Brosur-brosur Berkaitan b&k

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  1/71

  5. Ingat Setiap Perkara YangDibaca.

  • Pastikan anda faham dan ingat

  setiap kali melakukan pembacaan.

  • Elakkan duduk berjam-jam

  mentelaah pelajaran tetapi apabila

  di soal ‘apa yang dibaca’ dia tidaktahu. Pelajar seperti ini hanyamembuang masa dan tenaga.

  6. Belajar dalam keadaan segar

  • Jika pergi ke sekolah dalam

  keadaan letih, lesu danmengantuk, pemahaman dalamsesuatu mata pelajaran tidakmencapai tahap maksimum.

  7. Memohon petunjuk dari uhan

  • Setiap yang dilakukan di tentukan

  oleh uhan. !leh itu kita harusmemohon petunjuk untukmemudahkan pembelajaran.

  !. "ika berja#a ucapkan tahniahkepada diri sendiri

  • "pabila kamu berjaya, kamu perlu

  ucapkan tahniah dan memberipelbagai hadiah kepada diri sendirisupaya kamu terus bersemangatuntuk berusaha dan mengecapikejayaan.

  $. entukan Matlamat.

  • Setiap pelajar yang inginkan

  kecemerlangan perlu ada matlamat.

  • #atlamat mampu menunjuk arah dan

  hala tuju serta memberi semangatuntuk bekerja kuat bagi memperolehikecemerlangan.

  %. Belajar Mengikut "adual &aktu DanMen#intai Pelajaran.

  • Pembelajaran akan lebih konsisten

  dengan adanya jadual $aktu.

  • Pelajar tahu dan ingat apa yang hendak

  dilakukan pada $aktu-$aktu tertentu.

  • %erusaha menyintai pelajaran supaya

  perasaan untuk mendekati dan minatuntuk mengulangkaji akan timbul.

  '. Sentiasa ber(ikiran tenang) ceria dangembira.

  • Perasaan tenang, ceria dan gembira

  akan memudahkan prosespembelajaran.

  *. +indari Masalah Dan ,kti-iti idakBer(aedah.

  • Pelajar mempunyai komitmen dalampelajaran, oleh itu elakkan masalahterutama masalah yang remeh sepertibergaduh, cemburu, dengki dansebagainya.

  • #enjauhi akti&iti yang tak berfaedah

  seperti melepak, berbual kosong,

  merayau-rayau dan sebagainya. UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING

  SK KAMPONG CHAP

  16070, BACHOK 

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  2/71

  7.30 pagi Pendaftaran Peserta

  (Ibu bap

  TEKNIK 

  'ara pelaksanaan sesuatukerja.

  BELAJAR(saha untuk memperolehiilmu pengetahuan,menuntut ilmu, menjalanilatihan dan sebagainya.

  BERKESANPencapaian matlamatdengan usaha yangminimum. )kejayaanoptimum dengan usahaminimum*

  PEMBELAJARANBERKESAN#emperolehi pembelajaranmaksimum dengan usahadan tenaga yang kurang.

  ,/01 P23234 /2",Y,,3P2,",1 D,,M P2,",1,3

  +. #enghadiri kuliah. #embaca semua bahan

  rujukan. #enyiapkan kerja rumah

  tugasan/. #eluangkan masa untuk

  belajar0. 1esihatan mental yang

  baik2. #engurangkan akti&iti

  sosial

  3. #encatat nota4. #endengar guru mengajar

  dengan teliti5. idak suka berkhayal+6. #embuat persiapan

  bersungguh-sungguhuntuk menghadapipeperiksaan

  ,/01 ,I3.......

  +. 1ebolehan. Suka bekerja kuat. 'ara belajar yang berkesan/. #inat0. Peluang2. Persekitaran yang baik

  PERSEDIAAN BELAJAR 

  SECARA BERKESAN

  1. Meningkatkan tenagamental dengan

  memperbaiki kesihatan

  diri.2. Memperbaiki arah dan

  kaedah kerja melalui

   perancangan dan pengagihan pembelajaran

  dengan cekap.

  3. Kurangkan tekanan yang

  menghalang kerja melalui

   pembentukan minat danmotivasi.4. Kurangkan kerisauan dan

  kegembiraan dengan

   penetapan konlik diri

  Memang sukar membentuk minatdalam mata pelajaran yang adadapati tidak menarik. !nda mestitahu bagaimana untuk menimbulkan

  minat dalam mata pelajaran tersebut.

  "ercayalah........!nda akan lebih mudah membuatkerja dengan sistematik jika andamempunyai matlamat dan minatyang kuat terhadap mata pelajaran.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  3/71

  M23,,/,, /43I S,+,",

  1. Kata kunci adalahkata-kata pentingyang terdapatdalam sesuatu babatau topik.

  2. Contoh; masalahmewujudkanperpaduan ialahkerakyatan,

  pendidikan,sosioekonomi,

  30,1I3/,S D,3 P,D,

  1. Nota yang dibuatmestilah ringkas

  dan padat sertadapat kamu ahamisendiri.

  2. Kamu tidak perlumenulis setiappatah perkataanyang ada dalambuku. !anya perlucatatkan isi-isipenting sahaja.

  ". #aklumat an

  P2343,,3P21/,,,3 S23DI1I

  1. Nota yang palingberkesan adalah notayang ditulis denganperkataan sendiri.

  2. $enggunaan cara iniboleh meninggikantahap daya ingatanatau tahappenghaalan kamu.

  ". !al ini kerana notaan kamu tulis

  ,+,MIS2I,P /,, /43I

  1. $enggunaanatau pemilihan

  kata kunciadalah tidakmengelirukandan senangdiahami.

  2. %ika tidak, masayang diambil

  Best ju!" #$t! !"u #%&Ke'%( t!)% )!*!t *!#

  !+!t e-"es!#.

  UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING

  SK KAMPONG CHAP16070 BACHOK 

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  4/71

  7.30 pagi Pendaftaran Peserta

  (Ibu bap

  KEMAHIRANMENDENGAR

  1. Kemahiranmendengarbiasa digunakansemasa

  mendengarpenjelasantentangpelajaran yangdiajar oleh guru.

  2. &alaupun prosesmenulis lebih

  lambat daripadamendengartetapi dengankemahiran ini,kamu bolehmembuat kedua-dua akti'ititanpamenjejaskan

  KEMAHIRA

  NMEMBACA LAJU

  1. Kemahiran inidiperlukandalammembuat nota

  daripada bukukeranakemahiran inimemendekkanmasa mencariakta-aktapenting danmembolehkan

  seseorang itumenyusunbahan yangberkaitandenganteratur.

  KEMAHIRAN MENULIS

  1. Tu(%s *e#!# je(!s.(eseorang yang tidakdapat memahami apayang dicatat atau apayang ditulis hanyamelakukan kerja yangsis-sia. )leh ituseseorang pelajarhendaklah melatih dirisupaya menulis dengan

   jelas dan mudah.

  2. Tu(%s *e#!# 'e)!t.*uat latihan menulisselaju yang boleh dalamtempoh satu minit disamping mengekalkanmutu tulisan tangankamu. (emasa menulisdengan laju seseorangakan mengalami

  masalah kebas tangandan kemungkinanberasa cepat letih. Carayang boleh diamalkanbagi mengelakkankejadian ini ialah denganduduk tegak dantenangkan +kiran. lakduiduk secaramembongkok. udukden an osisi an

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  5/71

  *. unakan Masa /etikaMenunggu /enderaan1etika menunggu

  kenderaan, pelajarhendaklah membaca kadulang kaji atau mengingatiformula-formula. #asa itutidak sepatutnyadihabiskan denganberbual-bual sahaja.

  5. Belajar Men#atakan idakPelajar cemerlang

  seharusnya tegas danyakin untuk menyatakantidak  ketika diajak olehrakan-rakan ke pusathiburan seperti 'yber cafe.

  6. 2lakkan ber(o#a8(o#a dipusat membeli8belah7amai pelajar gemarberpelesiran di kompleks

  membeli-belah. "kti&iti inimemba8ir masa dan $ajardijauhi.

  7. 2lakkan daripadaberbual8bual kosong9antikan masa berbualkosong dengan akti&itiperbincangan topik-topikpelajaran.

  1. Menyelesaikan semuatugasan segera.#angan

   bertangguh.

  2. Memberi keutamaankepada kerja penting.

  3. $eri peluang orang lain bantu tugas anda.

  4. %tamakan tugas sendiri

  daripada tugas oranglain.

  &. $uat perancangan rapiatas satu'satu perkara.

  1. $agi- sebelumkelas bermula / 0 1 minit

  2. 3uru lewatmasuk kelaskerana adaurusan /-1 minit

  ". 3uru tidakmasuk kelas " 0 4 minit

  5. &aktu rehat

  UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING

  SK KAMPONG CHAP,16070 BACHOK 

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  6/71

  1. Me#$#t$#Te(e%s/e#

  6amai pelajar begituterikat dengan rancangandi tele'isyen. #isalnyaselepas menonton 7-8ilesberalih pula kepada(esame (treet. 9malanseperti ini amat merugikanpelajar kerana banyakmasa terbuang begitusahaja dan akhirnyakekurangan masa untukmengulang kaji pelajaran.

  . Me#e(e$#$ara remaja begitu

  gemar meneleon untukberbual-bual danmembincangkan perkara-perkara yang kurangpenting. !al yang samaberlaku ketika menjawabpanggilan teleon.Kesannya menyebabkanpelajar banyak kehilanganmasa.

  2. Pe-u!(!#$elajar banyak

  kehilangan masa ketikamenunggu kenderaankerana pelajar lebih gemarberbual-bual darimemanaaatkan masadengan membaca bukuatau nota ringkas.

  3. A+!(!# Be-$/!4$/!

  $ara remaja lebihberminat menghabiskanmasa di pusat-pusatmembeli-belah tanpa tujuan. :ingkah laku seperti inihanyalah menjejaskan masapelajar.

  5. Be-"!/!((esetengah pelajar gemar

  berkhayal di dalam kelas.

  #ereka mungkin tidakbermoti'asi untuk belajar. %ika hal ini berlaku ketikapengajaran guru, pelajartersebut tidak akanmemahami pengajaran guru.9khirnya ia akan menjejaskanakademik pelajar itu.

  6. Me#u#uKe#*e-!!#Kebanyakan pelajar

  membuang masa menunggukenderaan untuk membawamereka balik. $elajar lebihsuka berjalan ke sana ke maritanpa tujuan. %arang sekali didapati pelajar membuat kerjasekolah atau mengulang kajipelajaran ketika menunggukenderaan mereka datang.

  $. Buat PerancanganSeseorang pelajar hendaklah

  membuat perancangan agarsetiap perkara yang perludilakukan dapat dilaksanakandengan baik. Perancanganyang dibuat dengan teliti akanmenjamin kecukupan masauntuk menyiapkan tugasansekolah, mengulang kaji danberiadah. Perancangan akanmempastikan masa digunakan

  secara maksimum.

  %. +adkan Masa Menontonele-is#enPara pelajar hendaklah memilihprogram tele&isyen yang palingdigemari untuk mengelakkanterlalu lama masa dihabiskandengan menonton tele&isyen.:al ini kerana di dapati ramai

  pelajar yang sukar menga$aldiri ketika menonton tele&isyen.

  '. /urangkan Masa Menele(onSatu amalan di kalangan pelajarialah perbualan melalui telefon."dalah tidak aneh bagi seorangpelajar remaja menghabiskanmasa 6-/0 minit menelefonka$an atau ketika menja$abpanggilan telefon.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  7/71

  Apabila seorangmurid atau pelajar datangberjumpa 3uru bimbingan,

  murid tersebut akanberkongsi perasaan danpengalaman bersama 3uru*imbingan . 3uru*imbingan akanmewujudkan rapport<supaya #urid rasa selesadan diterima.

  Dalam sesikaunseling, 3uru *imbingan

  membantu #urid untukmeneroka masalah yangdihadapi. 3uru *imbingan juga akan membantumengenal pasti masalahdan berbincang dengan#urid tentang alternati dantindakan yang bolehdiambil oleh #urid sebelummembuat keputusan untukmenyelesaikan masalah

  yang dihadapinya.

    3uru bimbingankadang kala memberitugasan kepada muridseperti menyenaraikankebaikan dan keburukantindakan yang akan diambilbagi mengatasimasalahnya.

  Dalam proses kaunseling juga , 3uru *imbingan akanmenerangkan tentang apaan berlaku dalam sesi

  $. Masalah PeribadiPelajar hadapi masalah peribadi

  seperti masalah keluarga. Perasaanini mengganggu emosi danmenyebabkan pelajar berfikiran tidakrasional.

  %. Masalah Pembelajaranerdapat murid tidak menguasaieknik 1emahiran %elajar. 9uru%imbingan akan membimbing #uridcara mengatasi masalahpembelajaran seperti pengurusan

  masa dan membuat jadual $aktu.

