of 100 /100
UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA TURIZEM Marko Ogorelc BRENDIRANJE TURISTIČNE DESTINACIJE - POSAVJE diplomsko delo univerzitetnega študija Brežice, september 2016

Brendiranje turistične destinacije Posavje - Marko Ogorelc - Diplomsko delo

Embed Size (px)

Text of Brendiranje turistične destinacije Posavje - Marko Ogorelc - Diplomsko delo

 • UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA TURIZEM

  Marko Ogorelc

  BRENDIRANJE TURISTINE DESTINACIJE - POSAVJE

  diplomsko delo univerzitetnega tudija

  Breice, september 2016

 • UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA TURIZEM

  Marko Ogorelc

  BRENDIRANJE TURISTINE DESTINACIJE - POSAVJE

  diplomsko delo univerzitetnega tudija

  mentor: doc. dr. Koak Marko

  somentorica: asist. Rosi Maja

  Breice, september 2016

 • IZJAVA O AVTORSTVU diplomskega dela

  Spodaj podpisani Marko Ogorelc, tudent Fakultete za turizem Breice Univerze v Mariboru, univerzitetnega tudijskega programa turizem, z vpisno tevilko T1001653, sem avtor diplomskega dela z naslovom: Brendiranje turistine destinacije - Posavje.

  S svojim podpisom zagotavljam da:

  je predloeno delo rezultat izkljuno mojega lastnega raziskovalnega dela; sem poskrbel/a, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v diplomskem delu, navedena oz. citirana v skladu z navodili Fakultete za turizem Univerze v Mariboru; sem poskrbel/a, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu virov, ki je sestavni del diplomskega dela in je zapisan v skladu z navodili Fakultete za turizem Univerze v Mariboru; sem pridobil/a vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v diplomsko delo in sem to tudi jasno zapisal/a v diplomskem delu; se zavedam, da je plagiatorstvo predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata, bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja, bodisi v grafini obliki, s katerim so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne kaznivo po zakonu (Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS t. 21/95), prekrek pa podlee tudi ukrepom Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v skladu z njenimi pravili; se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloeno delo in za moj status na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. V Breicah, dne _

  Podpis avtorja/ice: __________________________________

 • ZAHVALA Velika zahvala gre v prvi vrsti mojem mentorju doc. dr. Marku Koaku in somentorici

  asist. Maji Rosi, ki sta mi s svojimi nasveti in usmeritvami pomagala pri izdelavi diplomskega dela. Rad bi se zahvalil tudi vsem, ki so sodelovali v raziskavi. Zadnji,

  ampak vsekakor ne najmanj pomembni, pa so vsi moji najbliji in prijatelji, ki so mi stali ob strani v dobrem in slabem in brez njih ti doseki nikakor ne bi bili moni.

 • BRENDIRANJE TURISTINE DESTINACIJE POSAVJE Diplomsko delo je smiselno razdeljeno v dva sklopa, prvi del je teoretini, drugi pa raziskovalni. V prvem delu smo opisovali osnove turistinih znamk in destinacijskega brendinga. Opisali smo tudi organizacijski sistem delovanja turistine destinacije v sklopu turistine znamke oz. brenda. V sklopu smo podali tudi svoje kritino mnenje in predloge, glede na izbrano temo. V nadaljevanju smo z vidika brendiranja kvalitativno in kvantitativno ocenili stanje slovenskega turizma. V zadnjem delu pa smo izvedli raziskavo, tako med zainteresirano javnostjo kot tudi turistinimi deleniki na izbrani destinaciji. Raziskavo smo izvedli s pomojo anket in polstrukturiranih intervjujev. Rezultate raziskave smo analizirali in grafino predstavili. Na koncu diplomskega dela pa smo podali e smernice, ki bi jih izbrana destinacija morala upotevati, ko bi se lotili projekta ustvarjanja turistine znamke. Kljune besede: destinacijski management, turistina znamka, destinacijski brending, turistina destinacija, brendiranje

  BRANDING OF TOURIST DESTINATION POSAVJE The diploma thesis consists of two parts: the first one is theoretical and the second one is research. The first part introduces bases of tourism brands and destination branding. We also introduce organization system of tourism destination under the tourism brand. We also gave our critical opinion and suggestions on selected topics. Below we quantitatively and qualitatively rated Slovenian tourism from the prespective of branding. In the second part we conducted a research between the public and tourism stakeholders in the chosen destination. The research was conducted with survey and interviews. Results of the research were analyzed and presented graphically. At the end of the diploma thesis there are guidelines, which chosen destination should consider in the process of making new tourist brand. Key Words: destination management, tourism brand, destination branding, tourist destination, branding UDK: 338.48(497.4Posavje):658.626(043.2)

 • v

  KAZALO UVOD ................................................................................................................................ 1

  Opis problema ............................................................................................................... 1

  Namen in cilje raziskave ................................................................................................ 2

  Hipoteze ali raziskovalna vpraanja .............................................................................. 2

  Predpostavke in omejitve raziskave .............................................................................. 3

  Metode raziskovanja ..................................................................................................... 3

  1 TEORETINI UVOD IN IZHODIA .............................................................................. 4

  1.1 Pojem brendiranje ................................................................................................... 4

  1.2 Pojem turistini delenik ......................................................................................... 6

  1.3 Pojem turistini produkt ......................................................................................... 8

  2 BRENDIRANJE DESTINACIJE ........................................ Error! Bookmark not defined.

  2.1 Brendiranje ............................................................................................................ 11

  2.2 Elementi brendiranja ............................................................................................. 16

  2.3 Model brendiranja ................................................................................................ 17

  2.4 Uspene znamke ................................................................................................... 22

  2.5 Identiteta znamke ................................................................................................. 28

  3 TURISTINA DESTINACIJA IN NJENA ORGANIZIRANOST .............................................. 31

  3.1 Opredelitev destinacije ......................................................................................... 31

  3.2 Destinacijski brending ........................................................................................... 32

  3.3 Destinacijski produkt in brendiranje ..................................................................... 33

  3.4 Receptivne agencije (DMO) in njihova vloga pri brendiranju ............................... 39

  3.5 Ciljni trgi znamke ................................................................................................... 39

  3.6 Distribucija znamke ............................................................................................... 45

  4 TURIZEM V SLOVENIJI IZ VIDIKA BRENDIRANJA .......................................................... 50

  4.1 Kvantifikacija slovenskega turizma in uinkov brendiranja .................................. 50

  4.2 Kvalitativna ocena slovenskega turizma in uspenosti brendiranja ..................... 53

  5 RAZISKOVALNI DEL ....................................................................................................... 57

  5.1 Nain zbiranja podatkov in opis vzorca ................................................................. 57

  5.2 Analiza rezultatov .................................................................................................. 58

  5.2.1 Anketni vpraalnik .......................................................................................... 58

 • vi

  5.2.2 Polstrukturirani intervjuji ............................................................................... 66

  5.3 Ovrednotenje tez .................................................................................................. 66

  6 SMERNICE ZA USTVARJANJE TURISTINE ZNAMKE NA IZBRANI DESTINACIJI

  POSAVJE .......................................................................................................................... 74

  7 ZAKLJUEK .................................................................................................................... 81

  LITERATURA IN VIRI......................................................................................................... 84

  PRILOGE ............................................................................................................................. i

  KAZALO SLIK

  Slika 1: Grafini prikaz organiziranosti turizma ................................................................ 6

  Slika 2: Prikaz razlinih organizacijskih ravni .................................................................... 8

  Slika 3: Poznavanje znamke ............................................................................................ 12

  Slika 4: USP razlinih drav.............................................................................................. 15

  Slika 5: Piramida brenda ................................................................................................. 17

  Slika 6: Najosnovneji model brendiranja ...................................................................... 17

  Slika 7: Vsebinska podroja menedmenta znamke ....................................................... 18

  Slika 8: Temporalov model brendiranja .......................................................................... 19

  Slika 9: Dve komponenti brenda ..................................................................................... 20

  Slika 10: Model brendiranja po UNWTO ........................................................................ 21

  Slika 11: Kompleksen model brendiranja ....................................................................... 22

  Slika 12: 8 trenutno najuspenejih svetovnih znamk .................................................... 24

  Slika 13: Model turistinih storitev v povezavi z okoljem ............................................... 36

  Slika 14: Tradicionalni potovalni distribucijski model .................................................... 48

  Slika 15: Razvijajo distribucijski model .......................................................................... 49

  Slika 16: Sestavine identitete znamke Slovenije ............................................................. 55

  KAZALO TABEL Tabela 1: Razline metode segmentiranja ...................................................................... 45

  Tabela 2: Pozitivni in negativni uinki skupnih vlaganj ................................................... 47

 • vii

  KAZALO GRAFIKONOV

  Grafikon 1: Prihodi turistov v RS v obdobju 2010-2015 ................................................. 50

  Grafikon 2: Prenoitve turistov v RS v obdobju 2010-2015 ........................................... 51

  Grafikon 3: Povpreni izdatki na turista na prenoitev v RS v obdobju 2010-2015 ....... 52

  Grafikon 4: Starost anketirancev .................................................................................... 58

  Grafikon 5: Grafini prikaz rezultatov ankete na vpraanje: Ste se do sedaj e sreali s

  pojmom turistina znamka oz. brend? ......................................................................... 59

  Grafikon 6: Grafini prikaz rezultatov ankete na vpraanje: Ali ste e sliali za primer

  turistine znamke v Republiki Sloveniji? ....................................................................... 59

  Grafikon 7: Grafini prikaz rezultatov ankete na vpraanje: Za kateri primer turistine

  znamke v RS ste e sliali? ............................................................................................ 60

  Grafikon 8: Grafini prikaz rezultatov ankete na vpraanje: Ali ste kadarkoli sliali za

  turistino znamko Posavje oz. videli promocijski material v kakrnikoli obliki? .......... 61

  Grafikon 9: Grafini prikaz rezultatov ankete na vpraanje: Ocenite kako prepoznavna

  je izbrana destinacija Posavje, kot turistina znamka v tem trenutku. ..................... 62

  Grafikon 10: Grafini prikaz rezultatov ankete na vpraanje: Katera sta po Vaem

  mnenju glavna razloga, da izbrana destinacija Posavje, tega orodja e nima? ......... 63

  Grafikon 11: Grafini prikaz rezultatov ankete na vpraanje: Menite, da bi

  vzpostavitev nove turistine znamke na izbrani destinaciji Posavje, pozitivno vplivala

  na razvoj destinacije v prihodnosti? ............................................................................. 64

  Grafikon 12: Grafini prikaz rezultatov ankete na vpraanje: Menite, da bi bila izbrana

  destinacija Posavje, bolj uspena (iz vidika turizma), e bi se na turistinem trgu

  predstavljala pod skupno znamko? .............................................................................. 65

  Grafikon 13: Grafini prikaz rezultatov ankete na vpraanje: V kolikni meri podpirate

  ustvarjanje turistine znamke Posavje, v prihodnosti? ............................................. 66

 • viii

  SEZNAM KRATIC FT Fakulteta za turizem

  SURS Statistini urad Republike Slovenije

  UNWTO Svetovna turistina organizacija

  USP Unikatni prodajni predlog (Unique Selling Proposition)

