Click here to load reader

Camelia - czas na zdrowie

 • View
  226

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gazetka reklamowa apteka

Text of Camelia - czas na zdrowie

 • 1CAMELIA

  CZAS NA ZDROWIEeg

  z. be

  zpa

  tny

  nr 1

  (1) 1

  /201

  2

  ISSN: 2084-2813

  nakad 100.000 egz.

  CZASOPISMO DLA PACJENTA

  Program

  TV21-27

  stycznia

  Pierwsza pomoc- podstawowe czynnoci ratujce ycie

  Dla najmodszychzimowa kolorowanka

  Dodatek:Zdrowie - raport cenowy Temat

  miesica

  Otyo:duy problem maych ludzi

  wywiad z lek. med. Mari Liewsk

  www.cameliaczasnazdrowie.pl

 • 2Naukowcy bij na alarm: w Europie co czwarte dziecko jest otye. W Pol-sce ten odsetek jest na razie niszy siga wniektrych regionach kraju 12 procent, ale ma wyran tendencj wzrostow. Mwi si wrcz oepidemii otyoci. Jakie s tego przyczyny?- Rzeczywicie, dane epidemiologiczne obejmujce dzieci w wieku przed-szkolnym wskazuj, e u10-12 proc. znich wystpuje nadwaga au 4-7 proc. otyo. Winnych grupach wiekowych dotyczy to od 5 do 15 proc. popula-cji. Uwaa si, e jest to najczciej wystpujca udzieci przewleka choroba metaboliczna wynikajca zzaburze ywienia aprowadzca do zwikszenia tkanki tuszczowej worganizmie. Wmiar nasilania si tego procesu pojawiaj si patologie idysfunkcje dotyczce niemal wszystkich ukadw inarzdw. Generalnie, otyo dzielimy na prost, tzw. pierwotn izoon, czyli wtrn. Pierwsza znich jest wynikiem dugotrwaego, dodatniego bilansu energetycz-nego, odpowiada za ponad 90 proc. wszystkich przypadkw otyoci na wie-cie istanowi powany problem spoeczny. Pozostae 10 proc. stanowi otyo wtrna spowodowana zwykle zaburzeniami endokrynologicznymi, niektrymi zaburzeniami genetycznymi izaburzeniami orodkowego ukadu nerwowego. Istnieje take tzw. otyo polekowa, wystpujca np. po stosowaniu sterydw, lekw antydepresyjnych, itp. Wprzypadku otyoci prostej, bo oniej bdziemy rozmawia, mwi si wrcz opandemii, gdy jest problemem nie tylko wEuropie, ale na caym wiecie. Jest ona spowodowana atw dostpnoci wysoko przetworzonej yw-noci o duej zawartoci tuszczw zwierzcych i wglowodanw prostych oraz znacznym ograniczeniem aktywnoci fizycznej. Jej spoywanie prowa-dzi do szybkiego osigania nadwyki energetycznej wpostaci nadmiernego przyrostu tkanki tuszczowej. Ujmujc to prociej otyo udzieci to wynik przemian cywilizacyjnych ina-wykw ywieniowych: brak czasu na przygotowanie wartociowych posikw, preferowanie tustych isodkich pokarmw, moda na fast foody, szybkie spo-ywanie, posikw ipodjadanie midzy nimi. Do tego dochodzi bierne spdza-nie czasu wolnego przed komputerem itelewizorem, niech do mao atrak-cyjnych lekcji wychowania fizycznego lub nagminne zwalnianie si znich za przyzwoleniem rodzicw.

  Ajaki wpyw na otyo dziecic ma masa ciaa rodzicw. Czy jeli jedno znich lub oboje s otyli, to dziecko bdzie miao podobne problemy?- Istnieje oczywicie zaleno genetyczna, ale najwikszy wpyw maj tu na-wyki ywieniowe. Wtych rodzinach, wktrych preferowane s posiki wysoko kaloryczne aodwiedziny wmiejscach, gdzie serwowane s fast foody czste, zreguy wszyscy ich czonkowie cierpi na nadwag lub otyo. Nie dziedziczy si otyoci prostej, a jedynie pewne predyspozycje, ktre s wspomagane stylem ycia rodziny oraz sposobem spdzania czasu wolnego, wktrym ruch jest ograniczony do minimum.

