of 125 /125
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” Buletin tematic 2006-2008 Chişinău, 2009

Buletin tematic

  • Upload
    others

  • View
    29

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Buletin tematic

1

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”

Buletin tematic

2006-2008

Chişinău, 2009

Page 2: Buletin tematic

2

Alcătuitori: Janna Nikolaeva Lidia Zasaviţchi Elena Boţan-Gaina Margareta Sîrbu Maria Balaban

Redactor ştiinţific: Dr. în filologie

Aurelia Hanganu

Culegere computerizată: Janna Nikolaeva Lidia Zasaviţchi

© Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM, 2009

Page 3: Buletin tematic

3

Cuprins

Cuvînt înainte ............................................................................................................................. 4

Probleme generale ale ştiinţei ................................................................................................... 6

Istoria ştiinţei ........................................................................................................................... 14

Personalia ................................................................................................................................ 17

Starea actuală a ştiinţei, perspective ...................................................................................... 31

Ştiinţe naturale şi ale vieţii ...................................................................................................................... 31

Biologie, chimie, geografie şi ecologie ................................................................................................ 31

Medicină .............................................................................................................................................. 39

Agricultură ........................................................................................................................................... 44

Ştiinţe exacte şi economice ..................................................................................................................... 47

Matematică şi economie ..................................................................................................................... 47

Fizică şi tehnică .................................................................................................................................... 52

Ştiinţe socioumane .................................................................................................................................. 57

Ştiinţa şi economia naţională .................................................................................................. 78

Ştiinţa în soluţionarea problemelor globale (ecologia, energetica etc.) ................................. 82

Ştiinţa şi învăţămîntul .............................................................................................................. 86

Activitatea centrelor ştiinţifico-auxiliare (biblioteci ştiinţifice, AGEPI etc.) ............................ 95

Indice de nume ........................................................................................................................ 99

Indice de titluri.......................................................................................................................106

Page 4: Buletin tematic

4

Cuvînt înainte

”Priorităţile ştiinţei au devenit necesităţi vitale pentru întreaga societate, s-au

întrepătruns planurile ideatice de comunicare, s-a stabilit o conexiune durabilă între cele două „societăţi”: Academia şi Societatea propriu-zisă, care, până nu demult, activau separat, oarecum antinomic. Devenind unica instituţie publică de interes statal în sfera ştiinţei şi inovării, ca şi coordonator plenipotenţiar al activităţii de cercetare şi inovare, Academiei de Ştiinţe i s-au delegat competenţele Guvernului în domeniul ştiinţei şi inovării. Aceasta a condiţionat modificarea esenţială a structurii organizatorice şi instituţionale şi a paradigmei funcţionale. În prezent, Academia de Ştiinţe echivalează cu nucleul ştiinţific de bază al Republicii Moldova, întrunind în interior cei mai notorii savanţi din ţară. Codul, structurat şi compartimentul într-un spirit şi o manieră democratică elevată, deplin transparentă şi eficientă, reuşeşte să exprime exhaustiv scopurile principale pe care trebuie să le atingă societatea ştiinţifică din Republica Moldova, dar şi să contureze parametrii de implementare a vastelor posibilităţi pe care le deţine, de azi înainte, Academia de Ştiinţe, raza ei de acţiune vizînd interesul naţional în materie de cercetare fundamentală şi aplicabilitate pragmatică în sectorul real al economiei ţării”. // Duca, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society) . – Ch. : Ştiinţa, 2007. - P. 48 .

Începînd cu anul 2009, Biblioteca Ştiinţifică Centrală “A. Lupan” a AŞM elaborează

buletinul tematic “Ştiinţa în Moldova”. Intenţia de la care au pornit alcătuitorii acestui buletin a fost oglindirea stării actuale a cercetărilor ştiinţifice din Republica Moldova. Ediţia de faţă scoate în evidenţă informaţia despre 1017 titluri de monografii, articole din reviste, culegeri tematice, materialele conferinţelor ştiinţifice apărute în perioada 2006-2008.

Atenţie primordială a fost acordată lucrărilor teoretice, metodologice şi de sinteză. În procesul selectării au fost evidenţiate priorităţile tematice:

Probleme generale ale ştiinţei

Istoria ştiinţei

Personalia

Starea actuală a ştiinţei, perspective

Ştiinţe naturale şi ale vieţii

Biologie, chimie, geografie şi ecologie

Medicină

Agricultură

Ştiinţe exacte şi economice

Matematică şi economie

Fizică şi tehnică

Ştiinţe socioumane

Ştiinţa şi economia naţională

Ştiinţa în soluţionarea problemelor globale (ecologia, energetica etc.)

Ştiinţa şi învăţămîntul

Activitatea centrelor ştiinţifico-auxiliare (biblioteci ştiinţifice, AGEPI etc.)

Page 5: Buletin tematic

5

Înregistrările bibliografice sunt sistematizate în diviziuni tematice, iar în cadrul diviziunilor acestea apar în ordinea alfabetică a autorilor şi a titlurilor de lucrări.

Drept surse de selectare a documentelor au servit: Bibliografia Naţională a Moldovei, cataloagele electronice ale bibliotecilor.

La întocmirea buletinului tematic au fost consultate de visu documentele din colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice Centrale “A. Lupan” a AŞM. Descrierea bibliografică a fost efectuată conform standardelor în vigoare: STAS 12629-88 „Descrierea bibliografică a documentelor”; STAS 8256-82 „Prescurtările cuvintelor şi expresiilor tipice româneşti şi străine din referinţele bibliografice”; GOST 7.1-2003 „Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire”.

Pentru a facilita regăsirea informaţiei s-au elaborat indicii de titluri şi de nume. Bibliografia este destinată, întîi de toate, oamenilor de ştiinţă, profesorilor,

bibliotecarilor, studenţilor, dar şi tuturor celor interesaţi de cercetarea ştiinţifică.

Page 6: Buletin tematic

6

Probleme generale ale ştiinţei

1. Academia de Ştiinţe în lumea modernă: rolul şi structura : [din materialele suplimentare ale conf. “Ştiinţa globală şi politicile naţionale: rolul academiilor”, Chişinău, 4-5 mai 2007] // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 8-13. – http://www.akademos.asm.md/

2. Academic network infrastructure development / P. Bogatencov, A. Cacean, A.

Ceban [et al.] // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 45-49. – Bibliogr. : 5 tit.

3. Academy of Science of Moldova / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; trad. în lb. engleză :

Rodica Costaş; fotogr. : Vladimir Colos, Romeo Şveţ. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 139 p. – ISBN 978-9975-67-571-0.

4. Afanasiev, Veaceslav. Strategia naţională în domeniul inovării : componentele

structural-instituţionale şi informaţionale / Veaceslav Afanasiev // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 98-102.

5. Andrieş, Andrei. Cooperarea ştiinţifică cu comitetul ştiinţific al Alianţei Nord-

Atlantice / Andrei Andrieş // Akademos. – 2006. – Nr 1 (2). – P. 50-51. – http://www.akademos.asm.md/

6. Andrieş-Tabac, Silviu. Simboluri heraldice academiei noi (I) : [Simbolurile

Institutului de Matematică şi Informatică şi ale Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică] / Silviu Andrieş-Tabac // Akademos. – 2008. – Nr 3 (10). – P. 111-113. – http://www.akademos.asm.md /

7. Andrieş-Tabac, Silviu. Simbolurile oficiale ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei /

Silviu Andrieş-Tabac // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 6-13. – http://www.akademos.asm.md/

8. Andrieş-Tabac, Silviu. Un nou pas în promovarea heraldicii : simbolurile Institutului

Patrimoniului Cultural / Silviu Andrieş-Tabac // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 108-109. – http://www.akademos.asm.md/

9. Badîr, Iurie. Devenirea capitalului intellectual şi dematerializarea activităţilor

economice / Iurie Badîr // Intellectus. – 2006. – Nr 4. – P. 16-21. – http://agepi.md 10. Bargan, Petru. Managementul inovaţional şi eficienţa activităţilor de cercetare-

dezvoltare / Petru Bargan // Agricultura Moldovei. – 2006. – Nr 4. – P. 11-12. – Bibliogr. : 7 tit. 11. Baza legislativă şi normativă a Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi inovării

= The legal and normative basis of Republic of Moldova in scientific and innovation field = Основы законодательства Республики Молдова в области науки и инноваций / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 333 p. – ISBN 978-9975-62-234-9.

12. Bounegru, Tudor. Calea anevoioasă de la inovaţie la implementare / Tudor

Bounegru // Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 36-41. – http://agepi.md

Page 7: Buletin tematic

7

13. Cimpoieş, Gh. Contribuţie primordială la renaşterea ştiinţei autohtone : [despre adoptarea „Codului cu privire la ştiinţă şi inovare”] / Gh. Cimpoieş // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 34. – http://www.akademos.asm.md/

14. Codul cu privire la ştiinţa şi inovare al Republicii Moldova = Code of the Republic

of Moldova on science and innovations = Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях / Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 282 p. – ISBN 978-9975-62-178-6.

15. Cojocaru, I. Potenţialul ştiinţific al RM – sistem informaţional de perspectivă al

sferei ştiinţei şi inovării / I. Cojocaru // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 54-57. – Bibliogr. : 12 tit.

16. Cojocaru, Victoria. Inovarea – o formă a creativităţii umane / Victoria Cojocaru //

Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 9. – P. 38-40. – Bibliogr. : 5 tit. – http://www.usm.md/

17. Cojocaru, Victoria. Repere teoretice ale managementului proiectelor de cercetare /

Victoria Cojocaru // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2008. – Nr 9 (19). – P. 15-17. – Bibliogr. : 12 tit. – http://www.usm.md/

18. Cuciureanu, Gheorghe. Aspecte ale promovării cooperării ştiinţifice internaţionale

la nivel european / Gheorghe Cuciureanu // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 2. – P. 53-61. – Bibliogr. : 7 tit.

19. Cuciureanu, Gheorghe. Externalizarea ştiinţifică în contextul internaţionalizării

domeniului de cercetare – dezvoltare / Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 34-40. – Bibliogr. : 7 tit. – http://agepi.md

20. Cuciureanu, Gheorghe. Prevederea tehnologică – instrument modern de elaborare

şi promovare a politicilor ştiinţifice şi tehnologice / Gheorghe Cuciureanu // Economica. – 2006. – Nr 2. – P. 38-44. – Bibliogr. : 6 tit.

21. Cuciureanu, Gheorghe. Recunoaşterea internaţională – element important al

activităţii ştiinţifice şi inovaţionale / Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2006. – Nr 1. – P. 76-82. – http://agepi.md

22. Cuciureanu, Gheorghe. Utilizarea metodelor bibliometrice în evaluarea ştiinţei /

Gheorghe Cuciureanu // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 61-65. – Bibliogr. : 10 tit.

23. Duca, Gheorghe. Adresarea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei către

comunitatea ştiinţifică din ţară / Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2006. – Nr 2. – P. 1-3. – www.asm.md

24. Duca, Gheorghe. Cercetarea şi Inovarea – două imperative de interes public major

pentru dezvoltarea ţării / Gheorghe Duca // Akademos. – 2007. – Nr 1(6). – P. 5-13. – http://www.akademos.asm.md/

Page 8: Buletin tematic

8

25. Duca, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society) / Gheorghe Duca. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2007. – 288 p. – (Col. „Strategia schimbării”). – ISBN 978-9975-67-235-1.

Recenzii : 26. Belostecinic, Grigore. Cunoaşterea şi inovarea – calea spre competitivitate / Grigore

Belostecinic // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 58-60. 27. Hadârcă, Ion. Gheorghe Duca şi strategia schimbării : contribuţii la societatea bazată pe

cunoaştere / Ion Hadârcă // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 106-107. 28. Josanu, Efim. Gheorghe Duca şi contribuţia la „Knowledge Society” : *pe marginea cărţii

„Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere”+ / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2007. – 20 dec. – P. 5. 29. Plăieşu, Raisa. Cunoaşterea – resursă principală a societăţii : *lansarea cărţii „Contribuţii la

societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society)”+ / Raisa Plăieşu // Gazeta bibliotecarului. – 2007. – Nr 11, 12. – P. 14.

30. Pohilă, Vlad. Pledoarie pentru umanizarea chimiei, a ştiinţei, a societăţii : [pe marginea cărţii „Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere”] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2007. – Nr 4. – P. 101-105.

31. Roibu, Nicolae. O carte despre ştiinţa şi mediu / Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 15 noiemb. – P. 4.

32. Duca, Gheorghe. Inovarea şi competitivitatea în ştiinţă – chezăşie a integrării în

spaţiul european / Gheorghe Duca // Intellectus. – 2007. – Nr 4. – P. 5-7. – http://agepi.md 33. Duca, Gheorghe. Organizarea ştiinţei şi a procesului inovaţional pe teritoriul

postsovetic: experienţa Republicii Moldova / Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2006. – Nr 1. – P. 1-4. – www.asm.md

34. Duca, Gheorghe. Reforma cercetării în Republica Moldova / Gheorghe Duca //

Academica : revista editată de Academia Română. – 2007. – Nr 62-63. – P. 25-27. 35. Duca, Gheorghe. Reformarea ştiinţei în Republica Moldova : obiective, realizări,

probleme / Gheorghe Duca, Victor Balmuş // Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene : materiale conf. teoretico-şt. intern., 28 ian. 2006. – Ch., 2006. – P. 23-27.

36. Duca, Gheorghe. Reforms of science and innovation spheres in the Republic of

Moldova / Gheorghe Duca // Radio electronic, informatics and technology : proc. of the 1st Int. Conf., 15-16 Oct. 2008. – Ch., 2008. – P. 19-20.

37. Duca, Gheorghe. Revitalizarea sferei ştiinţei şi inovării : realizări şi perspective /

Gheorghe Duca // Intellectus. – 2006. – Nr 1. – P. 5-10. – http://agepi.md 38. Duca, Gheorghe. Sporirea contribuţiei comunităţii ştiinţifice la dezvoltarea

societăţii bazate pe cunoaştere / Gheorghe Duca // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 3-7. – http://www.akademos.asm.md/

39. Duca, Gheorghe. Ştiinţa pentru pace şi dezvoltare / Gheorghe Duca // Akademos. –

2007. – Nr 4 (8). – P. 3-5. http://www.akademos.asm.md/ 40. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi dezvoltarea naţională / Gheorghe Duca // Akademos. –

2007. – Nr 2-3 (7). – P. 58-60. – http://www.akademos.asm.md/

Page 9: Buletin tematic

9

41. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi inovarea în dezvoltarea durabilă / Gheorghe Duca //

Consultant. – 2008. – Nr 6. – P. 22-28. – Idem în lb. engleză, rusă. 42. Extension of regional and international connectivity of RENAM network / A.

Andrieş, P. Bogatencov, E. Peplow [et al.] // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 40-44. – Bibliogr. : 9 tit.

43. Fetiniuc, Valentina. Tendinţele globale ale cheltuielilor pentru cercetare şi

dezvoltare / Valentina Fetiniuc, Ivan Luchian // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 64-67. – http://www.akademos.asm.md/

44. Feuraş, Eugenia. Ciclul metodologic al cercetării ştiinţifice şi criteriile novaţiei

ştiinţifice / Eugenia Feuraş // Analele : Ed. a V-a / Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch., 2007. – P. 142-145.

45. Filosofia ştiinţei : aspecte metodologice şi axiologice / Acad. de Studii Economice

din Moldova.; coord. şt. : Tudor Dumitraş, Petru Rumleanschi. – Ch. : ASEM, 2008. – 176 p. – Bibliogr. la sfârştul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-387-6.

46. Furdui, Teodor. Finanţarea şi valorificarea alocaţiilor bugetare în sfera ştiinţei şi

inovării / Teodor Furdui // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 8-15. – http://www.akademos.asm.md/

47. Furdui, Teodor. Finanţarea ştiinţei şi valorificarea mijloacelor publice în sfera

ştiinţei şi inovării în anul 2006 : (In imagini şi diagrame) / Teodor Furdui // Akademos. – 2007. – Nr 1 (6). – P. 25-27. – http://www.akademos.asm.md/

48. Gaina, Boris. Activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare

Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2006 / Boris Gaina // Akademos. – 2007. – Nr 1 (6). – P. 14-24. – http://www.akademos.asm.md/

49. Gaina, Boris. Republica Moldova în spaţiul inovaţional al Comunităţii Statelor

Independente / Boris Gaina // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : comunic. conf. int. şt.-practice, ed a V-a, 16-17 noiemb. 2006. – Ch., 2007. – P. 53.

50. Ganea, Victoria. Concepte de bază privind rolul ştiinţei în dezvoltarea societăţii /

Victoria Ganea // Instruirea şi cercetarea : modalităţi de integrare : conf. intern., 16 apr. 2008. – P. 51-65. – Bibliogr. : 8 tit. şi în notele de subsol.

51. Iovu, Maria. Colaborarea ştiinţifică cu ţările Uniunii Europene / Maria Iovu //

Vectorul European al Republicii Moldova şi realizarea Planului de acţiuni. – Ch., 2006. – P. 50-54.

52. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de

comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2006 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; red. resp. : Boris Gaina. – Chi. : S. n., 2007. – 125 p.

Page 10: Buletin tematic

10

53. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2007 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chi. : S. n., 2008. – 292 p.

54. Melnic, Boris. Formarea modelului naţional al ştiinţei / Boris Melnic // Akademos.

– 2006. – Nr 2 (3). – P. 57-58. – http://www.akademos.asm.md/ 55. Melnic, Boris. Omul – problemă prioritară a ştiinţei / Boris Melnic // Univers Om. –

2008. – Nr 1. – P. 18-19. 56. Melnic, Boris. Umanismul ştiinţific / Boris Melnic // Prin religie şi ştiinţă spre pace

şi umanism. – Ch., 2006. – P. 52-55. 57. Membrii corespondenţi ai AŞM aleşi la 3 aprilie 2007 // Akademos. – 2007. – Nr

2-3 (7). – P. 69-76. – http://www.akademos.asm.md/ 58. Membrii titulari ai AŞM aleşi la 3 aprilie 2007 // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7).

– P. 61-68. – http://www.akademos.asm.md/ 59. Mitniţcaia, Lidia. Specificul producerii ştiinţifice şi tendinţele de schimbare a

acesteia / Lidia Mitniţcaia, Elena Railean // Economica. – 2007. – Nr 1. – P. 7-9. – Bibliogr. : 7 tit. 60. Moldovan Research and Development Association : Activity Report, 2000-2005. –

Ch. : S. n., 2006. – 44 p. 61. Muzeul ştiinţei, o autentică inovaţie muzeologică // Akademos. – 2008. – Nr 3

(10). – P. 5. – http://www.akademos.asm.md/

62. Percinschi, Natalia. Evaluarea comparativă a standardelor şi normelor UE cu privire la cercetare, dezvoltare şi ştiinţă / Natalia Percinschi // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – P. 81-91. – Bibliogr. : 9 tit.

63. Pişcenco, Marina. Baza legislativă a sistemului de evaluare şi acreditare a

organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în Republica Moldova / Marina Pişcenco, Anatol Rotaru // Economica. – 2007. – Nr 3. – P. 5-7.

64. Porcescu, Sergiu. Contribuţia ştiinţei din Moldova la realizarea programului

“Unitate prin diversitate” al UE / Sergiu Porcescu // Intellectus. – 2007. – Nr 3. – P. 77-78. – http://agepi.md

65. Porcescu, Sergiu. Noi forme şi dimensiuni ale cooperării tehnico-ştiinţifice / Sergiu

Porcescu // Akademos. – Nr 1-2 (9). – P. 55-61. – http://www.akademos.asm.md/

66. Porcescu, Sergiu. Oportunităţi pentru comunităţile ştiinţifice din ţările origine / Sergiu Porcescu // Akademos. – 2008. – Nr 3 (10). – P. 31-35. – Bibliogr. În notele de subsol. – http://www.akademos.asm.md/

Page 11: Buletin tematic

11

67. Proiectele din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat pe anul 2006 / resp. : Gheorghe Duca, Boris Gaina // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – Ed. specială. – 2006. – 25 august. – 168 p.

68. Rapoarte de cercetare din sfera ştiinţei şi inovării : culeg. de rez. (2005-2007) /

alcăt. : P. Racu, A. Lupan, O. Labutina; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 172 p. – (Col. Centrului de Informare şi Documentare în domeniul Proprietăţii Intelectuale; Vol. 1). – ISBN 978-9975-911-21-4.

69. Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare

Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2005 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; red. resp. : Boris Gaina. – Ch. : S. n., 2006. – 336 p. – ISBN 978-9975-62-154-0.

70. Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare

Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2006 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; alcăt. : Nistor Bolocan *et al.+; secretar şt. : Boris Gaina. – Ch. : S. n., 2007. – 218 p.

71. Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare

Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2007 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; alcăt. : Nistor Bolocan, …; secretar şt. : Boris Gaina. – Ch. : S. n., 2008. – 299 p. – ISBN 978-9975-62-215-8.

72. Reforma ştiinţei prin optica savantului Andrei Timuş // Akademos. – 2006. – Nr 3-

4 (5). – P. 42-44. – http://www.akademos.asm.md/ 73. Roman, Corina. Programul STEP : dezvoltarea pieţei inovaţiilor / Corina Roman,

Lidia Romanciuc // Intellectus. – 2006. – Nr 4. – P. 10-15. – http://agepi.md 74. Roşca, Alfreda. Noi surse de finanţare a ştiinţei – noi posibilităţi de dezvoltare şi

integrare în cercetarea internaţională / Alfreda Roşca // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT+. – Ch., 2008. – P. 145-147.

75. Rotaru, Anatol. Consideraţii generale privind paradigma sinergetică a

autoorganizării sistemelor de cercetare-dezvoltare / Anatol Rotaru // Akademos. – 2008. – Nr 3. – P. 21-24. – http://www.akademos.asm.md/

76. Samoteeva, Raisa. Filozofia cercetării. Elaborarea lucrărilor ştiinţifice : suport de

curs masterat / Raisa Samoteeva. – Ch. : UTM, 2006. – 100 p. – Bibliogr. : p. 100 (27 tit.) . – ISBN 978-9975-45-022-5.

77. Strategia naţională în domeniul inovării pentru perioada 2008-2011 / Veaceslav

Afanasiev, Nicolae Dumbrăveanu, Iurie Badîr *et al.+ // Intellectus. – 2008. – Nr 2. – P. 5-9. – Bibliogr. : 17 tit.

78. Tighineanu, Ion. Programe de stat şi programe pentru tineri cercetători / Ion

Tighineanu // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 43-47. – http://www.akademos.asm.md/

Page 12: Buletin tematic

12

79. Timuş, Andrei. Dezvoltarea ştiinţei – la nivelul cerinţelor actuale ale societăţii / Andrei Timuş // Economie şi Sociologie. – 2006. – Nr 2. – p. 88-96 : tab.

80. Timuş, Andrei. Reformarea ştiinţei – la nivelul cerinţelor societăţii / Andrei Timuş,

Ion Rusandu // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 45. – http://www.akademos.asm.md/ 81. Timuş, Andrei. Ştiinţa în slujba societăţii / Andrei Timuş / Rev. de Filozofie,

Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2007. – Nr 2. – P. 87-94.

82. Timuş, Andrei. Ştiinţa şi inovarea – bază a dezvoltării social-economice a ţării : aprecieri, realizări, propuneri / Andrei Timuş // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 3. – p. 125-141.

83. Ţurcan, Aurelia. Determinarea complexului de indicatori ai ştiinţei şi inovării

pentru Republica Moldova / Aurelia Ţurcan // Intellectus. – 2007. – Nr 4. – P. 8-12. – Bibliogr. : 5 tit. – http://agepi.md

84. Ţurcan, Aurelia. Perfecţionarea evaluării statistice a activităţii ştiinţifice şi

inovaţionale / Aurelia Ţurcan // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 62-63. – http://www.akademos.asm.md/

85. Voronin, Vladimir. Să învingem prin ştiinţă : *despre reformarea Acad. de Ştiinţe a

Moldovei] / Vladimir Voronin // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 3. – http://www.akademos.asm.md/

86. Берсукер, Исаак. Еще раз о стимулах ученого и конкурсном финансировании

науки / Исаак Берсукер // Akademos. – 2008. – Nr 3 (10). – P. 25-28. – http://www.akademos.asm.md/

87. Болога, М. К. На пути к обществу, основанному на знаниях / М. К. Болога //

Akademos. – 2006. – Nr 1 (2). – P. 44-49. – http://www.akademos.asm.md/

88. Дука, Георге. На пути к обществу, основанному на знаниях (Knowledge Society) / Георге Дука; trad. din lb. română : Rodica Cujbă. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2008. – 304 p. – (Col. „Strategia schimbării”). – ISBN 978-9975-67-014-2.

89. Дука, Георгий. Сотрудничество ученых Молдовы и Беларуси в деле

ускорения научно-технического прогресса / Георгий Дука, Борис Гаина // Беларусь – Молдова: 15 лет дипломатических отношений : материалы междунар. научно-практ. конф., 16 нояб. 2006. – К., 2007. – С. 5-10.

90. Закон о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах (Nr

138-XVI от 21.06.2007) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2007. – Nr 107-111 (27 iulie). – P. 31-34.

91. Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях (Nr 259 от 15.07.2007) //

http://www.cnaa.md/ru/normative-acts/science-innovation-code/

Page 13: Buletin tematic

13

92. Назария, Сергей. Внешнеполитический аналитический центр – связующее звено между академической наукой и органами власти / Сергей Назария // Formarea profesională a specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale : noi dimensiuni : materialele conf. şt.-practică intern., 28 febr. 2007. – Ch., 2007. – P. 59-74.

93. Наука и общество / Ассоциация ученых Молдовы им. Н. Милеску Спэтару;

редкол. : В. И. Царанов (отв. ред.) [и др.]. – К. : Парагон, 2007. – 333 p. – ISBN 978-9975-916-07-3.

94. Тимуш, Андрей. Аспекты реформирования науки в Молдове / Андрей Тимуш

// Мысль : Теория. Практика. Публицистика. – 2007. – Nr 3 (37). – P. 89-92.

Conferinţe ştiinţifice

95. Intelectualitatea Republicii Moldova în perioada de tranziţie (sfîrşitul sec. XX-

începutul sec. XXI) : materialele conf. şt. interuniv., 3 apr. 2007 / col. red. : Mihai Braga [et al.]. – Ch. : UTM, 2007. – 218 p. – ISBN 978-9975-9853-8-3.

96. International Conference of Young Researches, 4th ed., 10 Nov. 2006 dedicated to

the 60th anniv. of Acad. of Sciences of Moldova : scientific abstr. / Acad. of Sciences of Moldova, Moldovan Assoc. of Young Researches “Pro-Science”; science com. : Gheorghe Duca [et al.]. – Ch. : Î.E.P. “Ştiinţa”, 2006. – 211 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-67-598-0.

97. International Conference of Young Researches, 5th ed., 9 Nov. 2007 : book of

abstr. / Acad. of Sciences of Moldova, Moldovan Assoc. of Young Researches “Pro-Science”; science com. : Gheorghe Duca [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 240 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-62-196-0.

98. International Conference of Young Researches, 6th ed., 6-7 Nov. 2008 : scientific abstr. / Acad. of Sciences of Moldova, Moldovan Assoc. of Young Researches “Pro-Science”; org com. : Valeriu Ciorbă [et al.]; scientific com. : Valeriu Ciorbă (chairman) [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 235 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-769-5.

99. Science & Education Policies : Intern. Conf. for the Central and Eastern Europe,

Balkans, Caucasus and Baltic States, 18-21 Sept. 2008 : abstr. / Acad. of Sciences of Moldova; org. com. : Gheorghe Duca [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 44 p. – ISBN 978-9975-62-236-3.

Page 14: Buletin tematic

14

Istoria ştiinţei

100. Ababii, Ion I. 50 ani de la fondarea catedrei Filozofie şi Bioetică : [Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”] / Ion I. Ababii // Bioetica, Filosofia, Economia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : materialele conf. a XII-a şt. intern., 28-29 aug. 2007. – Ch., 2007. – P. 15-30.

101. Academia de Ştiinţe a Moldovei : Istorie şi contemporaneitate. 1946-2006 / Acad.

de Ştiinţe a Moldovei; coord. ed. : D. Dragnev, I. Jarcuţchi. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 492 p. – (Col. „Academica” / coord. col. : acad. Gheorghe Duca. – Vol. 2.). – ISBN 978-9975-67-557-4.

102. Batîr, Dumitru. Neliniştea memoriei: Evoluţia chimiei în Moldova şi avatarurile

vieţii. Sinteze. Portrete. Medalioane. Reflecţii / Dumitru Batîr; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologie. Inst. de Chimie. – Ch. : S. n., 2007. – 348 p. – Bibliogr. : p. 317-331 (488 tit). – ISBN 978-9975-62-170-0.

103. Bologa, M. K. Evolution and achievements of Institute of Applied Physics of the

Academy of Sciences of Moldova / M. K. Bologa // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2006. – Vol. 5, Nr 3-4. – P. 263-282. – http://sfm.asm.md/moldphys/

104. Burdujan, Victor. Istoria Facultăţii de Agronomie *a UASM+ / Victor Burdujan //

Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 14-16. 105. Calmuţchi, Laurenţiu. Pagini din istoria invăţămîntului matematic în Moldova :

(Secolul XV pînă la începutul secolului al XX-lea) / Laurenţiu Calmuţchi, Ion Cojocaru. – Ch. : UST, 2008. – 297 p. – Bibliogr. : p. 259-273 (245 tit.). – ISBN 978-9975-9777-7-7.

106. Cojocaru, Ion. File din istoria învăţămîntului matematic în Moldova din secolul XV

până la începutul secolului al XX-lea / Ion Cojocaru; coord. şt. : Hariton Andrei; consultant şt. : Laurenţiu Calmuţchi; Univ. de Stat din Tiraspol. – Ch. : S. n., 2006. – 111 p. – Bibliogr. : p. 91-111 (541 tit). – ISBN 978-9975-9538-5-6.

107. Darie, Grigore. Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară la 50 de ani de

activitate / Grigore Darie // Agricultura Moldovei. – 2006. – Nr 7-8. – P. 4-5.

108. Dragnev, Demir. Ştiinţa istorică din Moldova în anii 1946-2006 / Demir Dragnev, Ion Jarcuţchi // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2006. – Nr 1-2. – P. 3-16. – Bibliogr. : 9 tit.

109. Duca, Gheorghe. 60 de ani de cercetare academică în Republica Moldova /

Gheorghe Duca // Akademos. – 2006. – Nr 3-4. – P. 3-6. – http://www.akademos.asm.md/ 110. Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica Moldova / Soc.

Matematicienilor din Rep. Moldova, Univ. de Stat din Tiraspol, Univ. Tehnică a Moldovei; elab. : G. Beleavschi *et al.+; coord. : M. Cioban, I. Valuţă *et al.+. – Ch. : S. n., 2006. – 380 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-62-067-3.

111. Eţco, Constantin. Catedra Economie, Management şi Psihopedagogie la 10 ani :

*Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, 1997-2007+ / Constantin Eţco;

Page 15: Buletin tematic

15

Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : Epigraf, 2007. – 280 p. – Bibliogr. : p. 225-273 (330 tit.).

112. Eţco, Ludmila. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii şi Sănătăţii

Mamei şi Copilului la 25 de ani : istoria, activitatea ştiinţifică şi perspectivele / Ludmila Eţco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 2. – P. 7-14.

113. Gaina, Boris. Şcoala Oenologică din Moldova la 60 ani / Boris Gaina // Akademos.

– 2006. – Nr 2 (3). – P. 5. – http://www.akademos.asm.md/; Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2006. – Nr 5. – P. 20-21; Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 9-14. – http://agepi.md

114. Gajim, Ştefan. Istoria sistemului naţional de proprietate intelectuală în date şi

imagini : 1992-2007 / Ştefan Gajim; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). – Ch. : AGEPI, 2007. – 192 p. – Bibliogr. : p. 118 (6 tit.). – ISBN 978-9975-911-05-4.

115. Gheorghiţă, Eugen. 75 de ani de fizică teoretică şi experimentală : [activitatea a

catedrei de fizică teoretică şi experimentală a Univ. de Stat din Tiraspol+ / Eugen Gheorghiţă // Fizica şi tehnologiile moderne. – 2006. – Vol. 4, Nr 1-2. – P. 54-56.

116. Gherman, Diomid. Aşa a fost să fie / Diomid Gherman. – Ch : S. n., 2008. – 340 p. –

ISBN 978-9975-62-228-8. 117. Institutul de Energetică: Rezultatele ştiinţifice principale pe perioada 1955-2006 =

Институт энергетики : Основные научные результаты за период 1955-2006 = The Institute of Power Engineering : The main scientific results during the period of 1955-2006 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; aut.-alcăt. : V. Postolati. – Ch. : S. n., 2006. – 56 p. – ISBN 978-9975-62-048-2.

118. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei la 65 de ani: File de istorie / Inst. de Ştiinţe ale

Educaţiei; select. şi adapt. : Victor Bâcu; coord. : Eugen Coroi, Nelu Vicol. – Ch. : Univers Pedagogic, 2006. – 243 p. – Bibliogr. : p. 242-243 (32 tit.). – Ind. de nume : p. 237-241. – ISBN 978-9975-9560-2-4.

119. Kantser, V. Physics and engineering in the research centres of Republic of Moldova:

Retrospective view on the activities in the past 60 years of the Academy of Sciences of Moldova and perspective view on the future investigations / V. Kantser // Moldavian Journal of the Physical Sciences.- 2006. – Vol. 5, Nr 2. – P. 137-148. – http://sfm.asm.md/moldphys/

120. Marian, Grigore. Prima Facultate inginerească în Moldova / Grigore Marian //

Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 9. – P. 16-20. 121. Mişcoi, Gheorghe. Teoria probabilităţilor şi aplicaţiile ei: repere istorice şi

contribuţii în fondarea direcţiei de cercetare în Republica Moldova / Gheorghe Mișcoi // Akademos. – 2006. – Nr 1 (2). – P. 26-30. – http://www.akademos.asm.md/

122. Ojovanu, Vitalie. Dimensiunile performanţei: Catedra „Filozofie şi Bioetică” a Univ.

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” la aniversarea celor 50 ani de activitate şi 70 ani de la naşterea şefului catedrei, profesor univ., academician Teodor N. Ţîrdea / Vitalie Ojovanu; red. resp. : Petru V. Berlinschi; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae

Page 16: Buletin tematic

16

Testemiţanu” din Rep. Moldova. – Ch. : CE UASM, 2007. – 144 p. – Lucr. publ. : p. 63-67. – ISBN 978-9975-64-098-5.

123. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Istoria gîndirii pedagogice în Republica Moldova –

Epoca Marii Degradări : (anii 1992-2003) : [monogr.] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu; red. şt. : Virgil Mândâcanu; Univ. Pedagogică de Stat «Ion Creangă» din Chişinău. – Ch. : Labirint, 2007. – 331 p. – Bibliogr. p. 278-327 (960 tit.). – ISBN 978-9975-943-08-6.

124. Prisacari, V. Catedra de epidemiologie la 40 ani de la fondare : [Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”] / V. Prisacari; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2007. – 32 p. – Bibliogr. : p. 26-32. – ISBN 978-9975-64-082-4.

125. Rusnac, Gheorghe. Universitatea de Stat din Moldova, (1996-2006) : [din istoricul

univ. : în 2 vol.] / Gheorghe Rusnac, Valeriu Cozma; col. red. : Petru Gaugaş *et al.+; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2006. – Vol. 1. – 256 p. – Bibliogr. : p. 249-256. – ISBN 978-9975-70-681-0; Vol. 2. – 646 p. – Bibliogr. : p. 625-646. – ISBN 978-9975-70-022-1.

126. Rusu, O. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie (INN) – paşi şi devenire: (o

istorie a timpului) / O. Rusu, L. Ciobanu // Actualităţi în neurologie : materialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 9-14.

127. Stratulat, P. Dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul ocrotirii sănătăţii

mamei şi copilului în Republica Moldova timp de 20 ani: realizări şi perspective / P. Stratulat // Bul. de Perinatologie. – 2008. – Nr 1. – P. 3-13.

128. 60 de ani de la fondarea primelor institute academice // Intellectus. – 2006. – Nr

2. – P. 69-70. – http://agepi.md 129. ULIM – 15 ani de ascensiune / Marcel Toma, Igor Pânzaru, Antonina Sârbu; red.-

şef : Sergiu Gavriliţă; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 79 p. 130. Unele aspecte din istoria dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova de la

începuturi până la prezent : (Călăuza ghidului) / Muzeul Pedagogic Rep.; coord. : Vladimir Lemne. – Ch. : CEP USM, 2006. – 171 p. – Bibliogr. : p. 166-167 (20 tit.). – ISBN 978-9975-70-628-5.

131. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 1933-2008 : 75 ani [de la înfinţare] /

Univ. Agrară de Stat din Moldova; col. red. : Gh. Cimpoieş (coord.), V. Vrancean, S. Turiţă [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 56 p.

132. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: 15 ani de ascensiune, 1992-

2007 : bibliogr. / Univ. Liberă Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt. : Tatiana Kalguşkin, Inesa Soltan; dir. publ. : Andrei Galben; red. şt. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2007. – 174 p. – ISBN 978-9975-101-09-7.

133. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” : din istoria univ. / aut. şi col.

red. : Nicolae Banuh (coord.) [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 48 p.

Page 17: Buletin tematic

17

134. Болога, М. К. Исследования и инновации в Институте Прикладной Физики.

Эволюция и достижения / М. К. Болога // Электронная обработка материалов. – 2006. – Nr 3. – P. 4-91 : fotogr.

135. Штемберг, Марк. Ученые и врачи-евреи: яркий след в Молдове / Марк

Штемберг. – К. : Б. и., 2006. – 90 p. – ISBN 978-9975-900-92-8.

Personalia

136. Ababii, Ion. Făclier al ştiinţei medicale : prof. Viorel Prisăcaru la 60 de ani / Ion

Ababii // Intellectus. – 2006. – Nr 1. – P. 99-100. – http://agepi.md 137. Ababii, Ion. Petru Iarovoi – unul dintre patriarhii serviciului sanitaro-epidemiologic

din Republica Moldova : omagiu la 75 de ani / Ion Ababii // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 4. – P. 53-56 : fotogr.

138. Ababii, Ion. Profesorul universitar Viorel Prisăcaru la 60 de ani / Ion Ababii // Bul.

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2006. – Nr 3. – P. 328-330. 139. Academician Pavel Vlad – a distinguished researcher and ardent promoter of

science // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 18-19. – http://www.cjm.asm.md/

140. Academicianul Boris Gaina : secvenţe biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei.

Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”; alcăt. : Lidia Zasaviţchi; red. resp. : Elena Corotenco. – Ch., 2007. – 212 p. – Texte : lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-62-210-3. – www.amlib.asm.md

141. Academicianul Constantin Popovici. Omul. Savantul. Scriitorul : Biografia. Opera.

Aprecieri. Iconografia. Bibliografia / Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Inst. de Cercet. Interetnice. Bibl. Şt. Centrală; col red. : Ion Bodrug. – Ch. : S. n., 2006. – 740 p. – ISBN 978-9975-9755-2-0.

142. Academicianul Gheorghe Cozub la frumosul jubileu de 70 ani : [oenolog] / Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 127 p. – Bibliogr. : p. 104-127. – ISBN 978-9975-901-16-1.

143. Academicianul Gheorghe Duca : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Bibl. Şt.

Centrală „Andrei Lupan”, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „A. Russo”; alcăt. : Lidia Zasaviţchi, Janna Nikolaeva, Valentina Guriev [et al.]; red, şt. : Dumitru Batîr; red. resp. : Elena Corotenco. – Ch., 2007. – 142 p. – www.amlib.asm.md

144. Academicianul Ion Druţă: prozatorul, dramaturgul, eseistul : biobibliogr. / Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Bibl. Şt. Centrală „A. Lupan”; coord., red. şt. : Mihail Dolgan; resp. de ed. : Mariana Şlapac; alcăt, : Lilia Bodarev, Valentina Guriev, Janna Nikolaeva [et al.]; red. şt. şi bibliogr. : Claudia Slutu-Grama; red. bibliogr. : Lidia Zasaviţchi; resp. de ed. din partea BŞC

Page 18: Buletin tematic

18

„Andrei Lupan” a AŞM : Elena Corotenco; fot. : Mihai Potârniche. – Ch. : S. n., 2008. – 424 p. – ISBN 978-9975-78-644-7.

145. Academicianul Mihai Lupaşcu – ctitor şi patriarh al ştiinţelor agricole şi

agriculturii contemporane autohtone / Gh. Duca, T. Furdui, A. Gorodenco [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1 (304) . – P. 177-181.

146. Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi patriarh al agriculturii / Acad. de Ştiinţe

a Moldovei. Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie; alcăt. : Eugenia Revenco, V. Lupaşcu, Asea Timuş. – Ch. : S. n., 2008. – 416 p. – Bibliogr. : p. 358-379. – ISBN 978-9975-62-232-5.

147. Academicianul Nicolae Corlăteanu, 1915-2005 : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Inst. de Lingvistică, Bibl. Şt. Centrală; alcăt. : Ion Şpac, Ana Grabazei; consultant : Silviu Berejan. – Ch. : „Ştiinţa”, 2006. – 112 p. – 978-9975-67-528-4.

148. Academicianul P. M. Zhukovskii – 120 de ani : culeg. de articole şt. = Академику

П. М. Жуковскому – 120 лет : сб. науч. cт. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de Biologie, Chimie, Ecologie, Secţia de Ştiinţe Agricole, Grădina Botanică a AŞM *et al.+; a pregătit : Ilia Trombiţchi; red. şt. : A. Ciubotaru, P. Obuh, A. V. Teleuţă *et al.+. – Ch. : Eco-TIRAS, 2008. – 160 p. – ISBN 978-9975-66-063-1.

149. Academicianul Pavel Vlad – savant ilustru şi promotor tenace al ştiinţei / Gh.

Duca, T. Furdui, I. Toderaş *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1 (298) . – P. 183-186.

150. Academicianul Simion Toma – personalitate marcantă în ştiinţa naţională /

Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Petru Patron *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 2 (299). – Р. 179-182.

151. Academicianul S. A. Moscalenco – 80 ani / alcăt. : P. Khadzhi, I. Belousov, E.

Dumanov [et al.] . – Ch. : S. n., 2008. – 148 p. – ISBN 978-9975-66-086-0. 152. Academicianul Sveatoslav Moscalenco *resursă electronică+ : biobibliogr. / alcăt. :

Janna Nikolaeva, Olga Ţurcan; red. bibliogr. : Lidia Zasaviţchi. – Ch., 2008. – 90 p. – ISBN 978-9975-4046-0-0. – www.amlib.asm.md

153. Academicianul Teodor Furdui: savant, mentor, militant / Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie; alcăt. coord. : Valentina Ciochină. – Ch. : S. n., 2006. – 298 p. – Bibliogr. : p. 263-298. – ISBN 978-9975-62-157-1.

154. Academicianul V. A. Moscalenco – 80 ani / alcăt. : K. Gudima, L. Dohotaru. – Ch. :

S. n., 2008. – 138 p. – ISBN 978-9975-66-087-7. 155. Academicianul Vsevolod Moscalenco *resursă electronică+ : biobibliogr. / alcăt. :

Janna Nikolaeva, Olga Ţurcan; red. bibliogr. : Lidia Zasaviţchi. – Ch., 2008. – 82 p. – ISBN 978-9975-4046-3-1. – www.amlib.asm.md

Page 19: Buletin tematic

19

156. Agapi, Liuba. Un nume adunat într-o carte : [Acad., lingvisticul Silviu Berejan la 80 de ani de la naştere+ / Liuba Agapi // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3-4. – P. 52-53.

157. Alexandru Abramciuc : *professor univ., dr. în tehnică] : biobibliogr. / alcăt. Maria

Fotescu, Elena Scurtu ; red. coord. : Elena Harconiţă, Margareta Curtescu; Min. Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova, Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. – Bălţi : S. n., 2006. – 171 p. – (Personalităţi universitare bălţene). – ISBN 978-9975-931-96-0. – http://libruniv.usb.md/

158. Alexianu, Şerban. File din viaţa tatălui meu : [profesorul univ. Gh. Alexianu] /

Şerban Alexianu. – Ch. : S. n., 2007. – 299 p. – Bibliogr. : p. 297-298 (47 tit). – ISBN 978-9975-9892-2-0.

159. Andrei Smochină la 60 de ani : [jurist, profesor univ.] : biobibliogr. / alcăt. :

Veronica Gheţu, Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă; Univ. Liberă Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2006. – 86 p. – (Col. “Universitaria”; Fasc. a 24-a). – ISBN 978-9975-920-01-8.

160. Andrieş, Vasile. Contribuţia comunicaţiilor nervoase interorganice la inervaţia

bronhiilor şi a vaselor circulaţiei pulmonare : 70 *ani de la naşterea medicului anatomist Vasile Andrieş+ / Vasile Andrieş; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2007. – 44 p. – Bibliogr. : p. 40-41 (20 tit.). – (Savanţi-medici iluştri).

161. Andriuţă, Constantin. Un semicentenar de cercetări în hepatitele virale efectuate

de catedra boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală : (Alocuţiune aniversară) : 70 *ani de la naştere a lui Constantin Andriuţă+ / Constantin Andriuţă; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 50 p. – Bibliogr. : p. 34-50. – (Savanţi-medici iluştri).

162. Anei-Naconecina, Antonina. Chemarea inimii: Lector univiversitar Ludmila Timco /

Antonina Anei-Naconecina; consultant : Mihail Revenco; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : Pontos, 2008. – 43 p. – Bibliogr. : p. 32-34. – ISBN 978-9975-938-74-7.

163. Bahnaru, Vasile. Silviu Berejan – omul logodit pentru eternitate cu lingvistica şi cu

neamul românesc / Vasile Bahnaru // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3-4. – P. 30-35.

164. Batîr, Dumitru. Ancorat în tumultul actualităţii: Academicianul Isaak Bersuker la 80

de ani / Dumitru Batîr // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 111-112. – http://www.akademos.asm.md/

165. Batîr, Dumitru. Gheorghe Junghietu: Savant şi arhitect al învăţămîntului

universitar / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2006. – Nr 1.– P. 83-86. – http://agepi.md 166. Batîr, Dumitru. His life was a legend: Antonie Ablov, (1905-1978) : [acad., dr. hab.

în chimie] // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2008. – Vol. 3, Nr 1. – P. 129-132. – http://www.cjm.asm.md/

Page 20: Buletin tematic

20

167. Batîr, Dumitru. Ion Vatamanu, necunoscutul : [despre poetul şi chimistul Ion Vatamanu+ / Dumitru Batîr // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 77-78. – http://www.akademos.asm.md/

168. Batîr, Dumitru. Spirit ancorat cu plenitudine în actualitate : [academicianul

Gheorghe Duca la 55 de ani+ / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2006. – Nr 4. – P. 80-82. – http://agepi.md; Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 1 (31). – P. 45-46.

169. Batîr, Dumitru. Şcoala savantului Iurie Lealikov : [acad., dr. hab.în chimie, (1909-

1976)+ / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2006. – Nr 2.– P. 46-48. – http://agepi.md 170. Batîr, Dumitru. The horizons of knowledge and the power of synthesis : [acad.,

fondator al şcolii şt. de chimie cuantică şi fizică chimică Isaac Bersuker] / Dumitru Batîr // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2007. – Vol. 2, Nr 1. – P. 126-128. – http://www.cjm.asm.md/

171. Batîr, Dumitru. Un destin dincolo de timp. Chimistul Dumitru Popa : [dr. în chimie

(1927-1997)+ / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 83-85. – http://agepi.md 172. Batîr, Dumitru. Un nume de referinţă al ştiinţei naţionale : *Andrei Andrieş,

academician, cercet. şt. în domeniul fizicii+ / Dumitru Batîr // Intellectus. – 2007. – Nr 3. – P. 74-76. – http://agepi.md

173. Beril, S. I. The Knight of Science : [Evghenii Pokatilov, fizician, membru

corespondent al AŞM la 80 de ani] / S. I. Beril // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 1. – P. 14-17. – http://sfm.asm.md/moldphys/

174. Beţişor, Vitalie. Polifracturile oaselor aparatului locomotor şi consecinţele lor :

(Alocuţiune aniversară) : 70 *ani de la naştere a lui Vitalie Beţişor+ / Vitalie Beţişor; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 71 p. – Bibliogr. : p. 46-71. – (Savanţi-medici iluştri).

175. Botnarciuc, Vasile. Eficienţa şi avantajele cercetării sistemice : [acad. Silviu

Berejan] / Vasile Botnarciuc // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3-4. – P. 36-43. 176. Canţer, Valeriu. Creator de noi metode matematico-statistice : membru

corespondent Evghenii Lvovschi la 75 de ani / Valeriu Canţer // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 116. – http://www.akademos.asm.md/

177. Cebotari, Ion. O longevitate profesionistă în serviciul medicinii preventive : [70 ani

de la naşterea lui Ion Cebotari] / Ion Cebotari; Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al mun. Chişinău, Centrul de Medicină Preventivă. – Ch. : S. n., 2008. – 44 p.

178. Chiril Draganiuc, doctor habilitat în ştiinţe medicale, ministru al sănătăţii al

Republicii Moldova, (1974-1990) : Biobibliogr. : 75 [ani de la naştere] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, IMSP Centrul Rep. de Diagnosticare Medicală. – Ch. : CEP “Medicina”, 2006. – 79 p. – (Savanţi-medici iluştri).

