of 18 /18

Click here to load reader

Caiet de sarcini piloti forati

Embed Size (px)

DESCRIPTION

piloti forati

Text of Caiet de sarcini piloti forati

Page 1: Caiet de sarcini piloti forati

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;[email protected]/972/2005 RO 17414414

F.EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU INCINTE DIN PILOTI FORATI

1

Page 2: Caiet de sarcini piloti forati

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;[email protected]/972/2005 RO 17414414

6. CAIET DE SARCINI - INCINTE DIN PILOŢI FORAŢI SECANŢI, EXCAVATII SI REALIZAREA INFRASTRUCTURII

6.1. CONTINUT

6.1.1. Prezentul Caiet de sarcini cuprinde specif icatiile si conditiile de realizare a

unei incinte de lucru cu ecran din piloţi foraţi secanţi, excavarea si executarea infrastructurii.

6.1.2. Excavaţiile si infrastructura pe 2 niveluri a unor constructii vor fi realizate la adăpostul unei incinte din pereti din piloţi foraţi secanti cu diametrul de 40-60 cm si lungimea variabilă în funcţie de latura incintei. Peretele este sprijinit fie prin 2 nivele de şpraiţuire fie pe un singur nivel. Elementele constitutive ale pereţilor incintei sunt:

- piloţi de rezistenta din beton armat si de etanşare din beton simplu;

- grinzi de solidarizare a piloţilor;

- şpraiţuri si filate metalice pentru sprijinirea pereţilor incintei;

- popi metalici fixaţi în piloţi foraţi pentru sprijinirea spraiţurilor.

Asigurarea utilajelor, echipamentelor şi forţei de muncă

Executantul va confirma că dispune de toate uneltele, echipamentele şi utilajele necesare şi de personal calificat pentru a îndeplini intocmai şi la timp sarcinile ce ii revin pentru execuţia tuturor lucrărilor prevăzute în proiect. Va dovedi ca are in dotare sau inchiriaza ;

- Instalatie de foraj pentru executie piloti

- Personal calificat specializat ( Responsabil tehnic de executie pentru lucrari de piloti)

6.1.3. Etapele de executare ale incintei si infrastructurii sunt:

- realizarea unei platforme tehnologice de lucru, prin umpluturi compactate controlat; dimensiunile platformei vor fi stabilite de executant in functie de utilajele folosite;

- realizarea grinzilor de ghidaj;

- realizarea pereţilor din piloţi foraţi;

- turnarea grinzilor de solidarizare;

- realizarea excavaţiilor până sub cota primului nivel de sprijinire si execuţia acestuia;

- realizarea lucrărilor de epuisment si coborârea nivelului apei în incintă;

- realizarea excavaţiilor până sub cota nivelului 2 de sprijinire si execuţia sprijinirilor;

- realizarea excavaţiilor până la cota finală;

- execuţia infrastructurii imobilului si demontarea spraiţurilor respectând fazele tehnologice prezentate la punctul 4.1.

6.1.4. În Caietul de sarcini - ca si în proiectul elaborat în această fază - nu sunt incluse referiri la execuţia reazemelor de adâncime (barete sau piloţi foraţi) ale macaralelor care vor fi utilizate de executant.

6.1.5. Condiţiile generale referitoare la recepţia lucrărilor, la igiena si protecţia muncii sunt cele din prescripţiile legale în vigoare.

2

Page 3: Caiet de sarcini piloti forati

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;[email protected]/972/2005 RO 17414414

6.2. PREVEDERI GENERALE

6.2.1. Înainte de inceperea execuţiei, constructorul trebuie să aibă acordul scris al beneficiarului privind eliberarea amplasamentului de toate reţelele subterane.

6.2.2. Condiţii prealabile execuţiei:

- pregătirea platformei de lucru: defrişare, decapare strat vegetal, nivelare atât pe amplasamentul incintei, cât şi pe spatiul inconjurător necesar manevrării utilajelor şi pentru depozitarea carcaselor de armătură, indepărtarea eventualelor fundatii sau elemente de constructii existente pe amplasament;

- stabilirea tehnologiei de lucru în concordanta cu natura terenului;

- imprejmuirea amplasamentului;

- măsuri de păstrare a curateniei in zona de lucru.

6.2.3. Se interzice depozitarea materialelor sau crearea de orice alte suprasarcini pe platformele adiacente pereţilor incintei pe o latime de 20 m, mai ales după inceperea lucrărilor de excavaţii

6.3. INCINTA DE PEREŢI DIN PILOŢI FORAŢI SECANŢI

Prezentul capitol se referă la execuţia incintei perimetrale din piloţi secanţi, realizaţi prin forare in uscat şi sub apă cu tubaj recuperabil.

