CAIET ANATOMIE STOMATOLOGIE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

anatomie

Citation preview

 • DISCIPLINA DE ANATOMLE

  Colectivul de redactie:

  Dr.Podoleanu Luclan (seful discipline!)Dr.Gafie Nicolae, Dr.Nimigean Victor,

  Dr.Rusu Mugurel, Dr.Burcin Radu,Dr.Miru Nicoleta, Dr.Didilescu Andreea,

  Dr.Rorea Radian

  ACEST CAIET ESTE PROPMETATEA DISCIPLINM DE ANATOMJE,FACULTATEADE STOMATOLOGIE

 • AXILA (FOSA AXSLAKA)1. axila reprezinta regiunea situata la radacina membrului superior, intre pereteletoracelui si partea proximala a bratului; are forma unni tranchi de piramida patruiaterg,cu baza inferior si varfal trimcluat situat superior.

  2. DEIJQfflXAREA AS3LEI:a/ axila prezinta: - 4 pereti : - anterior

  -posterior media!- lateral

  - baza axilei- varfol axiles

  b/pere te l e a n t e r i o r * al axilei este format de 3 muschi si 2 fascii:^ in plan superficial:

  = m.pectoral mare= fascia ciavipectoraM (clavi-coraco-pectoro-axilara)

  I formeazfi fascii muschilor subclavicular si pectoral micMste perforate decSire: - a.toracoacromiala

  - v.cefalica- n pectoral lateral

  ^ in plan profund; == ntsubclavicular= rapectoral mic

  = fascia pectorals I inveleste muschiul pectoral marec / p e r e t e l e postTFiTr~aTaaleTe^fe~foiTOifde3muschTf"

  = m. siibscapular (ocupa fosa subscapularg)= nirotund mare= mdorsal mare (tendonul acestuia ocoleste inferior, diospre posterior spre

  anterior, muschiul rotund mare)oV p e r e t e l e m e d i a l al axilei este format de:

  =primele 7 coaste= spatiile intercostaie respective, cu continutul lor reprezentat de muschii

  intercostali si manunchinrile vascuionervoase intercostaie;= m.dintat anterior

 • ,- v

  i B'T- -^T^fi

  Q"

  e

  _J if I

 • 3. SPA1TOL HDMERO-RONDO-raiCIPITAL.a/deiimitatffltre:

  $ lateral - humerusfr superior - nurohmd mareI medial - capul lung al nttrtceps brahial

  b/ reprezintfi cormmicarea cu loja posterioara a bratulni;b/ aki Jrec:

  - nervul radial- vasele brahiale profimde

  4. VARFDL AXILEI este considerat cotnunicare cu regiunea cervico -toracica(vezi mat sus)

  5. intre marginea laterals a fasciei axilare si humerus se delitniteaza unorificiu prin care axila comunica cu loja anterioara a bratulai*

  LEGENDA:>1. humerus2. proces coracoid3. clavicula4. prinia coasta5. stenml6. m subclaviculiar7. m.pectoral mic8. m dmtat anterior9. iffisllbscaputar

  10. m. rotund mic11. m. rotund mare12. m. dorsal mare (tendon)13. m.trkeps brahial (cap

  hmg)14. m. biceps brahial (cap

  scurt)15. m coracobrahial16. artscapulohunierala

  * la avelul pereteiui posterior al axilei, fascia arfara se cortinui cu fascia muschiului dorsal mzre^ateral, in p H*iaanterioatl, fesoia axilara se continuS cu &scia tuuscliiuliii coracobrahial; lateral, tn partea posterioara, niargjn.uafasciei axilare ramane Hbera si se condsnaeaza sub ibtma IjgaraentuliB axilar, intins inire musc^ul coracobrab :al siniuschtid dorsal mare; %amentiil ascilar este concur apra humenu m deliiaitsasa 7tpreiina en colul ctiimrgical a)humerusnlui un raificiu osteofibros prin care foia axilara comunica cu loja anterioara a bratuhu.

  IAXILA-DEUMITARE]

 • COMUMCAR1LEPOSTEKIOAKE ALE AXJLJEI

  1. HDMEKPS2. PROCES CORACOID3. MARGItTEAMEDIALAASCAFtJOI4. M-TRICEPS KRAHIAL (CAP UJMO)5. M.DORSALMARE6. M.ROTDNDMAKE7. M.ROTDHDMIC8. M-SraSCATOLAR9. SPAHOLHOMEEO-BIRONDO-XBIClPirAl. (PAIHATDL YELPEAtr)(NERVTO, AJOLAR SIVASELECIRCDMFIEXE HtTMERAlE

  10.(VASELE CTRCTJMELEXE SCAPULASB)11. SPATTOLHDMBRO-ROHDO-TRICOPirAt, (NERVTOLBAUIAI- SIVASELE BRAHIALE PROFDNDE)

