Click here to load reader

CERCETARE FORMEI

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CERCETARE FORMEI

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  1/25

  https://mariananu.wordpress.com/psihologie/3-formele-perceptiei-culorilor-specica-in-reglarea-activitatii-psihoziologice/

  FORMEE "ER#E"$%E% #&OR%OR' ("E#%F%#) *+ RE,RE #%%)$%%"(%0OF%1%OO,%#E

  3. FORMEE "ER#E"$%E% #&OR%OR' ("E#%F%#) *+ RE,RE #%%)$%%"(%0OF%1%OO,%#E

   

  *nsemn2tatea culorii este atestat2 i prin dominan4a ei 5n ansam6lul percep4iilorvizuale' iar omul primete 78 p9n2 la 8; din totalul informa4iilor despre mediul

   5nconaproC. ='[email protected] dec9t spre periferii >unde a

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  2/25

    (istemul format de cristalin i retin2 este 5n leg2tur2 cu centrul vederii dincreier prin linia nervilor. #ristalinul proiecteaz2 pe retin2 imaginea r2sturnat2micorat2 a o6iectului' 5n condi4ii diferite de luminozitate. He aceea irisul' aezatdinaintea cristalinului' func4ioneaz2 independent' ca diafragma unui aparat defotograat' regl9nd diametrul pupilei dup2 cum lumina este mai sla62 sau mai

  tare. Mic2rile irisului' menite s2 apere ochiul de ac4iunea prea puternic2 aluminii' au 5ns2 i unele consecin4e negative. a de pild2' la o lumin2 sla62'pupila m2rindu-se foarte mult' acomodarea ochiului nu se mai face perfectdeoarece se dezv2luie mult din regiunile periferice ale cristalinului' unde vedereanu e aa de 6un2 ca 5n centru' dar care ac4ioneaz2 concomitent cu centrul' mai6om6at.

    comodarea ochiului devine mai anevoioas2 i cu at9t mai defectuoas2 cu c9t' 5n efortul s2u de a preciza imaginea' cristalinului se 6om6eaz2 mai mult.

    Felul cum se acomodeaz2 ochiul la diferite ltre cromatice depinde i decapacitatea de refractare a corneei' a umoarei apoase i a cristalinului. Ochiulfunc4ioneaz2 ca o prism2 de cristal sau ca un instrument optic cu lentile' cedeviaz2 mai pu4in razele roii: motiv pentru care imaginea regiunilor roii ale unuio6iect se formeaz2 5n alte condi4ii dec9t cele ale regiunile violete. *n acestdomeniu D spune Ilise HevauC D JOchiul nostru se comport2 ca i celelalteinstrumente >[email protected] spre a duce imaginea pe retin2' tre6uie mai mult efort deacomodare pentru culorile roii dec9t pentru cele violete. cest travaliu almuchilor se face f2r2 s2 avem contiin4a efortului. Har dac2 deose6irea dintredou2 culori vecine e prea mare' vom sim4i foarte repede o o6oseal2 ce poatedeveni insuporta6il2.

  Hac2 C2m cu privirea' de eCemplu' o 4es2tur2 5n dungi roii i al6astre saugal6ene i violete' se produc un fel de f9lf9ire' datorit2 rapidei schim62ri 5nacomodarea ochiului' care p9n2 la urm2 tul6ur2 total imagineaK:

  Fenomenele proprii creterii mari a luminii se datoresc' 5n primul r9nd' faptului c2lumina distruge purpura retinian2 care se reface la 5ntuneric. #9nd lumina e multprea tare' decolorarea e mai rapid2 dec9t refacerea purpurei i ochiului pierde dinsensi6ilitate' a

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  3/25

  6astonae' aezate 5n eCtremele laterale ale ochiului' celule ce ar recep4iona iretransmite' cu deose6ire' valorile acromatice de clar-o6scur' pentru care suntsocotite specice vederii nocturne >viziune [email protected] iar celelalte' 5n form2 deconuri' specializate pentru percep4ia culorilor' servind cu deose6ire vederiidiurne >viziune [email protected]' grupate 5n centrul ochiului' 5n aa-numita fovee

  central2' socotit2 zona celei mai clare vederi.

