of 38 /38
1 Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Str. Calea Domnească NR.127, Târgovişte - 130167 Telefon/ Fax: 0245/220569; CIF: 11708445 E-mail: [email protected] ; WEB: www.ccd-dambovita.ro Nr. _________/________________ ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

  • Author
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități...

Page 1: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

Director CCD Dâmbovița prof. Diana Elena DIACONU

1

ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE CONTINUĂ

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa

Str. Calea Domnească NR.127, Târgovişte - 130167Telefon/ Fax: 0245/220569; CIF: 11708445

E-mail: ccddambovita @yahoo.com ; WEB: www.ccd-dambovita.ro

Nr. _________/________________

Page 2: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

CUPRINS

1. ARGUMENT.................................

2. INVESTIGAREA NEVOII DE FORMARE............

2.1. Prezentarea și desfășurarea investigației .....................................................................

2.2. Instrumente utilizate ....................................................................................................

2.2.1 Chestionar (formular Google) aplicat în școlile din județ

2.2.2 Stuctura raportului privind analiza nevoilor de formare, elaborat de ISJ

Dâmbovița

2.2.3 Rezultatele finale ale examenului naţional de definitivare, perioada 2016 - 2020,

în judeţul Dâmboviţa

2.3. Prelucrarea rezultatelor aplicării instrumentelor..........................................................

2.3.1 Concluzii în urma analizei gradului de derulare a programelor de formare

propuse pentru anul școlar 2019-2020, conform nevoilor de formare identificate

2.3.2 Aspecte identificate în urma aplicării formularului în unităţi de învăţământ

preuniversitar

2.3.3 Aspecte identificate în urma inspecțiilor efectuate de ISJ Dâmbovița

2.3.4 Aspecte identificate în urma analizei solicitării Centrului de Prevenire, Evaluare

și Consiliere Antidrog referitoare la colaborarea cu CCD Dâmbovița în vederea

formării cadrelor didactice pe teme ce vizează prevenirea consumului de tutun/ alcool/

droguri și formarea unor deprinderi de viață sănătoasă

3. DIRECȚII PRIORITARE DE FORMARE ..............................................................

3

4

4

6

11

24

2

Page 3: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

1. ARGUMENT

În contextul provocărilor educaţiei moderne, formarea continuă nu reprezintă doar o

necesitate, ci şi o obligaţie pentru a putea derula activităţi educaţionale eficiente şi eficace.

Potrivit Strategiei naţionale de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020, învăţarea

pe tot parcursul vieţii este „un proces continuu de oportunităţi flexibile de învăţare, corelând

învăţarea şi competenţele dobândite în instituţiile formale cu dezvoltarea competenţelor în

contexte non-formale şi informale, în special la locul de muncă. Acesta reflectă un concept de

învăţare neîntreruptă, oricând şi oriunde. Deşi conceptul s-a modificat de-a lungul timpului,

raţionamentul de bază rămâne acelaşi: oamenii trebuie să îşi actualizeze cunoştinţele şi

competenţele, ca indivizi, cetăţeni şi angajaţi. Acest aspect este esenţial pentru a sprijini

competitivitatea în contextul unei economii globale a cunoaşterii bazate pe tehnologie şi

pentru a promova integrarea socială şi participarea la o societate democratică”.

Pentru a asigura calitatea în educație este necesarǎ o formare continuǎ care să

faciliteze dezvoltarea unor competențe generale și specifice în funcție de nevoile individuale

de formare ale cadrelor didactice.

Nevoile de formare sunt, de fapt, nevoi de învățare ale membrilor unei organizații care

pot fi satisfăcute prin activități de formare și de dezvoltare profesională. Se umăreşte ca

experienţa formării să fie reală și să se focalizeze pe modul în care se aplică teoria şi cum

practica generează teorie, pe modul cum experienţa si practica se împletesc, se sprijină şi se

îmbogăţesc. Fiecare adult implicat în educație este protagonistul propriei formări, reflexiv,

critic și autocritic.

Analiza nevoilor de formare poate fi descrisă ca:

instrument de dezvoltare instituțională și profesională continuă care, în urma

identificării competențelor ce trebuie dezvoltate, reprezintă o bază pentru proiectarea

planurilor individuale de formare/ dezvoltare și pentru identificarea secțiunii relevante a

planurilor de dezvoltare școlară;

metodologie de cercetare implementată la nivel instituțional sau la un nivel mai extins

pentru a colecta, analiza și evalua date privind nevoile de formare ale personalului și pentru

a stabili stadiul actual al abilităților și al dezvoltării profesionale ale membrilor organizației.

(Farla, T. (coord.), Ciolan L., Iucu R. (2007) Ghid pentru pregătirea, implementarea și

interpretarea datelor analizei nevoilor de formare în școli, Editura Atelier Didactic,

București)

3

Page 4: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

Programele din oferta de formare a Casei Corpului Didactic Dâmboviţa se adresează

personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi urmăresc să dezvolte atât

competenţele generale ale cadrului didactic, cât şi competenţe specifice.

