of 14 /14
ERCEA/TA/136/2016 Agent de presă și comunicare Pagina 1 din 14 CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (AECEC, denumită în continuare „agenția”) organizează în prezent o selecție externă în vederea alcătuirii unei liste de rezervă de maximum 5 candidați: recrutarea se va face în funcție de disponibilitatea posturilor și a bugetului. Perioada de înscriere va începe la data de 26/07/2016 ora 15.00 și se va încheia la data de 26/08/2016, ora 12.00 (la amiază), ora Bruxelles-ului. Ref. Ares(2016)3636701 - 19/07/2016

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

  • Author
    others

  • View
    44

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) –...

Page 1: CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

ERCEA/TA/136/2016 – Agent de presă și comunicare Pagina 1 din 14

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și

comunicare”

ERCEA/TA/136/2016

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (AECEC, denumită în continuare

„agenția”) organizează în prezent o selecție externă în vederea alcătuirii unei liste de rezervă de

maximum 5 candidați: recrutarea se va face în funcție de disponibilitatea posturilor și a bugetului.

Perioada de înscriere va începe la data de 26/07/2016 ora 15.00 și

se va încheia la data de 26/08/2016, ora 12.00 (la amiază), ora Bruxelles-ului.

Ref. Ares(2016)3636701 - 19/07/2016

Page 2: CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

ERCEA/TA/136/2016 – Agent de presă și comunicare Pagina 2 din 14

Cine suntem

Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (AECEC) se ocupă cu selectarea și

finanțarea ideilor excelente care nu au fost încă puse în practică, fiind dedicată oamenilor de știință

care le concep.

Practic, ERCEA sprijină activitatea Consiliului European pentru Cercetare (CEC), primul organism de

finanțare paneuropean, care susține cea mai bună cercetare de frontieră din Europa, instituit de

Comisia Europeană în februarie 2007. ERCEA a fost creată pentru a gestiona programul „Idei”, care

face parte din cel de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare al UE (PC7). Mandatul agenției a fost

reînnoit până în 2024, în vederea punerii în aplicare a unei părți a Programului-cadru pentru cercetare

și inovare (2014-2020) – Orizont 2020.

În acest scop, ERCEA gestionează trei programe principale de acordare de granturi pentru cercetători:

Granturile pentru cercetători debutanți („Starting Grants”), destinate noilor lideri în domeniul

cercetării aflați la începutul carierei, granturile pentru cercetători în faza de confirmare („Consolidator

Grants”), destinate cercetătorilor aflați la nivel de excelență, care sunt deja independenți, și granturile

pentru cercetători confirmați („Advanced Grants”), care îi susțin pe cercetătorii de prim rang deja

consacrați. Granturile finanțează proiecte în orice domeniu de cercetare, excelența fiind unicul criteriu

de selecție. De la crearea agenției până în prezent s-a acordat sprijin pentru mai mult de 5 000 de

cercetători și pentru proiectele lor de cercetare de frontieră. În cadrul programului Orizont 2020,

ERCEA are un buget total de aproximativ 13 miliarde EUR.

Unitatea de comunicare a ERCEA pune în aplicare strategia de comunicare a CEC adoptată de

consiliul științific al acestuia. Activitățile unității vizează creșterea vizibilității CEC în Europa și în

afara ei, precum și promovarea oportunităților sale de finanțare și a cercetărilor pe care le finanțează,

în cooperare cu Comisia Europeană și cu diferiți multiplicatori.

Agenția este situată în inima orașului Bruxelles și se estimează că va avea în total 529 de angajați până

la sfârșitul anului 2020. Pentru mai multe detalii cu privire la CEC și AECEC, vă rugăm să vizitați

site-ul nostru: http://erc.europa.eu/

Mediul nostru de lucru

Page 3: CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

ERCEA/TA/136/2016 – Agent de presă și comunicare Pagina 3 din 14

ERCEA este dedicată excelenței în cercetare și în toate aspectele activității sale și caută să atragă

persoane cu calități excepționale, foarte motivate și care au know how-ul și calificările potrivite.