    &nii cercet2tori contemporani arat2 c2 celulele vizuale nu sunt at9t de radicaldeose6ite' c2 5ntre 6astonae i conuri ar mai eCista tot felul de alte formeintermediare' precum i c2 am6ele tipuri de celule recep4ioneaz2 i culori i valoride clar-o6scur' ce e drept 5n propor4ii diferite.>[email protected]

    ezarea celulelor vizuale inBuen4eaz2 i calitatea general2 a vederii. stfel' 5ncentru retinei' unde sunt masate conurile' ecare celul2 este legat2 de c9te osingur2 6r2 nervoas2. ici viziunea este eCcelent2. Merg9nd spre periferiaretinei 5ns2' unde a6und2 6astonaele' leg2turile se grupeaz2 asau [email protected] i altele la rou. (intezacelor trei tipuri de celule face ca ochiul s2 poat2 percepe uor toate culorile i un

  foarte mare la num2r prin cele vreo 788 888 de 6re ale nervului optic admi49ndchiar c2 ecare dintre ele ar putea recep4iona distinct un anume mesa< coloratdin innitatea celor posi6ile. (e pare c2 Noung a a

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  4/25

  fotochimic' este transmis2 de la celulele fotosensi6ile la straturile celulelorneuronale de la nivelul retinei aceasta realizeaz2 o prim2 opera4ie de modularei codicare. "otrivit unei ipoteze a lui R. ,ranit' prin conectarea diferen4ial2 astraturilor neuronale cu cel fotosensi6il' se formeaz2 trei sisteme de recep4ie:

  =. (istemul receptor de und2 lung2' care include modulatori speciali pentruportocaliu i gal6en

  G. (istemul receptor de und2 mi

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  5/25

    O mare inBuen42 asupra modului cum se percep culorile o eCercit2 ifenomenele acomod2rii ochiului. &nele din ele au mai fost men4ionate: ca deeCemplu' acomodarea cromatic2 de la o culoare tranant2 la alta' varia4ia desensi6ilitate dintre gama rourilor i cea a violeturilor' acomodarea i deose6irilede percep4ie 5n condi4ii de luminat sla6 sau puternic' .a.m.d.

    (itua4iile la care ochiul este o6ligat s2' se acomodeze ind 5ns2 mult maidiverse tot at9t de diferite sunt i modic2rile pe care le sufer2 percep4iaculorilor. "rintre ele se num2r2 i o6oseala ochilor care' dei 5n mal2mpi cu vapori de [email protected]' sesiz2m tonul luminii precumi faptul c2 multe culori o6inuite i-au schim6at 5nf24iarea. Hup2 un timp' c9ndochii s-au o6inuit 5n mediu o6osind' lumina ni se va p2rea al62' iar o6iectele

  normal colorate. "rivind 5ns2 imediat o fotograe 5n culori f2cut2 5n acelai loc'vom constata cu uimire raporturile cromatice sunt cu totul altele: de fapt' cele pecare le-am surprins 5n primele clipe' c9nd ochii nu osteniser2 5nc2.

    Har' percep4ia culorilor este puternic inBuen4at2 chiar de culori' 5n sine.Modic2ri 5nsemnate de percep4ie cromatic2 se datoresc i acomod2rii ochiului ladistan42' mai ales 5n func4ie i de contraste fenomene ce eCplic2' 5ntre altele' iamestecul optic de culori.

    rnheim arat2 c2 5n general vederea ne e doar 5ntr-un anume conteCt perceptiv.

    J(e cunoate mai pu4in D spune #esare Musatti D interac4iunea dintresuprafe4ele cromatice' fenomen care' 5ntr-un anume fel' e opus fenomenului decontrast >[email protected] i datorit2 c2ruia interinBuen4ele dintre mai multe suprafe4e duc la omicorare a deose6irilor: suprafa4a ce sufer2 o egalizare cu alta' se 5m6og24etecu o component2 cromatic2 sau cu un grad de luminiscen42' corespunz9nd culoriisau luminozit24ii celeilalte suprafe4e. Remarca6il este faptul c2 unicareaformal2' constituie un factor ce favorizeaz2 un factor ce contri6uie la egalizareK.>[email protected]

