Click here to load reader

Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Federacija ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka program rada... · f. zamjena dotrajalih zastava novim g. farbanje

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Federacija...

 • Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine

  Bosnia and HerzegovinaFederation of Bosnia and Herzegovina

  KANTON SARAJEVO Vlada

  CANTON SARAJEVOGovernment

  Broj: 02-05-6304-1/12Sarajevo, 15.03.2012. godine

  Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službenenovine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na60. sjednici održanoj 15.03.2012. godine, donijela je sljedeći

  Z A K LJ U Č A K

  1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijskiplan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulihboraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2012.godinu.

  2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovnikom SkupštineKantona Sarajevo, donese odluku iz tačke 1. ovog Zaključka.

  P R E M I J E R

  Fikret Musić

  Dostaviti: 1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo2. Skupština Kantona Sarajevo3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo za boračka pitanja5. Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida (putem Ministarstva za boračka pitanja)6. Evidencija 7. A r h i v a

 • web: http://vlada.ks.gov.bae-mail: [email protected];

  Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070Fax: + 387 (0) 33 562-211

  Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

  BOSNA I HERCEGOVINA PRIJEDLOGFederacija Bosne i Hercegovine SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

  Na osnovu čl.18.stav.1. tačka b.Ustava Kantona Sarajevo ( „Službene novine KantonaSarajevo“, br.1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 5. tačke 2. Odluke oosnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulihboraca,memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida ( „Službene novineKantona Sarajevo“, br. 28/04-prečišćeni tekst, 5/05, 9/06 i 31/07), član 11. tačke 2.Statuta Fonda memorijala ( „ Službene novine Kantona Sarajevo“,broj:7/05), SkupštinaKantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana__________2012.godine, donijela je

  O D L U K UO DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN

  FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJAŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN

  OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA ZA 2012.GODINU

  IDaje se saglasnost na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za

  izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara ispomen-obilježja žrtava genocida za 2012.godinu.

  IIOva Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „ Službenim novinama

  Kantona Sarajevo“

  Broj:Sarajevo, PREDSJEDAVAJUĆA

  SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO Prof.dr. Mirjana Malić

  mailto:[email protected]://www.ks.gov.ba/

 • UPRAVNI ODBOR

  Na osnovu člana 5. tačka 2. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo zaizgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,memorijalnih centara i spomenobilježja žrtava genocida ( „ Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/04-prečišćenitekst, 5/05, 9/06, 31/07), člana 5. i člana 11. tačka 2. Statuta Fonda ( „ Službene novineKantona Sarajevo“, broj:7/05), Upravni odbor Fonda memorijala na 01. redovnoj sjedniciodržanoj 03.02.2012.godine, jednoglasno donosi

  ODLUKUo Programu rada

  Fonda memorijala za 2012.godinu

  IDonosi se Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja

  šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za2012.godinu.

  II

  Aktivnosti Fonda memorijala koje nisu obuhvaćene Programom rada Fondamemorijala za 2012.godinu, mogu se realizovati na osnovu posebnih odluka Upravnogodbora Fonda memorijala.

  IIIProgram rada Fonda memorijala za 2012.godinu dostaviće se, putem Mnistarstva

  za boračka pitanja KS, Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo radi davanja saglasnosti.

  IVOva odluka stupa na snagu danom donošenja.

  PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Elvedin Žiško

 • Broj:UO/13- 4/12 Sarajevo,03.02.2012.godine

  UPRAVNI ODBOR

  Na osnovu člana 5. tačka 2. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo zaizgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,memorijalnih centara i spomenobilježja žrtava genocida ( „ Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/04-prečišćenitekst, 5/05, 9/06, 31/07), člana 5. i člana 11. tačka 2. Statuta Fonda ( „ Službene novineKantona Sarajevo“, broj:7/05), Upravni odbor Fonda memorijala na 1. redovnoj sjedniciodržanoj 03.02.2012.godine, jednoglasno donosi

  ODLUKUo Finansijskom planu

  Fonda memorijala za 2012.godinu

  IDonosi se Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje

  grobalja šehida i poginulih boraca,memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtavagenocida za 2012.godinu.

  IIAktivnosti Fonda memorijala koje nisu obuhvaćene Finansijskim planom Fonda

  memorijala za 2012.godinu, mogu se realizovati na osnovu posebnih odluka Upravnogodbora Fonda memorijala.

  IIIFinansijski plan Fonda memorijala za 2012.godinu dostaviće se, putem

  Ministarstva za boračka pitanja KS, Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo radi davanja saglasnosti.

  IVOva odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Broj:UO/13- 6/12 Sarajevo, 03.02.2012.godine

 • PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

  Elvedin Žiško

 • Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine

  KANTON SARAJEVO

  FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJEGROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH

  CENTARA I SPOMEN – OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

  PROGRAM RADA ZA 2012. GODINU

 • Sarajevo, Februar 2012. Godine

  Na osnovu čl. 2. i 5. Odluke o metodologiji i donošenju programa rada i izvještajao radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija ( „Službenenovine Kantona Sarajevo“, broj: 2/10), člana 5. tačka 2. Odluke o osnivanjuFonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulihboraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida ( „Službenenovine Kantona Sarajevo“, br.28/04-prečišćeni tekst, 5/05-ispravka, 9/06 i 31/07)i člana 11. tačka 2. Statuta Fonda memorijala („Službene novine KantonaSarajevo“, broj:7/05), Upravni odbor Fonda memorijala na svojoj 1. redovnojsjednici održanoj 03.02.2012.godine, donosi

  PROGRAM RADA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDAZA 2012. GODINU

  I UVODNI DIO

  Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida ipoginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida ( udaljem tekstu: Fond memorijala KS ) za 2012.godinu sačinjen je u skladu saOdlukom o metodologiji i donošenju programa rada i izvještaja o radu VladeKantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija ( „Službene novine KantonaSarajevo“, broj: 2/10).Program rada Fonda memorijala za 2012.godinu obuhvata poslove i zadatke kojipredstavljaju djelatnosti Fonda memorijala KS, a proizilaze iz Ustava KantonaSarajevo, Zakona o dopunskim pravima boraca- branitelja BiH i drugih zakona ipropisa Kantona Sarajevo, Odluke o osnivanju Fonda memorijala KS i StatutaFonda memorijala KS, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Fonda memorijala KS,Pravilika o načinu i kriterijima postavljanja nišana/nadgrobnih spomenika, drugihpropisa iz oblasti za koje je Fond memorijala osnovan, te posebnih zaključaka iodluka Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo, kojim su utvrđeni zadaci Fondamemorijala KS.Programska orjentacija je da se ispoštuju sve obaveze koje proizilaze iz Ustava,zakonskih i podzakonskih akata i da se realizuju svi zacrtani kapitalni projekti uobimu usvojenog Budžeta Fonda memorijala KS.

 • Program rada obuhvata period od 01.01.- 31.12.2012.godine, a programskiposlovi i zadaci sistematizovani su prema vrstama, rokovima izrade inosiocima izvršenja.

  II NORMATIVNI DIO

  1. Usaglašavanje normativnih akata Fonda memorijala KS

  Pravni osnov: Odluka o osnivanju Fonda memorijala KS, Statut i zakonskipropisi Kantona Sarajevo i Federacije BiH

  Nosilac izrade: Fond memorijala KS

  Rok za izradu: kontinuirano tokom 2012.godine

  Organ kojirazmatra: Upravni odbor, Vlada i Skupština Kantona Sarajevo

  Kratak sadržaj: Zavisno od promjena zakonskih propisa koji prate djelatnostFonda memorijala KS pristupiće se usaglašavanju postojećihnormativnih akata ( Statut, Pravilnici...)

  III TEMATSKI DIO

  Naziv propisa: Nacrt Programa rada Fonda memorijala KS za2013.godinu

  Nosilac izrade: Fond memorijala KS

  Rok za izradu: Septembar 2012. godine

  Organ kojirazmatra: Upravni odbor, Vlada i Skupština Kantona Sarajevo

  Kratak sadržaj: Program i aktivnosti Fonda memorijala KS za 2013.godinu uokviru djelatnosti.

  Naziv propisa: Program rada Fonda memorijala KS za 2013. godinu.

  Nosilac izrade: Fond memorijala KS

  Rok za izradu: u roku od 10 dana od dana donošenja godišnjeg programaVlade Kantona Sarajevo

 • Organ kojirazmatra: Upravni odbor, Vlada i Skupština Kantona Sarajevo

  Kratak sadržaj: Program i aktivnosti Fonda memorijala KS za 2013.godinu uokviru djelatnosti

  Naziv propisa: Nacrt Finansijskog plana Fonda memorijala KS za 2013.godinu

  Nosilac izrade: Fond memorijala KS

  Rok za izradu: Septembar 2012. godine

  Organ kojirazmatra: Upravni odbor, Vlada i Skupština Kantona Sarajevo

  Kratak sadržaj: Finansijski plan predstavlja planiranje finansijskih sredstavaza nesmetano obavljanje poslova i zadataka Fondamemorijala KS, kao i procjena finansijskih sredstava zanaredne dvije godine.

  Naziv propisa: Finansijski plan Fonda memorijala KS za 2013.godinu

  Nosilac izrade: Fond memorijala KS

  Rok za izradu: u roku od 10 dana od dana donošenja godišnjeg programaVlade Kantona Sarajevo

  Organ kojirazmatra: Upravni odbor, Vlada i Skupština Kantona Sarajevo

  Kratak sadržaj: Finansijski plan predstavlja planiranje finansijskih sredstavaza nesmetano obavljanje poslova i zadataka Fondamemorijala KS, kao i procjena finansijskih sredstava zanaredne dvije godine.

  Naziv propisa: Plan Javnih nabavki za 2012.godinu

  Nosilac izrade: Fond memorijala KS

  Rok za izradu: u roku od 10 dana nakon usvajanja Programa rada iFinansijskog plana Fonda memorijala KS za 2012.godinu

 • Organ kojiRazmatra: Upravni odbor Fonda memorijala KS

  Kratak sadržaj: Plan JNB sadrži predmet javne nabavke u 2012.godini,vrijednost javne nabavke, vrsta postupka dodjele javnenabavke, podatke o budžetskoj poziciji za plaćanje te vrstenabavke, okvirne datume u kojima će se provoditipojedinačne nabavke

  Naziv propisa: Izvještaj o radu Fonda memorijala KS za 2011.godinukoji uključuje priloge navedene u članu 9. Odluke VladeKantona Sarajevo.

  Nosilac izrade: Fond memorijala KS

  Rok za izradu: Mart 2012.godine

  Organ kojirazmatra: Upravni odbor, Vlada i Skupština Kantona Sarajevo

  Kratak sadržaj: Izvještaj o radu Fonda memorijala za prethodni period kojiuključuje:Izvještaj o radu direktora, Izvještaj o radu Upravnogodbora,Izvještaj o finansijskom poslovanju sa mišljenjemMinistarstva finansija KS i ovlaštenog revizora, mišljenjeMinistarstva za boračka pitanja KS

  Naziv propisa: Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijalaKS za 2011. godinu koji uključuje priloge navedene učlanu 9. Odluke Vlade Kantona Sarajevo.

