Click here to load reader

BYTOMSKA BYTOMSKA BIBLIOTEKA …bytom.pbw.katowice.pl/images/stories/pdf/bbp_3-08.pdfBiblioteka od 2004 r. jest w pełni skomputeryzowaną placówk ą, która ... ZZZZ wybitnwybitnwybitnymi

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BYTOMSKA BYTOMSKA BIBLIOTEKA …bytom.pbw.katowice.pl/images/stories/pdf/bbp_3-08.pdfBiblioteka od...

ISSN 2081-5395

BYTOMSKA BYTOMSKA BYTOMSKA BYTOMSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNABIBLIOTEKA PEDAGOGICZNABIBLIOTEKA PEDAGOGICZNABIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

INFORMATORINFORMATORINFORMATORINFORMATOR

ZZZZeszyt 3eszyt 3eszyt 3eszyt 3 ( ( ( (czerwiecczerwiecczerwiecczerwiec----sierpie sierpie sierpie sierpie 2008)2008)2008)2008)

Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Katowicach, Filia w Bytomiuw Katowicach, Filia w Bytomiuw Katowicach, Filia w Bytomiuw Katowicach, Filia w Bytomiu

www.bytom.pbw.katowice.pl

TEMAT NUMERUTEMAT NUMERUTEMAT NUMERUTEMAT NUMERU

LEKTLEKTLEKTLEKTURY NA WAKACJE i nie tylkoURY NA WAKACJE i nie tylkoURY NA WAKACJE i nie tylkoURY NA WAKACJE i nie tylko

2

Bytomska Biblioteka Pedagogiczna ju od 1952 roku suy bytomskiemu rodowisku owiatowemu, wspiera ksztacenie i doskonalenie zawodowe mieszkacw Bytomia i miast ssiednich. Biblioteka od 2004 r. jest w peni skomputeryzowan placwk, ktra oferuje swe zbiory i usugi nauczycielom i innym pracownikom owiaty, studentom, osobom prowadzcym wszelk dziaalno edukacyjn, wychowawcz bd opiekucz, katechetom, pracownikom sdu, policji, opieki spoecznej, a take osobom doksztacajcym si oraz uczniom klas maturalnych.

KATALOG ONLINE dostpny pod adresem:

www.bytom.pbw.katowice.pl

W katalogu elektronicznym Filii PBW w Bytomiu znajduj si opisy wszystkich ksiek, czasopism, dokumentw audiowizualnych i elektronicznych

zgromadzonych w bibliotece oraz opisy artykuw z prenumerowanych czasopism (od roku 2003).

Wydawca: Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Katow icach,

Filia w Bytomiu ul. Armii Krajowej 54 b, 41-909 Bytom

tel.: (032) 286 23 52 e-mail: [email protected]

Zesp redakcyjny: Bo ena Zwierzy ska (red. nacz.), Anita Gral, Dorota Szalich, Wioleta Bo ek, Joanna Ambro y

3

ZZZZ ksik na ksik na ksik na ksik na wakacjachwakacjachwakacjachwakacjach

WakacyjWakacyjWakacyjWakacyjny ny ny ny zeszyt Izeszyt Izeszyt Izeszyt Informatoranformatoranformatoranformatora bytomskiej bytomskiej bytomskiej bytomskiej bbbbiblioteki iblioteki iblioteki iblioteki ppppedagogicznej to oczywicie zachta do lektury, na ktr zwykle edagogicznej to oczywicie zachta do lektury, na ktr zwykle edagogicznej to oczywicie zachta do lektury, na ktr zwykle edagogicznej to oczywicie zachta do lektury, na ktr zwykle na co dzie brak nam czasu. Ju czwarty rna co dzie brak nam czasu. Ju czwarty rna co dzie brak nam czasu. Ju czwarty rna co dzie brak nam czasu. Ju czwarty razazazaz skadamy Naszym skadamy Naszym skadamy Naszym skadamy Naszym Czytelnikom ofertCzytelnikom ofertCzytelnikom ofertCzytelnikom ofert lektur na wakacje lektur na wakacje lektur na wakacje lektur na wakacje, w nadziei, e kolejny , w nadziei, e kolejny , w nadziei, e kolejny , w nadziei, e kolejny

