of 85 /85
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Predmetna komisija Doc.dr. Edina Murtić Aida Bešlagić Jašarević Lejla Tuce Sarajevo, mart 2017. KATALOG PITANJA za eksternu maturu – srednja škola

BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTtreca-gimnazija.edu.ba/wp-content/uploads/2017/03/katalog_a_-_bhs... · Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost je obavezan

 • Author
  ngodiep

 • View
  276

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I...

 • BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  Predmetna komisija Doc.dr. Edina Murti Aida Belagi Jaarevi

  Lejla Tuce

  Sarajevo, mart 2017.

  KATALOG PITANJA za eksternu maturu srednja kola

 • SADRAJ

  1. UVOD....................................................................................................................................3

  2. OPI CILJEVI ISPITA I ISHODI........................................................................................ 3

  A) KNJIEVNOST ...........................................................................................................3

  B) JEZIK ...........................................................................................................................4

  3. VRSTE ZADATAKA I OCJENJIVANJE............................................................................5

  4. UPUTSTVA ZA TESTIRANJE............................................................................................5

  5. KATALOG SA PITANJIMA................................................................................................7

  TEORIJA KNJIEVNOSTI...............................................................................................7

  ANTIKA KNJIEVNOST..............................................................................................9

  STARE ISTONJAKE KNJIEVNOSTI.....................................................................12

  SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE..........................13

  HUMANIZAM I RENESANSA......................................................................................14

  USMENA NARODNA KNJIEVNOST.........................................................................16

  KNJIEVNOST NA ORIJENTALNIM JEZICIMA.......................................................18

  BAROK I MANIRIZAM..................................................................................................19

  KLASICIZAM, RACIONALIZAM I PROSVJETITELJSTVO U EVROPSKOJ

  KNJIEVNOSTI..............................................................................................................20

  ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI......................................................21

  ROMANTIZAM U KNJIEVNOSTI JUNOSLAVENSKIH NARODA.....................23

  REALIZAM U EVROPI...................................................................................................25

  REALIZAM KOD JUNOSLAVENSKIH NARODA...................................................27

  MODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI...............................................................28

  MODERNA U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA.......................................29

  KNJIEVNOST IZMEU DVA SVJETSKA RATA U EVROPI..................................30

  JUNOSLAVENSKE KNJIEVNOSTI IZMEU DVA SVJETSKA RATA...............30

  SAVREMENA SVJETSKA KNJIEVNOST.................................................................32

  SAVREMENA KNJIEVNOST U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA......33

  POSTMODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI.....................................................36

  POSTMODERNA U BOSANSKOHERCEGOVAKOJ KNJIEVNOSTI.................36

  1

 • PRAVOPIS...................................................................................................................38

  FONETIKA I FONOLOGIJA......................................................................................41

  MORFOLOGIJA..........................................................................................................42

  SINTAKSA..................................................................................................................45

  SEMANTIKA..............................................................................................................47

  ZADACI POVEZIVANJA..........................................................................................48

  RJEENJA ZADATAKA............................................................................................50

  PRIMJERI URAENIH TESTOVA...........................................................................64

  LITERATURA ............................................................................................................84

  2

 • 1. UVOD

  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost je obavezan predmet na eksternoj maturi u

  Kantonu Sarajevo. Uenici nakon zavrene srednje kole (etverogodinje obrazovanje) polau

  eksternu maturu. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vjetine steene

  tokom srednjeg etverogodinjeg gimnazijskog obrazovanja. S tim u vezi izraen je Katalog

  zadataka za polaganje ispita eksterne mature iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i

  knjievnost koji obuhvata najvanije programske sadraje iz maternjeg jezika i knjievnosti,

  to e posluiti uenicima kao kvalitetna osnova za pripremanje ispita. Katalog zadataka za

  polaganje eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opi ciljevi ispita,

  struktura testa zasnovana na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom za

  gimnazije, pravila izrade testa, literatura i zadaci kao i oznaeni brojevi rjeenja zadataka.

  OPI CILJEVI I ISHODI

  Eksterna matura je ispit kojim se eli provjeriti nivo usvojenih znanja i stepen sposobnosti koje

  su uenici razvili u toku gimnazijskog obrazovanja, a u skladu s ciljevima i zadacima

  postavljenim kada je u pitanju prouavanje maternjeg jezika i knjievnosti, prema Nastavnom

  planu i programu gimnazijskog obrazovanja.

  Pri izradi kataloga za eksternu maturu za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjievnost uzeti su

  u obzir i ishodi znanja navedeni u Zajednikoj jezgri Nastavnih planova i programa (ZJNPP),

  a koji podrazumijevaju kompetencije: komunikacijska kompetencija, informatika pismenost,

  uiti kako se ui, drutvena i graanska kompetencija, samoinicijativa i poduzetnika

  kompetencija, kulturna svijest i kreativno produktivna kompetencija (Agencija za

  predkolsko, osnovno i srednjokolsko obrazovanje, Mostar, 2013.), u ishode znanja koji e se

  provjeravati eksternom maturom uvrteni su i sljedei:

  A. KNJIEVNOST

  U oblasti knjievnosti uenici/uenice bi trebali/trebale:

  razlikovati narodu/usmenu od umjetnike/ pisane knjievnosti;

  prepoznavati vrste i obiljeja narodnih/usmenih pjesama;

  poznavati formalne i sutinske osobenosti knjievnih rodova;

  poznavati nazive knjievnih vrsta;

  definirati knjievne vrste;

  3

 • prepoznaje i objanjava kljune ideje teksta i njihovih razrada; rezimira kljune ideje na

  osnovu detalja koji ih dokazuju;

  analizira likove, dogaaje i ideje, njihove meuodnose u tekstu;

  utvruje kako taka gledita ili namjera utjee na oblikovanje sadraja i naina pisanja

  teksta;

  prepoznavati osjeanja izraena u lirskoj pjesmi,

  uoavati i odreivati stilska izraajna sredstva;

  prepoznati vrstu pjesme prema motivu;

  primjenjivati znanja o organizaciji strofe i stiha;

  prepoznavati i odreivati vrstu pjesme prema obliku;

  prepoznavati naslov djela, ime autora i vrstu knjievnog djela na osnovu datog odlomka;

  povezivati naziv djela i ime autora;

  povezivati vrstu i naziv knjievnog djela;

  povezivati knjievni period i autora knjievnog djela;

  povezivati likove i knjievno djelo;

  definisati pojam epskih vrsta razliitog porijekla;

  prepoznavati motive i kompoziciju;

  karakterizirati lik na osnovu datog odlomka;

  razlikovati pojedine dramske vrste;

  prepoznavati sutinu dramske radnje, dramskog sukoba, odlike damskog govora

  (monolog i dijalog);

  odrediti kompoziciju dramskog djela;

  poznavati odreene pojmove iz medijske kulture (televizija, tampa, snimanje filma,

  strip).

  B. JEZIK

  U oblasti jezika uenici/uenice bi trebali/trebale:

  poznavati historijski razvoj maternjeg jezika;

  poznavati razvoj i vrste pisma;

  definisati pojam jezika kao sredstva za sporazumijevanje, pojam standardnoga jezika;

  definisati i razlikovati jezike jedinice;

  prepoznavati, razlikovati, tumaiti i primjenjivati glasovne promjene i odstupanja;

  4

 • poznavati osnovna pravila akcentovanja (vrste akcenta/naglaska, mjesto akcenatske

  cjeline;

  akcenat/naglasak u rijei, naglaene/akcentirane i nenaglaene/neakcentirane rijei;

  poznavati i razlikovati vrste rijei i znati njihove morfoloke osobine (znaenja,

  promjene, gramatike kategorije i leksike osobine);

  prepoznavati tvorbu rijei (prefiks, sufiks, korijen rijei, naini tvorbe rijei);

  poznavati i razlikovati slubu/funkciju rijei u reenici;

  razumjeti i primjenjivati naine sklapanja jednostavnih reenica u sloenu;

  razumjeti i prepoznavati odnose meu klauzama u sloenoj reenici;

  prepoznavati vrste nezavisnosloenih reenica iznati tipine veznike

  prepoznavati vrste zavisnosloenih reenica;

  poznavati i primjenjivati osnovna pravopisna pravila (upotreba velikog i malog slova,

  sastavljeno i rastavljeno pisanje rijei, upotreba rijeice ne, pisanje rijei s glasovima:

  ,, d, , j, h, je/ije/e/i, interpunkcijski znakovi, pisanje skraenica, upravni i neupravni

  govor);

  primjenjivati osnovna znanja iz oblasti leksikologije i vladati leksikom svoga jezika;

  prepoznavati razliite funkcionalne stilove.

  razumije kako jezik funkcionira u razliitim kontekstima i zna napraviti odgovarajui

  izbor forme, rjenika i stila pri pisanju.

  3. VRSTE ZADATAKA I OCJENJIVANJE

  U testu su upotrijebljeni zadaci objektivnog tipa sa davanjem odgovora na pitanje kojim se trai

  precizno navoenje podataka;

  dvolanim izborom (DA/NE);

  vielanim izborom (tri, etiri ili pet ponuenih odgovora): a) prepoznavanjem tane

  tvrdnje i b) zaokruivanjem tanog odgovora na osnovu ponuenih rjeenja.

  4. UPUTSTVO ZA TESTIRANJE

  Vrijeme rjeavanja zadataka je 90 minuta. Pisati se moe nalivperom ili hemijskom olovkom.

  U pisanju se moraju koristiti iskljuivo pisana slova. Treba paziti da rad bude pregledan i

  itljiv. Broj bodova koji se moe osvojiti je 10. Svaki zadatak je bodovan jednim bodom.

  5

 • Zadatak, koji se sastoji iz dva, tri ili etiri dijela boduje se, takoer, jednim bodom (npr. 2x

  0,50 = 1 bod).

  Zadatak e se vrednovati sa 0 bodova ako je:

  netaan,

  zaokrueno vie odgovora, a trai se jedan, i

  neitko i nejasno napisan.

  6

 • PITANJA IZ KATALOGA ZA BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  SREDNJE KOLE KATALOG A GIMNAZIJE

  kolska 2016/17. godina

  KNJIEVNOST

  TEORIJA KNJIEVNOSTI

  1. Izuavanje i tumaenje knjievnosti ima razliite vidove, a tri se smatraju osnovnim.

  To su:___________________________________________________________________

  2. Dopuni reenicu.

  Metatekst je ______________________________________________ .

  3. Pridrui osobinu koja karakterie odreeni knjievni rod dopisujui slovo na crti ispred.

  osobine

  epika ____ a) naracija, fabula

  ____ b) ritminost, emocionalnost

  lirika ____ c) opirnost, objektivnost

  ____ d) pjesnika slika, jezgrovitost

  4. Dopii knjievni period koji nedostaje.

  barok (17. st.)

  klasicizam (17/18. st.)

  _____________________(18. st.)

  7

 • romantizam (18/19. st.)