  RS Republika Slovenija

  DMO Destinacijska management organizacija

  SRTS Strategija razvoja slovenskega turizma

  AMA American Marketing Association

 • 1

  UVOD

  Opis problema

  Avtor Steven Pike (2012, str. 174) pravi: Danes imajo potroniki v turizmu na voljo ve

  izbire med turistinimi destinacijami kot kadarkoli poprej. Vendar pa imajo tudi precej

  manj asa za odloanje in nartovanje poti. Zato torej je turistina znamka, ki lahko

  dodatno prepria in pomaga pri izbiri in odloitvi, zmanja tveganje pri nakupu in

  izpolni vsa priakovanja turista, praktino neprecenljiva. Prvi se brendiranje v

  turizmu v literaturi omenja nekje 50, 60 let nazaj. Podroje je danes teoretino precej

  dobro raziskano. Na globalni ravni je vsekakor veliko primerov dobrih praks, na

  nacionalnem nivoju pa malce manj. Primerov dobrih praks v Sloveniji ni prav veliko, saj

  se brendiranje uveljavlja ele v zadnjih letih. V diplomskem delu se bomo torej

  osredotoili na brendiranje destinacije Posavje. Na nivoju destinacije bomo opravili

  raziskavo, s pomojo katere bomo skuali ugotoviti razumevanje in pripravljenost

  turistinih delenikov na ustvarjanje nove turistine znamke v njihovem okolju. Skuali

  bomo predlagati korake za uspeno brendiranje destinacije, na temelju obstojeih

  turistinih produktov, s pomojo katerih bi lahko v Posavju oblikovali novo turistino

  blagovno znamko. Tako bi izbrana destinacija Posavje na podlagi izdelane

  diplomske naloge lahko dobila dodaten pogled in predlog za novo znamko, preko

  katere bi potekala bolj uinkovita prodaja in trenje turistinih delenikov na izbranem

  obmoju, tega pa izbrana destinacija, po naih informacijah in vedenju, v tem trenutku

  nima. Tako bi destinacija pridobila na prepoznavnosti, hkrati pa bi turistom ponujala

  nekaj novega in atraktivnega. Destinacija bi se tako preko znamke laje promovirala, s

  kakovostnim integralnim turistinim produktom pa verjetno tudi bolje prodajala na

  turistinem trgu. Prednosti izbranega problema, ki se ga bomo lotili v diplomskem

  delu, pa so: trenutna slaba raziskanost le-tega, pomembnost rezultatov raziskave

  zaradi monosti kasnejega apliciranja v okolje in osebna motivacija v smislu uporabe

  svojega znanja in idej, za izboljanje trenutne situacije v lokalnem okolju. Vsekakor je

  izbran problem funkcionalno povezan z znanstvenim podrojem in je hkrati zelo

  aktualen.

 • 2

  Namen in cilje raziskave

  Cilji diplomskega dela so raziskati okolje in delenike na podroju turizma, predlagati

  korake za uspeno brendiranje in nato ustvarjanje turistine znamke. Znamka mora

  predvsem povezovati razline turistine delenike, ki bi se naj z njo identificirali in jo

  tudi optimalno uporabljali. Predvsem pa je zelo pomembno, da z izoblikovanjem

  turistine znamke poveemo turistine delenike na doloenem obmoju in jim

  omogoimo pogoje ter orodja za e bolji razvoj v prihodnosti. Namen naloge pa je

  reevanje trenutnega praktinega problema v menedmentu turistine destinacije

  Posavje. Tako bi izbrana destinacija Posavje na podlagi izdelane diplomske naloge

  lahko dobila dodaten pogled in predlog za novo znamko, preko katere bi potekala bolj

  uinkovita prodaja in trenje turistinih delenikov na izbranem obmoju, tega pa

  izbrana destinacija, po naih informacijah in vedenju, v tem trenutku nima.

  Hipoteze ali raziskovalna vpraanja

  1. Turistina destinacija Posavje je kot blagovna znamka slabo prepoznavna

  Ocenjujemo, da je izbrana destinacija kot blagovna znamka slabo prepoznavna. Z

  anketo, ki jo bomo izvedli med laino javnostjo (tako obiskovalci kot prebivalci

  lokalnega okolja), pa bomo skuali hipotezo potrditi ali ovrei. Z anketo, ki jo bomo

  izvedli, bomo skuali pridobiti e mnenje zainteresirane javnosti o monem ustvarjanju

  turistine blagovne znamke. Tako bomo sodelujoe spraevali po mnenju o sedanjem

  stanju in njihovem staliu glede monosti vzpostavitve znamke v prihodnosti, na

  izbrani destinaciji.

  2. Ali so turistini deleniki na izbrani destinaciji prepriani tako o potrebi, kot tudi

  pripravljeni na ustvarjanje novega brenda?

  S pomojo polstrukturiranih intervjujev, ki jih bomo izvedli med ponudniki turistinih

  storitev na izbrani destinaciji, bomo najprej skuali ugotoviti, kakno je mnenje slednjih

  o monostih ustvarjanja nove turistine znamke, v drugi fazi pa bomo ugotavljali, na

  kaken nain (pod katerimi pogoji) bi bili deleniki pripravljeni sodelovati. Vsekakor je

  iz vidika brendiranja za vzpostavitev znamke kljuno sodelovanje turistinih delenikov,

 • 3

  ki predstavljajo pomemben del tako pri pripravi kot pri delovanju brenda. Ti dve

  vpraanji sta z vidika ponudnikov storitev kljunega pomena, ko govorimo o pripravi

  turistine znamke na katerikoli izbrani destinaciji.

  Prav tako velja omeniti, da bi zaradi vzpostavitve brenda DMO laje nadzoroval razline

  delenike in bolj uinkovito upravljal z destinacijo kot celoto. Kvaliteten brend bi

  prepreil podvajanje napora pri informiranju, promociji in prodaji tako destinacije kot

  posameznih delenikov.

  Predpostavke in omejitve raziskave

  Predpostavljamo, da bomo imeli pri izdelavi diplomskega dela dovolj gradiva iz izbranih

  knjinih virov, ki so tesno povezani z ustvarjanjem znamke. Prav tako predpostavljamo,

  da bomo z raziskavo pridobil aktualne podatke. Posebnih omejitev pri izdelavi

  diplomskega dela ne vidimo, manja teava pa bi lahko nastala v primeru, da turistini

  deleniki ne bi eleli biti del raziskave.

  Metode raziskovanja

  V diplomskem delu bomo pridobivali podatke tako iz primarnih kot iz sekundarnih

  virov. Sekundarni viri bodo izbrana knjina dela, primarne vire pa bo predstavljala

  raziskava in vse ostale informacije, ki jih bomo pridobili iz okolja s pomojo raziskave.

  Raziskava bo potekala v obliki individualnih anket ali krajih polstrukturiranih

  intervjujev, s pomojo katerih bomo skuali ugotoviti pripravljenost turistinih

  delenikov na ustvarjanje nove turistine znamke, prav tako pa nas bo zanimalo, ali jih

  zanima povezovanje in skupno delovanje na turistinem trgu. Vzorec bo obsegal vsaj

  15 turistinih delenikov z izbrane destinacije. Vzporedno pa bomo opravili tudi

  raziskavo med obiskovalci, da vidimo, kakno je o tem mnenje javnosti. Vzorec bo

  obsegal cca. 100 ljudi. Uporabljali bomo tako kvalitativne kot kvantitativne podatke. Ko

  bomo vse podatke zbrali, jih bomo statistino obdelali, izdelali grafikone, jih analizirali

  in podali svoje mnenje.

 • 4

  1 TEORETINI UVOD IN IZHODIA

  Brendiranje je v zadnjih desetletjih pridobilo na veljavi v turistini industriji, ker kot

  orodje omogoa bolj uinkovito, organizirano, nadzorovano in sistematino delo na

  izbrani destinaciji. Brend oz. znamka izbrano destinacijo povee in s tem omogoa bolj

  homogeno delovanje turistinih delenikov. Homogeno delovanje delenikov na izbrani

  destinaciji pa zagotavlja hitreji in kvalitetneji razvoj storitev in infrastrukture. Ravno

  to pa je tisto, kar brendiranje v sklopu turizma postavlja zelo visoko na lestvico must

  have. Sam razvoj destinacije vpliva tudi na nastajanje novih turistinih delenikov, ki

  kot konkurenca prinaajo e eno pozitivno dimenzijo, ki jo povzroi brendiranje. Ne

  smemo pa zanemariti tudi tega, da ob vzpostavitvi brenda ne prihaja ve do podvajanja

  napora predvsem pri promociji in prodaji. Promocija in prodaja pa sta v veini primerov

  zelo ibka toka predvsem manjih turistinih delenikov, ki ne razpolagajo z veliko

  sredstvi. Velja pa omeniti e eno pozitivno lastnost brendiranja, ki pa je strateko

  sledenje skupnim ciljem. Tako je zgoraj omenjeno homogeno okolje med turistinimi

  deleniki e pravilno usmerjeno s strani strokovnih kadrov in hitreje dosega bolje

  poslovne rezultate.

  V teoretinem delu se bodo pojavljali tudi novi pojmi: brendiranje, brend, DMO, USP,

  imid znamke, zavedanje znamke, razvoj znamke, nartovanje znamke, udejanjanje

  znamke, vidnost znamke, slika znamke ipd. Vse pojme bomo sproti pojasnili, vendar pa

  so ti pojmi kljuni za evalvacijo raziskovalnega dela, ko bomo postavili smernice pri

  ustvarjanju brenda oz. znamke na izbrani destinaciji Posavje.

  1.1 Pojem brendiranje

  Brendiranje se v turizmu kot pojem prvi pojavi 60 let nazaj. Prve omembe v literaturi

  segajo v petdeseta leta prejnjega stoletja, avtorja Gardner in Levy (1955, str. 35) sta

  zapisala: Ime brenda je ve kot le nalepka, ki louje proizvajalce enakega produkta. Je

  kompleksen simbol, ki predstavlja vrsto idej in atributov. Brend kupcu pove veliko

  stvari, ne samo, kako se slii njegov slogan, ampak kako veliko povezovanja je izgradil,

 • 5

  da je pridobil zanimanje javnosti v doloenem asovnem obdobju. Neto rezultat tega je

  javna slika, karakter, ki je lahko bolj pomemben za skupni status (in prodajo) kot

  marsikatero tehnino dejstvo o samem produktu (Pike, 2012, str. 174). Razvidno je,

  da je samo zavedanje o vedno veji konkurenci na trgu zaelo sproati razmiljanja o

  ustvarjanju turistinih znamk.

  Na prelomu tisoletja pa sta avtorja Aaker in Joachimsthaler (2000, str. 9) dejala, da

  ena industrija za drugo odkriva in da so zavedanje o znamki, zaznavanje kakovosti,

  zvestoba strankam, povezovanje znamk in osebnost kljuni pri tekmovanju na trgu

  (Pike, 2012, str. 173). In ravno zaradi izjemnega poveanja turistine ponudbe in dviga

  kvalitete turistinih storitev v zadnjih desetletjih se je tudi v turizmu pojavil in hitro

  apliciral pojem brendiranje.

  Kotler in Gertner (2002) pravita, da odvisno od njihovih prednosti so se drave ali

  nacije fokusirale na eno ali ve od teh dimenzij, ki so resda komplementarne in

  soodvisne, in ravno zaradi tega moramo z njimi upravljati tako, da okrepijo ena drugo.

  Ko drava ali nacija postane tekmovalna, unikatna in mona znamka, dosee uspeh v

  izvozu, poveanju direktnih tujih vlaganj in turizmu (Wand in Pizam, 2011, str. 113 in

  115).

  Svetovna turistina organizacija (UNWTO) pa o brendu pravi, da je brend lahko

  definiran kot unikatna kombinacija karakteristik produkta in dodanih vrednosti, tako

  oprijemljivih kot neoprijemljivih. Karakteristike imajo pomembno vlogo, saj so

  neloljivo povezane z destinacijo in zavedanje le-teh je lahko zavestno ali nezavestno.

  Znamka ni samo logo ali ikona, ampak doivetje in slika, ki prikazuje vrednost sistema

  in pozicioniranje. Na kratko, je obljuba. Oblikuje vrsto doivetja, ki jo obiskovalec

  priakuje od destinacije (UNWTO, 2007, str. 57).