  '. Masalah 1akan Seba#a erdapat pelajar yang mengalamigangguan emosi apabila tidak diterima oleh rakan sebaya. #aka9uru %imbingan akan membantupelajar mempunyai kemahiran sosialdan komunikasi yang positif.

  *. Masalah /e9angan

  #asalah ke$angan seperti yuransekolah, perbelanjaan harian dankos pengangkutan. 9uru %imbinganakan merujuk pelajar terbabitkepada guru kebajikan pelajar untukmendapatkan bantuan.

  5. Masalah /esihatan%antuan mendapatkan surat rujukanke hospital dan kekeliruan jantina.

  6. Sering di buli rakan.

  UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING

  SK KAMPONG CHAP16070, BACHOK 

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  8/71

  ,P,/,+ P21/+IDM,,3BIMBI3,3 D,3 /,43S2I3$erkhidmatan PERCUM9yang disediakan kepadaanda untuk menolong anda

  menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai; $eribadi dan emosi anda $endiam dan susahhendak

  bergaul (elalu berpandangannegati  $erkembangan pelajaran *elajar dengan lebih

  berkesan

   $ilihan kerjaya #erancang masa depan

  M,,M, P21/+IDM,,3BIMBI3,3 D,3 /,43S2I3 (upaya pelajar mengenalpotensi diri sendiri dari aspekkekuatan dan kelemahan.

   (upaya dapatmengembangkan bakat,

  minat, kebolehan dan potensidiri pelajar.

   (upaya pelajar dapatdipupuk dengan semangatkerjasama, tolong-menolongdan mengamalkan sikaptoleransi.

   (upaya pelajar dapatmengenalpasti keperluannya.

   (upaya pelajar dapat

  membuat rancangan yang

   JENIS PERKHIDMATAN ANG DISEDIAKAN $erkhidmatan *imbingan

  - $elajaran -Kerjaya

  - Kepimpinan -(osial

   $erkhidmatan Kaunseling=ndi'idu

  - $eribadi - Kesihatan- (osial - :ekanan

  emosi- Keluarga- Kerjaya- 9kademik

   $erkhidmatan Kaunseling

  Kelompok- Kelompok masalah

  bersama- Kelompok kepimpinan- Kelompok kumpulan

  kerja- Kelompok moti'asi

  BAGAIMANAKAUNSELINGDIJALANKAN Kaunseling indi'idu  $ertemuan anda dengan3uru *imbingan anda

   Kaunseling kelompok  $ertemuan anda danrakan-rakan anda dengan

  3uru *imbingan

   

  +. idak ahu eknik %elajar%erkesan"da pelajar yang rajin belajar

  tetapi tidak berjaya memperolehikeputusan yang cemerlang. ;niberlaku kerana pelajar tiadakemahiran belajar yang berkesanseperti teknik membaca, mencatatnota dan teknik mengingat

  . 1ebimbinganmarah9uru bimbingan boleh membantupelajar mengenalpasti punca-punca kebimbangan dan rasa

  marah yang dialami.

  . idak ahu 1e #ana "rah

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  9/71

  +. (jian %akat"nda boleh mengetahui samaada anda mempunyai bakat

  dengan mengambil (jian%akat seperti dapatmenghasilkan karya ataulukisan yang menarik ataupunmemainkan alat mu8ik.

  . ;n&entori =ilai"nda boleh mengambil (jian=ilai untuk mengetahuipegangan nilai diri andaataupun nilai anda terhadap

  sesuatu isu atau perkara.. ;n&entori Personaliti

  "nda boleh mengetahuipersonaliti diri anda denganmenja$ab soalan-soalan yangdisediakan. #elaluinya andamengetahui anda seorang yangberstruktur, agresif, analitikal dansebagainya.

  /. (jian Pencapaian(jian pencapaian untuk

  mengetahui sejauhmana tahapintelektual anda. %olehmengetahui daya kecerdasandiri dan penempatan keS%P;P";PS.

  0. #aklumat daripada ahlikeluargagururakan sebayaPerlu berfikiran terbuka untukmengetahui maklumat tentang diri.

  M23,P, S201,3 P2,",1M23+,D,PI 2/,3,3

  Pelajar menghadapi tekananapabila tiada kestabilan emosi.Sekiranya emosi pelajar tidak stabil

  ia sukar untuk memberi tumpuankepada pelajaran lantaspencapaian pelajar akan merosot."ntara masalah yang seringmemberi tekanan kepada pelajar>

  +. #asalah Pembelajaran. #asalah 1eluarga. #asalah 1e$angan/. #asalah Personaliti&. #asalah 7akan Sebaya

  P23,14+ P21S2/I,1,3 21+,D,PP21/2MB,3,3 S201,3 P2",1

  +. 1epercayaan "gama#elahirkan sikap positif. Semuaagama menganjurkan kebaikan.

  . Sekolah

  %ergantung kepada niat pelajarhadir ke sekolah untukmenghasilkan sesuatu yangpositifnegatif tentang dirinya.

  . 1eluargaProses sosialisasi pelajar yangpertama.

  /. #asyarakat=ilai masyarakat menga$al indi&idudaripada bertindak sesuka hati.

  0. #edia #assa

  'ontohnya tele&isyen, radio, internetdan majalah.

  UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING

  SK KAMPONG CHAP16070, BACHOK 

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  10/71

  SIAPAKAHSEORANGPELAJAR

  9dakah seorang pelajaritu kenal akan diri danperanannya> $elajarperlu tahu apakahperkara yang membentukia sebagai seorangindi'idu. :erdapat pelajaryang menjadi keliru danbersikap tidak tentu arahberpunca dari dirinya

  sendiri.

  =ndi'idu terbentukberdasarkan tigakomponen iaitu;

  1. $emikirankogniti

  2. :ingkah lakubeha'ior

  ". mosi aekti

   %ika seseorang itumengalami gangguanemosi, secara tidaklangsung tingkah lakunyaakan memberitindakbalas kepadasituasi tersebut.

  $. i:ikalPelajar perlu jelas tentang jantinadirinya. Jika ia seorang lelaki tetapi

  berkecenderungan ke arah sifat-sifat seorang perempuan, makapelajar itu memerlukan pertolongandaripada keluarga dan ahliperubatan.

  %. /ogniti(Pelajar perlu sedar sama ada iaseorang yang cerdas ataupunseorang yang lembam. ;ni kerana

  pelajar yang lembam perluperhatian yang lebih dari guru disekolah.

  '. 2mosiEmosi pelajar selalu tidak stabilkerana remaja sering sensitif dancepat tersinggung.

  *. Psikomotor

  "da pelajar yang tidak cekap ataukurang mahir dengan akti&iti yangmelibatkan anggota tangan.

  5. 3ilai;Sikap=ilai dan sikap antara pelajarberbe8a kerana mereka dibesarkandalam situasi keluarga yangberlainan. ;a banyak dipengaruhioleh cara ia di didik dan orang yang

  signifikan dalam hidupnya.

  "dalah penting bagi seorangpelajar itu mengenali ciri-ciri positif dannegatif dirinya. ;ni kerana pelajar bolehmengubah tingkah laku negatif yangada pada dirinya agar mudah diterimaoleh rakan sebaya dan dapat membinahubungan yang baik dengan ahlikeluarga.

  "da pelajar mengalamimasalah kerana ia tidak mahu bersikapterbuka untuk menerima pandanganatau teguran daripada orang laintentang dirinya.

  !leh itu pelajar perlu berbincangdengan rakan yang jujur tentang kekuatandan kelemahan yang ada pada dirinya agaria dapat mengubah tingkah laku ke arahpositif. 9urukaunselor dan rakan sebayaboleh membantu pelajar dengan

  menonjolkan ciri-ciri kepimpinan pelajar itudalam akti&iti kokurikulum. #aka pelajar ituakan dapat membina keyakinan diri lantasmembentuk personaliti yang positif.

  Sekolah, keluarga danmasyarakat adalah antara institusi pentingyang dapat membentuk keperibadian, nilai,sikap ataupun tingkahlaku positifseseorang indi&idu. %egitu juga tingkahlaku negatif boleh terbentuk oleh faktor

  persekitaran.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  11/71

  8. J!#!# Be-!s! M!(uU#tu" Be-t!#/!$elajar tidak perluberasa malu untukbertanya kepada guruatau rakan tentang

  perkara yang tidakdiahami. $elajar yangingin berjaya perlubersikap aserti danbukan pasi.

  10. J!u% D!-%Pe-u!t!# S!(!(!"u$erbuatan negatiponteng, merokok,mencuri di dalam atau

  luar sekolah bolehmenjejaskan moti'asidiri anda untuk pelajar.9nda akan berasa malasuntuk berusaha. !al iniberlaku kerana andagagal memahami tujuanasal anda ke sekolah.

  11. J!! Kes%!t!#D%-%

   :anpa kesihatan yangbaik anda tidak dapatbelajar dalam keadaanyang selesa. %agaamalan pemakananserta masa tidur yangcukup.

  1. Me+$$# D$!D!-%)!*! Tu!#*ermohon doa kepada :uhan agar segala usaha

  7. K$#se#t-!s%D!(!+Pe+e(!j!-!#

   :umpuan yangperlu ialahTumpuan Mata$andang guru alaulihat peneranganyang diberikanuntukmemudahkanmengingat sesuatuakta atau prosesujikaji dalammakmal.

  Tumpuan Fizikal 9malkan caraduduk yang betulbagi mengelakkancepat letih.

  Tumpuan Fikiranlakkan dariberkhayal.

  9. Pe-se*%!!# D%-%Me#!*!)%Pe)e-%"s!!#*ersedia untukmenghadapipeperiksaan. $erlukerap membuatulangkaji sebelum

  menjelang

  UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING

  SK KAMPONG CHAP,16070 BACHOK 

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  12/71

  1. Me#!)! !#*!)e-(u e(!j!-:

  #atlamat hendakberjaya dalam?$(6@$#6@($#@(:$# denganmendapat/9@A9@19@/9

  . D% +!#!"! !#*!)e-(u e(!j!-:9nda perlu belajar disekolah untuk

  mendudukipeperiksaan.

  2. A)!"! !(! tujue(!j!-: :ujuan belajar adalahuntuk mendapat ilmupengetahuan dankemahiranseterusnyaberpeluangmelanjutkanpelajaran ke pusatpengajian tinggi jikamemperolehikeputusancemerlang. (elepasitu mendapatkankerja yang dicita-citakan. 9nda akanmemperolehi

  1. !"%# D%-%$elajar perlu berusaha

  dengan gigih untukmenangani masalah yangdihadapi. #isalnya adapelajar yang menghadapimasalah kewangan,namun ia berusahameminta bantuan guruatau mana-mana pihakyang di+kirkan sesuai.

  . Be-us!! De#!#G%%(etiap pelajar perluberusaha dengan sedayaupaya, sabar danbersungguh-sungguhuntuk memperbaikikelemahan diri lebih awallagi sebelum tiba haripeperiksaan.

  2. J!#!# Ce)!t PutusAs!$elajar yangmemperolehi kejayaanadalah pelajar yang tidakkenal erti kegagalan.#eskipun gagal peringkat

   

  3. D%s%)(%# D%-% A#*!$elajar perlu disiplindiri dari segi;M!s!#asa perludibahagikan dengan

  baik untuk belajar,riadah, ulang kaji dansebagainya.T!#u#j!;!

   :anggungjawabterhadap diri sendiridan tidak melakukanperkara-perkara yangmenjejaskan kesihatandan maruah diri.

  5. Pe#u-us!#M!s! !# B!%" 9nda ada masa 25 jamdalam satu hari. #asaanda perlu diurusdengan baik, optimumdan berkesan. (ediakan jadual waktu untukbelajar secara berkesan.

  6. Me#u!s!% Te"#%"As!s U#tu" Be(!j!-9nda perlu menguasaikemahiran belajar untukmencapai kejayaancemerlang dalampeperiksaan. :eknikbelajar dapatmeningkatkan 

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  13/71

  /. Nyatakan (ebab#engapa #atlamat

   :ersebut $erlu icapaiuliskan seberapa banyakmatlamat yang munasabahmengapa matlamat tersebut

  perlu dicapai.

  4. Catat akti'iti yang ingindibuat selepas waktusekolah.

  'th> buat latihantugasan,semak tajuk pelajaran esok,ulangkaji buat nota.

  A. Catat waktu belajar

  malam hari'th> mengulangkaji pelajaran,siapkan kerja rumah, buatlatihan.

  B. Catat akti'iti belajar padahujung minggu

  'th> selesaikan tugasansekolah, sertai akti&iti belajarberkumpulan, pergi

  perpustakaan.

  . Catat akti'iti utamapelajaran dan bukanakademik yangberaedah

  'th> menghadiri tuisyen,menyertai kegiatankokurikulum, menyertai la$atan,membantu keluarga di rumah,

  1. :entukan #atlamatentukan matlamat samaada semua ‘"’ dalampeperiksaan yang bakaldiduduki atau semua ‘"’dalam setiap matapelajaran yang diambil.