Mediul de lucru în cadrul ERCEA este modern, dinamic, stimulativ și atrăgător. Printre principalele

sale avantaje, agenția oferă:

o reputație deosebită în ceea ce privește finanțarea excelenței științifice;

un mediu instructiv, multicultural și multilingv;

oportunități de învățare continuă și de dezvoltare a competențelor;

trasee profesionale interesante: dezvoltarea carierei, formare, programe de mobilitate internă,

posibilitatea încheierii de contracte pe durată nedeterminată, promovări;

programe de lucru flexibile;

facilități pentru viața socială și pentrustarea de bine;

egalitate de șanse și un loc de muncă bazat pe respectul pentru ceilalți și pentru mediu.

Fișa postului

Funcții și atribuții

Scopul principal al acestui post este de a oferi consiliere președintelui CEC și membrilor consiliului

științific cu privire la toate activitățile legate de mass-media, precum și de a organiza, a supraveghea și

a duce la îndeplinire aceste activități. Obiectivul îl constituie dezvoltarea și gestionarea activităților de

informare și comunicare externă, în vederea promovării CEC și a difuzării informațiilor cu privire la

activitățile și realizările CEC, sub supravegherea șefului unității Comunicare. COMUNICARE EXTERNĂ (general) – Comunicare externă

conceperea și organizarea acțiunilor din sfera mass-media, medierea interviurilor, redactarea și corectarea articolelor și aducerea unei contribuții la informări;

asigurarea legăturii cu Serviciul purtătorului de cuvânt al Comisiei, cu DG RTD (Direcția Generală Cercetare și Inovare), cu DG COMM (Direcția Generală Comunicare) și cu membrii relevanți ai Cabinetului, cu privire la aspectele legate de mass-media, sub supravegherea șefului unității;

conceperea și desfășurarea de activități specifice pe platformele de comunicare socială pentru conducerea agenției;

elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă și participarea la activitățile de mass-media;

conceperea și gestionarea activităților de comunicare, informare, promovare, diseminare și conștientizare;

conceperea și organizarea de interviuri la radio și TV; organizarea unor cursuri de formare în domeniul mass-media; monitorizarea activităților din domeniul mass-media și analizarea impactului

acestora; identificarea nevoilor de comunicare și definirea obiectivelor și a strategiilor

de comunicare; informarea și consilierea persoanelor și a organizațiilor interesate cu privire

Page 4: CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

ERCEA/TA/136/2016 – Agent de presă și comunicare Pagina 4 din 14

la activitățile și realizările agenției; asigurarea legăturii cu jurnaliștii și cu ofițerii de presă.

Experiența și calificările necesare

1. Criterii de eligibilitate

Candidații vor fi considerați eligibili pentru selecție dacă vor îndeplini următoarele criterii formale

până la termenul de depunere a candidaturilor:

1.1 Condiții generale:

• să fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene;

• să se bucure de drepturi cetățenești depline;

• să își fi îndeplinit toate obligațiile impuse de legislația aplicabilă privind serviciul militar;

• să prezinte garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor în cauză1;

• să fie apt din punct de vedere fizic pentru a îndeplini atribuțiile postului.

1.2 Condiții specifice:

1.2.1 Calificări

Să aibă un nivel de educație corespunzător unor studii universitare încheiate, absolvite cu diplomă, de

cel puțin trei ani.

Vor fi acceptate doar documentele eliberate de autoritățile statelor membre ale UE și calificările

recunoscute ca echivalente de autoritățile relevante ale statelor membre ale UE. În cazurile în

care diplomele sunt obținute într-un stat din afara UE, candidatului i se poate solicita să prezinte

documentul relevant de comparabilitate emis de o autoritate recunoscută.

Anul și luna acordării diplomei respective trebuie să fie indicate în formularul de depunere a

candidaturii pentru a permite calcularea experienței profesionale.

1.2.2 Cunoștințe de limbi străine

Să cunoască temeinic limba engleză2 și să cunoască la nivel satisfăcător o altă limbă oficială a Uniunii

Europene, în măsura necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor postului.

