of 16 /16
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni! IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA Anexa 7 Acord de finanțare ACORD DE FINANŢARE Nr ______/ _______ 1. PĂRŢI CONTRACTANTE Fundația Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România, cu sediul în București, Str. Occidentului nr. 45, bl. A, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 1, Tel/Fax: 021 313.42.92, Email: [email protected], înregistrată cu autorizatia nr. 11/2007, având cod de înregistrare fiscală: 18941668/17.08.2006 şi cont bancar nr. RO71BRDE445SV128648144501, deschis la Banca: BRD Sucursala Victoria, legal reprezentată prin CRISTINA MĂNESCU, Director executiv, în calitate de Administrator al schemei de minimis, denumit în continuare Administrator; IPA S.A. - Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare, cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca nr. 169, Corp P1, Et. 4, Cam. 1, Sector 1, cod poştal 014459, codul fiscal RO 1570298, reprezentată prin FLORIAN UDRESCU, Director General, în calitate de Partener responsabil cu plățile subvențiilor în limita bugetului de subvenții aprobat; Pe de o parte şi SC ..............................................................................................................................................., cu sediul în localitatea .........................................., județul.................................., adresa......................................., înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul ............................................... cu nr. .................................., având CIF: .........................., având contul IBAN …………………..………….. deschis la ………..…………………………..….., email : …………….…….., tel./fax : ……………….... , reprezentată legal prin D-na/D-l .................................................................................................., în calitate de ........................................................, domiciliat(ă) în ................................................................. ..........................................................., identificat(ă) cu CI seria ......... nr. .............. ..........., eliberată de ..............................................., CNP ......................................, în calitate de Beneficiar de ajutor de minimis denumit în continuare Beneficiar.

CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea...

Page 1: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

Anexa 7 Acord de finanțare

ACORD DE FINANŢARE

Nr ______/ _______

1. PĂRŢI CONTRACTANTE

Fundația Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România, cu sediul în București, Str. Occidentului nr. 45, bl. A, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 1, Tel/Fax: 021 313.42.92, Email: [email protected], înregistrată cu autorizatia nr. 11/2007, având cod de înregistrare fiscală: 18941668/17.08.2006 şi cont bancar nr. RO71BRDE445SV128648144501, deschis la Banca: BRD – Sucursala Victoria, legal reprezentată prin CRISTINA MĂNESCU, Director executiv, în calitate de Administrator al schemei de minimis, denumit în continuare Administrator;

IPA S.A. - Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare, cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca nr. 169, Corp P1, Et. 4, Cam. 1, Sector 1, cod poştal 014459, codul fiscal RO 1570298, reprezentată prin FLORIAN UDRESCU, Director General, în calitate de Partener – responsabil cu plățile subvențiilor în limita bugetului de subvenții aprobat;

Pe de o parte

şi

SC ..............................................................................................................................................., cu sediul în localitatea .........................................., județul.................................., adresa......................................., înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul ............................................... cu nr. .................................., având CIF: .........................., având contul IBAN …………………..………….. deschis la ………..…………………………..….., email : …………….…….., tel./fax : ……………….... , reprezentată legal prin D-na/D-l .................................................................................................., în calitate de ........................................................, domiciliat(ă) în ............................................................................................................................, identificat(ă) cu CI seria ......... nr. ........................., eliberată de ..............................................., CNP ......................................, în calitate de Beneficiar de ajutor de minimis denumit în continuare Beneficiar.

Page 2: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

PREAMBUL:

având în vedere:

existența proiectului strategic POSDRU : «IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială și Locuri de muncă », ID150731, proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1, „Promovarea culturii antreprenoriale”, apelul de propuneri de proiecte ”România Start-up”, denumit în continuare IDEAL; existența contractului de finanțare POSDRU 176/ 3.1/S/150731 aferent proiectului IDEAL; planul de afaceri întocmit de către reprezentantul beneficiarului, declarat câştigător în urma concursului de planuri de afaceri (anexa 1 la prezentul acord); cererea de finanțare depusă de către reprezentantul beneficiarului (anexa 2 la prezentul acord); prevederile următoarelor acte de reglementare aplicabile:

o Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 o Ghidul Solicitantului Condiții Generale – august 2014 o Ghidul Solicitantului condiții specifice pentru apelul de propuneri de proiecte CPP

