ČASOPIS AHA!

 • View
  247

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AHA! popri „klasických“ tínedžerských témach (film, hudba, láska, vzťahy…) ponúka mladým aj duchovné sprevádzanie a rozvíja v nich sociálne cítenie. Nesnaží sa svojim čitateľom nič umelo podsúvať, ale reaguje na ich skutočné potreby. Časopis AHA! sa nebojí odkryť pred mladými ani témy, nad ktorými sa musia zamyslieť a nielen pasívne prijímať a „kĺzať sa po povrchu“. Chce im pomôcť stať sa uvedomelými a zodpovednými občanmi a dobrými ľuďmi. Mladým sa približuje aj moderným dizajnom. Obsah AHA! vytvára kolektív mladých ľudí vhodne doplnený zasvätenými osobami, ktorí takýmto spôsobom ponúkajú svoje talenty pri tvorbe tohto jedinečného mesačníka. Plnofarebný mesačník pre mladých vychádza počas školského roka, má veľký formát, 48 strán a stojí 1,29 €. Predplatné na rok (10 čísel) je 12,95 €.

Text of ČASOPIS AHA!

 • m a r e c 7w w w . c a s o p i s a h a . s k

  N o 57 r o n k V I .2 0 0 9 / 2 0 10

  C e n a 1, 2 9 E u r3 9 , S k

  db

  Foto

  : Mar

  tin L

  evin

  ne

  LUK LATINK:

  Humor sa d robi dobre

  len vtedy, ke sa rob

  vne.

  TMAO krse priatestva

  PORTVymenili dres

  za oblek

  SVEDECTVOaka sa mi

  oplatilo...

  plagty- s mylienkou

  - Miro Jaro

  AHA_072_2009-10:AHA 01_2009-10 23.2.2010 9:51 Strnka 1

 • 6YlWiRPDYSLDWRN.RQFHUWWUL3UHGQiND%UDRD0DUWD/HWNRYFL

  &KYiO\7UHWtGH.UtRYiFHVWD -XPSUD\HU

  3UHGQiND%YDQLHVSROX3UHGQiND.RPXQLNiFLD3UHGQiNDHQDDY]DK\

  'RQ-R]HI/XVFR.RQFHUW)3UHGQiND5R]GLHO\PXDDHQ\

  6YlWiRPDYVRERWX$7DN;;/&KYiO\H63p

  3RGODPSRX &XNRUDVR6YlWiRPDYQHGHX

  3~]D~EHQFK)2722%-(.79200,526/$9$/,6,129,$

  ZZZ]DOXEHQLVN

  AHA_072_2009-10:AHA 01_2009-10 23.2.2010 9:52 Strnka 2

 • m a r e c 2 0 1 0r o n k V I . 2 0 0 9 / 1 0

  No 5 7

  NikdynehovornikdyNeviem, kto vymyslel tto md ru vetu, ale touto cestouho chcem pozdravi. Monoani nevedel, ak m vekpravdu, ke ju vyslovil. Isto steju pouli aj vy a stavm sa, e ste ju aj neraz pouili.To sa nikdy nepodar. Mne sa to nikdy nemesta! Nikdy by som to neurobil/-a. Toto? oe?!Nikdy! Ako asto z ns vyliezaj podobn vrokyA viete o? Ja som na to svoje nikdy aj niekokokrt do-platila. Nieeby to dopadlo a tak zle, ale dlho som sa po-tom spamtvala, e sa vetko skonilo presne naopak,ako som tvrdila. Spomnam si naprklad, ako som v roku2005 navtvila redakciu asopisu AHA!, kde ma privtalvtedaj fredaktor Raso slovami: Sadla si si do f -redaktorskho kresla. Mono raz z teba bude fkaAHA! Vtedy som sa zasmiala a neveriacky zo ma vyle-telo: To sa nikdy nestane! Asi je vm jasn, e tonikdy v tomto prpade neplatilo. :-) No ako som v tejchvli mohla tui, e tie Boie cesty s a tak nevyspy-taten?! Veru s. Vedela by som tu menova alie po-dobn zitky. A predpokladm, e sa nejak z pamtivynorili aj vm.Preo to spomnam? Chcem vs povzbudi k vej d-vere v Boiu vemohcnos. Jemu ni nie je nemon.Doke totlne zmeni nae plny. A to kedykovek, i v tejnajneoakvnejej chvli. On vie preo, m to lepiepremyslen aj lepie naasovan. Hoci to pre ns meby spoiatku nepochopiten, ale nakoniec zaiste po-chopme. Tak sa m skr vzdajme svojich tvrdohlavchvyjadren. Obdobie pstu je na to ako stvoren! Mil itatelia AHA!, prajem vm poehnan vekononsviatky pln radosti z toho, e slovko nikdy pre Bohaneexistuje.