Page 21: Buletin tematic

21

179. Ciobanu, Anatol. Academicianul Silviu Berejan – mereu primul printre primii savanţi filologi din Republica Moldova / Anatol Ciobanu // Akademos. – 2007. – Nr 4 (8). – P. 76-77. – http://www.akademos.asm.md/

180. Ciobanu, Ludmila. Patriarhul neurologiei autohtone : Acad. Diomid Gherman la 80

de ani / Ludmila Ciobanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 192.

181. Conferenţiar universitar Ştefan Plugaru. Enzimoindicaţia enterobacteriilor cu

ajutorul unor metode şi procedee rapide : 70 [ani de la naşterea medicului infecţionist, profesorului univ. Şt. Plugaru] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP “Medicina”, 2008. – 33 p. – (Savanţi-medici iluştri). – Bibliogr. : p. 32-34.

182. Covaliov, Victor. Savant pe linia de avangardă a oenologiei şi biotehnologiei: Boris

Gaina / Victor Covaliov // Intellectus. – 2007. – Nr 1. – P. 90-92. – http://agepi.md 183. Cozma, Valeriu. Academicianul Boris Melnic: Tainele ştiinţei despre om / Valeriu

Cozma; red. şt. : Gheorghe Duca; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 229 p. – Bibliogr. : p. 220 (23 tit.). – ISBN 978-9975-70-478-6.

184. Cozma, Valeriu. Rectorul Gheorghe Rusnac : [Univ. de Stat din Moldova, 1992-

2007] / Valeriu Cozma; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 241 p. – Bibliogr. : p. 228-236 (210 tit). – ISBN 978-9975-70-365-9.

185. Crivoi, Aurelia. Opera ştiinţifică a academicianului Boris Melnic, profesor

universitar : (la un popas aniversar) / Aurelia Crivoi // Univers Om : rev. şt.-populară. – 2008. – Nr 1. – P. 8-17.

186. Cununa realizărilor de o viaţă : [file din biografia acad. Pavel Vlad, dr. hab. în

chimie] // Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 73. – http://agepi.md 187. Distinct savant şi organizator al ştiinţei agrare : [acad., dr. hab. în biologie Vasile

Micu] / T. Furdui, A. Spivacenco, S. Toma *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 2 (305) . – P. 181-184.

188. Drumea, Anatol. Promotor al ştiinţelor terestre : dr. hab. Vasile Alcaz la 60 de ani /

Anatol Drumea, Valeriu Canţer // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 118. – http://www.akademos.asm.md/

189. Duca, Gheorghe. Coloana de rezistenţă a spiritualităţii autohtone şi universale :

[acad., maestrul Eugen Doga] / Gheorghe Duca // Akademos. – 2007. – Nr 1 (6). – P. 28-29. – http://www.akademos.asm.md/

190. Duca, Gheorghe. Dumitru Batîr: the infinite road of the hourglass / Gheorghe Duca

// Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2007. – Vol. 2, Nr 1. – P. 123-125. – http://www.cjm.asm.md/

Page 22: Buletin tematic

22

191. Duca, Gheorghe. Iniţiator al noilor direcţii ştiinţifice în enologie : [despre acad. Boris Gaina+ / Gheorghe Duca // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 3. – P. 29. – Idem şi în lb. rusă.

192. Duca, Gheorghe. Timpul regăsirii. Prof. Dumitru Batîr la 80 de ani / Gheorghe

Duca // Intellectus. – 2007. – Nr 1. – P. 94-95. – http://agepi.md 193. Duca, Gheorghe. Vasile Anestiadi, dascăl al intelectualităţii : *acad., savant în

domeniul aterosclerozei, profesor univ., rector al USMF „Nicolae Testemiţanu”+ / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 118. – http://www.akademos.asm.md/

194. Dumistrăcel, Stelian. Legături de suflet : [acad. Silviu Berejan] / Stelian

Dumistrăcel // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3-4. – P. 19-21. 195. Eminent savant şi pomicultor : [Ion Ţurcanu – 75 de ani de la naştere+ / M.

Rapcea, I. Donică, T. Popovici [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 25. 196. Eminent savant şi promotor al limbii române : [acad. Silviu Berejan] / Gheorghe

Duca, Teodor Furdui, Boris Gaina [et al.] // Limba Română. – 2007. – Nr 10/12. – P. 264-266. 197. Eugen Doga: compozitor, academician / coord. ed. : Ana-Maria Plămădeală; resp.

de ed. : Mariana Şlapac; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2007. – 416 p. – (Col. „Academica” / coord. col. : acad. Gheorghe Duca. – Vol. III.). – ISBN 978-9975-67-295-5.

198. Eugen Gladun la vîrstă de 70 de ani : [la aniversarea dr. hab. în ştiinţe medicale,

şef al Catedrei de Obstetrică şi Ginecologie / colectivul : USMF “N. Testemiţanu”+ // Bul. de Perinatologie. – 2006. – Nr 2. – P. 54-55.

199. Fomin, V. M. Scientific treasury created by Professor E. P. Pokatilov / V. M. Fomin

// Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 1. – P. 7-13. – Bibliogr. : p. 11-13 (31 tit.). – http://sfm.asm.md/moldphys/

200. Friptuleac, Grigore. Nicolae Opopol – savant, medic-igienist de performanţă /

Grigore Friptuleac // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 189-190.

201. Furdui, T. Academicianul Diomid Gherman – personalitate marcantă a neurologiei

moderne / T. Furdui, V. Lacusta, O. Rusu // Actualităţi în neurologie : materialele conf. consacrate aniversării a 80 de ani de la naşterea acad. Diomid Gherman. – Ch., 2008. – P. 5-8.

202. Furdui, T. Fondator al noilor direcţii de cercetare-dezvoltare : membru

corespondent Vasile Babuc la 75 de ani / Teodor Furdui, Simion Toma, Gheorghe Cimpoieş // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 115. – http://www.akademos.asm.md/

203. Furdui, T. Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în chirurgie : [acad.

Gh. Ghidirim] / T. Furdui, Gh. Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3 (306). – Р. 166-169.

Page 23: Buletin tematic

23

204. Gajim, Ştefan. Personalitate de vază a intelectualităţii naţionale : [Valeriu Dulgheru, şeful de catedră la Univ. Tehnică a Moldovei+ / Ştefan Gajim // Intellectus. – 2006. – Nr 1. – P. 100-101. – http://agepi.md

205. Gheorghe Duca, academician : [doctor habilitat în chimie, professor universitar

preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei+ // http://duca.md/ 206. Ghidirim, Gheorghe. Savantul care şi-a consacrat viaţa ecologiei umane : membru

corespondent Nicolae Opopol la 70 de ani / Gheorghe Ghidirim // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 114. – http://www.akademos.asm.md/

207. Glodeanu, Gheorghe. Distins eminescolog : [acad. Mihai Cimpoi] / Gheorghe

Glodeanu // Limba Română. – 2007. – Nr 10-12. – P. 192-195. 208. Groppa, Liliana. Vasile Cepoi: 75 de ani : [file din biogr. dr. hab. în ştiinţe medicale]

/ Liliana Groppa // Curierul Medical. – 2006. – Nr 2. – P. 76. 209. Gudumac, Eva. Academicianul Boris Melnic – savant eminent şi întemeietor de

şcoală / Eva Gudumac // Univers Om. – 2008. – Nr 1. – P. 6-7. 210. Guţu Ana – Femeia în căutarea adevărului = La Femme á la recherche de la Vérité

: [filolog, profesor univ.+ : biobibliogr / Univ. Liberă Intern. din Moldova; alcăt. : Natalia Ghimpu, Inesa Soltan; red. şi trad. în lb. fr. : Lidmila Hometkovski; red. şt. : Ludmila Corghenci; red bibliogr. : Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2007. – 129 p. – (Col. “Universitaria”; Fasc. a 25-a). – ISBN 978-9975-920-07-0.

211. Iarovoi, Petru. Un semicentenar de activitate în domeniul medicinei preventive :

(Alocuţiune aniversară) : 70 *ani de la naştere a lui Petru Iarovoi+ / Petru Iarovoi; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 90 p. – Bibliogr. : p. 54-90. – (Savanţi-medici iluştri).

212. Ilie Borziac la 60 de ani : biobibliogr. / alcăt. : Ludmila Corghenci, Valentina

Chitoroagă, Victoria Corcodel *et al.+; red. şt. : Gheorghe Postică; trad. în lb. fr. : Ghenadie Rîbacov; Univ. Liberă Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic, Inst. de Istorie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : ULIM, 2008. – 114 p. – (Col. “Universitaria”; Fasc. a 32-a). – ISBN 978-9975-920-91-9.

213. Ion Samusi la 80 de ani : [profesor univ., fizician] : biobibliogr. / Univ. Tehnică a

Moldovei. Bibl.; alcăt. : Ludmila Jarinova [et al.]; ed. îngrijită de Zinaida Stratan. – Ch. : UTM, 2006. – 77 p. – ISBN 978-9975-9853-5-2.

214. Kantser, Valeriu. Bright personality of Professor Evghenii Pokatilov / Valeriu

Kantser // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 1. – P. 5-6. – http://sfm.asm.md/moldphys/

215. Kantser, Valeriu. Outstanding physicist and prominent personality of Moldova

Professor Sveatoslav Moskalenko at his 80th anniversary / Valeriu Kantser // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Vol. 7, Nr 3. – P. 261-263. – http://sfm.asm.md/moldphys/

Page 24: Buletin tematic

24

216. Kantser, Valeriu. Professor Yurii Perlin – the architect and the founder of the first school for theoretical physics in the Republic of Moldova / Valeriu Kantser // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 3-4. – P. 273-274. – http://sfm.asm.md/moldphys/

217. Kantser, Valeriu. World recognized physicist and bright personality of Moldova

Professor Vsevolod Moskalenko at his 80th anniversary / Valeriu Kantser // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2008. – Vol. 7, Nr 3. – P. 264-266. – http://sfm.asm.md/moldphys/

218. Klokishner, Sophiya. In memory of Professor Perlin Yurii Evgenievich / Sophiya

Klokishner // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 3-4. – P. 275-279. – http://sfm.asm.md/moldphys/

219. Kulyuk, L. A tribute to academician Sergiu Radautsan / L. Kulyuk, O. Iliasenko //

Moldavian Journal of the Physycal Sciences. – 2006. – Vol. 5, Nr 2. – P. 149-152. – http://sfm.asm.md/moldphys/

220. Lider în ştiinţă poate deveni doar savantul ce dispune de aptitudini genetice şi

fiziologice creative, sociabilitate şi o enormă capacitate de muncă : profesorul univ., dr. hab. în ştiinţe biologice, Om emerit în ştiinţă Maria Duca la un frumos jubileu / T. Furdui, I. Toderaş, V. Rudic [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 3 (300). – Р. 176-177.

221. Lidia Kulikovski : [doctor în pedagogie, directorul Bibl. Municipale „B. P. Hasdeu”] :

biobibliogr. / Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”. Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”. – Ch. : Elen-Poligraf, 2006. – 82 p. – ISBN 978-9975-9665-5-9.

222. Lupaşcu, Mihail. Continuatorul şcolii oenologilor din Moldova : [Boris Gaina] /

Mihail Lupaşcu, Sofronie Carpov // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2007. – Nr 1. – P. 28-29.

223. Lupaşcu, Tudor. Academicianul Nicolae Gărbălău – patriarh al chimiei coordinative

din Moldova / Tudor Lupaşcu, Mihail Revenco // Intellectus. – 2006. – Nr 3. – P. 67-68. – http://agepi.md

224. Lupaşcu, Tudor. Ion Vatamanu chimist de certă valoare / Tudor Lupaşcu //

Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 79-80. –http://www.akademos.asm.md/

225. Madan, Ion. Academicianul Valeriu Rudic : [biolog] : biobibliogr. / Ion Madan; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM. – Ch. : CEP USM, 2007. – 173 p. – ISBN 978-9975-70-066-5.

226. Madan, Ion. Cavaler al cunoaşterii şi dăruirii = The Knight of knowledge and

devotion : profesorul Mihai Revenco la 60 de ani : [chimist, profesor univ.] : biobibliogr. / Ion Madan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 141 p. – ISBN 978-9975-917-99-5.

227. Madan, Ion. Poezia muncii ştiinţifice. Savanta profesoară Aurelia Crivoi = La poésie

du travail scientifique. La femme savant et professeur Aurelia Crivoi : biobibliogr. / Ion Madan; trad. : Ion Guţu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2006. – 138 p. – ISBN 978-9975-70-662-9.

Page 25: Buletin tematic

25

228. Madan, Ion. Un savant cu reputaţie mondială. Profesorul Aurelian Gulea la 60 de

ani = A famous scientist. Professor Aurelian Gulea at the anniversary of 60 : biobibliogr. / Ion Madan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2006. – 214 p. – ISBN 978-9975-70-639-1.

229. Marinciuc, Mihai. Un mare fizician şi un mare om, Alexandru Sibirschi / Mihai

Marinciuc // Intellectus. – 2006. – Nr 3. – P. 84-85. – http://agepi.md 230. Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, (1961-2006) : dicţionar / Acad. de

Ştiinţe a Moldovei; col. red. : H. Corbu *et al.+.– Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 432 p. – (Col. „Academica” / coord. col. : acad. Gheorghe Duca. – Vol. 1.). – ISBN 978-9975-67-556-7.

231. Membrii secţiei de ştiinţe medicale: Activitatea ştiinţifică şi managerială : 60 de

ani de la fondarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; red. resp. : Gheorghe Ghidirim.– Ch. : S. n., 2006. – 221 p. – ISBN 978-9975-62-030-7.

232. Membru correspondent Constantin Moraru – savant cu o biografie unicală :

[biolog] / T. Furdui, S. Toma, I. Toderaş *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 2 (299). – Р. 183-184.

233. Mihai Pătraş : [economist] : biobibliogr. / Univ. de Stat din Moldova, Acad. Intern. de Management. Filiala din Rep. Moldova; alcăt. : Boris Parii. – Ch. : CEP USM, 2006. – 82 p. – ISBN 978-9975-70-654-4.

234. Miroliubov, Trifan. Cu gîndul la om : acad. Boris Melnic la 80 de ani / Trifan

Miroliubov // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 113. – http://www.akademos.asm.md/ 235. Miroliubov, Trifan. Valoarea omului : (acad. Boris Melnic la 80 de ani) / Trifan

Miroliubov // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2008. – Nr 1. – P. 191. 236. Musteaţă, V. Alexei Sîcev, 1924-2001 : [chimist, profesor univ.] biobibliogr. / V.

Musteaţă, V. Mozolevski; Univ. de Stat din Moldova. Bibl. Centrală Univ. – Ch. : CEP USM, 2007. – 74 p. – ISBN 978-9975-70-132-7.

237. Natalia Burlacu : [economist] : biobibliogr. / Univ. Liberă Intern. din Moldova. Dep.

Inform. Biblioteconomic; alcăt. : Svetlana Cîrlan, Elena Ţurcan, Tatiana Kalguşkin; red. şt. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Chişinău : ULIM, 2007. – 43 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. a 29-a). – ISBN 978-9975-934-35-0.

238. Nicolae Testemiţanu : *dr. hab. în medicină+ // http://testemitanu.info/ 239. Nicolae Testemiţanu = Nicolae Testemitanu = Николае Тестемицану, (1927-

1986) : [savant, medic umanist] : biobibliogr. / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Bibl. Şt. Medicală; alcăt. : Taisia Şcerbac. – Ch. : CEP Medicina, 2008. – 117 p. – ISBN 978-9975-915-21-2.

240. Nicolae Ţâu la 60 de ani : [diplomat, economist, profesor univ.] : biobibliogr. /

Univ. Liberă Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt. : Tatiana Kalguşkin, Elena Ţurcan; concepţie, red. şt. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; trad. :

Page 26: Buletin tematic

26

Lucia Corghenci. – Ch. : ULIM, 2008. – 70 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. a 30-a). – ISBN 978-9975-920-63-6.

241. O familie de intelectuali basarabeni: Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. Grama,

Steliana Grama : Triptic biobibliogr. / Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, Bibl. Publică „Ovidius”; alcăt. : Ion Madan, Elena Butucel, Margareta Cebotari [et al.]; red. bibliogr. : Margareta Cebotari, Taisia Foiu; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : Grafema Libris, 2008. – 304 p. – ISBN 978-9975-52-031-7.

242. Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani : *doctor în filologie+ /

Univ. de Stat din Moldova; com. coord. : Anatol Ciobanu (preş.) [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2007. – 406 p. – Bibliogr. : p. 15-23, la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-211-9.

243. Omul ştiinţei, omul cetăţii : [acad. Petru Soltan, dr. hab. în fizică şi matematică] //

Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 72. – http://agepi.md 244. On the occasion of the 75th birthday of academician Dumitru Gitsu, doctor

hability in physics and mathematics, Moldova State Prize laureat / Ed. board of the MJPS // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2006. – Vol. 5, Nr 1. – P. 128-130. – http://sfm.asm.md/moldphys/

245. On the occasion of the 70th birthday of Yurii Simonov, doctor hability in physics

and mathematics / Ed. board of the MJPS // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2007. – Vol. 6, Nr 2. – P. 264-266. – http://sfm.asm.md/moldphys/

246. Pahomi, Tamara. Aspecte ale contribuţiei academicianului Silviu Berejan în

domeniul lexicologiei şi lexicografiei / Tamara Pahomi, Ana Vulpe // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3-4. – P. 44-46. – Bibliogr. : 5 tit.

247. Păcuraru, Veronica. Silviu Berejan – spirit efervescent „care suferă şi plăteşte

pentru cunoaştere” / Veronica Păcuraru // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3-4. – P. 47-51. – Bibliogr. : 4 tit.

248. Pedagogul şi savantul Matei Mîtcu : la 75 de ani : *de la naşterea geografului M.

Mîtcu+ / Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 51 p. – Publ. semnate de profesorul univ. M. Mîtcu : p. 39-51.

249. Petru Cocîrţă – devotat ştiinţei şi naturii : biobibliogr. / Biblioteca Mun. „B. P.

Hasdeu”, Biblioteca Publică „Ovidius”. Centrul de Informare şi Documentare Chişinău; alcăt. : Margareta Cebotari, Elena Butucel; red. bibliogr. : Taisia Foiu; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch. : S. n., 2007. – 86 p. – ISBN 978-9975-9665-2-8.

250. Petru Galeţchi, (1938-2004) : [microbiolog, profesor univ.] : biobibliogr. / Univ. de

Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Bibl. Şt. Medicală; alcăt. : Stela Prohniţchi. – Ch. : CEP “Medicina”, 2008. – 46 p. – ISBN 978-9975-915-37-3.

251. Petru Pavaliuc – la 70 ani : [biolog] : bibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst.

de Fiziologie şi Sanocreatologie; alcăt. şi coord. : Nina Varmari. – Ch. : S. n., 2007. – 79 p. – ISBN 978-9975-62-179-3.

Page 27: Buletin tematic

27

252. Petru Roşca la 70 de ani : [lingvist, profesor univ.] : biobibliogr. / Univ. Liberă

Intern. din Moldova; alcăt. : Natalia Ghimpu, Eleonora Idrisov; red. şt. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2006. – 85 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. a 22-a). – ISBN 978-9975-934-19-0.

253. Pojoga, V. Profesorul Simion Musteaţă – la 60 : [dr. hab., spec. ameliorarea şi

producerea de seminţe] / V. Pojoga, Silvia Mistreţ // Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 27.

254. Popa, Gheorghe. Academicianului Silviu Berejan – teoretician al limbajului /

Gheorghe Popa // Rev. de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 2007. – Nr 3-4. – P. 22-29. – Bibliogr. : 25 tit.

255. Popa, Iulius. Rectorul academician Nicolae Filip : [80 ani de la naştere] / Iulius

Popa. – Ch. : Grupul Ed. “Litera”, 2006. – 192 p. – ISBN 978-9975-904-00-1. 256. Portretul unui Om al faptelor = The portrait of a Man of deeds : Profesorul Sergiu

Cobîneanu la 60 de ani : [doctor în drept] : biobibliogr / Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 49 p. – ISBN 978-9975-70-713-8.

257. Postolachi, Ilarion. Argumentarea clinico-experimentală a protecţiei dinţilor

preparaţi în terapia protetică cu coroane de înveliş : (Alocuţiune aniversară) : 70 *ani de la naştere a lui Ilarion Postolachi+ / Ilarion Postolachi; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 38 p. – Bibliogr. : p. 28-38. – (Savanţi-medici iluştri).

258. Postolati, Vitalii. Purtător de idei inovatoare : dr. hab. Vladimir Berzan la 60 de ani

/ Vitalii Postolati, Valeriu Canţer // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 117. – http://www.akademos.asm.md/

259. Profesor universitar Mircea Revenco. Actualităţi şi perspective în depresii :

(Alocaţiune aniversară) : 70 [ani de la naşterea medicului psihiatru, M. Revenco] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. CEP „Medicina”, 2008. – 57 p. – (Savanţi-medici iluştri). – Bibliogr. : p. 37-57.

260. Profesor universitar Petru Moroz. Profilaxia chirurgicală în ortopedia şi

traumatologia pediatrică : 70 [ani de la naşterea medicului ortoped, prof. univ. P. Moroz+ / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. CEP „Medicina”, 2008. – 59 p. – (Savanţi-medici iluştri). – Bibliogr. : p. 43-60.

261. Profesorii Academiei [de Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova : 15 ani

de la fondare] / Academia de Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova; coord. ed. : Alexandru Roman. – Ch. : S. n., 2008. – 229 p. – ISBN 978-9975-9688-7-4.

262. Profesorul Dumitru Holban : 70 ani : [dr. hab. în medicina veterinară, profesor

univ.] : biobibliogr. – Ch. : CE UASM, 2007. – 128 p. – ISBN 978-9975-64-083-1.

Page 28: Buletin tematic

28

263. Profesorul universitar Petru Galeţchi. Particularităţile evoluţiei în experienţă a procesului infecţios cauzat de stafilococi antibiorezistenţi şi influenţa lui asupra penicilinoterapiei : [70 ani de la naşterea medicului infecţionist P. Galeţchi] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2008. – 45 p. – (Savanţi-medici iluştri). – Bibliogr. : p. 30-45.

264. Profesorul Vasile Ceban: 90 ani de viaţă şi 65 ani de activitate profesională :

materialele seminarului şt.-metodic, 8-9 febr. 2007 / com. org. : M. Cioban [et al.]; Soc. Matematicienilor din Rep. Moldova, Inst. de Matematică şi Informatică al AŞM, Univ.de Stat din Tiraspol. – Ch. : Tipogr. AŞM, 2007. – 152 p.]. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9678-9-1.

265. Reperele unei vieţi exemplare. Chiril Draganiuc – 75 de ani de la naştere // Bul

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2006. – Nr 1. – P. 212-214. – Semnat : col. de red.

266. Revenco, Mihail. Academician Nicolae V. Gerbeleu – manager of the metal-

promoted reactions / Mihail Revenco, Vladimir Arion, Grigore Timco // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 20-21. – http://www.cjm.asm.md/

267. Roşca, Petru. Pierderile reproductive în context cu situaţia demografică actuală în

Republica Moldova : (Alocaţiune aniversară) : 70 [ani de la naşterea profesorului univ. P. Roşca] / Petru Roşca; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2008. – 46 p. – (Savanţi-medici iluştri). – Bibliogr. : p. 32-47.

268. Savant care îmbină cu succes activitatea teoretică cu cea practică : (membru

corespondent Victor Lacusta la 55 de ani) / T. Furdui, I. Toderaş, A. Chirilov *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1 (298) . – P. 186-188.

269. Savant, inventator şi manager : (60 de ani de la naşterea academicianului Ion

Toderaş) / Gh. Duca, T. Furdui, V. Rudic [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1 (304) . – P. 181-185.

270. Savant, pedagog, manager : [Nicolae Filip, rectorul Univ. de Stat „A. Russo” din

Bălţi] // Intellectus. – 2006. – Nr 1. – P. 98. – http://agepi.md 271. Savantul Constantin Eţco – personalitate în medicină : omagiu la 65 de ani / col.

red. // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2006. – Nr 3. – P. 53-54. 272. Savantul şi epoca sa : [file din biogr. academicianului Sergiu Radauţan] //

Intellectus. – 2006. – Nr 2. – P. 71. – http://agepi.md 273. Sergiu Rădăuţanu : [academician, fizician] // http://www.radautan.info/ 274. Simonov, Yu. Academician Tadeusz Malinowski : (On the occasion of the 85-th

anniversary) / Yu. Simonov // Moldavian Journal of the Physical Sciences. – 2006. – Vol. 5, Nr 3-4. – P. 283-286. – http://sfm.asm.md/moldphys/

Page 29: Buletin tematic

29

275. Stici, Ion. Chiril Draganiuc : Evocări / Ion Stici; red. coord. : Eugeniu Ţurcanu; Min. Sănătăţii şi Protecţiei Soc. al Rep. Moldova, IMSP Centrul Rep. de Diagnosticare Medicală. – Ch. : S. n., 2006. – 606 p. – (Personalităţi ilustre ale medicinii autohtone). – ISBN 978-9975-78-468-9.

276. Stici, Ion. Nicolae Testemiţanu – viguros stejar al neamului / aut.-alcăt. : Ion Stici;

red. coord. : Gheorghe Ghidirim; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2007. – 648 p. – Bibliogr. : p. 525-538. – ISBN 978-9975-78-545-7.

277. Şcoala ştiinţifică a profesorului Gheorghe Costachi : [dr. hab. în drept+ // Legea şi

viaţa. – 2006. – Nr 3. – P. 4-9. – Semnat de col. rev. 278. Ştefaneţ, Svetlana. Profesorul Eugen Popuşoi : [eminent savant în domeniul

sănătăţii publice] / Svetlana Ştefaneţ // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2006. – Nr 3. – P. 55-56.

279. Tarhon, Petru. Viaţa consacrată ştiinţei şi învăţămîntului : [savantul, botanist,

profesorul univ. P. Tarhon] / Petru Tarhon. – Ch. : S. n., 2006. – 292 p. – Bibliogr. : p. 269-271 (27 tit). – ISBN 978-9975-9936-3-0.

280. Toma, S. Fondator şi promovator a pomiculturii intensive : [Vasile Babuc, doctor în

agricultură+ / S. Toma, Gh. Cimpoieş, V. Balan // Agricultura Moldovei. – 208. – Nr 1. – P. 26. 281. Trofim Carpov la 70 de ani : biobibliogr. : [jurist, profesor univ.+ / Univ. Liberă

Intern. din Moldova; alcăt. : Ludmila Corghenci, Veronica Gheţu; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2006. – 29 p. – (Col. “Universitaria”; Fasc. a 23-a). – ISBN 978-9975-934-20-6.

282. Turiţă, Sava. Profesorii universitari ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova,

1933-2008 : dicţionar istorico-biogr. / Sava Turiţă; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : CE UASM, 2008. – 192 p. – Bibliogr. : p. 192 şi la sfîrşitul fişierelor biogr. – ISBN 978-9975-64-122-7.

283. Ţîrdea, Teodor Nicolae. Strategia de supravieţuire a omenirii din perspectiva

paradigmelor informaţionale, bioetice şi noosferice : (Alocuţiune aniversară) : 70 *ani de la naştere+ / Teodor Nicolae Ţîrdea; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2007. – 63 p.

284. Ţurcanu, Eugeniu. Chiril A. Draganiuc – 75 de ani de la naştere / Eugeniu Ţurcanu

// Curierul medical. – 2006. – Nr 2. – P. 80-81. 285. Un palmares ştiinţific strălucit : [Aurelian Gulea, dr. hab. în chimie] / Intellectus. –

2006. – Nr 2. – P. 74. – http://agepi.md 286. Un savant sobru şi de sacrificiu de sine : (la 70 de ani de la naşterea acad.

Tatiana Constantinov) : / Gh. Duca, T. Furdui, V. Ciochină *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3 (306). – Р. 169-173.

Page 30: Buletin tematic

30

287. Ungureanu, Laurenţia. Anatolie David – eminent cercetător al faunei preistorice a Moldovei : *dr. hab. în biologie+ / Laurenţia Ungureanu, Mircea Vicol // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 2 (299). – Р. 184-186.

288. Valentin Aşevschi la 60 de ani : [biolog, profesor univ.+ : biobibliogr. / Univ. Liberă

Intern. din Moldova; alcăt. : Tatiana Panaghiu, Eleonora Idrisov; red. şt. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2007. – 52 p. – ISBN 978-9975-920-28-5.

289. Valeriu Dulgheru : [cercetător în domeniul construcţiei de maşini, profesor univ.] :

biobibliogr. / Elena Zinaida Stratan; Univ. Tehnică a Moldovei. Bibl.Tehn.-Şt. – Ch. : UTM, 2006. – 222 p. – ISBN 978-9975-45-000-3.

290. Vangheli, Victor. Un destin consacrat sănătăţii populaţiei : 70 *ani de la naşterea

profesorului univ. Victor Vangheli+ / Victor Vangheli; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2007. – 59 p. – (Savanţi-medici iluştri).

291. Vasilescu, Emil. Fiinţa eminesciană : [acad. Mihai Cimpoi] / Emil Vasilescu // Limba

Română. – 2007. – Nr 10-12. – P. 203-204. 292. Vicol, Dragoş. Academicianul Gheorghe Duca – Omul cel nou al Imperiul Veşnic /

Dragoş Vicol // Akademos. – 2007. – Nr 1 (6). – P. 44-45. –http://www.akademos.asm.md/ 293. Vicol, Dragoş. O exemplară prezenţă carismatică – academicianul Teodor Furdui /

Dragoş Vicol // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 80-81. – http://www.akademos.asm.md/ 294. Victor Covaliov la 70 de ani : [chimist] : bibliogr. / Univ. de Stat din Moldova. – Ch.

: CEP USM, 2006. – 226 p. – ISBN 978-9975-70-678-0. 295. Vladimir Remiş : [medic, profesor univ.] : biobibliogr. / Univ. Liberă Intern. din

Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt. : Ludmila Corghenci, Eleonora Idrisov; red. şt. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2007. – 56 p. – ISBN 978-9975-934-33-6.

296. Zinaida Radu : La porţile înţelepciunii : Studium in honoris / Univ. Liberă Intern.

din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt. : Natalia Ghimpu, Svetlana Cârlan; red. biblioteconomică-şt. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr. : Valentina Chitoroagă; red. şi trad. textului în lb. fr. : Ghenadie Râbacov; ed. ingrijită de Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2008. – 89 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. a 34-a). – ISBN 978-9975-934-41-1.

297. Академик Константин Попович. Человек. Ученый. Писатель : биография,

творчество, оценки, иконография, библиография / АН Респ. Молдова. Ин-т межэтнических отношений, Центр. Науч. Библиотека; ред. : Ион Бодруг *и др.+. – К. : S. n., 2006. – 740 p. – Bibliogr. : p. 717-740. – ISBN 978-9975-9755-2-0.

298. Академику Л. С. Бергу – 130 лет = Academician Leo Berg – 130 : сб. науч. ст. /

Междунар. экол. ассоц. хранителей реки «Eco-TIRAS», Образовательный фонд им. Л. С. Берга; редсовет : Т. С. Константинова *et al.]. – Бендеры : Eco-TIRAS, 2006. – 291 p. – Bibliogr. la sfîrştul art. – ISBN 978-9975-66-054-9.

Page 31: Buletin tematic

31

299. Педагог – Ученый – Гражданин : biobibliogr. profesorului univ., membrului

corespondent al AŞM Evghenii Pokatilov / Univ. de Stat din Moldova; alcăt. : D. L. Nika *et al.+. – Ch. : CEP USM, 2007. – 141 p. – ISBN 978-9975-70-158-7.

300. Пойрас, Л. Н. Профессор П. И. Нестеров – основоположник

фитогельминтологии в Республике Молдова : (к 85-летию со дня рождения) / Л. Н. Пойрас, И. К. Тодераш // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 3 (306). – Р. 176-178.

301. Фомин, В. М. Слово об учителе : *профессор Е. П. Покатилов+ / В. М. Фомин //

Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 87. – http://www.akademos.asm.md/

Starea actuală a ştiinţei, perspective

Ştiinţe naturale şi ale vieţii

Biologie, chimie, geografie şi ecologie

302. Apele de suprafaţă / Valeriu Cazac, Constantin Mihailescu, Gherman Bejenaru [et

al.]; red. şt. : Nikolai Lalîchin, Vitalie Sochircă; Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei [et al.]. – Ch. : Î.E.P. “Ştiinţa”, 2007. – 248 p. – Bibliogr. : p. 248 (18 tit.). – ISBN 978-9975-67-294-8. – (Resursele acvatice ale Republicii Moldova; Vol. 1).

303. Aspecte metodologice în testarea plantelor modificate genetic / M. Duca, A.

Lozan, A. Port [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 168 p. – ISBN 978-9975-78-613-3. 304. Begu, Adam. Biogeografie ecologică / Adam Begu; Inst. Naţ. de Ecologie. – Ch. :

Acadian Art, 2006. – 180 p. – Bibliogr. : 91 tit. – ISBN 978-9975-932-03-5. 305. Brânzilă, I. Cultura gălbenelelor (Calendula Officinalis L.) / I. Brânzilă; Inst. de

Cercet. Şt. Pentru Porumb şi Sorg. Filiala pentru Plante Aromatice şi Medicinale. – Ch. : UASM, 2006. – 83 p. – Bibliogr. : p. 65-83. – ISBN 978-9975-64-019-0.

306. Bumbu, Iacob. Biogeochimia acvatică – o direcţie nouă în ştinţa biogeochimică /

Iacob Bumbu // Ingineria şi protecţia apelor. Ingineria mediului : conf. tehn.-şt. intern., 15 dec. 2007. – Ch., 2007. – P. 67-69. – Bibliogr. : 8 tit.

307. Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervaţia “Plaiul Fagului”: Rădenii Vechi

/ N. Doniţă, A. Ursu, P. Cuza *et al.+. – Ch. : Universul, 2007. – 176 p. – Bibliogr. : p. 153-157 (67 tit.). – ISBN 978-9975-47-009-4.

308. Cercetări în domeniul algoflorei : [activitatea şt. a Catedrei Ecologie, Botanică şi

Silvicultură a USM+ / Vasile Şalaru, Victor Şalaru, Natalia Ciubuc [et al.] // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 37-50. – Bibliogr. : p. 48-50 (34 tit.).

Page 32: Buletin tematic

32

309. Ciochină, Valentina. Dezvoltarea fiziologiei şi sanocreatologiei. Rezultate şi perspective / Valentina Ciochină, Vlada Furdui // Bul. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1 (298). – P. 12-21. – Bibliogr. : 7 tit.

310. Cocîrţă, Petru. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova : Catalogul documentar /

Petru Cocîrţă, Carolina Clipe; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. : Î.E.P. “Ştiinţa”, 2008. – 64 p. – ISBN 978-9975-67-615-1.

311. Codreanu, V. Anatomia comparată a viţei de vie (Vitus L.) : monogr. / V. Codreanu;

red. şt. : B. T. Matienco; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Grădina Botanică (Inst.). – Ch. : S. n., 2006. – 251 p. – Bibliogr. : p. 223-225. – ISBN 978-9975-62-120-1.

312. Constantinov, Tatiana. Sistemele informaţionale geografice – instrument al

cercetării geografice / Tatiana Constantinov, Ghenadii Sârodoev // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 80-82. – Bibliogr. : 12 tit. – http://www.akademos.asm.md/

313. Constantinov, Tatiana. Studii geoecologice în Academia de Ştiinţe a Moldovei:

realizări şi perspective / Tatiana Constantinov // Bul. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1 (298). – P. 147-154.

314. Cozari, Tudor. Fluturii : Enciclopedie ecologică ilustrată / Tudor Cozari. – Ch. :

Litera Internaţional, 2008. – 200 p. – ISBN 978-973-675-451-7. 315. Crivoi, Aurelia. Cercetări ştiinţifice în cadrul Catedrei Biologie Umană şi Animală.

Realizări şi perspective / Aurelia Crivoi, Ion Toderaş // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 61-72.

316. Dediu, Ion I. Biosferologie / Ion I. Dediu; Acad. Naţ. de Ştiinţe Ecologice. – Ch. :

Phoenix, 2007. – 146 p. – Bibliogr. p. 118-143. – ISBN 978-9975-9759-1-9. 317. Dediu, Ion I. Ecologia populaţiilor / Ion I. Dediu. – Ch. : Phoenix, 2007. – 178 p. –

Bibliogr. p. 149-173. – ISBN 978-9975-9759-2-6. 318. Dediu, Ion I. Ecologie sistemică, sau ecosistemologie / Ion I. Dediu; Acad. Naţ. de

Ştiinţe Ecologice. – Ch. : Phoenix, 2007. – 296 p. – Bibliogr. p. 265-289. – ISBN 978-9975-9934-9-4.

319. Dediu, Ion I. Introducere în ecologie / Ion I. Dediu. – Ch. : Phoenix, 2006. – Bibliogr.

p. 289-332 (783 tit.). – ISBN 978-9975-9934-4-9. 320. Dediu, Ion I. Tratat de ecologie teoretică: studiu monografic de sinteză / Ion I.

Dediu. – Ch. : Phoenix, 2007. – 558 p. – Bibliogr. p. 519-545. – ISBN 978-9975-9759-3-3. 321. Dragalina, Galina. Aspecte ale cercetărilor ştiinţifice la Facultatea de Chimie şi

Tehnologie Chimică [USM] / Galina Dragallina, Viorica Gladchi // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 73-78.

Page 33: Buletin tematic

33

322. Duca, Gheorghe. The Forecast and the Strategy of Chemistry Development / Gheorghe Duca, Aurelian Gulea // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 8-16. – http://www.cjm.asm.md/

323. Duca, Maria. Realizări în activitatea ştiinţifică a Catedrei Biologie Vegetală [USM] /

Maria Duca // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 5-18. – Bibliogr. : 14 tit.

324. Elemente de antropologie / Univ. de Stat din Moldova; coord. : Maria Bulgaru;

red. : Ariadna Strungaru, Ana Marin. – Ch. : CEP USM, 2007. – 374 p. – ISBN 978-9975-70-335-2. 325. Erhan, D. Retrospectiva celor mai semnificative realizări ale Institutului de Zoologie

al AŞM în domeniul parazitologiei / D. Erhan, Ş. Rusu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1. – P. 110-113.

326. Evoluţia cercetărilor ştiinţifice în cadrul Catedrei Chimie Industrială şi Ecologică

[USM] / Gheorghe Duca, Valentin Bobeică, Vera Matveevici [et al.] // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 98-116. – Bibliogr. : p. 113-116.

327. Fântâni şi izvoare = Колодцы и родники : atlas ecologic / Aureliu Overcenco,

Constantin Mihailescu, Oleg Bogdevici [et al.]; Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Asoc. de mediu INQUA-Moldova. – Ch.: Î.E.P. “Ştiinţa”, 2008. – 208 p. – Bibliogr. p. 207-208 (56 tit.). – Text paralel : lb. rom., rusă. – ISBN 978-9975-67-345-7. – (Resursele acvatice ale Republicii Moldova; Vol. 2).

328. Ficobiotehnologie – cercetări fundamentale şi realizări practice : [monogr.] /

Valeriu Rudic, Angela Cojocari, Liliana Cepoi [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 365 p. – Bibliogr. p. 325-362 (680 tit.). – ISBN 978-9975-9892-5-1.

329. Furdui, Teodor. Ştiinţele biologice, chimice şi ecologice. Realizări şi perspective /

Teodor Furdui, Ion Toderaş, Alexandru Chirilov // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1 (298). – P. 4-12.

330. Furdui, Teodor. Ştiinţele biologice, chimice şi ecologice. Realizări şi probleme /

Teodor Furdui, Ion Toderaş, Alexandru Chirilov // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 21-26. – http://www.akademos.asm.md/

331. Gonceariuc, Maria. Plante medicinale şi aromatice cultivate : descriere, biologie,

componenţa chimică, utilizare, soiuri, tehnologii de cultivare / Maria Gonceariuc; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. – Ch. : S. n., 2008. – 226 p. – Bibliogr. p. 224-226 (33 tit.). – ISBN 978-9975-9814-2-2.

332. Gulea, Aurelian. Catedra Chimie Anorganică şi Fizică [USM]. Realizări şi

performanţe / Aurelian Gulea, Tatiana Isac-Guţul // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 79-89. – Bibliogr. : p. 87-89 (34 tit.).

Page 34: Buletin tematic

34

333. Hazardurile naturale / aut. coord. : Valeriu Cazac, Ilie Boian, Nina Volontir. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2008. – 208 p. – ISBN 978-9975-67-565-9. – (Mediul geografic al Republicii Moldova; Vol. 3).

334. Jacotă, Anatol. Dicţionar explicativ de genetică / Anatol Jacotă, Ion Băra; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Genetică. – Ch. : S. n., 2006. – 432 p. – bibliogr. : p. 429-432. – ISBN 978-9975-78-475-7.

335. Jacotă, Anatol. Genetica în Academia de Ştiinţe a Moldovei : realizări şi perspective

/ Anatol Jacotă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1. – P. 73-86. – Bibliogr. : 37 tit.

336. Legislaţia de mediu a Republicii Moldova / Asociaţia Internaţională Ecologică a

Păstrătorilor Rîului “Eco TIRAS”. – Ch., 2008. – Vol. 1. – 292 p. – ISBN 978-9975-66-026-6; Vol. 2. – 368 p. – ISBN 978-9975-66-045-7.

337. Lipkowski, Janusz. From crystallography to supramolecular chemistry :

*colaborarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe a Poloniei cu AŞM în domeniul cristalografiei+ / Janusz Lipkowski // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 77-79. – http://www.akademos.asm.md/

338. Lupaşcu, Tudor. Cercetări în domeniul chimiei – realizări şi perspective / Tudor

Lupaşcu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1. – P. 173-183. 339. Melian, Ion. Biologia nevertebratelor cu elemente de ecologie şi biochimie / Ion

Melian, Sergiu Calancea. – Chişinău : CEP USM, 2007. – 423 p. – Bibliogr. : p. 421-423 (59 tit.) – ISBN 978-9975-70-114-3.

340. Melnic, Boris. Omul : [studiu psihofiziologic] / Boris Melnic, Trifan Miroliubov; Soc.

şt. “Univers Om”. – Ch. : S. n., 2006. – 200 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9572-1-2.

341. Melnic, Maria. Nematoda Ditylenchus dispaci (Kuhn, 1857) Filipjev, 1936 la

culturile gen. Allium / Maria Melnic; red. şt. : Valeriui Derjanschi; Inst. de Zoologie al AŞM, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Ch.: S. n., 2008. – 168 p. – Bibliogr. : p. 126-166 (519 tit.). – ISBN 978-9975-105-05-7.

342. Munteanu, Andrei. Păsări / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; Andrei Munteanu, Tudor

Cozari, Nicolae Zubcov; red. şt. : Mina Lozanu; com. naţ. pentru ed. col. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2007. – 215 p. – (Lumea animală a Moldovei; Vol. 3.). – ISBN 978-9975-67-536-9.

343. Negru, Andrei. Determinator de plante din flora Republicii Moldova / Andrei

Negru; Acad. de Ştiinţe din Moldova. Grădina Botanică (Inst.). – Ch. : S. n, 2007. – 391 p. – Bibliogr. : p. 339-340 (36 tit.) – ISBN 978-9975-47-007-0.

344. Nevertebrate / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; aut. coord. : Ion Toderaş, Mihail

Vladimirov, Zaharia Neculiseanu; com. naţ. pentru ed. col. : Constantin Mihailescu, Gheorghe Duca [et al.]. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2007. – 195 p. – (Lumea animală a Moldovei; Vol. 1.). – ISBN 978-9975-67-597-0.

Page 35: Buletin tematic

35

345. Plante cu flori – II. Clasa Magnoliopsida. Subclasele : Dileniidae, Lamiidae,

Asteridae / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; Andrei Negru, Ana Ştefârţă, Valentina Cantemir *et al.+; red. şt. şi fotogr. : Andrei Negru; com. naţ. pentru editare col. : Constantin Mihailescu, Gheorghe Duca [et al.]. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 208 p. – (Lumea vegetală a Moldovei. Vol. 3.) – ISBN 978-9975-67-535-2.

346. Plante cu flori – III. Clasa Liliopsida. Subclasele : Alismatidae, Liliidae, Arecidae /

Acad. de Ştiinţe a Moldovei; Alexandru Ciubotaru, Gheorghe Postolache, Alexandru Teleuţă [et al.]; red. şt., fotogr. : Gheorghe Postolache; com. naţ. pentru editare col. : Constantin Mihailescu, Gheorghe Duca [et al.]. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 208 p. – (Lumea vegetală a Moldovei. Vol. 4.) – ISBN 978-9975-67-344-0.

347. Plante medicinale / Alexandru Teleuţă, Maricica Colţun, Constantin Mihailescu [et

al.]. – Ch. : “Litera AVN” SRL, 2008. – 334 p. – Bibliogr. : p. 334-335 (44 tit.). – ISBN 978-9975-74-009-8.

348. Realizările ştiinţifice principale ale Institutului de Zoologie al AŞM în domeniul

hidrobiologiei şi ihtiologiei / I. Toderaş, Elena Zubcov, Laurenţia Ungureanu [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1. – P. 104-109.

349. Resursele naturale / aut. coord. : C. Mihailescu, V. Sochircă, Tatiana Constantinov

[et al.]. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 184 p. – Bibliogr. : p. 183 (14 tit.). – (Mediul geografic al Republicii Moldova; Vol. 1). – ISBN 978-9975-67-169-9.

350. Rezervaţia „Codrii”: diversitatea biologică / Ştefan Manic, Andrei Negru, Tudor

Cozari [et al.]; Agenţia pentru silvicultură „Moldsilva”. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2006. – 92 p. – ISBN 978-9975-67-590-1.

351. Rudic, Valeriu. Ficobiotehnologia – direcţie ştiinţifică de perspectivă pentru

Republica Moldova / Valeriu Rudic, Angela Cojocari, Liliana Cepoi // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1. – P. 138-147. – Bibliogr. : 64 tit.

352. Stasiev, Grigore. Analiza filosofico-conceptuală a pedologiei ca ştiinţă

fundamentală biosferologică : [monogr.] / Grigore Stasiev; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 310 p. – Bibliogr. : p. 259-294 (594 tit.). – ISBN 978-9975-70-625-4.

353. Teleuţă, Alexandru. Retrospectiva cercetărilor botanice în cadrul Academiei de

Ştiinţe a Moldovei / Alexandru Teleuţă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1. – P. 93-104. – Bibliogr. : 15 tit.

354. Terenurile agricole de o valoare naturală înaltă: primii paşi pentru Rep. Moldova

= Сельскохозяйственные территории высокой продуктивной ценности: первые шаги для Молдовы / Soc. Ecologică “Biotica”. – Ch. : Biotica, 2007. – 112 p. – ISBN 978-9975-78-500-6.

355. Toderaş, Ion. Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice : [bilanţul activităţii în

2007] / Ion Toderaş // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 20-22. – http://www.akademos.asm.md/

Page 36: Buletin tematic

36

356. Toma, S. Fiziologia şi biochimia vegetală – istorie, prezent şi perspectivă / S. Toma,

Gh. Tudorache // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1. – P. 43-51. 357. Ursu, A. Pedologia în Academia de Ştiinţe a Moldovei / A. Ursu // Bul. Academiei

de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1 (298). – P. 155-162. – Bibliogr. : 66 tit. 358. Ursu, A. Raioanele pedogeografice şi particularităţile regionale de utilizare şi

protejare a solurilor / A. Ursu. – Ch. : S. n., 2006. – 232 p. – Bibliogr. : 174 tit. – ISBN 978-9975- 62-035-2.

359. Ursu, A. Solurile Moldovei în baza mondială de referinţă a resurselor de sol / A.

Ursu // Bul. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 1. – P. 170-173. – Bibliogr. : 10 tit.

360. Vlad, Pavel F. Research directions and the most relevant achievements of

chemistry researchers in the Republic of Moldova for the period of 2004-2007 / Pavel F. Vlad, Gheorghe Duca // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2007. – Vol. 2, Nr 1. – P. 8-14. – http://www.cjm.asm.md/

361. Vlad, Pavel. The development of chemistry in the Republic of Moldova / Pavel Vlad,

Gheorghe Duca // Achievements and Perspectives of Modern Chemistry : The IInd Int. Conf. of the Chemical Society of the Republic of Moldova, 1-3 Oct. 2007 : abstr. of communic. – Ch., 2007. – P. 5.

362. Анестиади, В. Патоморфоз атеросклероза (иммуноаспекты) / В. Анестиади,

В. Нагорнев, Е. Зота. – К.: Б. и., 2008. – 320 с. – ISBN 978-9975-78-643-0. 363. Борончук, Г. В. Структурно-функциональные и биохимические изменения в

биологических системах при криоконсервации / Г. В. Борончук, И. В. Балан. – K. : Б. и., 2008. – 632 p. – Bibliogr. p. 606-611. – ISBN 978-9975-62-243-1.

364. Дикусар, А. И. Тенденции развития современной электрохимии:

наукометрический анализ / А. И. Дикусар, Ю. Ю. Кравченко, В. И. Петренко // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 20-22. – http://www.akademos.asm.md/

365. Кирилюк, В. П. Микроэлементы в компонентах биосферы Молдовы / В. П.

Кирилюк; АН Молдовы. НИИ почвоведения и агрохимии им. Н. Димо. – Сh. : Pontos, 2006. – 155 p. – Bibliogr. : p. 148-155. – ISBN 978-9975-72-206-3.

366. Концепция о санокреатологии респираторной системы / Ф. И. Фурдуй, В.

