Calculul Eforturilor

Embed Size (px)

Text of Calculul Eforturilor

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  1/16

  CALCULUL STRUCTURII DE REZISTENŢĂ- CALCULUL EFORTURILOR SECŢIONALE ÎN DIAFREGME -

  I. DISTRIBUŢIA FORŢEI SEISMICE (Fb) PE ÎNĂLŢIMEADIAFRAGMERI

  1. Încărcăr c!nc"n#r$#" %n n!&'r

  Conform normativului de proiectareantiseismică a structurilor, P100/2008 seadmite, în cadrul metodelorsimplicatoare, distribuţia forţei seismicede la baza diaframei pe înălţimeastructurii, ca forţe concentrate în dreptulplan!eelor "# 1$# %aloarea ecărei forţeva proporţională cu înălţimea cotei de

  aplicare, conform relaţiei&

  ∑=

  =n

  i

  ii

  iiibi

   z m

   z m F S 

  1

  ,

  unde&  Fb,i   ' forţa seismică de la bazadiaframei i (

    i  ) masa aferentă nivelului i (  zi   ' înălţimea la nivelului i faţă deteren (

  *i# 1

  +eoarece in relaţia prezentată mai sus 1 2- i  ≅ m se poate consideracă valoarea Si  este direct proporţională cu înălţimea punctului de aplicaţie zi # .n plus,cum forţele acţionează în aul plan!eului ecărui eta rezultă zi  = i *he = i * z1  # .n acestecondiţii oricare forţă Si   se poate eprima funcţie de valoarea forţei de la primulnivelul Si  iS1 iar suma lor devine&

  Fb,i   S   S1 S2- S j - S S1 "12--n$  ( )

  12

  1S 

  nn   +

  . Încărcăr 'n*!r &+#rb'#" "c,-$"n#"

  .n metoda cadrului înlocuitor forţele concentrate din nodurile cadrului se vor

  transforma în încărcări ec3ivalente distribuite pe înălţimea etaului după cumurmează#

  4prim5nd ecare forţă Si  în funcţie de forţa seismică de bază Fb,i  !i numărul deniveluri  &

  ( ) ( )1

  2

  1

  2 ,1

  +=

  +=

  nn

  nn

   F S 

    ib( -

  1

  2

  1

  2 ,1

  +=

  +==

  n

  n

   F nS S 

    ib

  n

  6ntensitatea încărcări distribuite ec3ivalente forţei S va avea epresia&

  ( ) ( ) H nS n

  hn

  h

  S q

  ee

  n

  1

  2

  1

  2

  +

  ⋅⋅

  =+

  ==

   în care & S = Fb,i  ' forţa seismică de la baza diaframei i ( ,e ) înălţimea unui eta / nivel (

  1

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  2/16

   ! ' înălţimea totală a diaframei "în cazul proiectului 73e$(  ' numărul de niveluri "în cazul proiectului n$#

  II. DETERMINAREA /ALORILOR EFORTURILOR 0 M / N 0 2ITRASAREA DIAGRAMELOR

  *i# 2

  9rm5nd metoda prezentată anterior, în tabelele prezentate în aneă "tab :$ pentruvalorile !i calculate anterior se ăsesc coecienţii m"  cu care calculeazămomentele în montanţi, deasupra !i dedesubtul ecărei rile , utiliz5nd relaţia&

  100

  2

  )(

   H qm M    s s ji jk 

  ⋅=   "1$

  ;emnele coecienţilor m" din tabele corespund convenţiei de semne adoptate,cu momente

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  3/16

  F.# /0ie/#e în montant cu &e

  kj jk 

   jk h

   M  M Q

  +=

  Mme/e%e (e %# e/e%e i+%e%  de cuplare rezultă din ec3ilibrul nodurilor#F.# /0ie/#e  în rilă în funcţie de valorile momentelor încovoietoare de lacapetele rilei cu &

  0

  ''

  'l 

   M  M Q

    j j jj

   jj

  +=

  cu M jj3 !i M j3j  ' momentele la capetele rilei    @(% 4 ' desc3iderea rilei "lunimea olului$#

