Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  1/50

  Prezentarea cadrului general al fnantarilor pentru mediu

   2014-2020

  Sibiu

  Oct 2014

  1

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  2/50

  SM Contractul/Acordul de Parteneriat (C/AP)

  Document strategic national = cadru unic de programare la nivelul fiecarui stat membru (SM)

   Acopera instrumentele structurale si fondurile destinate dezvoltarii rurale pescuitului, respectiv: FED, FSE, F!, FEAD, FE"M ( Fondul European pentru "escuit si afaceri Maritime)

  2

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  3/50

  SM Contractul/Acordul de Parteneriat (C/AP)

  SM !ontractul#Acordul de "arteneriat (!#A") $ %biective tematice de dezvoltare $  Alocare indicativa a fondurilor europene pentru

  perioada &' * &'&' $ "rograme subsecvente care vor transpune

  elementele !ontractului#Acordului de "arteneriat

  si vor contine anga+amentele ferme ale SMprivind ndeplinirea obiectivelor -E * (. programe)

  3

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  4/50

  Directii/documente strategice – POIM 20142020

  $ Strategia E-%"A &'&' / %0  Spri+inirea tranzitiei catre o economie cu emisii

  scazute de dio1id de carbon in toate sectoarele / %0 2 "romovarea adaptarii la sc3imbarile climatice,

  prevenirea si managementul riscurilor  / %0 4 "rotectia mediului si promovarea utilizarii

  eficiente a resurselor / %0 . "romovarea transportului sustenabil si eliminarea din cadrul infrastructurii retelelor ma+ore

  4

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  5/50

  Directii/documente strategice – POIM 20142020

  $ Strategia 5ationala de Dezvoltare Durabila $ "rogramul 5ational de eforma &'/&'6

  $ 2 Directii prioritate pentru crestere sustenabila ( A")

  / competitivitate, oamenii si societate,

  infrastructura,  resursele, administratia siguvernarea

  5

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  6/50

  !ogica "erticala a POIM 20142020

  6

   AXA PRIORITARA

  PRIORITAT ! I"#STITII

  Obiecti$e %pecifce prioritatilor de in$e%titii

  Rezultate preconizate

   A&TI'"I(A&TI#ITATI

  Indicatori de realizare

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  7/50

  Programul O#erational In$rastructura Mare 20142020

  0ransport: $  A" / Dezvoltarea re7elei 0E5/0 pe teritoriul

  om8niei$  A"& / !re9terea accesibilit7ii regionale prin conectarea la 0E5/0

  $  A"6 / Dezvoltarea unui sistem de transport sigur 9i prietenos cu mediul

  7

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  8/50

  Programul O#erational In$rastructura Mare 20142020

  Mediu: $  A" / "rotec7ia mediului 9i promovarea utilizrii

  eficiente a resurselor 

  $  A" 2 / "rote+area si refacerea biodiversitatii, remedierea solurilor contaminate si monitorizarea calitatii aerului

  $  A"4 / "romovarea adaptrii la sc3imbrileclimatice, prevenirea 9i gestionarea riscurilor 

  8

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  9/50

  Programul O#erational In$rastructura Mare 20142020

  Energie curat 9i Eficien7 Energetic:

  $  A". / Energie sigur 9i curat pentru o economie cu emisii sczute de dio1id de carbon

  9

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  10/50

  M%DI&

  Obiectivul global al României pentru 2020 în domeniul mediului și al utilizării efciente a resurselor

  Imbunătățirea mediului și a standardelor de viață, pentru realizarea unei eonomii mai ompetitive, a unui mediu mai sănătos și a unei dezvoltări re!ionale mai e"ilibrate, #n paralel u onentrarea

  pe respetarea a$uis%ului #n domeniul mediului&

   A1a prioritara / ,2;4

  1'

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  11/50

  A'a #rioritara 4 Protectia mediului si #romo"area utiliarii

  e$iciente a resurselor 

  Prioritatea de in"estiii 1  a'ei #rioritare 4*

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  12/50

  ezultate asteptate ; ; >ndeplinirea 7intelor intermediare stabilite prin 0ratatul de

   Aderare: / colectrea apelor uzate urbane: ?'@ din ncrcarea biodegradabil total p8n la 6 decembrie &'2 pentru aglomerrile cu mai mult de ';''' l;e;

