Catullus (N.I. Barbu - Istoria Literaturii Latine)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 5/10/2018 Catullus (N.I. Barbu - Istoria Literaturii Latine)

  1/6

  .,

 • 5/10/2018 Catullus (N.I. Barbu - Istoria Literaturii Latine)

  2/6

  320 Istorla "iiteratuyii latinen-a simtit vreo atracj.ie pentru gravele probleme care s-au dezbatut in senatulroman, de pilda, la 5 decernbr ie 63, cind s-a hotar it pedeapsa pe care tre-buiau s-o pr imeasca conjuratii lui Catilina. Studiind, compunind versur i,citindu-le prietenilor -9 i ascultiudu-le pe ale acestora, distrindu-se si savu-rind micile intrigi ale cereurilor mondene, iata cum i91 petrecea Catul ceamaimare parte din timpul sau. El a adresat, e adevarat, versuri lui Cicerosi lui Cezar , dar, se pare, motivele au fost de ordin particular.

  Din bucata 68, v. 15 ~i urm. rezulta c a poetul a inceput s a serie indatace a imbracat toga vir ila, deci eel ma.i tirziu in 67:"Pe vremea cind mi-a fost data toga alba, cind virsta in Hoare l\d petrecea vara pIacuta,multe versu ri am cornpus",Nu stirn care a fost soarta acelor prime poez ii. $tim insa ea versur ilecitato mai sus fac parte din raspunsnl adresat lui Manlius, care-I rugase peCatul sa-l consoleze pentru un naufragiu in care era sa-~i piarda viata. CatulIispune ca el insusi este cufunda t in durere: moartea iirapise pe frateleiuhit, de aceea el lin se mai poate indeletnici cu darurile muzelor. Moarteafratelui sau 11 cufundase intr-o adinca jale. Poetul se retrasese Ia Verona.Aici a compus 0elegie in care expresia sentimentului de tr.istete pentru moar-.tea fratelui sau este imbibat en reminiscente mitoIogice. Se pare c a aceastaelegie a. fost compusa pe Ia 60.

 • 5/10/2018 Catullus (N.I. Barbu - Istoria Literaturii Latine)

  3/6

  -,_-.,.,..._.- . . . . . . . . . . . . . . ._ _ _ , , _ . . . . . - .. ~. . _322 lstoria literaturii latine

  buca~i in culegere a fost acela al lungimii lor, care nu are nimic de-a facu ordinea in care au fast compuse si publicate diferitele pa,rti ale opereIn prefata actualei culegeri, adresate lui Cornelius Nepos, poetul amiteste de momente in care dedicatarul aprecia "nimicurile" poetului. Aceasinsemneaza c a Veronezul care, dupa cum am aratat, incepuse s a cornpunversuri inca de pe la 67 1. e. n., eitise sau trimisese unor prieteni versurpe eare ei le copiasera si, en asent imentul sau, le dadusera librarilor samultiplice. Publicul aflase de numele si de opera lui Catu! si ar fi vrs a aiba cit ma imulte versuri ie~ite de sub eondeiullui. Poetul s-a confo

  mat. A puhlicat 0 prima culegere. Este oare aeeasta cea pe care avenoi ? Catul numeste culegerea pe care 0 dedica lui C. Nepos libellus, "caticica". Poez iile 63 si 64 nu ingaduiau s a se dea acest nume culegeriifaja. Atunci insemneaza ca libellus (carticica) continea numai citeva pozii ? Care anume ? Epitetul de nugae, "nimicuri", pe care-l da Catul In dedcatie poeziilor sale anterioare, s-ar potrivi cu poeziile 1-14, in care este yorde Lesbia, de Veranius si Flavius, de Asinius Marrucinus, prietenii poetuluiDar poezia 11 este scrisa in epoca deruptura a legaturilor cu-~Lesbia,55 sau 54. Poetul n-ar fi putut s a nu includa 1 1 1 culegere Ii alte poeziivaloare. Poezia 14 b este un rest al unei prefete. Deci inainte de culegerededicata lui Nepos a existat 0 alta. Concluz ia care se poate desprinde es

 • 5/10/2018 Catullus (N.I. Barbu - Istoria Literaturii Latine)

  4/6

  324 Istorla literaturii latine----------.~-.----------------~ - ~-- ~~ ~- ~ ~ ~-- -- = -~ ~ -- -.-- -~ ... ...._ _,_ __ _.- --~ -~ ~- --- ..... . . . . .~- -...._.__ -- - -