Pentru a identifica cât mai corect nevoile de formare şi a putea crea programe cât mai

potrivite, investigaţiile au vizat atât nevoile de sistem, cât şi nevoile instituţionale ale

unităţilor de învăţământ.

4

Page 5: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

2. INVESTIGAREA NEVOII DE FORMARE

2.1 Prezentarea și desfășurarea investigației

Analiza nevoilor de formare a urmărit identificarea nevoilor, priorităților,

recomandărilor de formare continuă a cadrelor didactice din județul Dâmbovița, cu scopul de

a provoca schimbări conceptuale și practice în procesul educativ desfășurat în școlile județ.

Investigarea nevoilor de formare a vizat toate unitățile de învățământ din județ și toate

categoriile de personal didactic, din mediul urban și mediul rural, la toate nivelurile de

învățământ și toate disciplinele, indiferent de experiența în învățământ.

Casa Corpului Didactic Dâmbovița a utilizat modalități și instrumente variate de

investigare a nevoilor de formare în vederea culegerii unui feedback cât mai obiectiv cu

privire la nevoile individuale, organizaționale, de grup și de sistem.

Etape:

analiza gradului de derulare a programelor de formare propuse pentru anul școlar

2019-2020, conform nevoilor de formare identificate;

elaborarea de instrumente specifice pentru colectarea datelor privind variabilele de

cercetare selectate în vederea investigării problematicii formării continue a cadrelor

didactice din județ;

analiza datelor și rezultatelor colectate care vor deveni bază în elaborarea ofertei de

formare pentru anul școlar 2019-2020;

elaborarea raportului de analiză a nevoilor de formare continuă.

Metode de cercetare:

ancheta pe bază de chestionar

focus-grup

analiza documentelor.

Instrumentele utilizate:

1. Raportul privind analiza nevoilor de formare pentru anul școlar 2019-2020

2. Formularul de identificare a nevoii de formare pentru anul şcolar 2020-2021 aplicat

în unitățile de învățământ preuniversitar din județ (formular Google);

5

Page 6: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

3. Raportul privind analiza nevoilor de formare continuă, identificate la nivelul

județului Dâmbovița, pe baza analizei documentelor de inspecție școlară - Semestrul I,

an școlar 2019 – 2020, elaborat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

4. Adresa Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog referitoare la

colaborarea cu CCD Dâmbovița în vederea formării cadrelor didactice pe teme ce

vizează prevenirea consumului de tutun/ alcool/ droguri și formarea unor deprinderi de

viață sănătoasă

5. rapoarte elaborate de directorul instituției și profesorii metodiști în urma

monitorizării activităților de formare continuă;

6. situația statistică cu privire la rezultatele obținute la examenul de definitivare în

învățământ (oferită de ISJ Dâmbovița);

6. rezultatele obținute de cadrele didactice din județ la examene și concursuri

naționale.

6

Page 7: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

2.2. Instrumente utilizate

2.2.1. Formular aplicat în unităţile de învăţământ din județ

ANALIZA DE NEVOI DE FORMARE CONTINUĂ 2020

Având în vedere situația specială din acest an școlar, cele mai multe dintre

programele de formare din oferta CCD Dâmbovița nu s-au putut desfășura. Din acest

motiv, vom păstra în oferta pentru anul școlar 2020 -2021 direcțiile de formare

identificate în anul școlar 2019-2020, la care vă rugăm să adăugați alte nevoi

identificate la nivelul unității dumneavoastră de învățământ.

Direcții de formare care vor fi cuprinse în oferta de programe pentru anul

școlar 2020-2021 (preluate din analiza de nevoi realizată pentru anul școlar 2019-

2020):

• Proiecte educaţionale

• Integrarea TIC în activitatea didactică

• Rezolvarea conflictelor şi a situaţiilor de criză educaţională

• Asigurarea calităţii în şcoală

• Evaluarea în activitatea didactică

• Comunicare educaţională şi relaţionare la nivelul şcolii

• Orientarea în carieră a elevilor

• Proiectarea și desfășurarea activității didactice

• Implicarea în strategia de dezvoltare a unităţii de învăţământ

• Proiectarea CDŞ şi aplicarea acestuia

• Managementul clasei de elevi (organizarea şi conducerea grupului de elevi;

ambientul şcolii şi al sălii de clasă)

• Asigurarea sistemului de control intern/ managerial

• Programe specializate, adresate personalului didactic auxiliar.

7

Page 8: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

8

Page 9: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

2.2.2. Structura raportului privind analiza nevoilor de formare elaborat de

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

Analiza nevoilor de formare continuă, la nivelul județului, orientează formarea

continuă a cadrelor didactice, dar constituie și punctual de plecare în realizarea unei

oferte de programe de formare continuă care să răspundă cât mai obiectiv necesităților

existente în învățământul preuniversitar din județ.

