of 38 /38
BOXANSTVENA LITURGIJA SVETOGA OCA NA{EGA JOVANA ZLATOUSTA muzika za narodno pojawe pripremila Srpska Pravoslavna Misija Sveti Luka www.sv-luka.org

BOXANSTVENA LITURGIJA SVETOGA OCA NA{EGA ...2 BOXANSTVENA LITURGIJA SVETOGA OCA NA{EGA JOVANA ZLATOUSTA Na arhijerejskoj liturgiji pojci se skupe u crkvi pre dolaska episkopa. Pri

 • Author
  others

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BOXANSTVENA LITURGIJA SVETOGA OCA NA{EGA ...2 BOXANSTVENA LITURGIJA SVETOGA OCA NA{EGA JOVANA...

 • 1

  BOXANSTVENA LITURGIJA

  SVETOGA OCA NA{EGA

  JOVANA ZLATOUSTA

  muzika za narodno pojawe

  pripremila

  Srpska Pravoslavna Misija

  Sveti Luka

  www.sv-luka.org

 • 2

  BOXANSTVENA LITURGIJASVETOGA OCA NA{EGA JOVANA ZLATOUSTA

  Na arhijerejskoj liturgiji pojci se skupe u crkvi pre dolaska episkopa. Pri ulasku episkopa peva se DostojnoJest, ili odgovaraju]i irmos. Po celivawu ikona i molitve episkop blagosiqa narod. Tom prilikom pevase Ton despotin i Is pola eti Despota. Zatim, dok se episkop sve\ano obla\i, poje se Slava> i niwe > Carnebesnij. Po obla\ewu episkopa, yakon mu predaje dikirije i trikirije sa kojima blagosiqa narod, a narodza to vreme opet peva Ton despotin i Is pola eti despota.

  Yakon (ako sluxi): Blagoslovi, vladiko.

  Sve[t: Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Na Vaskrs i svetlu sedmicu sve[tenik sa upaqenom sve]om u ruci peva Hristos voskrese (3), a narod odgovarasa Hristos voskrese (3). Zatim \ita vaskrsne stihove-antifone, a narod posle svakog peva Hristos voskrese.Od Tomine nedeqe do Spasovdana sve[tenik peva Hristos voskrese (3 puta), i nastavqa sa Velikomjektenijom.

  Velika jektenija

  Sve[t: U miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za vi[wi mir i spasewe du[a na[ih, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za mir svega sveta, za nepokolebivost svetih Boxijih Crkava, i sjediwewe svih,

  Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, poboxno[]u i strahom Boxjim ulaze u

  wega, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  A - min.

  l&

  #

  #

  /

  #

  ˙˙ ˙

  ˙

  ww

  Go - spo -di po - mi - luj.

  l&

  #

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj ˙

  ˙

  ww

  Go - spo -di po - mi - luj.

  l&

  #

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj

  ˙˙_ w

  w

 • 3Sve[t: Za najsvetijega patrijarha (ili visokopreosve[tenog mitropolita, ili preosve[tenog episkopa)

  na[eg (ime), za \asno prezviterstvo, u Hristu yakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu

  se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za blagoverni i hristoqubivi rod na[ i za sve pravoslavne hri[]ane, da im Gospod

  Bog pomogne i da odole svakom neprijatequ i protivniku, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za ovaj grad (ili za ovo selo; ili za svetu obiteq ovu), za svaki grad, kraj i one koji sa

  verom borave u wima, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za blagorastvorewe vazduha, za izobiqe plodova zemaqskih i vremena mirna,

  Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za one koji plove, za putnike, bolesnike, pa]enike i suxwe, i za wihovo spasewe,

  Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Da nas izbavi od svake nevoqe, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Pomenuv[i presvetu, pre\istu, preblagoslovenu, slavnu Vladi\icu na[u

  Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav xivot

  svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebi, Gospode.

  Sve[t: Jer Tebi prili\i svaka slava, \ast i poklowewe, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada

  i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Te - bje Go - spo - di.

  l&

  #

  #

  /œœ

  œœ ˙

  ˙œœ ˙ .

  ˙ .

  A - min. l&#

  #

  /˙˙ w

  w

 • 4

  Sla - va Ot - cu i Si - nu i Svja -  

  to - mu Du - hu, i ni - we i

  pri - sno, i vo vje - ki vje - kov,

  a - min. Bla - go - slo - vi du - [e

  mo - ja Go - spo - da, i vsja vnu - 

  tre - wa - ja mo - ja, i - mja svja - to - je je - go.

  Bla -go - slo -ven je - si Go -spo - di.

  &

  #

  #

  !&

  #

  #

  &

  #

  #

  !&

  #

  #

  l&

  #

  #

  l&

  #

  #

  l

  &

  #

  #

  /

  œ œ˙ œ œ œ œ œ

  ˙ œœ

  œ œ˙

  ,

  œ œ œ œ œ

  œ œ œ ˙ œ œ œ ˙

  ,

  ˙ œ œ œ œ œ˙

  œ œ œ œ˙ œ

  ,

  œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙

  œ œ œ ˙

  ,

  œ œ˙ œ œ œ œ œ

  œ œ œœ œ

  œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ .

  œ

  ,

  œ œ œ œœ œ

  œ œœ œ ˙

  ,

  œ œœ œ

  œ œœ œ ˙

  ,

  œ œœ œ

  œ œœ œ œ

  ,

  œ œœ œ ˙ œ œ

  œ œ w

  Prvi antifon

  Na Hristove praznike prvi antifon se zamewuje antifonskim stihovima, a posle svakog stiha peva se

  Molitvami Bogorodici, Spase, spasi nas.

  Ovde moxe da se peva i psalam 102, a zatim:

  Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Blagoslovi

  du[o moja Gospoda, i sve [to je u meni sveto ime Wegovo! Blagosloven jesi, Gospode.

 • 5Mala jektenija

  Sve[t: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Pomenuv[i presvetu, pre\istu, preblagoslovenu, slavnu Vladi\icu na[u

  Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav xivot

  svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebi, Gospode.

  Sve[t: Jer je Tvoja mo], i Tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada

  i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Drugi antifon

  Na Hristove praznike drugi antifon se zamewuje antifonskim stihovima, a posle svakog stiha peva se

  Spasi ni Sine Boxji. Posle Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, narod peva I niwe > Jedinorodnij Sine.

  Ovde moxe da se peva i ovako: Slava>, psalam 145, i niwe>, Jedinorodnij Sine.

  Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Jedinorodni

  Sine i Re\i Boxja, besmrtan si, i izvoleo si da se radi na[eg spasewa ovaploti[ od

  Svete Bogorodice i Prisnodjeve Marije, i nepromenqivo postao si \ovek; bio si raspet,

  Hriste Boxe, i smr]u smrt satro; Ti si jedan od Svete Trojice, proslavqen sa Ocem i

  Svetim Duhom, spasi nas.

  Mala jektenija

  Sla - va Ot - cu i Si - nu i Svja-to - mu Du -hu,

  i ni - we i pri - sno i vo vje - ki vje -kov, a - min.

  Je - di - no - rod - nij Si - ne, i Slo - ve Bo - xij,

  !&

  #

  #

  !&

  #

  #

  l&

  #

  #

  ˙œ . œj

  ˙ œ œ œ˙ ˙ œ œ

  ˙ ˙ œ ˙

  œ œ œ œ˙ ˙ œ œ

  œ œ œ œ œœ

  ˙

  ,

  œ œ œ˙ œ ˙b œ œ ˙ œ œ ˙

  ,

 • 6

  Sve[t: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Pomenuv[i presvetu, pre\istu, preblagoslovenu, slavnu Vladi\icu na[u

  Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav xivot

  svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebi, Gospode.

  rit.

  bez -smer - ten sij i iz - vo - li - vij spa - se - ni - ja

  na - [e - go ra - di, vo -plo -ti - ti - sja ot svja -ti - ja

  Bo - go - ro - di -ci i pri-sno dje - vi Ma -ri - ji

  ne - pre-lox - no vo \e - lo - vje - \i - vij -sja: ras-pnij - sja

  xe Hri-ste Bo - xe, smer - ti - ju smert po - pra - vij,

  je - din sij svja -ti - ja Tro - i - ci, spro -sla-vqa - je - mi

  Ot - cu, i Svja-to - mu Du - hu, spa -si nas.

