4
Kompletan asortiman kod jednog dobavljača: Boscheva tehnologija rasvjete Svijet Boscha: dijagnostika, dizelski sustavi, benzinski sustavi, kočni sustavi, svjećice, energetski sustavi, akumulatori, filteri, sustavi brisača, tehnologija rasvjete, elektronika za sustav pogodnosti, tehnička služba, baza znanja, servisna obuka, radionički koncepti. Vaša adresa za originalnu Boschevu kvalitetu: Bosch: za radionicu budućnosti Boscheve inovacije preko 120 godina održavaju vozila u pokretu i osigura- vaju ljudima sigurnu i udobnu vožnju do njihovog odredišta te istovremeno unapređuju sigurnost. Boschev Odjel autoopreme obrtima i radionicama pruža opsežan asorti- man nenadmašnih proizvoda koji uključuje: učinkovitu dijagnostiku, inovativnu radioničku opremu, brzo i pouzdano pružanje usluga, najopširniji asortiman zamjenskih dijelova na svijetu, kako novih, tako i repariranih, radioničke koncepte za sve zahtjeve, cijeli niz tečajeva, ciljanu prodaju i marketinšku promociju, stručnjake u telefonskoj službi, radionički portal dostupan 24 sata na dan svaki dan, prihvatljive ponude za leasing radioničke opreme i softvera. Od rezervnih dijelova do rasporeda, organizacije i rezultata, naša rješenja u kombinaciji s dodatnim uslugama ispunjavaju sve vaše zahtjeve i daju jamstvo da ćete ostvariti svoj najveći potencijal. Dijagnostika i rezervni dijelovi: oboje možete pronaći u Boschu. Robert Bosch d.o.o. Odjel autoopreme Ulica Kneza Branimira 22 10040 Zagreb www.bosch.hr Tehnologija za život Tehnologija za život

Bosch: za radionicu budućnosti · svjetla, svjetla za maglu, indikatora, kočionog svjetla i svjetla za vožnju unatrag. Nova karakteristika prednjih svjetala uporaba je bije-lih

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bosch: za radionicu budućnosti · svjetla, svjetla za maglu, indikatora, kočionog svjetla i svjetla za vožnju unatrag. Nova karakteristika prednjih svjetala uporaba je bije-lih

Kompletan asortiman kod jednog dobavljača:Boscheva tehnologija rasvjete

Svijet Boscha: dijagnostika, dizelski sustavi, benzinski sustavi, kočnisustavi, svjećice, energetski sustavi, akumulatori, filteri, sustavibrisača, tehnologija rasvjete, elektronika za sustav pogodnosti, tehničkaslužba, baza znanja, servisna obuka, radioničkikoncepti.

Vaša adresa za originalnu Boschevu kvalitetu:

Bosch: za radionicu budućnostiBoscheveinovacijepreko120godinaodržavajuvozilaupokretuiosigura-vajuljudimasigurnuiudobnuvožnjudonjihovogodredištateistovremenounapređujusigurnost.

BoschevOdjelautoopremeobrtimairadionicamapružaopsežanasorti-mannenadmašnihproizvodakojiuključuje: učinkovitudijagnostiku, inovativnuradioničkuopremu, brzoipouzdanopružanjeusluga, najopširnijiasortimanzamjenskihdijelovanasvijetu,kakonovih,takoi repariranih, radioničkekonceptezasvezahtjeve, cijeliniztečajeva, ciljanuprodajuimarketinškupromociju, stručnjakeutelefonskojslužbi, radioničkiportaldostupan24satanadansvakidan, prihvatljiveponudezaleasingradioničkeopremeisoftvera.

Odrezervnihdijelovadorasporeda,organizacijeirezultata,našarješenjaukombinacijisdodatnimuslugamaispunjavajusvevašezahtjeveidajujamstvodaćeteostvaritisvojnajvećipotencijal.

Dijagnostika i rezervni dijelovi: oboje možete pronaći u Boschu.