176 ”România Start-up” o Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori”, aferentă Programului

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU 2007-2013), Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”

o Instrucțiunea nr.108/11/05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”

o Legislația națională și comunitară și cadrul de reglementare în vigoare aferente operațiunilor finanțate din POSDRU 2007 – 2013

a fost încheiat pezentul acord de finanțare, în următoarele condiții:

2. OBIECTUL ACORDULUI 2.1. Obiectul acordului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către OI POSDRU delegat, prin intermediul Administratorului - conform contractului de finanțare nr. POSDRU 176/ 3.1/S/150731 pentru implementarea proiectului strategic POSDRU : «IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială și Locuri de muncă », ID150731, proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1, „Promovarea culturii antreprenoriale”, apelul de propuneri de proiecte ”România Start-up” și cadrului de reglementare relevant – pentru implementarea planului de afaceri declarat câştigător la concursul de planuri de afaceri desfăşurat în cadrul proiectului IDEAL.

Page 3: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

2.2. Planul de afaceri participant și câștigător la concursul de planuri de afaceri, denumit în continuare Proiect, devine anexa 1 la prezentul acord. 2.3. Cererea de finanțare aferentă planului de afaceri devine anexa 2 la prezentul acord. 2.4. Beneficiarului i se acordă finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite prin prezentul acord și anexele acestuia, pe care Beneficiarul le cunoaște și le acceptă. 2.5. Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă și se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul acord și cu legislația națională și a Uniunii Europene. 3. VALOAREA ACORDULUI

3.1. Valoarea totală eligibilă a Proiectului este estimată la ………..…… lei, după cum urmează:

Valoarea totală eligibilă a proiectului

maxim 25.000 euro (110.312,50 lei)

Din care:

Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordate

maxim 24. 500 euro (108.106,25 lei)

Contribuția eligibilă a Beneficiarului

maxim 500 euro (2.206,25 lei)

lei lei % lei %

col. 1 col. 2 = col. 3 * col. 1

3 col. 4 = col.5 * col. 1

5

… … 98% … 2%

3.2. Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordate care face obiectul ajutorului de minimis este în cuantum de …………………. Lei și reprezintă 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzută la art. 3.1. 3.3. Contribuția eligibilă a Beneficiarului pentru implementarea proiectului este în cuantum de …………………. Lei și reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzută la art. 3.1. Contribuția eligibilă a Beneficiarului trebuie să fie asigurată sub formă financiară de către Beneficiar.

3.4. Cheltuielile neeligibile reprezintă acele cheltuieli care nu se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile sau care depășesc plafoanele pentru anumite cheltuieli eligibile. Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară necesară pentru implementarea proiectului vor fi suportate de către Beneficiarul ajutorului de minimis.

3.5. La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate va fi de 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului validată.

Page 4: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

4. DURATA ACORDULUI 4.1. Prezentul acord de finanțare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părțile contractante. 4.2. Data la care începe implementarea planului de afaceri este data semnării prezentului acord. 4.3. Perioada de implementare a proiectului se derulează în intervalul de la data semnării și până cel târziu la data de 08.12.2015. 4.4. Perioada de verificare a sustenabilității este de 3 ani de la finalizarea implementării, respectiv până la data de 31.12.2018.

5. FINANȚAREA PROIECTULUI

5.1. Administratorul se angajează să deconteze cheltuielile eligibile efectuate pentru derularea proiectului implementat, până la valoarea precizată la art. 3.1 și 3.2., în condițiile prezentului acord. Finanțarea proiectului se va face în lei, pe baza documentelor justificative validate în procesul de monitorizare

5.2. Beneficiarul poate solicita subvenția Administratorului prin cereri de rambursare și/sau prin cereri de plată, în condițiile respectării instrucțiunilor AMPOSDRU relevante și procedurii elaborate de către Administrator. Beneficiarul poate opta pentru o singură cerere de rambursare pentru întreaga sumă corespunzătoare subvenției aprobate sau poate solicita subvenția în tranșe, conform documentelor justificative.