  1. clavicula2. proces coracoid3. humeras4. stem5. coasta V6. vSrfiil scapuSei7. mpectoral mare3. fascia peclorala9. ntpcctoral mic10.m.subcla\icular11.fascia clavipectoralS

  PERETELE ANTERIORALAXILEI

 • FOSA CUBITALA

  LJL egte regJTOfca topogratlcg situata anterior de articulatia cotulut;

  12. DEUMJTARE| a/' superior - linia iaterepicondiliana (prin epicondilii humerusului)I b/ lateral=muschiul brahioradial

  d medial - muschiul rotund pronatorI A/postertw- m brahial si m.supinator

  Tendonul muschmlui biceps brahial se inserS pe tuberozitatea radiusului. siimparte fbsa cubitala in doua santuri btcipitale;

  = saatul bicipital media!= santul bicipital lateral

  4. CONTWUTai santttf blctpttal medial:

  & deHmtitore: > lateral : tendoaul m.biceps brahialI medial: ntrotund pronatorI limita superioara corespunde liniei intereptcondiliene^ anterior, pe deasupra santului bicipital medial, trece

  aponevrosa bicipitala (lacertus fibrosos)> posterior : nibrahial

  & cffttOnttttil satttulni bicipttaf medial este rtpretetttat de element* titsptist

  * inplanprofimdseggsesc:- a.bi-ahiala si originiie ramurilor sale terminate, artereie radiaJa si

  ulaara;-w.brahiale- a median - se indeparteazji medial de artera brahiala si va trece

  printre capeteie muschiuhu rotund pronator- anastomoza dintre ramuf anterior al arterei recurente ulnare (din

  aulnara) si ramul anterior al arterei colaterale ulnare inferioare* in plan superficial, la acest nivei au traiect:

  - acutanat antebrabial medial (provine din fasciculul media! a(plesului brahial)

  - vena bazilica (vena superficiala mediala a antebratwiui)

  b/ mntul Mctpttat lateral& ttenmitare: % medial : tendonul ntbiceps brahial

  I lateral : m brahioradial> liraita superioara corespunde liniei interepicondiliene^ posterior : tnntbrahial si supmatot

  & fontittnmi Muitoiiiii Metptiat totem/ este rrprezentat de effmeate tttsptw

  in plan profimd se gasesc:- a.radiala- n radial: la acest nivel se imparte b cele doufi ramuri terminate ale

  sale: - r.superficiala- r.proiunda

  - acof aterala radiala (ratnura din abrahiaia profiinda)- arecurenta radiala (ramura din a radiala, se anastoroozeaza cuprecedenta)

  * in plan superficial, la acest nivel au traiect:- acutanat antebrahial lateral (cotitinuarea nervului musculocutan laantebrat)

  - vena cefalicg (este vena superficiala laterala a roemtolui

  TABACHERA AHATONICA

  O este regiimea situatg postero-Jateral de gtul maiaii

  > lateral = tendoanele muschilor lung abductor al policelui si scurtextensor al policelui;

  I medial = tendonul m.luug extensor al policelui;I podeaua = oasele scafoid si hapez, peste care tree tendoaneie muscbilor

  extensori radiali ai carpului

  1 eoatinut.

  ) prolund = artera radialaI superficial: - ramura superficiala a nervului radial

  = onginea venei cefelice

 • |FOSACUBrrALA:|1. mbiceps brahial2. OLbrabial3. aponevrozabicipitalg(lacertus fibrosus)4. ndbrahioradiaJ ;5. in refund pronator6. ntflexor radial al carpului7. acutanat antebrahial media!8. v.baalica9. w.brahialeIQ.a-brahialall.a.radiala12.aulnar13. a.recurenta ulnara14.acolaterala iilaarainferioar si15.ramul sSu anterior16,amedian17.actanat antebrahial lateral18-vceialica19 arecwentS radiala20.a.colat6rala radialSZLaradial care trinute:22. ratnura profimda23 raniura superficiala

  | TABACHERAANATOMICA |

  1. OSUL RADIUS2. OSUL SCAFOID3. OSULTRAPEZ4. PRlMULMETACARPL4iN5.ALDOILEAMETA-CARPIAN6. TENDOULM.LUNGEXTENSOR RADIAL ALCARPULU17. TENDONUL M.SCURTEXTENSOR RADIAL ALCARPULUI8. MBRAHIORADIAL9. RAMURA SOTERHCIALAANERVULUI RADIAL10.ARTERA RADIALA11 .TENDONUL MXUNGABDUCTOR AL POUCELUI12.TENDONUL MSCURTEXTENSOR AL POLICELUI13.TENDONUL M.LUNGEXTENSOR AL POLICELUI

  1011

 • PERETELE ABDOMINAL ARTERO-LATERAL

  1 nSTKODUCERE:

  Peretii cavitatit abdommo-peivine sunt constituiti de muschi pe care ii putemsustematiza astfel: a/ muschii peretelui antero-lateral abdominal: se intind de la bazatoracelui la pelvis; b/muschiul regiunii toracoabdominale - m diaffragma, care despartecele doua eavitSti, toracica si abdormnala; c/ muschii regiunii iomboiliace : ntpsoasmare, ntpsoas mic, m.patrat lombar, mm.intertransversari lombari si ra. iliac; d/mm.regiunii anale; e/ mm.regiumi perineale.

