of 12 /12
Dansk Copyrght © 2011. Acer Incorporated. Alle rettgheder forbeholdes. Acer Projektor C120 Seren Brugervejlednng Orgnal Udgvelse: 9/2011 Der kan foretages ændrnger denne vejlednng, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændrnger tlføjes nye udgaver af vejlednngen eller supplerende dokumenter og publkatoner. Producenten kan under ngen omstændgheder holdes ansvarlg for ndholdet sådanne reproduktoner og fraskrver sg udtrykkelgt ansvaret for sådanne reproduktoners garant, handelsforhold og anvendelghed tl bestemte formål. . Skrv modelnummeret, serenummeret, købsdatoen og oplysnnger om, hvor du købte udstyret, felterne nedenfor. Serenummeret og modelnummeret er angvet på mærkatet på projektoren. På al korrespondance vedrørende dn enhed skal nkluderes serenummer, modelnummer og købsoplysnnger. . Ingen del af denne publkaton må reproduceres, gemmes et databasesystem, transmtteres på nogen måde, hverken elektronsk, mekansk, som fotokop, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skrftlg tlladelse fra Acer Incorporated. Acer Projektor C120 Seren Modelnummer: Serenummer: Købsdato: Købt hos: Acer og Acer logoet er regstrerede varemærker tlhørende Acer Incorporated. Andre vrksomheders produktnavne og varemærker er udelukkende benyttet i denne brugervejledning til identifikationsformål, og de tilhører hver deres respektive virksomhed. • Anvend kke dette produkt nærheden af vand. • Stl kke dette produkt på en ustabl vogn, statv eller bord. Hvs produktet falder kan det blve beskadget. • Sprækkerne og åbnngerne er beregnet tl ventlaton, for at skre at produktet fungerer påldelgt og for at beskytte det fra overophednng. Dsse åbnnger må kke blokeres eller tldækkes. Åbnngerne må kke blokeres f. eks ved at man stller produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller lignede overflader. • Dette produkt må aldrg stlles nærheden af eller over en radator eller et varmelegeme, eller et ndbygget anlæg med mndre det er ordentlgt ventleret. • Stk aldrg nogen form for genstande nd sprækkerne på dette produkt, da de kan komme kontakte med farlge spændngspunkter eller kortslutte dele, hvlket kan føre tl brand eller elektrsk stød. Undgå at splde væsker af nogen art på eller nd dette produkt. • For at undgå beskadgelse af nterne dele og for at forhndre væskeudslp fra batteret, må produktet kke stlles på en vibrerende overflade. • Brug aldrg produktet et sports- motons- eller ethvert andet vbrerende mljø, som kan forårsage pludselg kortslutnng eller beskadgelse af rotordelene. Information for din sikkerhed og komfort Læs dsse vejlednnger omhyggelgt. Behold denne vejlednng tl fremtdg brug. Følg alle advarslerne og vejlednngerne som er markeret på produktet. Sluk for produktet før det rengøres. Benyt ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. Brug en fugtig klud til rengøring. Vær forsigtig med stikket når apparatet afbrydes. Følg følgende vejlednnger når der sluttes strøm tl og fra strømforsynngen. • Installér strømforsynngen før el-lednngen sluttes tl stkkontakten. • Træk stkket ud af stkkontakten før strømforsynngen fjernes fra projektøren. • Hvis systemet har flere strømkilder, skal strømmen afbrydes fra systemet ved at trække alle ledningerne ud af strømforsyningerne. Advarsel vedrørende tilgængelighed. Sørg for at stkkontakten, som du vælger at bruge, er let tlgængelg og at den er placeret så tæt på udstyret så mulgt. Når du har brug for at afbryde strømmen tl udstyret, skal du sørge for at trække stkket ud af stkkontakten. .................................................................................................... Advarsel:

C120 User Danish

Embed Size (px)

DESCRIPTION

manual

Text of C120 User Danish

Page 1: C120 User Danish

�D

ansk

Copyr�ght © 2011. Acer Incorporated.Alle rett�gheder forbeholdes.