Din această perspectivă, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița,

s-a realizat analiza nevoilor de formare continuă a personalului didactic, pe baza

feedback-ului obținut în urma realizării inspecțiilor tematice efectuate în semestrul I al

anului școlar 2019 – 2020.

Perioada de derulare a inspecției școlare

Domeniul Tematica inspecției școlare

Nr. unități de

învățământ monitorizate

Aspecte de îmbunătățit identificate

CurriculumManagement

Minorități naționale.Asigurarea accesului la educație.

Domeniul Nevoia de formare continuăCurriculumAbordarea diferențiată a învățăriiParteneriatul școală – familie – comunitatea Consiliere și orientare școlarăAlternativa educațională Step by stepManagement

9

Page 10: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

2.2.3. REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI NAŢIONAL DE DEFINITIVAREREZULTATE COMPARATIVE 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Rezultate dupa contestatii

Total candidaţi 1-

1.992-

2,993-

3.994-

4.995-

5.996-

6.997-

7.998-

8.999-

9.99 10Total

candidati admisi

Procent de promovabilitate

Sesiunea 2016 169 0 0 2 3 15 22 13 89 25 0 114 67.46%

Rezultate dupa contestatii

Total candidaţi 1-

1.992-

2,993-

3.994-

4.995-

5.996-

6.997-

7.998-

8.999-

9.99 10Total

candidati admisi

Procent de promovabilitate

Sesiunea 2017 139 0 0 0 0 7 15 18 67 29 3 99 71.22%

Rezultate dupa contestatii

Total candidaţi 1-

1.992-

2,993-

3.994-

4.995-

5.996-

6.997-

7.998-

8.999-

9.99 10Total

candidati admisi

Procent de promovabilitate

Sesiunea 2018 128 0 0 0 0 1 3 17 57 50 0 107 83,59%

Rezultate dupa contestatii

Total candidaţi 1-

1.992-

2,993-

3.994-

4.995-

7.998-

8.999-

9.99 10Total

candidati admisi

Procent de promovabilitate

Sesiunea 2019 170 0 0 0 0 22 82 60 6 148 87,05%

Rezultate dupa contestatii

Total candidaţi 1-

1.992-

2,993-

3.994-

4.995-

5.996-

6.997-

7.998-

8.999-

9.99 10Total

candidati admisi

Procent de promovabilitate

Sesiunea 2020

10

Page 11: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

2.3. Prelucrarea rezultatelor aplicării instrumentelor

2.3.1. Concluzii în urma analizei gradului de derulare a programelor de formare

propuse pentru anul școlar 2019-2020, conform nevoilor de formare identificate

În ședințe de lucru și în rapoartele elaborate pe parcursul anului școlar a fost analizat

permanent gradul de derulare a programelor de formare propuse în oferta pentru anul școlar

2019-2020. Având în vedere suspendarea activității de formare pe perioada stării de urgență și

a stării de alertă (martie – iunie 2020), cele mai multe programe nu s-au putut desfășura sau

nu s-au putut finaliza în acest an școlar. În aceste condiții, se impune ca nevoile de formare

identificate pentru anul școlar 2019-2020 și direcțiile de formare corespunzătoare acestora să

fie cuprinse în Raportul privind analiza nevoilor de formare pentru anul școlar 2020-2021.

Astfel, situația centralizatoare a nevoilor de formare identificate de unitățile de

învățământ în anul școlar trecut, se prezintă astfel:

Nevoi de formare Numărul unităților de învățământ

Cunoașterea, consilierea și abordarea diferențiată a elevilor 102Proiecte educaționale 98Integrarea TIC în activitatea didactică 97Asigurarea calității în școală 94Proiectarea și derularea activităților extracurriculare și extraşcolare

90

Comunicare educațională 89Asigurarea sistemului de control intern/ managerial 86Rezolvarea conflictelor și a situațiilor de criză educațională 85Evaluarea în activitatea didactică 85Implicarea în strategia de dezvoltare a unității de învățământ 83Proiectarea CDŞ și aplicarea acestuia 81Orientarea în carieră a elevilor 81Proiectarea unităților de învățare, a lecțiilor și desfășurarea acestora

80

Comunicare și relaționare la nivelul școlii 80Parteneriatul școală-familie-comunitate 80Organizarea și conducerea grupului de elevi 67Ambientul școlii și al sălii de clasă 58