1 Înainte de angajare, candidatului selectat i se va cere să prezinte un certificat din evidențele poliției care să dovedească

faptul că nu are cazier.

Page 5: CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

ERCEA/TA/136/2016 – Agent de presă și comunicare Pagina 5 din 14

1.2.3 Experiență profesională

La data limită de depunere a candidaturilor, candidații trebuie să aibă o experiență profesională de cel

puțin 5 ani, la nivel național și/sau internațional, inclusiv o experiență profesională de cel puțin 3 ani

relevantă în mod direct pentru îndeplinirea sarcinilor descrise în secțiunea „Funcție și atribuții”,

dobândită după absolvirea studiilor menționate la punctul 1.2.1.

2. Criterii de selecție

2.1 Criterii esențiale

2.1.1 Experiență specifică

experiență în presă și în comunicare, în domeniul cercetării.

2.1.2 Aptitudini și competențe generale (vor fi evaluate doar în timpul probei scrise și al interviului)

cunoașterea politicilor și a strategiilor UE în materie de informare și comunicare;

o foarte bună cunoaștere a limbii engleze scrise și vorbite;

aptitudini de redactare și prezentare;

capacitatea de a utiliza instrumente electronice de birou (procesare de text, foi de calcul,

e-mail, internet etc.);

capacitatea de a utiliza în mod activ platformele de comunicare socială;

cunoașterea politicilor și a programelor europene în domeniul cercetării;

capacitatea de a lucra în echipă, sub presiune și într-un mediu multicultural;

capacități de analiză și competențe de comunicare, de soluționare a problemelor și

organizatorice.

2.2 Reprezintă un avantaj

experiența profesională într-un domeniu relevant pentru funcție, pe lângă experiența

menționată la criteriile de eligibilitate;

experiența profesională dobândită într-o instituție a UE sau într-o organizație internațională.

2 Deoarece engleza este limba principală de lucru în cadrul ERCEA, cunoașterea aprofundată a acesteia constituie un criteriu

de evaluare pentru toate profilurile.

Page 6: CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

ERCEA/TA/136/2016 – Agent de presă și comunicare Pagina 6 din 14

Procedura de selecție

1. Admiterea la procedura de selecție

După împlinirea termenului de înregistrare online, agenția va verifica dacă candidaturile depuse

respectă criteriile de eligibilitate (în conformitate cu secțiunea 1 de mai sus).

2. Evaluarea inițială a candidaturilor

Comitetul de selecție va analiza scrisorile de intenție și CV-urile candidaților eligibili, având în vedere

criteriile de selecție (de la punctul 2.1.1 și subsecțiunea 2.2 de mai sus).

3. Invitația la susținerea probelor

La finalizarea evaluării, comitetul de selecție va întocmi o listă restrânsă cu 15 dintre candidații care se

potrivesc cel mai bine nevoilor agenției pentru funcțiile și atribuțiile menționate în prezenta cerere.

Candidații înscriși pe lista restrânsă vor fi invitați să susțină o probă scrisă3.

Doar candidații care au reușit probele scrise vor fi invitați la o probă orală (interviu).

Fiecărui candidat în parte i se va trimite o scrisoare prin e-mail de la adresa ERC-

[email protected], conținând detalii cu privire la data, ora și adresa testării programate. În

cazul în care vă schimbați adresa de e-mail, vă rugăm să ne contactați la adresa ERC-

[email protected].

Data programată de agenție pentru proba scrisă și pentru cea orală nu poate fi schimbată la solicitarea

candidatului. Candidații vor fi informați cu privire la dată în momentul primirii invitației la susținerea

probelor printr-un e-mail de la [email protected].

3 Numărul candidaților care vor fi invitați să susțină proba scrisă va fi de aproximativ trei ori mai mare decât

numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă.