  Nosilac izrade: Fond memorijala KS

  Rok za izradu: Mart 2012.godine

  Organ kojirazmatra: Upravni odbor, Vlada i Skupština Kantona Sarajevo

  Kratak sadržaj: Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala KS zaprethodni period koji uključuje: prihode i primitke, rashode iizdatke koji su odobreni budžetom Kantona Sarajevo;ostvarene prihode i primitke, rashode i izdatke po analitičkimkontima u toku godine; početno i završno stanje JRT;početno i završno stanje imovine, obaveza i izvoravlasništva; objašnjenje odstupanja, obrasce godišnjegobračuna.

 • Naziv propisa: Tromjesečni, šestomjesečni i devetomjesečni izvještaj ofinansijskom poslovanju Fonda memorijala za2012.godinu

  Nosilac izrade: Fond memorijala KSRok za izradu: u roku od 30 dana nakon izvještajnog perioda

  Organ koji razmatra: Upravni odbor Fonda memorijala KS

  Kratak sadržaj: Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala KS zaprethodni period

  IV KONTINUIRANI POSLOVI

  A. Uređenje, sanacija i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca,kao spomen obilježja žrtava genocida

  1. Fizičko čišćenje i uređenje šehidskih mezarja i i spomen obilježja putemOdjeljenja za tehničke poslove, odnosno Odsjeka za uređenje i održavanjegrobalja šehida i poginulih boraca i putem projekta „ Javni radovi“ kojeg objavljujeSlužba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Ovim poslovima obuhvatiti će se:a. košenje trave i uklanjanje iste, ručno okopavanje mezarja/grobalja kao igruba obrada stazab. sječenje šiblja, skupljanje materijala i odvoz istog na deponijuc. čišćenje snijega sa staza i prilaznih puteva na grobljima šehida i poginulihboraca tokom zimed. oblikovanje mezara zemljom i busenome. hortikulturalno uređenje mezarja/grobaljaf. zamjena dotrajalih zastava novimg. farbanje ograda, kapija, jarbola, slova na nišanima i spomenicima i drugihsadržaja na mezarjima, spomenicima i objektima Fonda memorijalah. ostali poslovi koji se odnose na tekuće održavanje mezarja

  1. Fizičko čišćenje i uređenje pojedinačnih grobnih mjesta šehida i poginulihboraca ukopanih na gradskim grobljima u Kantonu Sarajevo putem KJKP«Pokop» . Fond memorijala će potpisati ugovor sa KJKP «Pokop» kojim će sestvoriti obaveza ovom preduzeću da uz odgovarajuću naknadu (taksa zauređenje grobnih mjesta) uređuje pojedinačna grobna mjesta svih šehida ipoginulih boraca. Gradska groblja na kojima će KJKP «Pokop» obavljati ovajposao su: Bare, Lav, Pomoćni stadion – Zetra, Sveti Josip, Sveti Marko, Obad iVlakovo.

 • 2. Fizičko čišćenje i uređenje šehidskih mezarja i spomen obilježja kao ipopravke i sanacije građevinskih sadržaja na grobljima šehida i poginulih boracai spomen obilježja putem ugovora sa domaćim pravnim subjektima. Ovimposlovima obuhvatiti će se:

  a. popravka i farbanje postojećih ograda, kapija i drugih sadržaja naspomenicima i mezarjima/grobljima šehida i poginulih boracab. hortikulturalno uređenje mezarja/grobaljac. izrada i postavljanje novih jarbola, te sanacija već postavljenih jarbola namezarjima/grobljimad. nabavka novih zastava za mezarja /grobljae. ispravljanje nakrivljenih šehidskih nišana na grobljima u Kantonu Sarajevof. sanacija postavljenih betonskih i kamenih staza, platoa, podzida i ivičnjakana mezarjima /grobljimag. dogradnja kamenih staza na mezarjima šehida i poginulih boracah. održavanje rasvjetnih tijela na mezarjima/grobljima i spomen obilježjimagdje ista postoje,i. sanacija i potrebne popravke na zdencu i potočiću u sklopu ŠSM Kovačij. popravke na video nadzoru, kao i radovi na sanaciji prostorija gdje jesmješten video nadzor.k. sanacija spomen obilježjal. sanacija hair česmi i fontana na mezarjima/grobljima i spomen obilježjima,kao i drugih sadržaja na mezarjima, spomen obilježjima i objektima Fondamemorijala

  B. Izrada prezentacionih materijala, baze podataka i organizacijamanifestacija

  1. Prezentiranje projekata Fonda memorijala (ŠSM Kovači, Muzej AlijaIzetbegović, ratna džamija Igman)

  2. Izrada Elaborata o preuzimanju objekta „ DB Tunel“

  3. Izrada, štampanje i produkcija:a. prezentacionih materijala projekata Fonda memorijala (afiše, turističkiinformatori, suveniri, katalozi i sl.)b. štampanje dokumentarnog djela „Slike zločina“ koje pokazuje rušenjevjerskih islamskih objekata u BiHc. sufinansiranje filma „ Ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva“d. kulturno-muzički projekat „ Draga moja BiH“

  3. Ažuriranje baze podataka koja se odnose na:a. baza podataka šehida i poginulih boraca ukopanih na području KantonuSarajavo,

 • b. baza podataka šehida i poginulih boraca ukopanih izvan područjaKantonu Sarajavo,c. baza podataka umrlih boraca Armije RBiH ukopanih na području KantonaSarajevo,d. baza podataka spomen – obilježja na području Kantona Sarajevo.

  4. Distribucija i promocija kulturno muzičkog projekta Šehidima BIH (CD,MC)

  5. Obilježavanje godišnjica i bitnih datuma u skladu sa Kalendarom zaobilježavanje značajnih događaja,datuma i ličnosti iz perioda 1992.-1995.na području Kantona Sarajevo, i učešće u manifestacijama i programimačiji je cilj očuvanje lika i dijela šehida i poginulog borca, kao i sjećanje naodbrambeno – oslobodilački rat, i to:

  a. obilježavanje 1.Marta- Dan nezavisnosti BiHb. obilježavanje 2. Maja – Dan „ D“ u odbrani BiHc. organizacija tradicionalne hatma dove, mise i parastosa na Žutoj tabijid. obilježavanje Dana šehidae. obilježavanje godišnjice smrti prvog Predsjednika Predsjedništva RBiHrahmetli Alije Izetbegovićaf. obilježavanje Dana Armije RBiH na mezarju Kovačig. obilježavanje 25.Novembra-Dan državnosti BiHh. tradicionalna manifestacija „ Odbrana BiH-Igman“

  6. Organiziranje donatorskih konferencija i prikupljanje sredstava za projekte Fonda memorijala

  7. Saradnja sa boračkim udruženjima i ostalim nivoima vlasti Općina, Grada,Kantona, Entiteta i Države i saradnja sa vjerskim zajednicama u BiH.

  8. Stalno informisanje javnosti i saradnja sa medijima po pitanju projekataFonda memorijala

  9. Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola o očuvanju tekovinaodbrambeno-oslobodilačkog rata '92-'95:

  a. održavanje konkursa za izbor literarnih radova koji tretiraju lik i djelošehida i poginulog borca, kao i sjećanje na agresiju i genocidb. organizirane posjete učenika osnovnih i srednjih škola Memorijalnomcentru Kovači uz sat historije na temu važnosti mezarja šehida i poginulih boracai odnosu prema njima, šehidskom mezarju Kovači i muzeju Alija Izetbegović

  C. Obavljanje pravnih, finansijskih i općih poslova

  1. Izmjene i dopune Odluke o osnivanju Fonda memorijala KS u dijeluproširenja djelatnosti Fonda memorijala

 • 2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutašnjoj organizaciji i sistematizacijiradnih mjesta vezano za proširenje djelatnosti Fonda memorijala3. Davanje saglasnosti za ostvarivanje prava na ukop i grobno mjesto u„Aleja veterana“ na groblju Vlakovo u skladu sa članom 6.Pravilnika Ministarstvaza boračka pitanja KS za utvrđivanje prava na ukopno mjesto u „Aleja veterana“u groblju Vlakovo, broj: 06-02-31142/11 od 07.12.2011.godine

  4. Praćenje i usaglašavanje svih zakonskih i podzakonskih akata koje pratedjelatnosti Fonda memorijala

  5. Pruža stručnu pomoć Odjeljenjima u Fondu memorijala radi obezbjeđenjametodološkog jedinstva u izradi svih vrsta akata;

  6. Daje tumačenja i objašnjenja Odjeljenima u Fondu memorijala za primjenuzakona, drugih propisa i općiha akata;

  7. Prati i inicira unapređenje organizacije, funkcionisanja i metoda radaFonda memorijala;

  8. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa kao uslov za dobijanje potrebnihgrađevinskih dozvola;

  9. Obavljanje pravnih aktivnosti u postupcima pribavljanja urbanističkih igrađevinskih dozvola od nadležnih organa potrebnih za izgradnju i uređenjegrobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtavagenocida.

  10. Pripremanje ugovora i staranje o njihovoj primjeni i realizaciji

  11. Vršenje organizaciono-kadrovskih poslova, rješavanje o pravima iobavezama zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radnimodnosima.

  12. Učestvuje u izradi analiza, elaborata, izvještaja i programa

  13. Zastupanje pred nadležnim sudom i drugim organima u kojima se kaostranka u postupku javlja Fond memorijala, te za ostvarenje tog posla sastavljaodgovarajuće podneske i vrši i druge poslove u skladu sa zakonom;

  14. Pripremanje materijala za sjednice Upravnog odbora, kao izrada odluka izaključaka donesenih na sjednicama u skladu sa Poslovnikom o radu UO.

  15. Pruža neophodnu pravnu pomoć strankama koje se obrate Fondumemorijala

 • 16. Praćenje priliva, odliva i stanja novčanih sredstava preko Jedinstvenogračuna Trezora KS (razdjel 13 Glava 02) i donatorskog računa u skladu sazakonskim propisima

  17. Praćenje i kontrolisanje izvršavanja finansijskih poslova

  18. Izvještavanje o odnosu prihoda i rashoda i vođenje zakonske evidencije ofinansijskom poslovanju

  19. Izrada planova i izvještaja iz oblasti finansijskog poslovanja

  20. Izrada nacrta i prijedloga budžeta Fonda memorijala KS

  21. Obračun plaća i naknada zaposlenih

  22. Vođenje propisane knjigovodstvene evidencije

  23. Kontrola ispravnosti računarske opreme i obezbjeđenje funkcionisanjainstalirane računarske opreme

  24. Praćenje rada instaliranog softvera baze podataka Fonda memorijala

  25. Vršenje javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH iPlanom javnih nabavki Fonda memorijala

  26. Prijem i otpremanje pošte i arhiviranje predmeta u skladu sa Pravilnikom okancelarijskom poslovanju i arhivskoj građi

  27. Čišćenje i održavanje poslovnih prostorija

  D. Obavljanje počasnih i protokolarnih poslova: a. Obavljanje počasne straže pored mezara prvog predsjednika RBiHrahmetli Alije Izetbegovića svakodnevno;b. Obavljanje počasne straže pored ''centralnog spomen obilježja zapolaganje cvijeća'' na ŠSM Kovači za vrijeme državnih i vjerskih praznika;c. Obavljanje počasne straže na glavnom ulazu u mezarje, gdje će seobavljati POČAST SA ZASTAVOM, za vrijeme državnih praznika;d. Planiranje i praćenje obilježavanja svih značajnih događaja, datuma iličnosti iz Kalendara te u saradnji sa službom Protokola KS obezbjediti prisustvopočasne straže na mjestima obilježavanja, ukoliko je to predviđeno programom iprotokolom obilježavanja od strane nosioca aktivnosti. U ovim situacijamapočasna straža se obavlja primjenom propisanih procedura i radnji unormativnim aktima Fonda memorijala. E. Obavljanje „Unutrašnje službe zaštite’’ - obezbjeđenje prostora i

  objekata putem fizičke i tehničke zaštite, i to:

 • 1. Fizička zaštita, koju obavljaju čuvari primjenjujući zakonom dopuštenemjere i radnje radi sprečavanja i otkrivanja štetnih pojava i protupravnih radnji,vrši se 24h svakodnevno na slijedećim lokacijama:a. ŠSM Kovači sa mezarom prvog Predsjednika BiH rahmetli AlijeIzetbegovića;b. Muzej „Alija Izetbegović“ u kapi kulama Širokac i Ploča;c. Ratna džamija na Igmanu sa pratećim objektima;d. Ostali objekti i prostori koje Skupština Kantona Sarajevo, svojom odlukomdodjeli Fondu memorijala.

