of 25 /25
R.N.P.Romsilva-Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier R.A. Str.Banatului nr.92, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511 e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro 1 BULETIN INFORMATIV

BULETIN INFORMATIV - pnportiledefier.ro informativ2014.pdf · OG 43/1997 – privind regimul drumurilor. HG 525/1996 – privind aprobarea regulamentului general de urbanism. HG 445/2009

Embed Size (px)

Text of BULETIN INFORMATIV - pnportiledefier.ro informativ2014.pdf · OG 43/1997 – privind regimul...

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  1

  BULETIN INFORMATIV

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  2

  Anexa 1

  Actele normative care reglementeaz organizarea i funcionarea

  Administratiei Parcului Natural Portile de Fier

  Legea nr. 46/2008 -Codul silvic,cu modificrile ulterioare (MO-238/27 martie 2008).HG 229/2009-Hotrre privind reorganizarea Regiei Naionale a Pdurilor-Romsilva iaprobarea Regulamentului de organizare i funcionare.OUG nr. 59/2000, privind statul personalului silvicOM 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea i autorizarea ocoalelor silvicei atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare i funcionare,precum i continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice.HG nr. 333 din 21 aprilie 2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim silvic si devanatoare in inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare (MO nr.354 din 26 aprilie2005).HG nr. 1206 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea HG 333/2005, pentrureorganizarea directiilor de regim silvic si de vanatoare in inspectorate de regim silvic si devanatoare.

  FOND FORESTIEROUG nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea modalitilor de evaluare a pagubelor produsevegetaiei forestiere din pduri si din afara acestoraOM nr. 1650/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea si aplicareatratamentelorOM nr. 1649/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru ingrijirea si conducereaarboretelorOM nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului delemn destinat comercializriiOM nr. 1798/19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaiei de mediuOM nr. 504/20.07.2006 privind modificarea si completarea normelor tehnice silvice pentruamenajarea pdurilor aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pdurilor si protecieimediului nr. 1672 din 07.11.2000.HG nr. 996/27.08.2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniena, circulaia sicomercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaiilor de depozitare a materialelorlemnoase, la regimul spaiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalaiilor deprelucrat lemn rotund.

  AMENAJAREA PADURILOR SI CADASTRU FORESTIERL 13/2007 Legea energiei electrice.

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  3

  L 107/1996 Legea apelor.L 85/2003 Legea minelor.L 351/2004 Legea gazelor.L 238/2004 Legea petrolului.L 7/1996 Legea cadastrului.OUG 195/2005 privind protecia mediului.OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005.OG 43/1997 privind regimul drumurilor.HG 525/1996 privind aprobarea regulamentului general de urbanism.HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupramediului.HG 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publical statului.OM 504/2006 privind modificarea si completarea normelor tehnice de amenajareapdurilor.Decret 237/1978 pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea,construire si repararea liniilor electrice care trec prin pduri si prin terenuri agricole.Norme tehnice privind amenajarea pdurilor.Norme tehnice NTE 003/04/00 Normativ pentru construcia liniilor aeriene de energieelectric cu tensiuni peste 1000 V, aprobate prin Ordinul 32/2004 al presedintelui ANRE.Decizii ale Curii Constituionale referitoare la excepia de neconstituionalitate a unorarticole din legile fondului funciar: Decizia 602/20.05.2008; Decizia 603/20.05.2008; Decizia605/28.04.2009; Decizia 652/28.04.2009.

  FOND FUNCIAR SI PADURI PRIVATEL 18/1991 fondului funciarL 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991L 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celorforestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.169/1997L 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuriadiacenteL 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteiaL 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic

  PAZA SI PROTECTIA PADURIIH.G. 1076/2009- pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestierH.G. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia sicomercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelorlemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotundL 171/2010- privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  4

  O.U.G 85/2006-privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatieiforestiere din paduri si din afara acestoraO.M. 1305/2005- pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a personalului silvicO.M. 332/2006- privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor sidezvoltarii rurale nr. 1.305/2005 pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu apersonalului silvicO.G. 2/2001-privind regimul juridic al contraventiilorLegea 295/2004- privind regimul armelor si al munitiilorL 307/2006- privind apararea impotriva incendiilorO.M. 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilorO.M. 166/2010-pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotrivaincendiilor la constructii si instalatiile aferente.H.G. 1739/2006- pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care sesupun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

