Česká jaderná energetika v evropském kontextu

 • Published on
  11-Jan-2016

 • View
  23

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

esk jadern energetika v evropskm kontextu. Na kad lidsk problm existuje snadn een elegantn, pijateln a naprosto patn (Murphy). V jak dob ijeme. v ropnch krizch sedmdestch let 20. stolet skonil svt levn energie, kdy barel ropy stl jen nkolik dolar, - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • esk jadern energetika v evropskm kontextuNa kad lidsk problm existuje snadn een elegantn, pijateln a naprosto patn (Murphy)

 • V jak dob ijemev ropnch krizch sedmdestch let 20. stolet skonil svt levn energie, kdy barel ropy stl jen nkolik dolar,zejmna v druh polovin 20. stolet byly vznamn vyerpny snadno dostupn zdroje paliv,je deklarovna poteba etit uhl, ropu a zemn plyn jako suroviny pro dal generace,jsou nereln nadje vkldny do obnovitelnch zdroj,jadern energetika se stala kartou v politickch soubojch,svtov politick nestabilita nezaruuje spolehliv tok paliv do prmyslovch zem tak, jak se to dlo po cel 20. stolet,ada odbornk z rznch profes poukazuje na katastrofick scn pokraujcho vvoje ve vyuvn energie na biosfru,politick sfra zejm i v souasnosti ignoruje varovn oekvanho nedostatku energie

 • Jet vraznji se to projevuje u ron spoteby elektrick energie

 • Zsobovn elektinou: klov faktor ekonomickho vvoje a ivotn rovn pro dalch nejmn 50 letnezvislost na vnjch zdrojch nedosaitelnneda se stabilizovat vi spotebydosaen zvazk z Kyota se jev nemonmdal vlivy na ivotn prosted rostouvvoj skutench cen energie na otevenm trhu se neda spolehliv predikovat v delm horizontu

 • Podl jednotlivch zdroj na vrob el. energie

 • I pes extrmn technologicky a ekonomicky podporovan a vtan zvyovn podlu obnovitelnch zdroj na vrob elektrick energie (nrst a 7% ron) tyto zdroje budou i nadle v blzkch desetiletch tvoit jen 2 4 % celosvtov vroby elektrick energie !!!

 • Souasn jadern energetika v EUzajiuje 35% spoteby elektinym vysokou rove bezpenostitechnologie je pln pod kontrolou je nejlevnjm zdrojem investice u z vt sti odepsnym velmi stabiln strukturu nkladelektrrny mohou bt (a jsou) modernizovny za rozumnou cenubyla vytvoena pracovn msta s vysokmi poadavky na kvalifikaci (high-tech obor)nepin riziko zvyovn zvislosti na importuJdro : ekonomick een pro stedndob horizont, m ale dlouhodobou budoucnost?

 • Podl nklad na palivo na cen

 • Jsou tu samozejm i omezennejstar elektrrny mus bt odstaveny a nahrazeny (m?)ukonen provozu je asov nron a nkladnvliv na regionln infrastrukturunejistoty v nakldn s odpadynejist legislativn prosted (stl zvyovn poadavk, asto technicky nezdvodnn)odpor veejnho mnnJadern energetika neposkytuje ideln a pohodln een, ale me k een pispt a zskat nm tm AS

 • Souasn situacezmny trnho prosted strnut personlu a zazennedostatek specialistpedasn odstavovn jako dsledek politickch rozhodnutnedvra a nepochopen veejnosti asto podporovan pezravm postojem energetickch spolenost

 • Dvody souasn stagnace vstavby novch blok jadernch elektrren: Saturace a uspokojen souasnch energetickch poteb v nkterch zemch s rozvinutou jadern energetickou politikou (Francie), kter spn vyvej elektrickou energii jako vysoce sofistikovan vrobekProdluovn ivotnosti zazen, zvyovn vkonu a zlepovn koeficientu vyuit vkonu ji provozovanch JE, m je zskn energetick potencil na obdob del, ne bylo pvodn projektov pedpokldno (Nmecko, USA)Dsledky ernobylsk havrie na jednom z netradinch typ reaktoru licencovanch a provozovanch pouze v bvalm SSSR, kter negativn ovlivnily pstup politik i veejnosti k jadern energetice obecn, a nsledn zpsnily a prodlouily legislativn schvalovac proces Nedostatek finannch zdroj na dokonen ji rozestavnch blok JE (Ukrajina, Bulharsko, Rusko), zruen dostavby nkterch blok z politickch a ekonomickch dvod (Rakousko, Nmecko, Polsko)Vlivn protijadern loby ovlivujc vldn a prmyslov decision makeryJadern prmysl stle trp svm vojenskm pvodem a politickm utajenm, kter mu dvj politick systmy s pedstavami o nrodn bezpenosti uloily; chyb vt itelnost a transparentnost jadern energetiky pro ne experty