  _____________________ (19.st.)

  moderna (od sredine 19 st. do I svjetskog rata)

  5. Prepoznaj stilsku figuru.

  Posljednja blijeda zelen jesenjih trava

  Steak Skender Kulenovi

  __________________________________

  6. Pojasni pojmove:

  a) trivijalna knjievnost _________________________________________________

  b) parodija _________________________________________________

  7. Proitaj stihove i odgovori.

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  U navedenim stihovima oznaena je stilska figura:

  I cvri, cvri cvrak na voru crne smree

  Cvrak, Vladimir Nazor

  a) metafora

  b) onomatopeja

  c) personifikacija

  d) hiperbola

  8. Pripovjedne forme su:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) ich forma i er forma

  b) du forma i ich forma

  c) ihr forma i er forma

  9. Dopuni odgovore u sljedeim reenicama.

  1. Ako pjesma ima ukupno etrnaest (14) stihova, najee rasporeenih u dva katrena i dvije

  tercine, nazivamo je ___________ .

  2.Malu ritmiko-intonacijsku pauzu koja dijeli stih na dva dijela nazivamo _________ .

  10. U sljedeem primjeru prepoznaj o kojoj stilskoj figuri je rije.

  ( zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  Bolji su svoji krevi i goli, no cvjetna polja kud se tuin kree.

  8

 • Ostajte ovdje, Aleksa anti

  a) poreenje

  b) kontrast

  c) metonimija

  d) personifikacija

  11. Vrste komedije su:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) Komedija naravi, komedija situacije i drutvena komedija.

  b) Komedija likova, komedija naravi i ljubavna komedija.

  c) Komedija situacije, ljubavna komedija i drutvena komedija.

  12. U sljedem primjeru prepoznaj o kojoj stilskoj figuri je rije.

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  Da se jadna za zelen bor hvatim

  I on bi se zelen osuio.....

  ( narodna pjesma )

  a) paradoks

  b) poreenje

  c) hiperbola

  d) metafora

  ANTIKA KNJIEVNOST 1. Dopuni reenice tanim odgovorima.

  a) Najpoznatiju antiku epopeju spjevao je Vergilije. Ona govori o junaku Eneji koji luta

  morem nakon uea u Trojanskom ratu i osniva grad Rim. O tom ratu govori i Homerovo djelo

  Ilijada koje je po formi _____________.

  b) Antikim idealima u vidu potivanja dramske forme (dramskih jedinstava i drugih bitnih

  odlika) vraa se knjievno razdoblje koje zapoinje u drugoj polovini 17. stoljea i koje traje

  do polovine 18. stoljea, a naziva se ____________________.

  9

 • 2. Paljivo proitaj odabrani odlomak, a nakon toga odgovori na pitanja koja slijede.

  ,,Izmena draga, sestro moja, da li zna, imade li na svijetu jote kakav jad, to ne svali na

  pleme Edipovo Zeus. Jer nema nieg runog niti sramotnog, ni bolnog, niti bijednog, niti

  neasnog, eg ne bi bilo meu ovim naim zlom. Pa i sad kau, da je opet vladar na objavio

  po gradu neku zapovijed. Da l' zna il' ne zna vijest, da bratu mom i tvom namjenjuje se kob

  ko stvoru dumanskom?''

  1. Ko je autor djela iz kojeg je ponuen odlomak?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  A. Vergilije

  B. Sofoklo

  C. Eshil

  D. Homer

  2. Odlomak iz odabranog knjievnog djela pripada:

  A. komediji

  B. tragediji

  C. pastorali

  D. baladi

  3. Dopuni reenicu.

  Antiko knjievno razdoblje moemo podijeliti na dvije velike stare knjievnosti, a to su

  helenska/ __________________ i ________________ knjievnost.

  4. Nabroj tri grka mita.

  ______________________________________

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Vergilije, poznati antiki pjesnik, napisao je uvenu Eneidu, a ovaj ep govori o potrazi za

  novom domovinom trojanskog junaka:

  a) Hektora

  b) Parisa

  c) Eneje

  10

 • d) Prijama

  6. Povei najpoznatije rimske pjesnike sa njihovim djelima:

  1) Ovidije ___ Eneida

  2) Vergilije ___ Metamorfoze

  3) Horacije ___ Poslanice

  7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  1. Homerovi epovi, kao i cijela antika knjievnost, izraavaju jedno posebno, historijski

  uvjetovano shvaanje svijeta, koje nazivamo:

  a. biblijskim

  b. mitskim

  c. helenskim

  d. antikim

  2. Izraz Sizifov posao danas oznaava:

  a. iskuenje

  b. mudrost

  c. uzaludan posao

  d. licemjerje

  8. Paljivo proitaj stihove iz Homerove Ilijade, a potom zaokrui slova pored tanih

  odgovora.

  On je pogladi rukom, progovori i rije joj rekne:

  Nemoj, premila eno, alostiti se u srcu svome

  Odve, jer ka Hadu niko me nee preko sudbine

  Poslat; a ovjek mislim da nije utekao ni jedan

  Smrti, ni junak ni ra, kad jednom se na svijet rodi.

  Homer: Ilijada

  1. Kojoj knjievnoj vrsti pripada Homerova Ilijada?

  A. poemi

  B. epskoj pjesmi

  C. epu

  11

  https://bs.wikiquote.org/wiki/Smrt

 • 2. Kojem knjievnom periodu pripadaju Homerova djela?

  A. baroku

  B. antikoj knjievnosti

  C. klasicizmu

  9. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora. (dva odgovora su tana)

  Najznaajniji grki tragiari su:

  A. Sofoklo

  B. Euripid

  C. Sapfa

  D. Arhimed

  STARE ISTONJAKE KNJIEVNOSTI

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Rustem i Suhrab napisao je:

  a) Omer Hajjam

  b) Firdusi (Firdausi)

  c) Plaut

  2. Dopuni reenice.

  Prie iz 1001 noi pripadaju ______________________________knjievnosti.

  Osim pria u zbirci se nalaze _____________________________________.

  Prie iz 1001 noi preveo je na bosanski jezik ?

  ________________________________________________________________________

  3. Paljivo proitaj navedeni odlomak, a potom:

  Dopuni reenicu!

  12

 • Enkidu, prijatelju mojih mladih godina!

  Tu lei sada panter stepe koji je sve uinio

  da se uspnemo na Brijeg Bogova,

  da oborimo i ubijemo nebeskog bika,

  da savladamo Humbabu,

  koji je stanovao u Kedrovoj umi.

  Kakav te je to duboki san sada uhvatio?

  Tako si mraan i ne uje me vie!

  Knjievni lik koji je predstavljen kao heroj u epu zove se ______________.

  4. Dopuni reenicu.

  Gilgame je ______________ spjev, zapisan _____________ pismom na 12

  ___________________ .

  SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE

  1. Dopuni reenice.

  Tvorci prvog slavenskog pisma su_____________________

  Oni su glagoljicu stvorili po ugledu na______________________ pismo

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Prvo slavensko pismo je:

  a)irilica

  b)latinica

  c)glagoljica

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Natpisi na nadgrobnim spomenicima nazivaju se:

  a) epigrami

  b) epitafi

  c) epistole

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Na je jezik:

  a) istonoslavenski b) junoslavenski c) zapadnoslavenski

  13

 • 5. Dopuni reenicu.

  Najstariji pisani spomenik u BiH je _____________________________ pisana ___________,

  _________________ godine.

  HUMANIZAM I RENESANSA 1. Dopuni reenicu.

  Humanizam je pokret koji budi interes za kulturu u kojoj je u sreditu panje bio

  ____________ i ivot na _____________ svijetu.

  2. Paljivo proitaj stihove, a zatim zaokrui tane odgovore:

  to utim, to je, ako ljubav nije?

  Al' ako je ljubav, Boe, to je ona?

  Ako je dobra, zato je zlu sklona?

  Ako je zla, zbog ega slatka mi je?

  Kanconijer, Franesko Petrarka ( Francesco Petrarca )

  1. Koju pjesniku formu koristi Petrarka u zbirci pjesama Kanconijer?

  a) elegiju

  b) himnu

  c) sonet

  d) ditiramb

  2. U kojem je knjievnost razdoblju stvarao Petrarka?

  a) romantizmu

  b) realizmu

  c) baroku

  d) humanizmu i renesansi

  3. Dopuni reenice.

  ovani Bokao ( Giovanni Boccaccio ) je autor djela _________________, prve zbirke

  _________ u evropskoj knjievnosti. U ovom djelu ispriano je ukupno ___________ pria.

  4. Zaokrui jedan od ponuenih odgovora.

  14

 • 1-Parodija je knjievno djelo u kojem se oponaaju stilske krakteristike, manir i konvencije

  nekog autora, s ciljem da se uine smijenim. TANO NETANO

  2- Parodiko izoblienje duha jedne vrste knjievnosti, tj. izvrgavanje ruglu vitekih romana

  prisutno je u djelu:

  a) Jadi mladog Vertera (Werthera)

  b) Don Kihot (Don Quijote)

  c) Evgenije Onjegin

  5. Koja se od sljedeih reenica odnosi na knjievnoumjetniko stvaralatvo W.

  Shakespearea?

  a) Shakespeare je odstupao od klasicistikih naela, elei drame osloboditi antikih uzora

  b)Shakespeare se pridravao naela triju jedinstava jer se ugledao na antike uzore

  c) Shakespeare je stvarao realistike likove i drame s namjerom da kritizira graanski moral

  d) Shakespearovi likovi nisu u neposrednom, razgovorno funkcionalnom dijalogu na sceni

  6. Odgovori na postavljena pitanja.

  Biti, ili ne biti to je pitanje.

  Da li je asnije u dui trpjeti

  Metke i strelice silovite sudbine,

  Il pograbit oruje protiv mora jada,

  Oduprijeti im se i pobijediti?

  a) Naziv djela iz kojeg je odlomak ______________.

  b) Autor djela je ____________________ .

  7. Dopuni reenice.

  Renesansa se kao knjievni pravac javlja u __________ stoljeu.

  8. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  ta znai rije renesansa:

  a) vjerovanje

  b) preporod

  c) individualnost

  15

 • 9. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Djelo Boanstvena komedija sastoji se iz :

  a) dva dijela

  b) tri dijela

  c) etiri dijela

  10.Dopuni reenicu.

  Danteova Boanstvena komedija napisana je kao _______________________spjev i sadri

  ______________ pjevanja.

  11. Boanstvenu komediju sainjavaju tri dijela. Navedi koja!

  _______________________

  12. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Glavni likovi Bokaova (Boccacciova) Dekamerona su :

  a) sedam djevojaka i tri mladia

  b) sedam mladia

  c) sedam djevojaka

  USMENA NARODNA KNJIEVNOST

  1. Proitaj odlomak i odgovori na pitanja.

  ta se b'jeli u gori zelenoj?

  Al' je snijeg, al' su labudovi?

  Da je snijeg, ve bi okopnio,

  labudovi ve bi poletjeli.

  Nit' je snijeg nit' su labudovi,

  Nego ator age Hasan-age

  1. Hasanaginica je naa poznata:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) balada

  b) romansa

  16

 • c) sevdalinka

  e) poema

  2. Koja je stilska figura dominanta u ovom odlomku? ____________________

  2. Proitaj pajivo odlomak koji slijedi pa odgovori na pitanja.

  Bogom brao, do dva pobratima,

  Spustite ga pred moje dvorove

  Da ga jadna mrtva cjelivam,

  Kad ga nisam iva poljubila!