Acer Projektor C120 Ser�en Brugervejledn�ngOr�g�nal Udg�velse: 9/2011

Der kan foretages ændr�nger � denne vejledn�ng, uden at det bekendtgøres. Sådanne ændr�nger t�lføjes � nye udgaver af vejledn�ngen eller � supplerende dokumenter og publ�kat�oner. Producenten kan under �ngen omstænd�gheder holdes ansvarl�g for �ndholdet � sådanne reprodukt�oner og fraskr�ver s�g udtrykkel�gt ansvaret for sådanne reprodukt�oners garant�, handelsforhold og anvendel�ghed t�l bestemte formål. .

Skr�v modelnummeret, ser�enummeret, købsdatoen og oplysn�nger om, hvor du købte udstyret, � felterne nedenfor. Ser�enummeret og modelnummeret er ang�vet på mærkatet på projektoren. På al korrespondance vedrørende d�n enhed skal �nkluderes ser�enummer, modelnummer og købsoplysn�nger. .

Ingen del af denne publ�kat�on må reproduceres, gemmes � et databasesystem, transm�tteres på nogen måde, hverken elektron�sk, mekan�sk, som fotokop�, på båndoptagelse eller på nogen anden måde, uden forudgående skr�ftl�g t�lladelse fra Acer Incorporated.

Acer Projektor C120 Ser�en

Modelnummer:

Ser�enummer:

Købsdato:

Købt hos:

Acer og Acer logoet er reg�strerede varemærker t�lhørende Acer Incorporated. Andre v�rksomheders produktnavne og varemærker er udelukkende benyttet i denne brugervejledning til identifikationsformål, og de tilhører hver deres respektive virksomhed.

• Anvend �kke dette produkt � nærheden af vand.• St�l �kke dette produkt på en ustab�l vogn, stat�v eller bord. Hv�s produktet falder kan det bl�ve beskad�get.• Sprækkerne og åbn�ngerne er beregnet t�l vent�lat�on, for at s�kre at produktet fungerer pål�del�gt og for at beskytte det fra

overophedn�ng. D�sse åbn�nger må �kke blokeres eller t�ldækkes. Åbn�ngerne må �kke blokeres f. eks ved at man st�ller produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller lignede overflader.

• Dette produkt må aldr�g st�lles � nærheden af eller over en rad�ator eller et varmelegeme, eller � et �ndbygget anlæg med m�ndre det er ordentl�gt vent�leret.

• St�k aldr�g nogen form for genstande �nd � sprækkerne på dette produkt, da de kan komme � kontakte med farl�ge spænd�ngspunkter eller kortslutte dele, hv�lket kan føre t�l brand eller elektr�sk stød. Undgå at sp�lde væsker af nogen art på eller �nd � dette produkt.

• For at undgå beskad�gelse af �nterne dele og for at forh�ndre væskeudsl�p fra batter�et, må produktet �kke st�lles på en vibrerende overflade.

• Brug aldr�g produktet � et sports- mot�ons- eller ethvert andet v�brerende m�ljø, som kan forårsage pludsel�g kortslutn�ng eller beskad�gelse af rotordelene.

Information for din sikkerhed og komfortLæs d�sse vejledn�nger omhyggel�gt. Behold denne vejledn�ng t�l fremt�d�g brug. Følg alle advarslerne og vejledn�ngerne som er markeret på produktet.

Sluk for produktet før det rengøres. Benyt ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. Brug en fugtig klud til rengøring.

Vær forsigtig med stikket når apparatet afbrydes. Følg følgende vejledn�nger når der sluttes strøm t�l og fra strømforsyn�ngen.

• Installér strømforsyn�ngen før el-ledn�ngen sluttes t�l st�kkontakten.• Træk st�kket ud af st�kkontakten før strømforsyn�ngen fjernes fra projektøren.• Hvis systemet har flere strømkilder, skal strømmen afbrydes fra systemet ved at trække alle ledningerne ud af strømforsyningerne.

Advarsel vedrørende tilgængelighed.Sørg for at st�kkontakten, som du vælger at bruge, er let t�lgængel�g og at den er placeret så tæt på udstyret så mul�gt. Når du har brug for at afbryde strømmen t�l udstyret, skal du sørge for at trække st�kket ud af st�kkontakten.

