23
1 Calcule de suprafeţe şi volume

Calcule de Suprafete Si Volume

  • Upload
    shehex

  • View
    1.217

  • Download
    9

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Calcule de Suprafete Si Volume

1

Calcule de suprafeţe şi volume

Page 2: Calcule de Suprafete Si Volume

2

Cuprins

Noţiuni generale de geometrie plană .................................... 4 Unghiuri .................................................... 4 Triunghiuri................................................... 4 Patrulatere ................................................... 7 Cercul ...................................................... 8 Segmente proporţionale; Asemănare .................................. 9

Noţiuni generale de geometrie în spaţiu.................................. 9 Drepte şi plane ................................................ 9 Locuri geometrice ............................................. 10 Figuri plane. Ariile şi centrele de greutate ale acestora ..................... 11 Corpuri geometrice. Volumele, ariile şi centrele de greutate ale acestora ......... 13

Funcţii trigonometrice ............................................ 18 Reprezentarea grafică şi semnele funcţiilor trigonometrice în cele patru cadrane ale cercului cu raza R=1 ........................................... 18 Proprietăţi fundamentale: ........................................ 18 Valori ale funcţiilor trigonometrice: ................................. 18 Relaţii între funcţiile trigonometrice ale diferitelor arce: .................... 19 Funcţiile trigonometrice ale sumelor sau diferenţelor de unghiuri:.............. 20 Calculul trigonometric al triunghiurilor ............................... 20

Bibliografie:................................................... 23

Page 3: Calcule de Suprafete Si Volume

3

Activitatea designerului presupune multiple cunoştinţe din diferite domenii. În

calitate de proiectant, designerul se confruntă cu situaţia de a efectua calcule de suparfeţe şi volume pentru a stabili:

• necesarul de materiale, • capacitatea/volumul produsului proiectat, • habitaclu, • dimensiunile şi forma produsului. Forma şi dimensiunile produsului trebuie să asigure: compatibilitatea cu funcţiile

acestuia, spaţiu necesar componentelor şi elementelor constructive, echilibru. Orice formă creată, indiferent cât este de complicată se poate descompune în

suprafeţe şi volume “primare”, ale căror calcule se pot deduce cu ajutorul formulelor şi calculelor prezentate în capitolele ce urmează. Indiferent de domeniu în care se desfăşoară activitatea designerului: graphic design, design ambiental sau design industrial, se impune calculul de necesar de materiale, astfel încât potenţialul beneficiar să poată cunoaşte implicaţiile financiare ale respectivului produs.

Page 4: Calcule de Suprafete Si Volume

4

Noţiuni generale de geometrie plană

Unghiuri Unghiurile egale sunt:

• Unghiurile opuse la vârf; • Unghiurile cu laturi paralele şi îndreptate în acelaşi sens; • Unghiurile corespondente, alterne interne şi alterne externe formate de două drepte

paralele tăiate de o secantă; • Unghiurile care au laturi perpendiculare şi sunt ambele ascuţite sau optuze. • Unghiurile complementare sunt cele a căror sumă este de 900. • Unghiurile suplementare (a căror sumă este de 1800) sunt: • Unghiurile adiacente, care au laturile necomune în prelungire; • Unghiurile cu laturi paralele dintre care unul este ascuţit iar celălalt aste obtuz; • Unghiurile interne sau externe situate de aceeaşi parte a secantei, când aceasta taie

două drepte paralele; • Unghiurile care au laturile perpendiculare, dintre care un unghi este ascuţit iar

celălalt este obtuz.

Triunghiuri • Într-un triunghi, suma celor trei unghiuri este de 1800; • În orice triunghi, o latură este mai mică decât suma celorlalte două şi mai mare decât

diferenţa lor; • Dacă triunghiurile ABC şi A’B’C’ au AB ≡ A’B’, AC ≡ A’C’ şi  ≡ Â’ atunci

∆ABC ≡ ∆A’B’C’ (L.U.L.) – deci două triunghiuri sunt egale când au câte un unghi egal cuprins între două laturi respectiv egale;

• Dacă triunghiurile ABC şi A’B’C’ au AB ≡ A’B’ , Â ≡ Â’ şi B ≡ B’ atunci ∆ABC ≡ ∆A’B’C’ (U.L.U.) – deci două triunghiuri sunt egale când au câte o latură respectiv egală iar unghiurile alăturate acesteia sunt egale;