  Spustie ga pred Mejrine dvore,

  K njemu Mejra iva primaknula,

  Mrtva Mejra crnoj zemlji pala.

  Sabljama joj sanduk satesae.

  Kad Omera od dvora pon'jee,

  Tada Mejru u sanduk spustie;

  Kad Omera na groblje don'jee,

  Tada Mejru od dvora pon'jee;

  Kad Omera u raku spustie,

  Tada Mejru na groblje don'jee;

  Kad Omera zemljicom posue,

  Tada Mejru u raku spustie.

  Tu se tuku do dv'je stare majke

  I proklinju i staro i mlado

  Ko rastavi i milo i drago.

  a) Pjesma Smrt Omera i Merime je balada, a one se po formi i sadraju narodnih djela

  ubrajaju u ___________________ pjesme.

  b) U stihu: Sabljama joj sanduk satesae, ponavlja se grupa bliskih suglasnika. Kako se zove

  ta stilska figura? _________________

  3. Dopuni reenicu i zaokrui taan odgovor.

  1. amdi Mujo i lijepa Uma pjesma je____________________ prve pjesnikinje koja je

  pisala na bosanskom jeziku.

  2. Poseban vid bonjake knjievnosti na narodnom jeziku predstavljaju tzv. krajika pisma.

  Takvo pismo je 1684. godine Petru Smiljaniu napisao kapetan udbinski i liki, a zvao se:

  17

 • a) Tale Lianin

  b) Alija erzelez

  c) Mustaj-beg Liki

  4. Dopuni sljedeu reenicu.

  Epski desterac je ______________kojim su ispjevane

  ________________________________________________ pjesme

  junoslavenskih naroda.

  5. Dopuni sljedeu reenicu.

  Lirski desterac je ________________kojim su ispjevane________________________ pjesme

  junoslavenskih naroda.

  6. Dopuni sljedee reenice.

  Sevdalinka je __________________________ nastala u gradskoj sredini u Bosni i

  Hercegovini.

  Razvila se u periodu__________________________.

  7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  a) Anegdota je kratka duhovita pria o nekoj poznatoj linosti ili dogaaju.

  b) Anegdota je pria o udesnim fantastinim dogaajima.

  c) Anegdota je pria o dogaaju u svijetu stvorenom u mati.

  d) Anegdota je metaforiki i alegorijski karakter u usmenoj knjievnosti.

  KNJIEVNOST NA ORIJENTALNIM JEZICIMA

  1. Dopuni reenice.

  a) Alhamijado knjievnost pisana je na____________ jeziku i ____________ pismom.

  b) Muhmed Hevaija Uskufija, bosanski alhamijado pjesnik, napisao je

  prvi____________________ 1631. godine.

  2. Dopuni reenicu.

  Divan je ______________________ jednog pjesnika , koja sadri vie razliitih pjesnikih

  oblika, ali koju objedinjava jedan isti ___________ sadraj.

  3. Dopuni reenicu.

  18

 • to se zabiljei ostaje, to se pamti nestaje napisao je ______________________ autor

  _________________.

  4. Paljivo proitaj odlomak i odgovori na postavljena pitanja.

  Treeg dana mjeseca hazirana (juna) pala je u blioj okolici Sarajeva jaka kia praena

  ledom, usljed ega je nadola bujica i poplavila sarajevske sokake. Voda je dovaljala

  kamenje i mnogo drugog materijala, pa je, naprimjer u emalui voda bila do pojasa i tekla

  kao rijeka, a i u drugim ulicama bilo je slino. Ova bujica je priinila izvjesnu tetu, ali je

  korist bila deset puta vea od tete, jer je bujica za pola sata odnijela sve smetlje koje se

  zadravalo ulicama moda i od unazad deset godina.

  Kako se zove knjievna vrsta u kojem se iznose dogaaji hronolokim redom, odnosno jedan

  za drugim, ali i dogaaji savremenosti?

  _____________________________

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Gazel o Mostaru napisao je:

  a) Muhamed Nerkesi Sarajlija

  b) Hasan Kaimija

  c) Dervi paa Bajezidagi

  d) Fevzija Mostarac

  BAROK I MANIRIZAM 1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  ta znai rije barok ?

  a) Obnovu stare humanistike kole.

  b) Sitnozrnaste neobraene biserne perle.

  c) Umjetniki manir.

  d) Crna no.

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Pedro Kalderon de la Barka (Pedro Calderon de la Barca) napisao je djelo :

  a) ivot je san

  b) Evgenije Onjegin

  19

 • c) Jadi mladog Vertera (Jadi mladog Werthera)

  d) Evgenija Grande

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Predstavnici baroka u hrvatskoj knjievnosti su:

  a) Marin Dri

  b) Miroslav Krlea

  c) Ivan Gunduli

  d) Vesna Parun

  4. Dopuni reenicu.

  Sigizmundo je glavni lik djela ________________________________________.

  KLASICIZAM, RACIONALIZAM I PROSVJETITELJSTVO U

  EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI

  1. Dopuni reenicu.

  Klasicizam najvie dolazi do izraaja u _________________________, jer je bio u skladu sa

  dominantnim filozofskim uenjem toga doba tzv. ___________________________________.

  2. Zaokrui slovo ispred taanog odgovora.

  Za klasicistiku poetiku u drami naroito je karakteristino pravilo :

  a) dva jedinstva

  b) tri jedinstva

  c) sloboda pisanja

  d) etiri jedinstva

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Pisci klasicizma su :

  a) an Rasin (Jean Racine)

  b) Aleksandar Sergejevi Pukin

  c) Sofoklo

  d) Molijer (Moliere)

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  20

 • Nasuprot baroku, koji je afirmirao slobodu fantazije, klasicizam je isticao znaaj razuma, tj.

  jasnog i logikog miljenja, koje treba da upravlja svime, pa i pjesnikim stvaranjem. Uite

  se misliti, pa potom pisati savjetovao je pjesnicima autor Poetike iz 1674.godine

  a) Nikola Boalo (Nicolas Boileau)

  b) Rene Dekart (Rene Descartes)

  c) an Rasin ( Jean Racine)

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Rene Dekart (Rene Descartes) je smatrao da je :

  a) Slobodno razmiljanje glavni instrumen spoznaje .

  b) Razum i razumsko miljenje glavni instrument spoznaje i da se pomou njega, analitikim

  putem mogu otkriti univerzalni , vjeni i nepromjenljivi zakoni istine , morala i ljepote .

  6. Dopuni reenicu.

  Harpagon je glavni lik __________________komedije _____________________.

  7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Francuski komediograf i glumac je :

  a) an Rasin (Jean Racine)

  b) Pedro Kalderon de la Barka (Pedro Calderon de la Barca)

  c) Molijer (Moliere)

  d) Gete (Goethe)

  8. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Djelo Kandid napisao je :

  a) Pedro Kalderon de la Barka (Pedro Calderon de la Barca)

  b) Volter (Voltaire)

  c) an Rasin (Jean Racine)

  d) Molijer (Moliere)

  ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI 1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  21

 • Romantizam se kao knjievni i umjetniki pokret javio u vrijeme koje je obiljeeno velikim

  revolucionarnim preokretima, najprije :

  a) Francuskom revolucijom

  b) Oktobarskom revolucijom

  c) Berlinskim kongresom

  d) Drugim svjetskim ratom

  2. Odgovori.

  Romantiari u evropskoj knjievnosti njeguju tri kulta, koji su to ?

  __________________________________________________________

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Roman Patnje mladog Vertera ( Patnje mladog Werthera), Gete (Goethe) je objavio

  1774.godine i pisan je u formi :

  a) epistolarnog romana

  b) romana

  c) drame

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Roman Evgenije Onjegin pisan je kao :

  a) drama

  b) roman

  c) roman u stihu

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Djelo Zvonar Bogorodine crkve u Parizu i djelo Jadnici djela su francuskog pisca :

  a) Viktora Igoa (Victor Hugo)

  b) Johana V. Getea (Johann Wolfgang Goethe)

  c) Hajnriha Hajnea (Heinrich Heine)

  6. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Kako se naziva jedna od zbirka lirske poezije u svjetskoj knjievnosti autora Hajnriha Hajnea

  (Heinrich Heine):

  22

 • a) Lirske pjesme

  b) Lirski intermeco

  c) Soneti

  d) Poeme

  7. Navedite neka od pjesnikih djela u kojima se oituje romantiarska sklonost prema

  mjeovitim knjievnim vrstama !

  ________________________________________________________________________

  (preporuena tri odgovora)

  8. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  ta Tatjana iskazuje u svome pismu Onjeginju:

  a) ljutnju i srdbu

  b) ljubomoru

  c) oduevljenje njegovim karakterom i ivotom

  d) ljubav

  ROMANTIZAM U KNJIEVNOSTI JUNOSLAVENSKIH NARODA

  1. Prepoznaj autora teksta ovih stihova :

  Zbogom , itku, moj prelepi sane!

  Zbogom , zoro,zbogom , beli dane!

  Zbogom svete, nekadanji raju-

  Ja sad drugom moram ii kraju!

  O,pesme moje, jadna siroadi !

  Deco mila mojih leta mladi!

  a) Ovo su stihovi pjesme ulii uveoci, Jovana Jovanovia Zmaja

  b) Ovo su stihovi pjesme Kad mlidijah umreti, Branka Radievia

  c) Ovo su stihovi pjesme Pono, ure Jakia

  2. Laza Kosti napisao je pjesme :

  (zaokrui slova ispred tanog odgovora)

  23

 • a) aki rastanak

  b) ulii

  c) Meu javom i med snom

  d) Santa Maria della Salute

  3. Vuk Stefanovi Karadi borio se da narodni govor u novotokavskom govoru

  postane knjievni jezik. Autor je Pismenice srpskog jezika, Narodne srpske

  pjesmarice, Srpskog rjenika

  Odgovori na ovu tvrdnju. DA ili NE

  4. Ivan Maurani autor je poznatog spjeva Smrt Smail - age engia iz 1846. godine .

  Odgovori na ovu tvrdnju. DA ili NE

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Kakvi su historijski razlozi naveli Preradovia da se svom narodu obrati odom, sveanom

  pjesmom Rodu o jeziku :

  a) elio je promovirati hrvatski jezik i bio je oduevljeni ilirac

  b) elio je da promovira maarski jezik u tadanjoj Hrvatskoj

  c) elio je skrenuti panju na znaaj stranih jezika u tadanjoj Hrvatskoj

  6. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Radnja romana Zlatarevo zlato, Augusta enoe je historijski roman ija radnja se deava

  krajem XVI stoljea u :

  a) Zagrebu i njegovoj okolici

  b) Zadru

  c) Splitu

  7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  U hrvatskoj knjievnosti period izmeu romantizma i realizma dobio je naziv po

  najistaknutijem piscu toga perioda, a naziva se :

  a) Mauranievo doba

  b) enoino doba

  c) Preradovievo doba

  8. Dopuni reenicu.

  24

 • Zbornik Narodne pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini napisao je

  __________________.

  9. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Ako hoe da si dobar, ne ini drugom to tebi nije drago

  Poetak je velikog i znaajnog djela bonjakog autora :

  a) Mehmed-bega Kapetanovi Ljubuaka Narodno blago

  b) Safvet-bega Baagia Iz bonjake narodne lirike

  c) Avde Karabegovia Hasanbegova Iz bonjake narodne lirike

  10. Dopuni reenicu.

  Pjesmu Jesenji uzdasi napisao je ___________________________________, u toj lirskoj

  pjesmi pjesnik se oslanja na ______________________________.

