Branislav Bane Sekuli‡ Mediteran I

 • View
  242

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Branislav Bane Sekuli‡ Mediteran I

 • BranislavBane Sekuli

  Mediteran I

 • Milenium IInaslovna strana / cover pageulje na platnu / oil on canvas80 x 80 cm, 2015.

  Plava mrtva priroda / Blue Still Lifegva na papiru / gouache on paper

  90 x 90 cm2010.

 • Gospa od krpjela / Our Lady of the Rocksulje na platnu/ oil on canvas

  80 x 80 cm2015.

 • Masai / Masaiulje na platnu/ oil on canvas60 x 60 cm2013.

 • MEDITERAN I

  Jo od kraja 70-tih godina prolog vijeka, kada se pojavio kao lan Generacije 9, Branislav Sekuli se izdvojio kao snana individua, sa izraenom dozom intimizma i autentinosti. Radoznao po prirodi, sticao je najraznovrsnija znanja i postepeno dolazio do misaono zaokruenih slikarskih rjeenja, polazei od hiperrealizma u najranijoj fazi stvaralatva, do slikarskih rjeenja bliskih nadrealizmu i metafizikom slikarstvu, u svom zrelom umjetnikom dobu.

  Njegove nove slike iz ciklusa Mediteran I udesni su pejzai vieni okom umjetnika posebne imaginacije. Raeni u tehnici gva na papiru i ulje na platnu, predstavljaju zaokruenu, cjelovitu vizuelnu predstavu o mediteranskom predjelu i crnogorskom pejzau i ine logian nastavak prethodnog ciklusa Mediteran. Treperavi svijet pejzaa, njihova ljepota, Boka, slan i modar miris mora, neobino rastinje, mediteranska toplina, Bjelopavlii, ljubav prema zaviaju, proeti nadrealnim i metafizikim doivljajem prirode, pomijeani sa dubokom imaginacijom i umjetnikovim sjeanjem na njih, ine tematsku odrednicu i polazite njegovih najnovijih radova.

  U ovom ciklusu, slikar nam nudi sjeanja na predjele koji su davno vieni, zaboravljeni pa nanovo izmatani. Njegovom vjetom rukom, bogatim koloritom i upotrebom intimnih simbola njemu vanih predmeta iz prolosti i sadanjosti koje paljivo bira i unosi u sliku, prostori postaju sasvim izmijenjeni i iznova konstruisani. Pejzai su oivljeni figurama, asocijativnim simbolima, razliitim motivima koji slobodno lebde u prostoru, to slike boji atmosferom tajanstvenosti, mistinosti i natprirodnog mira. Realno i nerealno se prepliu, a slika dobija izrazito poetski karakter. Predjelom zasienim mirisom mediteranskog bilja, slike nas vraaju u trenutke djetinjstva, bezbrinosti, dogaaja koji skriveni lee negdje duboko potisnuti u podsvijesti.

  Sekulievo slikarstvo je znalako u poznavanju likovnih zahtjeva. Njegov likovni postupak je veoma kompleksan. Posebnu panju poklanja kompozicionom graenju slike, koristei esto neobina rjeenja. Kombinovanjem slobodne perspektive, horizontalnim nizanjem planova, intimnih simbola, figura, bogatim koloritom i gotovo lirskom osjeajnou, gradi atmosferu i doarava razigrani, treperavi svijet Mediterana. Forme nastaju iz boje, mrlje, kaplje, koju nanosi najee sitnim nanosima, katkada i poentilistikom tehnikom. Upotrebom tonskih paleta smee, oker, do zanimljive orkestracije plavog i ruiastog, koje se pretapa u boju lavande, kombinuje sa tamnozelenom i bijelom oivljavajui svoje intimne pejzae.

  Banetovi pejzai, poetini, bajkoviti, nestvarno lijepi, u izmaglicama, kontrastima svijetla i sjenke, toplim bojama djetinjstva i Mediterana, ostavljaju bezbroj mogunosti za razliite doivljaje i itanje, ne ostavljajui posmatraa ravnodunim.

  Maja Dedi

 • Na terasi / On the Terraceulje na platnu/ oil on canvas50 x 37 cm2015.

 • THE MEDITERRANEAN I

  Since the end of the 1970s, the time he appeared as a member of Generation 9, Branislav Sekulic stood out as a strong individual with a pronounced touch of intimism and authenticity. Curious by nature, he gained the most diverse knowledge and gradually reached reflectively rounded off painting solutions, starting from Hyperrealism in the earliest stages of his creation to other visual solutions close to Surrealism and metaphysical painting in his mature artistic period.

  His new paintings from the series The Mediterranean I are miraculous landscapes as seen through the eye of an artist with a special imagination. Made in the techniques of gouache on paper and oil on canvas, they present a complete visual representation of the Mediterranean area and Montenegrin landscape thus forming a logical continuation of the previous series The Mediterranean. The vibrant world of landscapes, their beauty, Boka, the salty and blue smell of the sea, the unusual vegetation, the Mediterranean warmth, the Bjelopavlici region, the love of homeland imbued with surreal and metaphysical experience of nature, combined with a deep imagination and the artists memory of them constitute the thematic entry and the starting point of his latest works.

