buget finante publice

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 buget finante publice

  1/27

  1

  1.BUGETUL PUBLIC

  ASPECTE TEORETICE

  Profesor univ.dr. Petre POPEANGAMembru al UNIVERSITATII EUROPENEDE FISCALITATE

  Lector univ. Carmen Bragadireanu

 • 7/29/2019 buget finante publice

  2/27

  2

  BUGET

  Definiia general a bugetului

  program financiar elaborat pentruun scop bine definit i o perioad

  determinat

 • 7/29/2019 buget finante publice

  3/27

  3

  Bugetul este un document legislativn aceast calitate, bugetuleste definit ca document prin care sunt programatei autorizate veniturilei cheltuielile unei entiti juridice.

  Bugetul este un document contabil de previziunen aceast calitate, bugetul se definete ca ansamblul conturilor care descriu,pentru un an calendaristic, toate resurselei toate sarcinile permanente ale uneientiti juridice.

  Bugetul este un document contabil administrativn aceast calitate, bugetul se definete ca ansamblul conturilor care descriu,pentru un an calendaristic, totalitatea creditelor prezentate fie pe structuri(transversal), fie pe destinaii (vertical).

 • 7/29/2019 buget finante publice

  4/27

  4

  BUGETUL PUBLIC

  Definiie Conform prevederilor art. 2(6) din Legea

  nr.500/2002, privind finanele publice, reprezint documentul prin care suntprevzuteiaprobate nfiecare an veniturile i cheltuielile sau, dup caz,numai cheltuielile, n funcie de sistemul definanare ainstituiilorpublice.

 • 7/29/2019 buget finante publice

  5/27

  5

  PRTI COMPONENTE

  Art.1(2) din Legea nr.500/2002,privind finanele publice, stabileteurmtoarele bugete, componente

  ale bugetului public: bugetul de stat;bugetul asigurrilor sociale de stat;

  bugetele fondurilor speciale; bugetul trezoreriei statului;

 • 7/29/2019 buget finante publice

  6/27

  6

  bugetele instituiilor publice autonome; bugetele instituiilor publice finanate

  integral sau parial din bugetul de stat,bugetul asigurrilor sociale de stat ibugetele fondurilor speciale;

  bugetele instituiilor publice finanateintegral din venituri proprii;

  bugetul fondurilor provenite din crediteexterne contractate sau garantate de stat

  a cror rambursare, dobnzi i altecosturi se asigur din fonduri publice;

  bugetul fondurilor externe nerambursabile.

 • 7/29/2019 buget finante publice

  7/27

  7

  Principiul universalitiiveniturile i cheltuielile se includ n buget,

  n totalitate i n sume brutePrincipiul publicitii

  sistemul bugetar este deschis, transparent,i se realizeaz astfel:

  -prin dezbaterea public a proiectelorde buget, cu prilejul aprobrii

  acestora;

 • 7/29/2019 buget finante publice

  8/27

  8

  -prin dezbaterea public a conturilor

  anuale de execuie a bugetelor, cuprilejul aprobrii acestora;

  -prin publicarea n Monitorul Oficial alRomniei, partea I-a, a actelor normative

  de aprobare a bugetelor i a conturiloranuale de execuie a acestora;

  -prin mijloace mass-media, pentrudifuzarea informaiilor asupra

  coninutului bugetului exceptndinformaiile i documentele

  nepublicabile, aprobate prin lege;

 • 7/29/2019 buget finante publice

  9/27

  9

  Principiul unitii

  veniturile i cheltuielile bugetare se nscriuntr-un singur document, pentru a seasigura utilizarea eficient imonitorizarea fondurilor publice

  Principiul anualitii

  veniturile i cheltuielile bugetare suntaprobate prin lege, pentruo perioad de unanfinanciar, perioad care corespunde cucea a exerciiului financiar

  - toate operaiunile de ncasri i pliefectuate n cadrul unui buget, n cursulunui an bugetar, aparin exerciiuluifinanciar de execuie a bugetului respectiv