  1. Tehnička zaštita obavlja se tehničkim sredstvima i opremomnamijenjenim za tu potrebu, a nadzor nad ovom opremom vrše zaštitaritehničke zaštite iz nadzornog centra i to 24h svakodnevno. Tehničkom zaštitomobezbjeđuju se slijedeće lokacijea. ŠSM Kovači sa mezarom prvog Predsjednika BiH rahmetli AlijeIzetbegovića;b. Muzej „Alija Izetbegović“ u kapi kulama Širokac i Ploča;c. Upravna zgrada Fonda memorijala;d. Ratna džamija na Igmanu sa pratećim objektima;e. Ostali objekti i prostori koje Skupština Kantona Sarajevo,svojomodlukom,dodijeli Fondu memorijala

  1. Odgovorno lice unutrašnje službe Fonda memorijala upravlja,organizira, te prati zakonske i podzakonske akte, koja se odnose na poslovezaštite ljudi i imovine, i vrši usaglašavanje akata Odjeljenja sa istim. Predlažemjere zaštite drugih objekata i prostora koje Skupština Kantona Sarajevo,svojom odlukom, dodjeli Fondu memorijala.

  Φ. Obavljanje aktivnosti propisanih Zakonom o agencijama i unutrašnjimslužbama za zaštitu ljudi i imovine ( „Službene novine FBiH“,broj:78/08)

  a. Periodična provjera sposobnosti rukovanja oružjem za 20zaposlenika Odjeljenja u skladu sa Pravilnikom o načinu organiziranja periodičneprovjere sposobnosti rukovanja oružjem, zdravstvene i psihofizičke sposobnostizaposlenika („Službene novine FBiH“, broj: 60/09);b. Provjera fizičke sposobnosti za 24 zaposlenika Odjeljenja uskladu sa Pravilnikom o načinu organiziranja periodične provjere sposobnostirukovanja oružjem, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenika( „Službene novine FBiH“, broj: 60/09);c. Provjera zdravstene sposobnosti (ljekarski pregled) za 5zaposlenika Odjeljenja u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za provjeruzdravstvene sposobnosti lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine( „ Službene novine FBiH“,broj: 65/09);

 • d. Provođenje obuke iz oblasti protiv-požarne zaštite za sve zaposlenikeFonda memorijala u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (,,Službeni listSRBiH’’, br.: 15/87,37/88, 38/89, 19/90, 36/90 i ,,Službeni list RBiH’’, broj: 20/95);e. Izrada plana zaštite od požara – Plan izrađuje određena institucijau skladu sa Općinskim planom zaštite od požara, a sve u skladu sa Zakonom ozaštiti od požara („Službeni list SR BiH“, broj: 15/87) i Pravilnikom o zaštiti odpožara br. 13-386/08 od 09.07.08 godine;f. Izrada atesta o ispitivanju el. instalacija u skladu sa Pravilnikomo tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona ( „Službeni list SFRJ“,broj: 53/88)g. Izrada atesta o ispitivanju gromobrana u skladu sa Tehničkimpropisima o gromobranima ( „Službeni list SFRJ“, broj: 13/68);h. Stručno obrazovanje i usavršavanje neophodno za izvršenjeposlova i zadataka;

  Φ. Preuzimanje „ Dobrinja- Butmir tunela“a. Nakon Odluke Ministarstva za boračka pitanja KS i sačinjenog Elaborata opreuzimanju objekta DB Tunel i davanja saglasnosti Vlade KS, Fond memorijalaće izvršiti preuzimanje navedenog objekta. V KAPITALNI PROJEKTI

  1. Izrada projektne dokumentacije

  a. Izrada Izvedbenog projekta revitalizacije platoa Žute tabije – izgled izOsmanskog perioda u sklopu ŠSM Kovačib. Izrada Izvedbenog projekta Mevlevijske tekije u sklopu ŠSM Kovači.c. Provođenje anonimnog natječaja za izbor idejnog rješenja Spomen parkana brdu Žuč,Općina Novi Grad Sarajevod. Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije ograde za mezarja Veliko polje iMrazište na Igmanue. Arheološki i geomehanički nalaz prostora Žute tabijef. Izrada projektne dokumentacije za hortikulturalno uređenje prostora okoRatne džamije na Igmanu;g. Izrada projekta muzejske postavke „ Da se ne zaboravi“ u objektuAmfiteatar i auditorijum u sklopu ŠSM Kovači; h. Izrada projektne dokumentacije za ostala mezarja u Kantonu SarajevoNosilac izrade: Fond memorijala putem ugovora sa pravnim ili fizičkim licima

  kvalifikovanim za predmetne poslove.

  Rok za izradu: Kontinuirano tokom 2012. godine

  Kratak sadržaj: Izrada projektne dokumentacije podrazumijeva izraduidejnih, glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju i uređenješehidskih mezarja, spomen obilježja i drugih sadržaja kojatretiraju period odbrane BiH 1992 – 1995. godina.

 • 1. Izgradnja Šehidskog spomen mezarja Kovači

  a. Završetak građevinsko-zanatskih radova i radova na instalacijama uobjektu Amfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovačib. Izvođenje radova na dizajnu enterijera objekta Amfiteatra i auditorijuma uskladu sa namjenomc. Vanjsko uređenje oko objekta Amfiteatra i auditorijuma

  Nosilac izrade: Fond memorijala putem ugovora sa pravnim subjektimakvalifikovanim za predmetne poslove.

  Rok za izradu: Kontinuirano tokom 2012. godine

  Kratak sadržaj: Izgradnja Šehidskog spomen mezarja Kovači realizuje se uskladu sa Regulacionim planom izgradnje ŠSM Kovačiusvojenim od strane Skupštine Kantona Sarajevo(«Službene novine Kantona Sarajevo» 17/99). Fond za ovajprojekt svake godine izdvaja sredstva i postepeno serealizira.

  1. Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca na području KantonaSarajevo

  a. Završetak radova na izgradnji I faze mezarja „Ravne bakije“, Općina StariGrad Sarajevob. Izgradnja ograde na jednoj parceli mezarja Hambina carina – Širokača - Ifazac. Izgradnja II faze mezarja „Ravne Bakije“, Općina Stari Grad Sarajevod. Izgradnja II faze mezarja Trebečaj II, Općina Trnovoe. Izgradnja kapije i platoa na mezarju Brda Milišići, Općina Trnovof. Izgradnja pristupnih staza, platoa i centralnog nišana za odavanje počastina mezarju Dujmovići, Općina Trnovo

  Nosilac izrade: Fond memorijala putem ugovora sa pravnim subjektima kvalifikovanim za predmetne poslove.

  Rok za izradu: Kontinuirano tokom 2012. godine

  Kratak sadržaj: Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca radi se naosnovu urađenih projekata za groblja za koje je Fondpribavio odobrenja za građenje, a sve u skladu saizdvojenim sredstvima za ovu namjenu.

 • 1. Izgradnja spomen obilježja i drugih sadržaja koja tretiraju periododbrane BiH 1992-1995. godine

  a. Završetak izgradnje Spomen obilježja šehidima i poginulim borcima„Lokve“, Općina Hadžići.b. Sufinansiranje izgradnje Spomen obilježja u Binježevu, Općina Hadžići.c. Sufinansiranje rekonstrukcije Hair česme kod mezarja „Buća potok“,općina Novi Grad Sarajevo.d. Sufinansiranje izgradnje Centralnog spomenika-spomen obilježja žrtavaoslobodilačkog rata 1992-1995. Općine Ilidža, Općina Ilidžae. Završetak izgradnja spomen obilježja poginulim borcima u Trnovu, OpćinaTrnovof. Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja u Crnoj Rjeci, Općina Ilijašg. Sufinansiranje izgradnje spomen česme u Kondžilu, Općina Ilijašh. Izgradnja spomen obilježja logorašima, Općina Novo Sarajevoi. Izgradnja ostalih spomen obilježja i drugih sadržaja koja tretiraju periododbrane BiH 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo

  Nosilac izrade: Fond memorijala putem ugovora sa pravnim subjektimakvalifikovanim za predmetne poslove.

  Rok za izradu: Kontinuirano tokom 2012. godine

  Kratak sadržaj: Izgradnja spomen obilježja i drugih sadržaja koja tretirajuperiod odbrane BiH 1992-1995. godina radi se na osnovuurađenih projekata za koje je Fond pribavio odobrenja zagrađenje, a sve u skladu sa izdvojenim sredstvima za ovunamjenu i sredstvima iz drugih nivoa vlasti.Fond memorijalaučestvuje u finansiranju izgradnje spomen obilježja i drugihsadržaja gdje su Općine nosioci investicije.

  1. Rekonstrukcija i sanacija spomenika iz NOR-a 1941-1945. godina napodručju Kantona Sarajevoa. Sufinansiranje rekonstrukcije i sanacije spomen obilježja iz NOB-a uKrivoglavcima, Općina Vogošćab. Rekonstrukcija spomen obilježja iz NOR-a na Igmanu, Općina Hadžićic. Izgradnja spomen ploče (umjesto rekonstrukcije biste Franji Kluzu) naškoli Mehmed beg Kapetanović Ljubušak, Općina Centard. Rekonstrukcija biste Hasanu Brkiću ispred Ekonomske škole, OpćinaNovo Sarajevoe. Rekonstrukcija i sanacija ostalih spomenika iz NOR-a 1941-1945. godinana području Kantona Sarajevo

  Nosilac izrade: Fond memorijala KS putem ugovora sa pravnim subjektimakvalifikovanim za predmetne poslove u slučajevima kada se

 • radi o izgradnji spomen obilježja. U slučajevima sufinasiranjanosilac izrade su Općine ili drugi nivoi vlasti

  Rok za izradu: Kontinuirano tokom 2012. godine

  Kratak sadržaj: Rekonstrukcija i sanacija spomenika iz NOR-a 1941-1945.godina radi se na osnovu zahtjeva Općinskih organizacijaSUBNOR-a u skladu sa raspoloživim sredstvima, a premapredmjeru koji je urađena u Fondu memorijala. Fondmemorijala također učestvuje u finansiranju rekonstrukcije isanacije spomenika gdje su Općine ili drugi nivoi vlastinosioci investicije.