  INVESTITII, MECANIZAREHG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economiceaferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizuluigeneral pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.HG 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilorsi limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publiceHG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii siinstalatii aferente acestora.HG 406/2009 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare adocumentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noiHG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantatedin fonduri publiceL 10/1995 privind calitatea in constructiiO 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santierL 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier nationalHG 335/2011 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare adocumentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noiHG 653/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitiicuprinse in "Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruireaunor drumuri forestiere in zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate dinRomania"L 500/2002 privind finantele publice

  ACHIZITII PUBLICEL 278/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  5

  modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privindatribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si acontractelor de concesiune de servicii.Ordinul Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului departicipare la licitatii cu oferta independenta Interpretarea Ordinului Nr. 314 din 12Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu ofertaindependenta.O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiunede lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.HOTARARE nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernuluinr.525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementareasi Monitorizarea Achizitiilor PubliceHOTARARE Nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind proceduraspecifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumitaactivitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu esterestrictionat.Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarilesi completarile ulterioare.Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelorde concesiune de lucrari publice si servicii in RomaniaGhidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii inRomaniaOrdin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supraveghereamodului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune delucrari publice si a contractelor de concesiune de serviciiOrdin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cupublicare prealabila a unui anunt de participareOrdonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, acontractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cumodificarile si completarile ulterioare.Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronicedin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr.198/2007HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesuluide atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007si prin O.U.G. nr 129/2007.

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  6

  H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare laatribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune deservicii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in anexa 2BNormele de aplicare ale Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse inanexa 2B.

  ARII PROTEJATE SI CERTIFICAREA PADURILOR OUG nr. 57/2007 actualizat cu legea 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; OUG nr.195/2005, actualizat cu legea nr. 265/2006, privind protecia mediului; OUG nr.139/2005, actualizat, privind administrarea pdurilor din Romania; OUG nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale iutilizarea acestora pentru obiectivul convergen, modificat i completat cu OUG nr.120/23.12.2010; OUG nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13, alin. 2 din OUG nr. 196/2005 privind Fondulpentru mediu; Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritorului naional, Seciunea aIIIa, zone protejate; H.G. nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervaiilor biosferei, parcurilornaionale i parcurilor naturale i constituirea administraiilor acestora; H.G. nr. 2151 din decembrie 2004 privind instituirea regimului de arie natural protejatpentru Parcul Natural Comana, Parcul Natural Munii Maramureului, Parcul Natural LuncaMureului, Parcul Natural Putna-Vrancea, Parcul Naional Buila-Vnturaria; H.G.1581/2005 privind instituirea regimului de arie natural protejat pentru ParculNatural Defileul Jiului; H.G. nr. 1.217 din 2 decembrie 2010 privind instituirea regimului de arie natural protejatpentru Parcul Natural Cefa; H.G. nr. 1.076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalurii demediu pentru planuri i programe; H.G. nr. 1.476 din 12 decembrie 2002 pentru aprobarea unor msuri privind gospodarireadurabil a pdurilor; H.G. nr. 1284 din 24 oct. 2007 privind declararea ariilor de protecie special avifaunisticca parte integrant a reelei ecologice europene Natura 2000 n Romnia; Ordinul nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonrii interioare a parcurilornaionale i a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitii de conservare adiversitii biologice; Ordinul nr. 1964 din 13 dec. 2007 privind instituirea regimului de arie natural protejat asiturilor de importan comunitar, ca parte integrant a reelei ecologice europene Natura2000 n Romnia;

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  7

  Ordinul nr. 1.948 din 17 noiembrie 2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire aadministrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrarei a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesitconstituirea de structuri de administrare; Ordinul nr.19/2010 al Ministrului Mediului i Pdurilor pentru aprobarea Ghiduluimetodologic privind evaluarea adecvat a efectelor poteniale ale planurilor sau proiectelorasupra ariilor naturale protejate de interes comunitar; Ordinul MMP nr.1142/23.07.2010 privind Metodologia de aplicare a tarifelor de ctreadministratorii / custozii ariilor naturale protejate i de stabilire a cuantumului acestora.

  RESURSE UMANEL 53/2003 Codul Muncii, actualizat prin Legea nr. 40/2011O.M. 115/2002 referitor la organizarea si funcionarea Comisiilor pentru incadrarepromovarea in grade profesionale si gradaii a personalului silvic.O.M. nr. 106/19.01.2011 privind numirea Consiliului de Administraie al RNP-Romsilva.O.M. nr. 216/2010 privind numirea dlui Valerian SOLOVSTRU in funcia de DirectorGeneral al RNP-Romsilva.L 52/2011 privind exercitarea unor activiti cu caracter ocazional defsurate de zilieri.

  SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCIIL 319/2006, legea sntaii si securitatii in munc.HG 1425/2006, modificata prin HG nr. 955/2010, Norma metodologic de aplicare a Legii319/2006.H.G. 1051/2006 privind cerinele minime de securitate si sntate pentru manipulareamanual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, in special la afeciuni dosolombare.H.G. 1146/30.08.2006 privind cerinele minime de securitate si sntate pentru utilizarea inmunc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc.H.G. 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de sntate si securitate pentru locuri demunc.H.G. 971/26.07.2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau desntate la locul de munc.H.G. 1048/09.08.2006 privind cerinele minime de sntate si securitate pentru utilizarea dectre lucrtori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munc.H.G.1028/09.08.2006 privind cerinele minime de sntate si securitate in munc referitoare lautilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.H.G. 1136/30.08.2006 privind cerinele minime de sntate si securitate referitoare laexpunerea lucrtorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.H.G. 457/18.04.2003 privind asigurarea securitii uilizatorilor de echipamente electrice dejoas tensiune.OMMSSF nr.3/03.01.2007 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentuluide munc FIAM- si a instruciunilor de completare a acestuia.

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  8

  L 49/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.L 524 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii Societatii Nationale deCruce Rosie din Romania nr. 139/1995L 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrulcomertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrareafiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice.HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilorL 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.HOTARARE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice si adocumentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,valorilor si protectia persoanelorORDIN nr. 454 din 14 iulie 2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectiapadurilor si a Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilorORDIN nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea si completarea Ordinuluiministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generaleprivind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii lalocurile de munca.L 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003privind protectia maternitatii la locurile de muncaL 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilorHOTARARE nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare aprevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fiaplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate inmuncaL 448 din 6 decembrie 2006 (*republicata*) privind protectia si promovarea drepturilorpersoanelor cu handicap*)

  EVIDENTA PATRIMONIULUIH.G. nr.76/2011 privind modificarea H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventaruluicentralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiO.M.F.P nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizareainventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiH.G. 53/2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii 255/2011.Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauz de utilitate publicLegea 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului siadministrarea RNP in domeniul public local al unor uniti teritorial administrative si inadministrarea consiliilor locale respectiveH.G. 1344/2010 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in domeniulpublic l statului si in administrarea MMP prin RNP.

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  9

  Ordonanta nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare sivalorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatiloradministrativ-teritorialeLegea 213/1998 privind proprietatea public si regimul juridic al acesteia.Legea 7/1996 Legea cadastrului.

  RELATII PUBLICEL 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes publicNormele metodologice de aplicare a L 544/2001O.G. 27/2002-privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  10

  Anexa 2

  Structura organizatoric ORGANIGRAMA

  Atribuiile departamentelor :

  1. Contabil sef: -Evidenta financiar contabila a Administratiei Parcului natural Portile de Fier;

  -Evidenta financiar contabila a proiectelor implementate in cadrul ariei

  protejate.

  2. Responsabil relatii comunitati locale si educatie ecologica

  Relatii comunitati locale;

  - Educatie ecologica;

  - Turism;

  Numar personal

  TOTAL 20

  Aparat 6

  Teren 14

  DIRECTOR

  CONTABIL SEF RESPONSABILRELAII CU

  COMUNITI I EDUCAIEECOLOGIC

  EF PAZ BIOLOG SPECIALIST NTEHNOLOGIAINFORMAIEI

  14 AGENTITEREN

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  11

  - Implementare proiecte cu fonduri europene.

  3. Sef paza: - Paza ariei protejate;

  - Securitate si sanatate in munca;

  - Implementare proiecte cu fonduri europene.

  4. Biolog: - Biodiversitate;

  - Implementare proiecte fonduri europene.

  5. Specialist in tehnologia informatiei: - Administrarea serviciilor de retea si asigurarea bunei

  intretineri a acestora;

  - Administrarea paginii web;

  - Intocmirea de aplicatii software;

  - Transmitere date format electronic;

  - Implementare proiecte fonduri europene.

  6. Agenti teren: - Paza ariei protejate;

  - Turism;

  - Relatii cu comunitatile locale;

  - Educatie ecologica;

  - Participarea la implementarea proiectelor cu fonduri europene.