К. Чокинэ, В. Ф. Фурдуй *и др.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2008. – Nr 1 (304). – P. 4-14. – Bibliogr. : 13 tit.

367. Методологические основы оценки гидроклиматического потенциала

ландшафта / Н. А. Бобок, Т. С. Константинова, О. Н. Мельничук *и др.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 3 (303). – P. 127-137. – Bibliogr. : 15 tit.

Page 37: Buletin tematic

37

368. Механизмы регуляции системы внешнего дыхания в саногенных условиях. Сообщ. 1. Современное представление о механизмах функции респираторной системы. Элементарная морфофункциональная единица вдоха и выдоха / Ф. И. Фурдуй, В. К. Чокинэ, Л. Ф. Вуду [и др.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 3 (300). – P. 4-17. – Bibliogr. : 28 tit.

369. Механизмы регуляции системы внешнего дыхания в саногенных условиях.

Сообщ. 2. Новая концепция о структурно-функциональной организации системы регуляции дыхательной ритмики / Ф. И. Фурдуй, В. К. Чокинэ, Л. Ф. Вуду [и др.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 1 (301). – P. 4-19. – Bibliogr. : 28 tit.

370. Пухоеды (Insecta: Mallophaga) домашних и диких птиц Mолдавии и

западных областей Украины = Insectele Mallophaga la păsările domestice şi sălbatice din Moldova şi regiunile apusene ale Ucrainei = Louses (Insecta: Mallophaga) in poultry and wild birds from Moldova and western Ukraine : *моногр.+ / М. И. Лункашу, Д. К. Ерхан, С. Ф. Русу *и др.+ . – K.: Б. и., 2008. – 376 p. – Bibliogr. : p. 359-375 (202 tit.). – ISBN 978-9975-62-214-1.

371. Струтинский, Ф. А. Основы саногенного питания = The Basis of Sanogenic

Nutrition / Ф. А. Струтинский; Акад. Наук Молдовы. Ин-т физиологии и санокреатологии. – Ch. : S. n., 2007. – 340 p. – Bibliogr. p. 312-337 (333 tit.). – ISBN 978-9975-62-184-7.

372. Струтинский, Ф. А. Физиологически адекватное питание и здоровье / Ф. А.

Струтинский; Акад. Наук Молдовы. Ин-т физиологии и санокреатологии. – Ch. : S. n., 2007. – 408 p. – Bibliogr. : 298 tit. – ISBN 978-9975-62-055-0.

373. Топалэ, Штефан. Кариология, полиплоидия и отдаленная гибридизация

винограда : (систематика и цитогенетика винограда) : *моногр.+ / Штефан Топалэ; АН Респ. Молдова. Ботанический Сад (Ин-т), Ин-т Виноградарства и Виноделия. – К. : Б. и., 2008. – 507 с. – Bibliogr. : p. 486-507 (467 tit.). – ISBN 978-9975-901-80-2.

374. Фурдуй, Ф. И. Практические основы санокреатологической акупунктуры :

моногр. / Ф. И. Фурдуй, В. Н. Лакуста, Л. Ф. Вуду. – Ch. : S. n., 2007. – 392 p. – Bibliogr. : p. 377-390. – ISBN 978-9975-62-203-5.

375. Фурдуй, Ф. И. Физиологические основы санокреатологической акупунктуры

/ Ф. И. Фурдуй, В. Н. Лакуста // Medicina Tradiţională şi Sanocreatologia / European Postgraduate Centre of Acupuncture. – 2008. – Vol. 13. – P. 36-39.

376. Чокинэ, В. К. Кардиосанокреатология. Первые результаты и задачи / В. К.

Чокинэ // Akademos. – 2006. – Nr 3-4. – P. 26-32. – Bibliogr. : 13 tit. – http://www.akademos.asm.md/

377. Чуботару, Александр. Кариология рода Zea L: (Морфол. разнообразие

кариотипа кукурузы) : [studiu+ / Александр Чуботару; АН Респ. Молдова. Ботан. Сад (Ин-т). – Ch. : Cartea Moldovei, 2006. – 72 p. – Bibliogr. : p. 65-69 (73 tit.). – ISBN 978-9975-60-046-0.

Page 38: Buletin tematic

38

Conferinţe ştiinţifice

378. Achievements and Perspectives of Modern Chemistry : The IInd Int. Conf. of the

Chemical Society of the Republic of Moldova, 1-3 Oct. 2007 : abstr. of communic. / Acad. of Sciences of Moldova, The Chemical Society of Moldova, Department of Biological, Chemical and Ecological Sciences [et al.]; Gheorghe Duca (chairman) [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 154 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art.

379. Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi

utilizarea : materialele simpoz. naţ., 26-27 iunie 2008 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice. – Ch. : S. n., 2008. – 472 p. – ISBN 978-9975-62-230-1.

380. Aspecte ştiinţifico-practice a dezvoltării durabile a sectorului forestier din

Republica Moldova : materialele conf. şt., 17-18 noiemb. 2006 / Inst. de Cercet. şi Amenajări Silvice, Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva”. – Ch. : CE UASM, 2006. – 293 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9624-6-9.

381. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., ed.

a X-a, 12 mai 2006 : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova; com. şt. : Gheorghe Duca *et al.+. – Ch. : CEP USM, 2006. – 102 p. – ISBN 978-9975-70-002-3.

382. Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale : materialele conf.

a V-a a Zoologilor din Republica Moldova / col. red. : Ion Toderaş (red.-şef) [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Zoologie [et al.].– Ch. : CEP USM, 2006. – 362 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-70-664-3.

383. Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry : The XV-th

Intern. Conf. : The XVII-th Reading in memory of Acad. A. Ablov : book of abstr., 27 Sept.-1 Oct. 2006 / coord. : Gheorghe Duca (chairman) [et al.]; Acad. of Sciences of Moldova. Inst. of Chemistry, Inst. of Applied Physics [et al.]. – Ch. : S. n., 2006. – 204 p. – ISBN 978-9975-62-066-6.

384. Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor = Current

Problems of Plant Genetics, Physiology and Breeding : materialele conf. naţ. cu participare intern., 9-10 oct. 2008 / com. red. : Anatolie Jacotă (red. resp.) [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 640 p. – ISBN 978-9975-78-667-6.

385. Probleme actuale ale protecţiei şi valorificării durabile a diversităţii lumii

animale : conf. a 6-a a zoologilor din Republica Moldova cu participare intern., 18-19 oct. 2007 / col. red. : Ion Toderaş *et al.+; Acad. de Ştiinţe din Moldova. Secţ. de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice. Inst. de Zoologie. – Ch. : S. n., 2007. – 227 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-80-071-6.

386. Rezervaţia “Codrii” – 35 ani : materialele simpoz. jubiliar / com. şt. : Andrei Negru

[et al.]. – Ch. : Divicam, 2006. – 108 p. – ISBN 978-9975-4007-1-8.

Page 39: Buletin tematic

39

387. Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică : simpoz. intern. consacrat jubileului de 60 de ani al acad. Ion Toderaş / col. red. : Andrei Munteanu, Laurenţia Ungureanu, Mircea Vicol [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice. Inst. de Zoologie. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”. – 221 p. – ISBN 978-9975-67-604-5.

388. Физиология и здоровье человека : науч. труды II съезда физиологов СНГ,

Кишинэу, 29-31 окт. 2008 / Междунар. Ассоц. Акад. Наук, Российская Академия наук, Академия наук Молдовы *и др.+; под ред. А. И. Григорьева, Р. И. Сепиашвили, Ф. И. Фурдуя. – Москва; К. : Медицина-Здоровье, 2008. – 312 р.

Medicină

389. Activitate Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie în condiţiile implementării

sistemului informaţional medical complex / C. Eţco, O. Rusu, A. Grimut *et al.+ // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2008. – Nr 1 (23). – P. 25-28. – Bibliogr. : 13 tit.

390. Actualităţi în anestezie şi terapie intensivă : Sistemul cardiovascular şi sîngele :

[studiu] / Iurie Acalovschi, Leonard Azamfirei, Ruslan Baltaga [et al.]; sub red. : Boris Pîrgari, Sergiu Şandru. – Ch. : S. n., 2007. – 340 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-9884-1-7.

391. Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul

tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : [culeg. de art.+ / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”; resp. ed. : Elena Tudor. – Ch. : S. n., 2008. – 238 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-62-235-6.

392. Belîi, Adrian. Reabilitarea postoperatorie accelerată: modelul aeronautic : monogr.

/ Adrian Belîi; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2007. – 167 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-901-65-9.

393. Botnaru, Victor. Evaluarea funcţională respiratorie : [studiu] / Victor Botnaru. –

Ch. : S. n., 2007. – 97 p. – Bibliogr. : p. 82-83 (30 tit.). – ISBN 978-9975-78-504-4. 394. Botnaru, Victor. Pneumonitele interstiţiale idiopatice : [studiu] / Victor Botnaru,

Ion Balica, Ludmila Cheptănaru [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 220 p. – Bibliogr. : p. 182-193 (175 tit.). – ISBN 978-9975-78-542-6.

395. Chetruş, Viorica. Aspecte de etiologie, diagnostic şi tratament ale parodontitelor

marginale cronice : monogr. / Viorica Chetruş. – Ch. : “Epigraf” SRL, 2007. – 108 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-903-27-1.

396. Chicu, V. Epidemiologie de intervenţie / V. Chicu, G. Obreja, V. Prisăcaru. – Ch. :

CEP “Medicina”, 2008. – 377 p. 397. Dezvoltarea copilului şi conduita în maladiile nutriţionale : [studiu] / Univ. de Stat

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Soc. Şt.-practică a Pediatrilor din Rep.

Page 40: Buletin tematic

40

Moldova; sub. red. : Alexandru Voloc, Valentin Ţurea. – Ch. : S. n., 2007. – 312 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-923-95-8.

398. Dumbrava, V.-T. Ficatul şi alcoolul / V.-T. Dumbrava, E. Berliba, I. Lupaşco. – Ch. :

S. n., 298 p. 399. Eţco, Constantin. Direcţii şi realizări ştiinţifice ale Catedrei Economie. Management

şi Psihopedagogie în Medicină : *USMF “Nicolae Testemiţanu”+ / Constantin Eţco, Ludmila Goma, Nina Global // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2007. – Nr 6. – P. 139-144.

400. Eţco, Constantin. Management în sistemul de sănătate / Constantin Eţco; Univ. de

Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : Epigraf, 2006. – 862 p. – Bibliogr. : p. 821-823 (71 tit.). – ISBN 978-9975-924-79-5.

401. Eţco, Ludmila. Analiza tezelor ştiinţifice susţinute la Consiliile Ştiinţifice Specializate

de pe lînga IMSP ICŞOSM şi C pe parcursul anilor 1988-2006 / Ludmila Eţco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2007. – Nr 2. – P. 288-299.

402. Gherman, Diomid. Deregrările vasculare medulare vertebrogene / Diomid

Gherman; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2006. – 269 p. – Bibliogr. : p. 251-270 (308 tit.). – ISBN 978-9975-62-012-3.

403. Ghidirim, Gheorghe. Secţia de Ştiinţe Medicale : [bilanţul activităţii, an. 2007] /

Gheorghe Ghidirim // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 26-27. – http://www.akademos.asm.md/

404. Ghidirim, Nicolae. Tactica chirurgicală în tratamentul complicaţiilor cancerului

gastric : [monogr.] / Nicolae Ghidirim. – Ch. : Universul, 2007. – 64 p. – Bibliogr. : p. 56-62 (103 tit.). – ISBN 978-9975-944-30-4.

405. Groppa, Stanislav. Heredodegenerescenţe progresive ale encefalului : [studiu] /

Stanislav Groppa. – Ch. : S. n., 2006. – 296 p. – Bibliogr. : p. 261-294 (457 tit.). – ISBN 978-9975-9508-6-2.

406. Gudumac, E. Formaţiunile chistice la copii. Prezentare de cazuri clinice rarisime / E.

Gudumac, V. Babuci, V. Petrovici. – Ch. : CEP “Medicina”, 2008. – 111 p. 407. Hepatita virală B: (etiologie, epidemiologie, diagnostic tratament şi profilaxie) /

C. Spînu, P. Iarovoi, T. Holban *et al.+; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2008. – 200 p. – Bibliogr. : p. 192-199. – ISBN 978-9975-78-596-9.

408. Hîţu, D. Traumatismul etajului mijlociu al feţei / D. Hîţu. – Ch. : S. n., 2008. – 112 p. 409. Hotineanu, Vladimir. Diagnosticul şi corecţia sindromului de intoxicaţie în

peritonitele postoperatorii : [studiu] / Vladimir Hotineanu, Alexandru Iliadi; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2007. – 161 p. – Bibliogr. : p. 149-161 (110 tit.). – ISBN 978-9975-900-49-2.

Page 41: Buletin tematic

41

410. Ilciuc, I. Epilepsia copilului mic : monogr. / I. Ilciuc, V. Diaconu, C. Calcîi. – Ch. : Prospectprint, 2008. – 248 p.

411. Lupan, Dumitru. Afecţiunile nervului optic. Neurooftalmologie : [monogr.] /

Dumitru Lupan, Boris Scurtu; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2007. – 142 p. – Bibliogr. : p. 141-142 (40 tit.). – ISBN 978-9975-78-538-9.

412. Lupan, Dumitru. Strabismul : [monogr.] / Dumitru Lupan, Eudochia Magdei; Univ.

de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2007. – 171 p. – Bibliogr. : p. 171-172 (40 tit.). – ISBN 978-9975-78-525-9.

413. Moldovanu, Ion. Cefaleele, durerile faciale şi cervicale : (diagnostic şi tratament) :

[studiu] / Ion Moldovanu, David W. Dodick, Stela Odobescu; red. şt. : Diomid Gherman. – Ch. : S. n., 2007. – 519 p. – Bibliogr. : p. 502-520 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-78-331-6.

414. Nemerenco, Ala. Comunicare în Sănătate Publică : [studiu] / Ala Nemerenco,

Margareta Cărăuş, red. şt. : Oleg Lozan, Mihail Palanciuc; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : „Bons Offices” SRL, 2007. – 128 p. – Bibliogr. : p. 126-127. – ISBN 978-9975-80-045-7.

415. Operaţia cezariana în obstetrica contemporană : [monogr.] / Dumitru Lupan,

Eudochia Magdei; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2007. – 171 p. – Bibliogr. : p. 171-172 (40 tit.). – ISBN 978-9975-78-525-9.

416. Paladi, Gheorghe. Centrul de Cercetări Medicale şi Socio-Demografice ale Familiei

/ Gheorghe Paladi, Olga Gagauz // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2006. – Nr. 1-2. – P. 128-131. 417. Pascal, O. Tulburările posturale la bolnavii cu accidente vasculare cerebrale / O.

Pascal. – Ch. : S. n., 2008. – 136 p. 418. Prisăcaru, Viorel. Optimizarea educaţiei pentru sănătate după modelul infecţiilor

intestinale : [monogr.+ / Viorel Prisăcaru, Emilia Malai; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2006. – 99 p. – Bibliogr. : p. 83-98 (159 tit.). – ISBN 978-9975-9908-9-9.

419. Rudic, Valeriu. BioR. Studii biomedicale şi clinice / Valeriu Rudic; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. – Ch. : S. n., 2007. – 375 p. – ISBN 978-9975-9548-8-4. 420. Sănătatea Publică şi Management : *studiu+ / D. Tintiuc, Iu. Grossu, T. Grăjdeanu

*et al.+; coord. şt. : Iu. Grossu; red. resp. : D. Tintiuc; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2007. – 894 p. – Bibliogr. : p. 875-881 (163 tit.). – ISBN 978-9975-918-90-9.

421. Sofroni, Mircea-Dumitru. Tratamentul precursorilor de cancer şi al cancerului de

corp uterin : [monogr.] / Mircea-Dumitru Sofroni; Inst. Oncologic. – Ch. : Î.E.P. “Ştiinţa” 2006. – 155 p. – Bibliogr. : p. 147-155 (166 tit.). – ISBN 978-9975-67-599-9.

422. Steclari, Tatiana. Malformaţii congenitale cardiace / Tatiana Steclari, Marcu Rudi,

Ina Palii; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae

Page 42: Buletin tematic

42

Testemiţanu”, Soc. şt.-practică a Pediatrilor din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – Vol. 1 : Epidemiologie. Etiologie. Semiologie. Forme clinice. Diagnostic. – 318 p. – Bibliogr. : p. 307-318 (210 tit.). – ISBN 978-9975-78-734-5.

423. Sturza, Rodica. Carenţa de fier în alimentaţie şi modalităţi de eradicare : monogr. /

Rodica Sturza, Olga Deseatnicova, Valentin Gudumac; coord. : Pavel Tatarov; Univ. Tehnică a Moldovei, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : UTM, 2008. – 233 p. – Bibliogr. : p. 202-233 (369 tit.). – Bibliogr. 978-9975-45-071-3.

424. Taran, Anatolie. Traumatismul grav combustional : (tratamentul activ chirurgical

precoce, profilaxia, pronosticul şi terapia afecţiunilor viscerale) : [monogr.] / Anatolie Taran; coord. : Filip Gornea; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : S. n., 2007. – 152 p. – Bibliogr. : p. 130-152 (323 tit.). – ISBN 978-9975-9791-0-8.

425. Ţîbîrnă, Gheorghe. Ştiinţa şi sănătatea populaţiei din Republica Moldova /

Gheorghe Ţîbîrnă // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 42-47. – Bibliogr. : 16 tit. – http://www.akademos.asm.md/

426. Vasilos, Liubov. Sănătatea copilului în corelaţie cu mediul ambiant : [monogr.] /

Liubov Vasilos, Ana Cojocaru; Instituţia Medico-Sanitară Publică, Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. – Ch. : S. n., 2007. – 191 p. – Bibliogr. : p. 178-191 (157 tit.). – ISBN 978-9975-9552-2-1.

427. Volovei, V. Sănătatea populaţiei Republicii Moldova: aspecte medico-sociale :

(realizări, opinii, perspective) / V. Volovei, V. Mocanu, M. Ciocanu; sub red. : A. Timuş; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe politice. – Ch. : S. n., 2008. – 286 p. – Bibliogr. : p. 283-286 (64 tit.). – ISBN 978-9975-77-083-5.

Conferinţe ştiinţifice

428. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor

reproductive la femei : simpoz. naţ. dedicat memoriei prof. I. V. Bohman / col. red. : Dumitru Sofroni [et al]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Oncologie. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2008. – 270 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-67-022-7.

429. Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul

tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice : materialele ale 12-a conf. de ftiziopneumologie din Rep. Moldova, 13 sept. 2007 / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”. – Ch. : S. n., 2007. – 184 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-62-192-2.

430. Actualităţi în ftiziopneumologie. Metode de limfologie clinică şi reabilitare

endoecologică în pneumologie, ftiziologie şi terapie generală : materialele conf. şt.-practice cu participare intern., 19-20 sept. 2006 : art., teze / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Acad. Intern. de Endoecologie şi Limfologie [et al.]. – Ch. : S. n., 2006. – Vol. 1 : Actualităţi în ftiziopneumologie. – 126 p. – ISBN 978-9975-62-158-8; Vol. 2 : Metode de limfologie clinică şi reabilitare endoecologică în pneumologie, ftiziologie şi terapie generală. – 144 p. – ISBN 978-9975-62-159-5.

Page 43: Buletin tematic

43

431. Actualităţi în neuropediatrie şi reabilitarea copiilor cu disabilităţi neuro-psihice :

materialele conf. şt.-practice (cu participare intern.), 15 iun. 2007 / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” *et al.+.– Ch. : S. n., 2007. – 71 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art.

432. Actualităţi în neuroştiinţe : materialele conf. consecrate aniversării a 80 ani de la

naşterea acad. Diomid Gherman / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie; col red. : M. Gavriliuc [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 313 p. – ISBN 978-9975-62-218-9.

433. Actualităţi în oftalmologie : conf. şt.-practică, 22-23 iun. 2007 / Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” *et al.+; com. org. : Valeriu Cuşnir [et al.] – Ch. : „Bons Offices” SRL, 2007. – 85 p. – Bibliogr. în note de subsol.

434. Actualităţi în patologia infecţioasă şi parazitară : conf. a 6-a a infecţioniştilor din

Rep. Moldova, 5-6 oct. 2006 / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”, Soc. Rep. a Infecţioniştilor din Moldova; col. red.. : C. Andriuţa [et al.] – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 305 p. – ISBN 978-9975-907-77-4.

435. Congresul II a medicilor de familie din Republlica Moldova, 25-26 oct. 2006 / col.

red. : Grigore Bivol (red.-şef) [et al.]; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Asoc. Medicilor de Familie din Rep. Moldova. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 214 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-918-72-5.

436. Congresul II de medicină internă cu participare internaţională, 24-26 oct. 2007 :

vol. de rez. / Ministerul Sănătăţii al RM, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Soc. Medicilor Internişti; com. org. : Ion Ababii (preş. de onoare) [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 264 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-78-553-2.

437. Congresul naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu

participare intern., 27-28 sept. 2007 / col. red. : Lucia Andrieş *et al.+. – Ch. : S. n., 2007. – 287 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-78-540-2.

438. First International Congress of the Society of Anesthesiology and Reanimatology

of the Republic of Moldova, 26-30 aug. 2007 / com. org. : Ion Ababii [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 219 p.

439. Materialele Congresului VI al Ortopezilor-Traumatologilor din Republica

Moldova : [în memoria acad. V. Beţişor] / resp. ed. : Filip I. Gornea. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 398 p. – ISBN 978-9975-9757-3-5.

440. Optimizarea supravegherii epidemiologice : materialele conf. şt., 31 mart. 2006 /

red. resp. : V. Prisăcari; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Soc. Şt. a Epidemiologilor şi Microbiologilor din Rep. Moldova. – Ch. : „Medicina”, 2006. – 194 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-918-63-3.

441. Profilaxia maladiilor – garanţia sănătăţii : materialele conf. şt.-practice dedicate

jubileului de 15 ani de la integrarea Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat al mun. Chişinău /

Page 44: Buletin tematic

44

col. red. : Iurie Pânzaru (red.-şef) *et al.+. – Ch. : S. n., 2007. – 310 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9936-6-1.

442. Scientific Annals of the Nicolae Testemitanu State Medical and Pharmaceutical

University : 2nd International Medical Congress for Students and Young Doctors „MedEspera”, 14-17 May 2008 : progr. and abstr. book / State Medical and Pharmaceutical University of the Nicolae Testemitanu; editor-in-chief : Viorel Prisăcaru. – Ch. : CEP „Medicina”, 2008. -108 p. – ISBN 978-9975-915-38-0.

443. Societatea ştiinţifică a imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor din

Repdublica Moldova : materialele congr. II naţ. al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor cu participare intern., 27-28 sept. 2007 / col. red. : Lucia Andrieş [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 288 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-78-540-2.

Agricultură

444. Agricultura durabilă – necesitate şi obiectiv prioritar / Gheorghe Duca, Teodor

Furdui, Serafim Andrieş [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2007. – Nr 9. – P. 13-14. 445. Andrieş, Serafim. Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor şi productivitatea

plantelor de cultură / Serafim Andrieş; red. resp. : Simion Toma; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : Pontos, 2007. – 374 p. – Bibliogr. p. 356-374 (285 tit.). – ISBN 978-9975-102-23-0.

446. Andrieş, Serafim. Regimul de azot al solurilor Moldovei şi eficienţa îngrăşămintelor

cu azot : [studiu] / Serafim Andrieş; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Inst. de Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”. – Ch. : S. n., 2006. – 87 p. – Bibliogr. : p. 76-83 (99 tit.). – ISBN 978-9975-9871-0-3.

447. Aplicarea îngrăşămintelor în agricultura durabilă : (îndrumar practic) / Acad. de

Ştiinţe a Moldovei [et al.]; coord. şi red. şt : Simion Toma. – Ch. : S. n., 2008. – 212 p. – Bibliogr. p. 180 (13 tit.). – ISBN 978-9975-62-216-5.

448. Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM / Univ.

Agrară de Stat din Moldova. Bibl. Rep. Şt. Agricolă; alcăt. : Ecaterina Madan. – Ch. : S. n., 2007. – Vol. 4 : Fac. “Mecanizarea şi automatizarea agriculturii” : (an. 1965-1995). – 308 p. – ISBN 978-9975-9855-6-4.

449. Cod de bune practici agricole / Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare, Min.

Ecologiei şi Resurselor Naturale. Proiectul Controlul Poluării în Agricultură; elab. : Serafim Andrieş [et al.]; red. şt. : Gheorghe Duca. – Ch. : Mediul Ambiant, 2007. – 108 p. – Bibliogr. : p. 95-97 (40 tit.). – ISBN 9975-9774-5-6.

450. Contribuţii la renovarea ramurii pomiculturii în Republica Moldova : monogr. /

Ilie Donică, Mihail Rapcea, Andrei Donică [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Pomicultură. – Ch. : S. n., 2008. – 190 p. – Bibliogr. : p. 180-188 (138 tit). – ISBN 978-9975-62-183-0.

Page 45: Buletin tematic

45

451. Corduneanu, Petru. Rezultatele cercetării solurilor şi fertilităţii lor : [activitatea a Catedrei Pedologie şi Agrochimie a USM+ / Petru Corduneanu, Mihai Coşcodan // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 51-60. – Bibliogr. : 5 tit.

452. Donica, Ilie. Bazele ştiinţifice ale tehnologiei intensive de cultivare a vişinului :

[monogr.] / Ilie Donica, Gheorghe Vatamaniuc, Mihail Rapcea; Inst. de Pomicultură. – Ch. : S. n., 2007. – 168 p. – Bibliogr. : p. 149-168 (293 tit.). – ISBN 978-9975-62-168-7.

453. Donos, Alexei. Acumularea şi transformarea azotului în sol : [monogr.] / Alexei

Donos; red. resp. : Serafim Andrieş; ref. şt. : Petru Codreanu, Alexandru Rusu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare. – Ch. : Pontos, 2008. – 206 p. – Bibliogr. : p. 188-206 (263 tit). – ISBN 978-9975-72-036-6.

454. Enciu,V. Afecţiunile septice ale acropodiilor la bovine : [lucrare de sinteză] / V.

Enciu; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2008. –143 p. – Bibliogr. : p. 132-143. – ISBN 978-9975-64-107-4.

455. Erhan, Dumitru. Potenţialul adaptiv şi productiv al bovinelor la acţiunea factorilor

stresogeni = Adaptively and production potential of the cattle to stress factors = Адаптивный и продуктивный потенциал крупного рогатого скота при действии стрессогенных факторов : [monogr.] / Dumitru Erhan, Petru Pavaliuc, Ştefan Rusu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Zoologie. Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie [et al.]. – Ch. : S. n., 2006. – 223 p. – Bibliogr. : p. 201-223 (236 tit.) şi în note de subsol.

456. Musteaţă, Grigore. Subarbuşti medicinali şi aromatici cultivaţi : [studiu] / Grigore

Musteaţă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. – Ch. : S. n., 2007. – 109 p. – Bibliogr. : p. 107-108. (35 tit.) – ISBN 978-9975-946-59-9.

457. Rusu, E. Oenologia moldavă: realitatea şi perspectivele / E. Rusu; Inst. Naţ. pentru

Viticultură şi Vinificaţie. – 268 p. – Bibliogr. : p. 259-267. – Ch. : S. n., 2006. – ISBN 978-9975-62-162-5.

458. Sava, Victor. Rujile de toamnă: Introducerea, biologia şi agrotehnica : [monogr.] /

Victor Sava; red. şt. : Alexandru Teleuţă, Petru Obuh; Acad. de Ştiinţe din Moldova. Grădina Botanică (Inst.). – Ch. : S. n, 2007. – 203 p. – Bibliogr. : p. 191-199 (160 tit.) – ISBN 978-9975-64-074-9.

459. Smirnov, E. Metode de creare a tipului de taurine Bălţat cu Negru Moldovenesc :

*monogr.+ / E. Smirnov, V. Focşa, A. Costandoglo; red. coord. : E. D. Smirnov; Inst. de Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : S. n., 2007. – 178 p. – Bibliogr. : p. 174-175 (18 tit.). – ISBN 978-9975-9750-5-6.

460. Todiraş, V. Protecţia integrată şi asigurarea calităţii produselor agroalimentare

depozitate : [studiu] / V. Todiraş, T. Tretiacov, I. Balan. – Ch. : S. n., 2008. – 126 p. 461. Toma, Simion. Secţia de Ştiinţe Agricole : [bilanţul activităţii, anul 2007] / Simion

Toma // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 28-30. – http://www.akademos.asm.md/

Page 46: Buletin tematic

46

462. Transferul tehnologic în cadrul Programului de Stat „Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi” / Gheorghe Duca, A. Mereuţă, M. Gonţa *et al.+; rec. şt. : B. Gaina // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova : publicaţie şt.-practică, analitică şi de informaţie. – 2007. – Nr 4. – P. 14-17; Nr 5. – P. 16-18; Nr 6. – P. 21-23. – Bibliogr. : 28 tit.

463. Uvologie şi Oenologie : monogr. / Boris Gaina, Gheorghe Savin, Valerian Bejan [et

al.+; red. şt. : Boris Gaina; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2006. – 444 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-62-150-2.

464. Автоматизация ресурсосберегающих технологических процессов в

сельском хозяйстве : моногр. / Л. Волконович, М. Черней, О. Бабак *и др.+; Гос. аграрный ун-т Молдовы. – К. : Б. и., 2007. – 340 с. – Bibliogr. : 9 tit. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-62-177-9.

465. Козуб, Георгий. Избранные труды : *виноделие+ / Георгий Козуб; АН

Молдовы. – К. : Б. и., 2006. – 751 с. – ISBN 978-9975-901-63-5. 466. Слива : [studiu] / А. М. Журавель, М. П. Рапча, А. С. Короид [et al.]; АН

Молдовы. Ин-т Плодоводства. – Ch. : S. n., 2007. – 233 p. – Bibliogr. : p. 223-234 (159 tit.). – ISBN 978-9975-62-175-5.

467. Технологическое переустройство в рамках Государственной программы

«Переработка и использование отходов винодельческой промышленности, а также производство новых видов продукции» / Г. Дука, А. Мереуцэ, М. Гонца *и др.+; науч. рец. : Б. Гаина // Виноградарство и виноделие в Молдове. – 2007. – Nr 5. – P. 18-21; Nr 6. – P. 21-23.

Conferinţe ştiinţifice

468. Agricultura durabilă, inclusiv ecologică – realizări, probleme, perspective =

Устойчивое, в т. ч. экологическое земледелие – результаты, проблемы, перспективы = Sustainable, including ecological agriculture – results, problems and perspectives : materialele conf. intern. şt.-practice, 21-22 iun. 2007 / col. red. : B. Boincean [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei şi Filiala din Bălţi [et al.]. – Bălţi : S. n., 2007. – 319 p. – ISBN 978-9975-4006-7-1.

469. Noi tehnologii în vinificaţia Moldovei = Новые технологии в виноделии

Молдовы : materialele conf. intern. şt.-practice “InWine′ 2006”, 20-21 febr. 2006 / com. org. : Boris Gaina, Nicolae Taran, Arcadie Andronic. – Ch., 2006. – 108 p.

470. Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice : materialele conf. şt.-

practice, 6-7 mai 2006 / red. şt. : V. Lungu; com. org. : A. Gorodenco; Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare, Min. Ecologiei şi Resursrlor Naturale, Centrul Republican de Pedologie Aplicată. – Ch. : CRPA, 2006. – Vol. 1. – 200 p.; Vol. 2. – 201 p.; Vol. 3. – 153 p.; Vol. 4. – 225 p. – ISBN 978-9975-100-12-0.

471. Realizări inovative în domeniul viti-vinicol : Ed. spec. a conf. intern. consacrate

comemorării m. c. AŞM Petru Ungurean (1894-1975), 18-19 sept. 2008 : lucr. şt. / Inst. Naţ.

Page 47: Buletin tematic

47

pentru Viticultură şi Vinificaţie din Rep. Moldova; col. red. : Constantin Dadu (red. şef.), Nicolae Taran, Emil Rusu [et al.]. – Ch. : UASM, 2008. – 258 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-64-127-1.

472. Realizări şi perspective în creşterea animalelor : materialele simpoz. şt. consacrat

jubileului de 50 ani de la fondarea Inst. de Zootehnie şi Medicină Veterinară / col. red. : V. Darie (preş.); Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Ch. : S. n., 2006. – 474 p. – ISBN 978-9975-9522-2-4.

473. Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură :

materialele simpoz. şt. intern. consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului univ. Gherasim Rudi / Univ. Agrară de Stat din Moldova; red.-şef : Gh. Cimpoieş; red. şt. : V. Babuc. – Ch. : CE UASM, 2007. – Vol 15 (1). – 385 p. – ISBN 978-9975-946-31-5; Vol 15 (2). – 401 p. – ISBN 978-9975-946-37-7; Vol 15 (3). – 487 p. – ISBN 978-9975-946-39-1.

Ştiinţe exacte şi economice

Matematică şi economie

474. Activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică (anul 2005 şi perioada 2001-

2005) : [a Acad. de Studii Economice din Moldova] / Acad. de Studii Economice din Moldova; coord. : Vadim Cojocaru. – Ch. : ASEM, 2006. – 209 p. – Bibliogr. : p. 97-151. – ISBN 978-9975-75-351-7.

475. Activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică în anul 2006 : [a Acad. de Studii

Economice din Moldova] / Acad. de Studii Economice din Moldova; coord. : Vadim Cojocaru. – Ch. : ASEM, 2007. – 196 p. – ISBN 978-9975-75-121-6.

476. Alb Lupaş, A. Matematică aplicată în economie / A. Alb Lupaş, A. Căuş. – Ch. : S. n.,

2007. – 140 p. – ISBN 978-973-759-365-8. 477. Albu, Ion. Analiza factorială a valori de piaţă a imobilului rezidenţial : monogr. /

Ion Albu, Svetlana Albu, Nicolae Ţurcanu; red. resp. : Nicolae Ţurcanu. – Ch. : UTM, 2007. – 149 p. – Bibliogr. : p. 114-121 (119 tit.). – ISBN 978-9975-9888-5-8.

478. Arnăut, Vsevolod. Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul informaticii :

*activitatea a Catedrei Tehnologii de Programare şi Catedrei Informatica Aplicată a USM în perioada 1996-2006] / Vsevolod Arnăut // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 167-203.

479. Bugaian, Larisa. Managementul strategic al costurilor : monogr. / Larisa Bugaian. –

Ch. : CEP USM, 2007. – 271 p. – Bibliogr. : p. 223-238 (226 tit.). – ISBN 978-9975-70-169-3. 480. Cataranciuc, Sergiu. Realizări în studierea structurilor matematice moderne :

[Catedra Informatică şi Optimizare Discretă a USM] / Sergiu Cataranciuc, Boris Hâncu, Petru Soltan // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 214-228. – Bibliogr. : p. 224-228 (78 tit.).

Page 48: Buletin tematic

48

481. Cărare, Viorica. Priorităţile de dezvoltare a domeniului cercetărilor ştiinţifice economice în Republica Moldova / Viorica Cărare // Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării : conf. intern., 21 iun. 2006. – Ch., 2006. – P. 7-8.

482. Cărare, Viorica. Problemele de abordare a politicii industriale în lumea

contemporană : monogr. / Viorica Cărare, Dorina Clichici; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. – Ch. : S. n., 2007. – 268 p. – Bibliogr. : p. 250-258 (188 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9871-8-9.

483. Certan, Simion. Modalităţi de ajustare a sistemului managerial autohton la

exigenţele economiei concurenţiale : *activitatea a Catedrei Management a Facultăţii de Ştiinţe Economice a USM] / Simion Certan // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 229-238.

484. Cobzari, Ludmila. Aspecte privind stabilitatea sistemului bancar / Ludmila Cobzari,

Mariana Cucu; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : Ed. ASEM, 2008. – 225 p. – Bibliogr. : p. 194-221 (283 tit.). – ISBN 978-9975-75-398-2.

485. Cojocari, Vadim. Perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi calculării costului în

subcomplexul de sfeclă de zahăr : *monogr.+ / Vadim Cojocari, Alexandru Frecăuţeanu; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 191 p. – Bibliogr. : p. 179-186 (131 tit.). – ISBN 978-9975-64-164-8.

486. Galaju, Ion. Economia mondială ca ştiinţa. Obiectul ei de studiu. Metodologia

ştiinţei mondoeconomice / Ion Galaju // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe exacte şi economice / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 8. – P. 201-207. – Biblioge. : 13 tit. – http://www.usm.md/

487. Galaju, Ion. Organizaţiile economice internaţionale / Ion Galaju; Acad. de Studii

Economice din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 322 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-78-656-0.

488. Gribincea, Alexandru. Rolul corporaţiilor transnaţionale în procesele de integrare

economică : [monogr.] / Alexandru Gribincea, Svetlana Gorobievschi, Florin Iordache; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : IRIM; 2008. – 203 p. – Bibliogr. : p. 164-169 (148 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9764-1-1.

489. Econometrie / D. Lica, Gh. Mişcoi, D. Cimpoieş [et al.]; Univ. Agrară de Stat din

Moldova. – Ch. : UASM, 2008. – 310 p. – Bibliogr. : p. 306-309. – ISBN 978-9975-64-123-4. 490. Lobanov, N. Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a

economiei globale postindustriale / N. Lobanov; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : Ed. ASEM, 2008. – 325 p. – Bibliogr. : p. 293-302 (161 tit.). – ISBN 978-9975-75-403-3.

491. Lozovanu, D. Optimal flows in dynamic networks / D. Lozovanu, Maria

Fonoberova; Moldova State Univ. – Ch. : CEP USM, 2006. – 133 p. – Bibliogr. : 125-130 (69 tit.). – ISBN 978-9975-70-691-9.

Page 49: Buletin tematic

49

492. Lungu, Alexandru. Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul geometriei discrete şi algebrei : *activitatea a Catedrei Algebră şi Geometrie în 1996-2006] / Alexandru Lungu, Alexandru Palistrant, Parascovia Sîrbu // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 151-166. – Bibliogr. : p. 163-166 (56 tit.).

493. Mărgineanu, Ion. Verdict şi opţiuni în politica economică : *monogr. în 3 părţi+ /

Ion Mărgineanu; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. Relaţiilor Moldo-Germane. – Ch. : S. n., 2007. – Partea 1-a. – 164 p. – Bibliogr. : p. 161-164 (31 tit.). – ISBN 978-9975-934-30-5.

494. Miron, Viorel. Managementul resurselor turistice din Republica Moldova : [studiu]

/ Viorel Miron, Petru Tomiţa; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Asoc. de Dezvoltare a Turismului în Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 167 p. – Bibliogr. : p. 157-163 (120 tit.). – ISBN 978-9975-64-031-2.

495. Mişcoi, Gheorghe. Activitatea Secţiei de Ştiinţe Economice şi Matematice în prima

jumătate a anului 2007 / Gheorghe Mişcoi // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 46-49. – http://www.akademos.asm.md/

496. Mişcoi, Gheorghe. Secţia de Ştiinţe Economice şi Matematice : *bilanţul activităţii

în 2007+ / Gheorghe Mişcoi // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 16-19. – http://www.akademos.asm.md/

497. Nederiţă, Alexandru. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii : teorie

şi practică : (monogr.) / Alexandru Nederiţă; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2007. – 300 p. – Bibliogr. : p. 227-242 (272 tit.). – ISBN 978-9975-75-220-6.

498. Reglementarea juridică a împrumuturilor obligatore municipale – direcţie de

aprofundare a descentralizării fiscale în Republica Moldova / O. Stratulat, V. Guţuţui, A. Armeanic [et al.]; Acad. de Stidii Economice din Moldova; In-tul de Rezolvare a Conflictelor; Fundaţia Soros Moldova. – Ch. : Ed. Сu drag SRL, 2008. – 112 p. – ISBN 978-9975-9627-7-3.

499. Remitenţi şi remitenţe în contextul creşterii economice: sinteza experienţei

internaţionale / alcăt. : A. Caraganciu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică, Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 71 p. – Bibliogr. : p. 68-69 (22 tit.). – ISBN 978-9975-9823-0-6.

500. Solomon, Dumitru. Modelarea matematică, optimizarea şi tehnologiile

informaţionale în contextul cercetărilor ştiinţifice şi a procesului de instruire în cadrul ATIC [Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii+ / Dumitru Solomon // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : materialele conf. intern., 19-21 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 3-8.

501. Stratulat, O. Împrumuturile publice interne / O. Stratulat. – Ch. : Ed. „Сu drag” SRL,

2008. – 117 p. – Bibliogr. : p. 114-117. – ISBN 978-9975-75-435-4. 502. Summary of researches being performed in the Institute of Mathematics and

Computer Science on computer science and information technologies / Artiom Alhazov, Elena

Page 50: Buletin tematic

50

Boian, Liudmila Burtseva [et al.] // Computer Science Journal of Moldova. – 2008. – Vol. 16, Nr 2 (47). – P. 298-320. – Bibliogr. : p. 307-320 (158 tit.). – http://www.math.md/

503. Şeremet, Victor. Funcţii Green pentru ecuaţia Poisson : (pentru domeniile

sistemului polar de coordonate) : [monogr.] / Victor Şeremet; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 242 p. – Bibliogr. : p. 240-242 (32 tit.). – ISBN 978-9975-946-00-1.

504. Tarife de costuri în agricultură / T. Bajura, S. Chilimar, E. Dumbrăveanu *et al.+;

Acad. de Ştinţe a Moldovei. Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică. – Ch. : S. n., 2008. – 175 p. – ISBN 978-9975-9562-8-4.

505. Букур, Василе. Учет биологических активов : *моногр.+ / Василе Букур,

Людмила Тодорова; Гос. Аграр. Ун-т Молдовы. – Ch. : Centrul ed. al UASM, 2008. – 254 p. – Bibliogr. : p. 209-216 (114 tit.). – ISBN 978-9975-64-117-3.

506. Грибинча, А. Основы проведения внешнеэкономической деятельности :

*моногр.+ / А. Грибинча, Р. Евсюкова, К. Долгий; Ин-т междунар. отношений Молдовы. – К. : IRIM, 2008. – 365 c. – Bibliogr. : p. 354-356 (30 tit.). – ISBN 978-9975-9764-2-8.

507. Иовв, Т. Сущность и техника спекулятивных операций на рынке капитала /

Т. Иовв; Молд. Экон. Акад. – Ch. : Ed. ASEM, 2008. – 269 p. – Bibliogr. : p. 262-269 (70 tit.). – ISBN 978-9975-395-1.

508. Кротенко, Юрий. Международный туризм Молдовы и проблемы его

развития : *моногр.+ / Юрий Кротенко; Междунар. Независимый Ун-т Молдовы. – Ch. : CEP USM, 2008. – 235 p. – Bibliogr. : p. 165-182 (210 tit.). – ISBN 978-9975-70-344-4.

509. Муравский, С. Е. Теория ценности и ценность теории: Новая парадигма

оценки: (системно-методологическое исследование) / С. Е. Муравский, А. С. Муравский; АН Молдовы. Ин-т экономики, финансов и статистики. – Ch.: S. n., 2008. – 771 p. – Bibliogr. : p. 762-768. – ISBN 978-9975-9562-6-0.

510. Рыбакин, Б. Численные методы для многопроцессорных ЭВМ : моногр. / Б.

Рыбакин. – Ch.: CEP USM, 2008. – 338 р. – (Серия монографий и учебников; Т. 3) . – Bibliogr. : p. 336-338 (36 tit.). – ISBN 978-9975-70-700-8.

511. Шишкан, Надежда. Новая экономика и современные особенности рынка:

(методологический аспект) / Надежда Шишкан, А. Косс; Молд. Экон. Акад. – Ch. : Ed. ASEM, 2008. – 176 p. – Bibliogr. : p. 175-176 (48 tit.). – ISBN 978-9975-75-404-0.

512. Щукин, К. Латинские nxn квадраты / К. Щукин. – Ch. : CEP USM, 2008. – 98 p.

– ISBN 978-9975-70-711-4.

Page 51: Buletin tematic

51

Conferinţe ştiinţifice

513. Algebraic systems and their applications in differential equations and other

domains of mathematics : dedicated to Vladimir A. Andrunachievici (1917-1997), Constantin S. Sibirschi (1928-1990) : abstr. of Intern Conf., 21-23 Aug. 2007 / Acad. of Sciences of Moldova. Inst. of Mathematics and Computer Science; com. org. : Mihail Popa (co-preş.) [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 136 p. – ISBN 978-9975-62-189-2.

514. Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării societăţii bazate

pe cunoaştere : 1-a ed. a conf. şt. intern. a tinerilor cercetători, 27 iun. 2008 / com. org. : Alexandrin Caraganciu, Angela Timuş, Victoria Timuş *et al.+; Inst. de Economie, Finanţe, şi Statistică, Inst. Intern. de Management “IMI-NOVA”. – Ch. : S. n., 2008. – 566 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9823-1-3.

515. CERMCS International Conference of Young Scientist affiliated to the

International Conference “Computer Algebra in Scientific Computing – 2006”, 11-15 sept. 2006 : communic. / com. org. : E. Grebenicov [et al.]; Moldova State Univ. Centre of Education and Research in Mathematics and Computer Science. – Ch. : CEP USM, 2006. – 206 p. – ISBN 978-9975-70-677-3.

516. Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI : conf. şt.-practică intern. ed. a 2-a, 27

sept. 2006 / Univ. Liberă Intern. din Moldova; red. resp. : A. Gribincea. – Ch. : ULIM, 2007. – 207 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-178-5.

517. Mathematics & Information Technologies (MITRE-2008): research and education,

1-4 Oct. 2008 : conf. abstr. / org. com. : Gheorghe Ciocanu [et al.]; Moldova State Univ. – Ch. : CEP USM, 2008. – 90 p. – ISBN 978-9975-70-753-4.

518. Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei

concurenţiale : conf. şt. intern., 5-6 oct. 2007 / Univ. de Stat din Moldova, Inst. Muncii al Sindicatelor din RM; col red. : Igor Enicov (preş.) *et al.+. – Ch. : CEP USM, 2007. – 455 p. – ISBN 978-9975-70-223-2.

519. Probleme ale dezvoltării economiei de piaţă şi dreptului în condiţiile actuale :

conf. practico-şt. intern. a studenţilor, doctoranzilor şi tinerilor savanţi, 12-13 mai 2006 / col. red. : Vitalie Cuşmir (preş.) *et al.+; Inst. Nistrean de Econ. şi Drept, mun. Bălţi. – Ch. : S. n., 2007. – 704 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9510-9-8.

520. Probleme şi strategii de dezvoltare ale sistemului financiar : simpoz. şt. intern.,

20-21 oct. 2006 / com. org. : E. Fuior (preş.) *et al.+; col. red. : Anatol Caraganciu [et al.].– Ch. : S. n., 2007. – 464 p. – ISBN 978-9975-9562-2.

521. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători : *în economia contemporană+,

ed. a 4-a, 14-15 apr. 2006 / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.) *et al.+; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2006. – Vol. 1. – 362 p. – ISBN 978-9975-75-372-2; Vol. 2. – 223 p. – ISBN 978-9975-75-373-9.

Page 52: Buletin tematic

52

522. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători : *în economia contemporană+, ed. a 5-a, 19-20 apr. 2007 / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.) *et al.+. – Ch. : ASEM, 2007. – Vol. 1. – 301 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-195-7; Vol. 2. – 168 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-75-200-8.

523. Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători : *în economia contemporană+,

ed. a 6-a, 18-19 apr. 2008 / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.) *et al.+; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – Vol. 1. – 356 p. – ISBN 978-9975-75-415-6; Vol. 2. – 146 p. – ISBN 978-9975-75-416-3.

524. The XIV Conference on Applied and Industrial Mathematics dedicated to the 60th

anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State Uninversity, 17-19 Aug. 2006 : communic. / com. org. : M. Cioban (preş.) [et al.]. – Ch. : S. n., 2006. – 368 p. – ISBN 978-9975-9690-1-7.

525. Математическое моделирование в образовании, науке и производстве :

тезисы V междунар. конф., 3-6 июня 2007. – Тирасполь : Изд-во Приднестровского ун-та, 2007. – 256 p.

526. Развитие экономического сотрудничества между Беларусью и Молдовой

в рамках европейской и региональной интеграции : материалы конф., 29-31 марта 2007 / Молд. Экон. Акад., Белорус. Гос. Экон. Ун-т. – К. : Изд. МЭА, 2007. – 231 р. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-75-172-8.

Fizică şi tehnică

527. Andrievschi, Serghei. Intensificarea procesului de amestecare în malaxoarele cu

organe de lucru în formă de bare : [monogr.] / Serghei Andrievschi; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2008. – 175 p. – Bibliogr. : p. 172-174 (58 tit). – ISBN 978-9975-45-088-1.

528. Canţer, Valeriu. Retrospectiva şi perspectivele cercetărilor fizice şi inginereşti în

Republica Moldova / Valeriu Canţer // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 27-32. – http://www.akademos.asm.md/

529. Canţer, Valeriu. Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti : *bilanţul activităţii în 2007+ /

Valeriu Canţer // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 23-25. – http://www.akademos.asm.md/ 530. Caraman, Mihail. Procese optice şi fotoelectrice în materialele semiconductoare

AIIIBVI, AIIBVI şi dielectric oxide : (cercetări ştiinţifice efectuate în cadrul Catedrei Meteorologie, Metrologie şi Fizică Experimentală [a USM în 1996-2006]) / Mihail Caraman // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 129-135. – Bibliogr. : 15 tit.

