Bunyi huruf2 fonik & asosiasinya utk panduan ibubapa

  • View
    5.597

  • Download
    10

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. BUNYI-BUNYI HURUFDALAM KAEDAHFONIK DENGANASOSIASINYA (lakuan) UNTUK PANDUAN IBUBAPAKELAS PEMULIHAN KHAS SK DESA TASIK KL1.

2. KENAPA SAYA MENGGUNAKAN KAEDAH FONIK Melalui pengelaman disekolah lama Hadiri kursus Fonik (Kaedah Bunyi) Kelebihan-kelebihan : Ia adalah bunyi dalam Bahasa Melayu Ia adalah bunyi-bunyi dalam pertuturan Bunyi yang membawa makna Baik untuk yang sangat lemah daya ingatan Tak perlu menghafal beratus pola ejaan Ia juga sesuai dalam B Inggeris (44 bunyi) 3. 3 PERINGATAN PENTING1. JANGAN ajar nama huruf dahulu.2.JANGAN campur aduk bunyi dan nama huruf.3.Ajar nama huruf & Huruf besar apabila telahpandai MEMBACA.4.Pengajar mesti tahu bunyi-bunyi huruf dahulu. 4. a a buka mulut luas-luas ( ngangakan mulut ). Kaitkan dengan aksi (lakonan)terkena api @benda panas. Kad gambar mulut ternganga. Kad-kad gambar yang huruf awalnya bunyi a ayam,api,adik,abang,ani boleh juga ditunjukkan sebagaipengukuhan. 2. 5. Contoh-contoh gambar yang bermula dengan bunyi a a 6. i i Senyum lebar-lebar. Kaitkan dengan aksi (lakonan)geli. Apabila digeletek dipinggang sambilmenyebut ( iiiiii). Ataupun sesuatu yang menjijikan. Kad gambar mulut tersenyum lebar. Kad-kad gambar yang huruf awalnyaberbunyi iseperti ikan,ibu,isi,ikat. 4. 7. Contoh-contoh gambar yang bermula dengan bunyi i i 8. u u muncungkan mulut anda. Kaitkan dengan (lakonan ) terpengunmelihat sesuatu yangmengkagumkan. Kad gambar mulut muncungkedepan. Kad-kad gambar seperti ulat,ular,ubat. 6. 9. Contoh-contoh gambar yang bermula dengan bunyi u u 10. i u au a ia i u 11. b b rapatkan bibir kemas-kemasbaru bunyikannya . Kaitkan dengan aksi (lakonan ) bunyi motorburuk @ lantunan bola keranjang dilantai. Sambil bunyikan (beh..beh..beh.. @beb..beb..beb..) (AKSIKAN )9. 12. babab i bibubu 13. bi bu babu ba bOba bi bu 14. n n tekankan lidah pada lelangit. Kaitkan dengan aksi (lakonan ) memandukereta baru yang dipecut laju dengan bunyienjinnya yang kuat.nnnn (AKSIKAN - spt org memandu A4 )12. 15. n i nin a nan u nu 16. ni nu nanO na nina ni nu 17. m m rapatkan kedua-dua bibir. (kedua-dua bibir dirapatkan). Kaitkan dengan aksi (lakonan ) makanbenda-benda yang sedap sambilmenggosok perut dengan menyebutm..m..m. sedapnya. 15. 18. m a mam i mim u mu 19. mi mu mOmi ma muma mi mu 20. s s rapatkan gigi keluarkan bunyi sepertibunyi ular s..s..s Kaitkan dengan aksi (lakonan) membuatpergerakan & bunyi ular dengan tangansambil membunyikan ( sss,) 18. 21. s i sis a sas u su 22. sa si susi sa sOsa si su 23. k k lidah bawah kebelakang Kaitkan dengan aksi (lakonan ) ketawaberdekah-dekah.keh..keh..keh..@ kah..kah..kah..21. 24. k u kuk a kak i ki 25. ku ki kaki kO kuka ki ku 26. t t lidah dibelakang gigi (lidah tak bolehkeluar). Kaitkan dengan aksi (lakonan) kesejukansehingga mengeletar dan gigi bergetar sambilmembunyikan tehtehteh 24. 27. t u tut i tit a ta 28. ta ti tuti tO tutu ti ta 29. y y dikaitkan dengan aksi (lakonan )bermain yo-yo denganmenggerakkan jari keataskebawah sambil membunyikan yeh..yeh..yeh..@ yo..yo..yo.. 27. 30. y u yuy i yiy a ya 31. yu yO yaya yi yuyi ya yu 32. c C dikaitkan dengan aksi (lakonan ) tangan sebagai roda keretapi dengan membunyikan enjin keretapi lama. ceh..ceh..ceh.. 30. 