  REALIZAM U EVROPI

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Roman u kome Lav Nikolajevi Tolstoj analizira problem braka i porodinog ivota svoga

  doba zove se:

  a) Ana Karenjina

  b) Rat i mir

  c) Uskrsnue

  d) Vlast tmine

  2. Dopuni reenicu.

  Roman Zloin i kazna napisao je _____________________________.

  3. Paljivo proitaj navedeni odlomak, a potom zaokrui slovo pored tanog odgovora.

  Akakije Akakijevi od nekog vremena poeo je da osjea kako ga studen naroito jako pali

  po leima i ramenima, bez obzira to je nastojao da to bre moe da pretri obaveznu

  razdaljinu. Naposljetku on pomisli na to ne krije li se uzrok u njegovom injelu. Pogledavi ga

  25

 • dobro kod kue, on otkri da je na dva-tri mjesta, i to ba na leima i ramenima, on postao prava

  razvlaka; sukno se toliko izlizalo da je postalo providno, a postava se sva raspala.

  Navedeni odlomak iz pripovijetke injel sa temom malog ovjeka, pripada pretrogradskom

  ciklusu, iji je autor:

  a) Dostojevski

  b) Balzak (Balzac)

  c) Gogolj

  4. Zaokrui slovo ispred tanih odgovora:

  Onore de Balzak (Honore de Balzac) autor je djela:

  a) ia Gorio

  b) Rat i mir

  c) Evgenija Grande

  d) Fikal

  5. Koje karakteristike romantizma ne pronalazimo u realizmu?

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) provincijalizme, slang

  b) svakidanji govor

  c) lirsko pjesnitvo, bogate metafore

  6. Dopuni reenicu.

  Autor autobiografskog romana David Koperfild je ____________________, koji pripada

  engleskoj knjievnosti _____________.

  7. Zaokrui tanu tvrdnju.

  Radion Romanovi Raskoljnikov zbog ljubomore ubija Aljonu Ivanovu.

  Zloin i kazna, F.M. Dostojevski

  DA NE

  26

 • 8. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Nikolaj Vasiljevi Gogolj napisao je roman :

  a) U registraturi

  b) Mrtve due

  c) Na rubu pameti

  9. Pridruite autore odgovarajuim knjievnim pravcima.

  a)Viljem ekspir (William Shakespeare) _ romantizam

  b) Pedro Kalderon de la Barka (Pedro Calderon de la Barca) _ renesansa

  c) Viktor Igo (Victor Hugo) _ realizam

  d) Onore de Balzak (Honore de Balzac) _ barok

  REALIZAM KOD JUNOSLAVENSKIH NARODA

  1. Dopuni reenicu.

  Prvi bonjaki roman zove se ______________________, a napisao ga je Edhem Mulabdi

  _______________ godine.

  2. Paljivo proitati tekst!

  Zaokrui slovo ispred knjievne epohe ije knjievno stvaralatvo odlikuju:

  - drutvene pojave i pojedinac kao drutveno bie, proza (roman, pripovijetka, novela),

  fabula u funkciji karakterizacije likova, karakter ili tip koji postaje rtva drutvenih

  sukoba, socijalno i intelektualno raslojen jezik

  a) prosvjetiteljstvo i racionalizam

  b) avangarda

  c) realizam

  d) barok

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Laura, Mecena, Ivica Kimanovi, kumordinar or, likovi su najboljeg hrvatskog romana

  19. stoljea, koji obrauje temu sukoba sela i grada. To je:

  a) Fikal b) Baruniina ljubav c) U registraturi

  27

 • 4. Paljivo proitaj odlomak i odgovori na postavljena pitanja!

  Prolo je jo vremena. Broj putnika sve manji i manji. Svaki dan odnese po nekog; neki su

  naputali takav put i vraali se natrag.

  Od velikog broja putnika zaostade jo dvadesetak. Svakom se oajanje i sumnja ogleda na

  mravu, iznemoglu licu od napora i gladi, ali niko nita ne govori.

  a) Iz kojeg je djela dati odlomak?

  _______________________________

  b) Ko je autor djela iz kojeg je navedeni odlomak?

  _________________________________

  MODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVOSTI 1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Moderna je skupni naziv za sve inovatorske tendencije u knjievnosti,muzici i likovnim

  umjetnostima od sredine XIX stoljea pa do poetka Prvog svjetskog rata. U knjievnosti ona

  podrazumijeva vie razliitih pravaca i stilskih formacija, kao to su :

  a) dadaizam i nadrealizam

  b) socijalna literatura i impresionizam

  c) parnas, simbolizam i impresionizam

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovoa.

  Dominantni anrovi moderne su :

  a) lirska pjesma (poezija) i drama

  b) epovi i poezija

  c) novela, roman i drama

  3. Dopuni reenicu.

  arl Bodler (Charles Baudelaire) je autor najznaajnije modernistike zbirke poezije

  _______________________________. Zbirka je podijeljena u est poglavlja, a jedan dio

  govori o gradu u kojem je Bodler (Baudelaire) roen __________________________.

  4. Dopuni reenice.

  28

 • Anton Pavlovi ehov je najznaajniji dramski pisac ____________________________. U

  kratkoj prii Kameleon policijski nadzornik Mahnitov je

  olienje__________________________________.

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Najpoznatija drama Henrika Ibsena (Henrik Ibzen) je :

  a) Kameleon

  b) Nora Lutkina kua

  c) Suton

  6. Povei pisce sa knjievnim periodom kojem pripadaju.

  1. Nikolaj Vasiljevi Gogolj __moderna

  2. Donatan Svift (Jonathan Swift) __romantizam

  3. Johan Volfgang Gete (Johann Wolfgang Goethe) __realizam

  4. Henrik Ibsen (Henrik Ibzen) __racionalizam

  MODERNA U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA 1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Kako se zove roman Borisava Stankovia ?

  a) Neista krv

  b) U registraturi

  c) Na rubu pameti

  d) Zeleno busenje

  2. Dopuni reenicu.

  Aleksa anti stvara pjesmu Emina pod utjecajem usmene narodne pjesme, koja se naziva

  __________________________________.

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Musa azim ati ureivao je dva najznaajnija bonjaka asopisa:

  a) Nada i Biser

  b) Behar i Biser

  c) Nada i Nova rije

  29

 • KNJEVNOST IZMEU DVA SVJETSKA RATA U EVROPI

  1. Dopuni reenicu.

  Knjievnost izmeu dva svjetska rata podrazumijeva nekoliko raznorodnih knjievnih pokreta

  i stilskih formacija koji se, prema nekim knjievnim historiarima mogu nazvati jednim

  imenom __________________________, fr. prethodnica.

  2. Dopuni reenicu.

  Knjievni pokret koji se javlja u Njemakoj i ________________ od 1910. do 1925. godine, a

  naziv dolazi iz slikarstva naziva se ___________________.

  3. Dopuni reenice.

  Na dva razliita mjesta i bez znaajnih meusobnih proimanja, javila su se dva pokreta pod

  istim imenom - _____________________________.

  Ovaj pokret javlja se u ________________________i ______________________.

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Pisac djela U traganju za izgubljenim vremenom je :

  a) Albert Kami (Albert Camus)

  b) Marsel Prust (Marcel Proust)

  c) Ernest Hemingvej (Ernest Hemingway)

  5. Dopuni reenicu.

  Jozef. K glavni je lik romana ____________________________, autora

  ____________________________.

  JUNOSLAVENSKE KNJIEVNOSTI IZMEU DVA SVJETSKA

  RATA 1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Koji pjesnik pie snane pjesme, pune vizionarskog zanosa poput pjesme Pobratimstvo lica

  u svemiru?

  a) Ivan Goran Kovai

  b) Dragutin Tadijanovi

  30

 • c) Tin Ujevi

  d) Dobrica Cesari

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Koji je pjesnik u svojim pjesmama opjevao svoj rodni kraj Hercegovinu?

  a) Ivo Andri

  b) Antun Branko imi

  c) Dobria Cesari

  d) Miroslav Krlea

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  to je osnovni motiv zbirke novela Miroslava Krlee, Hrvatski bog Mars ?

  a) ljubav prema Bogu

  b) ljubav prema eni

  c) rat

  d) snaga proletarijata

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Pripovijetka Baraka pet be, Miroslava Krlee govori o :

  a) besmislu rata

  b) revoluciji

  c) o povratku ranjenika kui

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Koji je knjievnik napisao romane Na Drini uprija, Travnika hronika, Prokleta

  avlija u kojima opisuje stanovnike Bosne ?

  a) Miroslav Krlea

  b) Ivan Goran Kovai

  c) Ivo Andri

  d) Osman iki

  6. Dopuni reenicu.

  Sad smo bezbrini, laki i neni.

  Pomislimo: kako su tihi, sneni

  31

 • vrhovi Urala.

  Ovo su poetni stihovi pjesme ___________________________, autora

  _______________________________________.

  7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Hasan Kiki proao je kroz dvije priovijedake faze :

  a) rana faza folkloristika i zrela faza drutveno- kritika.

  b) rana faza impresionistika i kasna faza ekspresionistika.

  c) rana faza poetska i kasna faza komunistika.

  8. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Koja od ovih djela ne pripadaju Isaku Samokovliji ?

  a) Hanka

  b) Nosa Samuel

  c) Od jeseni do jeseni

  d) Od proljea do proljea

  e) Nemiri

  SAVREMENA SVJETSKA KNJIEVNOST

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Savremena knjievnost obuhvata razdoblje poslije :

  a) Prvog svjetskog rata

  b) Poslije drugog svjetskog rata

  c) Razdoblje izmeu dva svjetska rata

  2. Dopuni reenice.

  Magijski realizam je, knjievnoumjetniki pravac u kojem se isprepliu elementi fantastike i

  stvarnosti, a tipini predstavnik magijskog realizma je kolumbijski nobelovac

  ____________________________________. Magijski realizam zastupljen je u njegovom

  poznatom romanu _________________________________________.

  32

 • 3. Dopuni reenicu.

  Koja savremena drama Samjuela Beketa (Samuel Beckett) zavrava dijalogom:

  VLADIMIR : Pa ? Da krenemo?

  ESTRAGON : Da , hajdemo.

  ( Ne miu se sa mjesta )

  __________________________________________________. U ovoj drami Beket govori o:

  (zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) besmislu ljudskog postojanja, nerazumijevanju, pasivnou

  b) ovjekovoj elji za ivotom

  c) o ljubavi kao jedinom izlazu iz teke ivotne situacije

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Glavni lik romana Starac i more je :

  a) stari ribar Santjago

  b) Hari Haler (Harri Haller)

  c) Merso (Mersou)

  SAVREMENA KNJIEVNOST U JUNOSLAVENSKIM

  KNJIEVNOSTIMA 1. Dopuni reenice.

  Ahmed Nurudin je glavni lik djela ________________________________,

  autora___________________________.