  2. (usun #ata$elajaran #engikutKepentinganSubjek yang $ajib lulusdiletakkan di bahagian atasatau subjek yang palingsukar untuk dikuasai.

  ". :uliskan #arkah Dang iperolehiujuannya bagimemperlihatkan matapelajaran yang masihbelum dikuasai dan jugamata pelajaran yang telahdikuasai dengan baik.

  5. :entukan 3red Dangikehendakiujuannya memudahkananda melipatgandakanusaha untuk mencapaigred yang telah ditentukan.

  UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING

  SK KAMPONG CHAP16070, BACHOK 

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  14/71

  alam membuatperancangan pelajaran,seseorang pelajar akanmemikirkan tentang

   jadual waktu. %adualwaktu yang disediakan

  hendaklah praktikal iaitumudah dilaksanakan.

   :iga aspek perlu diberiperhatian iaitu;

  1. M!t(!+!tPe)e-%"s!!#Eangkah pertamapelajar hendaklahmencatatkanmatlamat dalam

  borang. lihatcontoh(etelah matlamatditentukan pelajarmesti mulakanusaha.

  . M!t! Pe(!j!-!#Keut!+!!#(usun mata

  pelajaran .Eetakkan subjekpaling susah bagikamu di atas sekalidan yang termudahdi bawah. (ubjekyang susahsepatutnyadiberikan masayang lebih.

  BORANG

  MATLAMAT PEPERIKSAAN

  1. (ama)**********2. +ingkatan)********..

  3. +arikh "eperiksaan)****...

  Matlamat)***********...

    ************

  +indakan)***********...

    ************

  Mata Pelajaran Gred Dihajati

  1. $ahasa Melayu !1

  2. $ahasa ,nggeris !2

  3. Matematik !14. -iik !1

  &. Kimia !1

  /. $iologi !1

  BORANG

   PEMBAHAGIAN WAKTU

  Bil Mata Pelajaran Bil Ja!

  1 -iik

  2 $ahasa Melayu 73 $iologi 7

  4 Kimia /

  & Matematik +bhn /

  / Matematik 4

  7 $ahasa ,nggeris 4

  "rinsip !kaun 4

  eograi 2

  #umlah 4

  CONTOH JADUAL WAKTU

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  15/71

  '. eknik hunking;Pembahagian"singkan senarai perkataannombor kepada beberapabahagian kecil supaya mudahdingati

  a. cth? "%'

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  16/71

  $. P2321IM,,3Semua maklumat yang hendakdisimpan akan terlebih dahuluditerima dalam bentuk yangmudah difahami. #aklumat akanditerjemah dari satu bentuk kebentuk lain. 'ontohnya semasamembaca hanya terdapattulisan-tulisan pada buku tetapiotak menterjemah apa yangdibaca kepada bentuk yangdifahami. 1ebanyakan maklumatpada peringkat ini tidak kekalkerana kurang tumpuan.

  %. P23YIMP,3,3"pabila maklumat sudahditerima ia akan disimpan untukbeberapa ketika. Prosespenyimpanan berlaku secaraautomatik dalam dua keadaaniaitu ingatan jangka pendek daningatan jangka panjang. #enjadiingatan jangka panjang apabiladiberi tumpuan dan seringdiulang.

  '. P2343,,3(rutan terakhir sistemmemproses maklumat iaituapabila maklumat bolehdigunakan semula. 'ontohnyaanda tidak perlu mengeluarkankad pengenalan untukmenggunakan nombornya ketikamengisi sesuatu borang keranaia telah kekal dalam ingatan jangka panjang.

  $roses pembelajaran tidak lengkap jika anda tidak melalui prosesmengingat. (egala akta yangditerima hendaklah disimpan agar

  tidak lupa untuk dikeluarkan apabiladiperlukan. *eberapa kaedah yangboleh membantu meningkatkanteknik mengingat ialah;

  1. H!!( Is% !# D%!'! menghaal isi pelajaranadalah salah satu teknikingatan yang berkesan. 9nda perlu membacadan kemudian mengingatsemula melalui haalan !aalan menjadi lebihberkesan jika;- menyebut isi yang anda

  haal- sebut dengan suara

  yang kuat

  . Te#tu"!# Pe-"!-! !#D%%#!t (ebelum membaca buku,tentukan beberapa perkarayang terdapat dalam bukuyang perlu diingat. CthF %ika membacamengenai pelangi, tentukananda hendak mengingatwarna-warna pelangi. %ika perkara tersebuttelah ditanamkan dalam+kiran, lebih mudah untukmengingatinya.

  2. Is% D%susu# De#!#Betu( $enyusunan isi jugameningkatkan prosesingatan anda.

   (usun isi mnegikutkeutamaan

  3. Uj% Ke+!+)u!# D!/!I#!t!# #embaca banyak aktadalam satu masa tidakberguna jika anda tidak dapatmengingatinya. 9nda berperanan dalam 2watak penyoal G penjawab 3unakan teknik 1 husband4 wie !ow, what, who,

  when, where, which, why

  5. L!"u"!# U(!# K!j%Se"e-!) Mu#"%# ?langkaji perlu dilakukansekerap mungkin supayamaklumat dapat anda ingatdalam tempoh yang panjang. $elajar tidak dapatmengingat dengan sekalipembacaan sahaja. $embacaan yang berulangkali akan mengukuhkan daya

  ingatan. *acalah selagi adakesempatan.

  6. Cu! I#!t Se+u(! A)! !# T!(! D%!'! $roses mengingat semuladilakukan selepas beberapa jam mengulangkaji. ilakukan- sebelum tidur- selepas bangun tidur

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  17/71

  KETAHANAN Skor 7endah )+-/6H*1urang ketahanan fi8ikal, mental dan emosi. #udahketepikan sesuatu yang dianggap tidak bernilai.'epat bosan. #endapat kepuasan kerja-kerja kreatifatau berkaitan dengan orang ramai.

  Skor Sederhana )/6-36H*

  'iri ketahanan pada tahap sederhana.

  Skor inggi )36-55H*;ndi&idu yang mempunyai ketahanan dari segi fi8ikal,mental dan emosi. idak buat kerja separuh jalan.Sangat bermoti&asi dalam melakukan sesuatu kerja.

  KRITIK DIRI Skor 7endah )+-6H*

  "nggap diri sentiasa betul dan yang salah adalahorang lain.

  Skor Sederhana )/6-06H*;ndi&idu yang stabil dari segi emosi dan psikologinya.

  Skor inggi )26-55H*

  Selalu merendah diri, bimbang, rasa bersalahterhadap apa yang dilakukan.idak percaya telahmencapai kejayaan.

  MENGA

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  18/71

  UJIANPERSONALITI

  =a merupakan ujian

  untukmengenalpasticirri-ciri atau tret-tret personalitiindi'idu. ?jian inimempunyai ormat jawapan =/!> atau=t%*!">. 6espons

  indi'idu kepadaitem-item yangterkandung dalamujian dikatakandapatmenerangkan cirri-ciri personalit=

  indi'idu tersebut

  936(=8 Skor 7endah )+-/6H*

  #enunjukkan anda seorang yang pasif.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  19/71

  ARTISTIK4A=ndi'idu yang mempunyaikebolehan artistik danino'ati.#empunyai kebolehanintuisi dan suka bekerja dalamsituasi yang tidak atau kurangberstruktur. :idak selesa dengan

  kerja yang rutin atau berulang-ulang. (elalu menggunakanimiganisasi dan krati'iti.

  Contoh;$enyair, pemimpin okestra,penyanyi konsert, pengubah lagu,pengarang, pelukis plan,pelukisprotret, wartawan, kartunis, juruhias dalaman, arkitek danlain-lain.

  SOSIAL4S=ndi'idu yang suka bekerja danberinteraksi dengan manusia.*erminat dalam memberitahu,menolong, melatih,memperkembang, mengubati danmembuat kebajikan pada oranglain. #empunyai kemahiranmengguna kata-kata serta mahirberkomunikasi dengan oranglain.#atlamat utama ialah membuatkebajikan,.

  Contoh;

  9hli sosiologi, guru, pengetuasekolah, pegawai perhubunganawam, pengarah kem belia,pengarah agensi kebajikan,kaunselor dan lain-lain.

  ENTERPRISING4E

  =ndi'idu yang suka bekerja danberinteraksi dengan manusia.#empunyai minat dalammempengaruhi, mengarah, memimpindan mengurus indi'idu lain. $andai danmahir memanipulasi orang lain.

  #atlamat akhirnya adalah untukmencapai keuntungan organisasi dankeuntungan ekonomi.

  Contoh;(pekulator,eksekuti, pengarah syarikat,pengarah publisiti, peguam, ahli politik,pengurus hotel,pengurus bank, jurujualinsurans dan lain-lain.

  C)NHN:=)N9E-C

   %enis indi'idu yang suka bekerja dengandata dan nombor. #empunyaikemahiran dalam bidang perkeranianserta mempunyai kebolehan dankemahiran dalam mengguna nombor.#elakukan sesuatu secara terperinci,bersikap akur dan mengikut arahan.

  Contoh;$enyimpan kira-kira, guru perdagangan,akauntan, jurutrengkas, kerani bank,pakar cukai, kerani gaji, operatorkomputer, penilai harta, kerani insurans

  dan lain-lain.

  UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING

  SK KAMPONG CHAP16070, BACHOK 

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  20/71

  PENGENALAN

  ?jian yang dapat

  mengenalpastiminat andaterhadap sesuatubidang pekerjaan.?jian inimempunyai ormatsukaI dan Jtidaksuka< atau ya< dan

  tidak

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  21/71

  3. Te#!#"!#Pe-!s!!#   (etiap kalimemulakanpembelajaran, perasaan

  haruslah tenang daningatkan tentangpelajaran sahaja.

     $erasaan yangresah gelisah akanmembuatkan rancanganpembelajaran tergendala.

     %ika keadaan tidak

  tenteram, berhentisebentar dan sambungsemula apabila tenang.

  5. J!#!# Me+!%-M!s!   9kti'iti yang perludiutamakan;

  - menyiapkantugasan

  - perbanyakkanlatihan

  - ulangkaji soalanlepas

  - ulangkaji topik baru- baca topik yang

  akan dipelajari

     9kti'iti sosial yangtidak perlu diutamakan;

  6. T!j!+"!# M%#*!   rtinya meningkatkantahap pemahaman dan dayaingatan.   $enajaman mindabermula dari tumpuan di

  dalam kelas dengar apa yangguru sampaikan dan bersoal

   jawab    #endengar danmemahami ajaran guruadalah asas untukmembentuk tabiat belajaryang cemerlang.

  7. Pe-u#tu"!#

      =ngat, yang pentingbukan berapa lama kamumembaca tetapi berapabanyak yang dapat kamuahami.

  9. Puj% D%-% Se#*%-%   $uji diri sendiri apabilaberjaya menyiapkan tugasandan ulangkaji secara

  UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING

  SK KAMPONG CHAP,16070 BACHOK 

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  22/71

  PENGENALAN

  (etiap darikita,terutamanyapelajar pastimempunyai

  cita-citatinggi.(etiappelajar pastiingin

  menjejakkankaki kemenaragading danmendapatka

  n pekerjaan

  1. Tet!)"!# M!t(!+!t  $enetapan matlamat akanmengarahkan pelajarmembuat persiapan yanglebih teratur, tersusun danberkesan dalammenghadapi sebarangpeperiksaan.

    #atlamat bukan sahajaditetapkan untukmendapatkankecemerlangan dalam

  peperiksaan tetapi jugadalam pembentukan tabiatbeljar cemerlang.

    #atlamat dalampembentukan tabiat belajarcemerlang ialah matlamatsemasa menyiapkantugasan atau mengulangkaji.

    Kepentingan memilikimatlamat;- Eebih jelas arah tujuan

  dan sasaran yanghendak dituju.

  - orongan untukmencapaikecemerlangan

  - *oleh mengukur prestasidiri dari masa ke semasaapabila diukur dengan

  matlamat yang telah

  . Be(!j!- Me#%"ut J!*u!(

  belajar- Catat akti'itipembelajaran yangperlu dibuat ulang kaji,buat kerja sekolah

  2. K$s$#"!# Pe+%"%-!# $astikan pemikirankosong dan tidakmenghadapi sebarangmasalah sebelum

  memulakanpembelajaran.

    %angan serabutkanpemikiran denganperkara-perkara yangtidak penting.

    %ika terlalu

  memikirkan perkara 

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  23/71

  7. Bentuk keperibadian unggul %ina kekuatan dari dalam #ental, emosi dan rohani mesti

  kuat untuk menghadapi tekanan Ji$a yang lemah cepat mengalah

  kepada tekanan

  !. Bersikap optimis terhadapPeperiksaan Peperiksaan adalah tiket ke arah

  kejayaan yang seterusnya Peperiksaan medan penentuan ;B

  anda sepanjang belajar Jangan anggap peperiksaan

  sesuatu yang membebankan

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  24/71

  PENGERTIAN

  Pe-se*%!!#Ps%"$($%

  $ersediaan $sikologiadalah asas pentingdalam hidup seorangpelajar untukmenghadapipeperiksaan. =a meliputiaspek mental yangmantap dan eekti.(elain daripada itu,belajar dan

  mengulangkaji juga perludilakukan untukmencapai kecemerlangandalam peperiksaan.

