Click here to load reader

CFU/g CFU/g MPN/g CFU/g CFU/g CFU/ml IVIú'C tôi da 10 10 10 10 102 1.4. Hàm ltrqrng kim loai nãng (QCVN 8-2:2011/BYT Quy chucîn kÿ thuät quôc gia dôi vói giói (5 nhiêm

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Search related