến khoá sau:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\MSExchangeWEB\OWA

Page 9: Change Pass OWA

Chọn OWA, bên tay phải, chọ key DisablePassword, sửa giá trị từ 1 thành 0:

Page 10: Change Pass OWA

Xong chọn ok. Thoát khỏi Registry.Reset lại IIS: vào Run gõ : IISRESET.Vào lại địa chỉ Mail, lúc này ta thấy đã có nút “Change Password”.

Page 11: Change Pass OWA

Lúc này người dùng có thể tự do thay đổi Password hòm mail của mình tuỳ thích.