Brodska Elektrotehnika i Elektronika

 • View
  238

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Brodska Elektrotehnika i Elektronika

 • 1

  BRODSKA

  ELEKTROTEHNIKA I

  ELEKTRONIKA

 • 2

  Predavanja 80 % Prof. dr. sc. Danko Kezi, dipl.ing

  Auditorne vjebe 80 % Petar Mati, dipl. ing

  Laboratorijske vjebe 100 % (nadoknada)

  OBVEZE PRISUSTVA NASTAVI (uvjet za potpis)

  ISPIT SE POLAE:

  3 kolokvija (zadaci + teorija)

  + popravni kolokvij pismeni ispit

  usmeni ispit

  Detalji zajedno sa ispitnim pitanjima na www.pfst.hr

  (Nastavni materijali, upute za polaganje ispita)

 • 3

  1. www.pfst.hr - upute za polaganje ispita sa ispitnim pitanjima (potraiti pod

  Nastavni materijali, kolegij Brodska elektrotehnika i elektronika)

  detaljno prouiti !!!

  2. Prezentacija predavanja (potraiti pod Nastavni materijali, kolegij

  Brodska elektrotehnika i elektronika)

  3. I. Kuzmani, Brodska elektrotehnika i elektronika, Pomorski fakultet u

  Splitu, 2006.

  4. Danko Kezi: Osnove radiotehnike za pomorske nautiare, Autorizirana

  predavanja (potraiti pod Nastavni materijali, kolegij Brodska

  elektrotehnika i elektronika)

  5. I. Kuzmani, I. Vujovi, Osnove elektrotehnike zbirka rijeenih zadataka,

  Pomorski fakultet u Splitu, 2005.

  1. I. Vujovi, I. Kuzmani, Brodska elektrotehnika i elektronika repetitorij s

  uputama za laboratorijske vjebe, Pomorski fakultet, Split, 2005.

  LITERATURA

 • 4

  Poglavlje 1. Uvod str. 1-8

  Poglavlje 2. Elektrini krugovi istosmjerne struje str. 9-50

  Poglavlje 3.1. Naponski i strujni izvori str. 51-53

  Poglavlje 4. Pretvorba elektrine energije str. 63-82

  Poglavlje 5. Elektrostatika str. 83-114

  Poglavlje 6. Prolazak elektrine struje kroz plinove str. 115-117

  Poglavlje 8. Izvori istosmjerne elektrine struje str. 121-129

  I KOLOKVIJ

  I. Kuzmani, Brodska elektrotehnika i elektronika

 • 5

  II KOLOKVIJ

  I. Kuzmani, Brodska elektrotehnika i elektronika

  Poglavlje 9. Magnetizam str. 130-175

  Poglavlje 10. Izmjenine struje str. 176-217

  Poglavlje 11. Rezonancija str. 218-227

  Poglavlje 14. Trofazni sustavi str. 248-257

 • 6

  III KOLOKVIJ

  I. Kuzmani, Brodska elektrotehnika i elektronika

  Poglavlje 16. Elektronske cijevi str. 292-310

  Poglavlje 17. Poluvodika elektronika i nove tehnologije str 311 347

  Danko Kezi: Osnove radiotehnike za pomorske nautiare,

  Autorizirana predavanja dostupno na web stranicama

  Nauiti cijelu skriptu, osim poglavlja:

  NE 8.4. Elektroniki sklopovi odailjaa

  NE 9.4. Elektroniki sklopovi prijemnika

 • 7

 • 8

  I KOLOKVIJ

 • 9

  UVOD

 • 10

  Mjerni sustavi

  Mjerenje predstavlja usporeivanje fizikalne veliine s njenom jedinicom uz odreenu tonost.

  Mjeriti znai eksperimentalnim putem odrediti pravu vrijednost mjerene veliine, s odreenom tonou.

 • 11

  Osnovne fizikalne veliine i osnovne jedinice SI sustava

  FIZIKALNA

  VELIINA OZNAKA

  OSNOVNA

  JEDINICA SI OZNAKA

  duljina l metar m

  masa m kilogram kg

  vrijeme t sekunda s

  elektrina struja I amper A

  termodinamika

  temperatura T kelvin K

  mnoina (koliina

  tvari) n mol mol

  svjetlosna jakost Iv kandela cd

 • 12

  Izvedene fizikalne veliine u elektrotehnici

 • 13

  Osnovni elektrini simboli elektrinih komponenata

 • 14

  Elektrine ureaji su opisani elektrinom shemom

  Pomou elektrini mjernih instrumenata mogue je mjeriti

  razne elektrine veliine kao napon, jakost struje na

  komponentama itd. i na taj nain otkriti kvar ureaja

 • 15

  STRUKTURA MATERIJE

 • 16

  Materija je sastavljena od kemijskih elemenata osnovnih postojanih supstanci koje se razlikuju

  po svojim svojstvima. Pojedini elementi su

  srodni po svojstvima.

  Materija

  Svaki kemijski element ima svoj karakteristian atom.

  Atomi se udruuju u molekule, tvorei jednostavnije i sloenije kemijske spojeve od kojih se sastoji cijeli materijalni svijet.

 • 17

  Atom (Ruthefordov model)

  pozitivno nabijena jezgra i

  elektroni (nositelji

  elementarnog negativnog

  naboja).

  Jezgra (nucleus) se sastoji od

  protona i neutrona.

  Protoni su pozitivnog naboja

  neutroni nemaju naboj.

  Protoni i neutroni se sastoje od

  kvarkova.

 • 18

  Elektroni krue oko jezgre.

  Izmeu elektrona i jezgre vladaju privlane elektrine sile, a izmeu neutrona i protona vladaju privlane nuklearne sile.

  Naboj elektrona e = - 1,6021892 10-19 C

  Masa elektrona me = 9,1059534 10-31 kg

  Promjer atoma oko 10-12 m

  Atom

 • 19

  Rutherfordov model atoma usavrio je Danac Niels Bohr primjenivi kvantnu teoriju njemakog fiziara Max Plancka

  Prema Bohrovom modelu, elektroni krue oko jezgre po kvantiziranim stazama (ljuskama - engl.

  shells)- moe biti do 7 ljuski.

  Atom

 • 20

  Atom

  Ljuske (od najnie prema viim) su: K, L, M, N, O, P, Q.

  Ljuska K(n=1) - najvie 2 elektrona

  Ljuska L(n=2) - najvie 8 elektrona

  Ljuska M(n=3)- najvie 18 elektrona

  Ljuska N(n=4)- najvie 32 elektrona

  Ljuska O(n=5)- najvie 50 elektrona

  Ljuska P(n=6)- najvie 72 elektrona

  Ljuska Q (n=7)- najvie 98 elektrona

  Openito, ljuska n moe biti pounjena s 2n2 elektrona, gdje n broj ljuske.

 • 21

  Gibanje elektrona oko jezgre

  Elektroni se gibaju po stazama koje mogu biti krune i eliptine i pri tom gibanju ne absorbiraju niti zrae energiju

  Elektroni ujedno rotiraju oko sebe spin elektrona.

  Elektroni mogu preskakati izmeu ljusaka pri tome atom prima ili odailje elektromagmetsku energiju

  Elektron se giba oko jezgre kao val i njegova staza moe biti

  samo cjelobrojni umnoak njegovih valnih duljina, - elektron unutar atoma se ne moe nalaziti van staze

 • 22

  Elektroni u zadnjoj ljuski su valentni elektroni

  Unutarnje staze su na nioj, a vanjske na vioj energijskoj razini.

  Cu

 • 23

  Mogue je da elektroni izlete iz atoma i tada atom nije vie

  elektriki neutralan- atom postaje ion -ionizacija atoma.

  Kada atom prima (apsorbira) energiju elektromagnetskog

  vala, njegov elektron prelazi s neke od unutarnjih staza

  prema nekoj od vanjskih staza .

  Kada atom daje (emitira) energiju u vidu elektromagnetskog

  vala, njegov elektron prelazi s neke od vanjskih staza

  prema nekoj od unutarnjih staza.

  Apsorpcija i emisija energije u atomu

 • 24

  Apsorbirani ili emitirani kvant energije tada iznosi:

  E = h = En Em m

 • 25

  Svaki kemijski element ima jedinstven broj elektrona (a time i

  protona). Broj elektrona koji ima odgovarajui element odreuje

  njegovo mjesto u periodnom sustavu elemenata

  Fizikalna i kemijska svojstva odreena su elektronima u

  vanjskoj ljuski (valentni elektroni).

  Misao o srodnosti kemijskih elemenata povezao je

  ruski kemiar Dimitrij Mendeljejev u zakon o periodinosti

  kemijskih elemenata. Objavio je periodni sustav

  elemenata 1871. godine.

  Periodni sustav elemenata

 • 26

  PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

 • 27

  UVOD U ELEKTRINE

  MATERIJALE

 • 28

  1. elektrotehniki materijali - omoguuju ostvarivanje

  osnovne zadae elektrinih proizvoda (izolatori,

  poluvodii i vodii)

  2. konstrukcijski materijali - uobliavaju proizvod u

  jednu cjelinu prikladnu s funkcionalnih i estetskog

  motrita (plastini i metalni ormari,...)

  3. pomoni materijali - obavljanje pomonih zadaa

  (zatita od korozije, podmazivanje, ....).

  Materijali koji se koriste u elektrinim ureajima

 • 29

  Elektrotehniki materijali

  Vodii - Atomi metala su poredani u kristalne reetke,

  a valentni elektroni atoma slabo su vezani uz jezgru,

  te se slobodno gibaju po kristalu (vodii prve vrste).

  Pojedine tekuine vode struju elektroliti (vodii druge

  vrste) u tekuinama ioni vode struju

  Izolatori svi elektroni su vrsto vezani za atome unutar

  materijala. Nema slobodnih elektrona. Veliki naponi

  mogu proizvesti nagli protok struje proboj izolacije

  Poluvodii izolatori koji pod odreenim uvjetima

  (temperatura, dodavanje primjesa) mogu postati vodii

 • 30

  Podjela elektrotehnikih materijala

  Poznatiji vodii su:

  - Bakar, aluminij,srebro i dr. metali...

  Poznatiji poluvodii su:

  - silicij, germanij, galij-arsenid...

  Poznatiji izolatori su:

  - guma, drvo, PVC, papir, zrak, destilirana voda...

 • 31

  ELEKTRINA STRUJA I

  NJENI UINCI

 • 32

  Pod elektrinom strujom podrazumijeva se usmjereno

  gibanje elektrinih naboja.

  Karakteriziraju je smjer, jakost (moe biti funkcija vremena)

  Elektrina struja ostvaruje se gibanjem elektrona u

  metalima (pri gibanju elektrona ne dolazi do prijenosa

  materije).

  Elektrina struja ostvaruje se i gibanjem pozitivnih i

  negativnih iona u tekuinama i plinovima (pri gibanju iona

  dolazi do prijenosa materije).

  .

  Elektrina struja

 • 33

  Elektrina struja iskazuje se svojim uincima. To su:

  - toplinski uinak,

  - kemijski uinak,

  - magnetski uinak.

  Poneki autori meu osnovne uinke elektrine struje ubrajaju jo i fiziologijski i svjetlosni uinak, mada su oni posredno iskazani u kemijskom, odnosno toplinskom uinku.

 • 34

  Toplinski uinak struje

  Toplinski uinak je fizikalna pojava zagrijavanja

  vodia kojim prolazi elektrina struja.

  Do zagrijavanja dolazi zbog sudaranja elektrinih naboja u gibanju s esticama tvari kroz koju se gibaju, ime joj poveavaju toplinsku energiju.

  Stjee se utisak da elektrina struja nailazi na otpor okolne tvari.

 • 35

  Kemijski uinak oituje se u razdvajanju pojedinih vodia na sastavne dijelove pri prolasku elektrine struje - elektroliza.

  Ovdje elektrina struja prolazi kroz elektrolite - vodie druge vrsti. Vodii druge vrsti su otopine raznih soli, kiselina i luina.

  (Vodii prve vrsti su metali, i oni se ne mijenjaju na takav nain prolaskom elektrine struje).