    "rincipiul unic este principiul maCimei omogenit24i i poate enun4at 5n felulurm2tor: c9mpul vizual se frac4ioneaz2 5n unit24i formale 5n aa fel 5nc9t ecare

  structur2 par4ial2 tinde s2 devin2' pe c9t posi6il >5n raport cu situa4ia o6iectiv2 [email protected]' omogen2. "rincipiu ce se completeaz2 la r9ndul s2u' printr-altul' cerezum2 toate legile pregnan4ei formale: ecare unitate formal2' constituit2 dup2principiul maCimei omogenit24i' tinde s2 accentueze propria sa omogenitatefor49nd condi4iile o6iective ale stimula4iilor.

    Egalizarea cromatic2 ce se produce 5ntr-un ansam6lu cromatic' v2zut ca unitar'n-ar reprezenta atunci dec9t un caz particular al acestei legi generale aomogenit24ii perceptive' care e conrmat2 5n at9tea alte situa4ii' i care n-arenevoie pare-se' de o eCplica4ie special2.>[email protected]

  Memoria culorilor este foarte sla62 D mult mai proast2 dec9t cea muzical2' deeCemplu i pe de alt2 parte' pentru c2 5n terminologia culorilor mai d2inuie

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  6/25

  numeroase confuzii' at9t 5n ceea ce privete diferitele no4iuni ale teoriei culorilor'c9t i mai ales 5n privin4a denumirilor propriu-zise. celai cuv9nt desemneaz2'de pild2' alte culori 5n diferite 42ri' 5n diferite domenii de activitate >pictur2'ceramic2' sticl2' teCtile' confec4ii' industria grea' arhitectur2 [email protected] sau 5n diferitecataloage ale produc2torilor de culori D ecare din ei av9nd propriile sale p2reri

  sau interese comerciale' secrete de fa6rica4ie' .a.m.d.

  Michel #hevreul a creat 5n =73 un cerc cromatic la 6aza c2ruia se aBau dou2varia6ile: nuan4a D reprezent9nd com6ina4ia mai multor culori tonul' amesteculnuan4ei cu negru sau al6. #hevreul urm2rea s2 capete o multitudine de nuan4eprin crearea a G de trepte intermediare 5n irul culorilor spectrale i un num2r imai mare de tonuri' amestec9nd ecare nuan42' e cu din ce 5n ce mai mult al6'e cu negru. (istemul s2u prevedea un cerc mare 5mp2r4it 5n G de sectoare't2iate apoi circular de G= de circumferin4e concentrice. stfel' ecare sector este

   5mp2r4it 5n c9te G= de casete' dintre care cea din centru forma cu toate celelalte

  un cerc al6 pe c9nd la eCteriorul cercului casetele formau o 6and2 circular2neagr2. *n caseta median2 a ec2rui sector' se aB2 nuan4a pur2' f2r2 amestec deal6 sau negru . Merg9nd spre centru' casetele erau deschise' i dimpotriv2deveneau treptat mai 5nchise' prin amestec cu negru.

  #hevreul o64inuse astfel =3Q7 de nuan4e deose6ite' aplicate pe un mare disc depor4elan' pe care le-a numerotat. #ercul s2u cromatic a constituit un real progres'nu numai teoretic' dar i 5n practica vopsitorilor i mai ales a tapisierilor>chimistul era [email protected]

  "rintre primele imprecizii de voca6ular D dei 5n mod curent nu se realizeaz2

  confuzia D poate socotit2 chiar cea privind no4iunea de culoare: din latinesculcolor' 5n lim6ile romanice sau Far6e' 5n german2 din cuv9ntul medieval>[email protected] Farawa: precum i to4i termenii ce deriv2 din grecescul hroma'ca de pild2 cromatic2. ccep4ia lor' acoperind o vast2 arie leCical2' dep2ete cumult sfera referin4elor la percep4ia optic2' la 5nsuirile sau la efectele culorilorpropriu-zise' generaliz9ndu-se 5n cele mai diferite domenii ca : opiniile politice'apartenen4a general2 a unui [email protected]

