of 60 /60
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINŢEI ORDINUL Nr.1572 din 15.10.2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru proiectarea si execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri", indicativ C107/002 In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcţii, cu modificările ulterioare, In temeiul prevederilor art.2 pct.45 si ale art.4 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.3/2001 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinţei, Având in vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare Generala nr.44/18.04.2002, Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuinţei emite următorul ORDIN : Art.1. Se aproba reglementarea tehnica "Normativ pentru proiectarea si execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri", indicativ C107/002, elaborata de Institutul National de CercetareDezvoltare in Construcţii si Economia Construcţiilor Bucureşti (ÎNCERC) si prevăzuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art.2. Prezentul ordin se publica in Buletinul Construcţiilor. Art.3. La data publicării prezentului ordin, isi inceteaza aplicabilitatea reglementarea tehnica „Normativ pentru proiectarea si execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri", indicativ C10782, aprobata prin ordinul ICCPDC nr. 128/2.11.1982. Art.4.Directia Generala Tehnica in Construcţii va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin. MINISTRU MIRONTUDOR M1TREA

C107!0!2002 Normativ Pentru Proiectarea Si Executia Lucrarilor de Izolatii Termice La Cladiri

Embed Size (px)

Text of C107!0!2002 Normativ Pentru Proiectarea Si Executia Lucrarilor de Izolatii Termice La Cladiri

 • MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORSILOCUINEI

  ORDINULNr.1572

  din 15.10.2002

  pentruaprobareareglementariitehnice"Normativpentruproiectareasiexecuialucrrilordeizolaii

  termicelacldiri",indicativC107/002

  In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea inconstrucii,cumodificrileulterioare,

  In temeiul prevederilor art.2 pct.45 si ale art.4 alin.(3) din Hotrrea Guvernuluinr.3/2001privind organizarea si funcionareaMinisteruluiLucrrilorPublice,Transporturilor siLocuinei,

  AvndinvedereavizulComitetuluiTehnicdeCoordonare Generalanr.44/18.04.2002,Ministrullucrrilorpublice,transporturilorsilocuineiemite urmtorul

  ORDIN:

  Art.1. Se aproba reglementarea tehnica "Normativpentru proiectarea si execuialucrrilor de izolaii termice la cldiri", indicativ C107/002, elaborata de InstitutulNational de CercetareDezvoltare in Construcii si Economia Construciilor Bucureti(NCERC)siprevzutainanexacarefaceparteintegrantadinprezentulordin.

  Art.2. PrezentulordinsepublicainBuletinulConstruciilor.Art.3.Ladatapublicriiprezentuluiordin, isi inceteazaaplicabilitatea reglementarea

  tehnicaNormativpentruproiectareasiexecuialucrrilordeizolaiitermicelacldiri",indicativ C10782,aprobataprinordinulICCPDCnr.128/2.11.1982.

  Art.4.Directia Generala Tehnica in Construcii va aduce la indeplinire prevederileprezentuluiordin.

  MINISTRU

  MIRONTUDORM1TREA

 • MINISTERULLUCRRILORPUBLICETRANSPORTURILORILOCUINEI

  NORMATIVPENTRUPROIECTAREAIEXECUTAREALUCRRILORDEIZOLAIITERMICELACLDIRI

  Indicativ:C107/002

  Elaboratde:

  INSTITUTULNAIONALDECERCETAREDEZVOLTARENCONSTRUCIIIECONOMIACONSTRUCIILORINCERCBucureti

  Directorgeneral:prof.dr.ing.DanLUNGU

  DEPARTAMENTULFIZICACONSTRUCIILOR,INTERACIUNECONSTRUCII MEDIU

  DirectorDepartament:dr.ing.IoanPEPENARefLaborator:fiz.ConstanaMARINPERIANUefdeproiect:dr.ing.AdrianABREA

  Avizatde:

  DIRECIAGENERALTEHNICNCONSTRUCIIMLPTL

  Directorgeneral:ing.IonSTNESCUResponsabillucrareMLPTL:ing.PaulaDRAGOMIRESCU

 • CUPRINS

  1 OBIECT I DOMENIU DEAPLICARE...

  2 REFERINE....

  3 DEFINIII,SIMBOLURIIUNITIDEMSUR...

  3.1Definiii3.2 Simboluri i uniti de

  msur.

  4 CONDIII TEHNICE I CRITERII DE PERFORMAN PENTRUIZOLAIATERMIC....

  5 CONDIII TEHNICE DE PERFORMAN PENTRU MATERIALETERMOIZOLANTE.

  5.1Clasificare.5.2Condiiitehnicedecalitate.5.3 Valori de control ale caracteristicilor termotehnice de calcul ale materialelor

  termoizolante.

  6 PRINCIPIIDECONFORMAREHIGROTERMICAELEMENTELORDECONSTRUCIEIACLDIRILOR

  6.1Prevederigenerale6.2 Prevederi specifice pereilorexteriori.6.3Prevederispecificeacoperiurilor6.4Prevederispecificeplaneelor6.5 Prevederi specifice pereilor interiori ce separ spaii nclzite de spaiireci...6.6 Prevederispecificeelementelorvitrate

  7 PREVEDERIREFERITOARELAPUNEREANOPERASTRATURILORTERMOIZOLANTE N ALCTUIREA ELEMENTELOR DECONSTRUCIE

  7.1Generaliti7.2Lucrripregtitoare..7.3Executarealucrrilor7.4Prevederispecificepentrutermoizolareapereilor

 • 7.5Prevederispecificepentrutermoizolareaacoperiurilor7.6Prevederispecificepentrutermoizolareaplaneelorpestespaiireci..7.7Prevederispecificepentruelementelevitrate7.8Msurilaexecutarealucrrilordeizolaii termicepetimpfriguros

  8 CONTROLULCALITIILUCRRILOR

  9 REGULIDEEXPLOATAREINTREINERE

  10 MSURIDEPROTECIAMUNCIIISIGURANLAFOC

  ANEXAA (informativ) VALORI DE CONTROL ALECARACTERISTICILOR TERMOTEHNICE DE CALCULPENTRUUNELEMATERIALETERMOIZOLANTEUTILIZATENMODCURENT..

  ANEXAB REFERINE...

 • NORMATIV PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREALUCRRILORDEIZOLAIITERMICELACLDIRI

  IndicativC107/002

  nlocuieteC10782

  1 OBIECT I DOMENIU DE APLICARE

  1.1 Prezentul normativ cuprinde principii generale ce trebuie avute n vedere nactivitateadeconcepie,proiectareiexecuieaizolaieitermicelacldirinoi,prinlucrridetermoizolare a diferitelor elemente i subansambluri ale acestora. Pentru cldirile existente,prevederileprezentuluinormativaucaracterderecomandare.

  Principiile specifice privind calculul higrotermic al elementelor de construcie alecldirilorsunttratatendetaliunnormativeledinseriaC107(C107/1... 7).

  Prevederilenormativuluisereferlaelementeledeconstrucielacarecapacitateadeizolaretermicesterealizatsauestecompletatprintrunstratprevzutspecial nalctuireaelementuluideconstruciestrattermoizolantrealizatdinmaterialetermoizolanteeficiente.

  1.2nconcepiaprezentuluinormativ,elementeledeconstruciecroratrebuiesliseasigureoanumitcapacitatedeizolaretermicsunt:

  elementeceseparmediulexteriordemediulinterior,cutemperaturidiferite

  elemente interioare de compartimentare care delimiteaz spaii nchise cutemperaturideexploatarecarediferntreelecumaimultde50C.

  1.3Prinizolareatermicacldirilorseurmrete:

  asigurareauneiambianetermicecorespunztoareninteriorulspaiilornchise

  eliminarea riscului de condens pe suprafaa interioar a elementelor deconstrucie

  evitarea acumulrii de ap n structura elementelor de construcie ca urmare acondensriivaporilordeapnstructuralor

  reducereaconsumurilorenergeticenexploatare.

  NOT

  1. Pentru construcii cu condiii demediu interior sau exterior deosebite (spaii cumedii agresive, construcii frigorifice, construcii subterane, depozite pentru

 • pstrarea produselor agricole, etc.), prevederile prezentului normativ se vorcoroboracureglementriletehnicespecificeacestortipurideconstrucii.

  2. Pentru elementele de construcie cu izolaie termic repartizat (de ex. pereimonostratdinzidrie, betoaneuoare,etc.) prevederileprezentului normativ seaplicnumai ncazul ncare mbuntireaperformanelor termice serealizeazprinprevedereaunuistrattermoizolant.

  2 REFERIN E

  PrevederiledinprezentulnormativvorfiutilizatempreuncureglementriledatenANEXAB.

  NOT

  Laaplicarea reglementrilor tehnice lacarenuestespecificatanuldeeditare, sevaluanconsiderareultimaediienvalabilitate

  3 DEFINITII, SIMBOLURI SI UNITATI DE MASURA

  3.1Definiii

  Principaliitermeniutilizainprezentulnormativauurmtoarelesemnificaii:

  material termoizolant material sauprodusuzinat, avndconductivitatea termicdecalculmaimicsauegalcu0,10W/(mK),destinatsconfereelementuluideconstrucie,n structura cruia se nglobeaz, performane higrotermice corespunztoare nivelurilor deperformanstabiliteprinreglementri

  suportal stratuluideizolaretermic componentaunuielementdeconstruciecare asigur rezistena, rigiditatea i planeitatea necesar pentru a putea aplica i susine pesuprafaasaunstratdematerial

  strat de protecie a izolaiei termice component a unui element de construcieinterpus ntre componenta termoizolant a acestuia i mediul nconjurtor (exterior sauinterior)careasigurproteciatermoizolaieifadeaciuniledeoricenaturaleagenilordemediuimecanicipoatefiaplicatdirectsaudistanat,crendunstratdeaerventilat

  barier contra vaporilor de ap component a unui element de construcie,dispus perpendicular pe direcia demigrare a vaporilor de ap, cu rezisten neglijabil latransferdecldurdarcuofoartemarerezistenlapermeabilitatelavapori,avndroluldeareducerisculdecondensalvaporilordeapnstructuraelementului

  barierantivntcomponentaunuielementdeconstruciepermeabillavaporideap dar care mpiedic ptrunderea curenilor de aer din stratul ventilat n termoizolaia

 • alctuit,deregul,dinmaterialedenaturfibroas(deex.produsedinvatmineralsaudinvatdesticl)

  stratdeaerventilatcomponentaunuielementdeconstrucieprincaresepermitecirculaia aerului prin tiraj termic i/sau vnt i care are drept scop principal evacuareavaporilor de ap n exces spremediul ambiant poate fi realizat continuu sau sub formdecanale

  strat de difuzie a vaporilor de ap component a unui element de construcie,aflatnainteauneibarieredevapori(nraportcusensuldecirculaieaacestora)ialcruiroleste de a asigura difuzia tangenial a vaporilor de ap i/sau o destindere a aerului sau avaporilordeapsubpresiune

  deflector elementprincareseasigur:

  tirajul stratului de aer ventilat i evacuarea n atmosfer a vaporilor de ap, laacoperiuriialctuiridearpantecunvelitorineetanelavaporideap

  comunicareacuatmosferaastratuluidedifuzieavaporilordeap

  accesoriielementecareasigur:

  fixarea(legtura,solidarizarea)straturilordetermoizolaie,suportiprotecie

  continuitateaizolaieitermice

  admisiaievacuareaaeruluidinstratulventilat.

  tratamentedeprotecietratamentedeignifugare,biocizareihidrofobizaresaudeprotecieaarmturilorexpuseladegradare(metalice,fibredesticl)

  vitraj termoizolant vitrajcare limiteazpierderiledecldur, fiindconstituitdindou sau mai multe foi transparente/translucide (din sticl obinuit sau cu proprietispeciale, din policarbonai, etc.), dispuse distanat, ntreg ansamblul fiind nchis etan pemargine,spaiuldintrefoifiindumplutcuaersauunaltgazmaitermoizolantdectaerul

  punte termic zon a unui element de construcie n care rezistena termicspecific este sensibilmaimic dect rezistena termic specific n cmp a elementului deconstrucierespectiv

  anvelopacldiriitotalitateaelementelordeconstrucieperimetralecaredelimiteazvolumul interior (nclzit) al unei cldiri, de mediul exterior sau de spaii nenclzite dininteriorulcldirii

  amplitudine de oscilaie a temperaturii aerului interior variaia maxim atemperaturiiaeruluiinteriorfadetemperaturaconvenionaldecalcul

