CCUUNNOO¥â€¥â€TTIINN¥¢¥¢EE DD EESSPPRREE OOMM ¥â€¥â€II amfibieni, reptile, p¤’s¤’ri, mamifere Clasa III-VI

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CCUUNNOO¥â€¥â€TTIINN¥¢¥¢EE DD EESSPPRREE OOMM...

 • 1

  Cunoştinţe despre om şi mediu

  CCUUNNOOŞŞTTIINNŢŢEE DDEESSPPRREE

  OOMM ŞŞII MMEEDDIIUU

  ccllaasseellee IIIIII--VVII

  AANNIIMMAALLEE –– AABBOORRDDAARREE EEVVOOLLUUTTIIVVĂĂ AA

  ZZOOOOLLOOGGIIEEII –– VVEERRTTEEBBRRAATTEE:: PPEEŞŞTTII,,

  AAMMFFIIBBIIEENNII,, RREEPPTTIILLEE,, PPĂĂSSĂĂRRII,, MMAAMMIIFFEERREE

  Manualul Profesorului

  Indicaţii metodologice

  de utilizare

 • 2

  CCUUPPRRIINNSS:: I. Lista Figurilor ................................................................................. 3

  II. Informaţii generale .......................................................................... 4

  III. Terminologie ................................................................................ 5

  IV. Structură generală .......................................................................... 7

  IV.1. Obiective educaţionale .......................................................................... 8

  V. Conţinut ....................................................................................... 9

  V.1. M1 – Captarea atenţiei ........................................................................... 9

  V.2. M2 – Peşti ........................................................................................ 11

  V.3. M3 – Amfibieni .................................................................................. 13

  V.4. M4 – Reptile ...................................................................................... 15

  V.5. M5 – Păsări ....................................................................................... 17

  V.6. M6 – Mamifere .................................................................................. 19

  V.7. M7 – Diplomă de merit ........................................................................ 21

  VI. Surse adiţionale de informaţie ............................................... 23

  VII. Realizatori ............................................................................ 24

 • 3

  I.LISTA FIGURILOR

  Figură 1 - M1. Captarea atenţiei ......................................................................................... 10 Figură 2 - M2. Peşti ............................................................................................................... 12 Figură 3 – M3. Amfibieni .................................................................................................... 14 Figură 4 - M4. Reptile .......................................................................................................... 16 Figură 5 - M5. Păsări ............................................................................................................. 18 Figură 6 – M6. Mamifere ..................................................................................................... 20 Figură 7 – M7. Diplomă de merit ....................................................................................... 22

 • 4

  II.INFORMAŢII GENERALE

  Materia Cunoştinţe despre om şi mediu

  Titlu Animale – abordare evolutivă a zoologiei – Vertebrate: peşti, amfibieni, reptile, păsări, mamifere

  Clasa III-VI

  Codul lecţiei CES-BIO-04

  Scurtă descriere a materialului

  Lecţia prezintă prin intermediul animaţiilor, simulărilor, imaginilor, jocurilor educaţionale şi itemilor de evaluare noţiuni despre vertebrate.

  Prin interacţiunea la fiecare moment dintre elev şi propria-i învăţare se pune un mare accent pe:

  - acoperirea dificultăţilor de învăţare precise care apar atunci când materia este predată în mod tradiţional

  - facilitarea înţelegerii sensurilor şi terminologiilor

  - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor în relaţie cu dezvoltarea capacităţilor de explorare, investigare şi rezolvare de probleme

  - favorizarea relaţiei nemijlocite a elevului cu obiectele cunoaşterii şi învăţarea prin efort propriu dirijat

  - suscitarea şi menţinerea interesul elevilor

  Elevul descoperă prin interacţiune toate cunoştinţele necesare operării cu conceptele specifice măsurării timpului în cadrul problemelor de evaluare .

  Cuvinte-cheie Peşti, reptile, amfibieni, păsări, mamifere, broască, şopârlă, porumbel, pisică

  Timp total 45 minute (o lecţie 45 de minute)

  Tip resursă Cunoştinţe despre om şi mediu, nivel V, clasele III -VI,

  Animale – abordare evolutivă a zoologiei – Vertebrate: peşti, amfibieni, reptile, păsări, mamifere

  Obiective cadru O1. Cunoaşterea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor despre om şi mediu O2. Dezvoltarea capacităţilor / abilităţilor de explorare / investigare şi experimentare a realităţii, folosind instrumente şi procedee adecvate

  O3. Dezvoltarea interesului şi formarea unei atitudini corecte faţă de mediul înconjurător.