  &

  #

  #

  l&

  #

  #

  l&

  #

  #

  l

  l&

  #

  #

  l&

  #

  #

  l

  l&

  #

  #

  l

  l&

  #

  #

  /

  œ˙ œ ˙

  ,

  œ œœ œ œ œ œ ˙ œ œ

  œ œ œ œ œœ

  ˙

  ,

  œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

  œ œ œ . œjœ œ ˙

  ,

  œ œ œœ œ œ œ œ

  œ˙

  ,

  œ œœ œb ˙ œ œ œ

  œ œ œ œ ˙

  ,

  œ ˙ œ

  œ œ œ ˙

  >

  ˙

  ,

  ˙ œ œ œ œ œ . œjœ œ ˙

  ,

  œ œ˙ œb œ œ

  œ

  >

  œ œ œ

  ,

  œ œ œ œ ˙

  ,

  ˙

  >

  ˙ œ œ˙

  œ œ ˙

  ,

  œ œ œ œ œ œ w

 • 7

  Sve[t: Jer si blag i \ovekoqubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu,

  sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Tre]i antifonBlaxenstva

  Na Hristove praznike tre]i antifon se zamewuje antifonskim stihovima, a posle svakog stiha peva se

  tropar praznika.

  Narod: prva \etiri blaxenstva se \itaju ili pevaju:

  U carstvu Tvome, seti nas se Gospode, kada doye[ u carstvo Tvoje.

  Blaxeni siroma[ni duhom, jer je wihovo Carstvo nebesko;

  Blaxeni koji pla\u, jer ]e se utje[iti;

  Blaxeni krotki, jer ]e naslijediti zemqu;

  Blaxeni gladni i xedni pravde, jer ]e se nasititi;

  Blaxeni milostivi, jer ]e biti pomilovani;

  Blaxeni \isti srcem, jer ]e Boga vidjeti;

  Blaxeni mirotvorci, jer ]e se sinovi Boxiji nazvati;

  Blaxeni prognani pravde radi, jer je wihovo Carstvo nebesko.

  Blaxeni ste kada vas sramote i progone i laxu]i govore protiv vas svakojake ryave rije\i,

  zbog mene.

  Radujte se i veselite se, jer je velika plata va[a na nebesima.

  Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

  (nedeqom) Seti nas se Gospode, kada doye[ u carstvo Tvoje.

  Bla - xe - ni mi - lo - sti - vi, ja - ko ti po - mi -

  lo - va - ni bu - dut. Bla - xe - ni \i - sti serd - cem,

  ja - ko ti Bo - ga u - zrjat. Bla - xe - ni mi - ro -

  tvor - ci, ja - ko ti si - no - ve Bo - xji na - re -

  l&

  b

  !&

  b

  l

  !&

  b

  l&

  b

  œœ œ ˙

  œ œ œ ˙œ œ

  ˙ œ œ . œJ

  œ œ œ œ œ w œœ œ œ

  œ œ œ ˙

  œ œ . œJœ œ œ œ œ w œ

  œ œ œœ

  œ œ ˙œ œ œ

  ˙ œ œ œ œ .œJ œ

  œ œ

 • 8

  mno - ga na ne - be - sjeh. Sla - va  Ot - cu i

  !&

  bœ œ œ œ œ ˙ _̇

  œ . œjœ œ œ œ

  kut - sja. Bla - xe - ni iz - gna - ni prav - di ra - di,

  ja - ko tjeh jest car - stvo ne - be - sno - je.

  Bla - xe - ni je - ste jeg - da po - no - sjat vam,

  i iz - xe - nut i re - kut vsjak zol gla - gol na vi

  la - xu - [\e me - ne ra - di. Ra - duj - te - sja i

  ve - se - li - te - sja, ja - ko ma - zda va - [a

  !&

  b

  l

  !&

  b

  l&

  b

  &

  b

  !&

  b

  l&

  b

  œ œ w œœ œ œ œ œ œ . œJ œ œ œ ˙

  œ œ œœ œ œ . œJ

  œ œ œ œ œ w

  œj œj œj œ œ œœ œ œ œ œ

  œœ œ ˙

  œ œœ ˙ œ

  œ˙

  œ . œj ˙ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ œ œ ˙ _̇

  œj œj œ œ œœ

  œ œ œ œœ

  œ œ ˙ œœ œ

  œ œ œ

  Si -       nu i svja - to - mu Du - hu,

  I ni -   we i pri -     sno    i     vo      vje -     ki

  vje - kov, a - min. Po - mja - ni nas Go -

  spo -di, jeg - da pri - de - [i vo car - stvi tvo -jem.

  !&

  b

  &

  b

  !&

  b

  l&

  b

  /

  œ . œ œ œ˙ œ œ œ

  œ œ œ œ œœ . œ œ œ

  œ˙

  œ . œjœ œ œ . œ œ œ

  ˙ œ œ œœ œ œ œ

  œ

  œ œ œ œœ . œ œ œ

  œ˙ œ œ œ

  œ œ . œ œ œœ

  œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ w

  nedeqom

 • 9

  Sve[t: Premudrost, smerno stojmo!

  Na Hristove praznike umesto Priidite peva se prazni\no vhodnoje.

  Na arhijerejskoj liturgiji episkop sam peva Priidite.

  Narod: Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu: Sine Boxji, vaskrsli iz mrtvih (na

  svetiteqske praznike, divni u Svetima; na Bogorodi\ne praznike, molitvama Bogorodice), spasi nas, kojiTi pevamo: Aliluja.

  Posle vhoda pevaju se tropari i kondaci po redu propisanom u tipiku.

  Na arhijerejskoj liturgiji ispred zadweg kondaka yakon govori Gospodi spasi blago\estivija! - I usli[ini. Zatim se iza svakog blagoslova peva mnogoqetstvije, Mnogaja qeta, a Is pola eti despota iza posledweg.Posle mnogoqetstvija episkop sa sve[tenstvom peva I niwe, i posledwi kondak.

  Ako yakon sluxi dodaje se i ova prozba:

  Yakon: Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  nedeqom

  na svetiteqske

  praznike

  na Bogorodi\ne

  praznike

  Pri - di -      te, po -klo -nim - sja i pri - pa - dem

  ko Hri -stu: spa - si ni, Si - ne bo - xij,

  vos - kre - sij iz mert - vih,

  vo svja - tih di - ven sij,

  mo - li - tva - mi Bo - go - ro - di - ci

  &

  b

  l&

  b

  l

  l&

  b

  l&

  b

  l&

  b

  œ œ œ œ œ œ œ . œj˙ œ œ

  ˙ ˙

  ,

  œ œ œ˙

  ˙ œ ˙

  ,

  œ œ œ ˙ œ œ œ . œjœ œ ˙

  ,

  œ œœ œ œ œ ˙ .

  ,

  œ œœ ˙ œ ˙ .

  ,

  œ œœ œ œ œ

  œ ˙ œ ˙

  ,

  po - ju - [\i - ja ti: a - li - lu - ja. / &b œ œ . œ

  œ œ œ œ . œ œ

  ,

  œ œœ œ ˙ œ œ

  >

  œ w

  Mali vhod

 • 10

  Sve[t: Jer si svet, Boxe na[, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i

  uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Na praznike: Vaskrs, Royewe Hristovo, Duhovi, Bogojavqewe, Velika subota i Lazareva subota, umesto

  Svjatij Boxe, peva se Jelici.Na Krstovdan i tre]u nedequ Velikog Posta, posve]ene |asnom Krstu, umesto Svjatij Boxe, peva seKrestu Tvojemu.

  Na arhijerejskoj liturgiji Svjatij Boxe se peva na slede]i na\in:narod Svjatij Boxe, 2 puta; oltar Svjatij Boxe, 1 put;narod Svjatij Boxe, 1 put; oltar Svjatij Boxe, 1 put;narod Slava...i niwe...Svjatij Bezsmertnij pomiluj nas; oltar i episkop Svjatij Boxe, jedan put, saprekidima, pri \emu episkop blagosiqa narod, a narod odgovara Is pola eti Despota na svaki blagoslov;na kraju narod peva Svjatij Boxe, jedan put.

  Narod: Sveti Boxe, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas.

  Sveti Boxe, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas.

  Sveti Boxe, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas.

  Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Sveti besmrtni,

  pomiluj nas.

  Sveti Boxe, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas.

