Buku Soalan Trial 2011 P.akaun 1 - Topikal Lengkap (Untuk Edaran)

Embed Size (px)

Citation preview

Koleksi Soalan Objektif Topikal Percubaan SPM 2011 (Pelbagai Negeri)

Disusun semula oleh:

MHD HAMDEE AZLAN BIN MHD HAMBALI SMK TANJONG PUTERI, Kuala Ketil, Kedah

http://mhdazlan.wordpress.com

PRAKATA Usaha menyusun semula soalan-soalan objektif (Kertas 1) Percubaan SPM Prinsip Perakaunan 2011 pelbagai negeri ke bentuk topikal dilakukan dengan harapan ianya dapat memberi manfaat dan membantu para guru dan pelajar meningkatkan kecemerlangan pencapaian subjek Prinsip Perakaunan.

PENGHARGAAN 1. Sekalung penghargaan kepada JPN pelbagai negeri, MRSM dan penggubal asal soalan-soalan Percubaan SPM 2011 Prinsip Perakaunan*. i. Jabatan Pelajaran Negeri Kedah ii. Jabatan Pelajaran Negeri Johor iii. Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan iv. Jabatan Pelajaran Negeri Melaka v. Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan vi. Jabatan Pelajaran Negeri Perak vii. Jabatan Pelajaran Negeri Selangor viii. Maktab Rendah Sains MARA 2. Cg Narzuki Online 3. SMK Tanjong Puteri, Kuala Ketil, Kedah 4. SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik, Perak. *Hak cipta soalan adalah milik Unit Akademik JPN dan MRSM negeri-negeri di atas.

Muat turun bahan di Blog Cikgu Azlan (http://mhdazlan.wordpress.com) 2

http://mhdazlan.wordpress.com Tajuk 1: Pengenalan Kepada Perakaunan 1. Antara yang berikut, butir manakah terdapat dalam penyata pendapatan? A Jualan, belian dan stok akhir B Hasil, belanja, stok alat tulis C Jualan, pulangan jualan dan sewa terakru D Belian, pulangan belian dan pemiutangPercubaan SPM Johor 2011

2. Berikut ialah ciri organisasi perniagaan. Ciri I II III IV Bilangan Ahli Penubuhan Liabiliti Penyata Kewangan Milikan Tunggal 1 orang Mudah Terhad Tidak perlu diaudit Perkongsian Syarikat Berhad

2 hingga 20 orang 2 orang dan tidak terhad Sukar Mudah Tidak terhad Terhad Tidak perlu diaudit Perlu diaudit

Maklumat yang manakah benar? A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IVPercubaan SPM Johor 2011

3. Syarikat Perkasa Berhad telah menetapkan susut nilai 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan ke atas kenderaan perniagaannya. Tempoh perakaunannya berakhir 31 Disember setiap tahun. Apakah prinsip perakaunan yang menerangkan pernyataan di atas? I Tempoh perakaunan II Materialiti III Konservatisme IV Ketekalan A B C D I dan II I dan IV II dan III Ill dan IVPercubaan SPM Johor 2011

3

http://mhdazlan.wordpress.com 4. Berikut adalah sebahagian daripada proses kitaran perakaunan Lejar Apakah Q? A Jurnal B Dokumen C Buku tunai D Imbangan dugaPercubaan SPM Johor 2011

Q

Pelarasan

5. Antara ciri-ciri berikut yang manakah benar tentang bentuk perniagaan? CIRI I II III IV A B C D Pengurusan Bilangan Ahli Sumber Modal Liabiliti I dan II I dan IV Il dan III III dan lVPercubaan SPM Kedah 2011

PERKONGSIAN Pekongsi aktif 2 hingga 20 orang Pemilik sendiri Tidak terhad

SYARIKAT KOPERASI BERHAD Lembaga Anggota Lembaga pengarah Koperasi Melebihi 2 orang Minimun 100 orang Pemegang Rakan saham pekongsi Terhad Terhad

6. Menurut konsep ini, nilai atau angka yang dilaporkan dalam penyata kewangan perlu diselaraskan semula pada nilai pasaran sekiranya nilai asal, iaitu kos sejarah tersebut tidak lagi memberi gambaran terkini. Apakah konsep yang dimaksudkan di atas? A Relevan B Kebolehpercayaan C Asas Perakaunan Akruan D Pelaporan Berasaskan Nilai SaksamaPercubaan SPM Kedah 2011

4

http://mhdazlan.wordpress.com 7. Penyata kewangan mesti bebas daripada sebarang kesalahan nyata, fakta didedahkan dengan bukti, serta tidak berat sebelah. Apakah ciri kualitatif yang dimaksudkan? A B C D Relevan Kebolehpercayaan Kebolehbandingan Pelaporan Berasaskan Nilai SaksamaPercubaan SPM Kedah 2011

8. Encik Ahmad ialah seorang pegawai akaun sebuah syarikat telah menyediakan penyata kewangan mengikut proses urutan tatacara perakaunan yang berlaku dalam satu tempoh perakaunan. Apakah proses tersebut? A Konsep perakaunan B Kitaran perakaunan C Prinsip perakaunan D Sistem perakaunanPercubaan SPM Kelantan 2011

9.

Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri jenis milikan perniagaan. P Bilangan pemegang saham terhad Tidak perlu mendedahkan maklumat kewangan kepada orang awam. Apakah P dan Q? A B C D P Syarikat Sendirian Berhad Milikan Tunggal Perkongsian Syarikat Awam Berhad Q Syarikat Awam Berhad Perkongsian Milikan Tunggal Syarikat Sendirian BerhadPercubaan SPM Kelantan 2011

Q Bilangan pemegang saham tidak terhad Perlu mendedahkan maklumat kewangan kepada orang awam

10. Pemilik Kedai Farmasi Ayu telah membeli insurans nyawa isterinya dan merekod urus niaga tersebut ke dalam buku perniagaan. Nyatakan konsep yang tidak dipatuhi oleh beliau. A Materialiti B Pemadanan C Konservatisme D Entiti BerasinganPercubaan SPM Melaka 2011

5

http://mhdazlan.wordpress.com 11. Pada 1 Januari 2009, Zuri Enterprise membeli sebuah van bernilai RM45 000. Harga pasaran mesin pada 31 Disember 2010 adalah RM37 000. Dalam buku perakaunan, mesin dicatat pada nilai RM45 000. Kadar susut nilai ditetapkan sebanyak 10% setahun mengikut garis lurus. Apakah konsep perakaunan yang digunakan merujuk pernyataan di atas. I II III IV A B C D Ketekalan Kos sejarah Badan berterusan Tempoh perakaunan I dan II I dan IV II dan III III dan IVPercubaan SPM Kelantan 2011

12. Antara berikut yang manakah tujuan penubuhan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB)? A B C D Menentukan kod etika profesion perakaunan Mengendalikan peperiksaan untuk profesion perakaunan Mengeluarkan pernyataan prinsip bagi laporan kewangan Menyediakan laporan kewangan untuk sesebuah perniagaanPercubaan SPM MRSM 2011

13. Maklumat berikut merujuk kepada Perniagaan Erzita. Perniagaan Erzita tidak melaporkan keuntungan di dalam penyata kewangan berdasarkan jangkaan keuntungan RM500 000 yang bakal diperolehi pada bulan hadapan. Apakah prinsip yang dipatuhi oleh Perniagaan Erzita? A Konservatisme B Tempoh Perakaunan C Asas Perakaunan Akruan D Pelaporan Berasaskan Nilai SaksamaPercubaan SPM MRSM 2011

14. Apakah sumber yang menjadi asas dalam perakaunan Islam? A B C D Hadis Al-Quran Halal dan haram Al-Quran dan SunnahPercubaan SPM MRSM 2011

6

http://mhdazlan.wordpress.com 15. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri kualitatif penyata kewangan? I II III IV A B C D Relatif Fleksibel Kebolehfahaman Kebolehpercayaan I dan II I dan III II dan IV III dan IVPercubaan SPM MRSM 2011

16. Rajah 1 menunjukkan satu kitaran perakaunan.

Rajah 1 Apakah X dan Y? A B C D X Penyediaan Jurnal Am Mengumpul Dokumen Pengeposan ke Lejar Penyata Pendapatan Y Penyata Pendapatan Penyediaan Jurnal Am Imbangan Duga Terlaras Kunci Kira-kiraPercubaan SPM Melaka 2011

7

http://mhdazlan.wordpress.com 17. Berikut merupakan satu konsep perakaunan. Alex membayar yuran kelas tarian isterinya dengan cek perniagaan. Dia merekod belanja ini sebagai belanja perniagaan. Amalan ini bercanggah dengan konsep A Badan Berterusan B Entiti Berasingan C Pemadanan D MaterialitiPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

18. Perniagaan Mutiara Berhad memperoleh modal melalui A B C D terbitan dan penawaran saham kepada orang awam sumbangan daripada pekongsi dalam perniagaan pembiayaan daripada pemilik perniagaan pinjaman daripada bank perdaganganPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

19. Ciri-ciri kualitatif penyata kewangan adalah seperti berikut kecuali A B C D Kebolehfahaman Ketepatan masa Fleksibel RelevanPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

20. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri utama perakaunan secara Islam? A B C D Aktiviti yang dijalankan bermotifkan keuntungan semata-mata Amalannya secara ijtihad dan mengambil kira faktor muamalat Urus niaga yang dapat diukur dengan nilai kewangan sahaja yang direkod Amalannya mengikut piawaian perakaunan yang dibentuk berdasarkan kepentingan tertentuPercubaan SPM Perak 2011

21. Antara berikut, yang manakah sub bidang perakaunan? A B C D Pengauditan dan percukaian Pelaburan dan pengauditan Percukaian dan pemasaran Pemasaran dan pelaburanPercubaan SPM Perak 2011

8

http://mhdazlan.wordpress.com 22. Berikut adalah ciri etika dalam Kod Etika Profesion Perakaunan. Ciri Huraian Akauntan perlu menghayati prinsip keadilan dan kebenaran.

X

Apakah ciri X? A Keutuhan B Kejujuran C Kerahsiaan D Urus tadbir yang baikPercubaan SPM Perak 2011

23. Bapa perakaunan Luca Pacioli telah mencipta suatu sistem rekod yang lengkap dan sistematik. Apakah sistem yang telah dicipta itu? A B C D Sistem perakaunan Simpan kira Sistem panjar Sistem catatan berguPercubaan SPM Selangor 2011

24. Apakah tujuan simpan kira? I II III IV Merekod dan mengenal pasti semua urus niaga dalam nilai wang Merancang dan mengawal aktiviti perniagaan Menganalisis rekod perakaunan Membekalkan maklumat perakaunan untuk membantu peniaga dalam penyediaan Penyata Kewangan I dan lll I dan IV II dan IV III dan IVPercubaan SPM Selangor 2011

A B C D

25. Dalam sesebuah perniagaan, siapakah yang terlibat dalam penyediaan Penyata Kewangan? I II III IV A B C D Akauntan Pengurus Kewangan Pengurus Akaun Juruaudit Akaun I sahaja I dan II I dan IV II dan IVPercubaan SPM Selangor 2011

9

http://mhdazlan.wordpress.com

26. Maklumat berikut berkaitan kitaran perakaunan.Dokumen Sumber Catatan Penutup Buku Catatan Pertama

Penyata Kewangan

R

Imbangan Duga Terselaras

Imbangan Duga

S Apakah R dan S? R A Lejar B Pelarasan C Lejar D Akaun Untung Rugi S Pelarasan Lejar Akaun Untung Rugi PelarasanPercubaan SPM Selangor 2011

27. Antara berikut, manakah bukan komponen kos jualan? A B C D Belian Stok akhir Pulangan masuk Angkutan masukPercubaan SPM Kelantan 2011

28. Antara berikut yang manakah bukan merupakan komponen kos jualan? A Belian B Stok akhir C Angkutan masuk D Pulangan masukPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

10

http://mhdazlan.wordpress.com Tajuk 2: Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja Dan Akaun Kontra 1. Butiran manakah yang merupakan aset semasa perniagaan? A B C D Komisen diterima terdahulu Kadar bayaran terakru Belanja am terakru Insurans terdahuluPercubaan SPM Johor 2011

2. Puan Amy Izan adalah pemilik Butik Awani. Apakah hasil kendalian perniagaannya? A Jualan pakaian B Komisen diterima C Faedah atas simpanan D Hutang Lapuk terpulihPercubaan SPM Johor 2011

3. Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang akaun kontra? A Akaun Perabot merupakan akaun kontra bagi Akaun Susut nilai terkumpul perabot. B Akaun Hutang lapuk terpulih merupakan akaun kontra bagi Akaun Penghutang. C Akaun yang akan menambahkan nilai akaun induknya. D Akaun yang akan mengurangkan nilai akaun induknya.Percubaan SPM Johor 2011

4. Pembekal Ariff menerima cek bernilai RM3 500 daripada Anita kerana menjelaskan sepenuhnya hutang bernilai RM3 750. Apakah catatan bergu bagi urus niaga ini dalam buku Pembekal Ariff? DEBIT RM KREDIT A Bank 3 750 Anita Diskaun diterima 250 B Bank 3 500 Anita Diskaun diberi 250 C Bank 3 750 Anita Diskaun diterima D Bank 3 500 Anita Diskaun diberi