  ?%s% :anggapan ataupandangan jauh yangmendalam terutamanyaberkaitan dengan

  perkembangan masadepan.

  M%s% :ugas khusus yangdipertanggungjawabkankepada atau yang akandilakukan oleh seseorangatau sesuatu kumpulan.

  $. etapkan -isi dan misi jangkamasa panjang) sederhana dan

  pendek dari a9al rancang masa depan

   tetapkan target dan cita-cita

  yang hendak dicapai

   berusaha untuk capai target

   tahu &isi dan misi, pelajar akan

  lebih bersedia untuk mencapainya- &isi jangka masa pendek

  )memahami apa yang hendakdipelajari*

  - &isi jangka masa sederhana)skor " dalam semua subjek*

  - &isi jangka masa panjang)mengekalkan skor " dalamsemua subjek hingga tamatpeperiksaan*

  %. Belajar dari kegagalan atau

  pengajaran masa lalu

   ambil pengajaran yang tersirat

   gagal sekali tidak bermakna

  gagal selama-lamanya. Jatuhbangun itulah merupakan asamgaram untuk menjadi resepikejayaan dan anda pasti dikagumioleh semua orang.

   jangan mudah putus asa.

  '. 4bah sikap negati( kepada positi( Perubahan drastik S(1"7, jadi

  lakukan secara beransur-ansur. Aakukan apa yang hendak diubah

  secara berulang kali sehingga menjadi"%;". Aakukan saranan kendirimonolog

  dalaman yang positif iada siapa yang dapat mengubah diri

    kita selain diri sendiri ;krar diri untuk hidup yang positif

  *. ontohi orang #ang sudah berja#a  1enal pasti sikap positif mereka

   Pengalaman mereka boleh dijadikan

  pengajaran dan peringatan

   #inta nasihat Jadikan mereka sumber inspirasi emuduga cara mereka berjaya

  5. 3iat belajar mesti betul =iat perlu betul iaitu untuk mendapat

  keredhaan "llah s.$.t supaya menjadi  orang yang berilmu sebagai khalifah

  dan pemimpin di muka bumi (ntuk mencapai kecemerlangan

  dalam peperiksaan untuk menjadiorang yang berguna pada masadepan

   (ntuk mrmbalas jasa ibu dan ayah

  dan membela masa depan mereka.

  6. unakan masa muda untukmencapai keja#aan 1ejayaan memerlukan tindakan

  segera Aupakan kebahagiaan dan

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  25/71

  +. 'uba dapatkan bantuanorang lain jika anda tidakdapat menyelesaikan seorangdiri.

  2. 1ongsi juga pengalamananda dengan orang lain yangmungkin pernah melaluiperkara yang sama sepertianda. 'uba cari jalanpenyelesaian yang mungkinboleh anda gunakan danpraktikkan untukmenyelesaikan masalahanda.

  +. %erikah hadiah dan pujiankepada diri sendiri. Janganmengharapkan pujian danhadiah daripada orang lainyang tidak peka danmengambil berat akan dirianda kerana ia akan

  menyebabkan andakece$a.

  . :adiahkan sesuatu yanganda suka sama adabentuk barangan atauakti&iti.

  3. %erikan hadiah tersebutsetelah anda penat belajaruntuk mengurangkantekanan peperiksaan.

  +. Pelajar perlu rehat sebentarselepas membaca danmengulangkaji untukmenenangkan fikiran dan

  mengembalikan kesegaranminda.

  . 7ehatkan minda seperti>berjalan-jalan di taman, berbualdengan ahli keluarga, bermaindengan ka$an, membaca bahanbacaan ringan, membuatsenaman dll.

  3. Jika anda terlalu letih, tidurlahsejam dua untuk mengembalikan

  kesegaran minda.

  +. Selain langkah-langkah di atas,pelajar juga boleh melakukanibadah kerohanian sepertibersembahyang, ber8ikir, berdoadan bersela$at-bagi yang

  beragama ;slam.* kerana ia jugadi dapati boleh menenangkanfikiran.

  . Pelajar juga boleh mendengarmu8ik, dapatkan mu8ik yangperlahan untuk menenangkan dirianda.

  3. Pelajar juga boleh beryoga danbermeditasi untuk menenangkandiri dari tekanan perasaan akibat

  peperiksaan.

  UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING

  SK KAMPONG CHAP16070, BACHOK 

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  26/71

  PENGENALAN

  alammengatasitekananpeperiksaan,persediaanpsikologimemainkanperanan penting.

   :ekanan ialahmasalah yangmengganggu+kiran hinggamenyebabkan

  seseorang itumenghadapimasalah untukmenjalanikehidupannyadengan lebihbaik. :erdapat

   

  +. Pelajar yang ingin cemerlang perlumenanamkan prinsip yang betuluntuk mengatasi tekananpeperiksaan.

  . Pertama, pelajar perlu tanam dalamhati >Sa#a akan menga9alkeadaan)bukan keadaan #angmenga9al sa#a?. #aksudnyadalam apa jua keadaan ataumasalah yang dihadapi pelajar tahuapa yang petrlu dilakukan.

  3. 1edua,pelajar harus ingat baha$a

  setiap tekanan yang dihadapi akanmende$asakan dan mematangkan

  pelajar dalam mengharungi hidupsebagai pelajar.

  +. Selidiki dengan mendalam apakahpunca masalah yang berlaku.

  . 1enal pasti alasan-alasanmengapa masalah itu berlaku.

  . 1enal pasti siapakah yang terlibatdalam masalah tersebut. "dakah iaberpunca dari sikap anda sendiri,ibu bapa, keluarga, ka$an-ka$an,sekolah, guru, jiran danpersekitaran.

  4. Jika anda tahu apa yang berlaku,maka akan lebih mudah untukmenyelesaikannya.

  +. Pelajar perlu ambil tindakan atasperkara yang boleh dika$al.

  . 1enal pasti sama ada ia masalah

  dalaman atau luaran’. #asalah dalaman adalah yangdicetuskan oleh diri sendiri sepertimengantuk masa belajar, malas,tidur.

  /. #asalah dalaman boleh dika$aloleh diri sendiri.

  0. #asalah luaran adalah dicetuskanoleh orang lain seperti ibu bapa,keluarga, guru dan sebagainya.

  /. #asalah ini memerlukan bantuan

  pihak ketiga yang dipercayai untukmengatasinya.

  +. Pelajar perlu luahkan perasaankepada orang yang dipercayai danboleh membantu menyelesaikanmasalah tersebut.

  . anya kepada mereka cadangan

  atau cara yang boleh anda gunakanuntuk mengatasi masalah tersebut.. Auahkan perasaan dengan menulis

  di atas kertas atau diari juga bolehmengurangkan tekanan.

  /. Pelajar juga boleh meluahkanperasaan dengan menjerit sepuas-puas hati di tempat yang sesuaiseperti di tepi pantai, di atas bukitdan di tempat sunyi yang tidak ramaiorang untuk mengelakkan

  kekecohan.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  27/71

  7. Gu#!"!#Su"!t!# M!t!

  Pe(!j!-!# 3unakansebagai panduan

  belajar.

   9nda akan lebihokus pada

  topik yangpopular, penting

  dan selalu

  keluar dalampeperiksaan.

   apatmemahami

  keperluansetiap topik

  yang dipelajaridan

  mudahdiaplikasikandalam

  peperiksaan.

  9. A+!("!#

  8. T!+)!( Pet!M%#*! *!# N$t! *%

  *%#*%# :ampal peta mindaatau nota di

  dinding bilik belajaratau mana-  mana yang mudahdilihat.

   =a dianggapulangkaji spontan

  atau ulangkaji dibawah sedar.

   ianggap cara yangeekti

  kerana denganmelihat

  nota setiap harilama-kelamaan

  memori andadapat mengingat

  perkara tersebutuntuk jangka

  masa lama.

  UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING

  SK KAMPONG CHAP16070, BACHOK 

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  28/71

  $N3N9E9N

  (eorang pelajar

  yang benar-benar telahbersedia untukmenghadapipeperiksaanialah pelajaryang telah

  melakukan A Mpembelajaransecara output)utputEearning. =amerupakam

  kaedah palingberkesan ketikahari peperiksaansemakin hampir.

   :ujuan outputlearning ialahuntuk melatih

   

  $. Baca soalan #ang lepas 'ari soalan-soalan

  peperiksaan yang lepas %aca dan buat analisa soalan

   Susun analisa anda mengikut

  topik dan kekerapan soalanyang keluar

  %. Baca nota atau buku %aca nota dan buku yang

  berkaitan soalan telahkeluar

   'ari isi-isi penting berkaitan

  dengannya :afal dan ingatkan

  '. "a9ab soalan8soalan #ang

  lepas Ja$ab soalan yang lepas

  menggunakan fakta yangtelah anda baca

   eliti kehendak soalan danfahamkan

   %uat rangka ja$apan dankemudian kembangkan

  *. Ba#angkan anda bolehmenja9ab dengan cemerlang (ntuk mengatasi rasa takut

  atau gerun menghadapipeperiksaan, anda harus

  membayangkan diri andaboleh menja$ab dengancemerlang semasamenja$ab soalan

    Secara tidak langsungmembantu membinakeyakinan diri

  5. erima hakikat peperiksaan itu  perlu Peperiksaan itu perlu dan harus

  ditempuhi oleh semua pelajar empat menguji tahap

  pencapaianakademik seseorang pelajar

   Penentu kecemerlangan masadepan

  2. uangkan masa menja9absoalan seban#ak mungkin! %uat soalan lepas, soalan

  ramalan, soalan latihan ataurujukan.

  ! #inta bantuan guru periksa ja$apan soalan yang telah anda

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  29/71

  5. "adikan bilik anda  sebagai @Bilik erakanApeperiksaan

  "  maksudnya ialah menjadikan

  bilik anda sebagai bilik persediaananda menghadapi peperiksaan.

  "  Pamerkan atau tampal jadualpeperiksaan, bilangan harimenjelang peperiksaan, jadualharian, contoh-contoh soalan dan ja$apan lalu, peta minda ja$apan,kata-kata hikmat, gambar-gambarkejayaan lalu, gambar ibu bapadan juga matlamat peperiksaananda.

  "  ujuannya untukmembangkitkan semangat dirisendiri untuk mencapai kejayaandan kecemerlangan bukan sahajauntuk diri sendiri bahkan jugauntuk keluaga, bangsa dannegara.

  6. /enal pasti tempat

  duduk anda dalampeperiksaan 'ari peluang untuk duduk di

  kerusi tersebut seharisebelum peperiksaan

    ujuannya supaya pelajarmudah menyesuaikan diri denganpersekitaran barunya semasapeperiksaan.

  7. /enal pasti rakan#ang akan duduk disekeliling andasemasa peperiksaan

   7akan yang duduk

  di sekeliling andamampu memberikanpengaruh positif ataunegatif semasa anda

  menja$ab soalan.

   'ontoh, jika rakan

  sebelah tekunmenja$ab, ia menjadisaingan kepada anda

  untuk turut menja$abdengan sebaikmungkin dan begitu juga sebaliknya.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  30/71

  PENGENALAN

  (ebelumpelajarmenghadapipeperiksaansebenar,lakukanlahpeperiksaanolok-olok, iadapatmembantuanda belajarmenepatimasa,membiasakan diri

  $. Berlatih menja9ab soalan

  peperiksaan

  #  Aatih diri menja$ab soalan-soalan

  lepas atau soalan ramalan bagimembiasakan diri dengan suasanapeperiksaan.

  #  'uba ja$ab dengan tenang dan

  bersungguh-sungguh seperti menja$abdalam peperiksaan mengikut tempoh

  yang ditetapkan.

  #  %oleh berpakat dengan beberapa

  rakan lain bagi me$ujudkan suasanapeperiksaan yang ‘real’.

  %. Buat peta minda bagisoalan8soalan #ang telahdija9ab

  $  ulis ja$apan soalan peperiksaan

  tahun-tahun lepas atau soalan ramalanyang telah dija$ab dalam bentuk petaminda.

  $  ujuannya supaya anda lebih

  mengingati fakta-fakta penting untuk ja$apan soalan tersebut.

  '. Buat contoh ja9apanlengkap

    %uat contoh ja$apan lengkap

  sama ada subjek yang lemah atau

  subjek telah mahir.

   7ujuk ja$apan kepada guru yang

  mengajar subjek tersebut dengancara guru memeriksanya danmemberi komen mengenainya  ujuannya mengetahui tahap

  persediaan anda menghadapipeperiksaan dari aspek kualiti

   ja$apan yang dipersembahkan.