....................................................................................................

Advarsel:

Page 2: C120 User Danish

Dan

sk��

ProduktserviceForsøg �kke at reparere dette produkt selv, da du kan bl�ve udsat for farl�ge spænd�ngspunkter eller andre faremomenter hv�s apparatet åbnes eller hv�s overdækn�ngen fjernes. Al serv�cer�ng skal udføres af autor�seret serv�cepersonale.

Al serv�cer�ng skal udføres af autor�seret serv�cepersonale når:• El-ledn�ngen eller st�kket er beskad�get, revet over eller sl�dt.• Der er sp�ldt væske �nd � produktet.• Produktet har været udsat for regn eller vand.• Produktet har været tabt eller hv�s overdelen er blevet beskad�get.• Produktet udv�ser en tydel�g ændr�ng � funkt�onsevne, hv�lket �nd�kerer et behov for serv�cer�ng.• Produktet �kke fungerer normalt selv om brugervejledn�ngerne er blevet fulgt.

....................................................................................................

Bemærk: Juster kun de betjen�ngspunkter der er dækket � betjen�ngsvejledn�ngen, eftersom upassende juster�ng af andre betjeningspunkter kan forårsage skader og da det ofte vil kræve meget arbejde af en kvalificeret tekniker at genoprette produktets normale t�lstand.

....................................................................................................

Advarsel! Af s�kkerhedsmæss�ge årsager må der �kke anvendes t�lbehør eller dele som afv�ger fra produktets kravspecifikationer. Kontakt din forhandler vedrørende dine købsmuligheder. D�t apparat og dets t�lbehør kan �ndeholde små dele. Hold d�sse ud af børns rækkev�dde.

Yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

•Undgå at k�gge �nd � projektorens l�nse når lampen er tændt. Det skarpe lys kan skade d�ne øjne.• Tænd først for projektoren og derefter for s�gnalk�lden.• St�l �kke produktet � følgende m�ljøer:

• Steder, som er dårl�g vent�lerede eller �ndelukkede. En fr� afstand på m�ndst 50 cm fra væggen, samt fr� luftt�lførsel rundt om projektøren er påkrævet.

• På steder hvor temperaturen bl�ver overdrevent høj, så som �nden � en b�l med alle v�nduerne rullet op.• På steder med overdrevent høj luftfugt�ghed, støvmængde eller c�garetrøg som kan t�lsmudse de opt�ske komponenter, forkorte

apparatets levet�d og formørke b�lledet.• Steder som er � nærheden af brandalarmer.• Steder med en omg�vende temperatur over 40º C/104º F.• Steder der ligger højere end 10000 fod over havets overflade.

• Træk øjebl�kkel�gt st�kket ud af st�kkontakten, hv�s der er noget galt med d�n projektor. Benyt �kke projektoren hv�s den udg�ver røg, underl�ge lyde eller lugte. Dette kan medføre brand eller elektr�sk stød. I dette t�lfælde skal du øjebl�kkel�g trække st�kket ud af st�kkontakten og kontakte d�n forhandler.

• Undgå fortsat brug af dette produkt hv�s det er gået � stykker eller er blevet tabt. I dette t�lfælde skal du kontakte d�n forhandler for et eftersyn.

• Ret �kke projektorens l�nse mod solen. Dette kan føre t�l brand.• Undgå at frakoble projektoren fra elnettet flere gange eller at trække stikket ud under drift. • Rengør luftfiltret regelmæssigt, hvis monteret. Temperaturen inden i apparatet kan stige og forårsage skade, hvis filtret/

vent�lat�onsåbn�ngerne er t�lstoppet med sk�dt eller støv.• Undgå at blokere projektorl�nsen med nogen som helst genstande når projektoren er tændt, da dette kan medføre at objekt�vet bl�ver

overophedet og deformeret eller at der opstår brand.• Forsøg �kke at sk�lle projektoren ad. Der er farl�ge højspænd�ngsdele �nden � som kan skade d�g. Efterlad al serv�cer�ng t�l egnet

autor�seret serv�cepersonale.• St�l �kke projektoren lodret på s�den. Dette kan få projektoren t�l at falde og forårsage skade på personer og selve projektoren.

