ca y - bao cac hoat dong sill xuat kinh doanh cua Cong ty thirc hien dung theo cac quy dinh cua phap

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ca y - bao cac hoat dong sill xuat kinh doanh cua Cong ty thirc hien dung theo cac quy dinh cua phap

 • gay b~t ss bufii Ly do Stt Thanh vien HBQT Clure Vt} d§ulkhong hQp Ty I~ khong con la thanh HDQT (%) tham dl}·

  vien HDQT tham dt,t• hQp CT HBQT tu

  I 6. Nguyen Tri~t CT HBQT 24/04/2013 06 100 6. Nguyen Bue TV HBQT tu

  2 Thu?n Thanh vien 2008 06 100 TV H8QT nr

  3 6. Thai Hoang Long Thanh vien 20/0412012 06 100 Khong con la Mi€n nhiern TV HBQT nr nr ngay

  4 6. Nguyen Van Thinh Thanh vien 21/04/2016 01 16.67 21/04/2016 B. Nguyen T Thu TV H8QT nr Mi€n nhiern

  5 Nguyet Thanh vien 2008 06 100 tlr ngay

  II. H()i dBng quan tr] (Bao cao narn 2016):

  1. Thong tin v~ thanh vien H()i dBng quan tr! (HDQT)

  Stt SB Nghj quy~t/Quy~t dinh Ngay Noi dung I Sb 03/NQ- VNTB 21/04/2016 HQp Dc;ti h()i d6ng c6 dong thuong nien

  narn 2016

  I. Hoar d()ng ciia f)~i h()i dBng cA dong:

  Thong tin v€ cac CUQC hop va Nghi quyet/Quye; dinh cua Dai h()i dong c6 dong (bao gorn ca cac Nghi quyet cua Dai h()i d6ng c6 dong duoc thong qua diroi hinh thtrc l§y y kien bang van ban)

  V6n di~u I~: 115.000.000.000df>ng (M(Jt tram muai lam ty tJ6ng)

  Ma chirng khoan: VTJ

  Email: vntbinvest@vnn.vn E)i~n thoai: (08) 3956 0681 Fax: (08) 3956 0682

  Ten cong ty niern y~t: Cong ty c6 ph§n Thiroug mai va O§u ttr VI NA TA BA

  Dia chi tru so chinh: 899, duong Ba Thang Hai, phuong 4. quan 11. TP HCM.

  - Uy ban Cht'.rng khoan Nha mnrc - SO' Giao djch Cht'.rng khoan

  Kinh gm:

  BAO cAo TiNH HiNH QUAN TR! CONG TY NIEM YET (Nam 2016)

  TP.HCM. ngt)y2,j 1h6ngO,{ nam 2017 S6: OJ /BC_H8QT

  CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA Vl~T NAM D()c l~p - T'! do - Hanh phuc

  CONG TY CO PHAN THUO'NG M~ YA DAU TU YI NA TA BA

  Phu luc s6 05 BAO cAo TiNH HINH QUAN TR! CONG TY

  (Ban nenn kem theo Thong tir s6 15512015/TT-BTC ngay 06 thang 10 nem 2015 cua 8¢ Tai chinh huang dan Cong bo thong tin tren th! tnrong ch{mg khoan)