raz przyjm j Pastwo z raz przyjm j Pastwo z raz przyjm j Pastwo z raz przyjm j Pastwo z yczliwym zainteresowaniem. yczliwym zainteresowaniem. yczliwym zainteresowaniem. yczliwym zainteresowaniem. Niniejszy wykaz, wzorem trzech poprzednich, Niniejszy wykaz, wzorem trzech poprzednich, Niniejszy wykaz, wzorem trzech poprzednich, Niniejszy wykaz, wzorem trzech poprzednich,

prezentuje pozycje bardzo rnorodne, odpowiednieprezentuje pozycje bardzo rnorodne, odpowiednieprezentuje pozycje bardzo rnorodne, odpowiednieprezentuje pozycje bardzo rnorodne, odpowiednie na zmienne na zmienne na zmienne na zmienne wakacyjne warunki iwakacyjne warunki iwakacyjne warunki iwakacyjne warunki i nastroje. Znajdziecie tu Pastwo nastroje. Znajdziecie tu Pastwo nastroje. Znajdziecie tu Pastwo nastroje. Znajdziecie tu Pastwo ----

tradytradytradytradycyjnie cyjnie cyjnie cyjnie ---- zarwno klasyk, jak i zarwno klasyk, jak i zarwno klasyk, jak i zarwno klasyk, jak i najnowsze bestsellery. najnowsze bestsellery. najnowsze bestsellery. najnowsze bestsellery. ZZZZ wybitnwybitnwybitnwybitnymi dzieami (m.in.ymi dzieami (m.in.ymi dzieami (m.in.ymi dzieami (m.in. laureatw literackiej Nagrody laureatw literackiej Nagrody laureatw literackiej Nagrody laureatw literackiej Nagrody

Nobla) ssiaduj utwory Nobla) ssiaduj utwory Nobla) ssiaduj utwory Nobla) ssiaduj utwory zdecydowanie zdecydowanie zdecydowanie zdecydowanie lejsze. lejsze. lejsze. lejsze. Literaturze piknej towarzysz Literaturze piknej towarzysz Literaturze piknej towarzysz Literaturze piknej towarzysz pozycje biograficzne, pozycje biograficzne, pozycje biograficzne, pozycje biograficzne,

zbeletryzowana historia, zbeletryzowana historia, zbeletryzowana historia, zbeletryzowana historia, gone dziea popularnonaukowegone dziea popularnonaukowegone dziea popularnonaukowegone dziea popularnonaukowe. . . . Caoci dopeniajCaoci dopeniajCaoci dopeniajCaoci dopeniaj albumy przyrodniczealbumy przyrodniczealbumy przyrodniczealbumy przyrodnicze, , , , ciekawe ciekawe ciekawe ciekawe

(cho(cho(cho(cho niestety niestety niestety niestety nielicznenielicznenielicznenieliczne) ) ) ) przewodnikprzewodnikprzewodnikprzewodniki turystycznoi turystycznoi turystycznoi turystyczno----krajoznawcze.krajoznawcze.krajoznawcze.krajoznawcze. Miej lektury! Miej lektury! Miej lektury! Miej lektury!

nauczyciele bibliotekarze nauczyciele bibliotekarze nauczyciele bibliotekarze nauczyciele bibliotekarze PBW w Katowicach, Filii w BytomiuPBW w Katowicach, Filii w BytomiuPBW w Katowicach, Filii w BytomiuPBW w Katowicach, Filii w Bytomiu

4

A. PROZA WIATOWAA. PROZA WIATOWAA. PROZA WIATOWAA. PROZA WIATOWA 1. ATWOOD Margaret: Opowie Podrcznej. Warszawa: PIW, 1992.

Sygn. 35907 2. CARPENTIER Alejo: Eksplozja w katedrze. Warszawa: MUZA,

1994. Sygn. 37158

3. CELA Camilo Jos: Mazurek dla dwch nieboszczykw. Warszawa:

PIW, 1990. Sygn. 34401

4. CHRISTIE Agata: Dwanacie prac Herkulesa. Warszawa: KAW,

1988. Sygn. 31322

5. COELHO Paulo: Pielgrzym. Warszawa: wiat Ksiki, 2006.

Sygn. 41962 6. ELIADE Mircea: Majtreji. Warszawa: Czytelnik, 1988.

Sygn. 31929 7. GIBBINS David: Atlantyda. Wyd. 2. Warszawa: Amber, 2006.