5.3. Pentru primirea sumelor aferente rambursărilor și pentru efectuarea plății cheltuielilor eligibile, Beneficiarul va deschide un cont bancar distinct dedicat proiectului.

5.4. Orice modificare a Acordului agreată de către părţi, nu poate în niciun caz conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile aprobate.

5.5. În cazul în care Beneficiarului i-au fost acordate mai multe finanţări nerambursabile în regim de minimis / de ajutor de stat, sumele acordate de Administrator în baza prezentului Acord nu pot conduce, în nicio situaţie, la depăşirea sumei totale prevăzute la art. 3.1 și 3.2 de mai sus.

5.6. Valoarea ajutorului va fi actualizată folosindu-se o rată egală cu rata de referință stabilită de Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului de minimis. Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării acordului de finanțare.

6. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

6.1. Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul

Page 5: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale cu modificările şi completările ulterioare şi cu Ordinul comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Ghidul solicitantului condiții generale versiunea august 2014, Ghidul solicitantului condiții specifice pentru apelul de propuneri CPP 176, „Romania start-up”, prezentul acord de finanțare, legislația națională și comunitară în vigoare, instrucțiunile și deciziile AMPOSDRU, alte dispoziții legale aplicabile.

6.2. Cheltuielile prevăzute la alin. 6.1, sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în bugetul planului de afaceri din anexa 1 la prezentul acord şi să fie efectuate în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului acord.

6.3. Suma prevăzută la art. 3.1 include TVA. TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de către Beneficiar este eligibilă în interiorul subvenției, iar Beneficiarul nu va solicita aceste sume pentru rambursare din alte surse publice și nu va considera aceste sume ca TVA deductibilă pe perioada implementării proiectului.

7. PREFINANȚARE

7.1. Administratorul poate acorda prefinanțare Beneficiarului în condițiile respectării prevederilor legale și instrucțiunilor AMPOSDRU relevante, numai în situația în care Administratorul, la rândul său, va obține prefinanțare pentru partea din bugetul proiectului IDEAL care intră sub incidența schemei de ajutor de minimis.

7.2. În cazul în care Administratorul poate acorda prefinanțare Beneficiarului, Administratorul va comunica în scris Beneficiarului condițiile și modalitățile de acordare și raportare a utilizării prefinanțării aferente subvenției, iar Beneficiarul va transmite o cerere de prefinanțare Administratorului.

7.3. În cazul în care Beneficiarul va solicita prefinanțare, acesta va deschide un cont bancar distinct pentru primirea prefinanțării. Administratorul va efectua viramentul sumei aferente prefinanțării în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii solicitării scrise din partea Beneficiarului.

7.4. Este interzisă utilizarea prefinanțării de către Beneficiar în alte scopuri decât cele pentru care a fost aprobată.

7.5. Pentru partea de finanțare care intră sub incidența schemei de ajutor de minimis, prefinanțarea se va acorda într-o singură tranșă, în cuantum de maximum 35% din valoarea totală a ajutorului de minimis (subvenției aprobate). Pentru această prefinanţare, Beneficiarul va prezenta atașat cererii de acordare a prefinanțării dovada constituirii garanţiei pentru suma aferentă prefinanţării solicitate, prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, pentru o perioadă de timp care să acopere cel puțin durata rămasă până la finalizarea implementării proiectului la

Page 6: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

care se adaugă termenul (20 zile lucrătoare) necesar pentru verificarea ultimei cereri de rambursare intermediare.

7.6. Sumele acordate cu titlu de prefinanţare se vor recupera prin deducerea, din fiecare cerere de rambursare intermediară solicitată, a unui procent de 20% din valoarea cheltuielilor eligibile validate, cu excepţia cererii de rambursare corespunzător căreia cuantumul de prefinanţare rămas de recuperat reprezintă mai puţin de 20% din aceasta şi cu excepţia ultimei cereri de rambursare intermediară.