  A - min. Svja - tij Bo - xe, svja - tij krjep - kij, svja - tij

  bez - smert - nij, po - mi - luj nas. Svja - tij

  Bo - xe, svja - tij krjep - kij, svja - tij

  bez - smert - nij, po - mi - luj nas. Sla - va

  Ot - cu i Si - nu, i Svja-to - mu Du - hu, i ni - we i

  {“&

  b

  {”&

  b

  &

  b

  !&

  b

  !&

  b

  ˙ w ˙

  >

  ˙ ˙ ˙

  ,

  ˙

  >

  ˙ ˙ ˙

  ,

  œ

  >

  œ

  ˙ œ œ ˙

  ,

  ˙ œ œ œœ w

  œœ

  œ œ œœ w

  ,

  œœ œ œ œ

  œ w

  ,

  œ œ

  ˙ œ œ ˙

  ,

  ˙ œ œ œœ w œ œ

  œ

  >

  œ œ ˙ ˙

  ,

  œ œ˙ ˙ œ

  >

  ˙

  ,

  œ œ

  >

  œ œ

  dva puta

 • 11

  |itawe Apostola

  Sve[t: Pazimo! Mir svima.

  |tec: I duhu tvome.

  Sve[t: Premudrost!

  |tec: Prokimen, glas > (\ita prokimen)

  Pojac: peva prokimen. Ovde mogu da se \itaju i propisani stihovi.

  Sve[t: Premudrost!

  |tec: |itawe poslanice > (ime poslanice)

  Sve[t: Pazimo!

  |tec: \ita Apostol

  Sve[t: Mir ti.

  |tec: I duhu tvome.

  Sve[t: Premudrost!

  |tec: Aliluja, aliluja, aliluja.

  Ovde mogu da se \itaju i propisani stihovi.

  Narod: Aliluja, aliluja, aliluja.

  pri - sno, i vo vje - ki vje-kov, a - min. Svja-tij bez-smert -

  nij, po - mi - luj nas. Svja - tij Bo - xe, svja - tij

  krjep - kij, svja -tij bez -smert - nij, po - mi - luj nas.

  !&

  b

  !&

  b

  /&

  b

  ˙ ˙

  ,

  œ œœ œ œ œ œ œ ˙

  ,

  œ

  >

  œ ˙ œ œ

  ˙˙

  ,

  œ œ œœ w ˙

  >

  ˙ ˙ ˙

  ,

  ˙

  >

  ˙

  ˙ ˙

  ,

  œ

  >

  œ ˙ œ œ ˙

  ,

  ˙ œ œ œœ w

  A - li - lu - ja, a - li - lu - ja, a - li -lu - ja. /&

  #

  ˙ œ œ ˙

  ˙œ

  œ œ œ ˙œ

  œœ œ ˙ ˙ w

  |itawe Evanyeqa

  Sve[t: Premudrost, smerno stojmo, \ujmo sveto Evanyeqe. Mir svima.

 • 12

  Narod: I duhu tvome.

  Sve[t: |itawe svetog Evanyeqa od (ime Evanyelista).

  Narod: Slava Tebi Gospode, slava Tebi.

  Sve[t: Pazimo! |itawe Evanyeqa

  Narod: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

  Na arhijerejskoj liturgiji dok episkop blagosiqa peva se Is pola eti despota.

  Suguba jektenija

  Sve[t: Recimo svi iz sve du[e, i od svega uma svoga, recimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Gospode Svedrxitequ, Boxe otaca na[ih, molimo Ti se, usli[i i pomiluj.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Pomiluj nas Boxe, po velikoj milosti Svojoj, molimo Ti se, usli[i i pomiluj.

  I du - ho - vi tvo - je - mu.

  /&

  #

  œœ

  ˙˙

  œœ

  œœ

  œœ œ

  œ ww

  Sla - va te - bje Go - spo - di sla - va te - bje. /&

  #

  œœ

  œœ

  œœ

  œœ ˙

  ˙

  œœ

  œœ œ

  œ œœ

  œœ œ

  œ ww

  Sla - va te - bje Go - spo - di sla - va te - bje. /&

  #

  œœ

  œœ

  œœ

  œœ ˙

  ˙

  œœ

  œœ œ

  œ œœ

  œœ œ

  œ ww

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj ˙˙ w

  w

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj

  ˙˙ w

  w

 • 13Narod: Gospode, pomiluj (triput).

  Sve[t: Jo[ se molimo za blagoverni i hristoqubivi rod na[ i za sve pravoslavne

  hri[]ane.

  Narod: Gospode, pomiluj (triput).

  Sve[t: Jo[ se molimo za najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosve[tenog mitropolita, ili

  preosve[tenog episkopa) na[eg (ime), i za svu u Hristu bra]u na[u.

  Narod: Gospode, pomiluj (triput).

  Sve[t: Jo[ se molimo za bra]u na[u, sve[tenike, yakone, i za sve u Hristu bratstvo na[e

  (Ako je manastir Jo[ se molimo za nastojateqa ove svete obiteqi (ime), i za sve u Hristu bratstvo wegovo).

  Narod: Gospode, pomiluj (triput).

  Sve[t: Jo[ se molimo za milost, xivot, mir, zdravqe, spasewe, pohoyewe, opro[taj i

  otpu[tewe grehova slugu Boxjih, bra]e ovoga svetoga hrama (ako je manastir ove svete obiteqi).

  Narod: Gospode, pomiluj (triput).

  Sve[t: Jo[ se molimo za blaxene i nezaboravne svete patrijarhe pravoslavne, za

  blago\estive careve i blagoverne carice, za osniva\e ovoga svetoga hrama (ako je manastir

  svete obiteqi ove), i za sve do sada preminule pravoslavne oce i bra]u na[u koji ovde po\ivaju,

  i za pravoslavne svuda.

  Narod: Gospode, pomiluj (triput).

  Sve[t: Jo[ se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i sve\asnom hramu

  ovome, za one koji se trude, koji poju, i za prisutni narod, koji o\ekuje od Tebe veliku i

  bogatu milost.

  Narod: Gospode, pomiluj (triput).

  Sve[t: Jer si milostiv i \ovekoqubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome

  Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Go-spo-di po -mi - luj, Go-spo-di po -mi -luj, Go -spo-di po - mi -luj. /&

  #

  œœj

  œœj

  œœj

  œœj

  œœ

  œœ

  ,

  œœJ

  œœJ

  œœJ

  œœJ

  œœ

  œœ

  ,

  œœ œ

  œ

  œœ œ

  œ ˙˙ ˙˙

  Go-spo-di po -mi - luj, Go-spo-di po -mi - luj, Go -spo-di po -mi - luj.

  /&

  #

  œj œj œj œj œ œ

  ,

  œj œj œj œj œ œ

  ,

  œ œœ

  œ ˙˙

  druga verzija

 • 14

  Jektenija za upokojene(ne vr[i se nedeqom i na Gospodwe praznike)

  Sve[t: Pomiluj nas Boxe, po velikoj milosti Svojoj, molimo Ti se, usli[i i pomiluj.

  Narod: Gospode, pomiluj (triput).

  Sve[t: Jo[ se molimo za upokojewe du[a usnulih slugu Boxjih (imena), i da im se oprosti svaki greh

  voqni i nevoqni.

  Narod: Gospode, pomiluj (triput).

  Sve[t: Da Gospod Bog na[ nastani du[e wihove gde pravednici po\ivaju.

  Narod: Gospode, pomiluj (triput).

  Sve[t: Milost Boxju, carstvo nebesko, i opro[taj grehova wihovih molimo od Hrista, besmrtnoga

  Cara i Boga na[ega.

  Narod: Podaj, Gospode.

  Sve[t: Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Boxe duhova > Jer si Ti vaskrsewe, i xivot, i pokoj usnulih slugu tvojih (imena), Hriste

  Boxe na[, i Tebi slavu uznosimo, sa bespo\etnim Tvojim Ocem, i svesvetim i blagim i xivotvornim

  Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Go - spo - di po - mi - luj, Go - spo - di po - mi - luj,

  Go - spo - di po - mi - luj.

  &

  #

  #

  /&

  #

  #

  œ œœ œ

  ˙ ˙

  ,

  œ œ œ œ ˙ ˙

  ,

  ˙ œ œ œ œ œœ œ . œj ˙

  œ œ w

  A - min. /&#

  #œ .

  œj œœ

  w

  Go - spo -di po - mi - luj.

  /&

  #

  #œ . œj œ

  œ ˙ ˙ w

  Po - daj Go - spo - di.

  /&

  #

  #œ œ . œ œ œ

  œ˙ .

 • 15

  Jektenija za ogla[ene

  Sve[t: Ogla[eni, pomolite se Gospodu.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Verni, pomolimo se za ogla[ene.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Da ih Gospod pomiluje.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Da ih nau\i re\i istine.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Da im otkrije Evanyeqe pravde.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Da ih prisajedini Svojoj svetoj, sabornoj i apostolskoj Crkvi.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Spasi, pomiluj, za[titi i sa\uvaj ih, Boxe, blagoda]u Tvojom.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Ogla[eni, glave svoje Gospodu priklonite.