  Har 5n general percep4ia culorilor nu poate conceput2 5n afara luminii. Jadardiferen4ierea dintre lumin2 i 5ntuneric D spune ,olu i Hicu D corespunde' 5nplanul culorii' cu diferen4a dintre al6 li negru i dintre treptele intermediare ale lorD griul. *nseamn2 c2' 5ntr-un sens' func4ia sensi6ilit24ii fa42 de culoare esteconsu6stan4ial2 cu cea a sensi6ilit24ii luminoase. He aceea' prima precizare carese impune este de a folosi termenul de culoare nu numai 5n raport cu

  componentele registrului cromatic' ci i cu cele ale registrului acromatic. l6ul'negrul i griul nu sunt mai pu4in culori dec9t roul' gal6enul verdele sau al6astrul.

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  7/25

  ungimea de und2 dominant2 d2 direct numele culorii pure: rou' gal6en'al6astru' verde etc. sau a culorii compuse: rou-purpuriu' ' al6astru-verzui' etc.+umele culorii este calicat uneori drept nuan42 5n [email protected] sau'dimpotriv2' su64iat2 sau diluat2.

  ungimea de und2 dominant2 i factorul de puritate' constituie cromaticitateasursei de lumin2 sau cea a o6iectului ceea ce se numete cromie' 5n lim6a

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  8/25

    [email protected] *n cercul cromatic cu =G culori pure se pot citi i culorile complementarece sunt aezate eCact diametral opuse. "erechile complementare primare sunt:al6astru cu portocaliu' rou cu verde i gal6en cu violet iar cele complementare6inare: al6astru-violet cu gal6en-portocaliu' rou-violet cu gal6en-verzui i rou-portocaliu cu al6astru-verzui.

   onurile 5i pierd satura4ia ' devenind implicit mai 5nchise sau mai deschise' adic2 5i schim62 valoarea. "ictura 5n care domin2 raporturile de valoare' mai multdec9t cele de culoare' se numete pictur2 de clar-o6scur. ,racul urm2tor d2caracteristicile cromatice ale c9torva pigmen4i de uz curent:

  Ud V lungimea de und2 dominant2

  Uc V lungimea de und2 complementar2

  W V factorul de puritate al luminii transmise

  X V factorul de luminescen42

   a6elul ? .#araracteristici cromatice ale c9torva pigmen4i de uz curent >[email protected]

   

  +r.

   

  "igmentul

   

  +anometri

   

  W ;

   

  X ;

   

  =

   

  ermillon

   

  Q87

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  9/25

   

  Q8

   

  GG

   

  G

   

  Realgar

   

  3

   

  Q

   

  3G

   

  3

   

  "ortocaliu de cadmiu

   

  7

   

  8

   

  ?G

   

  ?

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  10/25

   

  ,al6en de zinc

   

  Q

   

  73

   

  73

   

   

  "2m9nt de (ienna ars

   

  7

   

  ?3

   

  7

   

  Q

   

  erde mamlachit

   

  Ud

   

  =

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  11/25

   

  =

   

  ?G

   

   

  erde smaragd

   

  =G

   

  ?8

   

  3

   

  7

   

  &litramarin

   

  ?Q7

   

  3=

   

  =

   

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  12/25

   

  #o6alt

   

  ?

   

  33

   

  =

   

  =8

  iolet de mangan >[email protected]

   

  Uc

   

  ?

   

  =8

   

  G

   

  #ulorile' aBate 5n aa numitul contrast complementar' se intensic2 i se eCalt2una pe alta p9n2 la un mare grad de luminozitate' c9nd sunt al2turate. Hou2lumini colorate complementar' amestecate' dau al6. ECperien4a clasic2' f2cut2

   5nc2 5n veacul trecut' arat2 c2 dac2 izol2m perfect un ochi de celalalt' printr-unecran perpendicular pe nas i proiect2m apoi un fascicul rou 5n ochiul st9ng iunul verde 5n cel drept' privitorul percepe lumina al62.

  Himpotriv2' culorile complementare pigmentare' amestecate 5n propor4ii egale'se anihileaz2 reciproc' d9nd un cenuiu foarte 5nchis' aproape negru' dar colorat.