7.7. Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediară, Administatorul va putea aplica procente de recuperare a prefinanţării diferite de cele menţionate anterior, astfel încât suma aferentă prefinanţării primite să fie recuperată integral din sursa FSE şi bugetul naţional ce urmează a fi rambursată înaintea de depunerea cererii de rambursare finală.

7.8. Prefinanţarea aferentă subvenției care intră sub incidenţa schemei de ajutor de minimis, nerecuperată până la ultima cerere de rambursare intermediară, va putea fi recuperată inclusiv prin executarea garanțiilor.

8. GARANȚII

8.1. Beneficiarul garatează pentru suma finanțată în cadrul prezentului acord cu toate veniturile și bunurile sale, fie ele mobile sau imobile, pe perioada implementării proiectului și pe perioada de verificare a sustenabilității proiectului, respectiv 3 ani de la data finalizării implementării proiectului.

8.2. Solidar cu Beneficiarul, reprezentantul legal garantează cu toate veniturile și bunurile sale, fie ele mobile sau imobile, prezente şi viitoare pentru suma finanţată. In acest sens, reprezentantul legal va semna declarația din anexa 4 la acord.

8.3. În cazul nerespectării termenilor şi condiţiilor stipulate în cadrul prezentului acord, Administratorul poate solicita atragerea răspunderii patrimoniale a reprezentantului legal solidar şi concomitent cu răspunderea patrimonială a Beneficiarului până la concurenţa sumei ce a constituit subvenţia la care se adaugă dobânda calculată în conformitate cu prevederile prezentului acord, precum şi toate cheltuielile suportate de către Administrator pentru recuperarea sumelor imputate.

8.4. Aceste clauze au fost acceptate în mod expres de către Beneficiar și de către reprezentantul legal al acestuia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 1.203 Cod Civil.

9. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 9.1. Obligaţiile Beneficiarului

i. Beneficiarul se obligă să implementeze proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului acord şi ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Administratorului pentru îndeplinirea

Page 7: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

obligaţiilor asumate prin acord, pentru implementarea proiectului şi pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Cererea de finanţare anexa 2 la prezentul acord.

ii. Beneficiarul are obligaţia de a începe implementarea proiectului la data indicată în art. 4.2 al prezentului acord.

iii. Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile din Planul de afaceri anexa 1 la prezentul acord.

iv. Beneficiarul are obligația de a crea un număr de locuri de muncă și de a menține aceste locuri de muncă așa cum sunt specificate în Planul de afaceri anexa 1 la acord. Aceste angajamente trebuie să fie de minimum 2 locuri de muncă (un loc de muncă este considerat a fi cel ocupat de o persoană angajată de către Beneficiar cu o normă de lucru întreagă, adică de 8 ore/zi, în condițiile respectării legislației muncii), iar acestea trebuie să fie menținute o perioadă de minimum 6 luni de la terminarea implementării proiectului. Locurile de muncă vor fi create până la data încheierii perioadei de implementare a proiectului.

v. Beneficiarul are obligația de a menține investiția finanțată în cadrul prezentului acord pentru o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea investiției. Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului acord, în decursul perioadei de implementare, inclusiv al perioadei de sustenabilitate, aşa cum aceasta este prevăzută la art.4.4.

vi. Întreprinderea creată care este Beneficiar în temeiul prezentului acord are obligația de a deveni operațională în termen de 2 luni de la semnarea acordului de finanțare.

Intreprinderea creata este considerată operațională în momentul în care s-au asigurat premisele pentru producția de bunuri și/sau prestarea de servicii și/sau executarea lucrărilor, după caz, în conformitate cu Planul de afaceri anexa 1 la acord. Beneficiarul trebuie să facă dovada cel puțin a unui contract de muncă semnat cu un tânăr absolvent al unei instituții de învațământ secundar sau terțiar până în 2014 inclusiv, sau a unui contract comercial (de furnizare/prestare/execuție prin care întreprinderea creată furnizează bunuri/prestează servicii/execută lucrări sau prin care aceasta achiziționează bunuri/servicii/lucrări). Tinerii absolvenți trebuie să aibă vârsta între 18 și 35 de ani la momentul angajării în întreprinderea nou înființată.

