Campania de advocacy - Afumati

 • Upload
  abrache

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Campania de advocacy - Afumati

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  1/15

  Asocia!ia A.B.C. Afuma!i

  sau drumul c!tre sate cu

  spa"ii de joac! pentru copii

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  2/15

  D

  rum

  ullo

  rpe

  scu

  rt Ce !i-au propus (scopul campaniei)

  Crearea a trei spa!ii de joac" pentru copii la nivelul fiec"rui sat componental comunei.

  Comunitatea

  Afuma!i, comun" cu aproximativ 3300 de locuitori n jude!ul Dolj.

  Sate n componen!a comunei: Afuma!i, Boureni, Covei.

  Cine beneficiaz" de campania lor

  n primul rnd, n mod direct, copiii din cele trei sate ale comunei, care

  vor avea trei noi locuri de joac".

  n al doilea rnd, n mod indirect, ntreaga comunitate din Afuma!i.

  Ce-au reu!it dup" 5 luni de campanie

  n fa!a #colii din Afuma!i a fost amenajat spa!iul verde;

  n satele Afuma$i %i Boureni au fost deja amenajate parcuri pentrucopii;

  n cel mai scurt termen va fi finalizat #i parcul din satul Covei.Drumu

  llor

  pescurt

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  3/15

  Despre organiza!ie

  C n d a n c e p u t p r o i e c t u l

  Buturuga mic! r!stoarn! carulmare, ni s-a al! turat GrupulInformal A.B.C. Afuma"i, creat nnoiembrie 2008. ntre timp, grupulinformal a dobndit personalitatejuridic! n iulie 2009 #i a devenit

  Asocia"ia A.B.C. Afuma"i.

  Scopul asocia"iei este s! contribuie ladezvoltarea din punct de vederecultural -educa $ ional , social ,economic, sportiv %i de mediu a

  comune i Afuma $ i , zone lor nvecinate comunei %i jude$ului Dolj.

  De la nfiin$area grupului informal %i pn! n prezent, A.B.C. Afuma$i adesf!%urat urm!toarele activit!$i:

  ! pagina 1 !

  Drumul lor pe ndeleteDrumul lor pe ndelete

  !

  Dansuri populare cu cluburile pentrucopii nfiin!ate de ABC Afuma!i

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  4/15

  Activit!$i de evaluare %i prioritizare a nevoilor comunit!$ii dinAfuma

  $i;

  Ac$iuni de binefacere cadouri de Cr!ciun pentru copii %iajutorarea unor familii s!race, n parteneriat cu ASEF Craiova;Activit!$i cultural-artistice cu ocazia zilelor de 1 Decembrie %i 24Ianuarie, n parteneriat cu institu$ii ale comunei: &coala cu clasele I-VIII, Biblioteca Comunal!, C!minul

  Cultural %i Muzeul Cmpiei B!ile%tilor,B!ile%ti, Dolj;Ac$iuni de colectare de obiecte vechidin satele comunei n vederearealiz ! rii ,,Muzeului culturii % iciviliza $ iei s ! te % ti din comuna

  Afuma$i;Activit!$i extra%colare, culturale, artistice%i de mediu, n parteneriat cu Prim!riaAfuma$i, &coala Afuma$i %i &coala Nr. 5B!ile%ti, ASEF Craiova, DispensarulUman %i C!minul Cultural Afuma$i;

  Excursii cu copiii %i tinerii din cadrulCluburilor din incinta Muzeului culturii%i civiliza$iei s!te%ti din comuna Afuma$i;Consultarea popula $ iei comunei ncadrul unei Cafenele publice, nvederea realiz!rii unui plan de ac$iune al Asocia$iei A.B.C. Afuma$i;

  ! pagina 2 !

  !