531. Carstul în gipsurile din nord-vestul Moldovei : [studiu] / C. Moraru, N. Arnaut, V.

Botnaru [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Inst. de Geologie şi Seismologie, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale *et al.+. – Ch. : S. n., 2008. – 192 p. – ISBN 978-9975-9643-3-3.

Page 53: Buletin tematic

53

532. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică : bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu; red. resp. : Elena Harconiţă; red. bibliogr. : Dora Caduc, Lina Mihaluţa. – Bălţi. : S. n., 2007. – 447 p. – (Bibliographia universitas). – ISBN 978-9975-50-017-3. – http://libruniv.usb.md

533. Gaşin, Petru. Evoluţia cercetărilor experimentale în fizică semiconductorilor la

Universitatea de Stat din Moldova / Petru Gaşin, Vitalie Korotkov, Dmitrii Nedeoglo // Analele şt. Ser. Ştiinţe reale : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 117-128. – Bibliogr. : p. 127-128 (13 tit.).

534. Mardare, I. Concepţia cognitiv-structurală de creare a sistemelor intelectuale

pentru restabilirea imaginilor : monogr. / I. Mardare; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : Tehnica-Info, 2008. – 276 p. – Bibliogr. : p. 265-276. – ISBN 978-9975-63-063-4.

535. Moscalenco, Sveatoslav. „Trecătorule, du-te şi spune-i Reginei că noi ne-am făcut

datoria” : [academicianul S. Moscalenco despre fizică teoretică în Moldova] / Sveatoslav Moscalenco // Akademos. – 2006. – Nr 3-4 (5). – P. 17-20. – http://www.akademos.asm.md/

536. Palistrant, M. E. The theory of high-temperature superconductivity in many-band

systems : [monogr.] / M. E. Palistrant, Mihail Calalb. – Ch. : S. n., 2007. – 166 p. – Bibliogr. : p. 157-164 (1528 tit.). – ISBN 978-9975-62-193-9.

537. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile / I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor [et

al.]; red. : Ion Bostan. – Ch. : Tehnica - Info SRL, 2007. – 592 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – (Eoliana solară hidraulică). – ISBN 978-995-63-076-4.

538. The Jahn-Teller Effect and Beyond: Selected Works of Isaac Bersuker with

Commentaries : dedicated to Isaak B. Bersuker on occasion of his 80th birthday / ed. : James E. Boggs, Victor Z. Polinger; The Acad. of Sciences of Moldova. – Ch. : Tipogr. AŞM, 2008. – 398 p. – ISBN 978-9975-62-212-7.

539. Tighineanu, Ion. Nanotehnologii: de la cercetări ştiinţifice la afaceri / Ion

Tighineanu // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 50-52. – http://www.akademos.asm.md/ 540. Topală, P. Tehnologii de prelucrare a materialelor conductibile cu aplicarea

descărcărilor electrice în impuls / P. Topală, P. Stoicev. – Ch. : Tehno-INFO, 2008. – 265 p. – Bibliogr. : p. 260-265. – ISBN 978-9975-910-61-3.

541. Uscarea cătinii albe în cîmp U.H.F. : *monogr.+ / Andrei Lupaşco, Mircea Bernic,

Natalia Ţislinscaia *et al.+; Centrul didactico-şt. Agroalimentar. – Ch. : UTM, 2007. – Vol. 1. – 201 p. – Bibliogr. : p. 181-202 (225 tit.). – ISBN 978-9975-9798-2-5.

542. Алказ, В. Г. Основы прогноза сейсмической опасности и сейсмического риска

территории Республики Молдова / В. Г. Алказ; Акад. Наук Респ. Молдова. Ин-т геофизики и геологии. – К. : Б. и., 2007. – 229 p. – Bibliogr. : p. 171-183 (228 tit.). – ISBN 978-9975-9636-3-3.

Page 54: Buletin tematic

54

543. Волновые явления в неоднородных линиях : *моногр.+ / В. К. Римский, В. П. Берзан, М. С. Тыршу; под ред. В. М. Постолатия; АН Молдовы. Ин-т энергетики. – К. : Б. и., 2006. – Т. 2 : Переходные процессы в линиях с сосредоточенными элементами. – 263 с. – Bibliogr. : p. 258-259 (16 tit.). – ISBN 978-9975-62-077-2.

544. Волновые явления в неоднородных линиях : *моногр.+ / В. К. Римский, В. П.

Берзан, В. И. Пацюк *et al.+; под ред. В. М. Постолатия; АН Молдовы. Ин-т энергетики. – К. : Б. и., 2007. – Т. 3 : Передача мощности по цепям постоянного и переменного напряжения. – 328 с. – Bibliogr. : p. 321-322 (17 tit.). – ISBN 978-9975-62-197-7.

545. Волновые явления в неоднородных линиях : *моногр.+ / В. К. Римский, В. П.

Берзан, В. И. Пацюк *et al.+; АН Молдовы. Ин-т энергетики. – К. : Б. и., 2008. – Т. 4 : Параметрические цепи. – 552 с. – Bibliogr. : p. 542-546 (53 tit.). – ISBN 978-9975-62-227-1.

546. Волновые явления в неоднородных линиях : *моногр.+ / В. К. Римский, В. П.

Берзан, В. И. Пацюк *et al.+; АН Молдовы. Ин-т энергетики. – К. : Б. и., 2008. – Т. 5 : Теория и методы расчета электрических цепей, электромагнитных полей и защиты оболочек АЭС. – 664 с. – Bibliogr. : p. 639-656 (189 tit.). – ISBN 978-9975-62-248-6.

547. Производство легированной стали и катанки сварочного назначения :

*моногр.+ / А. К. Бабичев, А. К. Белитченко, А. И. Буряк *и др.+. – Бендеры : Полиграфист, 2008. – 118 с. – Bibliogr. : p. 115-119 (68 tit.). – ISBN 978-9975-9974-0-9.

548. Творческая связь Высшего исполнительного совета инженерной академии

Молдовы с фундаментальной и прикладной наукой / И. И. Сафронов, С. А. Урекян, А. С. Горбунов *и др.+. – Ch. : S. n., 2007. – 160 p. – ISBN 978-9975-9664-4-3.

549. Формирование оптимальных свойств окалины на поверхности катанки :

*моногр.+ / А. Б. Сычков, М. А. Жигарев, С. Ю. Жукова *и др.+. – Бендеры : Полиграфист, 2008. – 291 с. – Bibliogr. : p. 280-284 (81 tit.). – ISBN 978-9975-9974-1-6.

Conferinţe ştiinţifice

550. Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2007 : rez. = abstr., 11-12 oct. 2007 /

com. şt. onorific : Gh. Duca [et al.]; com. org. : V. Canţer, I. Tighineanu, L. Culiuc [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. Fizicienilor din Moldova, Inst. de Fizică Aplicată. – Ch. : S. n., 2007. – 187 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art.

551. Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi

studenţilor consacrată celei de-a 40-a aniversări a doctoranturii UTM, 17-18 noiemb. 2006 / Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2007. – Vol. 1. – 477 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi in notele de subsol. – ISBN 978-9975-45-025-6.

552. Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, docotoranzilor şi studenţilor, 15-

17 noiemb. 2007 / Univ. Tehnică a Moldovei; col. red. : Valeriu Dorogan [et al.]. – Ch. : UTM, 2007. – Vol. 1. – 511 p.; Vol. 2. – 539 p.; Vol. 3. – 580 p.

Page 55: Buletin tematic

55

553. V International Conference on Information Technologies, 31 May-2 June 2005; VI International Conference on Information Technologies, 11-13 Apr. 2006 : abstr. on BIT+ / conf. chair : Gheorghe Duca. – Ch. : MoldInfoNet, 2006. – Vol. 5. – 122 p. – ISBN 978-9975-9728-4-8; Vol. 6. – 162 p. – ISBN 978-9975-9728-5-7.

554. 1st International Workshop on Information Technologies and Security, 15-16 Oct.

2007 : proc. of ITSEC-2007 / ed. : Veaceslav Perju; org. com. : Andrei Galben [et al.]. – Ch. : ULIM, 2007. – Vol. 1. – 355 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-45-070-6.

555. 4th International Confernce on Materials Science and Condenced Matter Physics,

23-26 Sept. 2008 : abstr. / org. com. : L. Kulyuk [et al.]; Acad. of Sciences of Moldova. Inst. of Applied Physics. Inst. of Electronic Engineering and Industry Technologies [et al.]. – Ch. : S. n. – 2008. – 257 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art.

556. Ingineria şi Protecţia Apelor. Ingineria Mediului : conf. tehnico-şt. intern., 15 dec.

2007 : culeg. de art. / col. red. : Sergiu Calos (red. resp.) *et al.+; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : CEP USM, 2007. – 206 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-419-9.

557. Magnetic Resonance in Condenced Matter : abstr. of the Intern. Symp., 11-12 Oct.

2007 / ed. : Ion I. Geru. – Ch. : S. n., 2007. – 60 p. 558. Mecanica solidelor : materialele şt. al celei de-a XXXI-a conf. naţ., 27-29 sept. 2007

/ com. org. : Vasile Marina, Viorica Marina; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2007. – 404 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-45-048-5.

559. Microelectronics and Computer Science : proc. of the 5th Intern. Conf., 19-21 Sept.

2007 / Technical Univ. of Moldova, Acad. of Sciences of Moldova; org. com. : I. Balmuş [et al.]. – Ch. : UTM, 2007. – Vol. 1. – 509 p. – ISBN 978-9975-45-046-1; Vol. 2. – 230 p. – ISBN 978-9975-45-047-8.

560. Nanoscale Phenomena – Fundamentals and Applications, NANO-2007 : V Intern.

Conf. on Microelectronics and Computer Science, 20-22 Sept. 2007 : abstr. book / symp. co-directors : Anatolie Sidorenko, Ion Tighinyanu. – Ch. : S. n., 2007. – 94 p.

561. Physics of low-dimensional structures : in honor of the 80-th anniversary of

Professor Evghenii Petrovich Pokatilov, Doctor of Sciences, Corresponding Member of the Acad. of Sciences of Moldova, 27-28 June 2007 : the book of abstr. / org. com. : P. Gaugash (preş.) *et al.]; Moldova State Univ. – Ch. : CEP USM, 2007. – 100 p.– Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-149-5.

562. Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului : conf. tehnico-şt.

intern., 15 dec. 2006 : culeg. de art. / com. org. : Nistor Grozavu (preş.); Univ. Tehnică a Moldovei, Inst. de Inginerie şi Management Urban. – Ch. : CEP USM, 2006. – Vol. 1. – 242 p. – ISBN 978-9975-917-46-9; Vol. 2. – 161 p. – ISBN 978-9975-917-52-0.

563. Radio electronics, informatics and technology : The 1st Intern. Scientific and

Technological Conf., 15-16 Oct. 2008 : proc. / ed. : P. Kosenko, A. Dorogan, M. Rotaru; Joint Venture Stock Company the plant “Topaz”, Acad. of Sciences of Moldova, Technical Univ. of Moldova. – Ch. : UTM, 2008. – 310 p. – ISBN 978-9975-45-092-8.

Page 56: Buletin tematic

56

564. Securitatea informaţională, 2008 : conf. intern., 16-17 apr. 2008, ed. a 5-a

jubiliară / com. org. : Grigore Belostecinic *et al.+; Acad. de Studii Economice din Moldova. Lab. de Securitate Informaţională. – Ch. : ASEM, 2008. – 76 p. – Bibligr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-75-402-6.

565. VII International Conference on Information Technologies, 24-26 Apr. 2007; VIII

International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : Abstracts on BIT+ / conf. chair : Gheorghe Duca. – Ch. : MoldInfoNet, 2008. – Vol. 7. – 69 p. – ISBN 978-9975-9728-6-4; Vol. 8. – 161 p. – ISBN 978-9975-9728-7-1.

566. Sisteme de transport şi logistică : materialele conf. intern., 25-26 mai 2007 / red.

resp. : Dumitru Solomon; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Ch. : Evrica, 2007. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-941-13-6.

567. Spiritualitate. Ştiinţă. Tehnică : conf. şt. interuniv. : materialele comunic. şt., 5

apr. 2006 / col. red. : Mihai Braga [et al.]; com. org. : Mihai Braga [et al.]. – Ch. : UTM, 2006. – 173 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-45-007-2.

568. Strategii de management, inginerie şi tehnologii în transporturi : materialele

conf. practico-şt., 28 oct. 2005 / com. org. : Valeriu Dorogan [et al.]; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2006. – 150 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-45-011-9.

569. Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare : lucrările publ. comunic. conf. şt.

intern. TMCR-2007, 31 mai-3 iun. 2007, ed. a 11-a : *în 3 vol.+ / Univ. Tehnică a Moldovei, Univ. Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi; col. şt. intern : Ion Bostan [et al.]– Ch. : UTM, 2007. – Vol. 1. – 544 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-45-035-5.

570. Telecommunications, Electronics and Informatics : The 2nd Int. Conf., 15-18 May

2008 : proc. / ed. : V. Kantser, S. Andronic; intern. advisory com. : Ion Bostan, Gheorghe Duca (chairmans); Technical Univ. of Moldova; Acad. of Sciences of Moldova. Ch. : S. n., 2008. – Vol. 1. – 520 p. – ISBN 978-9975-45-083-6; Vol. 2. – 462 p. – ISBN 978-9975-45-083-6.

571. Telecomunicaţii, Electronică, Informatică : conf. naţ., 19-20 mai 2006 : culeg. de

art. / com. de program : Ion Bostan (preş.) *et al.+; Univ. Tehnică a Moldovei, Acad. de Ştiinţe a Moldovei [et al.]. – Ch. : UTM, 2006. – 371 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9853-7-6.

572. 3rd International Confernce on Materials Science and Condenced Matter Physics,

3-6 Oct. 2008 : abstr. / org. com. : L. Kulyuk [et al.]; Acad. of Sciences of Moldova. Inst. of Applied Physics. Inst. of Electronic Engineering and Industry Technologies [et al.]. – Ch. : S. n. – 2006. – 258 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-66-056-3.

Page 57: Buletin tematic

57

Ştiinţe socioumane

573. Agachi, Alexei. Din istoria Moldovei şi Ţării Româneşti sub ocupaţia rusă, (1806-

1812) : *studiu+ / Alexei Agachi; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Inst. de Istorie. – Ch. : Civitas, 2006. – 131 p. – (Col. istorică „Civitas”). – Bibliogr. în note : p. 109-131. – ISBN 9975-912-15-X.

574. Agachi, Alexei. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă,

(1806-1812) / Alexei Agachi; pref. : Dumitru Vitcu; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : Pontos, 2008. – 386 p. – Bibliogr. în note : p. 370-377 şi în note de subsol. – ISBN 978-9975-72-087-8.

575. Ailoaie, Angela. Aspecte juridico-penale ale omorului la comandă : [monogr.] /

Angela Ailoaie; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2008. – 99 p. – Bibliogr. : p. 91-98 şi în notele de subsol.

576. Aniţoi, Galina. Inadaptatul în proza românească interbelică : structura tipologică și

valoarea lui estetică / Galina Aniţoi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 152 p. – Bibliogr. : p. 144-152. – ISBN 978-9975-66-024-2.

577. Apetri, Dumitru. Dialog intercultural: Aspecte ale receptării literare : [studiu] /

Dumitru Apetri; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2006. – 170 p. – Bibliogr. : p. 151-170, la sfîrşitul paragr. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-917-02-5.

578. Apetri, Dumitru. Eseuri şi profiluri literare / Dumitru Apetri; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 167 p. – Bibliogr. : p. 112-115 (135 tit.) – ISBN 978-9975-66-029-7.

579. Aramă, Elena. Activitatea ştiinţifică la Catedra Teoria şi Istoria Dreptului [a USM] /

Elena Aramă // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 116-123. – Bibliogr. : 16 tit.

580. Arhiliuc, Victoria. Alianţa Tratatului Atlanticului de Nord / Victoria Arhiliuc, Cristina

Ceban; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2007. – 137 p. – ISBN 978-9975-70-099-3.

581. Arhiliuc, Victoria. Dezvoltarea ştiinţei dreptului internaţional în Republica Moldova

/ Victoria Arhiliuc // Rev. de Studii şi Cercetări Juridice. – 2007. – Nr 3-4. – P. 111-113. – Bibliogr. în notele de subsol.

582. Axenti, Eufrosinia. Catedra Limbă Franceză [a USM] : pe făgaşul consolidării

misiunii ştiinţifice şi educaţionale / Eufrosinia Axenti, Silvia Moraru // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 221-228.

583. Bahnaru, Vasile. Elemente de lexicologie şi lexicografie : [monogr.] / Vasile

Bahnaru; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2008. – 308 p. – Bibliogr. : p. 288-307. – ISBN 978-9975-67-616-8.

Page 58: Buletin tematic

58

584. Baltag, Dumitru. Teoria răspunderii şi responsabilităţii juridice : [monogr.] / Dumitru Baltag; consult. şt. : N. V. Vitruk. – Ch. : ULIM, 2007. – 436 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-920-49-0.

585. Bantoş, Alexandru. Retrospectivă necesară: Dialoguri / Alexandru Bantoş; cuv.

înainte de Stelian Dumistrăcel. – Ch. : Casa Limbii Române, 2007. – 251 p. – (Biblioteca revistei “Limba Română”). – ISBN 978-9975-100-39-7.

586. Bantoş, Ana. Recuperarea autenticului : [în literatura română+ / Ana Bantoş; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Inst de Filologie. – Ch. : S. n., 2006. – 222 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9684-0-9.

587. Bantuş, A. Elemente de drept public / A. Bantuş, I. Bantuş, R. Staraşciuc. – Ch. :

„Elena-V. I.”, 2008. – 473 p. – ISBN 978-9975-106-13-9. 588. Băieşu, Nicolae. Tradiţii etno-folclorice ale sărbătorilor de iarnă / Nicolae Băieşu;

red. muz. : Victor Ghilaş; notografie : Gheorghe Trifăuţan; pict. : Isaia Cîrmu, Simona Copaciov; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 410 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-78-703-1.

589. Bâtcă, Veronica. Lumini în interbelic : Proza şi poezia în presa românească din

Basarabia, 1918-1944 / Veronica Bâtcă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 240 p. – ISBN 978-9975-66-031-0.

590. Beniuc, Valentin. Factorul confesional în relaţiile internaţionale : monogr. /

Valentin Beniuc, Victor Juc; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 116 p. – Bibliogr. : p. 110-115. – ISBN 978-9975-9764-3-5.

591. Berejan, Silviu. Itinerar sociolingvistic / Silviu Berejan; sel. şi pref. : Alexandru

Bantoş; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst de Filologie, Centrul Naţ. de Terminologie. – Ch. : S. n., 2007. – 240 p. – ISBN 978-9975-66-023-5.

592. Bileţchi, Nicolae. Analize şi sinteze critice / Nicolae Bileţchi; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Inst de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 335 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-66-019-8.

593. Bobână, Gheorghe. Antioh Cantemir – poet, gânditor şi om politic / Gheorghe

Bobână; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : Civitas, 2006. – 279 p. – Bibliogr. : p. 257-265 (80 tit.). – Ind. de personae. : p. 266-279. – ISBN 978-9975-928-95-3.

594. Bobână, Gheorghe. Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească : (secolul al

XIX-lea – prima jumătate a sec. al XX-lea) : dicţionar enciclopedic / Gheorghe Bobână, Lidia Troianowski; pref. : Demir Dragnev. – Ch. : Civitas, 2007. – 360 p. – ISBN 978-9975-928-95-3.

595. Bobână, Gheorghe. Ştiinţele sociale de la unitate la dispersie şi pătrundere în toate

sferele vieţii sociale. Cazul sociologiei / Gheorghe Bobână // Dezvoltarea umană : Impactul proceselor de transformare a societăţii moldave. – Ch., 2007. – P. 54-58.

Page 59: Buletin tematic

59

596. Bodrug, Ion. Diaspora poloneză din Moldova: revenire la valorile culturale şi spirituale / Ion Bodrug, Gheorghe Damanciuc; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. Cercet. Interetnice. – Ch. : F. E. P. “Tipogr. Centrală”, 2006. – 205 p. – Bibliogr. : p. 169-176 (147 tit.). – Ind. de nume. : p. 185-199. – ISBN 978-9975-78-476-4.

597. Bodrug-Lungu, Valentina. Formarea conştiinţei de gen a populaţiei : [monogr.] /

Valentina Bodrug-Lungu; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2006. – 130 p. – Bibliogr. : p. 122-123 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-917-82-7.

598. Bogataia, Larisa. Activitatea ştiinţifică a Centrului de Arheologie în anul 2007 /

Larisa Bogataia // Rev. Arheologică : ser. nouă. – 2008. – Nr 1. – P. 239-241. 599. Braga, Lilia. Şecţia Ştiinţe Politice [a AŞM]: retrospectivă şi actualitate / Lilia Braga,

Elena Balan // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2006. – Nr. 1-2. – P. 122-127. 600. Brînză, Sergiu. Evoluţia ştiinţei dreptului penal la hotar de milenii / Sergiu Brînză //

Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 140-149. – Bibliogr. : 31 tit.

601. Bulgaru, Maria. Sociologia şi asistenţa socială – domenii de explorare a socialului :

[Fac. Asistenţă Socială, Sociologie şi Filosofie a USM] / Maria Bulgaru, Stela Milicenco // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 5-13.

602. Burlacu, Alexandru. Texistenţe: Drama zborului frânt / Alexandru Burlacu; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Inst de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 250 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-66-017-4.

603. Callo, Tatiana. O pedagogie a integralităţii: teorie și practică / Tatiana Callo. – Ch. :

CEP USM, 2007. – 171 p. – (Ştiinţele educaţiei). – ISBN 978-9975-70-161-7. 604. Canţâru, Grigore. Totul pare un palimpsest: (Interogaţii asupra funcţionării

intertextualităţii în literatura română) / Grigore Canţăru; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 171 p. – Bibliogr. : p. 159-167 (120 tit.) şi la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-66-035-8.

605. Capsîzu, Valeriu. Problemele dezvoltării instruirii şi ştinţei economice în Republica

Moldova: aspecte instituţionale şi priorităţi / Valeriu Capsîzu // Probleme actuale ale dezvoltării social-economice a Republicii Moldova şi experienţe de dezvoltare a altor ţări : conf. şt.-practică intern., 24-25 noiemb. 2006. – Ch., 2007. – P. 29-30.

606. Casaidi, Oleg. Regimuri politice contemporane : [studiu] / Oleg Casaidi, Sergiu

Porcescu; consultant şt. : Alexandru Roşca. – Ch. : S. n., 2007. – 100 p. – Bibliogr. : p. 98-100 (51 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-900-67-6.

607. Călcâi, Gheorghe. Secţia Sociologie [a AŞM]: retrospectivă, actualitate, perspective

/ Gheorghe Călcâi // Rev. de Filosofie şi Drept. – 2006. – Nr. 1-2. – P. 117-121.

Page 60: Buletin tematic

60

608. Chibac, Gheorghe. Activitatea ştiinţifică a Catedrei Drept Civil [a USM] / Gheorghe Chibac // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 132-139. – Bibliogr. : p. 134-139 (109 tit.).

609. Chiroşca, Dorian. Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor :

monogr. / Dorian Chiroşca. – Ch. : AGEPI, 2007. – 190 p. – Bibliogr. : p. 181-190 (118 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-911-06-1.

610. Ciobanu, Constantin Ion. Stihia profeticului: sursele literare ale imaginii “Asediul

Constantinopolului” şi ale “Profeţiilor” înţelepţilor antichităţi din pictura murală medievală moldavă : [monogr.] / Constantin Ion Ciobanu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Ch. : S. n, 2007. – 416 p. – Bibliogr. : p. 343-398 (881 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9775-8-6.

611. Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova : în honorem Demir Dragnev : [70 de

ani de la naştere+ : studiu / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept; col. red. : Demir Dragnev (red. şef.) *et al.+; coord. ed. : Lilia Zabolotnâi. – Ch. : Civitas, 2006. – 464 p. – ISBN 978-9975-912-54-9.

612. Cobîneanu, Sergiu. Activitatea ştiinţifică a Catedrei Drept Constituţional şi Drept

Administrativ / Sergiu Cobîneanu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 124-131. – Bibliogr. : p. 126-131 (97 tit.).

613. Cocârlă, Pavel. Activitatea ştiinţifică a profesorilor Catedrei Istorie Universală [a

USM] în anii 1996-2006 / Pavel Cocârlă // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 77-85.

614. Cojocaru, Eugenia. Evoluţia cercetărilor ştiinţifice la Catedra Dreptul

Antreprenoriatului [a USM] / Eugenia Cojocaru // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 161-167. – Bibliogr. : 25 tit.

615. Cojocaru, Violeta. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine în

materia civilă în Republica Moldova : monogr. / Violeta Cojocaru; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 277 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-100-6.

616. Colinde din sudul Basarabiei / Maria Mocanu; transcriere muz. : Vasile Chiseliţă;

notografie : Gheorghe Trifăuţan; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 183 p. : n. muz. – ISBN 978-9975-66-028-0. – ISMN M-3480-0039-8.

617. Constantinovici, Elena. Semantica şi morfosintaxa verbului în limba română :

[studiu] / Elena Constantinovici; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : CEP USM, 2007. – 268 p. – ISBN 978-9975-917-62-9.

618. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Drept : bibliogr. selectivă / Univ. de

Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Bibl. Şt.; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea; ed. îngrijită de Elena Harconiţă; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi. : S. n., 2008. – 155 p. – (Bibliographia universitas). – ISBN 978-9975-50-019-7. – http://libruniv.usb.md

Page 61: Buletin tematic

61

619. Corbu, Haralambie. Faţa ascunsă a cuvîntului : st. şi eseuri literare / Haralambie

Corbu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007. – 499 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-60-103-0.

620. Corcinschi, Nina. Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor / Nina Corcinschi;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 130 p. – Bibliogr. : p. 115-121 (99 tit.) şi în note : p. 125-130. – ISBN 978-9975-9648-6-9.

621. Costachi, Gheorghe. Probleme actuale ale ştiinţei dreptului / Gheorghe Costachi //

Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene. – Ch., 2006. – P. 60-61. – Bibliogr. în notele de subsol.

622. Costachi, Gheorghe. Spre o statalitate democratică şi de drept : [monogr.] /

Gheorghe Costachi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2007. – 209 p. – Bibliogr. : p. 200-208 (86 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-78-574-7.

623. Cucoş, Diana. Protecţia diplomatică a naţionalilor în dreptul internaţional public :

monogr. / Diana Cucoş; red. şt. : Alexandru Burian. – Ch. : CEP USM, 2007. – 157 p. – Bibliogr. : p. 134-148. – ISBN 978-9975-70-086-3.

624. Cultură, interculturalitate și traducere / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de

Filologie, Centrul Naţ. de Terminologie; red. : Inga Druţă. – Ch. : S. n., 2007. – 115 p. – Bibliogr. : p. 114. – ISBN 978-9975-66-021-1.

625. Cuşcă, Elena. Contribuţia ştiinţelor socio-umane în dezvoltarea noosferei / Elena

Cuşca // Bioetica, filozofia, economia şi medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : materialele conf. a XIII-a şt. intern., 26-27 mart. 2008. – Ch., 2008. – P. 50-53. – Bibliogr. : 10 tit.

626. Danilov, Maria. Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia, 1812-1918 :

(între tradiţie şi politica ţaristă) / Maria Danilov; red. : Vlad Pohilă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei. – Ch. : Bons Offices, 2007. – 264 p. – (Biblioteca „Tyragetia”; XIII). – Bibliogr. : p. 209-218. – ISBN 978-9975-80-073-0.

627. Dastic, Angela. Contenciosul administrativ : *studiu+ / Angela Dastic; red. şt. : B.

Negru; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2007. – 143 p. – Bibliogr. p. 127-139 (238 tit.) şi în note la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-78-509-9.

628. Dimitrie Cantemir: Dimensiuni ale universalităţii: Studii. Sinteze. Eseuri / Acad. de

Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie; cuv. înainte : Mihai Cimpoi; coord. şt. : Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski. – Ch. : Gunivas, 2008. – 288 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-908-68-9.

629. Dinastia Cantemireştilor. Secolele XVII-XVIII / Acad. de Ştiinţe a Moldovei; aut. :

Andrei Eşanu, Ion Druţă, Haralambie Corbu *et al.+. – Ch. : Î.E.P. „Ştiinţa”, 2008. – 604 p. – (Col. „Academica” / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.) *et al.+. – Vol. V.). – ISBN 978-9975-67-610-6.

Page 62: Buletin tematic

62

630. Dmitrenco, Svetlana. Societatea contemporană: Aspecte social economice și politice: analiza opiniei publice / Svetlana Dmitrenco, Victor, Mocanu, Ion Rusandu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : „Ştiinţa”, 2007. – 168 p. – Bibliogr. : p. 165-167. – ISBN 978-9975-67-186-6.

631. Dolea, Igor. Contribuţia Catedrei Drept Procesual Penal şi Criminalistică [a USM] la

dezvoltarea ştiinţelor cu caracter procesual-penal şi la formarea juristului profesionist / Igor Dolea, Sergiu Ursu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 150-160.

632. Dolgan, Mihail. Eminesciene, Druţiene, Vierene: (o hermeneutică a imaginarului

celor mai mari scriitori naţionali) / Mihail Dolgan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 416 p. – Bibliogr. : p. 387-388. – ISBN 978-9975-70-729-9.

633. Dolgan, Mihail. Feţele nevăzute ale manuscriselor de poezie / Mihail Dolgan; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 544 p. – ISBN 978-9975-78-708-6.

634. Dolgan, Mihail. Parametrii investigaţiilor ştiinţifice ale literaţilor / Mihail Dolgan //

Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 200-220.

635. Dolgan, Mihail. Poezia contemporană, mod de existenţă în Metaforă şi Idee :

(studiu monografic) / Mihail Dolgan; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 658 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-66-004-4.

636. Dolgan, Mihail Poezia de opoziţie din Republica Moldova în perioada de

„stagnare” : (studii critice de hermeneutică a imaginarului) / Mihail Dolgan. – Ch. : CEP USM, 2008. – 388 p. – ISBN 978-9975-70-544-8.

637. Dorogan, Valentin. Cercetări în domeniul comunicării publice / Valentin Dorogan //

Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 26-29.

638. Dumbrăveanu, Ion. Activitatea ştiinţifică a Catedrei Filologie Spaniolă şi Italiană

[USM]: realizări şi perspective / Ion Dumbrăveanu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 263-270. – Bibliogr. : p. 268-270 (35 tit.).

639. Druţă, Inga. Neologismul în structura stilistică a limbii române actuale / Inga

Druţă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie, Centrul Naţ. de Terminologie. – Ch. : S. n., 2007. – 300 p. – Bibliogr. : p. 212-223. – ISBN 978-9975-66-022-8.

640. Eremia, Anatol. Dicţionar explicativ și etimologic de termeni geografici / Anatol

Eremia. – Ch. : „Ştiinţa”, 2006. – 235 p. – Bibliogr. : p. 218-233. – ISBN 978-9975-67-549-9. 641. Eremia, Anatol. Localităţile Republicii Moldova : Ghid informativ doc. istorico-

geogr., administrativ-teritorial, normativ-ortografic / Anatol Eremia, Viorica Răileanu; Acad. de

Page 63: Buletin tematic

63

Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 310 p. – Bibliogr. : p. 304. – ISBN 978-9975-78-669-0.

642. Eşanu, Valentina. Bogdan al II-lea și Maria Oltea – părinţii lui Ștefan cel Mare și

Sfânt / Valentina Eşanu, Andrei Eşanu. – Ch. : Prut Internaţional, 2007. – 157 p. – (Din negura de vremi). – ISBN 978-9975-69-863-4.

643. Fenomenul artistic Ion Druţă : [monogr. colectivă+ / Acad. de Ştiinţe a Moldovei;

concepţie, întocmire, coord., red. şt., coaut. şi resp. ed. : Mihail Dolgan. – Ch. : S. n., 2008. – 756 p. – (Col. „Academica” / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]; Vol. IV). – ISBN 978-9975-78-645-4.

644. Fiodorov, Grigore. Axiologia – ştiinţa despre valori / Grigore Fiodorov, Boris Bulbuc

// Rev. Naţ. de Drept. – 2008. – Nr 3. – p. 31-34. – Bibliogr. : 10 tit. 645. Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului : (texte

inedite) : în 2 vol. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie; alcăt., îngrij. textelor, comentarii : Nicolae Băieşu, Ana Graur, Andrei Hâncu; col. red. : Nicolae Băieşu (aut. proiectului, coord., red. resp.), Grigore Botezatu, Mariana Cocieru [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – Vol. 1. – 594 p. – Bibliogr. în notelele de subsol. – Ind. localităţilor : p. 567-585. – ISBN 978-9975-66-026-6.

646. Fuştei, Nicolae. Opera mitropolitului Dosoftei în contextul culturii spirituale sud-est

şi est europene (a doua jumătate a sec. al XVII-lea) : [studiul monografic] / Nicolae Fuştei; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2008. – 295 p. – Bibliogr. : p. 196-214 şi in notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-782-4.

647. Gabinschi, Marcu. Dicţionar de rizodublete etimologice ale limbii române / Marcu

Gabinschi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 278 p. – Bibliogr. : p. 277-279. – ISBN 978-9975-924-14-0.

648. Gavrilov, Anatol. Criterii de ştiinţificitate a terminologiei literare / Anatol Gavrilov;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – [Partea 1-a] : Principiul obiectivităţii. O mutaţie paradigmatică de la raportul subiect/obiect la raportul subiect/subiect : eseu de epistemologie literară. – 247 p. – Bibliogr. : p. 232-247. – ISBN 978-9975-66-004-4.

649. Grama, Dumitru C. Rolul ştiinţei dreptului în prognozarea evoluţiei suveranităţii

statului Republicii Moldova în contextul integrării europene / Dumitru C. Grama // Rev. de Studii şi Cercetări Juridice. – 2007. – Nr 3-4. – P. 107-110. – Bibliogr. în notele de subsol.

650. Grati, Aliona. Privirea Euridicei : Lirica feminină din Basarabia. Anii ‘20-’30 / Aliona

Grati; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 220 p. – Bibliogr. : p. 208-219. – ISBN 978-9975-66-018-1.

651. Guţu, Ion. Şcoala ştiinţifică a filologiei franceze [a USM] la răscrucea secolelor / Ion

Guţu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 229-238.

Page 64: Buletin tematic

64

652. Guţu, Vladimir. Didactica pentru adulţi din perspectiva motivaţională / V. Guţu, Liliana Postan; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 176 p. – Bibliogr. : p. 159-174. – ISBN 978-9975-70-484-7.

653. Guzun, Mihail. Fenomenul mediatic-comunicaţional ca obiect şi subiect al

cercetării ştiinţifice : [activitatea Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a USM] / Mihail Guzun, Dumitru Ţurcanu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 21-25.

654. Haheu, Vasile. Sisteme de fortificaţii traco-getice de la est de Carpaţi : [monogr.] /

Vasile Haheu; red. şt : Oleg Leviţchi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul de Arheologie. – Ch. : S. n., 2008. – 170 p. – (Biblioteca de arheologie; III). – Bibliogr. : p. 114-122 (277 tit.). – ISBN 978-9975-9519-4-4.

655. Hanganu, Aurelia. Cuvinte latine în limbile europene de largă circulaţie : română,

italiană, franceză, spaniolă, germană, engleză, rusă / Aurelia Hanganu, Elena Varzari, Valentina Negru; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 498 p. – ISBN 978-9975-66-016-7.

656. Hanganu, Lilia. Subiecte, motive, imagini comune în folclorul epic al românilor şi

bulgarilor / Lilia Hanganu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Literatură şi Folclor. – Ch. : Pontos, 2008. – 138 p. – ISBN 978-9975-927-58-1.

657. Institutul Patrimoniului Cultural = Institute of Cultural Heritage / Valentin

Dergaciov, Tudor Stavilă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : Epigraf, 2008. – 128 p. – ISBN 978-9975-947-56-5.

658. Ipostaze ale literarurii române vechi şi premoderne : (secolele XVI-XVIII) : studii,

cercetări şi texte / alcăt. : Vlad Chiriac; coord. şi îngrij. a text. : Pavel Balmuş, Svetlana Korolevschi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 347 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9729-6-3.

659. Limba română este patria mea : studii, comunicări, documente / select. şi pref. :

Alexandru Bantoş ; cuv. înainte : Mihai Cimpoi; coord. : Silviu Berejan [et al.] – Ed. a 2-a, rev. şi adăug. – Ch. : Casa Limbii Române, 2007. – 352 p. – ISBN 978-9975-9529-0-3.

660. Malcoci, Vitalie. Decorul în lemn din arhitectura populară moldovenească / Vitalie

Malcoci; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : Cartea Moldovei, 2006. – 220 p. – ISBN 978-9975-60-044-6.

661. Marian, Ana. Sculptura din Republica Moldova secolul XX : studiu de sinteza / Ana

Marian. – Ch. : Universul, 2007. – 130 p. – Bibliogr. : p. 103-114 (211 tit). – ISBN 978-9975-944-38-0.

662. Marian, Silvia. Dreptul civil. Drepturile reale. Cadastrul şi publicitatea imobiliară :

monogr. / Silvia Marian; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : Dep. ed.-poligr. al ASEM, 2006. – 259 p. – Bibliogr. : p. 206-228. – ISBN 978-9975-75-114-8.

Page 65: Buletin tematic

65

663. Mateevici, Natalia. Amforele greceşti în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. VI – începutul sec. II a. Chr. / Natalia Mateevici; red. : Vlad Pohilă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei. – Ch. : Bons Offices, 2007. – 284 p. – (Biblioteca „Tyragetia”; XIV). – Bibliogr. : p. 199-218. – ISBN 978-9975-80-080-8.

664. Melenciuc, Dumitru. Activitatea didactico-ştiinţifică a Catedrei Filologie Engleză *a

USM] în anii 1996-2006 / Dumitru Melenciuc // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 239-262.

665. Melnic, Boris. „Omul şi Universul” – societatea ştiinţifică de studiere şi cunoaştere

complexă a omului / Boris Melnic // Univers Om. – 2008. – Nr 2. – P. 8-12. 666. Mereuţă, Ion. Virtuţile spiritului şi umanismului: Diversitatea, Moralitatea,

Biosferohomocentrismul – paradigmă contemporană a progresului şi supravieţuirii / Ion Mereuţă; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Asoc. pentru Demnitatea Umană. – Ch. : S. n., 2008. – 248 p. – Bibliogr. p. 244-248 (111 tit.). – ISBN 978-9975-66-077-8.

667. Mic dicţionar de termeni lingvistici / Ion Bărbuţă, Elena Constantinovici, Aurelia

Hanganu [et al.]; coord. : Alexandru Dîrul; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 219 p. – Bibliogr. : p. 218-219. – ISBN 978-9975-66-072-3.

668. Mică enciclopedie la psihopedagogie / coord. : Gh. Rudic [et al.]. – Ch. : Valinex,

2007. – 79 p. – Bibliogr. : p. 79 (33 tit.). – ISBN 978-9975-68-031-8. 669. Moldovanu, Gheorghe. Politică şi planificare lingvistică de la teorie la practică : (în

baza materialului din Rep. Moldova şi din alte state) : [studiu] / Gheorghe Moldovanu; consultant şt. : Anatol Ciobanu. – Ch. : ASEM, 2007. – 371 p. – Bibliogr. : p. 306-343 (523 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-367-8.

670. Moraru, Anton. Metodologia istoriei : (Teoria şi practica investigaţiilor şt.) / Anton

Moraru; Univ. “Perspectiva-INT”. – Ch.: Labirint, 2006. – 151 p. – Bibliogr. În notele de subsol. – ISBN 978-9975-943-04-8.

671. Moștenirea literar-spirituală a dinastiei de carturari Hajdău – Hasdeu în

bibliotecile chișinăuene : catalog-bibliogr. / Bibl. Mun. “B. P. Hasdeu”, Centrul Naţ. de Hasdeulogie, Centrul de Informere şi Documentare “Chişinău”; alcăt. : Clara Balmuş, Pavel Balmuş; red. : Claudia Tricolici; ed. îngrij. de Lidia Kulikovski. – Ch. : S. n., 2007. – 190 p. – ISBN 978-9975-9664-1-2.

672. Musteaţă, Sergiu. Protecţia patrimoniului arheologic: Legislaţia Republicii Moldova

şi SUA : studiu comparativ / Sergiu Musteaţă; Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova [et al.]. – Ch. : Pontos, 2008. – 216 p. – Bibliogr. : p. 120-156. – (Protecţia patrimoniului arheologic. Monografii; Vol. 4). – ISBN 978-9975-72-106-6.

673. Negru, Nicolae. Prestaţia ştiinţelor socio-umane : (istorie, filologie, filozofie) în

condiţiile independenţei Republicii Moldova / Nicolae Negru // Intelectualitatea Republicii Moldova în perioada de tranziţie (sfîrşitul sec. XX – începutul sec. XXI) : conf. şt. interuniv. : materialele comunic. şt., 3 apr. 2007. – Ch., 2007. – P. 139-144. – Bibliogr. : 5 tit.

Page 66: Buletin tematic

66

674. Nicic, Andrei. Interferenţe cultural-cronologice în nord-vestul Pontului Euxin la

finele mil. II-începutul mil. I a Chr. / Andrei Nicic; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova [et al.]. – Ch. : Bons Offices, 2008. – 282 p. – (Biblioteca „Tyragetia”; XV). – Bibliogr. : p. 133-144 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-80-138-6.

675. Niculiţă, Ion. Catedra Istoria Românilor şi Antropologie la cea de a 60-a aniversare

a USM / Ion Niculiţă // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 68-76. – Bibliogr. : 9 tit.

676. O istorie a regiunii Transnistrene din cele mai vechi timpuri pînă în prezent :

compendiu / Ion Chirtoagă, Ion Jarcuţchu, Elena Negru [et al.]; coord. : Demir Dragnev; red. : Larisa Svetlicinâi. – Ch. : Civitas, 2007. – 519 p. – ISBN 978-9975-80-101-0.

677. Osmochescu, Nicolae. Integritatea teritorială a statelor şi inviolabilitatea

frontierelor – principii fundamentale ale dreptului internaţional contemporan / Nicolae Osmochescu, Mihai Mereuţă // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 168-184. – Bibliogr. : 42 tit.

678. Pavlicenco, Sergiu. Noi cercetări de literatură universală şi comparată : [Catedra

Literatura Universală a USM] / Sergiu Pavlicenco // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 271-278. – Bibliogr. : 19 tit.

679. Pânzaru, Sava. Itinerar arhivistic: Interpretări istorico-literare, schiţe şi portrete

scriitoriceşti / Sava Pânzaru; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 235 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9648-4-5.

680. Ploşniţă, Elena. Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă şi

perspectivă / Elena Ploşniţă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei. – Ch. : Bons Offices, 2008. – 248 p. – (Biblioteca „Tyragetia”; XVII). – Bibliogr. : p. 221-233. – ISBN 978-9975-80-197-3.

681. Probleme ale edificării statului de drept în Republica Moldova / Gheorghe

Costachi, Victor Balmuş, D. Grama [et al.]; red. şt. : Alexandru Roşca; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept. – Ch. : S. n., 2006. – Vol. 2. – 478 p. – ISBN 978-9975-78-014-8.

682. Purice, Mihail. Contribuţii la cercetarea graiurilor teritoriale : [cercetările şt. la

Catedra Limba Română, Lingvistica Generală şi Romanică a USM] / Mihail Purice // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 185-199. – Bibliogr. : p. 197-199 (19 tit.).

683. Raevschi, Nicolae. Etimologii și alte studii de lingvistică / Nicolae Raevschi; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2006. – 296 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-921-14-0.

Page 67: Buletin tematic

67

684. Răileanu, Viorica. Toponimia Transnistriei: restabilirea fondului onimic românesc, componenţa lexicală, structura derivaţională : [monogr.] / Viorica Răileanu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 168 p. – Bibliogr. : p. 153-164. – ISBN 978-9975-78-674-4.

685. Relaţiile moldo-bulgare: problemele de cercetare = Молдовско-български

връзки: проблеми на изследования = Молдавско-болгарские связи : проблемы исследования : *culeg. de art.+ / Univ. de Stat Taraclia, Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”; red. resp. : Nicolae Cervencov . – Ch. : S. n., 2007. – 177 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9568-4-0.

686. Reprezentanţele organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova : studii şt. /

Victoria Arhiliuc, Natalia Chirtoacă, Cristina Ceban [et al.]; red. şt. : Victoria Arhiliuc; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Secţ. Drept Intern. şi Relaţii Intern. – Ch. : CEP USM, 2008. – 266 p. – ISBN 978-9975-70-481-6.

687. Roşca, Alexandru. Algoritmi ai tranziţiei: aspecte social-filozofice / Alexandru

Roşca; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : Tipogr. AŞM, 2007. – 268 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-62-202-8.

688. Roşca, Alexandru. Secţia de Ştinţe Umanistice şi Arte : [bilanţul activităţii, anul

2007] / Alexandru Roşca // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 31-33. – http://www.akademos.asm.md/

689. Roşca, Alexandru. Ştinţele umanistice: specificul, metodele şi direcţiile de cercetare

/ Alexandru Roşca // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 18-20. – http://www.akademos.asm.md/

690. Roşca, Ludmila. Supravieţuirea, moralitatea şi potenţialul personalităţii umane:

analiza teoretico-metodologică : monogr. / Ludmila Roşca; red. şt. : Teodor N. Ţîrdea; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 329 p. – Bibliogr. : p. 314-328 (405 tit.) şi la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-64-072-5.

691. Roşca, Timofei. Structuri lirice în poezia anilor ’60 : studiu / Timofei Roşca; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 229 p. – ISBN 978-9975-66-032-7. 692. Rusnac, E. În căutarea propriei identităţii : (Tradiţii, obiceiuri şi datini mitologice în

cultura tradiţională) / E. Rusnac, V. Cuşcă, V. Malcoci; Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Ch. : UPS „Ion Creangă”, 2008. – 159 p. – ISBN 978-9975-46-025-5.

693. Rusnac, Gheorghe. Dezvoltarea ştiinţelor politice naţionale în condiţiile

independenţei statale a Republicii Moldova / Gheorghe Rusnac // Intellectus. – 2006. – Nr 3. – P. 5-8. – http://agepi.md

694. Rusnac, Gheorghe. Evoluţia ştiinţei politice universitare (la 15 ani ai independenţei

Republicii Moldova) / Gheorghe Rusnac, Victor Saca // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 37-51. – Bibliogr. : 14 tit.

Page 68: Buletin tematic

68

695. Rusnac, Svetlana. Preocupări contemporane ale psihologiei sociale : [monogr.] / Svetlana Rusnac. – Ch. : Consulting Grup, 2007. – 264 p. – Bibliogr. : p. 256-264. – ISBN 978-9975-78-566-2.

696. Saharneanu, Eudochia. Probleme actuale ale filosofiei contemporane : [activitatea

şt. a Catedrei Sociologie şi Filosofie a USM+ / Eudochia Saharneanu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 14-20.

697. Savin-Zgardan, Angela. Motivaţia locuţiunilor verbale romănești: probleme ale

aspectualităţii / Angela Savin-Zgardan. – Ch. : S. n., 2008. – 124 p. – Bibliogr. : p. 119-124. – ISBN 978-9975-9582-0-2.

698. Sclifos, Valeriu. Dicţionar francez-român de frazeologisme / Valeriu Sclifos; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 103 p. – ISBN 978-9975-66-030-3. 699. Sorocanu, Evdokiya. Gagauzlarin kalendar adetleri: Etnolingvistik aarastirmasi /

Evdokiya Sorocanu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Cercetări Interetnice. – Ch. : S. n., 2006. – 256 p. – ISBN 978-9975-908-40-5.

700. Spînu, Stela. Terminologia vitivinicolă în graiurile româneşti : studiu etimologic şi

lingvogeografic / Stela Spînu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 184 p. – ISBN 978-9975-78-690-4.

701. Stati, Vasile. Moldovenii din Ucraina : studiu istorico-geografic şi etnodemografic /

Vasile Stati; red. lit.-şt. : Andrei Hropotinschi. – Ch. : S. n., 2007. – 484 p. – Bibliogr. : p. 429-440 (280 tit.) şi în note la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-78-517-4.

702. Studia in Honorem : Pavel Cocârlă : Studii de istorie medie şi modernă / ed. îngrij.

de Igor Ojog, Igor Şarov, Valentin Tomuleţ *et al.+. – Ch. : Cartdidact, 2006. – 278 p. – (Studium). – ISBN 978-9975-940-00-9.

703. Studii şi cercetări în psihologie : *activitatea şt. a Catedrei Psihologie a USM+ /

Carolina Platon, Ana Sârbu, Angela Potâng *et al.+ // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 99-115.

704. Suruceanu, Maria. Valoarea acţională a limbajului pedagogic : monogr. / Maria

Suruceanu. – Ch. : CEP USM, 2007. – 176 p. – Bibliogr. : p. 143-143 (174 tit.). – ISBN 978-9975-70-155-6.

705. Şaragov, Natalia. Abordarea problemelor familiei monoparentale : aspecte sociale

/ Natalia Şaragov; red. şt. : A. I. Timuş; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : “Monograf”, 2007. – 177 p. – Bibliogr. : p. 167-177 (241 tit.). – ISBN 978-9975-9747-7-6.

706. Şlapac, Mariana. Arta urbanismului în Republica Moldova: privire de ansamblu /

Mariana Şlapac; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2008. – 271 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-62-239-4.