  Programul de funcionare:

  LUNI JOI 08,00 16,30

  VINERI 08,00 14,00

  Programul de audiene al Administratiei Parcul Natural Portile de Fier:

  DIRECTOR ing. Marian Jiplea Luni intre orele 10:00 si 12:00.

  Audienele au loc n fiecare zi de luni, ntre orele 10 si 12 la sediul Administratiei

  Parcul Natural Portile de Fier din str. Banatului, nr. 92, judetul Mehedinti, Orsova, iar

  nscrierea n audien se poate face n fiecare zi, de luni pn joi ntre orele 08 i 16 iar

  vineri ntre orele 08 i 14 la numrul de telefon 0252/360511, la sediul instituiei sau n

  scris, prin adres trimis prin pot sau email: [email protected]

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  12

  Anexa 3

  Numele i prenumele persoanelor din conducerea Administratiei Parcului

  Natural portile de Fier i ale funcionarului responsabil cu difuzarea

  informaiilor publice

  DIRECTOR Marian JIPLEA

  CONTABIL SEF Ctlin GRGHESCU

  Sef PAZA Ctlin TOBOIU

  RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAIILOR PUBLICE Felix BARATKY

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  13

  Anexa 4

  Coordonatele de contact ale

  Administratiei Parcului Natural Portile de Fier

  Denumirea: RNP Romsilva-Administratia Parcul Natural Portile de Fier RA

  Sediul: str. Banatului, nr.92, Orsova, jud. Mehedinti

  Telefon: 0252/360511

  Fax: 0252/360511

  Adresa de email: [email protected]

  Pagina de internet: www.pnportiledefier.ro

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  14

  Anexa 5

  I. Sursele financiare pentru investitii:- surse proprii;

  - surse bugetare;

  - fonduri europene.

  II. Bugetul de venituri si cheltuieli, pentru anul 2014, avizat de Consiliul de

  Administratie al RNP Romsilva in sedinta din luna decembrie 2013, total:

  Venituri totale, din care: = 7.533,10 mii lei

  - Venituri proprii = 909,60 mii lei

  - Venituri din fonduri europene = 6.623,50 mii lei

  - Venituri de la buget = 0 lei

  Cheltuieli totale, din care: = 7.533,10 mii lei

  - Cheltuieli din venituri proprii = 909,60 mii lei

  - Cheltuieli din fonduri europene = 6.623,50 mii lei

  - Cheltuieli din veniturile primite de la buget = 0 lei

  Profit brut = 0 lei

  Numar mediu de personal = 20

  III. Bilantul contabil iunie 2013 pentru Administratia Parcul Natural

  Portile de Fier

  Realizari 2012:

  Venituri totale, din care: = 558,32 mii lei

  - venituri proprii = 415,11 mii lei

  - Venituri din fonduri europene = 143,21 mii lei

  - venituri de la buget = 0 lei

  Cheltuieli totale, din care = 558,32 mii lei

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  15

  - Cheltuieli din surse proprii aferente activitatii de productie = 415,11 mii lei

  - Cheltuieli din fonduri europene = 143,21 mii lei

  - Cheltuieli aferente veniturilor primite de la buget = 0 lei

  Profitul brut realizat = 0 lei

  Numar mediu de personal = 19

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  16

  Anexa 6

  PLANUL DE LUCRU ANUALal RNP Romsilva Administratia Parcului Natural Portile de Fier RA pentru anul 2014

  (lei)Nrcrt

  Categorii dechelt. anualedin ContractAdministrare

  TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL 2013

  Activitati Cost Activitati Cost Activitati Cost Activitati Cost Activitati Cost

  1.Salarii si altedrepturi,echipamente

  -salarii,-tichete-uniforme-prot.sociala-alte drepturi-cheltuieli cuasig. si prot.sociala

  121983.010500.0

  0.03000.0

  0.0

  26001.0

  -salarii,-tichete-uniforme-prot.sociala-altedrepturi-cheltuielicu asig. siprot.sociala

  121983.010500.0

  0.03000.0

  0.0

  26001.0

  -salarii,-tichete-uniforme-prot.sociala-alte drepturi -cheltuieli cuasig. si prot.sociala

  121983.010500.0

  0.03000.05760.0

  26001.0

  -salarii,-tichete-uniforme-prot.sociala-alte drepturi-cheltuieli cuasig. si prot.sociala

  121983.010500.0

  9000.03000.05760.0

  26001.0

  -salarii,-tichete-uniforme-prot.sociala-altedrepturi-cheltuieli cuasig. si prot.sociala