  Peretele antero-lateral abdominal are o structure musculoaponevroticacomplex!, euprinzand o regiune anterioard si o regiune laterals; anterior este format decalre muschii drepti abdominali cuprinsi fiecare intr-o teaca de mvelis si, utteori, demuschii piramidali (situati anterior de insertiile mm.drepti); peretele lateral abdominaleste format de cfitre trei muschi lati care se acopera intre ei, fonnand tret planurianatomice (mm. oblic extern, oblic intern si transvers abdominal).

  Fiecare dintre muschii lati ai peretelui lateral abdominal prezmta o partecamoasa cuprinsa mtre creasta iliacl si baza toracelui, care se continua spre muschiuldrept abdominal cu o aponevrozS anterioara (aponevroza m.oblic extern, aponevrozam.oblic intern, aponevroza anterioara a nttransvers abdominal). Aceste aponevroseanterioare formeaza "teaca m.drept abdominal"si se terming in planul medianpaiticipand la formarea unui rafeu fibros intins inire procesul xifoid sternal si simfeapubiana (lima alba abdominala ).

  2. TEACA MUSCHTOUJIDREPT ABDOMINAL:

  t este fbrmata de caire aponevrozele anterioare ale muschilor lati ai abdomenulni,astfel:

  a/ in '2/3 snperioare ale muschiului drept abdominal:o aponevroza oblicului intern ajunge la marginea laterals a m.drept abdoniiual

  si se cliveazi in doua foite: anterioara si posterioara;o foita anterioara a aponevrozei oblicului intern peste care se aseaza

  aponevroza m.oblic extern, compun lama anterioarft a teen dreptuluiabdominal;

  o foita posterioara a aponevrozei m.oblic intern, dublata profimd de catreaponevroza anterioari a m.transvers abdominal si fescia transversalisalcatuiesc lama posterioara a tecii nxdrept abdominal.

  b/1 V3 tnfertaara a muschiumi di-ept abdominal:o aponevroza m. oblic intent nu se mai dedubleaza si toate

  aaterioare ale muschilor lati tree anterior de m.drept abdominal formandlama anterioara a tecii dreptului abdominal, cu structure frilaminatS;

  o lama posterioarS a tecii dreptului abdominal o va forma singura fasciafransversalis., la acest nivel putin mai ingrosata.

  a' liraita inferioara a lamei posterioare a tecii dreptolui abdominal, peniru cele2/3 superioare o reprezinti o condensare fibroasS, concava inferior, dispuspe fataposterioara a muschiului drept abdominal; aceasta se numeste ttuta arcttata (arcada biiDouglas):

  o la nivelwl liniei arcuate au origine:I ligamentul interfoveolar (Hesselbach),, care se termina pe busa posterioara

  a lig-inghinal;I ligamentul lui Henle, care trece spre insertie spre creasta pectineal a

  osului coxal si isi contopeste fibrele cu cele ale iigamentului pectineal j(Cooper)

  d'' la interiorul tecii m.drept abdominal, intre muschi si lama posterioarsi a tecii autraiect vasele epigastrice superioare si inferioare (la acest nivel, in interiorul tecii,artereie epigastrice respective se vor anastotnoza grin inosculatie).

  e/ prin infcricarea aponewoselor cetor trei perechi de muschi lati ai abdomenuluise formeaza ui planul median, intre procesul xifoid sternal si sunfisa pubianS, un rafeufibros numit Unto affia aMtnttfaafa Astfel, lima alba abdominals t epre-uiia scheletulfibros de la nivelul peretelui abdominal antrenor care desparte cei doi muschi dreptiabdominali si tecile acestora.

  $ inferior, fibrele liniei albe abdominaie se iasera la nivelul simfizei pubieue, peversantul anterior si, respectiv, eel posterior, ale acesteia, formaad "adminiculumlineae albae"; acesta se prelungeste lateral pana pe cireasta pectineala ca ligamentul luiCooper).

  [ g/ la nivelul liniei aibe abdominals se gaseste inelnt omMHcot, aproximativ lajjuiMtateadigjtanteidintreprocesitlsifoid sternal s^sunfizapubiana.

