Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Published on
  26-Jan-2016

 • View
  47

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.czu.cz/. esk zemdlsk univerzita v Praze. Provozn ekonomick fakulta. Fakulta agrobiologie, potrav. a prodnch zdroj. Fakulta lesnick a devask. Fakulta ivotnho prosted. Technick fakulta. FTZ, KTV, ZP, IVP,. Katedry technick fakulty. katedra matematiky fyziky - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • *

 • *esk zemdlsk univerzita v PrazeProvozn ekonomick fakultaFakulta agrobiologie, potrav. a prodnch zdrojFakulta lesnick a devaskTechnick fakultaFTZ, KTV, ZP, IVP, ...http://www.czu.cz/Fakulta ivotnho prosted

 • *Katedry technick fakultykatedra matematikyfyzikymaterilu a strojrensk technologiemechaniky a strojnictvvozidel a pozemn dopravytechnologickch zazen staveb (+LVA)zemdlskch strojvyuit strojelektrotechniky a automatizacejakosti a spolehlivosti stroj

 • *http://www.tf.czu.cz/Informace o TF lze zskat z fakultnch webovch strnek:

 • *

  Termny podn pihlek a termn pijmac zkouky

  Termn pro podn pihlek: do 31. bezna 2014Termn pijmac zkouky: 16.6. 20. 6. 2014Pijmac zen v akademickm roce 2013/2014Pouze elektronick pihlka na:http://prijimacky.czu.cz

 • *Prbh pijmac zkoukyKpijmac zkouce budou vichni uchazei psemn pozvni doporuenm dopisem studijnho oddlen technick fakulty nejmn vmsnm pedstihu. Vpozvnce bude uveden den, msto a hodina konn psemn zkouky.

  Ped konnm psemn zkouky mus uchaze pedloit ke kontrole:

  obansk prkaz originl maturitnho vysvden *)Bez tchto doklad neme uchaze konat pijmac zkouku!

  Uchaze m prvo nahldnout do vech svch materil, dle si me nechat potvrdit ast na pijmac zkouce.

 • *Uchazem, kte se ke studiu na vysok kole hls poprv (dosud nestudovali na dn vysok kole) lze pijmac zkouku prominout a budou pijati na zklad podn pihlky ke studiu a estnho prohlen o prvnm pihlen na V.Pi zpisu ke studiu je nutn pedloit maturitn vysvden! Pokud uchaze nedolo estn prohlen do 15.4.2014 na studijn oddlen TF, bude muset skldat pijmac zkouku!!!PRO LETON MATURANTY:

 • *V ppad pijet bez pijmac zkouky probhnou zpisy v termnu pijmacch zkouek 16. 20. 6. 2014 Kad den konn zkouek jsou dl vsledky (body z test) zveejovny na edn desce TF, na konci tdnejsou pak bodov vsledky vech uchaze dostupnna webovch strnkch TF.

 • *AKTULN VYUOVAN OBORY STUDIA TFZEMDLSK TECHNIKA (ZT)SILNIN AMSTSK AUTOMOBILOV DOPRAVA (SMAD)TECHNIKA A TECHNOLOGIE ZPRACOVN ODPAD (TTZO)TECHNOLOGICK ZAZEN STAVEB (TZS)OBCHOD APODNIKN STECHNIKOU (OPT)INFORMAN A DIC TECHNIKA VAGROPOTRAVINSKM KOMPLEXU (IT)TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (TEE)INENRSTV DRBY (IU)9. Dvoulet studijn program pro seniory (U3V) LOVK, ENERGIE A ODPADY

 • *se specializanm volitelnm studijnm zamenm na: projektovn a zen provozu stroj servis a obnovu stroj a vrobnch zazen Uplatnn absolvent:management v agropotravinskch odvtvchmanagement v servisech, kolcch stediscchv tvarech zen jakosti (ISO 9000)vekologickch akomunlnch provozechve vvoji azkuebnch stroj astrojnch zazenvzsobovacch organizacchvoblasti obchodu se stroji a nhradnmi dly...I. Zemdlsk technika (provoz techniky)

  Forma studiaprezenn, kombinovanDruh studiatlet bakalsk, dvoulet navazujc magisterskPijmac zkoukaBc.: matematika, fyzika

 • *Uplatnn absolvent:automobilov doprava materil kusovch, sypkch a kapalnchzemn plnovnpodnikn v dopravlogistika dopravymstsk hromadn doprava a peprava osobprojekce dopravnch stmanagement servis a prodejen automobilpojiovnictv, znalectv v oboru automobil ...Pipravuje absolventy pro zen provoznch, technologickch a ekonomickch innost v silnin a mstsk doprav s vjimkou dopravy kolejov.II. Silnin a mstsk automobilov doprava

  Forma studiaprezenn, kombinovanDruh studiatlet bakalsk, dvoulet navazujc magisterskPijmac zkoukaBc.: matematika, fyzika

 • *III. Technika a technologie zpracovn odpadOdborn zamen student je smrovno na legislativn, projekn, konstrukn a provozn innosti souvisejc svstavbou, event. obnovou provoz odpadovho hospodstv. Uplatnn absolvent:environmentln management (ISO 14000) v podnicchsttn sprva (ochrana ivotnho prosted vsouvislosti sekologicky innou likvidac odpad)projekce provoz odpadovho hospodstvlogistika odpadovho hospodstvsamostatn autorizovan inenr dle zkona 360/92 Sb.podnikn v oboru environmentlnho managementu (poradci pro problmy ekologickch postup pi zpracovn a likvidaci odpad) ...