  487932.042000.0

  9000.012000.011520.0

  104004.0

  TOTAL 1 161484.0 161484.0 167244.0 176244.0 666456.0

  2.Activitatiecologice

  A14C2,4,8D6,9E3

  5022.0

  A14C2,4,8D6,9E3

  5022.0

  A14C2,4,8D6,9E3

  5022.0

  A14C2,4,8D6,9E3

  2000.0

  -activitati.ecologicepropriu-zise-voluntariat

  17066.0

  TOTAL 2 5022.0 5022.0 5022.0 2000.0 17066.0

  3.Intretineretrasee sirefugii

  E,2,3,5,6

  3701.0

  E,2,3,5,6

  3701.0

  E2,3,5,6

  3701.0

  E2,3,5,6

  2000.0

  - C.IT-echipamentturistic- locuricampare-trasee sipunctebelvedere-igienizari-programeturistice

  13103.0TOTAL 3 3701.0 3701.0 3701.0 2000.0 13103.0

  4.Constientizarepublica sieducatie

  B3C1,5-9D5E6F3G1-3H4

  3600.0

  B3C1,5-9D5E6F3G1-3H4

  6000.0

  B3C1,5-9D5E6F3G1-3H4

  3800.0

  B3C1,5-9D5E6F3G1-3H4

  3666.0

  Materialepublicitare(harti,pliante,brosuri,DVD)-materialebibliografice-campaniiinformare- intalniri depromovare

  17066.0

  TOTAL 4 3600.0 6000.0 3800.0 3666.0 17066.0

  5.Cheltuieli debirou

  -telefon, fax,internet- echip.electronice,birotica-rechizite,etc

  2250.0

  4200.0430.0

  -telefon,fax, internet- echip.electronice,birotica-rechizite,etc

  2250.0

  6000.0430.0

  -telefon, fax,internet- echip.electronice,birotica-rechizite,etc

  2250.0

  5000.0430.0

  -telefon, fax,internet- echip.electronice,birotica-rechizite,etc

  2250.0

  1348.0435.0

  -telefon, fax,internet- echip.electronice,birotica-rechizite,etc

  9000.0

  16548.01725.0

  TOTAL 5 6880.0 8680.0 7680.0 4033.0 27273.0

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  17

  6.Operare siintretinereautovehicule

  A1,2,4,6,9-12,14B1-3C1,2,4,5,7,9D3,5,7-9E2,3,5F1,2,4,5G1-3H4,5

  18000.0

  A1,2,4,6,9-12,14B1-3C1,2,4,5,7,9D3,5,7-9E2,3,5F1,2,4,5G1-3H4,5 18000.0

  A1,2,4,6,9-12,14B1-3C1,2,4,5,7,9D3,5,7-9E2,3,5F1,2,4,5G1-3H4,5

  18000.0

  A1,2,4,6,9-12,14B1-3C1,2,4,5,7,9D3,5,7-9E2,3,5F1,2,4,5G1-3H4,5

  14862.0 68862.0

  TOTAL 6 18000.0 18000.0 18000.0 14862.0 68862.0

  7.

  Deplasari sicursuri depregatire

  C6H1,8,10

  6500.0

  C6H1,8,10

  6900.0

  C6H1,8,10

  7000.0

  C6H1,8,10

  7145.0 27545.0TOTAL 7 6500.0 6900.0 7000.0 7145.0 27545.0

  8.

  Chirii,impozitecladiri, utilitati

  16000.0 13030.0 13030.0 13030.0 55090.0

  TOTAL 8 16000.0 13030.0 13030.0 13030.0 55090.0

  9.

  Altecheltuieli(cons.stiintifice,consultative,intilniri de lucru)

  2000.0 4000.0 2000.0 4000.0 12000.0

  TOTAL 9 2000.0 4000.0 2000.0 4000.0 12000.0

  TOTAL AN 2013 223187.0 226817.0 227477.0 226980.0 904461.0

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  18

  Anexa 7

  PROCEDURI PRIVIND ACCESUL LA INFORMAIILE DE INTERES PUBLIC

  Art. 11 Accesul la informaiile de interes public comunicate din oficiu se realizeaz prin:a) afiare n punctul de informare-documentare, la sediul central RNP Romsilva i al unitilor i

  subunitilor ;b) pagina de Internet a RNP - Romsilva;c) consultare la sediul RNP - Romsilva precum i la sediul unitilor i subunitilor din teritoriu;d) mijloacele de informare n mas;e) publicare n Monitorul Oficial al Romniei.