  12 13

 • TEACA MDSCHIUI.IIIDREPT ABDOMINAL

  A. secthme sagitala parantedtani:1. al 6 - lea cartilaj costal2. al 7 - lea cartilaj costal3. osul pubis4. aponevroza in. oblic externabdominal5. aponevroza m.oblic internabdominal6. aponevroza m transversabdominal7. foaia anterioara a aponevrozeim. oblic intern8. foaia poster ioara aaponevrozei raobhc intern9. aponevroza mtransversabdominal10. fascia transversahs11,12. lama anterioara a teciidreptuhii abdominal adera laiatersectiile tendinoase alem drept abdominal

  B. sectiune orizontala in parteaswperioara a ta drept abdominalC. sectiune orizontali In parteainferioara a m. drept abdominal

  O.E. = in.oblic extern abdominalO.I. == in.oblic intern abdominalT.A- =m.transvers abdominalF.T. = fascia transversal is

  14

  3. CANALVLINGHENAI,a/ In regiunea inghinalfi peretele abdominal este traversat de calre funicnlul.

  spermatic (la birbat) sau Hgamentul rotuad al nterului (la femeie), printr-un traiectintraparietal numit canal ingbinal;

  b/ are o lungime de 4 - 5 cm. si are directie oblicS, infero-medial,aprosimativ paralel si situat superior fata de ligamentul inghmal. li descriem 4 pereti(anterior, posterior, superor si inferior) si 2 orificii( orificiul inghinal superficial siorificiul inghinal profimd).

  peretele anterior al < snaluliii wighinal este reprezentat de catre portiuneainfer omedialfi a aponevrozei m.oblic extern abdominal;

  CD peretele posterior al canahdot inghinal:I este eel mai slab perete al caualului inghinal, ceea ce determina producerea lanivelul lui a bemiilor inghmale;I este format de cfitre fascia iransversalis, in intervaiul dintre:

  - superior - marginea inferioara a mtransvers- inferior - buza posterioaHI a lig inghmal- lateral - fascia iliaca- medial - marginea laterals a tecii m.drept abdominal

  I fascia transversalis este infants de strocturi fibroconjunctive:a/ medial: I lig reflex (Colles): acesta este un grup de fibre conjunctive

  care tree postero-inferior de fimicuiul spermatic (lig.rotund);ele provin din aponevroza m.oblic extern contralateral si seinsera la nivelul tuberculului pubic,crestei pubiene si buzeiposterioare a ligamentului ingbinal, la nivelul extremitatiimediate a acestuia> tendonul conjunct (falx inguiaalis aponeurotica) il formeazSfibre conjunctive desprinse din aponevrozele anterioare alemm.oblic intern si transvers abdominal; el se arcuieste trecandsuccesiv anterior, medial si apoi posterior de fiinicululspermatic (hg.rotuad) si se insera la nivelul tuberculului pubicsi extranitati t mediaie a crestei pectineale;> lig. lui Henle este constituit din fibre care se Intind de lamarginea laterals a tecii m.drept abdominal (linia arcuata) laligamentnl pectineal; acest ligament are ibrma U umghiulara, cubaza fixata pe ligamentul pectineal cu care se contopeste;marginea mediala fuzioneaza cu teaca drepiului abdominal;marginea laterals este curbfi si liberl

  15

 • b/ lateral: > lig.interfoveolar Hesselbach; acesta este format de fibre alefesciei transversalis, intmse de. la lima arcuata la buzaposterioara a ligamentului inghinal si partea laterals aligamentului pectineal; profimd de acest ligament are traiectartera eptgastrica inferioara (ram al arterei iliace externe)

  peretele superior al tanahilui inghinal 11 reprezintS margmile inferioare aleffim.oblic intern si transvers.

  peretele inferior al tanalnlui ingjrinal 51 fonneaza ligamentul inghinal:- acesta reprezinta condensarea fibrelor iaferioare ale apoaevrozei m.oblic externabdomin.al;se intinde intre spina iliaca antero-superioara si tubercutol pubic- are forma unui jgheab cu coacavitatea superior, pe buza posterioara a acestuia seinsera fescia transversatis iar buza anterioara se continue cu aponevroza m.oblic

  extern abdominal.

  B) oiificiul inghinal superficial:- se gaseste imediat supero-lateral feta de tuberculul pubic, subcutanat,

  & tuberculul pubic poate fi folosit ca reper pentni palparea orificiuluiiaghinal superficial.

  - are formS ovalara, alungita, cu axul mare paralel cu fibrele aponevrozei obliculutextern;

  - pe laturi este raarginit de condensari ale fibrelor aponewozei obliculni extern,denumite:I* stalpul lateral (crus lateralis)I stalpul medial { crus medialis) .> intre cei doi stalpi se arcuiesc fibre aponevrotice. denumite fibre intercruraie;

  acestea solidai-keazg stfilpii delimitand supei-o-lateral orificiul uighinalsupeiiicial:

  o ia acest nivel aponevroai ntoblic extern se continua m jurul elementelot-fimiculului spermatic ca fascie spermatici externa;o fibrele intercruraie reprezinta partea slaba a oriiiciului superficial; acestefibre cedeasa usor la presumea sacului herniar.

