Buckingham Palace

 • View
  19

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Buckingham Palace. Buckinghamský palác se stal hlavním královským sídlem roku 1837 s nástupem královny Viktorie. Zatímco státní komnaty hýřily zlatem a barvami, služební místnosti neoplývaly přílišným luxusem. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Buckingham Palace

 • Buckinghamsk palc se stal hlavnm krlovskm sdlem roku 1837 s nstupem krlovny Viktorie

 • Zatmco sttn komnaty hily zlatem a barvami, sluebn mstnosti neoplvaly plinm luxusem

 • Uvd se, e komny kouily tak, e ohn v krbech musely bt uhaeny a v palci bylo chladno. Ventilace byla tak chatrn, e interir zapchal. Tak personl byl nedbal a ln

 • Po svatb Viktorie s princem Albertem v roce 1840 se jej manel soustedil na reorganizaci chodu palce a odstrann jeho nedostatk. Stavebn prce s tm souvisejc byly dokoneny na sklonku roku 1840

 • Pamtnk krlovny Viktorie vytvoil socha sir Thomas Brock v roce 1911. Stoj ped hlavnmi branami do palce

 • Prvn svtovou vlku pekal palc, v t dob domov krle Jiho a krlovny Marie, bez hony. Cennj exponty byly pesthovny do Windorskho zmku, ale krlovsk rodina dle bydlela v palci

 • V dob druh svtov vlky se stal palc sedmkrt terem nlet. Jedna z leteckch pum dopadla do vnitnho tvercovho ndvo v dob, kdy krl Ji VI. a krlovna Albta byli v palci a akoli bylo rozbito mnoho oken, dal velk kody nebyly zaznamenny. Nejvtm pokozenm bylo znien kaple r.1940

 • Buckinghamsk palc je, mimo to, e je londnskou rezidenc krlovny Albty II., i mstem konn akc sttnho vznamu, akc podanch dvorem, mstem oficilnch uvtn hlav stt a velkou turistickou atrakc

 • Je tak mstem, kde se Britov shromauj v dobch nrodnho vesel i kriz

 • Kad rok je sem na zahradn slavnosti, audience a recepce pozvno na 50000 lid

 • V ervnu 2003, u pleitosti 50. vro panovn souasn krlovny, se v zahrad konaly koncerty populrn a vn hudby. To bylo poprv, kdy obyejn lid, pokud mli tst v losovn o vstupenky, byli pozvni do Buckinghamskho palce, ani by pedtm v nem vynikli

 • Zpstupnn Buckinghamskho palce v lt pro nvtvnky v 90. letech 20. stolet bylo vznamnou zmnou tradice

 • Prostedky ze vstupnho jsou pouvny na rekonstrukci sttnch komnat Windsorskho zmku zniench porem

 • V dob prohldek tvo prvodcovskou slubu asi 200 osob, pevn z ad student

 • Na rozdl od bnho nzoru ale palc nepat krlovn. Buckinghamsk palc, Windsorsk hrad a jejich umleck sbrky jsou sttnm majetkem. Budovu a jej bn provoz m na starost asi 450 lid

 • Vnon vzdoba palce

 • Hlavn schodit

 • Kroku 1999 ml Buckinghamsk palc 19 sttnch komnat, 52 lonic, 188 lonic pro personl, 92 kancel a 78 koupelen

 • Hlavn mstnosti palce se nachzej vprvnm poschod. Za shldnut rozhodn stoj napklad hudebn salon a obrazov galerie. Vt se nachzej dla vznamnch mal jako jsou Rembrandt, van Dyck, Rubense, Vermeera a dal

 • Zelen saln slou jako obrovsk pedpokoj trnnho slu

 • Trnn sl

 • erven jdelna

 • nsk jdelna

 • lut saln je vyzdoben tapetami z potku 19. stolet

 • Z Centrln komnaty je vstup na balkon s vhledem ped palc

 • Pmo pod sttnmi komnatami je nkolik trochu mench mstnost oznaovanch jako polosttn komnaty

 • Tyto mstnosti jsou pouvny pro mn oficiln pleitosti obdy a soukrom audience

 • Steen krlovsk rodiny a palc zajiuje, mimo pny v civilu, "Household Division (Domc divize), kter se skld z pti pch a dvou jzdnch pluk

 • Palcov str stoj ve strnch budkch ped palcem. Je odna do kiklav ervench sak a vysokch epic z medvd koeiny zvanch bearskins

 • Jsou elitn jednotky britsk armdy a jen ti nejlep maj monost bt vybrni k tto slub

 • U bran se shromauj davy lid, kte chtj sledovat barvitou, hudbou doprovzenu vojenskou ceremonii zahrnujc pochod str po Mallu od St Jamess Palace a pedn symbolickch kl od palce

 • Cel pehldka trv asi pl hodiny

 • Ti chlapci v ervenm vypadaj na prvn pohled vichni stejn, ale kdo si je prohldne peliv, zjist, e jsou v jejich uniformch rozdly

 • Rozdly ve vzhledu p gardy jsou tyi. Barva a umstn pera na "medvd" epici, uspodn knoflk na blze, plukovn oznaen a symbol na nramencch

 • Grantnick garda (Grenadier Guards) m ve znaku, jak jinak, grant. Ten je jako plukovn oznaen na lmci blzy. Knoflky jsou v ad, pero na epici je bl, umstn vlevoIrsk garda, je pomrn mlad, byla zaloena krlovnou Viktori 1. dubna 1900. Pero na epici je modr, umstn vpravo. Aby byl zachovn d, jsou knoflky uspodny po tyech. Milovnky ps jist pot, e maskotem Irsk gardy je irsk vlkodav

 • Skotsk garda byla zaloena krlem Karlem I. na ochranu skotskch osadnk v Irsku. Jeho znakem je hvzda se skotskou nrodn kvtinou - bodlkem. Jako jedin nem Skotsk garda na svch epicch dn pero. Mon se tu projevila typick skotsk etrnost. Knoflky jsou uspodny po trojicch

 • Coldstream Guards se jmenuje podle malho msta ve Skotsku, jihovchodn od Edinburghu. Jasn erven pero, pro znalce arlatov, je na epici vpravo, knoflky na blze jsou v prech, tedy dva knoflky, mezera, dva knoflky

 • Welsk garda. Bl pero se zelenm pruhem je na epici vlevo. Knoflky jsou seskupeny po pti

 • V roce 2007, tedy po vce ne pti stech letech trvn se stala pslunic krlovsk gardy prvn ena

 • ryvek z dobovho tisku : Krlovsk garda tvo nejsilnj dernou jednotku britsk armdy.Jej smrtc avle a siln kon umouj toit s niivou silou na tsn ady neptele.

 • Snmek z doby nedvn