Robert Bosch d.o.o.OdjelautoopremeUlicaKnezaBranimira2210040Zagreb

www.bosch.hr

TehnologijazaživotTehnologijazaživot

Page 2: Bosch: za radionicu budućnosti · svjetla, svjetla za maglu, indikatora, kočionog svjetla i svjetla za vožnju unatrag. Nova karakteristika prednjih svjetala uporaba je bije-lih

Najnovija tehnologija rasvjete:kompletan asortiman vodećeg europskog dobavljača

Boschevi sustavi rasvjete zadovoljavaju najviše standarde i nude pravi proizvod za

svaku primjenu. Širok asortiman sustava rasvjete uključuje prednja svjetla, stražnja

svjetla, pomoćna svjetla, radna svjetla, rotirajuća svjetla i velik izbor žarulja.

Prednja svjetla Širokasortimanzačitavnizvozilau

Europi Uvijekažuran:dostupanpriplasiranjuserijevozilanatržište

Savršenousklađen:Boschevadijagnostika.Zaučinkovitepopravke,podešavanjeizamjenužaruljauksenonskim prednjim svjetlima i naprednim prednjim svjetlima (AFS)

Inovativnatehnologijakojauključujesvjetlećediode,noćnividiprilagodljiva prednja svjetla

Isključivokvalitetaoriginalneopreme

Stražnja svjetla Širokasortimanzačitavnizvozilau

Europi Uvijekažuran:dostupanpriplasiranjuserijevozilanatržište

Inovativna tehnologija poput svjetlećihdioda

Kvalitetaoriginalneopremeusvemu

Pomoćna svjetla Moderna izvedba vrhunske kvalitete Mogućnostifleksibilnemontaže Izdržljiva,otpornaBoschevakvalitetazaterenceigospodarskavozila

Velikakoličinaizlaznesvjetlostizasavršenoosvjetljenje

Žarulje Širokiasortiman:prikladanzavišeod95%sviheuropskihvozila

Asortimandolaziupraktičnomkompletuzaradioniceipopularnom kompletu za „uradi sam“ majstore

Atraktivno izlaganje proizvoda Dobar izbor proizvodnih linija s različitimfokusima:pravažaruljaza svaku primjenu

Širokosnopna (flood) i uskosnopna (spot) svjetla

Raspon ksenonskih i halogenih žaruljazačitavnizrazličitihprimjena

Robusna,iznimnokvalitetnaizvedba:otpornonalomiudarcetenakoroziju

Širokosnopna svjetla za jarko osvjetljenjevećihpovršina

Uskosnopnasvjetlaskoncentriranimsnopomsvjetlostizafokusiranjenaudaljene osobe i predmete

Rotirajuća svjetla Individualnarješenjazanajraznovrsnije

potrebe i primjene Praktičanrad,montažaizamjenažarulja Izvedbaotpornanatrošenje:nemapotrebezaodržavanjem,auporabnijevijek dug

Optimalanefektupozorenjaivelikavidljivost

Page 3: Bosch: za radionicu budućnosti · svjetla, svjetla za maglu, indikatora, kočionog svjetla i svjetla za vožnju unatrag. Nova karakteristika prednjih svjetala uporaba je bije-lih

Vidjeti i biti viđen:najnovija postignuća u tehnologiji rasvjete

Za bolju vidljivost i sigurniju vožnjuZahvaljujućisvojiminovativnimkomponentamazanaprednesustaverasvjete,Boschdajeključandoprinossigurnostinacestama.

Pouzdan partnerVelikbrojeuropskihvozilaopremljenjeBoschevimsustavimarasvjete,asviodgovarajuvećpoznatimvisokimBoschevimstandardimaoriginalneopreme.Asortimanseneprekidnoažuriraiproširujenovimprednjimsvjetlimazaosobnaigospodarskavozila.

Prilagodljiva prednja svjetlaVozačimadajumnogoboljipoglednastanjeiznat-nupodrškusigurnosti.Koristesetrirazličitever-zijesustavaAFS(AdvancedFrontLightingsystem,naprednogsustavaprednjihsvjetala):

Statičnosvjetlozaskretanje:dodatnireflektorosvjetljava prostor skretanja pod pravim kutovima,

Dinamičnosvjetlozaskretanje:snopsesvjetlostiautomatskiitočnoprilagođavapravcucestekaofunkcijabrzinevozilaikutavolana,

Prilagodljivosvjetlozaskretanje:senzorinadziruodređeneparametrepoputkutaupravljanjavozilomibrzinevozila.Prednjasvjetlakojasemoguokrenutiautomatskiprilagođavajusvjetlosmjeru kretanja, brzini vozila i vremenskim uvjetima.