  - i in 107, - unde poetul se crede eel mai fer icit dintre rnur itor i, f iindcaLesbia revine singura, cind poetul nu se mai atepta.Dar, daca, in poeziile compuse in e:xaltarea dragostei icoana Lesbieiapare foarte rara si abia se infiripa, cind este verba de' versuri care sc

  fUP ~in ~n~~~oe~ului :a .to! ati!ea ~a.rturisiri ale geloziei chinuitoare ale raZV!atltl~ UnUI ~m ra~lt In m~ndrla sa, ~hipul Lesbiei, slutit de ocarilepoetului, devine mal precis, Pornind de la indemnul pe care si-l adreseaziiel !usui. de a s~p~rt~ cu ~arie.lipsa iubitei si spuniudu-i si ei; "nenorocito,val d~ ~l1~e)~U! ai sa ~al par~ tu fr~moasa'> poetul r idica puternic striga-tul mimer ; 1,. In.un!l l.aceeasi poeZle (42)~ In 42 de versuri, intrebuinteazapentru ea de ClnC1orr epitetul de moecha pUhda, apoi 0numeste lutum noroi"lupana_r , sP?lllnd .c a "ar~ ,~n mers" u rit i ride ca 0mirna," ~i prost~~te, di~gu:~ el de crme din Gaha (42). In alta bucata, 0 prezinta intr-o luminaurlta: .

  . . . - . ~ . " . . . . . . . . " . . .+

  . .

  "eaehus, Lesbia mea, Lesbia aceea, acea Lesbie pe care Catul a iubit-o mai rnult decitpevs~n~ ~i dec.it proprii sai ochi, se intinde pe la rasptntit !}i in fundaturi cu urmasitmarlnllnOsulul Remus~'I . . .. ~ ~". - .. : " , , I

  , ,.- , ... -

  " tnpo~zia 11 ) ~m~ginea t~iviala sub care ne este iufatiata Lesbia tiUllld111brate , Ir:. ac~la~! tln!p, tr~1 sute ~e desfrinat i , se asociaza ell chipul gill-

 • 5/10/2018 Catullus (N.I. Barbu - Istoria Literaturii Latine)

  5/6

  326 .lstoria literaturii latine .:~-.Asa de impresionat a fast poetul de petrecere, Incit nu-l mai cuprindeasomnul, Tirziu, obosit de insomnie, a inceput sa scrie versurile de mai sus.Pe Caecilius it invita s a vina la Verona (35), de~i stia ca-l retine iubitaagatindu-i-se de git i rugindu-l s a ramina ,Adversarii au smuls poetului versuri pe at.it de violente, pe cit de gin-gase erau sentimentele sale de prietenie. Categoria adversarilor care l-auiritat ~i revoltat in eel mai inalt grad pe Catu1 au constitui t-o rival ii saiin dragoste: Aurelius (21), "tatal rabdarilor de foame", care face curte Les-

  biei chiar in prezenta poetului; apoi ceata de desfrinat i. clienti ai locurilorrau famate, care indraznesc s a iubeasca pe Lesbia si printre care se gasesteRavidus: acesta impins de un zeu rauvoitor spre iambii poetului, a incercats a iubeasca "dragostea" lui (40), Sint , insa,~i alt ii, pe care nu stim dince motive, in afara de comportarea lor, poetul nu-i poate suferi: Egnat ius,care are dinti frumosi si pentru a si-i arata ride cind trebuie i cind nutrebuie (39); Furius, care este uscat i nemincat (23); Arrius, care, sprea-si arata cunoasterea limbii grecest i, spunea c ho mm od a s i hinsidias, inloc de commode si ins id ia s , cum era corect.. Poetul a dat drumul din arcul atacurilor sale citorva iambi si impotr ivalui Cezar, impotriva lui Mamurra, protejatul aceluia, impotriva lui Cicero,

 • 5/10/2018 Catullus (N.I. Barbu - Istoria Literaturii Latine)

  6/6

  328 IstoriaSintaxa este cea obisnuita ;2-3 intrabari retorice; vocabulprea rar epitete ornante. Sint dca multe dintre bucat.ile sale sain exprimarea ei au Iacut ca artasa fie cit se poate de simpla.