 • -- ~ ~

  6~ ., .QI ~GM INA Stt So Ngh! quy~t/ Ngay N{)i dung Quyer dinh

  S6 0 I /NQ-YNTB Phe duyet chat OS co dong de to chirc DHDCD

  I 02/03/2016 thirong nien 2016

  2 S6 02/NQ-VNTB 13/04/2016 N9i dung phien hQp HDQT ngay 13/04/2016

  3 S6 04/NQ-VNTB 22/04/2016 B§u chu tich HDQT nhi~m ky 2016-2021

  4 S6 06/NQ- YNTB 28/04/2016 Phe duy~t muc thu lao va kinh phi hc;>p HDQT

  S6 07/NQ-YNTB P~e duy~t thi:Yi gian chat danh sach de phan chia

  5 29/06/2016 co tire nam 201 5

  6 S6 08/NQ- YNTB 19/07/2016 Phe duy~t thanh l~p ti~u ban tieu th~1 nam 2016

  7 S6 09/NQ-YNTB 19/07/2016 Phe duy~t b6 sung quy ti~n lucmg nam 2016

  8 S6 10/NQ-VNTB 04/08/2016 Phe duy~t l~a chc;>n Cong ty ki~m toan nam 2016 Mi€n nhi~m thanh vien HDQT nhi~m ky 2016-

  9 S6 11/NQ-VNTB 0710912016 2012 Bo nhi~m thanh vien HDQT (t~m thm) nhi~m ky

  10 S6 12/NQ-YNTB 07/09/2016 2016-2012

  2. Hoat dqng giam sat cua HI>QT dBi v

 • Gl' H.(I

  IVAD. TAE --c ~

  2. Hoar d9ng giam sat cua BKS dBi vOi Hf>QT, Ban Giam dBc di~u hanh va c6 dong Ban kiern soar cong ty trong nam 2016 da thirc hien t6t nhiern vu kiern soar cua minh, Cl,I th€ nhu sau: - Tham du d§y dt1 cac phien hop cua H

 • 4. Giao djch gifra cong ty vja chi quy~UQuy~t 6 IU'

 • VII. Cac v~n d~ do hru y khac Khong co.

  se c6 phi~u sO' ss ca ph i~u so· h fru Ly do tang, giam Quan h~ v6'i c6

  hu·u d§u ky cu6i ky Stt Ngu·o·i thuc hi~n giao

  (mua, ban, djch dong n9i bQ s6 c6 Ty I~ SB ca Ty I~ chuy~n d6i,

  phi~u phi~u th u·o·n g ... )

  I Nguy~n Tri€t 67.500 0,592 67.500 0.592 2 Nguy~n Dire Thuan 76.300 0,669 76.300 0,669

  2. Giao dich cua nguoi n(>i b(> va nguoi co lien quan d6i voi c6 phieu cua cong ty niern y~t

  Hi khoan Clure se c6 Ty 1~ so· Stt HQ ten giao djch Vt,J tl}i S6CM DI Oja chi

  phi~u hu·u c6 Ghi chu chimg cong ty so· hiru phi~u khoan (nau (n~u co) HQ chi~u, cu6i ky cu6i ky

  c6) ngay c~p, no·i cap

  VI. Giao djch c6 phi~u ctia nguOi nQi b() va ngtrOi lien quan ctia ngtrOi n()i bQ nam 2016: I. Danh sach nguoi n(>i b(> va ngtroi co lien quan cua nguoi n(>i b(>: (Dinh kem danh sach)

 • Tai khoiin

  Ch tic Tyl~ giao J. •

  Vt.J t~i sa CMND/ So co so· hii·u djch con~ ty HQ chieu, phi~u co Stt HQ ten ch(mg E>ja chi sO' h ii'u Ghi chu

  khoan (neu ngay c~p,

  cuBiky phi~u

  J. co) noi cap cuBi ky (neu co)

  Nguyen CT 020225117; 34 Hung Thai, 67.500 0,59% I Tri~t Hf>QT 03/10/2011; Phuong Tan Phong, HCM Q.7, TP.HCM