11

Page 12: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor

Proiecte educaţionale

Integrarea TIC în activitatea didactică

Asigurarea calităţii în şcoală

Proiectarea şi derularea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare

Comunicare educaţională

Asigurarea sistemului de control intern/ managerial

Rezolvarea conflictelor şi a situaţiilor de criză educaţională

Evaluarea în activitatea didactică

Implicarea în strategia de dezvoltare a unităţii de învăţământ

Proiectarea CDŞ şi aplicarea acestuia

Orientarea în carieră a elevilor

Proiectarea unităţilor de învăţare, a lecţiilor şi desfăşurarea acestora

Comunicare şi relaţionare la nivelul şcolii

Parteneriatul şcoală-familie-comunitate

Organizarea şi conducerea grupului de elevi

Ambientul şcolii şi al sălii de clasă

0 20 40 60 80 100 120

102

98

97

94

90

89

86

85

85

83

81

81

80

80

80

67

58

Nr. unități

Nr. unități

12

Page 13: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

Situația, din punctul de vedere al numărul de cadre didactice care au menționat o anumită nevoie de formare anul școlar 2019-2020, se prezintă astfel:

Nevoi de formare Nr. cadre didacticeCunoașterea, consilierea și abordarea diferențiată a elevilor 1021Proiecte educaționale 818Integrarea TIC în activitatea didactică 800Rezolvarea conflictelor și a situațiilor de criză educațională 718Parteneriatul școală-familie-comunitate 620Asigurarea calității în școală 600Proiectarea şi derularea activităților extracurriculare și extrașcolare

600

Evaluarea în activitatea didactică 552Comunicare educațională 536Orientarea în carieră a elevilor 536Comunicare și relaționare la nivelul școlii 508Proiectarea unităților de învățare, a lecțiilor și desfășurarea acestora

485

Implicarea în strategia de dezvoltare a unității de învățământ 449Proiectarea CDŞ și aplicarea acestuia 463Organizarea și conducerea grupului de elevi 423Asigurarea sistemului de control intern/ managerial 359Ambientul școlii și al sălii de clasă 301

13

Page 14: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor

Proiecte educaţionale

Integrarea TIC în activitatea didactică

Rezolvarea conflictelor şi a situaţiilor de criză educaţională

Parteneriatul şcoală-familie-comunitate

Asigurarea calităţii în şcoală

Proiectarea şi derularea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare

Evaluarea în activitatea didactică

Comunicare educaţională

Orientarea în carieră a elevilor

Comunicare şi relaţionare la nivelul şcolii

Proiectarea unităţilor de învăţare, a lecţiilor şi desfăşurarea acestora

Implicarea în strategia de dezvoltare a unităţii de învăţământ

Proiectarea CDŞ şi aplicarea acestuia

Organizarea şi conducerea grupului de elevi

Asigurarea sistemului de control intern/ managerial

Ambientul şcolii şi al sălii de clasă

0 200 400 600 800 1000 1200

1021

818

800

718

620

600

600

552

536

536

508

485

449

463

423

359

301

Nr. cadre

2.3.2. Aspecte identificate în urma aplicării formularului privind identificarea nevoilor

de formare pentru anul școlar 2020-2021, în unităţile de învăţământ din județ:

Au fost centralizate date de la 65 unități de învățământ din totalul de 158 existente la

nivelul județului, 44 din mediul urban și 66 din mediul rural

Răspunsurile oferite de unitățile de învățământ se prezintă astfel:

1. Vă rugăm să menționați dacă nevoile de formare identificate la nivelul unității dumneavoastre de învățământ se regăsesc în lista de mai sus.

14

Page 15: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

2. Dacă la întrebarea anterioară ați răspuns cu DA, PARȚIAL sau NU, vă rugăm să precizați ce nevoi de formare ați mai identificat la nivelul unității de învățământ pe care o conduceți, specificând tema/ competenețele de dezvoltat și grupul țintă (personal de conducere, personal didactic, personal didactic auxiliar și numărul de persoane la care s-a identificat nevoia de formare).

Temele identificate de respondenți, care nu se regăsesc în direcțiile de formare

preluate din anul școlar 2019-2020, sunt:

Utilizarea platformelor în procesul de predare-învățare-evaluare învățare

Învățarea în aer liber - metode, activități

Cunoașterea, consilierea și abordarea diferențiată a elevilor

Cursuri pentru personalul didactic auxiliar (bibliotecar, informatician, secretar,

administrator)

Dezvoltare emoțională. Dezvoltare personală

Învățarea limbii engleze pentru profesorii de alte specialități

15

Page 16: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

2.3.3. Aspecte identificate în urma inspecțiilor efectuate de ISJ Dâmbovița:

Analiza nevoilor de formare continuă, la nivelul județului, orientează formarea

continuă a cadrelor didactice, dar constituie și punctul de plecare în realizarea unei oferte de

programe de formare continuă care să răspundă cât mai obiectiv necesităților existente în

învățământul preuniversitar din județ.