RM 3 750 3 750 3 500 250 3 500 250

Percubaan SPM Johor 2011

11

http://mhdazlan.wordpress.com 5. Apakah kesan ke atas aset dan liabiliti jika peniaga membeli barang niaga secara kredit ? Aset Liabiliti A bertambah bertambah B berkurang berkurang C bertambah berkurang D berkurang bertambahPercubaan SPM Johor 2011

6. Perniagaan Taibah mempunyai carta akaun seperti berikut: Jenis akaun Aset Liabiliti Ekuiti pemilik Hasil Belanja Kod item 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000-4999 5000-5999

Apakah nombor kod yang betul bagi akaun alat tulis? A 5 050 B 4 102 C 2 301 D 1200Percubaan SPM Kedah 2011

7. Penyataan di bawah merupakan urus niaga yang berlaku dalam Yuni Enterprise. Puan Yuni membeli sebuah komputer untuk melakukan kerja-kerja perkeranian di syarikatnya. Apakah kesan perakaunan jika komputer tersebut dibeli secara kredit? A Aset dan modal bertambah dengan jumlah yang sama. B Aset dan liabiliti bertambah dengan jumlah yang sama. C Liabiliti dan modal bertambah dengan jumlah yang sama. D Aset, liabiliti dan modal bertambah dengan jumlah yang sama.Percubaan SPM Kedah 2011

12

http://mhdazlan.wordpress.com 8. Antara berikut yang manakah merupakan padanan yang betul? Akaun Perabot Alat tulis Kadar bayaran terakru Komisen diterima terakru Pengelasan Akaun Aset Semasa Aset Semasa Liabiliti Semasa Liabiliti SemasaPercubaan SPM Kelantan 2011

A B C D

9. Antara berikut yang manakah hasil bukan kendalian perniagaan? I Diskaun diterima II Jualan barang niaga III Hasil perkhidmatan dobi IV Untung daripada jualan aset tetap A B C D I dan II I dan IV Il dan lll III dan IVPercubaan SPM Kelantan 2011

10. Antara berikut yang manakah Liabiliti Bukan Semasa? A B C D Pemiutang Gadai janji Gaji terdahulu Overdraf bankPercubaan SPM Melaka 2011

11. 9 September 2011

En. Firdaus menjual barang niaga secara kredit dengan harga RM2 000. Harga kos adalah RM1 800.

Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas persamaan perakaunan? Stok Penghutang Untung Bersih A Berkurang RM1 800 Bertambah RM2 000 Bertambah RM200 B Bertambah RM2 000 Berkurang RM1 800 Berkurang RM200 C Berkurang RM1 800 Berkurang RM2 000 Berkurang RM200 D Bertambah RM2 000 Bertambah RM1 800 Bertambah RM200Percubaan SPM Melaka 2011

13

http://mhdazlan.wordpress.com 12. Pemilik Kedai Dobi Daya membayar yuran tuisyen anaknya berjumlah RM100 secara tunai. Apakah catatan bergu bagi urus niaga di atas? Akaun didebitkan A Tunai B Ambilan C Tunai D Yuran

Akaun dikreditkan Ambilan Tunai Yuran TunaiPercubaan SPM Melaka 2011

13. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan D'xora. Membuat bayaran kepada pembekal dan menerima diskaun. Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas aset, liabiliti dan ekuiti pemilik? Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik A Bertambah Bertambah Tiada kesan B Berkurang Berkurang Bertambah C Bertambah Berkurang Tiada kesan D Berkurang Bertambah BerkurangPercubaan SPM MRSM 2011

14. Perniagaan Puteri menggunakan sistem kod yang berikut untuk membina carta akaun dalam perakaunan berkomputer. Kod 3000-3999 4000-4999 5000-5999 6000-6999 Jenis Akaun Akaun Hasil Akaun Aset Akaun Liabiliti Akaun Belanja

Nombor kod yang betul bagi Akaun Kadar bayaran ialah A 3000-3999 B 4000-4999 C 5000-5999 D 6000-6999Percubaan SPM MRSM 2011

14

http://mhdazlan.wordpress.com 15. Akaun Kontra bagi Akaun Belian ialah I Diskaun Diberi II Pulangan Belian III Pulangan Jualan IV Diskaun Diterima A B C D I dan II I dan III II dan III II dan IVPercubaan SPM MRSM 2011

16. Jadual di bawah menunjukkan kesan satu urus niaga ke atas aset dan ekuiti pemilik. Urus niaga Z Kesan ke atas Aset Ekuiti Pemilik Bertambah Bertambah

Pilih urus niaga yang berkaitan dengan Z. A Membeli perabot dengan cek B Membayar sewa dengan tunai C Mengambil barang niaga untuk kegunaan peribadi D Membawa masuk komputer peribadi untuk kegunaan perniagaanPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

17. Antara berikut yang manakah merupakan Akaun Kontra kepada Akaun Modal? A B C D Akaun Ambilan Akaun Diskaun Diterima Akaun Susut Nilai Terkumpul Akaun Peruntukan Hutang RaguPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

18. Encik Din membeli beberapa buah almari berharga RM1 200 secara kredit daripada Kedai Bestwood untuk kegunaan perniagaan. Apakah akaun yang terlibat bagi urus niaga tersebut? Akaun didebit Akaun dikredit A Belian Perabot B Perabot Kedai Bestwood C Kedai Bestwood Perabot D Belian Kedai BestwoodPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

15

http://mhdazlan.wordpress.com 19. Berikut adalah sistem kod Kedai Buku Bijak. Sistem kod ini digunakan untuk membina carta akaun dalam perakaunan berkomputer. KOD 1000 - 1999 2000 - 2999 3000 - 3999 4000 - 4999 5000 - 5999 JENIS AKAUN Aset Liabiliti Hasil Belanja Ekuiti Pemilik

Nyatakan nombor kod yang tepat bagi Akaun Jualan? A 5001 B 4001 C 3001 D 2001Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

20. Apakah butiran aset semasa? A B C D Tunai, penghutang, kadar bayaran dan stok Overdraf, tunai, penghutang dan stok Jentera, stok, penghutang dan tunai Penghutang, stok, bank dan tunaiPercubaan SPM Perak 2011

21. Antara yang berikut, pasangan manakah yang betul? Pengelasan Butiran A Aset Belanja terakru B Belanja Angkutan keluar C Liabiliti Kadar bayaran terdahulu D Hasil Pertambahan peruntukan hutang raguPercubaan SPM Perak 2011

22. Inventori merupakan barang niaga yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual. Apakah inventori bagi perniagaan perkilangan? I II III IV A B C D Inventori bahan langsung Inventori kerja dalam proses Inventori berterusan Inventori berkala I dan ll I dan IV II dan III III dan IVPercubaan SPM Selangor 2011

16

http://mhdazlan.wordpress.com 23. Kumpulan item manakah yang merupakan liabiliti semasa? A B C D Komisen diterima terakru, pemiutang, overdraf bank Kadar bayaran terakru, overdraf bank, penghutang Sewa diterima terdahulu, pemiutang, overdraf bank Sewa diterima terakru, penghutang, bankPercubaan SPM Selangor 2011

24. Pemilik perniagaan telah mengeluarkan tunai daripada bank untuk kegunaan perniagaan. Apakah catatan bergu yang sesuai? Debit Bank Tunai Modal Modal Kredit Modal Bank Bank TunaiPercubaan SPM Selangor 2011

A B C D

25. Akaun manakah yang berbaki debit? A B C D Akaun Diskaun Diterima Akaun Pulangan Jualan Akaun Pulangan Belian Akaun PinjamanPercubaan SPM Perak 2011

26. Pada 1 Julai 2010, Jeremy telah mengambil barang niaga bernilai RM520 untuk kegunaan sendiri. Apakah catatan bergu bagi urus niaga tersebut? Debit Kredit A Ambilan Belian B Ambilan Stok C Stok Belian D Belian StokPercubaan SPM Selangor 2011

27. Manakah benar tentang akaun belanja? A B C D Didebitkan apabila belanja bertambah Dikreditkan apabila belanja bertambah Didebitkan apabila belanja berkurang Mempunyai baki kreditPercubaan SPM Kelantan 2011

17

http://mhdazlan.wordpress.com 28. Catatan apakah yang direkod di sebelah kredit dalam akaun? A B C D Pengurangan ekuiti pemilik Pengurangan liabiliti Pengurangan hasil Pengurangan asetPercubaan SPM Kelantan 2011

29. Maklumat berikut diperoleh daripada sebuah perniagaan. Ahmad Fahmi pemilik perniagaan barangan elektrik telah mengeluarkan dua buah periuk nasi jenama Toshiba berharga RM150 sebuah untuk didermakan ke rumah Anak Yatim Yayasan Perak. Perniagaan Ahmad Fahmi mengamalkan sistem inventori berkala semasa merekod inventori. Bagaimanakah perkara tersebut direkod? Akaun didebit Akaun dikredit A Derma RM300 Stok RM300 B Derma RM300 Belian RM300 C Derma RM150 Stok RM150 D Derma RM150 Belian RM150Percubaan SPM Perak 2011

18

http://mhdazlan.wordpress.com Tajuk 3 - Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat 1. Apakah tujuan diskaun niaga? A B C D Menarik lebih ramai pelanggan Mengelak berlakunya hutang lapuk Menggalakkan pembeli membayar segera Menggalakkan pembeli membeli secara pukalPercubaan SPM Johor 2011

2. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kedai Makan Tan Nen. Encik Tan Nen membawa masuk alat penghawa dingin peribadinya bernilai RM800 untuk kegunaan perniagaan. Apakah dokumen sumber yang sesuai digunakan untuk urus niaga tersebut? A B C D Memo Invois Nota debit Makluman debitPercubaan SPM Johor 2011

3. Rajah di bawah menunjukkan aliran satu urus niaga. Memulangkan barang yang rosak. Pembekal . Dokumen Z Apakah dokumen Z? A Nota Kredit B Nota Debit C Memo D InvoisPercubaan SPM Kedah 2011

Pelanggan .

4. En. Wong membeli komputer dengan wangnya untuk kegunaan perniagaan Nyatakan dokumen yang digunakan untuk merekod urus niaga ini. A Memo B Invois C Nota kredit D Baucar pembayaranPercubaan SPM Kelantan 2011

19

http://mhdazlan.wordpress.com

5. Dokumen di bawah ialah invois yang dikeluarkan oleh ZIE Komputer.

Apakah urus niaga yang dilakukan oleh Kedai Runcit Gembira? A Menjual barang niaga secara kredit. B Membeli barang niaga secara kredit. C Menjual alatan pejabat secara kredit. D Membeli alatan pejabat secara kredit.Percubaan SPM Kedah 2011

6. Keadaan manakah yang menyebabkan Nota Debit dikeluarkan? A B C D Invois asal terlebih caj Invois asal terkurang caj Komisen diberikan kepada pembeli Pembeli memulangkan barang kerana rosakPercubaan SPM Perak 2011

20

http://mhdazlan.wordpress.com Soalan 7 hingga 8 berdasarkan dokumen di bawah

7. X ialah A diskaun diterima B diskaun diberi C diskaun niaga D diskaun tunaiPercubaan SPM Kelantan 2011

8. Hitung jumlah yang perlu dibayar oleh pemilik Butik Zarini sekiranya menjelaskan hutang pada 8 September 2011. A B C D RM2 040 RM2 160 RM2 280 RM2 400Percubaan SPM Kelantan 2011

21

http://mhdazlan.wordpress.com

9. Dokumen 1 ialah Bil Tunai yang dikeluarkan oleh Maya Komputer Enterprise.

DOKUMEN 1 Apakah urus niaga yang betul mengenai Bil Tunai di atas. A B C D Beli alatan pejabat secara tunai RM3 400 Beli barang niaga secara tunai RM3 400 Jual alatan pejabat secara tunai RM3 400 Jual barang niaga secara tunai RM3 400Percubaan SPM Melaka 2011

10. Buku catatan pertama digunakan untuk merekod urus niaga berdasarkan dokumen perniagaan. Pilih padanan yang betul. Dokumen sumber Makluman Kredit Invois (Salinan) Nota Debit (Salinan) Nota Kredit (Asal) Buku catatan pertama Jurnal Am Jurnal Belian Jurnal Jualan Jurnal Pulangan JualanPercubaan SPM Perak 2011

A B C D

22

http://mhdazlan.wordpress.com

11. Maklumat berikut diperoleh daripada perniagaan Minson Sendirian Berhad.

Jika bayaran dibuat pada 14 Ogos 2011, berapakah jumlah yang perlu dijelaskan? A RM1 350 B RM1 323 C RM1 296 D RM1 200Percubaan SPM MRSM 2011

23

http://mhdazlan.wordpress.com 12. Maklumat berikut diperoleh daripada buku sebuah perniagaan. Perniagaan Damia telah memulangkan barang niaga yang rosak kepada pembekal. Apakah dokumen yang akan diterima oleh Perniagaan Damia? A Makluman Kredit B Nota Kredit C Nota Debit D InvoisPercubaan SPM Perak 2011

13. Merujuk kepada gambar di bawah, apakah dokumen perniagaan yang sesuai digunakan?

A B C D

Memo Invois Nota debit Nota kreditPercubaan SPM Selangor 2011

24

http://mhdazlan.wordpress.com 14. Apakah tujuan Bakeri Farah menghantar dokumen perniagaan di bawah kepada Restoran Lazat?

A B C D

Mengurangkan hutang Restoran Lazat Menambahkan hutang Restoran Lazat Memaklumkan barangan yang telah rosak Memaklumkan barangan telah dipulangkanPercubaan SPM Selangor 2011

25

http://mhdazlan.wordpress.com 15. Dokumen perniagaan berikut telah diserahkan oleh Perniagaan Mak Dah kepada Natasha Kosmetik.