  - posterior, orificiul inghinal superficial este intarit de fibre conjunctiveprovenite din apoaevroza tiLoblic extern contralateral; acestea fornieasgstalpul posterior (crus posterior, ligamentul reflex al lui Coiles).

  oriflchil inghinal profimd:- se gaseste preperitoneal, la nivelui fasciei transversalis care se continue la acesrt

  nivel cu fascia spermaticS interns,- la nivelui marginii rnediale a orificiului inghinal profimd fascia transversals este

  LEglata posterioara a jce^gfaij_ltggniient an.16

  traiect vasele epigastrice inferioare; orificiul inghinal profimd este situat la aproxiniativ 3 cnisuperior fate de mijloculligamentului inghinal, la jumatatea distantei diotre spina iiiaca antero-superioar situberculul pubic; corespunde fosetei inghmale laterale.

  la nivelui peretelui posterior al canaluiui inghinai, in tesutul preperitoneal convergspre ombilic urmatoarele formatiuni:

  a/ uraca - o bands fibroasa mediana resultata din obliterarea ductuiui alantoidtan;(ligament ombilical median, intins intre inolul fibres ombilical si veztcaurinara).

  b/ portiunile fibrozate ale arterelor ombilicale (acestea devin iigamente ombilicatemediale, situate lateral, de o parte si de alta a uracai )

  c/ vasele epigastrice inferioare (impropriu acestea mai sunt denumite Iigamenteombilicale laterale); plasate lateral de precedentele, acestea corespundmarginilor mediale ale orificiilor inghinale profiinde ,.

  ligamentele ombilicale intinse intre ombilic si pelvis determina tormarea, sprecavitatea peritoneala, a unoi cute peritoneale care se nutnesc plici ombilicale: plicaombilicala mediana, plicile ombilicale mediale si, respectiv, plicile ombilicalelaterale.pentoneul parietal anterior fonneaza intre plicile ombilicale o serie de depresiuniperitoneale numite fosete inghinale, depresiuni care corespund peretelui posterior alcanaluiui inghinal; la nivelui fosetelor inghinale incepe evaginarea structurilorparietale in cursul producerii herniilor inghinale

  ^ fosetele iiighinale sunt:o foseta sopravezicali, cuprinsa intre uraca si lig.ombilical medial;

  pe aici se produce evaginarea parietala in cursul hemiilor inghinale obliceinterne;

  O foseta inghinali mediala, cuprinsa iutre lig.ombilical medial si vaseleepigastrice inferioare; pe aici se produc hernii inghinale directe (suntherniide slabiciune a peretelui abdominal)

  o foseta ingbmali laterals:= lateral de vasele epigastrice inferioare= corespunde orificiului inghinal profimd-= la acest nivel se produc herniile inghinale oblice externe,

  cele mai frecvente, caracterizate ca heniii "de efort"

  17

 • Jo.

  1. aponevroza m.oblic externabdominal2. ligamentnl inghinal3. aponevroza m.oblic internabdominal4. aponevroza anterioara am.transvers abdominal5. fascia transversalis6. mJHopsoas7. nervnl femural8. arcid ffiopectineu9. ligamentul pectineal CooperIQ.tendonal conjunct (faix

  ICANALUL INGHTNAL

  ILIigamentnl reflex (erasposterior, Colics)12-cnas mediaiis1.3.0TIS lateralis

  I4.fibre intercrarale15.1acnaa vasculariiti.iigamentul lui HesselbaclnIT.Iigamentul M Henle18.nt.drept abdominal19Jinia alba abdominaia

  18

  SECTIUNE TRANSVERSALA (schema) A PERETELUI ABDOMINALLA MVELUL CANALULUIBVGH1NAL

  19

  1. m,ebfic extern abdominal2. m.obfic intern abdominal3. nttransvers abdondaal4. fascia transversalis5. peritonea6. aponevroza m-onlic externabdominal7. aponevroza m.oblic internabdominal9. aponevroza anteriaari amiransvers abdominal9. stSlpul lateral (cms lateraffis)al (.riflt iuliri inghiual superficial10.fascia spermatica interna

  ILtendond conjunct (fatemghfaiaHs)12. stalpul medial (cms mediatis)al orificiuM inghinal superficial13 Jg-reflex Cottes (cmsposterior)14.m.drept abdominal15.uraca (ll^.ouibilical median;)16Jg.ombincal medial(a.ombilicala flbroxata)17. vasele epigastrice iiiferi*> r*18.ligJm Henle19.canaml ingnntala/ foseta snpravezicaiab/ foseta inghinala medialSc/ foseta IngWnala laterals

 • REGIUNILE TOPOGRAETCEALE PERETELUIANTERO-LATERAL AL ABDOMENOLDI

  -Ho.