  &$ C#%&'%'% (i#)#+me% e"ime/i&e &' ' i (e +%'i$

  .n cazul diaframelor cu ol nesimetric momentele în montanţii semistructurii înlocuitoare se determină "Ame$ cu relaţia&

  100

  2

  )(,

   H qm M    s s ji jk me

  ⋅=

  Bcestea se repartizează montanţilor diaframei reale proporţional cu riidităţile lor&

  me

  mme

  me

  mmem

   I 

   I  M 

   K 

   K  M  M    111   ==   !i

  me

  mme

  me

  mmem

   I 

   I  M 

   K 

   K  M  M    222   ==

  cu 6me" 6m1  6m2$/2

  Aomentele la capetele rilelor se deduc din ec3ilibrul nodurilor# *orţa tăietoare secalculează cu epresiile menţionate anterior#

  ($ C#%&'%'% (i#)#+me% &' m#i m'%/e i'i (e +%'i$

  .n mod similar la diaframele cu mai multe !iruri oluri momentele în montanţiisemistructurii înlocuitoare se determină "Ame$ cu relaţia "1$ !i se repartizeazămontanţilor diaframei reale proporţional cu riidităţile lor&

  me

  mime

  me

  mimemi

   I 

   I  M 

   K 

   K  M  M    ==   cu 6me" 6m1 - 6mn$/2

  Aomentele la capetele rilelor se deduc din ec3ilibrul nodurilor astfel&) la nodurile marinale funcţie de valorile din montantul marinal

  (inf),(sup),   mmr    M  M  M    +−=

   ) la nodurile intermediare funcţie de valorile din montant întermediar(inf),(sup),   mmr    M  M  M    +−=

  după care momentul intermediar "Ar$ se distribuie la cele două rile adiacentenodului proporţional cu riiditatea ecărei rile&

  )(,)(,

  )(,

  )(,

  dr r  st r 

   st r 

  r  st r  K  K 

   K  M  M 

  +=  respectiv

  )(,)(,

  )(,

  )(,

  dr r  st r 

  dr r 

  r dr r  K  K 

   K  M  M 

  +=

  *orţa tăietoare se calculează cu epresiile menţionate anterior#

  D;4EE%BF64#

  1# .n calculul eforturilor aial din montanţi " la valoarea încărcărilor verticale,provenite din sarcini ravitaţionale !i utile $ trebuie adăuat un efort aialsuplimentar "din acţiunea încărcărilor orizontale$# Bcest efort rezultă prin cumularea

  3

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  4/16

  pe verticală a reacţiunilor transmise de rilele de cuplare "forţele tăietoare pe riledevin forţe aiale pe montanţi$#

  2# Eecomandăm ca datele rezultate să se centralizeze în tabele, modic5nd dopăcaz, modelele prezentat in continuare pentru diaframe nesimetrice cu un !ir deoluri, urm5nd a reprezentate apoi rac ca diarame A, %, G#

   Habel centralizator ' Aoment !i forţă tăietoare în montaţi

  secţiune

  a

  ms

  (tab. 3 -anexă) Ame Am1 Am2 %m1 %m2

  0 1 2 : I J0)11)01)22)12)::)2:)II):I))I

   Habel centralizator ' Aoment !i forţă tăietoare în rilesecţiune

  aAm1 Am2 Ar %r

  0 1 2 : I0)11)01)22)12)::)2:)II):I))I

   Habel centralizator ' Aoment !i forţă tăietoare în montaţi

  secţiunea

  .ncărcare aială

  pediafram

  e

  Aontantul A1 Aontantul A2

  .ncărcareaială

  *orţătăietoar

  e %m1

  .ncărcareaială

  totală pemontant

  .ncărcare aială

  *orţătăietoar

  e %m2

  .ncărcareaială

  totală pemontant

  0 1 2 : I J K0)11)01)22)12)::)2:)II):I))I

  E3"4" &" c$c' 4"n#r' !"n#"5

  4

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  5/16

  5

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  6/16

  6

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  7/16

  7

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  8/16

  8

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  9/16

  9

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  10/16

  10

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  11/16

  11

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  12/16

  12

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  13/16

  13

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  14/16

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  15/16

 • 8/19/2019 Calculul Eforturilor

  16/16

  An"3ă5

  16