Berapakah yang perlu dijelaskan oleh Natasha Kosmetik sekiranya beliau membuat pembayaran pada 20 Januari 2011? A B C D RM5 000 RM4 500 RM4 750 RM4 250Percubaan SPM Selangor 2011

26

http://mhdazlan.wordpress.com Tajuk 4 - Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama 1. Dokumen berikut diperoleh daripada buku Kedai Perabot Zul.

Apakah buku catatan pertama untuk merekod butiran dalam dokumen tersebut? A Jurnal Am B Jurnal Belian C Jurnal Pulangan Jualan D Jurnal Pulangan BelianPercubaan SPM Johor 2011

2. Perniagaan Sofiya telah menerima bil tunai atas belian barang bernilai RM900. Apakah buku catatan pertama yang digunakan bagi merekod urus niaga di atas? A Jurnal Am B Buku Tunai C Jurnal Belian D Jurnal JualanPercubaan SPM Johor 2011

27

http://mhdazlan.wordpress.com 3. Maklumat di bawah diambil daripada buku Perniagaan Ka & Cau yang menjual alat tulis pada 30 Nov 2010. JURNAL AM FOLIO

TARIKH BUTIR 2010 Nov 30 Alat tulis Belian

DEBIT 120

KREDIT

120

Urus niaga manakah yang sesuai dengan jurnal am di atas? A Belian alat tulis secara kredit B Merekod belanja alat tulis secara kredit C Ambilan barang niaga untuk kegunaan pejabat D Ambilan alat tulis untuk kegunaan anak pemilik.Percubaan SPM Kedah 2011

4. Urus niaga yang manakah yang direkodkan ke dalam Jurnal Penerimaan Tunai? I II III IV A B C D Bayaran oleh penghutang. Memasukkan wang tunai ke bank. Menjelaskan hutang kepada pemiutang. Ambilan tunai untuk kegunaan peribadi. I dan II I dan lll I dan IV II dan IVPercubaan SPM Kedah 2011

5. Antara berikut, urus niaga manakah dicatat dalam Jurnal Am? I II III IV A B C D Terima cek daripada penghutang Angkutan masuk tertinggal catat Jualan perabot lama secara kredit Membayar sewa rumah dengan cek I dan II I dan IV II dan III III dan IVPercubaan SPM Melaka 2011

28

http://mhdazlan.wordpress.com 6. Dokumen 2 ialah Keralan Cek yang dimiliki oleh Koperasi Semerbak Berhad

DOKUMEN 2 Nyatakan buku catatan pertama yang digunakan untuk merekod dokumen di atas. A Jurnal Am B Buku Tunai C Buku Tunai Runcit D Jurnal Penerimaan TunaiPercubaan SPM Melaka 2011

7. Antara urus niaga berikut, yang manakah dicatatkan dalam Jurnal Belian? A B C D Membeli insurans kediaman dengan wang perniagaan Membeli van terpakai secara kredit daripada Razak Motor Membeli barang niaga secara tunai daripada Kedai Adinda Membeli barang niaga secara kredit daripada Chong Wei StorePercubaan SPM MRSM 2011

29

http://mhdazlan.wordpress.com 8. Maklumat berikut diperoleh daripada perniagaan MIA SARA Enterprise.

Apakah buku catatan pertama yang sesuai untuk merekodkan urus niaga berikut?

A B C D

Jurnal Am Buku Tunai Jurnal Belian Jurnal JualanPercubaan SPM MRSM 2011

30

http://mhdazlan.wordpress.com 9. Dokumen berikut diterima oleh Cik Habsah seorang kerani akaun.

Apakah catatan dalam Jurnal Am? Butiran A Iklan Belian B Belian Ambilan C Ambilan Belian D Belian Iklan

Debit (RM) 150 150

Kredit (RM) 150 150

150 150 150 150Percubaan SPM MRSM 2011

31

http://mhdazlan.wordpress.com

10. Dokumen berikut diterima oleh Pasar Raya Ekonomi Sayang.

Buku catatan pertama manakah yang digunakan untuk merekod urus niaga di atas? A Jurnal Pulangan Belian B Jurnal Pulangan Jualan C Jurnal Pembayaran Tunai D Jurnal Penerimaan TunaiPercubaan SPM Perak 2011

32

http://mhdazlan.wordpress.com

11. Berdasarkan dokumen berikut, Buku Catatan Pertama yang terlibat ialah

A B C D

Buku Tunai Jurnal Belian Jurnal Jualan Buku Tunai RuncitPercubaan SPM Selangor 2011

33

http://mhdazlan.wordpress.com Tajuk 5 Lejar 1. Manakah pengelasan akaun yang betul? Akaun Nyata A Bangunan B Bank C Modal D Perabot Akaun Nominal Alatan pejabat Penghutang Gaji Alat tulisPercubaan SPM Johor 2011

2. Maklumat berikut diambil daripada buku See Why, seorang peruncit.

2011 Mei 1 Baki b/b 31 Jualan

Akaun Kawalan Penghutang RM 2011 800 Mei 31 Bank 7 200 Diskaun diberi Baki h/b 8 000

RM 4 000 90 3 910 8 000

Apakah sumber maklumat bagi butiran diskaun diberi? A Buku Tunai B Jurnal Am C Jurnal Jualan D Jurnal Pulangan JualanPercubaan SPM Johor 2011

3. Maklumat di bawah adalah sebahagian buku tunai (sebelah kredit) Perniagaan Pitis Jenuh Enterprise. BUKU TUNAI (SEBELAH KREDIT) TARIKH BUTIR Okt 5 Peniaga Melosi

DISKAUN RM 150

TUNAI RM

BANK RM 3 500

Berdasarkan Buku Tunai di atas apakah urus niaga yang sesuai untuk catatan pada 5 Oktober? A Membayar Peniaga Melosi RM3 500 dan memberi diskaun RM150. B Membayar Peniaga Melosi RM3 500 dan menerima diskaun RM150. C Menerima bayaran dari Peniaga Melosi RM3 500 dan memberi diskaun RM150. D Menerima bayaran dari Peniaga Melosi RM3 500 dan menerima diskaun RM150.Percubaan SPM Kedah 2011

34

http://mhdazlan.wordpress.com 4. Data di bawah diambil daripada buku Kedai Pakaian Lelaa pada bulan Mei 2011: RM 7 200 5 500 120 70 4 570

Baki penghutang pada 1 Mei 2011 Cek diterima daripada penghutang Diskaun diberi Pindahan baki dari Lejar Jualan ke Lejar Belian Baki penghutang pada 31 Mei 2011 Hitungkan jumlah jualan kredit. A RM2 920 B RM3 060 C RM8 180 D RM8 320

Percubaan SPM Kedah 2011

5. Apakah urus niaga yang tidak direkod dalam Buku Tunai Runcit ? A Membeli perabot secara tunai RM300. B Memberi pinjaman kepada pekerja RM50. C Membeli kertas dan dakwat pencetak RM43. D Menghantar surat dan bungkusan berdaftar RM25.Percubaan SPM Kedah 2011

6. Buku Tunai Runcit disediakan untuk mencatat perbelanjaan kecil. Sistem yang diamalkan dalam penyediaan Buku Tunai Runcit ialah A B C D sistem Catatan Bergu sistem Dana Runcit sistem Depress sistem PanjarPercubaan SPM Kelantan 2011

7. Akaun Pemiutang biasanya berbaki kredit kerana ia menunjukkan liabiliti kepada perniagaan. Walau bagaimanapun, ada masanya akaun pemiutang berbaki debit. Apakah sebab-sebabnya? I II III IV A B C D Perniagaan terkurang bayar kepada pemiutang Perniagaan memulangkan barang selepas akaun dijelaskan Pemiutang memberi elaun atau potongan ke atas barang yang telah dibayar Pemiutang membatalkan diskaun yang telah diberikan kepada perniagaan I dan III I dan IV II dan lll II dan IVPercubaan SPM Kelantan 2011

35

http://mhdazlan.wordpress.com 8. Dokumen di bawah adalah memo yang dikeluarkan oleh Kedai Buku Guan.

Antara berikut manakah catatan yang betul dalam buku tunai? A Tarikh Butir Tunai 9 000 Jun 5 Modal . B Tarikh Butir Tunai Jun 5 Tunai . C Tarikh Butir Tunai Buku Tunai Bank Tarikh Butir Tunai 9 000 Bank Buku Tunai Bank Tarikh Butir 9 000 Tunai Bank Buku Tunai Bank Tarikh Butir

Tunai

Bank

Jun 5 Bank . D Tarikh Butir Tunai Jun 5 Modal Buku Tunai Bank Tarikh 9 000 Butir

Tunai Bank

Percubaan SPM Kedah 2011

36

http://mhdazlan.wordpress.com 9. Berikut ialah maklumat mengenai penghutang bagi Perniagaan Kasut Makmur. RM 3 790 5 260 23 950 18 470 330 415

Baki pada 1 Jun 2010 Jualan tunai Jualan kredit Penerimaan daripada penghutang Hutang lapuk Peruntukan Hutang Ragu

Hitung baki penghutang pada 31 Mei 2011. A RM8 525 B RM8 940 C RM13 785 D RM14 200Percubaan SPM Kelantan 2011

10. Antara berikut, akaun manakah yang tergolong dalam Lejar Subsidiari? I II III IV A B C D Akaun Pemiutang Akaun Penghutang Akaun Belanja Akaun Hasil I dan II I dan IV II dan III III dan IVPercubaan SPM Melaka 2011

11. Antara berikut, yang manakah akan direkodkan dalam Akaun Kawalan Pemiutang? I II III IV A B C D Hutang lapuk Diskaun diberi Diskaun diterima Catatan kontra I dan II I dan IV II dan III III dan IVPercubaan SPM Melaka 2011

37

http://mhdazlan.wordpress.com 12. Berikut adalah Jurnal Jualan Perniagaan Raudah Enterprise. Jurnal Jualan Tarikh Butiran RM 2011 Ogos 6 Suraya Abadi 17 Samsul Radi 31 Akaun Jualan 1 800 1 600 3 400

Pilih catatan yang betul dalam Akaun Jualan. A Akaun Jualan RM Pelbagai penghutang 3 400 . B Akaun Jualan RM Pelbagai penghutang . C Akaun Jualan RM Suraya Abadi 1 800 Samsul Radi 1 600 . D Akaun Jualan RM Suraya Abadi Samsul Radi .

RM

RM 3 400

RM

RM 1 800 1 600

Percubaan SPM Melaka 2011

13. Maklumat di bawah menunjukkan Akaun Kawalan Pemiutang. Akaun Kawalan Pemiutang 2010 RM 2010 Dis 31 Bank 26 000 Jan 1 Baki b/b Diskaun diterima 1 400 Dis 31 X Baki h/b 5 060 Angkutan Baki h/b Apakah X? A Kontra B Belian C Belian kredit D Pulangan belianPercubaan SPM MRSM 2011

RM 4 000 28 000 300 160

38

http://mhdazlan.wordpress.com 14. Antara berikut, yang manakah dikategorikan sebagai akaun perorangan? A B C D Akaun Bank Akaun Ambilan Akaun Pemiutang Akaun Modal Akaun Ambilan Akaun Belian Akaun Modal Akaun Pemiutang Akaun Pemiutang Akaun Modal Akaun Insurans Akaun AmbilanPercubaan SPM MRSM 2011

15. Pada 1 Januari 2011, sebuah komputer telah dibeli dengan harga RM2 500 daripada Syarikat Maju Setia secara kredit. Berdasarkan pernyataan di atas, yang manakah catatan yang betul dalam Akaun Alatan pejabat. A 2011 Jan 1 . B 2011 Jan 1 . C 2011 Akaun Alatan Pejabat RM 2011 Jan 1 Syarikat Maju Setia Akaun Alatan Pejabat RM 2011 Jan 1 Belian RM 2 500 Belian Akaun Alatan Pejabat RM 2011 2 500 RM Syarikat Maju Setia Akaun Alatan Pejabat RM 2011 2 500

RM

. D 2011 .Percubaan SPM MRSM 2011

RM 2 500

16. Cek yang diterima daripada Rosli bernilai RM2 600 untuk menjelaskan sepenuhnya hutang sebanyak RM2 650 tidak dilayan oleh pihak bank. Diskaun diberi dibatalkan. Apakah catatan dalam lejar yang betul untuk merekodkan urus niaga tersebut? Debit Kredit A Akaun Rosli RM2 600 Akaun Bank RM2 600 B Akaun Rosli RM2 600 Akaun Bank RM2 550 Akaun Diskaun Diberi RM50 Akaun Bank RM2 600 Akaun Diskaun Diberi RM50 Akaun Rosli RM2 600Percubaan SPM MRSM 2011

C Akaun Rosli RM2 650

D Akaun Bank RM2600

39

http://mhdazlan.wordpress.com 17. Petikan akaun berikut diperoleh daripada buku seorang peniaga. Akaun Kawalan Penghutang RM 2011 Baki b/b 500 Julai 31 Bank Faedah 50 Diskaun diberi Bank (cek tak layan) 220 Pulangan jualan Hutang lapuk Baki h/b

2011 Julai 1 31

RM 5450 200 120 80 410

Berapakah jumlah jualan kredit? A RM410 B RM770 C RM5 490 D RM6 260Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

18. Maklumat berikut diperoleh daripada sebuah perniagaan. Akaun Danial dalam buku Perniagaan Hakimi menunjukkan baki debit RM1 550. Apakah maksud pernyataan di atas? A Danial berhutang kepada Hakimi RM1 550 B Hakimi berhutang kepada Danial RM1 550 C Danial menerima RM1 550 daripada Hakimi D Hakimi menerima RM1 550 daripada DanialPercubaan SPM Perak 2011

19. Antara yang berikut, urus niaga manakah yang boleh direkodkan di dalam Buku Tunai Runcit? I Menghantar bungkusan berdaftar RM8 II Membeli fail dan kertas RM12 III Membeli alatan pejabat RM460 IV Derma jogathon sekolah RM10 A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IVPercubaan SPM Selangor 2011

40

http://mhdazlan.wordpress.com 20. Keratan cek berikut diperoleh daripada Perniagaan Muniruddin.