  - Le Thi Quang 270585325 Long Khanh, D6ng Nai 0 0 Mc; ru()t Nguyen Thi

  022041809 34 Hung Thai, Tan

  0 0 Vq - Ngoc Lan Phong, Quan 7, TP.HCM Nguyen Thi

  024044274 34 Hung Thai. Tan

  0 0 Con ruQl - Ngoc Tram Phong. Quan 7. TP.l ICM

  Nguyen Van 020135088

  18113 Duong 312, PI I, 30.000 0.26% Em ru()t - Ba QIO, TP HCM

  Nguyen VAn 020855288

  107/8 Du0ng3/2, Pl I, 1.000 0.01% Em ru()t - TLr QIO, TP HCM

  Nguyen van 271371765

  Thi xa Long Khanh, 0 0 Em ru()t - NAm 06ng Nai

  Nguyen VAn 022648840

  15 Hai Tri€u, B~n Nghe, 0 0 Em ruot - Sau TPHCM

  Nguyen 022748007

  15/212/9 Dan Y, P 6, Q. 0 0 Em ruot - Manh Ti~n Tan Binh

  Nguy€n Thi 07516600005 8 Ba Tri~u. P 12, Q5, TP 0 0 Em rufrc vien 021912218; 565170 Nguyen Trai P7 2 09/ 12/2008; 76.300 0,669 Thu~n Hf>QT- Q5HCM GD HCM Phan Thi Bao

  020857115 565170 Nguy€n Trai P7

  0 0 Mc; ru

 • Tram Anh Q5HCM (con nh6)

  Thai Hoang Thanh 022383492; 815-8 Cle Khanh HQi

  3 Long vien 01101no10; I, 360C B~n Van D6n 0 0 HDQT HCM Pl Q4 r» HCM Cong ty co ph§n Chung 1071UBCK- khoan Ngan Ph6 GP; 306 Ba Trieu, Quan Hai 0 0 Cong ty - hang Cong TGD 01/07/2009; Ba Tnrng, Ha N

 • ~

  H}! PH.l: .\IVA l .TA.

  P 1102. Chung cu 196

  Trfin Bao Chi Con nh6 Thai Thinh, Phuong

  0 0 Con ruct - Lang H~, Qu~n f)6ng f)a, Ha N(>i

  29/UBCK-GP dp ngay

  T~ng 9, s6 52 Ph6 Le CTCP Quan 03103noo8,

  ly Quy IB GD dau di~u chinh s6 D~i Hanh, P. Le D~i 0 0 Cong ty - (IBFM)

  nr 12/GPE)C

  Hanh, Q.Hai Ba Tnrng, lien quan TP Ha I •.

  UBCK ngay QI

  16/08nOl6

  S6 .t, ngo 111 Khirong

  Le Kha Thanh 013476181; Thueng, Phuong

  5 Tu yen vien 13/1012011; Khu·o·ng Thunng, Qu~n 0 0

  Hf>QT CA Ha N(}i 96ng f)a, Thanh ph6 Ha N(}i

  Le H6ng Thon 3, Binh Hoa, Cam

  - 170895086 Binh. H.C§m Thuy. 0 0 B6 ae Linh

  Thanh Hoa

  Thon 3, Binh Hoa, C§rn - Le Thi ~p 174971088 Binh, H.cirn Thuy, 0 0 Me de

  Thanh Hoa

  S6 4, ngo 11 I Khuong

  Le Thi Huyen Thuong, Phuong

  - 013476180 Khirong Thuong, Quan 0 0 Vq Trang D6ng Da, Thanh ph6 Ha

  Ni

  Thon 3, Binh Hoa, xa - Le Kha Ngan 171596196 C§rn Binh, H. Carn Thuy 0 0 Anh trai

  - Thanh Hoa

  - Le Thi Hoa 170895192 T6 8 th] tr§n Carn Thuy, 0 0 Chi gai Thanh Hoa

  - Le Thi H~ng 171154969 C§rn Binh - C§rn Thuy - 0 0 Chi gai Thanh Hoa Sf> 358 16 228, ngo Hoa

  - Le Thi Th1'.ty 012611724 Binh 7. P. Minh Khai. 0 0 Chi gai Hai Ba Tnrng, Ha N(>i

  Thon 2. Binh Hoa. xa - Le Thi Thuy 171515673 Carn Binh, H. Carn Thuy 0 0 Chi gai

  -Thanh Hoa

  - Le Thi Lien 013242116 s6 20Bt639/39/57 0 0 Chi gai

 • Hoang Hoa Tham, P.