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  13/25

    [email protected] ot de rela4iile complementare depinde i aa-numitul contrast simultan'eCprim9nd chiar una din caracteristicile ziologice ale percep4iei coloristice."rivind una din culori' ochiul produce simultan culoarea complementar2. Hac2C2m ' de pild2' mai mult2 vreme un disc rou' vom constata c2 el se 5nconHespre [email protected] #2 5n alc2tuirea unui ta6lou' totalitatea contrastelor de tonuripure nu tre6ui s2 dep2easc2 o treime din suprafa42' restul de dou2 treimi indrezervate eCclusiv tonurilor rupte. . J*ntr-adev2r D considera i ndrZ hote D dac2raporturile de tonuri pure dep2esc o treime din suprafa42' ta6loul d2 o impresie

  de greutate nepl2cut2 iar dac2 dimpotriv2' culorile pure sunt 5ntr-o propor4ie maimic2' p9nza pare inconsistent2' transparent2.

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  14/25

  ,riurile neutre' necolorate' rezult2 din amestecurile de al6 i negru. %ar culoriledin amestecuri de al6 i negru devin mai 5nchise sau mai deschise' ceea ce seeCprim2 5n valoare. alora4ia st2 a 6aza contrastului de clar-o6scur >um6r2 [email protected] i ca atare se vor6ete curent de: valori deschise i 5nchise.

  &na din cele mai curente confuzii se face 5ntre ton sau tonalitate i valoare.Healtminteri' cum se vede' italienii nici nu folosesc alt termen dec9t tono' iargermanii spun tonwert' adic2 valoarea tonului.

  (e numete ton local culoarea proprie a unui o6iect tonuri rupte' cele com6inatede mai multe culori >f2r2 s2 precizeze c2 este vor6a de complementare: n. [email protected] neutre' nuan4ele terse ce fac c2 ias2 5n valoare colorituri mai hot2r9te.Rela4iile 5ntre diferite tonuri se numesc valori.

  *n concluzie' considera4iile despre valoare' rezum2m c2: ea reprezint2 eCclusivgradul de luminozitate al unei culori i nu puritatea sa. l6astrul este mult mai

   5nchis dec9t gal6enul' dar am9ndou2 pot de acelai de puritate. *n scalacromatic2 cea mai deschis2 valoare o are gal6enul i cea mai 5nchis2' violetul.,oethe a i 5ncercat s2 construiasc2' conven4ional ' o scal2 a luminozit24iiculorilor' precizat2 numeric i raportat2 la =G valori de cenuiuri' 5n care violetulare gradul 3. al6astrul ?' verdele Q' portocaliu 7 i gal6en .

  Yi pentru c2 s-a dat eCplica4ia no4iunii de tent2 a lui (ignac mai consemn2m ideni4ia lui RZau: ent2' ton nuan42. O tent2 uniform2 pe toat2 5ntinderea ei esteceea ce se numete o tent2 pal2. (e spun' dimpotriv2' c2 o tent2 este topit2 saudegradat2' dac2 ea merge lumin9ndu-se. O demitent2 este un ton [email protected](untem permanent i total 5ncocarec2l2toresc prin univers cu o vitez2 [email protected]' ecare av9nd specice o anumit2lungime de und2 i o anumit2 vitez2 de vi6ra4ie >[email protected] ceste undealc2tuiesc spectrul electromagnetic din care lumina >i implcit [email protected] reprezint2doar o mic2 parte' al2tur9ndu-se razelor ,amma' razelor [' razelor ultraviolete'razelor infraroii' microundelor' undelor radio i ' etc.

  [email protected] raze cosmice [email protected] raze ,amma [email protected] raze [ [email protected] raze ultraviolete

   @ lungimea vizi6il2 [email protected] raze infraroii @ Microunde' unde radio >@rmonia de culori. rmonia va atins2 dac2 vor respectate oricare trei regulidin cel patru dinainte. stfel' este permis a folosi culori ce nu se echili6reaz2a6solut 5n cenuiu' dac2 se respect2 legile de luminozitate' puritate i suprafa42."e de alt2 parte' legea purit24ii poate par4ial respectat2' at9ta vreme c9t seurmeaz2 legea tonurilor de culoare.>[email protected]

  Ostwald denete culorile prin lungimile lor de und2 . a de pild2' noteaz2gal6enul cu milimicroni' >sau angstr\[email protected] portocaliul cu Q' roul cu Q='al6astrul-violet cu ?7' al6astrul cu ?73' turcoazul cu ?G'Q verdele cu 8Q.