  Ma priateov je vemi dleit, lebo

  vaka nim zakame, ak to je vy-

  tvra hlbie vzahy. Kad ti njs

  spriaznen duu. Mlados je tm

  najvhodnejm obdobm na zrodenie

  krsnych priatestiev!

  v o d

  4

  Dominika Star: Vedie odpusti je

  dleit! Niektor udia sami neradi

  odpaj, no chc, aby im odpus -

  tili druh. A to urite nie je sprvne.

  Odpa by sa mal naui kad

  z ns.

  12

  Laco Miko je tridsaron salezin,

  ktor sa na Filipnach ocitol ako mi-

  sionr akajci na vzum do Pakis-

  tanu. osi z jeho nevednch z-

  itkov si mete preta v rubrike

  udia a ich svety.

  16

  Pri filme Planta 51sa nebudete

  nudi. Tvorcovia spracovali netra-

  din nmet o tom, e nie lovek sa

  boj mimozemanov, ale mal zelen

  obyvatelia s tykadlami maj strach zo

  znienia svojej planty lovekom.

  31

  Mnohch portovcov lka vymeni

  tadiny i kurty za filmov tdi,

  koncetrn pdi alebo rencke

  pulty. Nie vdy je to pre nich ten

  najlep krok. Viac v rubrike port.

  Meno a priezvisko:__________________________________________

  Ulica:_______________________Mesto: _______________________

  PS:___________tt: __________________Poet predplatnch: ___

  Cena predplatnho je 12,90 Eur / 388,63 Sk (10 sel).

  Objednvky zasielaj potou na adresu: Redakcia AHA!, Miletiova 7,

  821 08 Bratislava alebo mailom na: casopisy@donbosco.sk.

  www.donbosco.sk

  36

  Vydavate:Salezini don Bosca

  vo vydavatestve DON BOSCOAdresa redakcie:AHA!, Miletiova 7, 821 08 Bratislava

  Internet: www.casopisaha.skE-mail: aha@donbosco.sk

  Tel.: 02/555 722 26Fax: 02/555 749 92

  Bankov spojenie:VB Bratislava-Ruinov

  ..: 35-0029330062/0200,VS: 410

  Tla: VK, a.s., HarmanecRegistcia:

  MK SR . 3450/09; ISSN 1336-5789

  Nevyiadan prspevkynevraciame.

  Redakcia si vyhradzuje prvona pravu textov.

  fredaktorka: Barbora Bendzkov

  Zstupkya fredaktorky: Gabriela Mikoviov

  Redakn rada: Pavol Grach SDB, Pavol

  Janoko, Mria Kohutiarov,Viktria Kolkov, Marna

  Koniarov, Roman Maturkani,Jn Miko, Peter Ondrej SDB,

  Ldia Ondrejkovov, MriaRubarsk, Mariana

  arpatakyov, Martin enc.

  Spolupracovnci: Mat Demko, Simona

  Gnebusov, Mria Golejov,Daniel Grigar, Dominika

  Hajkovsk, Mria Holl, AlanHya, Katarna Kotulov, PeterKubnyi, Ondrej Pauth, Marek

  Pataky, Jozef Pred, AnnaSemberov, Stanislav enc,

  Martin ulek, Martina Zpran.

  Jazykov prava: Oga Markov

  Distribcia: Ladislav Katona

  Grafika a zalomenie:Juraj Martika

  Technick spracovanie:Aurel Valbek

  Teologick poradca: ThDr. Tibor Reimer SDB

  Cena jednho vtlaku:1,29 Eur (39,- Sk)

  Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

  Predpla si asopis

  AHA_072_2009-10:AHA 01_2009-10 23.2.2010 9:53 Strnka 3

 • Sks sa charakterizova piatimi prdavnmimenami.Lajdav, nedochvny, smieny (smev.)

  Ako sa z vyuenho sklra stal herec?Normlne podal som si prihlku na Vyso -k kolu mzickch umen a iel to vyska, zaskku predsa ni nedm. A motyka vystrelila! Pri-jali ma na prvkrt, aj ke tie tri prijmakov dniboli naozaj nron.Hranie sa mi zapilo ete ako chlapcovi. Mj otechrval u ns v Hriovej ochotncke divadlo a ja sommu zvykol kradn scenre.

  Spomna si na svoje prv vek vystpenie?Napadlo mi predstavenie s Juditou Hansmanovouv Trenianskych Tepliciach. Ale ani keby si ma terazzarezala, u si nespomeniem, ako sa t hra volala!(smev.) Mal som z nej vak vek oky, lebo saprila pozrie aj moja rodina, dokonca star ma.Bol tam tie Rio Stanke a ja som bol z toho celhotov.

  o ti dva herectvo?Urite rados, srandu pri robote a monos stretvasa s umi, ktorch mm rd. Zrove je to vakmoje ivobytie. (Zazvon mobil.) To je presne toto nutn zlo. (Koniec telefontu.) Ale my Slovci smestran saujeme sa, ke mme toho vea, ale akje toho mlo, nadvame tie. A ja som rovnak.

