Bune Practici de Inspectie Sociala

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bune Practici de Inspectie Sociala

 • 8/18/2019 Bune Practici de Inspectie Sociala

  1/97

  BUNE PRACTICI DE INSPECŢIE SOCIALĂ

  CUPRINS

  CAPITOLUL 1: METODELE DE INSPECŢIE SOCIALĂ...............................................................................3

  1.1 INTRODUCERE............................................................................................................................................4  Fişa 1.1.1 : Câmpul de competenţe şi obiectivele Inspecţiei Sociale..................................................... ........4

  1.2 REPERE DEONTOLOGICE.........................................................................................................................5  Fişa 1.2.1 : Principiile şi valorile Inspecţiei Sociale......................................................................................5  Fişa 1.2.2 : biectivele Inspecţiei Sociale......................................................................................................!   Fişa 1.2." : bli#aţiile inspectorului social.............................................................................................. .....$   Fişa 1.2.4 : %imitele puterii de investi#are.....................................................................................................1&  Fişa 1.2.5 : Comportamentul pe parcursul unei inspecţii.............................................................................11  Fişa 1.2.! : 'elaţiile cu bene(iciarii )n cadrul reali*+rii unei misiuni de inspecţie.........................................12  Fişa 1.2.$ : 'elaţiile cu alţi a#enţi publici, inspectori sau nu, sau cu alte instituţii de control................... ....1"

  1.3 METODELE DE LUCRU............................................................................................................................15 1.3. A. METODELE DE LUCRU.......................................................................................................................15

   Fişa 1.".-/.1 : Planul anual de control, evaluare şi consiliere............................................................ .......15  Fişa 1.".-/.2 : Principiile de alc+tuire a ec0ipei pentru misiunea de inspecţie..........................................1! 

  1.3. B. EFECTUAREA MISIUNII......................................................................................................................17  Fişa 1.".-/.1 : 'euniunea de lansare a misiunii de inspecţie......................................................................1$   Fişa 1.".-/.2 : ermenele de reali*are a unei misiuni de inspecţie........................................................... ..13  Fişa 1.".-/." : Pre#+tirea unei misiuni de inspecţie....................................................................................2&  Fişa 1.".-/.4 : ota de cadra a misiunii de inspecţie........................................................................... .....22  Fişa 1.".-/.5 : 'olul coordonatorului misiunii de inspecţie........................................................................2"  Fişa 1.".-/.! : 'e#ulile de ba*+ de lucru )n ec0ip+ pe durata unei misiuni...................................... .........24  Fişa 1.".-/.$ : 'e#ulile de ba*+ ale demersului de inspecţie......................................................................2!   Fişa 1.".-/.6 : In(ormarea or#anismului inspectat cu privire la re*ultatele inspecţiei )nainte de raportul

  de(initiv..........................................................................................................................................................2$   Fişa 1.".-/.3 : une practici de lucru )n cadrul or#anismului inspectat............................................ ........26  Fişa 1.".-/.1& : 'e#ulile de ba*+ pentru interviu.........................................................................................."&

  1.3. C. RAPORTUL........................................................................................................................................ ....32  Fişa 1.".-C/.1 : 'edactarea raportului, r+spunsul la comand+ şi delimitarea subiectului.............................."2  Fişa 1.".-C/.2 : r#umentarea raportului de misiune.....................................................................................""  Fişa 1.".-C/." : Propunerile unui raport de misiune................................................................................ ......"4  Fişa 1.".-C/.4 : Capcanele de evitat )n redactarea raportului de misiune......................................................"!   Fişa 1.".-C/.5 : Structura raportului de misiune........................................................................................... ."$   Fişa 1.".-C/.! : Scrierea raportului de misiune.............................................................................................."6  Fişa 1.".-C/.$ : ne7ele raportului de misiune................................................................................... ......... .."3  Fişa 1.".-C/.6 : 'euniunea de la s(ârşitul misiunii.........................................................................................4&  Fişa 1.".-C/.3 : Semnarea rapoartelor de misiune................................................................................... ......41

  1.3. D. URMĂRILE RAPORTULUI DE MISIUNE...........................................................................................42  Fişa 1.".-8/.1 : ransmiterea şi comunicarea rapoartelor de misiune...........................................................42  Fişa 1.".-8/.2 : 9rm+rirea implement+rii propunerilor şi recomand+rilor din rapoartele de misiune...... .. .4"  Fişa 1.".-8/." : Conservarea rapoartelor şi ar0ivarea dosarelor.................................................... ......... .....44

  CAPITOLUL 2 : INSPECŢIA SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR VULNERABILE....45

  2.1 INSPECŢIA ÎN CENTRELE REZIDENŢIALE SAU DE ZI.....................................................................45  Fişa 2.1.1 : Clari(icarea cadrului uridic al #estionarului şi a misiunilor sale...............................................45  Fişa 2.1.2 : si#urarea securit+ţii, a con(ortului şi a inte#r+rii utili*atorilor )n viaţa social+............. ..........4$   Fişa 2.1." : precierea opţiunilor )n materie de or#ani*are ale (urni*orului de servicii...................... ..........43  Fişa 2.1.4 : eri(icarea calit+ţii )n#riirii..................................................................................................... ..51  Fişa 2.1.5 : Prevenirea riscurilor pentru persoanele (ra#ili*ate, primite )n instituţie.....................................54

  2.2 INSPECŢIA UNUI SERVICIU LA DOMICILIU.......................................................................................58  Fişa 2.2.1 : Inspecţia asistentului maternal pro(esionist.......................................................................... ....53

  VERSIUNE PROVIZORIE  – BUNE PRACTICI DE INSPECŢIE – VERSIUNE PROVIZORIE  

 • 8/18/2019 Bune Practici de Inspectie Sociala

  2/97

  CAPITOLUL 3 : INSPECŢIA UNEI INSTITUŢII SAU A UNUI ORGANISM CE ACORDĂ ALOCAŢII SOCIALE...............................................................................................................................................................63

  3.1. POZIŢIONAREA INSPECTORULUI SOCIAL...................................................................................... ..!3 3.2 MODEL GRILĂ DE E"AMINARE A UNUI DOSAR.................................................................. ......... ...!4 3.3 FI#E TEMATICE.................................................................................................................................... .....!5

   Fişa ".".1 : Facilitarea accesului la drepturi............................................................................................. ....!5

   Fişa ".".2 : precierea or#ani*+rii serviciului...............................................................................................!$   Fişa "."." : eri(icarea respect+rii procedurilor )n toate stadiile lor............................................... .......... ....!3  Fişa ".".4 : nali*area pro(ilului autoarelor sociale (urni*ate pentru a identi(ica eventuale ire#ularit+ţi sau  pentru a preveni (raude..................................................................................................................................$1

  CAPITOLUL 4 : EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE............................................................ ......... ......2

  SUMAR TE"TE LEGISLATIVE......................................................................................................................72 4.1 $ INFORMAŢII PRACTICE CU PRIVIRE LA MISIUNILE DE ANC%ETĂ...................................... .....73

   Fişa 4.1.1 : %ista de in(ormaţii necesare )n mod ideal....................................................................................$4  Fişa 4.1.2 : bordarea calitativ+ şi cantitativ+........................................................................................ ......$!   Fişa 4.1." : ;şantionarea...............................................................................................................................$6  Fişa 4.1.4 : ipul de )ntreb+ri adaptate in(ormaţiilor c+utate.................................................................... ....6&  Fişa 4.1.5 : ota de cadra, rapoartele de locaţie şi raportul de sinte*+.....................................................61

  4.2 $ PR