 • coeficientdeasimilaretermicamaterialuluitermoizolant(s)densitateafluxuluitermic maxim, corespunztoare amplitudinii temperaturii pe suprafaa interioar, egal cuunitatea.Aceastmrimedepindedeparametriimaterialuluistrbtut:conductivitatetermic,densitate,capacitatecaloricmasiclapresiuneconstantideperioadaoscilaiilordensitiifluxuluitermic

  coeficientglobaldeizolaretermicauneicldiri(unitifuncionale)(G)sumapierderilor de cldur realizate prin transmisie direct prin aria anvelopei cldirii, pentru odiferendetemperaturntreinterioriexteriorde1K,raportatlavolumulcldirii, lacarese adaug pierderile de cldur aferente remprosptrii aerului interior, precum i celedatorateinfiltraiilorsuplimentaredeaerrece

  coeficientde transfer termic (transmita termic) (U) fluxul termic, n regimstaionar,raportatlaariadetransfertermici ladiferenadetemperaturdintretemperaturilemediilorsituatedeoparteidealtaaleunuielementdenchidere

  conductivitatetermic(l)proprietateamaterialelordeapermitetrecereafluxuluitermic,exprimatprinfluxultermiccestrbateprinunitateadesuprafaunstratomogen,cugrosimea de un metru, din cadrul unui element de construcie plan, cnd diferena dintretemperaturilepeceledousuprafeealestratuluiesteegalcuunitatea

  densitate aparent a unuimaterial termoizolant (r) masa unitii de volum amaterialuluinstareuscat

  densitateafluxuluitermicfluxultermicraportatlaariaprincaresefacetransferuldecldur

  diferendetemperaturpeverticalntrenivelulcapuluiinivelulgleznelordiferenadetemperaturpevertical, ntretemperaturaaeruluimsuratla1,7mi la0,1mdeasuprapardoselii(pentruopersoannpicioare)saula1,1mirespectiv0,1m(pentruopersoaneznd)

  flux termic cantitatea de cldur transmis n unitatea de timp, la sau de la unsistem

  indicePMVopiuneamedieprevizibilaunuigrup importantdepersoaneasuprasenzaiei termiceprodusdeunanumitmediu,exprimatprinreferire laoscarcu7nivelecuprinsentre,,frigi,,caldindicelePMVestebazatpebilanultermicalcorpuluiuman

  permeabilitatelaaer proprietateamaterialelordeconstruciedeapermitetrecereafluxuluide aer, exprimatprin fluxuldeaercare strbateprinunitateadesuprafaun stratomogen,cugrosimeadeunmetru,dincadrulunuielementdeconstrucieplan,cnddiferenadintrepresiunileaeruluipeceledousuprafeealestratuluiesteegalcuunitatea

 • permeabilitate la vapori proprietatea materialelor de construcie de a permitetrecerea vaporilor de ap, exprimat prin fluxul de vapori care strbate prin unitatea desuprafaunstratomogen,cugrosimeadeunmetru,dincadrulunuielementdeconstrucieplan,cnddiferenadintrepresiunilevaporilorpeceledousuprafeealestratuluiesteegalcuunitatea

  temperatur a punctului de rou (r) temperatura aerului la care presiuneaparialavaporilordeapdevineegalcuceadesaturaieidelacareseproducefenomenuldecondens

  rezisten termic specific (R) diferena de temperatur raportat la densitateafluxuluitermic,nregimstaionar

  rezistenlapermeabilitatelaaeraelementuluideconstrucieplan(Ra)sumarezistenelorlapermeabilitatelaaerastraturilorelementuluideconstrucieplan

  rezisten lapermeabilitate la vapori a elementului de construcieplan sumarezistenelorlapermeabilitatelavaporiastraturilorelementuluideconstrucieplan

  tasare caracteristicmecanicprivinddeformabilitateaunuimaterial termoizolant,exprimat prin variaia relativ a grosimii acestuia sub efectul unei ncrcri staticeprestabilite,funciedetipulmaterialului

  temperaturmedieasuprafeeiinterioareaunuielementdeconstruciemediatemperaturilor de pe suprafaa interioar a elementului de construcie, calculat pe bazacmpuluidetemperaturdeterminatprincalculnumericsauarezistenelor termicespecificedeterminateexperimental

  umiditaterelativaaerului () raportuldintrepresiuneapariala vaporilordeap din aerul umed i presiunea de saturaie a vaporilor de ap la aceeai temperatur ipresiunetotal

  umiditate a materialului (masic/volumic) (m/v) masa apei evaporabileraportatlamasa/volumulmaterialuluiuscat.

  3.2Simboluriiunitidemsur

  Simbolurile i unitile de msur ale principalilor termeni utilizai n prezentulnormativsuntconformtabeluluinr.1.

  Tabelulnr.1

  Simbol Termen Unitatedemsur

  1 2 3PMV opiuneamedieprevizibil Ti temperaturainterioardecalcul

  0C

 • Tsi temperaturapesuprafaainterioar0C

  qr temperaturapunctuluiderou0C

  ji umiditatearelativaaeruluiinterior % DTi diferenadintretemperaturainterioarTiitemperaturapesuprafaa

  interioarTsi KATi amplitudineadeoscilaieatemperaturiiaeruluiinterior

  0C r densitateaaparentaunuimaterial kg/m3

  l conductivitateatermicdecalculaunuimaterial W/(mK)s coeficientuldeasimilaretermicaunuimaterial W/(m2K)

  mD factorulrezisteneilapermeabilitatelavaporiaunuimaterial mw cantitateadevaporicarepoatecondensanelementuldeconstrucien

  perioadareceaanului kg/m2

  mv cantitateadeapcaresepoateevaporanperioadacaldaanului kg/m2

  Ra rezistenalapermeabilitatelaaeraelementuluideconstrucie m/sRamin rezistenaminimnecesarlapermeabilitatelaaeraelementuluide

  construcie m/sU coeficientuldetransfertermic(transmitanatermic) W/(m2K)G coeficientulglobaldeizolaretermicpentrucldiridelocuit W/(m3K)GN coeficientulglobalnormatdeizolaretermicpentrucldiridelocuit W/(m3K)G1 coeficientulglobaldeizolaretermicpentrucldiricualtdestinaie

  dectceledelocuit W/(m3K)G1ref coeficientulglobaldereferinpentrucldiricualtdestinaiedectcele

  delocuit W/(m3K)A ariadetransfertermic(ariaanvelopei)auneicldiri m2

  V volumulinterior,nclzit,alcldirii m3

  R rezistenatermicspecificcorectat m2K/WRm rezistenatermicspecificmedieaunuielementdeconstrucie m

  2K/WRmin rezistenatermicspecificminimaunuielementdeconstrucie m

  2K/WRnec rezistenatermicspecificnecesar m

  2K/W wm coninutuldeumiditatemasic kg/kg wv coninutuldeumiditatevolumic m

  3/m3

  FT factoruldeconversiepentrutemperatur

  Fw factoruldeconversiepentruumiditate fT coeficientuldeconversiepentrutemperatur K

  1

  mfcoeficientuldeconversiepentruumiditatemasic kg/kg

  vfcoeficientuldeconversiepentruumiditatevolumic m3/m3

  4 CONDI II TEHNICE I CRITERII DE PERFORMAN PENTRU IZOLA IA TERMIC

  Prezentul normativ cuprinde n special prevederi referitoare la condiiile tehnice iparametrii corespunztori cerinei D Igien, sntatea oamenilor, refacerea i protecia

 • mediuluiicerineiEIzolaietermic,hidrofugieconomiedeenergie.Laproiectareai executarea lucrrilor de izolaii termice se va avea n vedere i respectarea celorlaltecerine specificate nart.5dinLegeanr.10/1995 (inclusiv acondiiilorprivindsigurana lafocprovenindattdininteriorulctidinexteriorulcldirilor).

  n cele ce urmeaz sunt prezentai parametrii i nivelurile de performan pentrucondiiilortehnice:

  Mediuhigrotermicntabelulnr.2

  Izolaretermicieconomiedeenergientabelulnr.3.

  Tabelulnr.2

  Nr.crt Parametrudeperforman Niveldeperformant

  Metoddedeterminare

  0 1 2 3Unitatefuncional

  1 Indicele global de confort PMV(opiuneamedieprevizibil)

  conformreglementrilortehnicespecificediferitelor

  categoriideconstrucii,datenANEXAB

  SRISO7730

  2 Temperaturainterioardecalcul conformnormativuluiC107/3istandarduluiSR19072

  SREN22726

  3 Umiditatearelativaaeruluiinterior conformreglementrilortehnicespecificediferitelor

  categoriideconstrucii,datenANEXAB

  SREN22726

  4 Diferena de temperatur (DTi max)ntre temperatrura interioar decalcul (Ti) i temperatura medie asuprafeelor interioare aleelementelordelimitatoare(Tsi)

  conformnormativuluiC107/3ireglementrilortehnicespecificediferitelor

  categoriideconstrucii,datenANEXAB

  C107/3

  5 Amplitudinea de oscilaie atemperaturiiaeruluiinterior(ATi)

  conformnormativuluiC107/7ireglementrilortehnicespecificediferitelor

  categoriideconstrucii,datenANEXAB

  C107/7

  6 Asimetria temperaturii radiante fade un element plan, n direcieverticaliorizontal

  conformreglementrilortehnicespecificediferitelor

  categoriideconstrucii,datenANEXAB

  SREN22726

  7 Diferena de temperatur a aeruluipe vertical ntre nivelul capului inivelulgleznelor

  conformreglementrilortehnicespecificediferitelor

  categoriideconstrucii,datenANEXAB

  SREN22726

 • 8 Vitezacurenilordeaer conformreglementrilortehnicespecificediferitelor

  categoriideconstrucii,datenANEXAB

  SREN22726

  Elementedenchidere9 Rezistena termic specificcorectata

  elementelordenchidereconformnormativC107/3:R Rnec C107/3

  10 Temperatura minim a suprafeeiinterioare a elementelor de construcie(Tsimin)

  Tsimin > qr C107/3

  11 Procentul de cretere a umiditiimaterialelor componente ale structuriielementului de nchidere, ca urmare acondensriivaporilordeap

  conformnormativuluiC107/6

  C107/6

  12 Cantitatea de ap acumulat ninteriorul elementelor de nchidere, delaunanlaaltul,datoritfenomenuluidecondens

  nuseadmiteacumularedeapdelaunanlaaltul

  C107/6

  13 Rezistena la permeabilitate la aer aelementelordenchidere

  conformSTAS6472/7 STAS6472/7

  14 Energia transferat de la picior sprepardoseal (legat de senzaia de rece cald)

  conformreglementrilortehnicespecifice

  diferitelorcategoriideconstrucii,daten

  ANEXAB*)

  STAS6472/10

  *) Clasificareapardoselilor,nfunciedetransferuldecldurdelapiciorsprepardoseal,lacontactuldescurtdurat(1minut)idelungdurat(10minute)sefacenconformitatecuprevederiledinSTAS6472/10.

  Tabelulnr.3

  Nr.crt.

  Parametrudeperforman NiveldeperformantMetoddedeterminare

  0 1 2 3Cldireanansamblu

  1 Coeficientulglobaldeizolaretermic pentrucldiridelocuit:G GN

  pentru cldiri avnd altdestinaie dect cele delocuit:G1 G1ref

  C107/1

  C107/2

  Elementedenchidere2 Rezistena termic corectat,mediepe

  cldire,afiecruielementdenchidere Rm Rmin C107/3

 • 5CONDIIITEHNICEDEPERFORMANPENTRUMATERIALETERMOIZOLANTE

  5.1Clasificare

  5.1.1Dupnaturalor,materialeletermoizolanteseclasificn:

  a) materiale anorganice (ex: produse din vat mineral sau vat de sticl, sticlspongioas,etc.)

  b) materialedinpolimerisintetici(ex:polistiren,poliuretan,etc.)