  Kemijski uinak struje

 • 36

  Magnetski uinak je neizbjean pratitelj elektrine struje.

  Iskazuje se stvaranjem magnetnih sila oko vodia, jakost kojih je vea u blizini vodia, a s udaljenou opada.

  Prostor u kojem se pojavljuju i osjeaju te sile naziva se magnetskim poljem.

  Magnetski uinak struje

 • 37

  Fiziologijski uinci struje

  Elektrina fizioloka struja prenosi se ivcima (kemijsko elektrini prijenos signala) normalno je prisutna u ovjeku -EKG

  Posebno je opasno ako vanjska elektrina struja prolazi kroz srce, u kojem se nalazi i centar za generiranje sranog ritma (proizvodi impulse od cca 1 Hz koji daju signal srcu da se stegne).

  Prolaskom vanjske izmjenine struje od npr. 80 mA i vie, te frekvencije 50 Hz srani mii bi se trebao stegnuti 100 puta u sekundi - otprilike 80 puta bre od uobiajenog ritma.

 • 38

  Fiziologijski uinci struje utjecaj na ovjeka

  Vrijeme prolaska struje kroz tijelo je izrazito bitno.

  1. Dolazi do treperenja srca, koje vie ne tlai krv.

  2. Prolaskom elektrine struje kroz mozak dolazi do

  paraliziranja centra za disanje, to takoe moe

  izazvati smrt.

  3. Zagrijavanjem (toplinski efekat) tkiva zbog

  prolaska struje dolazi do zgunjavanja

  bjelanevina, do rasprskavanja eritrocita, i sl.

  4. Posljedica kemijskog uinka elektrine struje u

  organizmu je razgradnja stanine tekuine.

 • 39

  (50-100 mA je smrtno !! tu struju moe izazvati napon

  vei od 60 V ovisi o otporu).

 • 40

 • 41

 • 42

 • 43

  ELEKTRINI KRUGOVI

  ISTOSMJERNE STRUJE

 • 44

  Krug istosmjerne struje

  Tri su osnovna dijela svakog elektrinog strujnog kruga:

  - izvor,

  - vodii,

  - troilo.

  U troilima se vri obratna pretvorba energije.

 • 45

  Krug istosmjerne struje

 • 46

  Elektromotorni napon ili sila elektrinog izvora

  Elektrino nabijena tijela mogu se dobiti odvajanjem

  elektrona iz atoma utrokom neke druge vrsti energije, npr.

  Mehanike, svjetlosne ili kemijske. Takvo odvajanje

  postoji u elektrinom izvoru.

  Zbog djelovanja energije u izvoru nastaje elektromotorna

  napon (sila) E koja uzrokuje da jedna stezaljka izvora ima

  viak negativnog naboja (negativni pol), a druga manjak

  negativnog naboja (pozitivni pol) izmeu stezaljki nastaje

  razlika potencijala.

 • 47

  Elektromotorni napon ili sila

  Radnja dW u izvoru pomie naboj dQ u izvoru i stvara

  napon E na stezaljkama

  Svaki izvor ima definiran elektrini napon E koji se mjeri

  u voltima (V).

  Napon je sila koja gura struju kroz troilo i vodie.

  Struja protie kada se zatvori strujni krug

  dW JE V

  dQ C

 • 48

  Razlika u potencijalu izmeu bilo koje dvije

  toke strujnog kruga naziva se naponom,

  Elektrini potencijal

  Svaka stezaljka izvora ima odreeni potencijal.

  Elektrini potencijal oznaava se s , i on je skalarna veliina, mjeri se u voltima (V).

  2 1E

 • 49

  Mjerenje napona izvora

 • 50

  Razlika potencijala ili napon izmeu dvije toke

  strujnog kruga

  Napon izmeu toaka strujnog kruga moe se odrediti kao razlika potencijala izmeu promatranih toaka.

 • 51

  Da bi elektrina struja tekla izmeu izvora i troila, svi

  dijelovi strujnog kruga trebaju biti dobro vodljivi i

  nigdje ne smije biti prekida zatvoren strujni krug.

  Krug istosmjerne struje

 • 52 Gibanje slobodnih elektrona u vodiu

  Smjer elektrine struje

 • 53

  Smjer elektrine struje

  Istosmjerna struja stalno tee strujnim krugom u istom smjeru

  (polaritet izvora se ne mijenja vremenu)

  Jakost elektrine struje je veliina o kojoj ovisi uinak elektrine

  struje. Odreuje se kao mjera koliine elektriciteta koja proe u

  jedinici vremena kroz vodi na jednom mjestu strujnog kruga:

  Q elektrini naboj [C]

  Q CI A

  t s

 • 54

  ELEKTRINI OTPOR I

  VODLJIVOST

 • 55

  RS

  1

  G SR

  Elektrini otpor i vodljivost

  Vodi prua otpor prolasku struje efekt sudaranja

  elektrona sa esticama materije

  Otpor ovisi o vrsti materijala, duljini vodia i povrini

  poprenog presjeka vodia

  261 10mm m

  m

  6

  21 1 10Sm Sm

  mm

 • 56

  0 1R R T Ovisnost otpora o temperaturi

  R otpor pri stvarnoj temperaturi

  R0 - otpor pri sobnoj temperaturi

  T - razlika izmeu stvarne i sobne temperature - temperaturni koeficijent materijala [C-1],

 • 57

  Pojava iezavanja elektrine otpornosti koja nastaje kao

  rezultat podhlaivanja vodia do kritine temperature ,

  naziva se supravodljivou.

  Sredstvo za hlaenje je za te temperature tekui helij.

  Tehnologija tekueg helija je vrlo sloena i skupa.

  Visokotemperaturni supravodii Tc =100 K te

  temperature mogue postii tekuim duikom.

  Mogua podruja primjene su: prijenos energije,

  izgradnja jakih magneta, transport, elektrini strojevi,

  raunalska tehnika, medicina i sl.

  Supravodljivost

 • 58

  Otpornici

  Otpornici su elementi kruga koji reguliraju jakost struje ili

  ostvaruju pad napona u strujnom krugu.

 • 59

  Otpornici na tampanoj ploici

  Novi trend u

  izradi otpornika

  je tzv. SMD

  tehnologija, tj.

  tehnologija

  povrinskog

  postavljanja.

 • 60

  Maseni ugljeni otpornik

 • 61

  Vrste i parametri otpornika

  Vrste otpornika: Stalni i promjenjivi

  Prema tehnologiji izrade : maseni, ugljino slojni, iani

  Linearni i nelinearni: NTC, PTC otpornici, varistori,

  magnetski otpornici fotootpornici, otporne trake

  (straingages) -senzori

  Parametri otpornika:

  otpornost [],

  snaga[W],

  tolerancija...

 • 62

  OHMOV ZAKON

 • 63

  Njemaki fiziar George Simon Ohm (1787-1854.)

  eksperimentalno je utvrdio da je pri konstantnoj

  temperaturi jakost elektrine struje razmjerna

  naponu, a obrnuto razmjerna elektrinom otporu.

  R

  UI

  Ohmov zakon

 • 64

  Grafika reprezentacija ohmovog zakona

  linearnog otpornika

 • 65

  Tri radna stanja elektrinog kruga

  Tri su radna stanja elektrinog kruga:

  - normalno radno stanje (I=Iradno)

  - prazni hod ( R=;I=0)

  - kratki spoj (I=;R=0) opasno !!!

 • 66

  KIRCHOFFOVI ZAKONI

 • 67

  Za bilo koji vor elektrine mree vrijedi da je algebarski zbroj svih struja u svakom trenutku jednak nuli

  1

  1 2

  0

  ... 0

  n

  i

  i

  n

  i j

  ulaznih izlaznih

  I

  I I I

  I I

  Prvi Kirchoffov zakon

 • 68

  U zatvorenom strujnom krugu, algebarski zbroj napona

  izvora jednak je algebarskom zbroju padova napona na

  otpornicima.

  Oni elektromotorni naponi kojima se smjer djelovanja

  podudara s referentnim smjerom uzimaju se kao pozitivni,

  a ostali kao negativni.

  Primjer: naponsko djelilo sa dva serijski spojena otpornika.

  i j j

  i j

  E I R

  Drugi Kirchoffov zakon

 • 69

  Drugi Kirchoffov zakon

  1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4E E E E I R I R I R I R

 • 70

  Pad napona realnog naponskog izvora

  Na unutarnjem otporu izvora, prolaskom struje I, dolazi do pada napona (idealni izvor ima Ri=0), pa se smanjuje napon U

  U = E - I Ri

 • 71

  SPOJEVI OTPORNIKA

 • 72

  SPOJEVI OTPORNIKA

  Serijski

  Paralelni

  Mjeoviti

  Zvijezda

  Trokut

 • 73

  n

  n

  i

  iuk

  n

  n

  RRRRR

  IIII

  EUUU

  ...

  ...

  ...

  21

  1

  21

  21

  Serijski spoj otpornika

 • 74

  Serijski spoj dvaju otpornika naponsko djelilo

  1 2

  11

  1 2

  22

  1 2

  ukR R R

  RU E

  R R

  RU E

  R R

 • 75

  1 2

  1 2

  1 1 2

  ...

  ...

  1 1 1 1 1...

  n

  n

  n

  iuk i n

  I I I I

  U U U E

  R R R R R

  Paralelni spoj otpornika

 • 76

  Paralelni spoj dvaju otpornika strujno djelilo

  1 2

  1 2

  21

  1 2

  12

  1 2

  uk

  R RR

  R R

  RI I

  R R

  RI I

  R R

 • 77

  Mjeoviti spoj otpornika

 • 78

  Zvjezda spoj i trokut spoj

  zvjezda trokut

  Ameriki simbol za otpornik

 • 79

  PROMJENJIVI OTPORNICI

 • 80

  Promjenljivi otpornici, zvani reostati, slue za

  regulaciju jakosti elektrine struje

  Reostati se primjenjuju pri pokretanju

  elektromotora, pri nabijanju akumulatora, itd.

  Reostat

 • 81

  Promjenljivi otpornici, zvani potenciometri, slue za regulaciju napona elektrine struje

  Potenciometri se primjenjuju prilikom podeavanja napona (glasnoa, kurs broda, rasvjeta)

  Potenciometar

 • 82

  NELINEARNI OTPORNICI

 • 83

  Ako se otpor otpornika ne mijenja u ovisnosti o jakosti

  elektrine struje ili iznosu narinutog napona govori se o

  linearnim otpornicima (stalni otpornici ili mehanikim

  putem promjenjivi) linearna U/I karakteristika

  Linearni i nelinearni otpornici

  Ako se otpor otpornika mijenja u ovisnosti o jakosti

  struje ili iznosu narinutog napona u krugu govori se o

  nelinearnim otpornicima nalinearna U/I karakteristika

 • 84

  Linearni i nelinearni otpornici

 • 85

  Magnetski otpornici su oni koji mijenjaju otpor s promjenom

  magnetnog polja, odnosno gustoe magnetnog toka, u kojem se

  nalaze. Nazivaju se Hallovim elementima.

  Kod otpornika ovisnih o tlaku otpor raste s porastom tlaka kojem su

  izloeni otporne trake (strain gages) naprezanje trupa broda.

  Nelinearni otpornici

 • 86

  Termistori

  Termistori: -s pozitivnim temperaturnim koeficijentom otpor se poveava rastom temperature ( PTC)

  i s negativnim temperaturnim koeficijentom otpor se smanjuje poveanjem teperature (NTC)

  Koriste se kao senzori temperature

 • 87

  Fotootpornik

  Rad fotootpornika zasniva se na injenici da se elektrini otpor nekih materijala smanjuje kad se obasjaju svjetlou (oslobaaju se elektroni i poveava se vodljivost protuprovala)

 • 88

  Varistor

  Varistori (VDR - voltage dependent resistor) su otpornici kod kojih se otpor smanjuje s porastom napona. zatitni elementi

 • 89

  SPOJEVI IZVORA

 • 90

  Serijski spoj izvora

  Serijski spoj izvora koristi se kada je potreban vei napon troila

  od napona koju moe dati jedan izvor.