  Copiii din Afuma!i au "i un

  Club de Pictur#

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  5/15

  Festivitatea de deschidere a Muzeului culturii %i civiliza$iei s!te%tidin comuna Afuma

  $i, (invita

  $i Funda

  $ia PACT Bucure

  %ti, Centrul

  de Resurse pentru participare public! Bucure%ti, CRONO Craiova,Asocia$ia RUDEZIS Giurgi$a).

  1. Abordarea indirect" Consultarea #i informarea popula$iei

  Mai nti, pentru a beneficia de sprijin n abordarea autorit!"ilor locale,membrii A.B.C. Afuma"i au mobilizat n jurul demersului lor o serie delideri de opinie locali din diverse domenii: directorul #colii din Afuma"i#i directorul adjunct, mai multe cadre didactice, medicul satului,directorul c!minului cultural #i mai mul"i p!rin"i ai unor copii care vorbeneficia de parcurile realizate n cele trei sate.

  Acest pas a fost necesar cu att mai mult cu ct Asocia"ia A.B.C.Afuma"i era nou nfiin"at!#i nu avea o rela"ie anterioar! cu autorit!"ilepublice, nu se bucura, ca organiza"ie, de notorietate n rndul factorilorde decizie.

  ! pagina 3 !

  !

  Pa#ii campanieiPa

  #ii campaniei

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  6/15

  2. Abordarea direct" a autorit"$ilorAu invitat factorii locali de decizie la o mas" rotund"

  ntlnirea a avut loc pe 2 iulie 2009 %i a avut ca tem! identificareacelor mai bune metode de atragere a resurselor (materiale,

  financiare, umane) n scopul cre!rii celor 3 locuri de joac! dincomuna Afuma"i (n cele trei sate componente comunei: Afuma$i,Boureni, Covei).

  Au reu%it s! aduc! la masa discu$iilor cei mai importan$ireprezentan$i ai autorit!$ilorlocale, dar%i al$i factori din

  comunitate care i-ar puteaa j u t a : p r i m a r u l ,viceprimarul, directorul#colii din comun!, cinciconsilieri locali, dou! cadred i d a c t i c e , d i r e c t o r u l

  c ! minului cultural, treiagen " i economici dincomuna Afuma$i #i maimul"i cet!"eni p!rin"i aicopiilor care ar beneficia deparcurile de joac!.

  ! pagina 4 !

  !

  Se caut#solu!ii pentru realizarea parcurilorpentru copii

  !

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  7/15

  Pentru a-i aduce pe participan"ii la masa rotund! mai aproape decauza campaniei, coordonatoarea Clubului de Pictur

  !a realizat

  mpreun! cu elevii talenta$i un afi% de promovare a cauzeicampaniei: realizarea locurilor de joac!. n plus, elevii din cadrulCluburilor au oferit un scurt program artistic, iar membrii Asocia$ieiA.B.C. Afuma$i au prezentat scurte filme de promovare a ceea cefac #i fotografii cu locuri de joac! ideale.

  Invitarea agen"ilor economici a avut ca scop l!rgirea paletei desolu"ii posibile pentru finan"area celor trei parcuri, astfel nct s! nufie necesar ca to"i banii s! vin! de la bugetul local.

  Au urm"rit ndeaproape promisiunile f"cute de

  autorit"$i n cadrul mesei rotundeDup! masa rotund!, pentru a determina autorit!"ile s! se "in! depromisiunile f!cute n timpul ntlnirii, membrii asocia"iei aunceput o campanie sus"inut! de lobby pe lng! primar, viceprimar%i secretarul prim!riei.

  Dintre promisiunile f!cute de autorit!"ile publice %i de al$iparticipan$i la masa rotund! nu s-au concretizat toate, dar o partedintre ele au devenit realitate:

  ! Directorul #colii a pus la dispozi"ia Asocia"iei A.B.C. Afuma"ib!nci, scaune #i m!su"e vechi trecute ca fiind casate #i alteobiecte de joac! (din vechiul complex de joac!) pentru a fi

  ! pagina 5 !

  !