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  O propasti bonjake patrijahalne porodice pod novom vlau govori Skender Kulenovi u

  svom romanu :

  a) Ponornica

  b) Tvrava

  c) Prokleta avlija

  3. Dopuni reenicu.

  33

 • Zbirka Kameni spava M.M. Dizdara afirmira jezik i natpise sa _____________________,

  a openito govori o __________________________________________________.

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  U noveli Ruke Ranka Marinkovia umjesto ovjeka govore dijelovi njegovog tijela.

  Kako se zove jezika figura u kojoj dio mijenja cjelinu?

  a) metafora

  b) sinegdoha

  c) paradoks

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Plaenik, Kaimija, Seljaka jadikovka, Kad se vratim i Preko mutne vode,

  pripovijetke su :

  a) Mee Selimovia

  b) Dervia Suia

  c) Ive Andria

  Iz zbirke :

  a) Pobune

  b) Pripovijetke

  c) Ponornica

  6. Paljivo proitaj i odgovori.

  Sljedeeg proljea, bujnog i kiovitog, sljez u naoj bati rascvjeta se kao nikada dotad, ali

  starina kao da ga ni zapazio nije. Nisu tu pomagali ni sva trtljanja neumornog roaka Save,

  djed je bio slijep i za boje i za sve cvijee ovoga svijeta. Tuga da te uhvati.

  Minulo je od tih neveselih dana skoro ve pola vijeka, djeda odavna nema na ovome svijetu, a

  ja jo ni danas posigurno ne znam kakve je boje sljez. Znam samo da u proljee iza nae

  potamnjele batenske ograde prosine neto ljupko, prozrano i svijetlo pa ti se prosto plae,

  iako ne zna ni ta te boli ni ta si izgubio

  Ko je autor djela iz kojeg je ponueni odlomak ?

  34

 • Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  a) Skender Kulenovi

  b) Anelko Vuleti

  c) Branko opi

  d) Mea Selimovi

  Kako se zove djelo iz kojeg je ponueni odlomak ?

  7. Proitaj sljedei odlomak i odgovori na pitanja.

  To je jecanje uma i srca, as due as krae, as glasnije as priguenije

  as isto as hrapavo ne samo u pjevanjima nego i u strofama i u pojedinim reenicama.

  Jecanje izmeu bjeline noa i bjeline majinog mlijeka , izmeu bjeline krea kojim se

  polivaju pobijeni i bjeline dana, izmeu kripanja kame i ptiije pjesme, izmeu krvnikove

  psovke i blagog poziva drue, izmeu smrti i ivota, izmeu ljudskog nalija i lica

  Navedi naslov djela o kojem govori ovaj odlomak ___________________

  Navedi ime autora koji je ovo djelo napisao _________________________

  Kojoj knjievnoj vrsti pripada to djelo _______________________________

  8. Pored naziva zbirke pjesama dopii ime i prezime autora :

  a) Sarajevski tabut ________________________________________

  b) Kameni spava _________________________________________

  9. Dovri naslove djela Mee Selimovia.

  Dervi i ___________, _____________________crvene kose; Magla i________________

  10. Asocijacije. Povei par, piscu (broju) pridrui pojam (slovo):

  a) Sidran 1. pjesme i scenariji

  b) Dizdar 2. Tvrave

  c) Andri 3. steci

  d) Selimovi 4. Nobelova nagrada

  35

 • POSTMODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Knjievnost koja se poela javljati od 1970. godine, naziva se

  a) postmodernizmom

  b) modernizmom

  c) ekspresionizmom

  d) socijalnom knjievnou

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Predstava Hamlet u selu Mrdua Donja djelo je :

  a) Miroslava Krlee

  b) Ive Breana

  c) Vinka Breana

  d) Almira Imirevia

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Djelo Horhe Luisa Borhesa (Jorge Luisa Borgesa) zove se :

  a) Babilonska knjinica

  b) elava pjevaica

  c) Kralj Ubu

  d) Sto godina samoe

  POSTMODERNA U BOSANSKOHERCEGOVAKOJ KNJIEVNOSTI

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Kako je struktuiran roman ahrijarov prsten:

  a) Kao roman u stihu.

  b) Kao epistolarni roman.

  c) Kao model pria u prii /prstenasta kompozicija romana.

  d) Kao hronika.

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  36

 • Kako se zove bosanskohercegovaki romansijer,dramatiar,dramatiar,teoretiar drame i

  teatra, autor romana Istoni diwan, ahrijarov prsten, Sara i Serafina, Stid

  nedjeljom:

  a) Devad Karahasan

  b) Irfan Horozovi

  c) Nedad Ibriimovi

  3. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Kratka pria Zelena deva objavljena je u zbirci Talhe ili edrvanski vrt. Sve prie u

  knjizi tematski su povezane. Ljetopisac Bagrem Dafer ispisuje hroniku u kojoj kroz razne

  generacije prati udesne i bizarne dogodovtine pojedinih lanova porodice Talha.

  a) Da

  b) Ne

  4. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Autor djela Talhe je :

  a) Irfan Horozovi

  b) Devad Karahasan

  c) Nedad Ibriimovi

  5. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  U kojem je gradu Devad Karahasan dobio nagradu za ivotno djelo 2003. godine :

  a) Berlinu

  b) Rimu

  c) Lajpcigu (Leipzigu)

  6. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Aleksandar Hemon je :

  a) ameriki pisac

  b) bosanskohercegovaki pisac koji ivi u Americi

  c) ruski pisac

  7. Dopuni reenicu.

  Tajna dema od malina djelo je _________________________________________.

  37

 • PRAVOPIS

  1. Zaokrui slovo ispred pravopisno tano napisane reenice.

  a) Nije htjeo uzeti udan poklon.

  b) Nije htio uzeti udan poklon.

  c) Nije htio uzeti udan poklon.

  d) Nije stjeo uzeti udan poklon.

  2. Obiljei niz rijei u kojem je svaka rije ispravno napisana! (jedan odgovor je taan)

  a) najvredniji, mi bismo pjevali, Ludwig van Bethoven

  b) najvrijedniji, mi bismo pjevali, Ludwig Van Bethoven

  c) najvrjedniji, mi bismo pijevali, ludwig van Bethoven

  3. Obiljei ispravno napisan niz rijei! (jedan odgovor je taan)

  a) ajdinica, ja bih govorio, obavjestiti, tuilac, Fabrika duhana u Sarajevu

  b) ajinica, ja bih govorio, obavjestiti, tuilac, Fabrika Duhana u Sarajevu

  c) ajdinica, ja bi govorio, obavijestiti, tuioc, Fabrika duhana u Sarajevu

  d) ajdinica, ja bih govorio, obavijestiti, tuilac, Fabrika duhana u Sarajevu

  4. Upotrijebite ispravno negaciju uz sljedee rijei:

  bih ___________ mogue ____________

  emo __________ briga ______________

  gledajui ______________ jesam____________

  5. Obrati panju na veliko i malo slovo. Podvuci tano napisane oblike.

  Sarajevski kanton, opera Narodnog pozorita u Sarajevu, balkanski poluotok, Prvi svjetski rat,

  Savezna Republika Njemaka, Vrelo Bosne.

  6. U kojem su od sljedeih primjera obje rijei pravopisno tane?

  a. primijetiti - primjeujem

  b. rijeiti rijeenje

  c. uspjeh uspjevati

  d. osmijeh osmjehivati

  38

 • 7. Upii potrebne dijakritike znakove.

  cilim-

  baca-

  cudotvorac-

  cevapcici-

  8. Zaokrui slovo ispred pravopisno tano napisane reenice.

  a)Klinika za plune bolesti klinikog centra Univerziteta u sarajevu

  b) klinika za plune bolesti Klinikog centra univerziteta u Sarajevu

  c) Klinika za plune bolesti klinikog cetra unierziteta u Sarajevu

  d) Klinika za plune bolesti Klinikog centra Univerziteta u Sarajevu

  9. Zaokrui primjer koji je napisan u skladu sa parvopisnim pravilima.

  a) Nastavniko vijee osnovne kole Mehmedalija Mak Dizdar u Sarajevu

  b) Nastavniko Vijee Osnovne kole Mehmedalija mak Dizdar u Sarajevu

  c) Nastavniko Vijee osnovne kole Mehmedalija mak Dizdar u Sarajevu

  d) Nastavniko vijee Osnovne kole Mehmedalija Mak Dizdar u Sarajevu

  10. Zaokrui slovo ispred reenice koja je napisana u skladu sa pravopisnim pravilima.

  a) Vozila sam se s tramvajem.

  b) Vozila sam se tramvajem.

  11. U svakom paru rijei podvuci rije koja je pravilno napisana.

  a) predsjednik ili pretsjednik

  b) slualac ili sluaoc

  c) jedamput ili jedanput

  d) beini ili bezini

  12. Obiljei slovo ispred reenice koja je pravilno napisana.

  a) Mi bi elili posjetit Zemaljski muzej u Sarajevu.

  b) Mi bismo eljeli posjetit zemaljski Muzej u Sarajevu.

  c) Mi bismo eljeli posjetiti Zemaljski muzej u Sarajevu.

  d) Mi bi smo elili posjetiti Zemaljski Muzej u Sarajevu

  39

 • 13. U svakom paru podvuci pravilno napisanu rije.

  a) najjuniji najuniji

  b) lijepi ljepi

  c) predas pretas

  d) voljeo volio

  14. Obiljei slovo ispred reenice koja je pravilno napisana.

  a) Turisti iz cijelog svijeta rado posjeuju Stari Most u Mostaru i Tekiju na Vrelu bune.

  b) Turisti iz cjelog svjeta rado posjeuju Stari most u Mostaru i tekiju na Vrelu Bune.

  c) Turisti iz cijelog svijeta rado posjeuju Stari most u Mostaru i Tekiju na vrelu bune.

  d) Turisti iz cijelog svijeta rado posjeuju Stari most u Mostaru i Tekiju na Vrelu Bune.

  15. Obiljei slovo ispred reenice koja je pravilno napisana.

  a) Antun Branko imi, Bosanskohercegovaki pjesnik, rodio se u zapadnoj Hercegovini, a

  gimnaziju je pohaao u irokom Brijegu.

  b) Antun Branko imi, Bosansko-Hercegovaki pjesnik, rodio se u Zapadnoj Hercegovini, a

  gimnaziju je pohaao u irokom Brijegu.

  c) Antun Branko imi, bosanskohercegovaki pjesnik, rodio se u zapadnoj Hercegovini, a

  gimnaziju je pohaao u irokom Brijegu.

  d) Antun Branko imi, bosanskohercegovaki pjesnik, rodio se u zapadnoj Hercegovini, a

  gimnaziju je pohaao u irokom brijegu.

  16. Podvuci pravilno napisane rijei.

  osvjetavati, osudivati, otoje, oteavati

  17. Zaokrui slovo ispred tano napisane reenice.

  a) On je u Sarajevskom timu godinama, trenira u koarkakom klubu Bosna.

  b) On je u Sarajevskom timu godinama, trenira u Koarkakom klubu Bosna.

  c) On je u Sarajevskom timu godinama, trenira u Koarkakom klubu Bosna.

  d) On je u sarajevskom timu godinama, trenira u Koarkakom klubu Bosna.

  e) On je u sarajevskom timu godinama, trenira u Koarkakom klubu Bosna.