Din această perspectivă, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, s-a

realizat analiza nevoilor de formare continuă a personalului didactic, pe baza feedback-ului

obținut în urma realizării inspecțiilor tematice efectuate în semestrul I al anului școlar 2019 –

2020. În acest sens, au fost analizate rapoartele și fișele de monitorizare aferente celor opt

inspecții tematice efectuate, pentru cele două domenii de activitate specifice: Management și

Curriculum. Au fost monitorizate 217 unități de învățământ, iar feedback-ul obținut în urma

monitorizărilor realizate este prezentat, după cum urmează:

Perioada de derulare a inspecției școlare

Domeniul Tematica inspecției școlare

Nr. unități de înv.

monitorizate

Aspecte de îmbunătățit identificate

07 – 11.10.2019

Curriculum Monitorizarea modului de implementare a planurilor individuale de învățare elaborate în baza rezultatelor slabe la EN 2 și EN 6 din anul școlar 2018-2019; consilierea cadrelor didactice privind implementarea planurilor individuale de învățare la clasele a III-a și a VII-a.

30 Lipsa planului de măsuri la nivel de unitate școlară pentru reglarea problemelor identificate în urma susținerii evaluărilor naționale la clasele a II-a și a VI-a;

Utilizarea parțială a planurilor individuale de învățare;

Arhivarea documentelor aferente evaluărilor naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a;

Lipsa documentelor care atestă analizarea cu părinții a rezultatelor și măsurilor care se impun în urma evaluărilor naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a;

Aplicarea măsurilor din planul întocmit la nivelul școlii preponderent în învățământul primar și sporadic la gimnaziu.

Management Verificarea respectării reglementărilor legale referitoare la evaluarea anuală a personalului didactic și a

22 Nerespectarea procedurii de evaluare a personalului didactic (calendar, evaluarea parțială a personalului cu norma didactică în mai multe unități școlare, nevalidarea fișei de evaluare pentru anul școlar în curs, în CA,

16

Page 17: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

personalului didactic auxiliar;Verificarea documentelor școlare (cataloage, registre matricole etc.);

necomunicarea în scris a calificativelor și punctajelor aferente;

Gestionarea documentelor școlare (înregistrarea cataloagelor, lipsa numerelor matricole din cataloage, corectarea greșelilor în documentele școlare, modul de completare a registrelor matricole conf. OMEN 3844/2014).

14 – 18.10.2019

Curriculum Monitorizarea activității cadrelor didactice din unitățile de învățământ cu rezultate slabe la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat 2019, inclusiv la probele de competențe lingvistice, de comunicare într-o limbă străină, respectiv competențe.

20 Popularizarea insuficientă a metodologiei și calendarului pentru examenele naționale;

Formalism și grad ridicat de generalitate în elaborarea planurilor de măsuri;

Inexistența unor pachete de teste model pentru elevi (în portofoliul cadrului didactic sau la nivelul comisiei metodice);

Elaborarea planului de măsuri doar pentru unele discipline;

Lipsa planificării activităților de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenele naționale;

Lipsa documentelor care să ateste informarea părinților cu privire la situația școlară a elevilor (note, absențe);

Lipsa activităților de consiliere a părinților cu privire la problematica insuccesului școlar.

Management Verificarea modului de constituire a Consiliului de administrație, a Consiliului profesoral și a comisiilor metodice; verificarea documentelor aferente consiliului de administrație, consiliului profesoral și comisiilor metodice din unitățile de

11 Elaborarea incorectă a deciziilor CA;

Lipsă Registru de evidență a hotărârilor CA;

Elaborarea tematicii activității CA în neconcordanță cu structura anului școlar și calendarele unor activități;

Nepublicarea hotărârilor CA (pe site sau la avizier).

17

Page 18: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

învățământ;Verificarea activității de secretariat din unitățile de învățământ

28.10.2019 –

01.11.2019

Curriculum Monitorizarea procesului de pregătire a elevilor în vederea susținerii examenelor naționale din anul școlar 2019-2020, în conformitate cu prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (cunoașterea metodologiilor specifice de către elevi, părinți, cadre didactice; organizarea și desfășurarea programelor de pregătire a elevilor pentru aceste examene)Monitorizarea modului de organizare / implementare a programelor de educație remedială la nivelul unităților de învățământ preuniversitar.

29 Lipsa activităților de învățare diferențiate în proiectarea didactică;

Analiza rezultatelor la evaluările inițiale evidențiază doar parțial dificultățile cu care se confruntă elevii și măsurile reglatorii care se impun;

Proiectarea didactică deficitară (lipsa orelor de recapitulare/ ameliorare/ dezvoltare la finalul unităților de învățare);

Pregătire sporadică a elevilor pentru susținerea examenelor naționale;

Lipsa monitorizării din partea conducerii unității de învățământ cu privire la modul în care elevii sunt sprijiniți să se pregătească pentru examenele naționale;

Lipsa planurilor de educație remedială;

Nerespectarea prevederilor procedurii de educație remedială în ceea ce privește constituirea grupului țintă;

Management Monitorizarea frecvenței elevilor și a măsurilor întreprinse de unitățile de învățământ în situațiile de absenteism ridicat și pentru prevenirea/combate

9 Lipsa deciziei de constituire a Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței;

Lipsa documentelor de proiectare și analiză care să ateste activitatea comisiei;

18

Page 19: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

rea violenței în rândul elevilor.