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  8/15

  Alegerea

  scopuluicampaniei

  Mobilizarea liderilor locali

  de opinie de la !coal",po!t", c"minul cultural etc.

  Contactarea firmelorlocale pentru sponsoriz"ri

  Informarea primarului !iconsilierilor locali despre

  campanie !i scopul acesteia

  Elaborareaplanului

  campaniei

  Amenajarea spa#iului verde dinfa#a !colii n satul Afuma#i

  Amenajarea parcurilor pentru

  copii din satele Boureni !iAfuma#i

  Spectacole de strngere defonduri cu Cluburile

  Copiilor

  Abordarea

  indirect":mobilizarea

  comunit"#ii

  Abordarea direct"

  Mas! rotund!

  - Pe agend" - Identificarearesurselor pentru cele trei

  parcuri

  - Participan#i: primar,viceprimar, consilieri locali, al#i

  lideri de opinie locali,beneficiari, agen #i economici

  Amenajarea parcului pentrucopii din satul Covei

  Mobilizarea unui grup de

  beneficiari !i agen#i economici

  Ac#iuneadirect"

  Strngere de fonduri lalansarea Muzeului

  Rezultat secundar

  Rezultat a!teptat

  !

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  9/15

  recondi"ionate de c!tre voluntari, p!rin"i ai elevilor #i angaja"ii#colii (ngrijitorii #i muncitorii institu"iei). n plus, tot directorul#colii a donat #i vopseaua necesar! pentru obiectele de joac! (nvaloare de 100 lei).

  ! Prim!ria Afuma$i (prin implicarea viceprimarului) a nso"it #i acoordonat o echip! de persoane angajate pe legea #omajului,care a realizat cea mai mare parte a lucr!rilor de amanajare

  pentru parcurile din Boureni #i Afuma"i.! Sponsorizarea necesar! realiz!rii parcului de la 'coala Boureni

  a fost ob"inut! tot prin efortul viceprimarului.

  3. Ac$iuni proprii de strngere de fonduriAsocia"ia A.B.C. Afuma"i nu s-a mul"umit s! a#tepte ca promisiunileautorit!"ilor s! devin! realitate, ci au luat ei n#i#i m!suri pentruob"inerea de resurse materiale #i financiare pentru realizareaparcurilor.

  Au contactat personal agen"i economici locali pentru a-i convinge s!ofere sponsoriz!ri pentru parcuri.

  ! pagina 8 !

  !

  !

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  10/15

  Au promovat campania #i au organizat strngere de fonduri lalansarea unui alt proiect de-al Asocia"iei A.B.C. Afuma"i, MuzeulCulturii #i Civiliza"iei S!te#ti.

  4. Circumstan!e care i-au ajutatnc! de la nceputul proiectului, autorit!"ile locale ale comunei

  Afuma"i, att Primarul, ct #i un num!r mare de consilieri locali, auavut o atitudine receptiv! fa"! de ini"iativa asocia"iei.

  n plus fa"! de implicarea autorit!"ilor locale, echipa de campanie abeneficiat #i de sprijinul altor actori importan"i din comunitate:#coala, medicul, agen"i economici locali.

  5. Circumstan!e care le-au pus piedici

  Bugetul local foarte mic al comunei Afuma$i nu a permis investi

  $ii

  financiare pentru realizarea celor trei parcuri de joac!, prin urmaresprijinul acordat de autorit!$ile locale a constat, n principal, n resurseumane.

  ! pagina 9 !

  !

  !

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  11/15

  1. Rezultate concrete ale campaniei

  n fa"a#colii din Afuma

  "i a fost amenajat spa

  "iul verde. De

  %i aceast

  !

  activitate nu reprezenta unul dintre scopurile ini$iale ale campaniei,comunitatea local! s-a mobilizat %i a nfrumuse$at spa$iul din fa$a%colii.

  n satele Boureni %i Afuma$iau fost deja date n folosin$!

  p a rc u r i l e p e n t ru c o p i i .Asocia $ ia A.B.C. Afuma $ icaut! n continuare resursepentru a aduce sau construimai multe obiecte de joac! naceste dou! parcuri.

  n cel mai scurt termen va fifinalizat #i parcul din satulCovei.