  18. Paljivo proitati ponuene oblike! Zaokruiti tanu pravopisnu konstrukciju.

  a) Naj znaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189 godine, a to je povelja Bana Kulina.

  b) Najznaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189. godine, a to je Povelja bana Kulina.

  c) Najznaajniji srednjo vijekovni spomenik je iz 1189 godine, a to je Povelja bana Kulina.

  d) Najznaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189. godine, a to je Povelja bana Kulina.

  e) Najznaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189 godine a to je Povelja bana Kulina

  40

 • 19. Podvuci pravilno napisane rijei.

  auto komanda, autosaobraajni, etovoa, gospoiin

  20. Upii glasove i .

  osjecaj, misleci, cufte, cistacica

  ____________________________

  FONETIKA I FONOLOGIJA

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Glasovne varijante zovu se:

  a) stilemi

  b) alofoni

  c) fonemi

  d) grafemi

  2. Napii nazive glasovnih promjena koje su izvrene u datim primjerima:

  a) orasi ______________________ b) ropstvo ___________________

  3. Zaokrui slovo ispred tano napisanog oblika pridjeva.

  a) gracki

  b) gratski

  c) gradski 4. Koliko je glasovnih promjena izvreno u rijei ikolovati?

  Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  a) jedna

  b) dvije

  c) tri

  5. U rijeima iitati, raupati, iekati su izvrene dvije glasovne promjene. Koje?

  1.__________________ 2. ____________________

  6. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Taan oblik genitiva mnoine imenice italac glasi:

  a) itaoca

  41

 • b) italaca

  7. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Fonemu, najmanjoj jezikoj jedinici, u govoru odgovara:

  a) slovo

  b) slog

  c) glas

  8. Koja glasovna promjena je izvrena u navedenoj rijei?

  jabuka jabuica

  MORFOLOGIJA

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  U gramatike kategorije ubraja se:

  a) rod

  b) pade

  c) sredstvo

  d) broj

  2. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Najmanji dio rijei koji ima svoje znaenje ili gramatiku slubu u reenici naziva se:

  a) morfem

  b) fonem

  c) sintaksema

  3. Koja je od sljedeih vrsta rijei djelimino promjenjiva? Zaokrui slovo ispred tanog

  odgovora.

  a) zamjenice

  b) pridjevi

  c) glagoli

  d) brojevi

  4. Dopuni reenicu.

  42

 • Dio gramatike koji se bavi vrstama, oblicima i tvorbom rijei naziva se

  _________________ .

  5. Dopuni reenicu:

  Morfemi se po znaenju dijele na ________________ i _______________ .

  6. Paljivo proitaj reenicu i izdvoji svaku rije i odredi kojoj vrsti pripada.

  Zastao sam, ukoen, zaprepaten njihovim mirnim prianjem vie nego nesreom.

  Tvrava, Mea Selimovi

  RIJE VRSTA RIJEI

  Zastao

  sam

  ukoen

  zaprepaten

  njihovim

  mirnim

  prianjem

  vie

  nego

  nesreom

  7. Paljivo proitaj reenicu i izdvoji svaku rije i odredi kojoj vrsti pripada.

  Izaao je na sokak, a ja sam gledao za njim...

  Tvrava, Mea Selimovi

  RIJE VRSTA RIJEI

  Izaao

  je

  na

  43

 • sokak

  a

  ja

  sam

  gledao

  za

  njim

  8. Iz navedene reenice izdvoji vrste rijei

  Stari kadija je gledao pred sobom valiju.

  Prokleta avlija, Ivo Andri

  RIJE VRSTA RIJEI

  Stari

  kadija

  je gledao

  pred

  sobom

  valiju

  9. Razmisli kojim je tvorbenim nainom nastala rije dograditi:

  a) sloeno-sufiksalnom tvorbom

  b) istim slaganjem

  c) prefiksalnom tvorbom

  10. Paljivo proitaj navedeni stih i odgovori na pitanja:

  Ove su rijei crne od dubine.

  Kolajna, Tin Ujevi

  Iz navedenih stihova izdvoji svaku rije i odredi kojoj vrsti pripada.

  RIJE VRSTA RIJEI

  44

 • Ove

  su

  rijei

  crne

  od

  dubine

  SINTAKSA

  1. Proitaj reenicu i odgovori na pitanje zaokruivanjem slova ispred tanog odgovora.

  Najtee mi je padalo to je to bio ovjek najistijih namjera, i stamen u svemu svome kao

  rodna planina (...)

  Ponornica, Skender Kulenovi

  U prethodnoj reenici predikati su:

  a) je padalo i je ovjek

  b) je padalo i je bio

  c) je padalo i je bio ovjek

  d) je padalo i je to bio ovjek

  2. Dopuni reenicu.

  Imenice, glagoli, pridjevi, brojevi, zamjenice i prilozi ubrajaju se u _____________________.

  3. Zaokrui samostalne reenine lanove :

  a) predikat

  b) apozicija

  c) atrbut

  d) objekat

  e) subjekat

  f) adverbijalne odredbe

  4 . Sintagma je :

  ( zaokrui slovo ispred tanog odgovora)

  a) unutar reenina konstrukcija bez svojstva predikativnosti.

  45

 • b) rije

  c) reenica

  5. Napii vrstu nezavisnosloenih reenica :

  a) Ne bih osjeala bol, niti bih alila za svijetom.

  b) Sve bih prodao, a nadu ne bih.

  c) Vidite li ovo zlo ili ste kao doktor navikli na smrt?

  ___________________________________________________________________________

  6. Prepoznaj priloke / adverbijalne odredbe u reenicama :

  a) Zastala je pred gospodskom kuom u mirnoj, ali lijepoj ulici. _______________________

  b) Vukla se nekako neodluno, kao da se jo koleba. ________________________________

  c) Nije istina da danas ne vrijedi vie biti poten. ___________________________________

  d) Na ulicama je bilo manje prolaznika nego inae. _________________________________

  7. Dopuni reenice.

  Unutarreenina konstrukcija bez svojstva predikativnosti koja ne prenosi cjelovitu obavijest

  zove se _________________________. Nastaje udruivanjem sintaksema na osnovu odnosa

  gramatike podreenosti. Nadreeni lan je upravni ili glavni, dok se podreeni naziva

  _____________________ili sporednim lanom. Minimalnu sintagmu ine

  ____________________ sintakseme.

  8. U sljedeim reenicama odredite subjekte, a onda vrstu rijei koja je u njihovoj

  funkciji

  a) Mnogo ptica noilo je u tom potkrovlju.

  b) Josip Berming koraao je ka mjestu gdje ga je ekala smrt.

  c) Dozrijevala sam i bilo mi je tee.

  9. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Objekat je :

  a) Supstativni ( imeniki ) reenini lan u zavisnom padeu s prijedlogom ili bez prijedloga

  kojem u reenici mjesto otvara glagol.

  b) Imeniki reenini lan.

  46

 • c) Supstativna rije u nominativu.

  10. Dopuni reenicu i odgovori na postavljeno pitanje.

  a) Reenice po sastavu mogu biti:

  ______________________i ______________________.

  b) Koje reenice sadre jedan predikat a koje dva i vie predikata?

  ____________________________________________________________

  SEMANTIKA

  1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  ta prouava semantika:

  a) Semantika prouava funkcionalne stilove.

  b) Semantika prouava jezik i njegovu strukturu.

  c) Semantika se bavi prouavanjem sadraja, znaenja i smisla jezikih jedinica.

  2. Napii denotativno i konotativno znaenje sljedeih rijei.

  Rije Osnovno (denotativno) Izvedeno (preneseno,

  konotativno)

  Srce

  Zvijezda

  Lisica

  3. Znaenjski odnosi meu rijeima su:

  Sinonimi su rijei koje mogu imati ___________________________________.

  Antonimija je ___________________________________.

  Homonimija je ___________________________________.

  Hiponimija je ___________________________________.

  4. Zastarjele rijei nazivamo:

  a) neologizmima

  47

 • b) arhaizmima

  c) argonizmima

  ZADACI POVEZIVANJA

  1. U narednom zadatku povei autora i sredinu o kojoj je pisao. Ispred autora napii

  slovo.

  a) Sandak __Edhem Mulabdi

  b) Bosanska krajina __ Aleksa anti

  c) Hercegovina __ amil Sijari

  d) Maglaj __Branko opi

  2. Asocijacije. Povei par, piscu (broju) pridrui pojam (slovo).

  a) Molijer (Moliere) - 1. Ljetopis

  b) opi - 2. bata

  c) Baeskija - 3. tvrdiluk

  d) Homer - 4. Odiseja

  3. Asocijacije. Povei par, piscu (broju) pridrui pojam (slovo):

  a) Kafka 1. Ugursuz

  b) Dostojevski 2. Idiot

  c) Ibriimovi 3. mali ovjek

  d) Gogolj 4. kukac

  4. U polje pored navedenog autora upii slovo koje stoji uz odgovarajui iskaz.

  Marsel Prust (Marcel Proust) B

  Dante Aligijeri (Dante Alighieri) D

  Anton Pavlovi ehov A

  Onore de Balzak (Honore de

  Balzac)

  C

  A - Kratkoa je sestra talenta

  B - Traga za izgubljenim vremenom

  C - Ljudska komedija

  D - Boanstvena komedija

  5. Povei autore i njihova djela.

  48

 • 1. Donatan Svift (Jonathan Swift) ___ Osman

  2. Viljem ekspir (William Shakespeare) ___ San ljetne noi

  3. Ivan Gunduli ___ Guliverova putovanja

  6. Povei pisce i djela.

  a) Homer __ Dundo Maroje

  b) Marin Dri __ Ilijada

  c) Gete (Goethe) __ Don Kihot (Don Quijote)

  d) Servantes (Cervantes) __ Jadi mladog Vertera (Jadi mladog Werthera)

  49

 • RJEENJA PITANJA IZ KATALOGA ZA BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  SREDNJE KOLE KATALOG A GIMNAZIJE

  kolska 2016/17. godina

  KNJIEVNOST

  TEORIJA KNJIEVNOSTI

  ODGOVORI:

  1) Teorija knjievnosti, historija knjievnosti, knjievna kritika

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  2) odnos izmeu teksta i njegovog komentara(1 bod)

  3) epika: a; c; lirika: b;d (2x0,50 = 1 bod)

  4) prosvjetiteljstvo i racionalizam ( 18 st.); realizam ( 19. st.) (2x0,50 = 1 bod)

  5) epitet (1 bod)

  6) a) Trivijalna knjievnost je knjievnost bez umjetnike vrijednosti.

  b) Parodija je ismijavanje stilskih obiljeja pojedinih knjievnih epoha.

