of 199 /199
OBRAZOVNI PROGRAM BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR

BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR - cso.edu.me CSOa/Obrazovni programi/Obrazovni... · - Obrazlaže osnove crtanja u programskom paketu »Auto Cad« - Razlikuje frontalnu, ptičju i žablju

 • Author
  phamnga

 • View
  235

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of BRODOMAŠINSKI TEHNIČAR - cso.edu.me CSOa/Obrazovni programi/Obrazovni... · - Obrazlaže osnove...

 • OBRAZOVNI PROGRAM

  BRODOMAINSKI TEHNIAR

 • 2

  SADRAJ: OPTI DIO ......................................................................................................... 3 1. NAZIV PROGRAMA: BRODOMAINSKI TEHNIAR ........................................................ 3 2. NASTAVNI PLAN .............................................................................................. 3 POSEBNI DIO ...................................................................................................... 5 1. PREDMETNI PROGRAMI ...................................................................................... 5 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI ............................................................................ 5 1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI ....................................................................... 6 1.2.1. TEHNIKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM .............................................. 6 1.2.2. TEHNOLOGIJA MATERIJALA ......................................................................... 11 1.2.3. OSNOVE TEORIJE BRODA ............................................................................ 17 1.2.4. TEHNIKA MEHANIKA................................................................................. 24 1.2.5. POMORSKO PRAVO .................................................................................... 33 1.2.6. TERMODINAMIKA ...................................................................................... 37 1.2.7. MAINSKI ELEMENTI .................................................................................. 42 1.2.8. SOCIJALNA PSIHOLOGIJA POMORACA ............................................................. 47 1.2.9. MEDICINA ZA POMORCE .............................................................................. 55 1.2.10. HIDRAULIKA I PNEUMATIKA........................................................................ 63 1.2.11. BRODSKA ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA .................................................. 68 1.2.12. BRODSKE POMONE MAINE I UREAJI ......................................................... 77 1.2.13. BRODSKI KOTLOVI I PARNE MAINE .............................................................. 88 1.2.14. BRODSKI MOTORI .................................................................................... 96 1.2.15. AUTOMATIZACIJA BRODSKOG SISTEMA ........................................................ 107 1.2.16. SIGURNOST NA MORU .............................................................................. 111 1.2.17. PRAKTINA NASTAVA .............................................................................. 116 1.3. IZBORNI PREDMETI ..................................................................................... 136 1.3.1. RADIONIKA PRAKSA ................................................................................ 136 1.3.2. BRODSKI SISTEMI ..................................................................................... 141 1.3.3. ENGLESKI JEZIK ZA POMORCE ..................................................................... 149 1.3.4. ITALIJANSKI JEZIK ................................................................................... 162 2. STRUNI RAD ............................................................................................... 170 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUNO-TEORIJSKI DIO ISPITA .......................................... 170 2.1.1. BRODSKE POMONE MAINE I UREAJI .......................................................... 170 2.1.2. BRODSKI KOTLOVI I PARNE MAINE ............................................................... 173 2.1.3. BRODSKI MOTORI ..................................................................................... 176 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUNI RAD ................................................................. 179 2.2.1. BRODSKE POMONE MAINE I UREAJI .......................................................... 179 2.2.2. BRODSKI KOTLOVI I PARNE MASINE ............................................................... 183 2.2.3. BRODSKI MOTORI ..................................................................................... 187 2.2.4. BRODSKA ELEKTROTEHNIKA ....................................................................... 191 3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA ........................................................ 193 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA ........................... 194 5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ............................... 194 6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH ................................ 194 7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA ................................ 194 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .................................... 196 8.1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .......................... 196 9. PROFESIONALNA PRAKSA ................................................................................ 197 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI ................................................................................ 197 11. SPISAK UESNIKA KOJI SU UESTVOVALI U IZRADI OBRAZOVNOG PROGRAMA .............. 198

 • 3

  OPTI DIO 1. Naziv programa: BRODOMAINSKI TEHNIAR 2. Nastavni plan

  Redni broj

  Nastavni predmeti grupe predmeta

  I II III IV Ukupno

  sed. god. sed. god. sed. god. sed. god. A Opteobrazovni predmeti 1. Maternji jezik i knjievnost 3 108 3 108 3 108 3 99 423 2. Matematika 3 108 3 108 3 108 3 99 423 3. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282 4. Informatika 2 72 72 5. Fiziko vaspitanje 2 72 2 72 2 72 2 66 282 Drutvena grupa predmeta

  1. Istorija 2 72 72 2. Geografija 2 72 72 3. Sociologija 2 72 72 Prirodna grupa predmeta

  1. Fizika 2 72 2 72 144 UKUPNO A 18 648 14 504 10 360 10 330 1842

  B Struno- teorijski predmeti

  1. Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2 72 72

  2. Tehnologija materijala 2 72 72 3. Osnove teorije broda 2 72 1 36 108 4. Tehnika mehanika 2 72 2 72 144 5. Pomorsko pravo 1 36 36 6. Termodinamika 3 108 108 7. Mainski elementi 3 108 108

  8. Socijalna psihologija pomoraca 2 72 72

  9. Medicina za pomorce 1 36 36 10. Hidraulika i pneumatika 2 72 72

  11. Brodska elektrotehnika i elektronika 2 72 2 66 138

  12. Brodske pomone maine i ureaji 2 72 2 66 138

  13. Brodski kotlovi i parne maine 2 72 2 66 138

  14. Brodski motori 2 72 3 99 171

  15. Automatizacija brodskog sistema 2 66 66

  16. Sigurnost na moru 2 66 66 UKUPNO B 8 288 10 360 13 468 13 429 1545

  C Praktina nastava 3 108 4 144 4 144 4 132 528 D Slobodne aktivnosti 1 36 1 36 1 36 1 33 141 E Izborna nastava 2 72 2 72 4 144 4 132 420 1. Radionika praksa 1 36 1 36 72 2. Brodski sistemi 2 72 2 66 138 3. Engleski jezik za pomorce 1 36 1 36 2 72 2 66 210 4. Italijanski jezik 2 72 2 72 2 72 2 66 282 F Profesionalna praksa 10 dana 10 dana 10 dana 30 dana G Sedmini broj asova 32 31 32 32 H Broj radnih sedmica 36 36 36 33 141

  Ukupno (A+B+C+D+E) = 4476

 • 4

  3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Sticanje znanja o razliitim vrstama brodskih pogona; - Sticanje znanja i ovladavanje vjetinama rukovanja i odravanja brodskog

  mainskog kompleksa; - Sticanje znanja o materijalima, sklopovima, mainama i ureajima na brodu; - Sticanje znanja o proizvodnji na brodu; - Ovladavanje vjetinama u radu alatima, materijalima, komponentama,

  istrumentima, mainama i ureajima; - Ovladavanje vjetinama za preventivno i plansko odravanje brodskih maina i

  ureaja; - Osposobljavanje za strau u mainskom kompleksu; - Osposobljavanje za voenje brodske administracije; - Osposobljavanje za primjenu mjera zatite na radu; - Razvijanje ekoloke svijesti i osposobljavanje za primjenu mjera zatite okoline; - Ovldavanje vjetinama upotrebe protivpoarnih sredstava; - ovldavanje vjetinama upotrebe sredstava za spaavanje; - Ovladavanje komunikacijom i upotrebom strune terminologije na engleskom

  jeziku; - Sticanje znanja o medicinskoj brizi o ljudima na brodu i ovladavanje vjetinama

  pruanja prve pomoi; - Sticanje znanja i ovladavanje primjenom informatikih tehnologija u radu; - Razvijanje sposobnosti za nenasilnu komunikaciju i tolerantan odnos prema

  drugima; - Razvijanje radnih navika i odgovornosti prema radnim zadacima. 4. Uslovi za upis, odnosno ukljuivanje u program za obrazovanje odraslih - Za upis u obrazovni program Brodomainski tehniar, mogu se prijaviti kandidati: - koji su zavrili osnovnu kolu i nijesu stariji od 17 godina. Izuzetno, u kolu se

  mogu upisati lica do 18-te godine starosti, uz odobrenje Nastavnikog vijea kole,

  - koji posjeduju ljekarsko uvjerenje, - koji su u toku svog osnovnog kolovanja izuavali engleski jezik kao prvi strani

  jezik. - Ako se za upis prijavi vei broj kandidata od broja traenog konkursom, upis se

  vri prema Pravilniku o vrednovanju kriterijuma za upis uenika u strunu kolu, koji donosi Ministarstvo prosvjete i nauke.

  - Lica koja su napunila 18 godina ukljuuju se u program za obrazovanje odraslih. 5. Trajanje obrazovanja - Obrazovanje po obrazovnom programu Brodomainski tehniar traje 4 godine. 6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju uenici napreduju u vii razred ako su iz svih predmeta

  tekue godine postigli pozitivnu ocjenu, priloili ovjeren dnevnik profesionalne prakse i obavljena profesionalna praksa.

  - Lica koja su zavrila dvogodinju strunu kolu mogu se upisati u drugi ili trei razred s obzirom na vrstu programa prethodnog obrazovanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita.

  - Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvoenje obrazovnog programa za odrasle - koji donosi kola.

  7. Obrazovanje koje se stie - Zavretkom obrazovnog programa uenik stie srednje struno obrazovanje u etvorogodinjem trajanju - BRODOMAINSKI TEHNIAR.

 • 5

  POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIEVNOST 1.1.2. MATEMATIKA 1.1.3. ENGLESKI JEZIK 1.1.4. INFORMATIKA 1.1.5. FIZIKO VASPITANJE 1.1.6. ISTORIJA 1.1.7. GEOGRAFIJA 1.1.8. SOCIOLOGIJA 1.1.9. FIZIKA Napomena: Katalozi opteobrazovnih programa su u nadlenosti Zavoda za kolstvo.