 • 91

  Serijski spoj izvora

  Serijski spoj izvora

  n

  i

  iEE1

  Serijski protuspoj izvora

  Koliki je ovdje napon na potroau ?

 • 92

  Paralelni spoj izvora

  Paralelni spoj izvora koristi se kada je potrebna vea struja troila

  od struje koju moe dati samo jedan izvor.

 • 93

  Paralelni spoj izvora Struja izjednaenja- nejednaki naponi !

  Paralelni spoj realnih izvora

  1 2I I I 1 2

  0

  1 2i i

  E EI

  R R

  Kada Ri1 i Ri2 nisu jednaki, dolazi do protjecanja struje izjednaenja bez

  da se prikljuuje troilo

 • 94

  MJERENJE JAKOSTI

  STRUJE

  MJERENJE NAPONA

  STRUJE

 • 95

  Mjerenje napona

  Za mjerenje

  napona koristi se

  instrument

  voltmetar.

  Voltmetar se u

  strujni krug

  prikljuuje

  paralelno,

 • 96

  Mjerenje jakosti

  Za mjerenje

  jakosti elektrine

  struje koristi se

  instrument

  ampermetar.

  Ampermetar se u strujni krug

  prikljuuje

  serijski,

 • 97

  MJERENJE OTPORA

 • 98

  Mjerenje otpora

  Ommetrom (analognim ili digitalnim,

  univerzalnim instrumentom)

  U-I postupkom (mjeri se U i I, te rauna

  R = U/I)

  Mosni postupci (Wheatstoneov most).

 • 99

  Mjerenje otpornika ohmometrom

 • 100

  U-I postupak mjerenja otpora

  U-I postupak mjerenja otpora sastoji se od mjerenja

  jakosti elektrine struje kroz nepoznati otpornik,

  ampermetrom, i mjerenja pada napona na tom

  otporniku, voltmetrom.

  Tako oitani podaci uvrste se u jednadbu Ohmova

  zakona.

 • 101

  Mosni postupak - Wheatstoneov most

  Wheatstoneov most koristi se za mjerenje otpora,

  po iznosu, veih otpornika.

  Most se dovodi u ravnoteu promjenom iznosa

  otpora R2

  Rx = R2R

  R

  3

  4

 • 102

  SNAGA, RAD, ENERGIJA

 • 103

  Pretvorba elektrine energije

  Energija se ne moe ni iz ega stvoriti, a niti unititi zakon odranja energije.

  Prilikom pretvorbe energije iz jednog oblika

  u drugi vrijedi

  W = Wk + Wg

  Wk - korisni (eljeni) oblik energije,

  Wg - gubitak energije.

 • 104

  Primjeri pretvorbe elektrine energije

 • 105

  Kada je strujni krug prikljuen na napon U, u krugu potee elektrina struja I. Koliina elektriciteta Q = I t koja sudjeluje u tom gibanju obavlja rad:

  A = Q U=U I t [VAs = Ws = J

  Za elektrinu energiju, odnosno elektrini rad, u svakodnevnom ivotu esto se koristi jedinica kilovatsat. Energija od 1 KWh odgovara radu koji je nuan da se teret mase 100 kg podigne na visinu 3670 metara. [1 KWh=3,6 MJ]

  Elektrini rad i energija

 • 106

  Elektrina snaga je brzina kojom se neka

  radnja moe izvriti, a odreuje se radnjom

  koja se izvri u jedinici vremena (p = dA/dt):

  2

  2A UP UI I Rt R

  W

  Elektrina snaga

  Nazivna ili nominalna snaga -najvei doputeni iznos

  snage s kojim troilo moe u pogonu trajno raditi, a da se

  pri tome ne oteti.

 • 107

  Stupanj korisnosti

  100 %k kk g k g

  W P

  W W P P

 • 108

  Zadatak: Odredi snagu na troilu ako je U=220 V, R=22

  22010

  22

  U VI A

  R

  220 10 2200 2,2P U I V A W KW

  Kolika je energija potroena na troilu za 2h ??

  220 10 2 4,2A U I t V A h KWh

  Kolika je cijena potroene energije ako je 1KWh=0,2 Kn ??

  4,2 0,2 0,84KWh Kn Kn

 • 109

  Grafiki prikaz napona, struje, snage i rada

  za sluaj istosmjerne struje

 • 110

  Mjerenje snage i rada elektrine struje

  Snaga se moe mjeriti: izravno vatmetrom ili neizravno mjerenjem struje i napona.

  P=UI W

  Za mjerenje elektrinog rada utroka elektrine energije, odnosno njegovog, koriste se brojila.

  W = U I t Ws = J

 • 111

  Prilagodba troila izvoru

  Snaga koja se razvija na

  troilu je:

  P I Rp p2

  I

  E

  R Ri p

  PE

  R RRp

  i p

  p

  2

  2( )

  P

  R

  p

  p = 0

  P

  R

  p

  p

  = E R R E R R R

  R R

  i p p i p

  i p

  2 2 2

  4

  20

  ( ) ( )

  ( )

  R Ri p

  Najvea snaga na troilu se postie kada je otpor troila jednak

  unutarnjem otporu izvora. Vano za telekomunikacijske ureaje,

  stupanj iskoritenosti samo 50% - ne vrijedi za energetske ureaje

 • 112

  JOULOV ZAKON I

  NJEGOVA PRIMJENA

 • 113

  Jouleov zakon

  Q=I2Rt [J]

 • 114

  Jouleov zakon Nositelji elektrine struje, npr. slobodni elektroni u

  metalnim vodiima, sudaraju se s esticama materijala

  vodia, te pri tome gube dio svoje kinetike energije.

  Jedan dio te energije isijava se kao toplina. Iznos

  topline koja se stvara zbog sudaranja izravno je ovisan

  o jakosti elektrine struje, otporu vodia i vremenu u

  kojem elektrina struja prolazi tim vodiem.

  Razvijena koliina topline odreuje se izrazom:

  Q = I2R t J

  Primjena: Elektrini grijai pretvaraju elektrinu energiju u

  toplinsku primjenom joulova zakona (bojleri, peice, sijalice sa

  arnom niti..)

 • 115

  ELEKTROSTATIKA

 • 116

  Elektrino polje

  Tijela mogu biti elektrini neutralna, pozitivno ili negativno nabijena. Tijela se mogu nabiti naprimjer trenjem.

  Prostor u kojem se osjea djelovanje nabijenih tijela naziva se elektrinim poljem.

  Elektrino polje iskazuje se mehanikom silom na naboj koji je uneen u to polje.

  F VE

  Q m

 • 117

  Elektrino polje

  Elektrino polje usamljenog tokastog naboja je radijalno

  silnice grafiki prikazuju polje.

  Jakosti elektrinog polja E usamljenog tokastog naboja:

  12

  0 8,854 10F

  m

  2

  04

  1

  r

  QE

  apsolutna dielektrika konstanta vakuuma (permitivnost)

  - oznaava sposobnost medija za provoenje silnica el. polja 0

 • 118

  Elektrino polje je homogeno ako ima u svakoj toki jednaku jakost, pravac i smjer. U suprotnom je

  nehomogeno.

  Homogeno elektrino polje Izmeu dvije metalne ploe

  Nehomogeno elektrino polje izmeu vodia i Zemlje

  Elektrino polje

 • 119

  Raznoimeni elektrini naboji privlae, a istoimeni odbijaju.

  Ako se radi o tokastim nabojima sile meu nabojima mogu se izraziti Coulombovim zakonom:

  1 221

  4

  QQF N

  r

  Columbov zakon

  0 r

  relativna dielektrika konstanta r

 • 120

  Raspodjela naboja na okruglom vodiu

  Elektrini se naboj rasporeuje po povrini vodia.

  Elektrino polje unutar uplje metalne kugle jednako nuli, a da je

  naboj na kugli jednoliko rasporeen. Ako je kugla izraena od

  nevodia i cijela nabijena pozitivnim nabojem, polje unutar nje

  bilo bi linearno (pravac od sredita do r = R), a izvan nje kao na

  slici.

 • 121

  Raspodjela naboja vodiu nepravilna oblika

  Slina je situacija i na vodiima nepravilna oblika: vea

  im je gustoa naboja na onim dijelovima koji imaju

  manji polumjer zakrivljenosti.

  Jako polje na vrhu iljka ionizira zrak oko iljka i stvara se

  elektrina i zrana struju (elektrini vjetar) EFEKT ILJKA

  To je uoio Benjamin Franklinza izradbu uzemljenog gromobrana

  iljak privlai grom kiobran !!!

 • 122

  Gromobran na brodu

 • 123

  Tok elektrinog polja

  Skup silnica kroz promatranu povrinu predstavlja

  tok elektrinog polja.

  Tok elektrinog polja odreen je izrazom:

  S

  E SdE

 • 124

  Gaussov zakon

  Ako se u elektrino polje postavi zatvorena povrina bilo

  kakvog oblika, Gaussov zakon kae da je ukupan tok kroz

  zatvorenu povrinu, u smjeru od te povrine, jednak

  umnoku 1/0 i algebarskog zbroja naboja unutar te povrine.

  0S

  QEdS

 • 125

  Elektrina influencija

  Elektrina influencija je pojava razdvajanja raznoimenih naboja na vodljivom tijelu u elektrinom polju bez izravnog fizikog dodira s nekim nabijenim tijelom.

  Slobodni elektroni koji se nalaze u nenabijenom vodljivom tijelu premjestit e se na onu stranu tog tijela koja je blia pozitivno nabijenom vodiu, a s druge strane tog tijela prevladat e pozitivni naboj atomskih jezgri.

 • 126

  Kao mjera influencijskog djelovanja slui veliina koja se

  naziva vektorom elektrinog pomaka ili elektrinom

  indukcijom.

  U unutranjosti nabijenih tijela nema elektrinog polja.

  2

  Q CD

  S m

  Elektrina influencija

 • 127

  Ako se u unutarnjost jednog vodia postavi drugi

  nenabijeni vodi, a zatim vanjski vodi nabije, vanjski vodi

  ne moe nikako djelovati na unutarnji vodi.

  Vanjski vodi tako titi unutarnjega od raznih stranih

  elektrinih polja.

 • 128

  Faradeyev kavez

  Ako se tijelo nalazi unutar zatvorenog metalnog kaveza-

  Nema opasnosti od groma auto, brod

 • 129

  Vodii, izolatori, dielektrici

 • 130

  Vodii, izolatori, dielektrici Vodie karakterizira prisutnost slobodnih

  nositelja naboja koji se pod djelovanjem vanjskog elektrinog polja mogu gibati u vodiu.

  Izolatori ili dielektrici su oni materijali kod kojih se naboji ne mogu premjetati s jednog mjesta na drugo, jer slobodnih nositelja elektrinog naboja gotovo nemaju.

  Elementarni elektrini naboji od kojih je sastavljen izolator pod djelovanjem vanjskog elektrinog polja mogu se pomaknuti samo na mikroskopski male udaljenosti (ne mogu napustiti svoje atome ili molekule) osim kod izuzetno jakih elektrinih polja kad dolazi do unitenja (proboja) izolatora.

 • 131

  Dva su tipa izolatora:

  - nepolarni - koji su neutralni u nepobuenom stanju, (Ako se takav atom postavi u vanjsko elektrino polje, doi e do djelovanja elektrostatikih sila i do njegove deformacije. Jezgra i elektronski omota dobit e novi ravnoteni poloaj. Nastaje el. dipol),

  - polarni - koji zbog svoje grae ve imaju elektrini dipolni moment bez djelovanja vanjskog polja

  Vrste izolatora

 • 132

  Nepolarni atom u elektrinom polju

  Nepolarni atom izvan (a) i u elektrinom polju (b,c)

 • 133

  Polarne molekule bez djelovanja elektrinog polja i pod njegovim djelovanjem polarizacija dielektrika

  Polarne molekule u elektrinom polju

  Dielektrik je u elektrinom polju izloen djelovanju sila elektrinog polja, zbog ega dolazi do polarizacije dielektrika. Polarizacija je to vie izraena to je jae elektrino polje.