Page 7: CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

ERCEA/TA/136/2016 – Agent de presă și comunicare Pagina 7 din 14

4. Probele

4.1.1 Proba scrisă

Proba scrisă va cuprinde:

(1) Unul sau mai multe studii de caz pe o temă legată de domeniul postului vacant, având rolul de

a testa cunoștințele tehnice ale candidaților, precum și capacitatea lor de înțelegere, de analiză, de

sinteză și de redactare în limba engleză.

(2) Întrebări generale pentru evaluarea cunoștințelor candidatului cu privire la politicile de

comunicare, instituțiile UE, agenția și activitatea acesteia, inclusiv a aptitudinilor și a competențelor

generale detaliate la punctul 2.1.2 din prezentul anunț de post vacant.

Invitația va conține detalii suplimentare.

Proba se va susține în limba engleză, la Bruxelles. Se vor acorda între 0 și 100 de puncte (punctaj

minim necesar: 50).

4.1.2 Interviul

Interviul cu comitetul de selecție îi va permite acestuia să finalizeze evaluarea candidatului în

conformitate cu criteriile de selecție.

Interviul se vă desfășura în limba engleză, la Bruxelles. Cunoștințele candidatului privind o a doua

limbă oficială vor fi evaluate în conformitate cu punctul 1.2.2.

Proba orală va fi notată între 0 și 100 de puncte (punctaj minim necesar: 50).

5. Verificarea documentelor și a eligibilității

Candidatura va fi verificată pe baza documentelor și a certificatelor originale, pentru a confirma

acuratețea și eligibilitatea cererii de candidatură.

În cazul în care, în orice etapă a procedurii, se constată că informațiile furnizate în dosarul de

candidatură au fost falsificate cu bună știință, candidatul va fi descalificat din procedura de

selecție.

6. Lista de rezervă

Comitetul de selecție va înscrie pe o listă de rezervă maximum 5 candidați, care au cele mai mari

punctaje.

Page 8: CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

ERCEA/TA/136/2016 – Agent de presă și comunicare Pagina 8 din 14

Proiectul de listă de rezervă, în ordine alfabetică, va fi prezentat spre aprobare autorității împuternicite

să facă numiri, din cadrul agenției. Înscrierea pe lista de rezervă se face sub rezerva confirmării

eligibilității candidatului în urma verificării documentelor originale, astfel cum se specifică la punctul

5.

Candidații trebuie să aibă în vedere că includerea pe o listă de rezervă nu implică niciun drept

la un loc de muncă în cadrul agenției.

Lista de rezervă va fi valabilă timp de 12 luni de la data întocmirii sale. Perioada de valabilitate a listei

de rezervă poate fi prelungită la discreția autorității împuternicite să facă numiri.

Înainte de semnarea contractului, candidatul selectat va fi supus unui control medical obligatoriu

efectuat de unul dintre medicii instituțiilor, astfel încât agenția să obțină certitudinea că acesta

îndeplinește cerința prevăzută la articolul 28 litera (e) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

7. Informarea candidaților

Toți candidații vor fi informați cu privire la rezultatul candidaturii lor printr-un mesaj de la adresa

[email protected]. În cazul în care vă schimbați adresa de e-mail, nu uitați să

semnalați schimbarea la adresa menționată mai sus. Pentru a facilita procedura de selecție, toate

comunicările către candidați cu privire la acest post vacant vor fi transmise în limba engleză.

8. Procedura de depunere a candidaturii

Pentru a-și depune candidatura pentru acest post, candidații trebuie să prezinte un curriculum vitae

detaliat și actualizat și o scrisoare de intenție, prin intermediul bazei de date EU CV online4, cel mai

târziu la data de 26/08/2016, ora 12.00 (la amiază), ora Bruxelles-ului.

Documentele justificative care probează informațiile furnizate vor fi solicitate într-o etapă ulterioară.

Candidații sunt invitați să își depună candidatura în limba engleză, pentru a facilita procesul de

selecție.

Candidaților le este interzis să-i contacteze pe membrii comitetului de selecție, direct sau indirect, cu

privire la procesul de recrutare. Autoritatea împuternicită să facă numiri a Agenției Executive își

rezervă dreptul de a-i descalifica pe candidații care nu țin seama de aceste instrucțiuni.

