Click here to load reader

Celule modulare de medie tensiune gama MOD6

 • View
  263

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Celule modulare de medie tensiune gama MOD6

 • A P A R A T A J E L E C T R I C

  22 ELECTRICIANUL 1-2/2007

  ncepnd din anul 1994, activitateade baz a grupului s-a orientat spreproducflie. n prezent, producemposturi de transformare n anvelop debeton, celule de medie tensiune,tablouri electrice i de automatizare,firide de distribuflie stradal, cutii dedistribuflie pentru posturile de trans-formare aeriene, socluri cu descr-ctoare i siguranfle fuzibile de exteriorpentru posturile de transformare aeri-ene, baterii de condensatoare automa-tizate, sisteme de teleconducere gamaSIT TEL, manoane cu benzi, contoareelectrice, corpuri de iluminat exterior.

  Permanenta preocupare a GrupuluiEnergoBit n identificarea i satisfa-cerea exigenflelor clienflilor a dus ladezvoltarea gamei de celule modularede medie tensiune MOD6.

  Beneficiind de o linie tehnologicmodern, Grupul Energobit i-a com-pletat gama de echipamente electrice,

  prin lansarea pe piafl a unei noi gamede celule modulare de medie tensiune,concepflie proprie.

  Gama de celule modulare de medietensiune MOD6, realizat n departa-mentul de cercetare i dezvoltare, n-globeaz tehnologii de ultim or iegaleaz nivelul de performanfl al pro-duselor similare, create de marile com-panii ale industriei energetice.

  Celulele modulare de medie ten-siune, gama MOD6, sunt realizate deEnergoBit Prod, ramura de producfliea echipamentelor electrice din cadrulGrupului EnergoBit.

  CCeelluullee mmoodduullaarree ddee mmeeddiieetteennssiiuunnee ggaammaa MMOODD66

  Ing. Adrian TEREC Grup EnergoBit

  nnffiiiinnflflaatt nn 11999900,, EEnneerrggooBBiitt rreepprreezziinntt aazzii uunn ggrruupp ddee ffiirrmmee ssppeecciiaalliizzaattee nnpprrooiieeccttaarreeaa,, pprroodduuccflfliiaa ii ccoommeerrcciiaalliizzaarreeaa uunneeii ggaammee llaarrggii ddee eecchhiippaammeennttee ii aappaarraatteeeelleeccttrriiccee..

  Circuit de ieire ctrealte posturi n bucl

  Circuit de alimentare dela postul de alimentare saualt post de distribuflie

  Circuit de ieire ctrealte posturi n bucl

  LM LM TM

  Exemplu de post de transformarede abonat (msura pe JT)

  LM LM CD RMs LM MCT IMP LM LMMCT IMPTMRMb

  EExxeemmpplluu ddee ppuunncctt ddee aalliimmeennttaarree ccoommbbiinnaatt ccuu ppoosstt ddee ttrraannssffoorrmmaarree ddee aabboonnaatt

  ((mmssuurraa ppee MMTT))

 • A P A R A T A J E L E C T R I C

  Celulele modulare gama MOD6 sunt destinate utilizriin tablouri de medie tensiune din posturile de transformareMT/JT din sistemul energetic de distribuflie public i nposturile de transformare de abonat.

  Tablourile de medie tensiune se pot compune dintr-oserie de celule standard gama MOD6, modulare, compacte,protejate la arc intern, echipate cu separatoare de sarcin nSF6 i /sau ntreruptoare n vid.

  Fiecare celul este echipat cu un interblocaj mecaniccare mpiedic manevrarea incorect a celulei, precum i cuo schem sinoptic ce confer garanflie, siguranfl isecuritate maxim operafliunilor.

  Caracteristica de modularitate a celulelor din gamaMOD6 se rsfrnge i asupra structurii interne a acestora.Aceste celule constituie soluflia cea mai eficient care sepoate implementa i las, n acelai timp, o poart deschisevolufliei, viitorului. Celulele de medie tensiune din gamaMOD6 evolueaz i se modeleaz o dat cu ideile, necesi-tflile i exigenflele beneficiarului.

  Plecnd de la variantele standard ale celulelor modularegama MOD6, se pot executa configuraflii complexe detablouri de medie tensiune.

  Tablourile de medie tensiune gama MOD6 au fostproiectate n conformitate cu urmtoarele standarde:

  CEI 60298;STAS 10990/1-83;SR EN 60129+A1:1996;SR CEI 60694+A1+A1:1996;SR EN 60420:2001;SR EN 60529:1995;

  Tipuri de celule de medie tensiune gama MOD6

  Pentru a rspunde oricror soluflii tehnice, celulelemodulare gama MOD6 se fabric n urmtoarele variante:

  RRMMbb celula de racord pe bare; LLMM celula de linie cu separator de sarcin; TTMM celula de transformator cu siguranfle fuzibile; IIMMPP celula cu ntreruptor fix i protecflie; IIMMSS celula cu ntreruptor fix special; IIMMPPww celula cu ntreruptor debroabil i protecflie; IIMMSSww celula cu ntreruptor debroabil special; CCSS celula de cupl cu plecare stnga; CCDD celula de cupl cu plecare dreapta;

 • A P A R A T A J E L E C T R I C

  24 ELECTRICIANUL 1-2/2007

  RRMMss celula de cupl transfer josstnga

  RRMMdd celula de cupl transfer josdreapta;

  MMCCTT celula de msur; MMTT celula de msur tensiune; SSII celula pentru servicii interne; LLLLMM celule de linie cu AAR.