Bagaimanakah urus niaga ini dicatat dalam buku tunai Perniagaan Muniruddin? A Tarikh 2011 Butir Buku Tunai (Ruangan Bank) Bank Tarikh Butir RM 2011 Mei 10 Insurans

Bank RM 1 500

. B Tarikh Butir 2011 Mei 10 Insurans . C Tarikh 2011 Butir Buku Tunai (Ruangan Bank) Bank Tarikh Butir RM 2011 Mei 10 Ambilan Bank RM 1 500 Buku Tunai (Ruangan Bank) Bank Tarikh Butir RM 2011 1 500 Bank RM

. D Tarikh Butir 2011 Mei 10 Ambilan Buku Tunai (Ruangan Bank) Bank Tarikh Butir RM 2011 1 500 Bank RM

Percubaan SPM Perak 2011

41

http://mhdazlan.wordpress.com 21. Antara yang berikut, manakah yang benar mengenai pembahagian lejar dan fungsinya? Lejar I II III IV A B C D Lejar am Lejar subsidiari Lejar belian Lejar jualan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IVPercubaan SPM Selangor 2011

Fungsi Merekodkan semua akaun kecuali penghutang dan pemiutang barang niaga Merekodkan akaun penghutang dan pemiutang aset bukan semasa Merekodkan urus niaga belian barang niaga secara kredit Merekodkan semua akaun penghutang barang niaga

42

http://mhdazlan.wordpress.com Tajuk 6 - Imbangan Duga 1. Apakah fungsi Imbangan Duga? A Mengira belanja dan hasil B Menghitung jumlah jualan C Menyemak ketepatan sistem catatan bergu D Menunjukkan kedudukan kewangan perniagaanPercubaan SPM Johor 2011

2. Bayaran tunai RM450 kepada Khairul telah didebitkan ke Akaun Tunai dan dikreditkan ke Akaun Khairul. Apakah kesan kesilapan tersebut ke atas keseimbangan Imbangan Duga? A Sebelah debit Imbangan Duga terlebih RM900 B Sebelah debit Imbangan Duga terlebih RM450 C Sebelah kredit Imbangan Duga terkurang RM450 D Tiada kesan ke atas keseimbangan Imbangan DugaPercubaan SPM Johor 2011

3. Antara berikut, pernyataan manakah menerangkan fungsi Imbangan Duga? I Menyemak ketepatan catatan persamaan perakaunan. II Menyemak ketepatan proses pengeposan ke lejar. III Memudahkan penyediaan penyata kewangan. IV Memudahkan pengiraan untung bersih. A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IVPercubaan SPM Kedah 2011

4. Maklumat di bawah menunjukkan beberapa kesilapan yang ditemui dalam buku Kalut Enterprise. I Jumlah Jurnal Pulangan Jualan terlebih catat RM56. II Angkutan keluar RM89 tersalah catat sebagai pulangan keluar. III Jualan perabot RM420 kepada Shaun tersalah rekod ke akaun Sham. IV Ambilan barang niaga RM71 terlupa direkodkan dalam mana-mana buku. Kesilapan manakah yang tidak dapat dikesan dalam Imbangan duga? A I dan II B I dan IV C Il dan lll D III dan IVPercubaan SPM Kedah 2011

43

http://mhdazlan.wordpress.com 5. Manakah pernyataan yang tepat tentang penyediaan Imbangan Duga ? A Imbangan Duga hanya boleh disediakan pada akhir setiap tempoh perakaunan B Ketepatan catatan dalam akaun boleh disemak sepenuhnya menggunakan Imbangan Duga C Jumlah senarai debit dan kredit yang seimbang tidak semestinya membuktikan semua catatan di dalam lejar dibuat dengan betul D Imbangan duga ialah sebahagian daripada akaun yang akan dipindahkan ke Akaun Perdagangan, Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kiraPercubaan SPM Kelantan 2011

6. Imbangan Duga berikut mengandungi beberapa kesilapan. Imbangan Duga pada 30 Jun 2011 Dt Kt RM RM Modal 30 000 Jualan 4 000 Belian 3 700 Pulangan Jualan 200 Pulangan Belian 100 Diskaun diterima 300 Angkutan Keluar 400 Tunai 300 Kenderaan 29 800 Apakah pembetulan yang perlu dibuat dalam Imbangan Duga di atas ? A B C D Akaun Modal dan Akaun Angkutan keluar mesti dikreditkan Akaun Modal dan Akaun Diskaun diterima mesti dikreditkan Akaun Diskaun diterima dan Akaun Angkutan keluar mesti dikreditkan Akaun Modal, Akaun Diskaun diterima dan Akaun Angkutan Keluar mesti dikreditkanPercubaan SPM Kelantan 2011

7. Pulangan jualan RM230 oleh Puan Ayu tersilap catat sebagai RM203 dalam kedua-dua akaun. Bagaimanakah kesilapan ini diperbetulkan dalam Jurnal Am? Debit Kredit A Akaun Pulangan Jualan RM27 Akaun Puan Ayu RM27 B Akaun Pulangan Jualan RM230 Akaun Puan Ayu RM230 C Akaun Puan Ayu RM203 Akaun Pulangan Jualan RM203 D Akaun Puan Ayu RM27 Akaun Pulangan Jualan RM27Percubaan SPM Kelantan 2011

44

http://mhdazlan.wordpress.com 8. Jualan tunai sebanyak RM315 telah didebitkan ke Akaun Tunai dan dikreditkan ke Akaun Pulangan Jualan Berdasarkan kenyataan di atas, apakah pembetulan kesilapan yang boleh diterima? A B C D Debit Akaun Jualan dan kredit Akaun Tunai Debit Akaun Tunai dan kredit Akaun Jualan Debit Akaun Jualan dan kredit Akaun Pulangan Jualan Debit Akaun Pulangan Jualan dan kredit Akaun JualanPercubaan SPM Kelantan 2011

9. Apakah fungsi Imbangan Duga? A B C D Merekod baki debit dan baki kredit Mengira kos jualan dan untung kasar Menunjukkan aset, liabiliti dan ekuiti pemilik Menyemak ketepatan pengiraan dalam akaun-akaun lejarPercubaan SPM Melaka 2011

10. Bayaran membaiki kenderaan RM800 dengan cek tersilap rekod ke Akaun Kenderaan. Bagaimanakah kesilapan ini dibetulkan dalam Jurnal Am? Butir Debit (RM) A Kenderaan 800 Bank B Belanja Membaiki Kenderaan 800 Kenderaan C Belanja Membaiki Kenderaan 800 Bank D Kenderaan 800 Belanja Membaiki Kenderaan

Kredit (RM) 800 800 800 800Percubaan SPM Melaka 2011

11. Apakah jenis kesilapan yang berlaku di bawah? Angkutan masuk sebanyak RM360 telah direkodkan sebagai RM300. Manakala belanja am sebanyak RM215 telah direkod sebagai RM275. A B C D Kesilapan Terbalik Kesilapan Komisen Kesilapan Saling Mengimbangi Kesilapan dalam Imbangan DugaPercubaan SPM MRSM 2011

45

http://mhdazlan.wordpress.com 12. Berikut adalah petikan pada 30 April 2011. daripada Imbangan Duga Perniagaan Haris

Debit RM Modal Overdraf bank Penghutang Pemiutang Premis Belian Jualan X

Kredit RM 31 500 6 000 10 050

14 500 25 000 20 400 21 350 9 000 68 900 68 900

Butiran X adalah A Diskaun diterima B Pulangan keluar C Pinjaman D GajiPercubaan SPM MRSM 2011

13. Antara berikut yang manakah kesilapan catatan dalam Imbangan Duga? Butir Premis Angkutan Keluar Pulangan Jualan Diskaun Diberi A B C D I dan II I dan III II dan III III dan IVPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

Debit (RM) 90 000

Kredit (RM) 100 350

500

46

http://mhdazlan.wordpress.com 14. Kesilapan berikut telah dikesan dalam buku perniagaan seorang peniaga. Belian daripada Rohani RM200 telah tersalah catat ke Akaun Rani. Catatan yang manakah membetulkan kesilapan di atas? A Jurnal Am Butiran Debit (RM) Kredit (RM) Belian Rohani . B Butiran Rohani Rani . C Butiran Belian Rani . D Butiran Rani Rohani Jurnal Am Debit (RM) Kredit (RM) 200 200Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

200 200 Jurnal Am Debit (RM) Kredit (RM) 200 200 Jurnal Am Debit (RM) Kredit (RM) 200 200

15. Baki akaun manakah yang dicatatkan di sebelah kredit Imbangan Duga? A B C D Promosi Kenderaan Diskaun diberi Diskaun diterimaPercubaan SPM Perak 2011

16. Pernyataan manakah yang menerangkan fungsi Imbangan Duga? A B C D Menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan Menyediakan maklumat perakaunan kepada pengguna luaran Mengetahui untung atau rugi perniagaan bagi suatu tempoh tertentu Menyemak ketepatan catatan urus niaga yang berasaskan sistem catatan berguPercubaan SPM Perak 2011

47

http://mhdazlan.wordpress.com 17. Kesilapan berikut telah dikesan dalam buku perakaunan sebuah perniagaan. Belian barang niaga bernilai RM1 000 daripada Sani telah tersalah catat ke Akaun Sanny. Pilih catatan yang tepat untuk membetulkan kesilapan tersebut? Debit Kredit A Sanny Sani B Sani Sanny C Belian Sani D Belian SannyPercubaan SPM Perak 2011

Soalan 18 dan 19 adalah berdasarkan Imbangan Duga berikut. 18. IMBANGAN DUGA PADA 31 MAC 2011 (PETIKAN) Perkara Debit Kredit RM RM Aset 30 200 Liabiliti 11 700 Angkutan keluar 800 Diskaun diterima 650 Hutang lapuk pulih Modal JUMLAH XXX 170 ? XXX

Item manakah yang tersalah catat di dalam Imbangan Duga tersebut? A Angkutan keluar sahaja B Diskaun diterima sahaja C Diskaun diterima dan Hutang Lapuk Pulih sahaja D Diskaun diterima dan angkutan keluar sahajaPercubaan SPM Selangor 2011

19. Berdasarkan Imbangan Duga tersebut, hitung jumlah modal yang sebenar. A B C D RM16 880 RM17 220 RM18 480 RM19 780Percubaan SPM Selangor 2011

48

http://mhdazlan.wordpress.com Tajuk 7 - Penyata Kewangan - Milikan Tunggal 1. Maklumat berikut diperoleh daripada Imbangan Duga Perniagaan Hazry pada 30 Jun 2011. Butir Perabot Susut nilai terkumpul perabot Debit (RM) 20 000 4 000 Kredit (RM)

Perabot disusutnilaikan 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Berdasarkan maklumat di atas, catatan manakah yang betul dalam Kunci Kira-kira? A Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2011 Aset Bukan Semasa RM Perabot (-) Susut nilai terkumpul . B Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2011 Aset Bukan Semasa RM Perabot (-) Susut nilai terkumpul . C Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2011 Aset Bukan Semasa RM Perabot 20 000 (-) Susut nilai terkumpul 4 000 16 000 . D Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2011 Aset Bukan Semasa RM Perabot 20 000 (-) Susut nilai terkumpul 5 600 14 400Percubaan SPM Johor 2011

20 000 1 600 18 400

20 000 2 400 17 600

2. Apakah item yang mengurangkan kos jualan? A B C D Stok akhir Stok awal Belian bersih Jualan bersihPercubaan SPM Kedah 2011

49

http://mhdazlan.wordpress.com 3. Maklumat di bawah diambil daripada buku Perniagaan Ustapadi pada 31 Disember 2010. Pulangan keluar Stok pada 1 Januari 2010 Stok pada 31 Disember 2010 Gaji pekerja Angkutan keluar Jualan Belian 276 7 209 5 584 4 800 360 39 400 23 093

Berapakah kos jualan Perniagaan Ustapadi? A RM22 817 B RM24 442 C RM24 802 D RM30 026Percubaan SPM Kedah 2011

4. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan Yati Enterprise. Akaun Belanja Am RM 80 Jan 1 Baki b/b 240 31 Untung rugi Baki h/b 320

Jan 1 Baki b/b 31 Tunai runcit

RM 120 150 50 320

Merujuk kepada akaun belanja am di atas, berapakah jumlah belanja terakru? A RM50 B RM80 C RM120 D RM150Percubaan SPM Kedah 2011

5. Antara berikut, pernyataan manakah yang menerangkan tujuan kawalan tunai? I Mengelakkan berlakunya kehilangan tunai kerana penyelewengan. II Memastikan semua hutang dapat dijelaskan tepat pada waktunya. III Mengelakkan kehilangan dokumen perniagaan yang sah. IV Memastikan hutang lapuk tidak berlaku. A B C D I dan II I dan IV Il dan III III dan IVPercubaan SPM Kedah 2011