  Narod: Tebi, Gospode.

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj ˙˙ w

  w

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj

  ˙˙ w

  w

  Te - bje Go - spo - di.

  l&

  #

  /œœ

  œœ ˙˙

  œœ ˙

  .

  ˙ .

  ako yakon sluxi

  Te - bje Go - Go -  

  spo - di.

  &

  #

  /&

  #

  ˙ ˙ ˙˙ œ œ œ œ œ w ˙

  ,

  ˙ œ . œJ ˙

  ,

  ˙ œ

  >

  œ ˙

  ,

  œœ w

 • 16

  Sve[t: Da i oni s nama slave pre\asno i veli\anstveno Ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga

  Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Jektenija za verne

  Sve[t: Vi koji ste ogla[eni iziyite; ogla[eni, iziyite; vi koji ste ogla[eni iziyite;

  niko od ogla[enih (da ne ostane). A vi koji ste verni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u tvojom.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Premudrost! Jer Tebi prili\i svaka slava, \ast i poklowewe, Ocu i Sinu i Svetome

  Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sve[t: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj (peva se veliko, kao po gorwim notama).

  Ako yakon sluxi dodaju se i ove prozbe:

  Za vi[wi mir i spasewe du[a na[ih, Gospodu se pomolimo.

  Za mir svega sveta, za nepokolebivost svetih Boxjih Crkava, i sjediwewe svih, Gospodu se pomolimo.

  Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, poboxno[]u i strahom Boxjim ulaze u wega, Gospodu se

  pomolimo.

  Da nas izbavi od svake nevoqe, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo.

  A - min. l&#

  /˙˙ w

  w

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj ˙˙ w

  w

  ako yakon sluxi

  Go - spo - di po - mi - po -  

  mi - luj.

  &

  #

  / &

  #

  ˙ ˙ ˙

  ,

  œ . œœ ˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙

  ,

  ˙ ˙œ . œJ ˙

  ˙ œ

  >

  œ ˙

  ,

  œœ w

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj

  ˙˙ w

  w

 • 17

  Sve[t: Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Premudrost! Da svagda \uvani vla[]u Tvojom, Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i

  Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Na Veliki |etrvrtak se umesto Heruvimske pesme peva Ve\eri tvojeja tajnija (u kwizi Op[te pojawe

  str. 372), a na Veliku Subotu Da mol\it (u kwizi Op[te pojawe str. 374).

  Heruvimska pesma

  Narod: Mi koji Heruvime tajanstveno izobraxavamo, i Xivotvornoj Trojici Trisvetu

  pesmu pevamo, svaku sada xivotnu brigu ostavimo.

  A - min. I - xe he - ru - vi - mi, he -

  ru - vi - mi, taj - no taj - no o - bra -

  zu - ju - [\e, taj - no, taj - no, taj -

  no o - bra - zu - ju - [\e.

  I - xi - vo - tvo - rja - [\ej, Tro - i - cje

  tro - i - cje, tri - svja - tu - ju pje - san pri -pje -

  !&

  #

  #

  l l l l

  l&

  #

  #

  l l l l

  l&

  #

  #

  l l l

  l&

  #

  #

  l l !

  l&

  #

  #

  l l l l

  l&

  #

  #

  l l l

  ˙ ˙ ˙˙ ˙

  ˙ œ.

  œj œ œœ ˙

  ,

  œ œ

  ˙˙ œ œ œ œ œ œ ˙

  ,

  œ . œj ˙ ˙

  ˙ œœ

  œ œ œ ˙

  ,

  œ œ˙ œ

  ,

  œ

  ˙ œ œ . œJ ˙

  ˙

  ,

  œ œœ

  œ ˙ œ#œ œ œ w

  ˙˙ ˙

  ˙ œ.

  œj œ œœ ˙

  ,

  œ œ˙

  ˙

  œ œ œ œ œ œ ˙

  ,

  œ . œj ˙ ˙

  œ œ œœ

 • 18

  \e - ni - je, o - tlo - xim o - tlo -

  xim, po - pe - \e - - ni - je.

  l&

  #

  #

  l l l

  l&

  #

  #

  l l /

  œ œ œ ˙

  ,

  œ œ˙ œ

  ,

  œ

  ˙ . œ . œJ ˙

  ˙

  ,

  œ œœ

  œ ˙ œ#œ œ œ w

  va - ju - [\e, pje - san, pje - san pje -  

  san pri - pje - va - - ju - [\e.

  Vsja - ko - je ni - we, ni - - we

  xi - tej - sko - je, o - tlo - xim po - pe -  

  l&

  #

  #

  l l l

  l&

  #

  #

  l l !

  l&

  #

  #

  l l l l

  l&

  #

  #

  l l l

  œ œ œ ˙

  ,

  œ œ˙ œ

  ,

  œ

  ˙ œ œ . œJ ˙

  ˙

  ,

  œ œœ

  œ ˙ œ#œ œ œ w

  ˙˙ ˙

  ˙ œ.

  œj œ œœ ˙

  ,

  œ œ˙

  ˙

  œ œ œ œ œ œ ˙

  ,

  ˙ ˙ ˙

  ˙ œœ

  druga verzija

  I - xe He - ru -I - xi -vo -tvo -

  Vsja - ko - je

  vi - mi,rja -[\ej,ni - we

  He -Tro -ni - we

  ru - vi -- i -

  xi - tej - sko -

  mi,cje,je,

  taj - notri - svja- tu - juot -

  taj - no,pje - san,lo - xim,

  taj - notri - svja- tu - juot -

  taj - no,pje - san,lo - xim,

  taj - notri-svja -tu - juot -

  taj - no,pje - san,lo - xim,

  o - bra -pri - pje -po - pe -

  zu - ju -      [\e.va - ju -      [\e.\e - ni -      je.

  {“ l&

  b

  l l l l

  l&

  b

  l l l

  l&

  b

  l l {”

  œ œ œ œ ˙ _̇

  œ œ˙ œ œ œ . œj ˙

  œ . œj œœ œ œ ˙

  œ . œj œœ œ œ ˙

  œ œ œ œ ˙˙ œ_

  œœ œ œ œ . œj ˙

  Ukrainsko

 • 19

  Veliki vhod

  Sve[t: Blago\estivi i hristoqubivi rod hri[]anski, ktitore i priloxnike svetoga hrama

  ovoga (ako je manastir svete obiteqi ove) da pomene Gospod Bog u Carstvu Svome svagda, sada i

  uvek i u vekove vekova.

  Najsvetijega patrijarha (ili visokopreosve[tenoga mitropolita, ili preosve[tenog episkopa)

  na[ega (ime), sve[teni\ki i mona[ki red i sav klir crkveni da pomene Gospod Bog u

  Carstvu Svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

  Ako je manastir Nastojateqa ove svete obiteqi, prepodobnog igumana (ime) i sve u Hristu bratstvo

  wegovo da pomene Gospod Bog u Carstvu Svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

  Blagoverni i hristoqubivi, pravoslavni rod na[ da pomene Gospod Bog u Carstvu

  Svome svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

  Ovde mogu da se spomenu jo[ i putnici, bolesnici, usop[i, itd.

  Sve vas pravoslavne hri[]ane da pomene Gospod Bog u Carstvu Svome svagda, sada

  i uvek i u vekove vekova.

  Umesto Jako da carja, na Veliki |etrvrtak produxava se Ve\eri tvojeja tajnija a na Veliku Subotu Da

  mol\it.

  Narod: Amin. Kao oni koji ]e primiti Cara svih, anyelskim silama nevidqivo pra]enoga.

  Aliluja, aliluja, aliluja.

  A - min. Ja - ko da ca - rja

  vsjeh po - di - mem, an - gel - ski - mi

  ne - vi - di - mo do - ri - no - si -

  ma \in - mi, do - ri - no - si - ma \in - mi.

  Al - li - lu - ja, al - li - lu - ja, al - li - lu - ja.

  l&

  #

  #

  ! l l l

  l&

  #

  #

  l l l l

  l&

  #

  #

  l l l

  l&

  #

  #

  l l l !

  l&

  #

  #

  l l l l l /

  ˙ w ˙˙ ˙

  ˙ œ.

  œj œ œœ ˙

  ,

  œ œ˙

  ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ .

  ,

  œj ˙ ˙

  ˙ œœ œ

  œ œ ˙

  ,

  œ œ˙ œ œ

  ˙

  >

  œ

  œ . œJ ˙

  >

  ˙

  ,

  œ œœ

  œ ˙ œ#œ œ œ w

  ,

  ˙ ˙˙ ˙

  ,

  ˙ œœ ˙

  ˙

  ,

  ˙ ˙ w w

 • 20

  druga verzija

  A - min. Ja - ko da car - ja vsjeh po -  

  di - mem, an - gel - ski - mi ne - vi -

  di - mo, do - ri -no - si - ma, \in - mi.

  A - li - lu - ja, a - li - lu - ja, a - li-   lu - ja.

  !&

  b

  l l l

  l&

  b

  l l l

  l&

  b

  l l l !

  /&

  b

  ˙ w ˙ œ œ ˙ _̇

  œ œœ œ œ

  œ . œj ˙œ . œj œ

  œ œ œ ˙œ . œj œ

  œ

  œ œ ˙œ œ œ œ ˙

  ˙ œ_

  œœ œ œ œ . œj ˙

  œj . œkœ œ œj . œk œ œ œj .

  œk œ œ ˙

  Ukrainsko

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj

  ˙˙ w

  w

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj ˙˙ w

  w

  Na arhijerejskoj liturgiji dok episkop blagosiqa peva se Is pola eti despota.

  Prozbena jektenija

  Sve[t: Dopunimo molitvu na[u Gospodu.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za predloxene \asne darove, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, poboxno[]u i strahom Boxjim ulaze u

  wega, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj ˙˙ w

  w

 • 21

  Sve[t: Da nas izbavi od svake nevoqe, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Sav dan savr[en, svet, miran i bezgre[an, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj, Gospode.

  Sve[t: Anyela mira, vernog voyu, \uvara du[a i tela na[ih, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj, Gospode.

  Sve[t: Opro[taj i otpu[tewe grehova i sagre[ewa na[ih, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj, Gospode.

  Sve[t: Dobro i korisno du[ama na[im, i mir svetu, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj, Gospode.

  Sve[t: Ostalo vreme xivota svoga u miru i pokajawu da provedemo, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj, Gospode.

  ako yakon sluxi

  Po - daj Go - spo - di.

  /&

  #

  œœj

  œœ ..

  œœ

  œœ ˙

  ˙

  Po - daj Go - spo - di. /&

  #

  œœj

  œœ ..

  œœ

  œœ ˙

  ˙

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj

  ˙˙ w

  w

  Go - spo - di po - mi - po -  

  mi - luj.

  &

  #

  / &

  #

  ˙ ˙ ˙

  ,

  œ . œœ ˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙

  ,

  ˙ ˙œ . œJ ˙

  ˙ œ

  >

  œ ˙

  ,

  œœ w

 • 22

  Sve[t: Kraj xivota na[ega da bude hri[]anski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar

  odgovor damo na Stra[nom Hristovom Sudu, molimo.

  Narod: Podaj, Gospode.

  Sve[t: Pomenuv[i presvetu, pre\istu, preblagoslovenu, slavnu Vladi\icu na[u

  Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav xivot

  svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebi, Gospode.

  Sve[t: Milosryem Jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i

  blagim i xivotvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sve[t: Mir svima.

  Narod: I duhu tvome.

  Te - bje Go - spo - di.

  /&

  #

  œœ

  œœ ˙

  ˙œœ

  ˙ .˙ .

  I du - ho - vi tvo - je - mu.

  /&

  #

  œœ

  ˙˙

  œœ

  œœ

  œœ œ

  œ ˙˙

  A - min. l&#

  /˙˙ w

  w

  Ot - ca i Si - na i Svja -ta - go Du - ha, Tro - i - cu

  je - di - no -su[\ - nu - ju i ne - raz -djel - nu - ju.

  l&

  #

  l

  l&

  #

  /

  œ

  ˙ œ œ œ ˙ œ œ˙

  œ ˙˙

  ,

  œ œ œ

  œ œ œ˙ œ œ ˙

  ,

  œ œ œ ˙

  >

  œ œ w

  Sve[t: Qubimo jedni druge, da bismo jednodu[no ispovedali:

  Narod: Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosu[tnu i nerazdeqivu.

 • 23

  Sve[t: Dveri, dveri, sa mudro[]u pazimo.

  Ispovedawe vere(sav narod)

  Verujem u jednoga Boga Oca, Svedrxiteqa, Tvorca neba i zemqe i svega vidqivog i

  nevidqivog.

  I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Boxjeg, Jedinorodnog, od Oca royenog pre svih

  vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog; royenog, ne stvorenog,

  jednosu[tnog Ocu, kroz Koga je sve postalo;

  Koji je radi nas qudi i radi na[eg spasewa si[ao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga

  i Marije Djeve, i postao \ovek;

  I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben;

  I Koji je vaskrsao u tre]i dan, po Pismu;

  I Koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca;

  I Koji ]e opet do]i sa slavom, da sudi xivima i mrtvima, Wegovom Carstvu ne]e biti

  kraja.

  I u Duha Svetoga, Gospoda, Xivotvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom

  zajedno po[tuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.

  U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.

  Ispovedam jedno kr[tewe za opro[tewe grehova.

  |ekam vaskrsewe mrtvih.

  I xivot budu]ega veka. Amin!

  Kanon Evharistije

  Sve[t: Stojmo smerno, stojmo sa strahom, pazimo da sveti Prinos u miru uznesemo.

  Narod: Milost mira, xrtvu hvale.

  Sve[t: Blagodat Gospoda na[ega Isusa Hrista, i qubav Boga i Oca, i zajednica Svetoga

  Duha, da bude sa svima vama.

  Narod: I sa duhom tvojim.

  Sve[t: Gore imajmo srca!

  Mi - lost mi - ra xert - vu hva - qe - ni - ja.

  /&

  #

  ˙ œ œ œ ˙

  ,

  œ œ œ œ ˙œ œ w

  I so du - hom tvo - jim.

  /&

  #

  œ œ ˙

  >

  œ œw

 • 24

  Narod: Imamo ih ka Gospodu.

  Sve[t: Zablagodarimo Gospodu.

  Narod: Dostojno je i pravedno klawati se Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednosu[tnoj

  i nerazdeqivoj.

  Sve[t: Pobedni\ku pesmu poju]i, kli\u]i, uzvikuju]i i govore]i:

  Na Litugiji Sv. Vasilija peva se Svjat vrlo sporo ili vi[e puta ili po posebnoj melodiji.

  Narod: Svet, Svet, Svet, Gospod Savaot! Puno je nebo i zemqa slave Tvoje; Osana na

  visinama, blagosloven koji dolazi u Ime Gospodwe; Osana na visinama.

  Svjat, svjat, svjat Go - spod sa - va - ot. i - spoln

  ne - bo i zem - qa sla - vi tvo - je - ja, o - sa -

  na vo vi[ - wih: bla - go - slo - ven grja - dij vo

  i - mja Go -spod - we, o - sa - na vo vi[ - wih.

  l&

  #

  l&

  #

  l&

  #

  l&

  #

  /

  w

  ,

  w

  ,

  ˙œ œ œ

  ^

  œ

  ^

  ˙

  ,

  œ

  ˙

  œ œ œ œ

  >

  ˙

  ,

  œ œ œ œ˙

  ,

  œ

  ˙

  œ œ ˙˙

  ,

  œ

  œ œ ˙ œ˙ œ

  œ œ œ œ ˙ ˙

  ,

  œ

  ˙ œ œ œœ

  œ œw

  I - ma - mi ko Go - spo-du. /&

  #

  ˙ œ œ

  ,

  œ ˙

  >

  œ œ w

  Do-stoj - no i pra - ved - no jest, po - kla -wa - ti sja Ot - cu

  i Si - nu i Svja-to - mu Du - hu, Tro - i - cje je - di - no

  su[\ - wej i ne - raz -djeq - wej.

  l&

  #

  l&

  #

  l

  l&

  #

  /

  œ

  ˙ œ

  ,

  œ ˙

  >

  œ œ ˙

  ,

  œ œ

  ˙ œ ˙

  ,

  œ œ

  œ œ œ ˙

  >

  œ œ ˙ œ ˙˙

  ,

  ˙

  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

  ˙ ˙ œ œ œ œ œ w

  ˙

  ,

  ˙ ˙ ˙ . œ ˙ ˙˙ w

 • 25

  Sve[t: (Na liturgiji Sv. Vasilija: Dade Svojim svetim U\enicima i Apostolima rekav[i:) Primite,

  jedite, ovo je Telo Moje, koje se za vas lomi na otpu[tewe grehova.

