Brosura Drenajul Interior Al Cladirilor

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Brosura Drenajul Interior Al Cladirilor

 • 7/22/2019 Brosura Drenajul Interior Al Cladirilor

  1/12

  Drenajul interior al cl\dirilor

  Separatoare de gr\simi

  Guri de scurgere din font\

  Sisteme liniare de drenaj [i guri de scurgere din inox

 • 7/22/2019 Brosura Drenajul Interior Al Cladirilor

  2/12

  ACO a pus la punct pentru prima

  dat\ `n lume sistemele liniare

  prefabricate simple pentru

  captarea [i scurgerea apelor de

  suprafa]\, produse din azbest,

  pentru ca `n anul 1970, s\

  inoveze sistemele de rigole prin

  crearea re]etei betonului cu

  polimeri utilizat\ `n prezent `n

  toat\ lumea.

  Gama de produse ACO Sport pentrustadionul din Sydney

  Sisteme de drenaj ACO Drain Passavant `n Potsdamer Platz

  Sediul central al Grupului ACO la Bdelsdorf / Rendsburg

  Ca produc\tor, ACO s-a

  concentrat pe utilizarea calit\]ilor

  unice ale betonului cu polimeri [i

  a inoxului pentru a dezvolta

  elemente de construc]ii durabile,

  pentru a oferi clien]ilor no[tri

  cele mai bune produse.

  Grupul ACO

  3.100 angaja]i `n 28 de

  ]\ri (Europa, America,

  Asia, Australia) 25 de fabrici `n 12 ]\ri

  Cifra de afaceri `n anul

  2002: 420 Mil. Euro

 • 7/22/2019 Brosura Drenajul Interior Al Cladirilor

  3/12

  3

  Drenajul interior al cl\dirilor

  3

  Separatoare

  de gr\simi de micidimensiuni

  Separatoare autoportante

  Separatoarele din polietilen\

  ECO - Jet [i HYDROJET au capace

  etan[e [i sunt autoportante. Sunt

  necesare acolo unde exist\ flux mare

  de ape infestate cu gr\simi organice.

  Aceste separatoare pot fi dotate cu

  fereastr\ de inspec]ie [i sisteme de

  autocur\]ire [i autogolire.

  Domeniul de aplicare:

  restaurante

  moteluri

  Domeniul de aplicare:

  baruri

  buc\t\rii mici

  bufeturi mobile

  ECO - Mobil este realizat din

  polietilen\ de `nalt\ densitate, are

  capac etan[, este mic [i usor,

  instalarea [i pozi]ionarea f\cndu-se

  sub chiuvet\.

  LIPU - Mobil are acela[i domeniu de

  aplicare ca [i ECO - Mobil, dar este

  realizat din o]el inox ceea ce `i

  confer\ un grad mai mare de igien\,

  rezist\ la temperaturi mai `nalte [i

  rezist\ la solven]i organici.

 • 7/22/2019 Brosura Drenajul Interior Al Cladirilor

  4/12

  4

  Drenajul interior al cl\dirilor

  LIPATOR [i LIPATOMAT sunt de

  asemenea realizate din otel inox [i

  sunt autoportante. Colectarea

  gr\simii [i a sedimentelor se face `n

  flux continuu. Gr\simea [i

  sedimentele se depoziteaz\ `n

  butoaie de plastic etan[e prin sistem

  automatizat de autocur\]ire [i

  autogolire. Unele dintre principalele

  avantaje ale acestui produs sunt

  asamblarea [i manipularea u[oar\,separatorul putnd fi segmentat `n

  mai multe elemente componente.

  Domeniul de aplicare:

  restaurante buc\t\rii mari

  `mpreun\ cu instala]ii de epurare a

  apei

  Separatoarele LIPUREX [i LIPURAT

  sunt realizate din o]el inox care le

  confer\ un grad `nalt de igien\,

  rezist\ la temperaturi `nalte,

  comportament bun `n contact cu

  solven]ii organici. Aceste separatoare

  pot fi complet automatizate cu

  sisteme de autocur\]ire [i autogolire.

  Domeniul de aplicare:

  industria alimentar\

  abatoare

  hoteluri

  spitale

  ACO Passavant - Polietilen\

  Manevrare u[oar\

  Conductibilitate sc\zut\

  Procesare f\r\ tratare ulterioar\Rezisten]\ ridicat\ la ac]iunea agen]ilor chimici

  Suprafa]\ u[or de cur\]at

  ACO Passavant - Inox

  Rezisten]\ la temperaturi ridicate

  Material igienic

  Rezisten]\ la ultravioleteRezisten]\ mecanic\ ridicat\

  Rezisten]\ la ac]iunea agen]ilor chimici

 • 7/22/2019 Brosura Drenajul Interior Al Cladirilor

  5/12

  5

  Drenajul interior al cl\dirilor

  5

  Prin producerea separatoarelor de

  gr\simi `ngropate, ACO Passavant

  ofer\ o instala]ie ideal\ care `mbin\

  costurile reduse [i func]ionalitatea.

  Separatorul de gr\simi `ngropat ACO

  Passavant ECO-FPI poate fi instalat

  [i conectat `ntr-un timp foarte scurt [if\r\ probleme.

  Avantajele ECO - FPI

  Costuri sc\zute de instalare

  cantitate redus\ de sol excavat

  nu necesit\ macara de mare tonaj

  Economie de spa]iu

  design inteligent

  U[or de asamblat

  desc\rcare [i montare f\r\

  probleme `n spa]iul destinat

  Polietilena este solid\, rezistent\ la ac]iunea

  agen]ilor chimici [i anticoroziv\

  Astfel, acest material este rezistent la

  ac]iunea acizilor gra[i din interior [i la

  mediul agresiv din exterior.