04 – 15.11.2019

Curriculum Monitorizarea cadrelor didactice pentru aplicarea noilor programe pentru învățământul preșcolar și gimnazial- clasa a VII-a și pentru sporirea calității în educație

28 Abordarea diferențiată a învățării neevidențiată nici la nivelul proiectării, nici la nivelul desfășurării demersului didactic;

Neimplicarea elevilor cu CES în activitățile de grup;

Gradul redus de activizare a elevilor în timpul lecției;

Utilizarea redusă de materiale didactice/mijloace de învățământ adecvate conținuturilor și atractive;

Folosirea sporadică a activității de grup în cadrul lecțiilor;

Ponderea foarte mare a activității frontale în detrimentul celei individuale/de grup;

Integrarea foarte rară a elementelor TIC în procesul didactic;

Aplicarea noilor achiziții în contexte de viață;

Diversificarea metodelor de predare-învățare-evaluare, cu accent pe cele centrate pe elev;

Neconcordanța dintre activitățile de învățare recomandate de programa școlară și cele cuprinse de cadrul didactic în proiectul unității de învățare/proiectul didactic;

Expunerea produselor realizate de către elevi;

Gestionarea incorectă a timpului didactic;

Sarcini de lucru parțial corelate cu potențialul fiecărui elev;

Utilizarea experimentului, a investigației și a învățării prin descoperire;

Valorificarea experienței de viață a elevilor în cadrul lecțiilor;

Corelarea, pe orizontală, a competențelor specifice, cu obiectivele operaționale, cu activitățile de învățare și evaluarea;

Utilizarea de strategii didactice

19

Page 20: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

care să permită în mai mare măsură comunicarea și interacțiunea în cadrul lecțiilor.

Management Monitorizarea/ verificarea modului de funcționare a Consiliului de administrație, a Consiliului profesoral, a comisiilor metodice și a comisiilor pe probleme constituite la nivelul unităților de învățământ Verificarea activității de secretariat din unitățile de învățământ

17 Numerotarea parțială a registrului de procese verbale ale CA;

Redactarea deficitară a proceselor verbale de la ședințele CA;

Lipsa declarațiilor privind norma de bază în vederea constituirii corecte a CP;

Lipsa semnăturilor din convocatoarele la ședințele CP;

Lipsa atribuțiilor stabilite pentru fiecare membru al CA;

Lipsa aprobării in CA a planurilor manageriale ale comisiilor metodice/de lucru;

02-06.12.2019

Alternative educaționale

Verificarea modului de organizare și desfășurare a activității conform filosofiei alternativelor educaționale

8 Amenajarea centrelor de interes cu dotarea corespunzătoare, astfel încât să corespundă prevederilor metodologice și nevoilor copiilor;

Participarea tuturor cadrelor didactice încadrate pe clase/ grupe Step by Step la programe de formare pentru toate nivelurile;

Etichetarea tuturor materialelor din centrele de interes.

09 – 20.12.2019

Curriculum Monitorizarea înregistrării absențelor, a notării ritmice (note / calificative), a întocmirii / respectării graficelor de susținere a tezelor (aprobarea graficului desfășurării

32 Implicarea insuficientă a consilierilor școlari în activitățile care vizează dezvoltarea personală a elevilor;

Încurajarea insuficientă a relaționării deschise elev-elev, elev-profesor;

Cuprinderea în planurile de măsuri a unor activități care să contribuie la dezvoltarea unei relații de încredere și de colaborare elev-elev, elev-profesor, școală-familie;

20

Page 21: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

acestora de către director, conform art. 21, alin. 4, lit. O din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare)

Implicarea mai mare a părinților în activitățile școlare și extrașcolare;

Organizarea de activități extracurriculare care să răspundă nevoilor și intereselor elevilor;

Solicitarea în mai mare măsură a sprijinului specialiștilor CJRAE pentru o mai bună integrare a elevilor cu CES în colectivele din care fac parte;

Valorificarea orelor de consiliere și orientare, astfel încât acestea să faciliteze o mai bună comunicare între elevi, creșterea coeziunii grupului;

Adaptarea tematicii orelor de consiliere și orientare școlară la provocările pe care viața cotidiană le ridică elevilor;

Mai bună modalitate de supraveghere a elevilor în timpul transportului școlar;

Management

Minorități naționale.Asigurarea accesului la educație.

6 Includerea în ROF-ul școlii a unor prevederi/ elaborarea unei proceduri la nivelul unității de învățământ cu privire la accesul facilitatorului la activitățile desfășurate în unitatea de învățământ de către copilul certificat cu CES;

Redactarea la timp și corectă a rapoartelor de monitorizare, conform prevederilor legale in vigoare;

Monitorizarea de către conducerea școlii a modului de desfășurare a activității cu elevii școlarizați la domiciliu;

Existența în ROF-urile unităților de învățământ a unor prevederi cu grad prea mare de generalitate referitoare la prevenirea și combaterea discriminării;

Lipsa unei monitorizări consecvente a progresului înregistrat de elevii cu CES raportat la potențialul propriu.