  Na Litugiji Sv. Vasilija peva se Amin vrlo sporo ili po posebnoj melodiji.

  Narod: Amin.

  Sve[t: (Na liturgiji Sv. Vasilija: Dade Svojim svetim U\enicima i Apostolima rekav[i:) Pijte iz we

  svi: ovo je Krv Moja Novoga Zaveta, koja se za vas i za mnoge izliva na otpu[tewe grehova.

  Na Litugiji Sv. Vasilija peva se Amin vrlo sporo ili po posebnoj melodiji.

  Narod: Amin.

  Sve[t: Tvoje od Tvojih Tebi prinose]i zbog svega i za sve.

  Na Litugiji Sv. Vasilija peva se Tebe pojem vrlo sporo ili po posebnoj melodiji.

  Narod: Tebe pevamo, Tebe blagosiqamo, Tebi blagodarimo, Gospode, i molimo Ti se, Boxe

  na[.

  A - min. l&#

  /˙ w

  Te - be po - jem te - be bla - go - slo - vim te - bje

  bla -go - da - rim Go - spo -di, i mo - lim - ti - sja

  Bo -

  xe na[, i mo - lim - ti - sja

  l&

  #

  l

  l&

  #

  l&

  #

  l&

  #

  œ

  ˙ œ ˙

  ,

  œ œ œ œ œ˙

  ,

  œ œ

  œ œ ˙œ ˙ œ ˙

  œ

  ,

  ˙ ˙ ˙ œ . œœ

  ,

  ˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙

  ,

  œ œ˙ œ . œJ ˙

  ,

  ˙ œ œ œ ˙ œœ ˙ .

  ,

  œ

  ˙ œ œ œ

  A - min, a - min.

  l&

  #

  l l /œ ˙ œ œ ˙

  ,

  œœ ˙

 • 26

  Sve[t: Osobito za presvetu, pre\istu, preblagoslovenu, slavnu Vladi\icu na[u Bogorodicui Prisnodjevu Mariju.

  Na Litugiji Sv. Vasilija umesto Dostojno peva se O tebje radujetsja.

  Na praznike umesto Dostojno peva se irmos praznika, ako ima.

  Na Vaskrs i od Vaskrsa do Spasovdana umesto Dostojno peva se Angel vopija[e.

  Narod: Dostojno je vaistinu blaxenom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaxenu ipreneporo\nu, i Mater Boga na[ega. |asniju od Heruvima i slavniju neuporedivo odSerafima, Tebe [to Boga Re\ neporo\no rodi, su[tu Bogorodicu veli\amo.

  Do - stoj - no jest ja - ko vo i - sti - nu,

  bla -xi - ti tja Bo - go - ro - di - cu, pri -sno -bla -xen -

  nu - ju i pre - ne - po - ro\ - nu - ju, i ma - ter

  Bo - ga na - [e - go. |est -wej - [u - ju he - ru - vim,

  i slav-wej - [u - ju bez srav-we - ni - ja se - ra -fim.

  l&

  #

  #

  l&

  #

  #

  l&

  #

  #

  !&

  #

  #

  l&

  #

  #

  œ œ œœ œ œ ˙ œ

  œ œœ œ œ œ œ

  œ œ œ œ . œjœ œ œ œ œ ˙ œ œ

  œ ˙

  œ œ œ œ œœ œ

  œ œ œ œ œœ œ œ . œj

  œ œ œ œ œ w œ œœ œ œ

  œ œ ˙

  œœ œ

  œ œ œ œ œœ œ œ . œj

  œ œ œ œ ˙

  Bo - xe na[, i mo - lim - ti - sja Bo - xe na[, i mo -

  lim - ti - sja Bo -

  xe na[.

  l&

  #

  l

  l&

  #

  / &

  #

  ˙ œ ˙.

  ,

  œ

  ˙ œ œ œ ˙ œ˙ .

  ,

  œ

  ˙

  ˙ ˙ œ . œœ

  ,

  ˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙

  ,

  œ œ˙

  œ . œJ ˙

  ,

  ˙ œ œ ˙ œœ ˙ .

 • 27

  bez i - stqe - ni - ja Bo - ga slo - va roxd -[u - ju

  su - [\u - ju Bo - go - ro - di -cu, tja - ve - li -\a - jem.

  l&

  #

  #

  l&

  #

  #

  /

  œ œœ ˙ œ# œ

  ˙ ˙ œ œ œ œn ˙

  ˙ œ œ ˙ œœ œ

  œ ˙œ

  œ œ œ œ œ w

  Sve[t: Najpre pomeni, Gospode, najsvetijeg patrijarha (ili visokopreo-sve[tenog mitropolita

  ili preosve[tenog episkopa) na[eg (ime), i daruj ga svetim Tvojim Crkvama u miru, \itava,

  \asna, zdrava, dugove\na i da pravilno upravqa re\ju Istine Tvoje.

  Narod: I sve i sva.

  Na arhijerejskoj liturgiji najstariji sve[tenik ili yakon govori Pomeni Gospode preosve[tenog episkopa

  na[eg > i narod opet odgovara I sve i sva. Ako zavr[ava prozbu sa I o vsjeh i za vsja, onda se peva I o vsjehi za vsja.Na liturgiji Sv. Vasilija peva se tropar Nebojavqenago.

  Sve[t: I daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pevamo pre\asno i

  veli\anstveno Ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sve[t: I da budu milosti velikoga Boga i Spasa na[ega Isusa Hrista sa svima vama.

  Narod: I sa duhom tvojim.

  Sve[t: Pomenuv[i sve svete, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za prinesene i osve]ene |asne Darove, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  A - min. l&#

  /˙˙ w

  w

  I so du - hom tvo - jim.

  /&

  #

  œœ

  œœ ˙

  ˙

  >

  œœ œ

  œ ww

  I vsjeh i vsja.

  /&

  #

  œœ

  ˙˙

  œœ w

  w

 • 28

  Sve[t: Da \ovekoqubivi Bog na[, primiv[i ih u Svoj sveti i nadnebesni i umni Xrtvenik,

  kao miris miomira duhovnoga, nispo[qe nam za to boxansku blagodat, i dar Svetoga

  Duha, pomolimo se.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Da nas izbavi od svake nevoqe, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Sav dan savr[en, svet, miran i bezgre[an, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj, Gospode.

  Sve[t: Anyela mira, vernog voyu, \uvara du[a i tela na[ih, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj, Gospode.

  Sve[t: Opro[taj i otpu[tewe grehova i sagre[ewa na[ih, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj, Gospode.

  Sve[t: Dobro i korisno du[ama na[im, i mir svetu, od Gospoda molimo.

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj

  ˙˙ w

  w

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj ˙˙ w

  w

  ako yakon sluxi

  Po - daj Go - spo - di.

  /&

  #

  œœj

  œœ ..

  œœ

  œœ ˙

  ˙

  Po - daj Go - spo - di. /&

  #

  œœj

  œœ ..

  œœ

  œœ ˙

  ˙

  Go - spo - di po - mi - po -  

  mi - luj.

  &

  #

  / &

  #

  ˙ ˙ ˙

  ,

  œ . œœ ˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙

  ,

  ˙ ˙œ . œJ ˙

  ˙ œ

  >

  œ ˙

  ,

  œœ w

 • 29

  Narod: Podaj, Gospode.

  Sve[t: Ostalo vreme xivota svoga u miru i pokajawu da provedemo, od Gospoda molimo.

  Narod: Podaj, Gospode.

  Sve[t: Kraj xivota na[ega da bude hri[]anski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar

  odgovor damo na Stra[nom Hristovom sudu, molimo.

  Narod: Podaj, Gospode.

  Sve[t: Izmoliv[i jedinstvo vere i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe i jedni druge, i sav

  xivot svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebi, Gospode.

  Sve[t: I udostoj nas, Vladiko, da smelo i neosuyeno smemo prizivati Tebe nebeskoga Boga

  Oca i govoriti:

  Narod: O\e na[ koji si na nebesima, da se sveti Ime Tvoje, da doye carstvo Tvoje, da bude

  voqa Tvoja i na zemqi kao na nebu; hleb na[ nasu[ni daj nam danas; i oprosti nam dugove

  na[e kao [to i mi opra[tamo duxnicima svojim; i ne uvedi nas u isku[ewe, no izbavi

  nas od zloga.

