Click here to load reader

Bune practici pentru ieşirea din criza datoriilor la energie brochure_Romanian.pdf · PDF fileBune practici pentru ieşirea din criza datoriilor la energie 3 Cuvânt înainte Mulţi

 • View
  9

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Bune practici pentru ieşirea din criza datoriilor la energie brochure_Romanian.pdf ·...

 • Bune practici pentru ieşirea din criza datoriilor la energie Punerea în aplicare a politicilor privind eficienţa energetică în statele membre UE

  Susţinut de*

 • 2 Bune practici pentru ieşirea din criza datoriilor la energie

  Informaţii bibliografice

  Broşură prezentată de Proiectul Energy-Efficiency-Watch Coordonat de

  EUFORES a.i.s.b.l. Forumul European pentru Energie Regenerabilă Renewable Energy House Rue d’Arlon 63-65 B-1040 Bruxelles, Belgia Dr. Jan Geiss Lucia Bezáková

  Pe baza evaluării şi analizei aprofundate a Planurilor naţionale de acţiune privind eficienţa energetică (PNAEE) şi a sondajelor şi interviurilor cu experţii în domeniul eficien- ţei energetice

  Wuppertal Institute GmbH Dr. Ralf Schüle Thomas Madry Vera Aydin Jonas Fischer Jan Kaselofsky Thorsten Koska Carolin Schäfer-Sparenberg Lena Tholen

  Ecofys Germany GmbH Daniel Becker Nikolas Bader Doris Johnsen

  Cu contribuţia Christiane Egger (O.Ö. Energiesparverband) Reinhold Priewasser (Universitatea Linz) Michaela Kloiber (Universitatea Linz) Lucia Bezáková (EUFORES) Nils Borg (ECEEE) Dominique Bourges (FEDARENE) Peter Schilken (Energy Cities)

  Bruxelles, Wuppertal, Köln, Berlin, Linz, februarie 2013

  *Responsabilitatea pentru conţinutul acestei broşuri revine exclusiv autorilor. Aceasta nu reflectă în mod necesar opinia Uniunii Europene. Nici EACI, nici Comi- sia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utili- zare a informaţiilor cuprinse în prezentul document.

  Grafice: www.digitale-gestaltung.de

  Sursă pagina 1: creativ collection/ccvision

 • 3Bune practici pentru ieşirea din criza datoriilor la energie

  Cuvânt înainte

  Mulţi europeni nu recunosc încă pe deplin importanţa eficienţei energetice Cu toate acestea, eficienţa energetică, alături de energia regenerabilă, reflectă concomitent trei teme principale de politică: protecţia climatică, securitatea energetică şi oportunităţile industriei europene de a-şi asuma rolului de lider în domeniul tehnologiei.

  Cunoştinţele, inovarea şi durabilitatea sunt elementele de bază ale strategiei europene pentru secolul XXI. În acest sens, Uniunea Europeană este hotărâtă să construiască o Europă eficientă din punctul de vedere al resurselor, care să utilizeze din ce în ce mai mult sursele regenerabile de energie, cu un sector modernizat al transporturilor şi cu clădiri şi produse eficiente din punct de vedere energetic şi tehnologii ecologice.

  În documentul „Europa 2020: O strategie europeană pen- tru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluzi- unii”, Comisia Europeană a atribuit un rol explicit secto- rului energiei durabile. Comisia estimează că atingerea obiectivului de 20 % pentru energia regenerabilă până în anul 2020 ar crea aproximativ 600.000 de locuri noi de muncă şi, împreună cu obiectivul de 20 % pentru eficienţa energetică, peste 1 milion de noi locuri de muncă.

  Proiectul Energy Efficiency Watch (Supravegherea Efici- enţei Energetice) a fost creat pentru a susţine procesul de transpunere a Directivei privind serviciile energetice, care solicita statelor membre ale UE să prezinte planuri naţionale de acţiune privind eficienţă energetică. Acesta a fost primul pas către adoptarea unor pachete coeren- te de politici în domeniul eficienţei energetice în statele membre UE. Totuşi, Directiva privind serviciile energetice prezenta anumite deficienţe structurale, precum absenţa unei metodologii comune de calcul sau un model pentru raportare, precum şi lipsa unui obiectiv ambiţios în le- gătură cu economiile de energie. Prin urmare, în 2012 a fost adoptată o nouă directivă – Directiva privind efici- enţa energetică, prin care statelor membre li se impun măsuri obligatorii.

  Proiectul Energy-Efficiency-Watch a urmărit punerea în aplicare a primelor două planuri de acţiune emise de sta- tele membre UE şi a colectat reacţiile utile ale pieţei în legătură cu punerea în aplicare a politicilor în materie de eficienţă energetică, prin intermediul sondajelor şi ana- lizelor ascendente.

  Ceea ce trebuie să facem în prezent este să studiem lecţiile învăţate în urma procesului de transpunere a Di- rectivei privind serviciile energetice şi să le aplicăm în procesul de transpunere a noii Directive privind eficienţa energetică.