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  15/25

  #onsider2m apoi c2 prin cei trei factori varia6ili ce stau la 6aza percep4ieicoloristice se poate eCprima orice culoare' i not9nd cu V culoarea pur2 cu V cantitatea de al6 i ( V cantitatea de negru' el propune urm2toarea rela4ie:>[email protected]

  ] ]( V =88

  #ulorile apar 5ntr-un continuu schim6' deoarece ele se aB2 5n raporturi ce depindde am6ian4a 5n continu2 schim6are sau de condi4iile schim62toare psihologice.>[email protected]

  Recapitul9nd' 5nt9lnim mai 5nt9i legea acomod2rii. #el mai 5nsemnate eforturi aleochiului se datoresc' e varia4iei cantitative a luminii' la care r2spunde prindeschiderea irisului e varia4iei lungimilor de und2' fa42 de care se pune 5nmicare cristalinul. #el mai multe din situa4iile curente impun asigurarea unuiefort vizual optim' printr-o minim2 solicitare a ochiului. Heoarece acomod2rile6rute i repetate duc rapid la o6oseal2' la pierderea sensi6ilit24ii i chiar la

  or6ire temporar2.

  *n coloristica ansam6lurilor tre6uie de asemenea s2 se 4in2 seama de fenomeneleiradierii' ce fac' de pild2' ca un o6iect de culoare deschis2 s2 par2 mai maredec9t altul D a6solut identic ca material' form2 i dimensiune D dar de culoare

   5nchis2. "recum nu se pot ignora 5nsuirile culorilor calde de a veni 5n fa42 i acelor reci' de a se duce 5nfund' sau chiar senza4ia de cald sau de rece pe care eleo determin2. Hei eCperien4ele cele mai temeinice au demonstrat c2 astfel desenza4ii sunt pur psihologice' neproduc9nd propriu-zis modic2ri temeiniceziologice' totui'o 5nc2pere zugr2vit2 5n al6astru contracareaz2' de pild2' 5n

  oarecare m2sur2' senza4ia dogoritoare a unor cuptoare aa cum 5n vestiare saus2li de duuri se amelioreaz2 senza4ia de frig prin utilizarea tonurilor calde.

  O alt2 lege importan42' mai ales pentru culorile locale sau 5n domeniulsemnaliz2rilor cromatice' este cea a raporturilor dintre viteza percep4iei ilungimea de und2 a culorilor. *nt9rzierea capt2rii unui mesa< coloristic depinde lide faptul c2 nu toate cele trei tipuri de celule vizuale reac4ioneaz2 la fel de rapid.He aceea' roul' de pild2' este perceput mai repede ca al6astru.

  *n sf9rit' mai tre6uie avut 5n vedere i faptul c2' tot din pricina diferitelesensi6ilit24i ochiului la diferitele lungimi de und2' culorile din centrul 6andei

  spectrale se v2d mai 6ine dec9t cele din eCtremit24ii.>[email protected]

  *n afar2 de acestea' mai eCist2 i o nesf9rit2 serie de efecte psihologice aleculorilor' ce nu pot totdeauna 6ine eCplicate' i' mai ales' perfect clasate. Hac2'

   5n poda marii variet24i a situa4iilor' eCist2 azi un consens unanim dup2 care:violeturile iindigourile sunt triste' al6astrurile i verzurile sunt odihnitoare 'gal6enurile i portocaliurile' tonice' iar rourile' eCcitante nu putem totui sta6ilicare sunt atrac4iile sau repulsiile fa42 de anumite culori' vala6ile pentru a6solutto4i oamenii' aa cum se constat2 la animale sau la unele organisme inferioare.(e tie' de pild2' c2 taurul este foarte irita6il la rou' 5n vreme ce anumite speciide crustacee mici au o total2 repulsie fa42 de rou i verde. #ei din urm2 sunt

   5ns2 foarte atrai de al6astru i al6' ceea ce face ca 5n m2rile calde' careneleluminoasele ale vapoarelor s2 e literalmente acoperite de crustacee' care le

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  16/25

   5ncetineaz2 mersul. Motivul pentru care' carenele se vopsesc 5n rou sau verde.Himpotriv2' al6astrul produce repulsia mutelor i a 49n4arilor.