Sygn. 41830 8. HESSE Hermann: Gra szklanych paciorkw. Prba opisu ycia

magistra ludi Jzefa Knechta wraz z jego spucizn pisarsk. Wyd. 2. Pozna: Jednoroec, 1992. Sygn. 35897

9. LESSING Doris May: Pite dziecko. Wyd. 2. Warszawa: PIW, 2007.

Sygn. 42001 10. LLOSA Mario Vargas: Rozmowa w Katedrze. Wyd. 4. Warszawa:

PIW, 1991. Sygn. 34512

5

11. MANN Klaus: Mefisto. Wyd. 2 przejrz. i popr. Warszawa: PIW, 1983. Sygn. 25689

12. O`FARRELL Maggie: Kiedy odszede. Pozna: Rebis", 2005.

Sygn. 40734 13. POE Edgar Allan: Opowieci niesamowite. Krakw: Wydaw.

Literackie, 1984. Sygn. 27186

14. PROUST Marcel: W poszukiwaniu straconego czasu. T. I-VII.

Warszawa: PIW, 1965. Sygn. 5400/I-VII

15. SINGER Isaac Bashevis: Szatan w Goraju. Warszawa:

Sagittarius, 1992. Sygn. 35518, 36418

NASZNASZNASZNASZEEEE RECENZJ RECENZJ RECENZJ RECENZJEEEE

16. LESSING, Doris May Podr Bena / Doris May Lessing; prze. z ang. Anna Gren. Wyd. 2. - Warszawa: PIW, 2007 (Sygn. 41814)

Druga cz powieci Pite dziecko, autorstwa laureatki Literackiej

Nagrody Nobla 2007. Chyba nawet lepsza od pierwszej, bardziej przejmujca. Mona j zreszt czyta samodzielnie, ciekawy efekt interpretacyjny przynosi odwrcenie kolejnoci lektury.

Towarzyszymy Benowi, zagubionemu we wspczesnym wiecie osiemnastoletniemu odmiecowi o wygldzie potnego czterdziestolatka, w jego poszukiwaniach ludzi takich jak on. Umys i zachowanie Bena odpowiadaj poziomowi dziecka, zastanawiaj jego dziwne, dzikie pragnienia i reakcje. Ale autentyczne, gorce pragnienie posiadania bliskich wzrusza; w miar lektury coraz silniej odczuwamy jego bl i tsknot. Jednoczenie coraz bardziej wstydzimy si za ludzi normalnych, bez

6

skrupuw oszukujcych chopca, zdolnych do skrzywdzenia go dla wasnego interesu. Szanujemy tych, ktrzy prbuj mu pomc (ciekawe, e bd to raczej ludzie proci, ubodzy, dziewczyny, zmuszone ciaem paci za ucieczk przed ndz), ale czy prawdziwa pomoc jest tu moliwa?

Zakoczenie powieci zaskakuje nas: przynoszc wyjanienie, stawia nowe pytania.

Boena ZwierzyskaBoena ZwierzyskaBoena ZwierzyskaBoena Zwierzyska

17. LE GUIN, Ursula K. Lewa rka ciemnoci / Ursula K. Le Guin ; t. [z ang.] Lech Jczmyk. - Krakw: Wydaw. Literackie, 1988 (Sygn. 31320)

Powie mistrzyni fantasy, autorki gonego Czarnoksinika z Archipelagu. Wcigajca fabua, zaskakujce zmiany w perspektywie narracji, ponadczasowe pytania. Bohaterem powieci jest Genly Ai, ktry przybywa na planet Gethen (Zim) jako pokojowy wysannik Ekumeny, potnego, midzyplanetarnego sojuszu. Na Zimie znajduj si dwa wrogie sobie, cakowicie odmienne pastwa: swoicie starowiecki Karhid oraz przypominajcy obz pracy lub wizienie Orgoreyn. Mieszkacw Gethen wyrnia unikalna cecha: s hermafrodytami, a seksualno uaktywnia si u nich wycznie w czasie tzw. kemmeru. Cecha ta jest bardzo trudna do zaakceptowania dla Ai, podczas gdy w Getheczykach budzi odraz fakt jego staej mskoci to on jest dla nich zboczecem, uwizionym w nieustannym kemmerze. Czytelnik ma okazj zastanowi si, jak dalece nasz wiat i nasze mylenie - jest zdeterminowane kategoriami mskoci i kobiecoci, ktre wcale nie musz by konieczne...