  Art. 12 RNP - Romsilva este obligat s asigure persoanelor fizice sau juridice, la cererea acestora, prinintermediul Biroului Relaii cu Publicul i cu Mass Media i a structurilor din teritoriu, informaiile de interespublic, solicitate verbal, n scris sau n format electronic.Art. 13 Solicitarea n scris a informaiilor de interes public trebuie s cuprind: autoritatea public la care se adreseaz cererea; informaia solicitat, astfel nct s permit instituiei publice identificarea informaiei de interes public; numele, prenumele, calitatea i semntura solicitantului; adresa i/sau numrul de fax la care se solicit primirea rspunsului.

  Art. 14 Pentru a facilita redactarea cererii de informaii i a reclamaiei administrative, se vor pune gratuit ladispoziia persoanei interesate formulare tip (Anexele 1 i 2).Art. 15 Termenele pentru comunicarea n scris a unui rspuns solicitanilor de informaii de interes public sunturmtoarele:

  a) 10 zile lucrtoare pentru comunicarea informaiei de interes public solicitat, dac aceasta a fostidentificat n acest termen;

  b) 10 zile lucrtoare pentru anunarea solicitantului c termenul iniial de la punctul a) nu a fost suficientpentru identificarea informaiei solicitate;

  c) 30 de zile lucrtoare pentru comunicarea informaiei de interes public identificat n termenul de lapunctul a);

  d) 5 zile lucrtoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaiei solicitate i a motivriirefuzului.

  Art. 16 Funcionarea structurilor responsabile de informarea public directa) asigur rezolvarea solicitrilor privind informaiile de interes public i organizarea i funcionarea

  punctului de informare documentare;b) n cazul formulrii verbale a solicitrii, informaia este furnizat pe loc, dac este posibil. n cazul n care

  informaiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este ndrumat s solicite n scris informaiapublic, urmnd ca cererea s i fie rezolvat n termenele prevzute.

  c) Cererile formulate n scris, pe suport hrtie sau pe suport electronic (e-mail) se nregistreaz laregistratura general, care elibereaz solicitantului o confirmare scris coninnd data i numrul denregistrare a cererii.

  d) Dup primirea i nregistrarea cererii persoanele responsabile vor stabili dac informaia solicitat este oinformaie comunicat din oficiu, furnizabil la cerere sau exceptat de la liberul acces.

  e) n cazul n care informaia solicitat este deja comunicat din oficiu se asigur de ndat, dar nu maitrziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum i sursa unde informaia solicitatpoate fi gsit.

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  19

  f) Informaiile de interes public solicitate verbal de mijloacele de informare n mas vor fi comunicate, deregul, imediat sau n cel mult 24 de ore.

  g) n cazul n care solicitarea de informaii implic realizarea de copii ale documentelor, costul serviciilorde copiere este suportat de solicitant. Costul copiei va fi stabilit n raport cu preul pieei.

  h) Dac, urmare a informaiilor primite, petentul solicit informaii noi privind documentele aflate nposesia regiei, aceast solicitare va fi tratat ca o nou petiie, rspunsul fiind transmis n termeneleprevzute de lege.

  i) Persoanele care efectueaz studii i cercetri, n folos propriu sau n interes de serviciu, au acces la fonduldocumentaristic al regiei, pe baza solicitrii personale i cu aprobarea directorului general. Copiiledocumentelor deinute de instituia public se realizeaz n condiiile prevzute la alineatul (g).

  j) redacteaz rspunsul ctre petent, mpreun cu informaia de interes public sau cu motivaia ntrzierii oria respingerii solicitrii, n condiiile legii. Rspunsul se nregistreaz i se transmite persoanei interesate,pe suportul solicitat, n termenul legal.

  k) n cazul n care informaiile solicitate nu sunt de competena Romsilva, n termen de 5 zile de la primire,solicitarea se transmite instituiilor competente i se informeaz solicitantul despre aceasta.

  l) ine evidena rspunsurilor i a chitanelor remise de solicitani privind plata costurilor de copiere amaterialelor solicitate.