  Avtorja Gabrijan in Snoj (2012, str. 60) pa sta zapisala, da se po slovenski zakonodaji

  kot znamka sme registrirati kakrenkoli znak ali kakrnakoli kombinacija znakov, ko

  omogoajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitve drugega

  podjetja in jih je mogoe grafino prikazati, kot so zlasti besede, vkljuno z osebnimi

 • 6

  imeni, rke, tevilke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vkljuno z obliko

  blaga ali njihove embalae in kombinacije barv kot tudi kakrnekoli kombinacije takih

  znakov (Zakon o industrijski lastnini 2006, 42. len).

  1.2 Pojem turistini delenik

  Turistina destinacija je oblika ekonomske kategorije in vpliva na procese znotraj svojih

  meja. Prav tako drubeni procesi ire okolice vplivajo na destinacijo. Posamezniki,

  skupine in organizacije, ki s svojim delovanjem vplivajo na lastnosti destinacije, so

  turistini deleniki. Ti deleniki v svojem odnosu izkazujejo interes do destinacije,

  priakujejo doloene koristi in imajo seveda tudi odgovornosti, pripadajoe svojemu

  poloaju na destinaciji.

  Interesne skupine delenikov pa so naslednje (Kotler, Bowen in Makens, 2003, str.

  111):

  lokalno prebivalstvo na obmoju destinacije;

  lokalna/obinska/regionalna/pokrajinska/nacionalna vlada;

  lokalne/regionalne/nacionalne okoljske organizacije;

  domai obiskovalci (izletniki);

  tuji obiskovalci (turisti);

  turistina industrija (transport, namestitev, privlanosti/atrakcije,

  dogodki/prireditve, port in rekreacija, podporne turistine storitve);

  organizacije, ki upravljajo z destinacijo;

  kulturne in zgodovinske organizacije;

  socialne/zdravstvene/vzgojne organizacije.

  Zgoraj naveden nain obravnave turistinih delenikov nam nakazuje, da je zelo

  pomembna povezanost med razlinimi deleniki na izbrani destinaciji, da ostajamo

  konkurenni na turistinem trgu, ki je vedno bolj heterogen in tekmovalen.

 • 7

  Slika 1: Grafini prikaz organiziranosti turizma

  Vir: Dr. Maja Uran, 2014, str. 27

  V zgoraj navedenem modelu je lepo vidno, koliko delenikov se mora povezati in

  sodelovati pri razvijanju, nartovanju in vodenju destinacije. Lahko pa ta model loimo

  na tri dele: zasebni sektor, javni sektor in civilna druba. Deleniki iz zasebnega sektorja

  se orientirajo predvsem na donosnost destinacije na kratek ali dalji asovni rok.

  Predvsem jih zanima irjenje in rast destinacije (na skupnem turistinem trgu). Javni

  sektor skrbi za drubene in ekonomske koristi na dalji asovni rok ter daje veliko

  poudarka na razvoj destinacije. Civilna druba pa ob osebnem vkljuevanju priakuje

  predvsem izboljanje kvalitete ivljenja v okviru destinacije. Kot pri prejnjem modelu

  lahko tudi tukaj trdimo, da je povezovanje teh treh kljunih sektorjev nujno za

  kvaliteten razvoj destinacije in uspeno delovanje.

  Seveda pa se potem v organizacijski strukturi na nacionalnem nivoju pojavijo razline

  organizacijske ravni (razlinih delenikov). Avtor Pearce (1998) pravi, da kadar obstaja

  ve ravni organiziranosti ali kadar imajo razline organizacije na eni ravni razline, a

  med seboj povezane naloge, je potrebno jasno opredeliti vlogo in podroje dela

  vsakega delenika, da bi se izognili vrzelim ali podvajanju nalog in da bi se zagotovila

  im veja uinkovitost celotne organizacijske strukture. Iz tega je razvidno, da je za

 • 8

  uspeno delovanje na turistinem trgu pomembna tudi organizacija, ne samo interes in

  strategija.

  Slika 2: Prikaz razlinih organizacijskih ravni

  Vir:Dr. Maja Uran, 2014, str. 31

  1.3 Pojem turistini produkt

  Kotler, Bowen in Makens (2003, str. 40) definirajo produkt kot vse, kar je mono

  ponuditi na trgu in vzbudi pozornost, se lahko prevzame, se lahko uporabi ali porabi ter

  tako lahko zadovolji neke potrebe ali zahteve.

  Turistini produkt ima e nekatere lastnosti. Z vidika poslovnega procesa v turizmu je

  osnovni produkt predmet menjave koristi. Olajevalni produkt je tisti, katerega obstoj

  je nujno potreben, da se menjava osnovnega lahko izvede. Nekatere dodatne storitve

  ali produkti, ki poveujejo vrednost osnovnega produkta, doloajo pomen podpornim

 • 9

  produktom. Vse omenjene produkte skupaj z dodatnimi elementi pa zdruuje razirjeni

  ali integralni produkt. Dodatni elementi v razirjenem produktu so: fizino okolje

  turistinega produkta, dostopnost turistinega produkta, relacije med izdelkom in

  ostalimi dejavniki in prispevek turistov pri oblikovanju izdelka.

  Preteni del turistine ponudbe predstavljajo storitve, natanneje turistine storitve,

  katerih znailnosti so naslednje: neotipljivost, nerazdruljivost, spremenljivost in

  minljivost (Kotler, Bowen in Makens, 2003, str. 42).

  Lahko pa e omenimo, da poleg splonih znailnosti obstajajo tudi specifine

  znailnosti turistinih produktov: zaasno lastnitvo, usmerjenost k ponudbi namesto k

  potronikom, razpren nadzor, irina doivetja, visoka stopnja tveganja potronikov,

  sanje in fantazije kot del storitve, odvisnost od okolja.

  Burkart (1975, str. 237) pravi, da je turistini produkt celotno doivetje turista od

  trenutka, ko zapusti kraj stalnega bivalia, do trenutka, ko se vrne vanj. Burkart (1975)

  v nadaljevanju navaja tri glavne sestavne dele turistinega proizvoda, e se turist

  nahaja izven kraja stalnega bivalia. Te so:

  privlanost destinacije;

  dostopnost destinacije;

  turistine zmogljivosti v destinaciji.

  Turistini produkt si predstavljamo drugae, e nanj gledamo z vidika posameznih

  proizvajalcev. Mihalieva (1997) navaja primer hotelirja in organizatorja potovanj ter

  pravi, da je z vidika hotela turistini proizvod celotno doivetje, ki ga ima gost od

  trenutka prvega stika s hotelom. Vkljuuje vse storitve v asu bivanja v hotelu do

  odjave v hotelski recepciji pred hotelom oziroma z vidika organizatorja potovanj je

  turistini proizvod pavalni proizvod, to je celotno doivet je, ki ga ima turist v zvezi z

  vsemi storitvami, ki so kakorkoli povezane s pavalnim proizvodom, vkljuno s tistimi v

  kraju stalnega bivalia (Aleksi, 2008, str. 6).

 • 10

  Avtorja Mihali in Planina (2002, str. 281) navajata, da je pavalni proizvod

  standardiziran paket storitev, ki sestoji iz najmanj dveh storitev in je vnaprej

  proizveden za neznanega kupca. Na trgu je razpisan v tiskanih ali drugih medijih ter

  ponujen po javno objavljeni pavalni ceni, kar pomeni, da cene posameznih storitev

  niso razpoznavne.

 • 11

  2 BRENDIRANJE DESTINACIJE

  2.1 Brendiranje

  Brendiranje se je na splono v drubi zaelo veliko prej, kot si verjetno predstavljate.

  Kot je zapisal Keller (2003), je brendiranje strateki posel, ukoreninjen v nas e iz

  starodavnih asov, apliciran kot oznaevanje ivine, oznaevanje izdelkov in cehov, z

  namenom oznaevanja lastnitva in varovanja le-tega pred krajo, ponarejanjem,

  prevaro, za lajo identifikacijo in diferenciacijo z zagotovilom doloene kvalitete (Wand

  Y. in Pizam A., 2011, str. 113).

  Avtorja Gabrijan in Snoj (2012, str. 44) sta povedala, da je znamka izdelka nedvomno

  eno izmed najprimernejih sredstev za udejanjanje pozitivnega razlikovanja organizacij

  in njihovih izdelkov glede na njihove konkurente.

  Ta stavek celostno zajema znamko oz. brend, ki je ravno zaradi svojih pozitivnih

  lastnosti in vplivov na vseh nivojih v zadnjih desetletjih postala trend v turizmu,

  predvsem v tujini, kjer se je brend uveljavil e prej kot pri nas. Brendiranje je v turizmu

  danes sestavni del uspenih zgodb, ki prinaajo tako poslovne uspehe kot zadovoljstvo

  potronikov. Predvsem onkraj lue v Zdruenih dravah Amerike so proces brendiranja

  zaeli preizkuati e v sedemdesetih letih prejnjega stoletja.

  Prvi in najbolj oiten razlog, zakaj se je brendiranje sploh tako uveljavilo v turistini

  industriji, je identifikacija produkta doloenega ponudnika ali skupine le-teh. Namre,

  kot je zapisal Pike (2012, str. 177), se konkurennost poveuje ob podiranju preprek pri

  trgovanju med dravami. Ta in ostali vplivi globalizacije, kot je internet, so privedli do

  vejega zavedanja globalne konkurence, tako s strani proizvajalcev kot s strani

  potronikov. Tukaj je potrebno dodati, da je predvsem vpliv interneta in informacij, ki

  jih lahko pridobimo v zadnjih letih, e znatno veji kot kadarkoli prej. Tehnologija

  namre danes omogoa, da si izbran produkt/destinacijo v celoti ogledate iz svojega

 • 12

  naslonjaa. Tako lahko potroniki izvedo vse o izbranem produktu/destinaciji e v fazi

  izbiranja turistine storitve.

  Avtorica Kolb (2011, str. 219) pravi, da e trniki v turizmu objavijo neskladna

  promocijska sporoila, bodo s tem samo zmedli potencialne turiste o lastnostih ali

  prednostih izbrane destinacije. Da bi se izognili tej zmedi, trniki lahko uporabijo

  brendiranje za vzpostavitev povezave med imenom destinacije in njenimi prednostmi.

  Kakorkoli, ustvarjanje prepoznavnosti med potencialnimi turisti skozi brendiranje pa bo

  terjalo as in denar. Kasneje pa povzame tudi, da ima brendiranje veliko pozitivnih

  lastnosti, vkljuno z zmanjanjem potronikovega rizika pri nakupu, ustvarjanjem

  zavedanja s konstantnimi komunikacijskimi sporoili, spodbujanjem ponovnega obiska

  destinacije z grajenjem potronike lojalnosti in povezovanjem destinacije z unikatno

  identiteto.

  Slika 3: Poznavanje znamke

  Vir: Gabrijan in Snoj, 2012, str. 63 (Keller 1993;1998)

  Zavedanje o znamki je temelj vseh prodajnih aktivnosti. Zavedanje predstavlja mo

  pojavljanja znamke v glavah potencialnih potronikov, z namenom ne dosei splonega

  POZNAVANJE ZNAMKE

  ZAVEDANJE ZNAMKE (Brand Awarness)

  prepoznavanje znamke

  (Brand recognition)

  priklic (=pomnjenje)

  (Brand recall)

  IMID ZNAMKE

  (Brand Image)

  tipi asociacij

  (atributi, koristi, stalia)

  ne / ugodnost asociacij

  jakost asociacij

  unikatnost asociacij

 • 13

  zavedanja, ampak da nam v spomin vtisne razloge, zakaj razmiljamo o izbrani

  destinaciji v razlinih pogojih.