Drugim bohaterem powieci jest ksi Therem Harth rem ir Estraven, trudna do przeniknicia, fascynujca posta. Powoli odkrywamy jego motywacje, rozumienie uczu, obowizku i honoru.

W narracj wpleciono poetyckie opowieci, legendy i mity Gethen.

Boena ZwierzyskaBoena ZwierzyskaBoena ZwierzyskaBoena Zwierzyska

7

B. POWIECI I OPOWIADANIA POLSKIB. POWIECI I OPOWIADANIA POLSKIB. POWIECI I OPOWIADANIA POLSKIB. POWIECI I OPOWIADANIA POLSKIEEEE

18. GROCHOLA Katarzyna: Serce na temblaku. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. W.A.B., 2005. Sygn. 41831

19. CHMIELEWSKA Joanna: Boczne drogi. Wyd. 2. Warszawa: KAW, 1989. Sygn. 33320

20. KOWALEWSKA Hanna: Gra picych wy. Pozna: Zysk i S-ka, 2001. Sygn. 40320 Kontynuacja powieci Tego lata, w Zawrociu

21. KOWALEWSKA Hanna: Tego lata, w Zawrociu. Wyd. 2. Pozna: Zysk i S-ka, 1998. Sygn. 40319

22. LEM Stanisaw: Solaris ; Niezwyciony. [Wyd.3.]. Krakw; Wrocaw: Wydaw. Literackie, 1986. Sygn. 36963

23. PILCH Jerzy: Pocig do ycia wiecznego. Warszawa: wiat Ksiki, 2007. Sygn. 41730

24. SAMSON Hanna: Mio reaktywacja. Warszawa: Jacek Santorski & Co, 2004. Sygn. 41827

25. SAPKOWSKI Andrzej: Narrenturm. Warszawa: Nowa, 2003. Sygn. 40533

26. SZCZYPIORSKI Andrzej: Msza za miasto Arras. Pozna: SAWW, 1989. Sygn. 33524

27. WINIEWSKI Janusz L.: Samotno w sieci. Warszawa: Prszyski i S-ka, [2006]. Sygn. 41447

8

NASZE RECENZJENASZE RECENZJENASZE RECENZJENASZE RECENZJE

28. MYLIWSKI, Wiesaw Traktat o uskaniu fasoli / Wiesaw Myliwski. - Wyd. 2. Krakw : Znak, 2007 (Sygn. 41822)

Ostatnia powie autora Widnokrgu, wyrniona Nagrod Literack NIKE 2007. To ogromny, niespieszny monolog, kierowany przez narratora do tajemniczego, bezimiennego przybysza bilans ycia konkretnej osoby, a zarazem prawdziwy traktat o losie czowieka.

Tytuowe uskanie fasoli to dawny wiejski obyczaj pretekst do ssiedzkich posiedze, wspominkw. I tak we wspomnieniach skromnego stra letniskowych domkw wraca jego dziecistwo, przeycia wojenne, nieatwa powojenna rzeczywisto. S rne barwy ycia: muzyka, gra na saksofonie, uczucia. Nie ma tu konsekwentnej fabuy, raczej epizody, ktre prowokuj do filozoficznych rozwaa.

Boena ZwierzyskaBoena ZwierzyskaBoena ZwierzyskaBoena Zwierzyska

29. TOKARCZUK, Olga

Prawiek i inne czasy / Olga Tokarczuk. - Wyd. 4 (popr.). - Wabrzych: Ruta, 2000 (Sygn. 40240)

Obsypana nagrodami, przedziwna powie, przenoszca nas w czasoprzestrze mityczn. Pocztkowe zdanie powieci informuje nas, e Prawiek jest miejscem, ktre ley w rodku wszechwiata. By moe. W tej maej wsi podkieleckiej moliwe jest wszystko: wspistnienie ludzi, aniow i baniowego Zego, a obrazom ywej, pogaskiej natury towarzyszy mwicy obraz Matki Boskiej.

Kady rozdzia to czyj wasny czas tym sowem zaczyna si tytu kadego fragmentu. Wydobywa to jednostkowo, niezwyko kadego, indywidualnego dowiadczenia. Szkoda, e magia powieci zatraca si przy jej kocu ale moe taka jest prawidowo wiata.