Noćna vožnjaŽeliteboljevidjetiponoći,adavasnezaslije-penadolazećavozila?TonijenikakavproblemuzBoschevsustavzanoćnuvožnju(NightVision).Uređajzanoćnuvožnjuvozačimadajejasanirealističanpregledstanjanacesti.Zahvaljujućiaktiv-nojBoschevojinfracrvenojtehnologiji,vožnjanoćutakođeromogućujeranoopažanjepreprekakojeselako mogu previdjeti, poput stranih predmeta na cestiilipješakautamnojodjeći.

Ksenonska prednja svjetlaPonoćiipoduvjetimaloševidljivostivozačiseoslanjajunasvakimogućidetalj.Ksenonskailibikse-nonskaprednjasvjetlastvarajukoličinuizlaznesvjet-lostikojasenalazinaznatnovišemstupnjunegokoduobičajenihhalogenihprednjihsvjetala.Upravozbogovesuperiornostisveseviševozilaopremakse-nonskomtehnologijomkaooriginalnomopremom.U nastavku dajemo kratak pregled prednosti ksen-onskihprednjihsvjetala:

Gotovo2,5putavećakoličinaizlaznesvjetlosti, Svjetlost nalikuje dnevnoj svjetlosti, Potrošnjaenergijemanjazaoko1/3, Dužiuporabnivijekivećapouzdanost.

Vožnja noću:pomaževozačimadavidepravacceste,drugeputnikenacestiipreprekedoudaljenostiod150m.Zavišeinformacijaposjetitestranicuwww.bosch-nightvision.com.

LED stražnje svjetlo za Peugeot 307 CC

LED prednje svjetlo za Audi R8

Uobičajena oborena svjetla

Dinamično svjetlo za skretanje

Osvjetljenjecestedinamičnimsvjetlomzaskretanje

Usporedba:distribucijasvjetlostihalogenihsvjetala(gore)idistribucijasvjetlosti ksenonskih svjetala (dolje)

LED prednja svjetla i LED svjetlaPrednostLEDtehnologijeležiuiznimnokratkomvremenu odziva, dugom uporabnom vijeku i niskoj potrošnjienergije.Štoviše,svjetlećediodenudenovemogućnostiupogleduizvedbeprednjihiostalihsvjetala.Crveneižutesvjetlećediodeustražnjimsvjetlimakojeimajufunkcijestražnjegpozicijskogsvjetla,svjetlazamaglu,indikatora,kočionogsvjetlaisvjetlazavožnjuunatrag.

Novakarakteristikaprednjihsvjetalauporabajebije-lihsvjetlećihdiodasvelikomkoličinomizlaznesvjet-lostizapozicijskaidnevnasvjetla.PoprviputauEuropi:odobrenaprednjasvjetlasLEDtehnologijomzaoboreniinormalnirad.

Page 4: Bosch: za radionicu budućnosti · svjetla, svjetla za maglu, indikatora, kočionog svjetla i svjetla za vožnju unatrag. Nova karakteristika prednjih svjetala uporaba je bije-lih

LonglifeDaytime

Još svjetla? Bosch može ponuditi pravo svjetlo za svaku primjenu

Unesite svjetlost u tamu: Boscheva širokosnopna (flood) i uskosnopna (spot) svjetlaBoschevaširokosnopnasvjetlaomogućujuširokuiravnomjernudistribucijusvjetlostikratkogdometapasuzatoidealnezaosvjetljavanjenepomičnihipokretnihradnihprostora.Sdrugestrane,Boschevauskosnopnasvjetlastvarajukoncentriranisnopsvjet-lostikojipokrivavećeudaljenosti.

Iznimnočvrstaizradazapouzdanostidužiuporabni vijek,

Brojnemogućnostipričvršćivanja,uključujućimagnetskinosač,

Kompaktnaizvedba.

Dodatna svjetlost: Boscheva univerzalna svjetlaRaznovrstanasortimanpomoćnihsvjetala,radnihsvjetalairotirajućihsvjetalapružasigurnostipraktičnostusvimsituacijamaipodsvimuvjetima.Boschimarješenjezasvakopitanjekojesetičeras-vjete jer kombinira robusnu izvedbu s pouzdanom tehnologijomiatraktivnimizgledom.