  Forma studiaprezenn, kombinovanDruh studiatlet bakalsk, dvoulet navazujc magisterskPijmac zkoukaBc.: matematika, fyzika

 • *IV. Technologick zazen stavebStudium je orientovno na projekn a konstrukn otzky vstavby pop. inovace vrobnch linek nejen v agropotravinskm komplexu, ale i na dopravu a skladovnUplatnn absolvent:provozn inenr pro zen techniky vtechnologickch linkchprojektant a konstruktr TZSpodnikatel, obchodn manaer resp. dealer voborech vroby potravin, krmnch sms, i vobchodovn stechnologickmi zazenmimanaer logistickch celk (zejm. potrav. velkosklad apod.).technick poradce orgn sttn sprvy nebo profesnch sdruen ...

  Forma studiaprezenn, kombinovanDruh studiatlet bakalsk, dvoulet navazujc magisterskPijmac zkoukaBc.: matematika, fyzika

 • *V. Obchod a podnikn s technikouMezifakultn studium spiblin 50-ti procentnm podlem vuky PEF ZU. Absolventi jsou vychovvni pro oblast obchodu a podnikn s technikou vetn poradenstv a veden firem technickho typu. Uplatnn absolvent:manaer podnik, jde pedevm o vechny venkovsk a nvazn provozy, tj. zemdlstv, lesnictv, ekologick provozy, stavebnictv, dopravu, potravinsk a zpracovatelsk prmysl apod.manaer obchodnch organizac, kter se zabvaj prodejem a servisem stroj a vrobnch systm manaer poradenskch firem zamench oblast tvorby podnikatelskch a investinch zmr, vyuit a obnovy stroj a zazen, managementu, marketingu, finannho hospodaen ...

  Forma studiaprezenn, kombinovanDruh studiatlet bakalsk, dvoulet navazujc magisterskPijmac zkoukaBc.: matematika, ciz jazyk (A,N)

 • *VI. Informan a dic technika v APKStudovan pedmty spolu svolbou tmatu diplomov prce umouj studentm specializaci na oblast na oblast men, automatickho zen, mikroprocesorov aplikace a robotiku nebo na oblast aplikovan informatiky, projektovn a zen informanch systm, jejich programovn a hodnocen. Mezifakultn studium s PEF.Uplatnn absolvent:v tvarech pro automatizovan zpracovn dat vpodnicchmanaer tvar provozu, servisu a projektovn automatizovanch dicch systm vpodnicchpracovnk v informanch stediscch vyuvajc rozshl st odbornch informacpracovnk specializovanch firem zamench na tvorbu, nkup a prodej IT aplikac a automatizan techniky ...

  Forma studiaprezenn, kombinovanDruh studiatlet bakalsk, dvoulet navazujc magisterskPijmac zkoukaBc.: matematika, fyzika

 • *Studium navazuje na pedchoz tlet studium bakalsk a mohou se na nj hlsit absolventi bakalskho studia vech typ technicky zamench kol. Podmnkou je spn sloen sttn zvren zkouky bakalskho studia a dobr znalost anglickho jazyka. Obor TEE studuj spolen et studenti se zahraninmi studenty (zejmna se studenty stt EU vrmci programu SOCRATES/ERASMUS), co umouje vrazn rozen znalost anglitiny i mimo vuku.VII. Technology and Environmental Engineering

  Forma studiaPrezennDruh studiadvoulet navazujc magisterskPijmac zkoukaAJ, prez pedmt Bc. stupn

 • *VIII. Inenrstv drbyObor Inenrstv drby byl sestaven na zklad poteb praxe vprbhu roku 2008 a na jae 2009 byl akreditan komis MMT bez pipomnek spn akreditovn. Jeho pprava byla pln podporovna jak SP (esk spolenost pro drbu), tak i EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies).

  Absolventi danho oboru se uplatn jako vedouc drby v servisn a drbsk innosti v podnicch zemdlsk, lesnick a stavebn prvovroby, v rznch typech ekologickch a komunlnch provoz, ve vech typech technickch slueb zmnnch odvtv i ve vech odvtvch prmyslov vroby a poskytovn slueb.

  Forma studiaprezenn, kombinovanDruh studiatlet bakalsk, dvoulet navazujc magisterskPijmac zkoukaBc.: matematika, fyzika

 • *Studijn programy technickch obor bakalskho studia maj spolen dvoulet odborn teoretick zklad. Studijn programy tetch ronk tchto ty obor jsou koncipovny tak, aby v souladu s poadavky zkona o vysokch kolch tvoily ucelen sti vysokokolskho studia s patinmi akcenty na stvajc a zejmna perspektivn poteby praxe.

  Studijn program oboru Obchod a podnikn s technikou m od 1.ronku samostatn studijn program, kter je zejmna ve vych roncch studia znan rozen o ekonomick pedmty.

  Studijn oboru Informan a dic technika v agropotravinskm komplexu m od rovn 1. ronku samostatn studijn program zamen zejmna na dic a informan technologie.

 • *ptek 24. ledna 2014

  sobota 25. ledna 2014DEN OTEVENCH DVE

 • *Kontaktn adresa: esk zemdlsk univerzita vPraze, Technick fakulta, Kamck 129, 165 21 Praha - Suchdol.

  Webov strnky:ZU: http://www.czu.cz/, TF: http://www.tf.czu.cz/

  Studijn oddlen TF (bakalsk a magistersk studium vetin):Prezenn forma studia: 22438 4216, 22438 3211, jiroutkoval@tf.czu.cz

  Kombinovan forma: 22438 3218, zasterova@tf.czu.cz

  Studium v AJ (TEE): 22438 3212, mareckoval@tf.czu.czDoktorsk studium: 22438 4220, skrbkova@tf.czu.cz

  Univerzita tetho vku: 22438 3211, kucerovap@tf.czu.cz

  Telefonn stedna ZU: 22438 1111

  ***

Recommended

View more >