  (2x0,50 = 1 bod)

  7) b) onomatopeja (1 bod)

  8) a) ich forma i er forma (1 bod)

  9) 1.sonet; 2.cezura (2x0,50 = 1 bod)

  10) a) poreenje (1 bod)

  11) a) Komedija naravi, komedija situacije i drutvena komedija (1 bod)

  12) c) hiperbola (1 bod)

  50

 • ANTIKA KNJIEVNOST

  1) a-ep; b-klasicizam (2x0,50 = 1 bod)

  2) 1. B. Sofoklo, 2. B. tragediji (2x0,50 = 1 bod)

  3) helenska/grka i rimska (2x0,50 = 1 bod)

  4) mit o Sizifu, mit o Edipu, mit o Prometeju

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  5) c) Eneje (1 bod)

  6) 2; 1; 3 (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  7) 1- b) mitskim, 2- c) uzaludan posao (2x0,50 = 1 bod)

  8) 1. c) epu, 2. b) antikoj knjievnosti (2x0,50 = 1 bod)

  9) a) Sofoklo, b) Euripid (2x0,50 = 1 bod)

  STARE ISTONJAKE KNJIEVNOSTI

  1) b) Firdusi (1 bod)

  2) staroj istonjakoj knjievnosti, u zbirci se nalaze bajke, basne, anegdote, Esad Durakovi

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  3) Gilgame (1 bod)

  4) asirsko-babilonski; klinastim; glinenih ploa

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  SREDNJOVJEKOVNA KNJIEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE

  1) Kiril (irilo) i Metodije; grko (2x0,50 = 1 bod)

  2) c) glagoljica (1 bod)

  3) b) epitafi (1 bod)

  4) b) junoslavenski (1 bod)

  51

 • 5) Povelja Kulina bana, bosanicom, 1189.

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  HUMANIZAM I RENESANSA

  1) ovjek; ovom ( 2x0,50 = 1 bod)

  2) c) sonet; 2. d) humanizmu i renesansi (2x0,50 = 1 bod)

  3) Dekameron, novela, 100 (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  4) tano; 2 b) Don Kihot (Don Quijote) (2x0,50 = 1 bod)

  5) a) Shakespeare (ekspir) je odstupao od klasicistikih naela, elei drame osloboditi

  antikih uzora (1 bod)

  6) a) Hamlet; b)Viljem ekspir ( William Shakespeare) (2x0,50 = 1 bod)

  7) XIV (1 bod)

  8) b) preporod (1 bod)

  9) b) tri dijela (1 bod)

  10) epski spjev, sto pjevanja (2x0,50 = 1 bod)

  11) Pakao, istilite i Raj (1 bod)

  12) a ) sedam djevojaka i tri mladia (1 bod)

  USMENA NARODNA KNJIEVNOST

  1) a) balada; 2. slavenska antiteza (2x0,50 = 1 bod)

  2) a) epsko-lirske / lirsko-epske; b) aliteracija (2x0,50 = 1 bod)

  3) 1. Umihana uvidina; 2. c) Mustaj-beg (2x0,50 = 1 bod)

  4) stih; epske narodne (2x0,50 = 1 bod)

  5) stih; lirske narodne (2x0,50 = 1 bod)

  6) narodna lirska pjesma; osmanske vladavine (2x0,50 = 1 bod)

  52

 • 7) a) Anegdota je kratka duhovita pria o nekoj poznatoj linosti ili dogaaju. (1 bod)

  KNJIEVNOST NA ORIJENTALNIM JEZICIMA

  1) a) bosanskom jeziku i arapskom pismu; b) tursko - bosanski rjenik (2x0,50 0 1 bod)

  2) zbirka pjesama; duhovni (2x0,50 = 1 bod)

  3) Mula Mustafa Baeskija; Ljetopisa (2x0,50 = 1 bod)

  4) Ljetopis (1 bod)

  5) c) Dervi paa Bajezidagi (1 bod)

  BAROK I MANIRIZAM

  1) b) Sitnozrnaste neobraene biserne perle (1 bod)

  2) a ) ivot je san (1 bod)

  3) a) Marin Dri; c) Ivan Gunduli (2x0,50 = 1 bod)

  4) ivot je san (1 bod)

  KLASICIZAM, RACIONALIZAM I PROSVJETITELJSTVO U EVROPSKOJ

  KNJIEVNOSTI

  1) Francuskoj i tzv. racionalizmom (2x0,50 = 1 bod)

  2) b) tri jedinstva (1 bod)

  3) a )an Rasin (Jean Racine), d) Molijer (Moliere) (2x0,50 = 1 bod)

  4) a) Nikola Boalo (Nicolas Boileau) (1 bod)

  5) b) Razum i razumsko miljenje glavni instrument spoznaje i da se pomou njega,

  analitikim putem mogu otkriti univerzalni, vjeni i nepromjenljivi zakoni istine, morala i

  ljepote. (1 bod)

  53

 • 6) Molijerove (Moliere) komedije Tvrdica (2x0,50 = 1bod)

  7) c) Molijer (Moliere) (1 bod)

  8) b) Volter (Voltaire) (1 bod)

  ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIEVNOSTI

  1) a ) Francuskom revolucijom (1 bod)

  2) kult osjeanja, kult prirode i kult genija (1 bod)

  3) a ) epistolarnog romana (1 bod)

  4) c ) roman u stihu (1 bod)

  5) a ) Viktora Igoa (Victor Hugo) (1 bod)

  6) b) Lirski intermeco (1 bod)

  7) tragikomedija, roman u stihu, epistolarni roman , romantiarski ep, balada, dramska poema

  (preporuena tri odgovora) (dva tana odgovora 0,50, svi tani odgovori 1 bod)

  8) d ) ljubav (1 bod)

  ROMANTIZAM U KNJIEVNOSTI JUNOSLAVENSKIH NARODA

  1) b ) Ovo su stihovi pjesme Kad mlidijah umreti, Branka Radievia (1 bod)

  2) c) Meu javom i med snom; d) Santa Maria della Salute (2x0,50 =1 bod)

  3) DA (1 bod)

  4) DA (1 bod)

  5) a ) elio je promovirati hrvatski jezik i bio je oduevljeni ilirac (1 bod)

  6) a ) Zagrebu i njegovoj okolici (1 bod)

  7) b) enoino doba (1 bod)

  54

 • 8) Kosta Herman (Kosta Hermann) (1 bod)

  9) a) Mehmed-bega Kapetanovi Ljubuaka Narodno blago (1 bod)

  10) Safvet-beg Baagi, oslanja se na narodnu lirsku pjesmu (2x0,50 = 1 bod)

  REALIZAM U EVROPI

  1) a) Ana Karenjina (1 bod)

  2) Fjodor Mihajlovi Dostojevski (1 bod)

  3) c) Gogolj (1 bod)

  4) a) ia Gorio ; c) Evgenija Grande (2x0,50 = 1 bod)

  5) c) lirsko pjesnitvo, bogate metafore (1 bod)

  6) arls Dikens (Charles Dickens); realizma (2x0,50 = 1 bod)

  7) NE (1 bod)

  8) b) Mrtve due (1 bod)

  9) romantizam-c; renesansa-a; realizam-d; barok-b

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  REALIZAM KOD JUNOSLAVENSKIH NARODA

  1) Zeleno busenje; 1898. godine; (2x0,50 = 1 bod)

  2) c) realizam (1 bod)

  3) c) U registraturi (1 bod)

  4) a) Voa; b) Radoje Domanovi (2x0,50 = 1 bod)

  MODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI

  1) c) parnas, simbolizam i impresionizam (1 bod)

  2) a) Lirska pjesma (poezija) i drama (1 bod)

  3) Cvjetovi zla, govori o Parizu (2x0,50 = 1 bod)

  55

 • 4) moderne u ruskoj knjievnosti; kameleonstva, licemjerstva, poltronstva

  (izabrati jedan od ponuenih odgovora) (2x0,50 = 1 bod)

  5) b) Nora Lutkina kua (1 bod)

  6) moderna-4; romantizam-3; realizam-1; racionalizam-2

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  MODERNA U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA

  1) a) Neista krv (1 bod)

  2) sevdalinka (1 bod)

  3) b) Behar i Biser (1 bod)

  KNJIEVNOST IZMEU DVA SVJETSKA RATA U EVROPI

  1) avangarda (1 bod)

  2) Austriji, ekspresionizam (2x0,50 = 1 bod)

  3) futurizam, Rusiji i Italiji (2x0,50 = )

  4) b) Marsel Prust (Marcel Proust) (1 bod)

  5) Proces, Franc Kafka (2x0,50 = 1 bod)

  JUNOSLAVENSKE KNJIEVNOSTI IZMEU DVA SVJETSKA RATA

  1) c) Tin Ujevi (1 bod)

  2) b) Antun Branko imi (1 bod)

  3) c) rat (1 bod)

  4) a) besmislu rata (1 bod)

  5) c) Ivo Andri(1 bod)

  6) Sumatra, Milo Crnjanski (2x0,50 = 1 bod)

  56

 • 7) a) Rana faza folkloristika i zrela faza drutveno- kritika (1 bod)

  8) c) Od jeseni do jeseni (1 bod)

  SAVREMENA SVJETSKA KNJIEVNOST

  1) b) Poslije drugog svjetskog rata (1 bod)

  2) Gabriel Garsia Markes (Gabriel Jose Garcia Marquez), djelo Sto godina samoe

  (2x0,50 = 1 bod)

  3) ekajui Godoa, a) besmislu ljudskog postojanja, nerazumijevanju, pasivnou

  (2x0,50 = 1 bod)

  4) a) stari ribar Santjago (1 bod)

  SAVREMENA KNJIEVNOST U JUNOSLAVENSKIM KNJIEVNOSTIMA

  1) Dervi i smrt, Mee Selimovia (2x0,50 = 1 bod)

  2) a) Ponornica (1 bod)

  3) steaka; govori o ovjeku, njegovom biu, postanku, prolaznosti, smrti i zagrobnom miru

  (ponueni odgovori) (2x0,50 = 1 bod)

  4) b) sinegdoha (1 bod)

  5) b) Dervia Suia; a) Pobune (2x0,50 = 1 bod)

  6) c) Branko opi, Bata sljezove boje (2x0,50 = 1 bod)

  7) Jama, Ivan Goran Kovai, poema

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  8) a) Abdulah Sidran, b) Mehmedalija Mak Dizdar (2x0,50 = 1 bod)

  9) smrt, Djevojka, mjeseina (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  10) a-1; b-3; c-4; d-2 (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  POSTMODERNA U SVJETSKOJ KNJIEVNOSTI

  1) a) postmodernizmom (1 bod)

  57

 • 2) b) Ive Breana (1 bod)

  3) a) Babilonska knjinica (1 bod)

  POSTMODERNA U BOSANSKOHERCEGOVAKOJ KNJIEVNOSTI

  1) c) Kao model pria u prii /prstenasta kompozicija romana (1 bod)

  2) a) Devad Karahasan (1 bod)

  3) a) DA (1 bod)

  4) a) Irfan Horozovi (1 bod)

  5) c) Lajpcigu ( Leipzigu) (1 bod)

  6) b) bosanskohercegovaki pisac koji ivi u Americi (1 bod)

  7) Karima Zaimovia (1 bod)

  PRAVOPIS

  1) c) Nije htio uzeti udan poklon. (1 bod)

  2) a) najvredniji, mi bismo pjevali, Ludwig van Bethoven (1 bod)

  3) d) ajdinica, ja bih govorio, obavijestiti, tuilac, Fabrika duhana u Sarajevu (1 bod)

  4) ne bih, nemogue, neemo, nebriga, ne gledajui, nisam

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  5) Sarajevski kanton, Prvi svjetski rat, Savezna Republika Njemaka, Vrelo Bosne.

