Česká bible v dějinách národního písemnictvíby Vladimír Kyas

 • Published on
  20-Jan-2017

 • View
  215

 • Download
  2

Transcript

 • Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academyof Sciences in Prague

  esk bible v djinch nrodnho psemnictv by Vladimr KyasReview by: Pavel SpunarListy filologick / Folia philologica, Vol. 121, No. 3/4 (1998), pp. 383-384Published by: Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy ofSciences in PragueStable URL: http://www.jstor.org/stable/23467416 .Accessed: 14/06/2014 12:20

  Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

  .JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

  .

  Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy of Sciences in Prague iscollaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Listy filologick / Folia philologica.

  http://www.jstor.org

  This content downloaded from 62.122.73.250 on Sat, 14 Jun 2014 12:20:40 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/stable/23467416?origin=JSTOR-pdfhttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsphttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • Listy filologick CXXI, 1998, 3-4 RECENZE

  zaci arcibiskupskho dvora v rozvinut

  form Hledkov spatuje ve 30. letech,

  kdy se Jan IV. z Drac vrtil ze svho

  vynucenho pobytu v Avignonu. na

  plnn tchto snah vak dolo a bhem

  episkoptu Arnota z Pardubic. Pozoru

  hodn je pedevm skutenost, e se na

  svtsk sprv (funkce pokladnka - the

  saurarius - duchovn podkomo - laik

  hofmistr - magister curie - laik, ni

  lechtic) podlely ob sloky - laick i du

  chovn. Hrub odhady ohledn velikosti

  dvora, kter Hledkov provedla, svd

  o tom, e ve srovnn s dvory lucembur

  skch panovnk byly dvory praskch

  arcibiskup mnohem men. Velikost

  sti dvora, je se podlela na spirituln

  sprv, odhaduje asi na osmaticet stle

  innch osob, naopak st dvora, kterou

  tvoili jak dvort hodnosti, tak i kapla ni, familii a emeslnci, pravideln za

  hrnovala asi ptaticet osob. Tato sla

  vak autorka povauje za doln hranici.

  Martin Nodl (Praha)

  Vladimr Kyas, esk bible v djinch nrodnho psemnictv. Praha, Vyehrad 1997, 319 str., 16 obr.

  pl., 29 il. v textu.

  Pedem je nutno pipomenout, e Ky asovu monografii o esk bibli a jejm mst v djinch eskho psemnictv pi

  pravili po autorov pedasn smrti jeho

  ptel a spolupracovnci M. Bohatcova,

  E. Michlek, J. Perkov a D. losar;

  pomohl vznamn i J. Vintr, kter na

  psal kapitolu o barokn svatovclavsk

  bibli a pipravil "rodokmen" esk bible

  (jde o 41. kapitolu, nikoliv 38., jak je uvedeno na str. 296), a K. Stejskal, kte

  r se postaral o obrazov plohy a jejich seznam. Tha redakce a dotaen rukopi

  su tisku leela ovem vhradn na bed

  rech poadatelky knihy J. Perkov, kte

  r pipravila i plohy kapitol 37-39 a se

  stavila potebn rejstky. VI. Kyas se zabval eskou bibl od

  svch studentskch let a jeho prce mu

  zajistily respekt a uznn i v zahrani. Je

  proto tstm pro eskou vdu, e se po dailo vydat syntzu jeho badatelskho

  sil, pedstavit zvry, nim se dopra coval.

  VI. Kyas pistupoval ke svmu tma

  tu jako filolog. Byl mu vlastn kritick vztah textm a smysl pro jejich roz

  tdn do redakc. Postupoval chrono

  logicky. Nejprve pojednal o pedpokla dech a potcch biblickho pekladu, ale

  vlastnm jdrem knihy jsou charakteristi

  ky prv a tvrt biblick redakce, ped

  stavujc vechny dochovan prameny. Stail se jet vyrovnat s titnmi bible

  mi 16. stolet, ale sta o Kralick a Svato

  vclavsk bibli zpracovali ji Kyasovi

  ptel. Prce utdila mnostv materi lu a definovala jazyk jednotlivch fz

  pekladatelskho dla. Pesto zstalo n

  co nevyeno. Bible v nrodnm jazyce

  plnila i adu symbolickch (zstupnch) funkc ve smyslu kulturn reprezentace dvoru, crkve a sttu. Kdyby byla tato