Poziţionarea aliniamentelor incintei este indicată in planşele proiectului. Peretele continuu se va realiza din piloţi secanţi, altemând piloţii de rezistenta din beton armat (C25/30) cu cei de etanşare din beton simplu (C6/7.5).

Diametrul piloţilor este de 400mm pana la 600mm, iar lungimea acestora este de 15m, 11m, respectiv 10m, in funcţie de zona de amplasare.

6.3.1. Faze tehnologice de execute a pereţilor din piloţi foraţ

Execuţia piloţilor foraţi se va face pe baza procedurii elaborate de executant şi acceptate de proiectant.

Pentru asigurarea aliniamentului piloţilor şi a poziţiei secante conform proiectului este necesară realizarea in prealabil a unor grinzi de ghidai pentru utilajele de piloţi foraţi. Detaliile de execute privind aceste grinzi de ghidaj revin constructorului de piloţi.

6.3.1.1. Ecran din piloţi forati

Piloţii vor fi executaţi prin forare cu tubaj recuperabil. Fazele tehnologice de execute sunt:

- trasarea peretelui din piloţi;

- realizarea grinzilor de ghidaj;

- instalarea utilajelor specifice de execuţie pe poziţie;

- săparea găurii de foraj;

- introducerea carcasei de armătură (la piloţii de rezistenta din beton armat);

- betonarea pilotului.

Peretele din piloţi foraţi este realizat din piloţi secanţi, altemând piloţii armaţi de rezistenta (C25/30) cu cei din beton simplu, de etanşare (C6/7.5). Pentru asigurarea unei bune desfăşurări a lucrărilor se vor lua măsurile necesare de menţinere în uscat a platformei de lucru (pante, şanţuri etc.) pentru a se asigura colectarea şi evacuarea apelor din orice surse.

3

Page 4: Caiet de sarcini piloti forati

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;[email protected]/972/2005 RO 17414414

6.3.1.2. Asigurarea etanseitatii peretelui din piloti

Pentru a se asigura etanşeitatea peretelui din piloţi aceştia vor fi secanţi. Distanţa interax intre doi piloţi consecutivi (unul armat şi unul din beton simplu) este de aproximativ 45 cm.

În vederea asigurării etanşeitatii peretelui şi secantării piloţilor pe distanţa impusă prin proiect, la forarea piloţilor se vor utiliza grinzi de ghidaj ale utilajelor de forat.

În cazul constatării unor infiltraţii de apă prin puncte de discontinuitate în betonul pereţilor se va interveni local, prin injecţii, pentru oprirea fenomenului.

6.3.1.3. Grinzile de solidarizare

Grinzile de solidarizare pe capul piloţilor sunt realizate din beton armat (C25/30). Fazele tehnologice de execuţie sunt:

- trasarea axelor şi limitelor grinzilor;

- cofrarea grinzii;

- armarea şi tumarea betonului în grindă;

- decofrarea.

6.3.2. Reglementări tehnice de referinte

La execuţia piloţilor foraţi se vor respecta prevederile SR EN 1536:2004 -Executia lucrărilor geotehnice speciale. Piloti forati.

Pentru execuţia corpului din beton armat al pereţilor din pilotf foraţi se vor respecta următoarele reglementări tehnice:

- NE 012-99: Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat §i beton precomprimat.

- ST 009-96: Specificaţie privind cerin{e §i criterii de performan{a pentru armături.

- STAS 438/1 -89: Otel beton laminat la cald.

La executarea incintei din pilotf foraţi se vor respecta prevederile NP 113-04 –Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea si receptia pereţilor îngropati şi NP 120-06 - Normativ privind cerinfele de proiectare si executie a excavatiilor adânci în zone urbane.

6.3.3. Execuţia pereţilor din piloţi foraţi

6.3.3.1. Tolerante în executie

Abaterea limită admisă la poziţia în plan a pereţilor incintei fata de proiect va fi de ±5 cm.

Abaterea limită admisă la Tnclinarea axei pereţilor fata de proiect va fi de 1,5%

Abaterea limita la dimensiuni :

- pentru diametrul piloţilor: ±2cm,

- pentru cota bazei = ±20cm,

- pentru cota superioara a pereţilor = ±5 cm.

În cazuri temeinic justificate din punct de vedere geotehnic, cota de fundare se poate modifica, dar numai cu aprobarea beneficiarului si a proiectantului.

4

Page 5: Caiet de sarcini piloti forati

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;[email protected]/972/2005 RO 17414414

6.3.3.2. Pregătirea platformei de lucru, trasarea si pichetarea lucrărilor

6.3.3.2.1. Platformele de lucru se amenajează pentru a permite accesul, circulaţia şi lucrul utilajelor de execute necesare realizării ecranului în condp optime, pentru a asigura calitatea şi siguranţa lucrărilor.