33. c u cuc i cic a ca 34. ci cu cacu ca cica ci cO 35. p p rapat bibir kemas-kemas (lembut). Dikaitkan dengan aksi (lakonan)pergerakkan menghempas kain basahanpada lantai @ bermain pedang sambilmembunyikan peh..peh..peh.. 33. 36. p a pap u pup i pi 37. pa pu pipi pO pupu pi pa 38. d d dikaitkan dengan aksi (lakonan ) dengupan jantung ( meletakkan kedua tangan diatas dada). Seperti aksi Apik senario dan bunyikannya. dehdehdeh36. 39. d a dad u dud i di 40. dO da didi da dudu di da 41. g g dikaitkan dengan aksi muka yanggeram dan menderam dengan bunyi g..g..g..geramnya.39. 42. g u gug i gig a ga 43. gu gi gaga gu gigO ga gu 44. l l Naikkan lidah lurus mencicah lelangit. Dikaitkan dengan pergerakan konduktororkestra sambil menyanyikan satu lagudengan iringan la..la..la..la.. @ l..l..l..42. 45. l a lal u lul i li 46. li la lulu lO lala lu li 47. r r lidah bergetaran. Dikaitkan dengan aksi menonggangmotorsikal atau bunyi deringan telefon lama(r...r...r)45. 48. r a rar u rur i ri 49. ri ra rurO ri rara ru ri 50. h h dikaitkan dengan aksi (lakonan)orang keletihan sehingga tercunggap-cunggap.( hhh)48. 51. h i hih u huh a ha 52. ha hi huhu ha hihi hu hO 53. j Dikaitkan dengan pergerakan jaritelunjuk sambil menyebutnya. jeh..jeh..jeh 51. 54. j u juj i jij a ja 55. ji ja juju jO jaja ju ji 56. Perbezaan bunyi huruf e,e Bezakan kedua-dua huruf ini dengan warna yangberbeza. Banyakkan latih tubi. Suruh murid membunyikan huruf ini dalamperkataan yang manakah bunyi yang lebihsesuai.Contoh: kera, ketam, emas (bunyi ditekak). epal, meja, sepak (bunyi dlm mulut). 57. Diagraf & diftong (vokalberganding) ng (lidah dibawah) ng..ng ny (lidah diatas) nyeh..nyeh.. sy (bunyi minta senyap) kh (bunyi dalam tekak) keh..keh.. ia. iu io.. ua. ui. ai au 58. CONTOH-CONTOH BUNYI DIAGRAFDAN DIFTONG ng..a,contoh : ng . anga ny..a, sy..a , kh..a ng, ny, sy, kh ..i ngi, nyi, syi, khi ng, ny, sy, kh ..u ngu,nyu, syu, khi1) ia 2) iu si..a sia , ti..u tiu sia pasiapa tiup tiup 3) io4) uidio dioradio du.it duit 59. Lihat sebelah.Disemak oleh ibubapa murid.. 60. Disemak oleh ibubapa murid Kelas Pemulihan Khas Sk Desa Tasik. Tandankan ( / ) pada yang telah dikuasai oleh anak tuan/puan.1. Membunyikan / mengecam huruf vokal a,i ,u dan huruf konsonan b,n.2. Membunyikan / mengecam sukukataba,bi,bu.na,ni,ni.3. Membunyikan / mengecam huruf konsonan m,s,.4. Membunyikan / mengecam sukukata ma,mi,mu.T sa,si,su.5. Membunyikan / mengecam huruf konsonank,t.6. Membunyikan / mengecam sukukata ka,ki,ku.ta,ti,tu.7. Membunyikan / mengecam huruf konsonan y,c.8. Membunyikan / mengecam sukukata ya,yi,yu.ca,ci,cu. 61. 9. Membunyikan / mengecam huruf konsonanp,d. 10. Membunyikan / mengecam sukukatapa,pi,pu.da,di,du. 3. Membunyikan / mengecam huruf konsonan g,l. 4. Membunyikan / mengecam sukukata ga,gi,gu.la,li,lu. 5. Membunyikan / mengecam huruf konsonan r,h. 6. Membunyikan / mengecam sukukatara,ri,ru.ha,hi,hu. 7. Membunyikan / mengecam huruf konsonan j,w.Nama anak : . Kelas : Tandatangan ibubapa : tarikh : 55. 