Page 69: Buletin tematic

69

707. Şlapac, Mariana. O nouă disciplină comparată : [castelologia+ / Mariana Şlapac // Akademos. – 2007. – Nr 4. – P. 66-68. – http://www.akademos.asm.md/

708. Şlapac, Mariana. The new comparative discipline : [despre castelologie – domeniu

al arhitecturii+ / Mariana Şlapac // Rev. de Istorie a Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 68-75. – Bibliogr. : 26 tit.

709. Şofransky, Zina. Coloranţii vegetali în arta tradiţională : [monogr.] / Zina

Şofransky; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : S. n., 2007. – 471 p. – Bibliogr. : p. 423-460 (828 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9812-4-8.

710. Şoimaru, V. Românii din jurul României : album-monografie / V. Şoimaru. – Ch. :

Ed. Prometeu, 2008. – 272 p. – ISBN 978-9975-919-68-5. 711. Tărâţă, Orest. Tratat de protocol şi comportament civilizat : st. teoretico-aplicativ /

Orest Tărâţă. – Ch. : “Bon Offices” SRL, 2007. – 324 p. – Bibliogr. : p. 323-324 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-80-059-4.

712. Teosa, Valentina. Relaţiile internaţionale ca obiect de cercetare şi de studiu :

evoluţie şi perspective / Valentina Teosa, Emil Ciobu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 52-67. – Bibliogr. : p. 64-67 (52 tit.).

713. Termeni şi sintagme : administraţie, drept, economie, comerţ, transporturi :

dicţionar rus-român / Inga Druţă, Mariana Vlas, Albina Dumbrăveanu [et al.]; Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Naţ. de Terminologie. – Ch. : S. n., 2008. – 248 p. – ISBN 978-9975-78-682-9.

714. Timuş, Andrei. Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova – 35 ani de

activitate / Andrei Timuş // Dezvoltarea umană : Impactul proceselor de transformare a societăţii moldave. – Ch., 2007. – P. 54-58.

715. Transformări demografice, viaţa familială şi sănătatea populaţiei : [monogr.] /

Gheorghe Paladi, Constantin Matei, Olga Gagauz [et al.]; red. resp. : Gheorghe Paladi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : S. n., 2007. – 340 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-9953-6-8.

716. Ungureanu, Constantin. Învăţămîntul primar din Bucovina (1774-1918) /

Constantin Ungureanu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : Civitas, 2007. – 336 p. – Bibliogr. : p. 302-315. – ISBN 978-9975-923-64-4.

717. Ungureanu, Violeta. Verbele tranzitive în limba română / Violeta Ungureanu;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 188 p. – Bibliogr. : p. 174-184. – ISBN 978-9975-9582-5-7.

718. Uniunea Europeană: istorie, instituţii, politici. Republica Moldova în noua

arhitectură europeană : [studiu] / Ludmila Barbă, Valeriu Gheorghiu, Alina Felea [et al.]; coord. şt. : Lilia Zabolotnaia; red. coord. : Valeriu Gheorghiu, Tatiana Ciocoi; Acad. de Ştiinţe a

Page 70: Buletin tematic

70

Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2007. – 179 p. – ISBN 978-9975-70-364-2.

719. Vasilenco, Ion. Reîntoarcerea valorilor : *în literatura română] / Ion Vasilenco; ed.

îngrij. de Lazăr Ciobanu; pref. : Mihai Cimpoi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2008. – 220 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-66-076-1.

720. Vicol, Nelu. Valori psihopedagogice şi psiholingvistice ale comunicării

interpersonale : [monogr.] / Nelu Vicol; red. şt. : V. V. Grecu [et al.]. – Ch. : Univers Pedagogic, 2007. – 140 p. – Bibliogr. : p. 131-139 (139 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-48-031-4.

721. Vornic, Vlad. Aşezarea şi necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la

Budeşti : monogr. / Vlad Vornic. – Ch. : Pontos, 2006. – 470 p. – Bibliogr. : p. 283-297. 722. Vornic, Vlad. Pruteni. Un centru de olărie dacic din epoca romană (cercetările din

2001 şi 2003) / Vlad Vornic, Nicolai Telnov, Valeriu Bubulici [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul de Arheologie. – Ch. : Business-Elita, 2007. – 247 p. – Bibliogr. : p. 124-133. – (Biblioteca de arheologie; I). – ISBN 978-9975-9519-9-9.

723. Vrabie, Lidia. Dicţionar de paronime / Lidia Vrabie, Ana Vulpe; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei. Inst. de Filologie. – Ch. : S. n., 2007. – 251 p. – ISBN 978-9975-9582-1-9. 724. Vulpe, Ana. Dicţionar de sinonime / Ana Vulpe, Tamara Pahomi, Lidia Vrabie. – Ch.

: Biblon, 2007. – 367 p. – ISBN 978-9975-9739-7-7. 725. Zosim, Alexandru. Principalele alternative ale detenţiunii penitenciare în dreptul

penal contemporan : (st. monogr.) / Alexandru Zosim, Valeriu Cuşnir. – Ch. : Totex-Lux, 2007. – 187 p. – Bibliogr. : p. 165-177 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9953-2-0.

726. Абакумова-Забунова, Н. В. Русское население городов Бессарабии 19 века /

Н. В. Абакумова-Забунова; АН Молдовы. Ин-т межэтнических исследований. – Ch. : Business-Elita, 2006. – 517 p. – ISBN 978-9975-4002-1-3.

727. Боршевский, А. П. Мировая юстиция Бессарабии (к. 60-х-70-е гг. XIX в.) :

*моногр.+ / А. П. Боршевский; Ин-т культурного наследия АН Молдовы. – К. : Б. и., 2008. – 120 p. – Bibliogr. : p. 109-119 (212 tit.). – ISBN 978-9975-9681-5-7.

728. Габинский, М. Балканский инфинитив – очередной этап дискуссии :

Антикритический обзор / М. Габинский. – К. : Б. и., 2008. – 386 p. – Bibliogr. : p. 361-383. – ISBN 978-9975-78-668-3.

729. Дэнилэ, Аурелиан. Опера Молдовы, XX век / Аурелиан Дэнилэ; пер. с рум. :

Юрий Греков; коорд. проекта : Николае Ага; фот.-сост. : Михай Потырнике; АН Респ. Молдова. Ин-т культурного наследия. – Ch. : Prut Internaţional, 2008. – 479 p. – Bibliogr. : p. 476-478 (84 tit.). – ISBN 978-9975-69-121-5.

730. Злобин, Сергей. Конституционные аспекты формирования правовой

культуры в Республике Молдова в переходном периоде : [studiu+ / Сергей Злобин; науч.

Page 71: Buletin tematic

71

ред. : Георге Костаки; АН Молдовы. Ин-т философии, социологии и права. – Ch. : S. n., 2006. – 260 p. – Bibliogr. : p. 231-254 (375 tit.). – ISBN 978-9975-62-079-6.

731. Ильвицкая, С. В. Архитектура православных монастырей: традиции и

современность : моногр. / С. В. Ильвицкая; Гос. ун-т по землеустройству. – К. : Лабиринт, 2007. – 256 р. – Bibliogr. : p. 233-256. – ISBN 978-9975-70-155-6.

732. Квилинкова, Е. Н. Традиционная духовная культура гагаузов:

этнорегиональные особенности : моногр. / Е. Н. Квилинкова; предисл. : Георгий Дука; науч. ред. : А. И. Локотко; АН Респ. Молдова. Ин-т культурного наследия, Ин-т истории, государства и права *и др.+. – К. : Б. и., 2007. – 838 p. – Bibliogr. : p. 625-659 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9606-6-3.

733. Кетрару, Н. А. Верхнепалеолетическая стоянка Рашков VII / Н. А. Кетрару, Г.

В. Григорьева, С. И. Коваленко; АН Респ. Молдова, Центр Археологии, Нац. Музей Археологии и Истории Молдовы. – К. : Business-Elita, 2007. – 185 p. – Bibliogr. : p. 174-185. – ISBN 978-9975-9812-0-0.

734. Королева, Эльфрида. Театр и время / Эльфрида Королева; АН Респ.

Молдова. Ин-т искусствоведения. – Ch. : Inessa, 2006. – 269 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9561-9-2.

735. Ларина, Ольга. Брэвиченские курганы : [археол. исслед.] / Ольга Ларина,

Игорь Манзура, Василе Хахеу; отв. ред. : В. А. Дергачев; АН Респ. Молдова. Ин-т культурного наследия, Центр археологии. – К. : Б. и., 2007. – 136 p. – (Сер. Археологическая библиотека; 2). – Bibliogr. : p. 129-130 (39 tit.). – ISBN 978-9975-9693-1-4.

736. Новаков, С. З. Очерци по история на кортенските храмове в България и

Молдова / С. З. Новаков, Н. Н. Гургуров; Акад. на Науките на РМ, Център по Етнология на Ин-та по Културно Наследие. – К. : S. n., 2006. – 124 p. – ISBN 978-9975-923-12-5.

737. Попович, К. Ф. Нариси украiнського фольклору та художньоi литератури

Молдови / К. Ф. Попович; АН Молдови. Iн-т культурноi спадщини. – К. : Бизнес Элита, 2007. – 609 p. – ISBN 978-9975-9606-7-0.

738. Репида, Л. Е. Суверенная Молдова: история и современность : *моногр.+ / Л.

Е. Репида; АН Респ. Молдова. Ин-т культурного наследия, Центр этнологии. – К. : Б. и., 2008. – 383 p. – ISBN 978-9975-9775-7-9.

739. Свод археологических памятников Каменского района Приднестровской

Молдавской Республики / С. И. Коваленко, В. С. Синика, Е. Ф. Тащи *и др.+; Приднестровский Гос. Ун-т им Т. Г. Шевченко, Ин-т истории, государства и права. – Тирасполь : Б. и., 2006. – 100 р. – Bibliogr. : p. 96-100.

740. Свод археологических памятников Рыбницкого района Приднестровской

Молдавской Республики / С. И. Коваленко, В. С. Синика, Н. П. Тельнов *и др.+; Приднестровский Гос. Ун-т им Т. Г. Шевченко, Ин-т истории, государства и права. – Тирасполь : Б. и., 2008. – 90 р.

Page 72: Buletin tematic

72

741. Степанов, В. П. Украинцы Республики Молдова. Влияние этногосударственного законотворчества, госучреждений и ведомств, этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989-2005) : *моногр.+ / В. П. Степанов; науч. ред. : А. А. Скрипник; Ин-т культурного наследия АН Молдовы, Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Рыльского НАН Украины. – К. : Б. и., 2007. – 713 p. – ISBN 978-9975-9812-1-7.

742. Стратиевский, К. В. Промышленность Молдавской АССР (1924-1940) / К. В.

Стратиевский; АН Молдовы. Ин-т истории, государства и права. – К. : CEP USM, 2007. – 177 p. – ISBN 978-9975-70-170-9.

743. Украïнцi Молдови. Iсторiя i сучаснiсть : (науковi дослiдження i матерiали) /

авт.-укладачi : В. Г. Кожухар, К. С. Кожухар; ред. кол. : В. Г. Кожухар, К. Ф. Попович, К. С. Кожухар [и др.]; Укр. громада Респ. Молдова, Укр. громада iм. Петра Могили мiста Кишинева, Центр етнологiï ин-ту культурноï спадщини АН Респ. Молдова. – К. : Б. и., 2008. – 255 p. – ISBN 978-9975-66-015-0.

744. Царанов, В. И. Проблемы истории Молдавии: исследование по истории

советского общества / В. И. Царанов; АН Молдовы. Ин-т истории, государства и права. – Ch. : CEP USM, 2007. – 401 p. – ISBN 978-9975-70-089-4.

745. Шишкан, Константин. В поисках параллельных миров: Русская подростково-

юношеская проза Молдовы конца XX-го столетия – начала интернет-поколения / Константин Шишкан; АН Молдовы. Ин-т культурного наследия. – К. : Бизнес-элита, 2008. – 287 p. – ISBN 978-9975-9693-2-1.

746. Щербакова, Т. А. Кочевнические древности Нижнего Поднестровья : (по

материалам раскопок кургана у г. Слободзея) / Т. А. Щербакова, Е. Ф. Тащи, Н. П. Тельнов; АН Респ. Молдова. Ин-т культурного наследия, Центр археологии. – К. : Б. и., 2008. – 138 p. – (Археологическая библиотека; вып. IV). – ISBN 978-9975-66-105-8

747. Этнографические исследования в Республике Молдова: (история и

современность) / АН Респ. Молдова. Ин-т археологии и этнографии; редкол. : О. Лукьянец *и др.+. – Ch. : Business-Elita, 2006. – 560 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-4002-0-6.

Conferinţe ştiinţifice

748. Bogdan Petriceicu Hasdeu – un secol de nemurire : materialele conf. şt., 20

noiemb. 2007 / red. şt. : Victor Axenti; Asoc. pentru Coop. şi Comunic. Democratică „Dialog”, Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Cahul : S. n., 2008. – 137 p. – ISBN 978-9975-9579-8-4.

749. 15 ani de independenţă a Republicii Moldova : materialele conf. şt. intern., 22

aug. 2006 / col. de red. : Gheorghe Duca *et al.+; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de Ştiinţe Umanistice şi Arte. Inst. de Istorie, Stat şi Drept.– Ch. : S. n., 2006. – 168 p. – ISBN 978-9975-62-080-2.

Page 73: Buletin tematic

73

750. Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice.

Secţia Istorie şi Limbi Moderne, 20 apr. 2007 / coord. ed. : Sergiu Cornea; Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Cahul : Turnul Vechi, 2007. – 140 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9579-6-0.

751. Conferinţa Teoretico-Ştiinţifică Internaţională dedicată aniversării a X-a a

Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, 20 oct. 2006 / Univ. Pedagogică de Stat «Ion Creangă» din Chişinău; col. red. : Ion Guţu (red.-şef) *et al.+. – Ch. : «Garamond-Studio», 2006. – 199 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9725-3-6.

752. Congresul al III-lea al persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate

peste hotare (diaspora moldovenească) = Третий конгресс выходцев из Республики Молдова, проживающих за рубежом (молдавская диаспора) : raporturi, comunic., opinii, alte doc., 12-14 oct. 2008 / alcăt. : Tatiana Levandovskaia, Ecaterina Dulgher, Sofia Torlac; resp. ed. : Olga Goncearova. – Ch. : S. n., 2008. – 59 p. – ISBN 978-9975-9878-5-1.

753. Connexions et perspectives en philologie contemporaine : actes du Colloque

Intern., 20-21 Oct. 2006, 2-ieme ed. / com. sc. : Ion Guţu (red.) [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2007. – 403 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-191-4.

754. Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în

Republica Moldova : materiale ale conf. intern. şt.-practice, 22 mai 2007 / col red. : Alexandru Roman *et al.+; Acad. de Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 292 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9885-9-9.

755. Cucuteni-5000 Redivivus : Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte, ed. 1, 26-27 oct. 2006

: comunic. / consiliul ed. : Valeriu Dorogan (preş.) [et al.]; Univ. Tehnică a Moldovei, Univ. Tehnică „Gh. Asachi“, Iaşi. – Ch. : UTM, 2006. – 87 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9841-2.

756. Cucuteni-5000 Redivivus : Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte, ed. a 3-a, 11-127 sept.

2008 : comunic. / consiliul ed. : Valeriu Dorogan (preş.), Lorin Cantemir, Valeriu Dulgheru; Univ. Tehnică a Moldovei, Univ. Tehnică „Gh. Asachi“, Iaşi. – Ch. : UTM, 2008. – 336 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-45-094-2.

757. Cultura juridică şi prevenirea corupţiei : materialele conf. intern., 1 noiemb. 2007

/ coord. : Efim Obreja, Gheorghe Avornic; Uniunea Juriştilor din Moldova, Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 268 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-80-093-8.

758. Dezvoltarea umană: Impactul proceselor de transformare a societăţii moldave :

[materialele conf. intern. şt.-practice, 15 mai 2007] / col. red. : Andrei Timuş, Ion Rusandu, Victor Mocanu [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Asoc. Sociologilor şi Demografilor din Rep. Moldova. – Ch. : UASM, 2007. – 522 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-64-073-2.

Page 74: Buletin tematic

74

759. Diversitatea expresiilor culturale ale habitatului tradiţional din Republica Moldova : materialele conf. intern., 2-4 aug. 2007 / col. red. : Varvara Buzilă [et al.]. – Ch. : Cartdidact, 2007. – 360 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-940-47-4.

760. Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste europene = National Law

in the Context of Integration of European Processes = Национальное право в контексте европейских интеграционных проектов : materialele conf. şt.-practice intern., 22 dec. 2006 / col. red. : Valentin Beniuc (preş.) [et al.]. – Ch. : S. n., 2006. – 544 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9699-5-6.

761. Edificarea statului de drept și punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric

și spiritual al Moldovei în contextul internaţional : conf. şt. anuală a tinerilor cercetători, 29 mart. 2007 / col. red. : Alexandru Burian [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept – Ch. : S. n., 2007. – 269 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-404-5.

762. Epoca Elinismului: actualitatea și contemporaneitatea = Эпоха Эллинизма:

современность и актуальность : materialele conf. şt. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. de cultură greacă «Elefteria», Asoc. Oamenilor de Ştiinţă din Moldova «N. Spătarul Milescu». – Ch. : Paragon, 2006. – 101 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-916-05-9.

763. Filosofia și perspectiva umană : materialele conf. şt. consacrată Zilei Mondiale a

Filosofiei, 16 noiemb. 2006 / col. red. : Ion Rusandu (red. coord.) [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – Ch. : Pontos, 2007. – 267 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-926-09-6.

764. Filosofia, știinţele socio-umane și învăţămîntul poliţienesc : materialele conf. şt.

interuniv. dedicată aniversării a 15-a de la fondarea Acad. «Ştefan cel Mare», 13 mai 2005 / col. red. : S. Roşca (preş.) [et al.]; Acad. «Ştefan cel Mare». – Ch. : S. n., 2006. – 316 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art.

765. Filozofia antică şi importanţa acesteia în lumea contemporană : materialele conf.

şt. / red. şi consultant : Gheorghe Iliadi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. de cultură greacă „Elefteria” în Rep. Moldova. – Ch. : Парагон, 2008. – 90 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-916-57-8.

766. Folclorul și contemporaneitatea: conservarea, revitalizarea și valorificarea

culturii tradiţionale : materialele simpoz. şt.-practic intern., 4-5 apr. 2006 / col. red. : constantin Rusnac (preş.) [et al.]; resp. ed. : Luminiţa Drumea; Comisia Naţ. a Rep. Moldova pentru UNESCO. – Ch. : Periscop, 2006. – 181 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9987-5-8.

767. Francofonia ca vector al comunicării = La franco polyphonie comme vecteur de la

communication : colocviu intern., 24 mart. 2006 / coord. şt. : Elena Prus, Pierre Morel; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale. – Ch. : ULIM, 2006. – 339 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol.– ISBN 978-9975-934-97-8.

768. Intensificarea activităţii civice şi autoafirmării tineretului – imperativul timpului =

Усиление гражданской активности и самоутверждения молодежи – императив времени : [materialele conf. intern. şt.-practice, apr. 2008+ / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst.

Page 75: Buletin tematic

75

de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Asoc. Sociologilor şi Demografiilor din Rep. Moldova; red. şt. : A. I. Timuş. – Ch. : CE UASM, 2008. – 414 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-64-119-7.

769. Kibatek edebiyat sempozyumu, XIV: Gagauz Kűltűrű ve Edebiyati, 6-10 ekim 2007

/ Acad. de Ştiinţe a Moldovei; haz. : Metin Tutan [et al.]. – Ch. : Cainac, 2007. – 388 p. – ISBN 978-9975-9889-1-9.

770. Mircea Eliade – un geniu al istoriei, filosofiei şi creaţiei literare : materialele conf.

naţ., 20 oct. 2006 / red. şt. : Victor Axenti; ACCD „Dialog”, Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul. – Ch. : Bons Offices, 2006. – 95 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-80-009-9.

771. Premisele apariţiei culturii antice greceşti şi importanţa ei pentru civilizaţia

europeană = Предпосылки зарождения греческой античной культуры и ее значение для европейской цивилизации : materialele conf. şt., ed. a 3-a / com. org. : Mariana Şlapac [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. de cultură greacă „Elefteria” în Rep. Moldova. – Ch. : Paragon, 2007. – 87 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-916-25-7.

772. Prin religie şi ştiinţă spre pace şi umanism : materialele conf. şt.-practică intern.,

25-28 oct. 2006 / red. resp. : Ion Mereuţă; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Asoc. „Pentru Demnitatea Umană” din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 239 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-66-057-0.

773. Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist

european : conf. intern., şt.-practică consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea / col. red. : Iurie Sedleţchi (preş.), Valeriu Cuşnir, Alexandru Burian [et al.]; Univ. de Studii Europene din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 370 p. – ISBN 978-9975-70-732-9.

774. Probleme actuale ale ştiinţelor socioumane în condiţiile integrării europene =

Актуальные проблемы общественно-гуманитарных наук в условиях европейской интеграции : materiale ale conf. teoretico-şt. intern., 28 ian. 2006 / sub red. : Gheorghe Duca, Gheorghe Costachi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2006. – 1054 p. – ISBN 978-9975-78-017-9.

775. Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului : conf. şt. intern.

dedicată Zilei Intern. a Drepturilor Omului, Bălţi, 10 dec. 2007 / col. red. : Joan Sabău Pop, Elena Botnari; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Univ. „Petru Maior”, Târgu-Mureş [et al.]. – Ch. : Pontos, 2007. – 265 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-72-073-1.

776. Probleme de lingvistică generală şi romanică : consacrată aniversării a 80-ea de la

naşterea lui Grigore Cincilei, dr. hab., profesor univ., 1 dec. 2007 : actele colocviului şt. intern. / com. şt. : Ion Guţu (preş.) [et al.]; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 259 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-562-2.

777. Procese integraţionişte europene: aspecte politologice, economice, juridice şi

lingvistice : materialele conf. şt. studenţeşti interuniv., 30 mart. 2007 / col. red. : Valentin

Page 76: Buletin tematic

76

Beniuc (preş.) [et al.+; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 226 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9781-8-7.

778. Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est : conf. şt. intern., 21 oct. 2006 /

Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi [et al.]. – Ch : Pontos, 2006. – 267 p. – ISBN 978-9975-926-06-5.

779. Progrese şi perspective în reprimarea corupţiei : conf. naţ. practico-şt., 9 dec.

2006 / coord. : Anatolie Donciu, Arcadie Rotaru. – Ch. : “Bons Offices” SRL, 2007. – 184 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-80-058-7.

780. Reformele instituţionale în Republica Moldova în contextul integrării Europene =

The Institutional Reforms in the Context of European Integration : materialele conf. şt. intern., 25 oct. 2006 / col. red. : Alexandru Burian, Xenophon Contiades; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : S. n., 2006. – 116 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art.

781. Republica Moldova – casa noastră comună : materialele conf. rep. şt.-pract., 21

aug. 2006 / com. org. : Olga Gonciarova [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch. : Business-Elita, 2006. – 201 p. – ISBN 978-9975-9519-0-6.

782. Rolul filosofiei în contextul ştiinţei contemporane : conf. şt. intern., 24-25 oct.

2008 / coord. : Tudor Dumitraş, Petru Rumleanschi; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 302 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-75-445-3.

783. Statul moldovenesc: continuitatea devenirii şi consolidării : materialele conf. şt.-

practice intern., consacrată aniversării a 90 de ani de la proclamarea RDM şi 15 ani de la recunoaşterea intern. a Rep. Moldova, 19 noiemb. 2007 / Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 187 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-554-7.

784. Strategia de dezvoltare a centrelor de justiţie comunitară : materialele conf. şt.,

6-8 febr. 2007 / coord. : Ion Graur, Diana Bocăneală. – Ch. : «Cartea Juridică» SRL, 2007. – 87 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-80-054-9.

785. Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului

culturii fizice şi sportului în ţătile CSI : congr. şt. intern., 24-25 sept. 2008 : culeg. materialelor şt. / col. red. : Sergiu Danail (red. resp.) [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – 624 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-68-093-6.

786. Ştiinţa în limbi moderne : materialele conf. şt. universitare a studenţilor / Univ.

Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2006. – 188 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9862-7-4.

787. Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : conf. şt. interuniv., 4 apr.

2008 : materialele comunic. / col. red. : Mihai Braga [et al.+; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2008. – 227 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-45-066-9.

788. Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului : materialele colocviului

comemorativ intern. consacrat aniversării a 65-a de la naşterea prof. Mircea Ioniţă, 25 noiemb. 2006 / red. resp. : Angela Coşciug; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : Presa univ.

Page 77: Buletin tematic

77

bălţeană, 2006. – 311 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-50-014-2.

789. Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi (sec. XVI-XX) : materialele conf. şt., mai

2007 / col. red. : Andrei Eşanu (coord. şt.), Alina Felea, Lilia Zabolotnaia [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Ch. : CEP USM, 2008. – 162 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-518-9.

790. Traducerea între normă, uz şi necesitate = Translation between the norm, usage

and necessity = Übersetzung zwischen norm, gebrauch und bedarf : materialele conf. şt.-practice intern., 31 mart. 2007 / col. red. : Valentin Beniuc (preş.) [et al.]; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 299 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-547-9.

791. Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene : materialele simpoz. intern.,

noiemb. 2008 / col. red. : Demir Dragnev (red.-şef) [et al.]; Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă” [et al.]. – Ch. : Cartdidact, 2008. – 767 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-940-73-3.

792. Vectorul European al Republicii Moldova şi realizarea planului de acţiuni :

materialele conf. şt.-practice , 17 febr. 2006 / col. red. : Ala Mironic [et al.]; Acad. de Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova. – Ch. : AAP, 2006. – 191 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9885-1-3.

793. Актуальные социально-психологические проблемы развития личности :

материалы межвуз. науч.-практ. конф., 20 марта 2008 / ред. кол. : Е. И. Жигэу *и др.+; Славянский Ун-т. – К. : Valinex, 2008. – 135 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-68-091-2.

794. Беларусь – Молдова: 15 лет дипломатических отношений : материалы

междунар. научно-практ. конф., 16 нояб. 2006 / АН Молдовы. Ин-т Истории, Государства и Права, Посольство Респ. Беларусь в Молдове; ред. : Борис Гаина. – Ch. : CEP USM, 2007. – 299 p. – ISBN 978-9975-70-504-2.

795. Власть и общество в истории: геополитические изменения на

постсоветском пространстве в конце XX – начале XXI вв. : *междунар. летняя школа молодых историков стран-участниц Содружества независимых государств, Вадул-луй-Водэ, 11-18 июня 2008+ : материалы для участников / АН Молдовы. Ин-т истории, государства и права *и др.+. – К. : CEP USM, 2008. – 192 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-70-702-2.

796. Инновации и прагматика филологических исследований : материалы

междунар. науч. конф., посвященной памяти проф. В. Н. Мигирина / red. resp. : Larisa Bortă; Бэлцкий гос. ун-т им. А. Руссо. – Bălţi : S. n., 2006. – 252 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-50-009-8.

797. Русский язык в Республике Молдова: реалии и перспективы : материалы

научно-практ. конф. / редкол. : Т. В. Аникьева *и др.+. – К. : Б. и., 2007. – 312 р. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9666-5-8.

Page 78: Buletin tematic

78

798. Славянские чтения : материалы научно-теорет. конф. / Славянский Ун-т Респ. Молдова [и др.]; редкол. : И. А. Ионова (гл. ред.) [и др.]. – К. : Б. и., 2007. – Вып. 4. – 282 р. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-68-038-7.

799. Суверенитет и государственное устройство в условиях полиэтнических

стран : междунар. конф., 22-23 сент. 2006 / отв. за изд. : В. Пушкаш *и др.+. – К. : Б. и., 2007. – 156 p. – ISBN 978-9975-100-25-0.

800. Тезисы научной конференции, посвященной 15-летию образования

общества греческой культуры „Элефтерия” в Республике Молдова / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. de cultură greacă „Elefteria” în RM, Asoc. Oamenilor de Ştiinţă din Moldova „N. Spătarul Milescu”. – Ch. : Paragon, 2006. – 106 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-916-03-5.

Ştiinţa şi economia naţională

801. Afanasiev, Veaceslav. Sistemul naţional de inovare şi transferul tehnologic –

imperative ale economiei bazate pe cunoaştere / Veaceslav Afanasiev // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 39-42. – http://www.akademos.asm.md/

802. Bajura, Tudor. Economie agrară şi dezvoltarea spaţiului rural : monogr. / Tudor

Bajura. – Ch. : CEP USM, 2007. – 155 p. – Bibliogr. : p. 148-149 (38 tit.). – ISBN 978-9975-70-164-8.

803. Belostecinic, Grigore. Competitivitatea economică – obiectiv strategic al Republicii

Moldova / Grigore Belostecinic // Economica. – 2007. – Nr 1. – P. 5-6. 804. Berzan, V. Piaţa liberalizată de energie electrică. Structura, mecanismul de

formare a preţurilor şi instrumente de management a riscului / V. Berzan, S. Rimschi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Energetică. – Ch. : S. n., 2007. – 88 p. – Bibliogr. : p. 80-82 (43 tit). – ISBN 978-9975-62-220-2.

805. Duca, Gheorghe. Pronosticul şi strategia dezvoltării chimiei în funcţie de tendinţele

de dezvoltare a ştiinţei şi necesităţile practice ale economiei naţionale / Gheorghe Duca, Aurelian Gulea // Bul. Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1 (298). – P. 162-173.

806. Duca, Gheorghe. Vectorul european al economiei nu are alternativă / Gheorghe

Duca // Consultant. – 2006. – Nr 5. – P. 19-21. 807. Florea, Serafim. Potenţialul turistic al Republicii Moldova : (patrimoniul de

monumente naturale şi antropice) / Serafim Florea; pref. : Petru Soltan; Univ. de Stat din Moldova. – Ed. a 2-a, revăz. şi compl. – Ch.: Garomond-Studio, 2008. – 408 p. – Bibliogr. : p. 406-408. – ISBN 978-9975-943-27-6.

808. Ganea, Victoria. Rolul inovaţiei şi al creativităţii în dezvoltarea economică /

Victoria Ganea, Alexandru Gribincea // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe exacte şi economice /

Page 79: Buletin tematic

79

Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2008. – Nr 3 (13). – P. 172-175. – Bibliogr. : 8 tit. – http://www.usm.md/

809. Hachi, M. Populaţia rurală a Republicii Moldova: cercetare geodemografică :

monogr. / M. Hachi. – Ch.: Ed. ASEM, 2008. – 243 p. – ISBN 978-9975-75-421-7. 810. Mărgineanu, Ion. Cooperarea economică moldo-germană în contextul integrării

europene a Republicii Moldova : (realizări, strategii, perspective) / Ion Mărgineanu; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. Relaţiilor Moldo-Germane. – Ch. : Monograf, 2007. – ISBN 978-9975-9747-3-8.

811. Mişcoi, Gheorghe. Ştiinţele matematice şi economice: împreună sau separat în

soluţionarea problemelor economiei naţionale? / Gheorghe Mişcoi // Akademos. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 33-36. – http://www.akademos.asm.md/

812. Novac, Alexandra. Cercetarea şi inovarea – instrument puternic pentru dezvoltarea

economică / Alexandra Novac // Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării : conf. şt.-intern., 6-7 sept. 2007. – Ch., 2007. – P. 121-125. – Bibliogr. : 7 tit.

813. Politici în sfera ştiinţei şi inovării în sectorul agroindustrial în contextul

dezvoltării durabile a agriculturii şi integrării europene / Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Anatol Gorodenco [et al.] // Akademos. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 48-54. – http://www.akademos.asm.md/

814. Reformele economice în Republica Moldova şi România / P. Movileanu (coord.),

Arina Antoci, Sergiu Creţu *et al.+; red. şt. : Ion Sîrbu *et al.+; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2007. – 466 p. – Bibliogr. : p. 461-466 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-115-5.

815. Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial al Republicii

Moldova / C. Matei, M. Mâtcu, V. Sainsus *et al.+; Acad. de Ştiinţe a Moldovei; Acad. de Stidii Economice din Moldova. – Ch. : Ed. ASEM, 2008. – 166 p. – Bibliogr. : p. 165-166 (33 tit). – ISBN 978-9975-75-390-6.

816. Roşca, Alfreda. Capitalul intelectual în contextul noii economii bazate pe

cunoaştere / Alfreda Roşca // Intellectus. – 2006. – Nr 4. – P. 28-32. – http://agepi.md 817. Roşca, Petru. Cercetarea-inovarea şi progresul social-economic / Petru Roşca //

Probleme actuale ale dezvoltării social-economice a Republicii Moldova şi experienţe de dezvoltare a altor ţări : conf. şt.-practică intern., 24-25 noiemb. 2006. – Ch., 2007. – P. 25-29. – Bibliogr. : 8 tit.

818. Rusu, Gheorghe. Consideraţiile teoriei economice asupra subdezvoltării economiei

naţionale / Gheorghe Rusu, Tudor Robu // Rev. economică. – 2007. – Nr 4. – P. 5-12. – Bibliogr. : 7 tit.

819. Spivacenco, Anatolie. Bazele teoretice ale tendinţelor de dezvoltare şi creştere

economică / Anatolie Spivacenco // Rev. economică. – 2008. – Nr 1. – P. 4-14. – Bibliogr. : 23 tit.

Page 80: Buletin tematic

80

820. Stratan, Alexandru. Eficientizarea funcţionării sectorului agrar al Republicii Moldova : reflecţii, probleme, sugestii : *monogr.+ / Alexandru Stratan; red. şt. : Lucia Cutasevici; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 271 p. – Bibliogr. : p. 249-258 (127 tit.). – ISBN 978-9975-62-187-8.

821. Stratan, Alexandru. Evoluţia economiei agriculturii Republicii Moldova : reflecţii,

probleme, mecanisme economice : *monogr.+ / Alexandru Stratan; red. şt. : Lucia Cutasevici; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 379 p. – Bibliogr. : p. 341-351 (152 tit.). – ISBN 978-9975-62-190-8.

822. Sverdlic, Valentin. Strategia dezvoltării industriei vinicole din Republica Moldova /

Valentin Sverdlic, Valeriu Dragnev, Ina Creţu; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : Tehnica,-Info, 2006. – 200 p. – Bibliogr. : p. 151-159 (151 tit.). – ISBN 978-9975-910-02-6.

823. Şişcan, Zorina. Perfecţionarea managementului strategic al ştiinţei şi

învăţămîntului în economia globală informaţională / Zorina Şişcan // Instruirea şi cercetarea : modalităţi de integrare : conf. intern., 16 apr. 2008. – P. 168-181. – Bibliogr. : 10 tit.

824. Tcaci, N. Valorificarea potenţialului economic al legumiculturii în Republica

Moldova / N. Tcaci, A. Nicolaescu; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2008. – 232 p. – ISBN 798-9975-64-105-0.

825. Timofti, Elena. Eficienţa economică a producerii grîului de toamnă în Republica Moldova : (probleme metodologice şi teoretico-practice) / Elena Timofti, Angela Chişlaru; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : S. n., 2007. – 223 p. – Bibliogr. : p. 215-223 (162 tit.). – ISBN 978-9975-64-095-4.

826. Timuş, Angela. Economia bazată pe cunoaştere – factorul cheie pentru dezvoltarea

Republicii Moldova / Angela Timuş, Viorica Şeptelici // Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării : conf. şt.-intern., 6-7 sept. 2007. – Ch., 2007. – p. 134-137.

827. Ungureanu, V. Direcţiile dezvoltării agriculturii durabile în Moldova / V. Ungureanu

// Lucrări şt. / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2008. – Vol. 20 : Agronomie şi ecologie. – P. 3-6. – Bibliogr. : 6 tit.

828. Баженов, Алексей. Проблемы становления специальных экономических зон

в Республике Молдова : *о создании IT парков, научно-технологических парков+ / Алексей Баженов, Родика Марчински // VIII International Conference on Information Technologies, 15-17 Apr. 2008 : abstr. on BIT. – Ch., 2008. – P. 103-105.

829. Гербановская, Людмила. Инновации как инструмент повышения

конкурентноспособности / Людмила Гербановская, Кристина Постолаки // Economie şi sociologie. – 2006. – Nr 3. – P. 92-102.

830. Дука, Георге. Европейский вектор экономики не имеет альтернативы /

Георге Дука // Consultant. – 2006. – Nr 5. – P. 79-81. 831. К инновационной экономике в Молдове через структуры опережающего

развития «социоэкополиса» / Г. Дука, А. Андриеш, В. Кашуба [и др.] // XVIII Mendeleev

Page 81: Buletin tematic

81

Congress on General and Applied Chemistry, 23-28 Sept. 2007 : abstr. – Moscow, 2007. – Vol. 1. – P. 209.

832. Медведев, Л. Г. Энергетика в экономике Республики Молдова : справ.

пособие / Л. Г. Медведев; под ред В. М. Постолатия; АН Молдовы. Ин-т энергетики. – К. : Б. и., 2007. – 252 p. – (Сер. «Энергетическая безопасность; Кн. 3, Ч. 2). – Bibliogr. : 15 tit. – ISBN 978-9975-62-206-6.

833. Мишковец, Н. М. Инновационная деятельность предприятий / Н. М.

Мишковец. – Кахул : Б. и., 2008. – 149 p. – Bibliogr. : p. 145-147 (29 tit.). – ISBN 978-99785-9579-7-7.

834. Пойсик, Михаил. Промышленность Молдовы: вчера, сегодня, завтра /

Михаил Пойсик; АН Молдовы. Ин-т Экономики, Финансов и Статистики. – К. : Б. и., 2008. – 75 p. – Bibliogr. : p. 74-75 (44 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9562-7-7.

Conferinţe ştiinţifice

835. Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene : materialele conf.

şt.-practice intern., 23 febr. 2007 / col. red. : Valentin Beniuc (preş.) *et al.+; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Ch. : IRIM, 2008. – 327 p. – ISBN 978-9975-9764-0-4.

836. Creșterea competitivităţii și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere : conf.

şt. intern., 28-29 sept. 2007 / col. red. : Vadim Cojocaru (preş.), Eugenia Feuraş, Vasile Bucur [et al.]; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – Vol. 1. – 420 p. – ISBN 978-9975-75-400-2; Vol. 2. – 426 p. – ISBN 978-9975-75-401-9.

837. Creșterea economică în condiţiile internaţionalizării : I-a conf. şt. intern., 21 iun.

2006 / com. org. : Viorica Cărare (preş.) [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică, Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 239 p. – ISBN 978-9975-9654-0-8.

838. Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării = Economic growth in

conditions of internationalization : conf. şt. intern., 6-7 sept. 2007 / com. org. : Valentina Fetiniuc *et al.+; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Economie, Finanţe, şi Statistică – Ch. : S. n., 2007. – 364 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9562-5-3.

839. Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru: realizări și perspective :

conf. şt. intern., 3-4 oct. 2008 / col. red. : Simion Certan (preş.), Marian Jalencu, Valentina Postolachi [et al.]; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 266 p. – ISBN 978-9975-70-750-3.

840. Dezvoltarea durabilă a României și Republicii Moldova în context european și

mondial : conf. şt. intern., 22-23 sept. 2006 / col. red. : Grigore Belostecinic [et al.]. – Ch. : ASEM, 2007. – Vol. 1. – 460 p. – ISBN 978-9975-75-117-9; Vol. 2. – 386 p. – ISBN 978-9975-75-118-6.

Page 82: Buletin tematic

82

841. Impactul transporturilor asupra dezvoltării relaţiilor economice internaţionale : materialele conf. intern., 23-24 febr. 2006 / red. resp. : Dumitru Solomon. – Ch. : Evrica, 2006. – 471 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-942-35-5.

842. Probleme actuale ale dezvoltării social-economice a Republicii Moldova şi

experienţe de dezvoltare a altor ţări : conf. şt.-practică intern., 24-25 noiemb. 2006 / col. red. : Igor Enicov [et al.]; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 418 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-171-6.

843. Rolul ştiinţelor socio-economice şi umanistice în dezvoltarea economiei

contemporane : simpoz. şt. intern., 21 sept.2007 / coord. : Ludmila Roşca, Natalia Mocanu; col. red. : Petru Tomiţa *et al.+; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2008. – 332 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-64-111-1.

Ştiinţa în soluţionarea problemelor globale (ecologia, energetica etc.)

844. Bacal, Petru. Limitele ecologice ale dezvoltării şi strategiei economice: aspecte

globale şi naţionale / Petru Bacal // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 1. – 321-324. – Bibliogr. : 10 tit.

845. Bacal, Petru. Sancţiunile economice pentru poluarea aerului atmosferic în

Republica Moldova / Petru Bacal // Economica. – 2007. – Nr 2. – P. 40-44. – Bibliogr. : 9 tit. 846. Begu, Adam. Aspecte privind realizarea monitoringului biologic pasiv şi activ în

ecosistemele forestiere şi urbane / Adam Begu, Nina Liogchii, Ala Donica // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 5 (35). – P. 1-4. – Bibliogr. : 15 tit.

847. Biomasa şi utilizarea ei în scopuri energetice / V. Arion, C. Bordeianu, A.

Boşcăneanu *et al.+; red. şt. : Valentin Arion. – Ch. : Garomond Studio, 2008. – 268 p. – Bibliogr. : p. 265-268 (50 tit.). – ISBN 978-9975-9962-1-1.

848. Biotehnologii ecologice viti-vinicole : monogr. / Boris Gaina, Jorj Ciumac, Violeta

V. Bejan [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : S. n., 2007. – 264 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-62-169-4.

849. Buburuz, D. Direcţiile prioritare de cercetare în domeniul protecţiei calităţii aerului

atmosferic în Republica Moldova / D. Buburuz; Inst. Naţ. de Econ. şi Inform. – Ch. : S. n., 2006. – 62 p. – Bibliogr. : p. 57-61 (67 tit.).

850. Bulimaga, Constantin. Elaborarea schemei de realizare practică a conceptului de

management al deşeurilor în Republica Moldova / Constantin Bulimaga // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2007. – Nr 2. – P. 150-156. – Bibliogr. : p. 155-156 (23 tit.).

851. Convenţia Ramsar şi zonele umede de importanţă internaţională în Republica

Moldova / Soc. Ecologică „BIOTICA”. – Ch. : S. n., 2008. – 84 p. – ISBN 978-9975-78-612-6.

Page 83: Buletin tematic

83

852. Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; col. red. : Simion Toma, Larisa Andronic, Tatiana Constantinov [et al.]– Ch. : S. n., 2008. – 340 p. – Bibliogr. la sfârşitul capit. – ISBN 978-9975-62-231-8.

853. Duca, Gheorghe. Asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova /

Gheorghe Duca, Vitalie Postolatii // Itinerar Strategic : rev. de studii de securitate şi apărare. – 2007. – Nr 1-2. – P. 8-23. – Bibliogr. : 8 tit.

854. Duca, Gheorghe. Controlul chimic al mediului / Gheorghe Duca, Maria Gonţa; Univ.

de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 234 p. 855. Duca, Gheorghe. Managementul deşeurilor / Gheorghe Duca, Tatiana Ţugui; Acad.

de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Regional de Mediu-Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 248 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

856. Friptuleac, Grigore. Ecologie umană / Grigore Friptuleac; USMF „Nicolae

Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2006. – 296 p. – Bibliogr. : 30 tit. – ISBN 978-9975-918-55-8.

857. Ganea, Anatol. Conservarea agrobiodiversităţii vegetale în Republica Moldova /

Anatol Ganea // Analele şt. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 208-213. – Bibliogr. : 14 tit.

858. Guceac, Ion. Etapele formării legislaţiei ecologice în Republica Moldova: aspecte

istorice / Ion Guceac, Victor Ursu // Revista Naţională de Drept. – 2007. – Nr 7. – P. 24-26. – Bibliogr. : 23 tit.

859. Hăbăşescu, Ion. Biomasa – sursă eficientă de energie renovabilă / Ion Hăbăsescu

// Akademos. – 2008. – Nr 3 (10). – P. 75-78. – Bibliogr. : 5 tit. – http://www.akademos.asm.md/

860. Hăbăşescu, Ion. Potenţialul intelectual – factor determinat al producerii surselor

regenerabile de energie / Ion Hăbăsescu // Intellectus. – 2007. – Nr 4. – P. 34-37. – Bibliogr. : 5 tit. – http://agepi.md

861. Iftodi, M. Prevenirea poluării mediului de către deşeurile de producţie şi menajare

/ M. Iftodi, T. Guvir // Mediul Ambiant. – 2006. – Nr 1. – P. 37-39. 862. Medical and biological aspects of the Chernobyl nuclear accident influence on the

population of the Republic of Moldova / I. Bahnarel, L. Coretchi, M. Moldovanu; The Min. of Health of the Rep. of Moldova, Acad. of Sciences of Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – 143 p. – Bibliogr. : p. 119-143 (257 tit.). – ISBN 978-9975-78-176-3.

863. Modificările componentelor landşaftelor sub influenţa presingului antropic /

Tatiana Constantinov, G. Sîrodoev, Maria Nedealcov *et al.+ // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 2 (299). – P. 155-160.

Page 84: Buletin tematic

84

864. Monitoringul climatic şi secetele / M. Daradur, V. Cazac, C. Mihailescu [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 184 p. – Bibliogr. p. 154-163 (190 tit.). – ISBN 978-9975-9632-1-3.

865. Port, Angela. Tehnici şi cerinţe privind securitatea biologică / Angela Port, Maria

Duca, Angela Lozan; Fondul Global de Mediu, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale. – Ch. : S. n., 2008. – 144 p. – Bibliogr. p. 142-143 (31 tit.). – ISBN 978-9975-80-166-9.

866. Prisăcari, Ion. Ecologia: de la ştiinţă la cunoştinţă / Ion Prisăcari // Consultant. –

2007. – Nr 6. – P. 3-5. – Idem în lb. engleză, rusă. 867. Sănătatea în relaţie cu mediul de existenţă : raport perfectat în baza datelor

acumulate de reţeaua de Monitoring Socio-Igienic (a. 2006) / V. Pantea, N. Opopol, I. Bahnarel [et al.]; red. şt. : N. Opopol. – Ch. : S. n., 2007. – 84 p. – ISBN 978-9975-9668-2-5.

868. Strategia utilizării surselor regenerabile de energie // Energia. – 2006. – P. 10-12.

– Idem şi în lb. rusă. 869. Surse regenerabile de energie : curs de prelegeri / Ion Sobor, Diana Caraghiaur,

Şota Nasadze [et al.]; coord : Ion Sobor; ref. şt. : Andrei Chiciuc. – Ch. : UTM, 2006. – 372 p. – Bibliogr. : p. 362-367 (136 tit.). – ISBN 978-9975-45-020-1.

870. Şalaru, Victor. Metode de determinare a calităţii apei : îndrumar metodic / Victor

Şalaru, Vasile Şalaru, Tatiana Dudnicenco; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 115 p. – Bibliogr. p. 114 (11 tit.). – ISBN 978-9975-70-744-2.

871. Terenurile agricole de o valoare naturală înaltă : primii paşi pentru Rep. Moldova

= Сельскохозяйственные территории высокой продуктивной ценности : первые шаги для Молдовы / Soc. Ecologică “Biotica”. – Ch. : Biotica, 2007. – 112 p. – ISBN 978-9975-78-500-6.

872. Ţîrdea, Teodor N. Noosferizarea şi globalizarea drept mecanisme de realizare a

dezvoltării durabile / Teodor N. Ţîrdea // Bioetica, Filosofia, Economia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii umane : materialele conf. a XII-a şt. intern., 28-29 aug. 2007. – Ch., 2007. – P. 154-162. – Bibliogr. : 22 tit.

873. Ţugui, Tatiana. Development of National Emission Factors for Solid Waste Disposal

on Land Greenhouse Gas Source Category of the National Inventory in the Republic of Moldova / Tatiana Ţugui, Gheorghe Duca, Marius Ţăranu // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 61-67. – Bibliogr. : 13 tit. – http://www.cjm.asm.md/

874. Utilizarea eficientă a energiei / Valentin Musteaţă, Ion Stratan, Vasile Cartofeanu

[et al.]; coord. : Ion Stratan; ref. şt. : Nicolae Baboi; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2006. – 212 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-9861-9-9.

875. Быкова, Е. Мониторинг индикаторов энергетической безопасности :

*моногр.+ / Е. Быкова; под ред. В. М. Постолатия; АН Респ. Молдова. Ин-т энергетики. – К. :

Page 85: Buletin tematic

85

Б. и., 2008. – 164 с. – Bibliogr. : p. 146-148 (50 tit). – (Сер. Энергетическая безопасность; Кн. 4.) . – ISBN 978-9975-62-246-2.

876. Дука, Георге. Анализ состояния энергетической безопасности Республики

Молдова / Г. Г. Дука, В. М. Постолатий, Е. В. Быкова // Управляемые электропередачи : Труды, (2001-2007) / Акад. Наук Молдовы. – 2007. – Вып. 8 (23). – Р. 93-106. – Bibliogr. : 8 tit.

877. Дука, Георге. Растительное сырье для получения горюче-смазочных

материалов и энергетическая безопасность Республики Молдова / Георге Дука, А. Крачун // Problemele energeticii regionale. – 2007. – Nr 1. – P. 13-23. – Bibliogr. : 8 tit.

878. Дука, Георге. Растительное сырье для получения горюче-смазочных

материалов и энергетическая и экологическая безопасность Республики Молдова / Георге Дука, А. Крачун, Т. Сажин // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 1 (31). – P. 38-44. – Bibliogr. : 4 tit.

879. Дука, Георге. Химико-технологические и экологические проблемы

энергетики Молдовы / Георге Дука, В. М. Постолатий // XVIII Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, 23-28 Sept. 2007 : abstr. – Moscow, 2007. – Vol. 3. – P. 133-134.