6.3.3.2.2. Pe platforma de lucru se realizează trasarea axelor peretelui şi pichetarea prin următoarele operaţiuni:

- trasarea axelor peretelui, conform planului de amplasare a acestora;

- materializarea pe teren prin taruşi a axului fiecărui pilot. Taruşii trebuie să aibă o lungime suficientă ca să asigure infigerea lor stabilă în teren. Capetele taruşilor vor rămâne cel mult 3 cm deasupra suprafeţei terenului, fiind vopsite pentru a fi uşor vizibile. "taruşul se indepărtează în momentul inceperii lucrului la pilotul respectiv.

6.3.3.2.3. Pe capul pilotjlor se realizează trasarea axelor şi limitelor grinzilor de solidarizare prin pichetare cu taruşi, materializându-se toate punctele importante ale traseului, în special cele de schimbare ale directjei.

6.3.3.2.4. In cazul unor denivelari mari, platforma de executare a incintei din pilotj foratj va avea diferite cote, incinta urmând linia naturală a terenului.

Se delimitează astfel zone ale incintei in functie de caracteristicile geometrice si topometrice ale terenului.

6.3.3.3. Utilaje si dispozitive de execuţie

6.3.3.3.1. Antreprenorul va obţine aprobarea beneficiarului pentru utilajele, instalaţiile şi dispozitivele de execuţie. Acestea trebuie adoptate în funcţie de caracteristicile piloţilor, amplasament, caracteristicile geologice, geotehnice şi hidrogeologice furnizate de studiile de teren şi ţinând seama de eventualele apropieri de zone locuite sau lucrări existente.

6.3.3.3.2. Execuţia ecranului se va efectua de către unitaji specializate, cu personal cu pregătire corespunzătoare pentru execuţia acestor lucrări.

6.3.3.3.3. Unitatea executantă va trebui să aibă în dotare utilaje şi instalaţii care să asigure execuţia lucrărilor din prezentul proiect în condiţii de calitate superioară.

6.3.3.3..4. Instalarea utilajului pe poziţie se realizează prin deplasare inainte şi Tnapoi, prin rotire şi, în final, prin verticalizarea cu ajutorul cilindrilor hidraulici de calare sau cu alt dispozitiv cu care este prevăzut utilajul. Se va verifica verticalitatea.

6.3.3.4. Dispunerea în plan a piloţilor

6.3.3.4.1. Poziţia în plan a piloţilor este cea stabilită prin proiect.

6.3.3.4.2. Planul pilotajului, se va supune aprobării beneficiarului.

6.3.3.4.3. Planul pilotajului se stabileşte la nivelul platformei de lucru conform planului de pilotaj care conţine date pentru fiecare pilot:

- numărul (poziţia) de identificare;

- dimensiunile transversale, alcătuirea armăturilor şi numărul de identificare al tipului de armătură (sau carcasă);

- cota de fundare la bază;

- cota platformei de lucru;

- cota de betonare a capătului superior şi lungimea de amenajare a zonei de incastrare în grinda de solidarizare;

5

Page 6: Caiet de sarcini piloti forati

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;[email protected]/972/2005 RO 17414414

6.3.3.5. Forarea piloţilor

6.3.3.5.1. Piloţii de rezistenta proiectaţi, ca şi cei de etanşare, au diametrul de 400-600 mm.

6.3.3.5.2. Forarea se execută în uscat si sub apă cu tubaj recuperabil.

Se poate aplica în orice condiţii de teren, unealta de săpare adoptându-se în funcţie de natura stratului străbătut. Este obligatorie prevederea la baza tubajului a unei coroane dilate.

În cazul forării sub apă în nisipuri şi pământuri slab coezive, deoarece datorită vitezei mari de excavare şi a efectului de piston al benei se pot produce fenomene hidrodinamice manifestate prin antrenarea pământului de la baza forajului, insotjtă de slăbirea terenului din jur şi reducerea capacitatii portante a pilotjlor invecinati sau a altor fundaţii aflate în apropiere, se vor adopta următoarele măsuri:

- se interzice introducerea în pământ a tubajului cu ajutorul jetului de apă sub presiune (subspălare);

- se va evita utilizarea dispozitivelor de săpat cu vacuum;

- baza tubajului se va mentine în permanenta cu cel putjn 1/2 din diametrul tubajului sub talpa forajului (tubare în devans);

- ritmul de excavare va fi moderat, urmărindu-se ridicarea lină a benei (greiferului) de pe fundul forajului.

6.3.3.5.3. Intervalul de timp intre terminarea găurii şi inceperea betonării trebuie să nu depasească 12 ore.

6.3.3.5.4. Curatirea tălpii forajului.

Se face obligatoriu inaintea introducerii carcasei de armătură şi de betonare, indiferent de procedeul de forare utilizat.