  *. atih tubi menja9absoalan secara  berkumpulan

  %  Pelajar melakukan latih tubi

  menja$ab soalan secaraberkumpulan dan kemudianbandingkan ja$apan mana yangterbaik dan mencontohinya.

  % Pelajar juga boleh membahagikan

  kepada kumpulan yang lebih keciluntuk berbincang ja$apan kemudiandibentangkan semula kepada yanglain.

  %  Setelah dibincangkan, rumuskan

   ja$apan dalam bentuk peta mindadan tampalkan ditempat yang mudah

  dilihat.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  31/71

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  32/71

    ?N=: *=#*=N39N 9NK9?N(E=N3

  (K K9#$)N3 C!9$PENGENALAN

  #endapat 9<bukanlah susahbagi merekayang rajinberusaha danuntuk mendapatsemua 9

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  33/71

  $%. Bagi ja9apanberbentuk esei

  - pastikan anda memahami

  kata kunci atau arahanyang digunakan

  $'.4ntuk ja9apansoalan esei

  - senaraikan is dalamtempoh yang singkat

  - tulis sebuah eseidengan senarai isi di

  atas- semak semula untuklihat isi atau ayat yangtertinggal

  - tambahkan mana yangkurang

  - beri sekurang-kurangnya contohbagi setiap isi

  $*. ,ngkat tangan jika memerlukan bantuanpenga9as

  - jika tidak faham arahanatau soalan

  - minta kertas ja$apanlagi

  - minta i8in ke tandas

  $5. "angan melakukan perkara #ang men#ebabkan anda diusir keluar de9an

  - melakukan perbuatan seperti

  meniru, memba$a nota dengansengaja atau tidak sengaja.

  $6. Berhati8hati dengantulisan anda 

  - pastikan tulisan anda cantik dankemas supaya kertas ja$apananda bersih dan mudah dibaca.

  - Jika tulisan anda besar, langkausebaris supaya pemeriksasenang untuk membaca danmenanda kertas ja$apan anda.

  - Jangan melukis apa-apa objekatau benda yang tidak berkenaandengan ja$apan yang anda tulis.unjukkan anda seorang yangberetika dan berdisiplin.

  $7."angan membuat ra#uan

  kepada pemeriksa denganmenulis di muka suratakhir kertas ja9apan

  - jangan membuat rayuan kepadapemeriksa kertas dengan menuliskata-kata meminta belas kasihandi muka surat akhir ja$apananda.

  - ;a menunjukkan anda seorangpelajar yang kurang serius.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  34/71

  PENGENALAN

  #asa untukandamenjawabsoalanpeperiksaansudah tiba.

   :idak kiraapapunpeperiksaanyang andaambil, jawablah

  sebaikmungkin. %anganbaLirkan wangyang ibu bapakita bayar

  untuk yurane eriksaan.

  $. Dengar dengan teli ti arahan

  penga9as peperiksaan- tunggu sehingga dibenarkan membukakertas soalan

  - pastikan bilangan muka surat cukupdan kertas ja$apan untuk soalanobjektif atau subjektif disediakan.

  %. Baca arahan pada kertas soalandengan teliti

  - baca arahan di muka surat depankertas soalan.

  '. Baca teliti dan (ahami- kehendak soalan- sekurang-kurangnya kali

  *. etapkan masa menja9ab setiapsoalan mengikut peruntukanmarkah

  - urus ja$apan agar t idak memba8irmasa

  5. "a9ab soalan mudah dahulu- menj imatkan masa- ja$ab soalan susah sesudah

  menja$ab soalan mudah

  6. Pilih ja9apan anda - soalan objektif ada / pilihan )",%,',

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  35/71

  2. Me#!#!(%s%sSet%!)

  Uj%!#

    (atu analisis perludibuat selepas ujian yangkamu duduki.$enganalisisan perluuntuk melihat sejauhmana tahap pencapaiankamu.

    %ika kamu mendapatmarkah yang tinggi, cuba

  amati cara pembelajaranatau strategi yangdigunakan. :eruskancara itu jika di dapaticara itu lebih eekti.

    %iaka kamumemperolehi markahyang rendah, siasat dankenal pasti di mana

  kesilapan strategipembelajaran kamu.

    %ika sudah tahu dimana silapnya, ubah carapembelajaran kamusupaya markah dapatditinggikan dan bersediamenghadapipeperiksaan.

   *uat pembetulan yang 

  3. At!s% Kes%(!)!# (egala kesilapan yangtelah berlaku perludiatasi sebaik mungkin.

    Kesilapan-kesilapanyang sering dilakukanmungkin berpuncadaripada;

  ' Kecuaiansendiri,atasi dengan

  • buat lebih latihan

  soalan yang kamu

  memang lemah

  • buat semakan setiap

  kali selesai membuatlatihan

  ' Kurang membaca,atasi dengan

  • baca setiap topik

  dengan teliti danahamkan

  •  jika masih ragu, tanya

  pada guru atau rakan

  ' #endapat markahrendah, atasidengan

  • perbanyakan latihan

  yang sukar bagi kamu•  jika menghadapi

   

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  36/71

  PENGENALAN

  #endapat 9< dalampepriksaan adalah impiansemua pelajar.#enggenggam 9<memerlukanpengorbanan dankesungguhan mentelaahsepanjang masa. ?ntukmenjadi seorang juara,

  seseorang perlu ber+kirdan bertindak sepertiseorang juara. ?ntukmendapat keputusancemerlang dalampeperiksaan, makapelajar perlu ber+kir danbertindak seperti pelajarcemerlang. (eseorangitu tidak akan mencapai

  kecemerlangan sekiranyapemikirannya dipenuhidengan keraguan diri,ber+kiran negati, mudahmengikut perasaan dancepat putus asa. $elajar

   juga tidak akancemerlang jika bersiatmalas, suka membaLirmasa, memberi

  keutamaan kepadaperkara yang remeh dantidak mahu berubah.

  1. K$#s%ste# D!(!+Pe+e(!j!-!#

      Konsisten membawa maksudtekal iaitu tidak bertentanganatau berubah.

       $elajar yang konsistensentiasa bersedia untukmenghadapi apa jua ujian atau

  peperiksaan pada bila-bilamasa sahaja.

       Ciri ciri pelajar yangkonsisten;

  - #embuat bacaan dirumah terlebih dahulusebelum diajar di dalamkelas.

  - #enumpukan sepenuh

  perhatian semasa ajaranguru.

  - *erani bertanya kepadaguru jika tidakmemahami sesuatutopik.

  - #enyiapkan semua kerjarumah atau tugasan yangdiberi sebelum sesuatupelajaran berakhir.

  . Me#j!*%"!#Kes%(!)!# S!tu

  I"t%!-  $elajar cemerlangtidak akan tunduk kepadakesilapan. (ebaliknyamereka akan memintabantuan guru atau rakanuntuk memahami puncakesilapan.

    Kesilapan yang kamulakukan boleh dijadikanpendorong kejayaankamu dengan cara;

  - jadikan kesilapanayang dilakukansatu pengajaranagar tidak membuatkesilapan yangsama.

  - %adikan kesilapanlalu sebagaipembantu< kamu,bukan penghalangkejayaan.

  - %adikan kesilapan itupenguat semangat

  bukan pematahsemangat.

   

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  37/71

  7. Belajar menguruskanmasa untuk peperiksaandari a9al

    Pengurusan masa efektif

  amat penting terutamanyapelajar. Sebelum peperiksaanadalah masa anda untukmembahagikan masa belajardan mengulang kaji, manakalasemasa peperiksaan adalahmasa untuk andamembahagikan masamenja$ab setiap soalandengan saksama.

  !. Pastikan anda mengetahuisukatan mata pelajaran#ang diambil

    ujuannya memudahkanpembelajaran dan ulang kajiunuk menghadapi peperiksaan.   Pelajar juga perlumengetahui topik mana yangpopular dan perlu dikuasaisebagai persediaanpeperiksaan.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  38/71

  PENGENALAN

  6amai dikalangan pelajaryang sukabelajar danmengulang kajipeperiksaanhanya apabila

  waktupeperiksaansemakin hampir.&alaupun ianyabukan satukesalahannamun untukmencapaikeputusan yangcemerlangdalampeperiksaan,persediaan awal

  bermula 2-1tahun sebelum

  $. Moti-asikan diri untuk mencapaikecemerlangan dalampeperiksaan

   moti&asi ialah semangat yang kuatpada diri seseorang yangmendorongnya untuk berusaha.   ia lahir dari keinginan diri sendiriatau orang lain seperti ibu bapa, gurudan orang yang telah berjaya.  moti&asi yang kuat diiringi doa dan

  usaha pasti akan membuahkan hasil.

  %. Buat pilihan #ang betulterutaman#a pengkhususansubjek #ang akan diambil

    sebelum mengambil keputusanmemasuki mana-mana aliran, pelajarperlu melihat kepada keupayaan dankecenderungan diri.

    kaji kekuatan dan kelemahan diri

  supaya pengajian anda selamabertahun-tahun tidak sia-sia.

  '. "angan tunggu sehingga  peperiksaan makin dekat

    jangan tunggu sehingga masaterlalu hampir untuk mengelakkantekanan.   4 hingga +6 subjek yang andabelajar selama hingga tahun adalah

  sukar untuk diulangkaji dalam masasetahun.

  *. umpukan perhatian pada ajaran guru

   umpukan perhatian pada ajaran

  guru kerana tidak semua yang diajaroleh guru terdapat dalam buku teks.  "mbil nota yang disampaikan olehguru, tanya apabila tydak faham.

  5. ibatkan diri dalam akti-it ikokurikulum

    Aibatkan diri dalam akti&itikokurikulum, bukan sahajamengekalkan kesihatan jasmani dan

  mental tapi ia juga turut membantuanda memperolehi rekod yang baikuntuk memasuki mana-mana ;Patau sekolah berasrama penuh.   %ergiatlah secara aktif sebelumtahun-tahun peperiksaan di sampingmeneruskan pembelajaran secaraefektif.

  6. Sebaik8baikn#a mulakan tabiat

  tidur a9al dari sekarang   idur a$al juga membantu andabangun a$al dan kebiasaan ini perludiamalkan supaya ia menjadi tabiatterutama ketika hari peperiksaan.ambahan pula $aktu peperiksaanbiasanya dijalankan $aktu pagi.   #ulai sekarang, ubahlah tabiattidur anda, sekiranya anda seorangyang susah bangun pagi, latih tidur

  lebih a$al. Ealkkan menonton Chingga jauh malam.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  39/71

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  40/71

  PENGENALAN

  " hingga 1bulan sebelumpeperiksaanbukanlah satu jangka masayang lama

  uantuk dilalui.*iasanya padasaat-saat inipelajarbertungkuslumus

  mengulang kajipelajarantambah-tambah lagipeperiksaanpercubaan

  biasanyadilakukan dua 

  $. Pastikan anda mempun#ai jadual harian untukmengulang kaji

   ujuannya untuk memudahkan andamengulangkaji semua subjek secaraseimbang dan saksama

    ;a juga dapat menentukan masayang sesuai untuk subjek yang tertentu.

  %. Pastikan anda ada nota ringkas untuk ulang kaji

   

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  41/71

  5. Semak semula jadualpeperiksaan

  &  Setiap pelajar akan diberi jadual peperiksaan. Semak dan

  tandakan semua subjek yangdiambil. Pastikan kod subjek, bilikpeperiksaan dan masapeperiksaan supaya anda dapatmengurus masa untukpeperiksaan dengan baik.

  &  Perlu juga membaca

  peraturan-peraturan yangdisertakan bersama jadualpeperiksaan sebagai pengetahuan

  dan pelajar t idak mebuatkesilapan atau kesalahan semasapeperiksaan.

  6. "aga dengan baik segala dokumen pentingpeperiksaan

    Perkara yang paling penting

  untuk menduduki peperiksaanialah kad pengenalan dan slippeperiksaan. anpa kedua-duanyaanda sukar untukmendudukipeperiksaan.

    %eritahu pihak sekolah

  secepat mungkin sekiranyadokumen anda hilang untukmendapatkan pengesahan secarabertulis daripada pihaksekolah.Jika anda gagal berbuatdemikian, peluang andamendudukai peperiksaan akanterjejas.

  7. Sediakan semua bekalan#ang perlu untukpeperiksaan

  '  Pada malam peperiksaan,

  sediakan dahulu semua bekalan danperalatan yang perlu di ba$a untukmengahdapi peperiksaan sepertikad pengenalan, slip peperiksaan,alat-alat tulis seperti pen, pensil %,pemadam, pembaris, kalkulator dansebagainya.

  '  Pakaian yang hendak dipakai

  pada hari peperiksaan juga mestilahbersih dan kemas. Jangan lupamemba$a jam tangan bagimemudahkan anda melihat masa.