 • 134

  Polarizacija dielektrika

  Djelovanjem vanjskog elektrinog polja

  dipoli se orijentiraju u smjeru elektrinog

  polja.

  Kratkotrajno pomicanje naboja u izolatoru

  ini struju dielektrinog pomaka.

  ED r

  0

 • 135

  Dielektrina vrstoa

  Kad vanjska sila elektrinog polja postane jaa od unutarnjih sila koje povezuju atomske jezgre i elektrone u elektronskim omotaima, dolazi do ionizacije, tj. takva jaa vanjska sila otrgne neke elektrone iz elektronskog omotaa, te atomi tada postaju pozitivni ioni.

 • 136

  Ti elektroni i pozitivni ioni kreu se pod djelovanjem elektrinog polja u dva suprotna smjera: elektroni suprotno smjeru elektrinog polja, a + ioni u suprotnom.

  Na taj nain izolator gubi svoja izolacijska svojstva. Pojava se naziva probojem dielektrika (izolatora).

  Napon pri kojemu nastupi proboj naziva se probojni napon, a jakost elektrinog polja u trenutku proboja dielektrika je dielektrina vrstoa.

 • 137

  Dielektrina vrstoa

 • 138

  ELEKTRINI POTENCIJAL

  I NAPON

 • 139

  Elektrino polje usamljenog naboja i raznoimenih

  naboja

  Elektrino polje djeluje na sve naboje koji se nalaze u dosegu

  elektrinog polja.

  U svakoj toki elektrinog polja postoji odreena

  potencijalna energija.

 • 140

  Djelovanje elektrinog polja se iskazuje tako da

  elektrino polje nastoji pomaknuti elektrine naboje koji

  se nau u njemu odreenom silom F.

  sdFdW

  sdEQdW

  Rad pomicanja naboja u elektrinom polju

  uslijed djelovanja polja E, na naboj Q

  djeluje sila F i pomie ga za put s

  (od toke A do toke B).

  _

  _

  toka B

  toka A

  W Q Eds Ukupan mehaniki rad W pomicanja

  naboja iz toke A u toku B polja

 • 141

  Elektrini potencijal je radnja W koju bi valjalo izvriti da se jedinini

  pozitivni naboj Q prenese iz neke toke izvan polja (referentna toka

  daleko od naboja) u neku toku elektrinog polja (toka A) ije su

  silnice usmjerene prema naboju Q.

  Elektrini potencijal

  _

  _

  toka A

  referentna toka

  Eds W

  VQ

  Potencijal toke A prema referentnoj toki

 • 142

  Ekvipotencijalne plohe

  Ekvipotencijalne plohe (pune crte) i silnice elektrinog polja

  (isprekidane crte) usamljenog pozitivnog tokastog naboja i raznoimenih

  tokastih naboja

  dE

  dn

  Veza potencijala i elektrinog polja izmeu ekvipotencijalnih ploha

  udaljene za razmak n:

 • 143

  2 1

  B

  A

  U Eds

  Elektrini napon predstavlja razliku potencijala izmeu dvije toke

  Elektrini napon kao razlika potencijala

 • 144

  ELEKTRINI KAPACITET

  I KONDENZATORI

 • 145

  Elektrini kapacitet je sposobnost vodia da na sebe primi stanovitu koliinu elektriciteta

  To svojstvo imaju bilo koja dva vodia meusobno odvojena dielektrikom.

  CQ

  U

  C

  V

  As

  VF

  Elektrini kapacitet i kondenzatori

 • 146

  Kondenzatori

  su naprave koje imaju sposobnost pohrane elektrine energije

 • 147

  Ploasti kondenzator

  U VE

  d m

  d

  SC r0

  Vodii kondenzatora nazivaju se elektrodama (oblogama).

  Elektrode kondenzatora na razliitim potencijalima, izmeu njih

  postoji elektrino polje.

  Prirodni kondenzatori su bilo koja dva vodljiva tijela ili dijela nekog

  elektroureaja odvojena izolatorom, npr. zrakom, zatim

  kombinacija zemlja - vodi

 • 148

  Prema tehnologiji izradbe kondenzatori se mogu

  podijeliti na vie skupina: film/folija, metalizirani film,

  keramiki, elektrolitski i tantal.

  CR

  R

  2

  2

  1

  l

  lnvaljkasti

  Cr r

  r r

  4 1 2

  2 1

  kuglasti

  Kondenzatori

  Kondenzatori kojima moemo mjenjati kapacitet nazivaju se

  promjenjivi kondenzatori (oznaka)

 • 149

  SPOJEVI KONDENZATORA

 • 150

  C Cuk ii

  n

  1

  Q EC EC EC 1 2 3

  Q

  C FE

  Paralelni spoj kondenzatora

 • 151

  Q

  C

  Q

  C

  Q

  C

  Q

  Cuk

  1 2 3

  1 1 1 1

  1 2 3C C C Cuk

  Serijski spoj kondenzatora

 • 152

  KONDENZATOR U KRUGU

  ISTOSMJERNE STRUJE

 • 153

  idq

  dtCdu

  dt

  c

  E RCdu

  dtuc c

  )1( t

  c eEu

  q Q e

  t

  ( )1

  Punjenje kondenzatora

  RC

 • 154

  Pranjenje kondenzatora

  u Eec

  t

  q Qe

  t

  RC

 • 155

  CUQUWe2

  2

  1

  2

  1

  Elektrostatika energija kondenzatora

 • 156

  STATIKI, ATMOSFERSKI

  ELEKTRICITET , PROLAZ

  ELEKTRINE STRUJE

  KROZ PLINOVE

 • 157

  Ako se tijelu poremeti elektrina ravnotea ono se postaje naelektrizirano odnosno nabijeno statikim elektricitetom.

  U prirodi do nabijanja tijela statikim elektricitetom moe doi:

  1. trljanjem dviju razliitih tvari,

  2. elektrinom influencijom,

  3. prikljuenjem izoliranih ploa na polove istosmjernog izvora.

  Statiki elektricitet

 • 158

  Na brodovima su opasne pojave statikog elektriciteta do kojeg moe doi strujanjem nevodljivih, zapaljivih tekuina.

  S tekuinom pri tom strujanju odlaze elektrini naboji jednog predznaka, dok se elektrini naboji suprotnog predznaka skupljaju po stijenkama tankova, po cijevima, itd.

  Vrlo je opasno to se i prah nekih materijala moe nabiti statikim elektricitetom - te moe izazvati poar.

  Na ovjeku se moe stvoriti statiki elektricitet eljanjem, noenjem odjee od sintetikih materijala i vune, hodanjem u cipelama izraenim od gume po plastinom podu, itd.

  Statiki elektricitet

 • 159

  Atmosferski elektricitet

  Elektriki nabijene estice nastaju u atmosferi djelovanjem

  kozmikih zraka, zraenja Sunca i djelovanjem radioaktivnih

  elemenata iz Zemljine kore i atmosfere.

  U svim slojevima atmosfere postoji viak pozitivnih iona, te je

  prostorni naboj atmosfere pozitivnog karaktera

  .

 • 160

  Atmosferski elektricitet

  Atmosfera i povrina Zemlje mogu se promatrati kao

  kuglasti kondenzator, s tim to je vanjski oblog sloj

  atmosfere na visini izmeu 50 i 65 kilometara ispod

  ionosfere, a unutarnji oblog bi bila povrina Zemlje.

  Jakost elektrinog polja je najvea oko 19 sati

  (Greenwich), a najmanja oko 5 sati i opada s porastom

  visine.

  Moe se kazati da je ionosfera Faradayev kavez koji titi

  atmosferu od ekstraterestrikog djelovanja.

 • 161

  Zemljin je naboj negativan, silnice elektrinog polja e biti usmjereno

  okomito prema povrini Zemlje.

  Pri povrini Zemlje jakost elektrinog polja je u prosjeku 120 - 130 V/m.

 • 162

  Atmosferski elektricitet

  U prirodi mora postojati generator koji obnavlja naboj i

  odrava razliku u potencijalu izmeu obloga spomenutog

  "kondenzatora".

  Smatra se da su grmljavine upravo taj generator koji

  odrava razliku u potencijalu.

 • 163

  Atmosferski elektricitet

  Atmosfersko pranjenje izmeu olujnih, elektricitetom nabijenih, oblaka

  i povrine Zemlje naziva se gromom. Elektino polje postaje tako jako

  da se stvara vodljiva staza izmeu oblaka i zemlje.

  Pranjenja izmeu oblaka i unutar oblaka nazivaju se munjama.

  Za vrijeme grmljavine elektrino polje dostie velike vrijednosti

  (cumulonimbusi).

 • 164

  Korona

  Korona je vrsta samostalnog pranjenja izmeu elektroda koje imaju veoma malen polumjer zakrivljenosti, te je u njihovoj blizini elektrino polje znatno jae nego u ostalom prostoru. Elektrode okruuje tinjajua svjetlost u obliku krune. Pranjenje je praeno siktavim utanjem. Pojava korone moe se uoiti u vrijeme oluja na vrhovima gromobrana, na jarbolima brodova, na dalekovodima, i sl.

 • 165

  Polarna svjetlost svijetljenje atmosfere u blizini polova. Izazvana je brzim elektronima koji dolaze sa Sunca i ioniziraju atome i molekule plina u atmosferi

  Polarna svijetlost

 • 166

  PROLAZAK ELEKTRINE

  STRUJE KROZ PLINOVE

 • 167

  Prolazak elektrine struje kroz plinove

  Plinovi se pri atmosferskom tlaku i sobnoj temperaturi ponaaju kao izolatori, iako proputaju struju malenog iznosa, koja se moe zanemariti.

  Plin ima bolja izolacijska svojstva pri viem tlaku i nioj temperaturi.

  Da bi u plinu dolo do prolaska elektrine struje potrebno ga je podvrgnuti djelovanju elektrinog polja koje uzrokuje gibanje slobodnih elektrinih naboja koji se ve nalaze u plinu.

 • 168

  Slobodni elektrini naboji u plinu se gibaju pod djelovanjem elektrinog polja.

  Negativni naboji (anioni) gibaju se prema pozitivnoj elektrodi - anodi,

  Pozitivni naboji (kationi) gibaju se prema negativnoj elektrodi - katodi.

  To gibanje tvori elektrinu struju koja se razlikuje od elektrine struje u metalnim vodiima gdje se gibaju samo slobodni elektroni.

  Prolazak elektrine struje kroz plinove

 • 169

  Podruje 0-b (Townsendovo izbijanje) je tamno (nevidljivo) izbijanje pri

  malenim strujama.

  Podruje b-c napon je ve toliko velik da izaziva veu ionizaciju i struju

  kroz plin.

  Strujno naponska karakteristika izbijanja u plinu

 • 170

  Kod toke c napon izaziva jaku ionizaciju koja poprima oblik lavine,

  (struja raste, napon na cijevi pada). To je podruje tinjavog izbijanja

  primjenjuje kod cijevi zvanih tinjalice.

  Poveanjem napona dostie se toke d - proboj i paljenja luka, pa se

  tada naglo poveava elektrina struja, uz smanjenje napona. Nastaje

  luno izbijanje plinom punjenih svijetlee cijevi.

  Prolazak elektrine struje kroz plinove

 • 171

  PROLAZAK ELEKTRINE

  STRUJE KROZ TEKUINE

 • 172

  Prolazak elektrine struje kroz tekuine

  Osim kemijski iste vode sve tekuine vode elektrinu struju. Pri prolasku elektrine struje dolazi do kemijskih promjena tekuih vodia.

  Spomenute otopine nazivaju se elektroliti, a elektrolizom se nazivaju kemijski procesi koji se zbivaju pri prolasku elektrine struje kroz elektrolite.

  Prolazak elektrine struje prati razvijanje Jouleove topline, i rastavljanje molekula elektrolita na ione. Ta se pojava naziva elektrolitikom disocijacijom.