6.3.3.6. Armarea piloţilor

6.3.3.6.1. Pentru executja carcaselor de armatura vor fi respectate prevederile din ST009-96 şi STAS 438/1-89.

6.3.3.6.2. Înainte de introducerea carcasei de armătură se va face receptja acesteia prin verificarea concordantei cu prevederile din proiect privind: diametrul barelor, pasul fretei, rigiditatea carcasei, executja corectă a sudurii la barele dispozitivelor de mentjnere a formei, distantierilor, lungimea carcasei etc. Se vor verifica si dispozitivele de manipulare.

6.3.3.6.3. Carcasa se va realiza dintr-o bucată. Diametrul carcasei va fi mai mic decât eel al găurii forate, astfel meat să se asigure acoperirea minimă pentru o bună protejare a barelor. Diametrul interior este limitat de diametrul burlanului de betonare, astfel meat să se asigure o manevrare uşoară în timpul betonării.

6.3.3.6.4. Coborârea carcasei în foraj (cu troliul sau macaraua) se va face lent, fără smucituri sau opriri bruşte care ar produce deformarea ei sau lovirea şi surparea peretjlor.

6.3.3.6.5. Se va asigura distanta de acoperire a armăturilor pe toata lungimea acestora.

6.3.3.7. Betonarea pilotilor

Pentru realizarea piloţilor de rezistenja din beton armat se va utiliza beton clasa C25/30, iar pentru cei de etansare din beton simplu se va utiliza beton clasa C6/7.5. Se vor respecta prevederile normativului NE 012-99 şi ale SR EN 1538-2002.

6.3.3.7.1. Transportul betoanelor

Betoanele vor fi transportate obligatoriu cu autoagitatoarele care trebuie sa fie etanşe pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

6

Page 7: Caiet de sarcini piloti forati

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;[email protected]/972/2005 RO 17414414

Durata maximă la transport a betonului va fi de o oră de la descărcarea betonului în mijlocul de transport, dar cu conditja sa nu depăşească timpul de inceput de priză.

În cazul în care intervalul de timp de la descărcarea şi reincărcarea cu beton a autoagitatoarelor depaseşte o oră, acestea se vor spăla.

Fiecare transport va fi insotit de o fişă în care se vor inscrie orele de incărcare - descărcare, tipul betonului transportat şi temperatura betonului la locul de incărcare.

6.3.3.7.2. Turnarea betonului

Înainte de inceperea tumării betonului, conducătorul punctului de lucru trebuie să se asigure dacă sunt indeplinite următoarele conditji:

- tot personalul punctului de lucru să fie instruit cu privire la tehnologia de lucru;

- utilajele şi dispozitivele care vor fi utilizate în procesul de betonare sa fie montate pe pozitje şi să se asigure o bună functjonare în timpul betonării;

- tuburile prin care se toarnă betonul sa fie etanşe şi să reziste la o presiune de 3atm, iar flanşele de imbinare dintre tuburi sa fie prevăzute cu garnituri de impermeabilizare;

- fabrica de beton şi mijloacele de transport utilizate să poată asigura un ritm de betonare de eel putin 10m3/oră;

- constructia de sustjnere a instalatjei sa fie stabilă şi să asigure deplasarea pe verticala a tuburilor pe cca. 2.5m.

În timpul betonării se vor respecta următoarele conditii:

- betonul descărcat din mijlocul de transport sa fie eel specificat în prezentul caiet de sarcini;

- betonarea, la găuri forate cu tubaj recuperabil, se face cu metoda pâlniei fixe ridicătoare (Contractor), pentru a evita contactul dintre masa betonului turnat şi apă;

- diametrul tubului de betonare se alege în functje de dimensiunile agregatelor betonului şi de diametrul pilotului, fără a cobore sub 20 cm;

- betonarea se organizează ca o operate continuă, care se efectuează intr-o singură repriză, la un debit de betonare determinat în functie de diametrul şi lungimea pilotului, dar care trebuie să fie de eel putjn 10 mc/oră. La prima şarjă trebuie să se asigure separarea betonului de apă; cantitatea de beton se stabileşte astfel incat tubul de betonare să fie amorsat;

- baza tubului de betonare trebuie să se găsească în permanenta cu cel putin 2 m sub nivelul betonului, dar nu mai mult de 4 m;

- se va verifica permanent volumul de beton introdus în corpul pilotului, depăşirea sau reducerea acestuia prin raport cu valoarea teoretică fiind semnalate pentru a se putea lua măsurile tehnice corespunzătoare. Toate observable vor fi notate în registrul de evidenta, precum şi în fişa tehnică a pilotului de rezistenta;

- în cazul unor intreruperi accidentale, cu durata mai mică de 1 oră, operatja de betonare se poate continua numai daca apa nu a pătruns în tuburi; în caz contrar, se scoate tubul şi se executa din nou amorsarea acestuia;

- în cazul unor intreruperi accidental, cu durata mai mare de 1 oră, betonarea se va opri si se va anunta proiectantul pentru stabilirea unor masuri speciale in vederea reluării betonării;

- la descărcarea din mijloacele de transport, este interzisă descărcarea betonului pe inălţimi mai mari de 0.5 m.