Pas på din hørelseFor at beskytte d�n hørelse skal du følge d�sse vejledn�nger.

• Skru gradv�st op for volumen �ndt�l du kan høre klart og tydel�gt. • Skru �kke op for volumenn�veauet når først d�n hørelse har vænnet s�g t�l n�veauet.• Lyt �kke t�l høj mus�k over længere t�d.• Skru �kke op for volumen for at overdøve støj fra omg�velserne.• Skru ned for volumen hv�s du �kke kan høre folk, som er tæt på d�g, tale.

BortskaffelseSm�d �kke denne elektr�ske enhed � skraldespanden når den skal bortskaffes. For at m�n�mere foruren�ng og s�kre maks�mal beskyttelse af det globale m�ljø, bedes du venl�gst genbruge. For yderl�gere �nformat�oner om reglerne for WEEE (Affald fra elektr�ske og elektron�ske dele, kan du besøge http://www.acer-group.com/publ�c/Susta�nab�l�ty/susta�nab�l�ty01.htm

Page 3: C120 User Danish

���D

ansk

Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger

FCC bemærkningDette apparat er testet og er fundet � overensstemmelse med kravene t�l klasse B d�g�talt udstyr, � henhold t�l stk. 15 � FCC reglerne. Formålet med d�sse krav er at s�kre r�mel�g beskyttelse skadel�ge forstyrrelser fra �nstallat�oner � pr�vate bol�ger. Apparatet genererer, bruger og sender rad�obølger, som, hv�s det �kke �nstalleres og bruges � overensstemmelse med vejledn�ngerne, kan forårsage skadel�ge forstyrrelser med rad�okommun�kat�oner.Men der er �ngen garant� for at forstyrrelser �kke kan opstå � en bestemt �nstallat�on. Hv�s denne enhed forårsager skadel�g �nterferens på rad�o og Tv modtagelsen, hv�lket kan fastslås ved at slukke og tænde for apparatet, t�lskyndes det at brugeren prøver at korr�gere interferensen med en eller flere af følgende forholdsregler:

• Drej eller flyt antennemodtageren.• Øg afstanden mellem apparatet og modtageren.• Slut apparatet t�l en st�kkontakt � et andet kredsløb end det, som modtageren er t�lsluttet. • Søg hjælp hos d�n forhandler eller en erfaren rad�o/tv tekn�ker.

Bemærkning: Beskyttede kablerAlle t�lslutn�nger t�l andre computerenheder skal udføres med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelsen med FCC bestemmelserne.

Bemærkning: Perifære enhederKun per�fære enheder (�ndgang/udgangsenheder, term�naler, pr�ntere osv.), som er godkendt og � overensstemmelse med Klasse B kravene, må t�lsluttes t�l dette udstyr.Betjenes apparatet med �kke-godkendte per�fære enheder, v�l det sandsynl�gv�s medføre forstyrrelser � rad�o og tv-modtagelsen. ForsigtigÆndringer og modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten, kan annullere brugerens rettigheder, som er givet af FCC, t�l at betjene dette apparat.

DriftsbetingelserDette apparat er � overensstemmelse med stk. 15 � FCC bestemmelserne. Betjen�ng skal ske under følgende to bet�ngelser: (1) Apparatet må �kke forårsage skadel�ge forstyrrelser, og (2) apparatet skal acceptere enhver forstyrrelse, �nklus�ve forstyrrelser som forårsager en uhens�gtsmæss�g dr�ft.

Bemærkning: Canadiske brugereDette Klasse B d�g�tale udstyr er � overensstemmelse med de canad�ske ICES-003 bestemmelser.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiensCet appare�l numér�que de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Overensstemmelseserklæring for EU-landeAcer erklærer hermed, at denne projektorser�e er � overensstemmelse med de essent�elle krav, samt andre relevante bestemmelser � d�rekt�v 1995/EC.I overensstemmelse med de russ�ske mynd�ghedskrav

Bemærkning til bestemmelser om radioenheder....................................................................................................

Bemærk: De forskriftsmæssige oplysninger herunder er kun for trådløse LAN og/eller Bluetooth modeller.