  %ar privitor la reac4iile oamenilor' dei epoca noastr2 cunoate o mare 5nBorire acercet2rii prin vaste anchete' rezultatele sunt 5n 6un2 m2sur2 contradictorii' dac2

  nu derutante. a de pild2' %nstitutul german pentru demoscopie llens6ach' a 5ntreprins o mare anchet2' pun9nd urm2toarea 5ntre6are unei selec4iireprezentative D ca v9rsta' seC i ocupa4ii D de G888 de adul4i dinRepu6ilicaFederal2 ,ermania: JHac2 ar tre6ui s2 alege4i dintre culorile rou' verde ial6astru' pe cea care poate eCprima cel mai mult 5ntreaga dumneavoastr2 re' lace v-a4i opri^K. #ercet2torii institutului consider2 ca un prim mare succes faptulc2 77; din cei ce au r2spuns s-au putut identica cu o culoare ceea cedovedete c9t de mult g9ndete omul 5n culori. poi: mai mult de dou2 cincimi>?3;@ dintre femei au ales al6astrul' 5n vreme ce doar =7; din ele s-au oprit laverde. Hintre 62r6a4i 33; au ales verdele i 3G; al6astru. #onform sonda

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  17/25

  "rintre cercet2torii care au c2utat s2 sta6ileasc2 o clasicare a efectelorpsihologice produse de culori i 5n consecin42. Rolul lor func4ional' #olletat aimaginat un coecient conven4ional al Jtonicit24iiK cromatice. stfel' pentru ounitate etalon de =.888 D roul i se atri6ui 88' gal6enului Q88 ' portocaliului 88'verdele i al6astrului c9te ?88' al6ului 388' cenuiului G88' iar violetului i

  al6astrului 5nchis c9te =88.>[email protected]

   

   a6elul ."referin4e cromatice 5n diferite 42ri >[email protected]

   

  #ulori

  #auze' O6serva4ii

   ara

  Horite

  +edorite

   

  frica de (ud

   

  Rou strident

  ,al6en luminos

  +egru-al6

   

  erde

  utohtonii au aversiune fa42 de negru i al6. %ar roul i gal6enul corespundvoioiei i li6ert24ii lor suBeteti

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  18/25

  erdele 4ip2tor tre6uie evitat pentru c2 este culoarea profetului >[email protected]' indacceptat de autohtoni doar 5n acest sens

   

  frica de +ord

   

  Rou' verde' al6

   

  ECprim2 gustul oriental nord-african. ceast2 com6ina4ie de culori corespundeat9t sentimentelor religioase c9t i celor na4ionale precum i tendin4a spreunitatea islamic2.

   

  Egipt

   

  +egru

   

  erde

   

  Srun-rocat

  "ortocaliu-luminos

  +egrul a6soar6e cel mai mult razele soarelui' motiv pentru care culoarea nu estepreferat2' dealtminteri 5n toat2 frica.

  Este de preferat tuturor celorlalte culori.

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  19/25

  ECperien4e 6une 5n domeniul am6ala

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  20/25

   

  ceast2 com6ina4ie este de evitat' c2ci ea se aB2 5n compozi4ia steagului na4ionali poate [email protected]

   

  ,al6en

   

  0aina preo4easc2. Este preferat2 pentru c2 Jvor6ete suBetulK.

   

  #hina

   

  Rou' gal6en' auriu

   

  l6' al6astru

   

  "rohi6ite: ind culori de doliu. #ele mai preferate culori

   

  %ndia islamic2

   

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  21/25

   

  ,al6en

   

  Heoarece este culoarea carantinei' semnic9nd ciuma.