 • 5

  III. TERMINOLOGIE

  Avatar

  Personajul virtual uman din partea stângă a ecranului, care are rolul de a introduce sarcinile de lucru şi de a furniza feedbackul explicativ.

  Companion

  Personajul virtual în formă de ursuleţ din partea stângă a ecranului, care are rolul de a furniza feedbackul vizual, dependent de context.

  Moment de lecţie

  Un ansamblu independent de resurse care prezintă informaţii grupate din punct de vedere tematic, care nu pot fi prezentate separat. Un moment poate avea mai multe scene.

  Submoment de lecţie

  Un cadru în componenţa unui moment de lecţie. Are caracterul de a răspunde unui obiectiv operaţional printr-o sarcină de lucru punctuală şi foarte concretă adresată elevului.

  Moment de pauză

  Reprezintă momentele în care imaginea vizualizată este statică, permiţând utilizatorului - profesor comentarea sau detalierea fenomenelor, obiectelor sau informaţiilor vizualizate.

  Identificatori

  Aceştia reprezintă informaţii generale pe baza cărora poate fi înţeles la nivel general conţinutul unei unităţi de învăţare sau a unui obiect de conţinut.

  Scenă

  Un cadru în componenţa unui moment de lecţie. Are caracterul de a răspunde unui obiectiv operaţional printr-o sarcină de lucru punctuală şi foarte concretă adresată elevului.

  Text ştiinţific

  Este situat în partea activă aunui moment, în zona de jos a ecranului şi prezintă concentrat şi într-un limbaj accesibil un rezumat al termenilor, noţiunilor şi / sau mărimilor studiate în cadrul momentului.

  Zone de interacţiune (hot-spots)

  Sunt situate în partea activă a lecţiei şi reprezintă modalitatea prin care utilizatorul poate controla acţiunea asupra obiectelor asupra cărora interacţionează. Zonele de

 • 6

  interacţiune pot fi obiecte bine definite, sau suprafeţe din cadrul aplicaţiei unde utilizatorul poate declanşa cu ajutorul mouse-ului diverse evenimente.

  Buton de navigare liniară

  Este situat în partea activă a lecţiei şi reprezintă modalitatea prin care utilizatorul poate controla durata momentelor de pauză. În schimb, cu ajutorul acestui butoane nu se poate controla ordinea în care sunt vizualizate momentele de pauză, cursul desfăşurării acestora fiind cel predefinit.

  Butoane de interacţiune

  Sunt situate în partea activă a lecţiei şi reprezintă modalitatea prin care utilizatorul poate controla acţiunea asuprea obiectelor asupra cărora interacţionează. Poate acţiona asupra corpurilor prin rotire, desfăşurare, analiză de detaliu, mărire sau micşorare

  Ferestre de detaliu

  Sunt ferestrele care oferă informaţii suplimentare sau detalii despre o anumită informaţie (termen, imagine, concept etc.). Aceste ferestre apar în momentul în care

  cursorul are forma şi se apasă în zona respectivă de ecran.

 • 7

  IV.STRUCTURĂ GENERALĂ

  Materialul elaborat are ca scop general o prezentare a vertebratelor: peşti, amfibieni, reptile, păsări, mamifere. Exemplificarea se face cu instrumente şi situaţii concrete preluate din activităţile specifice vârstei, prezentate în mod interactiv. Lecţia este însoţită de o serie de aplicaţii la fiecare capitol în parte, rezolvări de probleme pas cu pas şi jocuri educaţionale.

  Prin interacţiunea la fiecare moment dintre elev şi propria-i învăţare se pune un mare accent pe:

  - acoperirea dificultăţilor de învăţare precise care apar atunci când materia este predată în mod tradiţional

  - facilitarea înţelegerii sensurilor şi terminologiilor

  - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor în relaţie cu dezvoltarea capacităţilor de explorare, investigare şi rezolvare de probleme

  - favorizarea relaţiei nemijlocite a elevului cu obiectele cunoaşterii şi învăţarea prin efort propriu dirijat

  - suscitarea şi menţinerea interesul elevilor

  Elevul descoperă şi învaţă prin interacţiune. Secvenţele instructiv-educative au fost stabilite, în funcţie de nivelul de înţelegere al copiilor, urmărind, pe cât posibil, înlăturarea barierelor de înţelegere a noţiunilor legate de plante.

  Modul de elaborare modularizat al materialului permite atingerea scopului general prin a