880. Зубковa, Елена. Влияние гидростроительства на экологическое состояние

реки Днестр / Елена Зубкова // Akademos. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 53-57. – http://www.akademos.asm.md/

881. Кожухарь, Тамара. Ущерб, наносимый биоразнообразию в результате

антропогенного воздействия и механизмы его предотвращения и компенсации / Тамара Кожухарь; под ред. И. Дедю, Т. Кожухарь, Т. Врабие *et al.]; Акад. Наук Респ. Молдова, Нац. Музей природы и этнографии. – К. : Б. и., 2008. – 69 p. – ISBN 978-9975-105-01-9.

882. Крачун, А. Стандарты ЕС на вредные выбросы автомобилей и качество

атмосферного воздуха в Республике Молдова / А. Крачун, Г. Дука, В. Ене // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 2 (38). – P. 6-12. – Bibliogr. : 6 tit.

883. Крупеников, И. А. Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия

деградации, пути охраны и возрождения / И. А. Крупеников; АН Молдовы. Ин-т почвоведения и агрохимии им. Н. Димо. – Ch. : Pontos, 2008. – Bibliogr. : p. 280-282. – ISBN 978-9975-102-66-7.

884. Меренюк, Г. Разработка единой (гигиенической и экологической) системы

установления предельно допустимых количеств (ПДК) ксенобиотиков в почвах Республики Молдова / Г. Меренюк // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 3 (33). – P. 23-26. – Bibliogr. : 14 tit.

885. Основы процессов обезвреживания экологически вредных отходов

виноделия / Виктор Ковалев, Ольга Ковалева, Георгий Дука [et al.]; АН Молдовы, Молд.

Page 86: Buletin tematic

86

Гос. Ун-т [et al.] – Ch. : S. n., 2007. – 344 p. – Bibliogr. p. 332-343 (137 tit.). – ISBN 978-9975-62-188-5.

Conferinţe ştiinţifice

886. Bioetica, Filosofia, Economia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii

umane : materialele conf. a 12-a şt. intern. dedicată semicentenarului catedrei Filosofie şi Bioetică şi jubileului de 70 de ani a profesorului univ., doctor habilitat în filosofie, Teodor N. Ţîrdea, 28-29 aug. 2007. – Ch. : S. n., 2007. – 397 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9817-2-9.

887. Bioetica, Filosofia, Economia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii

umane : materialele conf. a XIII-a şt., intern., 26-27 martie 2008 / red. resp. : Teodor N. Ţîrdea; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Ch. : CEP „Medicina”, 2008. – 250 p. – ISBN 978-9975-9684-1-6.

888. Managementul bazinului transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-Cadru Apelor a

Uniunii Europene = Управление бассейном трансграничной реки Днестр и Водная Рамочная Директива Европейского Союза = Transboundary Dniester River Basin Management and the EU Water Framework Directive : materialele conf. int., 2-3 оct. 2008 / col. red. : Serghei A. Andoronati, Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu *et al.+. – Ch. : S. n., 2008. – 392 p. – ISBN 978-9975-66-089-1.

889. Obsolete Pesticides in Central and Eastern European, Caucasus and Central Asia

Region : Start of Clean Up : proc. of the 9th Int. HCH and Pesticides Forum for CEECCA Countris, 20-22 sept. 2007 / ed. by John Vijgen, Valentin Pleşca, Valeriu Moşanu *et al.+. – Ch. : CEP USM, 2008. – 325 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-70-707-7.

Ştiinţa şi învăţămîntul

890. Academia de Studii Economice din Moldova / Acad. de Studii Economice din

Moldova; red.-şef. : Grigore Belostecinic. – Ch. : ASEM, 2006. – 56 p. 891. Baciu, Sergiu. Evaluarea academică – reper important în asigurarea calităţii

învăţămîntului superior / Sergiu Baciu // Modernizarea învăţămîntului superior în contextul integrării europene : materialele conf. şt. interuniv., 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 322-329.

892. Balan, Valerian. UASM la 75 de ani. Facultatea de Horticultură / Valerian Balan //

Agricultura Moldovei. – 2008. – Nr 1. – P. 22-24. 893. Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova pentru anul 2005

/ Univ. de Stat din Moldova. Dep. Cercetare şi Inovare. – Ch. : CEP USM, 2006. – 185 p. – Bibliogr. : p. 173-184. – ISBN 978-9975-70-626-1.

894. Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova pentru anul 2006

/ Univ. de Stat din Moldova. Dep. Cercetare şi Inovare; coord. : P. Chetruş, L. Gorceac. – Ch. : CEP USM, 2007. – 186 p. – ISBN 978-9975-70-101-3.

Page 87: Buletin tematic

87

895. Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova pentru anul 2007

/ Univ. de Stat din Moldova. Dep. Cercetare şi Inovare; coord. : P. Chetruş, L. Gorceac. – Ch. : CEP USM, 2008. – 192 p. – Bibliogr. : p. 179-191. – ISBN 978-9975-70-545-5.

896. Bragari, Nicolae. Repere ale activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor /

Nicolae Bragari // Modernizarea învăţămîntului superior în contextul integrării europene : materialele conf. şt. interuniv., 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 114-117. – Bibliogr. : 7 tit.

897. Cimpoieş, Gheorghe. Spre o universitate agronomică de tip european / Gheorghe

Cimpoieş // Agricultura Moldovei. – 2006. – Nr 10-11. – P. 9-14. 898. Ciocanu, Gheorghe. Misiunea şi valorile Universităţii de Stat din Moldova /

Gheorghe Ciocanu // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2008. – Nr 5 (15). – P. 5-8. – http://www.usm.md/

899. Cojocaru, Vadim. Educaţia în abordare economică : [monogr.] / Vadim Cojocaru,

Călin Făuraş; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2006. – 265 p. – Bibliogr. : p. 259-265 (81 tit.) şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-095-0.

900. Cojocaru, Vasile Gh. Calitatea în educaţie. “Managementul calităţii” / Vasile Gh.

Cojocaru; Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. – Ch. : S. n., 2007. – 267 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-78-524-2.

901. Cojocaru, Victoria. O nouă abordare a programelor de studii doctorale din

perspective Procesului Bologna / Victoria Cojocaru // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 9. – P. 26-29. – Bibliogr. : 5 tit. – http://www.usm.md/

902. Cojocaru, Victoria. Orientări strategice privind renovarea învăţămîntului superior

din Republica Moldova / Victoria Cojocaru // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2008. – Nr 5 (15). – P. 28-31. – http://www.usm.md/

903. Cojuhari, Andrei. Principiile de formare a potenţialului ştiinţific în instituţiile

universitare / Andrei Cojuhari // Rev. Economică. – 2006. – Nr 3. – P. 110-113. 904. Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţămînt

superior / Larisa Şavga, Tudor Maleca, Gheorghe Ţurcanu [et al.]; Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova, Acad. de Studii Economice din Moldova, Fundaţia Soros Moldova. – Ch. : ASEM, 2006. – 311 p. – Bibliogr. : p. 301-309 şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-75-105-6.

905. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi asistenţă

Socială : bibliogr. / Univ. de Stat "Alecu Russo" din or. Bălţi ; alcăt. : M. Fotescu, E. Scurtu; col. de red. : E. Harconiţă (red.resp.), D. Caduc. – Bălţi : S. n., 2006. – 234 p. ISBN 978-9975-931-02-1. http://libruniv.usb.md/publicatie/bibiliografice/bib/pedagogie-final.pdf

906. Cuzneţov, Larisa. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogoia familiei / Larisa

Cuzneţov; Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Ch. : CEP USM, 2008. – 624 p. – Bibliogr. : p. 607-624. – ISBN 978-9975-70-717-6.

Page 88: Buletin tematic

88

907. E bine să ştii... : (În sprijinul doctoranzilor şi post-doctoranzilor) / Nicolae Stratan,

Lidia Toderaş, Claudia Oltu [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Centrul de Instruire univ., postuniv. şi perfecţionare. – Ch. : S. n., 2008. – 92 p. – ISBN 978-9975-62-226-4.

908. Făuraş, Călin. Globalizarea şi protecţia pieţei naţionale a serviciilor educaţionale :

[în învăţămînt superior] / Călin Făuraş // Rev. Economică. – 2007. – Nr 1. – P. 132-135. 909. Florea, Serafim. Unele aspecte ale competitivităţii învăţămîntului superior din

Republica Moldova în contextul prevederilor Procesului de Bologna / Serafim Florea // Economica. – 2008. – Nr 1. – P. 118-123. – Bibliogr. : 15 tit.

910. Grădinari, Galina. Formarea competenţelor comunicative ale studenţilor prin

«Case study» : studiu monogr. / Galina Grădinari. – Ch. : S. n., 2007. – 245 p. – Bibliogr. p. 192-214 (180 tit.). – ISBN 978-9975-921-27-5.

911. Guţu, Vladimir. Învăţămîntul superior şi ştiinţa în contextul integrării europene /

Vladimir Guţu // Modernizarea învăţămîntului superior în contextul integrării europene : materialele conf. şt. interuniv., 30 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 42-47.

912. Guţu, Vladimir. Liniamente ale modernizării sistemului de învăţămînt din Republica

Moldova / Vladimir Guţu, Mihai Paiu // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2008. – Nr 5 (15). – P. 15-20. – http://www.usm.md/

913. Guţu, Vladimir. Ştiinţele educaţiei în contextul modernizării învăţămîntului

superior / Vladimir Guţu // Analele şt. Ser. Ştiinţe socioumanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – p. 86-98. – Bibliogr. : 4 tit.

914. Integrarea ştiinţei şi a învăţămîntului superior: Concepţii. Orientări. Strategii /

Vladimir Guţu, Tatiana Callo, Vasile Cojocaru [et al.]; coord. : Gh. Rusnac; Univ. de Stat din Moldova. Centrul de Politici Educaţionale. – Ch. : CEP USM, 2007. – 164 p. – Bibliogr. la sfîrşitul compart. – ISBN 978-9975-70-417-5.

915. Kraijdan, Arina. Prevederile Planului de acţiuni UE – Moldova în domeniul

învăţămîntului superior şi rolul universităţilor în implementarea acestor prevederi / Arina Kraijdan // Vectorul European al Republicii Moldova şi realizarea Planului de acţiuni. – Ch., 2006. – P. 101-107. – Bibliogr. : 9 tit.

916. Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2007 : Bibliogr. select. / Univ. de

Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; red.-coord. : Elena Harconiţă, alcăt. : Ana Nagherneac ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2008. – 110 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-931-41-0. – http://libruniv.usb.md/

917. Mândâcanu, Virgil. Educaţie. Credinţă. Umanism : [studiu] / Virgil Mândâcanu;

Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Lab. „Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice”. – Ch. : FEP „Baştina-RADOG”, 2007. – 406 p. – ISBN 978-9975-9563-9-0.

Page 89: Buletin tematic

89

918. Minciună, Vitalie. O posibilă strategie de integrare a ştiinţei cu învăţămîntul superior / Vitalie Minciună // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 9. – P. 16-21. – http://www.usm.md/

919. Moldovan-Bătrânac, Viorelia. Dezvoltarea învăţămîntului superior din Republica

Moldova / Viorelia Moldovan-Bătrânac, Galina Bulat // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 5. – P.12-17. – http://www.usm.md/

920. Nistreanu, Didina. Potenţialul ştiinţific al USMF “Nicolae Testemiţanu” drept jalon

de referinţă al patrimoniului intelectual naţional / Didina Nistreanu, Anatol Eşanu // Intelectualitatea Republicii Moldova în perioada de tranziţie (sfîrşitul sec. XX – începutul sec. XXI) : conf. şt. interuniv. : materialele comunic. şt., 3 apr. 2007. – Ch., 2007. – P. 28-34. – Bibliogr. : 8 tit.

921. Noi dimensiuni ale vocaţiei educaţionale şi ştiinţifice a Universităţii de Stat din

Moldova în contextul cunoaşterii şi realizării obiectivilor Pro Bologna : (raportul anual al rectorului USM la Şedinţa Senatuluui din 25 oct. 2005) // Analele şt. Ser. Lucrări studenţeşti. Ştiinţe reale / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 3-15.

922. Obiective Bologna: Proces de Implementare / Min. Educaţiei şi Tineretului din

Moldova, Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; resp. ed. : Mihail Grosu, Roza Dumbraveanu. – Ch. : S. n., 2008. – 267 p. – ISBN 978-9975-46-020-0.

923. Pătraşcu, Dumitru. Cultura managerială a profesorului: Teoria şi metodologia

formării : [monogr.] / Dumitru Pătraşcu, Tudor Rotaru. – Ch. : S. n., 2006. – 295 p. – Bibliogr. : p. 288-296 (237 tit). – ISBN 978-9975-78-265-4.

924. Plugaru, Lidia. Accesul tinerilor la educaţie şi calitatea învăţămîntului în Republica

Moldova / Lidia Plugaru // Economie şi Sociologie. – 2007. – Nr 1. – P. 109-117. – Bibliogr. : 12 tit.

925. Probleme învăţămîntului şi ştiinţei şi exodul „creierilor” din Republica Moldova /

Petru Gaugaş, Ştefan Tiron, Nicolae Micşanschi [et al.] // Probleme actuale ale dezvoltării social-economice a Republicii Moldova şi experienţe de dezvoltare a altor ţări : conf. şt.-practică intern., 24-25 noiemb. 2006. – Ch., 2007. – P. 82-87. – Bibliogr. : 7 tit.

926. Procesul Bologna: Experienţă naţională şi internaţională : culeg. de docum. şi

materiale / Univ. de Stat din Moldova, Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi [et al.]; elab. şi adapt. : Simion Caisîn [et al.]. – Ch. : S. n., 2007. – 236 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9944-4-6.

927. Procesul Bologna şi învăţămîntul superior medical : suport inform. / Univ. de Stat

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; elab. : Olga Cerneţchi. – Ch. : CEP Medicina, 2006. – 74 p. – ISBN 978-9975-918-62-6.

928. Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni : bibliogr. select. 2000-2005 / Min.

Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo”din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Ana Nagherneac, Varvara Ganea ; red. coord. : Elena Harconiţă ; red. : Elena Stratan, Aculina Mihaluţa. – Bălţi, 2006. – 339 p. – ISBN 978-9975-931-03-8. – http://libruniv.usb.md/

Page 90: Buletin tematic

90

929. Raport de autoevaluare a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM)

: pentru anii 2002-2007 / Univ. Liberă Intern. din Moldova; elab. : Ana Guţu. – Ch. : ULIM, 2007. – 231 p. – Publ. ale profesorilor ULIM : p. 31-54. – ISBN 978-9975-920-55-1.

930. Roman, Alexandru. La cumpănă de ani : [activitatea Acad. de Administrare Publică

pe lîngă Preş. Rep. Moldova+ / Alexandru Roman; Acad. de Administrare Publică pe lîngă Preş. Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2008. – 169 p. – Bibliogr. : p. 27 (20 tit.).

931. Rusnac, Gheorghe. Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior în contextul

Procesului de la Bologna / Gheorghe Rusnac, Vl. Guţu // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 5. – P.18-20. – Bibliogr. : 4 tit. – http://www.usm.md/

932. Rusnac, Gheorghe. Strategii de reformare a învăţămîntului superior din Republica

Moldova / Gheorghe Rusnac, Petru Chetruş // Învăţămîntul superior – tendinţe spre modernitate : materialele conf. şt. intern., 27-28 sept. 2006. – Ch., 2006. – P. 5-23.

933. Rusnac, Gheorghe. USM: Starea actuală şi perspectivele : (Raportul anual al

rectoului USM la şedinţa Senatului din 31 octombrie 2006) / Gheorghe Rusnac // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 5. – P.6-11. – http://www.usm.md/

934. Silistratu, Nicolae. Calitatea învăţămîntului superior în viziunea comunităţii

academice / Nicolae Silistratu, Ludmila Teaguliscaia // Problematica educaţiei în mileniul III: naţional, regional, european : comunic. la simpoz. şt. intern., 2-3 noiemb. 2006. – Ch., 2007. – P. 516-522.

935. Silistratu, Nicolae. Cercetarea ştiinţifică în învăţămîntul superior / Nicolae Silistratu

// Problematica educaţiei în mileniul III: naţional, regional, european : comunic. la simpoz. şt. intern., 2-3 noiemb. 2006. – Ch., 2007. – P. 495-499.

936. Silistratu, Nicolae. Valori ale educaţiei moderne : [studiu] / Nicolae Silistratu; Inst.

de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : S. n., 2006. – 176 p. – Bibliogr. : p. 172-176 (74 tit). – ISBN 978-9975-9685-0-8.

937. Sistemul de învăţămînt naţional = The national education system =

Национальная система образования / V. Ţvircun, V. Crudu, N. Velisco *et al.+; trad. în lb. engl. : Natalia Sîrghi; trad. în lb. rusă : Boris Marian; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova. – Ch. : Cartea Moldovei, 2008. – 203 p. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-60-147-4.

938. Socoliuc, Nina. Formarea competenţelor pedagogice pentru cadrele didactice din

învăţămîntul universitar / Nina Socoliuc, Victoria Cojocaru; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Consiliul Suprem pentru Ştiinţa şi Dezvoltare Tehnologică, Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi [et al.]. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007. – 160 p. – ISBN 978-9975-60-097-2.

Page 91: Buletin tematic

91

939. Stratan, Nicolae. Pregătirea cadrelor ştiinţifice – un imperativ al timpului : [despre Centrul de Instruire univ., postuniv. şi perfecţionare al AŞM] / Nicolae Stratan // Akademos. – 2007. – Nr 4. – P. 69-70. – http://www.akademos.asm.md/

940. Studii Doctorale: Experienţă şi perspective europene / Petru Todos, Valerian

Dorogan, Jorj Ciumac [et al.]; coord. : Ion Bostan; Univ. Tehnică a Moldovei. – Ch. : UTM, 2008. – 195 p. – Bibliogr. la sfîrşitul cap. – ISBN 978-9975-45-089-8.

941. Tehnologii educaţionale moderne : (proiectarea şi elaborarea tehnologiilor

didactice) / Univ. Pedagogică de Stat «Ion Creangă»; coord. : Virgil Mândâcanu. – Ch. : Pontos, 2007. – Vol. 8. – 339 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-902-91-5.

942. Teosa, Valentina. Etnicity and education in South Europe / Valentina Teosa, Irina

Şişian, Snejana Corlăteanu // Studii internaţionale. Viziuni din Moldova : publ. periodică şt.-metodică / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2007. – Nr 1 (2). – P. 20-27. – Bibliogr. : 4 tit.

943. Tiraspol State University / Min. of Education and Youth Rep. of Moldova; edited

by M. Cioban; coord. : Petru Donţoi [et al.]; transl. : Diana Stah. – Ch. : S. n., 2007. – 100 p. – ISBN 978-9975-62-209-7.

944. Toderaş, Nicolae. Aspectele racordării sistemului de învăţămînt superior la

standardele statelor membre ale Uniunii Europene: politici educaţionale şi de tineret / Nicolae Toderaş; Asoc. Pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Expert-Grup. – Ch. : S. n., 2006. – 96 p. – Bibliogr. : p. 89-97 şi în notele de subsol.

945. Todos, P. Coerenţa învăţămîntului şi cercetării ştiinţifice: şcoli doctorale / P. Todos,

Elena Muraru, P. Chetruş // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale educaţiei / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 9. – P. 5-11. – Bibliogr. : 21 tit. – http://www.usm.md/

946. Ţîrdea, Teodor N. Specificul ştiinţei şi învăţămîntului universitar în condiţiile crizei

antropoecologice / Teodor N. Ţîrdea // Filosofia şi perspectiva umană : materialele conf. şt. consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 16 noiemb. 2006. – Ch., 2007. – P. 97-102. – Bibliogr. : 9 tit.

947. Ţîrdea, Teodor N. Ştiinţa şi învăţămîntul din perspectiva paradigmei noosferice /

Teodor N. Ţîrdea // Intelectualitatea Republicii Moldova în perioada de tranziţie (sfîrşitul sec. XX – începutul sec. XXI) : conf. şt. interuniv. : materialele comunic. şt., 3 apr. 2007. – Ch., 2007. – P. 16-21. – Bibliogr. : 6 tit.

948. UASM în spaţiul european de învăţămînt superior: procesul Bologna / Univ.

Agrară de Stat din Moldova; alcăt. : Vasile Vrancean, Eugen Zacon. – Ch. : CE UASM, 2006. – 68 p. – ISBN 978-9975-9908-5-1.

949. Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi = Alecu Russo State University, Bălţi :

[ghid]. – Bălţi :University Press, 2007. – 48 p.

Page 92: Buletin tematic

92

950. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova : [prospect] / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova; coord. : Veaceslav Manolachi; fotogr. : Iurie Foca. – Ch. : USEFS, 2006. – 60 p. – Text paral. : lb. rom., engl.

951. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport: realizări şi perspective /

Veaceslav Manolachi, Anatolie Budevici, Viorel Dorgan. – Ch. : Valinex, 2007. – 188 p. – Bibliogr. : p. 185-188 (45 tit.). – ISBN 978-9975-68-015-8.

952. Zbârciog, Valeriu. Aspecte metodologice ale învăţămîntului universitar în

societatea aflată în condiţii de tranziţie la standardele europene / Valeriu Zbârciog // Învăţămîntul universitar din Rep. Moldova: dezvoltare şi tendinţe de reformare în context european. – Ch., 2006. – P. 27-30.

953. Романчук, Алексей. Наука как основное условие качества высшего

образования / Алексей Романчук // Învăţămîntul universitar din Rep. Moldova: dezvoltare şi tendinţe de reformare în context european. – Ch., 2006. – P. 44-47.

954. Саламатова, С. М. Формирование конструкторских знаний и умений у

студентов на базе инновационных технологий обучения : моногр. / С. М. Саламатова. – Ch. : UTM, 2007. – 163 p. – Bibliogr. p. 151-162 (222 tit.). – ISBN 978-9975-45-040-9.

Conferinţe ştiinţifice

955. Abordarea socio-psiho-pedagogică a problemei educaţiei incluzive : materialele

conf. intern. şt.-practice, 27 oct. 2006 / com. org. : Valentina Priţcan *et al.+; Asoc. de Caritate şi Asistenţă Soc. “Acasă”, Univ. de Stat “A. Russo” din Bălţi. – Bălţi. : S. n., 2006. – Bibliogr. la sfîrşitul art. –ISBN 978-9975-9849-0-4.

956. Academia de Administrare Publică – Centru Naţional de formare şi perfecţionare

a personalului din serviciul public : materiale ale conf. şt.-practice, 25 mai 2006 / Acad. de Administrare Publică de pe lîngă Preş. Rep. Moldova; coord. : Ala Mironic [et al.]. – Ch. : S. n., 2006. – 272 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9885-2-0.

957. Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a serviciului public

din Republica Moldova : materiale ale conf. intern. şt.-practice, 21 mai 2008 / Acad. de Administrare Publică de pe lîngă Preş. Rep. Moldova; col. red. : Victor Stepaniuc, Igor Vremea, Alexandru Roman [et al.]. – Ch. : S. n., 2008. – Vol. 1. – 2008. – 334 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9960-4-4.

958. Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional : comunic. prez. la conf. şt.

intern. în domeniul psihologiei, 28-29 oct. 2005 / Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei; coord. : A. Bolboceanu. – Ch. : Univers Pedagogic, 2006. – 249 p. – ISBN 978-9975-9950-5-4.

959. Calitatea învăţămîntului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii : materialele

conf. şt. intern., 26-27 oct. 2007 / coord. : Valentina Amariei, Maria Vasiliev. – Ch. : UTM, 2007. – 184 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-45-049-2.

Page 93: Buletin tematic

93

960. Calitatea învăţămîntului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice : materialele conf. şt. intern., 12-13 oct. 2006 / Univ. de Stat din Tiraspol; com. org. : M. Cioban (preş.) [et al.]. – Ch. : UST, 2006. – 376 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-76-010-2.

961. Calitatea procesului educaţional: aspecte cantitative şi calitative în contextul

standardelor europene : conf. şt.-practică., 4-6 apr. 2007 / coord. : Gheorghe Rudic. – Ch. : Valinex, 2007. – 39 p. – ISBN 978-9975-68-034-9.

962. Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice,

20 apr. 2007 : materialele / com. org. : Victor Axenti [et al.]; Univ. de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. – Cahul : S. n., 2007. – 240 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9751-7-9.

963. Conferinţa ştiinţifică studenţească : dedicată jubileului de 60 de ani de la fondarea

USM, 17-20 apr. 2006 : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova; com. org. : Svetlana Gaţcan [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2006. – 223 p. – ISBN 978-9975-70-637-7.

964. Cultura fizică: probleme știinţifice ale învăţămîntului și sportului : materialele

conf. şt. intern a doctoranzilor, ed. a 5-a, 26-27 oct. 2007 / col. red. : Sergiu Danail [et al.]. – Ch. : Valinex, 2007. – 357 p. – ISBN 978-9975-68-054-7.

965. Dezvoltarea învăţămîntului filosofic universitar în Republica Moldova :

materialele conf. naţ., 12-13 iun. 2008 / coord. : Eudochia Saharneanu, Pavel Vizir; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 316 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-832-6.

966. Experienţa de cercetare – componentă a formării de specialitate : materialele

conf. şt. a studenţilor, 31 oct.-1 noiemb. 2006 / col. red. : Ion Gagim [et al.]; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2006. – 283 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9555-3-9.

967. Instruirea şi cercetarea – modalităţi de integrare : conf. intern., 16 apr. 2008 /

Acad. de Studii Economice din Moldova; com. org. : Nadejda Şişcan (preş.), Eugenia Feuraş. – Ch. : ASEM, 2008. – 314 p. – ISBN 978-9975-75-419-4.

968. Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere : conf. şt.

studenţească, anul de studii 2006-2007 : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova; resp. de ed. : Larisa Codeacova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 60 p. – ISBN 978-9975-70-162-4.

969. Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere : conf. şt.

studenţească, dedicată aniversării 61 de la fondarea USM : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 41 p.

970. Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere : conf. şt.

studenţească dedicată aniversării 61 de la fondarea USM, 25 apr.-4 mai 2007 : rez. comunic. / com. org. : Dorina Sânchetru (preş.) *et al.+; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2007. – 132 p. – ISBN 978-9975-70-125-9.

Page 94: Buletin tematic

94

971. Integrarea europeană şi învăţămîntul universitar: aspecte filosofico-metodologice : materialele conf. intern., 23-24 noiemb. 2007 / coord. : Vasile Ţapoc, Eudochia Saharneanu; Univ. de Stat din Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2008. – 305 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-738-1.

972. Integrarea ştiinţei şi a învăţămîntului superior: Concepţii. Orientări. Strategii /

Vladimir Guţu, Tatiana Callo, Vasile Cojocaru *et al.+; coord. : Gheorghe Rusnac; Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică [et al.]. – Ch. : CEP USM, 2007. – 164 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-70-417-5.

973. Învăţămîntul municipal în condiţiile standardelor europene : prog. şi tezele conf.

şt.-practice / Direcţia generală educaţie, tineret şi sport al Consiliului municipal Chişinău, Centrul metodic municipal; coord. : Gheorghe Rudic. – Ch. : Valinex, 2006. – 36 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-9948-9-7.

974. Învăţămîntul pedagogic în contextul Procesului Bologna : conf. metodico-şt.

intern., 29-30 mart. 2006 / col. red. : Ion Guţu (coord.) [et al.]; Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. – Ch. : S. n., 2006. – 187 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-46-004-0.

975. Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere :

сonf. şt. intern. dedicată jubileului de 60 de ani ai Univ. de Stat din Moldova, 28 sept. 2006 : rez. comunic. / com. org. : Gheorghe Rusnac (preş.); Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2006. – Vol. 1 : Ştiinţe socio-umanistice. – 493 p. – ISBN 978-9975-70-668-1; Vol. 2 : Ştiinţe reale. – 366 p. – ISBN 978-9975-70-670-4.

976. Învăţămîntul superior – tendinţe spre modernitate : materialele conf. şt. intern.,

27-28 oct. 2006 / col. red. : Vl. Guţu [et al.]; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2006. – 547 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-687-2.

977. Învăţămîntul universitar din Republica Moldova: dezvoltare şi tendinţe de

reformare în context european : materialele conf. metodico-şt., 19 apr. 2006 / Acad. de Studii Economice din Moldova. – Ch. : ASEM, 2006. – 140 p. – ISBN 978-9975-75-111-7.

978. Modernizarea învăţămîntului superior în contextul integrării europene :

materialele conf. şt. interuniv., 30 mart. 2007 / col. red. : Dumitru Solomon; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : Evrica, 2007. – 411 p. – ISBN 978-9975-942-89-8.

979. Paradigma managementului educaţional din perspectiva integrării europene :

conf. şt.-practică, 28 iun. 2006 / coord. : Vasile Gh. Cojocaru; Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. Moldova, Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Asoc. Managerilor Educaţionali din Moldova. – Ch. : S. n., 2006. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-923-10-1.

980. Perspective moderne ale impactului societăţii contemporane asupra educaţiei

fizice şi sportului : materialele conf. şt. intern. consacrate celei de-a 55-a aniversări a învăţămîntului superior de cultură fizică şi 15 ani de la fondarea Institutuluii Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, ed. a 7-a, 26-28 sept. 2006 / com. şt. : Veaceslav Manolachi (preş. ) *et al.]. – Ch. : S. n., 2006. – 487 p. – ISBN 978-9975-9948-3-5.

Page 95: Buletin tematic

95

981. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului

preşcolar şi primar : materialele conf. şt.-practice intern., 15-16 mai 2008, ed. a 2-a / coord. : Petru Jelescu [et al.]; col. red. : Ion Guţu (preş.) *et al.+; Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. – Ch. : S. n., 2008. – 264 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-921-65-7.

982. Problematica educaţiei în mileniul III: naţional, regional, european : comunic. la

simpoz. şt. intern., 2-3 noiemb. 2006 / Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Ch. : USM, 2007. – 527 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-70-212-6.

983. Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţămîntului : conf. şt.

anuală, 14-15 mart. 2007 / Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”; coord. : Nicolae Banuh; col. red. : Virgil Mândâcanu *et al.+. – Ch. : S. n., 2007. – Vol. 1. – 411 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-921-33-6; Vol. 2. – 454 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-921-34-3.

984. Tezele celei de-a 59-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor : [Univ. Agrare de Stat din

Moldova+ / Univ. Agrară de Stat din Moldova; col. red. : A. Palii *et al.+. – Ch. : CE UASM, 2006. – 158 p. – ISBN 978-9975-9908-7-5.

985. Tineretul de azi – viitorul de mîine : conf. şt. studenţească dedicată aniversării 62

de ani de la fondarea USM, 14-18 apr. 2008 : rez. comunic. / resp. ed. : Leonid Gorceac, Tatiana Bulimaga; com. org. : Andrei Prohin (preş.); Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2008. – 338 p. – ISBN 978-9975-70-560-8.

986. Tineretul de azi – viitorul de mîine : conf. şt. studenţească dedicată aniversării 62

de ani de la fondarea USM, 12 mart. 2008 : rez. comunic. / resp. ed. : Ludmila Zbanţ, Angela Grădinaru; Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : USM, 2008. – 60 p. – ISBN 978-9975-79-713-8.

Activitatea centrelor ştiinţifico-auxiliare (biblioteci ştiinţifice, AGEPI etc.)

987. Afatin, Igor. Evoluţia informatizării Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat

“Alecu Russo” din Bălţi / Igor Afatin // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 351-353.

988. Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi

specializate din Republica Moldova / alcăt. : Dora Caduc, Elena Stratan, Lina Mihaluţa [et al.]; red. resp. : Elena Harconiţă; red bibliogr. : Galina Mostovic. – Bălţi : S. n., 2008. – 234 p. – ISBN 978-9975-931-18-2.

989. Cercetare şi dezvoltare în Bibliotecile Naţionale ale României şi Republicii

Moldova : vol. de lucrări şt. / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Bibl. Naţ. a României. – Ch. : BNRM; Bucureşti : BNR, 2008. – 172 p. – Bibliogr. : p. 171-172 (33 tit.), la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-9968-2-2 (BNRM). – ISBN 978-973-8366-08-4 (BNR).

990. Corghenci, Ludmila. Activităţi specifice managementului cunoaşterii la

Departamentul Informaţional – Biblioteconomic ULIM: conceptualizări, şi implementări /

Page 96: Buletin tematic

96

Ludmila Corghenci // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 325-328. – Bibliogr. : 9 tit.

991. Costin, Ludmila. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova: cerinţele timpului

/ Ludmila Costin // Bul. ABRM. – 2006. – Nr 2. – P. 8-11. 992. Costiuc, Tatiana. De la Societatea Informaţională la Societatea Cunoaşterii /

Tatiana Costiuc // Magazin bibliologic. – 2006. – Nr 2-3. – P. 55-58. – Bibliogr. : 6 tit. 993. Ghinculov, Silvia. Biblioteca digitală în context de reformare a învăţămîntului /

Silvia Ghinculov // Învăţămîntul universitar din Republica Moldova : dezvoltare şi tendinţe de reformare în context european. – Ch., 2006. – P. 67-69.

994. Ghinculov, Silvia. Biblioteca Ştiinţifică a ASEM la 15 ani de activitate / Silvia

Ghinculov // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 306-313.

995. Ghinculov, Silvia. Managementul informaţional în instituţiile info-documentare /

Silvia Ghinculov. – Ch. : Epigraf, 2007. – 111 p. – Bibliogr. : p. 109-110 şi la sfărşitul cap. – ISBN 978-9975-924-24-5.

996. Gologan, Larisa. Viitorul bibliotecar din Moldova prin prisma societăţii

informaţionale : o nouă viziune asupra problemelor cunoscute / Larisa Gologan // Magazin bibliologic. – 2006. – Nr 2-3. – P. 43-54. – Bibliogr. : 6 tit.

997. Gudima, Ana. Viitorul Bibliotecii ASEM în contextul evoluţiei tehnologiilor

informaţionale // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 369-371.

998. Harconiţă, Elena. Biblioteca în formarea infrastructurii intelectuale şi

informaţionale / Elena Harconiţă // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 328-332.

999. Kulikovski, Lidia. Cartea, modul nostru de a dăinui: Contribuţii la dezvoltarea

domeniului biblioteconomic : interviuri, management, instruire, biblioteci-bibliotecari, asociaţia, miscelaneu / Lidia Kulikovski; Bibl. Mun. „B. P. Hasdeu”. – Ch. : Reclama, 2006. – 266 p. – ISBN 978-9975-937-62-7.

1000. Kulikovski, Lidia. Tendinţe şi schimbări de scene în biblioteci la solicitarea viitorului

/ Lidia Kulikovski // Magazin bibliologic. – 2007. – Nr 3-4. – P. 3-6. 1001. Malai, Valeriu. Noutatea negativă a invenţiei / Valeriu Malai // Intellectus. – 2006.

– Nr 4. – P. 33-35. – http://agepi.md 1002. Mitniţcaia, Lidia. Relevarea necesităţilor informaţional-promoţionale ale

cercetătorilor din Rep. Moldova în contextul perfecţionării produselor bibliotecii / Lidia Mitniţcaia, Elena Railean // Economica. – 2006. – Nr 4. – P. 24-26.

Page 97: Buletin tematic

97

1003. Racu, Petru. Rolul bibliotecilor în promovarea proprietăţii intelectuale / Petru Racu // Intellectus. – 2007. – Nr 2. – P. 94-96. – http://agepi.md

1004. Rău, Alexe. Un fir cu plumb atârnat de un fragil şi înaripat : *st. şi cercet. filosofico-

bibliologice+ / Alexe Rău; alcăt. : Elena Turuta. – Ch. : Museum, 2007.- 337 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. – ISBN 978-9975-906-25-8.

1005. Scherlet, Ecaterina. Modernizarea serviciilor de informare în Biblioteca

Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” / Ecaterina Scherlet // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 348-351.

1006. Susarenco, Ala. Biblioteca universitară, participant activ la procesele academice şi

la activităţile curriculare / Ala Susarenco // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 371-372.

1007. Titularii brevetelor de invenţie acordate în Republica Moldova, 1994-2006 : Index

alfabetic / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM; consiliul ed. : Dorian Chiroşca (preş.) [et al.]. – Ch. : AGEPI, 2007. – 208 p. – ISBN 978-9975-9583-5-6.

1008. Ţurcan, Nelly. Arhive electronice deschise în domeniul biblioteconomiei şi al ştiinţei

informării / Nelly Ţurcan // Învăţămîntul universitar din Republica Moldova : dezvoltare şi tendinţe de reformare în context european. – Ch., 2006. – P. 72-76. – Bibliogr. : 9 tit.

1009. Ţurcanu, Nelly. Arhive electronice deschise – un nou acces la informaţia ştiinţifică /

Nelly Ţurcanu // Biblio Polis. – 2006. – Nr 2. – P. 16-19. 1010. Ţurcan, Nelly. Cercetările ştiinţifice în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei

informării / Nelly Ţurcan, Natalia Goian // Analele şt. Ser. Ştiinţe socio-umanistice : Lucrări de sinteză, 1996-2006 / Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2006. – P. 30-36.

1011. Ţurcan, Nelly. Comunicaţii ştiinţifice la începutul secolului XXI : resurse electronice

pentru ştiinţă şi cercetare în Republica Moldova / Nelly Ţurcan // Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare : concepte, experienţe, orientări : materialele conf. şt. intern., 17 oct. 2007. – Ch., 2008. – P. 84-92. – Bibliogr. : 7 tit.

1012. Райлян, Елена. Применение маркетингового подхода в деятельности

научных библиотек / Елена Райлян // Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial. – Ch., 2007. – Vol. 2. – 199-200. – Bibliogr. : 5 tit.

Conferinţe ştiinţifice

1013. Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare: concepte, experienţe, orientări : materialele conf. şt. intern., 17 oct. 2007 / dir. publ. : Andrei Galben; coord. şt. : Mihai Şleahtiţchi; red. resp. : Ludmila Corghenci, Hermina Anghelescu; Univ. Liberă. Intern. din Moldova, Dep. Inform. Bublioteconomic. – Ch. : ULIM, 2008. – 93 p. – ISBN 978-9975-934-40-4.

Page 98: Buletin tematic

98

1014. Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova : a 3-a conf. intern., 23-24 sept. 2004 / coord. : Silvia Ghinculov; red. : N. Cheradi; Acad. de Studii Economice din Moldova. Bibl. Şt. a ASEM. – Ch. : ASEM, 2006. – 81 p. – ISBN 978-9975-75-365-4.

1015. Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : comunic.

prez. la ed. a 4-a a conf. intern. şt.-pract., 24-25 noiemb. 2005 / consiliul şt.-ed. : Ştefan Novac (preş.) *et al.+ : coord. şt. : Iurie Badîr; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Ch. : AGEPI, 2006. – 216 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-911-52-8.

1016. Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : comunic.

prez. la ed. a 5-a a conf. intern. şt.-practice (16-17 noiemb. 2006) / consiliul şt.-ed. : Ştefan Novac (preş.) *et al.+; coord. şt. : Iurie Badîr. – Ch. : AGEPI, 2007. – 232 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-911-02-3.

1017. Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale : comunic.

prez. la ed. a 6-a a conf. intern. şt.-pract., 22-23 noiemb. 2007 / consiliul şt.-ed. : Dorian Chiroşca (preş.) *et al.+ : coord. şt. : Iurie Badîr; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova [et al.]. – Ch. : AGEPI, 2008. – 236 p. – Bibliogr. la sfîrşitul art. şi în notele de subsol. – ISBN 978-9975-911-52-8.

Page 99: Buletin tematic

99

Indice de nume

A

Ababii Ion · 100, 136, 137, 138, 436, 438

Ablov Antonie · (166), (383) Abramciuc Alexandru · (157) Acalovschi Iurie · 390 Afanasiev Veaceslav · 4, 77, 801 Afatin Igor · 987 Agachi Alexei · 573, 574 Agapi Liuba · 156 Ailoaie Angela · 575 Alb Lupaş A. · 476 Albu Ion · 477 Albu Svetlana · 477 Alcaz Vasile · (188) Alexianu Gh. · 158 Alexianu Şerban · (158) Alhazov Artiom · 502 Amariei Valentina · 959 Andoronati Serghei A. · 888 Andrei Hariton · 106 Andrieş A. · 42 Andrieş Andrei · 5, (172) Andrieş Lucia · 437, 443 Andrieş Serafim · 444, 445, 446,

449, 453 Andrieş Vasile · 160 Andrieş-Tabac Silviu · 6, 7, 8 Andrievschi Serghei · 527 Andriuţă Constantin · 161, 434 Andronic Arcadie · 469 Andronic Larisa · 852 Andronic S. · 570 Andrunachievici Vladimir · (513) Anei-Naconecina Antonina · 162 Anestiadi Vasile · (193) Anghelescu Hermina · 1013 Aniţoi Galina · 576 Antoci Arina · 814 Apetri Dumitru · 577, 578 Aramă Elena · 579 Arhiliuc Victoria · 580, 581, 686 Arion Valentin · 847 Arion Vladimir · 266 Armeanic A. · 498 Arnaut N. · 531 Arnăut Vsevolod · 478 Aşevschi Valentin · (288) Avornic Gheorghe · 757 Axenti Eufrosinia · 582 Axenti Victor · 748, 770, 962 Azamfirei Leonard · 390

B

Baboi Nicolae · 874 Babuc Vasile · (202), (280), 473 Babuci V. · 406 Bacal Petru · 844, 845

Baciu Sergiu · 891 Bâcu Victor · 118 Badîr Iurie · 9, 77, 1015-1017 Bahnarel I. · 862, 867 Bahnaru Vasile · 163, 583 Bajura Tudor · 504, 802 Balan Elena · 599 Balan I. · 460 Balan V. · 280 Balan Valerian · 892 Balica Ion · 394 Balmuş Clara · 671 Balmuş I. · 559 Balmuş Pavel · 628, 658, 671 Balmuş Victor · 35, 681 Baltag Dumitru · 584 Baltaga Ruslan · 390 Bantoş Alexandru · 585, 591, 659 Bantoş Ana · 586 Bantuş A. · 587 Bantuş I. · 587 Banuh Nicolae · 133, 983 Barbă Ludmila · 718 Bargan Petru · 10 Batîr Dumitru · 102, 164, 165, 166,

167, 168, 169, 170, 171, 172, (190), (192)

Băieşu Nicolae · 588, 645 Băra Ion · 334 Bărbuţă Ion · 667 Bâtcă Veronica · 589 Begu Adam · 304, 846 Bejan Valerian · 463 Bejenaru Gherman · 302 Beleavschi G. · 110 Belîi Adrian · 392 Belostecinic Grigore · 26, 564, 803,

840, 890 Belousov I. · 151 Beniuc Valentin · 590, 760, 777,

790, 835 Berejan Silviu · 147, (156), (163),

(175), (179), (194), (196), (246), (247), (254), 591, 659

Beril S. I. · 173 Berliba E. · 398 Berlinschi Petru V. · 122 Bernic Mircea · 541 Bersuker Isaak · (164), (170), 538 Berzan Vladimir · (258), 804 Beţişor Vitalie · 174, (439) Bileţchi Nicolae · 592 Bivol Grigore · 435 Bobână Gheorghe · 593-595 Bobeică Valentin · 326 Bocăneală Diana · 784 Bodarev Lilia · 144 Bodrug Ion · 141, 596 Bodrug-Lungu Valentina · 597 Bogataia Larisa · 598 Bogatencov P. · 2, 42

Bogdevici Oleg · 327 Boggs James E. · 538 Bohman I. V · (428) Boian Elena · 502 Boian Ilie · 333 Boincean B. · 468 Bolboceanu A. · 958 Bolocan Nistor · 71 Bologa M. K. · 103 Bordeianu C. · 847 Bortă Larisa · 796 Borziac Ilie · (212) Bostan Ion · 537, 569, 570, 571, 940 Boşcăneanu A. · 847 Botezatu Grigore · 645 Botnarciuc Vasile · 175 Botnari Elena · 775 Botnaru V. · 531 Botnaru Victor · 393, 394 Bounegru Tudor · 12 Braga Lilia · 599 Braga Mihai · 95, 567, 787 Bragari Nicolae · 896 Brânzilă I. · 305 Brînză Sergiu · 600 Bubulici Valeriu · 722 Buburuz D. · 849 Bucur Vasile · 836 Budevici Anatolie · 951 Bugaian Larisa · 479 Bulat Galina · 919 Bulbuc Boris · 644 Bulgaru Maria · 324, 601 Bulimaga Constantin · 850 Bulimaga Tatiana · 985 Bumbu Iacob · 306 Burdujan Victor · 104 Burian Alexandru · 623, 761, 773,

780 Burlacu Alexandru · 602 Burlacu Natalia · (237) Burtseva Ludmila · 502 Butucel Elena · 241, 249 Buzilă Varvara · 759

C

Cacean A. · 2 Caduc Dora · 532, 905, 988 Caisîn Simion · 926 Calalb Mihail · 536 Calancea Sergiu · 339 Calcîi C. · 410 Callo Tatiana · 603, 914, 972 Calmuţchi Laurenţiu · 105, 106 Calos Sergiu · 556 Cantemir Lorin · 756 Cantemir Valentina · 345 Canţâru Grigore · 604 Canţer Valeriu · 119, 176, 188, 214-

217, 258, 528, 529, 550, 570

Page 100: Buletin tematic

100

Capsîzu Valeriu · 605 Caraganciu A. · 499 Caraganciu Alexandrin · 514 Caraganciu Anatol · 520 Caraghiaur Diana · 869 Caraman Mihail · 530 Carpov Sofronie · 222 Carpov Trofim · (281) Cartofeanu Vasile · 874 Casaidi Oleg · 606 Cataranciuc Sergiu · 480 Cazac Valeriu · 302, 333, 864 Călcâi Gheorghe · 607 Cărare Viorica · 481, 482, 837 Cărăuş Margareta · 414 Căuş A. · 476 Cârlan Svetlana · 296 Ceban A. · 2 Ceban Cristina · 580, 686 Ceban Vasile · (264) Cebotari Ion · 177 Cebotari Margareta · 241, 249 Cepoi Liliana · 328, 351 Cepoi Vasile · (208) Cerneţchi Olga · 927 Certan Simion · 483, 839 Cervencov Nicolae · 685 Cheptănaru ludmila · 394 Cheradi N. · 1014 Chetruş P. · 894, 895 Chetruş Petru · 932, 945 Chetruş Viorica · 395 Chibac Gheorghe · 608 Chiciuc Andrei · 869 Chicu V. · 396 Chilimar S. · 504 Chiriac Vlad · 658 Chirilov Alexandru · 268, 329, 330 Chiroşca Dorian · 609, 1007, 1017 Chirtoacă Natalia · 686 Chirtoagă Ion · 676 Chiseliţă Vasile · 616 Chişlaru Angela · 825 Chitoroagă Valentina · 132, 159,

210, 212, 237, 240, 252, 281, 288, 295, 296

Cimpoi Mihai · (207), (291), 628, 659, 719

Cimpoieş Gh. · 13, 131, 280, 473, 489, 897

Cincilei Grigore ·(776) Cioban M. · 110, 264, 524, 943, 960 Ciobanu Anatol · 179, 242, 669 Ciobanu Constantin Ion · 610 Ciobanu L. · 126 Ciobanu Lazăr · 719 Ciobanu Ludmila · 180 Ciobu Emil · 712 Ciocanu Gheorghe · 517, 898 Ciocanu M. · 427 Ciochină Valentina · 153, 286, 309 Ciocoi Tatiana · 718 Ciorbă Valeriu · 98 Ciubotaru A. · 148 Ciubotaru Alexandru · 346

Ciubuc Natalia · 308 Ciumac Jorj · 848, 940 Cîrlan Svetlana · 237 Cîrmu Isaia · 588 Clichici Dorina · 482 Clipe Carolina · 310 Cobîneanu Sergiu · (256), 612 Cobzari Ludmila · 484 Cocârlă Pavel · 613, (702) Cocieru Mariana · 645 Cocîrţă Petru · (249), 310 Codeacova Larisa · 968 Codreanu Petru · 453 Codreanu V. · 311 Cojocari Angela · 328, 351 Cojocari Vadim · 485 Cojocaru Ana · 426 Cojocaru Eugenia · 614 Cojocaru I. · 15 Cojocaru Ion · 105, 106 Cojocaru Vadim · 474, 475, 521,

522, 523, 836, 899 Cojocaru Vasile Gh. · 900, 914, 972,

979 Cojocaru Victoria · 16, 17, 901, 902,

938 Cojocaru Violeta · 615 Cojuhari Andrei · 903 Colos Vladimir · 3 Colţun Maricica · 347 Constantinov Tatiana · (286), 312,

313, 349, 852, 863 Constantinovici Elena · 617, 667 Contiades Xenophon · 780 Copaciov Simona · 588 Corbu Haralambie · 230, 619, 629 Corcinschi Nina · 620 Corcodel Victoria · 212 Corduneanu Petru · 451 Coretchi L. · 862 Corghenci Lucia · 240 Corghenci Ludmila · 132, 159, 210,

212, 237, 240, 252, 281, 288, 295, 296, 990, 1013

Corlăteanu Nicolae · (147) Corlăteanu Snejana · 942 Cornea Sergiu · 750 Coroi Eugen · 118 Corotenco Elena · 140, 144 Costachi Gheorghe · (277), 621,