   

  Rapur >[email protected]

   

  Rou' portocaliu i gal6en

   

  e numesc Jcopiii soareluluiK

   

   a6elul . "referin4e cromatice 5n diferite 42ri >[email protected]

   

  #ulori

  #auze' O6serva4ii

   ara

  Horite

  +edorite

   

  Helhi-gra >[email protected]

  erde deschis

   

  Rou' cenuiu

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  22/25

   

  #ele mai purtate culori de haine.

  &niforma organiza4iei de tineret.

   

  Haipur >[email protected]

   

   randariu deschis

   

  #uloarea se numete Joraul rou-deschisK.

   

  %talia

   

  Rou-luminos' gal6en' al6astru culori luminoase 5n general

   

  #om6inaie foarte iu6it2 i putat2 la haine.

   

  (pania

   

  #ulori luminoase

   

  +egru

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  23/25

   

  nglia

   

  #ulori mate'neagresive

   

  #uloarea reprezint2 factorul esen4ial al celui mai modern sistem de educa4ievizual2' modalitatea fundamental2 a dezvolt2rii capacit24ii creatoare a omului.>[email protected] *ntemeindu-se esen4ialmente pe studiul practic i teoretic al culorilor `osefl6ers i-a dezvoltat un sistem pedagogic. El urm2rea Jto open eAesK >s2deschid2 [email protected] cesta a fost i mai este 4elul meu' spunea el D tinz9nd s2 deaelevilor ' care nu erau artiti' ci medici' ingineri' umaniti etc' o vedere activ2. Elrecomanda: s2 nu lai s2 treac2 peste tine ceea ce vezi' ci s2 vezi singur' s2cau4i' s2 sim4i' s2 recunoti' i s2 tr2ieti >ceea ce [email protected] Heoarece: cine vede mai6ine' distinge mai precis' recunoate relativitatea faptelor i tie c2 nu eCist2niciodat2 doar o singur2 solu4ie pentru formul2ri vizuale' acela 5i va schim6a

  desigur i p2rerea despre alte formul2ri el va deveni' 5nainte de toate' mai precisi mai tolerant.>@

  Fenomenele coloristice' constituie de mult2 vreme o6iective foarte 5nsemnate decercetare' pentru numeroase discipline tiin4ice: zica' chimia' ziologia'psihologia' ergonomia' etnograa' astronomia i astrozica' pedagogia'sociologia' estetica i multe altele. Yi cu toate c2 studiile savan4ilor din lungul irstr2lucit inaugurat de +ewton i ,oethe' au fundat teoria modern2 a culorilorsuntem 5nc2 departe de acel ansam6lu unitar coerent i nit care s2 constituietiin4a general2 a culorilor.

  a de pilda culoarea este pentru zician o anumit2 lungime de und2 a luminii'eCpresie a oscila4iilor electromagnetice. "entru chimist' ea reprezint2 e oanumit2 su6stan42' e transform2rile chimice produce 5n retin2 ca urmare aeCcita4iilor cromatice. Fiziologii i psihologii cerceteaz2 felul cum ac4ioneaz2culorile asupra vederii i cum sunt prelucrate efectele lor de c2tre sim4uri. Mediciifolosesc culorile la sta6ilirea diagnozelor sau 5n terapeutic2. l4ii specialitianalizeaz2 efectele culorilor asupra productivit24ii muncii' 5n stimularea v9nz2riim2rfurilor' 5n metodele pedagogice' 5n sistemul de semnalizare' 5n educa4iageneral2 estetic2' etc.

  ,oethe atr2gea aten4ia asupra faptului c2 percep4ia culorilor nu poate cercetat2 doar pe 6aza caracteristicilor zice >lungimile de und2 i [email protected]'

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  24/25

  m2sura6ile cu aparatele' ci mai ales pe 6aza factorilor zo-psihologici-senzoriali.>[email protected]

  #omentarii

  =. otilia - mai GQ' G88

  articolul dvs m/a a

 • 8/19/2019 CERCETARE FORMEI

  25/25

  decem6rie G88

  mai G887

  Slogroll

  ord"ress.com

  ord"ress.org

  FEEH(

  F&

  #OME+R%%