  Jakie s nastpstwa epidemii otyoci wrd dzieci imodziey iwjaki spo-sb mog one wpywa na jako ycia modego pokolenia wprzyszoci? - Otyo zaburza wszystkie aspekty zdrowia: fizyczne, psychiczne, spoeczne atake znacznie obnia jako ycia zarwno modego, jak idorosego czo-wieka. Powoduje ona zaburzenia rozwoju psychospoecznego bardzo czsto obserwujemy np. obnienie poczucia wasnej wartoci, izolacj spoeczn lub wrcz odrzucenie przez rwienikw, depresj albo odwrotnie agresj wsto-sunku do rwienikw. Zaburzeniu ulega take rozwj psychomotoryczny dziecku brakuje np. podstawowych umiejtnoci ruchowych, jest to tzw. anal-fabetyzm ruchowy. Ukad ruchowy staje si przeciony zaburzeniu ulega statyka zwaszcza koczyn dolnych (kolawo kolan ipaskostopie), pojawiaj si przedwczenie zmiany zwyrodnieniowe. Warto te wspomnie otym, e uotyych dzieci istnieje powane ryzyko wy-stpienia otyoci wwieku dojrzaym jest ono kilkakrotnie wiksze ni udzieci bez nadwagi. Otyo udorosych prowadzi zkolei do rozwoju miadycy, cu-krzycy insulinozalenej, nadcinienia iinnych gronych chorb.

  Walka zepidemi otyoci wcale nie jest atwa. Od czego naleaoby j zda-niem Pani doktor zacz?- Od profilaktyki, ktra powinna by skierowana do caej populacji iobejmowa promowanie zdrowego ywienia oraz aktywnoci fizycznej wrd dzieci i mo-dziey. WPolsce s ju podejmowane tego typu dziaania wramach Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze iOtyoci oraz Przewlekym Chorobom Nie-zakanym poprzez Popraw ywienia iAktywnoci Fizycznej na lata 2007-2011.Elementy profilaktyki pierwotnej otyoci u dzieci obejmuj: prawidowe y-wienie, promocj karmienia piersi do 6. miesica ycia, waciwe rozszerzanie diety niemowlt karmionych piersi, edukacj ywieniow kobiety ciarnej, promocj aktywnoci fizycznej w caym spoeczestwie, promocj zdrowia psychicznego wrodzinie zapobieganie psychogennym przyczynom otyoci, edukacj zdrowotn wrodowisku szkolnym ilokalnym.Profilaktyka wtrna ma natomiast na celu wczesne wykrywanie zaburze od-ywiania dzieci, ktre mog prowadzi do otyoci. Realizowana jest ona wra-mach testw przesiewowych iprofilaktycznych bada lekarskich wposzcze-glnych grupach wiekowych. Pierwsz osob, ktra zwraca uwag rodzicw na problem nadwagi u ich dziecka jest przewanie lekarz pediatra. Obserwujemy, e to wanie rodzi-ce anajczciej dziadkowie uwaaj wzmoony apetyt udziecka i jego nad-miernie rozwinit tkank tuszczow za oznak zdrowia. Rol pediatry jest zapoznanie opiekunw dziecka z podstawowymi zasadami prawidowego ywienia iwdroenie niezbdnych modyfikacji stylu ycia dotyczcych wszyst-kich czonkw rodziny. Profilaktyka trzeciorzdowa skierowana jest do dzieci zrozpoznan otyoci. S to rnorodne dziaania terapeutyczne majce na celu zapobieganie dal-szemu rozwojowi otyoci i jej konsekwencjom zdrowotnym. Jednym zwa-niejszych jest wzmacnianie mocnych stron otyego dziecka i poprawa jego niskiej samooceny. Wane jest te nauczenie dziecka samokontroli iwytrwa-oci wrealizacji zalece lekarskich. Aby mona byo wpeni pomc maemu czowiekowi z nadwag potrzebne jest wspdziaanie interdyscyplinarnego zespou zoonego z lekarza, psychologa, dietetyka, rehabilitanta a niekiedy nauczyciela ipielgniarki szkolnej. Jeli chodzi oleczenie otyoci udzieci, to nie rni si ono waciwie od metod stosowanych udorosych. Nie zaleca si wich przypadku leczenia farmakologicz-nego ani chirurgicznego. Zalecenia dietetyczne naley udzieci wprowadza bar-dzo ostronie poniewa zbyt drastyczne ograniczenia mog zaburzy jego wzrost oraz rozwj fizyczny ipsychiczny. Metod postpowania naley tu zatem dobra indywidualnie do pacjenta wzalenoci od stopnia nadwagi, dotychczasowych dowiadcze, postawy rodzicw izachowa ywieniowych caej rodziny.