GenereltDette produkt er � overensstemmelse med rad�ofrekvensen og s�kkerhedsstandarderne � ethvert land eller reg�on hvor� det er blevet godkendt t�l trådløs brug.Afhængigt af konfigurationerne, kan produktet indeholde trådløse radioenheder (såsom trådløse LAN og/eller Bluetooth moduler).

Canada - Lav effekt licens undtagelse for radio kommunikationsenheder (RSS-210)a. Fælles �nformat�on

Dr�ften er underlagt de følgende to bet�ngelser: 1. Denne enhed må �kke skabe forstyrrelser, og 2. Denne enhed skal acceptere enhver forstyrrelse, �nklus�ve forstyrrelser som kan forårsage en uønsket dr�ft af systemet.

b. Dr�ft på 2,4 GHz-bånd For at forh�ndre rad�oforstyrrelser � udsendelser der kræver l�cens, er dette apparat beregnet t�l �ndendørs brug. Installeres apparatet udendørs kræver dette en t�lladelse.

Liste over gældende landeApparatet skal benyttes � overensstemmelse med de gældende bestemmelser og love � landet, hvor det anvendes. For yderl�gere �nformat�on, kontakt venl�gst det lokale kontor � brugslandet. Se venl�gst http://ec.europa.eu/enterpr�se/rtte/�mplem.htm for den seneste landel�ste.

Page 4: C120 User Danish

Dan

sk�v

Først

Bemærkninger om anvendelse Du skal sørge for at:

• Slukke for produktet før det rengøres.• Bruge en blød klud fugtet med et m�ldt rengør�ngsm�ddel t�l at rengøre d�splaykab�nettet.• Trække st�kket ud af st�kkontakten, hv�s produktet �kke bruges over en længere per�ode.

Du skal undgå at:• Rengøre apparatet med sl�bende rengør�ngsm�dler, voks eller opløsn�ngsm�dler.• Benytte apparatet under følgende forhold:

• I ekstremt varme, kolde eller fugt�ge omg�velser.• På steder som t�ltrækker meget støv og sk�dt.• I nærheden af udstyr, der genererer stærke magnet�ske felter.• I d�rekte sollys.

ForholdsreglerFølg alle advarsler, forholdsregler og vedl�geholdelsesoplysn�nger, der nævnes � denne brugervejledn�ng for at få det maks�male ud af apparatets levet�d.

....................................................................................................

Advarsel! • Undgå at k�gge �nd � projektorens l�nse når lampen er tændt. Det skarpe lys kan skade d�ne øjne.• For at m�ndske r�s�koen for brand eller elektr�sk stød, må dette produkt �kke udsættes for regn eller fugt.• Undgå venl�gst at åbne eller sk�lle dette produkt ad, da dette kan medføre elektr�sk stød.• Tænd først for projektoren og derefter for s�gnalk�lderne.

Page 5: C120 User Danish

1D

ansk

USB 3.0

Projektor Strømadapter med AC-st�k (valgfr�) USB Y-kabel

# Beskr�velse # Beskr�velse1 DC IN st�k 4 Fokusvælgerknap2 USB 3.0 M�kro B type 5 Sokkel3 L�nse

431 2

5

USB 3.0

IntroduktionProduktoversigt

Oversigt over pakkens indholdDenne projektor leveres med alle nedenfor v�ste elementer. Kontroller, at enheden er komplet. Kontakt øjebl�kkel�gt forhandleren, hv�s noget mangler.

P/N:MU.JE000.001

C120 Series

USB 3.0

Taske Brugervejledn�ng Qu�ck-start vejledn�ng

Page 6: C120 User Danish

Dan

sk2

Sådan bruges AC adapterstikketKom godt i gang

T�lslut USB-st�kket t�l d�n notebook og sæt USB-st�kket �nd � projektoren. Hv�s du ønsker et lysere d�splay skal du bruge strømadapteren eller sætte to USB-st�k �nd � d�n notebook.