  A. etajul toraeoabdominal(superior):

  1. reghmea epigastrica"2. reghmeahipocondrului stang3. regiunea hipocondraiui drept

  B. etajul mijlociu:4. regiunea ombilicalS

  (mesogastrica*)5. regiunea abdominal a lateral a

  stinga (flancul stang)6. regiunea abdominals laterals

  dreaptS (flancul drept)C, etajul inferior:

  7. regiunea pubica (hipogastricfi)8. regiunea inghinala stSiiga

  (corespunde fosei iliace stangi)

  9. regiuaea inghinala dreapta(corespunde fosei iliace drepte)

  D. ligamentele ombilicale:10. uraca (lig.ombilical median)11. lig.Qmbi!ical medial

  (a ombilicaia fibrosaia)12. vasele epigastrice inferioai'u

  20

  LACUKA VASCULARA SI LACUISA MUSCULARA "'"]1. la baza coapsei ligamenhil inghinal se inttnde precum o poate pe deasupra marginiianterioare a osului coical. in ansamblu concava", trecaad de la spina iliaca atrtero-superioara la tuberculul pubic, fntre ligatnentul inghinal si marginea anterioara acosalului se delimiteaza astfel un spatiu larg. osteo-ligaraentar pe care o foitnatiunefibroasS (arcul iiiopectineu) 11 imparte in 2 parti - acestea sunt lacunele de la bazacoapsei. lateral, lacuna muscolara si medial - lacuna vasculara

  2 lacunele de la baza coapsei reprezinta spatii prin care se face comwmcarea dintrecayitatea abdominopelvina si reghmea anterioar a coapsei (trigonul temural Scarpa)

  LACUNA MUSCULARA - DELIMJTARE:- anterior ^ Hgamentul inghinal (partea sa laterals, inlre spina ihaca antero-

  superioarS si arcukl iiiopectineu)- posterior ^ marginea anterioara a osului coxal (portiunea corespunzatoare

  osului iliac, cuprinsa intre spina iliaca antero-superioara sieminenta iliopubica)

  - medial ^ arcul fibros iiiopectineu (cujjrinde fibre din fascia iliaca (N.A.X^__ intinse inlre liganientnl inghinal si eminenta iliopubica)

  LACUNA MUSCUIARA - CONTINUT:o muschiul ilibpsoas:

  ^ reailta din unirea muschilor iliac si psoas mare,^ travei-seaza lacuna neuromusculara spre loja anterioai-S a coapsei,corespunzator incizurii iliopsoasului de lanivelul marginiianterioare a coxalului;

  ^ se insera p* trohanterul mic al femuruluio nennil femural cutanat lateral:

  I ramura coiateraia sensitiva a plesului iombai'> trece prinire spina iliacS antero-superioara si spins iliaca antero-

  inferioara;I inerveaza tegiuneaiul lateral al coapsei si al geaunchiulus

  ^nervulfemurai:I ramura terminals mixia a plexului lombar;I la ai velul lacunei neuromusculare este asesat pe fata anterioarS a

  __ muschiului iliopsoas. __________

  21

 • LACUNA VASCULARA - DELIMITAKE:- anterior I ligamentul inghmal (partea lui mediala, ewprinsa intre arcul

  iliopectineu si tuberculul pubic)- medial I ligamentul lacunar Gimbemat < fibre conjunctive desprinse din

  insertia pubiana a ligamentului inghinal, se insera pe exlremitatcamediaia a crestei pectineale a osnlui coxal )

  - posterior I ligamentul pectineal Cooper ( banda fibroasa care dubleazacreasta pectmeala a coxalului, reprezintS continuarea la acest nivela ligamentului lacunar)

  - lateral I arcul iliopectineu

  LACUNA VASCULARA - CONMNUT:o artera femurala: continua artera iliacd externa de la nivelul ligamentului inghinal;arcul iliopectineu o desparte de nervul femural situat lateral de arteraO vena femurala*: medial de artera femurala,se continua In pelvis cu vena iliacaexternao ramura femurala din nervul genitofemural: senzitiva pentru tegnmentul superior altrigomilui femural; se plaseaza anterior sau medial fata de artera femurala.o g^.Im^afici inghinali profiinzi ^.Cloquet-Rosenmuller) si vase IJmfatice**

  * portiunea lacunei vasculare cuprinsS intre figamentul kcunar si vena femurala ia

 • FEMURAL (Scaipa)"]Este o regime topografica situata la partea superioara a lojei anterioare a coapsei, deaspect triunghmlar, cu baza situata superior.

