Canapa e Cotone Organico

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Canapa e Cotone Organico

 • 8/6/2019 Canapa e Cotone Organico

  1/34

  GHCHPH F GOZOCF OYNHCKGO

  )Pfygd fwhvykyf lf moyfwzf gdf woco chzf hzzyh}fywo k wfgolk f lf bkckfyf gdfcfgfwwkzhco jk bolzk hcck pfy moybhywk, wf powwkhbo ozzfcfyf lfxvk}hlfczf jk vch moyfwzh f jfk pyojozzk bkcfyhyk hzzyh}fywo lh golzk}hqkocf hccvh jfk ghbpk jk ghchph?)

  $Dfcy{ Moyj+

  LH GHCHPH1 FCFYNKH ]KZHLF#

  Hll.kckqko jfl 8;00 l.Kzhlkh fyh kl bhnnkoy pyojvzzoyf jk ghchph $8+ zfwwklf jflbocjo( Kcgyfjkiklf h jkywk# Lkjfhlf pfy vch gk}klz gobf fyh xvfllh jfk ioyndk#

  Kl zfwwvzo jk ghchph wzhzh lh pykbh mkiyh hj fwwfyf vzklkqqhzh jhllvobo, nkozzobklh hcck mh# F lKzhlkh gocwfy}h}h xvfwzh whch f ivoch pyhzkgh cfllh gvlzvyhgoczhjkch f gykwzkhch, mocjhzh wv vch fgocobkh jfllh gocowgfcqh#

  Vwhzh pfy wfgolk pfy lh pyojvqkocf jk zfwwvzk, xvhwk wgoczhzo gdf onnk lhghchph yhppyfwfczk lh pykcgkphlf ykwoywh pfy vco jfk pk kbpoyzhczk wfzzoyk jflcvo}o bfyghzo chzvyhlf fgolonkgo, }hlf h jkyf xvfllo jfllhiiknlkhbfczo# Bhcoc wolo, }kwzf lf olzyf 9000 hpplkghqkock gdf dh p fy lf wvf wpfgkmkgdf ykwoywf#

  Jhl pvczo jk }kwzh zfwwklf bolzk pfcwhco gdf lh ghchph wkh vc bhzfykhlf yv}kjo fnyfqqo, f coc ykfwgoco hj kbbhnkchyf ckfczf jk jk}fywo jh vch zflh jh whggo#

  Xvfwzh pvyzyoppo lfyfjkz jk hcck jk ghzzk}h f bhlhkcmoybhqkocf $o gobvcxvfjk hwwfcqh jk kcmoybhqkocf+ yknvhyjo hllh ghcchikw fj hk wvok bolzfplkgk vwk#

  Lh yv}kjfqqh f lh yoivwzfqqh jk vc zfwwvzo jkpfcjoco , kcmhzzk, jhk bfzojk jkzfwwkzvyh f mklhzvyh# Lh ghchph, gobf kl lkco f lf hlzyf mkiyf, pv }hczhyf jk}fywknyhjk jk mklhzvyh, jhllh goyjh nyfqqh mkco hl zfwwvzo pk mkcf# Pfy xvfwzo, jopovch phyzkgolhyf lh}oyhqkocf, lh ghchph pv ykwvlzhyf pk wommkgf jfl gozocf

  Kcmhzzk, lh mkiyh oynhckgh f chzvyhlf jk ghchph lfnnfyh, wvpfy"yfwkwzfczf fjkczfyhbfczf ikojfnyhjhiklf# Nyhqkf hj vch hggvyhzh lh}oyhqkocf hyzknkhchlf$yfhlkqqhzh goc bhggdkcf f wv zflhko h bhco+, kl mklo jk ghchph gocwfy}h kczhzzflf wvf ghyhzzfykwzkgdf chzvyhlk1 nyhqkf hllh wvh phyzkgolhyf wzyvzzvyh bolfgolhylh ghchph bhczkfcf lh zfbpfyhzvyh kjfhlf pfy gdk lh kcjowwh1 xvkcjk ghljhjkc}fyco, myfwgh jfwzhzf# Kcolzyf pyozfnnf jhllkcxvkchbfczo flfzzyobhncfzkgo,jhk yhnnk kcmyhyowwk f V}h, gyfhcjo vch ihyykfyh gdf hwwoyif mkco hl ;6& lfkyyhjkhqkock cogk}f hllh pfllf wfcqh mhylf mklzyhyf#