  5.1.2Duprigiditate,materialeletermoizolanteseclasificn:

  a) materialefoarterigideclasaT1materialecareautasareamaimicde1%subsarcinade2000N/m2

  b) materialerigideclasaT2materialecareautasareacuprins ntre1%i5%subsarcinade2000N/m2

  c) materialesemirigideclasaT3materialecare au tasareacuprins ntre5%i10%subsarcinade2000N/m2

  d) materialeuortasabileclasaT4materialecareautasareacuprinsntre10%i20%subsarcinade2000N/m2

  e) materialefoartetasabileclasaT5materialecareautasareamaimarede20%subsarcinade2000N/m2 .

  5.2Condiiitehnicedecalitate

  Materialeletermoizolantetrebuiesndeplineasccondiiiledecalitateprezentatencontinuare.

  5.2.1Condiiiprivindconductivitateatermic

  Conductivitateatermicdecalcultrebuiesfiemaimicsaucelmultegalcu0,10W/(mK).

  5.2.2Condiii privinddensitatea

  Densitatea aparent n stare uscat a materialelor termoizolante trebuie s fie maimicsaucelmultegalcu550kg/m3.

  5.2.3Condiiiprivindrezistenamecanic

 • Materialeletermoizolantetrebuiesprezintestabilitatedimensioanlicaracteristicifizicomecanice corespunztoare, n funcie de structura elementelor de construcie n caresunt nglobate sau de tipul straturilor de protecie, astfel nct materialele s nu prezintedeformri saudegradri permanente, din cauza solicitrilormecanice datorate procesului deexploatare,ageniloratmosfericisauaciunilorexcepionale.

  5.2.4Condiiiprivinddurabilitatea

  Durabilitateamaterialelortermoizolantetrebuiesfienconcordancudurabilitateacldirilor i a elementelor de construcie n care sunt nglobate, ct i cu gradul deaccesibilitatepentrueventualeleinterveniincazdedegradareaizolaieitermice.

  5.2.5Condiiiprivindsiguranalafoc

  Comportarealafocamaterialelortermoizolanteutilizatetrebuiesfienconcordancucondiiile normate prin reglementrile tehniceprivind sigurana la foc,astfel nct snudepreciezerezistenalafocaelementelordeconstruciepecaresuntaplicate/nglobate.

  5.2.6Condiiidinpunctdevederesanitarialprotecieimediului

  5.2.6.1 Materialele utilizate la realizarea izolaiei termice a elementelor deconstrucienutrebuiesemanendecursulexploatriimirosuri,substanetoxice,radioactivesau alte substane duntoare pentru sntatea oamenilor sau care s produc poluareamediuluinconjurtor.

  5.2.6.2ncazulutilizriiizolaieitermicedinmaterialecarepeparcursulexploatriipotdegajapulberi natmosfer(produsedinvatmineral,vatdesticl,etc.)trebuiesserealizezeproteciaetansaunglobareanstructuriprotejateaacestora.

  5.2.7Condiiiprivindcomportarealaumiditate.

  Materialele termoizolante trebuie s fie stabile la umiditate sau s fie protejatempotrivaumiditii.

  5.2.8Condiiiprivindcomportarealaagenibiodegradabili

  Materialele termoizolantetrebuiesreziste laaciuneaagenilorbiologici saus fietratatebiocidsauprotejatecustraturideprotecie.

  5.2.9Condiiispeciale

  5.2.9.1 Materialele termoizolante trebuie s permit aplicarea lor n structuraelementelordeconstruciesauaplicareaunorstraturideproteciepesuprafaalor.

  5.2.9.2Materialeletermoizolantenutrebuiesconinsausdegajesubstanecaresdegradezeelementelecucarevinncontact(inclusivprincoroziune).

 • 5.2.9.3Materialeletermoizolantecaresemonteazprinprocedeelacaldnutrebuiesprezintefenomenedenmuieresautasarelatemperaturimaimicidectceledeaplicare.ncazcontrarelevortrebuisfieprevzutedinfabricaiecuunstratdeprotecie.

  5.2.10Condiiiprivindpunereanoper

  Materialele termoizolante trebuie s permit o punere n oper care s pstrezeconstanacaracteristicilorfizicomecaniceideizolaretermicncondiiideexploatare.

  5.2.11Condiiiprivindcontroluldecalitate

  5.2.11.1 Materialele noi sau cele tradiionale produse n strintate trebuie s fieagrementatetehnicpentruutilizarealalucrrideizolaiitermicenconstrucii.

  5.2.11.2 Toate materialele termoizolante utilizate trebuie s aib certificate deconformitateprivindcalitatea.

  5.2.12Cerineprivindcondiiiledelivrare,depozitare,transportimanipulare

  5.2.12.1Lalivrare,materialeletermoizolantetrebuiesfie nsoitedecertificatedecalitate care s le confirme caracteristicile fizicomecanice conform celor prevzute nstandardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricaie ale produselorrespective. n certificatul de calitate trebuie s se specifice numrul normei tehnice defabricaie(standarddeprodus,agrementtehnic,normsaumarcdefabricaie,etc.).

  5.2.12.2 Transportul,manipularea i depozitareamaterialelor termoizolante trebuies se fac cu asigurarea tuturor msurilor necesare pentru protejarea i pstrareacaracteristicilor funcionale ale acestor materiale. Aceste msuri trebuie asigurate att deproductorii ct ideutilizatoriimaterialelor termoizolante respective,conformprevederilorstandardelordeprodus,agrementelortehnicesaunormelortehnicealeproduselorrespective.

  5.2.12.3 Condiiile de depozitare, transport i manipulare, eventualele msurispecialece trebuie luate lapunerea noperprecumieventualii factoride risc, carepot sapar n timpul depozitrii, transportului, manipulrii i punerii n oper (produsecombustibile, care degaj anumite noxe, care se aplic la cald, etc.) vor fi n mod expresprecizate n normele tehnice ale produsului precum i n avizele de expediie eliberate lafiecarelivrare.

  ***

  5.3 Valoridecontrolalecaracteristicilortermotehnicedecalculalematerialelortermoizolante

  nANEXAAsuntprezentatevaloriledecontrolpentrucaracteristiciletermotehnicealematerialelortermoizolanteutilizatenmodcurentlaizolareatermicacldirilor.

 • Valorilerealealeconductivitilortermicealematerialelorvorfiprecizatennormeletehnice (standarde de produs, agremente tehnice, norme sau mrci de fabricaie) aleprodusului.

  ncadrareanvaloriledecontrol saustabilireaconductivitiitermicedecalculpentrumaterialelecarenusuntcuprinsenaceastlistvorfiprecizatennormeledeprodus(normsaumarcdefabricaie,agrementtehnic,etc.).

  6 PRINCIPII DE CONFORMARE HIGROTERMIC A ELEMENTELOR DE CONSTRUC IE I A CL DIRILOR

  6.1Prevederigenerale

  6.1.1DimensionareadinpunctdevederehigrotermicaelementelordeconstruciesevafacenconformitatecuprevederiledinnormativeleC107/3,C107/5iC107/6,iarpentrusatisfacerea cerinei de economie de energie se vor respecta prevederile din normativele C107/1iC107/2.

  VerificarealastabilitatetermicaelementelordenchidereacldirilorsevafacenconformitatecuprevederiledinnormativulC107/7.

  6.1.2 Alegereamaterialuluitermoizolantsevafacenfunciede:

  - performaneledeizolaretermic

  - ncrcrile la care poate fi supus materialul n timpul exploatrii i punerii noper

  - ncrcrile suplimentare, datorate stratului termoizolant, asupraelementelor/cldiriipecaresuntaplicate

  - moduldefixareastraturilorcomponentealeelementuluideconstrucie

  - distanelepeverticaliorizontaldintreelementeledefixare

  - cerineledesiguranlafoc

  6.1.3 Dup caz, izolarea termic poate fi corelat i cu alte msuri privindsatisfacereacerineideizolaretermicieconomiedeenergie,cadeexemplu:

  - asigurarea unui raport ct mai mic ntre suprafaa exterioar a cldirilor ivolumullor

  - orientarea corespunztoare a ncperilor, funcie de destinaia lor, n raport cupunctelecardinaleicudireciavnturilordominante

 • - realizareaunuiraportoptimntresuprafeeleplineisuprafeelevitrate

  - utilizareainstalaiilordeclimatizareventilare

  - utilizareadeinstalaiiiechipamentecurandamentsuperior

  - recuperareacldurii

  - folosireaenergiilorneconvenionale.

  6.1.4 Pentru condiiile climatice din ara noastr, se recomand utilizarea unorelementedenchiderecuinerietermicmareimedie(definitconformnormativC107/2).

  Elementelede nchiderecu inerietermicmicserecomand ncazulcldirilorcuocuparetemporar(casedevacan,etc.)sauncazulcldirilorcuocuparediscontinu.

  6.1.5 Stratul termoizolantdin structuraunuielementexteriordeconstrucietrebuieprotejatcontra:

  - umiditii din exterior i precipitaiilor atmosferice, prin straturi de protecie(tencuieli, finisaje hidrofobizate la perei, respectiv nvelitori i hidroizolaii laacoperiuri)

  - umiditiidininterior,prinstraturideprotecie(barierecontravaporilordeap)

  - infiltraiilordeaer,prinstraturideprotecie(bariereantivnt)

  - radiaiei solare, prin asigurarea unei stabiliti termice corespunztoare iprevederea unor msuri de protecie antiradiante eficiente (straturi de aerare,proteciinculorideschise,etc.)

  - agenilorbiologici,printratamentespeciale

  Excepie fac acoperiurile cu nvelitoare invers (ranversate), la care stratultermoizolant trebuies aibel nsuicapacitateadea rezista la agenii climaticimenionai,acestafiindprotejatprintrunstratsuperiorgeotextiliunstratdelest.

  6.1.6Elementeleopaceexterioarealecldirilorvoraveaoalctuireiosuccesiuneastraturilorcomponenteconceputeastfelnctsnuseproduccondenspesuprafaainterioari s se elimine sau s se reduc, pn la limitele admise, cantitile de vapori de apcondensai(nperioadareceaanului)astfelnctsnuseproducacumularedeumiditatedelaunanlaaltul,ninteriorullor,nconformitatecuprevederiledinC107/6.nacestscopserecomand amplasarea straturilor termoizolante permeabile la vapori spre exteriorulelementuluideconstrucieiarparamentulexteriorspermitdifuziavaporilor.

 • 6.1.7Lacldirilecarenmodpermanentauumiditirelativeinterioarepeste60%,pentru mpiedicarea creterii umiditii provenite din condensarea vaporilor de ap ninteriorulelementelordeconstrucie,trebuiesseprevadbarierecontravaporilordeapsaustraturideaerventilat.

  Necesitatea i dimensionarea barierei contra vaporilor se stabileste prin calcul,conform normativC107/3 i C 107/6, att pentru elementele exterioare de nchidere ct ipentruelementeleinterioaredecompartimentarecareseparncpericuregimdeumiditateridicat(ji >60%)i/sauncperinclzitedencperinenclzite.

  Barieracontravaporilordeapserecomandafiprevzut,indiferentdeumiditatearelativ a aerului din interiorul ncperilor, la elementele multistrat alctuite dintrun stratinterior din materiale poroase, permeabile la vapori (de ex. plci din vat mineral sau desticl, etc.) i un strat exterior cu rezisten mare la difuzia vaporilor (hidroizolaii, foi detabl,etc.).

  De asemenea, trebuie s se prevad bariere contra vaporilor i la pereii decompartimentareaibiloribuctriilorinterioarefrventilaredirect.

  Barieracontravaporilordeapseprevedeobligatoriupeparteadinsprecarevaporiiptrund nelementuldeconstrucie (deobiceipepartea ,,calda termoizolaiei saupe faainterioar a elementului de construcie), pe un strat suport corespunztor tipului de barierales.