...................................................................................................Bemærk: Det anbefales at bruge strømadapteren for at opnå den højeste lys�ntens�tet.Bemærk: Hv�s du �kke har en strømadapter anbefales det at t�lslutte USB 3.0, hv�s du har det, eller at sætte de to USB-st�k �nd på den samme s�de af notebooken for at opnå den bedste ydeevne. Sørg venl�gst for, at d�n notebook er � stand t�l at forsyne t�lstrækkel�g strøm gennem USB-portene.Bemærk: Hv�s kun en USB-port er t�l råd�ghed, skal du anvende USB master-st�kket (for en Acer NB).Bemærk: Det anbefales at t�lslutte t�l 2 USB-porte eller bruge en AC adapter, hv�s det er en �kke-Acer NB. Hv�s kun en USB-port er t�l råd�ghed, skal du anvende USB master-st�kket og t�lslutte en AC adapter (for en �kke-Acer NB).Bemærk: Understøtter kun notebook t�l at l�nke en C120.

Sådan tilsluttes projektoren

PUSHPUSHPUSHPUSH PUSHPUSH

1 2 3

PUSHPUSHPUSHPUSHPUSHPUSH

4 5

# Beskr�velse1 Sæt st�kket �. (�llustrat�on #1~3)

2 Udsk�ft st�kket. (�llustrat�on #4~6)

USB 3.0

USB 3.0

1

2

Slave-enhed

Master-enhed

# Beskr�velse1 Strømadapter med AC-st�k

2 USB Y-kabel

.........................................

Bemærk: For at s�kre, at projektoren v�rker ordentl�g med d�n notebook, skal du sørge for at t�m�ngen på skærmen er kompat�bel med projektoren.Bemærk: Sørg venl�gst for, at USB kablet s�dder er sluttet ordentl�gt t�l computeren.

Page 7: C120 User Danish

3D

ansk

Minimum systemkrav:• Core 2 Duo 2,0Ghz• 2GB DDR SDRAM

................................................................................................

Bemærk: V�deo playback anbefales �kke ved brug af netbook eller CULV notebook (CPU strømstyrkebegrænsn�ng).Bemærk: Dual-core notebook eller højere anbefales hv�s du ønsker en jævn v�deogeng�velse.Bemærk: USB båndbredden afhænger af USB 3.0 eller 2.0 specifikation.

Understøttet OS:• W�ndows XP Home eller Profess�onal 32-b�t Serv�ce Pack 3 eller senere• W�ndows V�sta 32- og 64-b�t Serv�ce Pack 2 eller senere• W�ndows 7 32- og 64-b�t.

................................................................................................

Bemærk: Mac OS og Andro�d OS understøttes �kke.

Visning via USBUSB projekt�on er en letanvendel�g funkt�on t�l projekt�on af en NB/PC-skærm v�a et enkelt USB-kabel, uden behov for dr�vere. C120 yder både USB3.0 projekt�on og USB2.0 projekt�on.Når du t�lslutter d�n projektor første gang, v�l NB/PC automat�sk opfange C120 og følge �nstrukt�onerne på skærmen for at �nstallere appl�kat�onen – Acer D�splayPal. Kør dlusb_launcherC120.exe og d�n NB/PC skærm v�l bl�ve projekteret ud v�a C120. God fornøjelse med d�n USB-projekt�on.Acer D�splayPal v�l bl�ve v�st som �kon, og du v�l se “C120 opfanget” så snart C120 er klar t�l brug.

Sluk projektorenNår du er færd�g med at bruge projektoren skal du frakoble USB-Y-kablet fra d�n notebook.

................................................................................................

Bemærk: Hv�s C120 sk�fter t�l standby, skal du gen�ndsætte USB-kablet.

Installation med AutoPlay

Ved første opstart, skal du følge tr�n 1-3 for at opsætte d�n pc, før du slutter d�n C120 t�l USB porten på d�n computer.

Trin_1: Deakt�ver venl�gst d�t ant�v�russoftware, og slut d�n C120 t�l d�n computer �gen, hvorefter den v�ses på skærmen.

Trin_2: Sørg for, at du er logge på som "Adm�n�strator" på d�n computer.