În situația în care Beneficiarul nu poate face dovada operaționalizării în condițiile menționate mai sus, atunci nicio cheltuială nu va putea fi decontată pentru Beneficiarul în cauză, iar Administratorul va putea să anuleze acordul de finanțare și va lua toate măsurile pentru recuperarea de la Beneficiar a eventualelor sume acordate cu titlu de prefinanțare/ plată / rambursare, în condițiile prevăzute în acordul de finanțare.

vii. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului. Administratorul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului acord, cu excepţia cazului în care prejudiciul cauzat este consecinţa îndeplinirii unei instrucţiuni exprese primite din partea Administratorului.

Page 8: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

viii. Beneficiarul are obligaţia să asigure un management eficient al proiectului inclusiv prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării corecte a activităţilor proiectului şi în termenele stabilite prin prezentul acord.

ix. Beneficiarul este obligat să informeze Administratorul despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării planului de afaceri, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie.

x. Beneficiarul este obligat să respecte regulile de identitate vizuală prevăzute în Manualul de identitate vizuală POSDRU 2007 -2013.

xi. Beneficiarul are obligația de a raporta Administratorului toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către AM/OI POSDRU.

xii. Beneficiarul este obligat să furnizeze Administratorului orice documente, date şi/sau informaţii solicitate în legătură cu implementarea proiectului şi executarea prezentului acord, în termenul şi condiţiile specificate de către Administrator.

xiii. Cererile de rambursare, rapoartele de progres, notificările, precum şi orice alt document oficial transmis Administratorului pentru implementarea proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens de către Beneficiar.

xiv. Beneficiarul are obligația de a păstra la sediul propriu documentele justificative (în original) pentru cheltuielile solicitate la decontare de la Administrator (state de plată, facturi, dosare de achiziție, documente contabile etc.).

xv. Beneficiarul păstrează evidența detaliată a ajutorului de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

xvi. Beneficiarul este obligat să permită, pe întreaga durată de valabilitate a acordului, Administratorului sau oricărui alt organism abilitat să verifice sau să realizeze verificări/ audituri asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale, şi/sau agenţilor desemnaţi de către acestea, să verifice, cu ocazia vizitelor la faţa locului, prin examinarea documentelor originale şi obţinerea de copii de pe aceste documente, modul de implementare a proiectului.

xvii. După expirarea perioadei de valabilitate a acordului, se menţine obligaţia Beneficiarului de a păstra şi de a pune la dispoziţia Administratorului sau oricărui alt organism abilitat de a efectua verificări/ audituri asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile, toate documentele originale privind activităţile şi cheltuielile eligibile aferente Proiectului, inclusiv documentele contabile, inventarul asupra activelor dobândite ca urmare a prezentului acord, pe o perioadă de până la închiderea oficială a POSDRU 2007-2013.

Page 9: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

xviii. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului, precum şi a reprezentantului legal al proiectului verificat sau auditat pe întreaga durată a verificărilor.

xix. Beneficiarul se obligă ca pe perioada implementării proiectului, cât și pe perioada verificării sustenabilității să nu efectueze, fără acordul scris al Administratorului, nici un fel de schimbări în actele constitutive ale societății care ar putea face ca ajutorul de minimis acordat să devină neeligibil. Astfel de schimbări se referă, fără a se limita, la: structura acționariatului, administrator(i), sediul social specificat în Planul de afaceri anexă la acord, care corespunde cu documentele statutare și de înregistrare la ONRC a întreprinderii beneficiare de ajutor de minimis, obiectul de activitate principal pentru care Beneficiarul a obținut subvenția în cadrul schemei de ajutor de minimis. În cazul nerespectarii prezentei clauze Administratorul va sancţiona Beneficiarul şi pe reprezentantul legal semnatar al prezentului acord solicitând rambursarea Subvenţiei acordate la care se vor adauga dobânzi calculate în conformitate cu prevederile prezentului acord precum şi toate cheltuielile suportate de către Administrator pentru recuperarea sumelor imputate.