Boena ZwierzyskaBoena ZwierzyskaBoena ZwierzyskaBoena Zwierzyska

9

C. BIOGRAFIE, PAMITNIKI, WSPOMNIENIAC. BIOGRAFIE, PAMITNIKI, WSPOMNIENIAC. BIOGRAFIE, PAMITNIKI, WSPOMNIENIAC. BIOGRAFIE, PAMITNIKI, WSPOMNIENIA 30. ARMSTRONG Louis: Moje ycie w Nowym Orleanie. Krakw:

Polskie Wydaw. Muzyczne, 1988. Sygn. 31963

31. BLIXEN Karen: Poegnanie z Afryk. Wyd. 5. Pozna: Wydaw.

Poznaskie, 1987. Sygn. 30686

32. GANDHI Mohanddas Karamchand: Autobiografia. Dzieje moich

poszukiwa Prawdy. Wyd. 4. Warszawa: Ksika i Wiedza, 1974. Sygn. 12034

33. GRZYBOWSKI Stanisaw: Elbieta Wielka. Wrocaw [etc.]: Zakad

Narodowy im. Ossoliskich, 1989. Sygn. 33878

34. JACOBS Michael: Zygmunt Freud. Gdask: Gdaskie Wydaw.

Psychologiczne, 2006. Sygn. 41445

35. JASIENICA Pawe: Ostatnia z rodu. Wyd. 4. Warszawa:

Czytelnik, 1984. Sygn. 26854

36. KLICH Aleksandra: Bez mitw. Portrety ze lska. Racibrz:

Wydaw. i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2007. Sygn. 41797

37. KYDRYSKI Lucjan: Gershwin. Krakw: Polskie Wydaw.

Muzyczne, 1982. Sygn. 23765

38. LATIFA: Ukradziona twarz. Mie 20 lat w Kabulu. Wyd. 5.

Warszawa: Albatros, 2002. Sygn. 40318

39. NOWAK-JEZIORASKI Jan: Kurier z Warszawy. Wyd. 2. Krakw: Znak, 1993. Sygn. 36666

10

40. OSIECKA Agnieszka: Szpetni czterdziestoletni. Wyd. 2.

Warszawa: Iskry, 1987. Sygn. 30432

41. PU YI: Byem ostatnim cesarzem Chin. T. 1-2. d: Wydaw.

dzkie, 1988. Sygn. 31679/I-II

42. RUBINSTEIN Artur: Moje dugie ycie. [T.] 1-2. Krakw: Polskie

Wydaw. Muzyczne, 1988. Sygn. 31428/I-II

43. SAMOZWANIEC Magdalena: Maria i Magdalena. Cz. 1-2. Wyd. 8.

Szczecin: Glob, 1987. Sygn. 30558/I-II

44. SIEVERS Jacob Johann: Jak doprowadziem do drugiego rozbioru

Polski. Wyd. 1 powojenne. Warszawa: Interim, 1992. Sygn. 36472

NASZA RECENZJANASZA RECENZJANASZA RECENZJANASZA RECENZJA

45. SZEJNERT, Magorzata

Czarny ogrd / Magorzata Szejnert. - Krakw: Znak, 2007 (Sygn. 41987)

Przepiknie wydana, smakowicie obszerna ksiga, od pierwszych, niemal mitycznych fraz przenosi czytelnika w fascynujcy wiat dawnego lska. Przygldamy si, jak powstaje, yje i prbuje przetrwa Gieschewald unikalne robotnicze miasto-ogrd, dzi ratowany z wieloletnim opnieniem - katowicki Giszowiec. Histori rodziny Giesche czytamy jak legend; zachwyca arcyopis oryginalnie zaprojektowanych domw w wiele mwicym rosncym porzdku metrau i udogodnie, wedug coraz wyszego statusu przyszych mieszkacw (fragment, drukowany w lsku nr 9/2007, przyczyni si do zakupu dziea).

11

Ksiga zawiera szereg opowieci bardzo osobistych, ogrom faktw i szczegw, wspartych reporterskim domniemaniem wybitnej dziennikarki. Poetycki jzyk, pikne fotografie, ujmujce grzdki domowe.

Jako dopenienie warto przeczyta wywiad z Autork dostpny w bibliotece, w miesiczniku Nowe Ksiki nr 4/2008.