Învățământ particular

5 Consemnarea tuturor absențelor în catalogul clasei;

21

Page 22: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

Motivarea absențelor conform prevederilor ROFUIP;

Operarea în registrul matricol a mențiunilor privind elevii retrași;

Consemnarea în registrul de evidență a hotărârilor Consiliului de administrație, pe scurt, a conținutului fiecărei hotărâri și publicarea acestora;

Elaborarea orarului pentru semestrul al II-lea (în concordanță cu disponibilitatea operatorilor economici pentru efectuarea stagiilor de practică).

Conform aspectelor identificate în această analiză, pot fi evidențiate nevoi de formare

continuă, aferente domeniilor următoare:

Domeniul Nevoia de formare continuă

Curriculum Analiza rezultatelor obținute de elevi la evaluări și utilizarea

informațiilor de către cadrul didactic, în proiectarea și derularea

activității ulterioare;

Proiectarea unităților de învățare (tipuri de lecții, diferențierea

învățării, activități de învățare propuse);

Educația remedială a elevilor (proiectare, implementare);

Utilizarea, în lecție, de mijloace de învățare adecvate disciplinei/

conținuturilor (învățământ gimnazial);

Aplicarea noilor conținuturi în contexte de viață cotidiană;

Utilizarea, în lecție, a experimentului, investigației și a învățării prin

descoperire;

Valorificarea, în lecție, a produselor realizate de elevi;

Corelarea, pe orizontală, a competențelor specifice, cu obiectivele

operaționale, cu activitățile de învățare și evaluarea;

Facilitarea comunicării elev – elev și elev – profesor, în cadrul lecției;

Integrarea TIC în procesul educațional.

Abordarea

diferențiată a

învățării

Proiectarea și implementarea învățării diferențiate, în cadrul

colectivelor de elevi;

Elaborarea planurilor de intervenție personalizată și utilizarea acestora

22

Page 23: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

în procesul de predare – învățare – evaluare;

Valorificarea elevilor cu CES în procesul de predare – învățare –

evaluare;

Valorificarea experților CJRAE în integrarea elevilor cu CES.

Parteneriatul

școală – familie

– comunitatea

Valorificarea familiei în realizarea progresului școlar al elevului;

Consilierea părinților în vederea diminuării/ prevenirii insuccesului

școlar;

Valorificarea familiei în derularea de activități școlare și extrașcolare.

Consiliere și

orientare școlară

Valorificarea orelor de consiliere și orientare, astfel încât acestea să

faciliteze o mai bună comunicare între elevi, creșterea coeziunii

grupului;

Adaptarea tematicii orelor de consiliere și orientare școlară la

provocările pe care viața cotidiană le ridică elevilor;

Implicarea consilierilor școlari în activitățile care vizează dezvoltarea

personală a elevilor.

Alternativa

educațională

Step by Step

Participarea tuturor cadrelor didactice încadrate pe clase/ grupe Step

by Step la programe de formare pentru toate nivelurile.

Management Elaborarea, implementarea și monitorizarea implementării planurilor

de măsuri stabilite la nivelul unității de învățământ, privind

îmbunătățirea rezultatelor la evaluările naționale și privind

școlarizarea la domiciliu;

Gestionarea documentelor școlare (completarea registrelor matricole

și a cataloagelor, corectarea erorilor);

Elaborarea și gestionarea documentelor aferente Consiliului de

administrație și consiliului profesoral;

Elaborarea de documente manageriale (particularizarea procedurilor

și a regulamentelor proprii);

Evaluarea personalului didactic (parcurgerea procedurii și respectarea

calendarului).

2.3.4.Aspecte identificate în urma analizei solicitării Centrului de Prevenire, Evaluare şi

Consiliere Antidrog referitoare la colaborarea cu CCD Dâmbovița în vederea formării

23

Page 24: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

cadrelor didactice pe teme ce vizează prevenirea consumului de tutun/ alcool/ droguri și

formarea unor deprinderi de viață sănătoasă

Conform datelor statistice, în rândul elevilor din județul Dâmbovița, aproximativ

jumătate dintre respondenți au experimentat consumul de tutun – 48,6%, în timp ce, 38%

dintre ei au declarat un astfel de consum și în ultimul an. Mai mult de o pătrime (28,3%)

dintre cei chestionați au fumat în ultima lună.

Consumul de produse alcoolice înregistrează cel mai înalt nivel al prevalenței

consumului dintre toate substanțele psihoactive, ceea ce confirmă faptul că alcoolul este un

drog social larg acceptat. Analiza datelor indică faptul că aproape 9 din 10 adolescenți

(87,4%) au consumat băuturi alcoolice cel puțin o dată în viață, iar unul din doi adolescenți

(55,6%) a declarat că a consumat alcool cel puțin o dată în ultimele 30 de zile.