4 http://ec.europa.eu/civil_service/job/cvonline/index_ro.htm

Page 9: CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

ERCEA/TA/136/2016 – Agent de presă și comunicare Pagina 9 din 14

Candidaților li se recomandă insistent să nu aștepte până în ultima zi a perioadei de înscriere, întrucât

traficul internet intens sau o problemă de conexiune la internet ar putea crea dificultăți la transmiterea

candidaturii. Agenția nu poate fi considerată responsabilă pentru întârzierile cauzate de astfel de

dificultăți.

Candidații răspund pentru informațiile pe care le furnizează, care stau la baza evaluării realizate de

comitetul de selecție. Asigurați-vă că toate informațiile sunt complete și corecte (inclusiv opțiunile din

meniul derulant), înainte de validarea candidaturii dumneavoastră.

Veți fi descalificat dacă:

nu respectați condițiile de depunere a candidaturii pentru cererea publicată;

nu finalizați înscrierea online până la termen;

nu trimiteți o candidatură completă, care să cuprindă toate elementele solicitate;

nu îndepliniți toate criteriile de eligibilitate;

nu furnizați toate documentele justificative solicitate.

În cazul în care aveți vreo întrebare tehnică referitoare la EU CV online, puteți trimite un e-mail la

adresa [email protected]

Prezentarea documentelor în original în ziua interviului

În cazul în care sunteți invitat la interviu, vi se va cere să prezentați, în ziua interviului, documentele

originale sau copiile autentificate ale documentelor care conțin detalii despre cetățenie, studii și

experiența profesională. În ziua interviului, trebuie să aduceți:

un document care să vă ateste cetățenia (de exemplu pașaport, carte de identitate sau orice alt

document oficial care specifică cetățenia și care trebuie să fi fost obținut cel mai târziu la data

limită pentru înscrierea online);

un document care să ateste că v-ați îndeplinit obligațiile privind serviciul militar;

diploma (diplomele) care atestă finalizarea cu succes a studiilor dumneavoastră;

dovada experienței dumneavoastră profesionale, care să indice în mod clar datele de începere

și de încheiere și natura sarcinilor îndeplinite (de exemplu contracte de muncă, referințe din

partea angajatorilor).

Copiile pe suport de hârtie ale paginilor web și/sau trimiterile la site-uri nu constituie documente

justificative în acest sens.

Page 10: CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

ERCEA/TA/136/2016 – Agent de presă și comunicare Pagina 10 din 14

De asemenea, trebuie să aduceți o fotocopie a fiecărui document. După verificare, documentele

originale vă vor fi restituite în ziua interviului. Fotocopiile vor fi păstrate în limitele de timp precizate

în declarația specifică de confidențialitate publicată pe site-ul agenției:

http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=48

Informații

Prezentul anunț de post vacant conține toate informațiile necesare.

Egalitate de șanse

Agenția aplică politica egalității de șanse și acceptă candidaturi fără nicio discriminare pe criterii de

sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, convingeri religioase,

politice sau de altă natură, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau

orientare sexuală.

Comitetul de selecție

Pentru acest profil va fi numit un comitet de selecție care va cuprinde cel puțin 3 membri, printre care

un membru desemnat de comitetul pentru personal.

Candidaților le este strict interzis să stabilească orice contacte, directe sau indirecte, cu membrii

comitetului de selecție, în orice etapă a procedurii de selecție. Comitetul de selecție respectă principiul

egalității de tratament atunci când evaluează meritele candidaților.

Calendar orientativ

Procesul de selecție poate dura câteva luni până la finalizare. Candidații vor fi informați în timp util cu

privire la rezultatul diferitelor etape. Un calendar orientativ va fi publicat și pe site-ul CEC:

http://erc.europa.eu/about-erc/job-opportunities.

Condiții de recrutare / Carieră

În etapa recrutării, următoarele condiții sunt obligatorii:

extras din registrul de condamnări penale, în original5 (valabil timp de 3 luni);

5 În cazul în care nu există un registru național central al cazierelor judiciare în statul membru în cauză, pot fi

solicitate alte documente, cum ar fi certificatele de bună purtare din partea autorităților polițienești.