  (Crkvenoslovenski) Ot\e na[ ixe jesi na nebesjeh, da svjatitsja imja tvoje, da priidet carstvije tvoje, da

  budet voqa tvoja, jako na nebesi i na zemqi; hqeb na[ nasu[\nij daxd nam dnes i ostavi nam dolgi

  na[ja jakoxe i mi ostavqajem dolxnikom na[im, i ne vovedi nas vo isku[enije, no izbavi nas ot lukavago.

  Sve[t: Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove

  vekova.

  Narod: Amin.

  Sve[t: Mir svima.

  Narod: I duhu tvome.

  Sve[t: Glave svoje Gospodu priklonite.

  Narod: Tebi, Gospode.

  Te - bje Go - spo - di.

  /&

  #

  œœ

  œœ ˙

  ˙œœ

  ˙ .˙ .

  I du - ho - vi tvo - je - mu.

  /&

  #

  œœ

  ˙˙

  >

  œœ

  œœ

  œœ œ

  œ ww

 • 30

  Sve[t: Blagoda]u i milosryem i \ovekoqubqem Jedinorodnoga Sina Tvoga sa kojim si

  blagosloven, sa presvetim i blagim i xivotvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove

  vekova.

  Narod: Amin.

  Je - din svjat, je - din Go - spod, I - sus Hri -stos,

  vo sla - vu Bo - ga Ot - ca, a - min.

  l&

  #

  l&

  #

  /

  œ

  ˙ ˙ œ ˙ œ ˙

  ,

  œ œ œ œ˙

  œ

  ˙ œœ œ œ œ

  ,

  ˙ w

  Te - bje Go - Go -  

  spo - di.

  &

  #

  /&

  #

  ˙ ˙ ˙˙ œ œ œ œ œ w ˙

  ,

  ˙ œ . œJ ˙

  ,

  ˙ œ

  >

  œ ˙

  ,

  œœ w

  A - min,  

  a - min.

  l&

  #

  l

  / &#

  w ˙˙ œ œ œ œ œ w

  ,

  ˙ ˙œ . œJ ˙

  ,

  ˙ œ

  >

  œ ˙

  ,

  œœ œ

  >

  ˙ .

  Sve[t: Pazimo! Svetiwe svetima.

  Narod: Jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos, u slavu Boga Oca, Amin.

 • 31

  Pri\asten

  Peva se Hvalite ili pri\asten praznika.

  Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite Ga na visini.

  Aliluja, aliluja, aliluja.

  Hva - - li - te, hva - - li - te,

  hva -   li - te Go -   

  spo -   da. Hva - li - te,

  hva - li - te, hva - li - te Go -spo -da s ne -

  bes. Te - bje po - do - ba - jet, te - bje po - do - ba - jet,

  te - bje po - do ba - jet,

  pje

  - san Bo - gu. Hva -li - te je - go vo

  vi[ - wih a - li - lu - ja.

  l&

  #

  #

  l l l l l

  l&

  #

  #

  l l

  l&

  #

  #

  l l

  l&

  #

  #

  l

  l&

  #

  #

  l l l l

  l&

  #

  #

  l

  l&

  #

  #

  l l l

  l&

  #

  #

  l l

  l&#

  #

  l /

  ˙ ˙˙ ˙ œ œ

  œ˙

  ˙ ˙˙ ˙ œ œ

  œ˙

  œ œ˙ œ œ

  œn œ ˙ œ œ œ œœ œ

  œ

  œ . œj œœ œ œ ˙ œ .

  œ œ œ œ œ œ

  œ . œœ œ œ œ œ

  œ œœ œ

  œ œj œj œj œj

  ˙œ œ œ

  œ œœ œ œ ˙

  œ

  œ

  œœ œ

  œ œ œ ˙

  œœ œ œ œ œ œ

  œœ ˙

  œ œ˙ œ

  œœ œ

  ˙ œœ ˙ œ œ œ œ

  œœ œ œ ˙ œ œ

  œœ ˙ œj œj

  œj œjœj

  œJ

  œœ œ œj œj

  œ œ œ œ w

 • 32

  Sve[t: Sa strahom Boxjim i verom pristupite.

  Na Vaskrs umesto Blagosloven peva se Hristos voskrese.

  Narod: Blagosloven koji dolazi u Ime Gospodwe: Bog je Gospod i javi se nama.

  Molitva pred sveto Pri\e[]e(sav narod)

  Verujem, Gospode, i ispovedam da si Ti vaistinu Hristos, Sin Boga xivoga, Koji

  si do[ao u svet da gre[nike spase[, od kojih sam prvi ja. Jo[ verujem da je ovo samo

  pre\isto Telo Tvoje, i ovo sama \asna Krv Tvoja. Stoga Ti se molim: pomiluj me, i oprosti

  mi sagre[ewa moja, hotimi\na i nehoti\na, u\iwena re\ju i delom, svesno i nesvesno, i

  udostoj me da se neosuyeno pri\estim pre\istim Tajnama Tvojim na otpu[tewe grehova i

  na xivot ve\ni.

  Primi me danas, Sine Boxji, za pri\asnika Tajne Ve\ere Tvoje, jer ne]u kazati tajnu

  neprijateqima Tvojim, niti ]u Ti dati celiv kao Juda, ve] kao razbojnik ispovedam Te:

  pomeni me, Gospode, u Carstvu Tvome.

  Neka mi pri\e[]ivawe svetim Tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu,

  ve] na isceqewe du[e i tela. Amin.

  Dok se verni pri\e[]uju peva se Tjelo Hristovo.

  Narod: Telo Hristovo primite, izvora besmrtnoga okusite.

  Aliluja, aliluja, aliluja.

  Bla - go - slo - ven grja - dij vo i - mja Go -

  spod - we, Bog Go -spod i ja - vi - sja nam.

  &

  #

  #

  l&

  #

  #

  /

  œ œœ œ

  œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ

  œ

  œ œ œ ˙ œ.

  œjœ

  ˙ œ

  œ œ . œj œ œœ w

  Tje - lo Hri - sto - vo pri - mi - te,

  is - to\ - ni - ka bez - smert - na - go vku - si - te.

  l&

  #

  {”&

  #

  œ œ œœ œ œ œ œ œ œ

  œ œœ œ œ œ ˙

  œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

  œ œœ œ

  œ œ œ œ w

 • 33

  Molitva posle svetog Pri\e[]a(sav narod)

  Ova molitva moxe da se \ita ovde ili posle jektenije Primiv[i Boxanske>

  Blagodarimo Ti, \ovekoqubivi Vladiko, dobrotvore du[a na[ih, [to si nas i u dana[wi

  dan udostojio Tvojih nebeskih i besmrtnih Tajni. Ispravi put na[, utvrdi sve nas u strahu

  Tvome, sa\uvaj xivot na[, u\vrsti korake na[e, molitvama i moqewima slavne Bogorodice

  i Prisnodjeve Marije i svih Svetih Tvojih. Amin.

  Sve[t: Spasi Boxe narod Tvoj i blagoslovi nasleye Tvoje.

  Na Vaskrs i od Vaskrsa do Spasovdana umesto Vidjehom svjet peva se Hristos voskrese.Na Spasovdan, sve do odanija (petka pre Duhova), umesto Vidjehom svjet peva se tropar praznikaVoznesalsja jesi.

  Narod: Videsmo Svetlost istinsku; primismo Duha Nebeskoga; nayosmo veru istinitu,

  klawamo se nerazdeqivoj Trojici, jer nas je Ona spasla.

  Vi - dje - hom svjet i - sti -nij, pri - ja - hom

  Du - ha ne - be - sna - go, o - brje - to - hom

  vje - ru i - sti - nu - ju, ne - raz -djeq - wej Tro -i - cje

  po - kla -wa - jem-   sja, ta bo nas spa - sla     jest.

  l&

  #

  #

  l&

  #

  #

  l&

  #

  #

  l&

  #

  #

  /

  œ œ œ œœ œ œ œ œ ˙

  ,

  œ œ œ

  œ œ œ œ œ_ œ_ œ_. œj œ

  œ ˙

  ,

  œ œœ œ

  œ œ

  œ œ ˙ œ œ œ œ ˙

  ,

  œ œ ˙ œ œœ

  >

  œ ˙

  ,

  œ œœ œ œ œ œ ˙

  ,

  œ œœ œ

  ˙

  >

  œ œ œ œ w

  A - li - lu - ja, A - li - lu - ja, a - li - lu - ja. /&#

  œj œjœ œ

  ,

  œj œj œ œ

  ,

  œj

  œJ œ œ w

 • 34

  Sve[t: Svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

  Na Vaskrs umesto Amin. Da ispolwatsja peva se Amin. Hristos voskrese.