  Czy mogaby Pani wskaza rodzicom podstawowe zasady, ktrych prze-strzeganie zapobiegnie rozwojowi epidemii otyoci udzieci imodziey?- Jest kilka takich wanych zasad, ktrych trzeba przestrzega, by nie dopu-ci do otyoci naszych dzieci. Po pierwsze naley spoywa 4-5 maych po-sikw wcigu dnia. Kady posiek powinien by estetycznie podany na talerzu ispoywany przy stole, anie np. przed komputerem, czy telewizorem. Dziecko powinno mie wyznaczony czas na posiki najlepiej ostaych, okrelonych po-rach dnia. Pokarmy powinny by spoywane bez popiechu, dobrze pogry-zione. Nie wolno podjada midzy posikami zwaszcza sodyczy, fast foodw, chipsw. Jeli dziecko musi co koniecznie zje, to najlepiej owoce wiee lub suszone, ale te wniewielkich ilociach. Naley pi duo wody niegazowanej, dobrej gatunkowo, lub po prostu przegotowanej. Wolny czas powinno si spdza wruchu najlepiej na wieym powietrzu. Powinnimy ograniczy te dziecku czas, ktry spdza przed telewizorem lub przy komputerze. Przestrzeganie powyszych zasad nie jest atwe, ale konieczne, by nasze dzieci zachoway prawidow dla wieku wag iwyrosy na zdrowych dorosych ludzi.

  Dzikuj za rozmow.

  artyku jest przedrukiem z kwartalnika Diagnoza wydawanego przez SZPZLO Warszawa Bemowo

  Otyo: duy problem maych ludzi wywiad z lek. med. Mari Liewsk kierowniczk przychodni przy ul. Powstacw lskich 19 SZPZLO

  Warszawa Bemowo rozmawia Halina Guzowska.

 • 3Podstawowe czynnoci ratujce ycie

  Kto wTwoim otoczeniu nagle traci przytomno, moe doszo uniego do nagego zatrzymania krenia. Jeli nie umiesz rozpozna tego stanu inie zaczniesz udziela pomocy, to z kad minut spada o 10 proc. szansa na przeycie tego czowieka. Po 4 minutach od zatrzymania krenia rozpoczynaj si nieodwracalne zmiany w mzgu. Chyba, e rozpoznasz szybko ten stan i rozpoczniesz resu-scytacj kreniowo oddechow (wskrcie RKO). Prowadzenie RKO przez przy-godnych wiadkw zdarzenia zaraz po zatrzymaniu krenia zwiksza szanse na przeycie poszkodowanego nawet trzykrotnie. Wwarunkach miejskich pogoto-wie dojeda do wezwania rednio wczasie 8 minut. Jeli doszo do zatrzymania krenia inie rozpoczniesz RKO to zabierasz poszkodowanemu a 80 proc. szan-sy na przeycie. Pamitaj, e wTwoich rkach jest ycie czowieka! Ten artyku jest powicony wanie udzielaniu pomocy wtakich przypadkach.

  I. Sprawd, czy jest przytomny. Nachylsinadposzkodowanym,poswojercenajegobarkiigono

  zapytaj: czy pan/pani mnie syszy? Lekko potrznij poszkodowanym jeli nie ma adnej reakcji, to uznajemy e jest nieprzytomny. Sprawdzasz wten sposb, czy istniej reakcje na bodziec dotykowy igosowy.

  II. Zapewnij sobie pomoc osoby trzeciej. Jelijestenaulicy,zawoajkogo,ktoprzechodzi.TakaosobamoeCipo-

  mc wykona telefon alarmowy. Moe te pomc wprowadzeniu RKO.

  III. Udronij drogi oddechowe ioce, czy poszkodowany oddycha. Unajegoczoleinabrodzieswojerce,tak,ebysiniekrzyoway,ana-

  stpnie odchyl gow do tyu. Nachylsinadposzkodowanymiprzez10sek.wzrokiem,suchemidoty-

  kiem oceniaj, czy oddycha Nachylsitakabywidziaklatkpiersiow Patrz,czyklatkapiersiowasirusza,zwracajuwag,czysyszyszstrumie

  powietrza nad jego ustami

Search related