 • 7/29/2019 buget finante publice

  10/27

  10

  Principiul specializrii bugetaretoate veniturileicheltuielile bugetare se

  nscriuiseaprob n buget pe surse deprovenieni, respectiv, pe categorii decheltuieli, grupatedup naturaeconomic

  idestinaia acestora, nconcordan cuclasificaiabugetar

  Principiul unitii monetaretoateoperaiunile bugetare seexprim

  numai n monedanaional

 • 7/29/2019 buget finante publice

  11/27

  11

  Principiul realitii bugetare

  proiectarea bugetului trebuie s fie elaboratplecnd de la realitatea economicosocial, nvederea prentmpinrii dificultilor financiarecare pot aprea pe parcursul execuiei bugetare

  Principiul echilibrului bugetar acoperirea cheltuielilor statului trebuie s fie

  realizat doar pe baza veniturilor ordinare aleacestuia. Potrivit concepiei clasice asupra

  finanelor publice, asigurarea echilibruluifinanciar era socotitcheia de bolta a ntregiipolitici financiare aautoritiipublice

 • 7/29/2019 buget finante publice

  12/27

  12

  Conform prevederilor art. 2 din Legeanr.500/2002, privind finanele publice:

  veniturile bugetaresuntresursele bneticare se cuvin bugetului public (pe structuraprezentat a acestuia), n baza unor prevederilegale, formate din impozite, taxe, contribuii i altevrsminte;

  cheltuieli bugetaresunt sumele aprobate nbugetul public (pe structura prezentat a acestuia),

  n limitele i potrivit destinaiilor stabilite prinbugetele respective.

 • 7/29/2019 buget finante publice

  13/27

  13

  BUGETUL PUBLIC CONSOLIDAT

  Definiie

  Conform prevederilor art. 2(7) dinLegea nr.500/2002, privind finanele publicereprezint ansamblul bugetelor, componenteale sistemului bugetar, agregate i consolidate

  pentru a forma unntreg.

 • 7/29/2019 buget finante publice

  14/27

  14

  I. Legea nr.500 din 11 iulie 2002, privindfinanele publice, publicat n MonitorulOficial nr.597 din 13 august 2002, cumodificrile ulterioare, definete

  instituia

  publicastfel

  denumire

  generic ce include Parlamentul,Administraia Prezidenial, ministerele,celelalte organe de specialitate aleadministraiei publice, alte autoritipublice, instituiile publice autonomeprecum i instituiile din subordineaacestora, indiferent de modul lor definanare.

 • 7/29/2019 buget finante publice

  15/27

  15

  II. Instituiapublic poate fi definit

  ca fiind entitatea administrativcare, n diferitele domenii deactivitate ale societii, pune naplicare prevederile politiciinaionale ntr-o anumitperioad detimp, determinat,i care realizeazi unele activiti economice i

  financiare contabile proprii, nfuncie de specificul fiecreia.

 • 7/29/2019 buget finante publice

  16/27

  16

  Din analiza celor doudefiniii sedesprind cteva concluzii ce se pot

  constitui n tot attea caracteristici aleinstituiilorpublice, i anume:- forma, specificul i numrul

  instituiilorpublice nu sunt fixe, acestea

  variind n funcie de politica naionaladoptat pentru o anumitperioad;

  - instituia public are atribuii,

  structur i obiect de activitate binedefinite stabilite prin prevederi legale, nfuncie de politica naional adoptatpentru o perioaddeterminat;

 • 7/29/2019 buget finante publice

  17/27

  17

  - finanarea cheltuielilor tuturorinstituiilor publice se face, de

  regul, din bugetul public;- schema organizatoric i

  funcional a instituiei publice se

  aprob prin norme legale i cuprindeatt structuri operative al crorobiect de activitate este stabilit pebaza atribuiilor i obiectului deactivitate propriu ct i structurifuncionale al cror rol este de aasigura bunul mers al instituiei.