 • 6

  1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI 1.2.1. TEHNIKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM 1. Naziv predmeta: TEHNIKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 48 24 72 II III IV

  Ukupno 48 24 72 3. Opti ciljevi nastave - Razvijajanje smisla za tanost, preciznost, estetiku i urednost u rjeavanju raznih

  zadataka i stvaranju navika za planski, organizovani i samostalni rad; - Upoznavanje sa pravilima, standardima i simbolima koji se upotrebljavaju u

  tehnikom crtanju; - itanje i razumijevanje tehnikih crtea, uputstava i propisa, ema i tehnike

  dokumentacije; - Upoznavanje sa geometrijskim crtanjem; - Konstruisanje osnovnih geometrijskih konstrukcija; - Poznavanje pojma i vrsta projekcija; - Potovanje standarda tehnikog crtanja; - Crtanje jednostavnih radionikih crtea mainskih elemenata; - Skiciranje prostijih sklopova; - Shvatanje funkcionalne meuzavisnosti elemenata, sklopova i mehanizama; - Razvijanje osjeaja odgovornosti i preciznosti u radu; - Ovladavanje strunom terminologijom.

 • 7

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Uvod u tehniko crtanje - Navodi znaaj

  tehnikog crtanja - Upoznaje materijal

  i pribor za tehniko crtanje, vrste tehnikih crtea, kao i formate i mjerila tehnikih crtea

  - Upoznaje zaglavlja i sastavnice

  - Uporeuje tehniki crte sa crteima, slikama i fotografijama

  - Koristi materijal i pribor za tehniko crtanje

  - Razlikuje vrste tehnikih crtea

  - Razlikuje primjenu zaglavlja i sastavnica

  - Crta zaglavlja i sastavnice

  - Razvija osjeaj za red i urednost

  - Razvrstavanje razliitih vrsta crtea

  Standardi i standardizacija - Obrazlae pojam i

  znaaj standarda i standardizacije

  - Poznaje znaaj standarda za razvoj tehnike

  - Poznaje primjenu standarda u tehnikom crtanju

  - Razvija tehniku kulturu

  Vrste linija - Obrazlae i

  demonstrira crtanje linija koje se koriste u tehnikom crtanju

  - Navodi primjenu linija u tehnikom crtanju

  - Crta linije pomou programa Auto Cad

  - Razlikuje vrste linija

  - Poznaje primjenu pojedinih linija

  - Razvija osjeaj za red i urednost

  - Razvija osjeaj preciznosti

  Vjebe: - Primjena linija na

  primjerima - Crtanje linija na

  raunaru - Auto Cad

  - Grafiki rad I

  Geometrijske konstrukcije - Navodi osnovne

  geometrijske konstrukcije

  - Crta konstrukcije pravilnih poligona

  - Crta konstrukcije krivih linija

  - Crta paralelne i normalne prave

  - Crta simetrale dui i uglova

  - Dijeli du na n-jednakih djelova

  - Konstruie spoljanje i unutranje tangente

  - Konstruie pravilne poligone: trougao, kvadrat, petougao, estougao,

  - Razvija osjeaj preciznosti

  - Razvija sposobnost komuniciranja

  Vjebe: - Crtanje poligona

 • 8

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik sedmougao, osmougao, devetougao i desetougao

  - Poznaje postupak konstrukcije krivih linija: elipsu, hiperbolu, Arhimedovu spiralu

  Osnove nacrtne geometrije - Obrazlae pojam i

  osnovne elemente projektovanja

  - Objanjava pojam projekcijske ravni, kvadranata, oktanata aksonometrije

  - Obrazlae osnove crtanja u programskom paketu Auto Cad

  - Razlikuje frontalnu, ptiju i ablju perspektivu

  - Razlikuje koso i ortogonalno projiciranje

  - Crta projekcije take na jednu, dvije i tri ravni

  - Crta jednostavne elemente u ortogonalnoj projekciji

  - Razlikuje prednosti i nedostatke pojedinih naina prikazivanja tijela

  - Poznaje projekcije u programskom paketu Auto Cad

  - Razvija sposobnost komuniciranja

  - Razvija tehniku kulturu

  - Razvija analitiko miljenje

  Vjebe: - Crtanje projekcija

  na osnovu izometrijskog izgleda

  - Crtanje na raunaru Auto Cad

  Presjeci - Obrazlae pojam,

  vrste i oznaavanje presjeka

  - Obrazlae karakteristike crtanja presjeka u programskom paketu Auto Cad

  - Razlikuje uzduni, popreni, puni, polovini, djelimini, okrenuti i zaokrenuti presjek

  - Poznaje oznaene presjeke na crteu

  - Razlikuje porcedure izrade presjeka u programskom paketu Auto Cad

  - Razvija osjeaj preciznosti

  - Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada

  - Sheme djelova opreme na brodu sa presjecima

  - Crtanje presjeka na raunaru Auto Cad

  Kotiranje - Obrazlae naela

  kotiranja i elemente kota

  - Kotira na primjerima

  - Definie tolerancije

  - ita kotirane veliine sa crtea

  - Kotira i oznaava vrijednosti kota na crteu

  - Ispisuje

  - Razvija osjeaj preciznosti

  - Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada

  - Radioniki i sklopni crtei mainskih elemenata brodskih ureaja

  - Uvjebavanje kotiranja na

 • 9

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik i kvalitet obrade

  - Definie oznake za unoenje tolerancija i kvaliteta obrade

  - Objanjava tolerancije i kvalitete obrade na crteu

  - Kotira pomou programa Auto Cad

  tolerancije duina i kvalitet obrade povrina

  - Poznaje postupak kotiranje pomou programa Auto Cad

  raunaru pomou programa Auto Cad

  - Grafiki rad II

  Tehniki crtei - Objanjava skicu - Obrazlae

  radioniki i sklopni crte

  - Objanjava radioniki i sklopni crte

  - Crta skice jednostavnijih elemenata

  - ita kataloge - ita radioniki

  crte - ita sklopni crte

  - Razvija osjeaj preciznosti

  - Razvija osjeaj za red i urednost

  Vjebe: - Brodski ureaji na

  crteu - Grafiki rad III

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - D. orevi, . Papi: Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom, Zavod za

  udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006. - . Koludrovi: Tehniko crtanje u slici s osnovnim vjebama, (prirunik za

  tehniko crtanje), Nauna knjiga, Beograd, 1985. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Programski paket Auto Cad; - A/V sredstva; - Grafoskop; - Video projektor; - Stolovi sa odgovarajuim priborom za crtanje. Za 20% nastave koristi se raunarska uionica sa 15 raunara (2 uenika po raunaru). 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenike - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Grafiki radovi, na kraju II i IV klasifikacionog perioda ocjenjuju se grafiki

  radovi; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

  dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine.

 • 10

  9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer mainstva; - Diplomirani inenjer brodomainstva.

  10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Prikazivanje mainskih

  elemenata - Mainski elementi - Vrste mainskih elemenata

  - Prikazivanje mainskih elemenata brodskih ureaja na crteu

  - Brodske pomone maine i ureaji

  - Vrste brodskih maina i ureaja

 • 11

  1.2.2. TEHNOLOGIJA MATERIJALA 1. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA MATERIJALA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 53 19 72 II III IV

  Ukupno 53 19 72 3. Opti ciljevi nastave - Sticanje znanja o grai atoma, periodnom sistemu elemenata i hemijskim

  vezama; - Sticaje znanja o vrstama i karakteristikama materijala; - Poznavanje svojstava tehnikih i konstrukcionih materijala; - Sticanje znanja o strukturi i njenom uticaju na svojstva materijala; - Poznavanje osnovnih naina ispitivanja materijala; - Sticanje osnovnih znanja o elicima, livenom gvou, obojenim metalima i

  legurama; - Sticanje znanja o osnovama nemetalnih materijala; - Sticanje znanja o nainima obrade rezanjem i spajanjem; - Potovanje ekolokih zahtjeva; - Razvijanje osjeaja za ekonominu upotrebu materijala; - Ovladavanje strunom terminologijom.

 • 12

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Graa atoma - Obrazlae grau

  atoma po Borovom modelu

  - Navodi elementarne estice (proton, neutron i elektron)

  - Navodi pojmove relativna atomska masa i maseni broj

  - Obrazlae pojam izotop, jon, katjon i anjon

  - Poznaje Borov model grae atoma

  - Uporeuje protone, neutrone i elektrone

  - Poznaje definiciju relativne atomske mase

  - Poznaje ulogu masenog broja kod izotopa

  - Poznaje elektrina svojstva jona

  - Uporeuje karakteristike katjona i anjona

  - Razvija logiko miljenje

  - Shema Borovog modela

  - Shema atoma

  Periodni sistem elemenata - Obrazlae periodni

  sistem elemenata po Mendeljejevu

  - Poznaje nain pozicioniranja elemenata u periodnom sistemu

  - Razvija sposobnost opaanja

  - Periodni sistem elemenata

  Hemijske veze - Opisuje jonsku,

  kovalentnu i metalnu vezu

  - Navodi principe nastajanja jonske, kovalentne i metalne veze

  - Uporeuje osobine jonske, kovalentne i metalne vezu

  - Poznaje primjere elemenata koji grade jonske, kovalentne i metalne vezu

  - Razvija i poveava strunost

  Uvod u tehnologiju materijala - Objanjava pojam

  i podjelu tehnologije

  - Objanjava pojam i podjelu tehnikih materijala

  - Poznaje definiciju tehnologije

  - Razlikuje podjelu tehnikih materijala

  - Razlikuje pojmove sirovina, poluproizvod i gotov proizvod,

  - Uporeuje osobine konstrukcijskih, pomonih i pogonskih materijala

  Svojstva materijala - Opisuje fizika,

  hemijska, - Razlikuje svojstva

  materijala u - Razvija i poveava

  strunost

 • 13

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik mehanika i tehnoloka svojstva materijala

  zavisnosti od vrste

  Struktura metala i legura - Obrazlae pojmove

  amorfna i kristalna struktura materijala

  - Obrazlae kristalnu strukturu metala i zavisnost svojstava od hemijske veze

  - Navodi pojam polimorfije

  - Navodi osnove procesa kristalizacije

  - Uporeuje karakteristike amorfne i kristalne strukture

  - Poznaje oblike kristalnih reetki

  - Poznaje primjere polimorfije

  - Poznaje proces kristalizacije

  - Razvija osjeaj preciznosti

  - Model kristalne reetke

  Ispitivanje materijala - Obrazlae osnovne

  metode ispitivanja materijala razaranjem i bez razaranja

  - Razlikuje postupke ispitivanja:

  - zatezne vrstoe, tvrdoe, ilavosti i zamora materijala

  - Poznaje postupke vizuelnog i radiografskog ispitivanja,

  - Poznaje postupke ispitivanja materijala ultrazvukom i magnetom

  - Razvija i poveava strunost

  - Internet: pretraivanje metoda i karakteristika

  elici - Obrazlae

  proizvodnju sirovog gvoa i njegove karakteristike

  - Opisuje naine dobijanja elika

  - Navodi vrste i osobine elika

  - Obrazlae standarde oznaavanja elika

  - Objanjava Fe3C dijagram

  - Poznaje proces proizvodnje sirovog gvoa

  - Razlikuje naine dobijanja elika,

  - Poznaje vrste i navodi osobine elika

  - Poznaje oznaku elika

  - Poznaje Fe3C dijagram

  - Razvija tehniku kulturu

  - Modeli elika

  Liveno gvoe - Objanjava naine

  dobijanja livenog gvoa

  - Navodi vrste i

  - Poznaje proces proizvodnje livenog gvoa

  - Razlikuje osobine

  - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

 • 14

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik osobine livenog gvoa

  livenog gvoa

  Termika obrada - Obrazlae postupke

  termike i termohemijske obrade

  - Razlikuje postupke termike i termohemijske obrade

  - arenje - kaljenje - cementacija - nitriranje - poboljanje - otputanje

  Obojeni metali i legure - Obrazlae

  karakteristike obojenih metala i legura

  - Navodi svojstva i primjenu obojenih metala i njihovih legura

  - Navodi standarde za oznaavanje legura obojenih metala

  - Uporeuje osobine crnih i obojenih metala

  - Poznaje svojstva i primjenu obojenih metala i legura

  - Poznaje oznaku legura obojenih metala

  - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  - Modeli obojenih metala i legura

  Nemetalni materijali - Opisuje svojstva i

  primjenu nemetala:

  - plastine mase - kompozitni

  materijali

  - Razlikuje svojstva i primjenu nemetala:

  - plastine mase - kompozitni

  materijali

  - Razvija svijest o zatiti i ouvanju ivotne sredine

  - Modeli plastinih masa i kompozitnih materijala

  Materijali za gradnju brodova - Obrazlae

  materijale koji su zastupljeni u brodogradnji

  - Poznaje materijale koji se koriste za gradnju brodova

  - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  Obrada rezanjem - Obrazlae pojam

  tehnologije obrade i osnovne metode obrade

  - Obrazlae proces rezanja i naine obrade rezanjem

  - Poznaje proces rezanja

  - Razlikuje obradu rezanjem:

  - struganje, - buenje, - glodanje, - bruenje

  - Razvija svijest o potrebi sigurnog rada

  - Modeli obraeni glodanjem, struganjem i buenjem

  Obrada spajanjem - Obrazlae proces

  zavarivanja i osnovne metode

  - Razlikuje karakteristike zavarenih spojeva

  - Razvija svijest o potrebi sigurnog i kvalitetnog rada

 • 15

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik zavarivanja

  - Obrazlae proces lemljenja i osnovne metode lemljenja

  - Poznaje naine zavarivanja (gasno, elektroluno, elektrootporno)

  - Poznaje proces lemljenja

  - Uporeuje karakteristike mekog i tvrdog lemljenja

  - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - R. Asenti , R. Mirkovi: Mainski materijali (za prvi razred mainske kole),

  Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001. - Dodatna literatura: - M. Jovii, D. Nikoli, V. orevi, M. Panti, S. Simi: Tehnologija obrade (za

  drugi razred mainske kole, mainski tehniar i brodomainski tehniar), Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd,2000.

  - M. Tesli: Tehnologija obrade (za drugi razred mainske kole), Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.

  6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - A/V sredstva; - Grafoskop; - Video projektor; - Raunar; - Shema Borovog modela; - Shema atoma; - Modeli metala, nemetala, plastinih masa itd. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

  dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer tehnologije; - Diplomirani inenjer mainstva; - Diplomirani inenjer brodomainstva.

 • 16

  10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Naini obrade rezanjem - Metode zavarivanja - Metode lemljenja

  - Praktina nastava - Struganje, buenje, glodanje, bruenje

  - Gasno i elektroluno zavarivanje

  - Meko lemljenje - Proces zavarivanja - Proces lemljenja

  - Mainski elementi - Zavareni spojevi i lemljeni spojevi

 • 17

  1.2.3. OSNOVE TEORIJE BRODA 1. Naziv predmeta: OSNOVE TEORIJE BRODA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 48 24 72 II 24 12 36 III IV

  Ukupno 72 36 108 3. Opti ciljevi nastave - Poznavanje svojstava plovnosti i stabilnosti; - Poznavanje glavnih dimenzija i mjera broda; - Sticanja znanja o vanosti teretne vodene linije; - Poznavanje brodskih konstruktivnih elementa; - Sticanje znanja o propulzionim kretnim sredstvima; - Poznavanje osnova stabilnosti broda; - Sticanje znanja o osnovama uzdune i poprene stabilnosti; - Razvijanje motivacije i odgovornosti za obavljanje poslova na brodu; - Podsticanje aktivnog uea u izvoenju nastave.

 • 18

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Istorijski razvoj pomorstva - Upoznaje se sa

  istorijskim razvojem pomorstva

  - Kazuje istorisjki razvoj pomorstva

  - Razvija tehniku kulturu

  - Posjeta Pomorskom muzeju

  Dimenzije i mjere broda - Nabraja glavne

  dimenzije broda - Objanjava

  oitavanje gaza - Objanjava glavne

  mjere broda

  - Poznaje glavne dimenzije broda

  - Razlikuje duine broda

  - Poznaje pojam glavnog rebra

  - Razlikuje irine broda

  - Razlikuje visine broda

  - Razlikuje gazove broda

  - Poznaje nain oitavanje gaza

  - Poznaje glavne mjere broda

  - Poznaje pojam deplasmana

  - Poznaje znaaj rezervnog deplasmana broda

  - Razlikuje ukupnu, korisnu i posrednu nosivost

  - Razlikuje BRUTO i NETO tonau

  - Poznaje pojam kapaciteta

  - Uoava vanost faktora slaganja tereta

  - Brodski planovi i nacrti

  Struktura trupa broda - Objanjava

  strukturu trupa broda

  - Objanjava uzdune konstruktivne elemente

  - Objanjava poprene konstruktivne elemente

  - Poznaje djelove brodskog trupa

  - Razlikuje konstruktivne elemente

  - Poznaje konstruktivne elemente u brodskim nacrtima i planovima

  - Poznaje uzdune

  - Razvija pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  - Posjeta brodu - Brodski planovi i

  nacrti

 • 19

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik konstruktivne

  elemente: - kobilice - pramane statve - krmene statve - palube - oplatu - pasme - proveze - podveze - Poznaje poprene

  konstruktivne elemente:

  - rebra - pregrade - rebrenice - spone

  Naprezanja brodske konstrukcije - Objanjava

  naprezanja brodske konstrukcije

  - Razlikuje vrste naprezanja brodske konstrukcije

  - Poznaje naprezanja broda kod dokovanja

  - Uoava mjesta izloena vibracijama na brodu

  - Razvija tehniku kulturu

  - Grafiki prikaz - Lokalno ojaavanje

  konstrukcije

  Nadvoe i oznaka nadvoa - Navodi znaaj

  potovanja propisa Meunarodne konvencije o teretnim vodenim linijama

  - Objanjava znaaj teretne vodene linije

  - Objanjava oznaku nadvoa

  - Uoava znaaj potovanja propisa Meunarodne konvencije o teretnim vodenim linijama

  - Shvata znaaj teretne vodene linije

  - Crta oznaku nadvoa

  Sredstva za upravljanje i propulziju broda - Opisuje kormilo i

  kormilarske ureaje

  - Opisuje znaaj potovanja propisa o kormilarskom ureaju

  - Objanjva pojam propulzije

  - Opisuje

  - Poznaje kormila broda

  - Razlikuje kormilarske ureaje

  - Poznaje razloge upotrebe rezervnog kormilarskog ureaja

  - Shvata znaaj

  - Razvija tehniku kulturu

  - Posjeta brodu - Grafiki prikazi

 • 20

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik propulziona kretna sredstva

  potovanja propisa o kormilarskom ureaju

  - Poznaje propulziona kretna sredstva

  - Poznaje propeler - Poznaje: - Propeler sa

  prekretnim krilima - Fojt-najder-ov

  propeler - Azipod sistem

 • 21

  Razred: DRUGI Informativni ciljevi i

  sadraji Formativni ciljevi Socijalizacijski

  ciljevi Preporuke za

  izvoenje nastave uenik uenik uenik

  Pojam i podjela stabilnosti - Objanjava pojam i

  podjelu stabilnosti - Objanjava

  poprenu stabilnost broda

  - Objanjava poetnu poprenu stabilnost broda

  - Objanjava uzdunu stabilnost broda

  - Shvata znaaj stabilnosti broda

  - Poznaje pojam stabilnosti broda

  - Razlikuje poprenu i uzdunu stabilnost broda

  - Poznaje uslove plovnosti

  - Uoava znaaj stabilnosti kod ukrcaja tereta

  - Razlikuje uslove postizanja stabilnosti broda

  - Shvata znaaj poprene poetne stabilnosti

  - Shvata znaaj uzdune stabilnosti

  - Razvija tehniku kulturu

  - Rad na raunarskom programu

  Poprena stabilnost broda - Objanjava

  poetnu poprenu stabilnost broda

  - Objanjava znaaj poprene stabilnosti

  - Poznaje poetnu poprenu stabilnost

  - Razlikuje vrijednost poetne poprene stabilnosti u uspravnom poloaju

  - Razlikuje vrijednost poetne poprene stabilnosti u nagnutom poloaju

  - Razvija pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  - Rad na raunarskom programu

  - Rad u trening centru

  Uzduna stabilnost broda - Objanjava

  uzdunu stabilnost broda

  - Objanjava trim, promjenu trima i moment trima

  - Shvata uzdunu stabilnost broda

  - Poznaje trim, promjenu trima i moment trima

  - Razvija tehniku kulturu

  - Rad u trening centru

  Uticaj slobodnih povrina na stabilnost broda - Objanjava

  slobodne povrine tekuina i obrazlae njihov uticaj na poetnu stabilnost broda

  - Objanjava

  - Shvata negativan uticaj slobodnih povrina

  - Poznaje nastanak slobodnih povrina:

  - u brodskim zatvorenim

  - Razvija sposobnost komunikacije u struci

  - Rad na raunarskom programu

  - Rad u trening centru

 • 22

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik preporuke za smanjenje uticaja slobodnih povrina

  prostorima - kod prevoza rasutih

  tereta - Poznaje preporuke

  za smanjenje tetnih uticaja momenta tromosti slobodnih povrina

  Krivulje statike stabilnosti - Objanjava

  pomjeranje metacentra kod velikih uglova nagiba

  - Objanjava stabilnost broda kod negativne poetne metacentarske visine

  - Shvata pomjeranje metacentra kod velikih uglova nagiba

  - Poznaje mjerilo stabilnosti kod velikih uglova nagiba

  - Poznaje krivulju poluga statike stabilnosti za odreeni deplasman

  - Razvija samopuzdanje

  - Rad na raunarskom programu

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - M. Miloevi Dr . Miloevi: Osnove teorije broda 1, kolska Knjiga, Zagreb,

  1981. - M. Miloevi - Dr . Miloevi: Osnove teorije broda 2, kolska Knjiga, Zagreb,

  1981. - V. oli V. kiljaica: Teorija i oprema plovila, Zavod za udbenike i nastavna

  sredstva, Beograd, 1989. - V. oli D. Kreculj: Plovnost broda, Saobraajni fakultet, Beograd 2003. - F. Marnika: Stabilnost broda, kolska knjiga, Zagreb, 1990. - I. Buljan: Stabilnost broda, kolska knjiga, Zagreb, 1970.