7

Page 8: Caiet de sarcini piloti forati

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;[email protected]/972/2005 RO 17414414

6.3.3.8. Extragerea coloanei de protecţie

6.3.3.8.1. Concomitent cu betonarea se procedează la extragerea coloanei de protectje a forajului prin mişcări continue de rotire în plan orizontal şi vertical, efectuate de la nivelul terenului prin comenzi hidraulice.

6.3.3.8.2. Extragerea se face treptat, în functje de cantitatea de beton turnat, avându-se grijă ca şiul coloanei să fie permanent sub nivelul betonului turnat cu minim 2 m. Pentru respectarea acestei conditii se va ţine o evidenta permanent a volumului de beton turnat în coloană şi se va verifica periodic nivelul betonului în pilot.

6.3.3.9. Pregătirea capului pilotului

6.3.3.9.1. Betonarea capului pilotului se execută la o cotă superioara celei la care acesta urmează să fie inglobat în grinda de solidarizare. La pilotji forati betonati sub apă inăltimea suplimentară de turnare trebuie să fie de cel puţin 60 cm.

6.3.3.9.2. La terminarea betonării de indepărtează betonul din capătul superior al pilotului pe intreaga inăltime pe care se constată că este necorespunzător, completându-se după caz pentru a asigura inăltimea minimă de incastrare în grinda de solidarizare prevăzută în proiect, cu respectarea prevederilor SR EN 1536:2004.

6.3.4. Execuţia grinzilor de solidarizare

6.3.4.1. Grinda de solidarizare a pilotjlor se va executa din beton armat C25/30, conform proiectului; se vor respecta prevederile normativului NE 012-99.

6.3.4.2. Se va asigura curatjrea suprafeţei de betonare prin indepărtarea betonului necorespunzător de la partea superioară a ecranului şi curatirea armăturii. Suprafaţa de turnare va fi curată şi vor fi mentinute rugozitatile betonului.

6.3.4.3. Betonarea intre rosturi va fi făcută continuu si nu se admit rosturi de turnare

6.4. REALIZAREA EXCAVAŢIILOR SI INFRASTRUCTURII CONSTRUCTIEI

Prezentul capitol se referă la realizarea excavaţiilor şi infrastructurii constructiei.

Cota finală de excavare va fi precizata in proiectul tehnic.

Se vor lua măsuri ca excavatia să rămână deschisă pentru o perioadă de timp cât mai scurtă. Nu se vor ataca lucrările de excavare dacă nu este asigurată continuitatea lucrărilor de infrastructura (executarea radierului şi a structurii subsolurilor).

6.4.1. Faze tehnologice de realizare a excavatiilor si infrastructurii

Fazele tehnologice sunt diferite în funcţie de zonele în care a fost divizată incinta - a se vedea punctul 8.3.3.2. şi plansele corespunzătoare din proiect.

6.4.1.1. Etape

Etapa de pregătire: umpluturi din materiale pământoase corespunzătoare, compactate controlat pentru platforma de lucru; dimensiunile platformei se vor stabili tehnologic în funcţie de tipul şi dimensiunile utilajelor necesare.

8

Page 9: Caiet de sarcini piloti forati

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;[email protected]/972/2005 RO 17414414

Fazele de realizare a excavaţiilor:

- etapa 1: executja pilotilor forati pe tot conturul şi a grinzilor de solidarizare.

Realizarea excavaţiilor şi montarea primului nivel de şpraiţuri şi filate;

- etapa 2: continuarea lucrărilor de excavare şi montarea nivelului 2 de şpraiţuri şi filate;

- etapa 3: realizarea lucrărilor de epuisment şi coborârea nivelului apei în

incintă. Continuarea lucrărilor de excavare până la cota finală;

Fazele de realizare a infrastructurii:

- etapa 4: executja radierului şi demontarea şpraiiurilor de pe nivelul 2 de sprijinire;

- etapa 5: executia integrală a subsolului 2 şi a planşeului de peste acesta şi demontarea şpraiturilor de pe nivelul 1 de sprijinire. Continuarea lucrărilor la infrastructura.

NOTĂ: Trecerea la o nouă etapă tehnologică este condifionată de întarirea totală a betonului, pus în operă în etapa precedenta.