622, 681, 774 Costandoglo A. · 459 Costaş Rodica · 3 Costin Ludmila · 991 Costiuc Tatiana · 992 Coşciug Angela · 788 Coşcodan Mihai · 451 Covaliov Victor · 182, (294) Cozari Tudor · 314, 342, 350 Cozma Valeriu · 125, 183, 184 Cozub Gheorghe · (142) Creţu Ina · 822 Creţu Sergiu · 814 Crivoi Aurelia · 185, (227), 315 Crudu V. · 937

Cuciureanu Gheorghe · 18, 19, 20, 21, 22

Cucoş Diana · 623 Cucu Mariana · 484 Cujbă Rodica · 88 Curtescu Margareta · 157 Cuşcă Elena · 625 Cuşcă V. · 692 Cuşmir Vitalie · 519 Cuşnir Valeriu · 433, 725, 773 Cutasevici Lucia · 820, 821 Cuza P. · 307 Cuzneţov Larisa · 906

D

Dadu Constantin · 471 Damanciuc Gheorghe · 596 Danail Sergiu · 785, 964 Danilov Maria · 626 Daradur M. · 864 Darie Grigore · 107 Darie V. · 472 Dastic Angela · 627 David Anatolie · (287) Dediu Ion I. · 316-320 Dergaciov Valentin · 657 Derjanschi Valeriu · 341 Deseatnicova Olga · 423 Diaconu V. · 410 Dîrul Alexandru · 667 Dmitrenco Svetlana · 630 Dodick David W. · 413 Doga Eugen · (189), (197) Dohotaru L. · 154 Dolea Igor · 631 Dolgan Mihail · 144, 632-636, 643 Donciu Anatolie · 779 Donica Ala · 846 Donica Ilie · 452 Donică Andrei · 450 Donică I. · 195 Donică Ilie · 450 Doniţă N. · 307 Donos Alexei · 453 Donţoi Petru · 943 Dorgan Viorel · 951 Dorogan A. · 563 Dorogan Valentin · 637 Dorogan Valerian · 940 Dorogan Valeriu · 552, 568, 755,

756 Dragalina Galina · 321 Draganiuc Chiril · (178), (265),

(275), (284) Dragnev Demir · 101, 108, 594, 611,

676, 791 Dragnev Valeriu · 822 Drumea Anatol · 188 Drumea Luminiţa · 766 Druţă Inga · 624, 639, 713 Druţă Ion · (144), 629, (643) Duca Gheorghe · 23, 24, 25, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 67, 96, 97, 99, 109, (143), 145, 149,

Page 101: Buletin tematic

101

150, (168), 189, 190, 191, 192, 193, 196, 203, (205), 230, 269, 286, (292), 322, 326, 342, 344, 345, 346, 360, 361, 378, 381, 383, 444, 449, 462, 550, 553, 565, 570, 643, 749, 774, 805, 806, 813, 853, 854, 855, 873, 888

Duca Maria · (220), 303, 323, 865 Dudnicenco Tatiana · 870 Dulgher Ecaterina · 752 Dulgheru Valeriu · (204), (289), 537,

756 Dumanov E. · 151 Dumbrava V.-T. · 398 Dumbraveanu Roza · 922 Dumbrăveanu Albina · 713 Dumbrăveanu E. · 504 Dumbrăveanu Ion · 638 Dumbrăveanu Nicolae · 77 Dumistrăcel Stelian · 194, 585 Dumitraş Tudor · 45, 782

E

Eliade Mircea · (770) Enciu V. · 454 Enicov Igor · 518, 842 Eremia Anatol · 640, 641 Erhan Dumitru · 325, 455 Eşanu Anatol · 920 Eşanu Andrei · 629, 642, 789 Eşanu Valentina · 642 Eţco Constantin · 111, (271), 389,

399, 400 Eţco Ludmila · 112, 401

F

Făuraş Călin · 899, 908 Felea Alina · 718, 789 Fetiniuc Valentina · 43, 838 Feuraş Eugenia · 44, 836, 967 Filip Nicolae · (255), (270) Fiodorov Grigore · 644 Florea Constantin · (773) Florea Serafim · 807, 909 Foca Iurie · 950 Focşa V. · 459 Foiu Taisia · 241, 249 Fomin V. M. · 199 Fonoberova Maria · 491 Fotescu Maria · 157, 532, 905 Frecăuţeanu Alexandru · 485 Friptuleac Grigore · 200, 856 Fuior E. · 520 Furdui Teodor · 46, 47, 145, 149,

150, 153, 187, 193, 196, 201, 202, 203, 220, 232, 268, 269, 286, (293), 329, 330, 444, 813

Furdui Vlada · 309 Fuştei Nicolae · 646

G

Gabinschi Marcu · 647 Gagauz Olga · 416, 715 Gagim Ion · 966 Gaina Boris · 48, 49, 67, 69, 70, 71,

113, (140), (182), (191), 196, (222), 462, 463, 469, 848

Gajim Ştefan · 114, 204 Galaju Ion · 486, 487 Galben Andrei · 132, 554, 1013 Galeţchi Petru · (250), (263) Ganea Anatol · 857 Ganea Varvara · 618, 928 Ganea Victoria · 50, 808 Gaşin Petru · 533 Gaţcan Svetlana · 963 Gaugaş Petru · 125, 561, 925 Gavriliţă Sergiu · 129 Gavriliuc M. · 432 Gavrilov Anatol · 648 Gărbălău Nicolae · (223), (266) Geru Ion I. · 557 Gheorghiţă Eugen · 115 Gheorghiu Valeriu · 718 Gherman Diomid · 116, (180), (201),

402, 413 Gheţu Veronica · 159, 281 Ghidirim Gheorghe · (203), 206,

231, 276, 403 Ghidirim Nicolae · 404 Ghilaş Victor · 588 Ghimpu Natalia · 210, 252, 296 Ghinculov Silvia · 993, 994, 995,

1014 Gitsu Dumitru · (244) Gladchi Viorica · 321 Gladun Eugen · (198) Global Nina · 399 Glodeanu Gheorghe · 207 Goian Natalia · 1010 Gologan Larisa · 996 Goma ludmila · 399 Gonceariuc Maria · 331 Goncearova Olga · 752 Gonciarova Olga · 781 Gonţa M. · 462 Gonţa Maria · 854 Gorceac L. · 894, 895, 985 Gornea Filip · 424, 439 Gorobievschi Svetlana · 488 Gorodenco A. · 145, 470, 813 Grabazei Ana · 147 Grama Dumitru C. · (241), 649, 681 Grama Steliana · (241) Grati Aliona · 650 Graur Ana · 645 Graur Ion · 784 Grădinari Galina · 910 Grădinaru Angela · 986 Grăjdeanu T. · 420 Grebenicov E. · 515 Grecu V. V. · 720 Gribincea A. · 516 Gribincea Alexandru · 488, 808 Grimut A. · 389

Groppa Liliana · 208 Groppa Stanislav · 405 Grossu Iu. · 420 Grosu Mihail · 922 Grozavu Nistor · 562 Guceac Ion · 858 Gudima Ana · 997 Gudima K. · 154 Gudumac Eva · 209, 406 Gudumac Valentin · 423 Gulea Aurelian · (228), (285), 322,

332, 805 Guriev Valentina · 143, 144 Guţu Ana · (210), 929 Guţu Ion · 227, 651, 751, 753, 776,

974, 981 Guţu Vladimir · 652, 911, 912, 913,

914, 931, 972, 976 Guţuţui V. · 498 Guvir T. · 861 Guzun Mihail · 653

H

Hachi M. · 809 Hadârcă Ion · 27 Haheu Vasile · 654 Hanganu Aurelia · 655, 667 Hanganu Lilia · 656 Harconiţă Elena · 157, 532, 618,

905, 916, 928, 988, 998 Hasdeu B. P. · (748) Hăbăşescu Ion · 859, 860 Hâncu Andrei · 645 Hâncu Boris · 480 Hîţu D. · 408 Holban Dumitru · (262) Holban T. · 407 Hometkovski Ludmila · 210 Hotineanu Vladimir · 409 Hropotinschi Andrei · 701

I

Iarovoi Petru · (137), 211, 407 Idrisov Eleonora · 252, 288, 295 Iftodi M. · 861 Ilciuc I. · 410 Iliadi Alexandru · 409 Iliadi Gheorghe · 765 Iliasenko O. · 219 Ioniţă Mircea · (788) Iordache Florin · 488 Iovu Maria · 51 Isac-Guţul Tatiana · 332

J

Jacotă Anatol · 334, 335, 384 Jalencu Marian · 839 Jarcuţchi Ion · 101, 108, 676 Jarinova Ludmila · 213 Jelescu Petru · 981 Josanu Efim · 28

Page 102: Buletin tematic

102

Juc Victor · 590 Junghietu Gheorghe ·(165)

K

Kalguşkin Tatiana · 132, 237, 240 Khadzhi P. · 151 Klokishner Sophiya · 218 Korolevschi Svetlana · 628, 658 Korotkov Vitalie · 533 Kosenko P. · 563 Kraijdan Arina · 915 Kulikovski Lidia · (221), 241, 249,

671, 999, 1000 Kulyuk L. · 219, 550, 555, 572

L

Labutina O. · 68 Lacusta Victor · 201, (268) Lalîchin Nikolai · 302 Lealikov Iurie · (169) Lemne Vladimir · 130 Levandovskaia Tatiana · 752 Leviţchi Oleg · 654 Lica D. · 489 Liogchii Nina · 846 Lipkowski Janusz · 337 Lobanov N. · 490 Lozan A. · 303 Lozan Angela · 865 Lozan Oleg · 414 Lozovanu D. · 491 Luchian Ivan · 43 Lungu Alexandru · 492 Lungu V. · 470 Lupan A. · 68 Lupan Dumitru · 411, 412, 415 Lupaşco Andrei · 541 Lupaşco I. · 398 Lupaşcu Mihail · (145), (146), 222 Lupaşcu Tudor · 223, 224, 338, 888 Lupaşcu V. · 146 Lvovschi Evghenii · (176)

M

Madan Ecaterina · 448 Madan Ion · 225-228, 241 Magdei Eudochia · 412, 415 Malai Emilia · 418 Malai Valeriu · 1001 Malcoci V. · 692 Malcoci Vitalie · 660 Maleca Tudor · 904 Malinowski Tadeusz · (274) Manic Ștefan · 350 Manolachi Veaceslav · 950, 951,

980 Mardare I. · 534 Marian Ana · 661 Marian Grigore · 120 Marian Silvia · 662 Marin Ana · 324

Marina Vasile · 558 Marina Viorica · 558 Marinciuc Mihai · 229 Mâtcu M. · 248, 815 Mateevici, Natalia · 663 Matei C. · 815 Matei Constantin · 715 Matienco B. T. · 311 Matveevici Vera · 326 Mărgineanu Ion · 493, 810 Mândâcanu Virgil · 123, 917, 941,

983 Melenciuc Dumitru · 664 Melian Ion · 339 Melnic Boris · 54, 55, 56, (183),

(185), (209), (234), (235), 340, 665

Melnic Maria · 341 Mereuţă A. · 462 Mereuţă Ion · 666, 772 Mereuţă Mihai · 677 Micşanschi Nicolae · 925 Micu Vasile · (187) Mihailescu C. · 864 Mihailescu Constantin · 302, 327,

344, 345, 346, 347, 349 Mihaluţa Lina · 532, 618, 916, 988 Milicenco Stela · 601 Minciună Vitalie · 918 Miroliubov Trifan · 234, 235, 340 Miron Viorel · 494 Mironic Ala · 792, 956 Mişcoi Gheorghe · 121, 489, 495,

496, 811 Mitniţcaia Lidia · 59, 1002 Mîtcu Matei · 248 Mocanu Maria · 616 Mocanu Natalia · 843 Mocanu V. · 427 Mocanu Victor · 630, 758 Moldovan-Bătrânac Viorelia · 919 Moldovanu Gheorghe · 669 Moldovanu Ion · 413 Moldovanu M. · 862 Moraru Anton · 670 Moraru C. · 531 Moraru Constantin · (232) Moraru Silvia · 582 Morel Pierre · 767 Moroz Petru · (260) Moscalenco S. A. · (151), (152),

(215), 535 Moscalenco V. A. · (154), (155),

(217) Mostovic Galina · 988 Moşanu Valeriu · 889 Movileanu P. · 814 Munteanu Andrei · 342, 387 Muraru Elena · 945 Musteaţă Grigore · 456 Musteaţă Sergiu · 672 Musteaţă Simion · (253) Musteaţă V. · 236 Musteaţă Valentin · 874

N

Nagherneac Ana · 618, 916, 928 Nasadze Şota · 869 Neculiseanu Zaharia · 344 Nedealcov Maria · 863 Nedeoglo Dmitrii · 533 Nederiţă Alexandru · 497 Negru Andrei · 343, 345, 350, 386 Negru B. · 627 Negru Elena · 676 Negru Nicolae · 673 Negru Valentina · 655 Nemerenco Ala · 414 Nicic Andrei · 674 Nicolaescu A. · 824 Niculiţă Ion · 675 Nika D. L. · 299 Nikolaeva Janna · 143, 144, 152,

155 Nistreanu Didina · 920 Novac Alexandra · 812 Novac Ştefan · 1015, 1016

O

Obreja Efim · 757 Obreja G. · 396 Obuh P. · 148 Obuh Petru · 458 Odobescu Stela · 413 Ojog Igor · 702 Ojovanu Vitalie · 122 Oltu Claudia · 907 Opopol Nicolae · (200), (206), 867 Osmochescu Nicolae · 677 Overcenco Aureliu · 327

P

Pahomi Tamara · 246, 724 Paiu Mihai · 912 Paladi Gheorghe · 416, 715 Palanciuc mihail · 414 Palii A. · 984 Palii Ina · 422 Palistrant Alexandru · 492 Palistrant M. E. · 536 Panaghiu Tatiana · 288 Pantea V. · 867 Parii Boris · 233 Pascal O. · 417 Pastuh-Cubolteanu Vitalie · 123 Patron Petru · 150 Pavaliuc Petru · (251), 455 Pavlicenco Sergiu · 678 Păcuraru Veronica · 247 Pătraş Mihai · (233) Pătraşcu Dumitru · 923 Pânzaru Igor · 129 Pânzaru Iurie · 441 Pânzaru Sava · 679 Peplow E. · 42 Percinschi Natalia · 62 Perju Veaceslav · 554

Page 103: Buletin tematic

103

Perlin Yurii · (216), (218) Petrovici V. · 406 Pişcenco Marina · 63 Pîrgari Boris · 390 Platon Carolina · 703 Plăieşu Raisa · 29 Plămădeală Ana-Maria · 197 Pleşca Valentin · 889 Ploşniţă Elena · 680 Plugaru Lidia · 924 Plugaru Ştefan · (181) Pohilă Vlad · 30, 626, 663 Pojoga V. · 253 Pokatilov Evghenii · (173), (199),

(214), (299), (561) Polinger Victor Z. · 538 Popa Dumitru · (171) Popa Gheorghe · 254 Popa Iulius · 255 Popa Mihail · 513 Popovici Constantin · (141) Popovici T. · 195 Popuşoi Eugen · (278) Porcescu Sergiu · 64, 65, 66, 606 Port A. · 303 Port Angela · 865 Postan Liliana · 652 Postică Gheorghe · 212 Postolache Gheorghe · 346 Postolachi Ilarion · 257 Postolachi Valentina · 839 Postolati Vitalie · 117, 258, 853 Potâng Angela · 703 Potârniche Mihai · 144 Prisăcari Ion · 866 Prisăcari V. · 124, 440 Prisăcaru V. · 396 Prisăcaru Viorel · (136), (138), 418,

442 Priţcan Valentina · 955 Prohin Andrei · 985 Prohniţchi Stela · 250 Prus Elena · 767 Purice Mihail · (242), 682

R

Racu P. · 68 Racu Petru · 1003 Radu Zinaida ·(296) Raevschi Nicolae · 683 Railean Elena · 59, 1002 Rapcea M. · 195 Rapcea Mihail · 450, 452 Rădăuţanu Sergiu · (219), (272),

(273) Răileanu Viorica · 641, 684 Rău Alexe · 1004 Râbacov Ghenadie · 296 Remiş Vladimir · (295) Revenco Eugenia · 146 Revenco Mihail · 162, 223, (226),

266 Revenco Mircea · (259) Rimschi S. · 804

Rîbacov Ghenadie · 212 Robu Tudor · 818 Roibu Nicolae · 31 Roman Alexandru · 261, 754, 930,

957 Roman Corina · 73 Romanciuc Lidia · 73 Roşca Alexandru · 606, 681, 687,

688, 689 Roşca Alfreda · 74, 816 Roşca Ludmila · 690, 843 Roşca Petru · (252), 267, 817 Roşca S. · 764 Roşca Timofei · 691 Rotaru Anatol · 63, 75 Rotaru Arcadie · 779 Rotaru M. · 563 Rotaru Tudor · 923 Rudi Gherasim · 473 Rudi Marcu · 422 Rudic Gheorghe · 668, 961, 973 Rudic Valeriu · 220, (225), 269, 328,

351, 419 Rumleanschi Petru · 45, 782 Rusandu Ion · 80, 630, 758, 763 Rusnac E. · 692 Rusnac Gheorghe · 125, (184), 693,

694, 914, 931, 932, 933, 975 Rusnac Svetlana · 695 Rusu Ș. · 325 Rusu Alexandru · 453 Rusu E. · 457 Rusu Emil · 471 Rusu Gheorghe · 818 Rusu O. · 126, 201, 389 Rusu Ștefan · 455

S

Sabău Pop Joan · 775 Saca Victor · 694 Saharneanu Eudochia · 696, 965,

971 Sainsus V. · 815 Samoteeva Raisa · 76 Samusi Ion · (213) Sava Victor · 458 Savin Gheorghe · 463 Savin-Zgardan Angela · 697 Sânchetru Dorina · 970 Sârbu Ana · 703 Sârbu Antonina · 129 Sârodoev Ghenadii · 312 Scherlet Ecaterina · 1005 Sclifos Valeriu · 698 Scurtu Boris · 411 Scurtu Elena · 157, 532, 905 Sedleţchi Iurie · 773 Sibirschi Alexandru · (229) Sibirschi Constantin · (513) Sidorenko Anatolie · 560 Silistratu Nicolae · 934, 935, 936 Simonov Yurii · (245), 274 Sîcev Alexei · (236) Sîrbu Ion · 814

Sîrbu Parascovia · 492 Sîrodoev G. · 863 Slutu-Grama Claudia · 144, (241) Smirnov E. · 459 Smochină Andrei · (159) Sobor Ion · 869 Sochircă V. · 349 Sochircă Vitalie · 302 Sochircă Zinaida · 132, 159, 210,

237, 288, 295, 296 Socoliuc Nina · 938 Sofroni Dumitru · 428 Sofroni Mircea-Dumitru · 421 Solomon Dumitru · 500, 566, 841,

978 Soltan Inesa · 132, 210 Soltan Petru · (243), 480, 807 Sorocanu Evdokiya · 699 Spivacenco A. · 187 Spivacenco Anatolie · 819 Spînu C. · 407 Spînu Stela · 700 Staraşciuc R. · 587 Stasiev Grigore · 352 Stati Vasile · 701 Stavilă Tudor · 657 Steclari Tatiana · 422 Stepaniuc Victor · 957 Stici Ion · 275, 276 Stoicev P. · 540 Stratan Alexandru · 820, 821 Stratan Elena · 988 Stratan Elena Zinaida · 289 Stratan Ion · 874 Stratan Nicolae · 907, 939 Stratan Zinaida · 213 Stratulat O. · 498, 501 Stratulat P. · 127 Strungaru Ariadna · 324 Sturza Rodica · 423 Suruceanu Maria · 704 Susarenco Ala · 1006 Sverdlic Valentin · 822 Svetlicinâi Larisa · 676

Ş

Şalaru Vasile · 308, 870 Şalaru Victor · 308, 870 Şandru Sergiu · 390 Şaragov Natalia · 705 Şarov Igor · 702 Şavga Larisa · 904 Şcerbac Taisia · 239 Şeptelici Viorica · 826 Şeremet Victor · 503 Şişcan Nadejda · 967 Şişcan Zorina · 823 Şişian Irina · 942 Şlapac Mariana · 144, 197, 706,

707, 708, 771 Şleahtiţchi Mihai · 1013 Şofransky Zina · 709 Şoimaru V. · 710 Şpac Ion · 147

Page 104: Buletin tematic

104

Ştefaneţ Svetlana · 278 Ştefârţă Ana · 345 Şveţ Romeo · 3

T

Taran Anatolie · 424 Taran Nicolae · 469, 471 Tarhon Petru · 279 Tatarov Pavel · 423 Tărâţă Orest · 711 Tcaci N. · 824 Teaguliscaia Ludmila · 934 Teleuţă A. V. · 148 Teleuţă Alexandru · 346, 347, 353,

458 Telnov Nicolai · 722 Teosa Valentina · 712, 942 Testemiţanu Nicolae · (238), (239),

(276) Tighineanu Ion · 78, 539, 550, 560 Timco Grigore · 266 Timco Ludmila · (162) Timofti Elena · 825 Timuş A. I. · 705, 768 Timuş Andrei · 72, 79, 80, 81, 82,

714, 758 Timuş Andrei. · 427 Timuş Angela · 514, 826 Timuş Asea · 146 Timuş Victoria · 514 Tintiuc D. · 420 Tiron Ştefan · 925 Toderaş Ion · 149, 220, 232, 268,

(269), 315, 329, 330, 344, 348, 355, 382, 385, 387

Toderaş Lidia · 907 Toderaş Nicolae · 944 Todiraş V. · 460 Todos Petru · 940, 945 Toma Marcel · 129 Toma Simion · (150), 187, 232, 280,

356, 445, 447, 461, 852 Tomiţa Petru · 494, 843 Tomuleţ Valentin · 702 Topală P. · 540 Torlac Sofia · 752 Tretiacov T. · 460 Tricolici Claudia · 671 Trifăuţan Gheorghe · 588, 616 Troianowski Lidia · 594 Trombiţchi Ilia · 148 Tudor Elena · 391 Tudorache Gh. · 356 Turiţă S. · 131 Turiţă Sava · 282 Turuta Elena · 1004 Tutan Metin · 769

Ţ

Ţapoc Vasile · 971 Ţâu Nicolae · (240) Ţăranu Marius · 873

Ţislinscaia Natalia · 541 Ţîbîrnă Gheorghe · 425 Ţîrdea Teodor N. · (122), 283, 690,

872, (886), 887, 946, 947 Ţugui Tatiana · 855, 873 Ţurcan Aurelia · 83, 84 Ţurcan Elena · 237, 240 Ţurcan Nelly · 1008, 1009, 1010,

1011 Ţurcan Olga · 152, 155 Ţurcanu Dumitru · 653 Ţurcanu Eugeniu · 275, 284 Ţurcanu Gheorghe · 904 Ţurcanu Ion · (195) Ţurcanu Nicolae · 477 Ţurea Valentin · 397 Ţvircun V. · 937

U

Ungurean Petru · (471) Ungureanu Constantin · 716 Ungureanu Laurenţia · 287, 348,

387 Ungureanu V. · 827 Ungureanu Violeta · 717 Ursu A. · 307, 357-359 Ursu Sergiu · 631 Ursu Victor · 858

V

Valuţă I. · 110 Vangheli Victor · 290 Varmari Nina · 251 Varzari Elena · 655 Vasilenco Ion · 719 Vasilescu Emil · 291 Vasiliev Maria · 959 Vasilos Liubov · 426 Vatamaniuc Gheorghe · 452 Vatamanu Ion · (167), (224) Velisco N. · 937 Vicol Dragoş · 292, 293 Vicol Mircea · 287, 387 Vicol Nelu · 118, 720 Vijgen John · 889 Vitcu Dumitru · 574 Vitruk N. V. · 584 Vizir Pavel · 965 Vlad Pavel · (139), (149), (186), 360,

361 Vladimirov Mihail · 344 Vlas Mariana · 713 Voloc Alexandru · 397 Volontir Nina · 333 Volovei V. · 427 Vornic Vlad · 721, 722 Voronin Vladimir · 85 Vrabie Lidia · 723 Vrancean V. · 131 Vrancean Vasile · 948 Vremea Igor · 957 Vulpe Ana · 246, 723, 724

Z

Zabolotnaia Lilia · 611, 718, 789 Zacon Eugen · 948 Zasaviţchi Lidia · 140, 143, 144, 152,

155 Zbanţ Ludmila · 986 Zbârciog Valeriu · 952 Zhukovskii P. M. · (148) Zosim Alexandru · 725 Zubcov Elena · 348 Zubcov Nicolae · 342

А

Абакумова-Забунова Н. В. · 726 Ага Николае · 729 Алказ В. Г. · 542 Андриеш А. · 831 Анестиади В. · 362 Аникьева Т. В. · 797

Б

Бабак О. · 464 Бабичев А. К. · 547 Баженов Алексей · 828 Балан И. В. · 363 Белитченко А. К. · 547 Берг Л. С. · (298) Берзан В. П. · 543, 544, 545, 546 Берсукер Исаак · 86 Бобок Н. А. · 367 Бодруг Ион · 297 Болога М. К. · 87, 134 Борончук Г. В. · 363 Боршевский А. П. · 727 Букур Василе · 505 Буряк А. И. · 547 Быкова Е. В. · 875, 876

В

Волконович Л. · 464 Вуду Л. Ф. · 368, 369, 374

Г

Габинский М. · 728 Гаина Борис · 89, 467, 794 Гербановская Людмила · 829 Гонца М. · 467 Горбунов А. С. · 548 Греков Юрий · 729 Грибинча А. · 506 Григорьев А. И. · 388 Григорьева Г. В. · 733 Гургуров Н. Н. · 736

Д

Дергачев В. А. · 735 Дикусар А. И. · 364

Page 105: Buletin tematic

105

Долгий К. · 506 Дука Георге · 88, 89, 467, 732, 830,

831, 876, 877, 878, 879, 882, 885

Дэнилэ Аурелиан · 729

Е

Евсюкова Р. · 506 Ене В. · 882 Ерхан Д. К. · 370

Ж

Жигарев М. А. · 549 Жигэу Е. И. · 793 Жукова С. Ю. · 549 Журавель А. М. · 466

З

Злобин Сергей · 730 Зота Е. · 362 Зубковa Елена · 880

И

Ильвицкая С. В. · 731 Иовв Т. · 507 Ионова И. А. · 798

К

Кашуба В. · 831 Квилинкова Е. Н. · 732 Кетрару Н. А. · 733 Кирилюк В. П. · 365 Ковалев Виктор · 885 Ковалева Ольга · 885 Коваленко С. И. · 733, 739, 740 Кожухар В. Г. · 743 Кожухар К. С. · 743 Кожухарь Тамара · 881 Козуб Георгий · 465 Константинова Т. С. · 298, 367 Короид А. С. · 466 Королева Эльфрида · 734 Косс А. · 511 Костаки Георге · 730 Кравченко Ю. Ю. · 364 Крачун А. · 877, 878, 882 Кротенко Юрий · 508 Крупеников И. А. · 883

Л

Лакуста В. Н. · 374, 375 Ларина Ольга · 735 Локотко А. И. · 732 Лукьянец О. · 747 Лункашу М. И. · 370

М

Манзура Игорь · 735 Марчински Родика · 828 Медведев Л. Г. · 832 Мельничук О. Н. · 367 Меренюк Г. · 884 Мереуцэ А. · 467

Мигирин В. Н. · (796) Мишковец Н. М. · 833 Муравский А. С. · 509 Муравский С. Е. · 509

Н

Нагорнев В. · 362 Назария Сергей · 92 Нестеров П. И. · (300) Новаков С. З. · 736

П

Пацюк В. И. · 544, 545, 546 Петренко В. И. · 364 Пойрас Л. Н. · 300 Пойсик Михаил · 834 Покатилов Е. П. · (301) Попович К. Ф. · (297), 737, 743 Постолаки Кристина · 829 Постолатий В. М. · 543, 544, 832,

875, 876, 879 Потырнике Михай · 729 Пушкаш В. · 799

Р

Райлян Елена · 1012 Рапча М. П. · 466 Репида Л. Е. · 738 Римский В. К. · 543-546 Романчук Алексей · 953 Русу С. Ф. · 370 Рыбакин Б. · 510

С

Сажин Т. · 878 Саламатова С. М. · 954 Сафронов И. И. · 548 Сепиашвили Р. И. · 388 Синика В. С. · 739, 740 Скрипник А. А. · 741 Степанов В. П. · 741 Стратиевский К. В. · 742 Струтинский Ф. А. · 371, 372 Сычков А. Б. · 549

Т

Тащи Е. Ф. · 739, 746 Тельнов Н. П. · 740, 746 Тимуш Андрей · 94 Тодорова Людмила · 505

Топалэ Штефан · 373 Тыршу М. С. · 543

У

Урекян С. А. · 548

Ф

Фомин В. М. · 301 Фурдуй В. Ф. · 366 Фурдуй Ф. И. · 366, 368, 369, 374,

375, 388

Х

Хахеу Василе · 735

Ц

Царанов В. И. · 93, 744

Ч

Черней М. · 464 Чокинэ В. К. · 366, 368, 369, 376 Чуботару Александр · 377

Ш

Шишкан Константин · 745 Шишкан Надежда · 511 Штемберг Марк · 135

Щ

Щербакова Т. А. · 746 Щукин К. · 512

Page 106: Buletin tematic

106

Indice de titluri

________________________________________

A A tribute to academician Sergiu Radautsan · 219 Abordarea problemelor familiei monoparentale · 705 Abordarea socio-psiho-pedagogică a problemei educaţiei incluzive · 955 Academia de Administrare Publică – 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova · 957 Academia de Administrare Publică – Centru Naţional de formare şi perfecţionare a personalului din serviciul public · 956 Academia de Studii Economice din Moldova · 890 Academia de Ştiinţe a Moldovei: Istorie şi contemporaneitate. 1946-2006 · 101 Academia de Ştiinţe în lumea modernă: rolul şi structura · 1 Academic network infrastructure development · 2 Academician Nicolae V. Gerbeleu – manager of the metal-promoted reactions · 266 Academician Pavel Vlad – a distinguished researcher and ardent promoter of science · 139 Academician Tadeusz Malinowski · 274 Academicianul Boris Gaina · 140 Academicianul Boris Melnic – savant eminent şi întemeietor de şcoală · 209 Academicianul Boris Melnic: Tainele ştiinţei despre om · 183 Academicianul Constantin Popovici. Omul. Savantul. Scriitorul · 141 Academicianul Diomid Gherman – personalitate marcantă a neurologiei moderne · 201 Academicianul Gheorghe Cozub la frumosul jubileu de 70 ani · 142 Academicianul Gheorghe Duca · 143 Academicianul Gheorghe Duca – Omul cel nou al Imperiul Veşnic · 292 Academicianul Ion Druţă: prozatorul, dramaturgul, eseistul · 144 Academicianul Mihai Lupaşcu – ctitor şi patriarh al ştiinţelor agricole şi agriculturii contemporane autohtone · 145 Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi patriarh al agriculturii · 146 Academicianul Nicolae Corlăteanu, 1915-2005 · 147 Academicianul Nicolae Gărbălău – patriarh al chimiei coordinative din Moldova · 223 Academicianul P. M. Zhukovskii – 120 de ani · 148 Academicianul Pavel Vlad – savant ilustru şi promotor tenace al ştiinţei · 149 Academicianul S. A. Moscalenco – 80 ani · 151 Academicianul Silviu Berejan – mereu primul printre primii savanţi filologi din Republica Moldova · 179 Academicianul Simion Toma – personalitate marcantă în ştiinţa naţională · 150 Academicianul Sveatoslav Moscalenco · 152 Academicianul Teodor Furdui: savant, mentor, militant · 153 Academicianul V. A. Moscalenco – 80 ani · 154 Academicianul Valeriu Rudic · 225 Academicianul Vsevolod Moscalenco · 155 Academicianului Silviu Berejan – teoretician al limbajului · 254 Academy of Science of Moldova · 3 Accesul tinerilor la educaţie şi calitatea învăţămîntului în Republica Moldova · 924 Achievements and Perspectives of Modern Chemistry · 378 Activitate Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie în condiţiile implementării sistemului informaţional medical complex ·

389 Activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera

ştiinţei şi inovării în anul 2006 · 48 Activitatea didactico-ştiinţifică a Catedrei Filologie Engleză *a USM+ în anii 1996-2006 · 664 Activitatea Secţiei de Ştiinţe Economice şi Matematice în prima jumătate a anului 2007 · 495 Activitatea ştiinţifică a Catedrei Drept Civil · 608 Activitatea ştiinţifică a Catedrei Drept Constituţional şi Drept Administrativ · 612 Activitatea ştiinţifică a Catedrei Filologie Spaniolă şi Italiană · 638 Activitatea ştiinţifică a Centrului de Arheologie în anul 2007 · 598 Activitatea ştiinţifică a profesorilor Catedrei Istorie Universală · 613 Activitatea ştiinţifică la Catedra Teoria şi Istoria Dreptului · 579 Activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică (anul 2005 şi perioada 2001-2005) · 474 Activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică în anul 2006 · 475 Activităţi specifice managementului cunoaşterii la Departamentul Informaţional – Biblioteconomic ULIM: conceptualizări, şi

implementări · 990 Actualităţi în anestezie şi terapie intensivă : Sistemul cardiovascular şi sîngele · 390 Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al tumorilor organelor reproductive la femei · 428

Page 107: Buletin tematic

107

Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice · 391, 429

Actualităţi în ftiziopneumologie. Metode de limfologie clinică şi reabilitare endoecologică în pneumologie, ftiziologie şi terapie generală · 430

Actualităţi în neuropediatrie şi reabilitarea copiilor cu disabilităţi neuro-psihice · 431 Actualităţi în neuroştiinţe · 432 Actualităţi în oftalmologie · 433 Actualităţi în patologia infecţioasă şi parazitară · 434 Acumularea şi transformarea azotului în sol · 453 Adresarea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei către comunitatea ştiinţifică din ţară · 23 Afecţiunile nervului optic. Neurooftalmologie · 411 Afecţiunile septice ale acropodiilor la bovine · 454 Agricultura durabilă – necesitate şi obiectiv prioritar · 444 Agricultura durabilă, inclusiv ecologică – realizări, probleme, perspective · 468 Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea · 379 Alexandru Abramciuc · 157 Alexei Sîcev, 1924-2001 · 236 Algebraic systems and their applications in differential equations and other domains of mathematics · 513 Algoritmi ai tranziţiei: aspecte social-filozofice · 687 Alianţa Tratatului Atlanticului de Nord · 580 Amforele greceşti în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. VI – începutul sec. II a. Chr. · 663 Analiza factorială a valori de piaţă a imobilului rezidenţial · 477 Analiza filosofico-conceptuală a pedologiei ca ştiinţă fundamentală biosferologică · 352 Analiza tezelor ştiinţifice susţinute la Consiliile Ştiinţifice Specializate de pe lînga IMSP ICŞOSM şi C pe parcursul anilor 1988-

2006 · 401 Analize şi sinteze critice · 592 Anatolie Daviv – eminent cercetător al faunei preistorice a Moldovei · 287 Anatomia comparată a viţei de vie (Vitus L. · 311 Ancorat în tumultul actualităţii: Academicianul Isaak Bersuker la 80 de ani · 164 Andrei Smochină la 60 de ani · 159 Antioh Cantemir – poet, gânditor şi om politic · 593 Apele de suprafaţă · 302 Aplicarea îngrăşămintelor în agricultura durabilă · 447 Argumentarea clinico-experimentală a protecţiei dinţilor preparaţi în terapia protetică cu coroane de înveli · 257 Arhive electronice deschise în domeniul biblioteconomiei şi al ştiinţei informării · 1008 Arhive electronice deschise – un nou acces la informaţia ştiinţifică · 1009 Arta urbanismului în Republica Moldova: privire de ansamblu · 706 Asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova · 853 Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova: cerinţele timpulu · 991 Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova – 35 ani de activitate · 714 Aspecte ale cercetărilor ştiinţifice la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică · 321 Aspecte ale contribuţiei academicianului Silviu Berejan în domeniul lexicologiei şi lexicografiei · 246 Aspecte ale promovării cooperării ştiinţifice internaţionale la nivel european · 18 Aspecte de etiologie, diagnostic şi tratament ale parodontitelor marginale cronice · 395 Aspecte juridico-penale ale omorului la comandă · 575 Aspecte metodologice ale învăţămîntului universitar în societatea aflată în condiţii de tranziţie la standardele europene · 952 Aspecte metodologice în testarea plantelor modificate genetic · 303 Aspecte privind realizarea monitoringului biologic pasiv şi activ în ecosistemele forestiere şi urbane · 846 Aspecte privind stabilitatea sistemului bancar · 484 Aspecte psiho-sociale ale procesului educaţional · 958 Aspecte ştiinţifico-practice a dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova · 380 Aspectele racordării sistemului de învăţămînt superior la standardele statelor membre ale Uniunii Europene: politici

educaţionale şi de tineret · 944 Aşa a fost să fie · 116 Aşezarea şi necropola de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Budeşti · 721 Axiologia – ştiinţa despre valori · 644

B

Baza legislativă a sistemului de evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în Republica Moldova · 63 Baza legislativă şi normativă a Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi inovării · 11 Bazele ştiinţifice ale tehnologiei intensive de cultivare a vişinului · 452 Bazele teoretice ale tendinţelor de dezvoltare şi creştere economică · 819 Bibliografie selectivă a publicaţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice a UASM · 448 Biblioteca digitală în context de reformare a învăţămîntului · 993

Page 108: Buletin tematic

108

Biblioteca în formarea infrastructurii intelectuale şi informaţionale · 998 Biblioteca Ştiinţifică a ASEM la 15 ani de activitate · 994 Biblioteca universitară, participant activ la procesele academice şi la activităţile curriculare · 1006 Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova pentru anul 2005 · 893 Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova pentru anul 2006 · 894 Bilanţul activităţii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova pentru anul 2007 · 895 Bioetica, Filosofia, Economia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii umane · 886, 887 Biogeochimia acvatică – o direcţie nouă în ştinţa biogeochimică · 306 Biogeografie ecologică · 304 Biologia nevertebratelor cu elemente de ecologie şi biochimie · 339 Biomasa – sursă eficientă de energie renovabil · 859 Biomasa şi utilizarea ei în scopuri energetice · 847 BioR. Studii biomedicale şi clinice · 419 Biosferologie · 316 Biotehnologii ecologice viti-vinicole · 848 Bogdan al II-lea și Maria Oltea – părinţii lui Ștefan cel Mare și Sfânt · 642 Bogdan Petriceicu Hasdeu – un secol de nemurire · 748 Bright personality of Professor Evghenii Pokatilov · 214

C

Calea anevoioasă de la inovaţie la implementare · 12 Calitatea în educaţie. “Managementul calităţii” · 900 Calitatea învăţămîntului profesional tehnic şi cerinţele pieţei muncii · 959 Calitatea învăţămîntului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice · 960 Calitatea învăţămîntului superior în viziunea comunităţii academice · 934 Calitatea procesului educaţional: aspecte cantitative şi calitative în contextul standardelor europene · 961 Capitalul intelectual în contextul noii economii bazate pe cunoaştere · 816 Carenţa de fier în alimentaţie şi modalităţi de eradicar · 423 Carstul în gipsurile din nord-vestul Moldovei · 531 Cartea, modul nostru de a dăinui: Contribuţii la dezvoltarea domeniului biblioteconomic · 999 Catalogul publicaţiilor elaborate de bibliotecile academice, universitare şi specializate din Republica Moldova · 988 Catedra Chimie Anorganică şi Fizică *USM+. Realizări şi performanţe · 332 Catedra de epidemiologie la 40 ani de la fondare · 124 Catedra Economie, Management şi Psihopedagogie la 10 ani · 111 Catedra Istoria Românilor şi Antropologie la cea de a 60-a aniversare a USM · 675 Catedra Limbă Franceză · 582 Cavaler al cunoaşterii şi dăruirii · 226 Cefaleele, durerile faciale şi cervicale · 413 Centrul de Cercetări Medicale şi Socio-Demografice ale Familiei · 416 Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia, 1812-1918 : (între tradiţie şi politica ţaristă) · 626 Cercetare şi dezvoltare în Bibliotecile Naţionale ale României şi Republicii Moldova · 989 Cercetarea economică a tinerilor savanţi în condiţiile edificării societăţii bazate pe cunoaştere · 514 Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervaţia “Plaiul Fagului”: Rădenii Vechi · 307 Cercetarea şi inovarea – două imperative de interes public major pentru dezvoltarea ţării · 24 Cercetarea şi inovarea – instrument puternic pentru dezvoltarea economică · 812 Cercetarea ştiinţifică în învăţămîntul superior · 935 Cercetarea-inovarea şi progresul social-economic · 817 Cercetări în domeniul algoflorei · 308 Cercetări în domeniul chimiei – realizări şi perspective · 338 Cercetări în domeniul comunicării publice · 637 Cercetări ştiinţifice în cadrul Catedrei Biologie Umană şi Animală. Realizări şi perspective · 315 Cercetările ştiinţifice în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării · 1010 CERMCS International Conference of Young Scientist affiliated to the International Conference “Computer Algebra in Scientific

Computing – 2006” · 515 Chemarea inimii: Lector univiversitar Ludmila Timco · 162 Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic · 381 Chiril A. Draganiuc – 75 de ani de la naştere · 284 Chiril Draganiuc : Evocări · 275 Chiril Draganiuc, doctor habilitat în ştiinţe medicale, ministru al sănătăţii al Republicii Moldova, (1974-1990) · 178 Ciclul metodologic al cercetării ştiinţifice şi criteriile novaţiei ştiinţifice · 44 15 ani de independenţă a Republicii Moldova · 749 50 ani de la fondarea catedrei Filozofie şi Bioetică · 100 Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova · 611 Cod de bune practici agricole · 449

Page 109: Buletin tematic

109

Codul cu privire la ştiinţa şi inovare al Republicii Moldova · 14 Coerenţa învăţămîntului şi cercetării ştiinţifice: şcoli doctorale · 945 Colaborarea economică – factor de bază al integrării europene · 835 Colaborarea ştiinţifică cu ţările Uniunii Europene · 51 Colinde din sudul Basarabiei · 616 Coloana de rezistenţă a spiritualităţii autohtone şi universale · 189 Coloranţii vegetali în arta tradiţională · 709 Competitivitatea economică – obiectiv strategic al Republicii Moldova · 803 Comunicare în Sănătate Public · 414 Comunicaţii ştiinţifice la începutul secolului XXI : resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare în Republica Moldova · 1011 Concepte de bază privind rolul ştiinţei în dezvoltarea societăţii · 50 Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă şi perspectivă · 680 Concepţia cognitiv-structurală de creare a sistemelor intelectuale pentru restabilirea imaginilor · 534 Concepţia sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţămînt superior · 904 Conferenţiar universitar Ştefan Plugaru. Enzimoindicaţia enterobacteriilor cu ajutorul unor metode şi procedee rapide · 181 Conferinţa fizicienilor din Moldova CFM-2007 · 550 Conferinţa jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor consacrată celei de-a 40-a aniversări a

doctoranturii UTM · 551 Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice · 750, 962 Conferinţa ştiinţifică studenţească · 963 Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, docotoranzilor şi studenţilor · 552 Conferinţa Teoretico-Ştiinţifică Internaţională dedicată aniversării a X-a a Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine · 751 Congresul al III-lea al persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diaspora moldovenească) · 752 Congresul II a medicilor de familie din Republlica Moldova · 435 Congresul II de medicină internă cu participare internaţională · 436 Congresul naţional al imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor · 437 Connexions et perspectives en philologie contemporaine · 753 Conservarea agrobiodiversităţii vegetale în Republica Moldova · 857 Consideraţii generale privind paradigma sinergetică a autoorganizării sistemelor de cercetare-dezvoltare · 75 Consideraţiile teoriei economice asupra subdezvoltării economiei naţionale · 818 Consolidarea administraţiei publice în contextul edificării statului de drept în Republica Moldova · 754 Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii · 497 Contenciosul administrativ · 627 Continuatorul şcolii oenologilor din Moldova · 222 Contribuţia Catedrei Drept Procesual Penal şi Criminalistică *a USM+ la dezvoltarea ştiinţelor cu caracter procesual-penal şi la

formarea juristului profesionist · 631 Contribuţia comunicaţiilor nervoase interorganice la inervaţia bronhiilor şi a vaselor circulaţiei pulmonare · 160 Contribuţia ştiinţei din Moldova la realizarea programului “Unitate prin diversitate” al UE · 64 Contribuţia ştiinţelor socio-umane în dezvoltarea noosferei · 625 Contribuţie primordială la renaşterea ştiinţei autohtone · 13 Contribuţii la cercetarea graiurilor teritoriale · 682 Contribuţii la renovarea ramurii pomiculturii în Republica Moldova · 450 Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society) · 25 Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Drept · 618 Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi asistenţă Socială · 905 Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică · 532 Controlul chimic al mediului · 854 Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor · 609 Convenţia Ramsar şi zonele umede de importanţă internaţională în Republica Moldova · 851 Cooperarea economică moldo-germană în contextul integrării europene a Republicii Moldova · 810 Cooperarea ştiinţifică cu comitetul ştiinţific al Alianţei Nord-Atlantice · 5 Creator de noi metode matematico-statistice · 176 Creșterea competitivităţii și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere · 836 Creșterea economică în condiţiile internaţionalizării · 837, 838 Criterii de ştiinţificitate a terminologiei literare · 648 Cu gîndul la om · 234 Cucuteni-5000 Redivivus · 755, 756 Cultura fizică: probleme știinţifice ale învăţămîntului și sportului · 964 Cultura gălbenelelor (Calendula Officinalis L.) · 305 Cultura juridică şi prevenirea corupţiei · 757 Cultura managerială a profesorului: Teoria şi metodologia formării · 923 Cultură, interculturalitate și traducere · 624 Cunoaşterea – resursă principală a societăţii · 29 Cunoaşterea şi inovarea – calea spre competitivitate · 26 Cununa realizărilor de o viaţă · 186

Page 110: Buletin tematic

110

Cuvinte latine în limbile europene de largă circulaţie · 655

D

De la Societatea Informaţională la Societatea Cunoaşterii · 992 Decorul în lemn din arhitectura populară moldovenească · 660 Deregrările vasculare medulare vertebrogene · 402 Determinarea complexului de indicatori ai ştiinţei şi inovării pentru Republica Moldova · 83 Determinator de plante din flora Republicii Moldova · 343 Development of National Emission Factors for Solid Waste Disposal on Land Greenhouse Gas Source Category of the National

Inventory in the Republic of Moldova · 873 Devenirea capitalului intellectual şi dematerializarea activităţilor economice · 9 Dezvoltarea afacerilor în Euroregiunea Siret-Prut-Nistru: realizări și perspective · 839 Dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului în Republica Moldova timp de 20 ani:

realizări şi perspective · 127 Dezvoltarea copilului şi conduita în maladiile nutriţionale · 397 Dezvoltarea durabilă a României și Republicii Moldova în context european și mondial · 840 Dezvoltarea fiziologiei şi sanocreatologiei. Rezultate şi perspective · 309 Dezvoltarea învăţămîntului filosofic universitar în Republica Moldova · 965 Dezvoltarea învăţămîntului superior din Republica Moldova · 919 Dezvoltarea ştiinţei – la nivelul cerinţelor actuale ale societăţii · 79 Dezvoltarea ştiinţei dreptului internaţional în Republica Moldova · 581 Dezvoltarea ştiinţelor politice naţionale în condiţiile independenţei statale a Republicii Moldova · 693 Dezvoltarea turismului la începutul sec. XXI · 516 Dezvoltarea umană: Impactul proceselor de transformare a societăţii moldave · 758 Diagnosticul şi corecţia sindromului de intoxicaţie în peritonitele postoperatorii · 409 Dialog intercultural: Aspecte ale receptării literare · 577 Diaspora poloneză din Moldova: revenire la valorile culturale şi spirituale · 596 Dicţionar de paronime · 723 Dicţionar de rizodublete etimologice ale limbii române · 647 Dicţionar de sinonime · 724 Dicţionar explicativ de genetică · 334 Dicţionar explicativ și etimologic de termeni geografici · 640 Dicţionar francez-român de frazeologisme · 698 Didactica pentru adulţi din perspectiva motivaţională · 652 Dimensiuni manageriale în activitatea instituţiei info-bibliotecare: concepte, experienţe, orientări · 1013 Dimensiunile performanţei: Catedra „Filozofie şi Bioetică” a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” la

aniversarea celor 50 ani de activitate şi 70 ani de la naşterea şefului catedrei, profesor univ., academician Teodor N. Ţîrde · 122

Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură · 852 Dimitrie Cantemir: Dimensiuni ale universalităţii: Studii. Sinteze. Eseuri · 628 Dinastia Cantemireştilor. Secolele XVII-XVIII · 629 Direcţii şi realizări ştiinţifice ale Catedrei Economie. Management şi Psihopedagogie în Medicin · 399 Direcţiile dezvoltării agriculturii durabile în Moldova · 827 Direcţiile prioritare de cercetare în domeniul protecţiei calităţii aerului atmosferic în Republica Moldova · 849 Distinct savant şi organizator al ştiinţei agrare · 187 Distins eminescolog · 207 Diversitatea expresiilor culturale ale habitatului tradiţional din Republica Moldova · 759 Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale · 382 Dreptul civil. Drepturile reale. Cadastrul şi publicitatea imobiliară · 662 Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste europene · 760 Dumitru Batîr: the infinite road of the hourglass · 190