Page 11: CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

ERCEA/TA/136/2016 – Agent de presă și comunicare Pagina 11 din 14

capacitate de muncă, conform rezultatelor vizitei medicale.

Trebuie să aduceți și o fotocopie a documentului menționat mai sus. După verificare, documentele

originale vă vor fi restituite în ziua interviului. Fotocopiile vor fi păstrate în limitele de timp precizate

în declarația specifică de confidențialitate publicată pe site-ul agenției:

http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=48

Candidaților acceptați li se pot oferi contracte de agenți temporari, în conformitate cu articolul 2 litera

(f) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RAA), pentru o perioadă inițială de doi

ani. Postul respectiv de agent temporar va fi încadrat în grupa AD 6. Candidații laureați, care sunt

recrutați, vor parcurge inițial o perioadă de probă de nouă luni.

Contractul poate fi reînnoit pentru o perioadă suplimentară de până la un an, după care poate fi

reînnoit pe durată nedeterminată.

Locul de muncă este Bruxelles, unde se află sediul agenției.

Condiții de recrutare / Carieră (pentru agenții temporari)

Pentru a putea fi luată în considerare, experiența profesională trebuie să aibă legătură cu unul dintre

domeniile de activitate ale instituției. Experiența profesională va fi luată în considerare începând cu

data la care candidatul a dobândit calificarea minimă pentru a avea acces la postul publicat. Experiența

profesională dobândită înainte de această dată nu va fi luată în considerare. Prin urmare, este esențial

să se furnizeze informații cu privire la calificarea care permite accesul la profil, în special data

obținerii acesteia. Pentru calcularea experienței profesionale este avută în vedere activitatea

profesională documentată în mod corespunzător (adică munca remunerată sau activitatea

independentă). Se ia în calcul serviciul militar obligatoriu sau serviciul public echivalent. Perioada

legală a concediului de maternitate este luată în calcul ca activitate profesională, dar nu și concediul

fără plată. Munca cu fracțiune de normă va fi luată în considerare proporțional cu procentul de ore

lucrate cu normă întreagă. Nu se ține cont de perioadele de studiu sau de formare, de stagiile

neremunerate și de bursele de studii. Orice perioadă de timp poate fi luată în calcul o singură dată (de

exemplu, în cazul în care candidatul a avut un loc de muncă cu normă întreagă, iar seara și în week-

end a desfășurat o activitate independentă de consultanță, zilele petrecute cu această a doua activitate

nu vor fi adăugate la perioada aferentă primei activități).

Remunerația

Salariul unui agent temporar din grupa AD 6 (treapta 1) constă într-un salariu de bază de 5 079,70

EUR, majorat cu diverse indemnizații, inclusiv cu alocații familiale. Salariile membrilor personalului

sunt supuse unui impozit comunitar reținut la sursă. Membrii personalului sunt scutiți de impozitul

național pe salariu și sunt înscriși în sistemele comunitare de securitate socială și de pensii. Pentru

informații suplimentare cu privire la condițiile de muncă ale personalului temporar, vă rugăm să

consultați Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Page 12: CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

ERCEA/TA/136/2016 – Agent de presă și comunicare Pagina 12 din 14

Protecția datelor cu caracter personal

Agenția se asigură că datele cu caracter personal ale candidaților sunt prelucrate în conformitate cu

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000

privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către

instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (Jurnalul Oficial al

Comunităților Europene, L 8 din data de 12 ianuarie 2001). Aceasta se aplică în special în ceea ce

privește confidențialitatea și securitatea acestor date.

O Declarație specifică de confidențialitate este publicată pe site-ul agenției, la următoarea adresă:

http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=48

Candidații sunt invitați să o citească cu atenție, deoarece oferă informații utile privind prelucrarea

datelor cu caracter personal în ceea ce îi privește, precum și drepturile relevante.