• Dacă triunghiurile ABC şi A’B’C’ au AB ≡ A’B’ , AC ≡ A’C’ şi BC ≡B’C’ atunci ∆ABC ≡ ∆A’B’C’ (L.L.L.) – deci două triunghiuri sunt egale când au laturile respectiv egale;

• Dacă într-un triunghi ABC, AB ≡ AC , atunci B ≡ C şi reciproc (teorema triunghiului isoscel);

• Într-un triunghi laturii mai mari i se opune unghiul mai mare şi reciproc; • Într-un triunghi isoscel, unghiurile de la bază sunt egale; • Într-un triunghi isoscel, medianele, înălţimile şi bisectoarele duse din vârfurile

acestor unghiuri sunt egale; • Într-un triunghi isoscel, bisectoarea unghiului de la vârf este mediană şi înălţime; • Dacă într-un triunghi unul din unghiuri este de 900 (unghi drept), triunghiul se

numeşte dreptunghic; • Latura opusă unghiului de 900, dintr-un triunghi dreptunghic, se numeşte ipotenuză,

iar celelalte două, catete; • Teorema lui Pitagora: într-un triunghi dreptunghic, pătratul ipotenuzei este egal cu

suma pătratelor catetelor:

Page 5: Calcule de Suprafete Si Volume

5

a2 = c2 + b2 iar pătratul unei catete este egal cu diferenţa dintre pătratul ipotenuzei şi pătratul

celeilalte catete: c2 = a2 - b2 sau b2 = a2 - c2 Numerele pitagorice sunt numere

întregi, respectiv a, b, c, care respectă teorema lui Pitagora: a2 = b2 + c2

b c a b c a 4 3 5 16 12 20 6 8 10 20 21 29 8 15 17 24 7 25 10 24 26 30 16 34 12 5 13 40 9 51

Notăm: A = 900; AD ⊥ BC; AB = c; AC = b; BC = a. Avem următoarele relaţii: AD2 = BD ⋅ DC; AB2 = BC ⋅ BD; AC2 = BC ⋅ DC; AB2 +

AC2 = BC2

BCACABAD ⋅

= ; 2aR = ;

2acbr −+

= ; 2

acbra++

=

Triunghiurile dreptunghice care au ca laturi numere întregi, se obţin din formulele: a = m2 + n2; b = m2 – n2; c = 2 ⋅ m ⋅ n; unde m şi n pot lua orice valori care fac ca b > 0. • Două triunghiuri dreptunghice sunt egale, când au ipotenuzele şi câte o catetă

respectiv egale; • Două triunghiuri dreptunghice sunt egale, când au ipotenuzele şi câte un unghi

ascuţit respectiv egale; • Într-un triunghi dreapta care uneşte mijloacele a două laturi, este paralelă cu o a treia

şi egală cu jumătatea ei; • Mediatoarele într-un triunghi sunt concurente în centrul cercului circumscris

triunghiului; • Înălţimile unui triunghi sunt concurente într-un punct numit ortocentru; • Linia mijlocie a unui triunghi, determinată de mijloacele a două laturi, este paralelă

cu cea de-a treia latură şi are ca lungime ½ din lungimea celei de-a treia latură; • Bisectoarele interioare ale unui triunghi sunt concurente în centrul cercului înscris; • Două bisectoare exterioare şi cea de a treia interioară sunt concurente în centrul

cercului înscris; • Bisectoarea interioară şi exterioară a unui unghi dintr-un triunghi, împart latura

opusă într-un raport egal cu raportul laturilor ce formează unghiul (teorema bisectoarei);

b

a

c A B

C D

Page 6: Calcule de Suprafete Si Volume

6

• Dacă o dreaptă d ce nu trece prin nici unul din vârfurile unui triunghi ABC taie laturile acestuia BC, CA, AB respectiv în M, N, P, atunci

1=⋅⋅PBPA

NANC

MCMB

(teorema lui Menelaos. Această teoremă dă posibilitatea de a

imagina o metodă prin care să se demonstreze că trei puncte sunt coliniare); • Dacă D este un punct ce nu aparţine dreptelor AB, BC, CA, care definesc triunghiul