  Narod: Amin. Neka se ispune usta na[a hvale Tvoje, Gospode, da pevamo slavu Tvoju, jer si

  nas udostojio da se pri\estimo svetim Tvojim boxanskim, besmrtnim i xivotvornim

  Tajnama; sa\uvaj nas u Tvojoj svetiwi, da se sav dan pou\avamo pravdi Tvojoj. Aliluja,

  aliluja, aliluja.

  A - min. Da is - pol - wat - sja u - sta na - [a

  hva - qe - ni - ja tvo - je - go Go - spo - di,

  ja - ko da po - jem sla - vu tvo - ju, ja - ko spo - do

  bil je - si nas pri - \as - ti - ti - sja

  svja - tim tvo - jim bo - xe - stve - nim bez -

  smert - nim i xi - vo - tvo - rja - [\im

  taj - nam, so - bqu - di nas vo tvo - jej

  svja - ti - ni, ves den po - u - \a - ti - sja

  l&

  #

  #

  l&

  #

  #

  l&

  #

  #

  l&

  #

  #

  l

  &

  #

  #

  l&

  #

  #

  l&

  #

  #

  l&

  #

  #

  œ œœ œ

  ,

  œ œ ˙ œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ ˙

  ,

  œ ˙ œ œœ œ œ œ

  ,

  œ . œj œ œœ ˙

  ,

  œ œœ œ

  œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙

  ,

  œ œ œ œ

  œ œœ œ œ ˙

  ,

  œ œœ œ œ œ œ

  œ ˙

  ,

  œ œœ œ

  œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ

  ,

  œ

  œ œ œ ˙

  ,

  œ œ œœ œ œ œ œ

  œ . œj œ œœ ˙

  ,

  œ œœ œ

  ˙ ˙

  ,

  œ œ œ œ œ

  œ œ œ œ ˙

  ,

  ˙ œ œœ œ œ ˙ œ œ

 • 35

  Sve[t: Primiv[i boxanske, svete, pre\iste, besmrtne, nebeske, i xivotvorne, stra[ne

  Hristove Tajne, stoje]i smerno, dostojno zablagodarimo Gospodu.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Sve[t: Izmoliv[i sav dan savr[en, svet, miran i bezgre[an, sami sebe i jedni druge i sav

  xivot svoj Hristu Bogu predajmo.

  Narod: Tebi, Gospode.

  Sve[t: Jer si Ti osve]ewe na[e, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada

  i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  Sve[t: U miru iziyimo.

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj

  ˙˙ w

  w

  Te - bje Go - spo - di.

  l&

  #

  /œœ

  œœ ˙˙

  œœ ˙

  .

  ˙ .

  A - min. l&#

  /˙˙ w

  w

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj ˙˙ w

  w

  prav - dje tvo - jej. Al - li - lu - ja,

  al - li - lu - ja, al - li - lu - ja.

  !&

  #

  #

  l

  l&

  #

  #

  /

  œ œ œ œ œœ ˙

  ,

  œ œœ œ

  ˙ ˙

  ,

  œ œ œ œ œ œ ˙

  ,

  œ

  œ œ . œj œ œœ w

 • 36

  Narod: U Ime Gospodwe.

  Sve[t: Gospodu se pomolimo.

  Narod: Gospode, pomiluj.

  Zaamvona molitva

  Sve[t: Gospode, Ti blagosiqa[ one koji Tebe blagosiqaju, i osve]uje[ one koji se u Tebe

  uzdaju, spasi narod Tvoj i blagoslovi nasleye Tvoje, \uvaj puno]u Crkve Tvoje, osveti one

  koji qube krasotu doma Tvoga; Ti ih proslavi boxanskom silom Tvojom, i ne ostavi nas

  koji se u Tebe nadamo; daruj mir svetu Tvome, Crkvama Tvojim, sve[tenicima i svemu

  narodu Tvome. Jer svaki dobri dar, i svaki savr[eni poklon odozgo je, silazi od Tebe,

  Oca Svetlosti, i Tebi slavu i blagodarewe i poklowewe uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome

  Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

  Na praznike ovde sve[tenik moxe da vr[i: blagosiqawe jaja - na Vaskrs; vode - na Bogojavqewe; groxya -

  na Preobraxewe; slavskog xita; itd. Obi\no se peva tropar praznika i odgovaraju]e molitve. Posle

  obreda narod peva Budi imja Gospodwe.

  Na Vaskrs umesto Amin. Budi imja peva se Amin. Hristos voskrese (3).

  Narod: Amin. Neka je blagosloveno Ime Gospodwe od sada i doveka (3).

  A - min. Bu - di i - mja Go - spo - dwe

  bla - go - slo - ve - no ot ni - we i do vje - ka.

  Bu - di i - mja Go - spo - dwe bla - go - slo -

  ve - no ot ni - we i do vje - ka.

  {“&

  #

  #

  l l l

  l&

  #

  #

  l l l {”

  l&

  #

  #

  l l l

  l&

  #

  #

  l l /

  ˙ wœ

  œ œ˙

  >

  œ œ œ œ œ ˙

  ,

  Œ

  œ œœ ˙

  >

  ˙

  ,

  ˙œ œ œ œ œ œ ˙ .

  Œ

  œœ œ

  ˙

  >

  œ œ œ œ ˙

  ,

  Œœ

  >

  œ œ

  œœ ˙

  ,

  ˙œ œ œ œ œ œ w

  O i - me - ni Go -spod - wi.

  /&

  #

  œœj

  œœj

  œœj

  œœj

  œœj

  œœ ˙

  ˙

  Go - spo - di po - mi - luj.

  l&

  #

  /œœj

  œœj

  œœj

  œœj ˙˙ w

  w

 • 37

  za episkopa: Vla-di-ko svja-tij,

  za patriarha: Svja-tjej-[ij vla-di-ko

  Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i niwe i prisno i vo vjeki vjekov,

  a - min. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi po -

  mi - luj, Ot - \e bla - go - slo - vi.

  &

  #

  l&

  #

  l&

  #

  /

  WW

  ˙˙

  ˙˙

  WW

  ˙˙

  ˙˙

  œœ

  œœ ˙˙

  œœ

  œœ w

  w

  Sve[t: Blagoslov Gospodwi neka doye na vas, Wegovom blagoda]u i \ovekoqubqem, svagda,

  sada i uvek i u vekove vekova.

  Narod: Amin.

  PAZI! Otpust na Vaskrs:Sve[tenik peva Hristos voskrese iz mertvih, smertiju smert poprav,narod zavr[ava i su[\im vo grobjeh xivot darovav.Sve[tenik \ita otpust Hristos voskrese iz mertvih>, narod, Amin.Sve[tenik govori Hristos voskrese! Narod odgovara vaistinu voskrese! (3 puta)Narod peva Hristos voskrese 3 puta.Sve[tenik I nam darova xivot vje\ni> narod Spasi Hriste Boxe>

  (i sa ovim se zavr[ava Vaskr[wa liturgija.)

  Sve[t: Slava Tebi, Hriste Boxe, nado na[a, slava Tebi.

  Od Vaskrsa do Spasovdana \ita se Hristos voskrese (3) pred Slava > i niwe >

  Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode,

  pomiluj. Gospode, pomiluj. Gospode, pomiluj. O\e, blagoslovi. (Ako je episkop prisutan umesto

  Ot\e blagoslovi peva se Vladiko svjatij blagoslovi; ako je patrijarh, peva se Svjatjej[ij vladiko blagoslovi).

  Sve[t: Vaskrsli iz mrtvih (nedeqom) Hristos, istiniti Bog na[, molitvama pre\iste Svoje

  Matere, svetih slavnih i svehvalnih Apostola, svetoga oca na[ega Jovana, arhiepiskopa

  carigradskoga, svetoga (\iji je hram) i svetoga (\iji je dan), svetih i pravednih bogootaca

  Joakima i Ane, i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blag i \ovekoqubiv.

  A - min. l&#

  /˙˙ w

  w

 • 38

  Narod: Amin.

  Spasi Hriste Boxe i pomiluj, blagovernog kraqa na[eg (ime), preosve[tenog i najsvetijegpatrijarha na[eg (ime), preosve[tenog arhijereja na[eg (ime), Hristoqubivo vojinstvo,ktitore i priloxnike svetoga hrama ovog i sve pravoslavne Hri[]ane, i sa\uvaj ih na

  mnoga qeta.

  Na arhijerejskoj liturgiji dok episkop blagosiqa peva se Is pola eti despota.

  A - min. l&#

  /˙˙ w

  w