6.4.2. Excavarea

6.4.2.1. La lucrările de excavare se vor respecta fazele tehnologice impuse prin proiectul tehnic.

6.4.2.2. Începerea lucrărilor de excavare se va face numai după întărirea totală a betonului în peretele din piloţi şi în grinda de solidarizare (minim 28 zile de la turnare).

6.4.2.3. Operaţiunile de excavare se vor desfasura astfel ca să fie asigurat fluxul tehnologic normal spre punctul de evacuare.

6.4.2.4. Utilajul de excavat nu va atinge pereţii incintei, astfel că o anumita cantitate va fi săpată manual.

6.4.2.5. Evacuarea din săpătură a pământului excavat se va face cu macaraua, iar transportul cu basculante şi depozitarea se vor realiza numai în locurile pentru care s-au obtinut avizele legale.

6.4.2.6. În timpul executjei excavaţiei în incinta alcătuită din pereţi din piloţi forati se vor semnala proiectantului toate neconformitatile observate fata de caracteristicile şi de altemanţa straturilor figurate pe planşele de execute. De asemenea, executantul va semnala proiectantului eventualele defecţiuni (discontinuitati, devieri vizibile) în perete, precum şi existenta unor infiltraţii de apă prin corpul acestuia.

6.4.2.7. Execuţia lucrărilor de excavaţii se va realiza cu respectarea reglementărilor:

- C16-79: Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de constructii si a instalaiiilor aferente;

- C169-88: Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundafiilor construcfiilor civile §i industriale.

6.4.3. Sprijinirea pereţilor incintei

6.4.3.1. Spraiţuri si popi

6.4.3.1.1. Pereţii incintei vor fi sprijiniţi prin şpraiţuri pe 2 nivele.

6.4.3.1.2. La montarea şi demontarea şpraiţurilor se vor respecta fazele tehnologice prezentate la punctul 6.4.1. şi planşele referitoare la fazele tehnologice.

6.4.3.1.3. Nivelele de şpraiţuire şi amplasarea în plan ale spraiţurilor sunt indicate în plansele de sprijinire ale pereţilor de susţinere.

6.4.3.1.4. Spraiţurile sunt constituite din ţeavă metalică OLT45 cu diametrul exterior de 400-609 mm şi grosimea peretelui de 10-14 mm.

9

Page 10: Caiet de sarcini piloti forati

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;[email protected]/972/2005 RO 17414414

6.4.3.1.5. Spraiţurile vor fi sprijinite suplimentar prin popi alcătuiţi din ţeavă metalică OLT45 cu diametrul exterior de 400 mm şi grosimea minimă de 6 mm. Aceştia vor fi fundaţi în piloţi din beton simplu cu diametrul de 600 mm şi cu o lungime minimă de 6 m sub nivelul viitoarei excavaţii. Popii metalici vor pătrunde în piloţii din beton simplu pe toată lungimea acestora (minim 6 m). Piloţii şi lansarea popilor vor fi realizate concomitent cu execuţia pereţilor din piloţi foraţi.

6.4.3.1.5. Contactul dintre pereţi şi şpraiţuri va fi asigurat prin plăci de repartiţie astfel ca de la inceput şpraiţurile să intre în lucru şi să nu se mişte pe parcursul execuţiei. Capetele vor fi bine fixate în lateral şi cu scaun pentru a rămâne pe poziţie dacă ecranul se deplasează datorita elasticitatii.

6.4.3.1.6. Intersecţia şpraiţurilor, precum şi fixarea de popii metalici va fi realizată prin gusee cu grosimea minimă de 20 mm şi prin sudură în adâncime.

6.4.3.2. Filate

6.4.3.2.1. Spraiţurile vor fi fixate la capete în filate alcătuite din profile metalice. În anumite zone şpraiţurile vor fi fixate în grinda de solidarizare a piloţilor.

6.4.3.2.2. Filata de la nivelul 1 de şpraiţuire va fi alcătuită din 2 profile HEB 400 - S235.

6.4.3.2.3. Filata de la nivelul 2 de şpraiţuire va fi alcătuită din 2 profile HEB 600 - S235.

6.4.3.2.4. Poziţia filatelor şi lungimile acestora vor fi indicate în planşele de sprijinire ale pereţilor de susţinere, dar nu intereseaza in aceasta faza de proiectare.

6.4.3.2.5. Detaliile referitoare la prinderea şpraiţurilor în filate sau în grinda de solidarizare şi la fixarea profilelor HEB de pereţii din piloţi foraţi vor face obiectul proiectului de detalii de execuţie (DDE) şi nu fac obiectul proiectului de fata. Proiectul DDE intră în sarcina beneficiarului şi executantului intr-o etapa viitoare.