  m) Persoana sau persoanele responsabile de informarea public realizeaz organizarea i funcionareapunctului de informare documentare, dup cum urmeaz:- asigur publicarea buletinului informativ care va cuprinde informaiile de interes public comunicate

  din oficiu, prevzute la art.5 din lege;- asigur publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, partea a-II-a, a raportului de activitate al regiei;- asigur disponibilitatea n format scris (la afiier, sub form de brouri sau electronic) a informaiilor

  comunicate din oficiu;- organizeaz n cadrul punctului de informare documentare accesul publicului la informaiile

  furnizate din oficiu;n) RNP Romsilva, prin Biroul Relaii cu Publicul i cu Mass Media, va ntocmi anual un raport privind

  accesul la informaiile de interes public, adresat directorului general i fcut public, care va cuprinde:- numrul total de solicitri de informaii de interes public;- numrul total de solicitri, departajat pe domenii de interes;- numrul de solicitri rezolvate favorabil;- numrul de solicitri respinse, defalcat n funcie de motivaia respingerii informaiiexceptate de la acces, inexistente etc.);- numrul de solicitri adresate n scris: 1. pe suport de hrtie; 2. pe suport electronic;- numrul de solicitri adresate de persoane fizice;- numrul de solicitri adresate de persoane juridice;- numrul de reclamaii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse;- numrul de plngeri n instan: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. n curs de soluionare;- costurile totale ale compartimentului de informare i relaii publice;- sumele totale ncasate pentru serviciile de copiere a informaiilor de interes public solicitate;- numrul estimativ de vizitatori ai punctului de informare documentare.

  o) Nu este supus prevederilor prezentei proceduri, activitatea de soluionare a petiiilor i audiene, dacaceasta privete orice alte solicitri dect informaii de interes public.

  Dispoziii speciale privind accesul mass-media la informaiile de interes publicArt. 17 Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare n mas la informaiile de interes public,conducerea regiei are obligaia de a desemna un purttor de cuvnt.Art. 18 RNP - Romsilva are obligaia de a

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  20

  organiza periodic, de regul o dat pe lun, prin intermediul Biroului Relaii cu Publicul i cu Mass Media,conferine de pres, pentru aducerea la cunotin a informaiilor de interes public:

  a) Biroul Relaii cu Publicul i cu Mass Media are obligaia de a informa mijloacele de informare n mas,n timp util, asupra conferinelor de pres sau oricror alte aciuni publice organizate de acestea;

  b) RNP - ROMSILVA nu poate interzice accesul mijloacelor de informare n mas la aciunile publiceorganizate de acestea;

  Art. 19 Acreditarea ziaritilor se face n urmtoarele condiii:a) acreditarea se acord la cerere, n termen de 2 zile de la nregistrarea acesteia.b) autoritile publice pot refuza acordarea acreditrii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru

  fapte care mpiedic desfurarea normal a activitii autoritii publice i care nu privesc opiniileexprimate n pres de respectivul ziarist.

  c) refuzul acordrii acreditrii i retragerea acreditrii unui ziarist se comunic n scris i nu afecteazdreptul organismului de pres de a obine acreditarea pentru un alt ziarist.

  Art. 20 Mijloacele de informare n mas nu au obligaia de a publica informaiile furnizate de autoritile sauinstituiile publice.

  DISPOZIII FINALE

  Art. 21 Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituieabatere i atrage rspunderea disciplinar a celui vinovat.Art. 22 mpotriva refuzului se poate depune reclamaie adresat conducerii, n termen de 30 de zile de la luareala cunotin de ctre persoana lezat (vezi model reclamaie administrativ n Anexa 2). Dac, dup cercetareaadministrativ, reclamaia se dovedete ntemeiat, rspunsul se transmite persoanei lezate n termen de 15 zilede la depunerea reclamaiei i va conine att informaiile de interes public solicitate iniial, ct i menionareasanciunilor disciplinare luate mpotriva celui vinovat.Art. 23 (1) Pentru analiza reclamaiilor administrative ale persoanelor, viznd nerespectarea prevederilor Legiinr. 544/2001, ale normelor metodologice i ale prezentei proceduri, la nivelul regiei se constituie, prin decizie adirectorului general, o comisie de analiz privindnclcarea dreptului de acces la informaiile de interes public.(2) Comisia de analiz privind nclcarea dreptului de acces la informaiile de interes public va avea urmtoareleresponsabiliti:a) primete i analizeaz reclamaiile persoanelor;b) efectueaz cercetarea administrativ;c) stabilete dac reclamaia persoanei privind nclcarea dreptului de acces la informaiile de interes public estentemeiata sau nu;d) n cazul n care reclamaia este ntemeiat, propune aplicarea unei sanciuni disciplinare pentru personalulresponsabil i comunicarea informaiilor de interes public solicitate.e) redacteaz i trimite rspunsul solicitantului.Art. 24 Solicitantul, care dup primirea rspunsului la reclamaia administrativ se consider n continuare lezatn drepturile sale prevzute de lege, poate face plngere la secia de contencios administrativ a tribunalului ntermen de 30 de zile de la expirarea termenului prevzut. Reprezentarea n instan se va asigura de ctreServiciul Juridic.Art. 25 Scutirea de taxa de timbru pentru plngerea la tribunal i recursul la curtea de apel nu include i scutireade la plata serviciilor de copiere a informaiilor de interes public solicitate.Art. 26 Anexele 1 i 2 fac parte integrant din prezenta procedur.Prezenta procedur a fost aprobat astzi, 14.02.2012 i va fi adus la cunotina fiecrui compartiment dincadrul unitilor i subunitilor Regiei Naionale a Pdurilor Romsilva.Termen: Permanent

