case presentation anemia.pptx

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  1/16

  FAKTOR-FAKTOR YANG

  BERPENGARUHTERHADAP KEJADIANANEMIA IBU HAMIL DIPUSKESMAS

  HALMAHERA SEMARANGDENGAN PENDEKATANHL BLUM

  Oleh :

  Eko deskurniawan012116376

  febrianto 012106159

  Fitri aulia 012116397

  Gede putra 012095

  Putri pramitasari01209595

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  2/16

  masalahAnemia aalah s!a"! #eaaan aan$a %en!&!nahem'(l')in* hema"'#&i"* an +!mlah e&i"&'si" i)a,n'&mal Anemia %aa i)! hamil me&!%a#an masalah #"eai" en(an insienn$a $an( "in((i an #'m%li#asi $a"im)!l )ai# %aa i)! ma!%!n %aa +anin

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  3/16

  Besa& masalah

  I)! hamil en(an anemia se)a(ian )esa& se#i"a& ./*0 1anemia e2siensi )esi 3ADB4 35i#n+'sas"&'* /667

  Di In'nesia* .0*7 1 i)! hamil en(an anemia 3Sai8!in

  Di !nia 09 1 i)! hamil en(an anemia imana 7 1 )ne(a&a sean( )eem)an( 35HO* /667 alam S$a8a*

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  4/16

  R!m!san masalah

  A%a sa+a 8a#"'&-8a#"'& $an(mem%en(a&!hi "e&+ain$a anemiai)! hamil i P!s#esmas Halmahe&a

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  5/16

  T!+!an %eneli"ianT!+!an Um!m

  Un"!# mem%e&'leh in8'&masi men(enai 8a#"'&-8a#"'& $an()e&%en(a&!h "e&haa% anemia i)! hamil )e&asaan %enHL Bl!m

  T!+!an Kh!s!s Un"!# mem%e&'leh in8'&masi men(enai 8a#"'& %e&ila#! $a

  mem%en(a&!hi "e&+ain$a anemia i)! hamil

  Un"!# mem%e&'leh in8'&masi men(enai 8a#"'& lin(#!n(anmem%en(a&!hi "e&+ain$a anemia i)! hamil

  Un"!# mem%e&'leh in8'&masi men(enai 8a#"'& %ela$anan#eseha"an $an( mem%en(a&!hi "e&+ain$a anemia i)! ha

  Un"!# mem)e&i#an s'l!si "e&haa% 8a#"'&-8a#"'& $an(mem%en(a&!hi "e&+ain$a anemia i)! hamil

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  6/16

  Da"a %asien

  !dentitas Pasien "ama penderita # bun$a

  %enis kelamin # Perempuan

  &mur # 24 ta'un

  ($ama # !slam

  Pendidikan # smp (lamat # sarire)o 2*2

  +an$$al pemeriksaan# 27 april 2015

  ,elu'an &tama # mual munta'-pusin$-muda'lela'-n.eri pin$$an$

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  7/16

  Anamnesis

  Riwayat Penyakit Sekarang

  pasien datang dengan keluhan pusing,mual muntah,mudah lelah ,nyeri pinggang sejak 5 hari ya

  130/90,rr 24x/menit,nadi 78x/menit, suhu pasien 37 derajat celcius, dari pemeriksaan juga di da

  22,djj 140,t!j 1,98

  Riwayat Penyakit Dahulu

  "asien !elum pernah sakit serupa se!elumnya

  Riwayat Keluarga

  #idak ada keluarga pasien yang sakit serupa

  Riwayat Sosial Ekonomi

  "asien tinggal !ersama !apak i!u mertua, adik i!u mertua, kakak ipar suami ist

  !ekerja se!agai karya&an t'k' elektr'nik, kakak ipar !erjualan makanan$ (esan

  kurang$

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  8/16

  Analisis si"!asi

  =a&a %en(ama"an ila#!#an en(an %en(!m%!lan %&ime& a&i ,a,an>a&a an a"a se#!ne& enmen((!na#an &e#am mei# Pen(ama"an ila#!alam !a "em%a" $ai"! i P!s#esmas an i &!m%ene&i"a 3Home Visite4 !n"!# men>a&i 8a#"'& $

  mem%en(a&!hi "e&+ain$a anemia i)! hamil 3;; a(!s/6;7

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  9/16

  Hasil #!n+!n(an

  Pasien "in((al se&!mah e

  )a%a# i)! me&"!a*ai# i)!me&"!a*#a#a# i%a& s!amiis"&i*s!ami*ana#

  Da"aIni?i!