  Gabrijan in Snoj (2012, str. 64) sta o prepoznavanju in priklicu brenda zapisala, da se

  prepoznavanje znamke nanaa na zmonost ciljne skupine, da se spomni na predhodna

  sooenja z znamko, ko ji ponudimo, npr. seznam strank. Prepoznavanje igra

  pomembno vlogo, ko ciljna skupina kupuje na primer v prodajalni. Priklic znamke se

  nanaa na zmonost ciljne skupine, da si znamko priklie v spomin, ko ji ponudimo

  doloeno kategorijo (vrsto) produkta ali potrebe, ki jih ta kategorija zadovoljuje, ali

  kaken drug tip namiga.

  O pomembnosti asociacij z vidika imida znamke pa je Pike (2012, str. 181) napisal, da

  bi cilj moral biti poveanje poznavanja znamke, skozi ponavljajoe se pojavljanje in

  mone asociacije, povezane z izbranim produktom. Kar je najbolj pomembno, je, da so

  asociacije na brend mone, ugodne, unikatne v tono tem vrstnem redu (Keller, 2003).

  Tipi asociacij na znamko so lahko: atributi, koristi in stalia. Keller (1993, str. 4) deli

  atribute izdelka glede na to, kako neposredno so povezani z izdelkom. Z izdelkom zelo

  povezani atributi so notranje sestavine, ki so nujne za delovanje in jih odjemalec

  zahteva. Obiajno se veejo na fizine lastnosti, ki variirajo v odvisnosti od kategorije

  izdelka. Z izdelkom malo povezani atributi so zunanji vidiki izdelka, ki so povezani z

  nakupom ali uporabo (Gabrijan in Snoj, 2012, str. 65). Avtorja Gabrijan in Snoj (2012,

  str. 65) pa sta o koristih zapisala: Koristi so dejansko uporabne vrednosti, ki jih

  odjemalec pripie atributom izdelka kaj lahko izdelek po njegovem mnenju stori zanj.

  Loiti je mono med funkcionalnimi, izkustvenimi in simbolinimi koristmi.

  Funkcionalne koristi so notranje prednosti izdelka, ki izvirajo iz uporabe izdelka in se

  obiajno ujemajo z izdelkom zelo povezanimi atributi. Te koristi so pogosto povezane z

  osnovnimi motivi, kot so fizioloke potrebe in potrebe po varnosti, ter zajemajo eljo

  po reitvi ali ogibanju problema. Izkustvene koristi so povezane z obutki ob uporabi

  izdelka ter se tudi ujemajo z izdelkom zelo povezanimi atributi. Te koristi zadovoljujejo

  izkustvene potrebe, kot so uitek, raznovrstnost in kognitivne spodbude. Simboline

  koristi so zunanje prednosti uporabe izdelka. Obiajno se ujemajo z atributi, ki so malo

 • 14

  povezani z izdelkom ter so povezani s potrebami po drubenem priznanju ali osebnem

  izraanju in po potrjevanju samopodobe. Zato kupci/uporabniki ocenjujejo, kako se

  prestinost, ekskluzivnost ali modnost znamke ujema z njihovo hoteno samopodobo.

  Simboline koristi so zlasti pomembne pri izdelkih, ki so drubeno opazni.

  Stalia do znamke pa so splona ocena potronika. Ta stalia so vsekakor zelo

  pomembna, saj v veini primerov predstavljajo podlago za vedenje potronika (kar pa

  seveda vpliva na izbiro). Slabo stalie o znamki e v prvi fazi omeji uspenost prodaje

  na trgu pri doloenem segmentu potronikov.

  Pri sami znamki veliko vlogo igra tudi Unique Selling Proposition (USP), ki je po

  navadi tisti dejavnik, ki ga ponudnik v svojih oglasih uporablja kot razlog pozitivnega

  razlikovanja njegovega produkta v primerjavi z ostalimi konkurennimi produkti. USP v

  fazi promocije prikazuje, kaj je naa konkurenna prednost v primerjavi z ostalimi, ki bi

  lahko prepriala potencialne potronike. Kot primer lahko tukaj pogledamo slogan, ki

  ga RS uporablja za promocijo na mednarodnem turistinem trgu. I feel sLOVEnia je

  reklamni slogan, obarvan v zeleno barvo, ki nemudoma potronikom sporoa, da smo

  drava z veliko gozdovi in ostalimi zelenimi povrinami, kar je glede na trende zelo

  pozitivno. Potem pa je tu e beseda LOVE, ki je ujeta v ime drave in sporoa, da

  smo Slovenci topli in prijazni ljudje. In vidimo, da so v sloganu RS skuali zajeti, kar dva

  USP-a, vendar menimo, da je zgolj prvi lahko pravi USP, ki lahko predstavlja korak pred

  konkurenco na turistinem trgu.

  UNWTO (2007, str. 42) pa o USP pravi, da je v novi eri v turizma, v poplavi novih

  destinacij, ki vstopajo na trg, za vse destinacije zelo teko izbrati pravilen poloaj, glede

  na fizine atribute, kot so: klima, geografija, usluge/infrastruktura ali ikone.

 • 15

  Slika 4: USP razlinih drav

  Vir: UNWTO, 2007, str. 43

  Avtorja Gabrijan in Snoj (2012, str. 68) zapieta, da to seveda ne pomeni, da

  menedment znamke nima niesar pri gradnji znamke. Nasprotno, menedment

  znamke je katalizator, ki pomaga odjemalcem prepoznavati in graditi odnose z

  znamkami. Znamke dejansko predstavljajo odnos z odjemalci in naloga menederjev

  znamk je negovanje odnosov med znamkami in odjemalci. To seveda pomeni, da

  morajo menederji znamk, bolj kot kdajkoli, dejansko poznati in razumeti, kako

  delujejo misli odjemalcev.

  Menimo, da proces brendiranja v turizmu vedno bolj postaja must have. Namre z

  razmahom tehnologije in znianjem cen prevoznih strokov se je poveala tudi

  konkurenca na turistinem trgu. V zadnjih letih je to zelo oitno, predvsem na primeru

  manjih ali teje dostopnih destinacij, ki so z uporabo svetovnega spleta kot

  marketinkega orodja naredile velik korak naprej. Konkurenca je res zdrava, vendar je

  zato dandanes e bolj pomembno, da se kot destinacija loimo od ostalih da smo

  unikatni. Vse te prednosti izbrane destinacije pa lahko odlino poveemo z uvajanjem

  brenda, ki lahko na dalji asovni rok ob kvalitetnem in nadzorovanem delu postane

  prava turistina znamka, ki jo ljudje prepoznajo. Pomembno je zavedanje, da je

  unikatnost tisto, kar je trenutno aktualno glede na smernice v turizmu.

 • 16

  2.2 Elementi brendiranja

  Preden zanemo s procesom ustvarjanja brenda, je za destinacijske menederje

  pomembno, da jasno izpostavijo strateko pot za izbrano destinacijo. Najprej moramo

  postaviti skupno vizijo za prihodnost, s katero se bodo strinjali vsi, ki so del taknega

  projekta. Treba je doloiti atribute, preko katerih se bo destinacija razlikovala od

  ostalih konkurennih destinacij. Naslednjih pet korakov pa je kljunih pri procesu

  ustvarjanja brenda:

  raziskava in analiza obstojeega stanja in strateka priporoila;

  razvoj identitete brenda;

  razvoj dizajna brenda;

  lansiranje brenda na trg in komunikacija;

  brend menedment.

  Jasno je, da morajo ljudje, ki so izbrani za delo na brendu, imeti mono strateko in

  kreativno razmiljanje, predvsem v asu nastajanja brenda. Zahteve po specifinih

  znanjih se seveda malce spreminjajo v razlinih fazah ustvarjanja brenda. Med

  ustvarjanjem znamke in strateko fazo morajo strokovni sodelavci prispevati doloena

  znanja strateke narave. Nujno je, da pri ustvarjanju sodelujejo destinacijski meneder,

  raziskovalci in trniki. Med fazo aktivacije brenda (dizajn in promocija) pa so kljuna

  znanja bolj kreativne/promocijske narave. Med aktivacijsko fazo je nujno, da

  sodelujejo dizajnerji in proizvajalci. Vsekakor pa moramo za uspeno strateko vodenje

  brenda na dalji asovni rok ustvariti DMO, medtem ko sta dizajn in promocija lahko v

  domeni zunanjih sodelavcev, potem ko so opravljene vse strateke faze.

  Prevekrat se dogaja, da je proces brendiranja prepuen oglaevalskim agencijam, ki

  so mone v dizajnu in kreativnem razmiljanju, vendar manj sposobne z vidika

  stratekega vodenja znamke. Osebnost brenda ima tako glavo, kot srce glava se

  nanaa na logine lastnosti, medtem ko se srce nanaa na emocionalne koristi in

  asociacije. e pogledamo piramido koristi, ki jih prinaa brend, vidimo, da se

  ustvarjanje odnosa med potronikom in brendom zane e v fazi, ko potronik ie

 • 17

  informacije o izbrani destinaciji. Ta piramida je lahko instrumentalno orodje, ki nam

  pomaga destilirati esenco brenda na izbrani destinaciji. Vse to se nanaa na dogajanje

  do toke, kjer se sekata zanimanje potronika in lastnosti destinacije.

  UNWTO (2007, str. 49) pravi, da ima piramida brenda svoje temelje v oprijemljivih in

  merljivih atributih destinacije, ki se potem pokaejo kot rezultat racionalnih in

  emocionalnih koristi do obiskovalca. Kot kazalci in smernice za komunikacijo koristi

  brenda in poloaja destinacije na trgu se osebnost brenda, vrednote in esenca morajo

  definirati.

  Slika 5: Piramida brenda

  Vir: UNWTO, 2007, str. 49

  2.3 Model brendiranja

  Najosnovneji model procesa brendiranja je taken, kot sta zapisala avtorja Gabrijan in

  Snoj (2012, str. 75). Proces menedmenta znamke zajema nartovanje znamke,

  udejanjanje znamke in nadziranje znamke skozi vse njeno ivljenje in

  interveniranje v primerih odstopanj od nartov.

 • 18

  Slika 6: Najosnovneji model brendiranja

  Vir: Gabrijan in Snoj, 2012, str. 75

  Gabrijan in Snoj o modelu brendiranja zapieta e, da procesi nartovanja, udejanjanja,

  nadziranja in interveniranja zajemajo naslednja vsebinska podroja menedmenta

  znamke: snovanje koncepta in razvijanje znamke, uvajanje znamke v prodajo,

  spreminjanje in transfer (razirjanje, prenaanje) znamke in opuanje znamke.

  Slika 7: Vsebinska podroja menedmenta znamke

  Vir: Gabrijan in Snoj, 2012, str. 75

  Nartovanje znamke

  Udejanjanje znamke

  Nadziranje znamke in interveniranje v primeru odstopanj

  od nartov

  Snovanje koncepta in razvijanje znamke

  Uvajanje znamke v prodajo

  Spreminjanje in transfer znamke

  Opuanje znamke

 • 19

  Temporal (2010, str. 6) pa celo meni, da skrbniki uspenih znamk 21. stoletja razvijajo

  vizijo in poslanstvo znamk ter na osnovi tega oblikujejo poslovno strategijo, ki je

  osnova za strategijo odnosov z odjemalci in z vsemi ostalimi povezanimi aktivnostmi

  marketinga (Gabrijan in Snoj, 2012, str. 76).

  Slika 8: Temporalov model brendiranja

  Vir: Gabrijan in Snoj, 2012, str. 76

  Model brendiranja je proces, ki skua imeti nadzor nad vsem, kar brend pone in

  sporoa ter kako ga zaznavajo. Za organizacijo torej obstaja potreba vpliva na

  zaznavanje razlinih ciljnih skupin ter s tem zagotavljanje, da ljudje vidijo v zvezi z

  brendom to, kar organizacija hoe. Sploen cilj brendiranja je dolgorono in

  kontinuirano poveevanje vrednosti brenda. Ustvarjanje, razvijanje, udejanjanje in

  ohranjanje uspenih znamk se pogosto nahaja v samem srcu strategije brending.