  Mogua je podjela vodia na vodie prve i druge vrste, gdje su metali vodii prve, a otopine luina, soli i kiselina vodii druge vrste.

 • 173

  Prolazak elektrine struje kroz elektrolit

  2 4 42H SO H SO

 • 174

  Kroz tekuine se gibaju ioni u dva smjera, pa se uspostavlja dvojna struja. Ioni su nezanemarivih masa pa osim prijenosa naboja imamo i prijenos materije (to nije sluaj u vodiima).

  Na dodirnoj povrini elektroda-elektrolit mogu nastati:

  1. Djelovi atoma i molekula elektrolita taloe se na elektrodi (metal na katodi) i ona postaje sve deblja

  2. Izlueni djelovi iz elektrolita stvaraju plinove koji odlaze u atmosferu

  3. Izlueni djelovi iz elektrolita kemijski reagiraju sa metalom elektrode koja postaje sve tanja

  Prolazak elektrine struje kroz tekuine

 • 175

  IZVORI ISTOSMJERNE

  ELEKTRINE STRUJE

 • 176

  Izvori elektrine struje mogu biti:

  - kemijski,

  - toplinski (nuklearne baterije),

  - svjetlosni, (fotonaponski elementi - solarne elije)

  - mehaniki (istosmerni generatori)

  Kemijski izvori elektrine energije:

  primarni izvori, ili galvanski lanci (elementi) neobnovljivi izvori

  sekundarni izvori, ili akumulatori obnovljivi izvori

  Bitni su napon i kapacitet baterije!

  Izvori istosmjerne elektrine struje

 • 177

  PRIMARNI KEMIJSKI

  IZVORI

 • 178

  Primarni kemijski izvori

  Ako se u elektrolit urone dvije elektrode od razliitih

  materijala, svaka elektroda dobiva prema elektrolitu

  odreeni potencijal (EMN), kojemu je uzrok

  elektrolitika polarizacija.

  Ako su elektrode od istog materijala uronjene u elektrolit,

  nee biti razlike u potencijalu!

  to su materijali udaljeniji u nizu iz tablice elemenata

  meu elektrodama je vii napon.

 • 179

  Prvi primarni lanak napravio je Alessandro Volta (1745-1827), a kasnije su razvijeni i mnogi drugi: Leclanchov, alkalni-MnO2, litijev, itd.

 • 180

  Katoda je od kadmij-amalgama (HgCd2) pokrivenog slojem kristala kadmij-sulfata (CdSO4).

  Anoda je od ive Hg, a depolarizator je ivin sulfat (Hg2SO4).

  Elektrolit slui zasiena vodena otopina kadmij-sulfata (CdSO4).

  Tijekom duljeg vremena daje izuzetno konstantan napon (1,01865 V), te se njime koristi kao etalonom napona.

  Napon lanka ovisi o temperaturi.

  Primarni lanak - Westonov lanak

 • 181

  Primarni lanak - Leclanchov lanak Elektrolit je vlana smjesa salmijaka

  (N4HCl),

  Pozitivni pol - anoda je ugljeni tapi

  obloen prahom mangan-dioksida (MnO2),

  koji slui kao depolarizator.

  Negativni pol - katoda, je od cinka (Zn) i

  ujedno je i posuda.

  Napon lanka je 1,5 (V). Serijski spojena

  takva tri lanka, daju plosnatu bateriju od

  4,5 (V).

 • 182

  Primarni lanak - Alkalni lanak

  razlikuje se od Leclanchovog lanka samo po elektrolitu -kalijevoj luini

  Napon lanka je 1,5 V

  Moe se neprekidno prazniti jaim strujama

  Kapacitet u mAh vei i do 10 puta od Laclansheovog lanka

  Moe se dugo skladititi i podnosi niske temperature

 • 183

  Primarni lanak

  ivin oksid - cink lanak

  Malih dimenzija u obliku dugmeta

  Napon lanka je 1,35 i 1,4 V

  Moe se neprekidno prazniti jaim strujama

  Kapacitet cca 1100 mAh

  Moe se dugo skladititi i podnosi niske temperature otrovna iva

  Sluni aparati, kalkulatori, kamere...

 • 184

  Primarni lanak - Litijev lanak

  Najbolji primarni izvor energije

  Napon lanka je 3 V

  Veliki kapacitet

  Moe se dugo skladititi i podnosi niske temperature -40 +100

  EPIRB, SART, pace-maker

 • 185

  SEKUNDARNI KEMIJSKI

  IZVORI

 • 186

  Sekundarni kemijski izvori

  Sekundarni kemijski izvori elektrine struje ili akumulatori su obnovljivi izvori elektrine energije.

  Mogu se nakon pranjenja ponovo napuniti prikljuivanjem na ispravlja efikasnost punjenja.

  Broj ciklusa punjenja i panjenja moe biti vrlo velik (tisuu i vie puta)

 • 187

  Kemijski izvori elektrine struje - akumulatori

  1. Klasini akumulatori s tekuim elektrolitom

  - Olovni,

  - Srebreni (u kombinaciji s cinkom i s kadmijem),

  - elini,

  - Nikal kadmijev

  - Nikal - metalhidridni

  2. Gel ili VRLA (Valve Regulated Lead-Acid) akumulatori

  3. AGM (Absorbed Glass Mat) akumulatori

 • 188

  Klasini akumulatori s

  tekuim elektrolitom

 • 189

  Prednost:

  - Znaajno niu cijena,

  - manja teina,

  - maksimalna tolerancija napona punjenja,

  Mane:

  - montiraju se na plovilima jedino u vertikalnom poloaju,

  - mogunost curenja elektolita,

  - potrebna je stalna kontola i odravanje,

  - potrebna je ventilacija prostora,

  - manji broj ciklusa pranjenja i punjenja,

  - prosjeni vijek trajanja 2-3 godine,

  - mogu kratki spoj unutar olovnog akumulatora zbog olovnog

  sulfata koji se s vremenom taloi na dnu akumulatora.

  Klasini akumulatori s tekuim elektrolitom

 • 190

  Olovni akumulatori

  Anoda je olovni superoksid, a

  katoda olovo.

  Sumporna kiselina je elektrolit

  koji se razblauje destiliranom

  vodom.

  Napon koji daje takva elija je

  2V

 • 191

  Dok se akumulator prazni on predaje troilu

  elektrinu energiju , elektrina struja prolazi i

  kroz elektrolit.

  Nastaje slijedea kemijska reakcija:

  PbO Pb H SO PbSO PbSO H O2 2 4 4 4 22 2

  Pranjenjem akumulatora elektrode se po

  sastavu postupno izjednaavaju (sulfatiziraju) te

  napon postupno opada.

  Kada napon padne ispod 1,85 V, zabranjena je

  daljnja uporaba, jer bi to otealo/onemoguilo

  postupak punjenja.

  Olovni akumulatori - pranjenje

 • 192

  Panja!

  - Prilikom punjenja kroz epie elija izlazi tzv. plin praskavac

  opasnost eksplozija !!!!!.

  - U sluaju da kou dotakne elektrolit, potrebno je isprati to mjesto.

  Olovni akumulatori - punjenje

  4 4 2 2 2 42 2PbSO PbSO H O PbO Pb H SO

 • 193

  Olovni akumulatori krivulja punjenja i

  pranjenja

  Kapacitet akumulatora umnoak jakosti struje i vremena

  pranjenja [Ah].

  Akumulator koji ima 45 Ah moe davati struju od 45 A u vremenu

  od 1 sat ili naprimjer 15 A u vremenu od 3 sata.

  Gustoa kiseline pokazuje stanje napunjenosti akumulatora (bometri)

 • 194

  Manja osjetljivost na preoptereenje, vea trajnost i manja

  teina od olovnih

  elini ili alkalijski akumulatori

  2 6 2 2( ) 2 ( ) ( )Ni OH Fe Ni OH Fe OH

  Elektrolit alkalijskih ili elinih akumulatora je vodena otopina kalijeve luine (KOH), anoda je nikal(III)-hidroksid ili Ni2(OH)6,

  katoda eljezo, Fe

  Kemijski proces je reverzibilan, a elektrolit se uope ne mijenja.

  Napon po eliji 1,2 V (opseg napona 1,15V-1,8V)

 • 195

  Srebreni akumulatori

  Mala masa, obujam, neosjetljivost na temperature

  Elektrolit srebrnih akumulatora je vodena otopina kalijeve luine (KOH), anoda je od srebra, katoda cink.

  Kemijski proces je reverzibilan. Opseg napona 1-2,1 V

  2 2( )Ag Zn OH AgO Zn H O

  prazan pun

 • 196

  Gel ili VRLA

  (Valve Regulated

  Lead-Acid)

  akumulatori

  AGM (Absorbed

  Glass Mat)

  akumulatori

 • 197

  Gel akumulatori - nikal kadmij...

  Elektrolit je imobiliziran izmeu ploa u obliku elatinozne mase

 • 198

  Prednosti

  - nije potrebno nikakvo odravanje,

  - mogua je montaa u bilo kojem poloaju,

  - nema izlaenja plina praskavca prilikom punjenja,

  - ako su kleme izolirane mogu raditi pod vodom,

  - otporni su na vibracije i udarce,

  - stupanj samopranjenja je malen,

  - vijek trajanja 5-8 godina,

  - brzo se pune, a mogu se prazniti do 50% nominalnog kapaciteta,

  Nedostaci

  - duplo vea cijena od klasinog akumulatora,

  - potrebni posebni punjai, pa se na brodu teko obnavljaju.

  Gel akumulatori - nikal kadmij...

 • 199

  AGM akumulatori

  Elektolit je imobiliziran u staklenoj vuni

 • 200

  Prednosti:

  - tehnoloki najnapredniji,

  - dug vijek trajanja,

  - vrlo velik broj ciklusa punjanja i pranjenja,

  - niski stupanj samopranjenja,

  - nije potrebno odravanje,

  - moe raditi u razliitim poloajima,

  - nema plinova prilikom punjenja,

  - otporan na vibracije i udarce,

  Mane:

  - visoka cijena,

  - vrlo je osjetljiv na visinu napona punjenja,

  - izrauje se samo u nekoliko veliina.

  AGM akumulatori

 • 201

  Uporaba i smjetaj akumulatora na brodovima

  Akumulatori na brodu namijenjeni su za rasvjetu u nunosti, signalizaciju, telefoniju, rasvjetu u nunosti, dojavu poara, alarmna zvonca, pozivna zvonca, rezervne radioureaje, elektrine satove, itd. Najei napon baterija u uporabi je 24 V i 60 V.

  Na brodu se akumulatorijske baterije uvaju u posebnim prostorijama.

 • 202

  Uporaba i smjetaj akumulatora na brodovima

  Prostorije u kojima se uvaju akumulatori trebaju biti smjetene visoko na brodu, da u sluaju nesree mogu biti to dulje izvan vode, jer se njima u principu opskrbljuju elektrinom energijom ureaji za nunost.

  U tim prostorijama nuna je dobra provjetrenost, zbog plinova koji se oslobaaju, pod treba biti otporan na djelovanje kiselina i luina.

  U tim prostorijama sve elektrine naprave ili ureaji moraju imati protueksplozijsku zatitu

 • 203

  Toplinski i

  svjetlosni izvor

  istosmjerne

  elektrine

  energije

 • 204

  Toplinski izvori elektrine struje - termoelemenat

  Termoelementi (termoparovi) su naprave u kojima se toplinska energija pretvara u elektrinu.

  Dva vodia izraena od razliitih materijala, A i B, spojena su vrsto (zalemljena) na kraju 2. Slobodni su im krajevi, 1 i 3, povezani. Ako se spojno mjesto 2 zagrijava, u strujnom krugu e potei elektrina struja.

  Porast temperature uzrokuje poveanje difuzije elektrona iz jednog materijala u drugi

 • 205

  Svjetlosni izvori elektrine struje

  Svojstvo na temelju kojeg neki materijali (K, Na, Si, Rb, Cz, Se, Li, Cu2O, itd.) oslobaaju elektrone kada se obasjaju svjetlou, naziva se fotoelektricitet, a primjenjuje se za izradbu fotootpornika i fotoelemenata (fotogeneratorske elije).

