of 4 /4
Có nhiều cách tạo file Ghost trên máy tính Windows như tạo file ghost đĩa hoặc tạo file ghost bằng OneKey Ghost . Tuy nhiên đến phiên bản từ Windows 8.1 trở lên thì có một cách khác để tạo file ghost trực tiếp trên máy mà không cần dùng đĩa hoặc phần mềm, đó là tính năng System Image trong Windows 8.1 và Windows 10. Tính năng này sẽ giúp bạn tạo ra một file ảnh lưu lại toàn bộ dữ liệu hệ thống của bạn và nó được Microsoft cung cấp miễn phí tích hợp trong Win 8.1 và Win 10. Với bản Ghost này người dùng có thể tự tạo ra một bản và sau đó khôi phục lại System một cách chủ động mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào từ phần mềm bên thứ 3. Thực ra tính năng System Image của Microsoft cung cấp từ bảnWindows 7 mới nhất tuy nhiên mọi người vẫn tín nhiệm phần mềm Hiren boot hơn và chưa có ai chú ý tới nó. Cách tạo file GHOST đơn giản trên Win 8.1 và Win 10 Tạo file GHOST System Image trên Win 8 và Win 10 Đầu tiên bạn vào Control Panel -> System an Security -> File History và nhấn vào tùy chọn System Image Backup.

Cach tao file GHOST don gian tren Win 8.1 va Win 10

  • Upload
    stiven

  • View
    22

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Có nhiều cách tạo file Ghost trên máy tính Windows như tạo file ghost đĩa hoặc tạo file ghost bằng OneKey Ghost. Tuy nhiên đến phiên bản từ Windows 8.1 trở lên thì có một cách khác để tạo file ghost trực tiếp trên máy mà không cần dùng đĩa hoặc phần mềm, đó là tính năng System Image trong Windows 8.1  và Windows 10.

Text of Cach tao file GHOST don gian tren Win 8.1 va Win 10

Cnhiucch to fileGhosttrn my tnh Windows nh to file ghost a hocto file ghost bng OneKey Ghost.Tuy nhin n phin bn t Windows 8.1 tr lnth c mt cch khc to file ghost trc tip trn my m khng cn dng a hoc phn mm, l tnh nngSystem ImagetrongWindows 8.1 v Windows 10.

Tnh nng ny s gip bn to ra mt file nh lu li ton b d liu h thng ca bn v nc Microsoft cung cp min ph tch hp trongWin8.1 v Win 10.

Vi bn Ghost ny ngi dng c th t to ra mt bn v sau khi phc liSystemmt cch ch ng m khng cn bt c s h tr no t phn mm bn th 3. Thc ra tnh nngSystem Imageca Microsoft cung cp t bnWindows 7mi nht tuy nhin mi ngi vn tn nhim phn mm Hiren boot hn v cha c ai ch ti n.

Cch to file GHOST n gin trn Win 8.1 v Win 10Tofile GHOST System Image trn Win 8 v Win 10u tin bn voControl Panel -> System an Security-> File Historyv nhn vo ty chnSystem Image Backup.

Cch to file GHOST n gin trn Win 8.1 v Win 10Ca sCreate a System Imagehin ln bn chn v tr lu trSystem Image -> nhn Next.

Cch to file GHOST n gin trn Win 8.1 v Win 10 ca s tip theo bn s chn h thng (C) m bn mun backup sau nhnStart backup.

Cch to file GHOST n gin trn Win 8.1 v Win 10

Bn s mt mt khong thi gian to thnh file image ty vo dung lng System ca bn .Trong a bn chn v tr lu tr bnSystem Images c mt th mc tnWindowsImageBackup.Trong cha bn sao h thng m bn va thc hin.

Trn y lhng dn backup system cho Windows 8.1 v Windows 10, hay ni cch khc na lcch to Ghost Windows 8.1 v Windows 10.

Chc bn thnh cng!