  ! pagina 10 !

  !

  Copiii din Boureni se bucur#de primul

  parc de joac#amenajat pentru ei

  RezultateRezultate

  !

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  12/15

  2. Rezultate pe termen lung n comunitateLa realizarea parcurilor pentru copii au participat att persoane pl!tite,ct %i voluntari. Comunitatea din Afuma$i, institu"ii #i cet!"eni, au nv!"ats! se organizeze %i s! lucreze mpreun! pentru realizarea unor scopuri nbeneficiul comunit!$ii.

  3. Rezultate asupra organiza!ieiGrupul informal A.B.C. Afuma"i a dobndit pe parcursul acestuiproiect personalitate juridic!, devenind Asocia"ia A.B.C. Afuma"i.

  Tot n planul dezvolt!rii organiza"ionale, Asocia$ia A.B.C. Afuma$i

  a primit sprijin pentru realizarea unei sigle (folosit! pe toatematerialele de campanie %i deja cunoscut! comunit!$ii din Afuma$i),a nceput s! comunice mai mult online %i #i-a creat un site web.

  Datorit! campaniei de advocacy, Asocia"ia a dobndit notorietate #iapreciere la nivel local, n rela"ie cu institu"iile locale #i al"i actoriimportan

  "i din comunitate.

  "Acest! campanie ne-a construit credibilitate %i respect la noi ncomunitate, Prim!ria %i Consiliul Local au ncredere n noi", spuneAncu"a Ciocan, Pre%edintele asocia$iei.

  ! pagina 11 !

  !

  !

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  13/15

  4.Ce au de gnd s

  "fac

  "n continuare

  Asocia$ia A.B.C. Afuma$i va organiza mai multe spectacole destrngere de fonduri pentru finalizarea parcului din satul Covei %ipentru continuarea amenaj!rii cu mobilier de joac! a parcurilor dinsatele Afuma$i %i Boureni.

  Spectacolele vor fi realizate de c!tre copiii de la Cluburile din

  incinta Muzeului culturii %i civiliza$iei s!te%ti din comuna Afuma$i %ivor fi anun$ate n cele trei sate ale comunei Afuma$i prin afi%e.

  ! pagina 12 !

  !

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  14/15

  n

  rolu

  rile

  prin

  cipal

  e

  Echipa proiectului

  Nicoleta Daniela Capinaru Coordonator

  Ancu!a Nicoleta Ciocan Pre"edinte asocia!ie

  Vasilica Dobrogeanu Vice-pre"edinte asocia!ie

  Maria Alina Popa Asistent campanie

  Costinel Goiceanu Asistent campanie "i suport tehnic

  Florin Dobrogeanu Informare "i promovare

  Al!i factori implica!i

  Primarul comunei Afuma#i

  Vice-primarul comunei Afuma!i

  Consilieri LocaliDirectorul $colii Afuma!i

  Angaja!i ai "colii

  P%rin!i

  Factorii po"tali din cele trei sate ale comunei

  nr

  olurile

  principa

  le

 • 8/14/2019 Campania de advocacy - Afumati

  15/15

  Adres!: Str. Petru Maior nr. 9, sector 1, Bucure"ti 011261

  Telefon: 031 1050 755Fax: 031 1050 756

  E-mail: [email protected]: www.ce-re.ro

  Persoana de contact: Ancu#a Ciocan, Pre"edinte Asocia$ie

  Adresa: Calea Craiovei 94 C, Comuna Afuma#i, jude#ul DoljE-mail: [email protected].: 0764 826 198

  Web: asociatiaabcafumati.blogspot.com

  A.B.C. Afuma!i