  6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar; - Video projektor; - Brodski planovi i nacrti; - Oigledna nastava: brodogradilite, brod. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

  dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine.

 • 23

  9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer saobraaja; - Diplomirani pomorsko-nautiki inenjer. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Sredstva za upravljanje i

  propulziju broda - Brodske pomone maine i

  ureaji - Kormilarski ureaji

 • 24

  1.2.4. TEHNIKA MEHANIKA 1. Naziv predmeta: TEHNIKA MEHANIKA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 48 24 72 II 48 24 72 III IV

  Ukupno 96 48 144 3. Opti ciljevi nastave - Usvajanje osnovnih pojmova iz oblasti mehanike; - Primjena aksioma statike; - Sticanje znanja o uticaju djelovanja sistema sila u ravni; - Primjena zakona statike; - Sticanje znanja o pojmu teita tijela i naina njegovog odreivanja; - Razlikovanje vrsta ravanskih nosaa i optereenja nosaa; - Sticanje znanja o trenju i vrstama trenja; - Poznavanje kretanja take i zakona trenja; - Sticanje znanja o zakonima promjene brzine i ubrzanja pri kretanju take i tijela; - Sticanje znanja o zakonima kretanja take i tijela; - Sticanje znanja o vrstama prenosnika; - Sticanje znanja za rjeavanje zadataka kretanja take i tijela; - Sticanje znanja o zakonima o promjeni i odranju energije; - Rjeavanje zadataka iz statike, kinematike i dinamike; - Razvijanje sposobnosti primjene steenih znanja iz mehanike.

 • 25

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Uvod u mehaniku - Navodi istorijski

  razvoj i predmet izuavanja mehanike

  - Navodi grane mehanike

  - Obrazlae predmet izuavanja mehnike

  - Navodi primjenu mehanike

  - Kazuje istorijski razvoj mehanike

  - Zna predmete izuavanja mehanike

  - Razlikuje predmete izuavanja grana mehanike

  - Razvija optu tehniku kulturu

  - Razvija kritiko razumijevanje odnosa tehnike, prirode i drutva

  Osnovni pojmovi i aksiomi statike - Obrazlae predmet

  pruavanja statike - Navodi vrste i

  podjelu sila - Navodi i definie

  sisteme sila - Objanjava

  aksiome statike - Objanjava

  definiciju veze i reakciju veza

  - Navodi aksiome o vezama

  - Poznaje predmet prouavanja statike

  - Zna definiciju sile - Grafiki

  predstavlja sile - Zna vrste sila - Zna sisteme sila - Poznaje aksiome

  statike - Poznaje osnovne

  zakone i pravila statike

  - Poznaje pojam veze

  - Razlikuje primjere reakcije veza

  - Poznaje aksiom o vezama

  Sistem sueljnih sila u ravni - Demonstrira

  grafiku metodu slaganja sila

  - Objanjava grafike uslove ravnotee

  - Demonstrira grafike metode razlaganja sile

  - Objanjava projekcije sile na ose

  - Obrazlae osnovne trigonometrijske funkcije

  - Objanjava analitiki nain

  - Vri slaganje sila grafikim postupkom

  - Poznaje grafike uslove ravnotee

  - Rjeava zadatke slaganja sila grafikim postupkom

  - Razlae silu na dvije komponente pomou grafikih metoda

  - Odreuje osnovne trigonometrijske funkcije

  - Projektuje sile na

  - Razvija preciznost i urednost u radu i rjeavanju zadataka

  - Razvija sposobnost primjene steenih znanja u praksi

  Vjeba: - Slaganje i

  razlaganje sueljnih sila (analitiki i grafiki)

  - odreivanje momenta sile za taku

  - primjena uslova ravnotee na rjeavanje zadataka

 • 26

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik predstavljanja i slaganja sila

  - Objanjava analitike uslove ravnotee

  - Objanjava moment sile za taku

  - Objanjava Varinjonovu teoremu

  osu - Vri slaganje sila

  analitikim postupkom

  - Rjeava zadatke primjenom analitikog postupka slaganja sila

  - Poznaje analitike uslove ravnotee

  - Poznaje moment sile za taku

  - Poznaje Varinjonovu teoremu

  Sistem paralelnih sila u ravni - Objanjava

  postupak slaganja dvaju paralelnih sila

  - Objanjava razlaganje sile na dvije paralelne komponente

  - Vri slaganje dviju paralelnih sila

  - Razlae silu na dvije paralelne komponente

  - Razvija sposobnost povezivanja raznih oblasti u cilju rjeavanja problema

  Vjeba: - Slaganja paralelnih

  sila u ravni (analitiki i grafiki)

  Spregovi sila u ravni - Objanjava spreg

  sila i moment sprega sila

  - Objanjava ekvivalentnost i nain slaganja spregova sila

  - Objanjava uslov ravnotee spregova sila

  - Zna spreg sila - Poznaje moment

  sprega sila na konkretnom primjeru

  - Poznaje ekvivalentnost spregova sila

  - Poznaje postupak slaganja spregova sila

  - Poznaje uslove ravnotee spregova sila

  - Razvija sposobnost povezivanja raznih oblasti u cilju rjeavanja problema

  Vjeba: - Uslovi ravnotee na

  rjeavanje zadataka

  - Prvi pismeni

  zadatak

  Sistem proizvoljnih sila u ravni - Objanjava

  teoremu o paralelnom prenoenju sile

  - Objanjava postupak redukcije proizvoljnog ravanskog sistema sila na zadatu taku

  - Zna teoremu o paralelnom prenoenju sile

  - Poznaje postupak redukcije proizvoljnog ravanskog sistema sila na zadatu taku

  - Zna definiciju

  - Razvija sposobnost povezivanja raznih oblasti u cilju rjeavanja problema

  Vjeba: - Redukcija sila na

  zadatu taku

 • 27

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Objanjava

  svoenje sistema proizvoljnih sila na prostiji oblik

  - Objanjava analitike uslove ravnotee sistema proizvoljnih sila u ravni

  pojmova glavni vektor i glavni moment

  - Vri svoenje sistema ravanskih sila na rezultantu

  Grafostatika - Objanjava

  postupak izrade poligona sila i verinog poligona

  - Objanjava grafiko odreivanje rezultante sistema ravanskih sila

  - Objanjava grafiko odreivanje rezultujueg sprega sistema sila

  - Objanjva grafike uslove ravnotee sistema proizvoljnih sila u ravni

  - Poznaje postupak izrade poligona sila

  - Izrauje verini pologon sila

  - Vri grafiko odreivanje rezultante ravanskog sistema sila

  - Ilustruje grafike uslove ravnotee sistema proizvoljnih sila u ravni

  - Razvija preciznost i urednost u radu

  Vjeba: - Izrada verinog

  poligona - Odreivanje

  rezultante ravanskog sistema sila grafikom metodom

  Teite - Opisuje postupak

  odreivanja sredita sistema paralelnih sila

  - Definie pojam teita tijela

  - Objanjava odreivanje teite tijela

  - Objanjava odreivanje teita homogene ravanske figure

  - Objanjava odreivanje teita homogene linije

  - Objanjava Papus Guldinovu teoremu

  - Poznaje postupak odreivanja sredita sistema paralelnih sila

  - Zna definiciju teita tijela

  - Odreuje teite tijela

  - Odreuje teite ravanske figure analitikim postupkom

  - Odreuje teite ravanske homogene linije analitikim postupkom

  - Poznaje primjenu Papus Guldinove teoreme

  - Razvija preciznost i urednost u rjeavanju zadataka

  Vjeba: - Odreivanje teita

  tijela, ravanske figure i ravanske linije

  Ravanski nosai - Objanjava pune

  ravanske nosae i vrste optereenja

  - Zna pojam ravanski nosa

  - Uporeuje vrste

  Vjeba: - Analitiki

  odreivanje

 • 28

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Objanjava grafiki

  i analitiki postupak odreivanja otpora oslonaca

  - Objanjava odreivanje osnovnih statikih veliina i statikih dijagrama punih ravanskih nosaa

  ravanskih nosaa - Poznaje vrste

  optereenja ravanskih nosaa

  - Odreuje otpore oslonaca kod ravanskih nosaa analitikim postupkom

  - Poznaje osnovne statike veliine u poprenim presjecima ravanskih nosaa

  - Na shemi objanjava postupak odreivanja statikih dijagrama za pune ravanske nosae

  reakcije oslonaca kod proste grede

  - Odreivanje reakcije oslonca kod konzole

  - Drugi pismeni

  zadatak

  Trenje - Obrazlae pojam i

  vrste trenja - Objanjava trenje

  klizanja - Objanjava trenje

  kotrljanja

  - Poznaje pojam trenja

  - Uporeuje vrste trenja

  - Poznaje trenje klizanja

  - Poznaje trenje kotrljanja

  - Razvija sposobnost primjene steenih znanja

  Vjeba - Trenje

 • 29

  Razred: DRUGI Informativni ciljevi i

  sadraji Formativni ciljevi Socijalizacijski

  ciljevi Preporuke za

  izvoenje nastave uenik uenik uenik

  Zadatak i podjela kinematike - Obrazlae predmet

  izuavanja Kinematike

  - Objanjava ciljeve i podjelu Kinematike

  - Zna predmet izuavanja kinematike

  - Zna ciljeve i podjelu kinematike

  - Razvija analitiko miljenje

  Opisivanje kretanja take - Objanjava

  osnovne oblike kretanja

  - Objanjava oblike kretanja na mainskim elementima

  - Zna osnovne oblike kretanja

  - Razvija analitiko miljenje

  Pravolinijsko kretanje take - Objanjava

  pravolinijsko kretanje

  - Obrazlae primjere iz pravolinijskog kretanja

  - Poznaje prevolinijska kretanja

  - Rjeava zadatke pri pravolinijskom kretanju

  - Razvija samostalnost pri radu

  Krivolinijsko kretanje - Objanjava

  krivolinijsko kretanje

  - Poznaje krivolinijsko kretanje

  - Razlikuje primjere krivolinijskog kretanja

  - Uporeuje pravolinijsko i krivolinijsko kretanje

  - Razvija analitiko miljenje

  Osnovna kretanja krutog tijela - Objanjava

  kretanje krutog tijela

  - Obrazlae primjere iz kretanja krutog tijela

  - Razlikuje kretanja krutog tijela:

  - ravansko - translatorno - obrtanje tijela oko

  ose - Rjeava primjere

  vezane za oblike kretanja tijela

  - Razvija sposobnost samostalnog rjeavanja zadataka

  Prenosnici - Objanjava

  prenosnike - Objanjava

  primjenu prenosnika

  - Poznaje prenosnike - Poznaje primjenu

  prenosnika

  - Razvija analitiko miljenje

  - Prvi pismeni zadatak

 • 30

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Zadatak i podjela dinamike - Obrazlae podjelu i

  predmet prouavanja dinamike

  - Objanjava zakone dinamike

  - Zna predmet prouavanja dinamike

  - Poznaje zakone dinamike

  - Razvija analitiko miljenje

  Dinamika take - Objanjava zakone

  dinamike take - Obrazlae primjere

  iz dinamike take

  - Rjeava zadatke iz dinamike take

  - Razvija samostalnost pri radu

  Teorija o promjeni i zakona odravanja koliine kretanja - Objanjava zakone

  promjene i odranja koliine kretanja i njihovu primjenu

  - Obrazlae primjere iz zakona promjene i odranja koliine kretanja

  - Poznaje zakone koliine kretanja

  - Rjeava zadatke iz zakona koliine kretanja

  - Razvija samostalnost pri radu i analitiko miljenje

  Rad sile - Objanjava vrste

  rada - Objanjava

  zakonitosti rada - Obrazlae primjere

  iz rada sile

  - Poznaje vrste rada - Rjeava zadatke

  rada sile

  - Razvija sposobnost rjeavanja problema

  Teorija o promjeni i zakon odravanja kinetike energije - Objanjava pojam i

  oblike energije - Objanjava

  primjenu energije - Objanjava zakone

  promjena i odranja kinetike energije

  - Poznaje oblik energije

  - Zna zakon o promjeni i odranju kinetike energije

  - Razvija analitiko miljenje

  - Razvija samostalnost pri radu

  - II pismeni zadatak

  Osnove teorije udara - Objanjava teoriju

  udara - Objanjava

  primjeni teorije udara u praksi

  - Poznaje zakon teorije udara

  - Razvija analitiko miljenje

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - M. Plavi, M. Miljkovi, S. Nikoli: Mehanika I (Statika i otpornost materijala sa

  zbirkom zadataka) za srednje strune kole, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996.

  - R. Raoni, M. Marjanovi, M. Nikoli: Mehanika 2 (Kinematika i Dinamika), Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.

 • 31

  6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunar sa programskom opremom; - UNITEST simulator mainskog kompleksa; - Softveri za rjeavanje zadataka iz mehanike; - Internet; - Video projektor. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika I razred - Pismeno: - pismeni rad u I i III klasifikacionom periodu; - pismeni zadatak u II i IV klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionim periodima. II razred - Pismeno, pismeni zadatak u II i IV klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

  dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani mainski inenjer; - Diplomirani inenjer brodomainstva.

  10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Sistem sila - Spregovi sila - Trenje - Ravanski nosai - Trenje - Kinematika

  - Mainski elementi - Dejstvo sila na osovini i vratilu

  - Frikcioni prenosnici - Optereenje djelova kotla - Optereenja vratila, spojeva

  i leaja. - Kinematika - Dinamika

  - Hidraulika i pneumatika - Kretanje fluida (kinematika i dinamika fluida)

  - Trenje - Sistem sila i spregova - Rad - Energija - Kinematika - Dinamika

  - Brodski motori - Kretanje klipnih mehanizama - Inercijalne sile kod klipnih

  mehanizama - Podmazivanje motora - Gubici u motoru

  - Kinematika - Brodski kotlovi i parne - Pretvaranje kinetike

 • 32

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja maine energije pare u mehaniki

  rad

 • 33

  1.2.5. POMORSKO PRAVO 1. Naziv predmeta: POMORSKO PRAVO 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 24 12 36 III IV

  Ukupno 24 12 36 3. Opti ciljevi nastave - Poznavanje optih pojmova pomorskog prava; - Poznavanje osnova Meunarodnog prava mora; - Poznavanje vaeih propisa konvencija Meunarodne pomorske organizacije; - Razvijanje ekloke svijesti.

 • 34

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Pojam i podjela pomorskog prava - Objanjava pojam i

  znaaj pomorskog prava

  - Objanjava podjelu pomorskog prava

  - Shvata pojam pomorskog prava

  - Uporeuje meunarodno pravo mora, pomorsko upravno pravo i pomorsko imovinsko pravo

  - Uoava znaaj unifikacije pomorskog prava

  - Navikava se na doslednost i potovanje propisa

  Meunarodno pravo mora - Objanjava

  meunarodno pravo mora

  - Navodi Konvenciju UN o pravu mora

  - Uoava znaaj unutranjih morskih voda

  - Uoava znaaj teritorijalnog mora

  - Poznaje pojam spoljnog morskog pojasa

  - Poznaje pojam otvorenog mora

  - Poznaje epikontinentalni pojas

  - Uoava znaaj ekonomske zone

  - Poznaje osnovna pravila Konvencije UN o pravu mora

  - Razvija pozitivan odnos prema profesiji

  Meunarodna konvencija o teretnim vodenim linijama - Objanjava znaaj

  Meunarodne konvencije o teretnim vodenim linijama

  - Opisuje stanje u pomorstvu prije i nakon donoenja Meunarodne konvencije o teretnim vodenim linijama

  - Uoava znaaj Meunarodne konvencije o teretnim vodenim linijama

  - Poznaje pravila za odreivanje najmanjeg nadvoa

  - Poznaje pravila pri prodoru vode

  - Razvija svijest o potovanju pravila

  Meunarodna konvencija o zatiti ljudskih ivota na moru (SOLAS) - Objanjava znaaj

  Meunarodne konvencije o zatiti ljudskih ivota na

  - Uoava znaaj SOLAS konvencije

  - Poznaje pravila konvencije o

  - Razvija svijest o linoj odgovornosti

  - Pozitivna orijentacija prema

 • 35

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik moru (SOLAS) pregraivanju

  broda i stabilitetu - Poznaje pravila

  konvencije o protivpoarnoj zatiti, detekciji i gaenju poara

  - Uoava znaaj pravila Konvencije o sredstavima za spasavanje

  - Poznaje pravila Konvencije o radio telegrafiji

  - Poznaje pravila Konvencije o radio vezi

  - Poznaje pravila konvencije o prevozu itarica

  - Poznaje pravila Konvecije o prevozu opasnih tereta

  zanimanju

  Meunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje ovlaena i dranje strae na brodu (STCW) - Objanjava znaaj

  Meunarodne konvencije o standardima obuke, izdavanju ovlaenja i dranja strae na brodu (STCW)

  - Uoava znaaj pravila konvencije o standardima obuke

  - Poznaje pravila Konvencije o izdavanju ovlaenja

  - Poznaje pravila Konvencije o dranju strae na brodu

  - Razvija pozitivan odnos prema zanimanju

  Meunarodna konvencija o sprjeavanju zagaenja mora (MARPOL) - Objanjava znaaj

  Meunarodne konvencije o spreavanju zagaenja mora (MARPOL)

  - Uoava znaaj pravila konvencije o prevozu nafte morem

  - Poznaje pravila Konvencije o prevozu hemikalija

  - Poznaje pravila Konvencije o ostalim vrstama zagadjenja

  - Razvija ekoloku svijest

 • 36

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - R. Capar: Meunarodno pravo mora, Rijeka 1994. - Dodatna literatura: - I. Grabovac: Pomorsko pravo, Zagreb, 1971. - Godinja izdanja Meunarodne pomorske organizacije (IMO).

  6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Grafoskop; - Video projektor; - Internet; - Raunar; - Projektno platno. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionm periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

  dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Zapovjednik broda od 3000BT ili veeg (STCW II/2); - Diplomirani pomorsko nautiki inenjer; - Diplomirani pravnik.

  10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Poznavanje konvencija

  Meunarodne pomorske organizacije (IMO)

  - Sigurnost na moru - Konvencije Meunarodne pomorske organizacije (IMO)

 • 37

  1.2.6. TERMODINAMIKA 1. Naziv predmeta: TERMODINAMIKA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 72 36 108 III IV

  Ukupno 72 36 108 3. Opti ciljevi nastave - Sticanje osnovnih znanja o termodinamikim jedinicama; - Ovladavanje osnovnim principima termodinamikih procesa; - Upoznavanje sa vrstama i upotrebom vodene pare; - Sticanje znanja o promjenama stanja vodene pare; - Sticanje znanja o nastanku i primjeni vlanog vazduha u termodinamikim

  procesima; - Shvatanje procesa sagorijevanja i upoznavanje sa njegovim karakteristikama; - Sticanje znanja o desnokretnim i lijevokretnim krunim ciklusima; - Sticanje znanja nainu prenoenja toplote i primjeni ovog procesa na brodu; - Razvijanje tehnike kulture; - Razvijanje sposobnost za rjeavanje zadataka iz termodinamike.