  Uspeen brending zahteva strateko obravnavo, pri emer so moni koncepti brenda

  predstavljeni in komunicirani jasno opredeljenim ciljnim skupinam, kar ima za

  posledico ugoden imid brenda, ki odseva njegovo identiteto.

  Vizija in poslanstvo znamke

  Poslovna strategija

  Strategija odnosov z odjemalci

  Strategija marketinga

 • 20

  Avtor Pike (2012, str. 179) pa o modelu brendiranja pravi, da mora brend stati za

  neim, za obljubo potroniku, ki je veliko ve kot le prikazovanje simbolov iri javnosti.

  Prav je razmiljati, da brend predstavlja identiteto proizvajalca in sliko potronika.

  Aaker (1996) izpostavlja ti dve loeni komponenti kot identiteto brenda, ki predstavlja

  lastno sliko. Spodnji model prikazuje ti dve komponenti, skupaj s pozicioniranjem

  brenda. To je predlagano pozicioniranje brenda, ki je vmesnik med identiteto brenda in

  sliko le-tega, preko katerega pa ima nadzor DMO.

  Slika 9: Dve komponenti brenda

  Vir: Pike, 2011, str. 179

  UNWTO predstavi malce drugaen model brendiranja, ki bolj nazorno proces razdeli na

  dva pola, o katerih smo govorili e prej. Strateke odloitve, ki so povezane z brendom,

  naj bi prihajale s strani DMO, dizajn brenda in promocija pa je v domeni izbranega

  specialista (oglaevalske agencije), potem ko so vsi strateki cilji izpolnjeni.

 • 21

  Slika 10: Model brendiranja po UNWTO

  Vir: UNWTO, 2007, str. 48

  Avtorja Wand in Pizam (2011, str. 114) pa nam ponujata precej bolj poglobljen model

  brendiranja.

 • 22

  Slika 11: Kompleksen model brendiranja

  Vir: Wand in Pizam, 2011, str. 114

  Avtorja pravita, da je v prvi fazi pomembno zavedanje, da se brending lahko odvija na

  razlinih nivojih in da je povezovanje slednjih zelo pomembno za uspeno delovanje v

  prihodnosti. Destinacija je kot brend veliko ve kot le navaden turistini produkt. e

  malce pomislimo, so drave s svojimi zastavami, himnami in slogani e dolgo nekakni

  brendi, vendar jih dolgo nismo dojemali tako. Pri procesu brendiranja destinacije je

  prav tako pomembno, da so v proces vkljueni tako voditelji lokalne politike, lokalno

 • 23

  prebivalstvo, TIC-i ipd. Zelo pomembno je ob vrhunskih strokovnjakih postaviti ljudi s

  terena, ki so si domai z realno situacijo in imajo veliko izkuenj iz prakse na izbranem

  obmoju. Kakor pravita avtorja, je eden izmed kljunih korakov tudi pozicioniranje, ki

  vzpostavi in potem vzdruje sliko izbrane destinacije v izbranem segmentu potencialnih

  potronikov. Prvi korak pri pozicioniranju je vzpostavitev slike brenda in atributov

  destinacije glede na potencialne turistine trge, po monosti v primerjavi s

  konkurenco. Pomemben korak v procesu brendiranja je tudi promocija, ki skrbi za

  informiranje potencialnih potronikov, v vsakem trenutku pa je nujno, da skuamo s

  potroniki vzpostaviti im monejo vezo, kajti to je eden izmed pogojev za uspeno

  delovanje brenda na dalji asovni rok. Zadnji, vendar ne najmanj pomemben, pa je

  vsekakor monitoring. Monitoring igra zelo pomembno vlogo, saj je treba brend

  nadzorovati in preverjati skladnost s stratekimi in poslovnimi narti. V primeru

  odstopanj je potrebno posredovati in spremeniti stvari tako, da sledijo zgoraj

  omenjenima nartoma.

  2.4 Uspene znamke

  Avtor Pike (2012, str. 180, 181) pravi, da je bilo eno izmed najpomembnejih vplivov

  brendiranja za komercialne organizacije poveanje zavedanja vrednosti bilance stanja

  samega brenda, v obliki vrednosti brenda. To pomeni, da je lahko brend del podjetja ali

  pa je loen od le-tega, ampak v vsakem primeru bo vplival na vrednost podjetja. Ob

  zahtevnosti vzpostavljanja novih brendov so podjetja pripravljena plaati visoke

  premije za nakup dobro znane znamke.

  Avtor Keller (2000) pa pravi: Marketinki proraun mora obravnavati brend kot

  investicijo v prepoznavnost samega podjetja kot tudi znamke. (Pike, 2012, str. 181)

  Keller (1993) e navaja, da se na trgu pojavlja vedno veje zavedanje, da je brending

  jedro marketinkega strategije in da bi moral biti namen marketinkega programa

  fokusiran na razvoj pozitivnih asociacij, povezanih z brendom, ki bodo povezale

  atribute brenda in potronikove potrebe. Drugi motiv za merjenje kapitala znamke pa

  je marketinka uinkovitost (Pike, 2012, str. 181).

 • 24

  AMA American Marketing Association opredeljuje brand equity kot vrednost

  znamke. Z vidika potronika temelji vrednost znamke na potronikovih staliih o

  potizivnih atributih znamke in ugodnih posledicah uporabe znamke (Gabrijan in Snoj,

  2012, str. 72).

  Avtorja Srivastava in Shocker (1991) pa opredeljujeta brand equity kot celoto moi

  znamke (angl. brand strenght) in vrednosti znamke (angl. brand value). Mo znamke

  je zbir asociacij in vedenja odjemalcev znamke, udeleencev v prodajnih kanalih, in

  organizacije, ki omogoa znamki, da uiva obstojno in razlikovalno konkurenno

  prednost. Vrednost znamke je finanni rezultat sposobnosti menedmenta, da vea

  mo znamke s taktinimi in stratekimi aktivnostmi in ustvarja superiorne trenutne in

  bodoe dobike ter zmanjuje rizike (Gabrijan in Snoj, 2012, str. 72).

  Slika 12: 8 trenutno najuspenejih svetovnih znamk

  Vir: InterBrand

 • 25

  Avtorica tuhec (2014, str. 13) povzema, kateri so razlogi za vejo kompleksnost znamk

  destinacij v primerjavi z drugimi vrstami znamk po Hankinsonu (2007):

  destinacija je sestavljena iz razlinih, javnih in zasebnih organizacij in storitev

  posameznikov, na katere menederji in trniki znamke nimajo vpliva;

  destinacijo obiskujejo razlini posamezniki, vsak z druganim namenom in

  priakovanji;

  vsak posameznik se srea z razlinimi storitvami in doivetji;

  meje destinacij so zakonsko doloene;

  vladne organizacije lahko z razlino politiko in strategijami prispevajo h

  konfliktnim situacijam pri menediranju in trenju znamke destinacije;

  destinacije se sooajo s politino odgovornostjo.

  Zaradi natetih razlogov znamko destinacije najvekrat primerjajo s korporacijsko

  znamko. Stopnja kompleksnosti destinacijske blagovne znamke je zaradi vejega tevila

  interesnih skupin destinacije veja od stopnje kompleksnosti korporativne znamke.

  Med interesi skupine destinacije tejemo prenoia, gostinske lokale, turistine

  znamenitosti, umetnost, razvedrilo, kulturna prizoria in naravno okolje. Trniki

  destinacije imajo nad raznoliko ponudbo izdelkov, storitev, agencij in podjetij le malo

  nadzora. Za nastanek mone blagovne znamke morajo sodelovati vsi ponudniki, ki

  pridejo v stik z obiskovalci. Zgraditi se mora ustvena vez med proizvodom in

  porabnikom, na kar vpliva atmosfera v letoviu, prenoie, prijaznost lokalnega

  prebivalstva in sploen vtis destinacije (Konenik Ruzzier, 2010, str. 169; Morgan,

  Pritchard in Pride, 2002, str. 19).

  Veina nacionalnih turistinih organizacij ima omejene proraune, a mora kljub temu

  konkurirati ne samo drugim destinacijam, ampak tudi globalnim znamkam drugih

  produktov. V letu 1997 je za oglaevanje najve porabila nacionalna turistina

  organizacija Avstralije, in sicer 30 milijonov amerikih dolarjev. Sledile so ji Tajska,

  Ciper, panija, Francija, Portoriko, Brazilija in Portugalska. V oglaevanju destinacij

  morajo biti trniki e posebej inovativni ter izvajati pozornost vzbujajoe oglaevanje

  znotraj prorauna (Morgan, Pritchard & Pride, 2002, str. 13).

 • 26

  Avtorica Kolb (2011, str. 221) pravi, da mora biti uspeen brend avtentien, razumljiv,

  zapomnljiv in uporaben. Ko se odloamo, kakno sliko o destinaciji elimo predstaviti,

  je za turistine trnike pomembno, da izberemo identiteto, ki avtentino in resnino

  predstavlja tisto, kar ima destinacija ponuditi. e turistini trniki napano predstavijo

  destinacijo, bodo turisti to kaj hitro po prihodu opazili. In ne samo da bo taka izkunja

  zagotovila, da se turist ne bo nikoli ve vrnil, hkrati bodo ti turisti o slabi izkunji

  poroali tudi ostalim.

  V turizmu danes poznamo veliko uspenih brendov, ki delujejo bodisi na globalnih,

  nacionalnih ali lokalnih nivojih. Nekaj najuspenejih, ki jih bomo tudi malce opisali, pa

  je:

  1. Las Vegas What happens here, stays here (2003danes)

  e ste do sedaj mislili, da v Las Vegasu niso sebi v prid izkoristili znanega slogana: Kar

  se zgodi v Vegasu, ostane v Vegasu, ste se krepko motili. Mesto greha se namre od

  leta 2003 naprej, odkar so zagnali projekt svojega brenda, prodaja bolj uspeno kot

  kadarkoli do sedaj. Kljub recesiji, ki je ravno v tem obdobju zaela stopati na amerika

  tla, mesto lui sije v polnem sijaju.

  2. Indija Incredible India (2009danes)

  Pri projektu Incredible India so predvsem pri oglaevanju skuali z barvami in zvoki

  potronikom priarati unikaten ar Indije. Ta poteza se je kasneje izkazala za zelo

  uspeno in Indija e danes na raun svojega nacionalnega brenda pripelje v svojo

  dravo vrtoglavo tevilo turistov. Projekt je zelo dober primer prakse predvsem z vidika

  oglaevanja in prodaje. e zgolj ob ogledu predstavitvenega spota si je marsikdo

  zaelel, da bi obiskal Indijo.

  3. Nova Zelandija 100 % Pure (1999danes)

  Projekt, ki ga ob omenjanju najuspenejih turistinih znamk na globalnem trgu ne

  smemo izpustiti. Novozelandski projekt nacionalnega brenda je zaivel e precej

  zgodaj, leta 1999, uspeen pa je e danes. Bistvo sporoila znamke je bilo na zaetku

 • 27

  predvsem izjemna narava in pa dejstvo, da je Nova Zelandija najmlaja drava na

  svetu. Vsekakor pa se lahko strinjamo, da slogan bolj natanen ne bi mogel biti, saj e

  dandanes je Nova Zelandija drava z enim najmanj okrnjenih naravnih okolij na svetu.

  4. Avstralija Promocijski spoti Paula Hogana (19841990)

  Eden izmed najzgodnejih poskusov ustvarjanja nacionalne znamke se je odvijal e leta

  1984 v Avstraliji. Preden je Paul Hogan postal bolj znan kot Krokodil Dundee, je znani

  avstralski igralec preko promocijskih spotov v Avstralijo privabljal turiste z vsega sveta.