9.2. Obligațiile Administratorului

xx. Administatorul are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată şi care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoştinţă a unei decizii a AMPOSDRU/OIRPOSDRU sau a oricărui alt organism/instituție abilitat(ă).

xxi. Administratorul are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului/planului de afaceri.

xxii. Administratorul are obligaţia de a răspunde la orice solicitare scrisă a Beneficiarului, privind implementarea proiectului/planului de afaceri, în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care Administratorul solicită opinia AMPOSDRU/OIRPOSDRU pentru formularea unui răspuns, răspunsul se va da în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la AMPOSDRU/OIRPOSDRU.

xxiii. Administratorul are obligația de a solicita de la Beneficiar și de a păstra la sediul propriu documentele justificative (copii conforme cu originalul) pentru cheltuielile solicitate la decontare de către Beneficiar (state de plată, facturi, dosare de achiziție, documente contabile etc.).

xxiv. Administratorul și Beneficiarul păstrează evidența detaliată a ajutorului de minimis acordat pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

xxv. Administratorul are obligația de a solicita de la Beneficiar toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către AM/OI POSDRU.

Page 10: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

xxvi. Administratorul monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului care face obiectul prezentului acord.

xxvii. Administratorul este obligat să recupereze de la Beneficiar ajutorul de minimis utilizat necorespunzător.

xxviii. Administratorul are obligaţia de a verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea tuturor documentelor ce însoţesc cererea de finanțare/subvenție transmise de către Beneficiar.

xxix. Administratorul este răspunzător faţă de Beneficiar pentru prejudiciile dovedite a fi cauzate acestuia ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor sale.

xxx. Administratorul are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană/ AMPOSDRU / OIRPOSDRU care au impact asupra Proiectului/planului de afaceri finanțat conform prezentului acord.

10. CORECȚII FINANCIARE ÎN PERIOADA DE SUSTENABILITATE 10.1. AM/OI/OIR POSDRU poate emite corecții financiare urmare constatărilor din cadrul vizitelor desfășurate la fața locului, la sediul Beneficiarului. 10.2. Corecțiile financiare vor putea fi aplicate inclusiv pentru perioada de urmărire a sustenabilității, în cazul nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului de minimis, respectiv: dacă întreprinderea își încetează activitatea, dacă se constată înstrăinarea / nemenținerea bunurilor achiziționate, dacă numărul sau durata menținerii locurilor de muncă sunt reduse în raport cu prevederile din cererea de finanțare și planul de afaceri. 10.3. Corecțiile financiare vor fi aplicate proporțional cu gradul de nerealizare al indicatorilor, inclusiv în ceea ce privește perioada de verificare a sustenabilității. 10.4. Ajutorului de minimis care trebuie rambursat sau recuperat i se adaugă dobânda aferentă datorată, calculată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.

Procedura de calcul a dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de către Consiliul Concurenţei.

Recuperarea ajutorului de minimis se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea 20/2015.

11. CONFIDENŢIALITATE

11.1. Administratorul şi Beneficiarul se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii asupra documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu Proiectul/planul de afaceri, respectiv să nu multiplice, utilizeze, copieze sau să transmită unor terţi orice informaţii declarate de părţile la prezentul acord ca fiind confidenţiale.

11.2. Administratorul / Beneficiarul vor fi exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii confidenţiale referitoare la acord dacă:

Page 11: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

i. informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

ii. partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

12. CONFLICTUL DE INTERESE

12.1. În înţelesul prezentului acord, conflictul de interese reprezintă orice situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui acord, de către părţi, în mod obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune.

12.2. Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 2 (două) zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict. Orice conflict de interese care apare în decursul executării acordului trebuie notificat fără întârziere către Administrator. Administratorul îşi rezervă dreptul de a verifica aceste situaţii şi de a lua măsurile necesare, dacă este cazul.