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  21

  Anexa 8

  Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii:

  1. Lista investitii2. Lista tarife APNPF3. Lista privind platile efectuate lunar:

  - salarii;- contributii bugetul de stat;- TVA;- impozit salariu;- furnizori.

  4. Lista proiecte finantate din fonduri europene aflate in derulare si perioada de implementare:a) Integrated management of biological landscape diversity for sustainable regional

  development and ecological connectivity in the Carpathians BIOREGIO in perioada 01.01.2011 31.12.2013;

  b) Improving the conservation status for the priority species and habitats in the Iron Gatewetlands - LIFE+ NATURE in perioada 01.09.2011-15.12.2015.

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  22

  Anexa 9

  Modalitile de contestare a deciziei Administratiei Parcului Natural

  Portile de Fier n situaia n care persoana se consider vtmat

  n privina dreptului de acces la informaiile

  de interes public solicitate

  n cazul n care o persoana consider c dreptul privind accesul la informaiile de interes public

  a fost nclcat, aceasta se poate adresa cu reclamaie administrativ conducatorului autoritii sau

  instituiei publice creia i-a fost solicitat informaia.

  Reclamaia administrativ, conform modelelor, se depune n termen de 30 de zile de la luarea

  la cunotin a refuzului explicit sau tacit al angajailor din cadrul autoritii sau instituiei publice.

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  23

  CERERE - TIP- model -

  Denumirea autoritatii sau institutiei publice ..........................Sediul/Adresa ..........................................................Data ..................................................................Stimate domnule/Stimata doamna ........................................,Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile deinteres public. Doresc sa primesc o copie de pe urmatoarele documente (petentul este rugat saenumere cat mai concret documentele sau informatiile solicitate):..................................................Doresc ca informatiile solicitate sa imi fie furnizate, in format electronic, la urmatoarea adresa de e-mail (optional): .....................................Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (daca se solicitacopii in format scris).Va multumesc pentru solicitudine,.......................(semnatura petentului)Numele si prenumele petentului .................................Adresa .........................................................Profesia (optional) ............................................Telefon (optional) .............................................Fax (optional) .................................................

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  24

  RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (1)- model

  Denumirea autoritatii sau institutiei publice ............................Sediul/Adresa ............................................................Data .....................................................................Stimate domnule/Stimata doamna ..........................................,Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces lainformatiile de interes public, intrucat la cererea nr. ........ din data de ..........am primit un raspuns negativ, la data de ......, intr-o scrisoare semnata de ....../(completati numelerespectivului functionar).....Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele: ......................................................................................................................................................................Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes public, din urmatoareleconsiderente: ....................................................................................................................Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate inscris/in format electronic, considerand ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.Va multumesc pentru solicitudine,........................(semnatura petentului)Numele si adresa petentului ............................Adresa .................................................Telefon ................................................Fax ....................................................

 • R.N.P.Romsilva-Administraia Parcului Natural Porile de Fier R.A.Str.Banatului nr.92, Orova, 225200, MehediniTel. (40)-252-360-511; Fax: (40)-252-360-511e-mail: [email protected] www.pnportiledefier.ro

  25

  RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (2)- model -

  Denumirea autoritatii sau institutiei publice .............................Sediul/Adresa .............................................................Data ......................................................................Stimate domnule/Stimata doamna ......................,Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces lainformatiile de interes public, intrucat la cererea nr. ....... din data de ............. nu am primit informatiilesolicitate in termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:...............................................................................Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes public, din urmatoareleconsiderente: .........................................Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate inscris/in format electronic, considerand ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.Va multumesc pentru solicitudine,..........................(semnatura petentului)Numele si adresa petentului ............................Adresa .................................................Telefon ................................................Fax ....................................................