6.5. RECEPTIA LUCRARILOR

Recepţia lucrărilor aferente incintei se va realiza pe tipuri de activitati şi obiecte, intocmindu-se procese verbale de recepţie. În cazul existentei unor defecţiuni se vor prevedea solutii de remediere.

6.5.1. Recepţia piloţilor

Recepţia găurii de forare inainte de betonare constă din măsurarea diametrului la nivelul terenului şi adâncimii găurii forate şi din stabilirea poziţiei carcasei de armătură.

Se verifică totodată datele referitoare la forare din fişa de forare - betonare care serveşte şi ca document de recepţie a lucrării ascunse.

Recepţia pilotului după betonare constă din stabilirea poziţiei în plan şi a inclinării, din verificarea datelor referitoare la betonare, precum şi din examinarea documentelor de control al calitatii (fişa de forare - betonare şi registrul lucrărilor de fundaţii).

Abaterile de la poziţia în plan şi inclinarea axei pilotului fata de cele prevăzute în proiect sunt conform SR EN 1536:2004.

10

Page 11: Caiet de sarcini piloti forati

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;[email protected]/972/2005 RO 17414414

6.5.2. Recepţia grinzilor de solidarizare

Recepţia constă în verificarea:

- poziţiei grinzilor;

- respectarea cotelor şi dimensiunilor din proiect;

- respectarea poziţiei rosturilor.

6.5.3. Recepţia sprijinirilor pereţilor incintei

Recepţia constă în verificarea:

- poziţiei şpraiţurilor, popilor şi filatelor;

- respectarea cotelor şi dimensiunilor din proiect;

- integritatea elementelor sprijinirilor şi a detaliilor de fixare a acestora.

6.5.4. Recepţia excavarilor

Recepţia constă în verificarea cotelor impuse de poziţia radierului şi a terenului de fundare.

6.6. CONDITII TEHNICE DE CALITATE §1 VERIFICAREA LUCRĂRILOR

6.6.1. Piloţi de rezistenta

Controlul calitafii în timpul execufiei

Controlul se va face pe faze, pe tot parcursul executjei, conform prevederilor SR EN 1536:2004.

Pe parcursul betonării se vor efectua următoarele determinări:

- la fiecare 20 mc de beton pus în operă, se prelevează probe (3 cuburi) de beton de la locul de turnare şi se determină rezistenţa betonului conform SR EN 12390;

- pentru fiecare pilot trebuie să se intocmească o curbă de betonare din care să rezulte consumul de beton pe lungimea pilotului; la consumuri anormale (sub profil sau cu peste 30% peste profil) se vor lua măsuri în consecinta.

Controlul calitafii după executie

Controlul calitatii piloiilor forati după execuţie cuprinde:

- verificarea pozitjei în plan şi a inclinării;

- controlul calitatii betonului;

- verificarea corpului pilotului.

6.6.2. Piloţi de etansare

Piloţii de etansare vor fi executati din beton simplu având clasa de beton C6/7.5. Diametrul lor este de 400-600 mm şi lungimea identică cu cea a pilotilor de rezistenta.

Tehnologia de execute va fi aceeaşi cu a piloţilor de rezistenta, doar că nu vor fi armaţi.

11

Page 12: Caiet de sarcini piloti forati

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;[email protected]/972/2005 RO 17414414

Controlul calitatii după executie

Controlul calitatii piloţilor foraţi după execute cuprinde:

- verificarea poziţiei în plan şi a inclinării;

- controlul calitatii betonului;

- verificarea corpului pilotului.

6.7. LUCRARI DE EPUISMENT

Având în vedere că nivelul final de excavare se poate situa sub nivelul apei subterane sunt necesare lucrări speciale de epuisment.

Pentru aceasta este necesară respectarea prevederilor si prescriptiilor in vigoare privind lucrările de epuisment. Lucrările de epuizare ale apei din incintă vor respecta fazele tehnologice de realizare a excavaţiilor şi infrastructurii prezentate la punctul 8.4.1. -Faze tehnologice.

6.8. LUCRARI DE MONITORIZARE A INCINTEI SI CONSTRUCTIILOR INVECINATE

Pe perioada de realizare a lucrărilor aferente incintei şi infrastructurii imobilului, până la atingerea cotei ±0.00 m a constructiei, pentru a cunoaşte comportarea incintei de lucru şi a construcţiilor invecinate acestea vor fi monitorizate în timp.

Activitatea de monitorizare are în vedere urmărirea comportării clădirilor invecinate, a pereţilor de sprijin ai incintei şi a variaţiei nivelului apei subterane în amplasament, atât în interiorul incintei, cât si în exteriorul acesteia.

Monitorizarea va fi avută în vedere de către beneficiar care o va incredinţa unor unitati specializate.