  Kl zfwwvzo jk ghchph hwwoyif lvbkjkz wfcqh mhylh phwwhyf wvllh pfllf, yfwkwzhnlk wzyhppk fj fmmfzzvh vc bkgyobhwwhnnko wvllh pfllf, goczykivfcjo hllhyfnolhyf gkygolhqkocf whcnvknch# Kcolzyf, pk wk lh}h pk jk}fczh ifllo# Vckghh}}fyzfcqh1 k ghpk kc ghchph coc }hc co lh}hzk kc lh}hzykgf, pfy f}kzhyf gdf lowmyfnhbfczo goc phyzk bfzhllkgdf powwh yo}kchyf kl zfwwvzo jh ihnchzo#

 • 8/6/2019 Canapa e Cotone Organico

  2/34

  Cfnlk vlzkbk hcck, lhiiknlkhbfczo kc ghchph dh whpvzo ykwghzzhywk jh jfgfcck jkmoyqhzo hcockbhzo, pfy yknvhjhnchyf kc pkfco lh mhbh f lo wpl fcjoyf jk vczfbpo# Xvfwzo nyhqkf wopyhzzvzzo hj vch cvo}h pyfwh jk gowgkfcqh jh phyzfjfllf pfywocf yfwpocwhiklk fj kcmoybhzf, gdf wk bhczfcnoco mvoyk jhllhobolonhqkocf f jhnlk wzfyfopkzk jfllh wogkfz bojfych f jk Bhbboch , gdfpyfmfykwgf coc zhczo wpfcjfyf jk pk pfy pyojozzk gdf pyobvo}oco vco wzklf jk}kzh pk chzvyhlf vckzhbfczf hj vc bhnnkoyf ykwpfzzo pfy lhbikfczf , xvhczo}k}fyf kc yhppoyzo h gk gdf chzvyhlf f gdf mhgklkzh vch }kzh jk yflhqkocf }fyh #

  Lh golzk}hqkocf lh ghchph kcmhzzk coc ykgdkfjf lvwo jk pfwzkgkjk $gobf kc}fgfhgghjf hl gozocf+1lh ghchph coc wolo vc pyojozzo jk nyhcjf }hloyf fgolonkgo,bh wopyhzzvzzo ifcfmkgh pfy lh cowzyh whlvzf, coc ykgdkfjf vwo jk bhzfykhlfgdkbkgo jfyk}hzo jhl pfzyolko o gdf ykgdkfjf gocwvbo jk fcfynkh jh ghyivyhczf,fj hybockqqhiklf goc lfgowkwzfbh jfl pkhcfzh pfygd, myh lhlzyo, coc kcxvkch#

  Lh ghchph }kfcf vzklkqqhzh, jvcxvf, jh bkllfcck f jh bolzf popolhqkock pfywvpfyhyf fpkjfbkf f ghyfwzkf $lh popolhqkocf jfll.Hvwzyhlkh ykvwg h wopyh}}k} fyfh bolzf ghyfwzkf cvzyfcjowk jk wfbk f mkoyk jk ghchph+#Lh wvh golzk}hqkocfwfcqh vwo jk jkwfyihczk f pfwzkgkjk, ykjvgf l.fmmfzzo wfyyh f goc kl wfbfjfllh ghchph pozyfiif whl}hyf lh }kzh h gkygh h bolzk jk xvfk ihbikckgdf bvokoco pykbh jk h}fy gobpkvzo 6 hcck $=0&+#

  Nyhcjf vzklkz

  Zyh zvzzf lf pkhczf, kl wfbf jfllh ghchph xvfllo goc lh pk hlzh pfygfczvhlf jkhgkjk nyhwwk fwwfcqkhlk1 66& jk hgkjk lkcolfkgk f 96& jk hgkjk lkcolfckgk pyfwfczk vc yhppoyzo ozzkbhlf fj fxvklkiyhzo# Wowzhcqf jk hwwolvzo }hloyf hk mkckgowbfzkgk f jkfzfzkgk $fmmfzzk hczkbkgyoikgk, hczkhllfynkgk, fbollkfczk+, fw

  goczykivkwgoco h zyhwmoybhyf nlk hlkbfczk kc fcfynkh f hl zyhwpoyzo jk xvfwzh cflcowzyo goypo#Kcmlvkwgoco pyomocjhbfczf wvllh gyfwgkzh, wvllh }kzhlkz f}k}hgkz kczfllfzzvhlf f goczykivkwgoco h gyfhyf vch ihyykfyh pyozfzzk}hgoczyo }kyvw f ihzzfyk# Lh zfcwkohzzk}kz jk xvfwzk hgkjk nyhwwk fwwfcqkhpfybfzzf jk zyhwpoyzhyf wowzhcqf gobf lf zowwkcf wvllh wvpfymkgkf jfllh pfllf,wvllf phyfzk jfk zyhzzk kczfwzkchlk, jfk yfck o jfk polbock, mh}oyfcjocfl.fwpvlwkocf#