  1. Rekonstrukcija i sanacija spomenika i drugih sadržaja koji tretirajuperiod odbrane BiH 1992-1995. godina na području KantonaSarajevo

  a. Sufinansiranje rekonstrukcije i sanacije Centralnog spomen obilježja uVogošći, Općina Vogošćab. Sufinansiranje rekonstrukcije spomen obilježja „Nišan“ na Kobiljoj Glavi,Općina Vogošćac. Sanacija spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na Vratniku,Općina Stari Grad Sarajevo.d. Rekonstrukcija i sanacija ostalih spomenika i drugih sadržaja koji tretirajuperiod odbrane BiH 1992-1995. godina na području Kantona Sarajevo.

  Nosilac izrade: Fond memorijala KS putem ugovora sa pravnim subjektimakvalifikovanim za predmetne poslove u slučajevima kada seradi o izgradnji spomen obilježja. U slučajevima sufinasiranjanosilac izrade su Općine ili drugi nivoi vlasti

  Rok za izradu: Kontinuirano tokom 2012. godine

  Kratak sadržaj: Rekonstrukcija i sanacija spomenika i drugih sadržaja kojitretiraju period odbrane BiH 1992-1995. godine na područjuKantona Sarajevo radi se u skladu sa raspoloživimsredstvima, a prema predmjeru koji je urađen u Fondumemorijala. Fond memorijala također učestvuje ufinansiranju rekonstrukcije i sanacije spomenika gdje suOpćine ili drugi nivoi vlasti nosioci investicije.

  1. Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježjaizvan područja Kantona Sarajevo

  a. Sufinansiranje izgradnje mezarja u Solunu – Općina Olovob. Sufinansiranje izgradnje mezarja Šušnjari, Općina Srebrenicac. Sufinansiranje izgradnje Spomen obilježja u Vrataru, Općina Žepa

 • d. Sufinansiranje izgradnje Spomen obilježja Šušnjari, B.njiva i Jaglići,Općina Srebrenicae. Sufinansiranje izgradnje hair česme poginulim borcima sela Pribišići,Općina Rudof. Sufinansiranje izgradnje hair česme u selu Šljedovići, Općina Rogaticag. Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja šehidima sa područja OpćineGacko;h. Izgradnja kapije i ograde na mezarju u Lukomiru, Općina Konjici. Izgradnja ili sufinansiranje u izgradnji ostalih mezarja i spomen obilježjalociranih izvan Kantona Sarajevo.

  Nosilac izrade: Fond memorijala KS u saradnji sa Ministarstvom za boračkapitanja Kantona Sarajevo i drugim nivoima vlasti putemugovora sa pravnim subjektima kvalifikovanim za predmetneposlove.

  .Rok za izradu: Decembar 2012. godine

  Kratak sadržaj: Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca lociranih izvanKantona Sarajevo radi se na osnovu zahtjeva Ministarstvaza boračka pitanja Kantona Sarajevo. Navedeni projekti serealizuju u onom obimu u kome Ministarstvo za boračkapitanja KS i drugi nivoi vlasti izdvoje sredstva za ovunamjenu.

  1. Izrada i ugradnja nišana i nadgrobnih spomenika šehidima,poginulim borcima i umrlim borcima armije RBiH, kao i roditeljimašehida/poginulih boracaa. Izrada i postavljanje 30 pari tipiziranih nišana šehidima i 3 nadgrobnaspomenika poginulim borcima na grobljima na području Kantona Sarajevob. Izrada i postavljanje 150 pari tipiziranih nišana i 3 spomenika umrlimborcima Armije RBiH ukopanim na grobljima u Kantonu Sarajevoc. Zamjena 10 pari oštećenih šehidskih nišana na grobljima u KantonuSarajevod. Izrada i postavljanje 5 pari tipiziranih nišana i 2 spomenika roditeljimašehida i poginulih boraca ukopanih na grobljima u Kantonu Sarajevoe. Izrada temelja za nišane i nadgrobne spomenike na gradskim grobljima nakojima gazduje KJKP «Pokop»f. Izrada, bez postavljanja, 15 pari nišana šehidima, 10 pari nišnaveteranima i 1 nadgrobna ploča umrlom borcu Armije RBiH za ukopane namezarjima/grobljima lociranim van Kantona Sarajevo.

  Nosilac izrade: Fond memorijala KS putem ugovora sa pravnimsubjektima kvalifikovanim za predmetne poslove.

  Rok za izradu: Kontinuirano tokom 2012. godine

 • Kratak sadržaj: Izrada i ugradnja nišana podrazumijeva izradu iugradnju nišana i nadgrobnih spomenika premausvojenim idejnim rješenjima kako za šehide/poginuleborce, tako i za veterane/umrle branitelje i roditelješehida/poginulih boraca koji na to ostvaruju pravo.Nišani za ukopane van Kantona Sarajevo će serealizovati u onom obimu u kojem Ministarstvo zaboračka pitanja Kantona Sarajevo i drugi nivoi vlastiizdvoje sredstva za ovu namjenu.

  NABAVKA OPREME1. Za Fond memorijala

  nabavka računarske opremea. swicher (1 kom.)b. hard drives (2 kom.)c. računar (3 kom.)d. color printer (1 kom.)e. ostalo foto aparat (2 kom.) nabavka kombi vozila za Sektor za čišćenje mezarja -po sistemu staro zanovo kancelarijski namještaj /stolovi i stolice/ ostala oprema

  1. Za Ratnu džamiju Igman

  sistem internog video nadzora (1 kpl.) uređaj za poboljšanje prijema VHF signala (1 kom.) UPS ( 1 kom.) uvođenje telefonske linije i nabavka prateće opreme namještaj / stolovi,stolice,police i sl./ ostala oprema

  1. Za ŠSM Kovači

  I OBJEKAT AMFITEATAR I AUDITORIJUMΑ) OPREMA MOBILIJAR mobilne konferencijske stolice stolice sa mobilnim elementima za pisanje radne stolice radni stolovi klub stolice konferencijski stol mobilne kasete uz radne stolove

 • govornički pult polični regali ormari za odlaganje dokumentacije arhivski polični regali namještaj za muzejske eksponate garderobni ormari pokretna skela za montažu montažni kran-rampa za rasvjetu i ozvučenje kolica za interni transport stolica i stolova ostaloΑ) OPREMA APARATI

  Β) VIDEO OPREMA I AUTOMATIZACIJA( audio-video kontrolor sa infracrvenim upravljanjem,touch-paneli,serijsko sučelje za upravljanje rasvjetom i dr.)

  Χ) AUDIO OPREMA( mixete,projektor,dig.procesor,zvučnici,pojačala,sistem distribucije za medije,antenski sistemi,mikrofoni i sl.)

  ∆) OPREMA –RASVJETA

  II SISTEM VIDEO NADZORA kamere za video nadzor monitor za video nadzor računar za prijem signala u sistemu video nadzora konzola za upravljanje na video nadzoru ostala oprema

  Broj:UO-13-5/12Sarajevo,03.02.2012.godine

  PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

  Elvedin Žiško

 • Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine

  KANTON SARAJEVO

  FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJEGROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH

  CENTARA I SPOMEN – OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

  FINANSIJSKIPLAN ZA 2012. GODINU

  i okvirni prijedlog za 2013. i 2014. godinu

 • Sarajevo, februar 2012. Godine

  Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o metodologiji izrade i donošenja programarada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija, broj02-05-898-5/10 od 21.01.2010.godine («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 2/10),člana 5. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobaljašehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida(«Službene novine Kantona Sarajevo», broj 28/04 -prečišćeni tekst, 5/05-ispravka, 9/06 i31/07) i člana 11. Statuta Fonda («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 7/05),Upravni odbor Fonda Memorijala na 1.redovnoj sjednici održanoj 03.02.2012.godine,donosi:

  FINANSIJSKI PLAN ZA 2012.GODINU FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA IPOGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA

  GENOCIDA I - UVODFinansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida ipoginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida (u daljemtekstu Fond Memorijala) za 2012. godinu rađen je na bazi:

  • Utvrđenih sredstava za Fond Memorijala u Budžetu Kantona Sarajevo za2012.god.• Programa rada Fonda Memorijala za 2012.godinu• Obaveza po ugovorima o građenju objekata koji su započeti u 2011.godini inastavljaju

  se u 2012.godini – projekti u implementaciji• Planiranih aktivnosti i kapitalnih projekata u 2012.godini• Mjera i aktivnosti koje je naložila Vlada Kantona Sarajevo putem Zaključka broj02-05-24440/06 od 15.08.2006.godine Fondu Memorijala u cilju zaštite ŠSM Kovači imezara Prvog Predsjednika Predsjedništva BiH Alije Izetbegović • Izvršenja finansijskog plana u 2011.godini.

  II – FINANSIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA KM

 • I – UKUPNI PRIHODI 2.792.800 Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo

  II – UKUPNI RASHODI 2.792.800

  PRIHODI

  Prihodi u ukupnom iznosu od 2.792.800 KM planiraju se po izvorima kako slijedi:EKON.KOD OPIS IZNOS KM

  UKUPNI PRIHODI 2.792.800720000 I NEPOREZNI PRIHODI -722600 Prihodi od pružanja javnih usluga /vlastiti prihod/ -730000 II TEKUĆI TRANSFERI -732115 Primljeni tekući transferi od Gradova -832116 Primljeni tekući transferi od Općina -780000 III PRIHODI IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO 2.792.800781100781200781300781400781500788000

  Plaće i naknade troškova zaposlenihDoprinosi poslodavcaIzdaci za materijal i uslugeTekući transferiKapitalni transferiDoznake za kapitalne izdatke

  771.20067.000

  390.2002.300

  300.0001.262.100

  RASHODI Ukupno planirani rashodi u iznosu od 2.792.100 KM raspoređuju se po namjenamakako slijedi:EKON.KOD OPIS IZNOS Od toga iz Od toga iz KM Budžeta KS prih. Fonda

  UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV) 2.792.800 2.792.800 -I TEKUĆI RASHODI 1.228.400 1.228.400 -

  611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 771.200 771.200 -611100 Bruto plaće 634.700 634.700 -611200611211611221611224611226611227

  Naknade troškova zaposlenihNaknade troškova prevoza na posao i s poslaNaknade za topli obrokNaknade za regres za godišnji odmorJubilarne nagradeNaknade u slučaju smrti i teže invalidnosti

  136.50026.70083.30016.800

  -9.700

  136.50026.70083.30016.800

  -9.700

  -----

  -612000 Doprinosi poslodavca 67.000 67.000 -613000 Izdaci za materijal i usluge 390.200 390.200 614000 II TEKUĆI TRANSFERI 2.300 2.300 -614200 Transferi pojedincima 2.300 2.300 -615000 III KAPITALNI TRANSFERI 300.000 300.000 - 615200 Kapitalni transferi pojedincima

  Sred. za šehidska groblja i groblja pog.boraca 300.000 300.000 -

  821000 IV IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDST. 1.262.100 1.262100 -821200 Nabavka građevina:

  Sredstva za izgradnju ŠSM Kovači 732.100 732.100

  732.100732.100

  --

  821300 Nabavka opreme 430.000 430.000 -

 • Nabavka opreme za FondNabavka opreme za Ratnu džamiju IgmanNabavka opreme za ŠSM Kovači

  30.00020.000

  380.000

  30.00020.000

  380.000

  - -

  821500 Nabavka staln. sredst. u obliku prava(izrada idejnih i izvedbenih projekata)

  70.000 70.000 -

  821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanjeSanacija spomen obilježja iz perioda NOB-aSanacija spomen obilježja iz perioda ´92-´95

  30.00020.00010.000

  30.00020.00010.000

  -

  PRIKAZ PLANIRANIH PRIHODA I PLANIRANIH RASHODA U 2012.GODINIU ODNOSU NA PLAN 2011.GODINE I IZVRŠENJE PLANA U 2011.GODINI

  R.b Ek.kod Naziv Plan 2012. Plan 2011.