  Lancperilecuproceseumede,ncareelementeledeconstrucieintrncontactcuapa, barierele contra vaporilor i straturile lor de protecie trebuie s fie rezistente la ap.Stratul de protecie interior cu rol de barier suplimentar contra vaporilor (plci ceramicesmluite,desticl,etc.)vaavearosturileetanate.Petavanenuseaplicnicioproteciecuroldebariercontravaporilor.Serecomandutilizareadetencuieliporoase.

  La ncperile la care umiditatea relativ a aerului interior depete numai peperioadescurtedetimpvaloareade60%(ex.:biibuctrii ncldiride locuit,etc.)sevaaplicape faa interioarapereilor (inclusiv lapereii interiori)oprotecie cu rolde bariercontravaporilor.

  6.1.8Pe faa exterioaraelementelordeconstrucie realizate fr interspaiideaerventilat ntre stratul termoizolant i stratul exterior de protecie, utilizate la ncperile cuumiditate relativ interioar peste 60%, nu este recomandabil s se foloseasc straturiimpermeabile la vapori de ap, sub form de pelicule, folii sau placaje (plci ceramiceglazurate,etc.).

  La pereii ncperilor cu umiditate relativ interioar sub 60% (inclusiv la bi ibuctrii n cldiri de locuit i altele asimilate acestora), aceste straturi se recomand s fieaplicatepefeeleexterioarenumaipesuprafeereduse(nuncmpcontinuu).

  6.2Prevederispecificepereilorexteriori

  6.2.1 Generalitiiclasificare

 • 6.2.1.1 Performanele termotehnice ale pereilor exteriori izolai termic sunt nfuncie de grosimea i tipul stratului termoizolant precum i de poziia acestuia n structuraelementuluideconstruciencareesteinclus.

  6.2.1.2Dinpunctdevedereacomportriihigrotermice,celemaiuzualealctuiridepereiexterioriizolaitermicsunt:

  - pereicualctuirecompact

  - pereicualctuireventilat.

  Pereiicualctuirecompactsuntpereii lacarestraturilecomponentesuntrealizatedinmaterialeomogeneaflatencontactdirectntreelesaucarepotfiseparateprinstraturideaernchise(frposibilitateacomunicriicumediulambiant).

  Pereiicualctuireventilatsuntpereii ncomponenacroraserealizeazunstratdeaercarecomuniccumediulambiant.Aceastcomunicareserealizeaznmodcurentprinfante de admisie i de evacuare. Fantele de admisie se amplaseaz la partea inferioar aperetelui, iar cele de evacuare la partea superioar i se dimensioneaz astfel nct s seasigureocirculaieaaeruluicaresrspundcerinelorhigrotermice.

  6.2.1.3 Straturile de aer din componena pereilor exteriori, n funcie de suprafaaorificiilordeadmisieaaerului raportate lametru liniarde lungimeorizontalaperetelui, seclasificastfel:

  neventilatecndsuprafaafantelor(orificiilor)deadmisieeste 1500mm2/m.

  6.2.2 Prevederispecificepereilorexterioricualctuirecompact

  6.2.2.1Dinpunctdevedereacomportriitermotehnice,pereiiexterioricualctuirecompactpotficlasificain:

  - pereicuinerietermicmare

  - pereicuinerietermicmedie

  - pereicuinerietermicmic.

 • ncadrarea n una din cele trei clase de inerie termic se face n conformitate cuprevederiledinnormativC107/2.

  6.2.2.2Laconformareastructuriipereilorexterioricualctuirecompact,cuinerietermic medie sau mare se recomand ca stratul termoizolant s fie amplasat spre faaexterioaraelementuluideconstrucie.

  6.2.2.3 Alctuireadeprincipiuaunuipereteexteriorcompactcuinerietermicmediesaumare(fig.1ai1b)esteurmtoarea:

  finisaj interior (dupcaz, acestapoateaveai roldebariercontravaporilordeap)

  strat suport al finisajului interior (ex: tencuieli hidraulice, tencuieli uscate, glet,etc.)

  stratmasiv(peretedinbetonarmat,zidrie,etc.)

  bariercontravaporilordeap(dupcaz)

  strattermoizolant

  stratdeprotecieatermoizolaiei

  finisajexterior.

  6.2.2.4Alctuireadeprincipiuaunuipereteexteriorcompactcuinerietermicmic(fig.1c)esteurmtoarea:

  finisaj interior (dupcaz, acestapoateaveai roldebariercontravaporilordeap)

  stratsuportalfinisajuluiinterior(ex:feedinlemn,maseplastice,metalice,etc.)

  scheletrezistent(dereguldinelementeliniare)

  strattermoizolant

  stratdeprotecieatermoizolaiei(ex:feedinlemn,maseplastice,metalice,etc.)

  finisajexterior(dupcaz).

  6.2.2.5 Stratul termoizolant trebuie fixat de stratul suport.Aceast fixare poate fi,dupcaz,mecanic i/sauprin lipire,prin intermediulunui scheletsuplimentarderezisten(din lemn, profile metalice cu perei subiri, etc.). Legtura ntre stratul suport i stratul de

 • proteciesepoaterealiza,dupcaz,prinintermediulunorancoremetalicedinoel inoxidabilsaumaseplastice,sauprinintermediulunuischeletsuplimentarderezisten.

  6.2.2.6 Dimensionareapieselorde fixareale stratului termoizolant i a stratuluideprotecieaacestuia,destratul suport, seva face inndseamadesarcinilegravitaionale,deaciuneavntuluiiavariaiilordetemperaturidencrcrileexcepionale.

  Calculul de dimensionare se va face n conformitate cu prevederile din STAS10101/20,STAS10101/23inormativP100.

  Totodat, sistemele de fixare trebuie s fie compatibile cu deformaiile alternative(dilatri+contracii)alestructurii/stratuluirezistent.

  6.2.2.7 La pereii exteriori compaci, cu inerie termic medie sau mare, serecomand ca stratul de protecie a termoizolaiei i finisajului exterior s fie permeabil lavapori.

  6.2.3 Prevederispecificepereilorexterioricualctuireventilat

  6.2.3.1 Alctuirea de principiu a pereilor exteriori ventilai este similar cualctuirileprezentatepentrupereiicompaci(pct.6.2.2.3i6.2.2.4)dararencomponeniunstratdeaerpusncomunicarecumediulambiant,carepoatefistratdeaerslabventilatsauputernicventilat(conformpct.6.2.1.3).

  Orificiile de ventilare vor fi prevzute cu dispozitive de protecie mpotrivaintruziuniiroztoarelor,psriloriinsectelor(deex.site).

  6.2.3.2 Nivelul de ventilare a stratului de aer va fi ales n funcie de umiditatearelativaaeruluiinterior, recomandabildupcumurmeaz:

  - laumiditirelative ji 75% stratdeaerslabventilatsauputernicventilat

  - laumiditirelative ji >75% stratdeaerputernicventilat.

  6.2.3.3 La alctuirile cu strat de aer ventilat se recomand ca, pe suprafaatermoizolaiei realizat din materiale cu permeabilitate mare la aer aflat n contact custratuldeaer,sseprevadobarierantivnt(deex.cartonsauesturpermeabillavapori).

  6.2.3.4Cerinelereferitoarelafixareastratuluitermoizolant,prevzutepentrupereiicu alctuire compact (pct. 6.2.2.5 6.2.2.6) sunt valabile i pentru pereii cu alctuireventilat.

  Dimensionareapieselorde fixareseva facesuprapunndefectulsuciuniiexercitatedevntpefaaexterioarapereteluicuefectulpresiuniiexercitatedevntpefeeleinterioare,carevinncontactcustratuldeaerventilat.

 • n fig. 2 se prezint nmod exemplificativ o soluie de perete exterior cu alctuireventilat.

  6.3Prevederispecificeacoperiurilor

  6.3.1 Generalitiiclasificare

  6.3.1.1 Performanele termotehniceale acoperiurilor izolate termicsunt n funciedegrosimeainaturastratuluitermoizolant.

  6.3.1.2 Se recomand ca stratul termoizolant s fie aplicat pe faa exterioar astratuluisuport.

  6.3.1.3 Elementele cu straturi de aer neventilat introduse n structura acoperiului(planeecucorpuriceramicesaudebetoncugoluri)seadmitnumaidacaceasteasuntplasatesub termoizolaie i numai la ncperi cu umiditatea relativ a aerului interior mai mic de60%.

  6.3.1.4 Dinpunctdevederealcomportriihigrotermice,acoperiurilecldirilornclziteseclasificn:

  - acoperiuricualctuirecompact

  - acoperiuricualctuireventilat.

  6.3.1.5 Acoperiurile cu alctuire compact sunt acoperiurile la care straturilecomponenteseaflncontactdirectunulcualtul.

  Din categoria acoperiurilor cu alctuire compact fac parte acoperiurile la carestratul termoizolant nu este prevzut cu canale de ventilare n structura acoperiului pot fistraturideaer,darcarenucomuniccuatmosfera(planeecugoluri,etc.).

  Eventualele straturi de difuzie din componena structurii termohidroizolante aacoperiului nu schimb ncadrarea acoperiului din grupa acoperiurilor cu alctuirecompact.

  6.3.1.6 Acoperiurile cu alctuire ventilat sunt acoperiurile la care stratultermoizolant:

  - este prevzut cu canale de ventilare (care comunic cu atmosfera), dispuse nstructurasa

  - este amplasat distanat, fie fa de stratul suport, fie fa de stratul de protecie(astereal, nvelitoare,hidroizolaie, etc.), astfel nct s formezeunstratdeaerventilat.

 • Dincategoriaacoperiurilorcualctuireventilatfacparteacoperiurileteraslacarestratultermoizolantesteprevzutcucanalesaustraturideventilareprecumiacoperiurilecupodventilat.

  6.3.1.7 Dimensionarea pieselor de fixare a stratului termoizolant i a stratului deprotecie a acestuia de stratul suport se va face innd seama i de aciunea vntului i avariaiilordetemperaturprecumideaciunileexcepionale.

  Verificarea acoperiurilor ventilate la aciunea vntului se va face suprapunndefectul suciunii de pe faa superioar a structurii cu efectul presiunii exercitate de vnt pefeeleinterioare,carevinncontactcustratuldeaerventilat.

  Calculul de dimensionare se va face n conformitate cu prevederile din STAS10101/20,STAS10101/23inormativP100.

  De asemenea, fixarea straturilor componente trebuie s fie compatibil cudeformaiilealternative(dilatri+contracii)alestructurii/stratuluirezistent.

  6.3.2 Prevederispecificepentruacoperiuricualctuirecompact(frspaiudeaerventilat)

  6.3.2.1Laacoperiurilecualctuirecompactestenecesarcastratultermoizolantsfierealizatcumaterialetermoizolantecupermeabilitatemiclavaporiistabilelaumiditate(polistiren, spum rigid de poliuretan, sticl spongioas), astfel nct s nu fie favorizatcondensareavaporilordeapntermoizolaie.

  6.3.2.2 Alctuireadeprincipiuaunuiacopericompacteste:

  - finisajinterior

  - stratsuportrezistent

  - stratdepanti/saudenivelare(dupcaz)

  - stratdedifuzieavaporilordeap(dupcaz)

  - bariercontravaporilordeap

  - strattermoizolant

  - stratdeprotecieatermoizolaiei(dupcaz)

  - stratdedifuzieavaporilordeap(dupcaz)

  - hidroizolaie

 • - proteciehidroizolaie.

  Excepie fac acoperiurile cu nvelitoare invers (ranversate) la care alctuirea deprincipiueste:

  - finisajinterior

  - stratsuportrezistent

  - stratdepanti/saudenivelare(dupcaz)

  - hidroizolaie

  - strattermoizolantdinpolistirenextrudatcudensitateamaimarede30kg/m3

  - protecietermoizolaie(stratgeotextililestare).

  6.3.2.3 Bariera contra vaporilor de ap se dispune pe partea dinspre interior atermoizolaiei(faacald).

  6.3.2.4Lacldirilecuumiditaterelativaaerului interiorcuprinsntre61...75%,n alctuirea acoperiului trebuie s fie prevzute straturi de difuzie (sub hidroizolaie,recomandabilisubbarieracontravaporilordeap).

  ncazulfolosiriiunorbarierecontravaporilordeap,puternice(foliimetalicelipitecontinuupentreagasuprafa)iaunorstraturitermoizolanteperformantesepoaterenunalastraturilededifuzie.