  Vinh Phuc, Ba Dinh. Ha N(ii

  se 35B t6 22B, ngo Hoa Le Thi H6ng 013115296 Binh 7, P. Minh Khai. 0 0 Em gai -

  Hai Ba Tnrng, Ha N(>i

  70/UBCK-GP ngay Tang 8, 52 Le D~i Hanh.

  CTCP Chung 072POO Chu tich I 0/ 12/2007, Phuong Le Dai Hanh, 0 0 Cong ty - khoan 18 0001 HDQT di~u chinh Qu~n Hai Ba Tnrng, Ha lien quan (IBSC) IBSC 21/GPDC- N(ii

  UBCK ngay 15/07/2016

  Nguy~o Th~ 020259075 I; 108/24V Tr~n Quang 0 0 6 Tong Ph6 Cf> 02/512008; Di~u - Pl4-Q3- TP.HCM To.HCM

  020168947 s6 I - 19 Lo B chung cu Nguyen th] Go Dfiu 2 - Truong Vinh 0 0 Chi ru()t - Thuy Quynh ky Quan Tiin phu - -

  Tp.HCM

  Nguyen Lhi 023148091 16 - duong B6 - Pl2-Q 0 0 Chi ru(>t - My Huong tiin Binh - To.HCM guy~n 020590727 104/1 An Blnh -P5-Q5- 0 0 Em ru()t - Dinh Hai Tp.HCM

  Nguy~n Hiru 020596825 165 Huynh van Banh - P12 -QPhu hu~n 0 0 Em ru()t - - D~t Tp.HCM

  Nguy~n th] 020590729 108/24 v Trcin Quang 0 0 Em ru()t - Di~u -Pl4 - Q3 - Minh Hoan Tp.HCM

  Nguy~n Dire 021567466 53 Nguyen St - - Toan Tp.HCM

  Nguy~n Van 022116406 108/24 v Trfin Quang 0 0 Em ru(>t - Di~u -P14 - Q3 - Tu yen To.HCM

  026021991; 36 Trinh f>inh Thao, B Vu Thi Mai Trufmg 1.08 Cc Toa ha Sen 0 0 7 11/0712015; ' Thuy BKS Xanh, P.Hoa Thanh, Tp.HCM o.rs» Phu, To.HCM

  270854890; D 15. KP5, P.Tiin Hi~p, 0 0 Cha - vu E>t'.rc Tuy 16/07/2016; Bien I loa, E>6ng Nai CA E>6na Nai Trinh Thi 270044917; 015, KP5, P.Tiin Hiep, 0 0 M~ - Thuyet 31/0112007; Bien Hoa, D6ng Nai CA E>6na Nai

  36 Trinh Dinh Thao, B Hoang Quang 026021990; 1.08 Cc Toa Nha Sen 0 0 Chong - Hi~n 11/07/2015; Xanh, P.Hoa Tlwnh, Tp.HCM Q.Tan Phu, To.I-ICM

  Vu E>t'.rc 271521641; 54122, KP5, P.Tiin Hi~p, 0 0 Anh ru()t - Thanh 01/1212016; Bien Hoa, D6na Nai

 • CA E>6ng Nai Thanh 025219397; 82/2/38 Dinh BQ Linh,

  8 Nguy~n Thi vien 04/03/20 IO; P26, Qu~n Blnh Thanh, 0 0 Thu Binh BKS CAHCM Tp.HCM

  Cong ry c6 100/UBCD- T§ng 3, Toa NM Central ph~n Chung 094P GP; Park, 117-119 Nguy~n 0 0 Cong ty - khoan NhAt 848586 13/IOn008;U Du. P. B~n Thanh, Q.1. lien quan Vi~t BCKNN T