  Predvsem njegov izraz: Dajte e enega rakca na ar! je postal fraza, ki so jo

  Ameriani e dolgo povezovali z deelo tam spodaj. e takrat pa so govorili, da je ta

  poskus zdruil celotno Avstralijo.

  5. Jamajka Once you go, you know (2004danes)

  Jamajani so se okoli leta 2000 zaeli zavedati, da e elijo postati in ostati konkurenni

  na globalnem turistinem trgu, morajo ustvariti kvalitetno turistino znamko na

  nacionalnem nivoju. Ker pa so vedeli, da je njihov kljuni segment gostov druina, so

  temu prilagodili tudi ta projekt. Vse skupaj je zelo druinsko usmerjeno in temelji

  predvsem na veliko smeha, zabavni glasbi in nepozabnih/eksotinih scenah.

  6. Kanada Locals Know (2009)

  S tem projektom je kanadski nacionalni urad za turizem ciljal predvsem na tiste

  neodkrite kotike, ki jih ponuja Kanada. Pristop k projektu je bil zelo zanimiv, namre

  uporabljali so slike izjemnih prizorov, ki so se dogajali turistom med potovanji po

  Kanadi. Potem pa so te slike izkoristili tako, da so na njih napisali Veste, kje je to?

  Domaini vedo! in na tak nain promovirali skrite naravne bisere Kanade.

  7. Virginija (USA) Virginia is for lovers (1964danes)

  Eden izmed projektov, ki so v svet brendiranja turistinih destinacij orali ledino, je

  definitivno projekt iz Virginije (USA). Najprej se je slogan glasil: Virginija je za ljubitelje

  zgodovine!, vendar so kasneje s spretnim umikom ene besede dobili slogan, ki ga

  mnogi danes poznajo po vsem svet: Virginija je za zaljubljene!. Ta projekt je e danes

 • 28

  zelo uspeen in je uvren v skupino najuspenejih kampanj v turizmu. Lahko bi rekli,

  kdo pa sploh je proti ljubezni?

  Vsekakor je teko primerjati vodilne svetovne turistine znamke z manjimi, lokalnimi

  ali regionalnimi znamkami. Znamke, ki so danes sinonim uspenega brendiranja na

  turistinem trgu, imajo za sabo e kar nekaj zgodovine. Pomembno se je zavedati, da

  uspeen brend ne nastane ez no. Sam proces brendiranja izbrane destinacije lahko

  traja ve let, predvsem e elimo delati kvalitetno in v sinergiji z vsemi deleniki, ki so

  prisotni pri procesu brendiranja. Slednje je sploh pomembno v okoljih, kjer ne mrgoli

  turistinih delenikov. Skupna strategija in politika vseh delenikov, ki sodelujejo v

  procesu brendiranja, je prav tako eden izmed kljuev za uspeh na dalji asovni rok.

  2.5 Identiteta znamke

  Avtor Pike (2012, str. 185, 186) pravi, da so tri povezane komponente modela brenda

  destinacije identiteta brenda, pozicija brenda in slika brenda. Identiteta brenda se

  osredotoa predvsem na notranje teave brenda, kot je samopodoba, motiviranje

  zainteresiranih, medtem ko slika brenda predstavlja realno sliko na trgu. Pozicioniranje

  brenda pa je potencialno povezava med njima. Razvoj identitete znamke se odvija v

  tirih fazah: imenovanje ampiona (menederja) destinacije, identifikacija skupnosti

  blagovne znamke, revizija destinacije, tabela projekta izdelave brenda.

  Izbor menederja brenda je zelo pomemben z vidika razvoja destinacije v prihodnosti.

  Lep primer tega je Wales, kjer je bil projekt ustvarjanja znamke zaradi pomanjkanja

  strokovnega kadra precej oviran, e posebej v zaetnih fazah. Obsenost vloge je

  seveda odvisna od velikosti DMO-ja, ampak kljub temu ni priporoljivo, da vedno

  projekte vodijo isti ljudje. Brending je kompleksen in izzivalen projekt, kjer sta vodenje

  in odgovornost kljuna.

 • 29

  e je ta filozofija pravilna, potem dvomim, da je outsider, kot je recimo zunanji

  svetovalec, primeren za uspenega kandidata pri vodenju ustvarjanja znamke na dalji

  rok. Seveda se zavedam problemov, ki jih imajo LTO in RDO-ji, ki jim doloijo veliko

  preve odgovornosti in premalo financ. Pomembno je, da je vodja projekta del lokalne

  skupnosti.

  Avtor Pike (2012, str. 186) nadaljuje, da sta uinkovit razvoj in negovanje destinacije

  prav tako odvisna od identifikacije skupnosti brenda. Brez dvoma bo skupnost brenda

  prav tako pomembna kot so komunikacijska orodja (oglaevanje), saj le-ta izpolnjuje

  obljube, ki jih promocija obljublja. Zato torej je kljuno, da se identiteta brenda zliva z

  vrednotami skupnosti, bistvom obiskovaleve izkunje, prav tako pa mora ponujati

  monost za vodenje in motiviranje turistinih delenikov.

  Prav tako pomembni so ostali lani vejega poslovnega kroga, ki mogoe ne vidijo

  turizma kot njihovega kljunega posla, pa so lahko kljub temu neposredno vkljueni v

  dostavo dobrin ali opravljanja storitev. Za primer: to vkljuuje zelo razline drubene

  skupine, kot so lokalni kmetje, arhitekti, nepremininski agenti, frizerji in zaposlovalne

  agencije. Skupnost brenda na izbrani destinaciji torej ni sestavljena zgolj iz lokalnih

  ponudnikov turistinih storitev, ampak tudi iz populacije gostiteljev, lokalne poslovne

  skupnosti in kljunega prodajalcev turistinih storitev. Konec koncev je turizem

  usmerjen k potroniku in produkt ni nadzorovan zgolj iz enega kanala.

  Na koncu pa avtor Pike (2012, str. 188,189) zapie e nekaj o tabeli projekta brenda:

  Formiranje projektne skupine, ki je predstavnica skupnosti brenda, je pomembno, saj

  deluje kot povezava med DMO-jem in lokalno skupnostjo, pomaga odkrivati nove

  skupine turistinih delenikov, prav tako pa pomaga menederju znamke pri razvijanju

  novih argumentov za komisijo DMO-ja in predvsem razvija zavedanje o namenu in vlogi

  znamke med lokalno skupnostjo. Priznavam, izbor projektne skupine bo vedno

  problematien, predvsem zaradi doseganja politinega razmerja in obvladljive velikosti.

  Primarna vloga projektne skupine bo odkrivanje vrednot skupnosti in obutek le-te za

  prostor, raziskovanje pogleda turistine skupnosti na doivetje turista in doloanje

  turistinih sredstev na izbrani destinaciji.

 • 30

  Kot smo govorili e prej, je brend osnova za vse marketinke narte. Res je, ideja o

  razvoju destinacije kot turistine znamke bi lahko marsikateremu turistinemu

  deleniku predstavila nov nain razmiljanja. Tabela projekta izdelave brenda mora

  sluiti kot motivator, opomnik in vodi za turistine delenike. Kot pri vsakem

  formalnem projektu je klju do dobrega narta in izvedbe jasnost narta. Kljuni

  elementi so (ampak niso omejeni): namen brenda, vizija, identiteta brenda, vrednote

  brenda, usmeritve za aplikacijo in revidiranje. Namen brenda povzema razlog za

  nastanek/obstoj brenda.

 • 31

  3 TURISTINA DESTINACIJA IN NJENA ORGANIZIRANOST

  3.1 Opredelitev destinacije

  Avtorica Gomezelj Omerzel (2006, str. 15) pravi, da si turist za svoje potovanje izbere

  doloeno ciljno obmoje, ki ga bo obiskal. Izbere tistega, ki najbolj zadovoljuje njegove

  potrebe. Izbran prostor s svenjem storitev je lahko drava, kraj, del kraja ali samo

  poitniki center oz. hotel. Ni enotne definicije za destinacijo, saj jo mnogi avtorji

  definirajo glede na svoje kriterije.

  WTO definira destinacijo kot kraj z vzorcem atrakcij in s tem povezano turistino

  ponudbo in storitve, ki jih turist ali skupina turistov izbere in jih ponudniki trijo. Iz tega

  sledi, da se destinacija opredeli kot turistini produkt in cilj potovanja (Gomezelj

  Omerzel, 2006, str. 15).

  Kellerjeva (1998) definicija destinacije je bolj obsena in pravi, da je turistina

  destinacija cilj potovanja, ki ga eli turist obiskati zaradi njegove privlanosti.

  Privlanosti so lahko rezultat narave ali loveke roke ter so lahko obstajale pred

  pojavom turizma ali bile proizvedene namenoma za turiste. Zaznavanje destinacije kot

  celote omogoa ponudnikom, da naredijo skupni turistini proizvod, ki lahko sam po

  sebi predstavlja privlanost destinacije (Gomezelj Omerzel, 2006, str.16).

  Kriteriji za opredeljevanje destinacije po Smithu (2000):

  destinacija naj vkljuuje kulturne, fizine in socialne znailnosti, ki kot celota

  tvorijo regionalno identiteto;

  vsebuje naj turistino infrastrukturo za podporo turistinemu razvoju;

  predstavlja naj ve ko le eno privlanost;

  vkljuuje naj obstojee privlanosti ali potencialne monosti za razvoj uspenih

  privlanosti;

  naj ima sposobnost podpiranja, planiranja in trenja turistinega obmoja;

  naj bo dostopna veliki koliini obiskovalcev (Gomezelj Omerzel, 2006, str. 15).

 • 32

  Avtorja Uran in Juvan (2009, str. 57) pa pravita, da je vsako geografsko obmoje sveta

  turistina destinacija, le da je njena privlanost odvisna od turistinega gospodarstva,

  ki vpliva na razvoj turistine ponudbe in tako dviguje privlanost obmoja. Prav tako je

  odvisna od turistinega trga, kjer se oblikuje interes za posamezna obmoja in jih tako

  postavi na turistini zemljevid in preoblikuje v turistine destinacije. Interes

  turistinega trga ne bi bil usmerjen na posamezna obmoja, e ne bi v tej smeri

  delovalo turistino gospodarstvo, ki omogoi, da je geografsko obmoje v oeh turistov

  dobro prepoznavno kot turistina destinacija. Ni dovolj le, da ima destinacija dobro

  infrastrukturo, lepo naravo ter veliko aktivnosti, ampak mora vladati prijetno vzduje in

  imeti mora razvite podporne storitve.

  Manente in Cerato (2000, str. 168) ugotavljata, da ima lahko pojem turistina

  destinacija razline razlage in pomene glede na zorni kot opazovanja (ekonomski,

  geografski, marketinki, socioloki itd.). Opredelitev destinacije je v odvisnosti od

  mnoice dejavnikov in predstav. Pomembni dejavniki so potencialno in realno

  turistino povpraevanje, lokalne in zasebne turistine dejavnosti, javni dejavniki,

  gostiteljska lokalna skupnost. Destinacijo lahko razumemo kot sistem takrat, ko

  zdruimo razline predstave in izkustvene dobrine z mnoico sestavljenih turistinih

  proizvodov in z identiteto kraja ter z njegovimi razpololjivimi viri. Ta sistem pa je

  potrebno organizirati in upravljati (Aleksi, 2008, str. 7).

  Slovenska turistina organizacija pa destinacijo opredeljuje kot fizini prostor, v

  katerem obiskovalec vsaj enkrat prenoi in ki vkljuuje turistine proizvode in turistine

  resurse. Je prostor z doloenimi fizinimi in administrativnimi mejami, znotraj katerih

  se jo upravlja, ter vkljuuje podobe in percepcije, ki definirajo njeno konkurennost in

  vkljuujejo razline delenike.