  Izvršenje2011.

  Index3:4

  Index3:5

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PLAN PRIHODA

  1. 720000 NEPORESKI PRIHODI - 10.100 - - -2. 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga /vlastiti prihod/ - 10.100 - - -3. 780000 PRIHODI IZ BUDŽETA (4+8+9+10) 2.792.800 2.845.800 2.480.614 98,14 112,584. 781000 Prihodi iz Budžeta za tekuće uzdatke (6+7+8) 1.228.400 1.231.400 1.198.611 99,76 102,495. 781100 Plaće i naknade troškova zaposlenih 771.200 822.750 814.954 93,73 94,636. 781200 Doprinosi poslodavca 67.000 71.000 70.899 94,37 94,507. 781300 Izdaci za materijal i usluge 390.200 337.650 312.758 115,56 124,768. 781400 Tekući transferi 2.300 2.300 - 100,00 -9. 781500 Kapitalni transferi 300.000 246.000 245.997 121,95 121,95

  10. 788000 Doznake za kapitalne izdatke 1.262.100 1.366.100 1.036.006 92,39 121,8211. 732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlast - 204.502 204.502 - -12. 732112 Primljeni tekući transferi od Federacije - 8.500 8.500 - -13. 732115 Primljeni tekući transferi od Gradova - 20.000 20.000 - -14. 732116 Primljeni transferi od Općina - 176.002 176.002 - -15 733000 Donacije - 39.390 39.390 - -16. 733112 Donacije od pravnih lica - 39.390 39.390 - -

  UKUPNO PRIHODI (1+3+11+15) 2.792.800 3.099.792 2.724.506 90,10 102,51

  PLAN RASHODA1. A TEKUĆI IZDACI (2+5+6) 1.228.400 1.295.890 1.253.001 94,79 98,042. 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih (3+4) 771.200 822.750 814.954 93,73 94,633. 611100 Bruto plaće i naknade 634.700 675.300 670.227 93,99 94,704. 611200

  611211611221611224611226611227

  Naknade troškova zaposlenihNaknade troškova prevoza na posao i s poslaNaknade za topli obrokNaknade za regres za godišnji odmorJubilarne nagradeNaknade u slučaju smrti i teže invalidnosti

  136.50026.70083.30016.800

  -9.700

  147.45028.55077.50018.800

  -22.600

  144.727 28.392

  76.58417.200

  -22.551

  92,5793,52

  107,4889,36

  -42,92

  94,3294,04

  108,7797,67

  -43,01

  5. 612000 Doprinosi poslod. i ostali doprinosi 67.000 71.000 70.899 94,37 94,506. 613000 Izdaci za materijal i usluge (od 7 do 15) 390.200 402.140 367.148 97,03 106,287. 613100 Putni troškovi u zemlji i inostranstvu 7.500 10.400 5.944 72,12 126,188. 613200 Izdaci za energiju 14.800 16.400 14.184 90,24 104,34

  9.

  613300DBE001DBE002DBE003DBE004

  Izdaci za komunalne uslugeIzdaci za komunalne usluge FondaOdržavanje grobnih mjesta šehidaTrošk.red.mjesečnog odvoza smeća sa šeh.grob.Izmirenje duga za komunal.usluge za Dom veter.

  33.90011.20015.500

  7.200-

  35.30012.00016.000

  7.200100

  33.80411.10815.496

  7.200-

  96,0393,3396,87

  100,00-

  100,28100,82100,03100,00

  -

 • 10.613400DBF001DBF002

  Nabavka materijalaNabavka materijala za potrebe FondaNabavka i zamjena zastava i jarbola na šeh.grob.

  37.00023.00014.000

  39.30025.30014.000

  39.19425.19613.998

  94,1590,91

  100,00

  94,4091,28

  100,01

  11. 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 16.000 17.500 13.445 91,43 119,0012. 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 3.000 - - - -

  13.613700DBI001DBI002DBI003

  Izdaci za tekuće održavanjeIzdaci za tekuće održavanje FondaTekuće odžavanje i čišćenje grob.šeh.i pog.boracIspravljanje i sanacija nišana

  80.00015.00040.00025.000

  85.69111.80048.89125.000

  85.53011.80048.82524.905

  93,36127,12

  81,81100,00

  93,53127,12

  81,92100,38

  14. 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih i usluga platnog pro 10.000 9.400 9.337 106,38 107,1015. 613900

  DBK001DBK004DBK002DBK003

  Ugovorene i druge posebne uslugeUgovorene i druge posebne usluge FondaPosebna naknada na doh.za zašt.od prir. Idr.nObilježav. godišnjica i bitnih datuma iz 92-95Izrada prezentacionih materijala Fonda

  188.00085.000

  3.00050.00050.000

  188.149112.949

  2.20034.50038.500

  165.71096.250

  1.76129.86437.835

  99,9275,26

  136,36144,93129,87

  113,4588,31

  170,36167,43132,15

  16. 614000 B UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (17+18) 2.300 2.300 - 100,00 -17. 614200 Transferi pojedincima 2.300 2.300 - 100,00 -18. 614300 Transferi neprofitnim organizacijama - - - - -19. 615000 C UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 300.000 415.502 415.499 72,20 72,20

  20.615200DBU001

  Kapitalni transferi pojedincimaSredstva za šehid.groblja i groblja pogin. bor. 300.000 415.502 415.499 72,20 72,20

  21. 821000D UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH

  SREDSTAVA (22+23+24) 1.262.100 1.386.100 1.056.006 91,05 119,52

  22.821200DBX001

  Nabavka građevinaSredstva za izgradnju kompleksa ŠSM Kovači

  732.100732.100

  1.342.100 1.342.100

  1.012.0551.012.055

  54,5554,55

  72,3472,34

  23.821300

  DBX007DBX008DBX004

  Nabavka opremeNabavka opreme za FondNabavka opreme za Ratnu džamiju IgmanNabavka opreme za ŠSM Kovači

  430.00030.00020.000

  380.000

  19.0005.0008.0006.000

  18.9524.9807.9905.982

  2263,16600,00250,00

  6333,34

  2268,89602,41250,31

  6352,39

  24.821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava-

  Izrada projektne dokumentacije grobalja šehida ipoginulih boraca

  70.000

  25.000 24.999 280,00 280,00

  25. 821600DBX005DBX006

  Rekonstrukcija i investiciono održavanjeSanacija spomen obilježja iz NOB-a 41-45Sanacija spomen obilježja iz odbrambeno oslobodilačkog rata iz perioda 1992-1995

  30.00020.00010.000

  ---

  ---

  ---

  UKUPNO RASHODI (1+16+19+21) 2.792.800 3.099.792 2.724.506 90,10 102,51

  III - OBRAZLOŽENJEFinansijskog plana prihoda i rashoda

  Finansijski plan Fonda Memorijala za 2012.godinu iznosi 2.792.800 KM i sastoji se odprihoda po vrstama – izvorima , a to su prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo za2012.godinu i rashoda po namjenama - tekući izdaci, tekući transferi, kapitalni transferi iizdaci za nabavku stalnih sredstava. Planirani prihodi za 2012.godinu iznose 90,10%planiranih prihoda u 2011.godini, odnosno manji su u odnosu na 2011.godinu za 9,90%. I PRIHODI Planirani prihodi su razvrstani po vrsti - izvoru sredstava , a to su u 2012.godini prihodiiz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu 780000- Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo

 • Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu planirani su u ukupnom iznosu od2.792.800 KM, koliko je i odobreno sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za2012.godinu u razdjelu 13, glava 02 i to:1. Prihodi za finansiranje bruto plaća i naknada troškova zaposlenih.....................771.200 KM2. Prihodi za finansiranje doprinosa poslodavca ......................................................67.000 KM3. Prihodi za finansiranje izdataka za materijal i usluge .........................................390.200 KM4. Tekući transferi .....................................................................................................2.300 KM5. Kapitalni transferii ..............................................................................................300.000KM6. Doznake za nabavku stalnih sredstava ...........................................................1.262.100 KM

  Prihodi iz Budžeta za finansiranje tekućih izdataka planirani su u iznosu od 1.228.400KM . Ova sredstva namijenjena su za finansiranje bruto plaća i naknada troškovazaposlenih, doprinosa poslodavca, izdataka za materijal i usluge Fonda i finansiranjetekućih programa Fonda Memorijala.

  Tekući transferi u iznosu od 2.300 KM planirani su za isplate nagrada učenicimaosnovnih i srednjih škola za najbolje literarne radove na temu „Narodni heroji“, a natemelju konkursa za izbor najboljih literarnih radova na navedenu temu, koji će seprovesti u 2012.godini. Kapitalni transferi u iznosu od 300.000 KM planirani su za izgradnju grobalja šehida ipoginulihboraca , izgradnju spomen obilježja, izradu i postavljanje nišana i spomenika šehidima,poginulim borcima i umrlim borcima - braniteljima Bosne i Hercegovine ( ratni vojniinvalidi, veterani, organizatori otpora, nosioci najviših ratnih priznanja) i isplaturefundacija za podignute nišane/ spomenike porodicama koje su vlastitim sredstvimapodigli nišane /spomenike.

  Doznake iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu od 1.262.100 KM i to za:

  Nabavka građevina Sredstva za izgradnju ŠSM Kovači.....................................732.100 KM (primitak od prodaje zgrada i st.objekata)

  4. Nabavka opreme...............................................................430.000 KMod čega:

  Oprema za Fond Memorijala........................30.000 KM Oprema za Ratnu džamiju Igman..................20.000 KM Oprema za ŠSM Kovači.............................. 380.000 KM 5. Nabavka stalnih sredstava u obliku prava......................70.000 KM

  (izrada projektne dokumentacije grobalja šehida

 • i poginulih boraca i ŠSM Kovači) - Rekonstrukcija i investiciono održavanje........................30.000 KM od čega: Sanacija spomen obilježja iz perioda...................20.000 KM NOB-a 1941-1945 Sanacija spomen obilježja iz odbrambeno..........10.000 KM oslobodilačkog rata iz perioda 1992-1995

  II RASHODIPod rashodima se podrazumjevaju tekući izdaci, tekući transferi, kapitalni transferi iizdaci za nabavku stalnih sredstava i oni obuhvataju raspored izdataka iz prihoda izBudžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu

  TEKUĆI IZDACI

  Tekući izdaci planirani su u 2012.godini u iznosu od 1.228.400 KM, koliko je FonduMemorijala odobreno u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu.