  Stratuldedifuziedesubhidroizolaieserecomands fieprevzut ncazul ncarepestetermoizolaieseaplicunstratdeprotecierealizatprinprocedeeumede.

  Stratuldedifuzieavaporilorvafiduspnlalimitaacoperiuluiipusnlegturcuatmosfera, iar lasuprafeemarideacoperiva fi aeratsuplimentarprin intermediul tuburilordeventilare(deflectoare),inndseamacundeflectorpoateserviosuprafadeacoperidecca.80...120m2.

  6.3.2.5 n cazul straturilor suport metalice (tabl cutat, tabl ondulat, etc.) i autilizriiunormaterialetermoizolantecupermeabilitatemiclavaporiistabilelaumiditate,se poate renuna la bariera contra vaporilor i la stratul de difuzie de sub bariera contravaporilor, dac la mbinarea ntre panourile de tabl se prevd cordoane de chit permanentelasticiacoperitoarederostdinmaterialhidroizolantlipit.

  n fig. 3, 4, 5 sunt prezentate n mod exemplificativ alctuiri de principiu pentruacoperiuricualctuirecompact.

  6.3.3 Prevederispecificepentruacoperiuricualctuireventilat

 • 6.3.3.1Straturiledeaerdincomponenaacestoracoperiuriseclasific,nfunciedesuprafaa orificiilor de admisie a aerului raportat la metru ptrat de suprafa de acoperi,astfel:

  neventilatecndsuprafaaorificiilordeadmisieeste1500mm2/m2.

  6.3.3.2 Acoperiurile cu alctuire ventilat se pot utiliza att la cldiri cu regimnormaldeumiditatecti lacldiricuumiditaterelativridicat(ji >75%).Lacldirilecuumiditaterelativridicat(ji >75%)esterecomandabilsseutilizezeacoperiuricustratdeaerputernicventilat.

  De asemenea, acest tip de acoperi se utilizeaz i n cazul folosirii unormaterialetermoizolante sensibile la umiditate (produse din vat mineral) sau a unor straturi care serealizeazprinprocedeeumede.

  a) Acoperiuricucanaledeventilaredispusengrosimeatermoizolaiei

  6.3.3.3Alctuireadeprincipiuaunuiastfeldeacoperieste:

  - finisajinterior

  - stratsuportrezistent

  - stratdepanti/saudenivelare(dupcaz)

  - stratdedifuzieavaporilordeap(dupcaz)

  - bariercontravaporilordeap

  - termoizolaiecucanaledeaerare

  - stratdeprotecieatermoizolaiei(dupcaz)

  - stratdedifuzieavaporilordeap(dupcaz)

  - hidroizolaie

  - proteciehidroizolaie.

 • 6.3.3.4Canaleledeventilareserealizeaznstratultermoizolant,fieprindispunereadistanat a plcilor termoizolante din rndul inferior (n cazul prevederii termoizolaiei ndou sau mai multe straturi), fie prin teirea muchiilor la partea inferioar a plcilortermoizolante (n cazul n care termoizolaia este prevzut ntrun singur strat), fie prinfolosireaunorplcitermoizolantecucaneluri.

  Canaleledeventilareserecomandaaveaseciunedecca.25cm2ivorfidispuselacca.50...70cmdistanunuldecellalt,nambelesensurialeacoperiului.

  6.3.3.5Ventilareatermoizolaieiacoperiuluiseasigurprinpracticareaunororificiide ventilare, puse n legtur cu atmosfera exterioar, dimensionate i amplasate conformprevederilordinSTAS6472/5.

  Pentrufacilitareatirajuluisevoradoptaurmtoarelemsuriconstructive:

  - suprafeeleorificiilordeieireaaeruluivorfide1,52orimaimaridectceledeintrare

  - orificiile de ieire a aerului vor fi dispuse n celmai nalt punct al acoperiului(coame)iserealizeazcuajutoruldeflectoarelorsauacoperitoarelordecoam

  - orificiile de intrare a aerului vor fi dispuse ct mai jos posibil, pe conturulacoperiului.

  Orificiiledeventilarelaacoperiurilefrpantsaucupantspreinteriorseprevdpelaturileconstruciei.

  Laacoperiurilecuo singurpant,orificiilepentru intrareaaerului sedispunpeolatur,iarceledeieirepecealaltlaturaconstruciei(lacotaceamairidicat).

  Orificiile de ventilare pot fi dispuse i pe conturul luminatoarelor, courilor, perebordurile rosturilor de dilataie, etc., n funcie de alctuirea i amplasarea convenabil aacestorapeacoperi.

  La poziionarea gurilor de admisie i evacuare a aerului se va avea n vedere idireciavntuluidominantdinzonancareseamplaseazcldirea.

  Orificiile de ventilare vor fi prevzute cu dispozitive de protecie mpotrivaintruziuniiroztoarelor,psriloriinsectelor(deex.site).

  6.3.3.6 Bariera contra vaporilor de ap i straturile de difuzie se prevd nconformitatecupct.6.1.7dinprezentulnormativ.

  6.3.3.7 La acest tip de acoperi se prevd deflectoare simple, duble sau triple, nfunciedenumrulstraturilorcaretrebuiesfieventilate.

 • n fig. 6 i 7 sunt prezentate n mod exemplificativ alctuiri de principiu pentruacoperiuricucanaledeventilaredispusengrosimeatermoizolaiei,nfig.8esteprezentatunmodderealizareacanalelordeaerare,iarnfig.9ai9bsuntprezentatedetaliideprincipiuprivindcomunicareacanalelordeaerarecuexteriorul.

  b)Acoperiuricuspaiudeaerventilat

  6.3.3.8Acoperiurilecuspaiudeaerventilatsuntcaracterizatedeexistenaadoustraturiportante:unul inferior,pestecareseaplictermoizolaia,altulsuperior,pestecareseaplichidroizolaia.ntreacesteaseaflunstratdeaerventilat.

  6.3.3.9DimensionareadinpunctdevederetermotehnicaacoperiurilorcuspaiudeaerventilatsevafacenconformitateicuprevederiledinSTAS6472/5.

  6.3.3.10 Alctuireadeprincipiuaunuiacopericuspaiudeaerventilateste:

  finisajinterior

  strat suport rezistent (de ex. planeu de beton sau lemn, schelet de susinere astratuluitermoizolantautoportantetc.)

  bariercontravaporilordeap(dupcaz)

  strattermoizolant

  stratdeprotecieatermoizolaiei(barierantivnt,stratdecirculaie,etc.)

  spaiudeaerventilat

  alctuiredenvelitoare.

  6.3.3.11 n funcie de poziia stratului termoizolant i de funciunea atribuitspaiului,acesteacoperiuripotfi:

  - acoperiuri cu poduri ventilate la care stratul termoizolant se aplic pe faasuperioaraplaneuluidepesteultimulnivel

  - acoperiuricupodurimansardate, lacarestratul termoizolantseaplic laparteainferioaraalctuiriinvelitorii.

  6.3.3.12 La acoperiurile cupoduri ventilate realizate cuplanee din beton armat,condiiileprivinddifuzialavaporiideapipermeabilitatealaaersuntndeplinitedelasine(dac se asigur ventilarea podului, de ex. prin meninerea fantelor de ventilare n poziiadeschis).

  b.1Termoizolareaacoperiurilorcupodventilat

 • 6.3.3.13 Termoizolarea planeelor spre pod se face, de regul, la partea lorsuperioar,executndusengeneraldinmaterialetermoizolantesubformdesaltelesauplci(dinvatmineralsauvatdesticletc.).

  6.3.3.14 n cazul izolaiilor termice din saltele de vat mineral sau de sticl, serecomand s se aplice pe faa care vine n contact cu aerul ventilat o barier antivnt,realizatdintrunstratdecarton,hrtieKraftetc.,permeabillavapori.

  6.3.3.15Lapodurilecirculabile,stratuldeprotecieatermoizolaiei trebuierealizatastfelnctspermitcirculaia(deex.aparmat,podinedelemn,etc.).

  n fig. 10 este prezentat n mod exemplificativ o alctuire de principiu pentruacoperiuricupodventilat.

  b.2Termoizolareaacoperiurilorcupodurimansardate

  6.3.3.16Termoizolaia,deregulsub formdesaltelesauplci(dinvatmineral,vat de sticl, etc.), se realizeaz prin fixarea materialului termoizolant (sub i/sau ntrecpriori).

  6.3.3.17Stratul termoizolant trebuies fieprotejatpefaa inferioarcuunstratdefinisaj etan care s asigure protecia utilizatorilor mpotriva eventualelor pulberi ce pot fidegajatedematerialeletermoizolantentimpulexploatrii.

  6.3.3.18 LatermoizolareaacoperiurilorcupodurimansardatesevoraveanvedereiprevederiledinGhidpentruproiectareamansardelorlacldiridelocuit.

  n fig. 11 este prezentat n mod exemplificativ o alctuire de principiu pentruacoperiuricupodurimansardate.

  6.4 Prevederispecificeplaneelor

  6.4.1 Generalitiiclasificare

  6.4.1.1 Dimensionarea izolaiei termice a planeelor se va face n conformitate cuprevederile din normativC 107/3 sub aspectul asigurrii diferenei maxime de temperaturntretemperaturaaeruluiinterioritemperaturamediepesuprafaainterioarapardoseliiicuprevederiledinnormativC107/1sauC107/2(dupcaz),subaspectuleconomieideenergie.Ttipul de pardoseal se va alege innd seama de destinaia ncperii n conformitate cureglementrile tehnicespecificediferitelorcategoriideconstrucii (date nANEXAB)i cuprevederiledinSTAS6472/10,subaspectulsenzaieiderececaldlacontactulpicioruluicupardoseala.

  6.4.1.2nfunciedemodulncaretrebuiesfietratateplaneeledinpunctdevederehigrotermic,acesteapotfi:

 • planeepestespaiireci(interioareiexterioare)

  planeencontactcusolul.

  6.4.2 Planeepestespaiireci

  6.4.2.1Prinspaiurecesenelegespaiuldelimitatdeplaneucarenmodcurentareotemperaturaaeruluicucelpuin50Cmaisczutdectceaaspaiuluiadiacent.

  6.4.2.2 Planeele peste spaii reci se vor izola termic, fie prin aplicarea unui strattermoizolantpeunadin feeleplaneului(recomandabilpe faacarevine ncontactcuaerulmai rece), fie prin nglobarea izolaiei termice n structura planeului (cazul curent alplaneuluidelemn).

  6.4.2.3 La concepia i proiectarea planeelor peste spaii reci se va urmridiminuareaefectelorpunilortermicedelainterseciaplaneelorcupereiiexterioriprecumiceledelainterseciacupereiiinterioristructurali.

  n cazul n care stratul termoizolant este prevzut la partea inferioar a planeului,trebuieevitate(dacsepoate,chiareliminate)ipuniletermiceformatedegrinzi.

  6.4.2.4 n cazul n care stratul termoizolant este prevzut pe faa superioar aplaneului,acestaesterecomandabilsfierealizatdinmaterialetermoizolanterigidei,dupcaz, s fieprotejatcuunstratdeprotecie capabil spreia ncrcrile statice i dinamice lacare poate fi supus pardoseala n timpul exploatrii, stratul de protecie constituind, nmajoritateacazurilor,stratulsuportalpardoselii.

  6.4.2.5Prevedereastratuluitermoizolantlafaainferioaraplaneuluiserecomandla planeele peste pivnie, pasaje sau alte spaii reci. n acest caz, stratul termoizolant va fiprevzutdinmaterialeuoareivafiaplicat,dupcaz,prinlipirei/saufixaremecanic,prinspumare,directpesuprafaaplaneului,etc.

  6.4.2.6 Dupcaz, termoizolaia va fiprotejatcuun stratcaresasigureproteciaacestuiampotrivaocurilormecanice,precipitaiilor,umiditii,focului,etc.