50

http://mhdazlan.wordpress.com

6. Pada 4 Januari 2011, Encik Kelana telah menjelaskan hutang ayahnya RM500 yang telah meninggal dunia. Hutang tersebut telah dihapuskan sebagai hutang lapuk oleh Tuah Berhad. Apakah catatan jurnal yang disediakan oleh Tuah Berhad untuk merekod urus niaga di atas? Debit (RM) Kredit (RM) A Hutang Lapuk 500 Hutang Lapuk Terpulih 500 B Hutang Lapuk Terpulih 500 Hutang Lapuk 500 C Hutang Lapuk 500 Penghutang 500 D Penghutang 500 Hutang Lapuk Terpulih 500Percubaan SPM Kedah 2011

7. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Termizi: Imbangan duga pada 30 Jun 2011 (petikan) RM Insurans 600 Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 (petikan) RM RM Untung kasar 8800 Belanja Insurans 150 Berapakah insurans terdahulu? A RM750 B RM600 C RM450 D RM150Percubaan SPM Kedah 2011

8. Bilakah rugi atas pelupusan aset diperoleh? A B C D kos asal aset lebih daripada harga pelupusan aset kos asal aset kurang daripada harga pelupusan aset harga pelupusan aset lebih daripada nilai buku aset harga pelupusan aset kurang daripada nllai buku asetPercubaan SPM Kelantan 2011

51

http://mhdazlan.wordpress.com 9. Pada 1 Januari 2010, Maher Trading telah membeli sebuah kenderaan pelbagai guna (MPV) berharga RM60 000. MPV tersebut disusutnilaikan pada kadar 15% setahun mengikut kaedah garis lurus. Pada 30 Jun 2011, MPV tersebut dijual pada harga RM45 000. Tahun perakaunan Maher Trading berakhir pada 30 Jun setiap tahun. Hitung untung atau rugi atas pelupusan MPV tersebut? A Rugi atas pelupusan MPV RM3 000 B Rugi atas pelupusan MPV RM1 500 C Untung atas pelupusan MPV RM3 000 D Untung atas pelupusan MPV RM1 500Percubaan SPM Kedah 2011

10. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Murni: 1 Julai 2010 RM 200 30 Jun 2011 RM 400

Insurans terdahulu

Sepanjang tahun kewangan berakhir 30 Jun 2011, perniagaan telah membayar insurans kedai sebanyak RM3 600. Kira jumlah insurans yang dipindahkan ke akaun untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2011? A RM3 600 B RM3 400 C RM3 200 D RM3 000Percubaan SPM Kelantan 2011

11. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Salju Berhad. Imbangan Duga pada 30 Jun 2011 Debit (RM) Mesin 55 000 Susut nilai terkumpul mesin

Kredit(RM) 5 500

Maklumat tambahan: Mesin disusutnilaikan dengan kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Berapakah nilai buku mesin bagi tahun berakhir 30 Jun 2011? A RM 44 000 B RM44 550 C RM49 500 D RM 50 050Percubaan SPM Kelantan 2011

52

http://mhdazlan.wordpress.com

12. Apakah yang dimaksudkan dengan hutang lapuk? A B C D Hutang yang diragui sama ada dapat dikutip atau tidak Hutang yang diperuntukkan tidak dapat dikutip Hutang yang sudah pasti tidak dapat dikutip Hutang yang masih belum dikutipPercubaan SPM Kelantan 2011

13. Antara akaun-akaun berikut, yang manakah akan direkod dalam Kunci Kira-kira? A B C D Dividen Kadar bayaran Simpanan tetap Angkutan masukPercubaan SPM Melaka 2011

14. Antara berikut, yang manakah dicatat sebagai hasil dalam Penyata Pendapatan? A B C D Susut nilai terkumpul Rugi pelupusan aset Hutang lapuk terpulih Mewujudkan Peruntukan hutang raguPercubaan SPM Melaka 2011

15. Maklumat berikut diperoleh daripada Kedai Sumarni. 1 Januari 2010 RM Insurans terakru 800 Insurans terdahulu -

31 Disember 2010 RM 1200

Buku Tunai 2010 Dis 31 Insurans

RM 12 600

Hitungkan jumlah insurans yang perlu dicatat dalam Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2010. A RM10 600 B RM12 200 C RM13 000 D RM14 600Percubaan SPM Melaka 2011

53

http://mhdazlan.wordpress.com 16. Petikan Imbangan Duga berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Saujana pada 31 Disember 2010 Perniagaan Saujana Imbangan Duga pada 31 Disember 2010 Debit Penghutang 12 200 Peruntukan hutang ragu Hutang lapuk 300

Kredit 900

Maklumat tambahan: (i) Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 5% atas penghutang pada setiap tahun. Akaun Untung Rugi manakah yang menunjukkan catatan yang betul untuk merekod Peruntukan hutang ragu? A Perniagaan Saujana Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM RM Peruntukan hutang ragu 305 . B Perniagaan Saujana Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM RM Peruntukan hutang ragu 305 . C Perniagaan Saujana Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM RM Peruntukan hutang ragu 290 . D Perniagaan Saujana Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM RM Peruntukan hutang ragu 290 .Percubaan SPM Melaka 2011

17. Kaedah mengira susut nilai berdasarkan nilai buku aset bukan semasa ialah A kaedah garis lurus B kaedah ansuran tetap C kaedah penilaian semula D kaedah baki berkuranganPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

54

http://mhdazlan.wordpress.com 18. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Rahimah Enterprise pada 30 Jun 2011. RM 4 200 38 000 700 840 3 240

Stok pada 1 Julai 2010 Belian Pulangan keluar Angkutan keluar Stok pada 30 Jun 2011

Berapakah kos barang untuk dijual? A RM38 260 B RM41 500 C RM42 340 D RM43 040Percubaan SPM Melaka 2011

19. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kedai Rodziah pada 30 Jun 2011, RM Stok pada 30 Jun 2011 4 210 Penghutang Pemiutang Bank Tunai Sewa terakru Pinjaman (tarikh matang 31 Ogos 2011) Berapakah modal kerja pada 30 Jun 2011? A RM10 460 B RM11 460 C RM20 460 D RM21 460Percubaan SPM Melaka 2011

6 240 4 100 8 680 930 500 5 000

20. Pilih pengelasan yang betul. A Gaji terakru B Sewa diterima terakru C Gaji terdahulu D Sewa dibayar terdahulu

Aset Semasa Aset Semasa Liabiliti Semasa Liabiliti SemasaPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

55

http://mhdazlan.wordpress.com

21. Berikut adalah Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan bagi sebuah perniagaan. Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan RM 2010 Jan 1 Baki b/b Dis 31 Susut nilai kenderaan

2010

RM 1 800 3 240

Berapakah jumlah susut nilai terkumpul pada 31 Disember 2010? A RM1 440 B RM1 800 C RM3 240 D RM5 040Percubaan SPM MRSM 2011

22. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Aween pada 31 Mac 2011. Butir Penghutang Hutang lapuk Peruntukan hutang ragu Debit RM 8 900 300 Kredit RM

350

Maklumat tambahan : Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 5% atas penghutang. Hitungkan jumlah peruntukan hutang ragu yang dicatatkan dalam Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2011. A Pertambahan RM80 B Pengurangan RM80 C Pertambahan RM95 D Pengurangan RM95Percubaan SPM MRSM 2011

23. Encik Raymond telah menyewa sebuah kedai dengan kadar RM1 000 sebulan bermula 1 Januari 2010. Apabila akaun perniagaan ditutup pada 31 Disember 2010, didapati beliau masih belum menjelaskan sewa untuk bulan November dan Disember 2010. Nyatakan jumlah sewa yang perlu ditunjukkan dalam Penyata Pendapatan perniagaan Encik Raymond bagi tahun berakhir 31 Disember 2010? A RM1 000 B RM2 000 C RM10 000 D RM12 000Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

56

http://mhdazlan.wordpress.com 24. Berikut adalah kedudukan kewangan Hafizi Enterprise bagi tahun berakhir 30 Jun 2011. RM 300 250 17 000 40 000 600 350

Stok alat tulis Sewa diterima terakru Kenderaan Premis Pemiutang Komisen diterima terdahulu Berapakah nilai aset? A RM57 650 B RM57 550 C RM57 350 D RM57 250

Percubaan SPM MRSM 2011

25. Maklumat berikut diperoleh daripada Kedai Syaza pada 30 Jun 2011. RM 260 35 170 540 100 200

Angkutan keluar Belian Pulangan belian Diskaun diberi Diskaun diterima Hitung kos belian. A RM34 430 B RM34 530 C RM34 690 D RM34 790

Percubaan SPM MRSM 2011

26. Apakah catatan pelarasan bagi Hutang Lapuk Terpulih? Debit A B C D Tunai Hutang Lapuk Terpulih Untung Rugi Hutang Lapuk Terpulih Kredit Hutang Lapuk Terpulih Untung Rugi Hutang Lapuk Terpulih PenghutangPercubaan SPM Perak 2011

57

http://mhdazlan.wordpress.com 27. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Mariamah pada 30 Jun 2011. RM 500 1 200 600 800 200 500 700

Tunai Bank Alatan Pejabat Pemiutang Sewa dibayar terdahulu Penghutang Komisen diterima terdahulu Hitung jumlah modal kerja. A RM900 B RM1 000 C RM1 400 D RM2 000

Percubaan SPM MRSM 2011

28. Petikan Kunci Kira-kira berikut diambil dari buku Zaima Enterprise. Zaima Enterprise Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 RM RM Aset Bukan Semasa Perabot 2 800 Aset Semasa Stok akhir Penghutang Gaji Terdahulu Liabiliti Semasa Bank Pemiutang 1 060 1 450 1 560 3 400 80

Berapakah modal kerja perniagan tersebut? A RM2 530 B RM4 670 C RM5 330 D RM7 470Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

58

http://mhdazlan.wordpress.com

29. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Syarikat Samihah Sdn. Bhd. Pada 1 Julai 2007, syarikat telah membeli alatan pejabat bernilai RM10 000. Kadar susut nilai adalah 10% setahun mengikut kaedah garis lurus. Berapakah jumlah susut nilai terkumpul pada 31 Disember 2010? A RM1 000 B RM2 500 C RM3 000 D RM3 500Percubaan SPM Perak 2011

30. Petikan Akaun Sewa berikut diperoleh daripada sebuah perniagaan. Akaun Sewa RM 1 000

2011 Jan 1 Baki b/b

Apakah yang dimaksudkan dengan catatan pada 1 Januari 2011? A Sewa dibayar terdahulu B Sewa dibayar terakru C Sewa dikenakan D Sewa dibayarPercubaan SPM Perak 2011

31. Apakah pengelasan bagi komisen diterima terdahulu? A B C D Aset Hasil Liabiliti BelanjaPercubaan SPM Perak 2011

59

http://mhdazlan.wordpress.com 32. Berikut adalah baki-baki yang diperoleh daripada buku perakaunan Selesa D'Mart pada 31 Disember 2010. RM 22 500 430 228 6 650 380

Untung kasar Penambahan peruntukan hutang ragu Hutang lapuk Pelbagai perbelanjaan Faedah simpanan tetap

Kirakan untung bersih bagi perniagaan Selesa D'Mart. A RM14 812 B RM15 572 C RM15 672 D RM16 432Percubaan SPM Selangor 2011

33. Berikut adalah baki-baki yang diperoleh daripada buku perakaunan Selesa D'Mart pada 31 Disember 2010. RM Untung kasar Penghutang Hutang lapuk Perabot Untung pelupusan aset Susut nilai terkumpul perabot 22 500 4 300 228 6 650 1380 650

Maklumat tambahan: (i) Keputusan dibuat untuk menghapus kira hutang lapuk tambahan berjumlah RM300. (ii) Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 3 % atas penghutang bersih. (iii) Susut nilai perabot 40 % mengikut kaedah baki berkurangan. Berdasarkan maklumat tersebut, kira untung bersih perniagaan Selesa D'Mart. A RM20 711 B RM20 741 C RM20 832 D RM21 052Percubaan SPM Selangor 2011

60

http://mhdazlan.wordpress.com Tajuk 8 - Perakaunan Untuk Tunai 1. Apakah kepentingan mengawal tunai ? A Untuk memastikan tunai yang banyak di dalam tangan. B Untuk mengelakkan berlakunya kecurian dan kehilangan. C Untuk memastikan kecekapan pengurusan perniagaan. D Untuk memastikan tunai mencukupi untuk menampung kos peribadi.Percubaan SPM Johor 2011

2. Apakah yang menyebabkan baki di Buku Tunai terkurang daripada baki di Penyata Bank? A Cek tak laku B Insurans didebitkan dalam Penyata Bank C Deposit belum dikreditkan dalam Penyata Bank D Bayaran daripada penghutang yang dikreditkan dalam Penyata BankPercubaan SPM Johor 2011

3. Berikut adalah petikan Belanjawan Tunai dan Belanjawan Tunai Sebenar bagi Perniagaan Kays. Perniagaan Kays Belanjawan Tunai dan Belanjawan Tunai Sebenar bagi tempoh 3 bulan berakhir 30 Ogos 2011 Butir Baki akhir Belanjawan RM 32 000 Sebenar RM 38 000

Berapakah varians bagi item baki akhir? A 15.79% B 18.75% C 84.21% D 118.75%Percubaan SPM Johor 2011

4. Penyata Bank yang diterima oleh Perniagaan Nilam pada 31 Mei 2011 menunjukkan baki kredit RM1 190, manakala Buku Tunainya berbaki debit RM780. Apakah sebab perbezaan baki ini? A B C D Arahan tetap RM410 Cek tak Iayan RM410 Cek belum dikreditkan RM410 Cek belum dikemukakan RM410Percubaan SPM Kelantan 2011

61

http://mhdazlan.wordpress.com 5. Penyata bank bagi bulan Mei 2011 Perniagaan Delaila menunjukkan baki kredit sebanyak RM3 183. Baki buku tunai pada 31 Mei untuk akaun bank menunjukkan baki debit RM5 688. Baki ini berbeza disebabkan perkara-perkara berikut: i. ii. iii. Bayaran buku cek RM30. Dividen sebanyak RM560 dikreditkan terus ke akaun bank. Cek tak laku berjumlah RM890 dipulangkan oleh pihak bank.