  U okviru tekućih izdataka na pojedinim analitičkim kontima otvorene su subanalitike uokviru kojih su pozicionirani troškovi koji se odnose na realizaciju tekućih programa iaktivnosti Fonda. Radi se o sljedećim aktivnostima:1.Održavanje grobnih mjesta šehida i poginulih boraca na grobljima nad kojim gazdujeKJKP Pokop;2.Troškovi redovnog mjesečnog odvoza smeća sa šehidskih mezarja; 3.Održavanje, fizičko uređenje i zaštita mezarja; 4.Nabavka i zamjena zastava i jarbola na grobljima šehida i poginulih boraca;5.Ispravljanje i sanacija nišana;6.Obilježavanje godišnjica i bitnih datuma iz perioda 1992-1995;7.Izrada prezentacionih materijala Fonda.

  Obzirom da se radi o programima i aktivnostima tekućeg karaktera, mišljenjeMinistarstva finansija je da se ovi izdaci moraju knjigovodstveno evidentirati u okvirutekućih izdataka na potkategoriji 613000 - Izdaci za materijal i usluge. 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih Bruto plaće i naknade planirane su u iznosu od 634.700 KM, koliko je i odobrenoFondu na poziciji bruto plaća i naknada u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu za47 uposlenihi.Odobrena sredstva za finansiranje bruto plaća u 2012.godini za 47zaposlenih su manja za 40.600 KM u odnosu na prethodnu godinu, a istovremeno jepovećan broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu za 4 nova uposlenika u skladu saZaključkom Vlade Kantona Sarajevo.

  Odobrena sredstva u iznosu od 634.700 KM za finansiranje bruto plaća i naknada plaćaza 47 zaposlena su nedovoljna i nerealno utvrđena u Budžetu Kantona Sarajevo za

 • 2012.godinu i rezultat su pogrešne procjene ovih troškova od strane Ministarstvafinansija Kantona Sarajevo.

  Fond Memorijala je u proteklom periodu vršio obezbjeđivanje i održavanje Ratnedžamije na Igmanu, obzirom da se radi o značajnom historijskom objektu, pri čemu suse aktivnosti odvijale u ograničenom kapacitetu, jer Fond kadrovski i materijalno nijeimao mogućnosti da vrši kontinuirane aktivnosti.Kako bi se trajno riješilo pitanje vođenjabrige o ovom objektu Vlada Kantona Sarajevo je usvojila Zaključak broj 02-05-15818-3/11 od 04.05.2011.godine kojim se utvrđuje prijedlog odluke kojom se FonduMemorijala povjerava korišćenje,zaštita i održavanje ratne džamije na Igmanu i koja jeupućena na usvajanje Skupštini Kantona Sarajevo.Skupština Kantona Sarajevo jeOdlukom broj 01-05-24636/11 od 05.09.2011.godine dala saglasnost Fondu Memorijalada vrši korištenje, zaštitu i održavanje ratne džamije na Igmanu.Također je usvojenZaključak broj 02-05-15818-3.1/11 od 04.05.2011.godine kojim Vlada Kantona Sarajevozadužuje Ministarstvo za boračka pitanja da odobri Fondu Memorijala prijem dodatnihuposlenika za potrebe zaštite i održavanja navedenog objekta. Fond je izvršio prijemčetiri (4) dodatna uposlenika u oktobru 2011.godine.Broj zaposlenih u Fondu Memorijalana dan 31.12.2011.godine je 47. Kvalifikaciona struktura zaposlenih je sljedeća:VSS VŠS SSS NSS VKV KV NK UKUPNO

  8 2 36 1 47

  Za finansiranje bruto plaća 47 uposlenih navedene kvalifikacione strukturepotrebna sredstva iznose 738.000 KM za 2012.godinu.

  Nedostajuća sredstva u iznosu od 103.300 KM potrebno je obezbijediti putemRebalansa Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu ili putem preraspodjelesredstava unutar razdjela 13 ili na neki drugi način, kako bi se omogućila isplataplaća za uposlenike Fonda u 2012.godini.Obračun plaća i isplata za uposlenike Fonda Memorijala se vrši u Ministarstvu finansijaKantona Sarajevo – Služba za centralizovani obračun plaća, koji je unificiran za svebudžetske korisnike u pogledu koeficijenata i osnovice za obračun plaća.

  Napomena: U 2012.godini potrebno je sačiniti Izmjene i dopune Pravilnika ounutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta Fonda Memorijalai predvidjeti prijem novih zaposlenika, a u vezi preuzimanja objekta „DB tunel“.Broj potrebnih izvršilaca i iznos sredstava za finansiranje bruto plaća, naknadatroškova zaposlenih i doprinosa poslodavca ovih zaposlenika definisat će se uelaboratu o preuzimanju objekta „DB tunel“

  Naknade troškova zaposlenih odobrene su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinuu iznosu od 136.500 KM za 47 uposlenihod čega:1.Naknade troškova prevoza na posao i sa posla.............26.7002.Naknade za topli obrok...................................................83.300 3.Naknade za regres za godišnji odmor............................16.8004.Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti...................... 9.700

 • Za finansiranje naknada troškova zaposlenih za 47 uposlenih potrebna sredstva iznose138.500 KMNaknade troškova prevoza na posao i sa posla planirane su u skladu sa važećimcijenama prevoza u 2011.godini.Za 44 zaposlena planirana je mjesečna naknada(kupovina radničkog kupona za A zonu) u iznosu od 53,00 KM. Za 4 uposlenika koji radena fizičkom obezbjeđenju objekta Ratna džamija –Igman planirana je mjesečna naknadaza prevoz na posao i sa posla u iznosu od 115 KM jer se lokalitet Igman ubraja uradničku zonu A+B+C+D. Naknade za topli obrok planirane su u iznosu od 8 KM dnevno po radniku za 11 mjeseci,u skladu sa Instrukcijama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.

  Naknade za regres za godišnji odmor planiran je u skladu sa Instrukcijama Ministarstvafinansija Kantona Sarajevo u iznosu od 400 KM po zaposlenom.

  Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti planirane su prema realno procijenjenimpotrebama. 612000 – Doprinosi poslodavca i ostali doprinosiOvaj izdatak planiran je u iznosu od 67.000 KM, koliko iznose odobrena sredstva uBudžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu.Potrebna sredstva za ovu namjenu iznose77.500 KM. Nedostajuća sredstva od 10.500 KM potrebno je obezbijediti u 2012.godiniputem Rebalansa Budžeta za 2012.godinu.Doprinosi poslodavca odnose se na doprinosza PIO/MIO, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje odnezaposlenosti koje obračunava i plaća poslodavac u skladu sa Zakonom o doprinosima iUputstvom za obračun doprinosa («Sl.novine FBiH», broj 35/98,54/00,16/01,1/02,17/06i 14/08).

  613000 – Izdaci za materijal i uslugeIzdaci za materijal i usluge planirani su u ukupnom iznosu od 390.200 KM i to izBudžeta Kantona Sarajevo za 212.godinu. Vezano za ekonomsku potkategoriju 613000-Izdaci za materijal i usluge bitno jenapomenuti sljedeće: na ovoj poziciji su iskazani, pored troškova koji su neophodni za funkcionisanjeFonda, i troškovi koji su vezani za realizaciju tekućih programa Fonda Memorijala , a kojisu kao djelatnost Fonda sadržani u samoj Odluci o osnivanju Fonda Memorijala.E. preuzimanjem Ratne džamije na planini Igman na korištenje, zaštitu i održavanjepovećala se i potreba za sredstvima na pozicijama izadataka za materijal i usluge i tood pozicije 613200-613900.

  Izdaci za materijal i usluge odnose se na: 613100 – Putni troškoviU Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu Fondu Memorijala su odobrena sredstvaza putne troškove u iznosu od 7.500 KM i iznose svega 72% odobrenih sredstava za2011.godinu.

 • Obzirom na tešku finansijsku situaciju vezano za finansiranje kapitalnih projekata i u2012.godini iz Budžeta Kantona Sarajevo, Fond mora fokusirati svoje aktivnosti naobezbjeđenju grantova i donacija iz inostranstva.Prema informacijama koje posjedujemo,postoji značajan interes vladinih i nevladinih organizacija iz određenih zemalja koje suzainteresovane za pružanje finansijske podrške za projekat izgradnje Šehidskog spomenmezarja Kovači.U tom smislu potrebno je izvršiti posjetu tim zemljama u ciljukvalitetnog upoznavanja i prezentiranja projekata Fonda potencijalnim donatorima.Mišljenja smo da će se odobravanjem i planiranjem ovih sredstava omogućiti značajniekonomski efekti koji će omogućiti realizaciju barem dijela projekata vezanih zaizgradnju kompleksa ŠSM Kovači. 613200 – Izdaci za energijuU Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu odobrena su sredstva za finansiranje ovihtroškova u iznosu od 14.800 KM i na nivou su utrošenih sredstava u 2011.godini.Fond Memorijala, pored troškova grijanja, električne energije i plina u poslovnimprostorijama Fonda u ulici Širokac 22, snosi i troškove grijanja , električne energije iplina u sljedećim objektima:1.Objekat – kuća u ulici Širokac 20 na lokalitetu ŠSM Kovači gdje je privremeno smješteno Odjeljene za zaštitarske i protokolarne poslove i Odjeljenje za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca (ukupno 25 zaposlenih) 2.Objekat - Ratna džamija na planini Igman2.Objekat - potočić i zdenac na lokalitetu šehidskog mezarja na Kovačima. 613300 – Izdaci za komunalne uslugeIzdaci za komunalne usluge planirani su u 2012.godini u iznosu od 33.900 KM, a odnosese na:

  1.Izdaci za komunalne usluge Fonda.........................................................................11.200KM2.Održavanje grobnih mjesta šehida i poginulih boraca.............................................15.500KM na grobljima na kojima gazduje KJKP Pokop3.Troškovi redovnog odvoza smeća sa šehidskih grobalja..........................................7.200KM 1.Izdaci iskazani pod rednim brojem 1. odnose se na troškove za vodu i kanalizaciju,telefonske i poštanske usluga (PTT), odvoz smeća, troškove obezbjeđenja -alarmni sistemna Upravnoj zgradi Fonda Memorijala i kapi kulama Širokac i Ploča i ostale komunalneusluge vezano za objekat Ratne džamije na Igmanu.