  !. 1ancang tidur dan banguna9al

   Jangan tidur lambat pada malampeperiksaan kerana iamenyebabkan anda mengantuksemasa peperiksaan.  idur yang cukup membuatkan

  anda lebih segar dan mampumengeluarkan fakta-fakta dan ideayang bernas. Pasang sekurang-kurangnya duabuah jam loceng di tempat yangberasingan untuk mengejutkan andabangun lebih mudah pada a$al pagi.  Jika anda tidak yakin $alaupuntelah memasang jam loceng,mintalah ibu atau bapa mengejutkananda bangun pagi.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  42/71

  PENGENALANebaran hari peperiksaantidak dapat digambarkan

  lagi. =a menjadi penentuhidup anda pada masaakan datang. A hingga 1hari sebelum peperiksaanbiasanya adalah masapelajar merehatkanminda sebelummemuntahkan< semulaapa yang dibaca dalampeperiksaan. Namun

  berehat yangdimaksudkan bukanbermakna pelajar berehatterus sehingga haripeperiksaan. *erehatyang dimaksudkan ialahmenenangkan mindadaripada membacabahan bacaan yangterlalu banyak dan pada

  masa itu otak akanberungsi mengatursemula segala maklumatyang telah dibaca supayalebih teratur dantersusun untuk jangkamasa panjang. #akasemasa peperiksaannanti anda akan dapatmenjawab dengantenang dan teliti.

  $. "aga kesihatan diri dari segi(i:ikal) mental) rohani dan

   jasmani     %adan yang sihat adalah cermin

  kepada otak yang cerdas. ;ni bermaknaapabila badan anda sihat, fikiran anda

   juga turut sihat, segar dan cerdas. 

      Elakkan diri anda daripada berhujan

  atau berpanas yang melampau keranaia boleh menyebabkan anda demam,selsema, dan batuk yang akhirnyamemberi impak kepada peperiksaananda.

  %. akukan sikap8sikap positi( #angse9ajarn#a kepada semua 

    %agi yang beragama ;slam,sempurnakanlah sembahyang fardhu,lakukan solat sunat hajat.

   %agi yang bukan ;slam, lakukanlahamalan yang se$ajarnya mengikutagama yang dianuti.

   %erdoa kepada uhan semoga andaberjaya dan dapat menja$ab soalanpeperiksaan dengan baik. #inta restudan mohon maaf dar kedua ibu bapamoga anda dirahmati "llah semasa

  menja$ab soalan.

  '. 4lang kaji pelajaranmenggunakan nota ringkas

  (  (lang kaji pelajaran

  menggunakan nota-nota ringkasataupun peta minda yang telahditulis semasa persediaan -+bulan sebelum peperiksaan.( ;a hanya ‘flash back memory’

  di mana pelajar membacahanya untuk megimbas kembalisegala fakta yang sedia adasupaya terus diingat sehingga

  tiba hari peperiksaan.(  ;a memudahkan dan

  mengurangkan tekananpeperiksaan yang bakaldihadapi menjadikan fikirantenang dan rileks.

  *. 4lang kaji secara  perseorangan

  ) Aebih efektif mengulang kajiperseorangan apabilapeperiksaan semakin hampir.) ;a dapat menghindarkan diridaripada bersembang denganrakan dan memba8irkan masa.)  Aakukan perbincanganberkumpulan apabila anda dan

  rakan-rakan benar-benarmemerlukannya.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  43/71

  5.P!"!% !u4!u!# /!#+e#/e#!#"!

  #.

  *  $elajardigalakkanmemakai bau-bauan yang wangaitetapi tidakketerlaluan alakadar sahaja

  * :ujuannya untukmenenangkan+kiran yang kusutdan mengurangkantekanan.

  6. Be-s!(!+!#

  *e#!# %u!)!

  +  (ebelum andake sekolah,bersalamlahdengan ibu bapaanda dan pohonlahrestu daripada

  mereka. #ulakanhari anda dengan

   

  7. D!t!# A;!(

  , atang awal supaya

  anda tidak kelam kabutdan tergopoh-gapah.9nda dapatmenenangkan diridalam jangka masayang singkat sebelummemasuki dewanpeperiksaan.

  9. Te#!#

  -  %angan gementardan jangan panik.*ertenang,peperiksaan adalahsatu rutin yang biasaberlaku dalam hidup

  kita. Dakin bahawa dirianda telah membuatpersediaan yangsecukupnya untukmencapaikecemerlangan dalampeperiksaan.

  - #elihat persekitaranyang hijau juga dapat

   

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  44/71

  PENGENALAN

  Pe-se*%!!#)!*! )!%)e)-%"s!!#!*!(! s!+!)e#t%#*e#!#)e-se*%!!#4)e-se*%!!#)e)e-%"s!!#/!# (!%#. P!%)e)e-%"s!!#+e-u)!"!#;!"tu te-!"%-

  see(u+ !#*!+e#*u*u"%)e)e-%"s!!#.O(e %tu)e-se*%!!#/!#se'u"u)#/!

  )e-(u !*!

  1. B!#u# A;!(

  .  Pe(!j!- )e-(u!#u# !;!( )!*!)!% )e)e-%"s!!#,te-ut!+! j%"!te-*!)!t suje" /!#*%!+%( *%j!(!#"!#)!*! ;!"tu )!%.

    I#% )e#t%# su)!/!!#*! (e% e-se*%!u#tu" +e#!*!)%)e)e-%"s!!#. B!#u#(!+!t !#/!+e+u!t"!# !#*!te-$)$4!)!+e#/e*%!"!# *%-%u#tu" )e)e-%"s!!#.

  . M!#*% A%- Su!+

    Pe(!j!- *%!(!""!#+!#*% )!*! ;!"tu)!% +e#u#!"!#

  !%- su!+. A%- su!+ 

  2. S$(!t !-*u *!# s$(!t!j!t !% )e(!j!-+us(%+

  /  Tu#!%"!# s$(!t suu*!# (!"u"!# s$(!t !j!tse(e)!s +e#u#!%"!# s$(!tsuu. M$$# "e)!*!Tu!# /!# M!! Es!+$! *%u"!"!# !t% *!#+%#*! se+!s! +e#j!;!s$!(!# )e)e-%"s!!# *!#+$! *%"u-#%!"!#"ete#!#!# se+!s!

  )e)e-%"s!!#.

    Pe(!j!-4)e(!j!- /!#u"!# e-!!+! Is(!+ ju! $(e +e(!"u"!#!+!(!#4!+!(!# te-te#tu+e#%"ut !!+! +!s%#4+!s%#.

  3. P!st%"!# !#*!e-s!-!)!#

  0  P!st%"!# !#*!e-s!-!)!# )!% see(u+)e-% "e se"$(! u#tu" e-*e)!# *e#!#)e)e-%"s!!#. J!#!#+!"!# te-(!(u !#/!" +!"!#!# e-!t.

    Ku-!#"!# +e+!"!#+!"!#!# /!# e-(e+!" 

  *!# e-"!-$%*-!tsu)!/! !#*! t%*!"  +e#!#tu" *!# )e-ut

   

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  45/71

  5. Pastikan (i:ikal dirianda bersih dankemas

  - %eri perhatian padarambut, pakaian dankasut

  - Penampilan yangbersih dan menarikmenyenangkan matamemandang dan andatidak berasa rimas.

  6. Pastikan semua  peralatan untukkegunaanpeperiksaan diba9a bersama 

  - Pastikan semua alatandiba$a.

  -

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  46/71

  PENGENALAN

  $ersediaansebelummemasukidewanpeperiksaan jangan

  dipandangremeh. =amerupakantitik akhirpersediaansebelum anda

  menjawabsoalanpeperiksaanyang bakalmenentukanmasa depan

  anda. )leh ituan a lah

  $. 2lakkan berbincang denganka9an8ka9an tentang sesuatutopik

  - Elakkan berbincangdengan ka$an-ka$anmengenai sesuatu topikatau soalan supaya andatidak bertambah risau ataupanik. Perbincangan yangmelibatkan mata pelajaranpeperiksaan hanya akan

  menimbulkan kekeliruansekiranya terdapatpercanggahan dari segifakta dan dea.

  %. "angan lupa ke tandas dahulu- Jangan lupa ke tandas

  terlebih dahulu terutamapelajar yang mempunyaikebiasaan ke tandas pada

   $aktu pagi.- "nda hanya membuang

  masa sekiranya ke tandassemasa menja$ab soalanpeperiksaan $alhal andaboleh melakukannyasebelum masuk ke de$anperiksa. 1ecuali jika benar-benar anda perlu.

  '. akukan senamanringan

  - Aakukan senamanringan untukmengurangkanketegangan dantekananpeperiksaan. ariknafas panjangbeberapa kali bagi

  menghilangkandebaran diri anda.

  *. Mohon doa - #ohon doa dan

  baca ayat-ayatsuci "l-Buran yangtelah anda hafaluntukmenenangkan ji$adan fikiran anda)bagi pelajarmuslim*

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  47/71

  '. enangkan Minda dan Yakin Boleh

  - Sebelum mendapatkertas soalan, tariknafas dalam-dalam,lapangkan fikiran,tenangkan hati danyakin pada diri, ISayapasti dapat menja$absemua soalan dengancemerlang.

  - 1eyakinan yang andasematkan dalam hatisedikit sebanyak dapatmembantu anda untukmengurangkan rasabimbang dan fobiaterhadap peperiksaan.

  - Senyumlah dengansesiapa sahaja dantampillah denganmenarik supaya andalebih tenang dan yakin.

  5. ulis semula (akta8(akta #anganda ingat

  - Sebelum peperiksan dimulakan, pelajardigalak menulis semula fakta-fakta yangdiingat di atas kertas kosong yang

  disediakan atas meja untuk kegunaancalon peperiksaan.

  - ulis apa sahaja fakta peperiksaan yangdiingat secepat mungkin sebelumpenga$as peperiksaan mengarahkanmembuka kertas soalan.

  - 9unakan masa sebelum menja$absoalan peperiksaan dengan sebaik-baiknya bagi mengelakkan anda lupafakta penting disebabkan tekanansemasa menja$ab soalan peperiksaan.

  *. Pastikan anda memba9a jam

  - Pastikan anda memba$a jamsemasa mengambil peperiksaan.

  Jangan terlalu bergantungkepada jam dinding di de$anpeperiksaan untuk melihat masayang berlalu sedang anda bolehmelihat jam di atas meja anda.

  - #eletakkan jam di atas mejamemudahkan anda melihat danmenentukan masa menja$absatu-satu soalan.

  - Pastikan jam anda menunjukkan

   $aktu yang tepat, betul dan samadengan $aktu jam di dindingde$an peperiksaan.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  48/71

  UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING

  SK KAMPONG CHAP,16070 BACHOK 

  PENGENALAN

  $ersediaanawal untukpeperiksaan telah

  dibuat.Kinitibalahmasanyauntukpelajarmenjawabsoalanpeperiksaa

  n.$ersedia

  1.Du*u" *% te+)!t/!# te(!*%tet!)"!#

  - $astikan pelajarduduk di tempat

  yang telahditetapkanmengikut nomborangka giliran.uduklah denganselesa danpastikan kerusi danmeja anda tidak

  goyang kerana iaakan mengganggukonsentrasi andasemasa menjawab.

  -  %ika kerusi yang diduduki goyangatau tidak stabil,

  segera beritahuen awas

  .Se*%!"!#!-!#

  "e)e-(u!# *%!t!s +ej!

  - Eetakkan kadpengenalandan slippeperiksaandi atas meja

  sertaperalatanyang lain.

  - (usunperalatanyangdigunakan di

  atas meja.$elajar jugaperlu ingat jika perlumembawaperalatan lainseperti saputangan, botolair dan lain-lain la i sila

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  49/71

  /.*erikantumpuankepada bahan

  pelajaran yangditerangkan.

  4.Kekalkanminda terbukaagar dapatmenerima

  idea-idea yangditerangkan.$emikirantertutup akanmenyebabkansesetengahaktadiketepikan.

  A.lakkandaripadamengkritikguru. Kritikanbolehmemberi

  pelbagai jenisperasaan yang

  B. $elajar digalakkanmembaca terlebihdahulu topik yangakan diajar. Cara ini

  akan memudahkanpelajar memahamiapa yang akandisampaikan nanti.

  . #enanam perasaanminat terhadaporang yang

  bercakap.

  1. #engikutkelajuan rentakorang yangbercakap bagimembolehkanmenjadi pendengaryang baik.

  11. Kemukakansoalan sekiranyatidak aham.

  12. *uat notadengan mencatatisi-isi penting

  sahaja. 3unakanperkataan sendiri 

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  50/71

  PENGENALAN

  6amai antara kitamenganggappendengaran ituadalah automatik.9pabila gurubercakap, pelajarakan mendengar.$emahaman seperti

  ini tidaklah tepat. =nikerana kajianmenunjukkan kitahanya mendengarapa yang ingin kitadengar. EaLimnyapelajar tidak dapatmenerima maklumatyang didengar

  sepenuhnya. *anyakakta-akta pentingyang tertinggal dantidak dapat diahami.#engapakah hal iniberlaku>>>>

  +. Pelajar tidak memberikan sepenuhperhatian ketika guru mengajar.