 • 7/29/2019 buget finante publice

  18/27

  18

  ORDONATORII DE CREDITE

  Conform prevederilor din Legeanr.500/2002, privind finanele publice,ordonatorii principali de credite suntminitrii,conductorii celorlalte organede specialitate ale administraieipublice centrale,

  conductoriialtor

  autoriti publice ca i conductoriiinstituiilorpublice autonome.Conductorii instituiilor publice din

  subordinea celor conduse de

  ordonatorii principali sunt, conformacelorai prevederi legale, ordonatoriisecundari sau teriari de credite, dupcaz.

 • 7/29/2019 buget finante publice

  19/27

  19

  PATRIMONIUL INSTITUIILOR PUBLICE

  Noiunea de patrimoniu se

  definete, n general, ca ansambluldrepturilor i obligaiilor, prezentat nexpresie bneasc, aparinnd uneipersoane fizice sau juridice, denumitsubiect de patrimoniu.

  Pentru a se constitui n subiectde patrimoniu este necesar ca

  persoana fizic sau juridic n cauzsndeplineasc, cumulativ, mai multecondiiii anume:

 • 7/29/2019 buget finante publice

  20/27

  20

  - s fie n posesia bunurilor materialeis posede capacitatea de a exercitagestiunea drepturilor i obligaiiloracestora ce constituie obiectul

  patrimoniului;

  - s poat exercita n mod liber actede dispoziiei de administraie asupraacestor bunuri materiale.

 • 7/29/2019 buget finante publice

  21/27

  21

  n legtur cu noiunea depatrimoniu se utilizeaz doi termeniactivul

  ipasivul patrimoniului.

  Activul patrimoniului se defineteca ansamblul valorilor economice,

  n forma fizic a acestora,prezentate n expresie bneasc;

  Pasivul patrimoniului se defineteca ansamblul relaiilor juridice ncare se afl subiectul patrimoniuluicu valorile ce formeaz activulpatrimoniului.

 • 7/29/2019 buget finante publice

  22/27

  22

  ELABORAREA BUGETULUI

  n Romnia, proiectul de buget esteelaborat de ctre puterea executiv

  n cadrul Guvernului, responsabilitateapentru elaborarea proiectului de buget oare ministrul finanelorpublice

  Elaborarea proiectului de buget serealizeaz concomitent pentru toateverigile organizatorice ale statului

 • 7/29/2019 buget finante publice

  23/27

 • 7/29/2019 buget finante publice

  24/27

  24

  Conform prevederilor Legii nr.500/2002, privind finanele publice,

  ministrul finanelor publice are obligaiade a transmite ordonatorilor principalide credite, pn la data de 1 iunie afiecrui an, o scrisoare-cadru n care

  sunt specificate informaii privindcontextul macroeconomic pe bazacruia urmeaz s fie ntocmiteproiectele de buget, metodologiile deelaborare a acestora, precum i limitelede cheltuieli aprobate de Guvern.

 • 7/29/2019 buget finante publice

  25/27

  25

  Conform acelorai prevederi legale,ordonatorii principali de credite auobligaia ca pn la data de 15 iulie afiecrui an s depun la MinisterulFinanelor Publice propunerile pentruproiectul de buget

  ianexele la acesta,

  pentru anul bugetar urmtor, cuncadrarea n limitele de cheltuieli, iestimrile pentru urmtorii 3 ani i caretrebuie s fiensoite de documentaiii

  fundamentri detaliate.

 • 7/29/2019 buget finante publice

  26/27

  26

  Documentele n care sunt nscrise

  rezultatele activitii de elaborare aproiectului de buget, i care urmeazs fie prezentate Parlamentului spreexaminare i aprobare, conin:

  proiectul de lege i expunerea de motive pentruaprobarea bugetului care, la rndul lor, cuprind:

  - prevederi privindmrimea veniturilori acheltuielilor bugetare;

 • 7/29/2019 buget finante publice

  27/27

  27

  -propuneri de modificare alegislaieireferitoare la venituriicheltuielinecesare pentru realizarea bugetuluicareurmeazs fie aprobate (deexemplu: schimbarea gradului defiscalitate, prin majorarea saudiminuarea unor cote de impozite etc.)

  anexele la proiectul de lege, care prezintstructura veniturilor i a cheltuielilor bugetare;

  materialele documentare necesareParlamentului pentru analiza proiectului debuget.