  Separatoarele ECO FPI se monteaz\

  `n exterior `ngropate, fiind real izate

  din polietilen\ de `nalt\ densitate.

  Aceste separatoare pot fi montate [i

  puse `n func]iune `ntr-o perioad\

  scurt\ de timp, f\r\ s\ implice

  preg\tiri speciale.

  Separatoare de gr\simi `ngropate

 • 7/22/2019 Brosura Drenajul Interior Al Cladirilor

  6/12

  6

  Drenajul interior al cl\dirilor

  Din punctul de vedere al

  constructorilor, arhitec]ilor [i

  contractorilor, fonta r\mne

  materialul de top acolo unde

  func]ionalitatea [i siguran]a sunt

  prioritare.

  Gama de guri de scurgere din font\

  ACO Passavant SELECTA este un

  sistem modular care, `n lume, a

  devenit unul din elementele

  fundamentale ale proiectelor din

  ultimii ani.

  Gurile de scurgere din gama SELECTA

  sunt identice pentru dimensiunile nominale

  DN 50 [i DN 70.

  Guri de guri de scurgeredin font\ SELECTA

  Avantajele fontei:

  are acela[i coeficient de dilata]ie

  ca [i betonul

  are durata de via]\ mare

  este complet reciclabil\

  nu este inflamabil\

  Avnd domenii de aplicare care

  acoper\ de la drenajul b\ilor de

  hotel, cl\dirilor de locuin]e, spitalelor

  [i internatelor, pn\ la `ntreprinderi

  industriale, gama de guri de scurgere

  cu sifon a fost folosit\ cu succes de-a

  lungul timpului.

  Concept

  Gama de guri de scurgere din font\

  ACO Passavant `[i are originea `n

  nevoia dezvolt\rii unei flexibilit\]i adrenajului cl\dirilor `n conformitate cu

  principiul modular. Noutatea acestei

  game const\ `n sifonul adaptabil mai

  multor tipuri de conect\ri (DN 50, DN

  70 [i DN 100), `n diferitele alternative

  de instalare (ie[iri verticale sau

  orizontale) [i `n sistemul de blocaj

  care `i confer\ siguran]a `n

  exploatare [i etan[are optim\.

 • 7/22/2019 Brosura Drenajul Interior Al Cladirilor

  7/12

  7

  Drenajul interior al cl\dirilor

  7

  Avantaje gamei SELECTA:

  1. Gura de scurgere standardizat\

  Pentru a respecta principiul unui

  sistem modular, ACO Passavant a

  creat o gur\ de scurgere

  standardizat\ pentru dimensiunile

  nominale de DN 50, DN 70 [i

  DN 100.

  Elementele componente ale

  sistemului de guri de scurgere ACO

  Passavant pot fi folosite `n mai multescopuri [i pot fi combinate `ntre ele.

  Datorit\ standardiz\rii gamei de guri

  de scurgere, sifoane [i accesorii,

  SELECTA permite flexibilitate `n

  proiectare [i utilizare.

 • 7/22/2019 Brosura Drenajul Interior Al Cladirilor

  8/12

  8

  Drenajul interior al cl\dirilor

  2. Parte superioar\ telescopic\

  (`n\l]\tor)

  Utilizarea standardizat\ a

  `n\l]\torului din inox sau plast ic cu

  rama de 110 x110 mm pn\ la

  200 x 200 mm completeaz\ no]iunea

  principiului de sistem modular. Chiar

  dac\ gura de scurgere de DN 50,

  DN 70 sau DN100 a fost deja

  montat\, `n\l]\toarele pot fi folositepentru toate cele trei dimensiuni.

  ~n\l]\toarele de plast ic din gama de

  guri de scurgere ACO Passavant sunt

  reglabile pe `n\l]ime, fiind astfel

  perfect adaptabile la cota pardoselei.

  3. Etan[are optim\

  Pentru a ob]ine o etan[are optim\, a

  fost creat\ o nou\ flan[\ cu nervuri,

  care elimin\ practic orice infiltra]ii.

  Spre deosebire de flan[ele folosite `n

  prezent, noul element este asigurat

  prin cinci [uruburi `n loc de [ase,

  ceea ce simplific\ instalarea.

  Noua flan[\ cu nervuri SELECTA cu 5

  [uruburi `n loc de 6, permite o instalare

  mai rapid\

  ~n\l]\toare le reglabil e pe `n\l]ime carepermit adaptarea la cota pardoselei

  Sifonul cu dispozitiv de blocare

  Guri de scurgere din font\ SELECTA

 • 7/22/2019 Brosura Drenajul Interior Al Cladirilor

  9/12

  9

  Drenajul interior al cl\dirilor

  9

  ~n cadrul grupului nostru exist\ fabrici

  cu dot\ri [i tehnologie de ultim\ or\

  `n ceea ce prive[te prelucrarea

  o]elului inox, tehnologie folosit\

  pentru realizarea unor produse ce au

  fost incluse `n sute de proiecte `n

  toat\ lumea, inclusiv `n Romnia,

  standardul fiind `n concordan]\ cu

  certificatul de calitate ISO 9001.

  De[i exist\ dimensiuni standard (de

  catalog) la fabricarea componentelor,

  practic, se poate realiza, `n func]ie de

  cerin]ele proiectului, orice sistem de

  drenaj din inox.

  Domeniul de aplicare:

  buc\t\rii comerciale sau industriale

  abatoare

  zone de procesare a alimentelor

  distilerii [i instala]ii de `mbuteliere

  spitale hoteluri

  restaurante

  industria chimic\

  industria farmaceutic\

  industria textil\

  zone de agrement etc.

  Apele uzate cu con]inut de substan]e

  organice trebuie evacuate