Boena ZwierzyskaBoena ZwierzyskaBoena ZwierzyskaBoena Zwierzyska

D. D. D. D. SERIA CSERIA CSERIA CSERIA CERAMOWSKAERAMOWSKAERAMOWSKAERAMOWSKA

46. FRAZER James George: Zota ga. Wyd. 6. Warszawa: Past. Instytut Wydawniczy, 1996.

47. GRAVES Robert: Mity greckie. Wyd. 4. Warszawa: Past. Instytut Wydawniczy, 1982.

48. GRIMAL Pierre: Mio w Rzymie. Warszawa: Past. Instytut Wydawniczy, 1990.

49. HUIZINGA Johan: Jesie redniowiecza. Wyd. 3. Warszawa: Past. Instytut Wydawniczy, 1974.

50. MAREK Kurt Wilhelm [pseud. C. W. Ceram]: Bogowie, groby i uczeni. Powie o archeologii. Wyd. 5. Warszawa: Past. Instytut Wydawniczy, 1974.

12

E. E. E. E. CiekaCiekaCiekaCiekawe miejsca w Polsce, we miejsca w Polsce, we miejsca w Polsce, we miejsca w Polsce, atrakcyjne formy podryatrakcyjne formy podryatrakcyjne formy podryatrakcyjne formy podry czyli gdzie i jak podrowa?czyli gdzie i jak podrowa?czyli gdzie i jak podrowa?czyli gdzie i jak podrowa?

51. CHAUBISKI Tytus: Sze dni w Tatrach. Wycieczka bez

programu. Krakw: Wydaw. Literackie, 1988. 52. LORENTZ Stanisaw: Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce.

Wyd. 3 uzup. Warszawa: "Interpress", 1983. 53. MATUSZCZYK Andrzej, ORLISKI Norbert, ZINKOW Julian:

Maopolska poudniowo-zachodnia. Przewodnik. Warszawa: "Sport i Turystyka", 1991.

54. POKROPEK Marian: Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce.

Warszawa: Ludowa Spdzielnia Wydawnicza, 1980. 55. POLSKIE Parki Narodowe = Polish National Parks = Polnische

Nationalparks. Wyd. 2 popr. Krakw: "Parol", 1995. 56. ROGISKI Ryszard: Zamki i twierdze w Polsce : historia i legendy.

Warszawa : Instytut Wydawniczy Zwizkw Zawodowych, 1990. 57. ROMANTYCZNE podre do Polski [Film]. Jzyk polski, historia,

uczestnictwo w kulturze, edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie. Scen. i scenogr. Mariusz Wituski; re. Mariusz Malinowski. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (Telewizja Polska S.A.). - 1 kas. wiz. [VHS] (180 min.)

58. WERNICHOWSKA Bogna, KOZOWSKI Maciej: Duchy polskie

czyli Krtki przewodnik po nawiedzanych zamkach, dworach i paacach. Warszawa: Wydaw. PTTK "Kraj", 1983.

59. WIECZOREK Edward: Zamki i paace na turystycznych szlakach

wojewdztwa katowickiego. Cz.2. Katowice: Polska Agencja Promocji Turystyki, 1994.

60. ZINKOW Julian: Wycieczki kolej w okolice Krakowa. Przewodnik

turystyczny. Warszawa, Krakw: "Kraj", 1982.

13

F. F. F. F. Historycznym sHistorycznym sHistorycznym sHistorycznym szlakiem...zlakiem...zlakiem...zlakiem... 61. GACZYSKA Kira: Mazurskie szlaki Gaczyskiego. Warszawa:

"Kraj", 1986.

62. CKI Wodzimierz: Szlak piastowski: Pozna, Gniezno, Kruszwica, Inowrocaw, nin, Biskupin. Wyd. 2 popr. i uzup. Pozna: Wydaw. Poznaskie, 1984.

63. KORNIOWICZWNA Maria: Szlakiem Henryka Sienkiewicza. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. PTTK "Kraj", 1988.

64. KRESEK Zbigniew: Szlak im. gen. Karola wierczewskiego w Bieszczadach. Wyd. 3. Warszawa : Wydaw. PTTK "Kraj", 1985.

65. KRLIKIEWICZ Grayna, KRUCZEK Zygmunt: Szlakami legend pieniskich. Przewodnik turystyczny. Warszawa ; Krakw : "Kraj", 1983.

