Cap 2 Particule Solide in Suspensie

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Cap 2 Particule Solide in Suspensie

  1/4

  Departamentul de Ingineria Resurselor Minerale, Materialelor i a MediuluișIngineria i Protec ia Mediului în Industrieș ț

  Capitolul 2.

  Particule în suspensie

  2.1 Generalită iț

  Pulberile sedimentabile sau praful surit reprezentate de particule cu diametrul de20 µm i densită i care le favorizează depunerea conform legii gravita iei Dupa ce sunt emiseș ț țîn atmosfera acestea se depun pe sol, vegeta ie etcț

  Pulberile în suspensie !cea a i fum" sunt reprezentate de particule de dimensiuniț șmai mici !diametrul#$00 %m" care ram&n în aer timp îndelungat i au un comportamentșasemanator gazelor Pulberile sedimentabile i în suspensie formează particulele aeropurtăteștotale

  Pulberile, în func ie de dimensiuni i comportarea în atmosfera, se pot clasifica în'ț ș

  •  pulberi sedimentabile constituite din particule cu diametral mai mare de l0 %m

  rezultate din procese mecanice, construc ii de drumuri, pulverizarea solului de catreț

  autove(icule, unele industrii ca siderurgia, industria materialelor de construc ii sau cațurmare a ac iunii de eroziune a v&ntului asupra solului )cestă categorie sețcaracterizează printr*o stabilitate mică în atmosferă deoarece se sedimentează înfunc ie de mărime, cu o viteză uniform acceleratăț

  •  pulberi în suspensie, cu diametrul particulelor cuprins între $0*2,+ %m, rezultate în

  special din procesele industriale' industria metalurgică, fabricarea acidului sulfuric,fabricarea celulozei etc tabilitatea în atmosferă a acestor pulberi este determinată demarimea particulelor, iar în absen a curen ilor de aer se sedimentează cu o vitezăț țuniformă, conform legii lui to-es

   pulberi în suspensie, cu diametrul particulelor sub $ %m, provin din combustibili ișdiverse reac ii c(imice i fotoc(imice )cest grup de particule se caracterizează printr*ț șo mi care înt&mplatoare, continuă * miscare bro.niană * datorită ciocnirilor cușmoleculele fazei disperse In aceste condi ii particulele din acest domeniu de mărime,ț

   practic nu se sedimentează Persisten a lor în atmosferă depinde de posibilitateațînt&lnirii cu alte particule, cu care prin coagulare formează agregate, care datoritămărimii se sedimentează

  2.2 Proprietă i specificeț

  1

 • 8/18/2019 Cap 2 Particule Solide in Suspensie

  2/4

  Departamentul de Ingineria Resurselor Minerale, Materialelor i a MediuluișIngineria i Protec ia Mediului în Industrieș ț

  /na dintre prorietă ile particulelor este sedimentabilitatea, care caracterizeazățrecăderea pulberilor pe sol actorii care guvernează sedimentabilitatea sunt'

  • starea de turbulen ă a atmosferei1ț• viteza v&ntului1• altitudinea emisiei1• viteza ascensională verticală a emisiilor1• masa i dimensiunile particuleorș

  raiectoria unei particule, într*un curent gazos este rezultanta tuturor for elor carețse e3ercită asupra ei' gravita ia, efectele electrostatice datorate prezen ei sarcinilor electrice deț ț

   pe suprafa a sa, direc ia curen ilor de aer, gradientul termic etcț ț ț

  Particule pot fi precipitate pe o suprafa ă rece în urma efectului de gradient termicți a marii tensiuni superficiale Pe suprafa a particuleor inerte pot fi absorbite substan e to3iceș ț ți germeni vii prezen i în aerș ț

  )tunci c&nd particulele sunt in(alate, ele sunt filtarate selectiv prin sistemulrespirator prin următoarea modalitate'