 • Pes je zakopan i v detailechCharakteristiky akademickho rektoru Je bezpen a jednoduch Je mal a lacinJe rychle postaven.Je velmi flexibiln ve svm elu.Nepotebuje rozshl vvoj a vtinou pouv dostupn komponenty.Charakteristiky typick jadern elektrrny Je prv ve vstavb. Je ve zpodn za plnem. Je velmi drah. Je velk. Je tkopdn Je znan komplikovan.Vyaduje velice rozshl vvoj na zdnliv malch detailech. Vyaduje dlouh as vstavby.

 • Podmnky dalho rozvoje jadern energetiky: Kontinuln zvyovn technick a ekonomick rovn projekt modernizovanch a novch zdokonalench typ reaktor v novch podmnkch mezinrodn spoluprce (zjednoduen design, modulrn jednotky, pasivn bezpenostn systmy, zlohovn a diverzifikace funkc I&C systmu, snen rizika havri s tavenm AZ)Zvyovn a sjednocovn legislativn rovn zajitn bezpenosti provozu JE mezinrodnmi standardy (nap. European Utility Requirements, NRC RG 1.70)Harmonizace priorit provozovatel a pedpis nezvislch dozornch orgn v jednotlivch zemch (modernizace a rekonstrukce provozovanch JE pro zajitn bezpenho a spolehlivho provozu, vyuit best practices)Poskytovn a en objektivnch informac, pesnost ve veejn debat o svtov jadern politice, vedouc k pozitivn zmn pstupu veejnosti a politik k jadern energeticeDoeen otzky skladovn a vyuit vyhoelho jadernho paliva (loit, ADTT) a likvidace zazen po ukonen provozuVle investor a dostatek finannch zdroj na investin vstavbu JE (deregulace cen energi, liberalizace energetickho trhu, vrov politika velkch bank a pojiovacch spolenost pro nov jadern energetick zdroje)Zachovn kontinuity jadern-energetickho know-how vchovou novch nstupnickch kapacit jadernch odbornk

 • Podvejme se domO jadern energii jako sousti energetickho mixu se zaalo uvaovat ped asi ped 45-ti lety

  Na konci sedmdestch let zaala vstavba ty blok tlakovodnch reaktor v Dukovanech. Tyto bloky dnes pedstavuj 21% celkov produkce elektiny v R. Po sputn dvou blok v Temeln stoupl v roce 2003 podl elektiny zskvan z jdra na 32%.

 • Ti pile bezpenho vyuvn jadern energie a ionizujcho zen v RDobe definovan legislativn rmec, nezvisl dozor Rozvinut infrastruktura vetn kompetentnch dritel povolen Nezvisl hodnocen klovch sloek infrastruktury provdn tet stranou

 • Infrastrukturaesk republika mla a stle m rozvinutou infrastrukturu v jadern oblasti Prmysl um vyrobit prakticky vechny hlavn komponenty tlakovodnch reaktor vetn tlakov ndoby, hlavnho cirkulanho potrub, parogenertor, erpadel i zazen sekundrnho okruhu. Prmysl byl a do jist mry stle je podporovn ve sfe vzkumu a vvoje.

 • Budouc vzvyuchovn znalost, kompetentn personl a technick podporaefektivita (organizace, nklady)kultura bezpenostipokraovn materilovho vzkumupodpora vzkumuvchova mladch odbornk. budovn dvry okol

 • kolyzajistit bezpen a ekonomick provoz stvajcch kapacit sppadnm prodlouenm ivotnosti,zajistit alternativn monost vstavby novch zdroj vletech 2015-25 generace III+ a po roce 2025 generace IV,zajistit ekonomicky optimln een konce palivovho cyklu,zajistit dostatek odbornk pro pedpokldan varianty.Energetika se neobejde bez zsah sttu (een selhn trhu, vytvoen prhlednch podmnek pro investory)

 • BDOE barrels per day oil equivalent

  Establishment of an independent regulatory body - the State Office for Nuclear Safety in 1993;Integration of nuclear safety and radiation protection regulatory activities to one governmental body in 1995;Preparation and enacting of new legislation - Atomic Act was put into force in 1997 followed by its implementing Regulations and other Legal Acts;Reliable operation of Dukovany NPP accompanied by thorough safety re-assessment and preparation and execution of several modernization programs;Temeln NPP safety re-assessment followed by design changes implementation ;