  Postoje jo i solarne elije.

 • 206

  II KOLOKVIJ

 • 207

  MAGNETIZAM

 • 208

  Grci su prije 2500 g znali da neke vrste eljeza iskopane u

  Magneziji (dananja Tesalija) imaju osobinu privlaenja

  prema eljezu i legurama, niklu, kobaltu i jo nekim

  materijalima.

  To svojstvo privlaenja izraenije je na krajevima

  magneta.

  .

  Prirodni (permanentni) magneti

 • 209

  Krajevi magneta nazivaju se polovima. U sredini ravnog

  magneta nalazi se neutralna zona.

  Raznoimeni magnetski polovi se privlae, a istoimeni se

  odbijaju.

 • 210

  Magnetskim poljem naziva se prostor u kojem se opaaju

  magnetski uinci.

  Dva su temeljna magnetska uinka: mehanika sila i

  elektromagnetska indukcija.

  Magnetsko polje

 • 211

  Permanentni magnet

  Silnica je linija koja je zatvorena sama u sebe i pokazuje kako u

  pojedinoj toki prostora djeluje magnetska sila.

  Silnice izviru iz sjevernog magnetskog pola i ulaze u juni magnetski

  pol.

  Tangenta na silnicu pokazuje smjer magnetske sile.

  Gustoa magnetskih silnica na pojedinom mjestu je mjera veliine

  magnetske sile.

 • 212

  Zemljin magnetizam

  Blizu zemaljskih polova postoje magnetski polovi zemlje

  promjera cca 150 milja iji se poloaj vremenom mijenja.

 • 213

  Kut kojeg zatvaraju geografski meridijan i magnetska igla

  koja se moe slobodno vrtjeti u vodoravnoj ravnini naziva

  se magnetskom deklinacijom, a u navigaciji varijacijom.

  Varijacija je istona ili pozitivna kada se sjeverni pol

  magnetske igle otkloni istono od geografskog meridijana

  Kut kojeg zatvaraju vodoravna ravnina i magnetska igla

  koja se moe slobodno vrtjeti u okomitoj ravnini naziva se

  magnetskom inklinacijom ( na magnetskom polu je 90 a na

  magnetskom ekvatoru je 90 ).

  Magnetska deklinacija (u nautici varijacija) i inklinacija

 • 214

  Magnetski tok,

  Magnetska indukcija

 • 215

  Magnetski tok

  Skup silnica (linija) magnetskog polja kroz neku plohu

  naziva se magnetskim tokom .

  Magnetski tok je skalarna veliina. Jedinica magnetskog

  toka je Weber Wb = Vs.

 • 216

  Magnetska indukcija B

  Iznimno vana fizikalna veliina koja karakterizira

  magnetsko polje je gustoa magnetskog toka (mag.

  indukcija) B=/S predstavlja omjer magnetskog toka i povrine presjeka S kroz koji taj tok prolazi.

  Gustoa magnetskog toka je vektorska veliina. Jedinica

  gustoe magnetskog toka je Tesla Wb /m2.

 • 217 cosB S cos

  S S

  d B dS

  Homogeno i nehomogeno magnetsko polje

 • 218

  Elektromagnetizam

 • 219

  Bitan iskorak u prouavanju magnetskih pojava ostvario je Oersted otkriem da magnetska igla mijenja poloaj kada je u blizini vodia kojim protjee elektrina struja.

  1820. godine Ampre je dokazao da izmeu dva paralelna vodia kojima protjeu elektrine struje postoje mehanike sile.

  Elektromagnetizam

 • 220

  Magnetska uzbuda ili jakost magnetskog polja H

  U prostor oko vodia kroz koji prolazi struja djeluje magnetska uzbuda H - jakost magnetskog polja (koja se mjeri u A/m) i opada

  proporcijonalno kvadratu udaljenosti od vodia.

  Magnetska uzbuda H izaziva stvaranje magnetskog toka ( vei tok

  to je vei H i to je bolja provodnost mag. silnica u mediju )

  Magnetski tok , pa prema tome i magnetska indukcija B (gustoa

  silnica) ovisi o magnetskoj vodljivosti materijala oko vodia tkz.

  magnetskoj permeabilnosti.

 • 221

  Pravilo desne ruke za vodi

  Ako se palac desne ruke postavi u smjer protjecanja elektrine struje, savijeni ostali prsti desne ruke pokazuju smjer polja.

  Smjer vektora B (H jakost magnetskog polja) u nekoj toki odreen je tangentom u toj toki na silnicu magnetskog polja koja prolazi tom tokom.

 • 222

  Magnetsko polje zavoja

 • 223

  Svitak kojim protjee elektrina struja ponaa jednako kao permanentni magnet (elektromagnet).

  Magnetsko polje svitka

 • 224

  Pravilo desne ruke za svitak (zavojnicu)

  Ako se savinuti prsti desne ruke postavi u smjer protjecanja elektrine struje kroz svitak, palac pokazuje smjer odakle silnice izlaze smjer polja .

  B (magnetska indukcija) je najvea unutar svitka (najgue silnice)

 • 225

  TORUSNI SVITAK

 • 226

  ZAKON PROTJECANJA

  Magnetski napon zatvorene konture (Hdl) (cijele

  silnice ) jednak je magnetskom protjecanju =IN

  (magnetomotorna sila):

  1

  n

  i

  i

  H d I N I

  I N Az - magnetsko protjecanje ili magnetomotorna sila

 • 227

  Magnetska uzbuda ili jakost magnetskog polja (H) i magnetska indukcija (B) su povezane relacijama:

  B H T

  I N

  H Wb

  Jakost magnetskog polja i indukcija u torusu

  7

  0 4 10H

  m

  0 r

  magnetska permeabilnost

 • 228

  Ohmov zakon za magnetski krug

  m

  I NB S H S

  R

  S

  1m

  l AR

  S Vs H

  - magnetski otpor

  0 r

 • 229

  Torusni svitak analogija sa elektrinim krugom

  Magnetomotorna sila stvara magnetsku uzbudu H koja

  generira tok i indukciju B=H=/s, ija veliina ovisi o

  permeabilnosti medija .

  Magnetski

  napon

 • 230

  ELEKTROMAGNETSKA

  INDUKCIJA

 • 231

  Ukoliko imamo dva svitka tada:

  -prilikom ukljuivanja ili iskljuivanja toka istosmjerne

  elektrine struje u jednom svitku dolazi do pojave napona

  (induciranja elektromotornog napona) u drugom

  zatvorenom svitku koji se nalazi u blizini prvog svitka;

  -se pri promjeni poloaja jednog svitka u odnosu na

  poloaj drugoga svitka, kojim protjee istosmjerna

  elektrina struja, takoer inducira elektromotorni napon

  u prvom svitku.

  Elektromagnetska indukcija

 • 232

  Elektromagnetska indukcija

 • 233

  Iznos induciranog napona razmjeran brzini

  promjene magnetskog toka i broju zavoja svitka.

  Znaenje minusa objanjava se Lencovim

  zakonom: smjer induciranog napona uvijek je takav

  da se od tog napona stvorena struja svojim

  magnetskim uinkom protivi promjeni magnetskog

  toka uslijed kojeg je dolo do induciranog napona.

  de N

  dt

  Elektromagnetska indukcija

 • 234

  NAPON POMICANJA

  NAPON ROTACIJE

 • 235

  Napon pomicanja

  Vodi se giba po vodljivom okviru brzinom okomito u odnosu na

  magnetsko polje gustoe B. Naponom pomicanja dat je izrazom:

  de B v

  dt

  1( ) abcdt B S

  2( ) ( )abcdt dt B S l ds

  1 2d

 • 236

  Smjer induciranog napona

  Pravilo desne ruke:

  Ako se desna ruka postavi tako da silnice magnetskog polja upadaju na

  dlan ispruene desne ake i ako isprueni palac pokazuje smjer gibanja

  vodia, onda prsti pokazuju smjer induciranog napona.

 • 237

  Napon rotacije Do induciranog napona moe se doi i na nain da svitak

  rotira u homogenom magnetskom polju indukcije B. Takav

  napon naziva se naponom rotacije, a u biti to je naelo rada

  generatora izmjenine struje.

  t

  ( ) sine t N B S t

  ( )( )

  ( cos )

  d te t N

  dt

  dN B S tdt

 • 238

  Grafiki prikaz magnetskog toka i induciranog

  izmjeninog napona

  T period izmjeninog

  napona [s]

  f=1/T frekvencija (broj

  titraja u s [Hz]

 • 239

  SAMOINDUKCIJA

  MEUINDUKCIJA

 • 240

  Svitak sa magnetskom jezgrom posjeduje

  induktivitet

  2 2

  m

  N N SL H

  R l

 • 241

  Samoindukcija

  dt

  tdiLte

  )()(

  Pojava da se u istoj zavojnici (svitku) kojom protjee izmjenina elektrina struja inducira napon e(t), kao posljedica promjenjivog magnetskog toka (t), naziva se samoindukcija, a tako inducirani napon naziva se naponom samoindukcije.

 • 242

  Meuindukcija

  Pojava stvaranja napona u donjem

  svitku kao poslijedica promjenjivog

  magnetski toka u gornjem svitku koji

  obuhvaa i zavoje donjeg svitka naziva

  se meuindukcija.

  M1,2 - koeficijent meuindukcije (meuinduktivitet). Ukazuje na magnetsku

  povezanost prvog i drugog svitka.

  1 12 2 2

  ( )( )( )

  m

  N di td te t N N

  dt R dt

  dt

  tdiMte

  )()( 12,12

  1,2 1 2M L L

 • 243

  TRANSFORMATOR

 • 244

  Transformator statika je elektromagnetska

  naprava (elektrini stroj bez pokretnih dijelova)

  koji poveava ili sniava izmjenini napon na

  principu elektromagnetske indukcije.

  Pri tome se ne mijenja frekvencija struje. Pretvorba

  se vri uz vrlo mali utroak energije (toplina),

  Transformatori mogu biti energetski, regulacijski,

  mjerni, laboratorijski, autotransformatori i

  specijalni.

  Transformator

 • 245

  Jednofazni transformator

 • 246

  Jednofazni transformator

  Transformator se sastoji od dvije zavojnice (primar i sekundar) koje su elektriki izolirane, a povezane su magnetnim tokom.

  Magnetski tok prolazi kroz magnetsku jezgru (u nekim sluajevima i kroz zrak).

  2

  1

  2

  1

  N

  N

  U

  U

  1 2 1 2

  1 21 1 2 2

  2 1

  W W P P

  I NU I U I

  I N

  2. transf. jednadba 1. transf. jednadba

 • 247

  INDUKTIVITET U KRUGU

  ISTOSMJERNE STRUJE

 • 248

  Induktivitet u istosmjernom krugu

  Svaki svitak posjeduje induktivitet L koji se mjeri u [H]

 • 249

  Induktivitet u istosmjernom krugu

 • 250

  Energija magnetskog polja u induktivitetu

  Magnetska energija pohranjena u volumenu V

  dana je izrazom:

  Ta energija je element za proraun privlane sile

  elektromagneta.

  I

  m tditiLtW0

  )()()(2

  2

  1ILWm

  VHBWm 2

  1V

  BWm

  0

  2

  2

  1

 • 251

  SILE U MAGNETSKOM

  POLJU

 • 252

  Sila na vodi kojim protjee struja

  a nalazi se u magnetskom polju

  F B l I

  Pravilo lijeve ruke: Ako se lijeva ruka postavi tako da silnice magnetskog polja upadaju na

  dlan ispruene lijeve ake i ako isprueni prst pokazuju smjer struje,

  onda palac pokazuje smjer djelovanja sile.

 • 253

  Meusobno djelovanje ravnih vodia

  kojima protjeu elektrine struje

  121

  012

  a

  IIF

  1 22 0 2

  2

  I IF

  a

 • 254

  Sila na naboj u gibanju

  F Q v B

 • 255

  MAGNETSKA SVOJSTVA

  MATERIJALA

 • 256

  Magnetska svojstva materijala

  Magnetska svojstva

  materijala mogu se objasniti

  meudjelovanjem vanjskog

  polja i magnetskih dipola.