ABC, iar M, N, P sunt punctele de intersecţie ale lui AD cu BC, lui BD cu CA şi respectiv CD cu AB, atunci

1−=⋅⋅PBPA

NANC

MCMB

(teorema lui Ceva. Această teoremă dă posibilitatea de a

imagina o metodă prin care să se demonstreze că trei drepte sunt concurente); • Medianele unui triunghi sunt concurente într-un punct numit centrul de greutate al

triunghiului (baricentru) şi care este situat pe fiecare mediană la 2/3 de vârf. • Într-un triunghi oarecare: A, B, C unghiurile; a, b, c laturile; R raza cercului

circumscris; r, ra, rb, rc, razele cercului înscris şi exînscris; ha, hb, hc, înălţimile; ma, mb, mc , medianele; βa, βb, βc, bisectoarele interioare; S aria triunghiului; p semiperimetru, există următoarele relaţii:

• A + B + C =1800 • b – c < a < b + c • a2 = b2 + c2 – 2bx (x este proiecţia lui c pe latura b) dacă A < 900 • a2 = b2 + c2 + 2bx (x este proiecţia lui c pe latura b) dacă A > 900 • Relaţia lui Stewart: AD2⋅ BC = AB2⋅ DC + AC2⋅ BD – BD ⋅ DC ⋅ BC • Aria unui triunghi oarecare este:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) cbaa rcprbpraprpcpbpapp

haS ⋅−=⋅−=⋅−=⋅=−⋅−⋅−⋅=

⋅=

2;

RcbarrrrS cba ⋅⋅⋅

=⋅⋅⋅=4

; ma2=

42

222 acb−

+; ( )appcb

cba −⋅⋅⋅⋅+

=2β ;

( ) ( ) ( )cpbpappa

ha −⋅−⋅−⋅⋅=2

; pSr = ;

apSra −

= ; S

cbaR⋅⋅⋅

=4

A

B Ca

bc

x

D

ha

hb hc

Page 7: Calcule de Suprafete Si Volume

7

Patrulatere • Într-un paralelogram unghiurile opuse la vârf sunt egale, cele alăturate sunt

suplementare, diagonalele se taie în părţi egale, punctul de intersecţie al diagonalelor este centrul de simetrie al paralelogramului, iar laturile opuse sunt paralele şi egale două câte două;

• Dacă într-un patrulater laturile opuse sunt egale două câte două, sau două laturi opuse sunt egale şi paralele, sau diagonalele patrulaterului se taie (intersectează) în părţi egale, atunci patrulaterul este un paralelogram;

• Relaţii într-un patrulater inscriptibil: 1. A + C = 1800 2. AC ⋅ BD = AB ⋅ DC + AD ⋅ BC (teorema

lui Ptolomeu)

dcbacbda

BDAC

⋅+⋅⋅+⋅

=

3. Dacă a + b + c + d = 2 ⋅ p )()()()( dpcpbpapS −⋅−⋅−⋅−= iar diagonala

dusă prin intersecţia laturilor (a, b): cbda

dbcadcbaD⋅+⋅

⋅+⋅⋅⋅+⋅=

)()(

• Într-un dreptunghi diagonalele sunt egale; • Într-un romb diagonalele sunt perpendiculare; • Într-un pătrat diagonalele sunt perpendiculare şi egale; • Într-un trapez isoscel (laturile neparalele sunt egale şi formează cu cele paralele

perechi de unghiuri egale) diagonalele sunt egale şi egal înclinate pe baze; • Linia mijlocie a unui trapez, este paralelă cu bazele trapezului şi are lungimea egală

cu semisuma celor două baze; • Porţiunea din linia mijlocie a trapezului cuprinsă între cele două diagonale ale

trapezului, este egală cu semidiferenţa lungimilor celor două baze; • Poligoane cu: n numărul laturilor; R raza cercului circumscris poligoanelor regulate;

Ln latura poligonului regulat de n laturi, înscris în cerc; An apotema aceluiaşi poligon; Sn aria.