  In this series the painter offers us memories of the areas that have been seen a long time ago, areas forgotten and then re-imagined again. Spaces become completely changed and re-constructed by his skilful hand, rich colours and the use of personal symbols of objects from the past and present that are important for him and which he carefully selects and introduces into the painting. The landscapes are animated with figures, associative symbols, different motifs that float freely in space this introduces an atmosphere of mysteriousness, mysticism and supernatural peace into the paintings. The real and the unreal are intertwined while the painting acquires an exceptionally poetic character. The landscape on these paintings, saturated with the scent of Mediterranean herbs, takes us back to childhood moments, a carefree mood and events that lie hidden somewhere deeply suppressed in the subconscious.

  Sekulics art of painting is masterly in the knowledge of fine art requirements. His fine art procedure is very complex. He pays particular attention to the compositional construction of the painting, often using unusual solutions. By combining free perspective, horizontal sequencing of plans, personal symbols, figures, rich colours and almost lyrical sensibility he builds up the atmosphere and evokes a playful, vibrant world of the Mediterranean. Forms are created from paint, stains, drops which he usually applies in tiny strokes, sometimes in pointillist technique. He revives his intimistic landscapes by using tonal palettes of brown, ochre and an interesting orchestration of blue and pink that blends into a lavender purple and is combined with the dark green and white.

  Banes landscapes - poetic, romantic, fairytale-like, untruly beautiful, in mists, contrasts of light and shadow, warm colours of childhood and the Mediterranean leave countless opportunities for different experiences and reading while not leaving the viewer indifferent.

  Maja Dedic

 • Vlado i zmaj / Vlado and the Kiteulje na platnu/ oil on canvas50 x 37 cm2015.

 • HOLOGRAMSKA SLIKA JADRANA

  .....Osobit je doivljaj Jadrana vidjeti poput hologramske slike, s druge strane naoala. Ta ista ali razliita naa i njegova stvarnost rezultira igru prepoznavanja, pogaanja i poistovjeivanja gledatelja i slikara. Znajui da se ovaj slikarski genij "budi" sredinom dvadesetog stoljea, pretpostavljamo zadatosti estetike njegova vremena. Samospoznajom, kroz akademsko slikarsko naobraenje u drutvenom i umjetnikom ozraju beogradske akademije likovnih umjetnosti kasnih sedamdesetih, detektira suvremen umjetniki razvoj Branislava Sekulia s tek neznatnim odmakom od istovremenih svjetskih trendova.

  Poglavit je u tim danima njegova umjetnikog stasanja objektivizirani hiperrealizam, koji ipak ne gaji ivo, ve naprotiv prezentira kompozicijski, donekle ishitrene vizure modernog drutva svodei ih na neiv kazalini rekvizitorij koji sam po sebi definira odnose indiferencijom spram svakodnevlja. To razdoblje pripadanja glasovitoj "Generaciji 9" moemo razluiti kao odrastanje i uzimanje stava spram svih nebrojenih mogunosti koje nudi mladost. Od te borbe pristupa figuracijom do apstrahiranja saeo je slikar Branislav Sekuli svoje poglede spram stvarnog jadranskog krajobraza kroz briljivo sroen likovni svijet tajnovitih simbola i elemente nadrealistikog fokusiranja segmenata kojima ne definira funkciju nego ih naprotiv nudi kao toku spoticanja, promiljanja, kontemplacije u maniri metafizikih scena dechirikovske uzburkane nepominosti.

  esto, izraenim nizanjem planova kompozicije po vertikali, slikar kao da prigrljuje davno zaboravljenu slikarsku tradiciju kulture u kojoj stvara, naglaenu prirodnim zadatostima kotorskog primorja. Predodredivi se eklektikom fuzijom prethodnih iskustava, slikar zrelog habitusa, nudi sijaset varijacija u konstanti bezvremenog biljeenja "svoje stvarnosti". Na njegovim gvaevima moemo zamjetiti bravuroznost predrenesansne slikarske tehnike i nemogunosti odsustva u likovnoj tehnologiji. Stvarajui upravo tako stvarno, bojom i divizionistikim njezinim tretmanom plohe zakljuuje se osobitost arka neugasla sunca, koje bolnom egom refleksija stvara, u "stvarnom krajobrazu", izliku priinjenja, davi tako motivima, naizgled figuraciji lienoj mogunosti drugaijeg shvaanja, magijski, skoro religijski prizvuk.

  U modernu svijetu zarazne povrnost, zagonetnost nepatvorena ambijenta garantira i u buduim slikarskim osvarenjima autora, erudiciju koja se od gledatelja pretpostavlja da bi sliku itao te iz nje batinio ne samo vizualni podraaj estetikom likovnog, ve traei neizreeno tek otvoreno pitanje "slikopisca" Branislava Sekulia kao poziv na diskusiju. Potrebiti smo dijaloga, rijei i nesuglasja koje tek u razliitosti stvara suglasje, mukom dokazivanja stavova i ideala, velianstvenu harmoniju.

  Theodor de Canziani

 • Zabjelo / Zabjelogva na papiru / gouache on paper70 x 60 cm2010.

 • A HOLOGRAPHIC IMAGE OF THE ADRIATIC

  ..... It is a unique experience to see the Adriatic as a holographic image, on the other side of the glasses. That same but different, our and his reality results in a game of recognition, guessing and identification of the viewer and the artist. Knowing that this painting genius woke up in the mid-twentieth century w