  Svaki kruei elektron moe

  se nadomjestiti ekvivalentnom

  malom strujnom petljom koja

  omeuje povrinu dS, a

  elektrina struja I petlje tee

  suprotno od smjera kruenja

  elektrona.

  m I n dS

  Magnetski moment petlje:

  vektor normale n

 • 257

  Magnetski materijali

  dijamagnetski

  -bizmut,zlato, bakar, srebro, germanij, silicij,

  grafit, aluminijev oksid, itd.

  -Silnice se ire kad prolaze kroz materijal, r>1

 • 258

  Feromagnetski materijali

  Magnetski momenti atoma grupirani su u magnetske domene (1015

  atoma). Unutar jedne domene magnetski su momenti, zbog jakog meudjelovanja, usmjereni uvijek u jednom pravcu (spontana magnetizacija).

  Bez narinutog vanjskog magnetskog polja magnetski momenti

  pojedinih domena proizvoljno su orijentirani pa je ukupna

  magnetiziranost materijala jednaka nuli.

  Sa narinutim vanjskim magnetskim poljem magnetski momenti

  pojedinih domena se orijentiraju u istom smijeru.

 • 259

  Krivulja magnetiziranja istosmjernom strujom torusnog

  svitka sa feromagnetskim materijalom

  OA podruje reverzibilnog pomaka domena, domene se vrate kada

  vanjskog polja nestane

  AB podruje ireverzibilnog pomaka domena (neke od domena

  trajno

  ostaju usmjerene u pravcu vanjskog polja i kada ono nestane)

  >B - podruje zasienja (sve domene trajno ostaju usmjerene u

  pravcu vanjskog polja)

 • 260

  Krivulja magnetiziranja izmjeninom strujom -Petlja

  histereze

  Remanentna indukcija

  Br je vrijednost za:

  Koercitivna jakost

  magnetskog polja

  (Koercitivna sila) Hc je

  vrijednost za :

  0H

  0B

 • 261

  Svaki feromagnetski materijal karakterizira Curieva

  feromagnetska temperatura Tcf.

  Porastom temperature, zbog termikog gibanja atoma

  oko ravnotenog poloaja, slabi magnetiziranost

  domena.

  Na temperaturama bliskim Tcf (eljezo 1043 C, kobalt

  1395 C , nikal 631 C) domene su razorene, a na jo

  viim temperaturama feromagnetski materijal ima

  svojstva paramagnetskog.

  Feromagnetski materijali i temperatura

 • 262

  Feromagnetski materijali se po obliku petlje histereze dijele na meke

  i tvrde.

  Meki su uske petlje histereze i male vrijednosti koercitivne jakosti

  magnetskog polja (Hc

 • 263

  Vrtlone struje

  Kad se masivni metalna jezgra nalazi u

  promjenjivom magnetskom polju u njoj e se

  inducirati vrtlone struje: male zatvorene

  strujne petlje unutar vodia, koje zagrijavaju

  jezgru !!!!

  Da bi se umanjila pojava vrtlonih struja

  jezgre se izrauju iz tankih limova koji su

  meusobno izolirani (jezgre transformatora). Na

  taj se nain tim strujnim petljama poveava

  put i otpor.

 • 264

  BRODSKI MAGNETIZAM

 • 265

  Brodski magnetizam

  Zemlja se moe zamisliti kao magnetski dipol ija je os pomaknuta od osi rotacije.

  Promatraju li se magnetske silnice u odnosu na povrinu Zemlje vidi se da e na nekoj proizvoljnoj poziciji silnice upadati u ravninu koja tangira zemljinu kuglu u toj toki pod nekim kutom .

  Vektor rezultantnog iznosa magnetske indukcije ili polja moe se rastaviti na vodoravnu i okomitu komponentu.

 • 266

  Na magnetskoj karti svijeta oznaene su linije istog iznosa magnetske indukcije. Nazivaju se ekviinducijskim ili izoindukcijskim linijama.

  Oko ekvinducijskih linija, uz odreenu toleranciju, postoje pojasevi iste vodoravne komponente (ekvihore) i okomite (ekviverte).

  Okomita komponenta je pod pravim kutom u odnosu na ravnu povrinu mora, a vodoravna ima otklon u odnosu na meridijan za kut deklinacije (varijacije) .

  Brodski magnetizam

 • 267

  Jakost vodoravne komponente mag. Polja [A/m]

 • 268

  Jakost vodoravne komponente mag. Polja [A/m]

  Kod Splita je intenzitet okomite komponente magnetskog

  polja Zemlje 38 T], a vodoravne 23 T]. Jadran se moe

  smatrati jednom magnetskom zonom s tolerancijom 2

  T] po okomitoj komponenti i 1,5 T] po vodoravnoj.

 • 269

  Ako se u homogenom magnetskom polju zemlje nae brod od feromagnetskog materijala, homogenost magnetskog polja e se poremetiti. Unutar feromagnetskog materijala se pod utjecajem magnetskog polja orijentiraju magnetski momenti te se ovakav magnetizam naziva inducirani brodski magnetizam.

  Brodski magnetizam

 • 270

  Intenzitet induciranog brodskog magnetizma mijenja se po sinusoidi kako brod mijenja kurs. Komponente magnetske indukcije takoer se mijenjaju ako brod posre ili se ljulja.

  Brodski magnetizam moe se iskoristiti za aktivaciju podvodnih mina u vojnim primjenama. Stoga se brodski magnetizam nadzire, a povremeno i kompenzira, tj. ponitava u posebnim stanicama za kompenzaciju.

  Brodski magnetizam

 • 271

  IZMJENINE STRUJE

 • 272

  Uvod u izmjenine struje

  Izmjenine struje su vremenski promjenljive

  struje kojima se pored jakosti mijenja i smjer.

  Od najveeg su interesa periodiki promjenljive

  izmjenine veliine.

 • 273

  Hz

  sTf

  11

  Uvod u izmjenine struje

  ( ) ( )f t f t u T

  Izmjenini napon se periodiki ponavlja

  Iznos izmjenine veliine u odreenom trenutku vremena

  naziva se trenutnom vrijednou izmjenine veliine

 • 274

  FAZORSKI PRIKAZ

  IZMJENINE STRUJE

 • 275

  Fazor Sinusne veliine mogu se osim kao

  funkcije vremena pokazati i

  vektorski (fazorski) esto puta

  zgodnije.

  Fazor rotira konstantnom brzinom

  u smjeru suprotno od kazaljke na

  satu. Projekcija fazora na okomitu

  os jednaka je sinusu kuta =t.

  Duina vektora jednaka je

  maksimalnoj vrijedmosti sinusne

  veliine

  Kut koji fazor zatvara sa

  horizontalnom osi u t=0 predstavlja

  fazni pomak.

 • 276

  Izmjenina struja kao funkcija vremena i kuta

  ( ) : sin :1

  ( ) sin

  m

  m

  i t I

  i t I

 • 277

  : : 2

  22

  2

  ( ) sinm

  t T

  tf t

  T

  radf

  s

  t

  i t I t

  Sinusoida kao funkcija

  vremena:

  Izmjenina struja kao funkcija vremena i kuta

  kruna frekvencija

 • 278

  1 1( ) sin ( )mi t I t 2 2( ) sin ( )mi t I t

  Fazni pomak

  0( ) sin ( )mi t I t

 • 279

  SREDNJA,

  SREDNJA ELEKTROLITSKA,

  EFEKTIVNA VRIJEDNOST

  IZMJENINE STRUJE

 • 280

  Srednja vrijednost izmjenine struje

  Srednja vrijednost izmjenine struje u vremenskom

  intervalu T definirana je izrazom:

  Za sinusoidalnu izmjeninu struju oigledno je da je

  srednja vrijednost jednaka nuli.

  T

  sr dttiT

  I0

  )(1

 • 281

  Elektrolitska srednja vrijednost izmjenine struje

  Elektrolitska srednja vrijednost izmjenine struje u

  vremenskom intervalu T definirana je izrazom:

  Za sinusoidalnu izmjeninu struju elektrolitska srednja

  vrijednost jednaka je

  T

  el dttiT

  I0

  )(1

  20,637el m mI I I

 • 282

  Efektivna vrijednost izmjenine struje (RMS

  value)

  Efektivna vrijednost izmjenine struje odgovara onoj vrijednosti konstantne istosmjerne struje I koja na otporniku otpornosti R

  proizvede istu koliinu topline kao ta izmjenina struja u istom

  vremenu na istom otporniku

  Za sinusoidalnu izmjeninu struju efektivna vrijednost jednaka je

  2

  0

  1( )

  T

  efI i t dtT

  0,707ef mI I

 • 283

  OMJERNI FAKTORI

 • 284

  Omjerni faktori

  Najee se mjere efektivne vrijednosti sinusne izmjenine

  struje.

  Instrumenti koji mjere efektivnu vrijednost su jako skupi.

  Zbog toga se izrauju jeftini mjerni instrumenti koji mjere

  elektrolitsku srednju vrijednost koju je lako izmjeriti, te se

  tako dobivena vrijednost pomnoi sa omjernim faktorom

  (faktorom oblika) da se dobije efektivna vrijednost.

  Omjerni faktori su:

  faktor oblika,

  tjemeni faktor,

  srednji faktor

 • 285

  Faktor oblika

  Faktor oblika je omjer efektivne i elektrolitske srednje vrijednosti izmjenine veliine.

  Za sinusni valni oblik:

  11,1222

  2

  m

  m

  I

  I

 • 286

  Tjemeni faktor

  Tjemeni faktorje omjer maksimalne i efektivne vrijednosti izmjenine veliine.

  Za sinusni valni oblik:

  414,12

  2

  m

  m

  I

  I

 • 287

  Srednji faktor

  Srednji faktor je omjer elektrolitske srednje i maksimalne vrijednosti izmjenine veliine.

  Za sinusni valni oblik:

  637,02

  2

  m

  m

  I

  I

 • 288

  POJEDINANA

  OPTEREENJA IZVORA

  IZMJENINE STRUJE

 • 289

  radno (djelatno) optereenje izmjeninog

  strujnog kruga;

  induktivno optereenje izmjeninog strujnog

  kruga;

  kapacitivno optereenje izmjeninog strujnog

  kruga.

  Optereenja u izmjeninom strujnom krugu

 • 290

  RADNO OPTEREENJE

 • 291

  Radno optereenje

  Pod radnim optereenjem podrazumjeva se optereenje

  koji ne stvara ni magnetsko ni elektrostatsko polje, ve

  samo otporno (omsko) optereenje.

  Idealno radno optereenje ne postoji, ali za niske

  frekvencije takvim optereenjem mogu se smatrati:

  arulje, grijai otpornici.

 • 292

  tUtu m sin)(

  tItR

  U

  R

  tuti m

  m sinsin)(

  )(

  000

  Radno optereenje

 • 293

  INDUKTIVNO

  OPTEREENJE

 • 294

  Induktivno optereenje

  Pod induktivnim optereenjem podrazumijeva se

  optereenje koji stvara magnetsko polje.

  Induktivnim optereenjem mogu se smatrati zavojnice

  bez i sa magnetskom jezgrom, releji, elektromotori,

  transformatori ...

 • 295

  tUtu m sin)(

  Induktivno optereenje

  )2

  sin()(

  tIti m

  000 90)90(0 iu

 • 296

  Induktivni otpor u izmjeninom strujnom krugu

  A

  V

  A

  Vs

  sHHzLfLX L

  12

  Poveanjem frekvencije poveava se i induktivni otpor

 • 297

  KAPACITIVNO

  OPTEREENJE

 • 298

  Kapacitivno optereenje

  Pod kapacitivnim optereenjem podrazumjeva se

  optereenje koji stvara kapacitivno polje.