  / epurrea apelor uzate urbane: ..@ din ncrcareabiodegradabil total p8n la 6 decembrie &'2 pentru aglomerrile cu mai mult de ';''' l;e / asigurarea calit ii apei n sisteme centralizate de alimentareț

  cu ap;&; ealizarea obiectivelor stabilite prin 0ratatul de Aderare/ colectarea 9i epurarea apelor uzate urbane pentru toate aglomerrile mai mari de &;''' l;e; p8n la 6 decembrie &'?;

  12

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  13/50

  Actiuni 

  $ (onstruirea)reabilitarea re*elelor de analizare +i a sta*iilor de epurare a apelor uzate #n a!lomerări mai mii de 1'&''' l&e&

  +i peste 1'&''' l&e& $ -eabilitarea, e.tinderea re*elelor de

  analizare +i modernizarea sta*iilor de epurare a apelor uzate #n a!lomerări mai

  mari de 2&''' l&e& $ Implementarea +i e/ientizarea

  mana!ementului nămolului rezultat #n

  adrul proesului de epurare 13

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  14/50

  Actiuni

  $ -eabilitarea +i onstru*ia de sta*ii de tratare #mpreună u măsuri de re+tere a si!uran*ei #n alimentare +i reduerea

  risurilor de ontaminare a apei potabile $ -eabilitarea +i e.tinderea sistemelor

  e.istente de transport și distribu*ie a apei

  $ 0ezvoltarea +i #mbunătă*irea inrastruturii sistemelor entralizate de alimentare u apă #n loalită*ile urbane și rurale

  14

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  15/50

   A1a prioritara #"<  #%S ;;

  $ +ru#ul int, #rinci#al / popula7ia urban 9i rural aflat n zone cu conectivitate redus la sisteme centralizate cu ap curat i sanogen 9iș

  la sisteme de canalizare;

  $ -i#ul de .ene$iciar / Asocia7iile de Dezvoltare

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  16/50

  AXA PRIORITARA 4(PI 2(OS 4)2)1

  Prioritatea de in"estiii 2 – a'a #rioritara 4

  Investi*ii #n setorul de+euri pentru a #ndeplini erin*ele a$uisului de mediu al niunii +i

  pentru a răspunde nevoilor identi/ate de statele membre pentru investi*ii suplimentare aestor erin*e

  Obiectiv specific ( OS) 4.2.1

  !onsolidarea si e1tinderea sistemelor de management integrat al deseurilor, inclusiv

  recuperarea energiei din deseuri 16

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  17/50

  ezultate!onsolidarea 9i e1tinderea sistemelor integrate de management al de9eurilor n concordan7 cu ierar3ia de9eurilor

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  18/50

  AXA PRIORITARA 4(PI 2(OS 4)2)2

   Obiectiv specific OS 4.2.2 Spri+inirea investitiilor care promoveaza prevenirea generarii de deseuri , reutilizarea, reciclarea lor ca

  materii prime secundare#subproduse in vederea cresterii efeicientei utilizarii resurselor naturale

  18

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  19/50

  ezultate   !re9terea gradului de con9tientizare a popula7iei n vederea selectrii la surs a materialelor reciclabile !re9terea volumului de materiale reciclabile colectate

  9i implicit reducerea frac7iei ce se duce la groapaecologic !re9terea volumului de material biodegradabil transformat n compost la nivel rural prin unit7i individuale 9i la nivel urban prin folosirea de9eurilor din parcuri 9i a sta7iilor centralizate de compostare

  19

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  20/50

  ezultate

  -eduerea onsumului de resurse naturale

  prin re+terea antită*ii de de+euri reilate tratate +i promovarea e/ientă a utilizării resurselor naturale

  tilizarea materiilor prime realizate #n industria de valori/are&

  2'

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  21/50

  A'a #rioritara 4/PI2/OS 421/OS 422&

  Beneficiar $  Asocia7iile de Dezvoltare

 • 8/19/2019 Cadrul General_ Finantari PM_ 2014-2020 (1)

  22/50

  A*a prioritara + Protearea si re$acerea .iodi"ersitatii

  remedierea solurilor contaminate si remedierea calitatii aerului

  Prioritatea de in"estitii 1 – A'a #rioritara  "rote+area si refacerea biodiversitatii, protectia solului si refacerea si promovarea serviciilor ecosistemelor , inc