  specifick role peloen bible docenna,

  nebylo by mono uvaovat o enskch klterech jako o jedin monm objed nateli. Dleitou roli v pekladatelskch aktivitch musely toti hrt zjmy a po

  teby nejvych pedstavitel sttu a cr

  kve, vce mn koordinovan, sahajc od

  praskch dominikn a po agiln a re

  spektovan augustininy v Roudnici, hl

  sc se vdom eskmu jazyku. V nejstar znm esk bibli, tj. Bib

  li dransk, dochovan asi jen z jedn

  tetiny ve fotokopich, rozliuje VI. Kyas asi deset odbornk-pekladatel, kter

  na zklad terminologickho rozboru le

  n do dvou skupin. Jako jeden z pekld

  383

  This content downloaded from 62.122.73.250 on Sat, 14 Jun 2014 12:20:40 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • Listy filologick CXXI, 1998, 3-4 RECENZE

  tel byl zatm identifikovn jen jaksi

  jmnem neznm dominikn patc do

  druh ("mlad") skupiny, kter je pro kazateln autorem prozaickho ivota

  Krista Pna a eskho Pasionlu; ostat

  n spolupracovnci unikaj zatm evi

  denci. VI. Kyas nadhazuje jen monost, e v druh ("mlad") skupin psobili i prat kazatel (opatrn je zmnn i Mi

  l z Krome), uvauje vak i o spolu

  prci s benediktinskm klterem v Bev

  nov i o njakm kltee mimo Prahu.

  Jist nelze takovto vahy vylouit, ale

  pedpokldan zjem vysok crkevn

  hierarchie nut znovu obrtit pozornost roudnickm augustininm, kde ostat

  n jedna z dovezench latinskch bibl

  (exemplr Parisiense) slouila nepochyb n jako text, z nho se pekldalo (viz

  prce Freitengerovy). tenv zjem vzbuzuje i zdrenli

  v Kyasv nzor na monou pekladatel skou spoluast M. Jana Husi. Zda se

  Hus pmo zastnil druh redakce textu, nelze zatm ci, protoe Husovy spisy se

  zetelem esk bibli nejsou jet dosta

  ten prozkoumny. Pesto je mono pi

  pustit, e esk peklad bible druh i tet

  redakce, stejn jako sporn spisek o es

  km pravopise, vznikly v nejblim Hu

  sov okol. O me Husovy osobn asti

  nen vak dosud znmo nic uritho.

  VI. Kyas se podrobn seznmil s ce

  lou pramennou zkladnou eskch bibl.

  Przkum jednotlivch text (exempl) strhoval vak autorovu pozornost natolik,

  e strukturoval svj vklad do kapitol a odstavc, jim jakoby v pozad stl ka

  talog biblickch kodex a dochovanch

  fragment. S tmito parcilnmi komen

  ti se stdaj zajmav syntetizujc va

  hy, dotkajc se povahy jednotlivch re

  dakc, text s bibl souvisejcch (Evan

  gelium sv. Matoue s homiliemi, esk Komestor, latinsko-esk mamotrekty),

  problm bible v Tboe, otzek tdn

  eskch biblickch rukopis nebo vlivu

  eskch biblickch text na staropolsk

  peklady. Podobn, tj. s detailn pozor nost jednotlivm vydnm, pistupoval autor tiskm tvrt redakce biblick

  (titn) produkci 16. stolet. V tomto

  kontextu jsou dleit vloen vahy o prv esk mluvnici a gramatice.

  Vysokou rove m pipojen kapi tola o Bibli kralick (postrdme vak

  zamylen nad jej teologi) a Bibli svato

  vclavsk. Instruktivn psob srovnn

  stejnch biblickch mst v rznch pe kladech, jak byly pedstaveny v Plo

  hch. V zvru knihy je podn seznam

  eskch biblickch rukopis a tisk, pro

  snadnj orientaci je dleit i schema

  tick "rodokmen" esk bible. Vhled do

  textu ulehuj rejstky, pomh i seznam

  vyobrazen.