Hitung baki akaun bank dalam Buku Tunai selepas dikemaskini. A RM6 278 B RM6 218 C RM5 328 D RM4 268Percubaan SPM Kedah 2011

6. Maklumat berikut diperoleh daripada Jelajah Enterprise. Belanjawan Tunai bagi tiga bulan berakhir 31 Disember 2011 (Petikan) Oktober November Disember RM RM RM Baki awal 1000 R U Jumlah Penerimaan Jumlah Pembayaran Lebihan / Kurangan O Berapakah V? A Lebihan RM3 000 B Lebihan RM2 430 C Kurangan RM670 D Kurangan RM3 570Percubaan SPM Kedah 2011

10 890 9 800 P Q

8040 9 800 S T

12 800 9 800 V w

7. Antara berikut manakah kepentingan menyediakan Belanjawan Tunai? I II III IV A B C D Merancang pembayaran tunai. Membolehkan pembayaran dibuat dengan cek. Mengetahui baki tunai di tangan pada tarikh tertentu. Membolehkan tindakan awal diambil untuk menghadapi kekurangan tunai. I dan lI I dan IV II dan III III dan IVPercubaan SPM Kelantan 2011

62

http://mhdazlan.wordpress.com

8. Manakah antara berikut bukan tujuan Penyata Penyesuaian Bank disediakan? A B C D Mengemaskini Buku Tunai Mengemaskini Penyata Bank Menentukan jumlah tunai sebenar dalam akaun semasa Memastikan ketepatan dan kesahan rekod dalam Buku TunaiPercubaan SPM Kelantan 2011

9. Yang manakah tidak benar tentang tujuan kawalan tunai? A B C D Mengelakkan berlakunya kehilangan tunai. Mengelakkan berlakunya kehilangan hasil akibat tunai yang terbiar. Memastikan ketepatan catatan dan kesahihan rekod dalam Buku Tunai. Memastikan terdapat tunai yang cukup untuk belanja operasi perniagaan.Percubaan SPM Melaka 2011

10. Petikan Penyata Bank dan Buku Tunai berikut diperolehi daripada buku Zali Enterprise. Buku Tunai (ruangan bank) 2011 Jan 9 Belian Penyata Bank (petikan) Tarikh 2011 Jan 13 Cek Butir No. cek 230123 Debit 618 Kredit Baki

No. cek 230123

RM 168

Jumlah belian telah tersalah catat dalam Buku Tunai. Apakah catatan yang perlu dilakukan dalam buku tunai untuk membetulkan kesilapan itu? A Debit RM168 B Debit RM450 C Kredit RM450 D Kredit RM618Percubaan SPM Melaka 2011

11. Apakah yang menyebabkan baki buku tunai berbeza dengan baki penyata bank? A B C D Penghutang membayar tunai ke akaun bank peniaga Peniaga mendebitkan dividen yang diterima di ruangan bank Penerimaan cek daripada pelanggan telah dikreditkan oleh pihak bank Pembayaran menggunakan cek kepada pemiutang telah didebitkan oleh bankPercubaan SPM MRSM 2011

63

http://mhdazlan.wordpress.com

12. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Kasmah. Puan Kasmah ingin menyediakan Belanjawan Tunai perniagaannya untuk tempoh tiga bulan berakhir 31 Disember 2012. Jualan dianggarkan berjumlah RM30 000 setiap bulan di mana 60% daripadanya diberi tempoh kredit sebulan. Berapakah anggaran jualan tunai pada bulan November? A RM12 000 B RM18 000 C RM30 000 D RM48 000Percubaan SPM Melaka 2011

13. Apakah item yang perlu dicatat dalam Buku Tunai yang dikemaskini? I II III IV A B C D Caj bank Deposit belum dikreditkan Cek belum dikemukakan Dividen I dan II I dan IV II dan III III dan IVPercubaan SPM Melaka 2011

14. Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Cepat Maju Item kos Gaji Sewa Belanjawan (RM) Sebenar (RM) 23 400 19 000 25 600 17 500

Apakah varian dalam bentuk peratus bagi gaji dan sewa? Varian bagi gaji Varian bagi sewa A +9.40% -7.89% B -9.40% -7.89% C -9.40% +7.89% D +9.40% +7.89%Percubaan SPM Melaka 2011

64

http://mhdazlan.wordpress.com 15. Maklumat berikut diambil daripada belanjawan tunai Maju Holding bagi bulan Mei 2011. RM Baki awal Penerimaan Jualan Penghutang Pembayaran Pemiutang Gaji Sewa kedai Belian Baki akhir Hitung nilai X. A RM15 000 B RM25 000 C RM29 000 D RM44 000Percubaan SPM MRSM 2011

14 000 5 800 24 200

3 500 1 000 4 000 6 500 X

16. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Cempaka Berhad RM 14 900 2 120 800

Baki Buku Tunai (overdraf) Cek tak laku Deposit belum dikreditkan Berapakah baki akhir Penyata Bank? A B C D RM11 980 RM17 820 RM(11 980) RM(17 820)

Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011

17. Cek yang dikeluarkan oleh firma tetapi belum direkodkan dalam penyata bank dinamakan A cek tak layan B cek lewat tarikh C cek belum dikreditkan D cek belum dikemukakanPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

65

http://mhdazlan.wordpress.com

18. Apakah tujuan menyediakan Penyata Belanjawan Tunai? I Menganalisis prestasi perniagaan II Menentukan untung atau rugi sesuatu perniagaan III Menganggarkan perbelanjaan dan pendapatan tunai IV Mengawal pengaliran wang tunai dalam perniagaan A B C D I dan II I dan III II dan III III dan IVPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

19. Dalam Belanjawan Tunai, varian positif diperoleh apabila A B C D penerimaan sebenar melebihi belanjawan belanjawan melebihi penerimaan sebenar perbelanjaan sebenar melebihi belanjawan belanjawan kurang daripada perbelanjaan sebenarPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

20. Petikan Penyata Bank dan Buku Tunai berikut diperoleh daripada buku Perkongsian Ann dan Lynn. Buku Tunai (Ruangan Bank) Tarikh Butir 2011 Mac 12 Raju (No cek 001231) Penyata Bank (Petikan) No Cek Wang Keluar Wang Masuk 001231 RM 346 RM

Bank RM 364

Tarikh 2011 Mac 17

Butiran

Baki RM

Maklumat tambahan: (i) Cek bernombor 001231 tersalah catat di Buku Tunai. (ii) Penyata Penyesuaian Bank disediakan tanpa mengemaskini Buku Tunai dan bermula dengan baki Buku Tunai. Bagaimanakah kesilapan di atas dibetulkan dalam Penyata Penyesuaian Bank? A Tolak RM18 B Tolak RM346 C Tambah RM18 D Tambah RM364Percubaan SPM Perak 2011

66

http://mhdazlan.wordpress.com

21. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Ceeka. Sekeping cek bernilai RM300 yang diterima daripada Perniagaan Ria tidak dilayan oleh bank. Apakah pelarasan yang perlu dibuat dalam Buku Tunai Perniagaan Ceeka? A Debit RM300 B Kredit RM300 C Debit RM600 D Kredit RM600Percubaan SPM Perak 2011

22. Apakah maksud varian? A B C D Perbezaan antara hasil dan belanja di dalam belanjawan Perbezaan antara hasil dan belanja sebenar yang berlaku Perbezaan antara hasil dengan baki awal di dalam belanjawan Perbezaan antara belanjawan dengan hasil dan belanja sebenar yang berlakuPercubaan SPM Perak 2011

23. Butiran manakah yang tidak diambil kira dalam penyediaan belanjawan tunai? I II III IV A B C D Pinjaman bank Kadar bayaran Hutang lapuk Susut nilai aset I dan ll I dan IV II dan lll III dan lVPercubaan SPM Selangor 2011

24. Apakah item yang direkod sebelah debit dalam Penyata Bank? A B C D Dividen Faedah atas simpanan Deposit Perintah sedia adaPercubaan SPM Selangor 2011

67

http://mhdazlan.wordpress.com

25. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Cemerlang Sendirian Berhad. RM 12 800 1 240 835

Baki kredit buku tunai Cek belum dikemukakan Deposit belum dikreditkan

Berapakah baki akhir Penyata Bank? A Baki kredit RM12 395 B Baki debit RM12 395 C Baki kredit RM13 205 D Baki debit RM13 205Percubaan SPM Selangor 2011

68

http://mhdazlan.wordpress.com Tajuk 9 - Perakaunan Untuk Penggajian 1. Antara berikut, yang manakah merupakan kaedah pembayaran gaji? I Elaun II Tunai III Pindahan IV Bayaran Automatik A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IVPercubaan SPM Johor 2011

2. Pernyataan berikut merujuk kepada garis panduan kawalan dan sistem penggajian Syarikat Sarah. I. Setiap pekerja perlu merujuk kepada slip gaji yang diberikan sebagai dokumen sokongan penerimaan gaji daripada majikan. II. Pekerja yang diambil berkhidmat mestilah berdasarkan kelayakan. Apakah aspek yang diamalkan dalam sistem penggajian Syarikat Sarah? A Pengambilan pekerja dan jadual masa bekerja B Jadual masa bekerja dan penyediaan rekod pekerja C Pembayaran gaji pekerja dan pengambilan pekerja D Penyediaan rekod pekerja dan pembayaran gaji pekerjaPercubaan SPM Johor 2011

3. Data berikut menunjukkan gaji dan potongan-potongan bagi Saryin Raj, seorang pekerja Syarikat Saujana Maju pada bulan Julai 2011. Nama Pekerja Sarvin Raj Gaji Elaun Pokok Perumahan RM 2500 RM 500 Potongan-potongan lain KWSP Yuran PCB Pekerja 11% Koperasi RM RM RM 330 180 200 KWSP Majikan 12% RM 360

Berapakah gaji bersih Sarvin Raj? A RM1 930 B RM2 290 C RM2 490 D RM2 650Percubaan SPM Johor 2011

69

http://mhdazlan.wordpress.com 4. Berdasarkan jadual berikut, pernyataan manakah yang menunjukkan kesan perbandingan antara gaji dan upah terhadap pendapatan individu? Gaji Upah A Dibayar secara mingguan, setengah Dibayar berdasarkan jumlah unit bulan atau bulanan pengeluaran atau jam bekerja B Bersitat tidak tetap Bersitat tetap C Dibayar kepada pekerja dalam bidang Dibayar kepada pekerja dalam bidang pengurusan pentadbiran D Melibatkan individu yang bekerja di Melibatkan individu yang bekerja di sektor perladangan sektor awamPercubaan SPM Johor 2011

5. Encik Imran menerima gaji RM3 000 sebulan. Kadar Caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12% . Hitungkan jumlah gaji bersih Encik Imran setahun. A B C D RM36 000 RM32 040 RM31 380 RM21 960Percubaan SPM Kedah 2011

6. Gaji seseorang pekerja akan dikenakan beberapa potongan terdiri daripada potongan wajib dan potongan sukarela. Antara berikut, potongan manakah merupakan potongan sukarela bagi kakitangan swasta? I II III IV A B C D Yuran koperasi Pinjaman perumahan Caruman kepada PERKESO Caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) I dan II I dan IV II dan III III dan IVPercubaan SPM Melaka 2011

7. Encik Firdaus menerima gaji RM5 500 sebulan. Kadar caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) bahagian pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12%. Hitungkan jumlah caruman KWSP Encik Firdaus. A B C D RM1 265 RM1 256 RM660 RM605Percubaan SPM MRSM 2011

70

http://mhdazlan.wordpress.com 8. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan penggajian Murad bagi bulan Jun 2011. RM Gaji pokok 1850 Elaun perumahan 250 Elaun lebih masa 230 Kadar caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12% Hitung caruman KWSP bahagian pekerja bagi bulan Jun 2011. A RM203.50 B RM228.80 C RM231.00 D RM256.30Percubaan SPM Melaka 2011

9. Butir-butir berikut terdapat dalam slip gaji seorang pekerja kecuali A B C D gaji pokok gaji bersih dividen KWSP caruman KWSPPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

10. Yang manakah antara berikut merupakan potongan wajib bagi seseorang pekerja? A B C D zakat skim insurans pinjaman perumahan caruman PERKESOPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

11. Antara yang berikut, bayaran manakah tidak dikenakan potongan caruman KWSP? I II III IV A B C D Elaun perumahan Caj perkhidmatan Elaun bantuan sara bidup Bayaran kerja lebih masa I dan II I dan III II dan IV III dan IVPercubaan SPM Perak 2011