  • la nivelul foaselor nazale sunt re inute particulele superioare la 4µm1ț• de*a lungul tra(eo*bron ic, cilii re in particule de mărime cuprinsă între 4ș ț

  i 5µm1ș• la nivelul plăm&nului a6ung particule mai mici de 5µm, iar numai cele

  inferioare la 2µm a6ung în spa iile respiratorii1ț• în alveole sunt re inute cele mai mici de $µmț

  2.3 Efectele particulelor

  2.3.1 Efecte asupra sanatatii populatiei

  7 problema importatnta o reprezinta particulele cu diametrul aerodinamic mai micde $0 µm, care trec prin nas si gat si patrund in alveolele pulmonare provocand inflamatii si

  into3icari unt afectate in spcial persoanele cu boli cardiovasculare si respiratorii, copiii, persoanele in varsta si astmatici

  8opiii cu varsta mai mica de $+ ani in(aleaza mai mult aer, si in consecinta maimulti poluanti unt in mod special vulnerabili, deoarece plamanii lor nu sunt dezvoltati, iar tesutul pulmonar care se dezvolta in copilarie este mai sensibil

  9n mediul industrial, unde se găsesc concentra:ii relativ ridicate de particule denatură bine definită, efectele patologice sunt cunoscute De e3emplu, două maladii suntrecunoscute ca profesionale si indemnizabile' boala datorată prafului de azbest ;i silicoza,

   provenind de la in(ala:ia de particule de sliciu cristalizat otodată, un efect propriu al zonelor  prafuite este irita:ia căilor respiratorii1 efectele specifice sunt în principal datorate substan:elor 

  2

 • 8/18/2019 Cap 2 Particule Solide in Suspensie

  3/4

  Departamentul de Ingineria Resurselor Minerale, Materialelor i a MediuluișIngineria i Protec ia Mediului în Industrieș ț

  adsorbite pe pulberi, de e3emplu, efectul cancerigen al benzopirenului adsorbit pe cenu;ilenegre

  2.3.2 Efecte asupra vegetaţiei

   Depozitele de praf pe frunze formează un ecran intre frunza propriu*zisă ;i razelesoarelui1 ;i modifică asimila:ia clorofiliană Pulberile acide produc, la punctul de contact cucelulele florilor ;i frunzelor, necroze locale

  2.4 Sursele de poluarea a atmosferei cu particule materiale

  Poluan ii atmosferici pot să fie emi i din diferite surse, cunoa terea i identificareaț ș ș ș

  surselor este deosebit de importantă pentru definirea poluantului, pentru cunoa tereaș

  caracteristicilor i comprtamentului acestuia în contact cu al i poluan i sau componenteleș ț țaerului

  ursele de poluarea atmosferică se pot clasifica astfel' unc ie de origine'ț

  • surse naturale1• surse artificiale

  unc ie de formă'ț• surse punctuale1• surse liniare1• surse de suprafa ă1ț• surse de volum

  unc ie de mobilitate'ț• surse fi3e1• surse mobile

  unc ie de înal ime'ț ț• surse 6oase la sol1• surse medii1• surse înalte

  unc ie de regimul de func ionare'ț ț• surse continu1• surse intermediare1• surse instantanee

  8lasificarea surselor de poluare cea mai obisnuită este în func ie de originea sursei'țSursele naturale de poluare sunt surse care se bazează pe diferite fenomene

  desfă urate în natură i care generează cantită i mai mari sau mai mici de poluan i atmosfericiș ș ț țastfel'

  * vulcanii pot polua atmosfera cu pulberi solide, gaze ;i vapori,substan:e to3ice datorit< con:inutul lor mare de compu;i ai sulfului, ce

  rezult< în urma erup:iei ;i a pulveriz

 • 8/18/2019 Cap 2 Particule Solide in Suspensie

  4/4

  Departamentul de Ingineria Resurselor Minerale, Materialelor i a MediuluișIngineria i Protec ia Mediului în Industrieș ț

  cr