  Vnma svoje povolanie ako drinu alebo skrpoteenie?Jasn, e je to poteenie. Ale inak sa pracuje naserili s umi, s ktormi si nemm o poveda,a inak v kolektve, kde sa popri robote spolu dobre

  zabvame. To ist plat aj o divadle. Bohuia, usom mal aj tak predstavenia, ktor ma vemi ne-bavili, a musel som ich odohra. Ve divk prde,zaplat si a ak, e za to nieo uvid. To sa nedodflknu.

  Zaval si aj nespechy a odmietanie?V podstate to stle lo hladko. Myslm, e vetko jevdy tak, ako m by. Hovor sa, lovee, pom si,aj Pn Boh ti pome. Ale do divadla som sa nikdynepretlal, nemusel som dva iadosti. Do As-torky ns aj so spoluiakmi pozvali sami. Najprv somtam skal zopr hier a vzali ma na polovin v-zok, neskr na cel. O nejak as ma zasa zavolalihra niekam inam Vdy sa osi objav. Samo-

  r o z h o v o r

  Humor berie vne, a aj ke mu postavanesadne, hr ju s plnmnasadenm. Kvli jednejsa dokonca nauil plioi, a tak jej dodaldmonickos. Chlapecz Hriovej sa najprvvyuil za sklra, aby saz neho o niekoko rokovstal znmy herec Luk Latink.

  Luk Latink Narodil sa 28. februra 1977

  v Brezne. Je lenom hereckho sboru

  divadla Astorka Korzo 90,hosuje aj v SND.

  Desa rokov moderovalgospelov hitpardu Poltn.

  Hral vo filmoch Krajinka,Dvtko, Muzika, Nebo,peklo zem a v alch.

  Dnes iari v serilochProfesionli, Panelk a zbavnejou Partika.

  Gab

  riela

  Mi

  kovi

  ov

  , fot

  o: M

  artin

  Lev

  inne

  a a

  rch

  v L

  uk

  a La

  tink

  a

  A H A ! m a r e c 2 0 1 04

  Z spechu sanejdem zblzni

  Treba by hrd, no nie pyn.

  AHA_072_2009-10:AHA 01_2009-10 23.2.2010 9:53 Strnka 4

 • zrejme, e potom sa musm naui poveda aj nie.Naprklad teraz som zruil jeden rozhovor pre inmdium, lebo tam jednoducho nechcem by.Som u v takej pozcii, e si mem vybera. Alez spechu sa zasa nejdem zblzni. Aj minule somposkytol tdiu AHA! rozhovor na tmu pcha myslm si, e treba by hrd, no nie pyn.

  Z oho m v ivote najv strach?e prdem o niekoho blzkeho.

  o ti dva silu vsta aj v akch situcicha s alej?V poslednom ase nezavam extrmne ak si-

  tucie, pretoe som u rok astne enat. ienkami vemi pomha ona vid, ke sa mm zle,a vie mi skvelo poradi. Okrem nej s pri mne celas priatelia, ktor boli najskr mojimi spoluiakmia teraz s z ns kolegovia v divadle. Sme rovnakkrvn skupina.

  o hovor tvoja manelka na to, e asto niesi doma?Ke je to priasto, nie je to dobr, ale ona je to-lerantn a-a.

  Ako sa vyrovnva s tm, e si znmy?Netreba sa necha zvalcova. Rd sa zastavm pristarej panej, ktor ma len tak oslov na ulici. Noniekedy naozaj nie je sranda, ke idem po mestea vykrikuj na ma aksi vrastkovia. Preto som siobbil miesto v elektrike plne vzadu, sedvamotoen tvrou k oknu, aby na ma videlo o naj-

  menej ud. Ale nedvno sme si s manelkou k-pili auto, a tm sme tento problm viac-menejvyrieili. Na verejnosti si vak stle dvam pozor,aby som sa do nieoho nenamoil hovor sa,e peniaze minie, no hanba ti zostane. Ja niesom konfliktn typ a nevyhadvam vyhroten si-tucie, ale mdi s vemi siln

  Ako si spomna na desa rokovmoderovania gospelovej hitpardy Poltn?Iiel som tam, lebo ma poslali. (Smiech.) Mojauiteka mi v prvom ronku vysokej koly pove-dala o konkurze, lebo vedela, e som katolk. Nisom od toho sce neakal, ale nakoniec som satam uchytil. Bola to vemi dobr kola, pretoesom sa musel naui rchlo texty a potom ich po-

  veda, aby to nejak aj vyzeralo Take somtam zarbal aj uil sa zrove.

  Je gospe