  Ctevasoluiiprincipialedealctuireaplaneelorpestespaiirecisuntprezentatenmodexemplificativn:

  fig.12a,12b,12c planeuizolattermiclaparteainferioar

  fig.13a,13b planeuizolattermiclaparteasuperioar

  fig.14 planeucuizolaietermicnglobat.

  6.4.3 Prevederispecificeplaneelorncontactcusolul

 • 6.4.3.1 Dimensionarea din punct de vedere termotehnic a planeelor n contact cusolulsevafaceinconformitatecuprevederiledinnormativ C107/5.

  6.4.3.2 Dimensionarea din punct de vedere termotehnic a planeelor n contact cusolul din cldirile de producie cu procese tehnologice umede (care presupun udarea cucantitimaride lichideapardoselilor)se facenumai subaspectuldifereneidetemperaturmaximeadmisentreaerulinteriorisuprafaapardoselii.

  6.4.3.3Lacldiriledeproduciei/saudepozitarecudensitateredusalocurilordemunc fixe se admit msuri locale de izolare termic pentru satisfacerea cerinei privindsenzaiaderececald.

  6.4.3.4 Stratulsuportal termoizolaieiplaneelor ncontactcusolulva fiaezatpeunstratfiltrantdepietriciuruit.

  6.4.3.5 n funcie de specificul amplasamentului cldirii (nivelul pnzei de apfreatic,capilaritateaterenului,eventualelepericoledeinfiltraiideap,etc.),pestestratulderupere a capilaritii, din pietri ciuruit, se va realiza un strat hidroizolant, peste care se vaamplasastratultermoizolant.

  6.5 Prevederispecificepereilorinterioriceseparspaiinclzitedespaiireci

  6.5.1Izolareatermicapereilor interiorisepoaterealiza, ngeneral,prinaplicareapeunadinfee(recomandabilpefaarece)aunuistrattermoizolant,cazncaresoluiilesuntsimilarecucelepentrupereiiexterioricustructurcompact,prezentatelapct.6.2.2.

  6.6Prevederispecificeelementelorvitrate

  6.6.1 Lacldirilede locuit,elementelevitratetrebuiesprezinterezistenetermicemediicelpuinegalecurezisteneletermiceminimeprevzutenghidulC107/4.

  La cldiri cu alt destinaie dect cele de locuit, elementele vitrate trebuie s aibrezistene termice medii cel puin egale cu valoarea coeficientului de control ,,e (care aresemnificaiarezisteneitermiceminimeaelementelorvitrate),datennormativulC107/2.

  6.6.2 innd seama de condiiile climatice din ara noastr, de cerina de izolaretermic i economie de energie, precum i de reglementrile tehnice n vigoare, pentrucldiriledelocuitesterecomandabilssefoloseascferestrecucelpuintreirnduridegeam(prevzute cu msuri de etanare pe contur) sau ferestre duble, echipate pe cerceveauainterioarcuungeamtermoizolantrealizatcusticlobinuit,iarpecerceveauaexterioarcelpuincuofoaiedegeamsimplu,sauferestrecuunsingurgeamtermoizolant,realizatcusticlespeciale,dejoasemisivitatei,eventual,avndspaiuldintreeleumplutcugazemaiizolantedectaerul(Argon,Kripton,etc.).

  Lacldirilede locuitnuseadmiteutilizareadetmplriemetalic fr ntrerupereapuniitermice.

 • 6.6.3Pesuprafeelevitratealeferestrelor,supraluminilori luminatoarelorsepoateadmite condensul vaporilor de ap. n acest scop, tmplria va fi prevzut cu sisteme decolectarei/sauevacuareaapeiprovenitdincondens.

  6.6.4nclinarealuminatoarelorvafiastfelstabilitnctsnupermitpicurareapepardosealaapeiprovenitedincondesareavaporilor.

  Aceastasepoaterealizaprin:

  - dirijareafluxuluidecldurspresuprafaatavanuluisauasigurareacirculaieideaeruscatlasuprafaatavanului,cudispozitivespecialedenclzire

  - prevedereauneipantemaipronunatea suprafeelorpecarese formeazapadecondens asigurnd colectarea i/sau evacuarea acesteia prin msuricorespunztoare

  - luareamsurilorspecialesubacoperi,caresmpiedicepicurareaapeiprovenitedincondensulvaporilor.

  6.6.5 Pentru evitarea desprinderii picturilor de ap provenite din condensulvaporilor de ap pe suprafaa interioar a luminatoarelor este necesar ca nclinareaminim,fa de orizontal, a geamurilor, s aib valorile din tabelul nr. 4, n funcie de umiditatearelativaaeruluiinterior.

  Tabelulnr.4

  nclinarea minim fa de orizontal, n funcie deumiditatearelativinterioar(ji):Tipul decercevele

  60% (60...75)% (75...100)%

  simpleiduble,fixesaumobile 350 450 600

  idem,cudispozitivespecialedenclzireageamului

  nusenormeaz

  350 450

  6.6.6Laproiectareairealizareasuprafeelorvitrate,funciedeorientareaacestora,sevaaveanvederereducereansoririiexcesiveaspaiilorievitareafenomenuluideorbire.Aceasta se poateobine prin adoptareaunor serii demsuri ca: utilizarea de sticle colorate,reflectante, termoabsorbantesaucu folii reflectanteaplicatepesuprafaageamului, jaluzele,transperante,parasolare,etc.

  6.6.7Lacldiriledeproduciecuprocesetehnologicecaldeiuscateserecomandutilizareaochiurilordeventilarereglabile,dispuselaparteasuperioarapereilorideadmisiedeaer,napropiereapardoselilor.

 • 7PREVEDERIREFERITOARELAPUNEREANOPER ASTRATURILORTERMOIZOLANTENALCTUIREAELEMENTELORDECONSTRUCIE

  7.1 Generaliti

  7.1.1 Lucrrile de izolare termic se execut pe baza proiectelor ntocmite deproiectantullucrrilordeconstrucie,verificateiaprobateconformlegislaieinvigoare.

  7.1.2 Oride cteori aparabateride laproiect, carepresupun nlocuirea totalsauparialamaterialelorprevzutenproiectsaucareconduclamajorareancrcriielementelorde construcie, se va obine n mod obligatoriu avizul proiectantului de specialitate i derezisten.

  7.2 Lucrripregtitoare

  7.2.1Suprafeelesuportpregtitepentruexecutareaizolaiilortermicetrebuiesaibplaneitateanecesar,nfunciedetipulimoduldefixareastratuluitermoizolant.

  7.2.2Dacsuprafaasuportprezintdenivelri,dupcaz,sevaexecutaoracordarecupant deminim1:10, un strat de tencuial sau o ap de egalizare, dar numai cu avizulproiectantuluiderezisten.

  7.2.3Suprafeelesuportpecareurmeazaseaplicadirectbarieracontravaporilordeapsauizolaiatermicvorficurateiamorsate.

  7.2.4 Pect posibil, se va evitapozarea instalaiei electricepe faa elementelordeconstruciepecareurmeazaseaplicaizolaiatermic,iarcndacestlucrunusepoateevita,tuburileelectricesevorngloba,dupcaz,nstraturiledetencuial,betonuldepantsauapageneral de nivelare. Nu se admite nglobarea tuburilor electrice prin teirea sau tiereaplcilortermoizolante.

  7.3 Executarealucrrilor

  7.3.1Lucrriledeizolaretermicseexecutnumaicupersonalspecializat.Acestavaverifica tot timpul att grosimea i calitatea materialului termoizolant ct i respectareadimensiunilorpunilortermicedinproiect.

  7.3.2 Executarea lucrrilor de izolare termic se face respectnduse prevederilecuprinse nnormeletehnicede folosirespecificefiecruimaterial termoizolant(standardedeprodus,agrementetehnice,normetehnicedeprodus,mrcidefabricaie,etc.).

  7.3.3Lapunereanoperamaterialelortermoizolantesevoraveanvederemsuriledetransport,manipulareidepozitareprevzutennormeletehnicealeproduselorrespective,precumirecomandrileproductoruluipentruevitareadegradriiacestora.

 • 7.3.4Larealizareastratuluitermoizolantseinterziceutilizareamaterialelordegradate(cu sprturi, tirbituri, grosime necorespunztoare i neuniform, etc.) sau cu caracteristicifizicomecaniceinferioarecelorprevzutennormeletehnicespecifice.

  7.3.5 Cmpul termoizolant cu materiale sub form de plci se va realiza prinaezarea acestora cu rosturile strnse. Eventualele spaii dintre plci vor fi completate cubuci tiate la dimensiunile necesare, din aceleai materiale, pentru a se obine un strattermoizolant continuu. n cazul n care izolaia termic din plci se realizeaz nmaimultestraturi, acestea se vor dispune astfel nct rosturile dintre plcile unui strat s fie decalate(recomandabil cu cca. 1/2 1/3 din dimensiunea plcii) fa de rosturile dintre plcilestraturiloradiacente.

  7.3.6 n caz de ploaie, n timpul execuiei termoizolaiei, suprafaa stratuluitermoizolantsevaacoperiprovizoriucufoliideprotecie,asigurndusescurgereaapelor.

  7.4 Prevederispecificepentrutermoizolareapereilor

  7.4.1 Aezarea plcilor termoizolante se face cu rosturi strnse, n rnduri astfelaezatecarosturilesfieesute.

  7.4.2nfunciedetipuligreutateaplcilortermoizolante,fixarealor(provizoriesaudefinitiv) de perete se face, dup caz, prin lipire (de ex:mortar, past adeziv, etc.) i/sauprinderemecanic(deex:cuagrafemetalicedinoelinoxidabil,uruburiprevzutecurondeledinplastic,aibelate,etc.).

  7.5 Prevederispecificepentrutermoizolareaacoperiurilor

  7.5.1Materialeletermoizolantetrebuiesfieaezatefrrosturiistrnsmbinatecu elementele de construcie n relief care strpung termoizolaia (couri, parapete, guri devizitare,tuburideaerisire).

  7.5.2 Aplicarea stratului termoizolant se face pe fii, astfel nct s existeposibilitateaacoperirii lorcustraturideprotecientrunintervaldetimpncaresnuexisteriscuri de umezire a termoizolaiei datorit precipitaiilor atmosferice i fr a se clca peplciletermoizolante.

  7.5.3 Circulaiadirectpeplcile termoizolanteeste interzis.Seadmite circulaiapesteplcidoarprinintermediulunorpodini.

  7.5.4 Executarea izolaiilor termice laacoperiurilecupoduriventilatese faceprinaplicareamaterialuluitermoizolantpefaasuperioaraplaneuluisprepod.

  Stratul termoizolant va fi protejat cu un strat cu rol de barier antivnt, n cazulpodurilornecirculabile,saucuunstratdeproteciecarespreiancrcrilestaticeidinamicelacarepoatefisupuspardosealantimpulexploatrii,ncazulpodurilorcirculabile.

  7.5.5Racordrilesuprafeelororizontalecuceleverticaleserealizeazcuscafedinmortar,casuportalstraturilordedifuzie,barierelorcontravaporilorialhidroizolaiilor.

 • ndreptulscafelorseasigurorigidizaresuficientastratuluisuportalhidroizolaieipentruampiedicaforfecareaacestuia,iarlaizolaiiletermicedinmaterialeelasticetrebuiesse prevad prelungirea i legarea de parapete a apei armate ce constituie suport alhidroizolaiei.

  7.5.6 Straturile de barier contra vaporilor, difuzie i hidrofuge se execut nconformitatecuprevederiledinnormativC112.

  7.5.7nvelitorileilucrriledetinichigerieseexecutnconformitatecuprevederiledinnormativC37.

  7.6 Prevederispecificepentrutermoizolareaplaneelorpestespaiireci

  7.6.1 n cazul termoizolrii planeelor la partea inferioar (pe intrados) izolaiatermicseexecut,deregul,fieprinfixaremecanic,fieprinfixaremecanicilipire.