  . Pelajar kurang berminat tajukpelajaran.

  . Pelajar berbual-bual di dalam kelasketika pengajaran sedang

  disampaikan.

  /. Pelajar telah membentuktanggapan a$al mengenai tajukpelajaran seperti ‘"h tajuk ini tidakmenarik’ atau ‘ajuk inimembosankanK’.

  0. Pelajar sedang berkhayal.

  2. 1estabilan emosi pelajar tergangguakibat kesedihan atau kemarahan.

  3. Perbendaharaan kata pelajarterhad dan dengan itu ia susahmemahami bahan pelajaran yangdisampaikan.

  . Suara penyampai mungkin kurang jelas atau kurang fasih.

  1. (ebelum gurumembuatpenerangan buatsatu penetapandalam +kiranuntuk mendengar

  penerangan gurusebaik-baiknya.

  2. *erikan sepenuhperhatianterhadappengajaran guru.

  ". :ingkatkan minatterhadap setiapmata pelajaranyang diambil bagimemudahkanmemahaminya.

  5. lakkan dari

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  51/71

  *. Membaca dalam suasana #ang  selesa - lampu hendaklah dipasang

  dengan terang.- Suasana tempat membacahendaklah sunyi dan senyap.- (dara sekitar mestilahmencukupi.- Suhu bilik sederhana.

  5. Berada dalam keadaan selesa - ketika belajar pastikan kamudalam keadaan sihat.

  - duduk dengan betul. %ahagianbelakang badan tegak dantersandar pada kerusi.- pastikan tidak demam, pening,selsema dan sebagainya.- jangan berbaring ketika membacakerana mudah tertidur ataumengantuk.

  6. Baca secara berperingkat- "malkan membaca secaraberperingkat-peringkat keranadapat meningkatkan pemahamandan daya ingatan.- Peringkat permulaan )baca sekaliimbas untuk mendapatkan isikeseluruhan*- Peingkat seterusnya )membaca isiuntuk mendapatkan maklumat-pada peringkat ini teknik mengingatdan menulis nota digunakan*

  7. uba bentuk soalan ketika membaca - berhenti membaca pada had-had tertentuuntuk menguji kefahaman anda tentangpembacaan yang telah dilakukan.

  - cuba bentu soalan dengan menggunakankaedah + husband 2 $i&es )ho$, $hat, $ho, $h$n, $here, $hich and $hy*

  - jika kamu dapat menja$ab soalan yangdiberi bermakna kamu memahami apa yangdibaca.

  !. atatkan isi #ang dibaca - seiringkan pembacaan dengan mencatat

  nota

  - dengan mencatat kamu menggunakan kaedah sekaligus isitu membaca, mencatatdan mengingat.

  - sekurang-kurangnya kamu menulis apayang dibaca dan catatatan tersebut bolehdigunakan pada hari-hari berikutnya.

  L pen )mencatat isi-isi penting*L highlighter )menandakan isi-isi penting*Lkamus )mencari makna perbendaharaankata yang sukar*Lpenanda buku )merujuk semula sesuatu

  bahagian penamat*

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  52/71

  PENGENALANalam prosespembelajaran, teknikmembaca tidakseharusnyadipandang remeholeh pelajar.(esetengah pelajarmembuat andaianbahawa membacamerupakan akti'iti

  yang mudah. =a tidakperlu diajar. =nikerana seorangpelajar telah dilatihmembeca sejakberumur 5 atau /tahun. :erdapatpelajar yang bolehmembaca begitu

  cepat serta berupayamemahamisebahagian besarkandungan bahanbacaan, namunterdapat juga pelajaryang membacadengan kadar lambat

  dan masih tidakdapat menjawab

  +. empat membaca yangtidak sesuai sepertiterdapat kebisingantele&isyen, radio,perbualan atau mesin-mesin.

  . 'ara duduk yang tidak

  munasabah seperti baringdi atas katil atau sofa.

  . #oti&asi untuk mebacaadalah rendah. #embacadipaksa oleh ibu bapa atauguru.

  /. Pelajar lemah dari segiperbendaharaan kata.

  0. Pelajar diganggu olehmasalah emosi sepertimarah atau sedih.

  2. Pelajar berada dalamkeadaan panik oleh keranatarikh peperiksaan yangterlalu hampir.

  7. 1adar pembacaan terlalulambat menyebabkan

  cepat berasa penat.

  $. Membaca secara berhati8hati

  - beri tumpuan sepenuhnya supayamemahami isi-isi penting dan fakta yangterkandung.

  - elakkan gangguan radio, tele&isyen danbunyi bising agar tumpuan tidak terjejas.

  - jika tidak faham, jangan teruskan tetapiulang semula apa yang dibaca sehinggabenar-benar faham.

  %. Membaca secara men#eluruh

  - baca secara menyeluruh dan elakkanmemilih topik tertentu sahaja untukmengelakkan tertinggal fakta penting.

  - kebiasaannya antara topik adalahberkaitan, begitu juga bahagianpengenalan. Jangan abaikan bahagian

  pengenalan kerana ia memberi gambarankeseluruhan bab.

  '. Membaca secara berulang8ulang

  - baca berulang-ulang untukmeningkatkan pemahaman danmendapatkan maklumat lanjut.

  - ia dapat membantu mengingatkan faktadengan lebih berkesan.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  53/71

  3. (jian %akat"nda boleh mengetahui samaada anda mempunyai bakatdengan mengambil (jian%akat seperti dapatmenghasilkan karya ataulukisan yang menarik ataupunmemainkan alat mu8ik.

  4. ;n&entori =ilai"nda boleh mengambil (jian=ilai untuk mengetahuipegangan nilai diri anda

  ataupun nilai anda terhadapsesuatu isu atau perkara.

  5. ;n&entori Personaliti"nda boleh mengetahuipersonaliti diri anda denganmenja$ab soalan-soalan yangdisediakan. #elaluinya andamengetahui anda seorang yangberstruktur, agresif, analitikal dansebagainya.

  +6. (jian Pencapaian(jian pencapaian untukmengetahui sejauhmana tahapintelektual anda. %olehmengetahui daya kecerdasandiri dan penempatan keS%P;P";PS.

  ++. #aklumat daripada ahlikeluargagururakan sebayaPerlu berfikiran terbuka untukmengetahui maklumat tentang

  diri.

  M23,P, S201,3 P2,",1M2+,D,PI 2/,3,3

  Pelajar menghadapi tekananapabila tiada kestabilan emosi.

  Sekiranya emosi pelajar tidak stabilia suka untuk memberi tumpuankepada pelajaran lantaspencapaian pelajar akan merosot."ntara masalah yang seringmemberi tekanan kepada pelajar>

  2. #asalah Pembelajaran3. #asalah 1eluarga4. #asalah 1e$angan

  5. #asalah Personaliti10. #asalah 7akan Sebaya

  P23,14+ P21S2/I,1,3 21+,D,PP21/2MB,3,3 S201,3 P2",1

  2. 1epercayaan "gama#elahirkan sikap positif. Semua

  agama menganjurkan kebaikan.3. Sekolah

  %ergantung kepada niat pelajarhadir ke sekolah untukmenghasilkan sesuatu yangpositifnegatif tentang dirinya.

  4. 1eluargaProses sosialisasi pelajar yangpertama.

  5. #asyarakat=ilai masyarakat menga$al indi&idu

  daripada bertindak sesuka hati.+6. #edia #assa

  'ontohnya tele&isyen, radio, internetdan majalah.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  54/71

  PENGENALAN

  SSUR?E 

   #embuat :injauan

  UESTION

   (oalan

  RREAD

   #embaca

  RRECITE#elaaL

  RRE?IE<

  #engulang

  RRE@LECT

  #engimbas Kembali

  SSUR?E 

   Me+u!t T%#j!u!#+. Sur&ey bermaksud melihat secara

  umum meninjau isi kandungan bahanbacaan tersebut.2. Perkara yang perlu ditinjau>- tajuk- tajuk-tajuk kecil- kata kunci is i utama- rumusan kesimpulan

  ". ujuan> - #elihat gambaran umum isi

  kandungan, isi utama dan persoalan

  pokok yang diutarakan dalam bahanyang dibaca.

  UESTION

   S$!(!#+. Sebelum membaca sesuatu bahan,

  pelajar digalakkan membuatsoalan-soalan sendiri denganmenggunakan kaedah )+: 2D*

  . 'ontoh? #embaca bahan bacaanmengenai perikanan-soalan yangsesuai>

  - "pakah perikananM- #engapakah perikanan pentingM- %agaimana ikan ditangkapM-

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  55/71

  +. (jian %akat"nda boleh mengetahui samaada anda mempunyai bakatdengan mengambil (jian%akat seperti dapatmenghasilkan karya ataulukisan yang menarik ataupunmemainkan alat mu8ik.

  +. ;n&entori =ilai"nda boleh mengambil (jian=ilai untuk mengetahuipegangan nilai diri anda

  ataupun nilai anda terhadapsesuatu isu atau perkara.

  +/. ;n&entori Personaliti"nda boleh mengetahuipersonaliti diri anda denganmenja$ab soalan-soalan yangdisediakan. #elaluinya andamengetahui anda seorang yangberstruktur, agresif, analitikal dansebagainya.

  +0. (jian Pencapaian(jian pencapaian untukmengetahui sejauhmana tahapintelektual anda. %olehmengetahui daya kecerdasandiri dan penempatan keS%P;P";PS.

  +2. #aklumat daripada ahlikeluargagururakan sebayaPerlu berfikiran terbuka untukmengetahui maklumat tentang

  diri.

  M23,P, S201,3 P2,",1M23+,D,PI 2/,3,3

  Pelajar menghadapi tekananapabila tiada kestabilan emosi.

  Sekiranya emosi pelajar tidak stabilia suka untuk memberi tumpuankepada pelajaran lantaspencapaian pelajar akan merosot."ntara masalah yang seringmemberi tekanan kepada pelajar>

  ++. #asalah Pembelajaran+. #asalah 1eluarga+. #asalah 1e$angan

  +/. #asalah Personaliti1&. #asalah 7akan Sebaya

  P23,14+ P21S2/I,1,3 21+,D,PP21/2MB,3,3 S201,3 P2",1

  ++. 1epercayaan "gama#elahirkan sikap positif. Semua

  agama menganjurkan kebaikan.+. Sekolah

  %ergantung kepada niat pelajarhadir ke sekolah untukmenghasilkan sesuatu yangpositifnegatif tentang dirinya.

  +. 1eluargaProses sosialisasi pelajar yangpertama.

  +/. #asyarakat=ilai masyarakat menga$al indi&idu

  daripada bertindak sesuka hati.+0. #edia #assa

  'ontohnya tele&isyen, radio, internetdan majalah.

  Best ju!" #$t! !"u #%&Ke'%( t!)% )!*!t *!#

  !+!t e-"es!#.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  56/71

  SIAPAKAHSEORANG

  PELAJAR9dakah seorang pelajaritu kenal akan diri danperanannya> $elajarperlu tahu apakahperkara yang membentukia sebagai seorangindi'idu. :aerdapatpelajar yang menjadi

  keliru dan besikap tidaktentu arah berpunca daridirinya sendiri.

  =ndi'idu terbentukberdasarkan tigakomponen iaitu;

  5. $emikirankogniti

  /. :ingkah lakubeha'ior4. mosi aekti

   %ika seseorang itumengalami gangguanemosi, secara tidaklangsung tingkah lakunyaakan memberitindakbalas kepada

  situasi tersebut.

  2. @i8ikalPelajar perlu jelas tentang jantina

  dirinya. Jika ia seorang lelaki tetapiberkecenderungan ke arah sifat-sifat seorang perempuan, makapelajar itu memerlukan pertolongandaripada keluarga dan ahliperubatan.

  3. 1ognitifPelajar perlu sedar sama ada iaseorang yang cerdas ataupun

  seorang yang lembam. ;ni keranapelajar yang lembam perluperhatian yang lebih dari guru disekolah.

  4. EmosiEmosi pelajar selalu tidak stabilkerana remaja sering sensitif dancepat tersinggung.

  5. Psikomotor"da pelajar yang tidak cekap ataukurang mahir dengan akti&iti yangmelibatkan anggota tangan.

  +6. =ilaiSikap=ilai dan sikap antara pelajarberbe8a kerana mereka dibesarkandalam situasi keluarga yangberlainan. ;a banyak dipengaruhi

  oleh cara ia di didik dan orang yangsignifikan dalam hidupnya.

  "dalah penting bagi seorangpelajar itu mengenali ciri-ciri positif dannegatif dirinya. ;ni kerana pelajar bolehmengubah tingkah laku negatif yang adapada dirinya agar mudah diterima olehrakan sebaya dan dapat membinahubungan yang baik dengan ahlikeluarga.

  "da pelajar mengalami masalahkerana ia tidak mahu bersikap terbukauntuk menerima pandangan atau tegurandaripada orang lain tentang dirinya.