  Konenik (2006, str. 56) o razlikah med destinacijami pravi, da se destinacije med seboj

  razlikujejo, glede na njihovo klasifikacijo pa razlini avtorji uporabljajo razline kriterije.

  Kotler, Bowen in Makens jih definirajo na podlagi velikosti podroja, Vukoni glede na

  strukturo podroja in porazdelitve elementov, Buhalis glede na temeljno privlanost.

  Keller pa jih razlikuje na podlagi tevila turistinih izdelkov. Bieger meni, da se jih louje

 • 33

  glede na motiv, ki ga ima turist za obisk, in oddaljenost od kraja bivanja. Sinclair in

  Stabler pa e omenjata, da se na destinacije lahko gleda razlino zaradi razlinih

  dojemanj podroja s strani turista (Witwicky, 201, str. 10).

  3.2 Destinacijski brending

  Avtorica Kolb (2011, str. 223, 224) o destinacijskem brendingu pravi, da e ime znamke

  ne ponuja realne slike prednosti izbrane destinacije potencialnemu potroniku, ta

  mogoe destinacije ne bo nikoli obiskal. Kakorkoli, odgovorni za razvoj marketinkih

  nartov imajo mogoe malo izkuenj z razvojem identitete brenda. e nihe izmed

  izbranih za razvoj marketinkega plana nima potrebnih znanj, je potrebno poiskati

  pomo zunanjih sodelavcev. Turistina pisarna bo mogoe prejela pomo lokalne

  marketinke agencije, ki ji pripravljena delo storiti pro bono. Druga ideja glede pomoi

  zunanjih sodelavcev bi bila formiranje spiska talentiranih tudentov marketinga ali

  grafinega oblikovanja. e teh virov ni na voljo, bo mesto prisiljeno najeti

  profesionalno oglaevalsko agencijo ali celo svetovalno podjetje, ki je specializirano za

  ustvarjanje identitete brenda.

  Prvi korak v ustvarjanju brenda za trnika je odloitev, kateri bo osrednji turistini

  produkt, okoli katerega bomo gradili identiteto znamke. Naslednji korak v ustvarjanju

  brenda je oblikovanje kratkega, dobro premiljenega slogana, ki bo poudarjal prednosti

  izbrane destinacije. Namre ime izbrane destinacije nima nujno nobene pozitivne

  asociacije za potencialne turiste, zato je potrebno oblikovati kratek slogan in logo, ki

  sporoata tisto, kar trnik eli, da bi turisti povezovali z mestom.

  Avtorica Kolb (2011, str. 224) e dodaja, da mora turistini trnik za izbrano destinacijo

  izbrati fotografijo, ki bo e podkrepila slogan. Po pregledu fotografij in slik izbrane

  destinacije moramo izbrati tisto, ki najbolj povezuje poudarjene prednosti destinacije.

  Slogan, skupaj z imenom mesta in fotografijo, oblikujemo v eno sliko, ki slui kot

  promocijski material za vse komunikacijske kanale.

 • 34

  Ko je brend enkrat razvit, je pomembno, da gradimo na njem. Ta proces vkljuuje prva

  prepoznavanja izbrane destinacije kot brenda z uporabo izbranega promocijskega

  materiala na vseh komunikacijskih kanalih. To vkljuuje glavo pisma/email-a,

  novinarska sporoila, broure, letake, table, panoje, videe, televizijske oglase in vse

  ostale tiskovine. Slogan mora biti vkljuen v vseh radijskih poroanjih, medtem ko za

  logo to al ni mogoe.

  Avtor Pike (2012, str. 180, 181) pa izpostavlja est teav pri aplikaciji teorije brendinga

  v izbrano destinacijo:

  1. Destinacije so veliko bolj multidimenzionalne kot dobrine in ostale oblike

  storitev. Da bi bili uinkoviti, teorija pozicioniranja znamke predvideva, da je za

  vstop v glave zasedenih potronikov potrebno natanno sporoilo, ki se

  osredotoa na eno ali ve prednosti izbrane destinacije. Nikjer ni ta izziv bolje

  opazen kot v ustvarjanju slogana v obliki sedmih besed, ki morajo zajemati

  raznovrstnost destinacije in pogosto tudi naravne atrakcije, izgrajene atrakcije,

  kulturo, aktivnosti, nastanitve in ponudbo.

  2. Marketinki interesi v skupini razlinih aktivnih turistinih ponudnikov so lahko

  zelo heterogeni, nasprotni marketinki orientaciji, kjer so produkti ustvarjeni,

  da zadovoljijo potrebe trga. DMO je prisiljen na ciljanje irih geografskih trgov,

  da privabijo iro paleto segmentov, za njihovo obmoje storitev, veina njih pa

  je togih glede tega, za kar jih lahko uporabimo. Je slogan, kot je Idaho odlini

  krompirji, slastne destinacije ali Slovenija rastoe mesto Evrope, res primeren

  za vse segmente na trgu?

  3. Politika odloanja lahko povzroi, da najbolje odloitve postanejo

  nerelevantne. Problem, kdo bo odloal o temi brenda in na kaken nain bo

  ostal odgovoren, je kljuen. Na nivoju DMO-jevega upravljanja in odloanja

  politika stopi v ospredje zaradi neskladnosti med turistinimi organizacijami. Za

  primer: Ritchie in Ritchie (1998) navajata ogromen vpliv korporacije Disney na

  destinacijski brend Orlando Magic.

 • 35

  4. Ravnovesje med soglasjem skupnosti in teorijo brenda je nujno, glede na to, da

  ima pristop od zgoraj navzdol e v zaetku velike monosti za neuspeh. Kljuno

  je, da DMO-jem primanjkuje direktne kontrole nad prispevkom, ki ga je

  obljubila lokalna skupnost. Brez vkljuevanja delenikov bo strategija verjetno

  spodletela.

  5. Lojalnost brendu je eden izmed stebrov modelov potroniko usmerjene

  vrednosti brenda, zato je kljuno, da jo merimo in nadzorujemo skozi DMO-jeva

  orodja za monitoring. Ostati v stiku z obiskovalci, ki so nas e obiskali, je mono,

  ampak neizkorieno orodje za izboljanje destinacijskega brenda, zato ker

  DMO-ji nimajo pristopa do ve tiso kontaktnih podatkov, ki jih gostje puajo

  na recepcijah namestitvenih kapacitet.

  6. Vlaganje je prav tako pogosto ponavljajo se problem za DMO-je, v obsegu

  finannih sredstev in njihovi konstantnosti. Tudi finanna sredstva najvejih

  DMO-jev so zanemarljiva v primerjavi s korporacijskimi brendi. Ker DMO-ji

  nimajo svojih finannih virov in izdatkov obiskovalcev, morajo nenehno lobirati

  za javna in zasebna vlaganja. Uspena kampanja ustvarjanja brenda pogosto

  vodi do poveanja obsega lokalnih storitev, vendar se to redko prikae v

  poveanih sredstvih DMO-ja.

  Avtor Pike je tako zelo nazorno predstavil teave, ki se pri procesu brendiranja

  pojavljajo v praksi, o njih pa je le malo zapisanega. To je le nekaj izmed veliko teav, na

  katere naletimo v procesu brendiranja izbrane destinacije, vendar so le-te mogoe

  najbolj oitne ali najbolj problematine. Proces brendiranja izbrane destinacije je

  kompleksna zadeva, ki zahteva razlina znanja in veliko odgovornost. Zato je e

  posebej pomembno, kdo je del projektne skupine pri ustvarjanju novega brenda.

  3.3 Destinacijski produkt in brendiranje

  Gunnov model (1988, str. 357) turistinega sistema oznauje destinacijski oziroma

  turistini produkt kot kompleksno potroniko izkunjo, ki izhaja iz procesov, kjer turisti

 • 36

  na njihovih potovanjih oziroma obiskih upravljajo potovalne storitve, ki jih nudi

  destinacija (Aleksi, 2008, str. 12).

  Murphy in drugi (2000, str. 4352) pa razirjajo to zamisel e s irim okoljem

  (politino, kulturno, drubeno, naravno, tehnoloko in ekonomsko okolje), ki vpliva na

  delovanje turistinega trga (Aleksi, 2008, str. 12).

  Destinacijski produkt je torej izkunja, ki jo dobi turist z vtisom nad celotno destinacijo.

  To vkljuuje potronjo razlinih turistinih storitev v povezavi s samim okoljem

  destinacije. Na spodnji sliki vidimo model, ki nam to prikazuje.

  Slika 13: Model turistinih storitev v povezavi z okoljem

  Vir: Aleksi, 2008, str. 12

  Avtorja Wand in Pizam (2011, str. 114) sta zapisala, da je destinacijski brending e tako

  ali tako kompleksen projekt za zagon in vodenje, z razlinimi nivoji poudarjanja

  destinacij pa vse skupaj postane e bolj kompleksno. Destinacije so geografske lokacije

  z viri, privlanostmi in infrastrukturo, ki privlaijo ljudi, da prihajajo in zaasno ostanejo

 • 37

  na izbrani lokaciji iz zelo razlinih razlogov. Generalno gledano je indirektno vplivanje

  znamk na razlinih nivojih povsem priakovano. Z drugimi besedami, brendiranje

  operativnih nivojev turizma, kot so hoteli in restavracije, lahko vpliva in je pod vplivom

  brendiranja na vijih nivojih. Za uspeno brendiranje je torej kljuna konstantnost pri

  brendiranju razlinih nivojev. Veja je entiteta, teje je aplicirati principe brendinga in

  dosei uspeh zaradi kompleksnosti, vkljuenih v destinacijski produkt. Ko je brending

  individualnih nivojev konstanten in integriran, je priakovan rezultat sinergija.

  Destinacije se glede na razvoj produkta nahajajo v razlinih fazah razvoja (Buhalis,

  2000, str. 97116). Temu ustrezno oblikujejo tudi svoje strategije. V zaetni fazi razvoja

  morajo na primer graditi na prepoznavnosti in promociji proizvoda. V kasnejih fazah

  pa morajo delovati v smeri izboljanja svojega ugleda pri prenovitvi produkta (Aleksi,

  2008, str. 13).

  Avtorica Kolb (2011, str. 225) o brendiranju pravi, da ko turistini trniki razvijejo

  osnovni brend za izbrano destinacijo, bi morda eleli pomisliti na bolj napredne modele

  brendiranja. Eden izmed najpogosteje uporabljenih modelov brendiranja, ki je

  trnikom na voljo, je ustveni brending. ustveni brending predlaga, da trniki izgradijo

  brend okoli specifinega naina ivljenja. ustveni brend za elitne destinacije, ki imajo

  veliko podpornih storitev, bo verjetno zgrajen okoli ustev, ki so povezane s statusom

  in luksuzom. Za mesto na robu divjine bi ustveni brending uporabljal besede in slike,

  da v potencialnih potronikih spodbudi avanturistini duh. Ob komuniciranju brenda s

  ustvi je namen ustvenega brendinga razvoj odnosa s potroniki, ki so povezani z

  doloenim nainom ivljenja.

  Naslednji nov model brendiranja je brending ikone. V tem modelu je brendiranje

  povzdignjeno na nov nivo, saj model predstavlja idejo grajenja ne samo ustev, ampak

  celotne identitete okoli brenda. Identiteta brenda ustreza osebam, simbolom ali

  gibanju, ki je oznaeno kot pozitivno. Z nakupom produkta turist, vsaj za as bivanja,

  razvije identiteto, podobno znamki. Destinacija lahko razvije brend kot ikono s

  povezovanjem njihovega mesta s posebej izbrano osebo. Cilj projekta brendiranja je

  vzpostaviti vez med potencialnimi obiskovalci in identiteto izbrane destinacije.