  Aplicareaplcilortermoizolantenecesitngeneraloperaiide:

  - rectificareaplaneitiisuprafeeiinferioareaplaneului

  - ancorareadeelementelederezistenaleplaneului,aelementelordeprindereastratuluideizolaietermicieventualastratuluideprotecie

  - dupcaz,aplicareastratuluideamorsajpesuprafaainferioaraplaneuluiipefaaplciitermoizolantecareselipete

  - dupcaz,aplicareapasteidelipirepesuprafaaplcilortermoizolanteamorsate

  - aplicarea plcilor termoizolante concomitent cu trecerea prin rosturiletermoizolaieiaelementelordefixare(ancorare)

  - dup caz, corectarea continuitii stratului termoizolant, prin completarea cumaterialtermoizolantdeacelaitiparosturilorrezultatecudimensiunimaimaridectceleadmise

  - dupcaz,sprijinireaprovizorieastratuluitermoizolantntimpulprizeiintririisoluiilordelipire

  - aplicareastraturilordeprotecieidefinisaj.

  7.6.2ncazul termoizolriiplaneului laparteasuperioar,plciletermoizolanteseaeazpeplaneucurosturistrnse, nacelaimodcalaacoperiuri.Pesteeleserealizeazstratul de protecie, eventual un strat de separaie care s protejeze plcile termoizolantempotrivaumiditiidin apsau,dacesteprevzut nproiect,srealizezeibarieracontravaporilor(barieracontravaporilorseaplicnumaipefaa,,caldatermoizolaiei).

 • 7.6.3 Realizarea planeelor cu izolaie termic nglobat necesit urmtoareleoperaiiprincipale:

  - execuia feei inferioare a planeului, care constituie i stratul suport altermoizolaiei

  - aezareamaterialuluitermoizolantntregrinzileplaneului

  - dup caz, aplicarea barierei contra vaporilor de ap pe faa ,,cald (pe faainferioarsausuperioar,nfunciedepoziiaplaneuluinraportcuspaiulmairece)

  - execuiafeeisuperioareaplaneului.

  7.7 Prevederispecificepentruelementelevitrate

  7.7.1 La realizarea elementelor vitrate se va avea n vedere asigurarea etaneitiiacestoraattntregeamiramctintrecerceveleitoc.

  7.7.2 Lamontarea elementelor vitrate n golurile elementelor de construcie se varealiza umplereape totperimetrul, a rosturilor rezultate ntreacestea,cumateriale izolanteadecvate(nururidinvatmineralsauvatdesticl,spumdepoliuretansubformdespray,etc.), precum i etanarea lor pentru protecia mpotriva agenilor climatici (exteriori iinteriori).

  7.8Msurilaexecutarealucrrilordeizolaiitermicepetimpfriguros

  7.8.1Lucrrilecarepresupunprocedeeumedenusevorexecutalatemperaturimaimici de +5C. De asemenea, lucrrile de izolaii termice nu se vor executa la temperaturiinferioare celor prevzute n normele tehnice ale produselor, pe timp de cea sau cuprecipitaiiatmosferice.

  8 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

  8.1 La execuia lucrrilor de izolaii termice nu se vor folosi dect materialeagrementate tehnic n vederea utilizrii n construcii n Romnia, cu certificate deconformitateprivindndeplinireacaracteristicilorprevzutennormeletehnicedeprodus.Deasemenea,nusevorfolosimaterialepentrucarefurnizorulnuaemiscertificatedecalitate.

  Materialele termoizolante trebuie s ndeplineasc,dupcaz,cerineleprezentate ncadrulcapitolului5dinprezentulnormativ.

  8.2Recepiamaterialelorsevafaceprinverificareacertificatelordecalitateemisedeproductoriconfruntarealorcucondiiiletehniceprevzutennormeletehnicedefabricaie.

 • n certificatele de calitate trebuie s se menioneze n mod expres, dup caz,standardul de produs, agrementul tehnic, norma tehnic de fabricaie, etc., precum ieventualele msuri speciale privind depozitarea,manipularea, transportul, punerea n oper,proteciamuncii isigurana la foc,cu indicarea,dupcaz,amsuriloriechipamentelordeprotecie. Deasemenea,ncertificateledecalitatetrebuiessenscrienmodexpresnumrullotuluiidatadefabricaie.

  8.3 n caz de dubiu privind calitatea materialului, se vor dispune verificri prinsondaj, de ctre un laborator autorizat, pentru stabilirea concordanei dintre caracteristiciletehnicealematerialelortermoizolanteaprovizionate,cuceledinnormadeprodus.

  8.4Lapunereanopersevorutilizaprodusecaresencadreaznduratelelimitdetimp admise (minime saumaxime), n cazul n care normele tehnice ale produselor prevdacestetermene.

  8.5 Fazele determinante privind controlul calitii lucrrilor n timpul execuiei sevorhotrdectreproiectant, n funciedecategoriade importanaconstruciilor, stabilitprinRegulamentprivindstabilireacategorieideimportanaconstruciilor.MetodologiedestabilireacategorieideimportanaconstruciilorinconformitatecuProceduraprivindcontrolul statului n fazele de execuie determinante pentru rezistena i stabilitateaconstruciilor,aprobateprinOrdinulMLPATnr.21/Ndin02.10.1995.

  8.6Controlul ntimpulexecuiei lucrrilordeizolaiitermicesevaefectuadectreexecutantidectrebeneficiar,prinsistemulpropriudeasigurareacalitii, nconformitatecuprevederile legale n vigoare, verificnduse corespondena dintre lucrrile executate iprevederiledinproiect.

  ncadrulcontroluluisevorverificacelpuinurmtoarele,carevorficonsemnatenproceseleverbaledelucrriascunse:

  - daclucrrilepregtitoaresauexecutatnconformitatecuprevederileprezentuluinormativialeproiectuluideexecuie

  - dac materialele termoizolante sau montat n conformitate cu prevederileprezentuluinormativialeproiectuluideexecuie

  - dacsaurespectatprevederiledinproiectreferitoarelarealizareaizolaieitermicendreptulpunilortermice(centuri,buiandrugi,stlpi,elementedefixare,etc.)

  - dacstratuldeprotecieatermoizolaieisaexecutatnconformitatecuprevederiledinprezentulnormativ

  - dac straturile hidroizolante, de difuzie, bariera contra vaporilor, racordrile laelementelecarestrpungcmpulnvelitorii,precumiracordrilelaatic/rebordurisaufcut nconformitatecuprevederiledinnormativulC112,respectivlucrriledenvelitoriitinichigeriesauexecutatconformprevederilordinnormativulC37

 • - dac sau executat, conform proiectului, canalele de aerare i dac sau montatcorectprizeledeaer.

  Lucrrilegsitenecorespunztoaresevorreface.

  8.7Larecepialucrrilorsevoranalizaconstatrileconsemnatenproceseleverbaledelucrriascunseincaietuldedispoziiideantier,fcutedeorganeledecontrolntimpulexecuiei.

  ncazdedubiusevorexecuta,dupcaz,sondaje,ncercrinedistructive(deex.printermografieninfrarou,msurritermotehniceinsitu,etc.)princaresseverificecorectaaplicareaprevederilordinproiectidinreglementriletehnicespecifice.

  9 REGULI DE EXPLOATARE SI NTRETINERE

  9.1 Proiectantul va pune la dispoziia beneficiarului un caiet privind condiiile deurmrire,exploatareintreinere,inndseamadeduratadeviaamaterialelorprecumidemsurilecesepotluanvedereamenineriintimpacalitiilucrrilordeizolaiitermice.

  9.2 ntimpulexploatriieste interziscirculaiacurentaoameniloridepozitareaoricrormaterialepeacoperiurilenecirculabile.

  9.3 Pentru asigurarea eficienei termoizolaiei se va urmri periodic (primvara itoamna) starea hidroizolaiei sau a nvelitorilor de orice fel i se vor remedia de ndatdeficieneleconstatate,pentruanuseproduceinfiltraiideapideciumezireatermoizolaiei.

  9.4 ncazulconstatriiumezirii termoizolaiei sevaanalizagravitatea i ntindereadegradrii,nvederealuriimsurilorcorespunztoarederemediereaacesteia.

  10 MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI SIGURANTA LA FOC

  10.1Laproiectareaiexecutarealucrrilor,sevorrespectaprevederiledin:

  - NormativdesiguranlafocaconstruciilorindicativP11899

  - Normativdeprevenireistingereaincendiilor,pedurataexecutrii lucrrilordeconstruciiiinstalaiiloraferenteacestora indicativC30094

  - Normegeneraledeprotecieamuncii ediia1996

  - Normedemedicinamuncii aprobateprinOrdinulMSnr.1957/1995

  - Regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii aprobat cuOrdinulMLPATnr.9/N/15.III.l993.

 • 10.2Petimpnefavorabil(ploi,ninsoare,polei,cea,vntputernic,temperaturisub+50C),lucrrileexterioaresevorntrerupe.

  10.3Pentrumuncitoriicarelucreazpeacoperisevaprevedeaunaccessigurprinscriprevzutecubalustradedeprotecie,montateanumeiverificate,fiind interziseacceseimprovizate.

  Pe ntreg conturul acoperiului unde se lucreaz trebuie montat balustrad deprotecie,conformprevederilordinnormeledeproteciamuncii.

  10.4Latermoizolareanvelitorilorcareprezintcapacitiportantesaurezistenelaoc reduse lucrrile se vor executa numai pe podine de lucru, fiind interzis circulaia saustaionareamuncitoriloridepozitareamaterialelordirectpeacesteplci.

  Legarea cu centuri de siguran amuncitorilor esteobligatorie, iar cnd acestea nuofer suficientsecuritatesaustnjenescexecuia sevaprevede ndocumentaieamplasareasubtronsonuldelucruauneiplasegenerale,rezistentelacdereaunuiom.

  10.5Ridicareamaterialuluipeacoperitrebuiefcutncontainere.Containerelenutrebuiesagaentimpulridicriiniciunelementdeconstrucieieletrebuiesfieasiguratepentruampiedicarotirealor..

  Utilajelederidicat,acionateelectric,trebuiesfielegatelapmnt,sfiecompleteiverificate.Manipularealorsevafacenumaidectrepersonalautorizat.

  10.6ncazullucruluicumaterialetermoizolantecarepotiritapielea(deex.produsedinvatmineralsaudinvatdesticl),estenecesarasepurta,dectremanipulaniiacestora,un echipament complet, alctuit din cisme de cauciuc, salopet, casc, ochelari, mnui deprotecie, fular i manete din tifon. Pentru ndeprtarea fibrelor iritante, muncitorul se vasplaperiodiccuspuniap.

  10.7 Materialele termoizolante vor fi protejate mpotriva incendiilor i ferite dezonelecufocdeschis.

  10.8 Se vor respecta i msurile de protecia muncii i de prevenire i stingere aincendiilorspecificate nnormeledeprodus(standarde,agrementetehnice,normesaumrcidefabricaie)asigurnduseechipamentuldeprotecieprecizatnacestenorme.

 • ANEXAA

  VALORIDECONTROLALECARACTERISTICILORTERMOTEHNICEDECALCULPENTRUUNELEMATERIALETERMOIZOLANTEUTILIZATE

  NMODCURENT

  A.1 n tabelul A.1 sunt date valorile de control ale urmtoarelor caracteristicitermotehnicepentruunelematerialetermoizolanteutilizatenmodcurent:

  - densitateaaparent r

  - conductivitateatermic l

  - coeficientuldeasimilaretermics

  - factorulrezisteneilapermeabilitatelavapori mD.

  A.2 Valorile conductivitii termice de calcul, prezentate n aceast anex pentrumaterialele termoizolante uoare, sunt definite pentru condiiile de temperatur i umiditateconsideratecareprezentativepentruconstruciiledinaranoastr,atuncicndacestematerialesunt montate n structura elementelor de construcie, cu respectarea condiiilor din cadrulprezentului normativ, ferite de aciunea apei din precipitaii i umiditii rezultate dincondensareavaporilordeap.Acestevalorireprezintrezultatulprelucrrii statisticeaunuiir de date obinute pe baz de msurri pe un numr reprezentativ de probe din cadrulaceleiaigrupedemateriale.