E

E bine să ştii... · 907 Ecologia populaţiilor · 317 Ecologia: de la ştiinţă la cunoştinţă · 866 Ecologie sistemică, sau ecosistemologie · 318 Ecologie umană · 856 Econometrie · 489 Economia bazată pe cunoaştere – factorul cheie pentru dezvoltarea Republicii Moldova · 826 Economia mondială ca ştiinţa. Obiectul ei de studiu. Metodologia ştiinţei mondoeconomice · 486 Economie agrară şi dezvoltarea spaţiului rural · 802

Page 111: Buletin tematic

111

Edificarea statului de drept și punerea în valoare a patrimoniului cultural, istoric și spiritual al Moldovei în contextul internaţional · 761

Educaţia în abordare economică · 899 Educaţie. Credinţă. Umanism · 917 Eficientizarea funcţionării sectorului agrar al Republicii Moldova · 820 Eficienţa economică a producerii grîului de toamnă în Republica Moldova · 825 Eficienţa şi avantajele cercetării sistemice · 175 Elaborarea schemei de realizare practică a conceptului de management al deşeurilor în Republica Moldova · 850 Elemente de antropologie · 324 Elemente de drept public · 587 Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica Moldova · 110 Elemente de lexicologie şi lexicografie · 583 Eminent savant şi pomicultor · 195 Eminent savant şi promotor al limbii române · 196 Eminesciene, Druţiene, Vierene: (o hermeneutică a imaginarului celor mai mari scriitori naţionali) · 632 Epidemiologie de intervenţie · 396 Epilepsia copilului mic · 410 Epoca Elinismului: actualitatea și contemporaneitatea · 762 Eseuri şi profiluri literare · 578 Etapele formării legislaţiei ecologice în Republica Moldova: aspecte istorice · 858 Etimologii și alte studii de lingvistică · 683 Etnicity and education in South Europe · 942 Eugen Doga: compozitor, academician · 197 Eugen Gladun la vîrstă de 70 de ani · 198 Evaluarea academică – reper important în asigurarea calităţii învăţămîntului superio · 891 Evaluarea comparativă a standardelor şi normelor UE cu privire la cercetare, dezvoltare şi ştiinţă · 62 Evaluarea funcţională respiratorie · 393 Evolution and achievements of Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova · 103 Evoluţia cercetărilor experimentale în fizică semiconductorilor la Universitatea de Stat din Moldova · 533 Evoluţia cercetărilor ştiinţifice în cadrul Catedrei Chimie Industrială şi Ecologică · 326 Evoluţia cercetărilor ştiinţifice la Catedra Dreptul Antreprenoriatului · 614 Evoluţia economiei agriculturii Republicii Moldova · 821 Evoluţia informatizării Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi · 987 Evoluţia ştiinţei dreptului penal la hotar de milenii · 600 Evoluţia ştiinţei politice universitare (la 15 ani ai independenţei Republicii Moldova) · 694 Experienţa de cercetare – componentă a formării de specialitate · 966 Extension of regional and international connectivity of RENAM network · 42 Externalizarea ştiinţifică în contextul internaţionalizării domeniului de cercetare – dezvoltare · 19

F

Factorul confesional în relaţiile internaţionale · 590 Faţa ascunsă a cuvîntului · 619 Făclier al ştiinţei medicale · 136 Fântâni şi izvoare · 327 Fenomenul artistic Ion Druţă · 643 Fenomenul mediatic-comunicaţional ca obiect şi subiect al cercetării ştiinţifice · 653 Feţele nevăzute ale manuscriselor de poezie · 633 Ficatul şi alcoolul · 398 Ficobiotehnologia – direcţie ştiinţifică de perspectivă pentru Republica Moldova · 351 Ficobiotehnologie – cercetări fundamentale şi realizări practice · 328 V International Conference on Information Technologies · 553 Fiinţa eminesciană · 291 File din istoria învăţămîntului matematic în Moldova din secolul XV până la începutul secolului al XX-lea · 106 File din viaţa tatălui meu · 158 Filosofia și perspectiva umană · 763 Filosofia ştiinţei : aspecte metodologice şi axiologice · 45 Filosofia, știinţele socio-umane și învăţămîntul poliţienesc · 764 Filozofia antică şi importanţa acesteia în lumea contemporan · 765 Filozofia cercetării. Elaborarea lucrărilor ştiinţifice : suport de curs masterat · 76 Finanţarea şi valorificarea alocaţiilor bugetare în sfera ştiinţei şi inovării · 46 Finanţarea ştiinţei şi valorificarea mijloacelor publice în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2006 · 47 First International Congress of the Society of Anesthesiology and Reanimatology of the Republic of Moldova · 438 1

st International Workshop on Information Technologies and Security · 554

Fiziologia şi biochimia vegetală – istorie, prezent şi perspectivă · 356

Page 112: Buletin tematic

112

Fluturii · 314 Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului · 645 Folclorul și contemporaneitatea: conservarea, revitalizarea și valorificarea culturii tradiţionale · 766 Fondator al noilor direcţii de cercetare-dezvoltare · 202 Fondator şi promovator a pomiculturii intensive · 280 Formarea competenţelor comunicative ale studenţilor prin «Case study» · 910 Formarea competenţelor pedagogice pentru cadrele didactice din învăţămîntul universitar · 938 Formarea conştiinţei de gen a populaţiei · 597 Formarea modelului naţional al ştiinţei · 54 Formaţiunile chistice la copii. Prezentare de cazuri clinice rarisim · 406 4

th International Confernce on Materials Science and Condenced Matter Physics · 555

Francofonia ca vector al comunicării = La franco polyphonie comme vecteur de la communication · 767 From crystallography to supramolecular chemistry · 337 Funcţii Green pentru ecuaţia Poisson · 503

G

Gagauzlarin kalendar adetleri: Etnolingvistik aarastirmasi · 699 Genetica în Academia de Ştiinţe a Moldovei : realizări şi perspective · 335 Gheorghe Duca şi contribuţia la „Knowledge Society” · 28 Gheorghe Duca şi strategia schimbării : contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere · 27 Gheorghe Duca, academician · 205 Gheorghe Junghietu: Savant şi arhitect al învăţămîntului universitar · 165 Globalizarea şi protecţia pieţei naţionale a serviciilor educaţionale · 908 Guţu Ana – Femeia în căutarea adevărului · 210

H

Hazardurile naturale · 333 Hepatita virală B: (etiologie, epidemiologie, diagnostic tratament şi profilaxie) · 407 Heredodegenerescenţe progresive ale encefalulu · 405 His life was a legend: Antonie Ablov, (1905-1978) · 166

I

Ilie Borziac la 60 de ani · 212 Impactul transporturilor asupra dezvoltării relaţiilor economice internaţionale · 841 In memory of Professor Perlin Yurii Evgenievich · 218 Inadaptatul în proza românească interbelică : structura tipologică și valoarea lui estetică · 576 Ingineria şi Protecţia Apelor. Ingineria Mediului · 556 Iniţiator al noilor direcţii ştiinţifice în enologie · 191 Inovarea – o formă a creativităţii umane · 16 Inovarea şi competitivitatea în ştiinţă – chezăşie a integrării în spaţiul european · 32 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii şi Sănătăţii Mamei şi Copilului la 25 de ani: istoria, activitatea ştiinţifică şi

perspectivele · 112 Institutul de Energetică: Rezultatele ştiinţifice principale pe perioada 1955-2006 · 117 Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie (INN) – paşi şi devenire: (o istorie a timpului) · 126 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei la 65 de ani: File de istorie · 118 Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară la 50 de ani de activitate · 107 Institutul Patrimoniului Cultural · 657 Instruirea şi cercetarea – modalităţi de integrare · 967 Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere · 968, 969, 970 Integrarea europeană şi învăţămîntul universitar: aspecte filosofico-metodologice · 971 Integrarea ştiinţei şi a învăţămîntului superior: Concepţii. Orientări. Strategii · 914, 972 Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior în contextul Procesului de la Bologna · 931 Integritatea teritorială a statelor şi inviolabilitatea frontierelor – principii fundamentale ale dreptului internaţional contemporan

· 677 Intelectualitatea Republicii Moldova în perioada de tranziţie (sfîrşitul sec. XX-începutul sec. XXI) · 95 Intensificarea activităţii civice şi autoafirmării tineretului – imperativul timpului · 768 Intensificarea procesului de amestecare în malaxoarele cu organe de lucru în formă de bare · 527 Interferenţe cultural-cronologice în nord-vestul Pontului Euxin la finele mil. II-începutul mil. I a Chr. · 674 International Conference of Young Researches · 96, 97, 98 Introducere în ecologie · 319 Ion Samusi la 80 de ani · 213

Page 113: Buletin tematic

113

Ion Vatamanu chimist de certă valoare · 224 Ion Vatamanu, necunoscutul · 167 Ipostaze ale literarurii române vechi şi premoderne · 658 Istoria Facultăţii de Agronomie *a UASM+ · 104 Istoria gîndirii pedagogice în Republica Moldova – Epoca Marii Degradări : (anii 1992-2003) · 123 istoria Moldovei şi Ţării Româneşti sub ocupaţia rusă, (1806-1812) · 573 Istoria sistemului naţional de proprietate intelectuală în date şi imagini: 1992-2007 · 114 Itinerar arhivistic: Interpretări istorico-literare, schiţe şi portrete scriitoriceşti · 679 Itinerar sociolingvistic · 591

Î

Împrumuturile publice interne · 501 În căutarea propriei identităţii · 692 Învăţămîntul municipal în condiţiile standardelor europene · 973 Învăţămîntul pedagogic în contextul Procesului Bologna · 974 Învăţămîntul primar din Bucovina (1774-1918) · 716 Învăţămîntul superior – tendinţe spre modernitate · 976 Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere · 975 Învăţămîntul superior şi ştiinţa în contextul integrării europene · 911 Învăţămîntul universitar din Republica Moldova: dezvoltare şi tendinţe de reformare în context european · 977

K

Kibatek edebiyat sempozyumu, XIV · 769

L

La cumpănă de ani · 930 Legături de suflet · 194 Legislaţia de mediu a Republicii Moldova · 336 Legislaţia ecologică a Republicii Moldova · 310 Lider ţn ştiinţă poate deveni doar savantul ce dispune de aptitudini genetice şi fiziologice creative, sociabilitate şi o enormă

capacitate de muncă · 220 Lidia Kulikovski · 221 Limba română este patria mea : studii, comunicări, documente · 659 Limitele ecologice ale dezvoltării şi strategiei economice: aspecte globale şi naţionale · 844 Liniamente ale modernizării sistemului de învăţămînt din Republica Moldova · 912 Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul

2006 · 52 Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul

2007 · 53 Localităţile Republicii Moldova · 641 Lucrările profesorilor şi colaboratorilor · 916 Lumini în interbelic : Proza şi poezia în presa românească din Basarabia, 1918-1944 · 589

M

Magnetic Resonance in Condenced Matter · 557 Malformaţii congenitale cardiace · 422 Management în sistemul de sănătate · 400 Managementul bazinului transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-Cadru Apelor a Uniunii Europene · 888 Managementul deşeurilor · 855 Managementul informaţional în instituţiile info-documentare · 995 Managementul inovaţional şi eficienţa activităţilor de cercetare-dezvoltare · 10 Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Moldova · 1014 Managementul resurselor turistice din Republica Moldova · 494 Managementul strategic al costurilor · 479 Matematică aplicată în economie · 476 Materialele Congresului VI al Ortopezilor-Traumatologilor din Republica Moldova · 439 Mathematics & Information Technologies (MITRE-2008): research and education · 517 Mecanica solidelor · 558 Medical and biological aspects of the Chernobyl nuclear accident influence on the population of the Republic of Moldova · 862

Page 114: Buletin tematic

114

Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, (1961-2006) · 230 Membrii corespondenţi ai AŞM aleşi la 3 aprilie 2007 · 57 Membrii secţiei de ştiinţe medicale: Activitatea ştiinţifică şi managerială : 60 de ani de la fondarea Academiei de Ştiinţe a

Moldovei · 231 Membrii titulari ai AŞM aleşi la 3 aprilie 2007 · 58 Membru correspondent Constantin Moraru – savant cu o biografie unicală · 232 Metode de creare a tipului de taurine Bălţat cu Negru Moldovenesc · 459 Metode de determinare a calităţii apei · 870 Metodologia istoriei · 670 Mic dicţionar de termeni lingvistici · 667 Mică enciclopedie la psihopedagogie · 668 Microelectronics and Computer Science · 559 Mihai Pătraş · 233 Mircea Eliade – un geniu al istoriei, filosofiei şi creaţiei literar · 770 Misiunea şi valorile Universităţii de Stat din Moldova · 898 Modalităţi de ajustare a sistemului managerial autohton la exigenţele economiei concurenţiale · 483 Modalităţi de eficientizare a managementului în condiţiile economiei concurenţiale · 518 Modelarea matematică, optimizarea şi tehnologiile informaţionale în contextul cercetărilor ştiinţifice şi a procesului de instruire

în cadrul ATIC · 500 Modernizarea învăţămîntului superior în contextul integrării europene · 978 Modernizarea serviciilor de informare în Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” · 1005 Modificările componentelor landşaftelor sub influenţa presingului antropic · 863 Moldovan Research and Development Association · 60 Moldovenii din Ucraina · 701 Monitoringul climatic şi secetele · 864 Moștenirea literar-spirituală a dinastiei de carturari Hajdău – Hasdeu în bibliotecile chișinăuene · 671 Motivaţia locuţiunilor verbale romănești: probleme ale aspectualităţii · 697 Muzeul ştiinţei, o autentică inovaţie muzeologică · 61

N

Nanoscale Phenomena – Fundamentals and Applications · 560 Nanotehnologii: de la cercetări ştiinţifice la afaceri · 539 Natalia Burlacu · 237 Neliniştea memoriei: Evoluţia chimiei în Moldova şi avatarurile vieţii. Sinteze. Portrete. Medalioane. Reflecţii · 102 Nematoda Ditylenchus dispaci (Kuhn, 1857) Filipjev, 1936 la culturile gen. Allium · 341 Neologismul în structura stilistică a limbii române actuale · 639 Nevertebrate · 344 Nicolae Opopol – savant, medic-igienist de performanţă · 200 Nicolae Testemiţanu · 238, 239 Nicolae Testemiţanu – viguros stejar al neamului · 276 Nicolae Ţâu la 60 de ani · 240 Noi cercetări de literatură universală şi comparată · 678 Noi dimensiuni ale vocaţiei educaţionale şi ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova în contextul cunoaşterii şi realizării

obiectivilor Pro Bologna · 921 Noi forme şi dimensiuni ale cooperării tehnico-ştiinţifice · 65 Noi surse de finanţare a ştiinţei – noi posibilităţi de dezvoltare şi integrare în cercetarea internaţională · 74 Noi tehnologii în vinificaţia Moldovei · 469 Noosferizarea şi globalizarea drept mecanisme de realizare a dezvoltării durabile · 872 Noutatea negativă a invenţiei · 1001

O

O carte despre ştiinţa şi mediu · 31 O exemplară prezenţă carismatică – academicianul Teodor Furdui · 293 O familie de intelectuali basarabeni: Claudia Slutu-Grama, Dumitru C. Grama, Steliana Grama · 241 O istorie a regiunii Transnistrene din cele mai vechi timpuri pînă în prezent · 676 O longevitate profesionistă în serviciul medicinii preventive · 177 O nouă abordare a programelor de studii doctorale din perspective Procesului Bologna · 901 O nouă disciplină comparată · 707 O pedagogie a integralităţii: teorie și practică · 603 O posibilă strategie de integrare a ştiinţei cu învăţămîntul superior · 918 Obiective Bologna: Proces de Implementare · 922 Obsolete Pesticides in Central and Eastern European, Caucasus and Central Asia Region · 889

Page 115: Buletin tematic

115

Oenologia moldavă: realitatea şi perspectivele · 457 Omagiu profesorului universitar Mihail Purice la 70 de ani · 242 Omul · 340 Omul – problemă prioritară a ştiinţei · 55 „Omul şi Universul” – societatea ştiinţifică de studiere şi cunoaştere complexă a omului · 665 Omul ştiinţei, omul cetăţii · 243 On the occasion of the 70th birthday of Yurii Simonov · 245 On the occasion of the 75th birthday of academician Dumitru Gitsu · 244 Opera mitropolitului Dosoftei în contextul culturii spirituale sud-est şi est europene (a doua jumătate a sec. al XVII-lea) · 646 Opera ştiinţifică a academicianului Boris Melnic, profesor universitar · 185 Operaţia cezariana în obstetrica contemporană · 415 Oportunităţi pentru comunităţile ştiinţifice din ţările origine · 66 Optimal flows in dynamic networks · 491 Optimizarea educaţiei pentru sănătate după modelul infecţiilor intestinale · 418 Optimizarea regimurilor nutritive ale solurilor şi productivitatea plantelor de cultură · 445 Optimizarea supravegherii epidemiologice · 440 Organizarea ştiinţei şi a procesului inovaţional pe teritoriul postsovetic: experienţa Republicii Moldova · 33 Organizaţiile economice internaţionale · 487 Orientări strategice privind renovarea învăţămîntului superior din Republica Moldova · 902 Outstanding physicist and prominent personality of Moldova Professor Sveatoslav Moskalenko at his 80

th anniversary · 215

P

Pagini din istoria invăţămîntului matematic în Moldova: (Secolul XV pînă la începutul secolului al XX-lea) · 105 Paradigma managementului educaţional din perspectiva integrării europene · 979 Parametrii investigaţiilor ştiinţifice ale literaţilor · 634 Patriarhul neurologiei autohtone · 180 Păsări · 342 Pedagogul şi savantul Matei Mîtcu · 248 Pedologia în Academia de Ştiinţe a Moldovei · 357 Pedologia modernă în dezvoltarea agriculturii ecologice · 470 Perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi calculării costului în subcomplexul de sfeclă de zahăr · 485 Perfecţionarea evaluării statistice a activităţii ştiinţifice şi inovaţionale · 84 Perfecţionarea managementului strategic al ştiinţei şi învăţămîntului în economia globală informaţională · 823 Personalitate de vază a intelectualităţii naţionale · 204 Perspective moderne ale impactului societăţii contemporane asupra educaţiei fizice şi sportului · 980 Petru Cocîrţă – devotat ştiinţei şi naturii · 249 Petru Galeţchi, (1938-2004) · 250 Petru Iarovoi – unul dintre patriarhii serviciului sanitaro-epidemiologic din Republica Moldova · 137 Petru Pavaliuc – la 70 ani · 251 Petru Roşca la 70 de ani · 252 Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry · 383 Physics and engineering in the research centres of Republic of Moldova: Retrospective view on the activities in the past 60

years of the Academy of Sciences of Moldova and perspective view on the future investigations · 119 Physics of low-dimensional structures · 561 Piaţa liberalizată de energie electrică. Structura, mecanismul de formare a preţurilor şi instrumente de management a riscului ·

804 Pierderile reproductive în context cu situaţia demografică actuală în Republica Moldova · 267 Plante cu flori – II. Clasa Magnoliopsida. Subclasele : Dileniidae, Lamiidae, Asteridae · 345 Plante cu flori – III. Clasa Liliopsida. Subclasele : Alismatidae, Liliidae, Arecidae · 346 Plante medicinal · 347 Plante medicinale şi aromatice cultivat · 331 Pledoarie pentru umanizarea chimiei, a ştiinţei, a societăţii · 30 Pneumonitele interstiţiale idiopatice · 394 Poezia contemporană, mod de existenţă în Metaforă şi Idee · 635 Poezia de opoziţie din Republica Moldova în perioada de „stagnare” · 636 Poezia muncii ştiinţifice. Savanta profesoară Aurelia Crivoi · 227 Poezie şi publicistică. Interferenţa limbajelor · 620 Polifracturile oaselor aparatului locomotor şi consecinţele lor · 174 Politică şi planificare lingvistică de la teorie la practică · 669 Politici în sfera ştiinţei şi inovării în sectorul agroindustrial în contextul dezvoltării durabile a agriculturii şi integrării europene ·

813 Populaţia rurală a Republicii Moldova: cercetare geodemografică · 809 Portretul unui Om al faptelor · 256 Potenţialul adaptiv şi productiv al bovinelor la acţiunea factorilor stresogeni · 455

Page 116: Buletin tematic

116

Potenţialul intelectual – factor determinat al producerii surselor regenerabile de energie · 860 Potenţialul ştiinţific al RM – sistem informaţional de perspectivă al sferei ştiinţei şi inovării · 15 Potenţialul ştiinţific al USMF “Nicolae Testemiţanu” drept jalon de referinţă al patrimoniului intelectual naţional · 920 Potenţialul turistic al Republicii Moldova · 807 Pregătirea cadrelor ştiinţifice – un imperativ al timpului · 939 Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învăţămîntului preşcolar şi primar · 981 Premisele apariţiei culturii antice greceşti şi importanţa ei pentru civilizaţia europeană · 771 Preocupări contemporane ale psihologiei sociale · 695 Prestaţia ştiinţelor socio-umane : (istorie, filologie, filozofie) în condiţiile independenţei Republicii Moldov · 673 Prevederea tehnologică – instrument modern de elaborare şi promovare a politicilor ştiinţifice şi tehnologice · 20 Prevederile Planului de acţiuni UE – Moldova în domeniul învăţămîntului superior şi rolul universităţilor în implementarea

acestor prevederi · 915 Prevenirea poluării mediului de către deşeurile de producţie şi menajare · 861 Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească : (secolul al XIX-lea – prima jumătate a sec. al XX-lea) · 594 Prima Facultate inginerească în Moldova · 120 Prin religie şi ştiinţă spre pace şi umanism · 772 Principalele alternative ale detenţiunii penitenciare în dreptul penal contemporan · 725 Principiile de formare a potenţialului ştiinţific în instituţiile universitare · 903 Priorităţile de dezvoltare a domeniului cercetărilor ştiinţifice economice în Republica Moldova · 481 Privirea Euridicei : Lirica feminină din Basarabia. Anii ‘20-’30 · 650 Problematica educaţiei în mileniul III: naţional, regional, european · 982 Probleme actuale ale dezvoltării social-economice a Republicii Moldova şi experienţe de dezvoltare a altor ţări · 842 Probleme actuale ale filosofiei contemporane · 696 Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor · 384 Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european · 773 Probleme actuale ale protecţiei şi valorificării durabile a diversităţii lumii animale · 385 Probleme actuale ale ştiinţei dreptului · 621 Probleme actuale ale ştiinţelor socioumane în condiţiile integrării europene · 774 Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului · 562 Probleme actuale în domeniul protecţiei drepturilor omului · 775 Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul geometriei discrete şi algebrei · 492 Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul informaticii · 478 Probleme ale dezvoltării economiei de piaţă şi dreptului în condiţiile actuale · 519 Probleme ale edificării statului de drept în Republica Moldova · 681 Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţămîntului · 983 Probleme de lingvistică generală şi romanică · 776 Probleme învăţămîntului şi ştiinţei şi exodul „creierilor” din Republica Moldova · 925 Probleme şi strategii de dezvoltare ale sistemului financiar · 520 Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale · 1015, 1016, 1017 Problemele de abordare a politicii industriale în lumea contemporană · 482 Problemele dezvoltării instruirii şi ştinţei economice în Republica Moldova: aspecte instituţionale şi priorităţi · 605 Procese integraţionişte europene: aspecte politologice, economice, juridice şi lingvistice · 777 Procese optice şi fotoelectrice în materialele semiconductoare A

IIIB

VI, A

IIB

VI şi dielectric oxide · 530

Procesul Bologna şi învăţămîntul superior medical · 927 Procesul Bologna: Experienţă naţională şi internaţională · 926 Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est · 778 Profesor universitar Mircea Revenco. Actualităţi şi perspective în depresii · 259 Profesor universitar Petru Moroz. Profilaxia chirurgicală în ortopedia şi traumatologia pediatrică · 260 Profesorii Academiei · 261 Profesorii universitari ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 1933-2008 · 282 Profesorul Dumitru Holban : 70 ani · 262 Profesorul Eugen Popuşoi · 278 Profesorul Simion Musteaţă – la 60 · 253 Profesorul universitar Petru Galeţchi. Particularităţile evoluţiei în experienţă a procesului infecţios cauzat de stafilococi

antibiorezistenţi şi influenţa lui asupra penicilinoterapiei · 263 Profesorul universitar Viorel Prisacari la 60 de ani · 138 Profesorul Vasile Ceban: 90 ani de viaţă şi 65 ani de activitate profesională · 264 Professor Yurii Perlin – the architect and the founder of the first school for theoretical physics in the Republic of Moldova · 216 Profilaxia maladiilor – garanţia sănătăţii · 441 Programe de stat şi programe pentru tineri cercetători · 78 Programul STEP: dezvoltarea pieţei inovaţiilor · 73 Progrese şi perspective în reprimarea corupţiei · 779 Proiectele din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat pe anul 2006 · 67 Promotor al ştiinţelor terestre · 188

Page 117: Buletin tematic

117

Pronosticul şi strategia dezvoltării chimiei în funcţie de tendinţele de dezvoltare a ştiinţei şi necesităţile practice ale economiei naţionale · 805

Protecţia diplomatică a naţionalilor în dreptul internaţional publi · 623 Protecţia integrată şi asigurarea calităţii produselor agroalimentare depozitate · 460 Protecţia patrimoniului arheologic: Legislaţia Republicii Moldova şi SUA · 672 Pruteni. Un centru de olărie dacic din epoca roman · 722 Publicaţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni · 928 Purtător de idei inovatoare · 258

R

Radio electronics, informatics and technology · 563 Raioanele pedogeografice şi particularităţile regionale de utilizare şi protejare a solurilor · 358 Rapoarte de cercetare din sfera ştiinţei şi inovării · 68 Raport de autoevaluare a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM) · 929 Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale,

obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2005 · 69 Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale,

obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2006 · 70 Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale,

obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2007 · 71 Reabilitarea postoperatorie accelerată: modelul aeronautic · 392 Realizări inovative în domeniul viti-vinicol · 471 Realizări în activitatea ştiinţifică a Catedrei Biologie Vegetală · 323 Realizări în studierea structurilor matematice moderne · 480 Realizări şi perspective în creşterea animalelor · 472 Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură · 473 Realizările ştiinţifice principale ale Institutului de Zoologie al AŞM în domeniul hidrobiologiei şi ihtiologiei · 348 Rectorul academician Nicolae Filip · 255 Rectorul Gheorghe Rusnac · 184 Recunoaşterea internaţională – element important al activităţii ştiinţifice şi inovaţionale · 21 Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine în materia civilă în Republica Moldova · 615 Recuperarea autenticului · 586 Reforma cercetării în Republica Moldova · 34 Reforma ştiinţei prin optica savantului Andrei Timuş · 72 Reformarea ştiinţei – la nivelul cerinţelor societăţii · 80 Reformarea ştiinţei în Republica Moldova: obiective, realizări, probleme · 35 Reformele economice în Republica Moldova şi România · 814 Reformele instituţionale în Republica Moldova în contextul integrării Europene · 780 Reforms of science and innovation spheres in the Republic of Moldova · 36 Regimul de azot al solurilor Moldovei şi eficienţa îngrăşămintelor cu azot · 446 Regimuri politice contemporane · 606 Reglementarea juridică a împrumuturilor obligatore municipale – direcţie de aprofundare a descentralizării fiscale în Republica

Moldova · 498 Reîntoarcerea valorilor · 719 Relaţiile internaţionale ca obiect de cercetare şi de studiu · 712 Relaţiile moldo-bulgare: problemele de cercetare · 685 Relevarea necesităţilor informaţional-promoţionale ale cercetătorilor din Rep. Moldova în contextul perfecţionării produselor

bibliotecii · 1002 Remitenţi şi remitenţe în contextul creşterii economice: sinteza experienţei internaţionale · 499 Repere ale activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor · 896 Repere teoretice ale managementului proiectelor de cercetare · 17 Reperele unei vieţi exemplare. Chiril Draganiuc – 75 de ani de la naştere · 265 Reprezentanţele organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova · 686 Republica Moldova – casa noastră comun · 781 Republica Moldova în spaţiul inovaţional al Comunităţii Statelor Independente · 49 Research directions and the most relevant achievements of chemistry researchers in the Republic of Moldova for the period of

2004-2007 · 360 Resursele naturale · 349 Retrospectiva celor mai semnificative realizări ale Institutului de Zoologie al AŞM în domeniul parazitologiei · 325 Retrospectiva cercetărilor botanice în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei · 353 Retrospectiva şi perspectivele cercetărilor fizice şi inginereşti în Republica Moldova · 528 Retrospectivă necesară: Dialoguri · 585 Revitalizarea sferei ştiinţei şi inovării : realizări şi perspective · 37 Rezervaţia “Codrii” – 35 ani · 386

Page 118: Buletin tematic

118

Rezervaţia „Codrii”: diversitatea biologică · 350 Rezultatele cercetării solurilor şi fertilităţii lor · 451 Rolul bibliotecilor în promovarea proprietăţii intelectuale · 1003 Rolul corporaţiilor transnaţionale în procesele de integrare economică · 488 Rolul filosofiei în contextul ştiinţei contemporane · 782 Rolul inovaţiei şi al creativităţii în dezvoltarea economică · 808 Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial al Republicii Moldova · 815 Rolul ştiinţei dreptului în prognozarea evoluţiei suveranităţii statului Republicii Moldova în contextul integrării europene · 649 Rolul ştiinţelor socio-economice şi umanistice în dezvoltarea economiei contemporane · 843 Românii din jurul României · 710 Rujile de toamnă: Introducerea, biologia şi agrotehnica · 458

S

Sancţiunile economice pentru poluarea aerului atmosferic în Republica Moldova · 845 Savant care îmbină cu succes activitatea teoretică cu cea practică · 268 Savant pe linia de avangardă a oenologiei şi biotehnologiei: Boris Gaina · 182 Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în chirurgie · 203 Savant, inventator şi manager · 269 Savant, pedagog, manager · 270 Savantul care şi-a consacrat viaţa ecologiei umane · 206 Savantul Constantin Eţco – personalitate în medicină · 271 Savantul şi epoca sa · 272 Să învingem prin ştiinţă · 85 Sănătatea copilului în corelaţie cu mediul ambiant · 426 Sănătatea în relaţie cu mediul de existenţă · 867 Sănătatea populaţiei Republicii Moldova · 427 Sănătatea Publică şi Management · 420 Scientific Annals of the Nicolae Testemitanu State Medical and Pharmaceutical University : 2

nd International Medical Congress

for Students and Young Doctors „MedEspera” · 442 Scientific treasury created by Professor E. P. Pokatilov · 199 Sculptura din Republica Moldova secolul XX · 661 Secţia de Ştiinţe Agricole · 461 Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice · 355 Secţia de Ştiinţe Economice şi Matematice · 496 Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti · 529 Secţia de Ştiinţe Medicale · 403 Secţia de Ştinţe Umanistice şi Arte · 688 Secţia Sociologie · 607 Securitatea informaţională, 2008 · 564 Semantica şi morfosintaxa verbului în limba română · 617 Sergiu Rădăuţanu · 273 VII International Conference on Information Technologies · 565 Silviu Berejan – spirit efervescent „care suferă şi plăteşte pentru cunoaştere” · 247 Silviu Berejan – omul logodit pentru eternitate cu lingvistica şi cu neamul românesc · 163 Simboluri heraldice academiei noi · 6 Simbolurile oficiale ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei · 7 Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători · 521, 522, 523 Sisteme de conversie a energiilor regenerabile · 537 Sisteme de fortificaţii traco-getice de la est de Carpaţi · 654 Sisteme de transport şi logistică · 566 Sistemele informaţionale geografice – instrument al cercetării geografice · 312 Sistemul de învăţămînt naţional · 937 Sistemul naţional de inovare şi transferul tehnologic – imperative ale economiei bazate pe cunoaştere · 801 Societatea contemporană: Aspecte social economice și politice: analiza opiniei publice · 630 Societatea ştiinţifică a imunologilor, alergologilor şi imunoreabilitologilor din Repdublica Moldova · 443 Sociologia şi asistenţa socială – domenii de explorare a socialului · 601 Solurile Moldovei în baza mondială de referinţă a resurselor de sol · 359 Specificul producerii ştiinţifice şi tendinţele de schimbare a acesteia · 59 Specificul ştiinţei şi învăţămîntului universitar în condiţiile crizei antropoecologice · 946 Spirit ancorat cu plenitudine în actualitate · 168 Spiritualitate. Ştiinţă. Tehnică · 567 Sporirea contribuţiei comunităţii ştiinţifice la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere · 38 Spre o statalitate democratică şi de drept · 622 Spre o universitate agronomică de tip european · 897

Page 119: Buletin tematic

119

Starea actuală şi perspectivele · 933 Statul moldovenesc: continuitatea devenirii şi consolidării · 783 Stihia profeticului: sursele literare ale imaginii “Asediul Constantinopolului” şi ale “Profeţiilor” înţelepţilor antichităţi din pictura

murală medievală moldavă · 610 Strabismul · 412 Strategia de dezvoltare a centrelor de justiţie comunitară · 784 Strategia de supravieţuire a omenirii din perspectiva paradigmelor informaţionale, bioetice şi noosferice · 283 Strategia dezvoltării industriei vinicole din Republica Moldova · 822 Strategia naţională în domeniul inovării pentru perioada 2008-2011 · 77 Strategia naţională în domeniul inovării: componentele structural-instituţionale şi informaţionale · 4 Strategia utilizării surselor regenerabile de energie · 868 Strategii de dezvoltare a sportului pentru toţi şi bazele legislative ale domeniului culturii fizice şi sportului în ţătile CSI · 785 Strategii de management, inginerie şi tehnologii în transporturi · 568 Strategii de reformare a învăţămîntului superior din Republica Moldova · 932 Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografic · 387 Structuri lirice în poezia anilor ’60 · 691 Studia in Honorem : Pavel Cocârlă · 702 Studii Doctorale: Experienţă şi perspective europene · 940 Studii geoecologice în Academia de Ştiinţe a Moldovei: realizări şi perspective · 313 Studii şi cercetări în psihologie · 703 Subarbuşti medicinali şi aromatici cultivaţi · 456 Subiecte, motive, imagini comune în folclorul epic al românilor şi bulgarilor · 656 Summary of researches being performed in the Institute of Mathematics and Computer Science on computer science and

information technologies · 502 Supravieţuirea, moralitatea şi potenţialul personalităţii umane: analiza teoretico-metodologică · 690 Surse regenerabile de energie · 869

Ş

Şcoala Oenologică din Moldova la 60 ani · 113 Şcoala savantului Iurie Lealikov · 169 Şcoala ştiinţifică a filologiei franceze *a USM+ la răscrucea secolelor · 651 Şcoala ştiinţifică a profesorului Gheorghe Costachi · 277 Şecţia Ştiinţe Politice · 599 60 de ani de cercetare academică în Republica Moldova · 109 60 de ani de la fondarea primelor institute academice · 128 75 de ani de fizică teoretică şi experimentală · 115 Ştiinţa istorică din Moldova în anii 1946-2006 · 108 Ştiinţa în limbi modern · 786 Ştiinţa în slujba societăţii · 81 Ştiinţa pentru pace şi dezvoltare · 39 Ştiinţa şi dezvoltarea naţională · 40 Ştiinţa şi inovarea – bază a dezvoltării social-economice a ţării: aprecieri, realizări, propuneri · 82 Ştiinţa şi inovarea în dezvoltarea durabilă · 41 Ştiinţa şi învăţămîntul din perspectiva paradigmei noosferice · 947 Ştiinţa şi sănătatea populaţiei din Republica Moldova · 425 Ştiinţele biologice, chimice şi ecologice. Realizări şi perspective · 329 Ştiinţele biologice, chimice şi ecologice. Realizări şi problem · 330 Ştiinţele educaţiei în contextul modernizării învăţămîntului superior · 913 Ştiinţele matematice şi economice: împreună sau separat în soluţionarea problemelor economiei naţionale? · 811 Ştiinţele sociale de la unitate la dispersie şi pătrundere în toate sferele vieţii sociale. Cazul sociologiei · 595 Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţifi · 787 Ştinţele umanistice: specificul, metodele şi direcţiile de cercetare · 689

T

Tactica chirurgicală în tratamentul complicaţiilor cancerului gastric · 404 Tarife de costuri în agricultură · 504 Tehnici şi cerinţe privind securitatea biologică · 865 Tehnologii de prelucrare a materialelor conductibile cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls · 540 Tehnologii educaţionale moderne · 941 Tehnologii moderne. Calitate. Restructurare · 569 Telecommunications, Electronics and Informatics · 570 Telecomunicaţii, Electronică, Informatică · 571

Page 120: Buletin tematic

120

Tendinţe şi schimbări de scene în biblioteci la solicitarea viitorului · 1000 Tendinţele globale ale cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare · 43 Teoria probabilităţilor şi aplicaţiile ei: repere istorice şi contribuţii în fondarea direcţiei de cercetare în Republica Moldova · 121 Teoria răspunderii şi responsabilităţii juridice · 584 Terenurile agricole de o valoare naturală înaltă · 871 Terenurile agricole de o valoare naturală înaltă: primii paşi pentru Rep. Moldova · 354 Termeni şi sintagme · 713 Terminologia vitivinicolă în graiurile româneşti · 700 Texistenţe: Drama zborului frânt · 602 Tezele celei de-a 59-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor · 984 The development of chemistry in the Republic of Moldova · 361 The Forecast and the Strategy of Chemistry Development · 322 The horizons of knowledge and the power of synthesis · 170 The Jahn-Teller Effect and Beyond · 538 The Knight of Science · 173 The new comparative discipline · 708 The theory of high-temperature superconductivity in many-band systems · 536 The XIV Conference on Applied and Industrial Mathematics dedicated to the 60

th anniversary of the foundation of the Faculty of

Mathematics and Computer Science of Moldova State Uninversity · 524 3

rd International Confernce on Materials Science and Condenced Matter Physics · 572

Timpul regăsirii. Prof. Dumitru Batîr la 80 de ani · 192 Tineretul de azi – viitorul de mîine · 985, 986 Tiraspol State University · 943 Titularii brevetelor de invenţie acordate în Republica Moldova, 1994-2006 · 1007 Toponimia Transnistriei: restabilirea fondului onimic românesc, componenţa lexicală, structura derivaţională · 684 Totul pare un palimpsest: (Interogaţii asupra funcţionării intertextualităţii în literatura română) · 604 Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului · 788 Tradiţii etno-folclorice ale sărbătorilor de iarnă · 588 Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi (sec. XVI-XX) · 789 Traducerea între normă, uz şi necesitate · 790 Transferul tehnologic în cadrul Programului de Stat „Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă, precum şi

obţinerea produselor noi” · 462 Transformări demografice, viaţa familială şi sănătatea populaţiei · 715 Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale · 490 Tratamentul precursorilor de cancer şi al cancerului de corp uterin · 421 Tratat de ecologie teoretică: studiu monografic de sinteză · 320 Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogoia familiei · 906 Tratat de protocol şi comportament civilizat · 711 Traumatismul etajului mijlociu al feţei · 408 Traumatismul grav combustional · 424 „Trecătorule, du-te şi spune-i Reginei că noi ne-am făcut datoria” · 535 Trofim Carpov la 70 de ani · 281 Tulburările posturale la bolnavii cu accidente vasculare cerebrale · 417

Ţ

Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene · 791 Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă, (1806-1812) · 574

U

UASM în spaţiul european de învăţămînt superior: procesul Bologna · 948 UASM la 75 de ani. Facultatea de Horticultură · 892 ULIM – 15 ani de ascensiune · 129 Umanismul ştiinţific · 56 Un destin consacrat sănătăţii populaţiei · 290 Un destin dincolo de timp. Chimistul Dumitru Popa · 171 Un fir cu plumb atârnat de un fragil şi înaripat · 1004 Un mare fizician şi un mare om, Alexandru Sibirschi · 229 Un nou pas în promovarea heraldicii: simbolurile Institutului Patrimoniului Cultural · 8 Un nume adunat într-o carte · 156 Un nume de referinţă al ştiinţei naţionale · 172 Un palmares ştiinţific strălucit · 285 Un savant cu reputaţie mondială. Profesorul Aurelian Gulea la 60 de ani · 228

Page 121: Buletin tematic

121

Un savant sobru şi de sacrificiu de sine · 286 Un semicentenar de activitate în domeniul medicinei preventive · 211 Un semicentenar de cercetări în hepatitele virale efectuate de catedra boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală · 161 Unele aspecte ale competitivităţii învăţămîntului superior din Republica Moldova în contextul prevederilor Procesului de

Bologna · 909 Unele aspecte din istoria dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova de la începuturi până la prezent · 130 Uniunea Europeană: istorie, instituţii, politici. Republica Moldova în noua arhitectură europeană · 718 Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 1933-2008 · 131 Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi · 949 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova · 950 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport: realizări şi perspective · 951 Universitatea de Stat din Moldova, (1996-2006) · 125 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: 15 ani de ascensiune, 1992-2007 · 132 Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” · 133 Uscarea cătinii albe în cîmp U.H.F. · 541 Utilizarea eficientă a energie · 874 Utilizarea metodelor bibliometrice în evaluarea ştiinţei · 22 Uvologie şi Oenologie · 463

V

Valentin Aşevschi la 60 de ani · 288 Valeriu Dulgheru · 289 Valoarea acţională a limbajului pedagogic · 704 Valoarea omului · 235 Valori ale educaţiei moderne · 936 Valori psihopedagogice şi psiholingvistice ale comunicării interpersonale · 720 Valorificarea potenţialului economic al legumiculturii în Republica Moldova · 824 Vasile Anestiadi, dascăl al intelectualităţii · 193 Vasile Cepoi: 75 de ani · 208 Vectorul european al economiei nu are alternativă · 806 Vectorul European al Republicii Moldova şi realizarea planului de acţiuni · 792 Verbele tranzitive în limba română · 717 Verdict şi opţiuni în politica economică · 493 Viaţa consacrată ştiinţei şi învăţămîntului · 279 Victor Covaliov la 70 de ani · 294 Viitorul bibliotecar din Moldova prin prisma societăţii informaţionale : o nouă viziune asupra problemelor cunoscute · 996 Viitorul Bibliotecii ASEM în contextul evoluţiei tehnologiilor informaţionale · 997 Virtuţile spiritului şi umanismului: Diversitatea, Moralitatea, Biosferohomocentrismul – paradigmă contemporană a progresului

şi supravieţuirii · 666 Vladimir Remiş · 295

W

World recognized physicist and bright personality of Moldova Professor Vsevolod Moskalenko at his 80th

anniversary · 217

Z

Zinaida Radu : La porţile înţelepciunii · 296

А

Автоматизация ресурсосберегающих технологических процессов в сельском хозяйстве · 464 Академик Константин Попович. Человек. Ученый. Писатель · 297 Академику Л. С. Бергу – 130 лет · 298 Актуальные социально-психологические проблемы развития личности · 793 Анализ состояния энергетической безопасности Республики Молдова · 876 Архитектура православных монастырей: традиции и современность · 731 Аспекты реформирования науки в Молдове · 94

Б

Балканский инфинитив – очередной этап дискуссии · 728

Page 122: Buletin tematic

122

Беларусь – Молдова: 15 лет дипломатических отношений · 794 Брэвиченские курганы · 735

В

В поисках параллельных миров: Русская подростково-юношеская проза Молдовы конца XX-го столетия – начала интернет-поколения · 745

Верхнепалеолетическая стоянка Рашков VII · 733 Власть и общество в истории: геополитические изменения на постсоветском пространстве в конце XX – начале XXI вв. ·

795 Влияние гидростроительства на экологическое состояние реки Днестр · 880 Внешнеполитический аналитический центр – связующее звено между академической наукой и органами власти · 92 Волновые явления в неоднородных линиях · 543, 544, 545, 546

Е

Европейский вектор экономики не имеет альтернативы · 830 Еще раз о стимулах ученого и конкурсном финансировании науки · 86

З

Закон о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах · 90

И

Избранные труды · 465 Инновации и прагматика филологических исследований · 796 Инновации как инструмент повышения конкурентноспособности · 829 Инновационная деятельность предприятий · 833 Исследования и инновации в Институте Прикладной Физики. Эволюция и достижения · 134

К

К инновационной экономике в Молдове через структуры опережающего развития «социоэкополиса» · 831 Кардиосанокреатология. Первые результаты и задачи · 376 Кариология рода Zea L: (Морфол. разнообразие кариотипа кукурузы) · 377 Кариология, полиплоидия и отдаленная гибридизация винограда · 373 Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях · 91 Конституционные аспекты формирования правовой культуры в Республике Молдова в переходном периоде · 730 Концепция о санокреатологии респираторной системы · 366 Кочевнические древности Нижнего Поднестровья · 746

Л

Латинские nxn квадраты · 512

М

Математическое моделирование в образовании, науке и производстве · 525 Международный туризм Молдовы и проблемы его развития · 508 Методологические основы оценки гидроклиматического потенциала ландшафта · 367 Механизмы регуляции системы внешнего дыхания в саногенных условиях · 368, 369 Микроэлементы в компонентах биосферы Молдовы · 365 Мировая юстиция Бессарабии (к. 60-х-70-е гг. XIX в.) · 727 Мониторинг индикаторов энергетической безопасности · 875

Н

На пути к обществу, основанному на знаниях · 87 На пути к обществу, основанному на знаниях (Knowledge Society) · 88 Нариси украiнського фольклору та художньоi литератури Молдови · 737

Page 123: Buletin tematic

123

Наука и общество · 93 Наука как основное условие качества высшего образования · 953 Новая экономика и современные особенности рынка · 511

О

Опера Молдовы, XX век · 729 Основы проведения внешнеэкономической деятельности · 506 Основы прогноза сейсмической опасности и сейсмического риска территории Республики Молдова · 542 Основы процессов обезвреживания экологически вредных отходов виноделия · 885 Основы саногенного питания · 371 Очерци по история на кортенските храмове в България и Молдова · 736

П

Патоморфоз атеросклероза (иммуноаспекты) · 362 Педагог – Ученый – Гражданин · 299 Практические основы санокреатологической акупунктуры · 374 Применение маркетингового подхода в деятельности научных библиотек · 1012 Проблемы истории Молдавии: исследование по истории советского общества · 744 Проблемы становления специальных экономических зон в Республике Молдова · 828 Производство легированной стали и катанки сварочного назначения · 547 Промышленность Молдавской АССР (1924-1940) · 742 Промышленность Молдовы: вчера, сегодня, завтра · 834 Профессор П. И. Нестеров – основоположник фитогельминтологии в Республике Молдова · 300 Пухоеды (Insecta: Mallophaga) домашних и диких птиц Mолдавии и западных областей Украины · 370

Р

Развитие экономического сотрудничества между Беларусью и Молдовой в рамках европейской и региональной интеграции · 526

Разработка единой (гигиенической и экологической) системы установления предельно допустимых количеств (ПДК) ксенобиотиков в почвах Республики Молдова · 884

Растительное сырье для получения горюче-смазочных материалов и энергетическая безопасность Республики Молдова · 877

Растительное сырье для получения горюче-смазочных материалов и энергетическая и экологическая безопасность Республики Молдова · 878

Русский язык в Республике Молдова: реалии и перспективы · 797 Русское население городов Бессарабии 19 века · 726

С

Свод археологических памятников Каменского района Приднестровской Молдавской Республики · 739 Свод археологических памятников Рыбницкого района Приднестровской Молдавской Республики · 740 Славянские чтения · 798 Слива · 466 Слово об учителе · 301 Сотрудничество ученых Молдовы и Беларуси в деле ускорения научно-технического прогресса · 89 Стандарты ЕС на вредные выбросы автомобилей и качество атмосферного воздуха в Республике Молдова · 882 Структурно-функциональные и биохимические изменения в биологических системах при криоконсервации · 363 Суверенитет и государственное устройство в условиях полиэтнических стран · 799 Суверенная Молдова: история и современность · 738 Сущность и техника спекулятивных операций на рынке капитала · 507

Т

Творческая связь Высшего исполнительного совета инженерной академии Молдовы с фундаментальной и прикладной наукой · 548

Театр и время · 734 Тезисы научной конференции, посвященной 15-летию образования общества греческой культуры „Элефтерия” в

Республике Молдова · 800 Тенденции развития современной электрохимии: наукометрический анализ · 364 Теория ценности и ценность теории: Новая парадигма оценки · 509

Page 124: Buletin tematic

124

Технологическое переустройство в рамках Государственной программы «Переработка и использование отходов винодельческой промышленности, а также производство новых видов продукции» · 467

Традиционная духовная культура гагаузов: этнорегиональные особенности · 732

У

Украïнцi Молдови. Iсторiя i сучаснiсть · 743 Украинцы Республики Молдова. Влияние этногосударственного законотворчества, госучреждений и ведомств,

этнокультурной среды на сохранение и развитие идентичности. Очерки трансформационного периода (1989-2005) · 741

Ученые и врачи-евреи: яркий след в Молдове · 135 Учет биологических активов · 505 Ущерб, наносимый биоразнообразию в результате антропогенного воздействия и механизмы его предотвращения и

компенсации · 881

Ф

Физиологически адекватное питание и здоровье · 372 Физиологические основы санокреатологической акупунктуры · 375 Физиология и здоровье человека · 388 Формирование конструкторских знаний и умений у студентов на базе инновационных технологий обучения · 954 Формирование оптимальных свойств окалины на поверхности катанки · 549

Х

Химико-технологические и экологические проблемы энергетики Молдовы · 879

Ч

Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения · 883 Численные методы для многопроцессорных ЭВМ · 510

Э

Энергетика в экономике Республики Молдова · 832 Этнографические исследования в Республике Молдова: (история и современность) · 747

Page 125: Buletin tematic

125