6.8.1. Monitorizarea constuctiilor invecinate

Pentru clădirile aflate la diferite distanţe de incintă, va fi realizată o instrumentare prin care să poată fi evidentiate eventualele tasări şi respectiv, deschideri sau evoluţii ale fisurilor sau rosturilor, dacă există.

În acest sens se prevede:

- pentru urmărirea tasărilor se vor monta minim doi reperi topografici pe fiecare din imobilele invecinate, pe faţadele dinspre incintă; toleranta măsurătorilor va fi de 1 mm;

- pentru eventuala deschidere a rosturilor şi fisurilor, dacă există, se vor monta reperi de sticlă pe ipsos;

- se vor face observatii vizuale pentru a constata aparitia eventualelor fisuri;

- în cazul existenţei sau aparitiei unor fisuri în interiorul imobilelor, se vor monta reperi şi se vor face măsurători.

Deformaţiile rezultate prin măsurători vor fi comparate cu cele prevăzute în Normativul NP 112-04.

- pentru urmărirea tasărilor terenului din spatele peretelui de sustinere se vor monta reperi topografici (intre perete şi construcţiile invecinate); toleranta măsurătorilor va fi de l mm.

12

Page 13: Caiet de sarcini piloti forati

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;[email protected]/972/2005 RO 17414414

6.8.2. Monitorizarea pereţilor incintei de lucru

Pereţii de sprijinire a incintei, constituiti din piloti foraţi vor fi urmăriti din punct de vedere al asigurării etanseitatii ca şi din punct de vedere al deformator.

Pereţii vor fi monitorizatj prin observaţii vizuale pe măsura dezgolirii si curatarii lor, iar posibilele defecte, la rosturi sau ca integritate a betonului, vor fi semnalate de urgent pentru a fi remediate incă din faza de excavatie.

Pentru urmărirea deplasărilor pereţilor incintei, se vor monta reperi topografici astfel:

- pentru tasarea ecranului vor fi montaţi minim 2 reperi topografici pe fiecare latură a incintei, la partea superioară, pe grinda de solidarizare;

- pentru deplasările la partea superioară a ecranului: vor fi folosiţi reperii montati pentru urmărirea tasărilor;

- pentru urmărirea de detaliu (în adâncime) a deplasărilor orizontale (deformaţiilor) peretilor de sustjnere se vor efectua măsurători inclinometrice. Pentru aceasta vor fi prevăzute tuburi speciale ce vor fi fixate de carcasele de armătură şi vor fi introduse în piloti incă de la turnarea acestora. Se va prevedea minim 1 tub pe fiecare latură a incintei.

6.8.3. Urmărirea nivelului apei subterane

Pe toată perioada activitatii de epuisment în incintă vor fi urmărite zilnic debitele pompate şi evacuate, făcându-se inregistrările necesare, avertizându-se imediat eventualele antrenări de părţi solide.

Vor fi obtinute informatii privind variatja nivelului apei în zona de lucru şi vor putea fi luate măsurile necesare de coborâre a acestuia pentru a nu afecta negativ lucrările executate, prin punerea acestora sub presiune.

De asemenea, în situaţiile ce pot apare ca urmare a unor precipitatji importante va fi controlată apa colectată si evacuată, urmărindu-se ca scurgerea să se producă fără antrenări de material. În cazul aparitiei de particule solide cantitatea acestora va fi măsurată.

6.8.4. Frecvenţa măsurătorilor

Activitatea de monitorizare a clădirilor invecinate va incepe o dată cu demararea primelor lucrări în amplasament.

Măsurătorile de tasări aferente construcţiilor, incintei si de nivel a apei subterane vor fi executate săptămânal pe perioada de execute a excavatiei, până la turnarea radierului si apoi lunar până la terminarea infrastructurii şi atingerea cotei ±0.00 m a construcţiei noi.

Măsurătorile inclinometrice se vor realiza în etapele principale de excavatie şi de realizare a infrastructurii.

Rezultatele vor fi prezentate beneficiarului şi proiectantului în termen de 24 ore.

Valorile de referinta vor fi considerate cele corespunzătoare inceperii măsurătorilor.

Dacă se observă o tendinta de creştere continuă a deplasărilor, lucrările vor fi intrerupte şi vor fi luate măsurile care se impun.

13

Page 14: Caiet de sarcini piloti forati

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,ConstantaFax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867;[email protected]/972/2005 RO 17414414

6.9. MĂSURI DE SECURITATE SI PROTECTIE A MUNCII

Executantul va respecta intocmai legislatia în vigoare privind securitatea si protectia muncii.

6.10. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

• Executie piloti

• Executie lucrari de sprijinire incinta

• Lucrari de epuisment

• Activitate de monitorizare incinta si constructii invecinate

14