  A.3Conductivitateatermicdecalculestedefinitpentrutemperaturamediede0 C,specific condiiilor climatice din ara noastr i este dat pentru o umiditate de exploatareconformurmtoarelorconvenii:

  - pentru materialele nehigroscopice, i care nu conin sau nu pstreaz apa defabricaie,conductivitateatermicesteaceeadeterminatpentrumaterialulnstareuscat

  - pentru materialele termoizolante uoare, conductivitatea termic de calcul esteaceea corespunztoare umiditii de echilibru a materialului plasat ntroatmosfercutemperaturade20Ciumiditatearelativde65%

  - pentru materialele termoizolante care conin n pori alte gaze dect aerul,conductivitatea termic de calcul este aceeadeterminat n stare uscat, dupunintervaldetimpdembtrnire,datpentrufiecareprodus.

 • A.4ncazulutilizriimaterialelortermoizolantenaltecondiiidetemperatur(T)iumiditate(w)dectceledate lapct.A.3,conductivitateatermicdecalculva fideterminatprinaplicareaunorfactorideconversie.

  A.5 Conversiaconductivitiitermice

  A.5.1ConversiaconductivitiitermicedelaunsetdecondiiiI(l1,T1, w1)laaltsetdecondiiiII(l2,T2, w2)sefaceconformrelaieiA.1.

  l2= l1 FT Fw (A.1)

  ncare:

  FT=factoruldeconversiepentrutemperatur

  Fw=factoruldeconversiepentruumiditate.

  A.5.2FactoruldeconversiepentrutemperatursedetermincurelaiaA.2.

  )1T2(TTfeTF -

  = (A.2)

  ncare: fT =coeficientuldeconversiepentrutemperatur,n1/K

  T1=temperaturacorespunztoaresetuluidecondiiiI,nK

  T2=temperaturacorespunztoaresetuluidecondiiiII,nK.

  A.5.3Factoruldeconversiepentruumiditatesedeterminastfel:

  a)cndconinutuldeumiditatealmaterialuluiesteexprimatnunitidemasiesteraportat la masa materialului (coninut de umiditate masic), factorul de conversie secalculeazcurelaiaA.3

  )m1m2(mfeF -

  = (A.3)

  ncare:

  mf =coeficientuldeconversiemasicpentruumiditate,nkg/kg

  wm1 = coninutul de umiditate masic, corespunztor setului de condiii I, nkg/kg

 • wm2 = coninutul de umiditate masic, corespunztor setului de condiii II, nkg/kg

  b)cndconinutuldeumiditatealmaterialului esteexprimat nunitide volum iesteraportatlavolumulmaterialului(coninutdeumiditatevolumic),factoruldeconversiesecalculeazcurelaiaA.4

  )v1v2(vfeF -

  = (A.4)

  ncare:

  f v w =coeficientuldeconversievolumicpentruumiditate,nm3/m3

  wv1 = coninutul de umiditate volumic, corespunztor setului de condiii I, nm3/m3

  wv2 = coninutuldeumiditatevolumic, corespunztor setuluide condiii II, nm3/m3.

  A.5.4Valorilecoeficientuluideconversiepentrutemperatur(fT)suntdatentabelulA.2, n funcie de clasa de conductivitate termic, pentru unele materiale termoizolanteutilizatenmodcurent.

  A.5.5Valorilecoeficienilordeconversiepentruumiditate( f m w i v f )suntdate

  n tabelul A.3, n funcie de coninutul de umiditate (masic sau volumic), pentru unelematerialetermoizolanteutilizatenmodcurent.

  A.6Pentruproduseleinjectatenpanouricufeeimpermeabilesaupentruproduseleavnd feele cu pori de suprafa nchii din fabricaie, valorile conductivitii termice decalcul sunt ngeneralmaimicidectpentruaceleaiprodusemontate n structuriclasicedezidriesaudebeton.

  A.7 Pentru celelalte materiale de construcie, necuprinse n aceast anex,conductivitatea termic de calcul se va considera conform normativ C 107/3 sau conformagrementelortehniceaprobate.

  A.8 Pentru produsele foarte uoare din vat mineral sau vat de sticl valorileconductivitilor termice de calcul sunt caracteristice densitilor aparente specificate,densiticarereprezintmasanstareuscataunitiidesuprafaaprodusului,raportatlagrosimeanominalindicatdefabricant.

 • TABELULA.1

  CARACTERISTICILETERMOTEHNICEALEUNORMATERIALETERMOIZOLANTE UTILIZATENMODCURENT

  Nr.crt.

  Tipuldematerial

  Densitateaaparent

  r

  Conductivitateatermicde

  calcull

  Coeficientuldeasimilaretermic

  s

  Factorulrezisteneilapermeabilitate

  lavaporimD

  kg/m3 W/(mK) W/(m2K) 0 1 2 3 4 5

  1 Produsedinvatmineral (dinroc)

  1.1 ClasaA1 18 r

 • 3.1.6 ClasaP6 35 r 50 0,033 0,39 60

  3.2 Polistirenextrudat

  3.2.1 plci fr gazinclus altul dectaerul

  28 r 40 0,042 0,39 150

  3.2.2 Plciexpandate cuhydrofluorocarburiHCFC

  25 r 40 0,035 0,34 150

  3.3 Produsedinspumrigiddepoliuretan

  3.3.1 Plci debitate dinblocuri spumatecontinuu iexpandate cuHCFC

  37 r

 • TabelulA.2

  COEFICIENIDECONVERSIEPENTRUTEMPERATUR

  Tipdeprodus Conductivitatetermic*

  lW/(mK)

  Coeficientdeconversiepentrutemperatur

  fT1/K

  Produsedinvatmineral

  Saltele,psle,vrac 0,0350,0400,0450,050

  0,00460,00560,00620,0069

  Plci 0,0320,0340,0360,038

  0,00380,00430,00480,0053

  Plcirigide 0,0300,0330,035

  0,00350,00350,0031

  Polistirenexpandat

  Grosimed 20mm 0,0320,0350,0400,043

  0,00310,00360,00410,0044

  Grosime20

 • 0,0350,0400,053

  0,00320,00340,0037

  Polistirenextrudat

  cuporidesuprafadeschii

  0,0250,0300,040

  0,00460,00450,0045

  cuporidesuprafanchii 0,0250,0300,035

  0,00400,00360,0035

  cupeliculimpermeabil 0,0250,0300,0350,040

  0,00300,00280,00270,0026

  Spumdepoliuretan

  Toateprodusele 0,0250,030

  0,00550,0050

  Spumfenolic

  Toateprodusele toate 0,0029

  Sticlcelular

  Toateprodusele 0,0350,0400,0450,0500,055

  0,00430,00370,00330,00300,0027

  * Pentruconductivititermicealteledectceledintabel,coeficieniideconversiesevordeterminaprininterpolareliniar.

  NOTE: 1.Valorileconductivitiitermicesuntdatedoarcaparametrideidentificare.

  2.Valorilecoeficienilordeconversie,datentabel,suntvalabilepentrudomeniuldetemperatur0...300C.

 • TabelulA.3

  Coninutdeumiditate CoeficientdeconversieTipdematerialmasic

  wmvolumic

  wvmasic

  mfvolumic

  vf

  kg/kg m3/m3 kg/kg m3/m3

  Produsedinvatmineral

 • acestoraaprobatprinHGRnr.273/1994

  XXX Regulamentdeverificare i expertizare tehnicdecalitateaproiectelor, aexecuieilucrriloriaconstruciiloraprobatprinHGRnr.925/1995

  C107/1 Normativ pentru calculul coeficienilor globali de izolare termic lacldiriledelocuit

  C107/2 Normativpentrucalcululcoeficientuluiglobalde izolaretermic lacldiricualtdestinaiedectlocuirea

  C107/3 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcie alecldirilor

  C107/4 Ghiddecalculaperformanelortermotehnicepentrucldiriledelocuit

  C107/5 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcii ncontactcusolul

  C107/6 Normativ general privind calculul transferului de mas (umiditate) prinelementeledeconstrucie

  C107/7 Normativpentruproiectarealastabilitatetermicaelementelordenchidereacldirilor

  C203 Instruciunitehnicepentruproiectareaiexecuialucrrilordembuntirea izolaiei termice i de remediere a situaiilor de condens la pereiicldirilorexistente

  C112 Normativ pentru proiectarea i executarea hidroizolaiilor din materialebituminoaselalucrriledeconstrucii

  C37 Normativpentrualctuireaiexecutareanvelitorilornconstrucii

  GP015 Ghidpentruexpertizareaiadoptareasoluiilordembuntireaprotecieitermiceiacusticelacldirileexistenteunifamiliaresaucunumrredusdeapartamente

  GP058 Normativ privind stabilirea performanelor termohigroenergetice aleanvelopeicldirilorexistentenvedereareabilitriilortermice

  pr. Ghid de proiectare i execuie a unitilor de producie i/sau depozitare,conform cerinelor de siguran n exploatare, igien, izolaie termic iproteciampotrivazgomotului

  NP002 Normativpentruproiectareaslilordeaudiie.Cerineeseniale

 • NP006 Normativ de proiectare a slilor aglomerate cu vizitatori. Cerineleutilizatorilor

  NP015 Normativ departamental privind proiectarea i verificarea construciilorspitalicetiiainstalaiiloraferenteacestora

  NP016 Normativprivindproiectareacldirilordelocuine.CerineconformLegeanr.10/1995

  NP009 Normativ privind proiectarea, executarea i ntreinerea construciilorpentrucasedecopii

  NP010 Normativprivindproiectarea,executareaintreinereaconstruciilorpentrucoliilicee

  NP011 Normativprivindproiectarea,executareaintreinereaconstruciilorpentrugrdiniedecopii

  pr. Normativprivindcerineledecalitatepentruunitifuncionale(birouri)ncldiridebirouri

  pr. Normativ privind cerinele de calitate pentru uniti funcionale de cazare(camere,garsoniereiapartamente)ncldirihoteliere

  pr. Normativpentruproiectareamansardelorlacldiridelocuit

  C56 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii iinstalaiiaferente

  XXX Regulament privind stabilirea categoriei de importan a construciilor.MetodologiedestabilireacategorieideimportanaconstruciiloraprobatcuOrdinulMLPATnr.21/Ndin2.10.1995

  XXX Procedur privind controlul statului n fazele determinante privindrezistenaistabilitateaconstruciiloraprobatcuOrdinulMLPATnr.21/Ndin2.10.1995

  P100 Normativpentruproiectareaantiseismicaconstruciilordelocuine,socialculturale,agrozootehniceiindustriale

  P118 Normativdesiguranlafocaconstruciilor

  C300 Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executriilucrrilordeconstruciiiinstalaiiaferenteacestora

  XXX Normegeneraledeprevenirei stingerea incendiilor,aprobatecuOrdinulMInr.775din22.07.1998

 • XXX Regulament privind protecia i igiena muncii n construcii aprobat cuOrdinulMLPATnr.9/N/l993

  I7 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice pn la1000V

  XXX Normegeneraledeprotecieamuncii ediia1996

  XXX Normedemedicinamuncii aprobateprinOrdinulMSnr.1957/1995

  STAS6472/2 Fizicaconstruciilor.Higrotermica.Parametriiclimaticiexteriori

  STAS6472/5 Fizicaconstruciilor.Higrotermica.Principiidecalculidealctuirepentruacoperiuriventilate

  STAS6472/7 Fizica construciilor. Termotehnica. Calculul permeabilitii la aer amaterialelorielementelordeconstrucii

  STAS6472/10 Fizica construciilor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cupardoseala.Clasificareimetoddedeterminare

  SR19072 Instalaii de nclzire. Necesarul de cldur de calcul. Temperaturiinterioareconvenionaledecalcul

  SRISO7730 Ambiane termice moderate. Determinarea indicilor PMV i PPD ispecificareacondiiilordeconforttermic

  STAS10101/20 Aciuninconstrucii.Aciuneavntului

  STAS10101/23 Aciuninconstrucii.ncrcridatedetemperaturaexterioar

  SREN27726 Ambianetermice.Aparateimetodedemsurareamrimilorfizice