Cererile de reexaminare

Agenția și comisiile de evaluare își desfășoară activitatea în contextul principiilor generale ale

dreptului UE, astfel cum sunt interpretate de instanțe. Atunci când evaluează meritele candidaților,

comisiile de evaluare respectă principiul egalității de tratament.

Totuși, în cazul în care considerați că unul dintre aceste principii nu a fost aplicat în cazul

dumneavoastră, aveți dreptul să solicitați o reexaminare, în termen de 10 zile calendaristice de la

data la care v-a fost trimisă online scrisoarea care vă informează cu privire la decizie, trimițând o

scrisoare motivată corespunzător la adresa de e-mail a ERCEA – [email protected].

Vă rugăm să precizați următoarele date în subiectul scrisorii:

numărul cererii de exprimare a interesului în cauză;

numărul candidaturii dumneavoastră;

„Request for review” / „Cerere de reexaminare”;

etapa selecției vizată de plângere.

ERCEA o va transmite președintelui comitetului de selecție dacă intră în competența comitetului și

veți primi un răspuns cât mai curând posibil.

Căile de atac

În cazul în care, în orice stadiu al competiției, candidatul consideră că interesele sale au fost

prejudiciate printr-o anumită decizie, acesta poate lua următoarele măsuri:

Page 13: CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

ERCEA/TA/136/2016 – Agent de presă și comunicare Pagina 13 din 14

• Candidații pot depune o reclamație administrativă în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul

funcționarilor Uniunii Europene, la următoarea adresă:

ERCEA - European Research Council Executive Agency

To the attention of the Director [În atenția directorului]

REF ERCEA/TA/136/2016

COV2, Place Rogier 16

B-1049 Bruxelles

• Candidații pot introduce un recurs jurisdicțional, în temeiul articolului 270 din Tratatul privind

funcționarea Uniunii Europene și al articolului 91 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, la

următoarea adresă:

European Union Civil Service Tribunal [Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene]

Boulevard Konrad Adenauer

L-2925 Luxembourg

Luxemburg

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

Candidații trebuie să indice numărul cererii de exprimare a interesului în cauză. Perioada maximă

pentru inițierea celor două proceduri este de trei luni de la data notificării actului care lezează

candidatul [a se vedea Statutul funcționarilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr.

723/2004 al Consiliului (JO L 124, 27.4.2004, p. 1) – http://eur-lex.europa.eu/].

Vă rugăm să rețineți că autoritatea împuternicită să facă numiri nu are competența de a modifica

deciziile unui comitet de selecție. În conformitate cu hotărârea pronunțată, puterea discreționară amplă

a comisiilor de evaluare este supusă analizei instanței comunitare numai în cazul în care au fost în mod

clar încălcate normele comunitare care reglementează procedurile comisiilor de evaluare.

Plângerile adresate Ombudsmanului European

În calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, candidații pot depune o plângere în temeiul articolului 228

alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al condițiilor menționate în Decizia

94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile

generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (JO L 113, 5.4.1994, p. 15) la următoarea

adresă:

THE EUROPEAN OMBUDSMAN [OMBUDSMANUL EUROPEAN]

1, Avenue du President Robert Schuman - BP 403

67001 Strasbourg Cedex

Franța

http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces

Trebuie avut în vedere faptul că plângerile adresate Ombudsmanului nu suspendă termenul menționat

la articolul 90 alineatul (2) și la articolul 91 din Statutul funcționarilor cu privire la depunerea

plângerilor sau formularea unei căi de atac în fața Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene în

Page 14: CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI · CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI Agenți temporari (AD6) – „Agent de presă și comunicare” ERCEA/TA/136/2016 Agenția Executivă a Consiliului

ERCEA/TA/136/2016 – Agent de presă și comunicare Pagina 14 din 14

conformitate cu articolul 270 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. De asemenea,

trebuie menționat faptul că, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Condițiile generale pentru

exercitarea funcțiilor Ombudsmanului, orice plângere înaintată Ombudsmanului trebuie să fie

precedată de demersurile administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile și organele în cauză.