[

W�ndows “Start” [ [

Page 8: C120 User Danish

Dan

sk4

Trin_4: Slut d�n C120 t�l USB porten på d�n computer

USB 3.0

Trin_5: D�n C120 v�ser ACER velkomstlogoet

Trin_6: Kør “dlusb_launcherC120.exe” programmet

Når d�n computer v�ser "AutoPlay" v�n-duet, skal du vælge "Always do th�s software and games", og kør herefter “dlusb_launcherC120.exe”.

............................................................................................

Bemærk: Hv�s "AutoPlay" v�nduet �kke åbner, skal du højrekl�kke med musen og åbne "C120 CD D�ver d�sk", og kør herefter"dlusb_launcherC120.exe" programmet herfra.

[ [

Trin_3: Nulst�l pc "AutoPlay" funkt�onen Nulst�l "AutoPlay" t�l standard�ndst�ll�ngerne og akt�ver "USe AutoPlay for all med�a and dev�ces".

[ [ [ [

[

Page 9: C120 User Danish

5D

ansk

Trin_8: C120 vser pc-b�lledet.

Computeren finder automatisk din C120, og viser styrei-konet. D�n C120 sørger også for, at v�se pc-skærmb�lle-det r�gt�gt.

.....................................................................................................

Bemærk: Sørg for, at "AutoPlay" står på "Install" eller "run program from your med�a".

[ [ [ [

Bemærk: Det kan godt tage lidt tid for din computer, at finde USB tilslutningen, hvis det er første gang den bruges. Når du ser v�nduet ovenfor, har d�n C120 fundet d�n computer.Bemærk: Brug venl�st d�n C120, når d�n computer har startet eller genopstartet operat�vsystemet.Bemærk: Sørg for, at du er logget på som adm�n�strator på d�n computer.Bemærk: D�t ant�v�rusprogram v�l mul�gv�s spørge, som du ønsker at køre programmet fra C120. Bemærk: Det anbefales, at du �kke bruger andre USB enheder (såsom eksterne opt�ske drev, eksterne hard-d�ske, oplader t�l d�n mob�ltelefon eller andre enheder), når du bruger d�n USB projektor.Bemærk: USB projektoren kan �kke bruges med D�rectX pc-sp�l.

Trin_7: T�llad “C120_dlusb Appl�cat�on” programmet at køre

Når v�nduet “User Account Control” kommer frem, skal du vælge“YES”.

Page 10: C120 User Danish

Dan

sk6

Skærmtilstand

Acer DisplayPalKl�k på �konet for Acer D�splayPal hv�s du ønsker at justere opsætn�ngen.

Du kan vælge spejlt�lstand eller 800x600 t�lstand t�l v�sn�ng. 800x600 er standardopsætn�ngen.

StrømtilstandDu kan vælge Automat�sk strømt�lstand og ECO-t�lstand. Automat�sk strømt�lstand er standard.

Der henv�ses t�l tabellen nedenfor for valg af en passende t�lstand.

Strømt�lstand Anvendt USB-portTotal

strømforsyn�ng (reference)

Bedømmelse af lys�ntens�tet ved ★ Lys�ntens�tet

(enhed: lm)

Bemærkn�ng

Auto Adapter NA 20W ★★★★★★★ Anbefalet

USB 3.0 x 1 (Master) 1 port, USB 3.0 x 1 9W ★★★★★★Ingen adapter, NB med USB 3.0 port

USB 2.0 x 2 2 porte, USB 2.0 x 2 7W ★★★★★Ingen adapter, NB kun med USB 2.0 port

USB 2.0 x 1 (Master) 1 port, USB 2.0 x 1 4W~7W ★★★★Afhæng�gt af USB-strømmen (kun for en Acer NB)

Eco Adapter NA 12W ★★★★★★ Anbefalet ved st�lhed

USB 3.0 x 1 (Master) 1 port, USB 3.0 x 1 4,5W ★★ Afhæng�gt af USB-strøm

USB 2.0 x 2 2 porte, USB 2.0 x 2 4W ★★ Afhæng�gt af USB-strøm

USB 2.0 x 1 (Master) 1 port, USB 2.0 x 1 4W ★★Afhæng�gt af USB-strømmen (kun for en Acer NB)

Page 11: C120 User Danish

7D

ansk

Sådan optimeres billedstørrelse og afstand

Ønsket Afstand

(m) <A>

Skærmstørrelse Top <C>D�agonal (tomme)

<B>

B x H(cm)

Fra bund t�l top af b�llede

(cm) 0,37 10 22 x 12 120,5 14 30 x 17 171,0 27 61 x 34 341,5 41 91 x 51 512,0 55 121 x 68 682,5 68 152 x 85 853,0 82 182 x 102 1023,5 96 212 x 119 119

3,65 100 221 x 124 124

Vælg den passende afstand t�l d�t behov. Efter �nstallat�onen kan du nu nyde d�n USB-projekt�on.