  1 DEUMFTARE:t - superior O ligamentul inghinal' = medial o marginea laterals a m. adductor lung

  = lateral OmargmeamedialaaiacroitorI profund, podeaua trigonului femural este formats astfel:

  f> lateral: m iliopsoas (trece spre insertia pe trohanterul nuc femural):,v o medial: muschiul pectineu (mtins de la osul coxal la linia de trifbrcatiecf ' superioara mijlocie a liniei aspre afemurului)

  2. | la nivelul trigonulut femural fascia lata ia nutnele de fascie cribriformi deoareceeste strabituta de numeroase elemente vasculare si nervoase superficiale;

  ^ fata de fascia cribrifonna conlinutul trigonului femural poate fi sistematizat astfel- planul superficial = acesta cuprinde:

  o ramurile superficiale ale arterei femuraleo vene superficiale care dreneazS In crosa venei safeae mariO ganglioni limfatici inghinali superficial!o ramuri cutaaate din nervul femuralO ramura femurala a nervului geoitofemural (inerveazS tegumentul

  superior a] trigonului femural)- planul profiind, care contine:

  o nervul femural si ramurile acestuiao atiera femwrala din care se desprind:

  - ramuri superficiale- artera femuralgi profunda

  o vena femuralio ganglioni limfatici ingjiinaii profima

  3. COmWW:a>* nervul femural:

  I este cuprins in planul profiind al trigonului femuralI imediat sub ligamentul inghmal se imparte in ramuri:

  - rr.cutanate anterioare (la tegumentul anterior si infero-medial al coapsei)- rrmusculare (la muschii: cvadriceps femural, pectiueu, adductor lungsi croitor) __^

  - nervul safen: cea mat lunga i amurg senzitiva a afemnral; inerveaztegumentul medial al gambei si tegnmentul medial al piciorului, pana Iahaluce

  b/ artera femurala: situata medial de nervul femural, profund de fasciacribrifonna, In jgheabul muscular dmfre nrnpecttneu si iliopsoas; are medialvena femurali*

  c/ ramurile superficiale ale arterei femurale perforeaza fascia cribnfbrma sidevin superficiale fata de aceasta, trecand spre tehtoriile de distributie

  - aepigastrici superficial^ | se indreapta supero-medial; trece anterior deligamentul inghinal pentm a vascuiariza peretele abdominal anterior,

  - aarusinoase externe (superioara si inferioani)} vascularizeaza organelegenitale externe

  - acircumflexa iliaca superficial! $ se mdreapta superficial, in lungulligamentului uighuml (inferior fata de acesta) spre spins iliaca antero-superioara, vascularizeazS regiunile traversate

  d/ afemurali profunda:~ la nivelul trigonului femural se desphnde de pe fata postero-laterala aarterei femurale;

  - la coapsi irimite imnatoarele ramuri:^ acircumflexa femurali lateral!I a. circumflex! femurali mediali^ aaperforante (tree in loja posterioari a coapsei)(aa.circumflexe femurale

  si, eventual, prima arterS perforanta corespund trigonului Scarpa)e/ vena femurala, care primeste ca nibutare:

  I vena safena mare:- este vena snperficiala mediali a membrului inferior;= la nivelul trigonului femural strabate fascia cribrifonna prin

  hiatusul venei safene man si se varsa in vena femurala;= portiunea arcuiti terminali a venei safene mari se numeste crosa

  venei safene mari; in crosa venei safene mari se varsa venele superficiale care au

  insotit ramurile superficiale ale arterei femurale (w.epigastricainfenoara., circumflexa U taca superficiali, rusinoase externe)

  * vasele femurale simt iuvcfoe ia teaea vaselor femurale. dependintS a fasciei lata; aceasta teac Sse inser3 superior pe coaturul lacunei vasculare.> portiunea inediala a lacunei vasculare (inb-e vena femurala si ligamentul lacuoar) este nunaitainel femural; acesta este inchts de catre septnl femura!, dspendinta a fascist transversafis; Incursul met hemfi femurale seplul femural este evaginat spre teaca vasclor femurale, devemndmfiindibul, infundibulul este cuprins intr-un traiect kdratecal nutnit canal fianwal

  24 25

 • TRIGONUL MEMURAL ( SCAKPA

  - crosa venei safene mari este iacadraia superior si inferior de catrteaarusirioase externe superior! si, respectiv, inferioara.

  ^ vena femurala profitndafgg.limfatici inghinali superficiali si profunzt:

  > gg.limfatici inghinali superficiali sont situati superficial fascieicribriforme; Quenu ii Jmparte in patru grupuri printr-un sistem de 2 liniiconventional^ intersectate perpendicular prin crosa safenei mari

  o gg.limfatici inghinali pro&nzi sunt 2-3 lirnfogangliom situati profimd fascieicribriforme, tn lungul venei femurale (constant poate fi gfisit ganglionulClocpiet-RosenmuUcr, la nivehil lacunei vasculye)

  LEGENDA (trigonal fenmral)

  1. m.croitor2. ataddnctor lung3. inJliopsoas4. spina iliaca antero-superioara5. m.pectineu6. m.gracilis7. tuberculut pubic8. sitnfiza pubiana9. ligamentul inghtnal10.nervul femuralILnervul safen12.artera ilaca externS13. vena iliaca externa14.a.epigasfcrica superiaciala15.a rusinoasa externa superioara16. vena safena mare17.a.rusinoasa estenia inferioarS18.afemnrala profunda19.a circumtlesa iliacS ajperiiciala20.nervui femural cutanat lateral21.artera femurala22, vena femurala