Za više svjetlosti: Boscheva pomoćna svjetla Boschevapomoćnasvjetlapružajudodatnusigurnostpomraku,snijegu,magliikiši.NajistaknutijeodlikeBoschevihpomoćnihsvjetalajesuvelikbrojpodručjaprimjene,pouzdanradiatraktivnaizvedbazavišesigurnostiistila.

Širok asortiman za ispunjavanje svih potreba, Čvrstaizvedba,duguporabnivijekivelikakoličinaizlaznesvjetlosti.

Za bolju vidljivost: Boscheve žarulje Boschimanizsjajnihnovihidejaiproizvodaizatržištežarulja.

Raznolikostproizvodnihlinija:širokasortimanzagotovo svako vozilo i svaku primjenu,

Asortimanproizvodazaradionicei„uradisam“majstore:dvaprilagođenaasortimanaradiostvarivanja optimalnih rezultata u prodaji kroz sve distribucijskekanale,

Zasvakosvjetlo:uvijekonapravažaruljasnaponomelektričnogsustavaod6V/12V/24V.

Za bolji efekt upozorenja: Boscheva rotirajuća svjetla Garantiranopružajudostatnurazinuupozorenjakakosenebiprevidjelanikakvaopasnost.Boschevarotirajućasvjetlapružajupouzdanuzaštituzavozila,kaoizanepomičnuipokretnuopremu.

Različiteverzijekojeodgovarajusvakojprimjeni, Optimalanefektupozorenjaivelikavidljivost, Praktičanrad,montažaizamjenažarulja, Neometaihradionititelefoniuautomobilu, Izradaotpornanatrošenjezadugipouzdanuporabni

vijek, Raznemogućnostimontažezavećufleksibilnost.

Koncept zvjezdicaKonceptzvjezdicanaglašavaposebnekarakteristikesvakežaruljenaprvipogled.Ocjeneuporabnogvijeka,dometaisvjetlineodmahpokazujukojaježaruljanajboljazaispunjavanjeodređenihpotreba.

Čitateljičasopisa„automotorundsport“dalisusvojemišljenjeiodabraliBoschevaprednjaidrugasvjetlatežaruljekaonaj-bolje.Premaocjenamakrajnjihkorisnika,Boschevajemarkaneusporedivoboljaodonihkojenudedrugiproizvođači.

Koncept zvjezdica na temelju asortimana žarulja Xenon Blue:

*uusporedbisastandardnimhalogenimžaruljama

Pure Light:Standardni kompletan asortiman koji ima kvali-tetuoriginalneopreme.

Longlife Daytime: Dotriputadužiuporabnivijekido10%višesvjet-losti*.Ujednojepogodnoikaosvjetlozavožnjupodanuzahvaljujućitehnologijidužegrokatrajanja.

Xenon Silver: Bijela svjetlost nalik dnevnoj svjetlosti; za halogena prednjasvjetla,pruža50%višesvjetlostinacesti*.Viditeibuditeviđenijasnijeisvećihudaljenosti.

Xenon Blue:Jakaplavo-bijelasvjetlost,sličnaksenonskomsvjetluzahalogenaprednjasvjetla.

Plus 90:Našahalogenažaruljakojaproizvodinajintenziv-nijusvjetlost,aujednopruža90%višesvjetlostinacesti*.

Plus 50 Plus Life / Plus 60 Plus Life:Do50%/60%višesvjetlostinacesti*ido20mduljidomet.Uztoproduženiuporabnivijek.

Plus 30/Plus 50 / Plus 60:Do30%/50%/60%višesvjetlostinacesti*.Zadodatnusigurnostiboljuosvijetljenostceste.

Magic Effect:Indikatorsačarobnimdojmomboje–samonarančastkadaseaktivira.

Xenon:Kompletanasortimanžaruljaod24Vzagospodarskavozila.TakođersudostupneverzijeTrucklight+100iHeavyDuty.

Xenon:Žaruljenaizbojuplinusvelikomrazinomsvjetlosneučinkovitostipružajuodličnuvidljivost,niskupotrošnjuenergijeiduguporabnivijek.

Uporabni vijek

Svjetlina

Domet