  2.Izdaci izkazani pod rednim brojem 2. odnose se na održavanje grobnih mjesta šehida ipoginulih boraca ukopanih na gradskim grobljima u Kantonu Sarajevo putem KJKPPokop.Fond Memorijala će potpisati ugovor sa KJKP „Pokop“ kojim će ovo preduzeće preuzetiobavezu da uz odgovarajuću naknadu (taksa za uređenje grobnih mjesta u iznosu od 8KM po grobnom mjestu) uređuje pojedinačna grobna mjesta za 1.937 šehida i poginulih

 • boraca.Gradska groblja na kojima će KJKP „Pokop“ obavljati ovaj posao su: Bare, Lav,Pomoćni stadion – Zetra, Sveti Josip, Sveti Marko, Obad i Vlakovo. 3.Troškovi iskazani pod rednim brojem 3. odnose se troškove redovnog mjesečnogodvoza smeća sa 12 šehidskih mezarja po osnovu zaključenog ugovora sa KJKP Rad . 613400 – Izdaci za materijalIzdaci za materijal planirani su u iznosu od 37.000 KM, a odnose se na:1.Nabavka materijala za potrebeFonda.........................................................................23.000 KM2.Nabavka i zamjena zastava i jarbola na grobljima šehida i poginulihboraca..............14.000 KM

  1.U skladu sa potrebama u 2012. godini izvršit će se nabavka sljedećih materijala zapotrebe Fonda: Nabavka službenih uniformi i obuće planirani iznos: cca 9.000 KM2. Nabavka papira i ostalog kancelarijskog materijala uključujući tonere za kopir aparate i filmove za telefax planirani iznos: cca 4.500 KM3. Nabavka kompjuterskog materijala- toneri i cartridgi planirani iznos: cca 2.000 KM4. Nabavka sredstava i pribora za čišćenje i održavanje higijene službenih prostorija Fonda planirani iznos: cca 3.000 KM5. Pretplata na dnevne novine planirani iznos: cca 1.000 KM6. Pretplata na Službeni list BiH , Službene novine F BiH, Službene novine Kantona Sarajevo i Poreski savjetnik «Revicon» planirani iznos: cca 500 KM7. Materijal za dekoraciju službenih prostorija planirani iznos: cca 500 KM8. Nabavka auto guma planirani iznos: cca 1.000 KM9. Izdaci za sitan inventar planirani iznos: cca 500 KM10. Izdaci za ostali administrativni materijal planirani iznos: cca 1.000 KM 2.Troškovi iskazani pod rednim brojem 2. odnose se na usluge izrade i postavljanjajarbola i nabavku zastava koje se postavljaju na grobljima šehida i poginulih boraca. Zanabavku zastava planira se utrošiti cca 12.000KM, a za popravke jarbola cca 2.000 KM

  613500 – Izdaci za usluge prevoza i gorivaPlanirani iznos za finansiranje ovih troškova u 2012.godini iznosi 16.000 KM.

 • Sa ove stavke finansiraju se troškovi goriva za 3 (tri) službena vozila Fonda Memorijala,troškovi registracije službenih vozila i troškovi goriva - benzina za mašine za održavanjegrobalja šehida i poginulih boraca.U 2012.godini Fond planira radno angažovati 25 nezaposlenih osoba na period od 2mjeseca na poslovima čišćenja i održavanja grobalja šehida i poginulih osoba na područjuKantona Sarajevo.Ove aktivnosti će se realizovati u okviru Projekta javnih radova uoblasti uređenja okoline i infrastrukture , a koji realizuje JU „Služba za zapošljavanjeKantona Sarajevo“.U cilju realizacije ovih aktivnosti potrebno je obezbijeditisvakodnevni prevoz u toku dva mjeseca angažovanih osoba , mašina i alata na veliki brojmezarja koji su locirani na cijelom području Kantona Sarajevo, što će imati za posljedicui veću potrošnju , a samim tim i veće troškove goriva za vrijeme trajanja ovih aktivnosti. 613600 – Unajmljivanje imovine i opremeZa finansiranje troškova unajmljivanja imovine i opreme u 2012.godini planirana susredstva u iznosu od 3.000 KM, koliko je i odobreno sredstava Budžetom za2012.godinu.

  613700 – Izdaci za tekuće održavanjeIzdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 80.000 KM, a odnose se na:1.Izdaci za tekuće održavanje Fonda........................................................................15.000KM2.Tekuće održavanje i ćišćenje grobalja šehida i poginulih boraca...........................40.000KM3.Ispravljanje i sanacija nišana..................................................................................25.000KM

  1.Troškovi iskazani pod rednim brojem 1. odnose se na:- redovno održavanje i servisiranje sistema video nadzora na ŠSM Kovači;- održavanje i servisiranje protupožarnog i protuprovalnog sistema:- redovno održavanje , servisiranje i pranje 3 službena vozila;- redovno održavanje poslovnog prostora (vlastiti objekti) u ulici Širokac 20 i Širokac 22u kojima je smješten Fond Memorijala;- redovno održavanje računarske i druge opreme koja je u vlasništvu Fonda Memorijala,- troškove održavanja objekta Ratna džamija na planini Igman i održavanje pratećeopreme.

  2.Troškovi iskazani pod rednim brojem 2. u iznosu od 40.000 KM odnose se na troškoveuređenja, održavanja i sanacije grobalja šehida i poginulih boraca, kao i spomen obilježjažrtava genocida.Radi se o tekućem održavanju mezarja koje obuhvata sljedeće aktivnosti:11. redovna čišćenje mezarja i to:košenje trave i uklanjanje iste, ručno okopavanje mezarja/grobalja kao i gruba obrada staza; sječenje šiblja,sakupljanje materijala iodvoz istog na gradsku deponiju12. čišćenje snijega sa staza i prilaznih puteva na grobljima tokom zime13. oblikovanje mezara zemljom i busenom

 • 14. hortikulturalno uređenje mezarja15. zamjena dotrajalih zastava novim16. popravka i farbanje postojećih ograda, kapija, jarbola i drugih sadržaja na mezarjima/grobljima šehida i poginulih boraca i spomenicima sanacija postavljenih betonskih i kamenih staza, platoa,

  podzida i ivičnjaka na mezarjima/grobljima1. dogradnja kamenih staza na mezarjima šehida i poginulih boraca2. sanacija već postavljenih jarbola na mezarjima/grobljima;3. održavanje rasvjetnih tijela na mezarjima/grobljima i spomen obilježjima gdje istapostoje;4. sanacija i potrebne popravke na zdencu i potočiću u sklopu ŠSM Kovači;5. sanacija spomen obilježja;6. sanacija hair česmi i fontana na mezarjima/grobljima i spomen obilježjima, kao idrugih sadržaja na mezarjima, spomen obilježjima i objektima Fonda Memorijala. nabavka potrošnog materijala za tekuće održavanje i fizičko uređenje grobaljašehida i poginulih boraca.

  Navedeni radovi se obavljaju putem Odjeljenja za tehničke poslove Fonda, odnosnoOdsjeka za uređenje i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, putem projekta„Javni radovi“ kojeg objavljuje i realizuje Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo kaoi putem angažovanja domaćih preduzeća na bazi zaključenih ugovora o izvođenjuradova.

  3.Troškovi iskazani pod rednim brojem 3. odnose se na ispravljanje i manje zahvatesanacije nišana i nadgrobnih spomenika koje je Fond Memorijala postavio šehidima ipoginulim borcima na području Kantona Sarajevo, a kod kojih je istekao garantni rok.Uokviru odobrenih sredstava za ovu namjenu planira se izvršiti ispravka i sanacija cca 100pari nišana. 613800 - Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluge platnog prometaIzdaci za ovu namjenu odobrena su u iznosu od 10.000 KM, a odnose se na redovno ikasko osiguranje vozila , osiguranje nepokretne imovine i opreme, osiguranje sistemavideo nadzora (kamere) koje se nalaze na otvorenom prostoru, osiguranje objekta Ratnedžamije na planini Igman i kolektivno osiguranje zaposlenika Fonda Memorijala.

  613900 - Ugovorene i druge posebne uslugeIzdaci za ugovorene i posebne usluge planirani su u ukupnom iznosu od 188.000 KM aodnose se na:1.Ugovorene i druge posebne usluge Fonda..............................................................85.000KM2.Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.................. 3.000KM2.Obilježavanje godišnjica i bitnih datuma iz perioda................................................50.000 KM

 • odbrambeno oslobodilačkog rata 92-953.Izrada prezentacionih materijala Fonda................................................................. 50.000KM

  1.Troškovi iskazani pod rednim brojem 1.odnose se na sljedeće:

  613900DBK001

  Ugovorene I druge posebne usluge Fonda

  613911 Usluge medija 1.000613912 Usluge štampanja-kopiranja 2.000613913 Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću 500613914 Usluge reprezentacije 4.000613915 Ostale stručne usluge 5.000613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 2.000613919 Ostali izdaci za informisanje 500613922 Usluge stručnog obrazovanja

  - seminari- obavezna obuka rukovanja oružjem za zaštitare

  4.500

  613923 Izdaci za specijalizaciju i školovanje 1.000613931 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 7.000613932 Pravne usluge 2.000613934 Izdaci za hardverske I softverske usluge 5.000613934 Troškovi advokata u predmetima obavezne odbrane 2.000613943 Konsultativno-specijalistička zdravstvena zaštita-

  ljekarska uvjerenja za zaštitare500

  613951 Usluge ispitivanja okoline – geološka i geomehanička ispitivanja tla vezano za dobijanje dozvola za gradnju

  4.000

  613974 Izdaci za rad Komisija 7.500613976 Izdaci za druge samost.djelatnosti i pov.samst.djelatn -

  Naknade za članove UO………..20.400- Ugovori o djelu…………………….3.000- Ugovori o autorskom djelu……….3.000

  26.400

  613988 Izdaci za poreze na dohodak 3.500613987 Doprinos na PIO 2.250613986 Doprinos za zdravstveno osiguranje 1.500613995 Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti za

  zaštitu od nesreća i opća vodna naknada350

  619991 Ostale nespomenute usluge- Troškovi dobijanja saglasnosti vezano za dobijanje dozvola za građenje- Obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara- Obavezna provjera zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zašitara

  2.500

  UKUPNO 85.000

  2.Izdaci iskazani pod rednim brojem 2. odnose se na posebnu naknadu na dohodak zazaštitu od prirodnih i drugih nepogoda. Porez u visini od 0,5% plaća se na neto-netodohodak od nesamostalne djelatnosti.

  3.Troškovi iskazani pod rednim brojem 3. u ukupnom iznosu od 50.000 KM odnose se naobilježavanje godišnjica i bitnih datuma iz perioda odbrambeno oslobodilačkog rata 92-

 • 95 kao i učešće u manifestacijama i programim čiji je cilj očuvanje lika i djela šehida ipoginulog borca, kao i sjećanja na odbrambeno - oslobodilački rat i to:

  obilježavanje 1.Marta Dana nezavisnosti BiH17. organizovanje tradicionalne hatma dove šehidima na Žutoj tabiji, te

  mise i parastosa poginulim borcima obilježavanje Dana šehidab) obilježavanja godišnjice smrti prvog Predsjednika Predsjedništva R BiH rahmetli Alije Izetbegović obilježavanje Dana Armije RBiH na mezarju Kovači obilježavanje 25.Novembra Dana državnosti BiH obilježavanja 2.Maja, dan „D“ u odbrani BiH organizovanje tradicionalne manifestacije „Odbrana BiH-Igman“

  Najznačajnija stavka u rashodovnom smislu je održavanje manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2012“ i za organizaciju iste planirana su sredstva u iznosu od cca 40.000 KM.