13. DREPTUL DE PROPRIETATE/ UTILIZARE A REZULTATELOR ŞI ECHIPAMENTELOR

13.1. Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui acord vor fi proprietatea Beneficiarului.

14. CESIUNEA

14.1. Prezentul acord în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii.

15. NEREGULI

15.1. Prin ”neregulă”, în accepțiunea prezentului acord, se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a Beneficiarului care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene / și / sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

15.2. În cazul constatării unei nereguli, Administratorul va dispune, în scris, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la constatare, toate măsurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra implementării Proiectului/planului de afaceri.

Page 12: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

15.3. Administratorul poate dispune suspendarea executării acordului sau rezilierea acestuia în cazul în care constată că Beneficiarul nu implementează toate măsurile dispuse.

15.4. Decizia de suspendare sau reziliere se ia de către Administrator după verificarea documentelor probante.

15.5. În cazul luării deciziei de suspendare a executării acordului, Administratorul notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la perioada suspendării, a măsurilor de remediere, precum şi la corecţiile financiare ce se impun. În acest caz, Administratorul va solicita Beneficiarului, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire a notificării de către Beneficiar, returnarea sumelor care fac obiectul notificării de corecţie financiară, precum şi, dacă este cazul, a comisoanelor de transfer bancar, plătite de Administrator, aferente sumelor respective.

15.6. Dacă, înainte de expirarea perioadei de suspendare a executării acordului, se constată realizarea de către Beneficiar a măsurilor corective stabilite de către Administrator şi îndeplinirea obligaţiilor privind corecţiile financiare, Administratorul notifică Beneficiarul cu privire la reluarea executării acordului, menţionând data de la care curge reluarea acordului.

15.7. Dacă, până la expirarea perioadei de suspendare a executării acordului, nu se constată realizarea de către Beneficiar a măsurilor corective stabilite de către Administrator sau îndeplinirea obligaţiilor privind corecţiile financiare, Administratorul poate decide rezilierea acordului.

15.8. În cazul luării deciziei de reziliere a acordului, Administratorul notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la sumele care trebuie restituite de Beneficiar şi la condiţiile de restituire a acestora. În acest caz, Administratorul va solicita Beneficiarului, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire a notificării de către Beneficiar, returnarea sumelor care fac obiectul notificării de reziliere, precum şi, dacă este cazul, a comisioanelor de transfer bancar, plătite de Administrator, aferente sumelor respective.

15.9. În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligaţia ca în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data primirii notificării din partea Administratorului, să restituie sumele încasate necuvenit, precum şi, dacă este cazul, comisioanele de transfer bancar, plătite de Administrator, aferente sumelor respective.

15.10. Orice plată excedentară efectuată de către Administrator constituie plată nedatorată, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective.

15.11. Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate Administratorului cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului.

16. CORESPONDENŢA

16.1. Întreaga corespondenţă legată de prezentul acord se va face în scris, cu menţionarea titlului proiectului şi va purta număr de înregistrare de intrare şi de ieşire.

16.2. Întreaga corespondenţă legată de prezentul acord se va transmite la următoarele adrese:

Page 13: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

Pentru Beneficiar: ...........................................................................................................................

Pentru Administrator: București, Str. Occidentului nr. 45, bl. A, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 1, Tel/Fax: 021 313.42.92, Email: [email protected]

17. COMPLETĂRI/MODIFICĂRI ALE ACORDULUI 17.1. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului acord, de a conveni modificarea clauzelor şi/sau anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi acordul. 17.2. Un act adițional la acordul de finanțare nu poate avea scopul sau efectul de a produce modificări ale acordului de finanțare care ar pune în discuție decizia de acordare a subvenției care face obiectul ajutorului de minimis sau tratamentul egal al participanților la concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului IDEAL.

18. FORŢA MAJORĂ

18.1. În sensul prezentului acord, forţa majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului acord şi care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia. Sunt considerate situaţii de forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamităţi naturale, epidemii, şi alte evenimente similare. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul acord, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

18.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 2 (două) zile calendaristice de la data apariţiei acesteia şi de a o dovedi, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 2 (două) zile calendaristice de la încetare.