  Pasien "in((al )e&sama )a%a# i)! meai# i)! me&"!a*#a#a# i%a& an is"&i#)e#e&+a i %e)!han* is"&in$a +!al +a+an

  )e#e&+a i "'#' ele#"&'ni#* i)! "ia# )E#'n'mi #!&an( 3@ R% /766*666*-4E#'n'mi

  Pasien "in((al i ae&ah %aa" %en!!# "ia# aa +a&a# an"a&a &!mah #e &!mah* &!salin( )e&haa%an en(an +a&a# /m an #lin(#!n(an se#i"a& &!mah masih #!&an( )imana )an$a# sam%ah )e&se&a#an* ('" sam%ah $an( #!&an( memaai

  Mas$a&a#a"

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  10/16

  L!as &!mah 0 m ;6 m C 06 m/$ih!ni 'leh ;6 '&an( &!mah . m/'&an

  Ke)e&sihan &!mah #!&an(* )an$a# "i#!)e&sa&an(* +a&a# s!m)e& ai& )e&sih a"an# #!&an( a&i ;6 me"e& * an #!&an#e)e&sihan lan"ai &!mah an "e&as &!mmen+ai "em%a" )e&main %asien Ban$lala" i alam &!mah Ba(ian )ela#an($an( masih )e&!%a "anah an i(!nase)a(ai "em%a" mem)!an( sam%ah D"em%a" "in((al $an( masih %aa" %enBan$a# >!>ian men!m%!# i alam &!O&an( "!a mem)iaan sa&an( "i#!s &!mah

  Lin(#!n(an &!mah

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  11/16

  Minimn$a %en(e"ah!an #el!a&(a %amen(enai )aha$a anemia %aa i)! Pasien #!&an( mem%e&ha"i#an as!%$an( i)!"!h#an saa" hamil Pasien min!m s!s! an ma#an "ia# "e&a"!Kel!a&(a #!&an( mem%e&ha"i#an %'%asien

  /ata

  Perilaku

  Tia# aa #el!a&(a $an( men(alam

  /ata$enetik

  a

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  12/16

  LINGKUNGAN

  )uas rumah * 3 m x 10 m + 30 m2yang dihuni 'leh 10 'rang rumah m2/'rang$

  (e!ersihan rumah kurang, -entilasi rumah kurang, kurangnya ke!ersihan makanan, jarak sum!er

  dan septik tank kurang dari 10 meter , dan kurangnya ke!ersihan lantai rumah$ .anyaknya lala

  rumah$ .agian !elakang rumah yang masih !erupa tanah dan digunakan se!agai tempat mem!uan

  aerah tempat tinggal yang masih padat penduduk$ .anyak cucian menumpuk di dalam rumah$

  Penderita

  Anemia ibu hamil

  GENEIKA!

  KEPENDUDUKAN

  idak ada keluarga yang

  "enderita anemia

  PERILAKU

  inimnya pengetahuan pasien dan keluarga pasien mengenai !ahaya anemia pada kehamilan

  tidak memperhatikan ke!utuhan gii dan makan tidak teratur$ pasien hanya makan 2x sehari$ (

  tidak mem'ti-asi untuk makan teratur dan minum susu$

  PELA#ANA

  "uskesmas

  akti dala

  penyuluha

  pelayanan k

  t

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  13/16

  (lternatif Pemea'an asala'

  Mem)e&i#an e!#asi men(enai )aha$a anemihamil* m!lai a&i %en$e)a)* %en(a&!h*a#i)

  %en>e(ahan

  Mem'"i?asi '&an( "!a !n"!# i#!"

  mem%e&ha"i#an %'la ma#an

  Mem'"i?asi i)! !n"!# ma#an "e&a"!&*min!ms!s!*mem%e&ha"ia#n as!%an (ii $an( i )!"!

  saa" hamil )a(i +aninn$a

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  14/16

  sa&an

  Sa&an !n"!# %asien :

  Mene&a%#an %e&ila#! hi!% )e&sih an seha" i lin(#!n(an Men>')a men>a&i "ah! %en(e"ah!an men(enai )aha$a an

  %aa i)! hamil

  Ma#an le)ih "e&a"!&

  Men(#'ns!msi #a>an(-#a>an(an* s!s!* sa$!&* )!ah* a(i

  Sa&an !n"!# %ela$anan #eseha"an : Mem)e&i#an %en(e"ah!an an %emahaman men(enai 8a#

  %en$e)a) anemia anemia %aa %asien i)! hamil

  Mem)e&i#an %en$!l!han men(enai )aha$a an %en>e(ahanemia i)! hamil

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  15/16

  FOTO-FOTO KEGIATAN

 • 7/25/2019 case presentation anemia.pptx

  16/16

  Te&ima #asih