FejlfindingBilag

Nogle løsn�nger t�l problemer du kan møde:

# Problem Løsn�ng1 Der v�ses �ntet b�llede på

skærmen• Sørg for at USB-kablerne er t�lsluttet korrekt og s�kkert.• Sørg for at d�n notebook er tændt.• Kontroller venl�gst at Master USB-st�kket er sat �.• Det anbefales at bruge en strømadapter, hv�s det �kke er en Acer Notebook.

2 B�lledet er ude af fokus • Juster fokusvælgerknappen• Juster afstanden fra skærmen for at t�lpasse t�l d�ne v�sn�ngsbehov.

3 B�lledet er for l�lle eller for stort.

• Flyt projektoren tættere på, eller længere væk fra skærmen.

4 Billedet flimrer • Juster strømforsyn�ngen, da USB-strømmen �kke er t�lstrækkel�g. Følg �nstrukt�onerne på skærmen for at justere.

• USB strømadapteren på markedet er vejledende.

OmOm: Informat�on om Acer D�splayPal vers�on.

Skærmstørrelse

27" <B>

Højde:34cm<C>

<A>1,0 mØnskede Afstand

Page 12: C120 User Danish

Dan

sk8

VGA Analog - PC s�gnal

T�lstand Opløsn�ng L. frekvens (Hz)

H.frekvens[KHz]

SVGA 800 x 600 60 37,9

XGA 1024 x 768 60 48,4

SXGA 1280 x 1024 60 64,0

Quad VGA 1280 x 960 60 60,0

SXGA+ 1400 x 1050 60 65,3

UXGA 1600 x 1200 60 75,0

KompatibilitetstilstandeA. PC 4:3 timing B. PC Wide timing

VGA Analog - PC s�gnal

T�lstand Opløsn�ng L. frekvens (Hz)

H.frekvens[KHz]

WXGA 1280 x 768 60 47,8

WXGA 1280 x 720 60 44,8

WXGA 1280 x 800 60 49,6

WXGA 1024 x 768 60 59,9

WSXGA+ 640 x 480 60 65,3

WSXGA+ 800 x 600 60 67,5

WSXGA+ 1024 x 768 60 47,7

Specifikationer

Projekt�onssystem DLP® Vægt 176 gOpløsn�ng Nat�ve FWVGA (854 x 480)

D�mens�oner 110 x 85 x 25 mm(4,3" x 3,3" x 0,98")V�sbare farver 16,7 m�ll�oner farver

Lodret rate for opdater�ng af scann�ng 25 Hz t�l 86 Hz Input-grænseflade DC IN x 1

USB 3.0 M�kro B type x 1 Vandret scann�ngshast�ghed 30 KHz t�l 100 KHz

Strømforsyn�ng40W AC adapter (19V/2,54A, 100V ~ 240V AC)USB-strøm (type A) fra NBProjekt�onsl�nse F = 1,87, f = 11,00mm

Manuel fokusSkærmstørrelse for projekt�on 10" (25 cm) ~ 100" (365 cm) Strømforbrug for AC

adapterStandby <0,5 WNormal t�lstand <23 W

B�lledformat 16:9 (Nat�ve), 4:3Projekt�onsforhold 55" ved 2 m (1,65:1)

Standardt�lbehør

AC adapter med AC-st�k x 1USB Y-kabel x 1Taske x 1 Brugervejledn�ng (CD-ROM) x1 Qu�ck-start vejledn�ng x1

Dr�ftstemperatur 5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°FDr�ftsfugt�ghed 35 ~ 80%RHNotebook kompat�b�l�tet W�ndows XP/V�sta/W�n7