 • 38

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Osnovni pojmovi u termodinamici - Obrazlae znaaj

  termodinamike - Objanjava ciljeve

  i podjelu termodinamike

  - Objanjava pojmove pritiska, temperature i zapremine

  - Objanjava kvazistatike i nekvazistatike promjene

  - Poznaje osnovnu podjelu u termodinamici

  - Razlikuje pojmove pritiska, temperature i zapremine

  - Uporeuje kvazistatike i nekvazistatike promjene

  - Razvija analitiko miljenje

  Rad i koliina toplote - Objanjava pojam

  toplote i rada - Objanjava oblike

  rada

  - Uporeuje vrste rada

  - Poznaje pojam toplote

  - Razlikuje zapreminski i tehniki rad

  - Razvija analitiko miljenje

  I i II Zakon termodinamike - Obrazlae osnovne

  zakoneTermodinamike

  - Objanjava pojmove otvorenog i zatvorenog termodinamikog sistema

  - Objanjava entropiju i entalpiju

  - Poznaje zakone termodinamike

  - Razlikuje prvi zakon termodinamike za otvorene i zatvorene sistem

  - Razlikuje pojmove entropije i entalpije

  - Razvija samostalnost pri radu

  Vjeba: - Zadaci iz zakona

  termodinamike

  Idealan gas - Obrazlae pojam

  idealnog gasa - Objanjava

  promjene idealnog gasa

  - Opisuje promjenu idealnog gasa

  - Poznaje pojam idealnog gasa

  - Razlikuje promjene idealnog gasa

  - Rjeava zadatke promjene idealnog gasa

  - Razvija samostalnost pri radu

  - I pismeni zadatak

  Vodena para - Objanjava pojam i

  nastajanje vodene pare

  - Objanjava vrste vodene pare

  - Obrazlae primjenu

  - Poznaje nastajanje vodene pare

  - Uporeuje vrste vodene pare

  - Koristi dijagram vodene pare

  - Razvija samostalnost u radu

  - Razvija tehniku kulturu

  Vjeba: - (i-s) dijagram - Zadaci iz

  zakonitosti promjene vodene pare

 • 39

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik vodene pare

  - Objanjava rad sa i-s diagramom vodene pare

  - Rjeava zadatke promjena vodene pare

  Mjeavina pare i idealnog gasa - Objanjava

  mjeavine pare i idealnog gasa

  - Objanjava promjene vlanog vazduha

  - Obrazlae korisenje i-x diagrama

  - Obrazlae primjere promjene vlanog vazduha

  - Poznaje nastanak vlanog vazduha

  - Razlikuje promjene vlanog vazduha

  - Rjeava zadatke promjene vlanog vazduha

  - Razvija samostalnost pri radu

  Vjebe: - i-x dijagram - Zadaci i zakonitosti

  promjene vlanog vazduha

  - Drugi pismeni zadatak

  Pretvaranje toplote u mehaniki rad. desnokretni kruni procesi - Objanjava

  primjenu krunih ciklusa

  - Objanjava rad Dizel ciklusa

  - Objanjava rad Oto ciklusa i Sabate ciklusa

  - Crta diagrame i opisuje rad krunih ciklusa:

  - Dizel - Oto - Sabate - Rjeava zadatke iz

  krunih ciklusa

  - Razvija analitiko miljenje

  - Razvija samostalnost u radu

  Vjeba: - Zadaci iz promjene

  krunih ciklusa

  Lijevokretni kruni proces - Objanjava

  lijevokretni kruni ciklus

  - Poznaje upotrebu lijevokretnog krunog ciklusa

  - Razvija analitiko miljenje

  Termodinamike osnove rashladnih postrojenja - Objanjava osnove

  rashladnih ureaja - Objanjava

  osnovne elemente rashladnog postrojenje

  - Poznaje rad rashladnih ureaja

  - Poznaje rad osnovnih elemenata rashladnog postrojenja

  - Razvija analitiko miljenje

  - Trei pismeni zadatak

  Sagorijevanje - Opisuje proces

  sagorijevanja - Objanjava

  zakonitosti procesa sagorijevanja

  - Objanjava sastav goriva

  - Objanjava vrste i tetnost produkata sagorijevanja

  - Poznaje proces sagorijevanja

  - Razlikuje karakteristike procesa sagorijevanja

  - Poznaje sastav goriva

  - Poznaje tetnost produkata sagorijevanja

  - Razvija analitiko miljenje

  - Razvija ekoloku svijest

 • 40

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Prostiranje toplote - Obrazlae proces

  prostiranja toplote - Objanjava naine

  procesima prostiranja toplote

  - Objanjava prolaz toplote kroz jednoslojni i vieslojni zid

  - Objanjava prelaz toplote sa zida na fluid i obrnuto

  - Objanjava provoenje toplote sa jednog fluida na drugi kroz jednoslojni i viseslojni zid

  - Objanjava zraenje toplote

  - Objanjava toploizmjenjivae

  - Objanjava istosmjerne i suprotosmjerne razmjenjivae toplote

  - Objanjava primjenu razmjenjivaa toplote na brodskim elementima

  - Obrazlae primjere prostiranja toplote

  - Poznaje procese prostiranja toplote

  - Razlikuje procese: - prolaza toplote - prelaza toplote - provoenja toplote - zraenja toplote - Razlikuje vrste

  toploizmjenjivaa - Poznaje rad

  toploizmjenjivaa - Rjeava zadatke iz

  procesa prostiranja toplote

  - Razvija analitiko miljenje

  - Razvija samostalnost pri radu

  - Rjeavanje zadataka iz oblasti prostiranja toplote

  - etvrti pismeni

  zadatak

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - R. elimi i . Kozi: Termodinamika i termotehnika, Zavod za udbenike i

  nastavna sredstva, Beograd, 2001. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - A/V sredstva; - Grafoskopom; - Raunar; - VIDEO projektor; - Internet; - dijaprojektor sa odgovarajuim slajdovima. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, pismeni zadatak, po jedan u svakom klasifikacionom periodu;

 • 41

  - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani mainski inenjer; - Diplomirani inenjer brodomainstva. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Vodena para - Vlaan vazduh - Razmjena toplote - I i II zakon Termodinamike - Rad i koliina toplote - Kruni procesi - Sagorijevanje

  - Brodski kotlovi i parne maine

  - Proizvodnja pare u kotlu - Pregrijai pare - Zraenje toplote na okolinu - Sagorijevanje goriva u loitima

  kotla

  - Kruni procesi - Razmjena toplote - Sagorijevanje

  - Motori - Kruni procesi dizel motora - Zraenje toplote na okolinu - Sagorijevanje goriva u dizel

  motoru

 • 42

  1.2.7. MAINSKI ELEMENTI 1. Naziv predmeta: MAINSKI ELEMENTI 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 72 36 108 III IV

  Ukupno 72 36 108 3. Opti ciljevi nastave - Korienje standarda u mainstvu; - Sticanje znanja o uticaju vrsta optereenja, napona i deformacija na mainske

  elemente; - Sticanje znanja o karakteristikama i primjeni nerazdvojivih spojeva; - Sticanje znanja o karakteristikama i primjeni razdvojivih spojeva, - Sticanje znanja o elestanim vezama; - Sticanje znanja o vrstama i namjeni cijevnih vodova i elemenata za regulisanje

  protoka; - Sticanje znanja o osovinama, osovinicama i vratilima; - Poznavanje karakteristika leaja i leita; - Sticanje znanja o znaaju podmazivanja; - Sticanje znanja o vrstama spojnica i njihovim svojstvima; - Sticanje znanja o elementima za prenos snage; - Ovladavanje strunom terminologijom; - Sticanje pozitivne orjentacije prema zanimanju; - Potovanje ekolokih normi i zatita ivotne sredine.

 • 43

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Uvod u mainske elemente - Opisuje pojam

  mainski elementi - Navodi standarde - Obrazlae pojam

  tolerancije i nalijeganja

  - Poznaje pojam i podjelu mainskih elemenata

  - Uoava znaaj standarda

  - Uporeuje tolerisane i slobodne mjere

  - Razlikuje vrste nalijeganja

  - Razvija tehniku kulturu

  Naponi i deformacije - Obrazlae pojam

  optereenja, naprezanja, napona i deformacije

  - Obrazlae Hukov zakon

  - Obrazlae pojam dozvoljenog napona i stepena sigurnosti

  - Obrazlae naprezanja na istezanje, pritisak, smicanje, savijanje, uvijanje i izvijanje

  - Razlikuje vrste optereenja

  - Poznaje definiciju Hukovog zakona

  - Uporeuje vezu izmeu napona i deformacije

  - Poznaje mainske elemente u kojima se javljaju razliita naprezanja

  - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  - Razvija tehniku kulturu

  Nerazdvojivi spojevi - Opisuje vrste,

  podjelu i primjenu nerazdvojivih spojeva

  - Obrazlae zakovane spojeve, postupke i pripremu limova za zakivanje

  - Navodi materijale za zakovice

  - Obrazlae zavarene spojeve, vrste, postupke i postupak zavarivanja

  - Obrazlae lemljene spojeve i postupak lemljenja

  - Poznaje elemente za nerazdvojivu vezu

  - Poznaje kriterijum izbora zakovica

  - Razlikuje vrste zavarenih spojeva i postupke zavarivanja

  - Razlikuje svojstva lemljenih spojeva

  - Uporeuje prednosti i nedostatke elemenata za nerazdvojivu vezu

  - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  - Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada

  - Razvija tehniku kulturu

 • 44

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Razdvojivi spojevi - Obrazlae

  razdvojive spojeve i njihovu primjenu

  - Obrazlae vrste navoja

  - Opisuje vijke, navrtke i materijal za njihovu izradu

  - Obrazlae klinove i ivije

  - Razlikuje nerazdvojive od razdvojivih veza

  - Uporeuje elemente za razdvojivu vezu

  - Poznaje vrste, svojstva i primjenu navojnih spojeva

  - Poznaje materijale za vijke i navrtke

  - Poznaje namjenu, vrste i podjelu klinova

  - Uporeuje prednosti i nedostatke elemenata za razdvojivu vezu

  - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  - Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada

  - Razvija tehniku kulturu

  Elastine veze - Obrazlae vrste i

  namjenu opruga i njihove karakteristike

  - Navodi materijal za izradu opruga

  - Uporeuje prednosti i nedostatke elemenata za elastinu vezu

  - Poznaje optereenja i deformacije kod opruga

  - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  - Modeli opruga

  Cijevni vodovi i elementi za regulisanje protoka - Obrazlae vrste i

  namjenu cijevnih vodova

  - Obrazlae vrste i namjenu elemenata za regulisanje protoka

  - Razlikuje vrste, upotrebu i materijal za izradu cijevi

  - Poznaje karakteristike elemenata za regulisanje protoka

  - Poznaje konstruktivne izvedbe elemenata za regulisanje protoka

  - Poznaje upotrebu elemenata za regulisanje protoka

  - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  Osovine i vratila - Obrazlae

  konstruktivne oblike osovinica,

  - Poznaje vrste i namjenu osovina, osovinica i vratila

  - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  - Modeli osovina i osovinica

 • 45

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik osovina i vratila, njihovu primjenu i karakteristike

  - Obrazlae pojam i konstruktivne izvedbe rukavaca

  - Uporeuje osovine, osovinice i vratila

  - Razlikuje optereenja kojima su izloene osovine, osovinice i vratila

  - Poznaje materijal za izradu osovina, osovinica i vratila

  - Razvija tehniku kulturu

  Leaji i leita - Obrazlae vrste i

  karakteristike leajeva

  - Obrazlae podjelu i svojstva leita

  - Opisuje podmazivanje leajeva

  - Poznaje vrste leita i leajeva

  - Poznaje materijal za izradu leajeva, leinih aura i posteljica

  - Razlikuje naine podmazivanja leita

  - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  - Razvija tehniku kulturu

  Spojnice - Obrazlae ulogu

  spojnica, vrste i svojstva pojedinih vrsta spojnica

  - Poznaje vrste spojnica

  - Uporeuje kriterijum izbora i primjene razliitih vrsta spojnica

  - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  Elementi za prenos snage - Obrazlae vrste i

  primjenu elemenata za prenos snage

  - Objanjava prenos snage

  - Obrazlae osobine elemenata za prenos snage

  - Poznaje osnovne pojmove kod:

  - cilindrinih zupastih parova,

  - konusnih zupastih parova i

  - punih parova - Poznaje prenosni

  odnos - Razlikuje osnovne

  pojmove kod lananih parova

  - Poznaje nain prenosa snage, svojstva i podjelu:

  - kainih parova i - frikcionih tokova

  - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  - Razvija tehniku kulturu

  - Razvija logiko miljenje

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - S. Drapi: Mainski elementi I i II, (obrazovni profili: mainski tehniar i

  brodomainski tehniar), Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998. - M. Plavi, M. Miljkovi, S. Nikoli: Mehanika I statika i otpornost materijala sa

  zbirkom zadataka, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1995.

 • 46

  6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - A/V sredstva; - Grafoskop; - Internet - Raunar - Video projektor.

  7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se na osnovu svih ocjena

  dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer mainstva; - Diplomirani inenjer brodomainstva. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Vrste zavarenih spojeva - Tehnologija materijala - Proces i metode zavarivanja - Vrste mainskih elemenata - Tehniko crtanje sa

  nacrtnom geometrijom - Prikazivanje mainskih

  elemenata - Vrste zakovanih, zavarenih i

  navojnih spojeva - Vrste klinova i ivija - Vrste opruga - Vrste cijevi i elemenata za

  regulisanje protoka - Vrste osovina, osovinica i

  vratila - Vrste leaja i leita, - Vrste zupanika, remenih i

  lananih prenosnika

  - Praktina nastava - Zakivanje, zavarivanje, izrada navoja, klinovi i ivije, opruge, cijevi i ventili, osovine, osovinice i vratila, klizni i kotrljajui leaji, zupanici, remeni i lanani prenosnici

  - Vrste cijevnih vodova i elemenata za regulaciju protoka

  - Vrste vratila

  - Brodske pomone maine i ureaji

  - Cjevovodi i elementi cjevovoda na brodu, vratila kod pumpi i klipnih kompresora

  - Vrste opruga, vratila, leaja i spojnica

  - Brodski motori - Opruge za ventile motora, koljenasta i bregasta vratila, temeljni i letei leaji i spojnice za brodske motore

 • 47

  1.2.8. SOCIJALNA PSIHOLOGIJA POMORACA 1. Naziv predmeta: SOCIJALNA PSIHOLOGIJA POMORACA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II III 46 26 72 IV

  Ukupno 46 26 72 3. Opti ciljevi nastave - Sticanje znanja iz razliitih oblasti psihologije u vezi sa linim i profesionalnim

  funkcionisanjem; - Bolje razumijevanje sebe i drugih, potovanje razlika meu ljudima; - Razumijevanje znaaja sposobnosti, znanja i motivacije za rad; - Razvijanje sposobnosti za nenasilno rjeavanje konflikata u linom i

  profesionalnom angaovanju; - Korienje znanja iz opte psihologije za ouvanje vlastitog mentalnog zdravlja; - Sticanja znanja o prevenciji alkoholizma, narkomanije ... - Razvijanje sposobnosti za zahtjevan boravak na brodu.

 • 48

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Predmet, razvoj i metode psihologije - Navodi predmet

  prouavanja psihologije

  - Nabraja grane psihologije

  - Nabraja tehnike psiholokog istraivanja

  - Navodi metode psiholokog istraivanja

  - Poznaje specifinosti psihologije i znaaj prouavanja

  - Uporeuje i pronalazi razlike izmeu teorijskih i primijenjenih disciplina u psihologiji

  - Motivie se za prouavanje psihologije

  - Pretraivanje baza podataka sa interneta

  Osnovne psihicke pojave, psihicki procesi, osobine i stanja - Opisuje grau

  centralnog nervnog sistema

  - Shvata vezu CNS i psihomotorno ponaanje

  - Opisuje neuroloke procese

  - Nabraja vrste ula - Opisuje uticaj ulnih procesa na psihomotorno ponaanje

  - Navodi uticaj lijezda sa unutranjim luenjem na ivot ovjeka

  - Obrazlaze pojam sredine

  - Opisuje uticaj okoline na ponaanje

  - Ilustruje na primjeru uticaj sredine na ponaanje

  - Nabraja saznajne procese

  - Definie pojmove : osjeaj i opaaj; opaanje; panja

  - Navodi definiciju pojma uenja

  - Nabraja vrste uenja

  - Poznaje osnovne razlike izmeu centralnog i perifernog nervnog sistema

  - Poznaje znaaj ulnih procesa u ljudskoj djelatnosti

  - Poznaje osnovni uticaj lijezda sa unutranjim luenjem na ivot ovjeka

  - Razlikuje uticaje okoline na razvoj pojedinca

  - Razlikuje primjere uticaja okoline na pojedinca

  - Uporeuje osjeaj i opaaj i njihovu povezanost

  - Poznaje smetnje kod opaanja

  - Uoava znaaj panje u opaanju i primjere znaaja opaanja

  - Razlikuje uzroke zaboravljanja i greke u nainu uenja

  - Pravi razliku izmeu miljenja i drugih psihikih procesa

  - Pokazuje razumijevanje funkcionisanja sopstvenog organizma i jaanje svjesnosti o istom

  - iri informacioni lini okvir i obogauje svoje znanje iz ove oblasti

  - Ispoljava bolje razumijevanje svog i tueg ponaanja uzimajui u obzir znanje vezano za uticaj sredine

  - Jaa toleranciju za ponaanje drugih ljudi

  - Razvija sposobnost snalaenja u hijerarhiji socijalnih odnosa

  - Razvija prilagodljivost

  - Bolje shvata svoje i tue kapacitete kada su u pitanju psihiki procesi

  - Formira lini stil u uenju

  - Uoava znaaj razliitih vrsta miljenja u svakodnevnom

  - Reciprono uenje u kom uenici naizmjenino preuzimaju ulogu voditelja predavaa

  - Slagalica znanja: uenici koristei razliita ivotna, iskustva i sposobnosti vre meusobnu razmjenu istih

  - Ambijentalna edukativna radionica

  - Posjeta jednoj od kulturnih institucija (muzej, galerija, pozorite ili posjeta umjetniku u njegovom ateljeu)

  - Navodi primjere iz literature sa sadrajima vezanim za intezivna i raznovrsna emocionalna stanja i ista koristi da bolje predstavi sopstvena

  - Radionica sad znam bolje kako cu, cilj radionice

 • 49

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Navodi definiciju

  pojmova pamenja i zaboravljanja

  - Nabraja vrste pamenja

  - Nabraja osnovne metode i naine uspjesnog uenja

  - Obrazlae faktore uspjenog uenja

  - Navodi definiciju pojma miljenja

  - Nabraja vrste miljenja

  - Objanjava tok misaonog procesa

  - Definie pojam intelektualnih sposobnosti

  - Obrazlae strukturu intelektualnih sposobnosti

  - Navodi naine mjerenja inteligencije

  - Navodi definiciju i faktore stvaralatva

  - Nabraja faze stvaralakog procesa

  - Ilustruje karakteristike stvaralakog dostignua

  - Navodi definiciju pojma emocije

  - Opisuje vrste osjeanja

  - Pojanjava vezu izmeu emocionalnog doivljaja i organskih promjena

  - Navodi primjere razliitih emocionalnih reagovanja

  - Definie stres - Opisuje ulogu

  - Poznaje mogunost razliitog procjenjivanja i mjerenja intelektualnih sposobnosti

  - Poznaje line stvaralake potencijale

  - Poznaje osnovne karakteristike stvaraoca

  - Poznaje neke od elemenata stvaralatva kod sebe

  - Uoava razliku izmeu osjeaja i osjeanja

  - Uoava znaaj emocija za mentalno zdravlje

  - Pravi razlike izmeu linih i drutvenih motiva

  - Poznaje uzroke konflikata

  - Crta shemu konflikata

  - Razlikuje bitne elemente uspjenog rjeavanja konflikata

  - Pravi primjere rjeavanja konflikata

  ivotu - Ui da upotrebljava

  razliite strategije u rjeavanju problema

  - Jaa toleranciju na individualne razlike u stepenu inteligencije

  - Razvija interesovanje za stvaralatvo uopte

  - Radi na razvoju sopstvenog stvaralatva

  - Jaa samoinicijativnost po pitanju linog stvaralatva

  - Bolje razumije sopstvenu emocionalnost, a samim tim i emocionalnost drugih

  - Razumije odnose meu ljudima u skladu sa znanjem o motivaciji

  - Razvija: - fair play - tolerantnost - samokontrolu - snalazljivost - prilagodljivost - samopouzdanje - efikasnost - spremnost i

  sposobnost za saradnju

  je da na zadatoj situaciji uenici iskoriste naueno za rjeavanje odreenih problema