  2627

 • FOSA POFLITEE

  1. este o regiune topografica de forma romboidalS, situatft posterior de articulatiagetmnchiului;

  2. fosa poplitee este alcatuita dintr-un Irigon femurai (superior, marginit demuschii ischiogambieri) si tin trigon tibia! (inferior, tntre capetele muschiului

  gastrocnemian)

  3.* supero - lateral = tendonul ntbiceps femurai* supero - medial -- tendoanele mm. semitendinos si semimembranos, dublate

  intern de tendoanele muschilor gracilis si sartorius; infero - lateral: = capul lateral al nigastrocnemian

  = in.piantar (pro&nd de precedentnl)* infero - medial = capul medial al m.gastrocnemian anterior (planseul fosei poipitee), in sens craniocaudal:

  o piamii popliten (fata popiitee) at femurului (la nivelul trigonuloi femival al fosei)o fata posterioara a capsulei articulare (la nivelnl articniatiei gemmchiului) si

  ligamental popliteu oblict> ntpopliteu (la nivelul trigonului tibial al fosei)

  4. fosa poplitee este acoperita de citre fascia lata care se dedubleaza in 2 foite;tntre cele 2 foite tree, la nivelul fosei poplitee:

  - vena safena mica- ramurile afemural cutanat posterior (In trigonul superior -femurai- alfosei poplitee)

  4. CONTIN13TUL FOSEI POHLTIHE:

  a/ artera poplitee- este elemental eel mei profund din fosa poplitee; se gasesteantero-medial de vena poplitee;

  - continui artera femurala de la nivelul htatusului adductorulut mare.- raportul cu femurul si GU articulatia gemmchiului ex|)lica posibilitatealezatii arterei poplitee tn cursul osteomielitei femurului si in cursulinterventiilor chirtirgicale pe genunchi (osteototnn, rezcctii)

  b/1 anmrile arterei poplitee: a supero-mediala a genunchiului a supero-lateralg a genunchiului artera medie a genunchiului a.infero-mediala a genunchiului ainfero-laterall a genunchiului4 arterele surale (cate una pentru fiecare cap al m gastrocnemian)

  pentru reteana arterialfi a genunchiului

  c/ vena poplitee- este postero-lateral de artera poplitee, in raport intim cu aceasta (pot fi

  lezate simultan iar ulterior iraumatismului se poate dezvolta unanevrism arterio-venos)

  - reprezinta elementul mijlociu al mSnunchiului vasculonervos popliteu,cuprinsfi intre artera poplitee si nervul tibial;

  - la nivelul fosei poplitee, In vena poplitee se varsa vena safenft mica;- inconstant poate exista o venfi poplitee accesorie satelita

  d/ nervul ischiadic- se bi&rci frecvent la nivelul unghiului superior al fosei poplitee In cele

  doua ramuri terminale ale sale: nervii tibial si peronier (ftbular) comun.

  e/nervul tibial- continua Iraiectul nervului ischiadic; dintre cele doua ramuri terminale alenervului ischiadic este eel care ratnane satelit vaselor poplitee;

  - este elementul superficial al inanunchiuliii vasculonervos popliteu; seplaseaza postero-lateral de vena poplitee si trece spre loja posterioara a

  ff nervul peronier (iibnlar) comun- devine satelit tendonului muschiulut biceps femurai, in lungul laturiisupero-laterale a fosei poplitee,tndreptandu-se spre colul fibulei;

  - la nivelul fosei poplitee trimite nervut surd cntan lateral si, eventualramnra commricanta peronierS

  - sunt sitwati de-a lungul vaselor poplitee;- primesc limfalicele gambei si articniatiei genunchinlui si dreneazfi spre

  lionii inehinali.

  h/ corpul adipos popliteu este foarte dezvoltat, comunica cu regiunilecoapsei si gambei spre care pot difiiza infectiile.

  2829

 • [FOSAPOPLITEEjLEGENDA JTGtlKJLOR DE LA PAG.30 SI PAG.31:

  L femoral2. nerral iscmadic3. artera femorali4. vena fenmrala5. ra-addnctor mare6. hiatnsnl addnctondal7. nerral tibial8. venapapfitee9. artera popfitee

  18.fata poptttee a femnrnlniiji.peroiiier (fflndar) comnn

  2 l.n.sural cntan medial22.v.safeni nricS2S,a.soper-lteraIi a genwnthiiduj24.a.sopero-mediaII a genutif hinlre25. aa.snrale26.aJDfero-IateraIa

  ILmsemitendinosi2.capol medial al BLgastrocnemian13jn.p0piteo14.tibiaIS.Gbola16,