  Kyasova monografie o esk bibli ne

  ztrat po dlouhou dobu svou aktulnost a vpovdn hodnotu. Svm zpsobem je

  pomnkem jedn filologick generace. Pavel Spunar (Praha)

  Cesty a cestovn v ivot spolenosti (Reisen im Leben der Gesellschaft). Sbornk pspvk z konference konan

  6.-8. z 1994 v st nad Labem. Usp. Lenka Bobkov a Michaela Neudertov.

  (Acta Universitatis Purkynianae, Philo

  sophica et Historica, Studia Historica II,

  1995.) st n. Labem, Univerzita J. E. Purkyn 1997, 498 str., il.

  Ve dnech 6.-8. z 1994 uspodala Univerzita J. E. Purkyn v st n. Labem

  mezinrodn konferenci na tma "Cesto

  vn jako modernizan initel od stedo

  vku po 19. stolet". Texty vech takka

  padesti pspvk, kter tam zaznly,

  384

  This content downloaded from 62.122.73.250 on Sat, 14 Jun 2014 12:20:40 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

  Article Contentsp. 383p. 384

  Issue Table of ContentsListy filologick / Folia philologica, Vol. 121, No. 3/4 (1998), pp. 199-424Front MatterBezge zwischen antiker und moderner Sprachnormentheorie [pp. 199-219]Svdectv textili z relikviovho hrobu sv. Ludmily [pp. 220-254]as a minulost ve vnmn vesnian pozdnstedovkch ech [pp. 255-275]Pechodnky v esk prze J. A. Komenskho [pp. 276-302]Diachronn sloka eskho nrodnho korpusu: Obecn zsady, kontext a souasn stav [pp. 303-313]MISCELLANEA BIO-BIBLIOGRAPHICAMaterily k historii papeskch alumnt v Praze, dochovan v Historickm archivu Svat kongregace pro evangelizaci nrod neboli "De Propaganda Fide" v m [pp. 314-318]Neznm bse Erazima mladho ze tampachu v pamtnku Tychona Brahe [pp. 319-322]

  DISCUSSION / POLEMIKA NZORYVlastimil Kybal, "Pontes Pragenses" a potky kalicha [pp. 323-326]ber den Comenius-Publikationen im Jubilumsjahr [pp. 327-336]An Intimate Portrait of Vclav Vavinec Reiner [pp. 337-340]Zsady transkripce eskch text z barokn doby [pp. 341-346]

  CHRONICLE / ZPRVYOslavy 650. vro zaloen Novho Msta praskho [pp. 347-348]Hradeck konference o esk slovesn kultue 17. a 18. stolet [pp. 349-351]

  PEOPLE WORK TIME / LID DLO ASKALENDRIUM [pp. 352-353]

  REVIEWS / RECENZEReview: untitled [pp. 354-355]Review: untitled [pp. 355-359]Review: untitled [pp. 359-362]Review: untitled [pp. 362-364]Review: untitled [pp. 364-367]Review: untitled [pp. 367-368]Review: untitled [pp. 368-370]Review: untitled [pp. 370-372]Review: untitled [pp. 372-373]Review: untitled [pp. 373-375]Review: untitled [pp. 375-376]Review: untitled [pp. 376-378]ESK MEDIEVALISTIKA 1995-1996 [pp. 378-383]Review: untitled [pp. 383-384]Review: untitled [pp. 384-386]Review: untitled [pp. 386-388]Review: untitled [pp. 388-391]NSLEDUJC RECENZE byly odevzdny v roce 1993 pro jin asopis, kter nebyl realizovn [pp. 391-396]Review: untitled [pp. 396-398]Review: untitled [pp. 399-399]Review: untitled [pp. 399-401]Review: untitled [pp. 401-403]Review: untitled [pp. 403-404]Review: untitled [pp. 404-406]Review: untitled [pp. 406-409]Review: untitled [pp. 409-412]Review: untitled [pp. 412-414]Review: untitled [pp. 415-420]Review: untitled [pp. 420-422]

  [BOOKS RECEIVED / DOL KNIHY] [pp. 423-424]Back Matter