 • 50

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik emocija u mentalnom zdravlju

  - Ilustruje na primjeru psihosomatska oboljenja

  - Definie pojam motivacije

  - Nabraja vrste motiva

  - Ilustruje na primjeru motivacioni ciklus

  - Navodi hijerarhiju motiva

  - Navodi definiciju frustracije i konflikta

  - Nabraja vrste konflikata

  - Nabraja mehanizme odbrane

  - Opisuje frustracije mehanizama odbrane

  Linost - Navodi definiciju

  pojma linosti - Nabraja crte

  linosti - Definie

  temperament - Nabraja vrste

  temperamenata - Navodi definiciju

  karaktera - Obrazlae

  karakterne crte - Navodi uzroke i

  izvore ljudskog ponaanja

  - Navodi faktore koji utiu na razvoj linosti

  - Objanjava pojam socijalizacije

  - Nabraja inioce socijalizacije

  - Opisuje nain

  - Poznaje pojam adolescencije

  - Pravi primjere osjeanja vezana za adolescenciju

  - Usmjerava svoju panju na lini razvoj

  - Razvija samopouzdanje

  - Podstie vlastitu: - marljivost - pozitivnu

  orijentaciju prema zanimanju

  - komunikativnost - tolerantnost - ispoljava

  spremnost i sposobnost za saradnju i timski rad

  - Razvija: - snalaenje u

  hijerarhiji socijalnih odnosa

  - razumijevanje odnosa u skladu sa

  Radionica: - na linom i tuem

  primjeru (iz literature ili okruenja analizira, navodi ili tumai crte linosti)

  - kroz igranje uloga linosti iz razliitih drutvenih sistema predstavljaju uticaj sociokulturolo ke pozadine na ponaanje i socijalizaciju

  - sociodrama tema: vrnjaka komunikacija

 • 51

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik integrisanja pojedinaca u drutvenu sredinu

  - Nabraja pokazatelje zrelosti

  - Opisuje emocionalni ivot u adolescenciji

  - Navodi teorije linosti

  uslovima rada - snalaljivost - prilagodljivost - spremnost i

  sposobnost za saradnju

  Sociopsiholoki aspekti stresa pomoraca - Definie pojam

  stresa - Opisuje pojam

  stresne situacije - Nabraja tipove

  stresa i stresnih situacija

  - Pojanjava vezu izmeu stresa i traume

  - Navodi vrste straha - Objanjava pojam

  anksioznosti - Navodi vrste

  anksioznosti - Objanjava

  psihosomatska oboljenja

  - Objanjava stres i stresne situacije pomoraca

  - Navodi stresne situacije pomoraca na brodu

  - Navodi stresne situacije pomoraca u porodici

  - Uporeuje pojmove stres i stresna situacija

  - Uoava primjere stresnih situacija na brodu

  - Socijalizuje se za razliite situacije u buduem pozivu

  - Razvija: pozitivnu orjentaciju prema zanimanju, spremnost i sposobnost za rjesavanje stresnih situacija kako kod kue tako i na brodu

  - Rad u grupama

  Psihofiziologija stresa pomoraca - Objanjava

  automatizaciju pomorstva koja dovodi do psihikog optereenja

  - Navodi primjere poremeenog bioritma kod pomoraca

  - Objanjava monotoniju i

  - Poznaje automatizaciju pomorstva koja dovodi do psihikog optereenja

  - Razlikuje probleme monotonije i napetosti

  - Uoava uticaj radnog prostora i njegove negativne

  - Bolje razumije sebe i druge na brodu

  - Osposobljava se za rad u grupi

  Radionica - Igranje uloga

  razliitih poslova na brodu

 • 52

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik psihiku napetost posade na brodu

  - Objanjava uticaj radnog prostora na psihofiziko stanje

  - Navodi negativne faktore i njihove uticaje na linost pomoraca

  posledice

  Promjene i poremeaji duevnog ivota i ponaanja - Opisuje

  izmijenjena stanja svijesti

  - Navodi uzroke koji dovode do izmijenjenih stanja svijesti

  - Nabraja vrste droga - Nabraja vrste

  poremeaja ponaanja

  - Objanjava primjere prilagoenog i neprilagoenog ponaanja

  - Navodi faze dejstva alkohola

  - Navodi vrste psihikih poremeaja

  - Nabraja naine spreavanja i lijeenja psihikih poremeaja

  - Poznaje probleme bolesti zavisnosti

  - Poznaje greke i opasnosti konzumiranja psihoaktivnih supstanci

  - Poznaje poremeaje ponaanja

  - Poznaje naine spreavanja i lijeenja psihikih poremeaja

  - Razvija osnovni okvir kroz informacije o alkoholu i drogi i na taj nain titi sebe od loih uticaja i iskustava

  - U praksi i na radnom mjestu koristi znanje iz oblasti poremeaja ponaanja za bolju procjenu uspjenosti (kroz rad na brodu)

  - Jaa spremnost na pomo

  - Gost na asu (struno lice koje se u praksi bavi mentalnim zdravljem)

  Osoba u socijalnoj interakciji - Navodi vrste

  komunikacije - Upoznaje inioce

  komunikacionog procesa

  - Nabraja vrste grupa

  - Opisuje proces formiranja grupe

  - Upoznaje karakteristike socijalnih pokreta

  - Nabraja vrste stavova

  - Opisuje primjer

  - Poznaje znaaj i formu pojma komunikacije

  - Odreuje definiciju pojma komunikacije

  - Odreuje definiciju pojam grupe

  - Razlikuje razliite oblika grupa

  - Uoava razliku izmeu personalnih i socijalnih stavova

  - Usavrava se za bolju realizaciju uspjene komunikacije

  - Podstie kod sebe potrebu za radom na usavravanju linog stila komunikacije

  - Jaa toleranciju prema tuim stilovima u komunikaciji i prilagoava se sa ciljem to

  - Projektor - Raunar - Reciprono uenje - Slagalica znanja - Igranje uloga sad

  znam bolje kako u

 • 53

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik predrasude

  - Ilustruje primjer propagande

  uspjenijeg obavljanja radnog zadatka

  - iri svoje znanje o pravilima funkcionisanja grupa

  - Koristi znanja o grupnom funkcionisanju i ui se usvajanju grupnih normi i pravila ponaanja

  Sociopsiholoki aspekti buke - Definie pojam

  buke - Objanjava razliku

  izmeu buke i vibracija

  - Objanjava organske i psihike promjene kod ljudi izazvane efektima buke i vibracija

  - Objanjava uticaj buke na ivotnu sredinu

  - Objanjava pojam bolest buke

  - Uoava znaaj uticaja buke na pojedinca

  - Uoava primjere uticaja buke i vibracija na efekte radnog mjesta

  - Poznaje izvore buke na brodu

  - Poznaje pojam bolest buke izazvan bukom na brodu

  - Ispoljava razumijevanje za budue uslove rada

  - Razvija: - snalaenje u

  hijerarhiji sloenih poslova na brodu

  - razumijevanje odnosa u skladu sa uslovima rada

  - spremnost i sposobnost za budui poziv

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - N. Rot, S. Radonji: Psihologija, Zavod za udbenike i nastavna sredstva,

  Beograd, 2002. - N. Rot: Opsta psihologija, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000. - N. Rot: Psihologija grupe, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1983. - N. Rot: Osnovi socijalne psihologije, Zavod za udbenike i nastavna sredstva,

  Beograd,1989. - M. Zvonarevi: Socijalna psihologija, kolska knjiga, Zagreb, 1987. - M. Vujovi: Bolesti zavisnosti, TS, Novi Sad, 1999. - S. Niki: Osnovi sociologije i socijalne psihologije pomoraca, Fakultet za

  pomorstvo, Kotor, 2004. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Raunarska uionica; - Internet; - Video projektor; - Grafoskop; - asopisi; - TV.

 • 54

  7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeno, po jedan pismeni rad u svakom klasifikacionom periodu; - Usmeno, najmanje po jedna provjera znanja u svakom klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacinog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu; - Zakljuna ocjena na kraju kolske godine izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionim periodima. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Profesor psihologije; - Diplomirani psiholog; - Profesor sociologije. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmet Znanja - Odnos psihologije prema

  drugim drutvenim naukama - Predmet i metod psihologije

  - Sociologija - Nauka i nauno saznanje - Vrste saznanja - Objanjenje i vrste

  objanjenja

 • 55

  1.2.9. MEDICINA ZA POMORCE 1. Naziv predmeta: MEDICINA ZA POMORCE 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II III 24 12 36 IV

  Ukupno 24 12 36 3. Opti ciljevi nastave - Sticanje znanja o Meunarodnim propisima i pomorskim zdravstvenim

  dokumentima; - Sticanje znanja o povredama na brodu; - Sticanje znanja o simptomima karakteristinih oboljenja na brodu; - Uoavanje znaaja pruanja prve pomoi i medicinskog zbrinjavanja spasenih; - Osposobljavanje za pruanje prve pomoi.

 • 56

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Pomorska zdravstvena dokumenta i propisi - Navodi pomorska

  zdravstvena dokumenta i propise

  - Razlikuje zdravstvena dokumenta

  - Razlikuje osnovne elemente sadraja meunarodnog sanitarnog pravilnika

  - Razlikuje namjenu i sadraj pomorske izjave

  - Uoava znaaj zdravstvenog pregleda

  - Razvija osjeaj odgovornosti o realizaciji meunarodnih propisa

  - Prezentacija dokumenata

  Znaaj prve pomoi i brodska apoteka - Obrazlae znaaj

  postupka prve pomoi i brze reakcije

  - Nabraja i objanjava vrste i raspored kompleta za prvu pomo

  - Navodi lijekove na brodu

  - Obrazlae znaaj i postupak sterilizacije medicinskih instrumenata

  - Uoava znaaj pravovremenog pruanja prve pomoi

  - Poznaje sadraj kompleta prve pomoi prema nacionalnim zakonima

  - Poznaje lokacije na brodu gdje je postavljen komplet prve pomoi

  - Poznaje sadraj kompleta prve pomoi u amcu za