66. MAJDA Jan: Tatrzaskim szlakiem literatury. Szkice literackie. Wyd. 2. Krakw: KAW, 1987.

67. PRZEMECKA Maria: Krakowskim szlakiem Jana Matejki. Warszawa: "Kraj", 1985.

68. SZYPER Barbara: Krakowskim szlakiem Wita Stwosza. Warszawa: Wydaw. PTTK "Kraj", 1985.

69. ZINKOW Julian: Orle gniazda i warownie jurajskie. Szlaki turystyczne. Wyd. 2. Warszawa: Sport i Turystyka, 1977.

14

USUGI INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNE

Filii PBW w Bytomiu

Szanowni Czytelnicy!

Przypominamy, i w naszej bibliotece udostpniamy opracowywane

na bieco przez nauczycieli bibliotekarzy Filii PBW w Bytomiu

rnorodne materiay informacyjno-bibliograficzne w postaci

wykazw nabytkw, adnotowanych wykazw nowoci, tematycznych

zestawie bibliograficznych, a nawet bibliografii,

z ktrych mona skorzysta w Czytelni.

Ponadto na yczenie Czytelnikw drukujemy zestawienia literatury

z komputerowej bazy danych oraz opracowujemy zestawienia

bibliograficzne z wybranego zakresu tematycznego.

Zachcamy do korzystania z naszych usug

Przypominamy rwnie o moliwoci skadania zamwie

(dezyderatw) na poszukiwane przez Pastwa pozycje,

ktrych nie ma w zbiorach biblioteki.

Z zamwie tych tworzona jest kartoteka dezyderatw,

a poszukiwane przez Pastwa pozycje w miar moliwoci

finansowych s uwzgldniane podczas zakupw.

Dezyderaty mona przesya drog elektroniczn na adres:

[email protected]

lub osobicie wypisa zamwienie na miejscu w bibliotece.

Kartoteka dezyderatw znajduje si w Wypoyczalni

przy stanowiskach komputerowych dla Czytelnikw.

15

OFERTA DYDAKTYCZNA

Pedagogicznej Biblioteki Wojewdzkiej w Katowicach,

Filii w Bytomiu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Katowicach,

Filia w Bytomiu zaprasza wszystkich chtnych nauczycieli

(bibliotekarzy i polonistw) szk bytomskich do realizacji zaj

z zakresu przysposobienia biblioteczno-informacyjnego

w bytomskiej bibliotece pedagogicznej.

Proponowane tematy zaj:

Sporzdzanie bibliografii zacznikowej. Warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki

pedagogicznej.

Rodzaje katalogw i kartotek bibliotecznych. Wyszukiwanie informacji na okrelony temat.

Zajcia prowadzone s przez nauczycieli bibliotekarzy

PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu.

Dla uczniw przygotowujemy materiay dydaktyczne,

na prob nauczycieli opracowujemy zestawienia bibliograficzne.

Lekcje s realizowane po wczeniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Kontakt: Anita Gral - tel. 032 286 23 52

W szczeglnoci zachcamy do udziau w zajciach z zakresu

sporzdzania bibliografii zacznikowej rnego typu dokumentw tj.

ksiek, czasopism, artykuw z czasopism, filmw i dokumentw

elektronicznych - na dyskach optycznych typu CD-ROM czy DVD-

ROM oraz o dostpie zdalnym (serwisy, portale i strony

internetowe). Uczniowie biorcy udzia w zajciach oraz ich

opiekunowie otrzymuj obszerne materiay szkoleniowe bdce

bezcenn pomoc przy opracowywaniu bibliografii zacznikowej.

ZAPRASZAMY

16

GODZINY UDOSTPNIANIA ZBIORW

poniedziaek - roda 8:00 - 18:00

czwartek 8:00 - 15:00

pitek 8:00 - 18:00

wybrane soboty 8:00 - 13:00

Harmonogram sobt (do 30 czerwca): 7 czerwca, 14 czerwca

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpie ) biblioteka czynna:

od poniedziaku do pi tku w godz.: 8 00 - 1400

LOKALIZACJA:

DOJAZD:

centrum - agiewnicka - Krzyowa -

Armii Krajowej

92, 127, 201, 227 7 (aktualnie 5, 9, 18 - zmiana rozkadu)

Pedagogiczna Biblioteka Wojewdzka w Katowicach, Filia w Bytomiu