18.3. Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore.

18.4. Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

18.5. Executarea acordului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, în baza deciziei Administratorului.

18.6. Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

Page 14: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

19. ÎNCETAREA ACORDULUI

19.1. În cazuri excepţionale şi temeinic dovedite (de exemplu deces al asociatului unic), inclusiv cazurile de forţă majoră, Administratorul poate decide să rezilieze Acordul printr-o notificare scrisă, fără a fi solicitată restituirea finanţării nerambursabile deja plătite.

19.2. În situaţia în care Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului într-un termen de 1 (una) lună de la data intrării în vigoare a prezentului acord, acesta va fi reziliat de către Administrator, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligaţia pentru Beneficiar de a restitui în întregime sumele deja primite în cadrul acordului, în condiţiile prevăzute în prezentul acord.

19.3. Cu excepţia cazurilor în care Beneficiarul optează pentru o singură cerere de rambursare aferentă întregii sume corespunzătoare subvenției acordate de Administrator, în situaţia în care Beneficiarul nu transmite la Administrator nicio cerere de rambursare în termen de maximum 1 (una) lună de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Administratorul poate dispune/propune rezilierea acordului.

19.4. În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului acord, Administratorul poate decide rezilierea unilaterală a acordului printr-o notificare scrisă. În această situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul acordului din subvenția acordată.

19.5. În situaţia în care proiectul a devenit neeligibil, Administratorul va decide rezilierea acordului fără notificare prealabilă şi fără nicio altă formalitate în acest sens. Decizia de reziliere va fi transmisă spre informare Beneficiarului în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea acesteia.

19.6. Beneficiarul are obligaţia de a informa Administratorul în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei oricărei situaţii care determină sau poate determina neeligibilitatea proiectului. Absenţa sau netransmiterea în termen a acestei notificări atrage răspunderea Beneficiarului pentru orice daune şi/sau prejudicii cauzate Administratorului prin aceasta.

19.7. În cazul în care intervine neeligibilitatea proiectului, Beneficiarul va fi obligat să returneze integral sumele primite în baza prezentului acord.

19.8. Acordul va fi reziliat şi subvenția acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului acord, nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului acord.

19.9. Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului acord.

Page 15: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

20. LEGEA APLICABILĂ

20.1. Prezentul acord obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii acordului între părţi.

20.2. Acordul este guvernat de legea română, legislația europeană și legislația specială aplicabilă fondurilor structurale.

21. DISPOZIŢII FINALE

21.1. În eventualitatea unui litigiu între Administrator şi Beneficiar, survenit în executarea acestui acord, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiul va fi soluţionat de către instanţele judecătoreşti competente material și teritorial.

21.2. Prezentul acord de finanțare reprezintă titlu executoriu în condițiile legii.

21.3. Prezentul acord a fost încheiat în trei exemplare originale în limba română, două exemplare pentru Administrator şi un exemplar pentru Beneficiar.

22. ANEXE

Următoarele documente sunt anexate la prezentul acord şi fac parte integrantă din acesta:

anexa 1 - Planul de afaceri;

anexa 2 – Cererea de finanțare;

anexa 3 – actele constitutive ale societății și anexe: act constitutiv, certificat unic de înregistrare, certificat plătitor TVA, CI reprezentant legal, certificat constatator Registrul Comerțului (după caz);

anexa 4 – declarații (4.1. și 4.2.).

SEMNĂTURI

Administrator

Partener

Fundația Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România,

IPA S.A. - Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare,

Page 16: CEED IPA S.A. - proiect-ideal.ro · proiect finanțat în cadrul Axei prioritare 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

IDEAL - Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI

PERSOANELOR VÂRSTNICE OIRPOSDRU SV OLTENIA

reprezentată de

Cristina Mănescu,

Director Executiv

reprezentată de

Florian Udrescu

Director General

Beneficiar

.............................................................................

reprezentată de

..........................................................................