  Echipamentele de baz alecelulelor modulare gamaMOD6

  Celulele modulare de medie ten-siune gama MOD6 utilizeaz ca mediude izolaflie aer i ca mediu de stingereal arcului electric SF6 sau vid.

  Echipamentele de baz ale celulelormodulare gama MOD6 sunt:

  1. Bare colectoare sunt situate nplan orizontal fcnd posibil o ex-tindere ulterioar a tabloului i racor-darea la echipamentul existent.

  2. Aparataj de comutaflie:- Separator de sarcin, cu contact de

  punere la pmnt. Corpul separatoruluieste realizat din rin epoxidic turnat,este umplut cu gaz SF6 la presiunea de150 kPa i este sigilat pe viafl (StandardIEC 60265-1). Separatorul are 3 poziflii:nchis, deschis i legat la pmnt. Dato-rit construcfliei i dispunerii contac-telor, separatorul de sarcin se poate afladoar n una din cele trei poziflii,neputnd fi n dou poziflii simultan.Este vorba de un interblocaj natural carempiedic funcflionarea incorect.

  - ntreruptor n montaj fix saudebroabil, plasat n partea inferioar a

  celulei. ntreruptorul folosete ca me-diu de stingere vid sau SF6, iar meca-nismul de acflionare poate fi magneticsau cu acumularea energiei n resoarte.

  3. Panoul de comand cu ajutorulschemei sinoptice, plasate pe parteafrontal a celulei, ofer i permite ac-flionarea elementelor de comutaflie,precum i vizualizarea semnalizriipozifliilor acestora.

  4. Racordurile bornele se afl, nfuncflie de tipul celulei, fie pe polii infe-riori ai separatorului de sarcin, fie pepartea inferioar a suportului pentru fu-zibili 5, fie pe bornele ntreruptorului.

  5. Separatorul de punere la pmntdin aval, CLP se afl n partea infe-rioar a celulei, n acelai compartimentcu suportul pentru siguranfle fuzibile 5.

  CCaarraacctteerriissttiiccii eelleeccttrriiccee aallee cceelluulleelloorr ddee mmeeddiiee tteennssiiuunnee ggaammaa MMOODD66

  Tensiunea nominal kV 12 24

  Tensiunea de flinere la 50 Hz izolaflie kV 28 50timp de 1 min. (kV ef.) separare kV 32 60

  Tensiunea de flinere la impuls izolaflie kV 75 125de trsnet unda 1,2 / 50s separare kV 85 145(kV vrf)

  Curentul nominal de serviciu continuu A 630-800

  Curentul nominal al sistemului de bare A 630-1250

  Curentul de stabilitate termic (1s)(flinere la curentul de scurtcircuit) kA 16-20

  Grad de protecflie asigurat prin carcas IP3X pentru carcasa celulei dinspreexterior spre interiorul celuleiIP2X din interiorul compartimentului decabluri ctre sistemul de bare

  Capacitatea de nchidere kA 40

  Frecvenfla nominal Hz 50

  DDiimmeennssiiuunniillee cceelluulleelloorr ddee mmeeddiiee tteennssiiuunnee ggaammaa MMOODD66

  Tip Lflime (mm) Adncine(mm) nlflime(mm)

  LM 500 1100 1600

  TM 500 1100 1600

  IMP/IMS 750 1100 1600

  IMPw/IMSw 750 1100 1600

  CS/CD 500 1100 1600

  RMs/RMd 375-500 1100 1600

  RMb 375-500 1100 1600

  MCT 750 1100 1600

  MT 500 1100 1600

  SI 500 1100 1600

  LLM 1000 1100 1600

 • A P A R A T A J E L E C T R I C

  ELECTRICIANUL 1-2/2007 25

  6. Releu de protecflie - poate fi auto-alimentat sau digital cu surs auxiliar.

  Avantajele utilizrii gamei decelule modulare MOD6

  Gama de celule modulare de medietensiune MOD6 este unul din pro-dusele de vrf ale firmei EnergobitProd i prezint urmtoarele avantaje:

  Ofer soluflii complete pentrudistribuflie public sau industrial;

  Posibilitate de extindere i evo-luflie ulterioar;

  Uor de instalat; Dimensiuni reduse; Operare uoar i sigur; Operaflii de ntreflinere i men-

  tenanfl reduse.

  AAvveemm ccoonnvviinnggeerreeaa cc pprriinn pprroodduuccflfliiaa nn RRoommaanniiaa aa aacceessttoorr eecchhiippaammeennttee mmooddeerrnnee,, ffiiaabbiillee ii mmoodduullaarree,, ooffeerriimm ssoolluuflfliiiippeerrffoorrmmaannttee pprrooiieeccttaannflfliilloorr,, iinnssttaallaattoorriilloorr ii cclliieennflfliilloorr ffiinnaallii..