  Claude Turmes Preşedintele EUFORES

  Membru al Parlamentului European

  Fiona Hall Vicepreşedinte al EUFORES Membru al Parlamentului

  European

  Anni Podimata Vicepreşedinte al EUFORES Vicepreşedinte al Parlamen-

  tului European

 • 4 Bune practici pentru ieşirea din criza datoriilor la energie

  Proiectul Energy-Efficiency-Watch Proiectul de Energy-Efficiency-Watch (Supravegherea Eficienţei Energetice – EEW), desfăşurat din septembrie 2010 până în august 2013, are ca scop facilitarea transpu- nerii Directivei privind serviciile energetice şi a Directivei privind eficienţa energetică. Există trei elemente princi- pale ale proiectului:

  activarea şi consultarea reţelelor de bază (parlamen- tari naţionali şi europeni, funcţionari publici, reţele regionale şi locale, primari, experţi, asociaţii, indus- tria etc.); consolidarea cunoştinţelor prin intermediul sondaje- lor, chestionarelor şi selecţiei politicilor; activităţi de informare (şi anume, reuniuni informati- ve, conferinţe, broşuri).

  Numeroase organizaţii din diferite domenii – organizaţii care lucrează în reţea (EUFORES, ECEEE, Fedarene, Energy Cities), institute de cercetare aplicată (Wuppertal Institu- te, Ecofys) şi organisme de punere în aplicare a politicilor (Agenţia pentru Energie din Austria Superioară) – colabo- rează pentru promovarea aceste obiective. Pilonii princi- pali ai proiectului sunt evaluarea celui de al doilea plan naţional de acţiune pentru eficienţă energetică (din 2011), un sondaj în rândul experţilor şi interviuri aprofundate cu experţi din fiecare stat membru UE. Obiectivele acestor demersuri sunt evidenţierea punctelor forte şi a punctelor slabe ale politicilor naţionale actuale în materie de efi- cienţă energetică, identificarea deficienţelor politicilor şi acţiunilor de punere în aplicare şi relevarea oportunităţi- lor pentru acţiuni viitoare.

  Informaţii suplimentare privind proiectul şi obiectivele sale, precum şi în legătură cu toţi actorii implicaţi în pro- iect puteţi găsi pe pagina de internet EEW (www.energy-efficiency-watch.org).

  Această broşură prezintă rezultatele principalelor două activităţi ale proiectului EEW:

  Evaluarea planurilor naţionale de acţiune privind eficienţa energetică (PNAEE)

  Experţi din cadrul Ecofys şi al Wuppertal Institute au analizat cadrul general de guvernanţă al statelor mem- bre privind eficienţa energetică şi politicile lor pentru diferitele sectoare (sectorul public, transporturi, clă- diri, echipamente, industrie şi sectoare terţe) Calitatea pachetelor naţionale de politici a fost evalu- ată în raport cu un pachet „optim” de politic bazat pe bunele practici din sector.

  Sondajul Energy-Efficiency-Watch în rândul experţilor:

  Sondaj cantitativ desfăşurat în anul 2011 (655 de ches- tionare completate) Interviuri aprofundate realizate în perioada aprilie- septembrie 2012 cu cel puţin 3 experţi din fiecare stat membru

 • 5Bune practici pentru ieşirea din criza datoriilor la energie

  Eficienţa energetică: Abordarea con- comitentă a mai multor provocăriProiectul Energy-Efficiency-Watch

  Eficienţa energetică reprezintă o mare oportunitate de abordare concomitentă a multora dintre principalele pro- vocări europene ale secolului XXI. Eficienţa energetică este o modalitate

  de atenuare a schimbările climatice de asigurare a alimentării sigure cu energie fără a se apela la importul de combustibili fosili de a evita creşterea excesivă a costurilor la energie pentru gospodăriile private şi întreprinderi de a deveni un furnizor de tehnologii pentru întreaga lume la momentul exportului de tehnologii eficiente.

  Opţiunile tehnologice şi schimbările de comportament permit reducerea substanţială a cererii de energie pri- mară şi finală până în 2020. Conform calculelor realizate de Fraunhofer ISI, faţă de scenariile de bază, cererea de energie primară poate fi redusă cu 67 % până în 2050.

  Fraunhofr ISI estimează, de asemenea, că rentabilitatea potenţialului de economisire este de 92 %, cu alte cuvin- te, dacă se iau în considerare costurile ciclului de viaţă, aproape fiecare opţiune eficientă din punct de vedere energetic generează economii mai mari decât costurile sale. Pe rezultatelor acestui ale studiului, valoarea finan- ciară a tuturor economiilor posibile ajunge în 2050 la pes- te 500 de miliarde de euro, potrivit calculelor din 2005.

  Potenţialul economiilor sectoriale de energie prin eficienţa energetică; sursă: Frauenhofer ISI (2012) Contribuţia măsurilor privind eficienţa energetică la protecţia climatului în Uniunea Europeană până în2050

  Sursă: PhotoDisc

  M te

  p En

  er gi

  e pr

  im ar

  ă

  Economii prin conversie

  Potenţial de economisire TR

  Potenţial de economisire IN

  Potenţial de economisire TE

  Potenţial de economisire GO

  Transporturi

  Industrie

  Sectorul terţiar

  Gospodării

 • 6

  În 2012 a fost

Search related