1. Suma unghiurilor unui poligon (convex) cu n laturi este de (2⋅ n – 4) ⋅900; 2. L2n = )(2 naRR −⋅⋅ ;

3. A2n = )(221

naRR +⋅⋅⋅ ;

4. S2n = 2

nLRn ⋅⋅;

A B

C

D

a

b

c

d

Page 8: Calcule de Suprafete Si Volume

8

5. Triunghiul echilateral: arcul laturii este de 1200; L3 = 3⋅R ; 23Ra = ;

43

433 22

3⋅

=⋅⋅

=LRS ;

6. Pătrat: arcul laturii este de 900; 24 ⋅= RL ; 22

24

LRa =⋅

= ;

224 2 LRS =⋅= ;

7. Pentagon convex: arcul laturii este 720; 521025 ⋅−⋅=RL ;

)15(45 +⋅=Ra ;

8. Pentagon stelat: arcul laturii este 1440; 52104

'5 ⋅+⋅=

RL ;

)15(4

'5 −⋅=

Ra ;

9. Decagon convex: arcul laturii este 360; L10= ( )152

−⋅R

;

5210410 ⋅+⋅=Ra ;

10. Decagon stelat: arcul laturii este 1080; L10’ = ( )152

+⋅R

;

52104

'10 ⋅−⋅=

Ra ;

11. Cercul: raza R; lungimea L; aria S; L = 2⋅π⋅R; S = π⋅R2; l = 180

0nR ⋅⋅π;

aria sectorului de n0 = 0

02

360nR ⋅⋅π

Cercul

• Orice diametru împarte cercul în două părţi egale; • La arce egale care fac parte din acelaşi cerc sau cercuri egale, corespund coarde

egale şi unghiuri la centru egale şi reciproc; • Coarda mai lungă dintr-un cerc este mai aproape de centru decât cea mai scurtă; • Arcele cuprinse între coarde paralele sunt egale; • O tangentă la cerc este perpendiculară pe rază la punctul de contact; • Unghiul la centru are aceeaşi măsură ca şi arcul cuprins între laturi; • Unghiul cu vârful pe cerc are ca măsură jumătatea arcului cuprins între laturi;

Page 9: Calcule de Suprafete Si Volume

9

• Unghiul cu vârful în afara cercului are ca măsură semidiferenţa arcelor cuprinse între laturi;

• Unghiul cu vârful în interiorul cercului are ca măsură semisuma arcelor cuprinse între laturi;

• Unghiul format de o tangentă şi o coardă are ca măsură jumătatea arcului cuprins între ele, dacă coarda trece prin punctul de contact;

• Patrulaterul inscriptibil (are toate vârfurile pe acelaşi cerc) are unghiurile opuse suplementare, iar unghiurile formate de diagonale, cu două laturi opuse, egale;

• Două cercuri de rază r şi r′ (r > r′) cu distanţa d între centrele lor pot fi: 1. Exterioare când d > r + r′; 2. Tangente exterioare când d = r + r′; 3. Secante când r - r′ < d < r + r′ 4. Tangente interioare când d = r - r′; 5. Concentrice când d = 0.

Segmente proporţionale; Asemănare

• Mai multe drepte paralele care determină pe o secantă segmente egale, vor determina pe oricare altă secantă tot segmente egale;

• O paralelă la latura unui triunghi determină pe celelalte două, patru segmente proporţionale;

• Bisectoarea unui triunghi împarte latura pe care cade, în două segmente proporţionale cu laturi adiacente;

• Două triunghiuri sunt asemenea când au câte două unghiuri egale; • Două triunghiuri sunt asemenea când au câte un unghi egal cuprins între două laturi

respectiv proporţionale; • Două triunghiuri sunt asemenea când toate laturile unuia sunt proporţionale cu ale

celuilalt; • Raportul perimetrelor a două poligoane asemenea este egal cu raportul a două laturi

omoloage; • Raportul ariilor a două poligoane asemenea este egal cu raportul pătratelor a două

laturi omoloage; • Oricărui poligon regulat i se poate circumscrie şi înscrie un cerc.

Noţiuni generale de geometrie în spaţiu

Drepte şi plane • Un plan poate fi determinat de:

1. două drepte concurente; 2. două drepte paralele; 3. trei puncte necoliniare (nesituate pe aceeaşi dreaptă); 4. o dreaptă şi un punct exterior acesteia.