Dacă din categoria „orice drog” excludem tranchilizantele/sedativele fără prescripție

medicală, inhalanții și steroizii anabolizanți, în rândul elevilor din județul Dâmbovița se

observă o prevalență de-a lungul vieții de 7,9%, în timp ce, prevalența consumului în ultimul

an este de 4,3%, iar cea din ultima lună de 1,8%.

Aceste rezultate sugerează că preferințele elevilor din Dâmbovița sunt canalizate în

special spre drogurile ilicite de tipul celor ”tradiționale” (cum ar fi canabis/ hașiș, ecstasy,

cocaină/crack, amfetamine, LSD sau alte halucinogene, ciuperci halucinogene, heroină,

ketamină), la care se adaugă și noile substanțe psihoactive.

Cadrele didactice reprezintă o prezență constantă în viața copiilor începând cu ciclul

preșcolar și până la finalizarea studiilor liceale, alături de părinți, iar interacțiunea și

colaborarea acestora cu copiii pe teme atât de sensibile cum sunt cele legate de prevenirea

consumului de droguri, influența grupului de prieteni, stima de sine, abilitatea de a face față

unei provocări cum este cea a angajării în consumul de droguri, etc. sunt esențiale.

De aceea, considerăm că implementarea în parteneriat a unor proiecte de prevenire a

consumului de droguri care să cuprindă și componente de formare adresate cadrelor didactice

din diferite cicluri de învățământ vor aduce un plus de valoare transmiterii unor informații de

calitate către copii și părinți.

3. DIRECȚII DE FORMARE

24

Page 25: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

Corelând datele culese în urma aplicării de către CCD Dâmbovița a chestionarului

privind nevoile de formare cu nevoile identificate de inspectorii școlari și metodiștii ISJ

Dâmbovița și cu situațiile statistice cu privire la rezultatele obținute de cadrele didactice la

examenul de definitivare în învățământ și concursul de titularizare și adăugând acestora

nevoile de formare identificate pentru anul școlar 2019-2020, pentru care nu s-au putut derula

programe de formare, direcțiile de formare identificate la nivelul județului Dâmbovița sunt:

Proiecte educaţionale

Integrarea TIC în activitatea didactică

Rezolvarea conflictelor şi a situaţiilor de criză educaţională

Asigurarea calităţii în şcoală

Comunicare educaţională şi relaţionare la nivelul şcolii

Orientarea în carieră a elevilor

Proiectarea și desfășurarea activității didactice. Evaluarea în activitatea didactică

Implicarea în strategia de dezvoltare a unităţii de învăţământ

Proiectarea CDŞ şi aplicarea acestuia

Managementul clasei de elevi (organizarea şi conducerea grupului de elevi; ambientul

şcolii şi al sălii de clasă)

Programe specializate, adresate personalului didactic auxiliar (bibliotecar,

informatician, secretar, administrator)

Utilizarea platformelor în procesul de predare-învățare-evaluare învățare

Dezvoltare emoțională. Dezvoltare personală

Învățarea limbii engleze pentru profesorii de alte specialități

Prevenirea consumului de tutun/ alcool/ droguri în rândul elevilor*

Formarea unor deprinderi de viață sănătoasă a elevilor*

Pentru următoarele nevoi identificate au fost elaborate și acreditate programe de formare:Nevoie de formare identificată Program de formareCunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor

Adaptare curriculară pentru copiii/ elevii cu CES – program acreditat conform OMEN 4482/15.07.2020

Proiectarea şi derularea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare

Educație nonformală – management și bune practici – program acreditat conform OMEN 4414/28.05.2020

Parteneriatul şcoală-familie-comunitate Parteneriatul şcoală – familie – comunitate, program acreditat conform OMEN nr. 4737/09.08.2019

Asigurarea sistemului de control intern/ managerial

Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern/ managerial

25

Page 26: ccd-dambovita.roccd-dambovita.ro/2020/formare/Alexe/Analiza nevoilor … · Web viewNr. unități Cunoaşterea, consilierea şi abordarea diferenţiată a elevilor Proiecte educaţionale

– program propus pentru reacreditare

* Pentru programele de formare, care vizează prevenirea consumului de tutun/ alcool/

droguri în rândul elevilor și formarea unor deprinderi de viață sănătoasă a elevilor, se vor

încheia parteneriate de colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog,

formarea fiind realizată de reprezentanți ai acestei instituții.

Prin Oferta de programe de formare continuă pentru anul școlar 2020 – 2021, Casa

Corpului Didactic Dâmbovița și-a propus să acopere toate nevoile identificate, atât la nivelul

sistemului de învățământ preuniversitar, cât și la nivelul județului.

Elaborat: Prof. metodist ALEXE Elena Crenguța

Director CCD Dâmbovița,

Prof. Diana Elena DIACONU

26