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  6) a) primijetiti primjeujem, d) osmijeh osmjehivati (2x0,50 = 1 bod)

  7) ilim, baa, udotvorac, evapii

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  8) d) Klinika za plune bolesti Klinikog centra Univerziteta u Sarajevu (1 bod)

  9) d) Nastavniko vijee Osnovne kole Mehmedalija Mak Dizdar u Sarajevu (1 bod)

  58

 • 10) b) Vozila sam se tramvajem. (1 bod)

  11) predsjednik, slualac, jedanput, beini

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  12) c) Mi bismo eljeli posjetiti Zemaljski muzej u Sarajevu. (1 bod)

  13) najjuniji, ljepi, predas, volio

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  14) d) Turisti iz cijelog svijeta rado posjeuju Stari most u Mostaru i Tekiju na Vrelu Bune.

  (1 bod)

  15) c) Antun Branko imi, bosanskohercegovaki pjesnik, rodio se u zapadnoj Hercegovini,

  a gimnaziju je pohaao u irokom Brijegu. (1 bod)

  16) osvjetavati, otoje (2x0,50 = 1 bod)

  17) d) On je u sarajevskom timu godinama, trenira u Koarkakom klubu Bosna. (1 bod)

  18) d) Najznaajniji srednjovjekovni spomenik je iz 1189. godine, a to je Povelja bana Kulina.

  (1 bod)

  19) autosaobraajni, etovoa (2x0,50 = 1 bod)

  20) osjeaj, mislei, ufte, istaica

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  FONETIKA I FONOLOGIJA

  1) b) alofoni (1 bod)

  2) a) II palatalizacija/sibilarizacija b) jednaenje suglasnika po zvunosti (2x0,50 = 1 bod)

  3) c) gradski (1 bod)

  4) b) dvije (1 bod)

  5) jednaenje suglasnika po zvunosti; jednaenje suglasnika po mjestu tvorbe

  (2x0,50 = 1 bod)

  59

 • 6) b) italaca (1 bod)

  7) c) glas (1 bod)

  8) prva palatalizacija (1 bod)

  MORFOLOGIJA

  1) a) rod, b) pade, d) broj (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  2) a) morfem (1 bod)

  3) d) brojevi (1 bod)

  4) morfologija (1 bod)

  5) leksike i gramatike (2x0,50 = 1 bod)

  6)

  RIJE VRSTA RIJEI

  ZASTAO glagol

  SAM pomoni glagol

  UKOEN pridjev

  ZAPREPATEN pridjev

  NJIHOVIM zamjenica

  MIRNIM pridjev

  PRIANJEM imenica

  VIE prilog

  NEGO veznik

  NESREOM imenica

  (pet tanih odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  7)

  RIJE VRSTA RIJEI

  IZAAO glagol

  JE pomoni glagol

  NA prijedlog

  60

 • SOKAK imenica

  A veznik

  JA zamjenica

  SAM pomoni glagol

  GLEDAO glagol

  ZA prijedlog

  NJIM zamjenica

  (pet tanih odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  8)

  RIJE VRSTA RIJEI

  STARI pridjev

  KADIJA imenica

  JE GLEDAO glagol

  PRED prijedlog

  SOBOM zamjenica

  VALIJU imenica

  (tri tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  9) c) prefiksalnom tvorbom (1 bod)

  10)

  RIJE VRSTA RIJEI

  OVE zamjenica

  SU pomoni glagol

  RIJEI imenica

  CRNE pridjev

  OD prijedlog

  DUBINE imenica

  (tri tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  SINTAKSA

  1) c) je padalo i je bio ovjek (1 bod)

  61

 • 2) punoznane rijei (1 bod)

  3) a) predikat, d) objekat, e) subjekat, f) adverbijalne odredbe

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  4) a) Unutar reenina konstrukcija bez svojstva predikativnosti. (1 bod)

  5) a) sastavna b) rastavna c) suprotna

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  6) a) mjesta, b) naina, c) vremena, d) mjesta

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  7) sintagma , zavisnim, dvije (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  8) a) subjekat ptica , imenica zajednika, nominativ; b) Josip Berming subjekat, imenica

  vlastita, nominativ; c) subjekat izostavljen ja, zamjenica lina

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  9) a) Supstativni ( imeniki ) reenini lan u zavisnom padeu s prijedlogom ili bez

  prijedloga kojem u reenici mjesto otvara glagol. (1 bod)

  10) a) proste i sloene, b) proste sadre jedan, a sloene dva i vie predikata. (2x0,50 = 1 bod)

  SEMANTIKA

  1) c) Semantika se bavi prouavanjem sadraja, znaenja i smisla jezikih jedinica. (1 bod)

  2)

  Rije Osnovno (denotativno) Izvedeno (preneseno,

  konotativno)

  Srce Mii u ljudskom

  organizmu

  Ljubav, osjeanja

  Zvijezda Nebesko tijelo Popularna, poznata ili

  slavna osoba

  Lisica ivotinja Lukavost

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  62

 • 3) Sinonimi su rijei koje mogu imati isto ili slino znaenje

  Antonimija suprotno znaenje

  Homonimija vie razliitih znaenja

  Hiponimija sadraj jedne rijei ukljuen je u sadraj druge rijei

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  4) b) arhaizmima (1 bod)

  ZADACI POVEZIVANJA

  1) d; c; a; b; (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  2) a-3; b-2; c-1; d-4 (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  3) a-4; b-2; c-1; d-3 (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  4) B; D; A; C; (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  5) Osman-3; San ljetnje noi-2; Guliverova putovanja-1

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  6) a) Ilijada; b) Dundo Maroje; c) Jadi mladog Vertera(Jadi mladog Werthera);

  d) Don Kihot(Don Quijote)

  (dva tana odgovora 0,50 bodova, svi tani odgovori 1 bod)

  63

 • Ukupan broj ostvarenih bodova

  Komisija za vrednovanje

  Identifikacijska bar kod naljepnica

  PALJIVO NALIJEPITI OVDJE

  Eksterna matura 2016/2017.

  BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  Nain pisanja odgovora zadaci zatvorenog tipa :

  ispravno pogreno ispravljanje

  A. A. A.

  B. B. B.

  C. C. C.

  D. D. D. Upisati novi ispravan odgovor

  Ispravljanje pogrenog unosa - zadaci otvorenog tipa -

  (Arslanagia most) Stari most

  Prekrien netaan odgovor

  Taan odgovor

  Vrednovanje testova ____________________________________

  NE POPUNJAVATI

  (tabelu desno popunjava komisija za vrednovanje testova)

  Precrtati pogrean odgovor

  zatamnjenim kruiem

  UPUTE Paljivo slijedite sve upute.

  Ne okreite stranicu i ne rjeavajte test dok to ne odobri deurni nastavnik.

  Nalijepi identifikacijsku naljepnicu sa tvojom barcode ifrom u gornji desni ugao ove stranice.

  Ispit traje 90 minuta bez prekida.

  Testovi se rade sa trajnom hemijskom olovkom plave ili crne boje.

  Piite jasno i itko. Neitki odgovori bodovat e se s nula (0) bodova.

  Kada rijeite zadatke, provjerite odgovore.

  Vrednovanje zadataka:

  Ukupan broj bodova testa je 10 bodova.

  Ako jedan zadatak sadri 2 zahtjeva, onda se svaki taan dio boduje sa 0,50, a cijeli taan zadatak izraunava se 2 x 0,50 = 1 bod

  Ako jedan zadatak sadri 1 zahtjev, taan odgovor iznosi 1 bod.

  64

 • Pitanja 1 Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova I Uputa: Paljivo proitaj pjesmu i odgovori na zadata pitanja: Oiju tvojih da nije ne bi bilo neba u slepom naem stanu Smeha tvoga da nema zidovi ne bi nikad iz oiju nestajali Slavuja tvojih da nije vrbe ne bi nikad nene preko praga prele Ruku tvojih da nije sunce ne bi nikad u snu nasem prenoilo

  Vasko Popa: Oiju tvojih da nije ( Iz zbirke Kora )

  1. ta simboliziraju stihovi: Smeha tvoga da nema zidovi ne bi nikad iz oiju nestajali. a) Da nema tvoga osmijeha, ne bih udarao u zidove b) Da nema tvoga osmijeha, ne bih savladao sve prepreke c) Da nema tvoga osmijeha, ne bi bilo ni prepreka na koje bi se

  spoticao 2. Navedi stihove u kojima je pjesnik svoju ljubav iskazao kroz

  mo zagrljaja: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2x0,50 = 1 bod

  65

 • Pitanja 1 Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova II

  1. Povei najpoznatije rimske pjesnike sa njihovim djelima: 1. Ovidije ___ Eneida 2. Vergilije ___ Metamorfoze 3. Horacije ___ Poslanice

  2. Pojasni pojmove: Himna__________________________________________________________________________________________________________ Idila____________________________________________________________________________________________________________________

  2x0,50 = 1 bod

  66

 • Pitanja 1 Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova III

  1. Paljivo proitaj stihove, a zatim zaokrui tane odgovore: to utim, to je, ako ljubav nije? Al' ako je ljubav, Boe, to je ona? Ako je dobra, zato je zlu sklona? Ako je zla, zbog ega slatka mi je? Franesko Petrarka ( Francesco Petrarca), Kanconijer

  3. Koju pjesniku formu koristi Petrarca u zbirci pjesama

  Kanconijer? a) elegiju b) himnu c) sonet d) ditiramb

  4. U kojem je knjievnost razdoblju stvarao Petrarka (Petrarca)?

  a) romantizmu b) realizmu c) baroku d) renesansi

  2x0,50 = 1 bod

  67

 • Pitanja 1 Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova IV

  1. Dopuni reenicu: Realizam se kao knjievni pokret javlja ____________ stoljea.

  2.Dopuni reenicu jednim od ponuenih izbora. Glavni lik najpoznatijeg romana Fjodora Mihajlovia Dostojevskog u romanu Zloin i kazna zove se __________. a) Helmer b) Evgenija Grande c) Raskoljnikov d) Vronski

  2x0,50 = 1 bod

  V 1. Zaokrui slovo ispred tanog odgovora.

  Zaetnikom slobodnog stiha u poeziji smatra se: a) Anton Pavlovi ehov b) arl Bodler (Charles Baudelaire) c) Volt Vitmen (Valt Whitman) d) Tin Ujevi

  2. Sljedei stihovi pripadaju ________________ stihu.

  Jedno dijete ree, to je trava? Pruajui mi je punim rukama, Kako da odgovorim tom djetetu? Ne znam to je Trava nita bolje od njega.

  2x0,50 = 1 bod

  68

 • Pitanja 1 Maksim.

  broj bodova

  Ostvareni broj

  bodova VI

  Paljivo proitaj uvodne misli romana, a zatim dopuni reenicu. Pozivam za svjedoka mastionicu i pero i ono sto se perom pise; Pozivam za svjedoka nesigurnu tamu sumraka i noc i sve sto ona ozivi; Pozivam za svjedoka sudnji dan, i dusu sto sama sebe kori; Pozivam za svjedoka vrijeme, pocetak i svrsetak svega - da je svaki covjek uvijek na gubitku Dopuni reenicu: Ovo su poetne rijei romana ________________koji