• Două plane se intersectează după o dreaptă; • Un plan dus printr-o dreaptă paralelă cu alt plan, determină pe cel de-al doilea, o

dreaptă paralelă cu prima; • Două drepte paralele cu un plan, determină un plan paralel cu primul;

Page 10: Calcule de Suprafete Si Volume

10

• Două plane paralele intersectate de un al treilea, determină pe cel din urmă drepte paralele;

• Unghiurile cu laturi paralele nesituate în acelaşi plan sunt egale dacă laturile sunt îndreptate în acelaşi sens şi suplementare dacă unul este ascuţit iar celălalt este obtuz;

• O dreaptă perpendiculară pe două drepte dintr-un plan, este perpendiculară pe orice dreaptă din acel plan;

• Dacă o dreaptă este perpendiculară pe un plan şi dacă din piciorul ei se duce o perpendiculară pe o dreaptă din plan, orice dreaptă care uneşte un punct de pe prima perpendiculară cu piciorul celei de a doua, este perpendiculară pe dreapta din plan;

• Două drepte perpendiculare pe acelaşi plan, sunt paralele între ele.

Locuri geometrice Se numeşte loc geometric o figură plană sau un spaţiu ale cărei puncte se bucură toate

de aceeaşi proprietate. • Cercul este locul geometric al punctelor egal depărtate de un punct din interior,

numit centru; • Mediatoarea unui segment (perpendiculara dusă pe segment în mijlocul său) este

locul geometric al punctelor egal depărtate de capetele segmentului; • Bisectoarea unui unghi este locul geometric al punctelor egal depărtate de laturile

unghiului; • Locul geometric al punctelor de unde un segment dat se vede sub un unghi dat este

arcul de cerc capabil de unghiul dat, care trece prin capetele segmentului; • Locul punctelor pentru care raportul distanţelor la două puncte fixe este constant,

este un cerc care are centrul pe dreapta care uneşte punctele fixe; • Locul punctelor pentru care suma pătratelor distanţelor la două puncte fixe este

constantă, este un cerc care are centrul în mijlocul segmentului; • Locul punctelor pentru care diferenţa pătratelor distanţelor la două puncte fixe este

constantă, este o perpendiculară pe dreapta care uneşte punctele fixe; • Locul punctelor egal depărtate de un plan este format de două plane paralele cu

planul dat; • Locul punctelor din spaţiu egal depărtate de capetele unui segment, este un plan

perpendicular pe segment, dus prin mijlocul segmentului; • Locul punctelor egal depărtate de două plane care se intersectează, este planul

bisector al diedrului format de cele două plane; • Locul punctelor egal depărtate de un punct dat, este o sferă cu centrul în punctul dat; • Locul punctelor egal depărtate de o dreaptă dată, este un cilindru de rotaţie având

dreapta dată ca axă de rotaţie a cilindrului.

Page 11: Calcule de Suprafete Si Volume

11

Figuri plane. Ariile şi centrele de greutate ale acestora Nr. crt.

Denumire Forma geometrică Formule

1

Triu

nghi

A = 2

ha ⋅

GO = AO31

(CO = OB)

2

Pătra

t

A = a⋅a = a2 G este la intersecţia diagonalelor

3

Dre

ptun

ghi

A = a⋅b G este la intersecţia diagonalelor

4

Para

lelo

gram

A = a⋅b G este la intersecţia diagonalelor

G

a

a

B

aO

Gh

A

C

a

b

G

G

a

b

Page 12: Calcule de Suprafete Si Volume

12

5

Rom

b

A = a⋅b G este la intersecţia diagonalelor

6

Trap

ez

A = hba⋅

+2

GO =babah

++2

31

7

Cer

c

A = πr2 = (π/4)D2 G este în centrul cercului L = lungimea cercului = 2πr = πD

8

Sem

icer

c

A = (πr2 )/2 = =(π/8)D2

GO = π3

4r= 0,43 r

G

a

b

a

b

O

Gh

a

b

Dr

G

G

O

r

Page 13: Calcule de Suprafete Si Volume

13

9

Inel

con

cent

ric

A = π (R2- r2) = 4π

(D2 – d2)

G este în centrul cercurilor

10 Se

ctor

circ

ular

A= 03602α

=⋅ ra

⋅⋅π⋅r2

GO = a

cr⋅⋅⋅

32

11

Segm

ent c

ircul

ar

A = ( )

2fccar ⋅+−

GO = A

c⋅12

3

12

Elip

A = π⋅a⋅b G este la intersecţia axelor

Corpuri geometrice. Volumele, ariile şi centrele de greutate ale acestora

Nr. crt.