62. TEKNIK KAEDAH FONIK (Satu teknik yang mudah)1) Bunyikan dahulu2) Membunyikan 2 huruf dengangabungan 2 b huruf.Contoh : ba a3) 2 Sukukata boleh jadi perkataan4) Gabung 3 sukukata dan seterusnya 63. CONTOH MEMBIMBING MURID MEMBUNYIKAN HURUFVOKAL a,i,u & KONS b,nDALAM BUKU 1 (BACALAH ANAKKU) Perkenalkan bunyi vokal a dengan minta muridmelihat memek mulut guru(ternganga) , senyumuntuk i dan muncung untuk u satu persatu. (Berulang kali & tanya murid bunyi apa ) Murid ikut guru dan ulang beberapa kali (latihtubi)sehingga murid betul betul dapat. Guru tunjukkan simbol a dengan bantuan kadhuruf gambar a dan kad huruf berpasir &kad-kad huruf berbiku dll untuk murid merasanya. 64. BERSAMBUNG Guru & murid buat asosiasi (terkena benda panas(menganga) ,tengok benda yang kotor denganaksi muka yg menjijikan (mulut tersenyum lebar)dan ulat melata pada tangan ( mulut muncungkedepan)@ terpengun melihat sesuatu yangcantik. P & P ke 2 Guru memperkenalkan contoh satu huruf konsonan b,aktivitinya sama dengan diatas i)memek muka, ii)simbol b & huruf rasa, Iii)kad huruf bergambarb 65. BERSAMBUNG Gabungkan bunyi kons b dengan vokal Guru memberi murid latihan bertulis yang berkaitan dengan apa yang dibimbing seperti:(kolaj,mozek,mencari, mengunting,menampal menekap,dll). Sambil murid membuat latihan bertulis gurumemanggil murid secari individu untuk merekod bacaanmereka.(-+ 5-10 minit) Guru memberi ganjaran. Guru beri murid latihan membaca dirumah. 66. CONTOH-CONTOH KAD BUNYI HURUFBERGAMBAR(secara individu) UNTUK MURIDYANG TERLALU LEMAH.a iub nm nana n i ni nu nu 67. CARA MEMBIMBING GABUNGAN BUNYIKONSONAN DAN VOKAL.Contoh :d a da cici bubu 68. Cara-caranya 1) Bunyikan d sekali diikuti a ( gerakakan kad. Ulang sekali lagi dan gerakkan kad. Akhirnya bunyi cantuman kad da 69. CARA MEMBIMBING GABUNG BUNYI DIANTARASUKUKATA DAN KONSONAN AKHIRAN. da .n dan ka .n kan sa .m sam ka ....m kam tu .....mtum su .k suk si .. k sik 70. Menulis rancangan harian kaedah fonikContoh : ( Kumpulan C )Tajuk : Vokal ai uKemahiran : 1) Membunyikan vokal a..i..u.. 2) Mengecam huruf-huruf vokal 3) Mewarna huruf-huruf vokalyang sama.Objektif : Sebahagian besar murid dapat membunyikan,mengecam huruf vokal a,i,u dan mewarna huruf-huruf vokal yang sama. 71. Menulis rancangan harian kaedah fonikContoh : (kumpulan B)Tajuk : Vokal & Sukukata (v t kv) (kv t kv)Buku 1 (Bacalah Anakku)(a, i, u, ba, bi, bu ).Kemahiran : 1) Membunyikan vokal (a, i, u, dan sukukata ( ba, bi, bu ). 2) Membina perkataan daripada vokal dansukukata,sukukata dan sukukata.Objektif : Sebahagian besar murid dapat membunyikan huruf vokal (a,i,u),sukukata (ba,bi,bu) dan membina perkataan-perkataan daripada vokal dan sukukata yang diajar. 72. Aktiviti : 1) Guru memperkenalkan bunyi vokal bentuk mulutternganga untuk bunyi a ,senyum untuk i danmuncung untuk u satu persatu.2) Murid-murid ikut guru membunyikan vokal dan ulang menyebutnya beberapa kali.3) Guru tunjukkan simbol @ huruf vokal (kertas pasir dll) murid merasa bentuk-bentuk huruf vokal.4) Guru & murid buat asosiasi (menganga,senyum dan muncung @ terkena air panas,jijik,terpegun melihatsesuatu yang cantik).5) Murid membuat latihan (kolaj @ mewarna dll).6) Secara individu guru mengambil rekod bacaan murid dengan memasukkan dalam rekod peribadi murid.7) Beri murid buku latihan membaca BACALAH ANAKKU untuk dilatih di rumah (guru ajar dahulu bunyi-bunyi yang baru). 73. Aktiviti : 1) Guru tunjukkan vokal a,i,u dandan kv (ba,bi,bu) murid- muridmembunyikannya. 2) Guru bimbing murid me