  Kapacitivnim optereenjem mogu se smatrati

  kondenazatori, flourescentne lampe, ali i elektrini strojevi

  u posebnim reimima rada

 • 299

  tUtu m sin)(

  Kapacitivno optereenje

  ( ) sin( )2

  mi t I t

  0 0 00 (90 ) 90u i

 • 300

  Kapacitivni otpor u izmjeninom strujnom krugu

  Poveanjem frekvencije smanjuje i kapacitivni otpor

  A

  V

  V

  As

  s

  CfCX C 1

  1

  2

  11

 • 301

  Fazorski prikaz otpora u izmjeninom strujnom krugu

  Otpor u izmjeninom strujnom krugu koji se sastoji od radnog

  optereenja i/ili induktivnog te kapacitivnog otpora naziva se

  impendancija Z.

 • 302

  SPOJEVI RAZLIITIH

  OTPORA U IZMJENINIM

  MREAMA-IMPENDANCIJA

 • 303

  Serijski spoj radnog i induktivnog otpora

  UR

  ULU

  I

  Vektorski dijagram Trokut impendancije

  LXarctgR

  2 2

  LZ R X

  0 00 90

  ( )

  R L

  L

  U U U

  I R X

  I Z

  LZ R X

  2LX f L

 • 304

  Serijski spoj radnog i kapacitivnog otpora

  Vektorski dijagram Trokut impendancije

  CXarctgR

  2 2( )CZ R X

  0 090 0

  ( )

  R C

  C

  U U U

  I R X

  I Z

  CZ R X

  1

  2CX

  f C

 • 305

  Serijski spoj radnog, induktivnog i kapacitivnog otpora

  ( )

  R L C

  L C

  U U U U

  I R X X

  I Z

  CL XX CL XX CL XX

  L CX XarctgR

  22 )( CL XXRZ RZ

  00

 • 306

  Paralelni spoj radnog, induktivnog i kapacitivnog otpora

  ( )

  R L C

  L C

  I I I I

  U G B B

  I Y

  22 )( LC BBGYY

  Admitancija

  Susceptancija

  1 1

  2L

  L

  BX f L

  12C

  C

  B f CX

  1GR

  Trokut vodljivosti

 • 307

  SNAGA IZMJENINE STRUJE

 • 308

  Snaga na radnom troilu

  tUtu m sin)(

  ( ) ( ) ( ) ( sin ) ( sin )m mp t u t i t U t I t

  ( ) (1 cos2 )ef efp t U I t

  Radna snaga se troi na potroau

 • 309

  Snaga na induktivnom troilu

  tUtu m sin)(

  ( ) ( ) ( ) ( sin ) ( sin( )2

  m mp t u t i t U t I t

  ( ) sin 2ef efp t U I t

  Induktivna jalova snaga titra izmeu troila i izvora

  Snaga se ne troi na potroau

 • 310

  Snaga na kapacitivnom troilu

  tUtu m sin)(

  ( ) ( ) ( ) ( sin ) ( sin( ))2

  m mp t u t i t U t I t

  ( ) sin 2ef efp t U I t

  Kapacitivna jalova snaga titra izmeu troila i izvora

  Snaga se ne troi na potroau

 • 311

  SNAGA NA RADNO

  INDUKTIVNOM TROILU

  ( ELEKTRINI MOTOR)

 • 312

  Snaga na radno - induktivnom troilu

  tUtu m sin)( )sin()( tIti m

  )sin(sin)()()( tItUtitutp mm

  ( ) 2 sin sin( )ef efp t U I t t

  ( ) cos cos(2 )ef efp t U I t

 • 313

  Snaga radno induktivnog tereta je periodika i harmonika funkcija, ali

  dvostruke frekvencije (2) u odnosu na frekvenciju napona i struje ().

  Funkcija snage oscilira oko osi paralelne s osi apscisa, a koja je za iznos

  UefIefcos udaljena od apscise.

  Jedan dio snage je konstantan i iznosi UefIefcos , a drugi oscilira oko konstantne vrijednosti po zakonu UefIefsin

  Snaga na radno - induktivnom troilu

 • 314

  cosef efP U I W

  ef efS U I VA

  sinef efQ U I VAR

  Trokut snage na radno - induktivnom troilu

  U izmjeninom strujnom krugu razlikujemo:

  Prividnu snagu S

  Radnu snagu P

  Jalovu snagu Q

 • 315

  Umnoak efektivnih vrijednosti napona i struje sa cos (faktorom snage) u nekom vremenu predstavlja korisni rad

  kojeg moe obaviti energija izmjenine struje i naziva se

  radna (djelatna ili aktivna) snaga.

  Cilj je postii vei faktor snage, jer je tad i djelatna snaga na

  troilu vea. Maksimalni faktor snage je 1 i tada je = 0.

  Umnoak efektivnih vrijednosti napona i struje predstavlja

  prividnu snagu:

  Jalova ili reaktivna snaga karakterizira osciliranje energije

  izmeu izvora i troila odreena je izrazom:

  cosef efP U I W

  ef efS U I VA

  sinQ U I VAR

  Prividna, radna i jalova snaga

 • 316

  KOMPENZACIJA FAKTORA

  SNAGE

 • 317

  Kompenzacija faktora snage

  Elektrinim strojevi (generatori, motori, transformatori) uglavnom

  induktivnog karaktera zbog velikog broja svitaka, pa im je lo faktor

  snage.

  Faktor snage se moe popraviti dodavanjem u strujni krug

  kondenzatora ili baterija kondenzatora na strani troila. Na taj

  nain jalova snaga ne titra izmeu induktiviteta i izvora nego

  izmeu indukiviteta i kondenzatora. rastereenje prenosnog voda.

 • 318

  Vrste kompenzacije

 • 319

  PRILAGOENJE SNAGE

 • 320

  Za zadani izmjenini izvor srednja snaga isporuena troilu bit e maksimalna ako su reaktivni otpori izvora i troila jednakih iznosa, ali suprotnog karaktera (induktivni kapacitivni ili obrnuto).

  Kod prilagoenja je iskoristivost svega 50%, pa se prilagoenje koristi samo u elektronici, telekomunikacijama i radiokomunikacijama, a ne i u elektroenergetskim mreama.

  Za serijski spoj troila i naponskog izvora vrijedi:

  Zt = Zi*

  Pmax=U2/4Rt

  Teorem o o prilagoenju

 • 321

  Primjer prilagoenja radio-prijemnika

  a radX X 0,5

 • 322

  TITRAJNI KRUG I

  REZONANCIJA

 • 323

  Napon i struja kondenzatora

  Neprigueni titrajni krug idealan sluaj

  Prebacivanjem sklopke nakon nabijanja kondenzatora,

  nastaju nepriguene oscilacije elektrine energije

  (kondenzator) i magnetske energije (zavojnica) na

  rezonantnoj frekvenciji .

  Nema disipacije energije pa oscilacije traju beskonano

  dugo.

  CLf r

  2

  1

 • 324

  Napon i struja kondenzatora

  Prigueni titrajni krug realni sluaj

  Prebacivanjem sklopke nakon nabijanja kondenzatora,

  nastaju priguene oscilacije elektrine energije

  (kondenzator) i magnetske energije (zavojnica) na

  rezonantnoj frekvenciji .

  Energija se rasipa na otporniku R pa oscilacije ubrzo

  nestaju. u izvoru elektromagnetskih valova (u odailjau

  se sklopka neprestano prebacuje da bi se dobile nepriguene

  oscilacije !! ). Na visokim frekvencijama nastaje EM val.

 • 325

  Rezonancija

  Rezonancija je pojava koja se javlja u sluajevima kada se frekvencija prinudnih oscilacija (vanjskog izvora) poklapa s frekvencijom vlastitih oscilacija. Posljedice razonancije u mehanikim sustavima su vibracije (brod, automobil, vlak, visoki C pucanje ae, ruenje drvenog mosta stupanjem).

  U elektroenergetskim sustavima zbog rezonancije nastaju nagli porasti napona koji oteuju elektrine strojeve. U elektronikim komunikacijskim sustavima se koristi npr. za izdvajanje eljene prijemne stanice i selektivno pojaanje neke frekvencije.

  Elektrini krug u rezonanciji djeluje kao isto djelatno troilo, jer se reaktivne (jalove) komponente ponitavaju.

 • 326

  Serijska (naponska) rezonancija

  ( )

  L C

  L C

  L C

  Z R X X

  R jX jX

  R j X X

  0 CL XX

  CL

  r

  r

  1

  CLf r

  2

  1

 • 327

  Na rezonantnoj frekvenciji apsolutni iznosi induktivnog i kapacitivnog otpora su jednaki, a kako su suprotnog predznaka, meusobno se ponitavaju.

  Na rezonantnoj frekvenciji cijeli krug djeluje kao isto omski otpor. Struja i napon su u fazi, tj. fazni kut je jednak nuli.

  Rezonanciju se moe postii promjenom frekvencije, kapaciteta ili induktiviteta. U rezonanciji je struja maksimalna, jer je rezonanti otpor minimalan!

  Serijska (naponska) rezonancija

 • 328

  Dobrota i priguenje

  Dobrotom strujnog kruga definiraju se rezonantna svojstva tog kruga.

  Dobrotom strujnog kruga Q naziva se omjer napona na induktivnom (ili kapacitivnom) otporu pri rezonantnoj frekvenciji i napona izvora:

  Priguenjem strujnog kruga d naziva se reciprona vrijednost dobrote strujnog kruga. U krugu s veim priguenjem bre prestaju slobodne oscilacije.

  C

  L

  RU

  U

  U

  UQ CL

  1

  L

  CR

  Qd

  1

 • 329

  TROFAZNI IZMJENINI

  SUSTAV

 • 330

  Najjednostavniji je jednofazni sustav.

  Spajanjem dva jednofazna sustava, moe

  se dobiti dvofazni sustav, s tri trofazni,

  itd.

  Dananji generatori izmjenine struje su

  iskljuivo trofazni izmjenini generatori.

  Jednofazni i trofazni sustav

 • 331

  Prednosti trofaznog sustava nad jednofaznim

  omoguavanje ekonominijeg prijenosa elektrine energije, s manjim gubicima i utedom materijala za vodove;

  Trofazni sustav omoguuje generiranje okretnog magnetskog polja, na kojem se temelji rad veine rotacijskih strojeva (24 MW sinkroni propulzijski motor)

  Napon izmjenine struje se moe lako transformirati na vei. Visoki napon se koristi za prijenos veih snaga i pogon velikih elektrinih motora

  trenutna snaga simetrinog trofaznog troila je konstantna bez obzira na vrstu spoja;

  trofazni ureaji su robustni i ekonomini.

 • 332

  Princip generiranja jednofaznog napona

  Permanentni magnet rotira (rotor), a zavojnica miruje (stator)

 • 333

  Princip generiranja trofaznog napona

  Zavojnice su geometrijski pomaknute za 120

 • 334

  Jednadbe trofaznog napona

  1 max

  2 max

  3 max max

  ( ) sin

  ( ) sin( 120 )

  ( ) sin( 240 ) sin( 120 )

  u t U t

  u t U t

  u t U t U t

 • 335

  SPOJEVI IZVORA I

  TROILA U TROFAZNOM

  SUSTAVU

 • 336

  Spoj izvora ili troila u zvijezdu

  Dobije se spajanjem krajeva svakog statorskog namotaja

  generatora meusobno u zajedniku toku nul toka

  3L FU U L FI I

 • 337

  Spoj izvora ili troila u trokut

  Dobije se spajanjem krajeva prvog namota generatora na poetak

  drugoga, zatim kraja drugoga na poetak treega i kraja treega na

  poetak prvoga .

  3L FI I L FU U

 • 338

  SPOJEVI IZVORA I

  TROILA TROFAZNOG

  SUSTAVA

 • 339

  Zvijezda zvijezda spoj

  Ako su troila simetrina

  nul vod nije ni potreban

  Ako su troila nesimetrina

  tee struja kroz nul vod

 • 340

  Zvijezda zvijezda spoj bez nul vodia

  Povratni vodi nije potreban ako je troilo simetrino

  jednaki otpori u sve tri faze

 • 341

  Zvijezda trokut spoj bez nul vodia

  Mogue su i druge kombinacije spojeva

 • 342

  Spajan