71

http://mhdazlan.wordpress.com 12. Apakah formula mengira gaji kasar? A B C D Gaji kasar = Gaji pokok + Kerja lebih masa - Elaun Gaji kasar = Gaji pokok - Kerja lebih masa + Elaun Gaji kasar = Gaji pokok + Kerja lebih masa + Elaun Gaji kasar = Gaji pokok - Kerja lebih masa - ElaunPercubaan SPM Perak 2011

13. Maklumat berikut berkaitan data gaji Puan Ainun yang bekerja sebagai eksekutif bank pada bulan April 2011. RM 3 500 450 250 180

Gaji pokok Elaun kerja lebih masa Elaun perjalanan Potongan cukai berjadual

Maklumat tambahan: (i) Kadar caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11%. Berapakah gaji bersih Puan Ainun pada bulan tersebut? A RM3 635 B RM3 815 C RM4 020 D RM4 200Percubaan SPM Perak 2011

14. Antara yang berikut, manakah terdiri daripada komponen gaji kasar? A B C D Potongan cukai berjadual Caruman PERKESO Ansuran pinjaman Elaun perumahanPercubaan SPM Selangor 2011

15. Gaji pokok Encik Halim ialah RM3 000 sebulan. Kadar caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11 % dan bahagian majikan ialah 12 %. Hitungkan jumlah gaji bersih bulanan Encik Halim. A B C D RM2 670 RM2 640 RM2 310 RM3 000Percubaan SPM Selangor 2011

72

http://mhdazlan.wordpress.com Tajuk 10 - Perkongsian 1. Antara berikut, yang manakah diperuntukkan dalam Akta Perkongsian 1961? I Untung atau rugi dibahagi mengikut nisbah modal II Semua rakan kongsi tidak berhak menerima gaji, elaun atau bonus III Semua pekongsi tidak dibenarkan menerima bayaran faedah atas modal IV Setiap pekongsi tidak boleh mengambil bahagian dalam pengurusan syarikat A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IVPercubaan SPM Johor 2011

2. Antara berikut, butiran manakah yang direkod dalam Kunci Kira-kira perniagaan perkongsian? I Untung bersih II Ambilan pekongsi III Modal pekongsi IV Akaun Semasa pekongsi A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IVPercubaan SPM Johor 2011

3. Jumlah aset Perniagaan Perkongsian Zamrud ialah RM42 000 dan jumlah pemiutang ialah RM6 800. Dalam proses realisasi, semua aset direaliskan sebanyak RM34 000 dan pemiutang dijelaskan sebanyak RM6 000. Belanja realisasi ialah RM700. Hitungkan rugi realisasi. A B C D RM8 700 RM7 900 RM2 700 RM1 900Percubaan SPM Johor 2011

73

http://mhdazlan.wordpress.com Soalan 4 hingga 5 merujuk kepada Akaun Pengasingan Untung Rugi di bawah: Perkongsian NANI Akaun Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 April 2011

Gaji Nana Kongsi untung: Nana Nini

RM 15 500 ? ?

RM Untung bersih X: Nana Nini

RM 55 000

150 200 350

4. Apakah X ? A Bonus pekongsi B Faedah atas modal C Faedah atas ambilan D Faedah atas pinjaman oleh pekongsiPercubaan SPM Kedah 2011

5. Ikatan Perjanjian Perkongsian perniagaan ini menyatakan nisbah untung atau rugi antara Nana dan Nini ialah 3 : 1. Hitungkan kongsi untung yang diterima oleh Nana dan Nini. Nana Nini A RM15 940 RM23 910 B RM19 925 RM19 925 C RM23 910 RM15 940 D RM42 510 RM28 340Percubaan SPM Kedah 2011

6. Apakah sebab-sebab berlakunya pembubaran perkongsian? I II III IV A B C D Pekongsi tidak mengambil bahagian aktif dalam urusan perniagaan Perkongsian ditukarkan kepada syarikat Salah seorang pekongsi tidak siuman Pekongsi menghilangkan diri. I dan II I dan IV II dan III III dan IVPercubaan SPM Kelantan 2011

74

http://mhdazlan.wordpress.com 7. Danial dan Aiman ingin membubarkan perniagaan perkongsian mereka. Semasa pembubaran, pekongsi Danial setuju untuk mengambil alih kenderaan perniagaan berkos RM37 500 dengan harga RM30 500. Apakah catatan yang akan direkod dalam Akaun Realisasi? A Akaun Realisasi RM Kenderaan 37 500 . B Akaun Realisasi RM Kenderaan 30 500 . C Akaun Realisasi RM Modal Danial 30 500 . D Akaun Realisasi RM Modal Danial 37 500 .Percubaan SPM Kedah 2011

8. Perjanjian Perkongsian dibuat apabila suatu perkongsian dimulakan. Antara berikut manakah syarat yang biasa terdapat dalam Perjanjian Perkongsian? I Gaji atau elaun pekongsi II Cukai pekongsi dikenakan III Nama perniagaan perkongsian IV Kadar faedah atas pinjaman dari pekongsi A B C D I dan II I dan lV II dan III III dan IVPercubaan SPM Kelantan 2011

9. Rahim adalah rakan kongsi di dalam satu perkongsian. Beliau menyumbangkan modal RM50 000. Ikatan Perkongsian menetapkan faedah atas modal 5% setahun. Faedah atas modal dicatat di dalam Debit A Akaun Semasa Rahim B Akaun Pengasingan Untung Rugi C Akaun Semasa Rahim D Akaun Modal Rahim

Kredit Akaun Modal Rahim Akaun Semasa Rahim Akaun Pengasingan Untung Rugi Akaun Semasa RahimPercubaan SPM Kelantan 2011

75

http://mhdazlan.wordpress.com 10. Wanda dan Wati adalah pekongsi dalam sebuah perkongsian. Mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian pada 31 Julai 2011. Baki-baki berikut diperoleh daripada buku perkongsian: RM 4 050 4 500 8 100 8 550

Stok Bank Penghutang Pemiutang

Maklumat tambahan: i. Stok dijual dengan harga RM3 000 ii. Kutipan daripada penghutang sebanyak RM6 500 iii. Belanja Realisasi ialah RM330 Kira jumlah untung atau rugi realisasi yang boleh dibahagi kepada pekongsi. A Untung realisasi RM2 980 B Rugi realisasi RM2 980 C Rugi realisasi RM1 520 D Untung realisasi RM1 520Percubaan SPM Kelantan 2011

11. Pyan adalah rakan kongsi di dalam satu perkongsian. Beliau menerima gaji tahunan sebanyak RM8 000. Pada pertengahan tahun, beliau telah dibayar gaji sebanyak RM4 500. Hitung gaji yang perlu dicatatkan ke dalam Akaun Semasa Pyan. A RM3 500 B RM4 500 C RM8 000 D RM12 500Percubaan SPM Melaka 2011

12. Urus niaga manakah direkodkan dalam Akaun Realisasi ? A B C D Memberi diskaun kepada penghutang Menjelaskan belanja pembubaran Membayar faedah atas pinjaman Pembayaran kepada pemiutangPercubaan SPM MRSM 2011

76

http://mhdazlan.wordpress.com 13. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perkongsian Azli dan Aznil pada 31 Mac 2011. RM Untung bersih sebelum pelarasan 26110 Faedah atas modal: Azli 960 Aznil 1 920 Pembahagian keuntungan Azli dan Aznil ialah 1:4 Rakan kongsi bersetuju untuk membuat pelarasan bagi perkara berikut: (i) Hutang lapuk adalah RM320 Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan kongsi untung Azli. A RM4 582 B RM4 646 C RM4 710 D RM4 966Percubaan SPM Melaka 2011

14. Berikut ialah Akaun Realisasi dalam pembubaran perkongsian Musa dan Sani yang berkongsi untung atau rugi perniagaan mengikut nisbah 2:3. Akaun Realisasi RM Kenderaan Lengkapan Stok Penghutang Belanja Realisasi 30 000 2 000 4 700 3 000 300 Bank Modal Sani Diskaun diterima

RM 8 000 25 000 200

Berdasarkan maklumat di atas, berapakah untung atau rugi realisasi untuk Musa dan Sani. Musa (RM) Sani (RM) A Untung realisasi 2 720 4 080 B Untung realisasi 4 080 2 720 C Rugi realisasi 2 720 4 080 D Rugi realisasi 4 080 2 720Percubaan SPM Melaka 2011

15. Catatan yang betul untuk ambilan barang niaga oleh pekongsi ialah A debit Akaun Semasa B kredit Akaun Semasa C debit Akaun Pengasingan Untung Rugi D kredit Akaun Pengasingan Untung RugiPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

77

http://mhdazlan.wordpress.com

16. Aminah dan Rosni ialah pekongsi dalam firma perunding yang membahagikan untung atau rugi mengikut nisbah 3:4. Penyata Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Julai 2011 RM Untung bersih Tolak: Faedah atas modal Aminah Rosni Gaji Pekongsi: Rosni 36 700 3 100 7 500 900 25 200 Kongsi Untung: Aminah Rosni

X Y 25 200

Berapakah kongsi untung yang diterima oleh Rosni? A RM10 800 B RM12 600 C RM14 400 D RM25 200Percubaan SPM MRSM 2011

17. Maklumat berikut terkandung dalam Akta Perkongsian 1961 kecuali A B C D Untung rugi dibahagi sama rata Tiada faedah atas modal dibayar Tiada faedah dikenakan atas ambilan Gaji hanya dibayar kepada pekongsi aktifPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

18. Antara berikut akaun manakah yang akan dipindahkan ke Akaun Realisasi semasa berlaku pembubaran? A B C D Akaun Stok Akaun Bank Akaun Modal Akaun PinjamanPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

78

http://mhdazlan.wordpress.com 19. Petikan Akaun Realisasi berikut diperoleh semasa pembubaran Perkongsian Laila dan Laili. Akaun Realisasi 2011 Jan 31 Modal Laila (perabot)

RM 7500

Kenyataan yang betul untuk menerangkan catatan di atas ialah A Laila menjual perabot peribadinya B Laila mengambil alih perabot perniagaan C Laila mengambil perabot untuk kegunaan sendiri D Laila membawa masuk perabot peribadinya ke dalam perniagaanPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

20. Catatan di Jurnal Am sebuah perkongsian yang telah dibubarkan adalah seperti berikut. Butir Modal pekongsi Realisasi Debit RM 10 000 Kredit RM 10 000

Pernyataan yang manakah menerangkan catatan tersebut? A Memindahkan baki ke akaun pekongsi B Membayar balik modal pekongsi C Aset diambil alih oleh pekongsi D Pekongsi menjelaskan liabilitiPercubaan SPM Perak 2011

21. Petikan Akaun Realisasi berikut diperoleh semasa pembubaran Perkongsian Malik dan Fendi. Akaun Realisasi RM 2011 1 000

2011 Jun 30 Bank

RM

Apakah yang dimaksudkan dengan catatan pada 30 Jun 2011? A Terima tunai kerana jualan aset B Membayar kos pembubaran C Bayaran oleh penghutang D Menjelaskan liabilitiPercubaan SPM Perak 2011

79

http://mhdazlan.wordpress.com 22. Apakah perkara yang terkandung dalam Akta Perkongsian 1961? A B C D Pekongsi tidak dibayar gaji Liabiliti pekongsi tidak terhad Perkongsian dimiliki oleh 2 hingga 20 orang pekongsi Jumlah modal yang disumbangkan oleh setiap pekongsiPercubaan SPM Perak 2011

23. Akaun ini disediakan untuk menentukan untung atau rugi atas pembubaran perkongsian. Apakah akaun tersebut? A B C D Akaun Realisasi Akaun Peruntukan Akaun Pendapatan Akaun Pengasingan Untung RugiPercubaan SPM Selangor 2011

24. Antara akaun-akaun berikut, manakah yang terlibat untuk merekod pembubaran perkongsian? I Akaun Bank II Akaun Realisasi III Akaun Modal Pekongsi IV Akaun Pengasingan Untung Rugi A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IVPercubaan SPM Selangor 2011

25. Maklumat berikut berkaitan dengan Perkongsian Kaseh. Abdullah dan Jannah berkongsi dalam Perkongsian Kaseh dengan membahagi untung rugi mengikut nisbah 3:2. Mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian ini. Apakah yang berlaku kepada pekongsi Jannah sekiranya baki akaun modalnya gagal menampung kerugian realisasi? A B C D Kurangan itu diagihkan kepada pekongsi lain Kurangan diagihkan sama rata antara pekongsi Kurangan itu dibayar balik oleh pekongsi tersebut Kurangan itu ditampung oleh penjualan aset perniagaanPercubaan SPM Selangor 2011

80

http://mhdazlan.wordpress.com Tajuk 11 - Syarikat Berhad (Tidak Tersenarai) 1. Apakah kelebihan yang diperoleh oleh pemegang syer biasa berbanding syer keutamaan? A B C D Mendapat keutamaan menuntut modalnya apabila perniagaan dibubarkan. Mempunyai hak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. Berhak menerima tunggakan dividen Kadar dividen adalah tetapPercubaan SPM Johor 2011

2. Modal dibenarkan bagi Syarikat Nuri Sura Bhd. terdiri daripada 2 000 000 saham biasa bernilai RM1 setiap unit. Syarikat ini telah menerbitkan 1 500 000 saham biasa kepada orang awam pada nilai tara. Semua saham yang diterbitkan telah dipohon beli dan dibayar penuh. Berapakah jumlah modal berbayar Syarikat Nuri Sura Bhd? A RM500 000 B RM1 500 000 C RM2 000 000 D RM3 500 000Percubaan SPM Johor 2011