  Za obilježavanje 2.Maja, dan „D“ u odbrani BiH planirana su sredstva u iznosu od cca8.000 KMZa ostale manifestacije planirana su sredstva u iznosu od cca 2.000 KM.

  4.Troškovi iskazani pod rednim brojem 4. u ukupnom iznosu od 50.000.KM odnose se naizradu prezentacionih materijala Fonda i to: Izrada i štampanje prezentacionih matrijala projekata Fonda.....................cca 5.000 KM

  (afiše, turistički informatori, katalozi, suveniri)28. Štampanje dokumentarnog djela „Slike zločina“........................................ cca 10.000 KM

  koje pokazuje rušenje vjerskih objekata u BiH29. Sufinansiranje filma „Ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva“..........................cca 5.000 KM30. Kulturno-muzički projekat „Draga moja BiH“................................................cca 30.000 KM

  614000 - TEKUĆI TRANSFERI

  614200 - Tekući transferi pojedincima Na poziciji tekući transferi pojedincima planiran je iznos od 2.300 KM. Sa ove pozicijeplanirana je isplata nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola za najbolje literarneradove na temu „Narodni heroji“, a na temelju konkursa za izbor najboljih literarnihradova na navedenu temu, koji će se provesti u 2012.godini.

  615000 - KAPITALNI TRANSFERISredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca

 • Odobrena sredstva na ovoj poziciji u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu iznose300.000 KM.

  U okviru odobrenih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu na pozicijikapitalni transferi planirano je finansiranje sljedećih projekata:1. Izrada i postavljanje nišana i spomenika..........................................................cca 50.400 KM 2. Isplata refundacija za podignute nišane/spomenike.........................................cca 2.100 KM 3. Izgradnja i uređenje grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja na području Kantona Sarajevo...........................................cca 232.500 KM4.Sufinansiranje izgradnje mezarja izvan Kantona Sarajevo................................cca 15.000 KM Ukupno kapitalni grantovi ................................................................................... . 300.000 KM

  1. Izrada i postavljanje nišana U 2012.godini izražena je potreba za izradom i postavljanjem 220 pari nišana i 9spomenika (potrebna sredstva u iznosu cca 188.000 KM), u skladu sa zahtjevimaporodica koje ostvaruju pravo na besplatno postavljanje nadgrobnih spomenika svojimpoginulim, a koji su dostavljeni u Fond Memorijala do 31.12.2011.godine.U skladu saZakonom o dopunskim pravima boraca, nadgrobna obilježja se podižu šehidima ipoginulim borcima, umrlim borcima-braniteljima Armije BiH (ratni vojniinvalidi,veterani, organizatori otpora i nosioci najviših ratnih odlikovanja) i roditeljimašehida i poginulih boraca koji su ukopani na području Kantona Sarajevo. Obzirom na nedovoljna sredstva koja su odobrena u Budžetu Kantona Sarajevo za2012.godinu na poziciji 615200- Kapitalni transferi iz kojih se finansira i izrada ipostavljanje nadgrobnih obilježja pripadnicima Armije R BiH, Fond će ovaj projekatrealizovati iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu u vrijednosti od cca50.400 KM, a nedostajuća sredstva će se pokušati obezbijediti iz transfera drugih nivoavlasti i donacija pravnih i fizičkih lica. Obzirom da ovaj projekat premašuje nivoodobrenih i osiguranih sredstava, isti će se realizovati u onom obimu u kome seobezbijede sredstva za ovu namjenu iz drugih izvora finansiranja. 2. Isplata refundacija2. U 2012.godini planira se isplatiti ukupno 3 refundacije sredstava porodicama šehida ipoginulih boraca koje su sopstvenim sredstvima podigle nišane/nadgrobne spomenikesvojimpoginulim, a koji su ukopani na lokalitetu Kantona Sarajevo (jedna refundacija iznosi 700KM). 3. Izgradnja i uređenje grobalja šehida i poginulih boraca

 • Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca radi se na osnovu urađenih projekata zagroblja za koja je Fond pribavio odobrenja za građenje, a sve u skladu sa izdvojenimsredstvima za ovu namjenu i sredstvima drugih nivoa vlasti.Pod izgradnjom mezarja podrazumjeva se izgradnja određenih građevinskih sadržaja i to:unificiranih betonskih kapija, unificiranih betonskih ograda, popločavanje staza unutarmezarja/grobalja, postavljanje klupa, izgradnja platoa, asfaltiranje staza unutar i okolomezarja, izgradnja česmi, postavljanje matalnih kapija i ograda (gdje je toneophodno),saniranje zemljišta i izgradnja podzida i drugi radovi koji podrazumjevajugrađevinske poslove. U 2012.godini shodno Planu i Programu rada Fonda Memorijala planirana je izgradnja iuređenje sljedećih grobalja šehida i poginulih boraca:

  Završetak radova na izgradnji I faze mezarja „Ravne bakije“, Općina Stari Gradcca 15.000 KM

  f. Izgradnja ograde na jednoj parceli mezarja Hambina Carina-Širokačacca 50.000 KM

  g. Izgradnja II faze mezarja „Ravne bakije“, Općina Stari Gradcca 90.000 KM

  h. Izgradnja I faze mezarja „Trebečaj II“,Općina Trnovocca 45.000 KM

  i. Izgradnja kapije i platoa na mezarju Brda Milišići, Općina Trnovocca 15.000 KM

  j. Izgradnja pristupnih staza, platoa i centralnog nišana za odavanje počasti namezarju „Dujmovići“, Općina Trnovo.

  cca 10.000 KM

  Ukupna vrijednost navedenih projekata iznosi cca 225.000,00 KM. Sredstva odobrena u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu neće biti dostatna zarealizaciju planiranih projekata. Fond Memorijala je preuzeo niz aktivnosti vezano zaobezbjeđenje dodatnih sredstava – transfera drugih nivoa vlasti i donacija pravnih ifizičkih lica, iz kojih bi se sufinansirala izgradnja i uređenje mezarja u2012.godini.Ukoliko dođe do realizacije ovih transfera i donacija, isti će biti unijeti uBudžet Kantona Sarajevo za 2012.godinu u skladu sa Zakonom o izvršavanju BudžetaKantona Sarajevo za 2012.godinu.

  4.Izgradnja spomen obilježjaPrema Planu i Programu rada Fonda Memorijala za 2012.godinu, planirana je izgradnja isufinansiranje sljedećih spomen obilježja:

  Završetak izgradnje spomen obilježja šehidima i poginulim borcima „Lokve“,Općina

  Hadžići cca 20.000 KM g. Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja u Binježevu,Općina Hadžići

  cca 5.000 KM

 • h. Sufinansiranje izgradnje Hair česme kod mezarja „Buća potok“, Općina Novi Grad

  cca 10.000 KMi. Sufinansiranje izgradnje Centralnog Spomen obilježja na Ilidži, Općina Ilidža

  cca 20.000 KMj. Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja u Crnoj Rijeci, Općina Ilijaš

  cca 10.000 KMk. Sufinansiranje izgradnje spomen česme u Kondžilu, Općina Ilijaš

  cca 2.500 KMl. Izgradnja spomen obilježja logorašima, Općina Novo Sarajevo

  cca 5.000 KMm. Izgradnja ostalih spomen obilježja i drugih sadržaja koji su vezani za period

  odbrane BiH 1992-1995.godine na području Kantona Sarajevo;

  Ukupna vrijednost navedenih projekata iznosi 72.500 KM.

  Izgradnja spomen obilježja i drugih sadržaja koja tretiraju period odbrane BiH 1992-1995.godina radi se na osnovu urađenih projekata za koje je Fond pribavio odobrenja zagrađenje, a sve u skladu sa izdvojenim sredstvima za ovu namjenu i sredstvima drugihnivoa vlasti.Fond Memorijala učestvuje i u finansiranju izgradnje spomen obilježja idrugih sadržaja gdje su Općine nosioci investicije. 5.Sufinansiranje projekata izgradnje grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja izvan područja Kantona Sarajevo

  n. Sufinansiranje izgradnje mezarja u Solunu, Općina Olovoo. Sufinansiranje izgradnje mezarja Šušnjari, Općina Srebrenicap. Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja u Vrataru,Općina Žepaq. Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja Šušnjari, B.njiva i Jaglići, OpćinaSrebrenicar. Sufinansiranje izgradnje hair česme poginulim borcima sela Pribišići, OpćinaRudos. Sufinansiranje izgradnje hair česme u selu Šljedovići, Općina Rogaticat. Izgradnja kapije i ograde na mezarju Lukomir, Općina Konjicu. Izgradnja ili sufinansiranje izgradnje ostalih mezarja i spomen obilježja lociranihizvan područja Kantona Sarajevo.

  Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja lociranih izvan KantonaSarajevo radi se na osnovu zahtjeva Ministarstva za boračka pitanja KantonaSarajevo.Navedeni projekti će se realizovati u onom obimu u kome Ministarstvo zaboračka pitanja Kantona Sarajevo i drugi nivoi vlasti izdvoje sredstva za ovu namjenu.Odnavedenih projekata Fond Memorijala će sufinansirati izgradnju mezarja u Solunu uiznosu od 15.000 KM.

  NABAVKA STALNIH SREDSTAVA

 • 821200 Nabavka građevina Sredstva za izgradnju kompleksa ŠSM Kovači Odobrena sredstva za izgradnju Šehidskog spomen mezarja Kovači u Budžetu KantonaSarajevo za 2012.godinu iznose 732.100 KM i to iz primitaka od prodaje zgrada iobjekata.U skladu sa odobrenim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinuplaniraju se sljedeći radovi:

  završetak građevinsko-zanatskih radova i radova na instalacijama u objektuAmfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovačie. izvođenje radova na dizajnu enterijera objekta Amfiteatra i auditorijuma u skladusa namjenomf. vanjsko uređenje dijela ŠSM Kovači koje se odnosi na Amfiteatar i auditorijumg. uređenje enterijera objekta amfiteatar i auditorij u sklopu ŠSM Kovači.

  Izgradnja Šehidskog spomen mezarja Kovači realizuje se u skladu sa Regulacionimplanom izgradnje ŠSM Kovači usvojenim od strane Skupštine Kantona Sarajevo(“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 17/99).Projekat se realizuje fazno, u skladusa obezbijeđenim sredstvima.

  821300 Nabavka opremeU Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od430.000 KM i to:

  nabavka opreme za Fond..................................................................... 30.000 KM2. nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman........................................... 20.000 KM3. nabavka opreme za ŠSM Kovači......................................................... 380.000 KM

  U okviru navedenih sredstava planirana je nabavka sljedeće opreme:

  1. Za Fond Memorijala nabavka računarske opreme

  a) swicher 1 kom.....................................................................b) računar 3 kom....................................................................c) hard drives 2 kom....................................................................d) color printer 1 kom....................................................................e) ostalo.........................................................................................

  cca 2.500 KMcca 3.600 KMcca 500 KMcca 600 KMcca 500 KM

  h. foto aparat 2 kom................................................................... cca 300 KMi. nabavka kombi vozila za Odsjek za uređenje i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca – po sistemu staro z