Denumire Figura geometrică Formule

D

d

G

α

r O

a C

C

f

a

G

O

r α

G

2b

2a

Page 14: Calcule de Suprafete Si Volume

14

1

Cili

ndru

V = π⋅r2⋅h = 2

4d⋅π

⋅h

Al = 2⋅π⋅r⋅h = π⋅d⋅h At = π⋅d⋅h + π⋅d2/2 GO = h/2

2

Cili

ndru

gol

V = π⋅h (R2 – r2) Al = 2⋅π⋅⋅h (R +r) =π⋅h (D + d)

At = π⋅[h (D + d) + 21

(D2 – d2)]

GO = h/2

3

Para

lelip

iped

V = a ⋅ b ⋅ h Al = 2 ⋅ (a + b)⋅ h At = 2 ⋅ [h (a + b) + a⋅ b] G este la intersecţia diagonalelor

G

h

a

b

r

R

h

Dd

G

O

r

h

d

G

O

Page 15: Calcule de Suprafete Si Volume

15

4

Pira

midă

V = 3h

⋅ B

Al = n ⋅ 2

Ia ⋅

(I = înălţimea triunghiului; n = nr. de laturi al poligonului ce reprezintă baza piramidei)

At = n ⋅ 2

Ia ⋅ + B

GO = 41

h

5

Trun

chi d

e pi

ram

idă

drea

ptă

V = 3h

⋅ (B + B1 + 1BB ⋅ )

Al = 2

In ⋅⋅ (a + b)

(I = înălţimea trapezului; n = nr. de laturi al poligonului ce reprezintă baza piramidei; B şi B1 reprezintă ariile celor două baze ale trunchiului de piramidă)

At = 2

In ⋅⋅ (a + b) + B + B1

GO = 41

h11

11 32BBBB

BBBB+⋅+

⋅+⋅⋅+⋅

6

Con

V = 3

h⋅π ⋅ r2

Al = π ⋅ r ⋅ g (h = înălţimea conului; g = generatoarea conului) At = π ⋅ r ⋅ (g + r)

GO = 41

h

G

O

h I

a

O

G

a

b

H

h I

O

G

h g

r

Page 16: Calcule de Suprafete Si Volume

16

7

Trun

chi d

e co

n

V = 3

h⋅π ⋅ (R2 + r2 + R⋅r)

Al = π ⋅ g ⋅(R + r) (h = înălţimea trunchiului de con; g = generatoarea trunchiului de con) At = π ⋅ [g ⋅ (R + r) + R2 + r2]

GO = 41

h ⋅ RrrR

rrRR+++⋅+

22

22 32

8

Sferă

V = ⋅34

π⋅ r2 =6π⋅ d3

At = 4 ⋅ π ⋅ r2 G este în centrul sferei

9

Sect

or sf

eric

V = ⋅32

π⋅ r2⋅ h =6π⋅ d2⋅ h

At = 2

r⋅π(4 ⋅ h + C)

G = 43⋅ (r -

2h

)

10

Segm

ent s

feric

(cal

otă

sfer

ică)

V = π⋅ h2 ⋅ (r -3h

) = π ⋅ h

⋅( +8

2c6

2h)

Al = 2 ⋅ π ⋅ r ⋅ h = 4π⋅ (C2 + 4 ⋅ h2)

At = 2π

(C2 + 2 ⋅ h2)

G = 43⋅ ( )

hrhr−⋅−⋅

32 2

G

O R

r

g

h

O G

r

d

O

G

Ch

r

O

G

C

h

r

Page 17: Calcule de Suprafete Si Volume

17

11

Zonă

sfer

ică

V = ( )222 336

hbah+⋅+⋅⋅

⋅π

Al = 2 ⋅ π ⋅ r ⋅ h At = π ⋅ (2 ⋅ r ⋅ h + a2 + b2)

12

Elip

soid

V = cba ⋅⋅⋅⋅3

4 π

A nu se poate calcula cu ajutorul unei formule simple

13

But

oi

V ≅ ( )22 75,0215

ddDDl⋅+⋅+⋅⋅

⋅π

A nu se poate calcula printr-o formulă simplă

14

Inel

circ

ular

(tor

)

V = 2 ⋅ π ⋅ R ⋅ r2 = 19,739⋅ R ⋅ r2 Al = 4 ⋅ π2⋅ R ⋅ r = π2⋅ D ⋅ d = = 9,8696 ⋅ D ⋅ d

Notaţii: V- volumul corpului; G- centrul de greutate; Al- suprafaţa laterală; At- suprafaţa totală; B-suprafaţa bazei mari; B1- suprafaţa bazei mici; h- înălţimea; n- numărul de laturi.