  !leh itu pelajar perlu berbincangdengan rakan yang jujur tentangkekuatan dan kelemahan yang ada padadirinya agar ia dapat mengubah tingkahlaku ke arah positif. 9urukaunselor danrakan sebaya boleh membantu pelajar

  dengan menonjolkan ciri-ciri kepimpinanpelajar itu dalam akti&iti kokurikulum.#aka pelajar itu akan dapat membinakeyakinan diri lantas membentukpersonaliti yang positif.

  Sekolah, keluarga danmasyarakat adalah antara institusipenting yang dapat membentukkeperibadian, nilai, sikap ataupun

  tingkahlaku positif seseorang indi&idu.%egitu juga tingkah laku negatif bolehterbentuk oleh faktor persekitaran.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  57/71

  (:)$

  OO

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  58/71

  SIAPAKAHSEORANGPELAJAR

  9dakah seorang pelajaritu kenal akan diri danperanannya> $elajarperlu tahu apakahperkara yang membentukia sebagai seorangindi'idu. :aerdapat

  pelajar yang menjadikeliru dan besikap tidaktentu arah berpunca daridirinya sendiri.

  =ndi'idu terbentukberdasarkan tigakomponen iaitu;

  1. $emikiran

  kogniti2. :ingkah lakubeha'ior

  ". mosi aekti

   %ika seseorang itumengalami gangguanemosi, secara tidaklangsung tingkah lakunyaakan memberitindakbalas kepadasituasi tersebut.

  . @i8ikalPelajar perlu jelas tentang jantinadirinya. Jika ia seorang lelaki tetapiberkecenderungan ke arah sifat-sifat seorang perempuan, makapelajar itu memerlukan pertolongandaripada keluarga dan ahliperubatan.

  /. 1ognitif

  Pelajar perlu sedar sama ada iaseorang yang cerdas ataupunseorang yang lembam. ;ni keranapelajar yang lembam perluperhatian yang lebih dari guru disekolah.

  0. EmosiEmosi pelajar selalu tidak stabilkerana remaja sering sensitif dan

  cepat tersinggung.

  2. Psikomotor"da pelajar yang tidak cekap ataukurang mahir dengan akti&iti yangmelibatkan anggota tangan.

  3. =ilaiSikap=ilai dan sikap antara pelajarberbe8a kerana mereka dibesarkan

  dalam situasi keluarga yangberlainan. ;a banyak dipengaruhioleh cara ia di didik dan orang yangsignifikan dalam hidupnya.

  "dalah penting bagi seorangpelajar itu mengenali ciri-ciri positif dannegatif dirinya. ;ni kerana pelajar bolehmengubah tingkah laku negatif yang adapada dirinya agar mudah diterima olehrakan sebaya dan dapat membinahubungan yang baik dengan ahlikeluarga.

  "da pelajar mengalami masalahkerana ia tidak mahu bersikap terbukauntuk menerima pandangan atau tegurandaripada orang lain tentang dirinya.

  !leh itu pelajar perlu berbincangdengan rakan yang jujur tentangkekuatan dan kelemahan yang ada padadirinya agar ia dapat mengubah tingkahlaku ke arah positif. 9urukaunselor dan

  rakan sebaya boleh membantu pelajardengan menonjolkan ciri-ciri kepimpinanpelajar itu dalam akti&iti kokurikulum.#aka pelajar itu akan dapat membinakeyakinan diri lantas membentukpersonaliti yang positif.

  Sekolah, keluarga danmasyarakat adalah antara institusipenting yang dapat membentuk

  keperibadian, nilai, sikap ataupuntingkahlaku positif seseorang indi&idu.%egitu juga tingkah laku negatif bolehterbentuk oleh faktor persekitaran.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  59/71

  +3. (jian %akat"nda boleh mengetahui samaada anda mempunyai bakatdengan mengambil (jian%akat seperti dapatmenghasilkan karya ataulukisan yang menarik ataupunmemainkan alat mu8ik.

  +4. ;n&entori =ilai"nda boleh mengambil (jian=ilai untuk mengetahuipegangan nilai diri andaataupun nilai anda terhadapsesuatu isu atau perkara.

  +5. ;n&entori Personaliti"nda boleh mengetahuipersonaliti diri anda denganmenja$ab soalan-soalan yangdisediakan. #elaluinya andamengetahui anda seorang yangberstruktur, agresif, analitikal dan

  sebagainya.

  6. (jian Pencapaian(jian pencapaian untukmengetahui sejauhmana tahapintelektual anda. %olehmengetahui daya kecerdasandiri dan penempatan keS%P;P";PS.

  +. #aklumat daripada ahlikeluargagururakan sebayaPerlu berfikiran terbuka untukmengetahui maklumat tentang

  diri.

  M23,P, S201,3 P2,",1M2+,D,PI 2/,3,3

  Pelajar menghadapi tekananapabila tiada kestabilan emosi.Sekiranya emosi pelajar tidak stabilia suka untuk memberi tumpuankepada pelajaran lantaspencapaian pelajar akan merosot."ntara masalah yang seringmemberi tekanan kepada pelajar>

  +2. #asalah Pembelajaran+3. #asalah 1eluarga+4. #asalah 1e$angan+5. #asalah Personaliti20. #asalah 7akan Sebaya

  P23,14+ P21S2/I,1,3 21+,D,PP21/2MB,3,3 S201,3 P2",1

  +2. 1epercayaan "gama

  #elahirkan sikap positif. Semuaagama menganjurkan kebaikan.

  +3. Sekolah%ergantung kepada niat pelajarhadir ke sekolah untukmenghasilkan sesuatu yangpositifnegatif tentang dirinya.

  +4. 1eluargaProses sosialisasi pelajar yangpertama.

  +5. #asyarakat

  =ilai masyarakat menga$al indi&idudaripada bertindak sesuka hati.

  6. #edia #assa'ontohnya tele&isyen, radio, internetdan majalah.

  Best ju!" #$t! !"u #%&Ke'%( t!)% )!*!t *!#

  !+!t e-"es!#.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  60/71

  UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING

  SK KAMPONG CHAP

  16070, BACHOK 

  SIAPAKAHSEORANGPELAJAR

  9dakah seorang pelajaritu kenal akan diri danperanannya> $elajarperlu tahu apakahperkara yang membentukia sebagai seorangindi'idu. :aerdapat

  pelajar yang menjadikeliru dan besikap tidaktentu arah berpunca daridirinya sendiri.

  =ndi'idu terbentukberdasarkan tigakomponen iaitu;

  5. $emikiran

  kogniti/. :ingkah lakubeha'ior

  4. mosi aekti

   %ika seseorang itumengalami gangguanemosi, secara tidaklangsung tingkah lakunyaakan memberitindakbalas kepadasituasi tersebut.

  4. @i8ikalPelajar perlu jelas tentang jantinadirinya. Jika ia seorang lelaki tetapiberkecenderungan ke arah sifat-sifat seorang perempuan, makapelajar itu memerlukan pertolongandaripada keluarga dan ahliperubatan.

  5. 1ognitif

  Pelajar perlu sedar sama ada iaseorang yang cerdas ataupunseorang yang lembam. ;ni keranapelajar yang lembam perluperhatian yang lebih dari guru disekolah.

  +6. EmosiEmosi pelajar selalu tidak stabilkerana remaja sering sensitif dan

  cepat tersinggung.

  ++. Psikomotor"da pelajar yang tidak cekap ataukurang mahir dengan akti&iti yangmelibatkan anggota tangan.

  +. =ilaiSikap=ilai dan sikap antara pelajarberbe8a kerana mereka dibesarkandalam situasi keluarga yangberlainan. ;a banyak dipengaruhioleh cara ia di didik dan orang yangsignifikan dalam hidupnya.

  "dalah penting bagi seorangpelajar itu mengenali ciri-ciri positif dannegatif dirinya. ;ni kerana pelajar bolehmengubah tingkah laku negatif yang adapada dirinya agar mudah diterima olehrakan sebaya dan dapat membinahubungan yang baik dengan ahlikeluarga.

  "da pelajar mengalami masalahkerana ia tidak mahu bersikap terbukauntuk menerima pandangan atau tegurandaripada orang lain tentang dirinya.

  !leh itu pelajar perlu berbincangdengan rakan yang jujur tentangkekuatan dan kelemahan yang ada padadirinya agar ia dapat mengubah tingkahlaku ke arah positif. 9urukaunselor dan

  rakan sebaya boleh membantu pelajardengan menonjolkan ciri-ciri kepimpinanpelajar itu dalam akti&iti kokurikulum.#aka pelajar itu akan dapat membinakeyakinan diri lantas membentukpersonaliti yang positif.

  Sekolah, keluarga danmasyarakat adalah antara institusipenting yang dapat membentukkeperibadian, nilai, sikap ataupuntingkahlaku positif seseorang indi&idu.%egitu juga tingkah laku negatif bolehterbentuk oleh faktor persekitaran.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  61/71

  . (jian %akat"nda boleh mengetahui samaada anda mempunyai bakatdengan mengambil (jian%akat seperti dapatmenghasilkan karya ataulukisan yang menarik ataupunmemainkan alat mu8ik.

  . ;n&entori =ilai"nda boleh mengambil (jian=ilai untuk mengetahuipegangan nilai diri andaataupun nilai anda terhadapsesuatu isu atau perkara.

  /. ;n&entori Personaliti"nda boleh mengetahuipersonaliti diri anda denganmenja$ab soalan-soalan yangdisediakan. #elaluinya andamengetahui anda seorang yangberstruktur, agresif, analitikal dansebagainya.

  0. (jian Pencapaian(jian pencapaian untukmengetahui sejauhmana tahapintelektual anda. %olehmengetahui daya kecerdasandiri dan penempatan keS%P;P";PS.

  2. #aklumat daripada ahlikeluargagururakan sebayaPerlu berfikiran terbuka untukmengetahui maklumat tentang

  diri.

  M23,P, S201,3 P2,",1M23+,D,PI 2/,3,3

  Pelajar menghadapi tekananapabila tiada kestabilan emosi.Sekiranya emosi pelajar tidak stabilia suka untuk memberi tumpuankepada pelajaran lantaspencapaian pelajar akan merosot."ntara masalah yang seringmemberi tekanan kepada pelajar>

  +. #asalah Pembelajaran. #asalah 1eluarga. #asalah 1e$angan/. #asalah Personaliti2&. #asalah 7akan Sebaya

  P23,14+ P21S2/I,1,3 21+,D,PP21/2MB,3,3 S201,3 P2",1

  +. 1epercayaan "gama

  #elahirkan sikap positif. Semuaagama menganjurkan kebaikan.

  . Sekolah%ergantung kepada niat pelajarhadir ke sekolah untukmenghasilkan sesuatu yangpositifnegatif tentang dirinya.

  . 1eluargaProses sosialisasi pelajar yangpertama.

  /. #asyarakat

  =ilai masyarakat menga$al indi&idudaripada bertindak sesuka hati.

  0. #edia #assa'ontohnya tele&isyen, radio, internetdan majalah.

  Best ju!" #$t! !"u #%&Ke'%( t!)% )!*!t *!#

  !+!t e-"es!#.

 • 8/19/2019 Brosur-brosur Berkaitan b&k

  62/71

  UNIT BIMBINGAN DANKAUNSELING

  SK KAMPONG CHAP

  16070, BACHOK 

  SIAPAKAHSEORANGPELAJAR

  9dakah seorang pelajaritu kenal akan diri danperanannya> $elajarperlu tahu apakahperkara yang membentukia sebagai seorangindi'idu. :aerdapat

  pelajar yang menjadikeliru dan besikap tidaktentu arah berpunca daridirinya sendiri.

  =ndi'idu terbentukberdasarkan tigakomponen iaitu;

  A. $emikiran

  kognitiB. :ingkah lakubeha'ior

  . mosi aekti

   %ika seseorang itumengalami gangguanemosi, secara tidaklangsung tingkah lakunyaakan memberi

  tindakbalas kepadasituasi tersebut.

  ++. @i8ikalPelajar perlu jelas tentang jantinadirinya. Jika ia seorang lelaki tetapiberkecenderungan ke arah sifat-sifat seorang perempuan, makapelajar itu memerlukan pertolongandaripada keluarga dan ahliperubatan.

  +. 1ognitif

  Pelajar perlu sedar sama ada iaseorang yang cerdas ataupunseorang yang lembam. ;ni keranapelajar yang lembam perluperhatian yang lebih dari guru disekolah.

  +. EmosiEmosi pelajar selalu tidak stabilkerana remaja sering sensitif dan

  cepat tersinggung.

  +/. Psikomotor"da pelajar yang tidak cekap ataukurang mahir dengan akti&iti yangmelibatkan anggota tangan.

  +0. =ilaiSikap=ilai dan sikap antara pelajarberbe8a kerana mereka dibesarkandalam situasi keluarga yangberlainan. ;a banyak dipengaruhioleh cara ia