  Kwfbk dhcco vc nvwgko fwzfyco chzvyhlf gdf pyozfnnf nlk olk f lf }kzhbkcf $I8,I9, F+ pyfwfczk hll.kczfyco5 zowzhzk woco ozzkbk pfy gocjkyf lf kcwhlhzf o gobfbvfwlk cfllo {onvyz5 powwoco fwwfyf wgdkhggkhzk pfy ozzfcfyf vch phwzh wkb klf hl

  ivyyo jk hyhgdkjk, bh goc vc whpoyf pk jflkghzo# Gk wk powwoco ykgh}hyf hcgdfghyhbfllf gdf coc nvhwzhco k jfczk# Nlk olk jh bhwwhnnko , nyhqkf hll.flf}hzhmlvkjkz f moyqh pfcfzyhzk}h, woco kc hwwolvzo zyh k bknlkoyk pfy lf hyzkgolhqkocpfy k nyhcjk ifcfmkgk yklhwwhczk#

  Lf ghpwvlf jk olko " wpyfbvzo h myfjjo " jk ghchph ykcmoyqhco kl wkwzfbhkbbvckzhyko f yhppyfwfczhco vc kbpoyzhczkwwkbo kczfnyhzoyf pfy lh whlvzf#Hkvzhco kc ghwo jk hlzfyhqkock jfl bfzhiolkwbo f kc ghwo jk kyykzhqkocfjfll.fpkjfybkjf# Lh lkcfh jk gowbfzkgk f knkfcf pfywochlf hczk"hnkcn1 yfkjyhzhlh pfllf, yfwzkzvfcjocf flhwzkgkz fj fbollkfcqh, pyf}fcfcjocf l.kc}fggdkhbfczo

 • 8/6/2019 Canapa e Cotone Organico

  3/34

  f bhczfcfcjocf vco wzhzo jk whlvzf ozzkbhlf# Phyzkgolhybfczf kcjkghzh pfy klzyhzzhbfczo jfllh pfllf wfggh, jkwkjyhzhzh, wfcklf# Nlk fmmfzzk ifcfmkgkpyonyfjkwgoco gol pfyjvyhyf jfll.vwo#

  Hiiknlkhbfczo Fgolonkgo

  Jopo hggvyhzf ykgfygdfhlgvcf hqkfcjfjfjkghzfdhcco wpfykbfczhzo f h}}khzo$h}}hlfcjowk jk pyfwzknkowf gocwvlfcqf zfgckg df+ lh lh}oyhqkocf fj kl lh}hnnkofgolonkgo jk bhnlkfykh f zfwwvzk kc ghchph, goc ozzkbk ykwvlzhzk jk yfwkwzfcqh hllhlvgf f hl lh}hnnko# Goc vc looe jk zfcjfcqh pfy nlk Hygkfyk, hcgdf lh cowzyh lkcfhjk hiiknlkhbfczo jh jocch, vobo f ihbikco yhppyfwfczh myvzzo jk vch whpkfczflh}oyhqkocf Mhgzo kc Tfcoikh wv bhzfykf pykbf jk hlzkwwkbh xvhlkz#

  K cowzyk mklhzk pfy bhnlkfykh f zfwwvzk kc ghchph 800& cfk goloyk chzvyhlk f 60&ghchph nyfnnkh 60& lhch goloyhzh h pfzzkcf, o kc bkwgdkh goc lkco ikolonkgoEIH fj kc gozocf ikogfyzkmkghzo, gocwfy}hco kczfnyhlbfczf lh loyo phyzkgolhyfwzyvzzvyh bolfgolhyf gdf lk yfcjf myfwgdk jfwzhzf $hwwoyioco mkco hl ;6& k yhnnkkcmyhyowwk fj V]H, cogk}k pfy lh pfllf, kbpfjfcjo loyo jk mklzyhyf+ f ghljk fgocmoyzf}olk jkc}fyco# Fwwk, kcmhzzk, hwwoyioco lvbkjkz wfcqh lhwgkhylh phwwvllh pfllf# Lh cowzyh zkczvyh }fnfzhlf $yfwkwzfczf hllh lvgf f hk lh}hnnk+ vchfbhchqkocf jfllh moyqh jfllh chzvyh gdf kcmlvkwgf kc bojo powkzk}o wvllh cowzyhpwkgdf f nhyhczkwgf hllh cowzyh pfllf vch whch yfwpkyhqkoc f#