O

h

r

b

a

a

b

c

D

d

l

d

DRr

Page 18: Calcule de Suprafete Si Volume

18

Funcţii trigonometrice

Reprezentarea grafică şi semnele funcţiilor trigonometrice în cele patru cadrane ale cercului cu raza R=1

Tab.4.1 Semnele funcţiilor trigonometrice Cadranul sin

BC cos OC

tg AT

ctg DS

I + + + + II + - - - III - - + + IV - + - -

Proprietăţi fundamentale:

sin2 α + cos2 α = 1; tg α = sin α / cos α; sec α = 1 / cos α; ctg α = cos α / sin α; cosec = 1 / sin α

Valori ale funcţiilor trigonometrice:

Tab. 4.2 Valori extreme şi valori particulare ale funcţiilor trigonometrice Funcţia

trigonometrică 00 - 3600 900 1800 2700 300 450 600

sin 0 1 0 -1

21

221

321

cos 1 0 -1 0 3

21

221

21

tg 0 ∞ 0 ∞ 3

31

1 3

III

III

IV

Rαcos

O A

B

C

D S

T

sin

tg

ct

-x x

y

-y

fig. 4.1

Page 19: Calcule de Suprafete Si Volume

19

ctg ∞ 0 ∞ 0 3 1 3

31

Tab. 4.3 Relaţii dintre funcţiile trigonometrice ale aceluiaşi unghi Funcţia

trigonometrică sin α cos α tg α ctg α

sin α sin α α2cos1− α

α21 tg

tg+

α2cot1

1g+

cos α α2sin1− cos α

α211tg+

α

α2cot1

cotg

g+

tg α

αα

2sin1sin−

α

αcos

cos1 2− tg α αgcot

1

ctg α

αα

sinsin1 2−

α

α2cos1

cos− αtg

1

ctg α

Relaţii între funcţiile trigonometrice ale diferitelor arce:

a) Arce simple şi complemenatre:

sin α = cos (2π

- α); tg α = ctg (2π

- α); sec α = cosec (2π

- α);

cos α = sin (2π

- α); ctg α = tg (2π

- α); cosec α = sec (2π

- α);

b) Arce mărite sau micşorate de un număr par de semicircumferinţe:

sin ( )απ +± K2 = sin α; tg ( )απ +± K2 = tg α; sec ( )απ +± K2 = sec α;

cos ( )απ +± K2 = cos α; ctg ( )απ +± K2 = ctg α; cosec ( )απ +± K2 = cosec α

c) Arce suplementare:

sin ( )απ − = sin α; tg ( )απ − = - tg α; sec ( )απ − = - sec α;

cos ( )απ − = - cos α; ctg ( )απ − = - ctg α; cosec ( )απ − = cosec α

d) Arce mărite sau micşorate de un număr impar de semicircumferinţe:

sin ( )[ ]απ ++± 12K = - sin α; tg ( )[ ]απ ++± 12K = tg α; sec ( )[ ]απ ++± 12K = - sec

α; cos ( )[ ]απ ++± 12K = - cos α; ctg ( )[ ]απ ++± 12K = ctg α; cosec ( )[ ]απ ++± 12K =

- cosec α

e) Arce egale opuse şi de semne contrare:

Page 20: Calcule de Suprafete Si Volume

20

sin ( )α− = - sin α; tg ( )α− = - tg α; sec ( )α− = sec α;

cos ( )α− = cos α; ctg ( )α− = - ctg α; cosec ( )α− = - cosec α

f) Arce mărite cu 2π

:

sin ⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ +απ

2= cos α; tg ⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛ +απ

2= - ctg α; sec ⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛ +απ

2= - cosec α;

cos ⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ +απ

2= - sin α; ctg ⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛ +απ

2= - tg α; cosec ⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛ +απ

2= - cosec α

Funcţiile trigonometrice ale sumelor sau diferenţelor de unghiuri:

sin ( )ba ± = sin a cos b ± cos a sin b; cos ( )ba ± = cos a cos b ± sin a sin b;

tg ( )ba ± =tgbtga

tgbtga⋅±

±1

; ctg ( )ba ± =ctgactgb

ctgbctga±

±⋅ 1

Calculul trigonometric al triunghiurilor

Triunghi dreptunghic

Elementele triunghiului Date cerute

Rezolvare (fig. 4.2)

a, b

α β c A (aria)

tg α = ba

; α = 90 0 - β

tg β = ab

; β = 900 - α

c = 22 ba + ; c =αα cossin

ba= ;

A=2ba ⋅

a, c

α

sin α =ca

; α = 900 - β

a

b

c

α

β

fig. 4.2

Page 21: Calcule de Suprafete Si Volume

21

β b A

cos β =ca

; β = 900 - α

b = ( )( ) βα sincos22 ⋅=⋅=−+=− ccacacac

A = ( )( ) βsin21

2⋅⋅=−+ caacaca

a, α

b c A

b = a ⋅ ctg α;

c = αsin

a;

A = αctga2

2

b, α

a c A

a = b ⋅ tg α;

c =αcos

b;

A = αtgb2

2

c, α

a b A

a = c ⋅ sin α; b = c ⋅ cos α;

A = ααα 2sin4

cossin2

22 cc=⋅

Triunghi oarecare

Elementele triunghiului Date cerute

Rezolvare (fig. 4.3)

a, b, γ sau a, α, γ

α β c A (aria)

sin α = ;sinc

a γ⋅ tg α =

γγ

cossin⋅−

⋅ab

a;

sin β = ;sinc

b γ⋅ tg β =

γγ

cossin⋅−

⋅ba

b;

c = γcos222 ⋅⋅⋅−+ baba ;

A=2ba ⋅⋅ sin γ

a

b

c

α

β

γ fig. 4.3

Page 22: Calcule de Suprafete Si Volume

22

a, β, γ sau a, α, β

b c A

α = 1800 – (β + γ); β = 1800 – (α + γ); γ = 1800 – (α + β)

b = ( ) ;sinsin

sinsin

γββ

αβ

+⋅

=⋅ aa

c = ( ) ;sinsin

sinsin

γβγ

αγ

+⋅

=⋅ aa

A = ;sin2

sinsin2sin 2

αγβγ

⋅⋅⋅

=⋅⋅ aba

a, b, α

β γ c A

sin β = ;sina

b α⋅

c = αγ

sinsin⋅a

= b αα 222 sincos ba −±⋅ ;

(semnul + pentru b > α, semnul - pentru b < α) A=

2sinγ⋅⋅ba

= ( )ααα 222 sincos2sin

⋅−±⋅⋅ babb

a, b, c

α β γ A

cos α =cb

acb⋅⋅−+

2

222

; cos ( )

cbapp

⋅−⋅

=2α

;

cos β =ca

bca⋅⋅−+

2

222

; cos ( )

cabpp

⋅−⋅

=2β

;

cos γ =ba

cba⋅⋅−+

2

222

; cos ( )

bacpp

⋅−⋅

=2γ

;

A = ( ) ( ) ( )cpbpapp −⋅−⋅−⋅

Page 23: Calcule de Suprafete Si Volume

23

Bibliografie: 1. ***, - ,,Îndrumar matematic şi tehnic”, Ed. Tehnică Bucureşti 1964; 2. Buzdugan Gh., - ,,Rezistenţa materialelor”, Ed. Tehnică, Bucureşti,1970; 3. Duican L., - ,, Prin labirintul geometriei”, Ed. Albatros, Bucureşti 1990; 4. Enache. M. - ,,Matematici moderne”, Ed. Ştiinţifică şi pedagogică Bucureşti 1983; 5. Gheorghiu Th., - ,,Mic memorator matematic”, Editura Tehnică, Bucureşti 1972; 6. Tănăsescu Fl. T., - ,,Agenda Tehnică”, Editura Tehnică, Bucureşti 1990