 • 38

  Lahko reemo, da so mesta, ki bi jih lahko poimenovali zmagovalci v brendiranju

  (primer: London), zelo ustveno privlana in imajo status zvezdnikih mest. Mesta, kot

  je London, so na zelo visokem nivoju brendiranja izbrane destinacije in so ustvarila

  mone ustvene povezave s potroniki. Kot povsod pa imamo tudi v brendiranju

  poraence. To so mesta, ki niso ustvarila nobenih ustvenih povezav s potroniki.

  Obstajajo pa tudi kraji, ki imajo zelo slabe ustvene povezave s potroniki, ampak imajo

  visok zvezdniki status, vendar v negativnem smislu. Primer Kolumbije lepo prikazuje,

  kako stalna negativna poroanja v medijih ustvarijo negativen zvezdniki status in

  zaradi tega je turisti ne obiskujejo.

  Avtor Pike (2012, str. 182184) pa je jasno zapisal, kateri so potencialni kljuni faktorji

  za uspeh v procesu brendiranja izbrane destinacije. Keller (2000) identificira deset

  karakteristik vseh najmonejih svetovnih znamk, ki jih lahko trniki uporabijo v namen

  identificiranja prednosti in slabosti brenda in njegovih konkurentov:

  brend mora potronikom ponuditi tiste prednosti, ki si jih potroniki zares

  elijo;

  brend potronikom ostane pomemben;

  cenovna politika bazira na potronikovem dojemanju vrednosti brenda;

  brend je pravilno pozicioniran na trgu in ponuja edinstveno ponudbo;

  brend je dosleden;

  delovno podroje brenda in hierarhija morata biti smiselni;

  brend si pomaga in koordinira poln repertoar marketinkih aktivnosti;

  meneder brenda razume, kaj brend pomeni potronikom;

  brend mora imeti ustrezno podporo, ki pa mora biti dolgorona;

  organizacija mora izvajati monitoring virov vrednosti brenda.

  Avtorica Kolb (2011, str. 227) pa poda e en zanimiv primer, kaj pomeni konkurenca v

  brendiranju, ko vedno ve mest tekmuje za pozornost turistov in brendirajo sebe kot

  potencialne turistine destinacije. Zaradi vedno veje konkurence na trgu je zelo

  pomembno za trnike v turizmu, da ugotovijo, kateri so vzroki negativne slike na trgu in

 • 39

  sliko popravijo skozi brendiranje. e ima mesto negativno sliko za trg, jo mora najprej

  spremeniti, preden se lahko potroniki zanejo ustveno navezovati na izbrano

  destinacijo. Nekateri vzroki, ki lahko povzroajo negativno sliko o mestu, so: velikost,

  politina situacija, ocena kriminala, zaposlovalni status, percepcija na televiziji, okolje,

  kulturne zmonosti in fizini izgled.

  3.4 Receptivne agencije (DMO) in njihova vloga pri brendiranju

  Keller (1996) pravi, da je proces globalizacije z uveljavitvijo trnega mehanizma in

  liberalizacijo mednarodne trgovine prispeval k dvigu ivljenjskega standarda v mnogih

  dravah in to je bil vzrok poveanju mednarodnega turistinega prometa. Zaradi tega

  je nastalo mnogo novih turistinih destinacij in s tem se je poveala konkurennost

  med njimi. Zato se je e poveala potreba po uinkoviti in strateko usmerjeni turistini

  politiki, ki bi delovala predvsem v smeri im bolje uporabe obstojeih konkurennih

  prednosti in, e je le mono, tudi ustvarjala nove konkurenne prednosti (Gomezelj

  Omerzel, 2005, str. 13).

  Avtor Sainaghi (2006, str. 10531063) o DMO-jih pravi, da v turizmu med seboj

  tekmujejo destinacije in ne individualna podjetja. To se vidi v naraajoi konkurenci,

  tako na nacionalni kot na internacionalni ravni. Vsaka destinacija mora pozicionirati

  svoje produkte tako, da bo prepoznavna. Turistini produkti narekujejo osebnost

  destinacije. Razdrobljenost evropskega trga pa je pripomogla k pospeenemu razvoju

  organizacij, tako imenovanih destination management organizations (DMOs). Danes

  je kljuna vloga DMO-jev pomo lokalnim podjetjem pri vzpostavitvi konkurennih

  prednosti, ki jih ponuja destinacija (Aleksi, 2008, str. 13).

  Buhalis (2000, str. 97116) pravi, da je destinacijo teko upravljati zaradi

  kompleksnosti sodelujoih delenikov. Upravljanje in trenje destinacije predstavlja

  izziv prav zaradi veliko delenikov, ki so vkljueni v razvoj in proizvodnjo turistinih

  ponudnikov (Aleksi, 2008, str. 14).

 • 40

  Ana Figureoa (Tourism about, spletni vir) pravi, da vsak DMO uporablja strategijo, ki je

  primerna glede na njihov finanni nart in ciljne trge. Prodaja ustvari najve povratnih

  sredstev za lokalno skupnost v obliki davka. In pogosto so finanni viri DMO-ja nagnjeni

  v prodajno podroje dela.

  Avtor Pike (2012, str. 66, 67) o sredstvih, s katerimi razpolagajo DMO-ji, zapie, da

  destinacijski marketing v dinaminem okolju zahteva pomembna finanna sredstva in

  sredstva za upravljanje. Kakorkoli, destinacijski marketing je prevzet s strani

  organizacij, ki pogosto nimajo nobenih direktnih finannih interesov v turistini

  industriji in zato tudi nimajo lastnih prihodkov. Izjeme so mesta, kjer obstaja davek na

  prenoitve (davek na posteljo), kot je Severna Amerika, kjer poveano tevilo

  obiskov pomeni poveanje sredstev za DMO-je.

  Sredstva so kljuni problem za veino DMO-jev. Pravzaprav je za vsako marketinko

  organizacijo brez lastnih produktov ali storitev zelo pomembno razmiljati, kako priti

  do prihodkov od prodaje. Neposlovne organizacije pogosto ne morejo pokriti strokov

  skozi prodajo, zato se posluujejo ustvarjanja novih davnih okolij, sponzorstev in

  prispevkov lanov organizacije. Ker veina sredstev za DMO-je prihaja iz vladnih

  resursov, so le-ti prepueni milosti ali nemilosti politinih voditeljev.

  Pike (2012, str. 69) pa o primerjavi finannih zmogljivosti razlinih DMO-jev zapie, da

  lahko primerjamo finanne budete razlinih DMO-jev iz razlinih regij na podlagi

  razlinih faktorjev, vkljuujo populacijo izbrane destinacije, tevilo prihodov turistov,

  viino povpreno zapravljenega denarja turista, tevilo komercialnih nastanitev, tevilo

  davkoplaevalcev. Vsekakor pa bo na odloitev o viini potrebnih sredstev vplivala tudi

  situacija v lokalnem okolju, vkljuujo lokalno politiko, dojemanje turizma s strani

  lokalnega prebivalstva, fazo, v kateri je izbrana destinacija, ekonomski vpliv turizma

  glede na ostale industrije, zgodovino DMO-ja in trenutno strukturo.

 • 41

  Po avtorju Pikeju (2012, str. 7075) pa so kljuni viri prihodkov za DMO naslednji:

  davek na prenoitve (bed taxes);

  davek na vse storitve v turistini industriji;

  plailo pristojbine s strani lanov organizacije (brenda);

  komercialne aktivnosti;

  kampanje v sodelovanju z ostalimi DMO-ji;

  vladna sredstva.

  Vizija in misija DMO-jev mora biti povezana s krepitvijo dolgorone konkurennosti

  destinacije. Konkurenna destinacije je tista, ki zdruuje profitabilen turizem, uinkovit

  marketing, atraktivno okolje, pozitivne izkunje turistov in podporo lokalnega okolja.

  Zaradi izjemne tekmovalnosti na trgu je vloga DMO-jev prela iz trne v bolj upravno.

  Avtor Pike (2012, str. 99, 100) zapie vloge DMO-jev v praksi:

  razvoj marketinkih nartov;

  trenje regije;

  konvencija lokacije;

  turistino informacijski centri;

  rezervacijski sistemi;

  informacije o virih;

  koordinacijski marketing;

  statistino spremljanje;

  promocija dogodkov.

  Dejansko lahko vlogo DMO-jev razdelimo tudi v dve skupini, ena je upravna, druga pa

  trna.

 • 42

  Presenza in drugi (2005) izpostavijo pet primarnih funkcij DMO-ja:

  gospodarski ustroj, ki proizvaja prihodek, zaposlenost in davke; vse to pa

  prispeva k veji pestrosti lokalnega gospodarstva;

  trniki skupnosti, ki izbirajo najbolj primerno celostno podobo destinacije in

  atrakcij;

  usklajevalec industrije, ki spodbuja manjo razdrobljenost industrije, da si

  bodo lahko vsi im laje delili koristi od turizma;

  navidezno javni zastopnik, ki legalizira industrijo in iti posamezne

  obiskovalce in obiskovalce v skupini;

  graditelj ponosa skupnosti, ki izboljuje kvaliteto ivljenja v skupnosti

  (Aleksi, 2008, str. 17).

  Avtor Zagoda (2005) pa je zapisal, da je glavna naloga destinacijske management

  organizacije pospeevanje turizma v obmoju skozi:

  trno komuniciranje;

  management trnih organizacijskih struktur;

  razvoj in skrb za brend, celostno podobo in identiteto;

  ponudbeno koordinacijo in vzpodbujanje zanimivih kooperacij;

  zastopanje interesov turistinega obmoja, nosilcev turistinega produkta ter

  sodelujoih v odnosu do politinih struktur (Aleksi, 2008, str. 18).

  Avtor Pike (2012, str. 100) pa o vlogi DMO-jev e pove: Vsak DMO mora pokazati

  proaktiven interes v podpori virom na izbrani destinaciji, to pa vkljuuje socialne,

  kulturne in okoljske dimenzije. V tej nameri morajo loiti vire, ki so obnovljivi (primer:

  ribolov) in vire, ki so neobnovljivi (primer: razstava umetnin).

  Doseganje konkurennosti na trgu zahteva pogled, ki je iri le od prodaje in

  marketinga. Potreben je socialni marketinki pristop, filozofija, pri kateri vse odloitve

  sprejemamo glede na potronike in elje lokalnega okolja. V teoriji se slii lepo, vendar

  je v praksi to zelo teko izvedljivo.

 • 43

  Vloga DMO-jev v samem procesu vzpostavljanja nove znamke na izbrani destinaciji, kot

  tudi v nadzorovanju in pomoi delenikom v kasnejih fazah, je zelo velika. Predvsem

  pomembno je, da DMO, kot organizacija na izbrani destinaciji, vzpostavlja in ohranja

  dobre odnose s turistinimi deleniki, s katerimi na podlagi zahtev trga sprejema

  odloitve, ki jih doloajo aktualni trendi v turizmu. Prav tako pa so DMO-ji pomembni z

  vidika ohranjanja stika z realnostjo, predvsem s strani turistinih delenikov, kjer se

  lahko hitro zgodi, da deleniki e po manjih uspehih zanejo letati previsoko.

  Predvsem se to dogaja v manjih destinacijah, kjer lahko relativno majhno poveanje

  tevila turistov obutno vpliva na poveanje prihodkov od turizma.

  3.5 Ciljni trgi znamke

  Aaker (1998, str. 78) o ciljnih trgih izbrane destinacije zapie, da mora analiza trga

  temeljiti tako na analizi potronikov kot na analizi konkurence, da bi lahko sprejeli

  strateke odloitve in ugotovili dinaminost trga. Eden izmed primarnih ciljev analize

  trga je doloiti privlanost izbrane destinacije za sedanje in potencialne turiste.