3. Data berikut diperoleh daripada Syarikat Tiang Bhd pada 31 Mei 2006 Modal dibenarkan: 3 000 000 unit 10% saham keutamaan RM1 sesaham 5 000 000 unit saham biasa RM0.50 sesaham Modal diterbitkan dan berbayar: 800 000 unit 10% saham keutamaan RM1 sesaham P RM 3 000 000 2 500 000 5 500 000 800 000 1 500 000 2 300 000

Nyatakan P. A 1 500 000 unit saham biasa RM1 sesaham B 3 000 000 unit saham biasa RM0.50 sesaham C 1 500 000 unit 10% saham keutamaan RM1 sesaham D 3 000 000 unit 10% saham keutamaan RM0.50 sesahamPercubaan SPM Johor 2011

4. Apakah jenis modal yang dinyatakan dalam tatawujud syarikat? A B C D Modal berbayar Modal diterbitkan Modal dibenarkan Modal belum diterbitkanPercubaan SPM Kelantan 2011

81

http://mhdazlan.wordpress.com

5. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Suria Berhad: Modal Berdaftar: 2 500 000 9% saham keutamaan bernilai RM2.00 setiap satu 4 000 000 saham biasa bernilai RM0.50 setiap satu Modal Diterbitkan dan Berbayar: 2 000 000 9% saham keutamaan bernilai RM2.00 setiap satu 3 500 000 saham biasa bernilai RM0.50 setiap satu Lembaga pengarah telah membayar dividen interim bagi saham biasa dan saham keutamaan sebanyak 4%. Pada akhir tahun kewangan, lembaga pengarah bersetuju mengisytiharkan 10% dividen akhir bagi saham biasa. Berapakah jumlah dividen akhir yang akan dibayar oleh Syarikat Suria Berhad? A RM175 000 B RM375 000 C RM535 000 D RM575 000Percubaan SPM Kedah 2011

6. Antara berikut, pernyataan manakah benar mengenai pemegang saham biasa? I II III IV Menerima kadar dividen yang tetap. Berhak menerima tunggakan dividen. Berhak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. Pembayaran balik modal hanya dibuat selepas tuntutan pemegang saham keutamaan. I dan II I dan IV II dan III III dan IVPercubaan SPM Kedah 2011

A B C D

7. Pernyataan manakah menerangkan ciri saham keutamaan. A B C D Kadar dividen tidak tetap Dividen dibayar selepas dividen saham biasa Tidak berhak menerima tunggakan dividen Tidak berhak mengundiPercubaan SPM Melaka 2011

82

http://mhdazlan.wordpress.com 8. Modal berbayar Syarikat Setia Berhad ialah RM1 000 000 yang terdiri daripada 550 000 unit saham biasa bernilai RM1.00 setiap satu dan 300 000 unit 8% saham keutamaan bernilai RM1.50 setiap satu. Syarikat itu telah mengisytiharkan pembayaran dividen kepada pemegang saham keutamaan dan dividen sebanyak 5% kepada pemegang saham biasa Kira dividen saham keutamaan. A RM15 000 B RM22 500 C RM24 000 D RM36 000Percubaan SPM Kelantan 2011

9. Maklumat berikut diperolehi daripada Syarikat Permata Hijrah Berhad bagi tahun berakhir 30 September 2011. 500 000 unit saham biasa RM1 .00 sesaham 600 000 unit 10% saham keutamaan RM3.00 sesaham Lembaga pengarah mengisytiharkan dividen saham biasa sebanyak 25 sen sesaham Berapakah jumlah dividen saham biasa? A RM45 000 B RM125 000 C RM500 000 D RM625 000Percubaan SPM Melaka 2011

10. Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Jaya Berhad. Modal berdaftar: 2 000 000 unit 8% saham keutamaan RM1.00 setiap satu 5 000 000 unit saham biasa RM0.50 setiap satu Syarikat Jaya Berhad telah menerbitkan semua saham keutamaan dan 4 000 000 unit saham biasa pada nilai tara. Kesemua saham telah dilanggan dan dibayar penuh. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2010, syarikat telah memperoleh untung bersih sebanyak RM500 000. Lembaga pengarah mengisytiharkan dividen atas saham biasa pada kadar 5 sen sesaham. Berapakah jumlah dividen akhir? A RM100 000 B RM160 000 C RM200 000 D RM260 000Percubaan SPM MRSM 2011

83

http://mhdazlan.wordpress.com 11. Item-item yang perlu dipersembahkan dalam bahagian ekuiti pemilik Kunci Kira-kira syarikat berhad ialah I II III IV A B C D Modal awal Modal dibenarkan Modal diterbitkan Modal belum diterbitkan I dan II I dan IV II dan III III dan IVPercubaan SPM MRSM 2011

12. Apakah jenis keuntungan yang diagihkan kepada pemegang saham syarikat? A B C D Untung bersih Debentur Dividen FaedahPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

13. Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan Syarikat Sendirian Berhad? A B C D Penyata kewangan syarikat perlu disiarkan dalam akhbar Saham tidak boleh diniagakan di bursa saham Bilangan pemegang saham melebihi 50 orang Saham ditawarkan kepada orang awamPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

14. Pernyataan manakah yang benar menunjukkan perbandingan ciri Syarikat Sendirian Berhad dengan Syarikat Awam Berhad? Syarikat Sendirian Berhad Notis mesyuarat agung perlu diumumkan Saham syarikat disenaraikan di Bursa Malaysia Laporan kewangan perlu disiarkan dalam akhbar tempatan Saham ditawarkan hanya kepada orang persendirian Syarikat Awam Berhad Notis mesyuarat agung tidak perlu diumumkan Saham syarikat tidak disenaraikan di Bursa Malaysia Laporan kewangan tidak perlu disiarkan dalam akhbar tempatan Saham ditawarkan kepada orang awam, entiti perniagaan dan persatuanPercubaan SPM Perak 2011

A B C D

84

http://mhdazlan.wordpress.com

15. Maklumat berikut berkaitan dengan modal saham Syarikat Samudera Berhad. Modal Dibenarkan 140 000 unit 8% saham keutamaan 200 000 unit saham biasa Modal Diterbitkan 70 000 unit 8% saham keutamaan 120 000 unit saham biasa Nilai Tara Sesaham RM2.00 RM0.50

Berapakah jumlah modal belum diterbitkan? A RM140 000 B RM180 000 C RM200 000 D RM380 000Percubaan SPM Perak 2011

16. Pernyataan berikut merujuk kepada sejenis modal. Modal ini dinyatakan dalam Tatawujud dan merupakan jumlah maksimum modal yang boleh diterbitkan kepada orang awam. Apakah jenis modal yang dimaksudkan tersebut? A B C D Modal diterbitkan Modal berbayar Modal belum diterbitkan Modal dibenarkanPercubaan SPM Selangor 2011

17. Modal berdaftar Syarikat Cemerlang terdiri daripada 6 000 000 unit saham biasa RM2 setiap satu saham. Syarikat itu telah menerbitkan 70 % daripada saham biasa pada nilai tara kepada orang awam pada 1 Mac 2010. Pada 31 Mac 2010, semua saham telah dipohon beli dan dibayar penuh. Berapakah modal berbayar bagi Syarikat Cemerlang? A B C D RM12 000 000 RM8 400 000 RM1 200 000 RM840 000Percubaan SPM Selangor 2011

85

http://mhdazlan.wordpress.com Tajuk 12 - Akaun Kelab Dan Persatuan 1. Manakah antara butir berikut dikelaskan sebagai belanja hasil bagi sebuah kelab dan persatuan? I Yuran masuk II Elaun kehormat III Susut nilai kenderaan IV Membina kolam renang A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IVPercubaan SPM Johor 2011

2. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kelab Sukan Rasa Sayang pada 1 Januari 2011. RM Tunai Gaji Terakru Alatan Sukan Stok Minuman 5 000 7 500 20 000 2 500

Berapakah Dana Terkumpul Kelab tersebut pada 1 Januari 2011? A RM20 000 B RM25 000 C RM30 000 D RM35 000Percubaan SPM Johor 2011

3. Apakah aset semasa bagi sebuah kelab dan persatuan? A Yuran tertunggak B Yuran terdahulu C Yuran masuk D Yuran ahliPercubaan SPM Kedah 2011

4. Antara berikut yang manakah merupakan perbelanjaan modal bagi kelab dan persatuan? A Derma B Sewa rumah kelab C Belian alatan sukan D Perbelanjaan honorariumPercubaan SPM Melaka 2011

86

http://mhdazlan.wordpress.com

5. Baki-baki pada 1 Januari 2011 daripada Kelab Bola Keranjang Changlun adalah seperti berikut: RM 630 1 750 350 1 500

Stok minuman Alatan sukan Gaji terakru Tunai

Hitungkan dana terkumpul awal kelab tersebut A RM1 780 B RM2 480 C RM3 530 D RM4 230Percubaan SPM Kedah 2011

6. Persatuan Kesenian Wanita mempunyai ahli kelab seramai 60 orang. Pada 1 Januari 2010, baki-baki berikut diperoleh daripada buku persatuan tersebut. RM 760 280

Yuran Tertunggak Yuran Terdahulu

Bagi tahun berakhir 31 Disember 2010, persatuan ini menerima yuran sebanyak RM8 460 . Jumlah ini termasuk RM1 80 yang diterima bagi tahun 2011. Berapakah yuran yang sepatutnya diterima bagi tahun berakhir 31 Disember 2010? A B C D RM7 240 RM7 800 RM8 760 RM9 680Percubaan SPM Johor 2011

7. Antara berikut yang manakah merupakan perbelanjaan hasil? I II III IV A B C D Belanja ubahsuai bangunan Belanja pembaikan kenderaan Bayaran guaman pembelian aset bukan semasa Elaun kehormat pengerusi atau Ahli Jawatankuasa kelab dan persatuan I dan II I dan III II dan IV III dan IVPercubaan SPM Kelantan 2011

87

http://mhdazlan.wordpress.com 8. Maklumat berikut diambil daripada Kelab Tenis Purnama pada akhir tempoh perakaunan: Yuran tahunan Yuran diterima (Buku Tunai) Yuran tertunggak Yuran terdahulu RM50 seorang RM1 750 3 orang 2 orang

Berapakah jumlah yuran yang perlu dicatat dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan? A RM1 700 B RM1 750 C RM1 800 D RM1 900Percubaan SPM Kedah 2011

9. Bendahari Kelab Rekreasi Sepakat memberi maklumat berikut: RM 2 760 4 510 9 930 6 240

Stok kantin pada 1 Julai 2010 Stok kantin pada 30 Jun 2011 Jualan Belian Hitung untung kantin. A RM7 990 B RM5 440 C RM3 690 D RM2 660

Percubaan SPM Kelantan 2011

10. Bendahari Kelab Badminton Taman Merak Mas ingin mengira lebihan atau kurangan operasi kelab. Apakah akaun yang perlu disediakan? A Akaun Yuran B Akaun Perdagangan C Akaun Penerimaan dan Pembayaran D Akaun Pendapatan dan PerbelanjaanPercubaan SPM Melaka 2011

88

http://mhdazlan.wordpress.com 11. Data berikut menunjukkan maklumat berkaitan yuran yang diperolehi daripada bukubuku Kelab Renang Tiara pada 31 Disember 2010. RM 12 640 400 200 600

Yuran diterima dalam tahun 2010 Yuran tertunggak pada 1 Januari 2010 Yuran tertunggak pada 31 Disember 2010 Yuran terdahulu pada 31 Disember 2010

Hitungkan jumlah yuran yang akan dikreditkan ke dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010. A 11 840 B 12 640 C 13 040 D 13 440Percubaan SPM Melaka 2011

12. Sumber-sumber hasil kelab dan persatuan terdiri daripada I Surat khabar dan majalah II Hadiah pesta ria III Jualan minuman IV Yuran ahli A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IVPercubaan SPM MRSM 2011

13. Antara berikut yang manakah perbelanjaan modal bagi kelab dan persatuan? A B C D Kadar bayaran Piala dan saguhati Belian alatan sukan Elaun kehormat pengerusiPercubaan SPM MRSM 2011

14. Persatuan Badminton Taman Sentosa telah menerima derma RM500 untuk pembinaan sebuah gelanggang badminton. Derma yang diterima itu merupakan........... A B C D hasil kendalian pendapatan hasil pendapatan modal hasil bukan kendalianPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

89

http://mhdazlan.wordpress.com 15. Maklumat berikut diperoleh daripada Akaun Penerimaan dan Pembayaran sebuah kelab renang bagi tahun berakhir 31 Disember 2010. RM 170 2 880 200

Yuran 2009 Yuran 2010 Yuran 2011

Maklumat tambahan : (i) Yuran tertunggak pada 1 Januari 2010 ialah RM190. (ii) Yuran tertunggak pada 31 Disember 2010 ialah RM230. Hitung yuran yang akan dipindahkan ke Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan. A RM2 390 B RM2 920 C RM3 090 D RM3 120Percubaan SPM MRSM 2011

16. Apakah tujuan utama kelab dan persatuan ditubuhkan? I II III IV A B C D Mencari keuntungan Menjaga kebajikan ahli Mengadakan kegiatan sosial Memberi bantuan pinjaman kepada ahli I dan II I dan III II dan III I danIVPercubaan SPM Negeri Sembilan 2011

17. Antara yang berikut, butiran manakah akan direk