of 2 /2
SPLOŠNI POGOJI IN POMEMBNE INFORMACIJE Ob nakupu posamezne ali več vstopnic je potrebno poravnati stroške prijavnine, ki znaša 1,5 EUR na pogodbo. Vračilo kupnine ni možno, razen v primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve. S to vstopnico se obiskovalec strinja z omejitvami, ki jih določa prireditelj dogodka. Vstopnica velja za eno osebo, za en dan prireditve, ki je naveden na vabilu. Vsaka zloraba se kaznuje. Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa. Vnos alkohola, steklenic, kozarcev, pločevink, pal- ic, orožja, eksplozivnih teles, pripomočkov za ognjemet in drugih predmetov, ki lahko ogrozijo varnost ljudi, je strogo prepovedan. Obisk prireditve je na lastno odgovor- nost. Dogodek se snema in fotografira, z udeležbo na dogodku vsak posameznik soglaša, da lahko organizator objavi fotografije, video vsebine in izjave udeležencev dogodka v sredstvih javnega obveščanja, brez omejitev. Izdajatelj: Smučarska zveza Slovenije, Podutiška 146, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI82837325 Organizacija dogodka Smučarska zveza Slovenije, OK Planica Rateče- Planica E-mail: [email protected] Sobota, 21. DECEMBER 2019 10 EUR Otroci do 14. let brezplačno. Nedelja, 22. DECEMBER 2019 10 EUR Otroci do 14. let brezplačno. PROGRAM TEKMOVANJA Sobota, 21. december 2019 Ženske in moški - šprint prosto 11:00 Kvalifikacije 13:30 Finale Nedelja, 22. december 2019 Ženske in moški - ekipni šprint prosto 09:00 Polfinale 11:10 Finale BOZICNI VIKEND V PLANICI OTROCI DO VKLJUČNO 14 LET BREZPLAČNO www.planica.si PRODAJA VSTOPNIC Nordijski Center Planica

BOZICNI VIKEND V PLANICI - nc-planica.si...BOZICNI VIKEND V PLANICI OTROCI DO VKLJUČNO 14 LET BREZPLAČNO PRODAJA VSTOPNIC Nordijski Center Planica. TICKETS SALES Event organizer

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BOZICNI VIKEND V PLANICI - nc-planica.si...BOZICNI VIKEND V PLANICI OTROCI DO VKLJUČNO 14 LET BREZPLAČNO PRODAJA VSTOPNIC Nordijski Center Planica. TICKETS SALES Event organizer

SPLOŠNI POGOJI IN POMEMBNE INFORMACIJE

• Obnakupuposameznealivečvstopnicjepotrebnoporavnatistroškeprijavnine,kiznaša1,5EURnapogodbo.• Vračilokupninenimožno,razenvprimeruodpovediprireditvealispremembedatumaprireditve.

Stovstopnicoseobiskovalecstrinjazomejitvami,kijihdoločaprirediteljdogodka.Vstopnicaveljazaenoosebo,zaendanprireditve,kijenavedennavabilu.Vsakazlorabasekaznuje.Organizatorsipridržujepravicodospremembprograma.Vnosalkohola,steklenic,kozarcev,pločevink,pal-ic,orožja,eksplozivnihteles,pripomočkovzaognjemetindrugihpredmetov,kilahkoogrozijovarnostljudi,jestrogoprepovedan.Obiskprireditvejenalastnoodgovor-nost.Dogodeksesnemainfotografira,zudeležbonadogodkuvsakposamezniksoglaša,dalahkoorganizatorobjavifotografije,videovsebineinizjaveudeležencevdogodkavsredstvihjavnegaobveščanja,brezomejitev.Izdajatelj:SmučarskazvezaSlovenije,Podutiška146,1000Ljubljana,IDzaDDV:SI82837325

OrganizacijadogodkaSmučarskazvezaSlovenije,OKPlanicaRateče-PlanicaE-mail:[email protected]

Sobota, 21. DECEMBER 2019

10 EUR Otroci do 14. let brezplačno.

Nedelja, 22. DECEMBER 2019

10 EUR Otroci do 14. let brezplačno.

PROGRAMTEKMOVANJA

Sobota, 21. december 2019Ženske in moški - šprint prosto11:00 Kvalifikacije13:30 Finale

Nedelja, 22. december 2019Ženske in moški - ekipni šprint prosto09:00 Polfinale11:10 Finale

BOZICNI VIKENDV PLANICI

OTROCIDOVKLJUČNO14LET

BREZPLAČNO

www.planica.si

PRODAJAVSTOPNICNordijskiCenterPlanica

Page 2: BOZICNI VIKEND V PLANICI - nc-planica.si...BOZICNI VIKEND V PLANICI OTROCI DO VKLJUČNO 14 LET BREZPLAČNO PRODAJA VSTOPNIC Nordijski Center Planica. TICKETS SALES Event organizer

TICKETSSALESNordicCentrePlanicaEventorganizer

SkiAssociationofSlovenia,OCPlanicaRateče-Planica,SloveniaE-mail:[email protected]

I

Saturday, December 21st, 2019

10 EUR

Sunday, December 22nd, 2019

10 EUR

CHILDREN up to (including) 14 years

(Saturday, Sunday) FREE ENTRY

PROGRAMMSaturday, December 21st, 2019Women and Men - Sprint, Free technique11:00 Qualifications13:30 Finals

Sunday, December 22nd, 2019Women and Men - Team Sprint, Free technique09:00 Semi-finals11:10 Finals

GENERALCONDITIONSANDIMPORTANTINFORMATION

• Whenpurchasingoneormoretickets,itisnecessarytopaytheregistrationfee,whichamountstoEUR1.5percontract.• Refundisnotpossible,exceptincaseofcancellingtheeventorchangingthedateoftheevent.• Childrenyoungerthan14yearshavefreeaccesseveryday.

Theticketholderacceptswithoutreservetherulesofconductsetbytheorganizeroftheevent.Theticketisvalidforonepersononthedayoftheeventstated.Theorganizerreservestherighttominorchangesintheeventprogramme.Thebringinginofalcohol,bottles,glasses,cans,sticks,weapons,explosives,fireworksandotherobjectsthatmaycompromisethesafetyofpeopleisstrictlyprohibited.Visitingtheeventisatyourownrisk.Theeventisrecordedandphotographed,byparticipatingintheevent,eachindividualagreesthattheorganizermaypublishphotos,videocontentandstatementsbyparticipantsoftheeventinthemedia,withoutrestrictions.Issuedby:SkiAssociationofSlovenia,Podutiška146,1000Ljubljana,Slovenia,VATNumber:SI82837325

www.planica.si