CAIXA MANLLEU - UAB Barcelona 3 CAIXA MANLLEU BALAN£â€OS P£‘BLICS corresponents al 31 de desembre del

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CAIXA MANLLEU - UAB Barcelona 3 CAIXA MANLLEU BALAN£â€OS P£‘BLICS...

 • CAIXA MANLLEU

  Comptes Anuals i l’Informe de Gestió corresponents a l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2008,

  junt amb l’informe d’auditoria independent

 • 1

  CAIXA MANLLEU BALANÇOS PÚBLICS

  corresponents al 31 de desembre del 2008 i 2007

  * Es presenta única i exclusivamet a efectes comparatius. Les notes 1 a 44 descrites en la memòria adjunta formen part del balanç de situació a 31 de

  desembre del 2008.

  (Milers d'euros arrodonits)

  2008 2007 (*) 1. CAIXA I DIPÒSITS EN BANCS CENTRALS (Nota 6)............................................................................................... 40.558 33.535

  2. CARTERA DE NEGOCIACIÓ (Nota 7)....................................................................................................................... 991 992

  2.1. Dipòsits en entitats de crèdit .......................................................................................................................... - - 2.2. Crèdit a la clientela ......................................................................................................................................... - - 2.3. Valors representatius de deute ...................................................................................................................... - - 2.4. Altres instruments de capital .......................................................................................................................... 436 2.5. Derivats de negociació ................................................................................................................................... 991 556

  Pro-memoria: Prestats o en garantia ....................................................................................................................... - - 3. ALTRES ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVIS A PÈRDUES I GUANYS (Nota 8) ............. 1.107 1.219

  3.1. Dipòsits en entitats de crèdit .......................................................................................................................... - - 3.2. Operacions del mercat monetari mitjançant entitats de contrapartida............................................................ - - 3.3. Crèdit a la clientela.......................................................................................................................................... - - 3.4. Valors representatius de deute ...................................................................................................................... 1.107 1.219 3.5. Altres instruments de capital .......................................................................................................................... - -

  Pro-memoria: Prestats o en garantia ....................................................................................................................... - - 4. ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA (Nota 9)........................................................................... 110.425 135.528

  4.1. Valors representatius de deute ...................................................................................................................... 88.152 112.923 4.2. Altres instruments de capital .......................................................................................................................... 22.273 22.605

  Pro-memoria: Prestats o en garantia (Nota 30.2)..................................................................................................... 38.784 57.865 5. INVERSIONS CREDITÍCIES (Nota 10)...................................................................................................................... 2.317.307 2.327.643

  5.1. Dipòsits en entitats de crèdit .......................................................................................................................... 16.736 45.415 5.2. Crèdit a la clientela ......................................................................................................................................... 2.300.571 2.282.228 5.3. Valors representatius de deute ...................................................................................................................... - -

  Pro-memoria: Prestats o en garantia ....................................................................................................................... - - 6. CARTERA D'INVERSIÓ A VENCIMENT (Nota 11)................................................................................................... 43.454 70.796

  Pro-memoria: Prestats o en garantia (Nota 30.2)..................................................................................................... 33.386 40.835

  7. AJUSTOS A ACTIUS FINANCERS PER MACRO-COBERTURES .......................................................................... - -

  8. DERIVATS DE COBERTURA (Nota 12)..................................................................................................................... 11.419 1.842

  9. ACTIUS NO CORRENTS EN VENDA (Nota 13)......................................................................................................... 1.375 800

  10. PARTICIPACIONS (Nota 14)..................................................................................................................................... 13.155 3.155

  10.1. Entitats associades ......................................................................................................................................... - - 10.2. Entitats multigrup ............................................................................................................................................ - - 10.3. Entidades del grup .......................................................................................................................................... 13.155 3.155

  11. CONTRACTES D'ASSEGURANCES VINCULATS A PENSIONS (Nota 39 ).......................................................... 1.180 1.053

  13. ACTIU MATERIAL (Nota 15)..................................................................................................................................... 57.318 57.103

  13.1. Inmmobilitzat material........................................................................................................................................ 52.516 54.194 13.1.1. D'ús propi ............................................................................................................................................ 50.724 52.315

  13.1.1. Cedits en arrendament operatiu ........................................................................................................... - -

  13.1.3. Afecte a l'Obra Social........................................................................................................................... 1.792 1.879 13.2. Inversions immobiliàries................................................................................................................................... 4.802 2.909

  Pro-memoria: Adquirit en arrendament financer ...................................................................................................... - - 14. ACTIU INTANGIBLE (Nota 16)................................................................................................................................. 10.761 10.670

  14.1. Fons de comerç............................................................................................................................................... -