 • 8/6/2019 Canapa e Cotone Organico

  4/34

  Z"wdkyz 66& ghchph :6& gozocf oynhckgo

  Kl pyonfzzo FgoTfcoikh/Hygdfypo~fy chwgf jhll.kjfh jk vzklkqqhyf lh ghchphgobf BHZFYKH PYKBH kc xvhczo jkbowzyhzhwk hlzhbfczf fc}kyocbfczhlmykfcjl{$hbikfczhlbfczf gobphzkiklf+ kc onck mhwf jfl wvo gkglo jk }kzh#

  F kcjvikzhiklf gdf fwkwzf vch moyzf hwwogkhqkocf zyh lh pkhczh jk ghchph kczfwhgobf jyonh pkvzzowzo gdf gobf ykwoywh fgolonkgh kcjvwzykhlbfczf vzklkqqhiklf fgobf moczf jk fcfynkh pvlkzh# Gfygdkhbo goc }ok jk wmhzhyf xvfwzo fxvk}ogo#

  Pfygd pyonyfwwk}hbfczf wgobphywh, lh ghchph?

  Yhyhbfczf wkcgoczyhgdk jfcvcgk kl jkwfnco jk wgobphywh pyonyfwwk}h jfllhghchph gobf bhzfykhlf kcjvwzykhlbfczf vzklkqqhiklf h mh}oyf jk bhzfykhlk pkgowzowk f goczyollhiklk jhllf loii{# Nlk Hygkfyk lo mhcco poyzhcjo goc wf, wfbpyf,jfk wfbk jk ghchph# F xvfwzo pfy coc jkbfczkghyf lh wgobphywh jfllh ghchph flf yhnkock gdf ldhcco mhzzh hgghczochyf pfy mh}oykyf lh gyfwgkzh jk vc.fgocobkhihwhzh wvl pfzyolko f jfllf mkiiyf hyzkmkgkhlk $}fjkC{Loc Cf~ [oye/Locjoc+# Nlkkczfyfwwk jkfzyo hllf lfnnk gdf dhcco poyzhzo hl pyokikqkockwbo woco fcoybk#

  O}}khbfczf lh ghchph jk pfy wf coc mh ivwkcfww# F golzk}hiklf jh zvzzk f zvzzkh}yfiifyo pozvzo pyojvyyf ghyivyhczf h ghwh5 lh ghchph pozyfiif fwwfyf jkzvzzk Kc}fgf plhwzkgh, bfzhllo f, wopyhzzvzzo, pfzyolko, woco wolo jfllf Loii{#HPYKHBO NLK OGGDK FCOC MHGGKHBOGK PYFCJFYF KC NKYO( Lh zfgcolonkhgobf lh gocowgkhbo onnk, wzhzh kc}fczhzh f w}klvpphzh cfnlk vlzkbk 60 hcck, fhjfwwo pozyfiif fwwfyf wolzhczo bknlkoyhzh, hyyk}hcjo h pyojvyyf pfywkco lhyfwkch goc gvk }fccf gowzyvkzh lh bkzkgh Moyj Z gdf nk hlloyh ykwvlzh}h phyfggdkoyfwkwzfczf ykwpfzzo hllf hzzvhlk ghyyoqqfykf Kc vc mklbhzo jfllfpogh, kl bojfllo

  Moyj }fccf pyfwo h bhqqhzf nk pyopyko goc vch bhqqh Fiifcf Lhbhqqh ykbihlqh}h f lhvzo coc wk wghlmk}h f coc wk wphggh}h#

  Vc joco jfl Gkflo

  Vwhzh mkco hnlk hcck Zyfczh pfy pyojvyyf goyjhbf, }fwzkzk, ghyzh, ghppfllk,wghypf f bfjkgkcf gdf }fck}hco wobbkckwzyhzf hcgdf hk ih bikck5 vzklkwwkbhcfllh gvyh jk bhlk xvhlk fpklfwwkh, nlhvgobh, hwbh, jfpyfwwkocf, bhl jk zfwzh,pfy wfgolk lh ghcchikw whzk}h wzhzh lhynhbfczf kbpkfnhzh kc Oykfczf fOggkjfczf# Mkcgd kl pyokikqkockwbo cf dh owzfnnkhzo lh pyojvqkocf, hwwkbklhcjoonck }hykfz jk ghchph hllh jyonh gocowgkvzh gobf bhykavhch, ihwhzh wvllf

  monlkf jk ghcchikw kcjkgh# Onnk lh wzkhbo ykwgopyfcjo, moywf nyhqkf hllh gykwk#Vc.ozzkbh bhzfykh pykbh pfywkco pfy lf }flf jfllf ch}k# Vch pkhczh mhgklkwwkbhjh golzk}hyf

  Pok lh ch}knhqkocf h }flh }fccf wowzkzvkzh jh xvfl